Uzivatelská prírucka

Transkript

Uzivatelská prírucka
Uzivatelská prírucka
Creative Sound Blaster Live! Digital Entertainment 5.1
Creative Audio Software
Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou bez upozornìní zmìnit a ze strany spoleènosti Creative Technology Ltd. nejsou závazné. Žádnou èást této
pøíruèky není bez písemného souhlasu spoleènosti Creative Technology Ltd. dovoleno reprodukovat ani pøenášet v žádné formì a žádnými prostøedky, a″ už
elektronickými èi mechanickými, vèetnì kopírování fotografickou cestou a poøizování záznamù, bez ohledu na úèel takového poèínání. Programové vybavení
popisované v tomto dokumentu podléhá licenènímu ujednání a lze je používat nebo kopírovat pouze v souladu s obsahem tohoto licenèního ujednání.
Kopírování tohoto programového vybavení na jiné nosièe než ty, které jsou výslovnì uvedeny v licenèním ujednání, je protiprávní. Uživatel, kterému byla
licence poskytnuta, smí vytvoøit pouze jednu kopii programového vybavení pro úèely zálohování.
Copyright © 1998–2000 Creative Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Verze 1.0
Ríjen 2000
Sound Blaster a Blaster jsou registrované ochranné známky a logo Sound Blaster Live!, logo Sound Blaster PCI, EMU10K1, Environmental Audio, Creative
Multi Speaker Surround a LAVA! jsou ochranné známky spoleènosti Creative Technology Ltd. v USA i dalších zemích. E-Mu a SoundFont jsou registrované
ochranné známky spoleènosti E-mu Systems, Inc.. SoundWorks je registrovaná ochranná známka a MicroWorks, PCWorks a FourPointSurround jsou ochranné
známky spoleènosti Cambridge SoundWorks, Inc.. Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation.
Vyrobeno s licencí od spoleènosti Dolby Laboratories. Dolby, AC-3, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spoleènosti Dolby Laboratories.
© 2000 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. Oznaèení všech dalších produktù jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
pøíslušných vlastníkù.
Na tento produkt se vztahuje jeden nebo více patentù registrovaných v USA:
4.506.579; 4.699.038; 4.987.600; 5.013.105; 5.072.645; 5.111.727; 5.144.676; 5.170.369; 5.248.845; 5.298.671; 5.303.309; 5.317.104; 5.342.990; 5.430.244;
5.524.074; 5.698.803; 5.698.807; 5.748.747; 5.763.800; 5.790.837.
L icenè ní s mlouva pro koncového už ivatel e Soft waru spoleènos ti C reat ive
Verze 2. 4, C erven 20 00
PØED INSTALACÍ SOFTWARU SI PEÈLIVÌ PØEÈTÌTE TENTO DOKUMENT. INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE,
ŽE BUDETE VÁZÁNI USTANOVENÍMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ,
NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE. INSTALAÈNÍ DISKETY, DOKUMENTACI A OSTATNÍ POLOŽKY, KTERÉ JSOU SOUÈÁSTÍ
TOHOTO PRODUKTU, VRATE DO 15 DNÙ NA MÍSTO, KDE JSTE JE ZÍSKALI, CHCETE-LI OBDRŽET NÁHRADU V PLNÉ V݊I.
Toto je zákonná smlouva mezi vámi a spoleèností
Creative Technology Ltd . a jejími pøidruženými
firmami ("Creative"). V této smlouvì jsou uvedeny
smluvní podmínky, na základì kterých spoleènost
Creative nabízí poskytnutí licence na Software,
který je zapeèetìn v balíèku s diskem spolu se
související dokumentací a doprovodným
materiálem, vèetnì, ale ne pouze, spustitelných
programù, ovladaèù, knihoven a datových souborù,
které jsou k tìmto programùm pøipojeny (souhrnnì
"Software").
LICENCE
1. Udìlení licence
Na Software vám byla poskytnuta licence, která
vám dovoluje používat jej pouze podle podmínek
této smlouvy, Software vám nebyl prodán. Jste
vlastníky disku nebo jiného média, na kterém se
nachází pùvodní nebo následný záznam
Softwaru; avšak pokud jde o vztah mezi vámi a
spoleèností Creative (a do uplatnitelné míry i
udìlovateli licencí), spoleènost Creative si
podrží všechny zákonné nároky a vlastnická
práva na Software a vyhrazuje si všechna práva,
která vám nebyla výslovnì poskytnuta.
2. Pro použití na jednom poèítaèi
Software smí v kterékoli chvíli používat pouze
jeden uživatel pouze na jednom poèítaèi.
Strojovì èitelnou èást Softwaru mùžete pøenést
z jednoho poèítaèe na jiný za pøedpokladu, že (a)
Software (vèetnì všech jeho èástí èi kopií) bude
vymazán z prvního poèítaèe a (b) neexistuje
možnost, že by Software byl používán na více
než jednom poèítaèi ve stejném okamžiku.
3. Samostatný poèítaè
Software smíte používat pouze na samostatném
poèítaèi, tak, aby Software a funkce, které
poskytuje, byly pøístupné pouze pro osoby, které
jsou fyzicky pøítomny v místì, kde se nalézá
poèítaè, na kterém je Software nainstalován.
Nesmíte povolit vzdálený pøístup k Softwaru ani
jeho funkcím, ani šíøit úplný Software èi
libovolnou jeho èást po jakékoli síti nebo
pøenosové lince.
4. Autorská práva
Software je vlastnictvím spoleènosti Creative a
je chránìn zákony Spojených státù o autorských
právech a ustanoveními mezinárodních dohod.
Nesmíte odstranit autorskou doložku ze žádné
kopie Softwaru ani z žádné kopie písemných
materiálù, které pøípadnì mohou být k Softwaru
pøiloženy.
5. Jedna kopie pro archivaci
Smíte zhotovit jednu (1) archivní kopii strojovì
èitelné èásti Softwaru pro úèely zálohování, která
bude sloužit pouze jako podpora vašeho využití
Softwaru na jediném poèítaèi, za pøedpokladu,
že na kopii zkopírujete všechny doložky o
autorských a jiných vlastnických právech, které
obsahují originály Softwaru.
6. Žádné vkládání ani spojování
Nesmíte vložit žádnou èást Softwaru do žádného
jiného programu ani slouèit žádnou èást
Softwaru s žádným jiným programem,
s výjimkou rozsahu, ve kterém je toto výslovnì
dovoleno zákony v místì, kde Software
používáte. Na jakoukoli èást Softwaru, která by
pøípadnì byla vložena do jiného programu nebo
s jiným programem slouèena, se budou nadále
vztahovat podmínky této smlouvy a vy budete
povinni ve vložených nebo slouèené èásti
reprodukovat všechny doložky o autorských a
jiných vlastnických právech, které obsahují
originály Softwaru.
7. Sít’ová verze
Jestliže jste si koupili "sít’ovou" verzi Softwaru,
tato smlouva se vztahuje na instalaci Softwaru na
jediném "souborovém serveru". Software nesmí
být kopírován na více systémù. Každý "uzel",
který je pøipojen k "souborovému serveru", musí
rovnìž mít vlastní licenci pro "uzlovou kopii"
Softwaru, která bude licencí pouze pro tento
specifický "uzel".
8. Pøevod licence
Svoji licenci na Software mùžete pøevést za
pøedpokladu, že (a) pøevedete všechny èásti
Softwaru a jeho kopie (b) neponecháte si žádnou
èást Softwaru ani jeho kopii a (c) nabyvatel si
pøeète tuto smlouvu a souhlasí, že bude vázán
jejími smluvními podmínkami.
9. Omezení používání, kopírování a modifikace
Softwaru
S výjimkou rozsahu výslovnì povoleného tímto
ujednáním nebo zákony zemì, ve které jste
software získali, nesmíte používat, kopírovat
nebo upravovat software. Nesmíte ani sami
poskytovat licenci na nìkteré ze svých práv,
vyplývajících z tohoto ujednání. Software
mùžete používat pouze pro svoji osobní potøebu.
Nikoliv pro veøejné úèely, ani pro tvorbu veøejnì
promítaných videopásek.
10.Zpìtný pøeklad, zpìtný pøevod do asembleru
a zpìtné inženýrství
Uznáváte, že Software obsahuje obchodní
tajemství a jiné informace, které jsou
vlastnictvím spoleènosti Creative a udìlovatelù
licence. S výjimkou rozsahu, ve kterém je to
výslovnì dovoleno touto smlouvou nebo zákony
v místì, kde Software používáte, nesmíte
Software zpìtnì pøekládat, pøevádìt zpìt do
asembleru ani provádìt jiný druh zpìtného
inženýrství èi se zabývat jakoukoli jinou
èinností, která by vedla k získání podkladových
informací, které nejsou pro uživatele viditelné
v souvislosti s normálním používáním Softwaru.
Zejména souhlasíte s tím, že za žádným úèelem
nebudete Software šíøit ani zobrazovat objektový
kód Softwaru na obrazovce poèítaèe ani
nebudete tisknout kopie pamìti obsahující
objektový kód Softwaru. Pokud se budete
domnívat, že potøebujete informace, které se
vztahují ke interakce Softwaru s jinými
programy, nebudete Software zpìtnì pøekládat
ani pøevádìt zpìt do asembleru, abyste tyto
informace získali a souhlasíte s tím, že si tyto
informace vyžádáte od spoleènosti Creative na
níže uvedené adrese. Na základì obdržení
takovéto žádosti spoleènost Creative urèí, zda
tyto informace požadujete pro legitimní úèely a
pokud tomu tak bude, spoleènost Creative vám
tyto informace poskytne v pøimìøené lhùtì a za
pøimìøených podmínek.
V každém pøípadì spoleènost Creative
uvìdomíte o jakýchkoli informacích, které
pocházejí ze zpìtného inženýrství nebo
podobných èinností. Tyto výsledky budou
dùvìrnými informacemi spoleènosti Creative,
které lze používat pouze ve spojení se
Softwarem.
11.Pro software s CDDB funkcemi.
Tento balík obsahuje aplikace, jejich¾ souèástí
mù¾e být software spoleènosti CDDB, Inc. z
Berkeley, Kalifornie ("CDDB"). Software
spoleènosti CDDB ("CDDB Klient") umo¾òuje
aplikaci provádìt online indentifikaci disku a
získávat informace, které souvisejí s hudebními
nahrávkami, vèetnì informací o názvu, umìlci,
záznamu a titulu ("CDDB Data") z online
serverù ("CDDB Servery") a vykonávat dal¹í
funkce.
Souhlasíte s tím, ¾e budete pou¾ívat CDDB Data,
CDDB Klient a CDDB Servery pouze pro své
osobní a nikoli pro komerèní potøeby.
Souhlasíte s tím, ¾e CDDB Klient ani ¾ádná
CDDB Data nepostoupíte, neokopírujete,
nepøevedete ani nepøedáte ¾ádné tøetí stranì.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE
POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT CDDB DATA,
CDDB KLIENT ANI CDDB SERVERY
JINÝMI ZPÙSOBY, NEŽ JAK TO VÝSLOVNÌ
POVOLUJE TENTO DOKUMENT.
Souhlasíte s tím, ¾e va¹e nevýluèná licence pro
pou¾ívání CDDB Dat, CDDB Klientu a CDDB
Serverù bude ukonèena, pokud tato omezení
poru¹íte. Jestli¾e bude va¹e licence ukonèena,
souhlasíte s tím, ¾e pøestanete jakýmkoli
zpùsobem pou¾ívat CDDB Data, CDDB Klient a
CDDB Servery. CDDB si vyhrazuje v¹echna
práva na CDDB Data, CDDB Klient a CDDB
Servery, vèetnì v¹ech vlastnických práv.
Souhlasíte s tím, ¾e spoleènost CDDB, Inc.
mù¾e vùèi vám uplatòovat svá práva vyplývající
z této Smlouvy pøímo svým vlastním jménem.
Je vám poskytnuta licence na CDDB Klient a na
ka¾dou z polo¾ek zahrnutých do CDDB Data
"TAK, JAK JSOU." CDDB neèiní ¾ádná
prohlá¹ení ani neposkytuje ¾ádné záruky,
výslovné ani mlèky pøedpokládané, ohlednì
pøesnosti jakýchkoli CDDB Dat z kteréhokoli
CDDB Serveru. CDDB si vyhrazuje právo
odstranit data z CDDB Serverù nebo mìnit
kategorie dat z libovolné pøíèiny, kterou bude
CDDB pova¾ovat za dostateènou. Není zaruèeno,
¾e CDDB Klient nebo CDDB Servery jsou bez
chyb nebo ¾e èinnost CDDB Klientu nebo CDDB
Serverù bude nepøeru¹ovaná. CDDB není
povinna poskytnout vám jakékoli nové
vylep¹ené nebo dodateèné typy dat nebo
kategorie, které se CDDB mo¾ná rozhodne
poskytovat v budoucnosti.
CDDB SE ZØÍKÁ VŠECH ZÁRUK
VÝSLOVNÌ UVEDENÝCH I MLÈKY
PØEDPOKLÁDANÝCH, VÈETNÌ MLÈKY
PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚÈEL,
PRÁVNÍHO TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ
PRÁVA, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA V݊E
UVEDENÉ. CDDB neruèí za výsledky va¹eho
pou¾ívání CDDB Klientu nebo kteréhokoli
CDDB Serveru. CDDB V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ
NEPONESE ODPOVÌDNOST ZA JAKÉKOLI
NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY
NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA ZISCÍCH
NEBO PØÍJMECH.
UKONÈENÍ
Licence, která vám byla udìlena, je platná až do
svého ukonèení. Licenci mùžete ukonèit kdykoli
tím, že vrátíte Software (vèetnì všech jeho èástí a
kopií) spoleènosti Creative. Licence automaticky
zaniká, aniž by vás spoleènost Creative upozornila,
pokud nedodržíte kteroukoli z podmínek této
smlouvy. Souhlasíte, že na základì takovéhoto
ukonèení vrátíte Software (vèetnì všech jeho èástí a
kopií) spoleènosti Creative. Na základì ukonèení
licence mùže také spoleènost Creative vymáhat
všechna svá zákonem stanovená práva. Ustanovení
této smlouvy, která chrání vlastnická práva
spoleènosti Creative, zùstanou po ukonèení licence
v platnosti.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Spoleènost Creative zaruèuje, jakožto jedinou
záruku, že disky, na kterých je Software dodáván,
budou bez vad, jak je uvedeno na záruèní kartì
(Warranty Card) nebo v tištìném manuálu, který je
k Softwaru pøiložen. Žádný distributor, prodejce ani
jiná právnická èi fyzická osoba nejsou oprávnìni
rozšiøovat ani mìnit tuto záruku ani žádná jiná
ustanovení této smlouvy. Jiné interpretace než
pøedstavují záruky uvedené v této smlouvì nebudou
pro spoleènost Creative pøedstavovat závazek.
Spoleènost Creative nezaruèuje, že funkce, které
Software obsahuje, budou splòovat vaše požadavky
ani že bude Software fungovat bez pøerušení a že
nebude obsahovat chyby ani škodlivý kód. Pro
úèely tohoto odstavce "škodlivý kód" znamená
jakýkoli programový kód, který byl navržen s cílem
kontaminovat jiné poèítaèové programy nebo
poèítaèová data, spotøebovávat poèítaèové zdroje,
modifikovat, poškozovat, zaznamenávat nebo
rozšiøovat data nebo nìjakým jiným zpùsobem
násilnì zasahovat do normální èinnosti poèítaèe,
poèítaèového systému nebo poèítaèové sítì, vèetnì
virù, trojských koní, dropperù, parazitních
programù šíøících se po síti, logických bomb a
podobnì. S VÝJIMKOU V݊E UVEDENÝCH
USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY JE
SOFTWARE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE,
BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU,
VYJÁDØENÉ ÈI MLÈKY
PØEDPOKLÁDANÉ, VÈETNÌ, AVŠAK NE
POUZE, MLÈKY PØEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI ÈI VHODNOSTI
PRO URÈITÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST
CREATIVE NENÍ POVINNA POSKYTOVAT
AKTUALIZACE, POV݊ENÍ ANI
TECHNICKOU PODPORU PRO SOFTWARE.
Dále spoleènost Creative nebude odpovídat za
pøesnost jakýchkoli informací, které poskytnou
pracovníci technické podpory spoleènosti Creative
nebo tøetí strany, ani za jakékoli škody, zpùsobené
pøímo èi nepøímo vaší èinností nebo vašimi
opomenutími, ke kterým dojde v dùsledku takovéto
technické podpory.
Pøebíráte plnou odpovìdnost za výbìr Softwaru pro
dosažení vámi zamýšlených výsledkù, za jeho
instalaci, použití a výsledky získané pomocí
Softwaru. Berete na sebe odpovìdnost za všechna
rizika, pokud jde o kvalitu a výkon Softwaru.
Ukáže-li se, že Software je vadný, ponesete vy (a
nikoli spoleènost Creative nebo její distributoøi èi
prodejci) veškeré náklady na všechnu nezbytnou
údržbu, opravy nebo úpravy.
Tato záruka vám dává specifická zákonná práva.
Mùžete mít ještì další práva, která se mohou
v rùzných zemích/státech lišit. Nìkteré zemì/státy
nedovolují vylouèení mlèky pøedpokládaných
záruk, takže výše provedené vylouèení se na vás
nemusí vztahovat. Spoleènost Creative se zøíká
všech záruk jakéhokoli druhu, jestliže Software byl
jakkoli pøizpùsoben, pøebalen nebo pozmìnìn tøetí
stranou jinou než spoleèností Creative.
OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTØEDKÙ A
FINANÈNÍCH NÁHRAD
JEDINÝ OPRAVNÝ PROSTØEDEK
V PØÍPADÌ PORUŠENÍ ZÁRUKY JE TEN,
KTERÝ JE UVEDEN NA ZÁRUÈNÍ KARTÌ
(WARRANTY CARD) NEBO V TIŠTÌNÉM
MANUÁLU, KTERÝ JE K SOFTWARU
PØILOŽEN. SPOLEÈNOST CREATIVE ANI
UDÌLOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM
PØÍPADÌ NERUÈÍ ZA ŽÁDNÉ NEPØÍMÉ,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY, ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NA
ZISKU, ÚSPORÁCH, PØÍJMECH ÈI ZTRÁTY
DAT, KTERÉ BYLA ZPÙSOBENY NEBO
KTERÉ SOUVISEJÍ SE SOFTWAREM NEBO
S TOUTO SMLOUVOU, A TO ANI
V PØÍPADÌ, ŽE SPOLEÈNOST CREATIVE
NEBO UDÌLOVATELÉ LICENCÍ BYLI
UPOZORNÌNI NA MOŽNOST VZNIKU
TAKOVÝCHTO ŠKOD. ODPOVÌDNOST
SPOLEÈNOSTI CREATIVE NEBO
FINANÈNÍ NÁHRADA URÈENÁ VÁM NEBO
JAKÉKOLI JINÉ OSOBÌ V ŽÁDNÉM
PØÍPADÌ NEPØESÁHNE VÁMI
ZAPLACENOU ÈÁSTKU ZA POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU, BEZ OHLEDU NA FORMU
UPLATÒOVANÉHO NÁROKU.
Nìkteré zemì/státy nedovolují omezit nebo
vylouèit odpovìdnost za náhodné nebo následné
škody, takže výše uvedená omezení nebo vylouèení
se na vás nemusí vztahovat.
VRÁCENÍ PRODUKTU
Musíte-li dopravit Software spoleènosti Creative,
jejímu autorizovanému distributorovi nebo
prodejci, musíte pøedem zaplatit dopravu a
Software buïto pojistit nebo nést veškeré riziko
ztráty èi poškození Softwaru v prùbìhu dopravy.
OMEZENÁ PRÁVA PRO VLÁDU
SPOJENÝCH STÁTÙ
Veškerý Software a s ním související dokumentace
jsou poskytovány s omezenými právy. Jejich
používání, duplikace a zveøejnìní vládou
Spojených státù podléhá omezením, která jsou
