VUPLus Duo_CZ_WWW

Komentáře

Transkript

VUPLus Duo_CZ_WWW
VU
+
DUO
Uživatelská příručka
Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Výkonný 405 MHz MIPS procesor
Rozšířený operační systém Linux
Integrovaný dvojitý tuner
Integrovaný 10/100 Ethernet
Podpora rŧzných plug-inŧ
Obsah
(A) Bezpečnostní opatření!!! ..........................................................................................................................
(B) Obsah balení ...........................................................................................................................................
(C) Popis produktu .........................................................................................................................................
(D) Podmíněný přístup ...................................................................................................................................
(E) Dálkový ovladač .......................................................................................................................................
(F) Hlavní vlastnosti ......................................................................................................................................
(G) Technická data .......................................................................................................................................
4
6
7
9
11
13
14
I. Instalace Vu+
1. Připojení satelitních kabelŧ ................................................................................................................... 15
2. Připojení TV (a videa) ........................................................................................................................... 16
3. Připojení napájení ................................................................................................................................. 18
4. Napájení Zap/Vyp ................................................................................................................................. 18
II. První Instalace (pouţití Prŧvodce)
Krok 1. Výběr jazyka .................................................................................................................................
Krok 2. Konfigurace připojení satelitu .......................................................................................................
Krok 3. Instalace základního seznamu satelitŧ ........................................................................................
Krok 4. Volba rodičovského řízení ............................................................................................................
19
19
23
23
III. Základní operace
1. Přepínání kanálu ..................................................................................................................................
2. Řízení hlasitosti .....................................................................................................................................
3. Výběr zvukové stopy ............................................................................................................................
4. Titulky ...................................................................................................................................................
5. Teletext .................................................................................................................................................
6. Programové informace (Informační pruh) .............................................................................................
7. Seznam kanálŧ .....................................................................................................................................
8. Elektronický programový prŧvodce EPG (Prohlíţení událostí) .............................................................
9. Časový posun .......................................................................................................................................
10. Nahrávání ...........................................................................................................................................
11. Přehrávání nahrávek ..........................................................................................................................
12. Správa nahraných souborŧ ................................................................................................................
13. Přehrávač médií .................................................................................................................................
14. Plug-iny ...............................................................................................................................................
15. Časovač spánku .................................................................................................................................
24
24
25
25
26
27
28
30
33
34
38
39
40
41
42
IV. Konfigurace systému
1. Hlavní Menu ...........................................................................................................................................
2. Nastavení systému ..................................................................................................................................
2-1. Hledání sluţeb .................................................................................................................................
A. Konfigurace tuneru ...........................................................................................................................
B. Nahrání základního seznamu sluţeb ................................................................................................
C. Automatické hledání sluţeb .............................................................................................................
D. Ruční hledání sluţeb ........................................................................................................................
2-2. Konfigurace systému ........................................................................................................................
A. Nastavení A/V ..................................................................................................................................
B. Výběr jazyka .....................................................................................................................................
C. Přizpŧsobení ....................................................................................................................................
D. Výběr časového pásma ....................................................................................................................
E. Nastavení pevného disku .................................................................................................................
F. Nastavení předního displeje .............................................................................................................
G. Nastavení sítě ...................................................................................................................................
H. Změna povrchu ................................................................................................................................
2-3. Kontrola CAMu .................................................................................................................................
2-4. Rodičovské řízení .............................................................................................................................
2-5. Tovární reset ....................................................................................................................................
2-6. Kontrola HW a SW informací ...........................................................................................................
A. Informace o sluţbách .......................................................................................................................
B. Informace o systému ........................................................................................................................
43
44
44
44
45
45
46
48
48
50
50
52
53
53
54
56
56
57
60
61
61
62
V. Autorská práva – GNU GPL ......................................................................................................................
VI. Struktura Menu .........................................................................................................................................
VII. Řešení problémŧ .....................................................................................................................................
VIII. Slovníček ................................................................................................................................................
63
67
68
69
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(A) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!!!
Vu+ Duo byl navrţen a vyroben v souladu s poţadavky EU na bezpečnost zákazníkŧ.
Prosím pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní opatření.
1. Připojení napájení
• Tento produkt pracuje pouze v rozsahu AC 100V-250V a 50Hz/60Hz. Prosím nejprve zkontrolujte tyto parametry
dříve, neţ zapněte zařízení.
• Prosím buďte si jisti, ţe máte zařízení odpojeno dříve, neţ začnete provádět jakékoliv instalační nebo údrţbářské
procedury.
2. Přetíţení
• Nepřetěţujte zástrčku ve zdi, prodluţovací kabel nebo adaptér, mŧţe tím dojít k hoření nebo elektrickému šoku.
3. Tekutiny
• Tento produkt není voděodolný a nesnese ţádné druhy tekutin.
• Prosím nečistěte tento produkt mokrým hadrem, který mŧţe zpŧsobit zkrat.
• Nepokládejte nad přístroj mokré objekty.
4. Větrání
• Zajistěte dostatečný prostor mezi produktem a dalšími přístroji, aby docházelo ke správnému větrání produktu.
• Nepokládejte na horní nebo spodní část cokoliv, co by mohlo zakrýt větrací otvory produktu. To by vedlo ke
zvýšení teploty systému a mohlo by dojít k selhání produktu.
• Nepokládejte jiná elektrická zařízení na produkt.
• Nevkládejte jakékoliv špičaté předměty, jako šroubovák, nebozez atd. do větracích otvorŧ produktu. To mŧţe
poškodit produkt.
5. Připojení satelitního kabelu
• Odpojte produkt od napájení dříve, neţ budete připojovat satelitní kabel k produktu, jinak tím mŧţete zničit LNB.
6. Zemnění
• LNB musí být uzemněn ke stejné zemi, jako je satelitní anténa.
7. Umístění
• Umístěte produkt do místnosti.
• Nevystavujte produkt dešti, Slunci nebo bleskŧm.
• Neumísťujte produkt blízko zdrojŧm tepla, jako např. radiátorŧm.
• Ujistěte se, ţe vzdálenosti od jiných elektrických zařízení a zdi jsou větší jak 10cm.
4
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
8. Blesky, bouře nebo nepouţívání
• Vypněte produkt a odpojte kabel satelitní anténu během bouří nebo bleskŧ, zvláště pokud necháváte přístroj o
samotě anebo jej dlouhodobě nepouţíváte. Tím předejdete moţnému zničení od přepětí nebo bleskŧ.
9. Výměna částí
• Neautorizovaná výměna částí obzvláště od nekvalifikovaných technikŧ, mŧţe zničit produkt.
• Ujistěte se, ţe výměnu částí, pokud je potřeba, provede kvalifikovaný technik, který k tomu pouţije komponenty
určené výrobcem.
10. Pevný disk
• Nepřesunujte produkt nebo nevypínejte napájení, pokud pevný disk (HDD) stále běţí. Mŧţete tím zničit HDD a
také systém.
• Společnost není zodpovědná za jakékoliv poškození dat na HDD neopatrným či nesprávným zacházením.
* "WEEE" vysvětlení znaku
Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, ţe na konci doby ţivota
zařízení musíte zajistit, aby bylo uloţeno odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel, a ne na
místech určených pro ukládání běţného netříděného odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu ţivotního
prostředí nás všech.
.
5
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(B) Obsah balení
Prosím zkontrolujte celý obsah balení dříve, neţ začnete produkt pouţívat.
•
•
•
•
•
6
Vu+ Duo
Dálkový ovladač
Baterie
HDMI kabel
Uţivatelská příručka
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(C) Popis produktu
O Přední panel
 Display
Zobrazuje informace aktuální nabídky.
16 znakŧ bodově VFD
 Přepínací kotouč
Pohybuje se v aktuálním seznamu Menu nahotu a dolŧ.
Stiskem potvrzujete výběr.
 USB port
Připojuje USB flash paměti nebo externí HDD.
 Slot čtečky přístupových karet
Dva sloty přístupových karet umoţňují: jeden Conax a jeden jiný pro Xcript
 Slot CI modulu
Umoţňuje vloţení dvou CI modulŧ.
7
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
O Zadní panel
(1) LNB 1 In / LNB 2 In
Je moţno připojit aţ dvě satelitní antény.
(2) S/PDIF
Připojení k digitálnímu zvukovému systému pomocí S/PDIF kabelu.
(3) Video výstup
Připojení k TV pomocí RCA kabelu.
(4) Audio výstup
Připojení k TV pomocí RCA kabelu.
(5) Komponenty (YPbPr)
Připojení k TV pomocí komponentního kabelu.
(6) SCART
Dva SCART konektory umoţní připojení TV a / nebo videa pomocí SCART kabelŧ.
