CZ manual : VISUAL PLUS VPG

Transkript

CZ manual : VISUAL PLUS VPG
OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI,
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU
KONVEKTOMAT VISUAL PLUS
MODELY:
VPG-101
VPG-102
VPG-201
VPG-202
T926501000
Vážený zákazníku,
děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevil naší značce při koupi tohoto
profesionálního přístroje. Jsme přesvědčeni, že s naším výrobkem budete
spokojen po celou dobu jeho používání.
Najděte si chvilku volného času, vemte si tento návod a pojďte přístroj
prozkoumat: stránky plné textu byly vyměněny za grafické a snadno
srozumitelné informace.
Samozřejmě vám doporučujeme prostudovat si důkladně tento návod
sestavený největšími odborníky na varnou technologii FAGOR. Jedině tak
získáte největší užitek z množství možností a výhod, které tento přístroj nabízí.
Uchovávejte tento návod v blízkosti přístroje a na vždy přístupném místě.
Závěrem vám přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti s vaším novým
konvektomatem.
2
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
OBSAH
OBSAH
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OBECNÁ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
OBECNÉ INFORMACE K OBSLUZE
MANUÁL K INSTALACI
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
INSTALACE MODELŮ NA PODSTAVCI
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD PLYNU
PŘIPOJENÍ NA PŘÍVOD VODY
PŘIPOJENÍ NA ODPAD VODY
CELKOVÉ ROZMĚRY A PŘÍPOJE
OVLÁDACÍ PRVKY
ON / OFF
REŽIMY VAŘENÍ
VLHKOST PÁRY
TEPLOTA
VAŘENÍ PODLE FUNKCE ČASU
FUNKCE JEHLA
FUNKCE DELTA
COOL DOWN
ZVLHČOVÁNÍ
VÝKON OHŘEVU / RYCHLOST TURBÍNY
MENU
MYTÍ
ODLOŽENÝ START PROGRAMU
NASTAVENÍ SYSTÉMU
JAZYK
DATUM / ČAS
DISPLAY
AKUSTICKÝ SIGNÁL
DELTA
°C - °F
AUTOMATICKÝ ZÁMEK
TERMOSTOP
HACCP
ODVÁPŇOVÁNÍ
FUNKCE MULTI-TRAY
FAGOR COOKING
FAGOR EASY
ÚDRŽBA
MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
NEPRAVIDELNOSTI
3
4
4
4
4
5
5
6
7
9
11
12
13
17
18
18
18
18
19
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
26
27
28
29
29
30
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SEJMUTÍ Z PALETY
31
37
38
3
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OBECNÁ INFORMACE
Během delších odstávek přístroje z provozu se doporučuje odpojit přívod vody a elektrického
proudu.
UPOZORNĚNÍ
Nesprávná instalace či seřízení přístroje, jeho nevhodný servis a špatná údržba, jakož i
nesprávná manipulace s ním, mohou způsobit jak materiální škody, tak škody na zdraví. Proto
než přistroj uvedete do provozu, přečtěte si pozorně tento návod k jeho používání.
Neskladovat ani nepoužívat v blízkosti přístroje plyny nebo výbušné látky, nevkládat do něj
tekutiny s obsahem alkoholu.
Je-li přístroj horký, neotvírejte prudce dveře (nebezpečí popálení horkou párou nebo horkým
vzduchem). Do horké komory přístroje nevstřikujte studenou vodu.
Opravy nebo manipulace provedené techniky nezaškolenými firmou FAGOR INDUSTRIAL,
případně jejími autorizovanými prodejci sebou nese ztrátu záruky na konvektomat.
OBECNÉ INFORMACE K OBSLUZE
Před prvním použitím již nainstalovaného přístroje se doporučuje umýt jeho vnitřek utěrkou
navlhčenou v saponátovém roztoku a následně jej uvést do provozu naprázdno na dobu cca ½
hodiny v režimu pára, aby se odstranily případné pachy charakteristické pro každý nový
konvektomat.
Před spuštěním konvektomatu se přesvědčte zda je otevřen ventil přívodu vody.
Dveře přístroje otevírat opatrně, abyste předešli případnému popálení.
PO UKONČENÍ VAŘENÍ
•
doporučujeme zchladit komoru funkcí Cool Down
•
nechat dveře pootevřené, aby se šetřilo těsnění a zabránilo případnému vzniku
nežádoucích pachů
•
před odchodem z pracoviště, nebo pokud víte, že konvektomat tento den již
používat nebudete, odpojit přístroj ze sítě.
4
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
MANUÁL K INSTALACI
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
Obr. 1
Minimální vzdálenost od jiných zdrojů
tepla z levé strany musí být 500 mm.
Obr. 1
Pozor: Nadměrná teplota prostředí z levé
strany přístroje může způsobit aktivaci
systému bezpečnostního vypnutí.
50mm
Obr. 2
500mm
50mm
Z důvodu pohodlného přístupu při servisu
a údržbě doporučujeme na levé straně
vzdálenost od stěny místnosti nejméně
500 mm.
Obr. 2
Obr. 3
Je povinné připevnit ochranný kryt IPX5
na zadní stěnu konvektomatů.
Obr. 3
Doporučujeme zajistit dobrou stabilitu
přístroje.
5
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
INSTALACE MODELŮ NA PODSTAVCI
Obr. 4
Podstavec vyrovnejte do vodorovné
polohy než na něj umístíte konvektomat.
Obr. 4
Obr. 5
Nadzvednutý konvektomat umístěte na
podstavec tak, aby nohy zapadly na
pozice k tomu určené.
Obr. 5
Obr. 6
Přístroj musí být ve vodorovné poloze.
Obr. 6
Obr. 7
( model 20/21)
Zavážecí vozík musí být ve vodorovné
poloze (volitelný).
Obr. 7
6
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Připojení k elektrické síti smí provádět pouze AUTORIZOVANÝ TECHNIK.
Musí dbát na bezpečnostní normy platné v dané zemi, které se týkají vlastností
elektroinstalačního materiálu.
Nutno ověřit, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.
Pro připojení k síti použijte kabel z pryže nebo jiného materiálu obdobných vlastností (H05RN-F).