uvedena v pododdílu (b)(3)(ii) v Rights in
Technical Data and Computer Software Clause
v 252.227-7013. Jestliže sublicencujete nebo
používáte Software mimo Spojené státy, budou se
na vás vztahovat pøíslušné místní zákony vaší zemì,
zákon Spojených státù pro kontrolu vývozu a
anglická verze této smlouvy.
DODAVATEL/VÝROBCE
Dodavatelem/výrobcem tohoto Softwaru je:
Creative Technology Ltd
31, International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921
OBECNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva je závazná pro vás stejnì jako pro
vaše zamìstnance, zamìstnavatele, dodavatele a
obchodní zástupce a pro všechny nástupce a
nabyvatele práv. Software ani žádné z nìj odvozené
informace nesmìjí být exportovány, kromì pøípadù,
kdy je to v souladu se zákony USA nebo
s pøíslušnými jinými ustanoveními. Tato smlouva se
øídí zákony státu Kalifornie (s výjimkou rozsahu, ve
kterém federální zákony øídí autorská práva a
federálnì registrované ochranné známky). Tato
smlouva je úplným znìním smlouvy mezi námi a
nahrazuje jakékoli jiné dohody èi smlouvy, vèetnì,
ale ne pouze, reklamy, které se týkají Softwaru.
Pokud je nìkteré ustanovení této smlouvy nìkterou
zemí nebo vládním úøadem se soudní pravomocí
považováno za neplatné nebo neúèinné, bude
pøíslušné ustanovení považováno za modifikované
v rozsahu nutném k tomu, aby nabylo platnosti a
úèinnosti, pøièemž zbývající ustanovení zùstávají
plnì v platnosti.
S otázkami, které se týkají této smlouvy, se, prosím,
obracejte na spoleènost Creative na výše uvedené
adrese. S otázkami, které se týkají produktu nebo
technických záležitostí, se obrat’te na nejbližší
centrum technické podpory spoleènosti Creative.
DODATEK K LICENÈNÍ SMLOUVÌ PRO
SOFTWARE SPOLEÈNOSTI MICROSOFT
(WINDOWS 95)
DÙLEŽITÉ: Používáním softwarových souborù
spoleènosti Microsoft (“Microsoft Software”)
poskytovaných s tímto dodatkem se zavazujete, že
budete vázáni následujícími smluvními
podmínkami. Jestliže nesouhlasíte s tím, že budete
tìmito smluvními podmínkami vázáni, nesmíte
Microsoft Software používat.
Microsoft Software je poskytován výhradnì za
úèelem nahrazení odpovídajících souborù, které
vám byly poskytnuty s kopií výše uvedených
softwarových produktù spoleènosti Microsoft, na
kterou se vztahuje pøedešlá licence (“PÙVODNÍ
PRODUKT”). Po instalaci se soubory Microsoft
Software stanou souèástí PÙVODNÍHO
PRODUKTU a podléhají stejným záruèním a
licenèním smluvním podmínkám jako PÙVODNÍ
PRODUKT. Jestliže nemáte platnou licenci pro
používání PÙVODNÍHO PRODUKTU, nesmíte
Microsoft Software používat. Jakýkoli jiný zpùsob
používání Microsoft Software je zakázán.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PLATNÁ PRO
EVROPSKOU UNII
JESTLIŽE JSTE SOFTWARE KOUPILI
V EVROPSKÉ UNII (EU), NÁSLEDUJÍCÍ
USTANOVENÍ PRO VÁS ROVN̎ PLATÍ.
JESTLIŽE JE NÌJAKÝ ROZPOR MEZI
DØÍVE VYSVÌTLENÝMI PODMÍNKAMI
LICENÈNÍ SMLOUVY NA SOFTWARE A
TÌMI, KTERÉ JSOU UVEDENY V
NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH, MAJÍ
PØEDNOSTNÍ PLATNOST NÁSLEDUJÍCÍ
USTANOVENÍ.
ZPÌTNÝ PØEKLAD
Souhlasíte s tím, že za žádným úèelem nebudete
Software šíøit ani zobrazovat objektový kód
Softwaru na obrazovce poèítaèe ani nebudete
tisknout kopie pamìti obsahující objektový kód
Softwaru. Pokud se budete domnívat, že potøebujete
informace, které se vztahují ke spustitelnosti
Softwaru s jinými programy, nebudete Software
zpìtnì pøekládat ani pøevádìt zpìt do asembleru,
abyste tyto informace získali a souhlasíte s tím, že si
tyto informace vyžádáte od spoleènosti Creative na
výše uvedené adrese. Na základì obdržení takovéto
žádosti spoleènost Creative urèí, zda tyto informace
požadujete pro legitimní úèely a pokud tomu tak
bude, spoleènost Creative vám tyto informace
poskytne v pøimìøené lhùtì a za pøimìøených
podmínek.
OMEZENÁ ZÁRUKA
S VÝJIMKOU V݊E UVEDENÝCH
USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A TAK, JAK
JE STANOVENO V ODSTAVCI
NADEPSANÉM "STATUTÁRNÍ PRÁVA",
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE,
BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU,
VYJÁDØENÉ ÈI MLÈKY
PØEDPOKLÁDANÉ, VÈETNÌ, AVŠAK NE
POUZE, MLÈKY PØEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI,
KVALITY A VHODNOSTI PRO URÈITÝ
ÚÈEL.
OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTØEDKÙ A
FINANÈNÍCH NÁHRAD
OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTØEDKÙ A
FINANÈNÍCH NÁHRAD V LICENÈNÍ
SMLOUVÌ NA SOFTWARE SE
NEVZTAHUJE NA ZRANÌNÍ OSOB
(VÈETNÌ SMRTI), KTERÉ BY JAKÉKOLI
OSOBÌ ZPÙSOBILA NEDBALOST
SPOLEÈNOSTI CREATIVE A PODLÉHAJÍ
USTANOVENÍM UVEDENÝM V ODSTAVCI
NADEPSANÉM "STATUTÁRNÍ PRÁVA".
STATUTÁRNÍ PRÁVA
Irské zákony stanoví, že urèité podmínky a záruky
mohly být ve smlouvách o prodeji zboží a
smlouvách o poskytování služeb mlèky
pøedpokládány. Takové podmínky a záruky jsou
tímto vylouèeny v rozsahu, jaký je v kontextu této
transakce podle irských zákonù povolen. Naopak
tyto podmínky a záruky budou platné v rozsahu, ve
kterém nemohou být podle práva vylouèeny.
Obdobnì nic v této smlouvì nebude poškozovat
žádná práva, která máte na základì oddílù (Sections)
12, 13, 14 a 15 irského zákona Irish Sale of Goods
Act 1893 (v platném znìní).
OBECNÉ INFORMACE
Tato smlouva se øídí zákony Irské republiky. Pro
Software koupený v EU bude platit verze této
smlouvy v místním jazyce. Tato smlova je úplným
znìním smlouvy mezi námi. Souhlasíte s tím, že
spoleènost Creative nenese odpovìdnost za jakákoli
nesprávná tvrzení nebo interpretace, které uvede
tato spoleènost, její zástupci nebo kdokoli jiný (at’ z
neznalosti nebo z nedbalosti) a na které jste se
spoléhali pøi uzavírání této smlouvy, pokud takováto
nesprávná tvrzení nebo interpretace nebyly uvedeny
s podvodným úmyslem.
Informace o bezpeènosti a opatøeních
Následující èásti obsahují upozornìníurèená
pro rùzné zemì:
VAROVÁNÍ: Toto zaøízení je urèeno pro instalaci
provádìnou uživatelem na osobních poèítaèích typu
IBM AT certifikovaných podle CSA/TUV/UL nebo
poèítaèích s nimi kompatibilních, ve výrobcem
definované oblasti pùsobnosti operátora.
Prostudujte provozní/instalaèní manuál pøíslušného
poèítaèe a/nebo informace jeho výrobce, abyste si
ovìøili/potvrdili, že je vᚠpoèítaè vhodný pro
uživatelem instalované aplikaèní karty.
Úpravy
Jakékoli zmìny èi úpravy, které poskytovatel tohoto
zaøízení výslovnì neschválí, mohou zneplatnit
oprávnìní uživatele provozovat toto zaøízení.
Prohlášení o splnìní požadavkù
Tento produkt je v souladu s následující smìrnicí
(Council Directive):
❑
Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC)
Obsah
Úvod
Univerzální zvukové øešení pro digitální domácí zábavu a zábavu ze sítì
Internet ............................................................................................................ix
Systémové požadavky ....................................................................................... ix
Výhody programu Live!Ware............................................................................. x
Další informace .................................................................................................. x
Kde pokraèovat ................................................................................................. xi
Další doporuèení................................................................................................ xi
Konvence použité v dokumentu ........................................................................ xi
1
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Zvuková karta........................................................................................................................ 1-2
Instalace karty........................................................................................................................ 1-3
Pøipojení souvisejících periferních zaøízení......................................................................... 1-4
Intenzivnìjší zážitky se zvukovou kartou Sound Blaster Live! Experience ...................... 1-5
Hraní her, pøehrávání hudby a sledování filmù................................................1-5
Sledování filmù DVD a hraní her DVD...........................................................1-5
Nahrávání.........................................................................................................1-9
Umístìní reproduktorù........................................................................................................ 1-10
2
Instalace softwaru
Instalace zvukových ovladaèù a aplikací............................................................................. 2-1
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1....................................................................... 2-2
Deinstalace aplikací .............................................................................................................. 2-2
Nová instalace zvukových ovladaèù .................................................................................... 2-3
Hraní starších her .................................................................................................................. 2-3
3
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Program Creative Sound Blaster Live! Tour........................................................................3-2
Program Creative Diagnostics...............................................................................................3-2
Modul Creative Launcher......................................................................................................3-2
Program Surround Mixer ......................................................................................................3-3
Pøepínání mezi analogovým a digitálním výstupním režimem....................... 3-4
Povolení pøesmìrování basového pásma......................................................... 3-5
Povolení dekódování Dolby Digital (AC-3) ................................................... 3-6
Modul AudioHQ....................................................................................................................3-7
Program SoundFont Control........................................................................... 3-7
Ovladaèe zaøízení.......................................................................................... 3-10
Klávesnice Creative Keyboard...................................................................... 3-12
Program EAX Control .................................................................................. 3-13
Program AutoEAX........................................................................................ 3-14
Program Wave Studio..........................................................................................................3-15
Program Creative PlayCenter 2...........................................................................................3-15
Program Creative Recorder.................................................................................................3-16
Program Creative LAVA! ....................................................................................................3-16
Program Creative MediaRing Talk.....................................................................................3-16
Program Creative Keytar.....................................................................................................3-17
Program Creative Rhythmania............................................................................................3-17
4
Èinnosti... a jim odpovídající aplikace
Pøehrávání multimédií ...........................................................................................................4-1
Zábava s digitálním vybavením............................................................................................4-3
Zábava s využitím sítì Internet .............................................................................................4-4
Hry..........................................................................................................................................4-5
A
Obecné technické údaje
Funkce .................................................................................................................................. A-1
Propojitelnost........................................................................................................................ A-3
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1.............................................................A-3
B
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows
95/98/ME
Úvod.......................................................................................................................................B-1
Popis instalaèního programu ................................................................................................B-2
Parametry v souboru AUTOEXEC.BAT ........................................................ B-2
Parametry v souboru CONFIG.SYS............................................................... B-3
Nastavení systémových prostøedkù......................................................................................B-3
Vstupní/výstupní (I/O) adresy ........................................................................ B-4
Èíslo žádosti o pøerušení (IRQ)...................................................................... B-4
Kanál DMA (Direct Memory Access) ........................................................... B-5
Promìnné prostøedí...............................................................................................................B-5
Promìnná prostøedí CTSYN........................................................................... B-5
Promìnná prostøedí BLASTER...................................................................... B-5
Urèení prostøedkù..................................................................................................................B-6
Výbìr optimálních zvukových parametrù pro danou hru ...................................................B-7
Volby pro hudbu ............................................................................................. B-8
Volby digitálního zvuku ................................................................................. B-8
Pomocné programy pro režim MS-DOS.............................................................................B-8
SBECFG.EXE ................................................................................................ B-8
SBEMIXER.EXE ........................................................................................... B-9
SBESET.EXE ............................................................................................... B-10
SBEGO.EXE ................................................................................................ B-11
C
Øešení problémù
Problemy pøi instalaci softwaru ...........................................................................................C-1
Problémy se zvukem ............................................................................................................C-2
Problémy s programem Surround Mixer.............................................................................C-5
Nedostateèná velikost mezipamìti SoundFont ...................................................................C-5
Problémy s joystickem .........................................................................................................C-6
Odstranìní konfliktù I/O ......................................................................................................C-7
Problémy v systému Windows NT 4.0................................................................................C-8
Problémy s pøehrávaèem Encore DVD Player....................................................................C-9
Úvod
Univerzální zvukové
øešení pro digitální
domácí zábavu a
zábavu ze sítì Internet
Zvuková karta Sound Blaster Live! Player 5.1 pøedstavuje špièkové øešení zvukových požadavkù
pro hry, filmy, kompaktní disky, skladby ve formátu MP3 i rùzné druhy zábavy ze sítì Internet.
Tento software podporuje dnešní špièkový zvukový standard – EAX. Balík programù Sound
Blaster Live! nabízí vìrný, vícerozmìrný zvuk a umožòuje vytváøet vícevrstvá akustická