(7) HDMI
Připojení k TV pomocí HDMI kabelu pro oba signály, zvukový i obrazový.
(8) e-SATA
Připojení externího HDD pomocí e-SATA kabelu.
(9) Ethernet
Připojení k počítači nebo jiného přijímači Vu+.
(10) USB
Připojení USB flash paměti nebo externího HDD.
(11) RS232
Připojení k počítači pomocí RS232 datového portu.
(12) Ventilátor
(13) Konektor napájecího kabelu
Připojuje napájecí kabel.
(14) Přepínač Zap/Vyp
Zapíná / Vypíná napájení.
8
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(D) Podmíněný přístup
Mezi kanály, které najde Vu+ Duo, mohou být i takové, které lze sledovat pouze pomocí odpovídající přístupové
karty a / nebo CAMu (CAM = Conditional Access Module = Modul podmíněného přístupu). Vu+ Duo umoţňuje
vloţení dvou přístupových karet a dvou CAMŧ. Uţivatel si potřebuje zakoupit tyto karty a moduly, které jsou
potřeba pro sledování např. zakódovaných kanálŧ.
Vloţení přístupové karty
Vu+ Duo podporuje Xcrypt a Conax. Uţivatel si potřebuje zakoupit pouze přístupové karty bez nutnosti nákupu
CAMŧ, aby mohl sledovat kanály, zakódované systémy Conax nebo Xcrypt.
 Otevřete dvířka na pravé straně.
 Vloţte Conax a / nebo Xcrypt přístupovou kartu podle následujícího návodu.
 Ujistěte se, ţe přístupová karta zŧstane vloţena i během sledování.
Vloţení
Přístupová karta
9
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Vloţení CAMu (Modul podmíněného přístupu)
Jsou některé systémy podmíněného přístupu (CAS) jiné neţ Conax a Xcrypt, které Vu+ Duo podporuje. Je
moţné sledování těchto systémŧ podmíněného přístupu, jako např. Nagravision, NDS, Irdeto,
Viaccess atd., uţivatelé si však musí zakoupit CAM, který odpovídá příslušnému CASu a také přístupové kartě,
potřebné k dekódování zakódovaných kanálŧ.
 Vloţte přístupovou kartu do CAMu tak, jak napovídá spodní obrázek.
 Aţ je karta voţena do CAMu, vloţte CAM do CI slotu.
 Ujistěte se, ţe přístupová karta zŧstane vloţena i během sledování.
Vloţení
CAM
Přístupová karta
10
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(E) Dálkový ovladač
(1) Ztišení
Dočasně ztiší zvuk.
POZNÁMKA: pokud je aktivován Teletext, tlačítko (1) je také
pouţito k přepínání mezi stránkami teletextu a ţivým módem.
(2) Teletext
Zobrazí teletextové informace aktuálního kanálu, pokud jsou kanálem
teletextová data vysílána.
(3) Titulky
Zobrazí titulky aktuálního kanálu, pokud jsou vysílány.
(4) HOME
Okamţitě se přesune na začátek v seznamu Menu.
(5) END
Okamţitě se přesune na konec v seznamu Menu.
(6) Číselná tlačítka
Zadá číslo kanálu nebo číslo, potřebné pro vstup číselné hodnoty ve volbě
Menu.
(7) Barevná tlačítka
Kaţdému tlačítku je přiřazena určitá funkce, které mŧţe být rozdílná
v kaţdém Menu.
•
•
•
•
Červené – hlavně se pouţívá při nahrávání, rušení atd.
Zelené - hlavně se pouţívá pro OK
Ţluté
Modré
(8) Navigační tlačítka
Přesunují nahoru/dolŧ a vlevo/vpravo kurzor v poloţkách Menu.
Tlačítka nahoru/dolŧ se také pouţívají pro pohyb v seznamu kanálŧ.
(9) OK
Potvrzení volby ve vybraném Menu.
(10) VOLUME + / Nastavuje úroveň hlasitosti zvuku.
(11) EXIT
Opustí aktuální Menu do ţivého módu nebo se přepne o jeden krok zpět v
Menu.
(12) EPG
Zobrazí informace elektronického programového prŧvodce (EPG), pokud
jsou vysílány.
(13) CHANNEL + / Pohybuje se v seznamu nalezených kanálŧ.
11
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(14) MENU
Zobrazí hlavní Menu.
(15) Seznam nahrávek
Zobrazí seznam nahrávek, uloţených na interním HDD, pokud
nějaké jsou.
(16) AUDIO
Zobrazí volbu zvukové stopy (např. ACS, Stereo).
(17) HELP
Zobrazí hlavní dŧleţité ovládací metody Vu+ Duo.
Ty poskytnou uţivatelŧm rychlý návod k pouţívání Vu+ Duo.
(18) Rychle zpět
Přehrává rychle zpět aţ 128x rychleji, neţ je normální rychlost
(x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
(19) Přehrávání
Přehraje vybraný soubor (např. nahrávku) normální rychlostí.
(20) Pauza
Zastaví ţivý program nebo přehrávání nahrávky.
(21) Rychle vpřed
Přehrává rychle vpřed aţ 128x rychleji, neţ je normální rychlost
(x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
(22) TV
Zobrazí seznam TV kanálŧ.
(23) Nahrávání
Ihned zobrazí nahrávací Menu.
(14) Zastavení
Zastaví přehrávání nebo nahrávání a přejde do ţivého módu.
(14) RADIO
Zobrazí seznam Rádio kanálŧ.
12
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
(F) Hlavní vlastnosti
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
• Procesor 450 MHz MIPS
• Operační systém Linux
• Přehrávač médií
• Podpora stahování plug-inŧ
• 2 x čtečka přístupových karet (Conax a Xcrypt)
• 2 x přístupové rozhraní
• Hardwarové dekódování MPEG2 / H.264 (DVB-S/S2)
• Dva DVB-S2 tunery
• Bodový VFD 16-tiznakový displej
• 128MB NAND Flash / 384 MB RAM
• Podpora externích SATA diskŧ
• Rozhraní 10/100MB Ethernet
• 3 x USB 2.0
• RS232
• HDMI
• YPbPr
• Kompozitní video (RGB)
• 2 x SCART
• SPDIF pro digitální výstup zvuku (optický)
• Podpora EPG
• Podpora automatického a ručního vyhledávání
• Podpora řízení více LNB (DiSEqC)
• Podpora změny vzhledu
• Integrován stabilní SMPS
13
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(G) Technická data
Vu+ technické specifikace
VFD 16 znakŧ bodově se stavovými ikonami
zobrazuje jméno kanálu a informace o programu
Displej
Přední
Slot přístupových karet
2
panel
Přístupové rozhraní
2
USB 2.0
1
Kolo
Vícefunkční otočný přepínač
Vypínač napájení
1
Sat-IF vstup/výstup
2 x F-type konektor
Připojení TV/Video
2 x SCART konektor
Video výstup (analogový)
3 x Cinch konektor (YPbPr) /1 x Cinch- konektor
Video/audio výstup (digitální)
1 x HDMI
Audio výstup (analogový)
2 x Cinch konektor
Audio výstup (digitální)
Standard optický (SPDIF)
Zadní
panel
Napájení
USB
3 x USB 2.0
e-SATA
1
Ethernet
1
RS 232
1
Napájení napětí
100-240V / 50-60 Hz
Spotřeba
(Max./typ. operace/spánek)
65/30/1 W
Rozsah
950-2,150 MHz
Modulace, FEC, demultiplexor
DVB-S/DVB-S2 standard
Rozlišení
CCIR 601 (720 x 576 řádkŧ), 576p, 720p, 1080i
Dekódování
MPEG-2, MPEG-4 kompatibilní
Rozsah toku vstupních dat
2-45 MSymb/s
Signál/Šum
>53 dB
Normy
AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, vrstva 1, 2 a 3
Vzorkovací kmitočet
32/4.1/48 kHz
Signál/Šum
> 65 dB
Napájení (horiz./vert.)
14/18; Max. 400 V/mA
Řídící signál
22kHz ; ovládání tónem; DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2
Rozměry (š x v x h)
380 x 60 x 280 mm
RF
Video
Dekódování
LNB
Základní
14
Váha (bez HDD)
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
POZNÁMKA: (i) znamená příkaz dálkového ovladače.
I. Instalace Vu+
Tato kapitola vás provede přes instalační proces přijímače Vu+ Duo. Prosím čtěte kaţdou část pozorně, abyste
se ujistili, ţe systém pracuje správně.