V blízkosti přístroje se musí umístit hlavní vypínač pro všechny fáze, u něhož vzdálenost
rozpojených kontaktů je nejméně 3 mm. Tento vypínač musí být opatřen správným jištěním.
Je povinné řádné uzemnění přístroje. Výrobce na sebe nebere zodpovědnost za případné škody
způsobené nerespektováním uvedených požadavků.
Pro přístup k elektrické svorkovnici přístroje je nutno odstranit levý boční kryt (obr. 8). Přívodní
kabel protáhnout průchodkou umístěnou v základně stroje a zapojit ho podle schematu do
svorkovnice.
Obr. 8
VELMI DŮLEŽITÉ: Před zakrytím elektrických komponentů včetně svorkovnice je nutné přívodní
kabel dobře upevnit v průchodce.
Je-li instalováno více přístrojů vedle sebe musejí být mezi sebou vzájemně propojeny v bodě
umístěném na zadní části základny konvektomatu.
7
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
Průřezy přívodního kabelu, hodnoty jištění a výkonu přístroje:
PŘÍVODNÍ
NAPĚTÍ
PRŮŘEZ
KABELU
JIŠTĚNÍ
PROUDOVÁ
OCHRANA
230 V
50-60Hz
3X1,5 mm2
10 A
300 mA
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)
PLYNOVÝ VÝKON
0,4
kcal/h
34.400
BTU
136.500
kW
40
PŘÍVODNÍ
NAPĚTÍ
PRŮŘEZ
KABELU
JIŠTĚNÍ
PROUDOVÁ
OCHRANA
230 V
50-60Hz
3X1,5 mm2
10 A
300 mA
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)
PLYNOVÝ VÝKON
0,6
kcal/h
44.700
BTU
177.500
kW
31
PŘÍVODNÍ
NAPĚTÍ
PRŮŘEZ
KABELU
JIŠTĚNÍ
PROUDOVÁ
OCHRANA
230 V
50-60Hz
3X1,5 mm2
10 A
300 mA
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)
PLYNOVÝ VÝKON
1,2
kcal/h
42.160
BTU
167.300
kW
49
PŘÍVODNÍ
NAPĚTÍ
PRŮŘEZ
KABELU
JIŠTĚNÍ
PROUDOVÁ
OCHRANA
230 V
50-60Hz
3X1,5 mm2
16 A
300 mA
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)
PLYNOVÝ VÝKON
1,2
kcal/h
79.157
BTU
314.114
kW
92
8
VISUAL PLUS 10/11
VPG 101
VISUAL PLUS 20/11
VPG 201
VISUAL PLUS 10/21
VPG 102
VISUAL PLUS 20/21
VPG 202
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
PŘIPOJENÍ PLYNU
R 3/4"
Grifo
de
cierre
uzavírací ventil
Obr. 9
Obr. 10
Upozornění:
Instalaci a plynové připojení smí provádět
pouze autorizovaný technik dle platných
vyhlášek a norem.
Je nezbytně nutné ověřit, zda přípojná
vedení a hadice jsou vhodné pro připojení
konvektomatu a mají správné rozměry.
Zkontrolovat, zda jsou všechny spoje
řádně utěsněny a nikde neuniká plyn.
Obr. 11
Typ plynu
Zemní plyn
G-20 m³/h
Zemní plyn
G-25 m³/h
Butan
G-30 kg/h
Propan
G-31 kg/h
Maximální spotřeba plynu při nominálním tepelném
zatížení (m3/h)
Potřebný
tlak
(mbar)
VPG 101
VPG 201
VPG 102
VPG 202
20
4.235
5.500
5.185
9.735
25
4.555
5.665
5.540
9.603
29
3.330
4.265
4.079
7.658
37
3.280
4.265
4.017
7.543
9
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
Model
Spotřeba vzduchu nutného pro hoření Nm3/h
VPG-101
44
VPG-201
56
VPG-102
54
VPG-202
97
Poznámky:
Je nutné respektovat místní předpisy týkající se dodávek plynu.
Je nutné postupovat dle platných norem v dané zemi.
Je nutné ověřit, že přístroj je připravený na typ plynu, na který má být připojen.
Pro připojení plynu do přístroje je nutné použít vedení o Ø min. 12x10 mm zakončeném
převlečnou maticí ¾” (obr. 9 a 10).
Ke každému přístroji předřadit uzavírací ventil.
Upozornění:
Jestliže tlak plynu v přípojném vedení k přístroji neodpovídá předepsaným hodnotám je nutné
kontaktovat dodavatele plynu.
Při tlaku Zemního plynu vyšším než 30 mbar se nesmí zařízení uvést do chodu a je nutné k němu
uzavřít přívod plynu.
Pozor! Tlaky plynů vyšší než 60 mbar nejsou povoleny vzhledem k možnému poškození
jednotlivých součástí přístroje.
Ventilace místnosti:
Přístroj musí být nainstalován tak, aby byly zajištěny adekvátní podmínky z hlediska výměny
vzduchu a nedocházelo během hoření k nepovolené koncentraci spalin v ovzduší, které mohou
poškodit zdraví.
Doporučujeme instalovat přístroj pod odsávací digestoř odtahu spalin dle UNE-100165:92. Je
vhodné, aby odsávací digestoř přesahovala o 200 – 400 mm přední stranu přístroje.
Doporučuje se roční preventivní kontrola a údržba komponentů týkajících se plynu
autorizovaným technikem.
10
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
TABULKA KATEGORIÍ, PLYNŮ A PROVOZNÍCH TLAKŮ
PŘIPOJENÍ VODY
Přístroj připojit pouze na pitnou vodu.
3/4"
1
300kPa
R3/4"
3/4"
A
B
C
D
Manguera entrada agua
Obr. 12
Připojení k vodovodní síti (Obr. 12) se
provede v bodě 1 pomocí hadice dodané s
přístrojem.
Tlak vstupní vody se musí pohybovat mezi
50 a 400 kPa (2-4 Kg/ cm2). Optimální tlak
je 200 kPa.
Na vstupu vody doporučujeme instalovat
filtr nečistot a uzavírací ventil.
Pro vodu o tvrdosti vyšší než 10ºF je
nutnou předřadit změkčovač vody, nejlépe
automatický.
Vodivost vody musí být 50-2000 µS,
podmíněně může být i nižší.
Maximální obsah chloru Cl smí být
mg/litr.
11
150
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
Doporučené filtry:
A) Filtr jemný
V případě, že voda obsahuje nečistoty jako písek, částice železa nebo částice, které v ní
plavou.
B) Filtr s aktivním uhlím
V případě, že voda obsahuje chlór v koncentraci vyšší než 0,2 mg/l (ppm) (informaci
získáte u vaší vodárny).
C) Instalace recirkulace reversní osmozou
V případě, že koncentrace chloru převýší hodnotu 150 mg/l (ppm). Minimální vodivost vody