prostøedí, která poskytují ty nejrealistiètìjší zážitky z prostorového zvuku. Výkonný zvukový
procesor EMU10K1 pøi zpracování zvuku optimálním zpùsobem spolupracuje s procesorem
poèítaèe a pøitom zachovává tu nejvyšší zvukovou vìrnost a absolutní èistotu. Díky kombinaci se
systémem se ètyømi nebo pìti reproduktory nabízí kvalitní a vìrný poslech hudby a u her
podporujících systém EAX i pøi sledování filmù reálný prostorový zvuk. Inovaèní program
Live!Ware slouží k aktualizaci softwaru zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 a tak
umožòuje držet krok s neustálým vývojem budoucích technologií, funkcí a prvkù.
Poèítáte-li s vytváøením vlastní hudby èi zvukových záznamù také v budoucnu, karta Sound
Blaster Live! nabízí též mnohé inovaèní volby umožòující pøipojení souèasné pøipojení více
digitálních i analogových zaøízení, vèetnì kláves a dalších hudebních nástrojù, a také optické
pøipojení k rekordérùm typu MiniDisc a DAT.
Systémové požadavky
Karta se softwarem Creative vyžaduje alespoò následující konfiguraci:
❑ Procesor tøídy Intel® Pentium®:
166 MHz pro systém Windows 95/98 èi Windows Millennium,
200 MHz pro systém Windows NT 4.0 nebo Windows 2000
❑ Základní deska Intel s èipovou sadou nebo jiná 100 % kompatibilní
ix
❑ Systém Windows 95, 98 nebo verze Millennium, Windows NT 4.0 nebo Windows 2000
❑ Pamìt’ RAM 16 MB – pøi použití systému Windows 95/98 nebo Millennium Edition
(doporuèuje se však RAM 32 MB),
RAM 32 MB – pøi použití systému Windows NT 4.0,
RAM 64 MB – pøi použití systému Windows 2000
❑ 160 MB volného místa na pevném disku
❑ Volný slot polovièní délky vyhovující standardu PCI 2.1
❑ Reproduktory se zesilovaèem nebo sluchátka (k dostání zvláš″ )
❑ Jednotku CD-ROM pro instalaci softwaru
Jakmile na instalaèní obrazovce vyberete software Sound Blaster Live! Player 5.1, bude zobrazen
odhad potøebného místa na pevném disku. Doplòkové aplikace mohou ke své základní èinnosti
vyžadovat splnìní nároènìjších požadavkù na systém, pøípadnì mikrofon. Podrobné informace
ohlednì jednotlivých aplikací najdete v pøíslušné dokumentaci.
Výhody programu
Live!Ware
Ochrana vašich investic - pravdìpodobnost, že krátce po zakoupení karta zastará, je mnohem
menší. Prostøednictvím programu Live!Ware mùžete mít vždy k dispozici nové funkce a aplikace,
díky nimž mùžete pracovat s novými technologiemi a prodloužit tak životnost zvukové karty.
Hodnota a zkušenosti v prùbìhu èasu narùstají - díky programu Live!Ware lze neustále
doplòovat nové funkce a rùzná rozšíøení. Pøi každé inovaci bude vaše zvuková karta „omlazena“,
což vám umožní pracovat s novými funkcemi. S trochou nadsázky by se dalo hovoøit o
„znovuzrození“ vaší zvukové karty.
Hardware je neustále aktuální – nejnovìjší inovace programu Live!Ware jsou díky možnosti
stažení ze sítì takøíkajíc na dosah ruky. Objeví-li se nové standardy a možnosti, je na nì váš
stávající hardware již pøipravený – staèí nové funkce naèíst ze sítì a karta je aktualizována!
Další informace
x
Specifikace MIDI, pøiøazení jednotlivých pinù konektorù a také pokyny pro používání rùzných
zvukových aplikací z balíku lze najít v elektronické pøíruèce Uzivatelská prírucka.
Kde pokraèovat ...
❑ Pokyny pro instalaci hardwaru a softwaru jsou uvedeny v kapitole 1 a 2.
❑ Informace o pøidružených aplikacích lze najít v kapitolách 3 a 4.
Další doporuèení
❑ Další ukázky, knihovny a software najdete na ukázkovém kompaktním disku.
❑ Další informace spolu s aktualizacemi obsahu a aktualizacemi pro program Live!Ware najdete
na serveru www.soundblaster.com.
Konvence použité v
dokumentu
V tomto dokumentu jsou použity následující typografické konvence:
tuèné písmo
kurzíva
VELKÁ
PÍSMENA
Text, který musí být zadán pøesnì v uvedeném znìní.
Název knihy nebo zástupný øetìzec zastupující informace, které musí zadat
uživatel.
Názvy adresáøù, názvy souborù a zkratky.
Ikona zápisníku oznaèuje informace, které jsou obzvláš″ dùležité a mìly by
jim být pøed dalším pokraèováním vìnována pozornost.
Symbol budíku oznaèuje upozornìní nebo varování, které napomáhá k
odstranìní riskantních situací.
xi
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
1
Tato kapitola je rozdìlena do následujících èástí:
❑ Zvuková karta
❑ Instalace karty
❑ Pøipojení souvisejících periferních zaøízení
❑ Intenzivnìjší zážitky se zvukovou kartou Sound Blaster Live! Experience
❑ Umístìní reproduktorù
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 1-1
Zvuková karta
Termín „zdíøka“ nebo „zdíøka
typu jack“ oznaèuje spojovací
rozhraní s jedním otvorem.
„Konektor“ oproti tomu obsahuje
mnoho kontaktù (tzv. pinù).
Nìkteré konektory popsané v
tomto dokumentu nemusejí být na
vaší kartì k dispozici. Podrobné
informace o pøiøazení
jednotlivých pinù konektorù
najdete v pøíruèce Uzivatelská
prírucka v èásti „Hardware
Information“.
Výstupní zdíøky linkového
výstupu a výstupu pro zadní
reproduktory lze souèasnì použít
k pøipojení reproduktorových
systémù typu 4.1. Zdíøku Analog/
Digital Out lze použít u
reproduktorových systémù typu
5.1 k pøipojení centrálního a
basového reproduktoru
(subwooferu).
Zvuková karta je dále vybavena následujícími zdíøkami a konektory, které umožòují pøipojení
dalších zaøízení.
Konektor CD Audio
Slouží k pøipojení analogového zvukového výstupu
jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM prostøednictvím
zvukového kabelu (obvykle dodávaného s jednotkou).
Konektor pro telefonní záznamník
Poskytuje monofonní propojení se standardním
modemem s hlasovými funkcemi a pøenáší signál z
mikrofonu do modemu.
Zdíøka analogového/digitálního
výstupu (Analog/Digital Out)
Nabízí 6-kanálový nebo komprimovaný
výstup AC-3 SPDIF pro spojení s
externím digitálním zaøízením nebo
digitálními reproduktorovými systémy.
Podporuje také centrální a basový
analogový kanál pro pøipojení
analogových reproduktorových
systémù typu 5.1.
Konektor AUX
Slouží k pøipojení interních zvukových
zdrojù, jako je napøíklad televizní karta,
dekodér MPEG apod..
Konektor CD SPDIF
Slouží k propojení digitálního
výstupu SPDIF jednotky CD-ROM
nebo DVD-ROM (je-li k dispozici).
Zdíøka linkového vstupu (Line In)
Slouží k pøipojení externího zaøízení
(jako je napøíklad kazetový magnetofon,
pøehrávaè DAT nebo MiniDisc).
Doplòkový digitální
vstup/výstup (Digital I/
O)
Slouží k pøipojení karty
Digital I/O nebo panelu
Live! Drive.
Zdíøka mikrofonního vstupu
(Microphone In)
Slouží k pøipojení externího mikrofonu.
Zdíøka linkového výstupu (Line
Out)
Slouží k pøipojení napájených
reproduktorù nebo externího
zesilovaèe. Podporuje též sluchátka.
Výstupní zdíøka pro zadní
reproduktory (Rear Out)
Slouží k pøipojení zadních aktivních
reproduktorù nebo externího
zesilovaèe.
Konektor Joystick/MIDI
Slouží k pøipojení joysticku nebo zaøízení MIDI.
Navíc je možné zakoupit doplòkovou sadu MIDI
umožòující souèasné pøipojení joysticku i zaøízení
MIDI.
Varování: Toto není
rozhraní IDE.
Nepøipojujte k nìmu
žádná zaøízení IDE.
Obrázek 1-1: Zdíøky a konektory na kartì Sound Blaster Live! Payer 5.1
1-2 Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Instalace karty
Nezasouvejte zvukovou kartu do
slotu násilím. Pokud klade odpor,
jemnì ji vysuòte ven a zkuste ji
zasunout znovu.
1. Vypnìte systém i všechna pøipojená zaøízení.
2. Dotknìte se kovové plochy poèítaèe kvùli uzemnìní a vybití pøípadného statického náboje
a poté odpojte napájecí kabel ze sítì.
3. Odmontujte z poèítaèe kryt.
4. Z jednoho volného slotu PCI odstraòte kovovou krytku a šroubek uschovejte pro pozdìjší
použití.
5. Nasmìrujte kartu Sound Blaster Live! Player 5.1
ii. Zajistìte kartu
do volného slotu PCI. Kartu jemnì zasuòte do
ve slotu šroubkem.
slotu zpùsobem uvedeným na obrázku Obrázek
Nepoužívané krytky
1-2. Zkontrolujte, zda je karta v slotu PCI pevnì
i. Jemnì zasuòte
umístìna.
zvukovou kartu do
slotu.
6. Zajistìte kartu ve slotu šroubkem.
7. Pøipevnìte kryt poèítaèe.
8. Znovu zapojte napájecí kabel do zásuvky a
zapnìte poèítaè.
Slot PCI
Slot ISA
Obrázek 1-2: Upevnìní zvukové karty ve slotu
PCI
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 1-3
Pøipojení
souvisejících
periferních zaøízení
Analogový režim (výchozí): Pøipojení centrálního a
basového kanálu.
Jednotka CD-ROM
Digitální režim: Pøipojení digitálních reproduktorù*,
pøehrávaèe MiniDisc nebo DAT prostøednictvím kabelu
minijack—DIN.
Pokyny k pøepínání mezi digitálním a analogovým režimem
najdete v oddíluPøepínání
„
mezi analogovým a digitálním
výstupním režimem
“ na str. 3-4.
Audio-kabel MPC—
MPC (4 piny)
Linkový Kazetový magnetofon,
výstup
❑ Pøed hraním her v režimu MS-
DOS systému Windows 95/98 je
tøeba provést následující úkony:
• Zkontrolujte, zda jsou
zapojeny konektory CD In a
Analog Audio jednotky CDROM nebo PC-DVD.
• Pokud je zvuk zkreslený,
nepøipojujte konektor CD
SPDIF do konektoru Digital
Audio jednotky CD-ROM
nebo PC-DVD.
❑ Pøipojíte-li do konektorù Digital
Audio a Analog Audio konektory
stejné jednotky CD-ROM nebo
PC-DVD, je tøeba dbát na to, aby
v programu Surround Mixer
nebyly zároveò aktivní kanály
CD Audio a CD Digital.
Jednotka PC-DVD
Audio-kabel MPC—MPC
(2 piny)
pøehrávaè CD,
syntetizér apod.
Linkový vstup
Mikrofonní vstup
Linkový výstup
Výstup pro zadní reproduktory
Mikrofon
Joystick/MIDI
Pøipojení pøedních a
zadních analogových
vstupù reproduktorù
FourPointSurround
Karta Sound Blaster Live!
Herní ovladaè
(GamePad)
* napø. digitální reproduktory
Playworks DTT3500 Digital
1-4 Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Obrázek 1-3: Pøipojení dalších zaøízení.
Pøipojení k panelu Live!
Drive IR. Podrobnìjší
informace najdete v
oddílu „Intenzivnìjší
zážitky se zvukovou
kartou Sound Blaster
Live! Experience“ na
str. 1-5.
Intenzivnìjší
zážitky se
zvukovou
kartou Sound
Blaster Live!
Experience
Již samotná karta Sound Blaster Live! Player 5.1 bezpochyby nabízí dlouhé hodiny plné
posluchaèských zážitkù. Využití karty SB Live! je navíc možné ještì vylepšit pomocí nìkolika
inovaèních doplòkù (k dostání samostatnì). Zpùsob pøipojení tìchto doplòkù ke kartì SB Live!
je znázornìn pomocí diagramù s popisy na následujících nìkolika stránkách.
Hraní her, pøehrávání
hudby a sledování filmù
❑ Systém ètyø digitálních reproduktorù FourPointSurround od spoleènosti Cambridge
SoundWorks nabízí prostøednictvím digitálního pøipojení typu DIN krystalický èistý zvuk pøi
hraní her i pøi poslechu hudby. Chcete-li se pøi sledování filmù ponoøit ještì hloubìji do
sugestivního zvukového prostøedí, obstarejte si digitální reproduktory DTT3500 typu 5.1
Digital od spoleènosti PlayWorks. Spolu se sadou reproduktorù je pro toto pøipojení dodáván
kabel minijack—DIN.
❑ Jinou možností je též pøipojení šestikanálového analogového reproduktorového systému
(napøíklad systém 5.1 DeskTop Theater DTT2200 od spoleènosti Cambridge SoundWorks)
nebo dokonce šestikanálový systém reproduktorù vašeho domácího kina. Kromì výstupù pro
pøední a zadní reproduktory má karta SB Live! výstupní analogovì/digitální zdíøku, která
umožòuje pøipojení centrálního a basového kanálu.
Pokyny k pøepínání mezi digitálním a analogovým režimem zdíøky Digital/Analog najdete v
oddílu „Pøepínání mezi analogovým a digitálním výstupním režimem“ na str. 3-4
Sledování filmù DVD a
hraní her DVD
❑ Chcete-li sledovat filmy DVD na osobním poèítaèi, je výhodné nainstalovat sadu PC-DVD
spoleènosti Creative, která je dodávána spolu s jednotkou PC-DVD a kartou dekodéru Encore
MPEG2. Dekodér Encore Dxr2, Dxr3 nebo MPEG2 je možné pøipojit k externímu dekodéru
signálu Dolby Digital (AC-3), jako jsou napøíklad reproduktorové systémy DeskTop Theater.
V tomto pøípadì odpojte vstupní konektor Aux In zvukové karty od výstupního konektoru
Audio Out karty dekodéru. Pokud však externí systém dekodéru s reproduktory Dolby Digital
(AC-3) není k dispozici, je použití tohoto konektoru nutné.
* Pokraèování na str. 1-9.
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 1-5
Hraní her, pøehrávání hudby a
sledování filmù
s použitím digitálních
reproduktorových systémù typu
4.1 nebo 5.1
Digitální reproduktory
FourPointSurround
nebo DeskTop Theater
Kabel
Minijack—DIN
Zdíøka Analog/Digital
Out
Digitální
konektor DIN
Pøipojení k optické
digitální V/V kartì nebo
panelu Live! Drive
(viz následující strana).
Karta Sound
Blaster Live!
Analogové linkové a zadní vstupy
Hraní her a sledování filmù
s použitím analogového reproduktorového
systému 5.1*
Analogový
reproduktorov
ý systém 5.1*
Trojitý
stereofonní
audio-kabel
Analogový
pøední, zadní
a centrální/
basový vstup
Sledování filmù DVD a
hraní her DVD
s použitím jednotky
Creative PC-DVD a
digitálního
reproduktorového
systému DeskTop
Theater 5.1
Smíchané stereofonní pøipojení – pouze v
pøípadì, že není k dispozici
reproduktorový systém s dekodérem
Dolby Digital (AC-3).
Výstupní zdíøka Dolby
Digital (AC-3) SPDIF
Out
Karta dekodéru MPEG2
Kabel RCA
Vstup Dolby
Digital (AC-3)
SPDIF
* napø. reproduktorový systém
DTT2200 spoleènosti
Cambridge SoundWorks
Digitální
konektor
DIN
Digitální reproduktorový systém
DeskTop Theater 5.1
Obrázek 1-4: Pøipojení periferních zaøízení ke kartì Sound Blaster Live! Player 5.1
1-6 Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Pøipojení externích elektronických
spotøebièù:
Dekodér nebo zesilovaè se
systémem Dolby Digital
Analogový/digitální
výstup
Kabel 3,5 mm
(mono)—RCA
Vstup Dolby Digital
(AC-3) SPDIF
Karta Sound
Blaster Live!
Player 5.1
Dekodér/zesilovaè Dolby
Digital
Pøipojení externí spotøební
elektroniky:
Diskrétní šestikanálový zesilovaè
Diskrétní
šestikanálový
zesilovaè
Pøipojení k optické digitální
V/V kartì nebo panelu
Live! Drive
(viz str. 1-8)
3 kabely 3,5
mm (stereo)–
RCA
Analogový pøední,
zadní a støedový/
basový vstup
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 1-7
Nahrávání
pomocí panelu Live! Drive IR
Nahrávání
s použitím optické digitální V/V karty a
digitálního V/V modulu
Nahrávání do (resp.
z) externího
digitálního zaøízení
podporujícího
digitální vstup (resp.
výstup) RCA SPDIF
SPDIF (RCA) Digitální zaøízení
vstup výstup (napø. DAT)
Vstup SPDIF
(RCA)
Optický vstup
Rekordér
MiniDisc
SPDIF (RCA) Digitální zaøízení
vstup výstup (napø. DAT)
Vstup AUX z
analogového
zdroje (napøíklad
MiniDisc pøehrávaè CD,
magnetofon)
Digitální V/V
modul
Optický
výstup
Optický
vstup
K digitálnímu
reproduktorovému
systému**
Druhý analogový linkový
vstup pro další nahrávací
zaøízení
Linkový
vstup 2
Digitální
vstup/výstup
Digitální DIN
Pøipojení
ke kartì
SB Live!
Panel Live!
Drive IR
Je tøeba použít redukci
typu MiniDIN—
standardní DIN (je
souèástí balení)
Pøipojení
ke kartì
SB Live!
Výstup MIDI
**napø. reproduktorový systém FourPointSurround
nebo DeskTop Theater 5.1*
Digitální
konektor
DIN
Kovový
držák
Vstup MIDI
Zaøízení MIDI
(napø. klávesy
MIDI)
Digitální
reproduktorový
systém**
Optická digitální
vstupnì/výstupní
karta
Sluchátka
Mikrofon /
linkový
vstup
Zaøízení MIDI
(napø. klávesy
MIDI)
Poznámka: Reproduktorové systémy FourPointSurround a Desktop Theater 5.1,
digitální V/V modul, digitální V/V karta, panel Live! Drive IR a kabely jsou
1-8 Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Nahrávání
❑ Hudebníci s poloprofesionálními požadavky mohou inovovat kartu Sound Blaster Live!
pomocí optické digitální V/V karty (s digitálním V/V modulem) nebo pomocí panelu Live!
Drive IR.
❑ A″ už si vyberete kteroukoli možnost, získáte následující prvky:
• Sada optických vstupních (resp. výstupních) zdíøek typu jack SPDIF (RCA) pro
nahrávání do externích digitálních zaøízení a z nich;
• vstupní a výstupní konektory MIDI pro pøipojení zaøízení MIDI;
• digitální konektor DIN pro pøipojení digitálních reproduktorových systémù jako
FourPointSurround nebo DeskTop Theater 5.1;
• Druhý analogový linkový vstup umožòuje pøipojení dalšího vstupního zaøízení (napø.
pøehrávaèe kompaktních diskù) za úèelem nahrávání.
❑ Panel Live! Drive IR lze umístit do standardní pozice pro jednotku 5,25". Ke konektorùm je
tak umožnìn snadný pøístup z èelního panelu. U vstupù pro mikrofon a sluchátka je vysoce
kvalitního propojení dosaženo použitím zdíøek velikosti 6,3 mm (jack).
Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 1-9
Umístìní
reproduktorù
Používáte-li ètyøi reproduktory, umístìte je tak, aby
tvoøily vrcholy ètverce. Vy byste mìli zaujmout polohu
pøesnì ve støedu (viz obr. Obrázek 1-5) a reproduktory
by mìly být natoèeny smìrem k vám. Ujistìte se, že
monitor poèítaèe nestojí mezi vámi a pøedními
reproduktory. Máte-li centrální reproduktor, umístìte