1. Připojení satelitních kabelů
Vu+ Duo má vestavěné dva satelitní tunery a jeden z prvních krokŧ je připojení satelitního kabelu (ŧ)
k přijímači pro získání optimální kvality signálu. Mŧţete si zvolit jednu z následujících metod připojení
v závislosti, jaké je vaše vybavení.
A. Dva oddělené satelitní kabely
Pokud máte dva oddělené satelitní kabely, které poskytují rozdílný vysílaný signál, mŧţete nezávisle
nastavovat vstup LNB 1 a vstup LNB 2.
B. Interní průchozí propojení
Pokud máte pouze jeden satelitní kabel, připojte ho na vstup LNB 1.
15
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2. Připojení TV (a videa)
Vu+ Duo umoţňuje rŧzné metody připojení zvuku a obrazu.
A. Připojení k TV pomocí HDMI kabel
Pro získání nejlepší kvality díky digitální TV, doporučujeme připojení přes HDMI.
Většina HDTV má HDMI konektory, které umoţní získání nejvyšší kvality obrazu. Na zadním panelu
přijímače je jeden HDMI konektor pro tuto volbu. Připojte váš TV k Vu+ Duo pomocí HDMI kabelu
následovně.
B. Připojení TV pomocí komponentního kabelu
Druhým doporučeným připojením digitální TV je pomocí komponentního kabelu (YPbPr). HDMI propojení
poskytuje přenos obrazu i zvuku najednou, ale komponentní YPbPr připojení vyţaduje další připojení
zvuku přes RCA kabely (Stereo L/P) nebo S/PDIF optický kabel, jak je zobrazeno následovně.
POZNÁMKA: Pokud máte zesilovač s S/PDIF optickým zvukovým vstupem, připojte přijímač pro
získání nejlepší kvality zvuku, speciálně pak zvuku Dolby Digital.
16
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
C. Připojení TV přes RCA (video) kabel
Vu+ Duo také umoţňuje připojení přes kompozitní kabely. Ty jsou normálně tři: jeden Video (ţlutý) a
dva Zvukové (bílý a červený). Připojit lze vaši TV následovně.
D. Připojení TV (a Videa) pomocí SCART kabelů
Je moţno připojit vaši analogovou TV SCART kabelem. Připojit lze vaši TV následovně.
17
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
3. Připojení napájení
Napájecí kabel je součástí základního příslušenství přijímače Vu+ Duo.
1. Připojte napájecí kabel ke konektoru na zadní straně přijímače.
2. Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
3. Zapněte vypínač napájení na zadním panelu přijímače.
POZNÁMKA: Poţadavky na napájení
•
•
•
•
Nominální rozsah napětí: 100 - 240 V střídavých
Maximální rozsah napětí: 90 - 264 V střídavých
Nominální kmitočet: 50 / 60 Hz
Maximum rozsah kmitočtu: 47 - 63 Hz
POZNÁMKA: (i) znamená příkaz dálkového ovladače
4. Napájení ZAP/VYP
(i): Stiskněte tlačítko
/ Stiskněte Menu
- > Vyberte Spánek/Reset
Je více zpŧsobŧ, jak přijímač zapnout nebo vypnout.
• Úplné vypnutí napájení
Na zadním panelu přijímače je přepínač napájení, a pokud je v poloze ON (zapnuto), nepotřebujete jej pokaţdé
zapínat a vypínat. Pokud jím však přijímač vypnete, po zapnutí trvá delší dobu, neţ přijímač nastartuje.
• Spánkový mód
Tlačítko POWER se normálně pouţívá pro zapnutí a vypnutí přijímače. Pokud stisknete POWER, okamţitě
přijímač zapnete nebo vypnete. V tomto módu není přijímač úplně vypnutý a tak mu trvá krátký čas, neţ se vypne
nebo zapne.
• Mód hlubokého spánku [(i) : Menu > Spánek/Restart > Hluboký spánek]
Hluboký spánek se pouţívá pro sníţení spotřeby ve spánkovém módu přijímače. Vu+ Duo je navrţen tak, aby byl
velmi úsporný a v módu hlubokého spánku spotřebovával maximálně 1W.
18
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
II. První instalace (pouţití Průvodce)
Kdyţ po zakoupení poprvé zapnete přijímač, spustí se prŧvodce krok za krokem.
POZNÁMKA: Tlačítko OK se pouţívá pro potvrzení a postup na další krok Tlačítkem EXIT se vrátíte na
předchozí stránku.
Krok 1. Výběr jazyka
Vu+ Duo poskytuje více jazykŧ a zde si mŧţete vybrat hlavní jazyk přijímače. Pouţijte tlačítka Nahoru/Dolŧ
pro posun a nalezení jazyka, který chcete.
Krok 2. Konfigurace připojení satelitu
Nyní potřebujete nastavit připojení satelitu. Máte dvě moţnosti::
• Pouţijte prŧvodce pro nastavení základních vlastností
• Opusťte prŧvodce
Dŧrazně doporučujeme pouţít prŧvodce, který je vytvořen tak, aby vás provedl celým instalačním procesem.
19
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
A. Konfigurace tuneru A
Pomocí tlačítek vlevo/vpravo vyberte jeden z následujících konfiguračních módŧ:
Nic nepřipojeno
Jednoduché
Propojení skrz: mód pro vytvoření propojení LNB1 a LNB2
Je rovno: stejná konfigurace pro oba tunery
Rozšířené: pro rozšířenou uţivatelskou konfiguraci
Pokud zvolíte mód Jednoduché konfigurace, objeví se následující obrazovka:
20
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Je dostupných následujících 5 módŧ pro připojení satelitního kabelu mezi LNB a přijímačem:
• Jednoduchý
Tato volba se pouţívá pro příjem jednoho satelitu
pomocí jednoho LNB. Kabel z LNB je připojen přímo
do přijímače.
• Tónové řízení A/B
Tato volba se pouţívá pro příjem dvou satelitŧ
s pouţitím tónového přepínače.
• DiSEqC A/B
Tato volba se pouţívá pro příjem dvou satelitŧ
s pouţitím přepínače DiSEqC a porty A a B.
21
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
• DiSEqC A/B/C/D
Tato volba se pouţívá pro příjem čtyř satelitŧ
s pouţitím přepínače DiSEqC a porty A, B, C a D.
• Pozicionér
Tato volba se pouţívá, pokud máte motorizovanou
anténu.
B. Konfigurace tuneru B
Tento krok je pro konfiguraci tuneru B (vstup LNB 2) a proces je stejný jako u tuneru A.
Pro bliţší informace se podívejte do kapitoly "Konfigurace tuneru A".
22
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Krok 3. Instalace základního seznamu satelitů
Zde budete dotázáni, které satelity chcete v základu nainstalovat, Po stisku OK se objeví následující:
Step 4. Volba rodičovského řízení
Zde si mŧţete zvolit zapnutí volby rodičovského řízení. Pokud stisknete OK, budete poţádáni o zadání PIN kódu:
23
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
III. Základní operace
1. Přepínání kanálu
[ (i): Stiskněte ▲/▼, CHANNEL (+)/(-), / ◄/► pro přesun na další kanály]
Přijímač má více moţností přepínání kanálŧ. Kanál mŧţete přepnout stiskem
• tlačítka NAHORU/DOLŦ
Pokud stisknete tlačítko NAHORU nebo DOLŦ, objeví se
Menu výběru kanálu.
Mŧţete se přesunout nahoru a dolŧ a vybrat kanál, na který
se chcete přepnout.
• tlačítka VLEVO/VPRAVO
Pokud stisknete tlačítko VLEVO nebo VPRAVO, přepnete
se na předchozí nebo následující kanál.
• tlačítka CHANNEL + / Pokud stisknete tlačítko CHANNEL + nebo -, objeví se
Menu výběru kanálu.
• Číslo kanálu
Zadejte číslo kanálu a ihned se na něj přepnete.
POZNÁMKA: Pokud nedojde k přepnutí na poţadovaný kanál, mŧţe to být proto, ţe je vybraný kanál
zakódovaný a vy nemáte potřebnou přístupovou kartu.
2. Řízení hlasitosti
[ (i): Stiskněte VOLUME (+) / (-) ]
Mŧţete řídit hlasitost zvuku pomocí tlačítek VOLUME +/- . Mŧţete také dočasně ztišit a znovu obnovit zvuk stiskem
tlačítka Ztišení
.
Ikona ztišení se objeví,
kdyţ je hlasitost ztišena.
24
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
3. Výběr zvukové stopy
[ (i): Stiskněte tlačítko AUDIO ]
Stiskem tlačítka AUDIO mŧţete zkontrolovat, jaké zvukové stopy jsou dostupné.
Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŦ a Barevných tlačítek mŧţete vybrat rŧzné jazyky zvuku nebo zvuk Stereo
POZNÁMKA: Dostupnost volby se mŧţe lišit podle kanálu.
4. Titulky
[ (i): Stiskněte tlačítko Titulky
nebo Menu > Titulky ]
Mŧţete sledovat titulky aktuálního kanálu, pokud jsou vysílány. Stiskněte tlačítko Titulky
následující nabídka.
a objeví se
Pokud jsou dostupné titulky, objeví se na obrazovce. Tlačítky NAHORU/DOLŦ se přesuňte na poţadovaný jazyk a
potvrďte volbu tlačítkem OK.
25
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
5. Teletext
[ (i): Stiskněte tlačítko Teletext
]
Mŧţete vyvolat teletextové informace stiskem tlačítka Teletext
informace.
. Bude to chvíli trvat, neţ se načtou všechny
Mŧţete se pohybovat po teletextových stánkách tlačítky NAHORU/DOLŦ. Také mŧţete jednoduše zadat číslo
stránky, kterou chcete číst, číselnými tlačítky.
• tlačítko Ztišení
Pokud jste aktivovali Teletext, mŧţete se okamţitě přepínat mezí ním a ţivým vysíláním stiskem tlačítka
Ztišení
. Touto volbou je načítání teletextových stránek okamţité.
• VOLUME +
Pokud chcete zvětšit stránku, stiskněte tlačítko VOLUME +.
26
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
• VOLUME Pokud chcete zmenšit stránku, stiskněte tlačítko VOLUME -.
6. Programové informace (Informační pruh)
[ (i): Stiskněte tlačítko OK ]
Pokaţdé, kdyţ změníte kanál, se na 5 sekund (základní nastavení) zobrazí informační pruh. Ten je určen
k poskytnutí dostupných informací o kanále, který právě sledujete.
• Stiskem tlačítko OK vyvoláte informační pruh.
(1) A: Tuner, který pouţívá aktuální kanál
(2) SNR (Signal to Noise Ratio): Úroveň signálu
(3) AGC (Automatic Gain Control): Síla signáluh
(4): Jméno aktuálního kanálu
(5): Zbývající čas aktuálního programu
(6): Aktuální program
(7): Další program
(8) REC: Zvýrazní se červeně, pokud běţí nahrávání.
27
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(9) CAS: Zakódovaný program
(10) Teletext: Vysvítí se, pokud kanál vysílá teletext.
(11) 16:9: Rozměr obrazu
(12) Dolby Digital: Vysvítí se, pokud zvolený zvuk je v normě Doby Digital
(13) ČERVENÉ tlačítko: aktivuje nahrávání
(14) ZELENÉ tlačítko: vyvolá podkanál, pokud je vysílán
(15) ŢLUTÉ tlačítko: aktivuje Časový posun
(16) MODRÉ tlačítko: rozšířené funkce: vyvolá nabídku pro Čas usnutí a grafický EPG (čtěte strany 30-32 a 42)
7. Seznam kanálů (Menu Výběr kanálu)
[ (i): Stiskněte ▲/▼, CHANNEL (+)/(-)]
Pokud stisknete tlačítka NAHORU/DOLŦ, aktivujete Menu Výběr kanálu.
Jsou dostupné 4 typy seznamu kanálŧ, které vám
pomohou najít poţadovaný kanál.
• ČERVENÁ zobrazí seznam všech nalezených kanálŧ.
• ZELENÁ zobrazí seznam všech nalezených satelitŧ.
V kaţdém satelitu jsou kanály setříděny podle Sluţby,
Poskytovatele a Nové.
28
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
ŢLUTÁ zobrazí seznam poskytovatelŧ.
MODRÁ zobrazí seznam oblíbených kanálŧ.
Pokud chcete přidat kanály do seznamu oblíbených, pak:
1. Vyvolejte seznam kanálŧ stiskem tlačítka NAHORU nebo DOLŦ.
2. Vyberte seznam všech kanálŧ stiskem ČERVENÉHO tlačítka
3. Vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených
4. Stiskněte tlačítko MENU na vybraném kanálu a objeví se následující Menu:
© Go to the list of All channel by pressing RED.
© Select the channel that you want to add to the Favourites list.
@ Press MENU key on the selected channel and the following menu appears.
29
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(5) Vyberte "přidat sluţbu k oblíbeným" a stiskněte OK.
(6) Jděte to Oblíbeného seznamu stiskem MODRÉHO tlačítka, abyste se přesvědčili, ţe se vybraný kanál správně
přidal do seznamu.
8. Elektronický programový průvodce EPG (Prohlíţení událostí)
[ (i): Stiskněte tlačítko EPG]
Elektronický programový prŧvodce (EPG) zobrazí informace o programech na kaţdém kanálu, pokud jsou
vysílány, podle času a datumu. Stiskem tlačítka EPG mŧţete vidět detailní informace o programu a následující
nabídku Sledování událostí.
Detailní informace o aktuálním kanálu se zobrazí v EPG. V této nabídce máte tři moţnosti.
• ČERVENÁ (Podobné)
Tato volba vám pomŧţe najít podobné programy. Pokud existuje jeden a více podobných programŧ, jako je
aktuální, EPG je zobrazí v následujícím okně.
30
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
• ZELENÁ (Přidat Časovač)
Pokud stisknete ZELENÉ tlačítko, objeví se okno nastavení nového časovače. Tato volba se pouţívá pro
nastavení nového časovače pro nahrávání nebo sledování programu.
- Jméno
Zobrazí jméno vybraného programu.
- Popis
Zobrazí krátký popis vybraného programu.
- Typ Časovače
* Vyberte Sledovat pro rezervaci sledování programu.
* Vyberte Nahrávat pro rezervaci nahrávání programu.
- Typ Opakování
* Vyberte Jednou pro jediné sledování nebo nahrávání.
* Vyberte Opakování pro opakování sledování nebo nahrávání.
* Opakování – Tato volba se objeví, pouze pokud jste vybrali "Opakování" v typu Opakování.
Mŧţete se zvolit opakován sledování nebo nahrávání Denně / Týdně / Pon-Pát / Uţivatelsky definované.
- Datum
Zobrazí aktuální datum. Tato volba se zobrazí, pouze pokud jste zvolili Jednou v Typu Opakování.
- Počáteční čas
Mŧţete zadat čas začátku sledování nebo nahrávání.
- Konečný čas
Mŧţete zadat čas ukončení sledování nebo nahrávání.
- Kanál
Tato volba vám dovolí změnit kanál. Stiskem tlačítka VLEVO/VPRAVO vyvoláte nabídku Výběr kanálu.
Touto volbou mŧţete vybrat jiný kanál ze seznamu. Do časovače se vrátíte stiskem tlačítka EXIT.
31
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
• ŢLUTÁ (Jednoduché EPG)
Stiskněte ŢLUTÉ tlačítko během sledování události a vyvoláte jednoduchý přehled vysílaných událostí
vybraného kanálu.
Zde je mŧţete třídit abecedně A-Z nebo podle času stiskem ŢLUTÉHO tlačítka.
POZNÁMKA: Pro přidání sledování nebo nahrávání do časovače stiskněte ZELENÉ tlačítko.
• MODRÁ (Více EPG)
Stiskem MODRÉHO tlačítka aktivujete výběr EPG ve více oknech.
- Mŧţete se pohybovat mezi předchozím a následujícím programem stejného kanálu pomocí ŢLUTÉHO
(předchozí) / MODRÉHO (následující) tlačítka.
POZNÁMKA: Ne všechny kanály poskytují EPG informace a tím pádem nebudou zobrazena EPG data
včetně jména kanálu a programu.
- Mezi jinými kanály se přepínáte tlačítku NAHORU/DOLŦ.
- ČERVENÉ tlačítko se pouţívá k okamţitému naladění vybraného kanálu.
- ZELENÉ tlačítko se pouţívá k rezervaci sledován ínebo nahrávání vybraného programu.
32
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
9. Časový posun
[ (i): Stiskněte ŢLUTÉ tlačítko]
Pro vaši informaci, Časový posun neustále nahrává aktuální program, který sledujete. Stiskem tlačítka ŢLUTÝ
nebo PAUZA mŧţete okamţitě zastavit zvuk a obraz programu a objeví sev levém horním rohu obrazovky malé
okno, informující o uplynulém čase zastavení.
Doba zastavení
V tomto stavu časový posun nahrává, dokud nestisknete tlačítko Přehrávání nebo znovu Pauza. Budete
pokračovat ve sledování programu.
Pokud chcete zastavit nahrávání Časového posunu a vrátit se do ţivého vysílání, stiskněte tlačítko Stop.
Pro zastavení časového posunu budete dotázání, zda Ano nebo Ne.