však musí dosáhnout hodnoty 50µS/cm3.
D) Změkčovač vody
Doporučuje se pro úpravu vody s vyšším stupněm tvrdosti (před jejím chlorováním).
Systémy iontoměničů: H+. Výměna iontů nebo Kleensteam. Důrazně nedoporučujeme
změkčovače pracující na bázi výměny sodíkových iontů (jaké se běžně používají u myček
nádobí), neboť usazování sodíkových solí způsobuje prodlužování doby potřebné k varu
vody.
Při volbě systému pro úpravu vody (A, B, C, D) doporučujeme následující výrobce:
Schuhmacher, Grünbeck, Culligan, Cuno, Everpure, Britta, Christ, Seral.
Upozornění
Při zapojování změkčovače se řádně přesvědčte o jeho vstupu, resp. výstupu vody.
PŘIPOJENÍ NA ODPAD VODY
Přístroj splňuje odpovídající předpisy
(DVGW, SVG, KIWA, WRC).
Odpadní trubka musí být odolná
teplotě páry, nesmí být použito
pružného materiálu.
Trubka o Ø 30 mm se stálým sklonem
(nejméně 5% nebo 3º), nezakončená
redukcí průměru.
Obr. 13
Povoluje se pevné připojení s běžným
protipachovým sifonem.
Podmínky pro systém odpadu:
Množství vody čerpané během
vyprazdňování generátoru páry je
0,7l/s.
Průměrná
65ºC.
teplota
zbytkové
vody:
Platné normy: DIN 1986, T1.
V případě připojení odpadní hadice
bez protipachového sifonu, dodržet
vzdálenost 2 cm mezi hadicí
a
odpadní jímkou (Obr. 14).
Obr. 14
12
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
CELKOVÉ ROZMĚRY A PŘÍPOJE
VISUAL PLUS - VPG 101
1 - Přívod el. proudu
2 - Připojení plynu
3 - Vstup upravené vody
4 3
4 - Hlavní odpad
2
1
13
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
VISUAL PLUS - VPG 201
1 - Přívod el. proudu
2 - Připojení plynu
4 3
3 - Vstup upravené vody
2
1
4 - Hlavní odpad
14
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
VISUAL PLUS - VPG 102
4
1 - Přívod el. proudu
2 - Připojení plynu
3
3 - Vstup upravené vody
2
1
4 - Hlavní odpad
15
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
VISUAL PLUS - VPG 202
4
1 - Přívod el. proudu
2 - Připojení plynu
3 - Vstup upravené vody
3
1
2
4 - Hlavní odpad
16
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
OVLÁDACÍ PRVKY
TEXT
REŽIMY
VAŘENÍ
VLHKOST PÁRY
TEPLOTA
ČAS
ČAS / JEHLA /
ZVLHČOVÁNÍ
DELTA
MENU
COOL DOWN
VÝKON OHŘEVU /
RYCHLOST TURBÍNY
17
EASY
RECEPTY
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
ON / OFF
TEPLOTA
Zapnutí / Vypnutí konvektomatu se provádí
pomocí hlavního spínače ON / OFF. Při
každém zapnutí přístroje se na obrazovce
objeví hodnoty použité při posledním vaření.
Pouze při prvním použití k tomu nedojde.
Přístroj ukazuje teplotu komory skutečnou a
nastavenou obsluhou.
Na levé straně obrazovky se znázorňuje
teplota skutečná, zatímco na straně pravé
zůstává teplota nastavená.
REŽIMY VAŘENÍ
Režim vaření se volí dotykem prstu na
příslušnou ikonku na displeji.
Zvýšení
Snížení
Teplota skutečná
HORKÝ VZDUCH
Rozsah využitelných teplot v každém z
režimů vaření je následující:
• Horký vzduch: [20..300].
• Smíšený:
[20..250].
• Regenerace: [20..180].
• Parní:
[99].
SMÍŠENÝ
PÁRA
REGENERACE
Po zapnutí konvektomatu se na obrazovce
objeví parametry, které byly nastaveny při
posledním použití. Při změně režimu vaření
na jinou funkci naskočí v příslušných polích
obrazovky parametry, s nimiž se pracovalo
naposledy, kdy byla tato nově nastavená
funkce používána.
Pro nastavení teploty stiskněte nejprve
, která aktivuje možnost
prostřední ikonu
změny hodnoty teploty na číselné
klávesnici. Nastavenou teplotu můžete
potvrdit / zrušit ikonou OK / zrušit.
VLHKOST PÁRY
/ poklesu
teploty
Ikony nárůstu
umožňují měnit hodnotu nastavené teploty v
komoře po jednotkách 0C v rozsahu daném
pro příslušný režim. Stisknutím jedné z
uvedených ikon na dobu 2 vteřin bude
nastavovaná teplota narůstat / klesat po 10
0
C.
V této části displeje se nastavuje
požadovaná vlhkost páry v %. Modrá barva
znázorňuje vlhký vzduch, červená suchý
vzduch. V režimu horkého vzduchu je
možno nastavit vlhkost v komoře uzavřením
komínku.
Pracuje-li konvektomat v programu delta,
ikony + / - se nezobrazují.
Rozsahy hodnot vlhkosti pro každý pracovní
režim:
•
•
•
•
Pro
Horký vzduch: [0].
Smíšený: [0..100].
Regenerace: [80].
Parní: [100].
změnu
hladiny
vlhkosti
Teplota nastavená
tisknout
(dotykem) ikony
a
. Nárůst / pokles
hodnot probíhá po 10%. Ikony budou
reagovat pouze v režimu Horký vzduch a
Smíšený, neboť v ostatních dvou režimech
je hodnota vlhkosti pevně daná.
18
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
VAŘENÍ VE FUNKCI ČASU
Vaření probíhá v závislosti na nastavené teplotě nebo času.
1. Nastavit režim vaření.
2. Nastavit požadovanou vlhkost v komoře.
3. Nastavit požadovanou teplotu komory.
4. Nastavit požadovaný čas vaření
5. Stisknout start.
Tlačítka zvýšení
/ snížení
umožňují měnit nastavení teploty v komoře nebo času
vaření. Podržením některého z uvedených tlačítka déle než 2 vteřiny se bude zvýšení /
snížení hodnot měnit vždy o 10 jednotek (teplotních stupňů nebo minut).
Jestliže je přístroj v chodu a stisknete jedno z těchto 2 tlačítek, zbývající čas se změní
ve stejné proporci nárůstu / poklesu v jaké změníte nastavenou teplotu.
PŘEDEHŘÁTÍ KOMORY
Pro předehřátí komory nesmí být konvektomat v režimu vaření a požadovaná teplota komory
musí být vyšší než skutečná teplota v daném okamžiku.
