znalecký posudek 2295-03 - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5

Komentáře

Transkript

znalecký posudek 2295-03 - EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 5
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 2196 – 293 / 2013
dle Usnesení č.j. 067 EX 2295/03-378
Objednavatel:
Sídlo:
IČ:
Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
mail:
Exekutorský úřad Praha 5
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor
Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
49720821
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Přemyslova 38/1285
500 08 Hradec Králové
2630 2047
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26398.
Znalecký ústav je zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika,
s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.
[email protected]
Účel posudku:
Znalecký posudek je vypracován na základě Usnesení č.j. 067 EX
2295/03-378 vydaného Soudním exekutorem JUDr. Jurajem
Podkonickým, Ph.D. dne 16.05.2013.
Posudek obsahuje:
32 stran včetně příloh
Posudek se předává:
ve třech vyhotoveních
Výtisk číslo:
3
Zpracováno:
18.06.2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Obsah posudku
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
strana
A
1
2
3
4
5
NÁLEZ...............................................................................................................................3
Úkol a předmět ocenění ...............................................................................................3
Místní šetření ...............................................................................................................3
Den ocenění .................................................................................................................3
Podklady ......................................................................................................................3
Uznávané metody ocenění ...........................................................................................4
B
1
2
POSUDEK .........................................................................................................................8
Aplikovaná metoda ocenění.........................................................................................8
Ocenění ........................................................................................................................9
C
REKAPITULACE ..........................................................................................................18
D
ZNALECKÁ DOLOŽKA...............................................................................................18
E
PŘÍLOHY........................................................................................................................19
2
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
A NÁLEZ
1
ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Znalecký posudek je vypracován na základě žádosti objednavatele posudku. Úkolem zhotovitele je
dle Usnesení č.j. 067 EX 2295/03-378:
- ocenit nemovitost a její příslušenství,
- ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené.
Jedná se o ocenění bytové jednotky č. 236/19 v budově bytového domu č.p. 235, 236 a 237 (LV č.
1221), část obce Janov, ul. Gluckova, stojícího na pozemcích parc.č. St. 302/1, St. 302/2 a St. 302/3
k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 854/33684 na
společných částech domu č.p. 235, 236, 237 a na pozemcích parc.č. St. 302/1, St. 302/2, St. 302/3,
zapsáno na LV č. 1386 vedeném KÚ pro Ústecký kraj, KP Most.
Technický popis stavebního objektu, jeho konstrukčního provedení a technického vybavení je
detailně proveden níže v části B - Posudek.
2
MÍSTNÍ ŠETŘENÍ
Předmět ocenění byl zkoumán při místním šetření konaném dne 06.06.2013 bez přítomnosti vlastníka
nemovitosti. Šetření tak mohlo být provedeno pouze z venku z veřejně přístupných míst. Povinná na
výzvu ke kontaktování zhotovitele posudku reagovala s tím, že v oceňovaném bytě již
7 let nebydlí a nemá od něj ani klíče, protože se jedná o velice problémovou lokalitu a byt byl údajně
již několikrát vykraden a zdevastován.
3
DEN OCENĚNÍ
Poslední informace relevantní pro zpracování posudku byly získány dne 18.06.2013, což je den
ocenění.
4
-
-
PODKLADY
Výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 1386, k.ú. Janov u Litvínova, získaný prostřednictvím
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 16.05.2013
Snímek katastrální mapy
Usnesení č.j. 067 EX 2295/03-378
Znalecký posudek zpracovaný znalcem Ing. Martinem Hanzelkou
barevná fotodokumentace
informace získané při místním šetření
záznam z prohlídky a zaměření nemovitosti
zákon č. 151/1997 Sb. (zákon o oceňování majetku) ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č.
237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 a č. 350/2012 Sb.
vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky
č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb.
a vyhlášky č. 450/2012 Sb.
Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM,
s.r.o., 1997
Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Teorie oceňování nemovitostí, VII. vydání, Akademické
nakladatelství CERM, s.r.o., 2008
Kolektiv autorů - Věcná břemena od A do Z, Linde Praha a.s., 2009
3
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
5
5.1
Zbyněk Zazvonil - Výnosová hodnota nemovitostí, Ceduk 2004
Zbyněk Zazvonil - Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress 2006
časopis „Soudní inženýrství“ vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno; ročníky 1996 až 2013
odborný čtvrtletník „Odhadce a oceňování majetku“ vydávaný Českou komorou odhadců
majetku, Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1; ročníky 2003 až 2013
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Financování developerských projektů (2009)
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) - Trend Report 2006, 2008, 2010
UZNÁVANÉ METODY OCENĚNÍ
Metoda nákladová
Metoda nákladová je založena na principu pojetí náhrady. Vychází z předpokladu, že hodnota aktiv
(nemovitostí) nebude větší, než činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených
odpisů. Jedná se tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové plochy, délky (dle
charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí odpovídající cena za zvolenou měrnou
jednotku, chybějící prvky konstrukcí se nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Jednotková
cena se získá nejčastěji srovnáním s již realizovanými stavbami a cenami, za které byly provedeny
(např. z Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku, vydáváno pololetně –
ÚRS Praha nebo Báze technicko-hospodářských ukazatelů stavebních objektů PORINGS, s.r.o.
(reprezentativní vzorek cca 1200 objektů). Vynásobením zjištěné zastavěné plochy nebo
obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí hodnota. Je-li výchozí hodnota
vztažena k jiné cenové úrovni než je cenová úroveň k datu ocenění, je nutno tuto hodnotu upravit
pomocí tzv. Stavebního indexu, který je vyčíslen Českým statistickým úřadem. Od takto zjištěné
výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu,
výsledkem je věcná hodnota.