POZNÁMKA: Rozdíl mezi nahrávání a Časovým posunem je ten, ţe po skončení časového posunu nezŧstane
nahrávka na HDD. Pokud časový posun ukončíte, nemŧţete jej znovu přehrát.
33
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
10. Nahrávání
Vu+ Duo je také Osobní Videorekordér se dvěma vestavěnými DVB-S2 tunery. Mŧţete nahrávat více
programŧ najednou. Jsou dvě cesty, jak řídit a spravovat nahrávání.
1. Okamţité nahrávání
[ (i): Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání]
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání pro spuštění nahrávání aktuálního programu.
Máte pět voleb nahrávání.
- Přidání nahrávání (zastaví se po skončení aktuální události)
Tato volba se pouţívá, kdyţ chcete ukončit nahrávání po skončení aktuální události.
- Přidání nahrávání (zadání trvání nahrávání)
Tato volba se pouţívá, kdyţ chcete ručně zadat dobu nahrávání stiskem číselných tlačítek:
34
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
- Přidání nahrávání (zadání koncového času nahrávání)
Tato volba se pouţívá, kdyţ chcete definovat přesný datum a čas, kdy se nahrávání ukončí.
- Přidání nahrávání (do neurčita)
Tato volba se pouţívá, kdyţ chcete pokračovat v nahrávání bez určení konce nahrávání. Přijímač bude
nahrávat, dokud ho ručně nezastavíte.
- Nenahrávat
Tato volba se pouţívá, pokud chcete opustit Menu bez nahrávání.
2. Nahrávání pomocí Časovače
[ (i): Stiskněte tlačítko MENU > vyberte Časovač]
Mŧţete řídit nahrávací proces pomocí Menu Seznam časovačŧ. Stiskněte tlačítko MENU a v Menu vyberte
Časovač.
35
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
al
V tomto Menu jsou kaţdému barevnému tlačítku přiřazeny rŧzné
funkce.
- ČERVENÉ (Výmaz)
Tato volba se pouţívá k výmazu časovače.
- ZELENÉ (Přidání)
Tato volba se pouţívá k přidání časovače.
- ŢLUTÉ (Vypnutí)
Tato volba se pouţívá k vypnutí časovače a značka X se u něj objeví.
POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout vypnutý časovač, opět stiskněte ŢLUTÉ tlačítko.
36
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
- MODRÉ (Vyčištění)
Tato volba se pouţívá k odstranění jiţ ukončených časovačŧ ze seznamu časovačŧ.
POZNÁMKA: Ujistěte se, ţe na vašem HDD je dostatek volného místa pro nahrávání. Pokud tomu tak není,
nahrávání se mŧţe zastavit ještě před koncem definovaného času.
- Zastavení nahrávání [(i): Stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání > vyberte „Zastavení nahrávání“]
Pokud chcete zastavit nahrávání, znovu stiskněte ČERVENÉ tlačítko nebo tlačítko Nahrávání během nahrávání.
Vyberte Zastavení nahrávání.
37
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
11. Přehrávání nahrávek
[(i): Stiskněte tlačítko Seznam nahrávek
]
Uvidíte nahrané souboru v Menu Nahrané soubory. Stiskem tlačítka
aktivujete tuto nabídku.
Vyberte soubor, který chcete přehrávat. Začne se přehrávat okamţitě a zobrazí se informační pruh nahrávky.
Tento informační pruh vám poskytne následující informace o nahrávce.
(1) Jméno nahrávky
(2) Celkový čas nahrávky
(3) Zbývající čas
(4) Pruh prŧběhu
(5) Uplynulý čas
38
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
12. Správa nahraných souborů
[(i): Stiskněte tlačítko Seznam nahrávek
> Stiskněte tlačítko MENU]
Pokud chcete vymazat nahrávku, stiskněte tlačítko MENU v nabídce Seznamu nahrávek.
Vyberte "Výmaz" a potvrďte vymazání tlačítkem OK.
V tomto Menu jsou i jiné nabídky, neţ "výmaz", mŧţete si zvolit třídění seznamu nahraných souborŧ.
- Třídění podle datumu
- Základní styl seznamu
- Kompaktní styl seznamu s popisem
- Kompaktní styl seznamu
- Styl seznamu v jednoduchých řádcích
- Skrytí rozšířených popisŧ.
39
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
13. Přehrávač médií
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Přehrávač médií]
Vu+ Duo je opravdový multimediální přijímač, který umí přehrávat nejrŧznější soubory. Pomocí Přehrávače médií
si mŧţete uţít hudbu, Fotky i Videa, uloţená na interním HDD a/nebo USB Flash paměti, připojeném k přijímači.
Pokud spustíte Přehrávač médií, objeví se následující okno.
(1) Vstupte do jakékoliv sloţky HDD nebo média, připojenému k USB.
(2) Vyberte soubor na přehrání a stiskněte OK.
* Podporované formáty jsou hlavně JPG, MP3, AVI, atd.
(3) Stejnou cestou mŧţete přehrávat nahrané soubory, uloţené na HDD.
40
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
14. Plug-iny
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Plug-iny]
Vu+ Duo má integrovanou standardní síťovou kartu Ethernet 10/100Mbps s konektorem RJ 45. Doporučujeme
přijímač připojit k síti, abyste plně vyuţili jeho vlastnosti. Pokud máte přijímač připojen přímo k Internetu, mŧţete
stahovat plug-iny přímo z připravených stránek Vu+ Duo.
(1) Stiskněte MENU a vyberte nabídku Plug-iny pro aktivaci Prohlížeče plug-inů.
(2) Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro staţení seznamu dostupných plug-inŧ.
(3) Pokud je staţení dokončeno, objeví se seznam plug-inŧ.
(4) Vyberte plug-in ke staţení.
(5) V Prohlíţeči plug-inŧ si mŧţete zkontrolovat, jestli se staţení provedlo správně.
Z této stránky si mŧţete zkontrolovat seznam dostupných plug-inŧ.
41
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
15. Časovač spánku
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Spánek / Restart > Časovač spánku]
Zde mŧţete nastavit určitý čas, po kterém se přijímač automaticky přepne do Mód spánku nebo do Módu
hlubokého spánku. Pro nastavení tohoto časovače spánku se pouţívají tři barevná tlačítka.
(1) ČERVENÉ
Tato volba se pouţívá pro zapnutí nebo vypnutí Časovače spánku.
(2) ZELENÉ
Tato volba se pouţívá pro výběr mezi Módem spánku a Módem hlubokého spánku.
(3) ŢLUTÉ
Tato volba se pouţívá, kdyţ jste dotázáni na potvrzení před uspáním systému.
42
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
IV. Konfigurace systému
Vu+ Duo je velmi sofistikované zařízení navrţené tak, aby uţivatelŧm nabídlo varianty voleb nastavení systému do
nejmenších detailŧ. Mŧţete si vyladit váš přijímač podle vašich poţadavkŧ tak, aby je co nejlépe splňoval. Tato
kapitola vás provede nabídkami nastavení systému.
Před vlastní Konfigurací systému se nejprve podívejte na strukturu Menu přijímače.
1. Hlavní Menu
[(i): Stiskněte tlačítko MENU]
Hlavní menu přijímače obsahuje následující podnabídky.
(1) Titulky
Zobrazí Menu výběru titulkŧ aktuálního programu.
(2) Přehrávač médií
Aktivuje Přehrávač médií přijímače. Více informací najdete na straně 40.
(3) Video SCART
Přepne na připojení Videa.
POZNÁMKA: Pokud k přijímači není připojeno Video, obrazovka zŧstane černá. Stačí stisknout tlačítko EXIT a
vrátíte se do předchozího stavu.
(4) Informace
Má dvě podnabídky: Sluţba / O… Menu Sluţba zobrazí detailní informace o aktuálním kanálu. Menu O…
zobrazí detailní informace o HW a SW vašeho přijímače. Více informací najdete na stránkách 61-62.
(5) Plug-iny
Aktivuje prohlíţeč plug-inŧ přijímače. Pomocí tohoto prohlíţeče se mŧţete připojit na připravené webové stránky
a stahovat mnoho nových plug-inŧ. Více informací najdete na straně 41.
(6) Nastavení
Poskytuje všechna nastavení systému. Více informací najdete na stránkách 44-62.
(7) Spánek / Restart
Nabízí volby vypnutí a zapnutí systému a časovač usnutí. Více informací najdete na straně 18.
43
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2. Nastavení systému
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > vyberte Nastavení]
Menu Nastavení obsahuje následující podnabídky.