jej na monitor také smìrem k vám. Ideálního zvuku
mùžete docílit pøípadným doladìním vzájemné polohy
jednotlivých reproduktorù. Máte-li basový reproduktor
(subwoofer), umístìte jej do rohu místnosti.
1-10 Instalace zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Basový
reproduktor
Monitor
poèítaèe
Pravý pøední
reproduktor
Levý pøední
reproduktor
Vy
Levý zadní Pravý zadní
reproduktor reproduktor
Obrázek 1-5: Doporuèené rozmístìní soustavy
ètyø reproduktorù
Instalace softwaru
2
V této kapitole jsou uvedeny postupy pøi instalaci v rùzných verzích operaèního systému
Windows. Kapitola je rozdìlena do následujících oddílù:
❑ Instalace zvukových ovladaèù a aplikací
❑ Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
❑ Deinstalace aplikací
❑ Nová instalace zvukových ovladaèù
❑ Hraní starších her
Instalace
zvukových
ovladaèù a aplikací
Ovladaèe zaøízení slouží k øízení jednotlivých souèástí zvukové karty. Pøi instalaci ovladaèù a
pøidružených aplikací se øiïte následujícími pokyny. Pokyny jsou platné pro všechny operaèní
systémy Windows.
Po instalaci karty a zapnutí poèítaèe systém Windows automaticky detekuje pøítomnost zvukové
karty.
1. Zobrazí-li se výzva k urèení ovladaèù, klepnìte na tlaèítko Zrušit. V opaèném pøípadì
pokraèujte krokem 2.
2. Do jednotky CD-ROM vložte instalaèní disk.
Tento disk podporuje režim Windows AutoPlay a spouští se automaticky. Pokud se
instalace nespustí, proètìte si informace v oddílu „Problemy pøi instalaci softwaru“ na
str. C-1.
3. Instalaci dokonèete podle pokynù na obrazovce.
Instalace softwaru 2-1
Instalace ovladaèù joysticku
v systému Windows NT 4.0
V systému Windows 2000 jsou
ovladaèe joysticku nainstalovány
automaticky.
1. Pøihlašte se k poèítaèi jako administrátor.
2. Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volbu Nastavení -> Ovládací panely.
3. Dvakrát klepnìte na ikonu Multimédia, klepnìte na kartu Zaøízení a poté na tlaèítko
Pøidat.
4. V okénku se seznamem ovladaèù dialogového okna Pøidat vyberte volbu Neuvedené
nebo aktualizované ovladaèe a poté klepnìte na tlaèítko OK.
5. Do jednotky CD-ROM vložte instalaèní disk systému Windows NT 4.0.
6. Do dialogového okna Instalace ovladaèe zadejte následující pøíkaz:
E:\DRVLIB\MULTIMED\JOYSTICK\X86,
kde E:\ je oznaèení jednotky CD-ROM, a poté klepnìte na tlaèítko OK.
7. V dialogovém oknì Pøidání neuvedeného nebo aktualizovaného ovladaèe klepnìte na
volbu Ovladaè analogového joysticku a poté na tlaèítko OK.
8. V dialogovém oknì Konfigurace joysticku Microsoft klepnìte na tlaèítko OK.
9. Na výzvu poèítaè restartujte.
Použití karty
Sound Blaster
Live! Player 5.1
Gratulujeme! Nyní jste úspìšnì nainstalovali zvukovou kartu Sound Blaster Live! Player 5.1.
Další informace o tom, jak co nejlépe využít schopností zvukové karty, najdete v dalších
kapitolách této pøíruèky.
Deinstalace
aplikací
Následující pokyny slouží ke korektnímu odstranìní instalovaných aplikací pøed jejich novou
instalací s cílem odstranit problémy, provést zmìnu konfigurace nebo aktualizovat ovladaèe.
Pokyny jsou platné pro všechny operaèní systémy Windows.
1. Zavøete všechny otevøené aplikace zvukové karty. Mezi nì patøí spouštìè Creative
Launcher a ikona SB Live! na panelu úloh. Aplikace, které jsou pøi deinstalaci v chodu,
nebudou odstranìny.
2. Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volbu Nastavení -> Ovládací panely.
2-2 Instalace softwaru
3. Dvakrát klepnìte na ikonu Pøidat nebo odebrat programy.
4. V dialogovém oknì Pøidat nebo odebrat programy - vlastnosti vyberte volbu Sound
Blaster Live! Player 5.1 a poté klepnìte na tlaèítko Pøidat èi odebrat.
5. V dialogovém oknì Creative Uninstaller zaškrtnìte políèka u položek, které chcete
odstranit a poté klepnìte na tlaèítko Další.
Vybrané aplikace budou odinstalovány.
6. Klepnutím na tlaèítko OK zavøete dialogové okno Pøidat èi odebrat programy.
7. Na výzvu poèítaè restartujte.
Nová instalace
zvukových
ovladaèù
Zvukové ovladaèe budete pravdìpodobnì instalovat znovu pouze v pøípadì jejich poškození.
1. Do jednotky CD-ROM vložte instalaèní disk.
Tento disk podporuje režim Windows AutoPlay a spouští se automaticky. V opaèném
pøípadì si proètìte informace v oddílu „Problemy pøi instalaci softwaru“ na str. C-1.
2. Postupujte podle pokynù na obrazovce až k dialogovému oknu Setup Options (volby
nastavení).
3. Klepnìte na tlaèítko Drivers only (pouze ovladaèe).
4. Instalaci zvukových ovladaèù dokonèete podle pokynù na obrazovce.
Hraní starších her
Další informace najdete v Dodatek B, „Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/
Windows 95/98/ME“.
Instalace softwaru 2-3
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
3
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1 je podporována celou øadou aplikací, které umožòují
maximálnì využít její schopnosti. Nejdùležitìjší software pro èinnost karty pøedstavuje skupina
Sound Blaster Live! :
❑ Program Creative Sound Blaster Live! Tour
❑ Program Creative Diagnostics
❑ Modul Creative Launcher
❑ Program Surround Mixer
❑ Modul AudioHQ
❑ Program Wave Studio
❑ Program Creative PlayCenter 2
❑ Program Creative Recorder
❑ Program Creative LAVA!
❑ Program Creative MediaRing Talk
❑ Program Creative Keytar
❑ Program Creative Rhythmania
Chcete-li najít a spustit tyto programy, klepnìte na tlaèítko Start a poté na volbu Programy ->
Creative -> Sound Blaster Live!. Další informace a podrobnosti ohlednì použití tìchto aplikací
najdete v pøíslušné elektronické nápovìdì.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-1
Program Creative
Sound Blaster
Live! Tour
Tento program je vhodným startovním bodem, od nìjž lze pøi poznávání funkcí a schopností
karty Sound Blaster Live! vyjít. Ukázkový program používá technologii PixAround nabízející
panoramatickou “exkurzi” zahrnující celou øadu úzce spjatých interaktivních a informativních
ukázek, z nichž každá je zamìøena na rùzné funkce karty Sound Blaster Live!.
Program Creative
Diagnostics
Program Creative Diagnostics slouží k rychlému otestování funkce pøehrávání záznamù ve
formátu CD Audio, Wave èi MIDI, funkce nahrávání a také k otestování výstupù do
reproduktorù.
Modul Creative
Launcher
Modul Creative Launcher slouží k organizaci pracovní plochy a umožòuje rychlé spouštìní
aplikací Creative.
Creative Launcher je umístìn podél horního okraje obrazovky. Pøi instalaci sofwaru je v modulu
spouštìèe vytvoøeno nìkolik panelù, které obsahují jakési spouštìcí zkratky k jednotlivým
aplikacím, jako je napø. program PlayCenter 2 nebo Surround Mixer. Spouštìè mùže také
obsahovat zkratky k dalším aplikacím pro nastavení hardwaru èi ovládání hlasitosti, soubory s
nápovìdou nebo demonstraèní programy Creative.
Panel Live!Task v modulu Launcher je vlastnì jakýsi "spouštìè na jeden dotek", díky kterému
lze jednoduše spouštìt rùzné úlohy. Aplikace lze též spouštìt automaticky prostøednictvím jí
pøiøazených zvukových souborù.
3-2 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Program Surround
Mixer
Program Creative Surround Mixer je jakýmsi nervovým centrem pro nastavování a ovládání
rùzných prvkù zvukové karty. Sestává z následujících dvou "oddìlitelných" panelù: Main deck
(hlavní panel) a Mixer deck (mixážní panel).
Nastavení zvukových pøedvoleb
Chcete-li obnovit pùvodní
nastavení programu Surround
Mixer, klepnìte na tlaèítko Start
a poté na volbu Programy ->
Creative -> Sound Blaster
Live! -> Creative Restore
Defaults (Obnovit pøedvolby).
Rozmístìní reproduktorù
Hlavní
panel
Spektrální zobrazení
Mixáž
ní
panel
Hlavní panel
Horní èást hlavního panelu umožòuje tyto úkony:
• Vybìr úloh a dále uložení, odstranìní, import a export zvukových pøedvoleb. Témìø
nekoneèný poèet kombinací rùzných parametrù a nastavení mùžete ukládat jako tzv.
zvukové pøedvolby pøiøazené vybranému výstupu na reproduktor. Zvuková pøedvolba
poté pøedstavuje klíè k okamžité automatické konfiguraci reproduktorù, mixážního
modulu a efektù pro kteroukoli z následujících èinností: hraní urèité hry, nahrávání na
urèité médium, nahrávání nebo pøehrávání ve vybraném stylu (každý styl má svou
jedineènou sadu nastavení vstupních zdrojù zvuku). Tyto pøedvolby lze snadno
konfigurovat a poté používat v modulu Live!Task spouštìèe Creative Launcher.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-3
Tøi tlaèítka na levé stranì hlavního panelu umožòují pøepínání mezi tøemi rùznými zobrazeními:
• V zobrazení EAX mùžete vybírat a vytváøet vlastní zvukové pøedvolby a umis″ ovat
zdroje zvuku v prostoru mezi reproduktory.
• V zobrazení Speaker (Reproduktory) mùžete vybrat nastavení reproduktorù a také
provádìt testy jejich funkce.
• V zobrazení Spectrum (Spektrum) mùžete v prùbìhu pøehrávání nebo nahrávání vybrat a
zobrazit spektrální analyzér.
Mixážní panel
Mixážní panel umožòuje tyto úkony:
• Mixování zvuku z rùzných vstupních zvukových zdrojù pøi pøehrávání nebo nahrávání;
• Nastavení úrovnì hlasitosti pro vstupní zvukové zdroje;
• Nastavení úrovnì výškového a basového pásma a hlasitostního pomìru mezi pøedními a
zadními, resp. levými a pravými reproduktory.
Tipy
❑ Nejste-li si jisti, co pøedstavují ikony v modulu Surround Mixer, umístìte kurzor myši nad
danou ikonu nebo pole. Po chvilce se zobrazí popisek s nápovìdou.
Pøepínání mezi
analogovým a
digitálním výstupním
režimem
Standardnì je zdíøka Analog/Digital Out zvukové karty urèena pro výstup centrálního a
basového analogového kanálu. Chcete-li do ní pøevést digitální šestikanálový výstup nebo
komprimovaný výstup AC-3 SPDIF (režim digitálního výstupu), postupujte následujícím
zpùsobem:
1. Na hlavním panelu modulu Surround Mixer klepnìte na tlaèítko Speaker
(Reproduktory).
2. V oknì Speaker (Reproduktory) klepnutím zaškrtnìte políèko Digital Output only (Pouze
digitální výstup).
(To lze provést pro všechny reproduktorové režimy s výjimkou režimu Headphones
(Sluchátka).)
3-4 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Jinou možností je následující postup:
1. Na mixážním panelu modulu Surround Mixer klepnìte na èervené znaménko plus nad
ovladaèem hlasitosti VOL.
2. V dialogovém oknì, které se zobrazí, zaškrtnìte políèko Digital Output only (Pouze
digitální výstup).
Chcete-li pøepnout zpìt do analogového režimu, zrušte zaškrtnutí tohoto políèka.
Provedené zmìny budou uvedeny v zobrazení Speaker (Reproduktory).
Povolení pøesmìrování
basového pásma
Nìkteré basové reproduktory
nemusí být schopny
reprodukovat intenzivní
basové tóny. Pøed povolením
pøesmìrování basového pásma
se doporuèuje nejprve
posuvným ovladaèem snížit
hlasitost basového
reproduktoru. Po provedení
úkonu opìt zvyšte hlasitost na
požadovanou úroveò.
Systém Dolby Digital poskytuje pìt kanálù s plným rozsahem a jeden kanál pouze pro basové
efekty. Avšak vìtšina multimediálních reproduktorových systémù je vybavena reproduktory,
které obvykle nejsou schopny reprodukovat zvuk s nízkými frekvencemi. Funkce pøesmìrování
basového pásma umožòuje pøevedení nízkofrekvenèního zvukového obsahu z pøedních a
zadních reproduktorù a z centrálního kanálu do kanálu pro nízkofrekvenèní efekty (LFE), kde
spoluvytvoøí intenzivnìjší basový výstup. Tato funkce je užiteèná zvláštì pøi vytváøení basových
efektù u her nebo u aplikací, které produkují pouze zvukový obsah pøedních a zadních kanálù.
Postup pøi povolení pøesmìrování basového pásma:
1. Na hlavním panelu modulu Surround Mixer klepnìte na
tlaèítko Speaker (Reproduktory).
2. V zobrazení Speaker (Reproduktory) klepnutím na
tlaèítko Speaker Selection (Výbìr reproduktoru) vyberte
reproduktorový systém typu 5.1 (pokud již není vybrán).
3. Klepnìte na tlaèítko Advanced (Další volby).
4. V dialogovém oknì, které se zobrazí, klepnìte na tlaèítko
Bass Redirection (Pøesmìrování basového pásma).
Tlaèítko bude mít v aktivním stavu oranžovou barvu.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-5
Povolení dekódování
Dolby Digital (AC-3)
Je-li povoleno dekódování Dolby Digital, karta SB Live! bude dekódovat signál Dolby Digital
do šesti oddìlených analogových kanálù. K tomuto úèelu se výbornì hodí reproduktorový
systém DeskTop Theater DTT2200 spoleènosti Cambridge SoundWorks. K poslechu
prostorového zvuku z více reproduktorù tak není tøeba externí dekodér signálu Dolby Digital.
Postup pøi povolení dekódování Dolby Digital (AC-3):
1. V zobrazení Speaker (Reproduktory) klepnutím zrušte zaškrtnutí políèka Digital Output
only (Pouze digitální výstup).
2. Dále proveïte kroky 1 až 3 popsané v pøedchozím oddílu a poté klepnìte na tlaèítko AC3 Decode (Dekódování AC-3), pokud tento režim není již povolen.
Chcete-li však používat externí dekodér Dolby Digital, neaktivujte tuto funkci. Toto nastavení se
projeví v komprimovaném výstupu Dolby Digital (AC-3) PCM SPDIF z výstupní zdíøky
Analog/Digital Out. Nezapomeòte nastavit kartu SB Live! do režimu Digital Output (Digitální
výstup). Navíc budete pro pøipojení dekodéru potøebovat zvláštní kabel typu 3,5 mm-RCA.
3-6 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Modul AudioHQ
Modul AudioHQ obsahuje nìkolik øídicích pomocných programù, které umožòují zobrazit,
testovat a nastavit zvukové parametry jednoho nebo více zvukových zaøízení poèítaèe.
Pøístup k modulu AudioHQ lze získat jedním z následujících zpùsobù:
• Klepnìte na tlaèítko Start a poté na volbu Programy -> Creative -> Sound Blaster
Live! -> AudioHQ;
• Jednou nebo dvakrát klepnìte na ikonu AudioHQ umístìnou v pravém dolním rohu
pracovní plochy Windows.
Program SoundFont
Control
Program Creative SoundFont Control slouží ke konfiguraci bank MIDI obsahujících soubory a
nástroje SoundFont a také ke konfiguraci využití mezipamìtí a její velikosti.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-7
Konfigurace bank MIDI
Postup pøi konfiguraci banky MIDI:
1. V dialogovém oknì SoundFont klepnìte na
kartu Configure Bank (Konfigurace banky).
2. V seznamu pro výbìr banky Select Bank
vyberte banku MIDI, kterou chcete
konfigurovat.
3. Klepnutím na tlaèítko Load (Naèíst) naètìte
soubor SoundFont do banky MIDI.
Naposledy naètený soubor je vždy zobrazen
jako první položka v oknì Bank Stack
(Zásobník banky).
Vrchol zásobníku je oznaèen šipkou.
4. Chcete-li nahradit nìjaký soubor SoundFont,
klepnìte na nìj a poté na tlaèítko Replace
(Nahradit).
5. Chcete-li vymazat zásobník nìjaké banky, vyberte tuto banku a poté klepnìte na tlaèítko
Clear (Vymazat).
Variaèní banku lze vymazat pouze vymazáním její hlavní banky.
6. Podle potøeby opakujte kroky 3, 4 a 5.
Pokud namísto výmìny jednoho souboru za jiný vložíte do zásobníku nový soubor SoundFont,
mùžete vybírat mezi pùvodními a novými zvuky.
Také mùžete pøekrýt urèité nástroje tím, že pøes pùvodní soubor SoundFont naètete jeden nebo
více nových souborù.
Pøi vymazání souboru SoundFont bude odstranìna aktuální konfigurace hlavní banky i všech
variaèních bank, vèetnì aktuální konfigurace nástrojù na panelu Configure Instrument
(Konfigurace nástroje).
3-8 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Konfigurace nástroje
Nastavení maximální velikosti
mezipamìti pro soubory
SoundFont neznamená, že toto
místo bude v pamìti pevnì
rezervováno. Toto místo mùže být
v pøípadì potøeby nadále
využíváno poèítaèem èi jinými
soubory.
Postup pøi konfiguraci nástroje:
1. V dialogovém oknì SoundFont klepnìte na
panel Configure Instrument (Konfigurace
nástroje).
2. V seznamu Select Bank (Výbìr banky)
vyberte banku, jejíž nástroje chcete
konfigurovat. Mùžete vybrat kteroukoli banku.
3. V seznamu Select Instrument (Výbìr
nástroje) vyberte nástroj, který chcete
konfigurovat.
V seznamu Instrument Stack (Zásobník
nástrojù) se mùže nacházet položka urèitého
nástroje i pøesto, že jste žádný nástroj na tuto
stránku nenaèetli. Tento nástroj lze nalézt v
bance naètené na panelu Configure Bank
(Konfigurace banky).
4. Klepnutím na tlaèítko Load (Naèíst) naètete soubor SoundFont nebo soubor jednotlivého
nástroje (napøíklad WAV).
Naposledy naètený soubor se vždy zobrazí jako první položka v oknì Instrument Stack
(Zásobník nástrojù) a je oznaèen šipkou.
5. Chcete-li vymazat nìjaký nástroj ze zásobníku, vyberte jej a poté klepnìte na tlaèítko
Clear (Vymazat).
6. Kvùli rychlejšímu zpracování jsou soubory SoundFont naèítány do pamìti RAM.
Maximální velikost mezipamìti, kterou mohou soubory SoundFont zaujmout, je proto
tøeba nastavit tak, aby výkonnost systému neutrpìla kvùli nedostatku pamìti. Mùžete také