1. Zvolit režim vaření.
2. Zvolit požadovanou teplotu komory.
3. Stisknout ikonu čas / jehla / delta
4. Zvolit čas 0 a stisknout ok.
5. Stisknout start
během 3 sec,
dokud je na displeji zobrazena
REŽIM VAŘENÍ
hláška PREDEHRATI.
VLHKOST
TEPLOTA
ČAS
VOLBA
ČAS / JEHLA / DELTA
UKAZATEL
ČAS / JEHLA / DELTA
19
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
FUNKCE JEHLA
FUNKCE DELTA
Vaření se provádí v závislosti na teplotě
uvnitř pokrmu.
Vaření probíhá při teplotě o 50 0C vyšší než
je aktuální teplota uvnitř pokrmu.
Jehla má být zapíchnutá až do středu
pokrmu, aby se zajistilo správné uvaření v
nejhlubším vnitřku pokrmu.
Jehla musí protknout pokrm až do jeho
středu, aby bylo zajištěno jeho správné
uvaření i v nejhlubším jádře.
1. Nastavit funkci “jehla” pomocí ikony
čas/jehla/delta/.
1. Zvolit funkci delta pomocí ikony čas /
jehla / delta.
2. Nastavit teplotu, při které má vaření
proběhnout a požadovanou vnitřní
teplotu pokrmu.
2. Nastavit požadovanou teplotu v jádru
pokrmu.
3. Zapíchnout jehlu do středu pokrmu..
3. Zapíchnout jehlu do středu pokrmu.
4. Zavřít dveře a stisknout start.
4. Zavřít dveře a stisknout start.
Po
stisknutí
tlačítka
start/stop
se
konvektomat zapne. Jakmile bude v jádru
pokrmu dosažena nastavená teplota, zazní
zvukový signál.
Když skutečná teplota uvnitř pokrmu
dosáhne nastavené teploty, hodnota na
displeji začne blikat. Zazní zvukový signál a
displej bliká v rytmu signálu dokud nebudou
otevřeny dveře, nebo neuplyne 30 vteřin.
Jestliže po této době dveře stále nebudou
otevřeny, akusticko vizuální signál se
projeví na dobu 30 vteřin vždy za každé 3
minuty.
Ikony zvýšení
/ snížení
umožňují
měnit nastavenou hodnotu teploty v jádru
pokrmu. Stisknutím každé z nich po dobu 2
vteřin, bude nárůst / pokles teploty probíhat
po 10 0C
Po stisknutí
zobrazí
Ikony zvýšení
/snížení
umožňují
měnit nastavenou hodnotu teploty v komoře
a čas. Stisknutím každé z nich po dobu 2 a
více vteřin, bude nárůst / pokles probíhat po
10 0C / 10 min.
Po stisknutí ikony ukazatele
“čas/jehla/delta”, nebo “teplota” se zobrazí
číselná klávesnice.
20
ikony “čas/jehla/delta”, se
číselná
klávesnice.
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
COOL DOWN
VÝKON OHŘEVU
TURBÍNY
Funkce cool down umožňuje zchladit rychle
komoru, která právě pracovala při vysokých
teplotách.
/
RYCHLOST
Touto funkcí lze měnit příkon topných těles
a rychlost turbiny. K dispozici jsou 4 volby:
Funkce je aktivní počínaje teplotou 45ºC.
1. Maximální příkon / maximální rychlost
1. Na hlavní obrazovce stisknout ikonu
2. Minimální příkon / maximální rychlost
cool down.
2. Otevřít dveře..
3. Minimální příkon / střední rychlost
3. Cyklus se přeruší když teplota v komoře
klesne na 45ºC, když se zavřou dveře,
nebo stiskne tlačítko off na ovládacím
4. Minimální příkon / minimální rychlost
panelu.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Při tomto
cyklu musejí být dobře zajištěny ve svých
pozicích jak kryt ventilátoru, tak podpěry
gastronádob.
Upozornění:
Komora
se
ostřikovat studenou vodou!!!
nesmí
ZVLHČOVÁNÍ
Touto funkcí lze dosáhnout velmi dobrého
zvedání těsta pekařských výrobků díky
rychlému nástřiku vlhkosti do horké komory
v režimu horkého vzduchu.
VÝKON OHŘEVU /
RYCHLOST TURBINY
Současně pečivo získá mírně lesklý povrch.
COOL DOWN
Nástřik se doporučuje aplikovat v krátkých
časových intervalech.
Pro
aktivaci
funkce
stiskněte
ZVLHČOVÁNÍ
ikonu
zvlhčování:
21
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
MENU
Stisknutí ikony Menu vyvolá obrazovku se 6 dalšími volbami pro obsluhu:
MYTÍ
ODLOŽENÝ START PROGRAMU
NASTAVENÍ SYSTÉMU
HACCP
MULTI-TRAY SYSTÉM
ODVÁPŇOVÁNÍ
MYTÍ
ODLOŽENÝ START PROGRAMU
Obrazovka mytí poskytuje volbu 5 programů
mytí o různé intenzitě.
Odložený start umožňuje zahájit nastavený
program vaření nebo mytí konvektomatu v
čase, který vyhovuje potřebám provozu.
1. Stisknout volbu Menu.
RYCHLÝ OPLACH
2. Vybrat volbu Odložený start.
POLOAUTOMATICKÉ MYTÍ
INTENZÍVNÍ MYTÍ
4. Nastavit den stisknutím
.
5. Zvolit program vaření, recept nebo
mycí program.
STŘEDNÍ MYTÍ
MÍRNÉ MYTÍ
ZPĚT
.
3. Nastavit hodinu stisknutím
DOMŮ
6. Stisknout
.
1. Rychlý oplach
2. Mírné mytí
ZVÝŠIT
VOLBA HODINY
SNÍŽIT
3. Střední mytí
VOLBA DNE
4. Intenzívní mytí
5. Mytí poloautomatické
VOLBA
PROGRAMU
Při každém z programů mytí sledujte
instrukce na obrazovce.
Než přikročíte ke spuštění některého
programu mytí, doporučujeme nejprve
nechat proběhnout program cool down
rychlého ochlazení komory.
VOLBA MYCÍHO
PROGRAMU
VOLBA RECEPTU
Volba
programu
umožňuje
nastavit
parametry konvektomatu (teplota, vlhkost,
čas, rychlost turbíny).
Volba receptu umožňuje nastavit jakýkoliv
recept uložený v paměti.
Volba mytí umožňuje nastavit jeden z
mycích programů. V době odloženého
startu nelze konvektomat používat.
22
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
NASTAVENÍ SYSTÉMU
DATUM / ČAS
JAZYK
DISPLEJ
DELTA
AKUSTICKÝ
SIGNÁL
AUTOMATICKÝ
ZÁMEK
°C - °F
TERMOSTOP
ZPĚT
DOMŮ
JAZYK
DATUM / ČAS
Umožňuje výběr ze 6 jazyků, přednastavený
je španělština
Umožňuje aktualizovat datum a čas.
1. Stisknout ikonu jazyk
1. Stisknout ikonu Datum / Čas
nastavení data a času.
2. Zvolit požadovaný jazyk.