(1) Hledání sluţeb
(2) Systém
(3) Přístupové rozhraní
(4) Přiřazení přístupového rozhraní
(5) Rodičovské řízení
(6) Základní nastavení
(7) Tovární reset
(8) Správce softwaru
2-1. Hledání sluţeb
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání sluţeb]
Zde nastavujete tunery přijímače a spouštíte automatické nebo ruční hledání.
A. Konfigurace tuneru
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání sluţeb > Konfigurace tuneru]
Pokud jste spustili proces První instalace (popis na stranách 19-22), tunery A a B uţ jsou nakonfigurovány.
Mŧţete zkontrolovat informace o kaţdém tuner a které satelity jsou kaţdým tunerem prohledány.
44
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
B. Nahrání základního seznamu služeb
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání sluţeb > Základní seznam sluţeb]
Zde jsou dostupné seznamy sluţeb pro všechny běţné satelity, např. Astra nebo Hotbird, mŧţete tyto
seznamy nainstalovat do vašeho přijímače.
Pokud není základní seznam dostupný, mŧţete spustit automatické nebo ruční vyhledávání sluţeb pro
přidání TV a Rádio kanálŧ do seznamu vašeho přijímače.
C. Automatické hledání služeb
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání sluţeb > Automatické hledání]
Nejjednodušší cesta pro hledání sluţeb je pouţít Automatické hledání. Nabídka automatické hledání má dvě
volby, ze kterých si mŧţete vybrat:
• Smazat před hledáním
ANO pouţijte, pokud chcete, aby byly vymazány existující kanály před spuštěním automatického hledání.
Pokud chcete zachovat stávající seznam, volte NE.
• Hledání tuneru A (DVB-S2) (nebo společně s tunerem B)
Pokud jsou tunery A a B konfigurovány na stejný satelit, dostupná bude jen volba tuneru A. Pokud nejsou,
zobrazí se oba tunery a vy budete dotázáni, který chcete prohledat.
45
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Stiskněte OK pro spuštění automatického hledání. To mŧţe trvat několik minut. Jak hledání probíhá mŧţete vidět
na prŧběţném pruhu a pod nám se zobrazí se i nově nalezené sluţby.
D. Ruční hledání služeb
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Hledání sluţeb > Ruční hledání]
Pokud přesně znáte všechna potřebná nastavení pro ruční hledání sluţeb, mŧţete také hledat sluţby ručně. Je
zde mnoho hodnot parametrŧ, které je potřeba správně vyplnit.
Pro DVB-S2 (HD – vysoké rozlišení)
Pro DVB-S (SD – standardní rozlišení)
Některé ostatní věci, neţ jen parametry, musíte zadat před vlastním spuštěním ručního hledání.
(1) Tuner
Musíte určit, který tuner pouţijete pro ruční hledání.
(2) Systém
Máte zde dvě volby: DVB-S (SD) a DVB-S2 (HD).
46
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(3) Kmitočet
Musíte zadat přesný kmitočet transpondéru, který chcete prohledat.
(4) Datový tok
Musíte zadat přesně datový tok transpondéru, který chcete prohledat.
(5) Polarita
Zde zvolíte z voleb Horizontální, Vertikální, Kruhová vlevo a Kruhová vpravo. Musíte znát polaritu
transpondéru, který chcete prohledat.
(6) FEC (Dopředná korekce chyb)
Musíte zadat přesnou hodnotu FEC transpondéru, který chcete prohledat.
(7) Modulace
Máte dvě volby: QPSK (SD) a 8PSK (HD).
(8) Hledání sítě
Máte dvě volby: ANO a NE. NE se pouţívá pro prohledání transpondéru (TP) podle vámi zadaných údajŧ.
ANO se pouţívá v případě, ţe chcete prohledat nejen aktuální TP, ale také všechny nové TP, na které se
odkazuje aktuální TP. Běţně volba ANO zabere více času, má však lepší výsledky hledání.
(9) Smazat před hledáním
ANO pouţijte, pokud chcete, aby byly vymazány existující kanály před spuštěním automatického hledání.
Pokud chcete zachovat stávající seznam, volte NE.
(10) Hledat pouze volné
Máte dvě volby: ANO a NE. Pokud chcete vyhledat pouze volně vysílané kanály bez kódováná, zvolte ANO.
Jinak vyberte NE pro vyhledání volných i zakódovaných kanálŧ.
Stiskněte OK pro spuštění ručního hledání. To mŧţe trvat několik minut. Jak hledání probíhá mŧţete vidět na
prŧběţném pruhu a pod nám se zobrazí se i nově nalezené sluţby.
47
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2-2. Konfigurace systému
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém]
Zde najdete mnoho potřebných nastavení, které potřebujete k optimalizaci vašeho přijímače podle svých vlastních
poţadavkŧ. Prosím čtěte následující instrukce pozorně.
A. Nastavení A/V
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Nastavení A/V]
Zde najdete volby potřebné k nastavení konfigurace obrazu a zvuku vašeho přijímače.
POZNÁMKA: ČERVENÁ je zrušení a ZELENÁ je OK. Tlačítko OK na DO v tomto módu nepracuje.
48
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Mezi parametry v tomto Menu jsou ty následující dŧleţité k tomu, abyste správně nastavili zvuk a obraz.
(1) Video výstup
Zde musíte nastavit, jaký se pouţije výstup obrazu z přijímače do vaší TV. Máte na výběr z:
• CVBS
• S-Video
• RGB
(2) Mód
Potřebujete vědět, jaké rozlišení vám umoţňuje vaše TV, máte následující moţnosti:
SCART
Rozlišení
PAL
NTSC
Multi
(3) AC3 základní
ANO se pouţívá, pokud chcete nastavit Dolby Digital jako výchozí zvuk. Pokud má sledovaný kanál zvuky
AC3 a Stereo, pouţije se AC3.
Na druhou stranu, NE se pouţívá, pokud nechcete nastavit Dolby Digital jako výchozí zvuk. Pokud má
sledovaný kanál zvuky AC3 a Stereo, pouţije se Stereo.
(4) AC3 převzorkování
ANO se pouţívá, pokud chcete zvukový výstup nevzorkovat z AC3 na Stereo. NE se pouţívá, pokud nechcete
zvukový výstup nevzorkovat z AC3 na Stereo. Pokud zvolíte NE a pouţíváte pouze připojení HDMI nebo
SCART, někde nedostanete zvuk, pokud kanál vysílá pouze zvuk AC3. Tato volba se doporučuje, kdyţ
pouţíváte připojení S/PDIF na digitální zesilovač.
49
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
B. Výběr jazyka
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Jazyk]
Zobrazí se dostupné jazyky pro rozhraní přijímače.
C. Přizpůsobení
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Přizpŧsobení]
V tomto Menu najdete rŧzné volby přizpŧsobení a Menu má tři moţné formáty zobrazení:
Jednoduchý, Pokročilý a Expertní.
50
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
POZNÁMKA: ČERVENÁ je zrušení a ZELENÁ je OK. Tlačítko OK na DO v tomto módu nepracuje.
Mezi moţnostmi, které jsou v tomto Menu, jsou následující dŧleţité, abyste o nich věděli.
(1) Nahrávání má vždy přednost
Volba ANO se pouţívá k nastavení priority nahrávání před jakýmkoliv jiným existujícím časovačem. Pokud se
objeví konflikt mezi časovačem a procesem nahrávání, nahrávání bude mít přednost. Pokud zvolíte NE, budete
před přepnutím sluţby dotázáni, zdali chcete spustit jiné nahrávání nebo ne.
(2) Rezerva před nahráváním (minuty)
Pokud zde zadáte číslo, např. 5, nahrávání začne 5 minut před definovaným časem začátku. Pokud zde zadáte
0, nahrávání začne přesně ve stanovený čas. Tato volba pomáhá nezmeškat nahrávaný pořad, pokud mŧţe
začít o něco dříve, neţ je plánováno.
(3) Rezerva po nahrávání
Pokud zde zadáte číslo, např. 5, nahrávání skončí 5 minut po definovaném času konce. Pokud zde zadáte 0,
nahrávání skončí přesně ve stanovený čas. Tato volba pomáhá nahrát celý pořad, pokud mŧţe skončit o
něco později, neţ je plánováno.
51
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(4) Zobrazení správy při staru nahrávání
Pokud zvolíte ANO, zpráva vám oznámí, ţe přijímač začal nahrávat.
(5) Zapnutí více rozhraní
Pokud zvolíte ANO, zapnete tím pouţívání více rozhraní.
D. Výběr časového pásma
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Časové pásmo]
V tomto Menu mŧţete nastavit své časové pásmo.