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též modifikovaná
metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb.,
vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb.
5.2
Metoda výnosová
Fundamentálním principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze
finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat jako součet
všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hodnotu peněz. Na principu
očekávání nejsou prognózovány pouze budoucí výnosy a jejich časový vývoj, ale i volba
kapitalizačních měr, které implicitně odrážejí stupeň jejich očekávané pravděpodobnosti,
spolehlivosti a stability.
Fundamentální vzorec výnosové metody: VH = V [Kč]
i
kde:
VH ... hledaná výnosová hodnota nemovitosti
V ... čisté příjmy z nemovitosti
i ... míra kapitalizace
Anticipovaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním
trhu, popřípadě jde-li o nemovitost v daném místě a čase neúčelně využívanou, lze aplikovat výnos
dosažitelný. Roční výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o obhospodařovací náklady
4
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
související nemovitosti.
Transformace na současnou hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace (Yield
Capitalization), která je procesem vycházejícím z exaktních principů složeného úročení jakožto jedné
z disciplin finanční matematiky. Délka uvažovaného časového úseku (Projection Period) odpovídá
většinou intervalu několika roků, během nichž jsou trendy ve vývoji výše výnosů ještě objektivně
předpověditelné. Konkrétní délka zvoleného pásma není v odborné literatuře nijak limitována,
zpravidla se užívá interval 5 - 15 let. Kratší interval je spíše výjimečný, neboť zmenšování pásma
směřuje k přímé (nikoliv výnosové) kapitalizaci. V závěru zvoleného úseku se obvykle uvažuje
s reverzním výnosem simulujícím např. výnos z prodeje.
Očekávaný výnos se u předmětné nemovitosti zjistí z dosaženého (popřípadě jde-li o nemovitost
v daném místě a čase neúčelně využívanou, lze použít výnos dosažitelný) ročního nájemného. Roční
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady na provoz nemovitosti (zejména se jedná
o náklady na průměrnou roční údržbu, správu nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti).
Některé metodiky odpočítávají i neprovozní náklady (zejména odpisy). Domníváme se (spolu
s odbornou veřejností zejména v bankovním a investičním sektoru), že tato kategorie nákladů nemá
své opodstatnění. Zřejmou výhodou metodik výpočtu bez neprovozních nákladů je odpověď
na otázku investora, za jak dlouhý časový úsek bude počáteční investice do pořízení nemovitosti
návratná.
Základní vztah pro výpočet časového úseku návratnosti počáteční investice:
Návratnost [roky] = počáteční investice [Kč] /roční čistý zisk z pronájmu [Kč/rok]
V německy hovořících zemích je obvykle používána metoda „časově omezené renty“:
VHN = ČV ×
kde:
qn −1
HP
+
q n × ( q − 1) q n
ČV ... každoroční čisté příjmy z nemovitosti,
q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace,
n ... zbývající doba užití nemovitosti (myšleno zejména ekonomická a morální životnost),
HP ... hodnota pozemku.
Velice důležitým bodem při stanovení výnosové hodnoty nemovitostí je stanovení diskontní míry.
Míra, kterou se kapitalizují budoucí příjmy (Yield Rate), má na výnosovou hodnotu investice
(nemovitosti) zásadní vliv. Stanovení míry kapitalizace se obvykle děje dvěma způsoby:
1) míra výnosnosti odhadnutá na základě porovnání s obdobnými typy nemovitostí,
2) pokud není dostatek údajů k add 1), pak se konstrukce výpočtu míry kapitalizace obvykle odvíjí od
tzv. stavebnicového způsobu, kdy „jádro“ tvoří výchozí úroveň bezpečného typu investic na
finančním trhu a nadstavbu pak rizikové prémie jako součet všech projevujících se rizik, hrozeb
a nevýhod, kterým jsou vystaveny posuzované nemovitosti na trhu realit oproti výchozí odhadnuté
míře z finančního trhu. Jedná se tedy o součet:
-
bezrizikové míry výnosnosti,
prémií (přirážek) za rizika.
matematické vyjádření:
kde:
i = ibezp + Σσ
i ... míra kapitalizace
ibezp... bezpečný typ investice
Σσ ... součet prémií (přirážek) za rizika
Viz např. „Výnosová hodnota nemovitostí“, autor Ing. Zbyněk Zazvonil, ISBN 80-902109-3-7.
5
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Jako základ pro hodnocení bezpečného typu investice je doporučován výnos z dlouhodobých státních
dluhopisů; aktuální informace o nich jsou volně k dispozici např. na webových stánkách bank,
obchodníků s cennými papíry či ratingových agentur.
Přirážky k bezpečnému výnosu se pak obvykle pojí s riziky, které lze shrnout do tří bodů:
Přirážka za rizika spojená s technickou kvalitou nemovitosti
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude nutné vynaložit
peníze na nepředpokládané opravy či nutné investice, s nimiž nebylo kalkulováno v propočtu nákladů
v jednotlivých fázích použité vícefázové metody. Úkolem odhadce je tedy prověřit technickou kvalitu
objektu.
Přirážka za rizika spojená s ekonomikou nemovitosti
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda bude možné nemovitost
pronajímat takovým nájemníkům a za takové nájmy, které byly uvažovány v propočtu příjmů.
Zohledňuje se délka nájemních smluv (doba určitá / neurčitá) a případné riziko, že prostory uvolněné
po nájemci, nebudou rychle pronajaty (pokud možno za stejné nájemné) – tzv. neúplné pronajmutí.
Dále se zohledňuje „kvalita“ nájemců – jejich schopnost platit nájem včas a ve smluvené výši.
V úvahu připadá též riziko, že o pronájem dané nemovitosti přestane být zájem – tzv. „ekonomická
životnost“.
Přirážka za rizika právními povahy
Zde procentní přirážka k výnosu z bezrizikové investice odráží riziko, zda jsou s nemovitostí spjaty
věcné břemena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stojí na pozemcích jiných vlastníků, zda
přístup k nemovitosti je možný jen přes pozemky jiných vlastníků, soudní spory apod.
5.3
Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda.
Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty
nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají o šetření
spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti
zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří:
Poloha nemovitostí
- vzdálenost od center měst či obcí
- vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
- přístup k silničním či železničním trasám
Využitelnost nemovitostí
- stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
předimenzovanost
- účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
- kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
- možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí
- omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)
Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
- stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
- předkupní práva, věcná břemena
- zástavní práva
- soudní spory (např. restituční spory)
6
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Situace na realitním trhu
- celkové trendy v prodeji nemovitostí
- prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě
V podmínkách České republiky má přístup k informacím o všech realizovaných cenách prodejů
nemovitostí pouze stát (prostřednictvím finančních úřadů), který však tyto údaje pro potřeby odhadců