2. Stisknout ikonu Hodiny
ikon přidat
nastavit čas.
Jazyk
UŽIVATELSKÝ
umožňuje
vytvořit vlastní jazyk za pomoci programu
PC FAGOR INDUSTRIAL.
přidat
/ ubrat
nastavit datum.
23
a pomocí
/ ubrat
3. Stisknout ikonu Datum
pro
Æ
a pomocí ikon
Æ
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
DISPLAY
Cº - Fº
Umožňuje konfigurovat displej podle přání
uživatele (provádí se při vypnutém
konvektomatu).
Umožňuje změnit teplotní stupnici Celsius
na Fahrenheit.
Zvolte příslušnou ikonu.
Možnosti změn:
•
Zobrazení času a/nebo data
•
Uvítací zpráva při zapnutí
•
Šetřič obrazovky
Z výroby jde konvektomat s nastaveným
datem a časem, bez uvítací zprávy.
AUTOMATICKÝ ZÁMEK
Umožňuje zvolit automatické blokování
nastavených
parametrů
proti
jejich
náhodnému přepsání nebo smazání. Pro
aktivaci funkce se musí nastavit čas mezi 1
a 120 min. Po zvoleném čase bude
nastavení zablokováno. Z výroby není tato
funkce aktivována.
AKUSTICKÝ SIGNÁL
Funkce umožňuje zvolit různé zvukové
signály
DELTA
Tato volba nastavení umožňuje
teplotní rozdíl pro funkci Delta.
zvolit
Z výroby je nastaven na 50 ºC.
TERMOSTOP
1. stisknout ikonu Delta
Při aktivaci funkce Termostop se začíná
odečítat nastavený čas až tehdy, kdy
teplota dosáhla nastavené hodnoty.
2. nastavit požadovaný
/
.
pomocí ikon
teplotní
rozdíl
Pro aktivaci funkce stiskněte ikonu
Ikona změní svou barvu.
24
.
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
HACCP
ODVÁPŇOVÁNÍ
Pracuje-li konvektomat s funkcí “Jehla”
nebo “Delta”, má podle normy HACCP za
povinnost ukládat údaje, za nichž probíhá
příprava pokrmu.
Tato funkce umožňuje zahájit cyklus
odstraňování
vodního
kamene
(odvápňování).
1. Stisknout ikonu Odvápňování.
Konvektomat tato data ukládá každou
minutu a zachovává je ve své paměti po
dobu 1 měsíce.
2. Nastavit čas.
3. Zobrazí se avízo (3 minuty) “NALÍT
ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDEK” .
Jedná se o tyto údaje: vlhkost, čas, teplota
TC (v komoře) a TN (v jádru pokrmu).
Pokud jde o TN, zapisuje se nejnižší
hodnota zaznamenaná na jedom z 5
senzorů teplotní sondy.
4. Nalít odvápňovací
vyvíječe páry.
prostředek
do
5. Potvrdit.
6. Na závěr se zobrazí avízo
Data lze vyvolat na obrazovku nebo je
stáhnout do externí paměti (PC, flash atp.)
přes rozhraní USB nebo Ethernet.
“KONEC ODVÁPŇOVÁNÍ”
Postup:
1. Připojit PC k vypnutému konvektomatu.
2. Zapnout konvektomat.
3. Stisknou ikonu “ZAHÁJENÍ HACCP”.
4. Po hlášení “KONEC STAHOVÁNÍ
HACCP” vypnout konvektomat.
Pro odvápnění se používají produkty dle
návodu k použití výrobce.
Objem generátorů páry v litrech:
VE - VPE
VG - VPG
061
3
-------
101
5,5
12,3
201
5,5
12,3
102
5,5
12,7
202
11,1
22,5
Doporučujeme používat chemické produkty
na bázi fosforu o koncentraci 30-40%. Při
takovéto koncentraci odvápňovací chemie
doporučujeme použít množství odpovídající
25% objemu generátoru páry. V každém
případě je však nezbytně nutné dodržovat
pokyny výrobce chemie.
25
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
FUNKCE MULTI - TRAY
Tato funkce umožňuje nastavit čas přípravy při dané teplotě pro každou gastronádobu zvlášť.
1. Zvolit režim vaření....................................................
2. Zvolit požadovanou vlhkost.....… …………..............
3. Nastavit požadovanou teplotu přípravy pokrmu.…...
4. Stisknout ikonu Menu........……………………………
5. Stisknout ikonu Multi-Tray………...………………….
6. Vybrat gastronádobu (výškovou úroveň)…………...
7. Nastavit požadovaný čas.
8. Stisknout OK.…………………………………………..
9. Stisknout Start………………………………………….
POZICE GN
ČAS
PŘÍRŮSTEK ČASU
UKAZATEL
ČASU
26
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
FAGOR COOKING
VYTVÁŘENÍ RECEPTŮ
Přímý přístup do receptáře uloženého v
paměti
1. Stisknout ikonu Editovat
.
2. Stisknout ikonu Vytvořit
.
MASO
3. Napsat název receptu a stisknout
RYBY
DRŮBEŽ
ZELENINA
PŘÍLOHY
ZPĚT
Každá složka
sestavené
INDUSTRIAL.
4. Vybrat skupinu / složku.
MOŘSKÉ
5. Napsat hodnoty a kroky receptu.
MOUČNÍKY
6. Uložit recept
VLASTNÍ
7. Potvrdit uložení receptu .
.
ULOŽIT EDITOVAT
obsahuje různé recepty
šéfkuchaři
FAGOR
1. Stisknout vybranou složku.
2. Zvolit vybraný recept.
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
DALŠÍ
RECEPTY
PŘEDCHOZÍ
RECEPTY
VÝBĚR
RECEPTU
ZPĚT
REŽIM VAŘENÍ
DOMŮ
VLHKOST
TEPLOTA
VYTVOŘIT
ČAS/JEHLA/DELTA
EDITOVAT
KROK
PŘEDCHOZÍ/ DALŠÍ
SMAZAT
ULOŽIT
ODEJÍT
ZPĚT
DOMŮ
IMPORT
VYTVOŘIT / ZRUŠIT
FÁZI
Krok 5 a 6
EXPORT
27
.
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
EDITACE RECEPTŮ
FAGOR EASY
Umožňuje kopírovat nebo měnit existující
recept. Upravený recept lze uložit pod
stejným jménem i ve stejné složce, v jaké
se nacházel, nebo jej lze uložit pod jiným
jménem i v jiné složce.
Funkce FAGOR EASY z úvodní obrazovky
umožňuje vstoupit do režimu pro velmi
jednoduché nastavování parametrů přípravy
pokrmů.
SMAZAT RECEPT
Jsou to jednoduché aplikace, při nichž se
nastavuje pouze režim vaření, teplota a čas.
Umožňuje smazat vybraný recept.
Volba režimu vaření.
EXPORT
1. Teplotu lze nastavit pomocí ikon + / nebo z číselné klávesnice, napsáním
požadované hodnoty teploty.
Umožňuje nahrát vytvořený či editovaný
recept do vnější paměti přes rozhraní USB
nebo ethernet.
2. Čas lze nastavit pomocí ikon + / - nebo