Pouţijte tlačítka VLEVO/VPRAVO pro nalezení časového pásma, ve kterém se právě nacházíte. Po výběru
časového pásma ZELENÝM tlačítkem potvrďte volbu a změna bude uloţena.
52
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
E. Nastavení pevného disku
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Pevný disk > Nastavení pevného disku]
Mŧţete nastavit dobu, po které přejde HDD do spánkového módu.
Zde si mŧţete vybrat z:
■ Neusínat
■ 10 nebo 30 sekund
■ 1, 2, 5,10, 20, 30 minut
■ 1, 2, 4 hodiny
Po nastavení volby stiskněte ZELENÉ tlačítko pro
potvrzení změny.
F. Nastavení předního displeje
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Nastavení displeje]
Na předním panelu přijímače je 16-tiznakový bodový VFD displej. Ten zobrazuje informace, jako např. aktuální
Menu, kanál, HD ikonu atd. Pomocí tohoto Menu mŧţete nastavit jas displeje.
■ Jas
Pomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO mŧţete nastavit jas
VFD displeje.
■ Spánek
Pomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO mŧţete nastavit jas
VFD displeje během spánkového módu.
Po nastavení volby stiskněte ZELENÉ tlačítko pro
potvrzení změny.
53
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
G. Nastavení sítě
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Síť]
Přijímač má integrovánu síťovou kartu standardu 10/100Mbps Ethernet s konektorem RJ 45. Doporučujeme
přijímač připojit k síti, abyste plně vyuţili jeho vlastnosti. Pomocí Menu Konfigurace sítě mŧţete nastavit
parametry připojení k síti.
V Menu Konfigurace sítě najdete pět následujících podnabídek:
(1) Nastavení adaptéru
V tomto Menu nastavíte základní parametry Ethernetu.
■ Použití adaptéru
ANO se pouţívá k aktivaci Ethernetu. Pokud zvolíte NE, Ethernet nebude pracovat.
■ Použití DHCP
ANO se pouţívá k pouţití protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud v této volbě zvolíte
ano, přijímač automaticky detekuje správnou IP adresu. NE se pouţívá, pokud chcete zadat pevnou IP
adresu. Při této volbě musíte správně vyplnit všechna pole adresy.
54
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(2) Nastavení jmenného serveru
Tato volba je potřeba, pokud nepouţíváte DHCP. Musíte zadat adresu jmenného serveru DNS.
(3) Test sítě
Pokud si nejste jistí správností vyplněných parametrŧ, mŧţete spustit tento test
(4) Restart sítě
Tato volba vám umoţní restartovat Ethernet adaptér vašeho přijímače.
55
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
H. Změna povrchu
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Systém > Povrch]
Vu+ Duo je satelitní přijímač s operačním systémem Linux a pro něj existuje mnoho povrchŧ (skinŧ). Pomocí
tohoto Menu mŧţete změnit povrch přijímače na jiný, neţ je základní.
POZNÁMKA: Změna povrchu trvá i několik minut a potřebuje úplný restart systému. Prosím buďte trpěliví,
dokud se váš přijímač nerestartuje do vybraného povrchu.
2-3. Kontrola CAMu
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Přístupové rozhraní]
Mŧţete sledovat zakódované kanály, k tomu ale potřebujete odpovídající CAM modul a přístupovou kartu.
Přijímač má vestavěné dva sloty přístupového rozhraní. Pokud máte dva CAM moduly, nechejte je vloţené
v přijímači, předejdete tím případným následným problémŧm při opakovaném vkládání a vytahování. Více
informací najdete na stranách 9-10.
Pokud máte vloţené jeden nebo dva CAMy, pomocí této nabídky získáte o nich potřebné informace:
56
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2-4. Rodičovské řízení
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Rodičovské řízení]
Pokud chcete zabránit přístupu na některé kanály jiným osobám, pouţijte toto Menu
(1) Jděte do Menu Rodičovské řízení stiskem tlačítka MENU > Nastavení > Rodičovské řízení.
(2) Nastavte volbu Rodičovské řízení na ANO pomocí tlačítek VLEVO/VPRAVO. Zobrazí se Menu:
57
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Ochrana nastavení
Pokud nastavíte tuto volbu na ANO, budete vţdy
dotázáni na zadání PINu, pokud budete chtít vstoupit
do tohoto Menu
Změna PINu nastavení
Pokud chcete změnit současný PIN, pouţijte toto
Menu.
Musíte zadat nový PIN dvakrát.
Ochrana služeb
Nastavte tuto volbu na ANO, pokud chcete zamknout nevhodné kanálu PIN kódem.
Typ rodičovského řízení
Tato volna se aktivuje pouze v případě, pokud nastavíte Ochranu sluţeb na ANO. Máte dvě moţnosti:
- Bílý seznam: Tato volba se pouţívá k blokování všech kanálŧ kromě těch, které jsou rodičovsky řízeny.
- Černý seznam: Tato volba se pouţívá k blokování pouze těch kanálŧ, které jsou rodičovsky řízeny.
Změna PINu služeb
Zde mŧţete zadat PIN kód, který bude potřeba pro přístup ke kanálŧm s rodičovským řízením.
POZNÁMKA: Tento PIN kód se pouţívá pro přístup ke kanálŧm s rodičovským řízením a doporučujeme, aby
byl jiný neţ ten, který se pouţívá pro ochranu nastavení.
58
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Oprava seznamu služeb
Zde mŧţete přidat sluţby, které budou zamknuty PIN kódem. Sluţby jsou zobrazeny v abecedním pořadí a vy
si mŧţete vybrat písmeno pro zobrazení seznamu kanálŧ, které chcete zamknout.
Zde jsme vybrali písmeno T a pro příklad jsme zamknuly kanál TV5.
Příště, aţ se bude chtít kdokoliv naladit na tento kanál, bude nejprve dotázán na zadání PIN kódu.
POZNÁMKA: Je velmi dŧleţité neztratit tento PIN kód.
59
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2-5. Tovární reset
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Nastavení > Tovární reset]
Pokud chcete vymazat všechny nainstalované seznamy sluţeb a také nastavení, spusťte proces Továrního
resetu.
V Menu vyberte ANO pro spuštění továrního resetu.
Po dokončení procesu továrního resetu se přijímač automaticky restartuje a spustí proces První instalace.
POZNÁMKA: Pokud provedete tovární reset, všechna vaše nastavení, seznamy sluţeb, parametry satelitŧ a
další budou vymazány.
60
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
2-6. Kontrola HW a SW informací
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace]
Pokud si chcete zkontrolovat HW nebo SW verze vašeho přijímače, tato nabídka vám to umoţní. Také zde
najdete všechny detailní informace o zadaných sluţbách.
A. Informace o sluţbě
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace > Sluţba]
V tomto Menu mŧţete vidět všechny parametry aktuálního kanálu. Informace o sluţbě jsou rozděleny do
čtyřech sekcí:
(1) Informace o sluţbě
(2) PIDy
61
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
(3) Transpondér
(4) Stav tuneru
B. Systémové informace
[(i): Stiskněte tlačítko MENU > Informace > O…]
V tomto Menu mŧţete zkontrolovat aktuální systém vašeho přijímače. Uvidíte následující informace:
(1) Verze SW
(2) Nalezená zařízení na pozicích tunerŧ A a B
(3) Nalezené pevné disky
62
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
V. Autorská práva - GNU GPL
GNU GENERAL VEŘEJNÁ LICENCE
Verze 2, červenec 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Kdokoliv je oprávněn kopírovat a rozšiřovat kopie tohoto licenčního dokumentu, změny však dovoleny nejsou.
Preambule
Softwarové licence jsou většinou navrţeny tak, ţe vám odebírají právo volného sdílení a úprav programŧ. Smyslem
Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění
volného přístupu k tomuto softwaru pro všechny jeho uţivatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na
většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehoţ autor se přikloní k jejímu
pouţívání. (Některý další software od Free Software Foundation je namísto toho pokryt Obecnou knihovní veřejnou
licencí GNU.) Mŧţete ji rovněţ pouţít pro své programy.
Pokud mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost, nikoliv cenu. Naše Obecná veřejná licence je navrţena
pro zajištění toho, ţe mŧţete volně šířit kopie volného softwaru (a účtovat si poplatek za tuto sluţbu, pokud chcete),
ţe obdrţíte zdrojový kód anebo jej mŧţete získat, pokud ho chcete, ţe mŧţete tento software modifikovat nebo jeho
části pouţít v nových volných programech; a ţe víte, ţe tyto věci smíte dělat.
Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáţou komukoli vám tato práva odepírat nebo
vás ţádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud
šíříte kopie dotyčného softwaru anebo ho modifikujete.