systematicky netřídí a rovněž jim je takto z důvodu ochrany osobních dat neposkytuje. Z toho důvodu
existují komerční databáze, kde by soupisy sjednaných cen měly splňovat podmínky aktuálnosti
(jinak je jejich použití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však obecně nelze přeceňovat,
neboť data v nich rychle zastarávají a jsou pak užitečná zejména pro sledování trendů. Ideální stav by
byl, pokud by odhadci byli napojeni na databázi Českého statistického úřadu, který shromažďuje
informace o sjednaných cenách od finančních úřadů a současně měli přístup na databázi Katastrálních
úřadů, ze které by mohli mimo jiné získat příslušnou kupní smlouvu s přesnou identifikací prodávané
nemovitosti. To však v podmínkách České republiky není z důvodů výše uvedených možné. Přesto
lze z veřejně dostupných placených i neplacených zdrojů zjistit trendy ve vývoji realizovaných cen
nemovitostí včetně jejich původních nabídkových cen.
Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné
matematické vyčíslení částky, za jakou je nemovitost prodejná. Na konečnou cenu má totiž vliv
spektrum okolností, přičemž každou z nich může potenciální kupující pro sebe vyhodnotit jinak,
z jiného úhlu pohledu. Úkolem oceňovatelů je proto zejména prezentovat jejich odborný pohled na
věc, který by ovšem měl korespondovat s pokud možno co nejširší výsečí z portfolia potenciálních
kupujících. To potvrzuje i článek uveřejněný v odborném čtvrtletníku „Odhadce a oceňování
majetku“ č. 3-4/2009, str. 50: „Důležitou dovedností odhadce musí být schopnost vcítění se do
uvažování investora. Znamená to umět si odpovědět na otázky, které si takový investor klade - proč
bych si onu nemovitost měl kupovat, jaké přinese benefity, jaká je perspektiva takové investice, jaká
je návratnost.“ Přesto je však pravděpodobné a časté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem
pohledu, případně zájemce disponující informacemi, které nejsou nijak veřejně přístupné a známé.
Takový zájemce se pak nachází mimo výše zmíněnou výseč potenciálních kupujících a proto i cena,
kterou je ochoten za danou nemovitost vydat, je mimo běžnou relaci. Z těchto důvodů odborná
veřejnost považuje za nejpřesnější možné zjištění obvyklé ceny nemovitosti proces veřejné dražby,
které se může zúčastnit široké spektrum libovolných zájemců o danou nemovitost.
Aplikace metod viz např. publikace Teorie oceňování nemovitostí, Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc.,
VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009 nebo Ing. Zbyněk Zazvonil,
Porovnávací hodnota nemovitostí, nakladatelství Ekopress 2006.
7
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
B POSUDEK
1
APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ
V tomto posudku je zjišťována obvyklá cena předmětu ocenění, kterou se dle zákona č. 151/1997 Sb.
(zákon o oceňování majetku) v platném znění, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.
Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy
majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se
rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu.
Při volbě způsobu zjištění obvyklé ceny jsme nejprve analyzovali teoretickou použitelnost všech
známých a v praxi používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že předmětem ocenění je byt
v panelovém domě situovaném na větším sídlišti (s problematickou komunitou), ke kterému je možné
nalézt statisticky významný soubor obdobných bytů na místním (regionálním) trhu nabízených
k prodeji (popř. již uskutečněných prodejů), domníváme se, že je vhodné pro ocenění použít metodu
komparativní.
Zatímco v rozvinutých ekonomikách je za obvyklou cenu považována cena stanovená právě pomocí
metody komparativní (srovnávací), v našich podmínkách je obecná shoda o tom, že tato metoda nemá
stále ještě vypovídací schopnost porovnatelnou se srovnatelnými cenami určovanými v rozvinutých
ekonomikách, i když v určitých aspektech a u některých majetkových hodnot lze i u nás již stanovit
srovnávací metodou cenu, která není zcela nereálná. Přesto se v našich podmínkách, zejména
z důvodu opatrnosti a maximální objektivity, stanovuje obvyklá cena také na základě metod
nákladových a výnosových.
Nákladový způsob ocenění ovšem zjišťuje tzv. věcnou hodnotu nemovitosti (zjišťuje náklady na
znovupořízení staveb, s odpočtem přiměřeného opotřebení). Domníváme se však, že tato metoda
nemá v případě tohoto znaleckého posudku dostatečnou vypovídací schopnost. Jejím výsledkem ve
většině případů není obvyklá cena nemovitosti, používá se spíše pro účely zjištění výše škody, např.
v rámci pojišťovacích řízení.
Výnosový způsob ocenění zjišťuje tzv. výnosovou hodnotu nemovitosti. Principem této metody je
předpoklad, že chování budoucího vlastníka bude podobné chování racionálního investora - investora,
jehož cílem je maximalizace užitku ze svého majetku a bude proto pronajatelné prostory pronajímat.
To se sice u podobných bytových jednotek předpokládá, odborná znalecká veřejnost spolu
s bankovním sektorem doporučuje výnosové ocenění neprovádět, výnosovou metodu ocenění proto
neaplikujeme
Komparativní způsob ocenění je proveden srovnáním s realitním trhem ve smyslu bodu A.5.3 tohoto
posudku metodou přímého porovnání.
Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování.
8
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
2
OCENĚNÍ
2.1
Komparativní metoda ocenění - srovnání na realitním trhu
Komparativní metoda, též srovnávací metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda.
Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné hodnoty
nemovitostí jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají
o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi
a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Popis:
Panelový obytný dům, v němž se oceňovaná jednotka o velikosti 4+1 nachází ve 2.NP, je řadový
krajní, klasické montované konstrukce, půdorysně je postaven ve tvaru obdélníka, situovaný na
svažitém pozemku. Okolní zástavbu tvoří stejné bytové domy, které tak vytváří větší sídliště.
Centrum Litvínova je ve vzdálenosti 5 km, do Mostu je vzdálenost 18 km. Přístup do objektu je
možný volně z ulice, kapacita parkování je malá. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.
energii, veřejný vodovod a kanalizaci, teplovod, plynovod.
Konstrukční řešení a technické vybavení:
Základy tvoří betonové patky a pasy s izolací proti zemní vlhkosti svislou i vodorovnou. Nosná
konstrukce je skeletová montovaná – panelová, 8 nadzemních podlaží, zadní fasáda byla v nedávné
době obnovena, přední strana zůstává původní, s pohledovým betonem. Střecha je plochá, krytina
živičná svařovaná. Klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu - úplné. Okna jsou dřevěná
zdvojená, bez nátěru, zpuchřelá a zkřížená, údajně přibitá hřebíky. Vstupní dveře do bytu jsou
dřevěné hladké, plné, zárubně ocelové, práh dřevěný, vstupní dveře do objektu jsou kovové
prosklené. Podlahy v objektu: převážně lité teraco, na schodištích lino, v podzemním podlaží je
betonová mazanina. Pravděpodobné vnitřní provedení: vnitřní povrchy v bytě jsou z vápenných
hladkých štukových omítek. Podlahy v bytě: lepené PVC, keramická dlažba v koupelně a na WC, vše