z
číselné
klávesnice,
napsáním
požadované hodnoty času v min.
IMPORT
Recepty lze touto funkcí nahrát z vnějšího
zdroje do paměti konvektomatu přes
rozhraní USB nebo ethernet.
3. Stisknout Start
V případě, že vytvořený recept je shodný s
již existujícím, lze jej potvrdit a nahradit jím
ten stávající.
REŽIM VAŘENÍ
TEPLOTA
ČAS
ZVÝŠIT / SNÍŽIT
ZPĚT
28
VOLBY
ČASU A TEPLOTY
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
ÚDRŽBA
MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
Doporučuje se přístroj čistit denně.
Manuální čištění se smí provádět pouze s vypnutým konvektomatem.
Pro dobrou funkci a životnost přístroje je třeba jej čistit denně s účinnými odmašťovacÍmi
prostředky, speciálně určenými pro konvektomaty.
VELMI DŮLEŽITÉ:
Nesmí se používat detergenty na bázi písku nebo jiného abraziva.
Nesmí se používat pro čištění vnějšího povrchu proudu vody z hadice, neboť by mohlo dojít k
nevratnému poškození elektronických součástek.
Při ručním mytí postupujte následovně:
1. Ochlaďte vnitřek komory na nejméně 60ºC, (za použití funkce Cool down) a odstraňte
všechny mechanické nečistoty.
2. Rozprašovačem postříkejte rovnoměrně vnitřní stěny i dno komory detergentem.
3. Zavřete dveře a nechte detergen působit 5 až 10 minut (závisí na druhu a intenzitě
znečištění).
4. Zapněte konvektomat v režimu pára na dobu dalších 5 až 10 minut, poté jej vypněte a
opatrně otevřete dveře.
POZOR: Detergenty jsou vysoce účinné a mohou způsobit poškození pokožky a očí, proto je
třeba při této práci být opatrný. Držte se pokynů výrobce.
5. Opláchnout dostatečným množstvím čisté vody pomocí samonavíjecí sprchy, která je
součástí konvektomatu.
Poznámka: Přístroj je navržen tak, že voda se může stříkat do všech míst komory, aniž hrozí
nebezpečí poškození konvektomatu. Lze tak dosáhnout dokonalého umytí stěn i dna.
6. Vysušit komoru zapnutím v režimu horký vzduch na dobu cca 5 minut. Potom vypnout
přívod el. proudu, uzavřít přívod vody a nechat dveře pootevřené.
Jestliže se tento způsob čištění provádí každý den, nezabere více než 15 minut.
Čištění vnějšího skla dveří je jednoduché, neboť se provádí stejnými přípravky jako pro
sklokeramické varné desky.
1. Použijte kartáč pro odstranění napečeného tuku.
2. Rozprašte na sklo čistící prostředek – detergent.
3. Setřete suchou utěrkou celé sklo.
Nepoužívat produkty nebo náčiní, které by mohly poškrábat sklo.
29
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
MOŽNÉ NEPRAVIDELNOSTI CHODU
V případě poruchy nebo špatné funkce přístroje, tak dříve než zavoláte odborný servis
zkontrolujte, zda:
ƒ
Pojistky (jističe) jsou v pořádku a správně vloženy (nahozeny).
ƒ
Do stroje jde správné napětí.
ƒ
Tlak vody v síti je v požadovaném rozmezí.
ƒ
V případě, že přes zavřené dveře uchází z komory pára, ověřte zda není
těsnění dveří znečištěno. Případnou nečistotu odstraňte.
ƒ
Jestliže zpozorujete kapání vody na podlahu, je možné, že odpad z přístroje je
ucpán. Vyčistěte jej náčiním uloženým na spodní části konvektomatu.
Tento model disponuje autodiagnostickým programem, který v případě poruchy
zablokuje chod stroje a na digitálních ukazatelích se objeví chybová hlášení.
30
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Když v konvektomatu dojde k poruše:
•
Ozve se přerušovaný zvukový signál.
•
V horní části displeje bliká chybové hlášení.
•
Po zmáčknutí tlačítka START/STOP, chybové hlášení zůstává, přerušovaný tón
přestane znít.
•
Pro vymazání chybového hlášení je nutné konvektomat vypnout anebo
odstranit závadu, která způsobila poruchu.
•
Po odstranění poruchy se funkce konvektomatu opět vrátí k normálu.
Poruchy, ke kterým může docházet a k nim se vztahující chybová hlášení s následky
pro další fungování konvektomatu:
E1 Sonda TC
POPIS:
Poškozená sonda komory TC.
Hodnota TC je mimo rozsah [-5..330].
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E2 Sonda TN
POPIS:
Poškozená vpichová jehla TN.
Hodnota TN je mimo rozsah [-10..330]
NÁSLEDKY:
Nefunkční režim jehla a režim delta.
E3 Sonda TV
POPIS:
Poškozená sonda páry TV.
Hodnota TV je mimo rozsah [-5..330].
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu. Nefunkční kondenzace
páry.
31
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
E4 Sonda TG
POPIS:
Poškozená sonda generátoru páry TG.
Hodnota TG je mimo rozsah [-5..330].
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E5 HLADINA VODY
POPIS:
Snímače hladiny vody detekují maximální úroveň, ale není detekována úroveň
minimální.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E6 KALIBRACE
POPIS:
Kalibrace sond neproběhla do 15 min.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je normálně funkční.
E7 PORUCHA FREKVENČNÍHO MĚNIČE
POPIS:
Porucha frekvenčního měniče (A.E.)
•
Je přerušené spojení
•
Motor se neroztočí do 10 vteřin od povelu k uvedení do chodu
•
Do 20 vteřin od povelu k uvedení do chodu nepřesáhne rychlost motoru
500 r.p.m.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E8 NÍZKÁ HLADINA VODY
POPIS:
Napouštěcí elektroventil VDV je aktivní 7 nebo více minut, ale není dosaženo
maximální úrovně hladiny vody v generátoru páry.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