nastavit algoritmus pro práci s mezipamìtí, zajiš″ ující vyvážený výkon systému.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-9
Volby SoundFont
Na panelu Options (Volby) dialogového okna
SoundFont Control mùžete mìnit následující volby:
Urèení algoritmu pro práci s mezipamìtí:
• Vyberte požadovaný algoritmus ze seznamu v
poli SoundFont Cache (Mezipamì″ pro
soubory SoundFont).
Nastavení velikosti mezipamìti pro soubory
SoundFont:
• Velikost mezipamìti lze nastavit v poli
SoundFont Cache (Mezipamì″ pro soubory
SoundFont) pøesunutím posuvného ovladaèe
do požadované polohy.
Zmìna zaøízení SoundFont
• Ze seznamu v poli SoundFont Device vyberte nové zaøízení.
Ovladaèe zaøízení
Ovladaèe zaøízení umožòují konfigurovat pro pøehrávání zvuková zaøízení, která dovolují
použití více souèasnì spuštìných relací pøehrávání souborù Wave. Mùžete takto napøíklad
pøehrávat souèasnì pìt stop ze souborù Wave a slyšet je všechny najednou. Windows 2000 tuto
funkci v souèasné dobì nepodporují.
3-10 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Relace pøehrávání
Nastavení maximálního poètu souèasnì spuštìných relací
pøehrávání souborù Wave:
• Na panelu Wave mùžete posunutím ovladaèe
Maximum Simultaneous Wave Playback
(Maximální poèet souèasných relací Wave) doprava,
resp. doleva, zvýšit, resp. snížit poèet souèasnì
pøehrávaných relací typu Wave.
Zvukové zaøízení
Výbìr zvukového zaøízení ke konfiguraci:
• Na panelu Options (Volby) klepnìte v seznamu se
zvukovými zaøízeními (Sound Device) na zaøízení,
které chcete konfigurovat.
Zaøízení bude ihned vybráno.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-11
Klávesnice Creative
Keyboard
Creative Keyboard je virtuální klávesnice umožòující testovat a pøehrávat tóny vytváøené
zaøízením MIDI. Chcete-li upravit zvuk, použijte program Vienna SoundFont Studio nebo jiný
zvukový editor.
Vstup MIDI
Výbìr vstupního zaøízení MIDI:
1. V okénku Select MIDI In (Výbìr vstupního
zaøízení MIDI) v dialogovém oknì Options
(Volby) klepnìte na správný port MIDI.
2. Klepnìte na tlaèítko OK.
K testování bank a nástrojù MIDI mùžete použít
externí vstupní zaøízení MIDI. Nejprve pøipojte
vstupní zaøízení MIDI ke zvukové kartì a poté vyberte
toto zaøízení v programu Creative Keyboard.
Testování nástroje
Postup pøi testování nástroje:
1. V programu Creative Keyboard klepnìte na požadovanou banku a nástroj.
2. Zvuk mùžete testovat klepnutím myši na klávesnici. Máte-li externí vstupní zaøízení MIDI,
bude pravdìpodobnì jednodušší použít toto zaøízení.
3-12 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Tipy
❑ Chcete-li zahrát více tónù zároveò, klepnìte na jednotlivé klávesy vždy pravým tlaèítkem
myši. Vybrané klávesy budou oznaèeny èernými body.
❑ Stisknuté klávesy mùžete uvolnit jednu po druhé dalším klepnutím pravým tlaèítkem myši
nebo všechny najednou klepnutím na tlaèítko All Notes Off (Uvolnit všechny klávesy).
❑ Plynulého pøechodu po klávesnici docílíte tažením myši.
❑ Je-li doznívání tónù pøíliš dlouhé, klepnìte na tlaèítko All Notes Off (Uvolnit všechny
klávesy).
Program EAX Control
Program EAX Control slouží ke konfiguraci
multiefektového emulátoru EMU10K1. Umožòuje
urèit složky vytváøející jednotlivé zvukové
elementy, z nichž jsou poté dále složeny zvukové
efekty. Zvukový efekt je oznaèení pro modelování
sluchové zkušenosti z reálného svìta. Spoleènost
Creative pro vás do zaèátku pøipravila množství
zvukových efektù pro zábavu a hry i další efekty.
Program EAX Control lze spustit také z programu
Creative Surround Mixer.
V elektronické nápovìdì lze najít následující
postupy:
❑ Konfigurace hlavních (tzv. master) efektù
• Pøidání a odstranìní efektù
• Zadání typu efektu
• Zadání stupnì èi intenzity efektu
• Vytvoøení nového efektu prostøednictvím jeho parametrù a stavebních blokù
❑ Konfigurace zdrojových efektù, tzn. nastavení intenzity efektù aplikovaných na zvukový
zdroj
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-13
❑ Konfigurace efektù pro pøehrávání sekvencí MIDI
❑ Export zvukového efektu do souboru
❑ Import zvukového efektu
Program AutoEAX
Program AutoEAX slouží k zadání zvukových pøedvoleb pro každou zvukovou aplikaci. Tyto
pøedvolby jsou automaticky pøiøazeny právì aktivnímu výstupu do reproduktorù. Podmínkou
fungování automatických zvukových pøedvoleb je aktivní (nebo alespoò minimalizovaný)
program AutoEAX.
Pøiøazení
zvukové pøedvolby
Pro každou zvukovou aplikaci v poèítaèi mùžete urèit zvukovou pøedvolbu, která jí bude
automaticky pøiøazena pro každou výstupní konfiguraci reproduktorù. Napøíklad pro pøehrávání
kompaktního disku programem Creative PlayCenter 2 mùžete pøiøadit rùzné zvukové pøedvolby
výstupním konfiguracím reproduktorù "Live!Surround" (prostorový zvuk) a "4 Speakers" (4
reproduktory).
1. V seznamu Application (Aplikace) vyberte zvukovou aplikaci, které má být pøiøazena
urèitá zvuková pøedvolba pro danou výstupní konfiguraci reproduktorù. Není-li aplikace
v seznamu uvedena, klepnìte na tlaèítko Browse (Procházet) a poté ji najdìte a otevøete.
2. V oknì Speaker Output (reproduktorový výstup) klepnìte na výstupní konfiguraci
reproduktorù, kterou chcete nastavit.
3. V oknì Linked Audio Preset (Pøiøazená zvuková pøedvolba) klepnìte na zvukovou
pøedvolbu, kterou chcete vybrané kombinaci aplikace/výstupní konfigurace reproduktorù
pøiøadit.
Tato trojice je poté vždy automaticky nastavena.
4. Chcete-li, aby program AutoEAX sledoval èinnost této aplikace, zrušte zaškrtnutí políèka
Do not monitor this application (Nesledovat tuto aplikaci). Je-li políèko zaškrtnuto,
program AutoEAX nebude pro tuto aplikaci konfigurovat zvukovou pøedvolbu ani pøi
spuštìní aplikace.
Informace o dalších funkcích najdete v elektronické nápovìdì.
3-14 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Program Wave
Studio
Program Wave Studio slouží ke snadnému provádìní následujících funkcí pro úpravu zvuku:
❑ Pøehrávání, úprava a nahrávání 8-bitových (kvalita magnetofonové pásky) a 16-bitových
(kvalita CD) zvukových dat. Obohacení zvukových dat a vytváøení jedineèných zvukù
pomocí speciálních efektù a editovacích funkcí, jako je opakování smyèky (rap), pouštìní
pozpátku (reverse), ozvìna (echo), ztlumení (mute), vyvážení kanálù (pan), vyjmutí,
zkopírování a vložení.
❑ Otevøení a editace nìkolika souborù Wave najednou.
❑ Import a export nezpracovaných (.RAW) datových souborù.
Program Creative
PlayCenter 2
Program Creative PlayCenter 2 pøedstavuje revoluèní pøehrávaè kompaktních diskù a zvukových
dat v digitálním formátu (napøíklad MP3 nebo WMA). Kromì funkcí pro správu vašich
oblíbených digitálních zvukových souborù v poèítaèi obsahuje také vestavìný kodér MP3/WMA
umožòující naèítat zvukové stopy z kompaktních diskù do komprimovaných digitálních
zvukových souborù. Dokáže kódovat stopy pøi rychlostech až 8 krát rychlejších než bìžná
rychlost pøehrávání a až do velikosti datového toku 320 kbps.
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-15
Program Creative
Recorder
Rekordér umožòuje nahrávání zvukového materiálu èi
hudby z rùzných vstupních zdrojù, jako je mikrofon
nebo pøehrávaè CD a ukládat je ve zvukových souborech
(.wav).
Program Creative
LAVA!
Program Creative LAVA! (Live! Audio-Visual Animation) umožòuje dodat hudbì vizuální
výraz, který prohloubí vᚠhudební zážitek.
Prostøednictvím programu LAVA! lze s hudbou propojit grafické objekty 3D a pomocí
zvukových digitálních znaèek ve formátech CD nebo MIDI je doslova "roztanèit".
K tomu lze použít rùzné animaèní scénáøe dodávané spolu s programem LAVA! nebo vytvoøit
vlastní prostøedí i scénáøe animace.
Program Creative
MediaRing Talk
Program Creative MediaRing Talk je software
pro hlasovou komunikaci prostøednictvím sítì
Internet, který byl ocenìn rùznými cenami.
Slouží k navázání mezimìstských a
mezinárodních hovorù prostøednictvím sítì
Internet. K navázání spojení staèí dva vzdálené
osobní poèítaèe s pøístupem k síti Internet a s
nainstalovaným programem MediaRing Talk.
Po zaregistrování služby ValueFone
spoleènosti MediaRing program umožòuje
také volání na bìžný telefon. V takovém
pøípadì pak staèí pouze spustit program
MediaRing Talk; vytoèit èíslo a poté již program MediaRing Talk naváže spojení automaticky.
3-16 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Pomocí modulu EAX zvukové karty Sound Blaster Live! Player 5.1 mùžete pøi telefonování
navíc svùj hlas modifikovat pomocí efektù a vystupovat napøíklad jako jiná osoba (místo muže
jako žena a naopak, jako robot, veverka apod.). Zmìòte si hlas, a″ si vaši pøátelé na druhém
konci telefonní linky myslí, že hovoøí s nìkým jiným! K použití tìchto hlasových efektù staèí
pouze klepnout na tlaèítko Voice Effects (tlaèítko EAX) a poté vybrat požadovaný efekt ze
seznamu.
Program Creative
Keytar
Pomocí snadno ovladatelného a vysoce interaktivního výukového a zábavného softwaru
Creative Keytar, urèeného pro zaèáteèníky, mùžete svùj multimediální poèítaè okamžitì
pøemìnit na virtuální rytmickou kytaru. Klepnutím na obrázek v horní èásti obrazovky si vyberte
svoji oblíbenou kytaru. Stisknutím funkèní klávesy (F1, ..., F12) lze aktivovat akordy. Poté již
mùžete zaèít vydrnkávat nebo rytmickými úhozy doprovázet své oblíbené písnièky.
Akord staèí držet jednou rukou (až do okamžiku stisknutí jiného akordu). Druhou rukou pøitom
mùžete vydrnkávat nebo rytmicky pøejíždìt po strunách v tempu hrané písnì. S tóny obsaženými
v akordech si hlavu lámat nemusíte, staèí mít trochu smyslu pro rytmus a k tomu si zapamatovat
klávesy jednotlivých akordù.
Program Creative
Rhythmania
Program Creative Rhythmania umožòuje vytvoøit soubor MIDI s použitím profesionální sady
doprovodných rytmù a nástrojù.
Program Creative Rhythmania umožòuje následující úkony:
❑ Hraní s automatickým doprovodem v režimu Rhythm (Rytmus):
• Rytmická sekce se ètyømi èástmi
• Pøedvolba doprovodných stylù
• Interaktivní aranžování doprovodu
• Systém Chord Palette
• Podpora SoundFont
Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1 3-17
❑ Výbìr mezi dvìma typy klávesnice: klávesnice poèítaèe (QWERTY) nebo klávesnice
MIDI pøipojená k poèítaèi.
Program Rhythmania je software založený na práci s hudebními vzorci:
❑ Zahráním vzorce (Pattern) zadáte automatický doprovod hrané melodie.
❑ Vzorec (Pattern) vytvoøíte nebo upravíte èást po èásti (Section) v režimu Rhythm
(Rytmus).
❑ Poté mùžete zkombinovat vzorec s melodií a vytvoøit tak sekvenci (Sequence) v režimu
sekvenceru (Sequencer).
3-18 Použití karty Sound Blaster Live! Player 5.1
Èinnosti... a jim odpovídající aplikace
4
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1 nabízí digitální zábavu, zábavu ze sítì Internet, pøehrávání
multimédií a hraní her. V následujících tabulkách jsou uvedeny odkazy na aplikace ze sady,
které vám pomohou dosáhnout požadovaných cílù.
Pøehrávání
multimédií
Pøehrávání
multimédií
Aplikace
Filmy DVD
K pøehrávání filmù DVD prostøednictvím karty Sound Blaster Live! Player
5.1 je nutné v první øadì vlastnit jednotku kompatibilní se standardem
DVD. Dále je nutné mít softwarový pøehrávaè DVD. To lze získat u
spoleènosti Creative. Intenzivní zážitek pøi sledování DVD vám nabídne
reproduktorový systém DeskTop Theater 5.1 spoleènosti Cambridge
SoundWorks nebo dekodér Dolby Digital (AC-3).
Zvukový
formát MP3 a
WMA
Soubory MP3 a WMA podporuje a umožòuje pøehrávat program Creative
PlayCenter 2.
Èinnosti... a jim odpovídající aplikace 4-1
4-2 Èinnosti... a jim odpovídající aplikace
Pøehrávání
multimédií
Aplikace
Zvukový
formát Wave a
CD Audio
K pøehrávání zvukových souborù a kompaktních diskù slouží program
Creative PlayCenter 2. WAV je oznaèení formátu digitálních zvukových
souborù na operaèních platformách Windows. Kompaktní disky lze
pøehrávat v jednotce CD-ROM.
MIDI
Hudebníky používaný formát MIDI (*.MID) lze pøehrávat pomocí
interního syntetizéru karty Sound Blaster Live! Player 5.1. Soubory MIDI
lze pøehrávat také pomocí programu Creative PlayCenter 2 nebo
sekvenceru MIDI dodávaného spolu s kartou. Chcete-li dosáhnout co
nejlepší kvality, naètìte do apletu SoundFont umístìného ve skupinì
AudioHQ banku GM 8 MB.
SoundFont
MIDI
Mnozí hudebníci vytváøejí hudební soubory, v nichž jsou použity exotické
nebo neobvyklé nástroje (které nejsou obsažené ve standardu General
MIDI). Tyto nástroje jsou uloženy v tzv. bankách SoundFont. I takové
soubory MIDI lze pøehrávat pomocí programu Creative PlayCenter 2.
Dodávaný disk CD obsahuje mnoho pøíkladù ukázkových souborù MIDI,
které využívají vysoce kvalitních bank SoundFont.
Zvukový
signál Dolby
Digital (AC-3)
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1 umožòuje dekódování signálu Dolby
Digital (AC-3), a proto není potøeba žádný externí dekodér Dolby Digital.
Staèí pouze v programu Surround Mixer konfigurovat reproduktorový
systém typu 5.1 reproduktorových systémù.
Zábava s
digitálním
vybavením
Zábava s digitálním
vybavením
Aplikace
Sledování filmù s
prostorovým zvukem
Chcete-li si opravdu užít filmy s vysokou technickou
kvalitou, opatøete si dobrý reproduktorový systém. Máte-li
ke kartì Sound Blaster Live! Player 5.1 pøipojeny ètyøi
nebo pìt reproduktorù, nakonfigurujte tento
reproduktorový systém také v programu Surround Mixer.
Pro sledování filmù DVD je ideální zakoupit øešení
Creative PC-DVD Encore a reproduktorový systém
DeskTop Theater 5.1 spoleènosti Cambridge SoundWorks.
Pøehrávání Vámi vytvoøených
alb
Pomocí programu Creative PlayCenter 2 mùžete
kompilovat vlastní alba obsahující vaši oblíbenou hudbu,
a″ už je ve formátu CD Audio, WAV nebo MIDI.
Hra na kytaru
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1 umožòuje hrát
prostøednictvím poèítaèe na virtuální kytaru. S použitím
programu Creative Keytar mùžete klávesnici svého
poèítaèe pøemìnit na kytaru. Struny lze rozeznívat pomocí
myši!
Hraní hudby pomocí
klávesnice a s automatickým
doprovodem (One-Man
Band)
K tomu, abyste hráli jako celá kapela, nemusíte ani
investovat do hudební klávesnice! Program Creative
Rhythmania umožòuje hrát hudbu prostøednictvím
klávesnice poèítaèe.
Èinnosti... a jim odpovídající aplikace 4-3
Zábava s využitím
sítì Internet
4-4 Èinnosti... a jim odpovídající aplikace
Zábava s využitím sítì
Internet
Aplikace
Poslech hudby se souèasnou
vizuální animací
Pomocí programu LAVA! mùžete nyní ke skladbám MP3
pøiøadit tzv. „hudební video“ (MV3) obsahující vysoce
kvalitní trojrozmìrnou animaci, která skladbám dodá
vizuální výraz. Vytvoøený materiál mùžete navíc zveøejnit
v síti Internet. Sledujte, jak animace odpovídá rytmu vaší
oblíbené hudby!
Chcete-li si zábavu s programem LAVA! opravdu užít, je
tøeba vlastnit nìkterou grafickou kartu s 3D akcelerací.
Kódování skladeb z formátu
CD do MP3 /
stahování a pøehrávání
skladeb ve formátu MP3
Pomocí programu PlayCenter 2 mùžete všechny své
oblíbené skladby ve formátu CD zakódovat a uložit na
pevný disk poèítaèe do databáze, z níž poté mùžete
vytváøet vlastní seznamy skladeb pro pøehrávání.
Do databáze lze navíc pøidávat skladby naètené z rùzných
serverù v síti Internet.
Pøehrávání skladeb ve
formátu MP3 v modulu EAX
V programu Creative PlayCenter 2 mùžete vytváøet vlastní
úpravy skladeb ve formátu MP3 pomocí
multidimenzionálních a multitexturálních efektù. Mùžete
skladby zasadit do rùzných prostøedí, jako je napøíklad
koncertní sál nebo koupelna! Takto vylepšené soubory
MP3 mùžete nabídnout dokonce i pøátelùm, kteøí nevlastní
kartu SB Live!.
Zábava s využitím sítì
Internet
Aplikace
Hovor prostøednictvím sítì
Internet s modulovaným
hlasem
Pøi telefonování prostøednictvím sítì Internet mùžete
zmìnit svou osobnost èi dokonce životní formu. Toho lze
docílit pomocí programu Creative MediaRing Talk a jeho
funkce Voice Personas, která umožòuje prostøednictvím
modulu EAX karty Sound Blaster Live! Player 5.1zmìnit
hlas pøi hovoru v reálném èase.
Vytvoøení interaktivních
panoramatických stránek
WWW PixAround s
multimediálními odkazy
Pomocí programu PixMaker mùžete snadno vytvoøit
rafinované a interaktivní panoramatické stránky WWW
nebo pohlednice. Do panoramatických obrázkù mùžete též
vkládat multimediální odkazy (tzv. „hot-spots“), které po
klepnutí spustí napøíklad pøehrávání zvukových souborù.
Hry
Aplikace
Podpora EAX
Karta podporuje mnoho titulù EAX od špièkových
výrobcù her, které umožòují zýšit realistiènost
simulovaných prostøedí. Celý seznam kompatibilních titulù
je uveden na serveru www.sblive.com.
Podpora DirectSound3D
Karta Sound Blaster Live! Player 5.1 podporuje hry