původní. Rozvod teplé i studené vody byl dle sdělení správce vytrhán, voda je zastavena na uzávěru u
vodoměru; kanalizace je od všech zařizovacích předmětů. Vytápění a ohřev teplé vody je zajišťován
centrálně ze sídlištní kotelny a výměníkové stanice. Elektroinstalace v bytě 220V, vedení z materiálu
hliník, bleskosvod je osazen. V objektu je instalován osobní výtah. Ostatní: jsou osazeny hydranty
s platnou revizí. Inženýrské sítě: provedeno napojení na veřejnou kanalizaci, vodovod,
elektrorozvody a teplovodní přípojku.
Dispozice bytu:
předsíň, koupelna + WC, kuchyň, 4 pokoje, sklepní kóje
Dispozice objektu:
1.PP:
schodišťový prostor, chodba, sklepy, technické zázemí
1.NP – 8.NP:
schodiště, chodba, bytové jednotky (vždy tři na podlaží)
Srovnávací parametry:
Název
Bytová jednotka 4+1 vč. sklepní kóje
Užitná
plocha
[m2]
85,40
9
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Srovnávací kritéria:
Kriterium
Popis kritéria
A – OBEC
1 Velikost obce
obyvatel 27 056, z toho 19 441 v produkt. věku
2 Správa, úřady
městský úřad, pošta, policie; ostatní v Mostě
3 Poptávka po nemovitostech
nabídka výrazně převyšuje poptávku
4 Přírodní okolí
velmi dobré
5 Obchod a služby
dostatečné vybavení
6 Školství
základní škola 1. a 2. stupeň, střední školství
7 Zdravotnictví
ordinace lékařů, nemocnice, poliklinika
8 Kultura, sport
nedostatečné vybavení
9 Hotely apod.
dostatečná kapacita
10 Struktura zaměstnanosti
nedostatečná nabídka
11 Životní prostředí
dobré
B – UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI
12 Poloha vzhledem k centru obce
na okraji
13 Dopravní podmínky
příjezd až k objektu
14 Orientace ke svět. str.
kombinovaná
15 Konfigurace terénu
svažitý terén
16 Převládající zástavba
bydlení
17 Parkovací možnosti
obtížně, malá kapacita, nehlídané
18 Obyvatelstvo v sousedství
většina rómského obyvatelstva
19 Územní plán
schválený úz. plán
20 Inženýrské sítě
všechny kromě plynu
C – VLASTNÍ NEMOVITOST
21 Typ stavby
nevhodný
22 Dostupnost jednotlivých podlaží
po schodišti, výtah
23 Regulace nájemného
žádná
24 Výskyt radonu
neměřeno
25 Další možnosti ohrožení
velmi omezené až náhodné
26 Příslušenství
sklepní kóje
27 Možnosti dalšího rozšiřování
nejsou
28 Technická hodnota stavby
viz níže
29 Údržba stavby
spíše zanedbaná
30 Spoluvlastnický podíl 854/33684
602 m2
č.
Technický stav:
Objekt byl postaven dle odborného odhadu před cca 35ti lety. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ)
jsou zatím v dobrém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky
zvýšeného opotřebení (okna, podlahy, dveře, omítky). Rozvod teplé i studené vody byl dle sdělení
správce objektu vytrhán, voda je zastavena na uzávěru u vodoměru.
10
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Objekt je bez viditelných statických poruch a jeho stavebně - technický stav odpovídá stáří,
technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše zanedbané údržbě.
Další připomínky existují spíše v rovině estetické v oblasti obnovy maleb a nátěrů či výměně
keramických obkladů, které přestože jsou funkční již neodpovídají nárokům současného standardu.
Rizika ekonomické povahy:
Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit poměrně vysoké finanční prostředky na
rekonstrukci a opravy. Stanovení jejich výše značně přesahuje rámec tohoto znaleckého posudku,
navíc jsou závislé na představě o rozsahu a kvalitě rekonstrukce potenciálním novým vlastníkem.
Závady právní povahy:
Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 1386 existuje soubor omezení vlastnického práva (nařízení
exekuce, exekuční příkaz k prodeji, zástavní právo). To však vhledem k účelu posudku (exekuční
řízení) nepovažuji za závady právní povahy a není s ním v tomto posudku uvažováno.
Srovnávací nemovitosti (SN):
1) Byt, Hamerská, Litvínov
Byt o velikosti 4+1 s lodžií v ul. Hamerská v Litvínově - Janově. Byt se nachází v 7. patře
panelového domu a je v původním stavu.
Budova: Panelová
Stav objektu: Dobrý
Podlaží počet: 7
Podlaží umístění: 7. podlaží
Plocha podlahová: 68 m2
Lodžie: 4 m2
Cena nabídková: 65 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář J.M.Sieber, s.r.o.
Čsl. armády 1856/1
43401 Most
Tel.: 777 303 880
www.mosteckarealitni.cz
11
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
2) Byt, Luční, Janov
Byt o velikosti 4+1 s lodžií v ul. Luční v Litvínově - Janově. Byt se nachází v přízemí panelového
domu. Byt je v původním stavu.
Budova: Panelová
Stav objektu: Dobrý
Podlaží počet: 7
Podlaží umístění: 1. podlaží
Plocha podlahová: 78 m2
Lodžie: 4 m2
Cena nabídková: 65 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář J.M.Sieber, s.r.o.
Čsl. armády 1856/1
43401 Most
Tel.: 777 303 880
www.mosteckarealitni.cz
3) Byt, Luční, Janov
Byt 1+4+L v Litvínově - Janově, ul. Luční v původním stavu, zasklená lodžie, v bytě 2 komory.
V celém bytě plastová okna. Byt se nachází v 7. patře panelového domu. Dům má nové vchodové
dveře na čip, nové zvonky. V blízkosti škola, školka, zastávka MHD.
Budova: Panelová
Stav objektu: Dobrý
Podlaží počet: 7
Podlaží umístění: 8. podlaží
Plocha podlahová: 83 m2
Balkón: Ano
Výtah: Ano
Cena nabídková: 130 000,- Kč
12
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Zdroj:
Realitní kancelář Bydlete s námi, s.r.o.
Vítězslava Nezvala 2498/17
43401 Most
Tel.: +420 739 203 333
www.bydletesnami.cz
4) Byt, Hamerská, Janov
Byt v původním, ale nezničeném stavu. V kuchyni na zemi plovoucí podlaha. Jádro umakartové.
K bytu patří balkon, sklep a komora.
Budova: Panelová
Umístění objektu: Okraj obce
Podlaží počet: 7
Podlaží umístění: 5. podlaží
Plocha podlahová: 75 m2
Balkón: Ano
Sklep: Ano
Cena nabídková: 136 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář RE/MAX Non Stop
náměstí Míru 286
43601 Litvínov
Tel.: +420 603 565 256
reality.remax-czech.cz/re-max-non-stop
13
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
5) Byt, Luční, Janov
Byt o velikosti 4+1/L v Janově-Litvínově. V bytě se nachází menší místnost, která lze využít jako
šatna. Má velkou zasklenou lodžii. Dům je po rekonstrukci fasády včetně nových plastových oken.
Kuchyň je zachovalá a ve velmi dobrém stavu. V okolí se nachází školka, škola a ostatní vyžití.
Obchodní střediska jsou v nedalekém Litvínově cca 3km.
Budova: Panelová
Stav objektu: Po rekonstrukci
Podlaží počet: 7
Podlaží umístění: 7. podlaží
Plocha podlahová: 86 m2
Lodžie: Ano
Sklep: Ano
Topení: Ústřední dálkové
Cena nabídková: 155 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář Dumrealit.cz
Svornosti 985/8
15000 Praha
Tel.: 775 274 936
www.dumrealit.cz
6) Byt, Luční, Janov
Byt o velikosti 3+1 se zasklenou lodžií je umístěn ve 2. nadzemním podlaží sedmipatrového
panelového domu s výtahem. Vnitřek bytu je po částečné rekonstrukci (koupelna se sprchovým
koutem, nové PVC, plastová okna, podhledy) s vybavením kuchyňské linky a plynových kamen.
K bytu náleží sklep a možnost využívat kočárkárnu. Celý dům je po rekonstrukci (střecha, zateplená
fasáda), nachází se blízko lesa. V místě veškerá občanská vybavenost a bezproblémové parkování.
Budova: Panelová
Stav objektu: Dobrý
Poloha domu: V bloku
Typ domu: Patrový
Podlaží počet: 8 včetně 1 podzemního
Podlaží umístění: 2. podlaží
Plocha podlahová: 78 m2