32
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
E9 PORUCHA VYPOUŠTĚNÍ
POPIS:
Vypouštěcí čerpadlo VAC je 1 nebo více minut aktivní, ale není dosaženo
minimální úrovně hladiny vody v generátoru páry.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E10 PORUCHA CV
POPIS:
Když je TG (sonda generátoru páry) < 93ºC, je aktivní CV (stykač topných těles
generátoru páry). Během 3 minut se však nezvýší TG o 3 nebo více stupňů.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E11 PORUCHA CC
POPIS:
CC (stykač topných těles komory) je aktivní, přesto se do 12 minut nezvýšila
teplota v komoře TC o 3 nebo více stupňů.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E12 VYSOKÁ TEPLOTA
POPIS:
Teplota řídící desky NTC je vyšší než 40 ºC, ale nepřesahuje 42 ºC.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je normálně funkční, nevydává zvukový signál. Chybové hlášení
je zobrazováno po každých 30 vteřinách, na 3 vteřiny.
E13 PORUCHA VCC (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC (směšovací turbína komory) nekomunikuje s řídící deskou a točí se
maximální rychlostí.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
33
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
E14 PORUCHA VCC (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC (směšovací turbína komory) nekomunikuje s řídící deskou a netočí se.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E15 PORUCHA VCC (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC (směšovací turbína komory) nekomunikuje s řídící deskou a rychlost není
řízena.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E16 PORUCHA VCV (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCV (směšovací turbína generátoru páry) nekomunikuje s řídící deskou točí se
maximální rychlostí.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E17 PORUCHA VCV (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCV (směšovací turbína generátoru páry) nekomunikuje s řídící deskou a
netočí se.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E18 PORUCHA VCV (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCV (směšovací turbína generátoru páry) nekomunikuje s řídící deskou a
rychlost není řízena.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
34
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
E19 PORUCHA VCC2 (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC2 (směšovací turbína komory 2) nekomunikuje s řídící deskou a točí se
maximální rychlostí.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E20 PORUCHA VCC2 (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC2 (směšovací turbína komory 2) nekomunikuje s řídící deskou a netočí se.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E21 PORUCHA VCC2 (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
VCC2 (směšovací turbína komory 2) nekomunikuje s řídící deskou a rychlost
není řízena.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E22 VYSOKÁ TEPLOTA
POPIS:
Teplota řídící desky NTC je vyšší než 42 ºC.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E23 PORUCHA KOMÍNKU
POPIS:
Poškozený motor komínku.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E24 PORUCHA ŘÍZENÍ KOMORY
POPIS:
Chyba v komunikaci. Elektronický obvod řízení komory je nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
35
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
E25 PORUCHA OVLÁDACÍHO DISPLEJE
POPIS:
Chyba v komunikaci. Elektronický obvod ovládání displeje je nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E26 PORUCHA ŘÍZENÍ GEN. PÁRY
POPIS:
Chyba v komunikaci. Elektronický obvod řízení generátoru páry je nefunkční.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat pouze v režimu horkého vzduchu.
E27 PORUCHA ŘÍZENÍ PLYNU 1 (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
Chyba v komunikaci. Elektronický obvod řízení plynového ventilu je nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
E28 PORUCHA ŘÍZENÍ PLYNU 2 (Jen u plynových konvektomatů)
POPIS:
Chyba v komunikaci. Elektronický obvod řízení plynového ventilu 2 je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je nefunkční.
36
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek vyhozen do běžné
popelnice, ale je třeba ho odložit na sběrném místě elektrických odpadů a
elektronických zařízení za účelem recyklace.
To je potvrzeno symbolem, který je na výrobku, v návodu k použití nebo
na balení.
V závislosti na vlastnostech se materiály mohou recyklovat. Recyklací a
jinými formami zpracování elektrických odpadů a elektronických zařízení
můžete významným způsobem přispět k ochraně životního prostředí.
Pro více informací o nejbližším sběrném bodu se spojte s místními úřady.
Za účelem ochrany životního prostředí odložte výrobek po skončení jeho
životnosti na místech k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Tento přístroj je určen výlučně pro profesionální použití a
musí být používán kvalifikovaným personálem.
DOVOZCE DO ČR a SR
Fagor Gastro Cz s.r.o.
Třebohostická 9/564
100 00 Praha 10
IČO: 27201139
e-mail: [email protected]
37
NÁVOD K POUŽITÍ KONVEKTOMATU VISUAL PLUS
SEJMUTÍ Z PALETY
POMŮCKY
A
OLEJ
1
6
4
3
2
7
5
9
8
38