DirectSound3D (DS3D). Umožòuje pøehrávání zvukù
zasazených pøímo do trojrozmìrného prostoru, což zvyšuje
intenzitu zážitku pøi høe.
Podpora A3D 1.0
Karta pøevádí pøíkazy standardu A3D na pøíkazy
DirectSound3D, což znamená, že si mùžete plnì vychutnat
i hry využívající systém A3D.
Hry
Èinnosti... a jim odpovídající aplikace 4-5
4-6 Èinnosti... a jim odpovídající aplikace
Hry
Aplikace
Kompatibilita se standardem
Sound Blaster
Karta zajiš″ uje výjimeènou kompatibilitu se standardem
Sound Blaster, takže mùžete i nadále hrát tisíce
populárních her pro systém DOS, které jsou na trhu.
Zvukové pøedvolby pro
pùvodní/existující hry
Zvukové efekty si mùžete vychutnat i v pøípadì, že daná
hra neobsahuje podporu EAX. Karta je dodávána s více
než 50 pøedvolbami pro existující hry. K tìmto pøedvolbám
lze získat pøístup ze spouštìèe Creative Launcher. Svým
oblíbeným hrám mùžete efekty také pøiøazovat
individuálnì. Spus″ te aplet AutoEAX.
Vlastní upravená prostøedí
pro hry bez zvuku 3D
Pro hry, které neobsahují podporu EAX, mùžete vytvoøit
upravená prostøedí pomocí panelu EAX Control, který lze
zobrazit z programu Creative Surround Mixer.
A
Obecné technické údaje
V tomto dodatku jsou uvedeny technické údaje o kartì.
Funkce
Øízení sbìrnice PCI Bus
❑ Vyhovuje specifikaci PCI verze 2.1.
❑ Øízení sbìrnice omezuje prodlevy a zvyšuje výkonnost systému.
EMU10K1
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Hardwarovì urychlené zpracování digitálních efektù
32-bitové digitální zpracování pøi zachování dynamického rozsahu 192 dB
Patentovaná osmibodová interpolace umožòující maximální kvalitu reprodukce zvuku
64-hlasý hardwarový syntetizér používající digitalizované zvuky
Digitální mixování a ekvalizace s profesionální kvalitou
Až 32 MB zvukové pamìti RAM mapované na pamì″ hostitele
Stereofonní digitalizovaný
hlasový kanál
❑
❑
❑
❑
❑
Pravé 16-bitové plnì obousmìrné zpracování
16-bitová a 8-bitová digitalizace v stereofonním i monofonním režimu
Pøehrávání 64 zvukových kanálù, každý s libovolnou vzorkovací rychlostí
Vzorkovací rychlosti nahrávání: 8; 11,25; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz
Dithering pro 8-bitové i 16-bitové nahrávání
Obecné technické údaje A-1
AC ’97 Codec Mixer
❑ Slouží k mixování zvukových zdrojù procesoru EMU10K1 a analogových zdrojù, jako je
pøehrávaè CD, linkový vstup, mikrofon, doplòkový linkový vstup (AUX) a TAD.
❑ Vstupní zdroj pro nahrávání lze vybrat nebo lze míchat rùzné zvukové zdroje.
❑ U analogových vstupù 16-bitová konverze analogového signálu na digitální se vzorkovací
frekvencí 48 kHz
Ovládání hlasitosti
❑ Softwarové ovládání úrovnì hlasitosti pøi nahrávání u následujících vstupù i pøehrávání na
následující výstupy: hlavní ovladaè (Master), digitalizovaný hlas (Digitized Voice) a vstupní
zaøízení typu MIDI, CD Audio, linkový vstup, mikrofon, doplòkový vstup, zaøízení TAD,
SPDIF, Wave/DirectSound a CD Digital (CD SPDIF)
❑ Oddìlené ovládání hlasitosti v basovém a výškovém pásmu
❑ Nastavení pomìru hlasitosti (Balance) mezi pøedními a zadními reproduktory
❑ Doèasné ztlumení a dále nastavení hlasitostního pomìru jednotlivých zdrojù pøehrávání
Dekódování signálu Dolby
Digital (AC-3)
❑ Umožòuje dekódovat signál Dolby Digital (AC-3) do kanálù 5.1 nebo pøedávat nezmìnìný
komprimovaný signál Dolby Digital
(AC-3) PCM SPDIF k externímu dekodéru
❑ Pøesmìrování basù: u malých satelitních reproduktorových systémù umožòuje pøevést
nízkofrekvenèní èást zvuku do basového reproduktoru
Creative Multi Speaker
SurroundTM (CMSSTM)
❑ Technologie multireproduktorového systému (Multi-speaker)
❑ Algoritmus pro míchání a vyvažování kanálù s profesionální kvalitou
❑ Rozšíøení monofonních a stereofonních zdrojù do šestikanálového systému (5.1)
A-2 Obecné technické údaje
Propojitelnost
Karta Sound Blaster Live!
Player 5.1
Zvukové vstupy
❑ Jeden linkový vstup se stereofonní zdíøkou typu jack na zadním panelu
❑ Jeden monofonní analogový mikrofonní vstup se stereofonní zdíøkou typu jack na zadním
panelu
❑ Analogový linkový vstup CD_IN s konektorem typu Molex (4-piny) na kartì
❑ Analogový linkový vstup AUX_IN s konektorem typu Molex (4 piny) na kartì
❑ Analogový linkový vstup TAD s konektorem typu Molex (4 piny) na kartì
❑ Digitální vstup CD_SPDIF s konektorem typu Molex (2 piny) na kartì, umožòující pøíjem
vzorkovacích frekvencí 32, 44,1 a 48 kHz
Zvukové výstupy
❑ Analogový/digitální výstup se zdíøkou typu minijack 3,5 mm (4 póly) na zadním panelu
• Analogový výstup: centrální a basový kanál
• Digitální výstup: pøední, zadní, centrální a basový digitální výstup SPDIF
❑ Tøi analogové linkové výstupy se stereofonními zdíøkami typu jack na zadním panelu – LineOut 1, 2 a 3
❑ Možnost zapojení stereofonních sluchátek (32 ohmù) do zdíøky pro pøední reproduktory.
Rozhraní
❑ Rozhraní D-Sub MIDI pro pøipojení externích zaøízení MIDI Obsahuje také rozhraní pro
joystick
❑ Konektor AUD_EXT (2×20 pinù) pro pøipojení panelu Live! Drive
Obecné technické údaje A-3
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/
Windows 95/98/ME
Úvod
B
Na trhu je stále mnoho her urèených pouze pro systém MS-DOS. Karta SB Live! tyto hry
spouštìné v systému MS-DOS podporuje. Hry pro systém MS-DOS je možné spustit dvìma
zpùsoby:
❑ V relaci MS-DOS v systému Windows 95/98/ME (doporuèeno)
Postup pøi otevøení relace:
• Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volbu Programy -> Pøíkazový øádek MSDOS.
❑ V režimu MS-DOS systému Windows 95/98
Nìkdy se mùže stát, že hru nebude možné spustit z okna s pøíkazovým øádkem MS-DOS
systému. Dùvodem mùže být nekompatibilita hry se systémem Windows 95/98 nebo mohou
být pøi zavedeném systému Windows 95/98 k dispozici pouze nedostateèné systémové
prostøedky. V takových pøípadech použijte režim MS-DOS, ve kterém je naètena pouze
podpora reálného modu systému Windows 95/98.
Postup pøi restartování systému v režimu MS-DOS v situaci, kdy již máte zaveden systém Windows
95/98:
1. Klepnìte na tlaèítko Start a poté na volbu Vypnout.
2. Klepnìte na volbu Restartovat v režimu MS-DOS a poté na tlaèítko OK.
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-1
Postup pøi zavedení systému MS-DOS pøi spuštìní poèítaèe:
1. Po spuštìní poèítaèe pøi zavádìní systému Windows 95/98 stisknìte a podržte klávesu F8.
2. Ve spouštìcí nabídce vyberte volbu Jen systém MS-DOS a poté stisknìte klávesu <Enter>.
Popis instalaèního
programu
Instalaèní program provede zmìny v souborech AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS.
Parametry v souboru
AUTOEXEC.BAT
Instalaèní program pøidá do souboru AUTOEXEC.BAT následující pøíkazy:
SET CTSYN=C:\WINDOWS
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
C:\PROGRA~1\CREATIVE\SBLIVE\DOSDRV\SBEINIT.COM
První dva pøíkazy slouží k nastavení promìnných prostøedí pro zvukovou kartu. Vysvìtlení k
tìmto promìnným najdete v èásti „Promìnné prostøedí“ na str. B-5.
Tøetí pøíkaz slouží ke spuštìní programu SBEINIT.COM , což je ovladaè karty SB Live! pro
systém MS-DOS. Tento ovladaè je nutný pro správnou funkci karty SB Live! v režimu MSDOS.
Program SBEINIT.COM vyžaduje naètení ovladaèù HIMEM.SYS a EMM386.EXE. Instalaèní
program v pøípadì potøeby pøidá potøebné øádky pro spuštìní ovladaèù HIMEM.SYS a
EMM386.EXE do souboru CONFIG.SYS, a pokud tento soubor neexistuje, vytvoøí jej.
V øídkých pøípadech, kdy nìkterý program nedovede pracovat s rozšíøenou pamìtí, staèí
jednoduše pøidat ke správci pamìti parametr NOEMS. Pøíklad:
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
Tento ovladaè je prostøednictvím souboru AUTOEXEC.BAT možné naèíst do vyšší pamìti, i
když tomu tak v pøedvoleném nastavení není. Pøíklad:
B-2 Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME
LOADHIGH=C:\PROGRA~1\CREATIVE\SBLIVE\DOSDRV\SBEINIT.COM
Neodstraòujte správce pamìti úplnì. Pokud se kvùli ovladaèi SBEINIT.COM nepodaøí spustit
program SBELOAD.EXE nebo SBECFG.EXE, nesnažte se pøi použití parametru NOEMS
naèíst ovladaè SBEINIT.COM do vyšší pamìti. V tìch pøípadech, kdy hra pro systém MS-DOS
nebude spolupracovat se správcem pamìti, nebude možné kartu SB Live! pøi hraní této hry
využít.
Parametry v souboru
CONFIG.SYS
Instalaèní program pøidá do souboru CONFIG.SYS následující pøíkazy.
Nastavení
systémových
prostøedkù
V této èásti jsou popsány následující softwarové (nikoli hardwarové) prostøedky emulace SB
zvukové karty:
❑ Vstupní/výstupní (I/O) adresy
❑ Èíslo žádosti o pøerušení (IRQ)
❑ Kanál DMA (Direct Memory Access)
V následujících tabulkách jsou
doporuèené hodnoty uvedeny
tuènì.
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE
Pokud u vaší karty dojde ke konfliktu s nìjakým periferním zaøízením, bude možná nutné zmìnit
parametry nìkterého prostøedku. Podrobnìjší informace najdete v èásti „Odstranìní konfliktù I/
O“ na str. C-7.
Pøi každé zmìnì nastavení prostøedku zkontrolujte, zda tuto zmìnu odráží také promìnné
prostøedí (viz oddíl „Promìnné prostøedí“ na str. B-5). Systémové prostøedí je možné zobrazit
zadáním pøíkazu SET na pøíkazovém øádku DOS.
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-3
Vstupní/výstupní (I/O)
adresy
Adresy I/O reprezentují komunikaèní oblasti používané centrálním procesorem poèítaèe k
rozlišení mezi rùznými periferními zaøízeními pøipojenými k systému pøi odesílání nebo pøijmu
dat.
Tabulka B-1:Možné standardní vstupní/výstupní (I/O) adresy.
Zaøízení
Èíslo žádosti o
pøerušení (IRQ)
Standardní rozsah adres I/O
Rozhraní SB
220H a• 22FH
240H a• 24FH
260H a• 26FH
280H a• 28FH
Rozhraní MPU-401 UART MIDI
300H a• 301H
310H a• 311H
320H a• 321H
330H a• 331H
Stereofonní hudební syntetizér
388H a• 38BH
Pøerušení je signál, kterým dané zaøízení používá k upozornìní centrálního procesoru poèítaèe,
že chce odeslat nebo pøijmout data ke zpracování.
Tabulka B-2:Možná standardní pøiøazení èísel žádosti o pøerušení (IRQ).
Zaøízení
Standardní IRQ
Rozhraní SB
5, 7, 9, 10
B-4 Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME
Kanál DMA (Direct
Memory Access)
Kanál DMA je datový kanál, který dané zaøízení používá k pøímému pøenosu dat do systémové
pamìti a z ní.
Tabulka B-3:Možná standardní pøiøazení kanálu DMA (pøímý pøístup k pamìti).
Pou•ití
Standardní kanál
DMA
První kanál DMA
0, 1, 3
Druhý kanál DMA
5, 6, 7
Promìnné
prostøedí
Promìnné prostøedí se používají k pøedávání konfiguraèních informací o hardwaru softwaru
instalovanému v systému. V systému MS-DOS se zvukové karty týkají následující promìnné:
❑ Promìnná prostøedí CTSYN
❑ Promìnná prostøedí BLASTER
Promìnná prostøedí
CTSYN
Promìnná prostøedí CTSYN odkazuje k umístìní souboru CTSYN.INI, který je obvykle obsažen
v adresáøi Windows. Syntaxe této promìnné je následující:
CTSYN=cesta
kde cesta je umístìní souboru CTSYN.INI .
Promìnná prostøedí
BLASTER
Promìnná prostøedí BLASTER urèuje základní adresu I/O, linku IRQ a kanály DMA rozhraní
SB. Její syntaxe je následující:
BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
Parametry v pøíkazu mají následující význam.
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-5
Parametr
Axxx
Ix
Dx
Hx
Pxxx
Tx
Urèení prostøedkù
Význam
základní adresa I/O rozhraní SB
èíslo IRQ používané zvukovým rozhraním
první kanál DMA používaný zvukovým rozhraním
druhý kanál DMA používaný zvukovým rozhraním
základní adresa I/O rozhraní MPU-401 UART
typ karty (x musí být 6)
Chcete-li najít aktuální prostøedky emulace SB 16 karty SB Live! v systému Windows 95/98,
postupujte takto:
1. Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volbu Nastavení -> Ovládací panely.
2. V oknì Ovládací panely dvakrát klepnìte na na ikonu Systém.
3. V dialogovém oknì Systém – vlastnosti klepnìte na kartu Správce zaøízení.
4. Dvakrát klepnìte na položku Creative Miscellaneous Devices a poté na položku Creative
SB Live! SB16 Emulation.
5. Klepnìte na kartu Prostøedky.
Informace uvedené v seznamu prostøedkù vám mohou napomoci pøi konfiguraci her systému MSDOS pro použití karty SB Live!.
Seznam prostøedkù bude pravdìpodobnì obsahovat tøi položky „Rozsah vstupu a výstupu“ a dvì
položky „Pøímý pøístup do pamìti“. Ty odpovídají sekvenci položek v tabulkách Tabulka B-1 a
Tabulka B-3. Pokud poèet položek neodpovídá, mùže pøi odhadu identity zaøízení hodnì
napovìdìt jeho adresa I/O nebo kanál DMA.
Aby mohl program SBECFG.EXE
pracovat správnì, musí být spuštìn
ovladaè SBEINIT.COM systému
MS-DOS.
Postup pøi vyhledání aktuálních prostøedkù emulace SB 16 karty SB Live! v režimu MS-DOS:
1. Pøejdìte do adresáøe ovladaèe SB Live! systému DOS, tj.
C:\PROGRA~1\CREATIVE\SBLIVE\DOSDRV
2. Zadejte pøíkaz SBECFG a poté stisknìte klávesu <Enter>.
B-6 Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME
Nìkteré starší hry mohou mít pøi urèitých nastaveních prostøedku potíže s detekcí karty SB
Live!. Obvykle tyto hry oèekávají, že karta bude využívat fixovanou sadu prostøedkù, a pokud
nejsou tyto prostøedky detekovány, naètení selže. Vlastníte-li starší hry urèené pro systém MSDOS, které nefungují správnì, zkuste zmìnit konfiguraci emulátoru .SB 16 karty SB Live!
Vodítkem mohou být následující pokyny:
Problém: Není rozpoznána emulace karty Sound Blaster.
Øešení: Zkuste pøepnout parametr IRQ (žádost o pøerušení) emulátoru SB mezi hodnotami 5 a 7,
použít kanál DMA èíslo 1 a použít port rozhraní SB 220.
Problém: Není rozpoznána emulace MPU-401.
Øešení: Zkuste použít adresu portu 330.
Výbìr optimálních
zvukových
parametrù pro
danou hru
Vìtšina her urèených pro systém MS-DOS obsahuje nìjakou proceduru pro nastavení zvukových
parametrù. Tyto procedury obvykle umožòují vybírat ze seznamu populárních zvukových karet
nebo zvukových zaøízení.
U rùzných her se zpùsob nastavení zvukových parametrù mùže lišit. Nìkteré mohou zobrazit
jedinou volbu, která odpovídá urèitému zvukovému zaøízení, napøíklad Sound Blaster 16, Roland
Sound Canvas apod. Jiné obsahují parametry pro hudbu a digitální zvuk oddìlenì; napøíklad
hudba General MIDI s digitálním zvukem Sound Blaster. V takových pøípadech je tøeba èasto
konfigurovat dvì zvláštní nabídky.
Nìkteré hry umožòují nastavit adresu portu MIDI a èíslo IRQ pro hudbu a zvuk. Zkontrolujte,
zda tyto parametry odpovídají hodnotám zobrazeným programem SBECFG.EXE nebo
uvedeným na kartì Prostøedky dialogového okna emulátoru Creative SB Live! SB16 Emulation
- vlastnosti.
Nìkteré hry také mohou nabízet jako volbu MPU-401/Roland (General MIDI nebo MT-32/
LAPC-1). Tyto hry èasto dovolují uživateli nastavit adresu portu MIDI. Zkontrolujte, zda tento
parametr odpovídá adrese MIDI v seznamu Prostøedky na kartì Prostøedky dialogového okna
emulátoru Creative SB Live! SB16 Emulation – vlastnosti. Stejné hodnoty lze nalézt u položky
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-7
„MPU-401 (General MIDI, Roland MT-32/LAPC-1) Emulation“ zobrazené programem
SBECFG.EXE v režimu MS-DOS. Vyberete-li pro hudbu volbu Roland MT-32 nebo LAPC-1,
nezapomeòte v programu SBEMIXER povolit sadu MT-32 MIDI.
Volby pro hudbu
Vìtšina her urèených pro systém MS-DOS zobrazí pøi spuštìní nabídku s nastavením zvuku.
Máte-li možnost výbìru mezi volbami General MIDI a MT-32, vyberte vždy General MIDI,
protože v tomto pøípadì je zajištìna vyšší zvuková kvalita. Chcete-li použít volbu MT-32, je tøeba
nejprve pomocí programu SBEMIXER pøepnout ze sady nástrojù General MIDI (pøedvolba) na
sadu nástrojù MT-32. Po skonèení použití sady nástrojù MT-32 nezapomeòte znovu pøepnout zpìt
na sadu General MIDI.
Volby digitálního zvuku
Karta SB Live! podporuje digitální zvukovou emulaci Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Sound
Blaster 16 a Adlib. Pokud nìjaká aplikace poskytuje všechny tyto volby, vybírejte je v
následujícím poøadí:
1. Sound Blaster 16
2. Sound Blaster Pro
3. Sound Blaster
4. Adlib
Pomocné
programy pro
režim MS-DOS
S kartou SB Live! je dodáváno nìkolik pomocných programù pro systém MS-DOS. Tyto
programy vyžadují, aby byl naèten ovladaè SBEINIT.COM karty SB Live! pro systém DOS.
SBECFG.EXE
Pomocný program SBECFG.EXE slouží k zobrazení nastavených parametrù hardwaru a stavu
karty SB Live!. Po zadání pøíkazu SBECFG.EXE na pøíkazový øádek budou zobrazeny
následující hardwarová nastavení:
❑ Hardwarová nastavení PCI: Port, IRQ
B-8 Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME
❑ Emulace Sound Blaster: Port, IRQ, DMA
❑ Emulace MPU-401 (GM, Roland MT-32/LAPC-1): Port
❑ Emulace Adlib: Port
Parametry emulace jsou zobrazeny pouze v pøípadì, že jsou povoleny.