Balkón: 5 m2
14
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Sklep: 2 m2
Parkovací stání: Ano
Voda: Dálkový vodovod
Topení: Ústřední dálkové
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Telefon
Elektřina: 230V
Cena nabídková: 169 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář AVAREAL
41113 Třebenice
Telefon: 800 107 777
www.avareal.cz
7) Byt, Kopistská, Janov
Byt o dispozici 3+1 s lodžií v sedmém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem. Byt
se nachází v okrajové části obce Litvínov - Janov. K bytu náleží komora na chodbě a sklepní kóje.
V bytě jsou plastová okna.
Budova: Panelová
Stav objektu: Velmi dobrý
Podlaží počet: 9 včetně 1 podzemního
Podlaží umístění: 7. podlaží
Plocha podlahová: 70 m2
Lodžie: Ano
Sklep: 4 m2
Voda: Dálkový vodovod
Plyn: Plynovod
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Internet, Kabelová televize
15
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Cena nabídková: 195 000,- Kč
Zdroj:
Realitní kancelář M&M reality holding, a.s.
Krakovská 1675/2
11000 Praha
Tel.: 800 100 446
www.mmreality.cz
Výpočet:
Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy použít ve 100%, ale pouze orientačně
a s velkou obezřetností vzhledem k tomu, že realitní kanceláře většinou v první fázi inzerce respektují
přání prodávajícího, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře
tedy zpravidla inzerují ceny určené prodávajícími a až po delší době, v dalších fázích neúspěšné
inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku „Vztah nabídkových cen obytných nemovitostí a jejich
odpovídajících dob trvání nabídky“ prezentovaném na XVIII. mezinárodní konferenci soudního
inženýrství jeho autor Ing. Martin Cupal uvádí: „Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv.
koeficient redukce ceny, který představuje poměr tržní ceny ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento
koeficient kZC ≤ 1,00. To znamená, že ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší než ceny tržní. Při
oceňování nemovitostí porovnávací metodikou se někdy používá paušálně hodnota kZC = 0,85.“
Uveřejněno v časopise Soudní inženýrství č. 4, ročník 20-2009 na str. 188.
Obdobně v časopise „Odhadce a oceňování majetku“ č. 3-4/2009 v článku autorů Ing. Jana
Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., doc. Ing. Luboše Komárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str.
37 se uvádí, že nabídkové ceny a ceny skutečných prodejů vykazují podobné tendence (korelační
koeficienty v hodnotách od 0,85 do 0,99).
Stejně tak uvádí Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Teorie oceňování nemovitostí, VII.
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-578-5, strana 350: „Ceny
inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy.
Postupným podrobným sledováním je možno si ověřit, jak cena určité nemovitosti postupně v čase
klesá, až z inzerce zmizí - nemovitost se zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované. Cena
nemovitosti nemůže být větší, než cena stejné nemovitosti inzerované k prodeji.“ V dalším textu pak:
koeficient zdroje informace: 0,65 - 1,00.
16
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Metoda přímého porovnání:
Srovnávací Výměra
nemovitosti
[m2]
SN 1
SN 2
SN 3
SN 4
SN 5
SN 6
SN 7
68
78
83
75
86
78
70
Cena ke
srovnání
[Kč/m2]
956,00
833,00
1 566,00
1 813,00
1 802,00
2 167,00
2 786,00
Index odlišnosti IO
tech. stav a
zdroj poloha velikost
vybavenost
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
0,90
0,80
1,00
0,80
n: počet srovnávacích nemovitostí
Obvyklá cena [Kč]
Obvyklá cena [Kč] po zaokrouhlení:
Upravená
cena
[Kč/m2]
550,66
479,81
902,02
1 044,29
1 037,95
1 248,19
1 604,74
7
981,09
980
Statistické veličiny:
Směrodatná odchylka [SO]
Minimální hodnota
AP - SO
Aritmetický průměr [AP]
AP + SO
Maximální hodnota
390
480
590
980
1 370
1 605
Výpočet: 85,40 m2 × 980,- Kč/m2 = 83 692,- Kč, po zaokrouhlení: 84 000,- Kč
2.2
Závěrečná analýza
Upozorňujeme, že předmět ocenění se nepodařilo prodat ani v opakované dražbě za cenu ve výši 1/2
z jeho původního ocenění, tedy ani za částku 72 500,- Kč. Reálná obvyklá cena je tedy s největší
pravděpodobností ještě nižší, než je tato cena. Výsledná obvyklá cena stanovená tímto posudkem není
svým charakterem cenou, za kterou budou nemovitosti v dražbě nakonec prodány, ale pouze cenou,
od které se bude odvíjet výše nejnižšího podání v dražbě. Její stanovení je tak ve smyslu
procesního práva určitým předstupněm umožňujícím realizaci dražby. Jinými slovy, výsledná cena
není cenou tzv. realizační, je pouze obvyklou cenou stanovenou znalcem, kdy v průběhu dražby se
teprve ukáže, jaká je skutečná tržní cena předmětné nemovitostí. S ohledem na stagnující až
zhoršující se stav na realitním trhu, s ohledem na současné prognózy jeho vývoje a s ohledem na
obtížnou prodejnost obdobných nemovitostí indikujeme obvyklou cenu předmětu cenění ve výši 90%
z vyvolávací ceny v opakované dražbě, tedy na částku (po zaokrouhlení): 65 000,- Kč.
17
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
C REKAPITULACE
Obvyklou cenu bytové jednotky č. 236/19 v budově bytového domu č.p. 235, 236 a 237 (LV č.
1221), část obce Janov, ul. Gluckova, stojícího na pozemcích parc.č. St. 302/1, St. 302/2 a St.
302/3 k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 854/33684
na společných částech domu č.p. 235, 236, 237 a na pozemcích parc.č. St. 302/1, St. 302/2, St.
302/3, zapsáno na LV č. 1386 vedeném KÚ pro Ústecký kraj, KP Most, indikujeme ke dni
ocenění na:
65 000,- Kč
slovy: Šedesátpěttisíc korun českých
D ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsme podali jako znalecký ústav vedený v souladu s ustanovením § 21 odst. 3
zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, zapsaný dle Rozhodnutí
ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN
ze dne 08.10.2009 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost: pro
obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2196 – 293 / 2013 deníku znaleckého ústavu.
Otisk znalecké pečetě:
V Hradci Králové dne 18.06.2013
Podpis za znalecký ústav:
Ing. Milan Bálek
jednatel společnosti
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Přemyslova 38/1285
500 08 Hradec Králové
18
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Znalecký posudek č. 2196 – 293 / 2013
E PŘÍLOHY
1. Barevná fotodokumentace
2. Výpis z Katastru nemovitostí, LV č. 1386, k.ú. Janov u Litvínova, získaný prostřednictvím
Dálkového přístupu do Katastru nemovitostí dne 16.05.2013
3. Snímek katastrální mapy
19
Odhadci a znalci CZ, s.r.o.
Příloha: Fotodokumentace
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vlastnictví bytu a nebytového prostoru
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
(St. = stavební parcela)
Identifikátor
Vlastnické právo
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, 43401 Most
Podíl
715627/0077
B Nemovitosti
Jednotky
Č.p./
Č.jednotky
236/19
Způsob využití
Způsob ochrany
byt
Podíl na společných
částech domu a pozemku
854/33684
Budova Janov, č.p. 235, 236, 237, LV 1221, byt.dům
na parcele St. 302/1
St. 302/2
St. 302/3
Parcely St. 302/1
St. 302/2
St. 302/3
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
200m2