Podobné dokumenty

CZ manual : CONCEPT COG

CZ manual : CONCEPT COG Nesprávná instalace či seřízení přístroje, jeho nevhodný servis a špatná údržba, jakož i nesprávná manipulace s ním, mohou způsobit jak materiální škody, tak škody na zdraví. Proto než přistroj uve...

Více

CZ manual : Advance plynový instalační

CZ manual : Advance plynový instalační Nesprávná instalace či seřízení přístroje, jeho nevhodný servis a špatná údržba, jakož i nesprávná manipulace s ním, mohou způsobit jak materiální škody, tak škody na zdraví. Proto, než přistroj, u...

Více

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL PLUS

SERVISNÍ MANUÁL VISUAL PLUS Když je TG (sonda generátoru páry) < 93ºC, je aktivní CV (stykač topných těles generátoru páry). Během 3 minut se však nezvýší TG o 3 nebo více stupňů.

Více

CZ manual : Myčky ECO-160, 200, 200 H

CZ manual : Myčky ECO-160, 200, 200 H vlnité trubky (H), (obr. 9) Myčka obsahuje regulátor tlaku (R) a manometr (M), které jsou nastaveny na tlak 2 Kg./cm² (obr. 10).

Více

Vítejte ve světě motocyklů Yamaha! Jako majitel(ka) modelu YP400

Vítejte ve světě motocyklů Yamaha! Jako majitel(ka) modelu YP400 Věnujte prosím čas důkladnému prostudování této příručky, abyste mohli využít všech předností vašeho modelu YP400. Uživatelská příručka neobsahuje pouze informace o provozu, kontrole a údržbě vašeh...

Více

SmartLine - Honeywell Process Solutions

SmartLine - Honeywell Process Solutions může uživatel vyměnit tělesa senzorů, přidat indikátory

Více

KESSEL vnitřní a venkovní kanalizace

KESSEL vnitřní a venkovní kanalizace Boční odtok 2,5o, průtok 1,8 l/s. Vyjimatelný protipachový uzávěr, příruba pro nalisování těsnění z polypropylenu s protipřírubou z ušlechtilé oceli, nástavec z umělé hmoty šroubovaný se štěrbinový...

Více