SBEMIXER.EXE
Program SBEMIXER.EXE slouží k úpravì hlasitostních úrovní sady nástrojù MPU-401 použité
u karty SB Live!. Tento program SBEMIXER.EXE lze spustit z pøíkazového øádku - -to je
užiteèné zejména pro zkušené uživatele, kteøí si mohou vytvoøit dávkové soubory s hlasitostními
úrovnìmi - nebo v oknì SBEMIXER. Nastavení provedená v programu SBEMIXER.EXE jsou
nezávislá na nastaveních v programu Creative Mixer v systému Windows 95/98.
Postup pøi zadání hodnot programu SBEMIXER na pøíkazovém øádku:
Na pøíkazový øádek systému DOS zadejte jednoøádkový pøíkaz SBEMIXER. Syntaxe pøíkazu:
SBEMIXER [/S:x] [/W:x] [/C:x] [/M:x] [/?]
kde hranaté závorky oznaèují [ ] nepovinné parametry. Význam parametrù je uveden v následující
tabulce.
Parametr
Význam
/S:x
/W:x
/C:x
/M:x
Hlasitost syntetizéru. x mùže nabývat hodnoty 0 až 127.
Hlasitost souborù typu Wave. x mùže nabývat hodnoty 0 až 127.
Hlasitost souborù typu CD Audio. x mùže nabývat hodnoty 0 až 127.
Režim Synth MT-32/LAPC-1. Hodnota 0, resp. 1 promìnné x znamená Vypnuto
(Off), resp. Zapnuto (On).
Zobrazení struèného popisu parametrù.
/?
Pøíklad použití pøíkazu SBEMIXER:
SBEMIXER /S:64 /W:120 /C:50 /M:0
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-9
Tento pøíkaz odpovídá nastavení hlasitosti syntetizéru na hodnotu 64, hlasitosti Wave na hodnotu
120, hlasitosti CD Audio na hodnotu 50 a zapnutí režimu Synth MT-32/LAPC-1.
Postup pøi nastavení hodnot programu SBEMIXER pomocí grafického rozhraní:
Na pøíkazovém øádku DOS zadejte pøíkaz SBEMIXER
Interaktivní režim umožòuje mìnit parametry mixážního programu myší nebo pomocí kláves
<Tab>, <PgUp>, <PgDn> a kurzorových kláves.
Chcete-li nastavení uložit i pro následující relaci, stisknìte tlaèítko Save (Uložit).
SBESET.EXE
Program SBESET.EXE slouží k manuální konfiguraci prostøedkù karty SB nebo k vypnutí
emulace SB. Standardnì pøebírá emulace SB v systému DOS nastavení ze systému Windows.
Pokud tedy napøíklad nepovolíte emulaci SB v systému Windows, nebude pøi následujícím
spuštìní systému DOS emulace SB povolena ani v systému DOS. V øídkých pøípadech budete
možná potøebovat manuálnì zmìnit konfiguraci emulace SB pro systém DOS - pokud napøíklad
dojde ke konfliktu v systému DOS ještì pøed spuštìním systému Windows. Program
SBESET.EXE se spouští z pøíkazového øádku.
Postup pøi zadání hodnot programu SBESET na pøíkazovém øádku:
Na pøíkazový øádek systému DOS zadejte pøíkaz SBESET. Syntaxe pøíkazu:
SBESET [-Axxx] [-Ix] [-Dx] [-Hx] [-Pxxx] [-dx] [-wx]
kde hranaté závorky oznaèují [ ] nepovinné parametry. Význam parametrù je uveden v následující
tabulce.
B-10 Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME
Seznam dalších možných hodnot
najdete v èásti „Nastavení
systémových prostøedkù“ na
str. B-3.
Parametr
-Axxx
-Ix
-Dx
-Hx
-Pxxx
-dx
-wx
Význam
základní adresa I/O rozhraní SB
èíslo IRQ používané zvukovým rozhraním
první kanál DMA používaný zvukovým rozhraním
druhý kanál DMA používaný zvukovým rozhraním
základní adresa I/O rozhraní PU-401 UART
režim emulace SB Hodnota 0, resp. 1 promìnné x znamená Vypnuto (Off) resp.
Zapnuto (On).
Má-li promìnná x hodnotu 1, bude použita konfigurace prostøedku ze systému
Windows.
Má-li promìnná x hodnotu 0, bude konfigurace prostøedku urèena uživatelem.
Pøíklad použití pøíkazu SBESET:
SBESET -A240 -I5 -D3 -w0
Tento pøíkaz odpovídá nastavení základní adresy I/O rozhraní SB na hodnotu 240, èísla IRQ
používané zvukovým rozhraním na hodnotu 5, prvního kanálu DMA používaného zvukovým
rozhraním na hodnotu 3 a použití konfigurace prostøedkù ze systému Windows.
SBEGO.EXE
Tento program slouží k testování, zda je emulátor SB16 správnì nainstalován a zda funguje.
Emulace karty SoundBlaster v systémech MS-DOS/ Windows 95/98/ME B-11
Øešení problémù
C
V tomto dodatku jsou uvedeny rady ohlednì øešení problémù, se kterými se mùžete setkat pøi
instalaci nebo používání karty.
Problemy pøi
instalaci softwaru
V systému Windows není instalace spuštìna automaticky po vložení disku do jednotky CDROM.
Je možné, že funkce AutoPlay v systému Windows není povolena.
Postup pøi spuštìní instalaèního programu z nabídky Tento poèítaè:
1. Na ploše systému Windows dvakrát klepnìte na ikonu Tento poèítaè.
2. V oknì Tento poèítaè klepnìte pravým tlaèítkem myši na ikonu jednotky CD-ROM.
3. V nabídce klepnìte na volbu AutoPlay a poté postupujte podle pokynù na obrazovce.
Postup pøi povolení funkce AutoPlay prostøednictvím funkce Auto Insert Notification:
1. Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volby -> Nastavení -> Ovládací panely.
2. V oknì Ovládací panely dvakrát klepnìte na ikonu Systém.
3. V dialogovém oknì Systém - vlastnosti klepnìte na kartu Správce zaøízení a vyberte
jednotku CD-ROM.
4. Klepnìte na tlaèítko Vlastnosti.
5. V dialogovém oknì Vlastnosti klepnìte na kartu Nastavení a vyberte volbu Auto Insert
Notification.
Øešení problémù C-1
6. Klepnutím na tlaèítko OK dialogové okno zavøete.
Problémy se
zvukem
Pøi pøehrávání zvukového souboru se ozývá neèekanì zkreslený zvuk nebo zvuk
modulovaný nìjakým efektem.
Naposledy zvolené nastavení není odpovídajícím prostøedím pro aktuální zvukový soubor.
Postup pøi pøepnutí na vhodnìjší prostøedí:
1. V modulu AudioHQ otevøete øídicí aplet Environmental Audio (Zvuková prostøedí).
2. V seznamu Environment (Prostøedí) vyberte volbu “No effects” (Žádné efekty) nebo
nìkteré vhodné prostøedí.
Ze sluchátek se neozývá žádný zvuk.
Zkontrolujte následující možnosti:
❑ Sluchátka musí být pøipojena do výstupní zdíøky pro sluchátka (Headphones).
❑ Zkontrolujte, zda je na hlavním panelu programu Surround Mixer v zobrazení Reproduktory
vybrána volba “Headphones” (Sluchátka).
❑ Na panelu Mixer programu Surround Mixer musí být vybrána vstupní volba pro nahrávání
“What U Hear”.
Pøi nahrávání v režimu “What U
Hear” lze v kterémkoli okamžiku
vybrat pouze jediný z pìti
zvukových zdrojù a ostatní
doèasnì ztlumit. Proto se mùže
zvuk ze zadních reproduktorù
ozývat pouze v pøípadì zapnutí
odpovídajícího zdroje zvuku.
C-2 Øešení problémù
Pøi konfiguraci se ètyømi reproduktory se ze zadních reproduktorù neozývá žádný zvuk.
Zkontrolujte následující možnosti:
❑ Zadní reproduktory musí být pøipojeny do výstupní zdíøky Rear Out zvukové karty.
❑ Pøi pøehrávání zvuku z nìkterého z následujících zdrojù:
• CD Audio
• Vstupní linka (Line In)
• TAD
• Pomocná vstupní linka (AUX)
• Mikrofon
Postup pøi øešení problému:
1. Zkontrolujte, zda je na panelu Mixer programu Surround Mixer pøehrávaný zvukový zdroj
vybrán, tzn. aktivován.
2. Tentýž zdroj vyberte jako zdroj pro nahrávání.
Pøíklad: Pøehráváte-li filmy nebo hry DVD, zkontrolujte, zda jste vybrali pomocné zaøízení
(Auxiliary) a vyberte toto zaøízení také jako zdroj pro nahrávání v programu Surround Mixer.
❑ Pokud jste zmìnili prostøedí, zkontrolujte, zda jsou aktivní zvukové zdroje vybrány v
programu Surround Mixer.
Z reproduktorù se neozývá žádný zvuk.
Zkontrolujte následující zapojení a nastavení:
❑ Reproduktory musí být pøipojeny k výstupu karty.
❑ Na panelu Mixer musí být vybrán správný zvukový zdroj.
❑ Jsou-li obì výše uvedené podmínky splnìny, a pøesto se stále neozývá žádný zvuk, klepnìte
na èervené znaménko plus nad ovladaèem hlasitosti VOL a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto
políèko Digital Output Only (Pouze digitální výstup). Pokud ano, je aktivován režim Digital
Output Only (Pouze digitální výstup) a zvuk se ozývá pouze pøi pøipojení digitálních
reproduktorù ke zvukové kartì. Další informace najdete v èásti týkající se režimu pouze
digitálního výstupu v elektronické nápovìdì programu Surround Mixer.
Pøi pøehrávání digitálních souborù (WAV, MIDI) nebo klipù AVI se neozývá žádný zvukový
výstup.
Zkontrolujte následující možnosti:
❑ Ovladaè hlasitosti reproduktorù (pokud existuje) musí být nastaven do støední (nenulové)
polohy. Hlasitost mùžete v pøípadì potøeby nastavit pomocí programu Creative Mixer.
Øešení problémù C-3
❑ Napájené reproduktory nebo externí zesilovaè musí být pøipojeny do výstupních zdíøek Line
Out nebo Rear Out.
❑ Nesmí docházet k žádnému hardwarovému konfliktu mezi kartou a periferním zaøízením. Viz
èást „Odstranìní konfliktù I/O“ na str. C-7.
❑ Volba v sekci Speaker (Reproduktory) na hlavním panelu programu Surround Mixer musí
odpovídat skuteèné konfiguraci reproduktorù nebo sluchátek.
❑ Posuvné ovladaèe Original Sound (Pùvodní zvuk) na jedné z karet Master nebo Source
(Zdroj), pøípadnì na obou, v apletu Environmental Audio musí být nastaveny na hodnotu
100%.
Pøehrávání formátu CD-Audio nebo hraní her systému DOS, které vyžadují jednotku CDROM se neozývá žádný zvukový výstup.
Postup pøi øešení problému:
• Zkontrolujte zapojení konektoru Analog Audio na jednotce CD-ROM a konektoru CD In na
zvukové kartì.
Pøi pøelévání kanálù nìkterého zvukového zdroje dojde k úplnému ztišení zvuku.
Tato situace mùže nastat v režimu Digital Output Only (Pouze digitální výstup) v pøípadì, kdy
vyvážení levého a pravého kanálu v softwarové mixážní aplikaci jiné než Surround Mixer
(napøíklad aplikace Windows Volume Control) se nachází na opaèné stranì vzhledem k poloze,
kterou jste dosáhli pøi pøelévání kanálù na hlavním panelu programu Surround Mixer. Pøíklad:
Ovladaè vyvážení (balance) zdroje CD Audio v programu Windows Volume Control se nachází
vlevo, zatímco v programu Surround Mixer jste pøevedli zvukový tok CD Audio doprava.
Postup pøi øešení tohoto problému:
C-4 Øešení problémù
•
Otevøete zmínìnou jinou mixážní aplikaci a nastavte ovladaèe vyvážení (balance) u všech
vstupních zvukových zdrojù do støední polohy.
Tak se vyhnete úplnému ztišení analogových zvukových zdrojù pøi pøelévání kanálù v
programu Surround Mixer.
Problémy s
programem
Surround Mixer
Pøi každé zmìnì zvukové pøedvolby dojde k neèekané zmìnì nastavení mixážní aplikace.
Nedostateèná
velikost
mezipamìti
SoundFont
K naèítání souborù SoundFont není k dispozici dostatek pamìti.
Postup pøi øešení tohoto problému:
• Oddìlte jednotlivé parametry mixážní aplikace.
1. Klepnìte na ikonu Audio Preset Options (Volby zvukových pøedvoleb) v pravém horním
rohu programu Surround Mixer.
2. Chcete-li oddìlit mixážní parametry, zaškrtnìte v zobrazené nabídce volbu Dissociate Mixer
Settings (Oddìlit mixážní parametry).
K tomu mùže dojít v situaci, kdy je naèten nebo pøehráván soubor MIDI kompatibilní s formátem
SoundFont, a pøitom byla pro soubory SoundFont alokováno nedostateèná velikost pamìti.
Postup pøi alokaci vìtší pamìti pro soubory SoundFont:
• Na kartì Options (Volby) apletu SoundFont Control, pøesuòte posuvný ovladaè SoundFont
Cache doprava.
Množství mezipamìti SoundFont, kterou mùžete alokovat, závisí na systémové pamìti RAM,
která je k dispozici.
Nevýhodou menšího souboru
SoundFont je jeho nižší
zvuková kvalita.
Pokud není stále k dispozici dostatek systémové pamìti RAM, postupujte takto:
• Na kartì Configure Banks (Konfigurace bank) apletu SoundFont Control vyberte v oknì
Select Bank (Výbìr banky) menší banku SoundFont.
Nejmenší banka SoundFont, která je k dispozici, má velikost 2 MB (2GMGSMT.SF2).
Øešení problémù C-5
Problémy s
joystickem
Port joysticku nefunguje.
Port joysticku zvukové karty mùže být v konfliktu se systémovým portem joysticku.
Postup pøi øešení tohoto problému:
• Zablokujte port joysticku zvukové karty a místo nìj použijte systémový port. Proveïte
následující kroky:
1. Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volby -> Nastavení -> Ovládací panely.
2. V oknì Ovládací panely dvakrát klepnìte na ikonu Systém.
3. V dialogovém oknì Systém - vlastnosti klepnìte na kartu Správce zaøízení.
4. Dvakrát klepnìte na volbu Sound, Video And Game Controllers (Ovladaèe zvuku, videa
a her) a poté vyberte volbu Creative Gameport Joystick.
5. Klepnìte na tlaèítko Vlastnosti.
6. V dialogovém oknì Vlastnosti:
Je-li zobrazeno zaškrtávací políèko Original Configuration (Current) (Pùvodní konfigurace
(aktuální)):
• Odstranìním zaškrtnutí volbu zablokujte.
Je-li zobrazeno zaškrtávací políèko Disable In This Hardware Profile (Zablokovat v tomto
hardwarovém profilu):
• Volbu zablokujte zaškrtnutím políèka.
7. Klepnutím na tlaèítko OK restartujte systém Windows, aby zmìny nabyly platnosti.
Je-li rozhraní Gameport Joystick zablokováno, je u této položky ve správci zaøízení zobrazen
èervený køížek.
Joystick nefunguje v nìkterých programech správnì.
C-6 Øešení problémù
Je možné, že daný program používá k výpoètu polohy joysticku èasování systémového procesoru.
Je-li procesor pøíliš rychlý, mùže se stát, že program urèuje polohu joysticku nesprávnì a
pøedpokládá, že tato poloha je mimo urèený rozsah.
Pokud nemáte zkušenosti se
systémovým softwarem, do
žádných zmìn v systému BIOS se
nepouštìjte.
Postup pøi øešení tohoto problému:
• V nastavení systému BIOS zvìtšete prodlevu obnovy pro 8 bitový modul I/O. Tento
parametr se obvykle nachází v sekci Chipset Feature Settings. Jinou možností je zpomalení
hodin úpravou rychlosti sbìrnice AT Bus. Pokud problém pøetrvává, vyzkoušejte jiný
joystick.
Odstranìní
konfliktù I/O
Pokud je zvuková karta a jiné periferní zaøízení nastavena tak, že používají stejnou adresu I/O,
mohou mezi kartou a tímto zaøízením vzniknout konflikty.
Chcete-li odstranit tyto konflikty I/O, zmìòte parametry prostøedkù zvukové karty nebo tohoto
konfliktního zaøízení pomocí správce zaøízení v systému Windows 95/98.
Pokud stále nevíte, která karta zpùsobuje konflikt, odstraòte všechny karty kromì zvukové karty
a dalších nezbytných karet (napø. øadiè disku, grafická karta apod.). Pøidávejte karty jednotlivì
zpìt, dokud správce zaøízení neohlásí konflikt.
Další informace lze také nalézt v
oddílu Odstranìní problémù v
souboru nápovìdy systému
Windows 95/98.
Odstranìní hardwarových konfliktù v systému Windows 95/98:
1.
2.
3.
4.
Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volby -> Nastavení -> Ovládací panely.
V oknì Ovládací panely dvakrát klepnìte na ikonu Systém.
V dialogovém oknì Systém - vlastnosti klepnìte na kartu Správce zaøízení.
U položky Sound, Video And Game Controllers (Ovladaèe zvuku, videa a her) vyberte
konfliktní ovladaè zvukové karty - oznaèený vykøièníkem (!) - a klepnìte na tlaèítko
Vlastnosti.
5. V dialogovém oknì Vlastnosti klepnìte na kartu Resources (Prostøedky).
6. Make sure that the Use automatic settings check box is selected, and click the OK button.
Øešení problémù C-7
7. Restartováním systému umožníte systému Windows 95/98 zmìnit pøiøazení prostøedkù ke
zvukové kartì a ke konfliktnímu zaøízení.
Problémy v
systému Windows
NT 4.0
Pøi restartu systému je zobrazena chybová zpráva správce Service Control Manager spolu
s jednou nebo více dalšími chybovými zprávami.
Toto mùže nastat po úspìšné instalaci karty Sound Blaster Live! Player 5.1poté, co jste z poèítaèe
odstranili nìjakou starší kartu. Systém Windows se snaží spárovat ovladaèe s odstranìnou kartou.
Postup pøi øešení tohoto problému:
1.
2.
3.
4.
Pøihlašte se k poèítaèi jako administrátor.
Klepnìte na tlaèítko Start a poté vyberte volby -> Nastavení -> Ovládací panely.
Dvakrát klepnìte na ikonu Multimédia a poté klepnìte na na kartu Zaøízení.
V seznamu odstraòujte zpod položek
• Zvuková zaøízení
• Zaøízení a nástroje MIDI
všechny položky kromì následujících:
• Zvuk pro Creative SB Live!
• MIDI pro Creative SB Live!
• MIDI pro Creative S/W Synth
5. Klepnutím na tlaèítko OK dialogové okno zavøete.
Ovladaèe budou odstranìny.
C-8 Øešení problémù
Problémy s
pøehrávaèem
Encore DVD
Player
Pøi vložení disku DVD do jednotky není spuštìn pøehrávaè Encore DVD Player.
Postup pøi øešení tohoto problému:
1. V ???tray systému Windows klepnìte pravým tlaèítkem myši na ikonu Disc Detector a
poté levým tlaèítkem na kartu Vlastnosti.
2. V dialogovém oknì Creative Disc Detector na kartì General zaškrtnìte políèko Enable
Disc Detector (Povolit Disc Detector).
3. Klepnìte na kartu Players (Pøehrávaèe).
4. Vyberte položku DVD Disc a poté klepnìte na tlaèítko Select Player (Vybrat pøehrávaè).
5. V dialogovém oknì Players Properties (Vlastnosti pøehrávaèe) klepnìte na tlaèítko
Browse (Procházet).
6. Pøejdìte k programu C:\Program Files\Creative\PC- DVD Encore
a dvakrát klepnìte na položku ctdvdply
V poli Name (Jméno) nyní bude zobrazena položka ctdvdply.
7. Klepnìte postupnì dvakrát na tlaèítko OK.
Nyní bude pøi dvojím klepnutí na ikonu Disc Detector pøehrávaè Encore DVD Player spuštìn.
Øešení problémù C-9