200m2
202m2
Povinnost k
o Nařízení exekuce
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-32393/2004-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 12 Nc-5871/2003 8 OSP 5 ze dne 09.07.2003.;
uloženo na prac. Praha
Z-32393/2004-101
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
spolu s podílem 854/33684 na společných částech domu a pozemků
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-15117/2007-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-2295/2003 -36 ze dne 05.10.2007.
Z-15117/2007-508
o Nařízení exekuce
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-14690/2008-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 21 Nc-6156/2008 -7 ze dne
11.03.2008.; uloženo na prac. Most
Z-14690/2008-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-1348/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha - východ 081 Ex-06557/2008 -9J ze dne
02.02.2009.
Z-1348/2009-508
o Nařízení exekuce
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-11598/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 21 Nc-6247/2009 -6 ze dne
17.02.2009.; uloženo na prac. Most
Z-11598/2009-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-11638/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Most 130 EX-2678/2009 -9/E1 ze dne 14.08.2009.
Z-11638/2009-508
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. Evropská 663/132, Praha, 160 00
Praha 6
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-13212/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Most, 21 Nc 8096/2009-6 ze dne 10.04.2009.;
uloženo na prac. Most
Z-13212/2009-508
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. Evropská 663/132, Praha, 160 00
Praha 6
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-13170/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Most, 21 Nc 9203/2009-4 ze dne 05.05.2009.;
uloženo na prac. Most
Z-13170/2009-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-13314/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 5 067 Ex-205911/2009 -14 ze dne 18.09.2009.
Z-13314/2009-508
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-13281/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-139766/2009 -9 ze dne 17.09.2009.
Z-13281/2009-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-19238/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Rakovník 087 Ex1605/2009 /P1-3 ze dne 18.12.2009.
Z-19238/2009-508
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Hana Šajnerová, Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-19249/2009-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 21 Nc-10916/2009 -6 ze dne
22.06.2009.; uloženo na prac. Most
Z-19249/2009-508
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Hana Šajnerová, Husovo náměstí 22, 269 01 Rakovník
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-1519/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 21 Nc-14229/2009 -5 ze dne
23.09.2009. Právní moc ke dni 20.07.2011.; uloženo na prac. Most
Z-1519/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-1521/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Rakovník 087 Ex483/2010 /P1-3 ze dne 12.03.2010.
Z-1521/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-3127/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Most 130 EX-1923/2009 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
9-E1 ze dne 07.05.2010.
Z-3127/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 49.597,- Kč s příslušenstvím
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., Josefa Skupy Jednotka: 236/19
Z-3129/2010-508
2522/1, 43401 Most, RČ/IČO:
25438832
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Most 130 EX-1923/2009 -9-E1 ze dne 07.05.2010. Právní moc ke dni
03.06.2010.
Z-3129/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-6055/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutoský úřad Praha 5 067EX211344/2009 -18 ze dne 26.08.2010.
Z-6055/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-6054/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 5 067EX225784/2009 -18 ze dne 26.08.2010.
Z-6054/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-6159/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 5 067 EX288310/2009 -12 ze dne 30.08.2010.
Z-6159/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-7304/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Litoměřice 124 EX3025/2010 -19 ze dne 07.10.2010.
Z-7304/2010-508
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Novobranská 20, 412 01 Litoměřice
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-7358/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 43 EXE-4539/2010 -12 ze dne
04.05.2010. Právní moc ke dni 28.10.2010.; uloženo na prac. Most
Z-7358/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 4.510,80 Kč s příslušenstvím
Jednotka: 236/19
Profidebt, s.r.o., Jindřišská
Z-7302/2010-508
941/24, Nové Město, 11000 Praha,
RČ/IČO: 27221971
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Litoměřice 124 EX-3025/2010 -18 ze dne 07.10.2010. Právní moc ke
dni 12.10.2010.
Z-7302/2010-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-8059/2010-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077,
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy 120 EX39493/2010 -13 ze dne 03.11.2010.
Z-8059/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
Z-8496/2010-508
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Klatovy 120 EX-39493/2010 -12 ze dne 03.11.2010. Právní moc ke
dni 04.11.2010.
Z-8496/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 208,- Kč s příslušenstvím
Jednotka: 236/19
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Z-9499/2010-508
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-225784/2009 -15 ze dne 15.07.2010. Právní moc ke
dni 20.07.2010.
Z-9499/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 208,- Kč s příslušenstvím
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 5
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-9493/2010-508
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-211344/2009 -14 ze dne 15.07.2010. Právní moc ke
dni 28.07.2010.
Z-9493/2010-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Z-15/2011-508
Jednotka: 236/19
Dopravní podnik hl.m. Prahy
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-288310/2009 -9 ze dne 22.07.2010. Právní moc ke
dni 28.07.2010.
Z-15/2011-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-4413/2011-508
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX10951/2010 -24 ze dne 03.05.2011.
Z-4413/2011-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-4408/2011-508
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX22403/2010 -8 ze dne 03.05.2011.
Z-4408/2011-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-4405/2011-508
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX12234/2010 -10 ze dne 03.05.2011.
Z-4405/2011-508
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jitka Wolfová, Radyňská 9, 326 00 Plzeň
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-4409/2011-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 43 EXE-6414/2010 -4 ze dne
24.06.2010.; uloženo na prac. Most
Z-4409/2011-508
o Nařízení exekuce
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 6
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jitka Wolfová, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-8112/2011-508
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Mostě 21 Nc-21108/2009 -6 ze dne
09.04.2010.; uloženo na prac. Most
Z-8112/2011-508
o Nařízení exekuce
Mgr.Richard Bednář , Exekutorský úřad Praha 10
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-95823/2011-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 33 EXE-529/2011 11 OSP5 ze dne 21.06.2011.;
uloženo na prac. Praha
Z-95823/2011-101
o Dražební vyhláška
Z-9061/2011-508
Jednotka: 236/19
Listina Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 5
067 EX-2295/2003 -280 ze dne 06.09.2011.
Z-9061/2011-508
Listina Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad Praha 5
067 EX-2295/2003 -316 (odročené na 21.2.2012) ze dne 22.11.2011.
Z-11543/2011-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 2.509,- Kč s příslušenstvím
Z-9263/2011-508
Vodafone Czech Republic a.s.,
Jednotka: 236/19
Vinohradská 3217/167, Strašnice,
10000 Praha, RČ/IČO: 25788001
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 10 003 EX-2645/2011 -10 ze dne 22.08.2011. Právní moc ke
dni 05.09.2011.
Z-9263/2011-508
o Nařízení exekuce
JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha-východ
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-41046/2012-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 14 EXE-1194/2012 -13 OS P5 ze dne 02.05.2012.
Právní moc ke dni 17.10.2012.; uloženo na prac. Praha
Z-41046/2012-101
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 808,- Kč s příslušenstvím
Z-4213/2012-508
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-139766/2009 -21 ze dne 05.04.2012. Právní moc ke
dni 20.04.2012.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 7
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-4213/2012-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Z-5920/2012-508
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 5 067 EX-205911/2009 -35 ze dne 31.05.2012. Právní moc ke
dni 14.06.2012.
Z-5920/2012-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 10.650,- Kč s příslušenstvím
Z-7492/2012-508
Bydlete s námi s.r.o., Za
Jednotka: 236/19
Špačkárnou 2784/7, 43401 Most,
RČ/IČO: 27300366
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 6 025 Ex-22575/2011 -9 ze dne 07.09.2012. Právní moc ke dni
14.09.2012.
Z-7492/2012-508
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-7505/2012-508
Jednotka: 236/19
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov 103 Ex14195/2012 -10 ze dne 21.09.2012.
Z-7505/2012-508
o Nařízení exekuce
JUDr.Tomáš Vrána , Exekutorský úřad Přerov
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-70466/2012-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 EXE-1090/2012 17 OSP5 ze dne 05.09.2012.;
uloženo na prac. Praha
Z-70466/2012-101
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 2.297,- Kč s příslušenstvím
Z-8101/2012-508
Generali Pojišťovna a.s.,
Jednotka: 236/19
Bělehradská 299/132, Vinohrady,
12000 Praha, RČ/IČO: 61859869
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Přerov 103 Ex-14195/2012 -11 ze dne 21.09.2012. Právní moc ke dni
05.10.2012.
Z-8101/2012-508
o Nařízení exekuce
Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad Teplice
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-87155/2012-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 8
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 139 EXE 322/2012-17 OS P5 ze dne 02.08.2012.;
uloženo na prac. Praha
Z-87155/2012-101
o Nařízení exekuce
JUDr.Marcel Smékal , Exekutorský úřad Praha - východ
Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, Z-90737/2012-101
43401 Most, RČ/IČO: 715627/0077
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 EXE-1381/2012 16 OSP5 ze dne 06.11.2012.;
uloženo na prac. Praha
Z-90737/2012-101
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 1.010,- Kč s příslušenstvím
Z-10600/2012-508
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a
Jednotka: 236/19
Litvínova, a.s., tř. Budovatelů
1395/23, 43401 Most, RČ/IČO:
62242504
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Teplice 110 Ex-2897/2012 -63 ze dne 20.11.2012. Právní moc ke dni
04.12.2012.
Z-10600/2012-508
o Zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu
ve výši 19.710,- Kč, pro Českou republiku
Z-1197/2013-508
Finanční úřad pro Ústecký kraj,
Jednotka: 236/19
Velká hradební 39/61, Ústí nad
Labem-centrum, 40021 Ústí nad Labem
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Ústecký
kraj,ÚzP v Litvínově -116046/2013 /2508-05703-506219 ze dne 05.02.2013.
Z-1197/2013-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 5.583,- Kč s příslušenstvím
Z-2538/2013-508
EOS KSI Česká republika, s.r.o.,
Jednotka: 236/19
Novodvorská 994/138, Braník, 14200
Praha, RČ/IČO: 25117483
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX-12289/2012 -018JH ze dne 04.06.2012. Právní
moc ke dni 17.10.2012.
Z-2538/2013-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Z-3238/2013-508
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX-10951/2010 -25 ze dne 03.05.2011.
Z-4412/2011-508
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 9
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Obec: 567256 Litvínov
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Z-3238/2013-508
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX-22403/2010 -9 ze dne 03.05.2011.
Z-4410/2011-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 206,- Kč s příslušenstvím
Z-3238/2013-508
Dopravní podnik hl.m. Prahy
Jednotka: 236/19
,akciová společnost, Sokolovská
42/217, Vysočany, 19022 Praha,
RČ/IČO: 00005886
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Plzeň-město 106 EX-12234/2010 -11 ze dne 03.05.2011.
Z-4406/2011-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 3.694,- Kč s příslušenstvím
Z-3238/2013-508
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., Josefa Skupy Jednotka: 236/19
2522/1, 43401 Most, RČ/IČO:
25438832
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 6 034EX-1545/2011 -21 ze dne 21.08.2012.
Z-6373/2012-508
o Zástavní právo exekutorské
ve výši 16.012,- Kč s příslušenstvím
Z-3238/2013-508
EOS KSI Česká republika, s.r.o.,
Jednotka: 236/19
Novodvorská 994/138, Braník, 14200
Praha, RČ/IČO: 25117483
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha-východ 081 EX-17263/2012 -023JH ze dne 07.12.2012.
Z-10239/2012-508
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva darovací
ze dne 15.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.05.2007.
Pro: Kunová Jitka, Josefa Suka 264/17, 43401 Most
F
V-1993/2007-508
RČ/IČO: 715627/0077
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 10
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2013 13:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 067 EX 2295/03 pro Soudní exekutor
Podkonický Juraj, JUDr., Ph.D.
Okres: CZ0425 Most
Kat.území: 637068 Janov u Litvínova
Obec: 567256 Litvínov
List vlastnictví: 1386
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
16.05.2013
13:26:08
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, kód: 508.
strana 11