Podobné dokumenty

CAMCORDER MIXER model AVX503 - mk

CAMCORDER MIXER model AVX503 - mk VIDEO formát ................ PAL, NTSC, SECAM

Více

Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio

Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio není bez písemného svolení společnosti Creative Technology Ltd. dovoleno reprodukovat ani přenášet v žádné formě a žádnými prostředky, at’ už elektronickými nebo mechanickými, včetně kopírování fot...

Více

MiniMax 9/13

MiniMax 9/13 Nabízíme k prodeji zajímavý komerèní objekt na frekventované ulici Štefánikova u hlavní cesty. Rozmìry pozemku 31 m x 34 m. Objekt se skládá z velkého nádvoøí, prodejny, která byla využívána pro pr...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka souhlasu firmy Creative Technology Ltd není povoleno za žádným účelem ani jednu část této příručky reprodukovat ani převádět v žádné podobě a žádnými prostředky, elektronickými ani mechanickými, vč...

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio LEGENDA: První èíslo oznaèuje stránku, èíslo za lomítkem sešit. Øímské èíslice oznaèují obálky pøíslušných sešitù, pøíp. zaøazení v inzertní pøíloze èasopisu; DPS znamená, že v èlánku je deska s pl...

Více

Internetový telefon IP 300 Uživatelská příručka (SIP )

Internetový telefon IP 300 Uživatelská příručka (SIP ) vaše LAN nebo router mají rovněž aktivováno DHCP adresování, nakonfiguruje se IP telefon pro použití v síti LAN nebo s routerem automaticky po zapnutí.

Více

Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy Platinum eX

Uživatelská příručka Creative Sound Blaster Audigy Platinum eX ztráty či poškození Softwaru v průběhu dopravy. OMEZENÁ PRÁVA PRO VLÁDU SPOJENÝCH STÁTŮ Veškerý Software a s ním související dokumentace jsou poskytovány s omezenými právy. Jejich používání, duplik...

Více