Podobné dokumenty

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176 – 550 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176 – 550 / 2014 vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky...

Více

regio zari 2013:Sestava 1.qxd

regio zari 2013:Sestava 1.qxd přihlásit? Veškeré informace naleznou rodiče na webu www.skolicka-teplice.cz, kde se budou také moci přihlásit na několik druhů testování. Je však potřeba odeslat přihlášku včas! Během odpoledního ...

Více

Měsíční zpravodaj - březen 2014

Měsíční zpravodaj - březen 2014 dosaženo výsledku, a proto zástupce ONV navrhl, aby se zemědělci přesvědčovali o vývoji socialismu na  vesnici“. A  dále „27. května byli jmenováni zakládající členové pro JZD, to ale dále nepracov...

Více

Znalecký posudek

Znalecký posudek vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2726 – 100 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2726 – 100 / 2014 byl, pokud by odhadci byli napojeni na databázi Českého statistického úřadu, který shromažďuje informace o sjednaných cenách od finančních úřadů a současně měli přístup na databázi Katastrálních úř...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3804 – 43 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3804 – 43 / 2016 vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky...

Více

znalecký posudek 253447-11

znalecký posudek 253447-11 vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3869 – 108 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3869 – 108 / 2016 vývoji realizovaných cen nemovitých věcí včetně jejich původních nabídkových cen. Ve znaleckých posudcích se provádí odhad obvyklé ceny předmětu ocenění, nikoliv přesné matematické vyčíslení částky...

Více

R:/17-Tft/power/17pw18.cir(1 - NONE)

R:/17-Tft/power/17pw18.cir(1 - NONE) +3V3STBY C528 100n 16V D547

Více