Například, šíříte-li kopie takového programu, ať jiţ zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcŧm všechna
práva, která máte sám. Musíte zaručit, ţe příjemci rovněţ dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim
ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.
Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1)autorizací softwaru, a (2)nabídkou této licence, která vám dává
právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci softwaru.
Kvŧli ochraně kaţdého autora i nás samotných chceme zajistit, aby kaţdý chápal skutečnost, ţe pro volný software
neplatí ţádné záruky. Je-li software někým jiným modifikován a poslán dále, chceme, aby příjemci věděli, ţe to, co
mají, není originál, takţe jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci pŧvodních autorŧ.
Konečně, kaţdý volný program je neustále ohroţen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, ţe
redistributoři volného programu obdrţí samostatně patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu
zamezili, deklarovali jsme, ţe kaţdý patent musí být buď vydán s tím, ţe umoţňuje kaţdému volné uţití, anebo nesmí
být vydán vŧbec.
Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále.
Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci
0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm drţitelem
autorských práv, o tom, ţe dílo mŧţe
být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená "program" kaţdý takový program
nebo dílo a "dílo zaloţené na programu" znamená buď program samotný anebo kaţdé jiné dílo z něj odvozené, které
podléhá autorskému zákonu: tím se míní dílo obsahující program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi,
popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je překlad zahrnován bez omezení pod pojem "modifikace".) Kaţdý
uţivatel licence je označován jako "vy".
63
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
Jiné činnosti neţ kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; sahají mimo její rámec. Akt spuštění
programu není omezen a výstup z programu je pokryt pouze tehdy, jestliţe obsah výstupu tvoří dílo zaloţené na
program (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti předchozí věty závisí na tom,
co program dělá.
1. Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu programu tak, jak jste jej obdrţel, a na libovolném médiu,
za předpokladu, ţe na kaţdé kopii viditelně a náleţitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky;
ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absence záruky; a dáte kaţdému příjemci spolu
s programem kopii této licence.
Za fyzický akt přenesení kopie mŧţete ţádat poplatek a podle vlastního uváţení mŧţete nabídnout za poplatek
záruční ochranu.
2. Mŧţete modifikovat vaši kopii či kopie programu anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo zaloţené na
programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo podle podmínek paragrafu 1 výše, za předpokladu, ţe
splníte všechny tyto podmínky:
a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, ţe jste soubory změnil a datum kaţdé změny.
b) Musíte umoţnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo zčásti program
nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně
poskytnuto kaţdé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.
c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, ţe čte interaktivně povely, musíte zajistit, ţe při
nejběţnějším zpŧsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a
uvede, ţe neexistuje ţádná záruka (nebo případně, ţe záruku poskytujete vy), a ţe uţivatelé mohou za těchto
podmínek program redistribuovat, a musí uţivateli sdělit, jakým zpŧsobem mŧţe nahlédnout do kopie této licence.
(Výjimka: v případě, ţe sám program je interaktivní, avšak ţádné takové hlášení nevypisuje, nepoţaduje se, aby vaše
dílo zaloţené na programu takové hlášení vypisovalo.)
Tyto poţadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které
zřejmě nejsou odvozeny z programu a mohou být samy o sobě rozumně povaţovány za nezávislá a samostatná díla,
pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tytéţ
části rozšiřujete jako část celku, jímţ je dílo zaloţené na programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno
ustanovením této licence tak, ţe povolení poskytnutá dalším uţivatelŧm se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho
části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.
Smyslem tohoto paragrafu tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vŧči němu;
skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl zaloţených na programu.
Pouhé spojení jiného díla, jeţ není na programu zaloţeno, s programem (anebo dílem zaloţeným na programu) na
paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do pŧsobnosti této licence.
3. Mŧţete kopírovat a rozšiřovat program (nebo dílo na něm zaloţené, viz paragraf 2) v objektové anebo spustitelné
podobě podle ustanovení paragrafŧ 1 a 2 výše, pokud splníte některou z následujících náleţitostí:
a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován podle ustanovení
paragrafŧ 1 a 2 výše, a to na médiu běţně pouţívaném pro výměnu softwaru; nebo
b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níţ poskytnete jakékoli třetí straně, za
poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaloţené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou
kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenţ musí být šířen podle ustanovení paragrafŧ 1 a2 výše na médiu běţně
pouţívaném pro výměnu softwaru; nebo
64
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa
je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdrţel program v objektovém nebo spustitelném
tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s poloţkou b výše.)
Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru
znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory
pro definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní
výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové, nebo binární formě) s
hlavními součástmi operačního systému, na němţ spustitelný program běţí (tj. S překladačem, jádrem apod.). Tyto
komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou
podobu díla.
Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se
za distribuci zdrojového kódu počítá I nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného
místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.
4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit program jiným zpŧsobem neţ výslovně
uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření programu
je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdrţely kopie anebo práva v
souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.
5. Není vaší povinností tuto licenci přijmout, protoţe jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává moţnost
kopírovat nebo šířit program nebo odvozená díla. V případě, ţe tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem
zakázány. Tím pádem modifikací anebo šířením programu (anebo kaţdého díla zaloţeného na programu) vyjadřujete
své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro kopírování, modifikování a šíření programu a
děl na něm zaloţených.
6. Pokaţdé, kdyţ redistribuujete program (nebo dílo zaloţené na programu), získává příjemce od pŧvodního drţitele
licence právo kopírovat, modifikovat a šířit program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást
ţádné další překáţky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodrţování této
licence třetími stranami.
7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného dŧvodu (nejen v
souvislosti s patenty) uloţeny takové podmínky (ať jiţ příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s
podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemŧţete šířit program tak, abyste
vyhověl zároveň svým závazkŧm vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkŧm, nesmíte jej v dŧsledku toho
šířit vŧbec. Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo
vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný moţný zpŧsob jak vyhovět zároveň
patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.
Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto paragrafu jako neplatná nebo
nevynutitelná, povaţuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se povaţuje
za směrodatný za jiných okolností.
Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentŧ či jiných ustanovení vlastnického práva, anebo
tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je
podloţen veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu softwaru šířeného
tímto systémem, spolehnuvše se na jeho dŧsledné uplatňování; záleţí na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje
šířit software pomocí nějakého jiného systému a ţádný uţivatel licence nemŧţe takové rozhodnutí zpochybňovat.
Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je povaţováno za dŧsledek plynoucí ze zbytku této licence.
65
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
8. Pokud je šíření či pouţití programu v některých zemích omezeno buď patenty anebo autorsky chráněnými
rozhraními, mŧţe drţitel pŧvodních autorských práv, který svěřuje program do pŧsobnosti této licence, přidat
výslovné omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takţe šíření je povoleno jen v těch zemích nebo
mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto zpŧsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení
přesně tak, jako by bylo zapsáno v textu této licence.
9. Free Software Foundation mŧţe čas od času vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Takové
nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, v jednotlivostech se však mohou lišit s ohledem na nové
problémy či zájmy. Kaţdé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud program specifikuje číslo verze, která se na
něj vztahuje, a "všechny následující verze", mŧţete se podle uváţení řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné
konkrétní verze anebo kterékoliv následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliţe program
nespecifikuje číslo verze této licence, mŧţete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.
10. Pokud si přejete zahrnout části programu do jiných volných programŧ, jejichţ distribuční podmínky jsou odlišné,
zašlete autorovi ţádost o povolení. V případě softwaru, k němuţ vlastní autorská práva Free Software Foundation,
napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude
vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin našeho volného softwaru a podporou sdílení a
opětovného vyuţití softwaru obecně.
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE
11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE
ŢÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK,
POSKYTUJÍ DRŢITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ STRANY PROGRAM "TAK, JAK JE", BEZ
ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST PROGRAMU, LEŢÍ
VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA
VŠECHNU POTŘEBNOU ÚDRŢBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
12. V ŢÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŢ TO VYŢADUJE PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŢ TO BYLO
PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM NEBUDE ŢÁDNÝ Z DRŢITELŦ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŢÁDNÁ JINÁ
STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI,
ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH
ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŢÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŢÍVAT PROGRAMU (VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN,
ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŦSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM,
NEBO SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A TO I V PŘÍPADĚ, ŢE
TAKOVÝ DRŢITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŢNOST TAKOVÝCH
ŠKOD.
66
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
VI. Struktura Menu
1. úroveň
Titulky
Přehrávač médií
Časovač
Video SCART
Informace
Plug-iny
Hlavní Menu
3. úroveň
2. úroveň
5. úroveň
Přehrávač médií
Seznam časovačŧ
Přepnutí na Video SCART
Sluţba
Informace o sluţbě
O…
O…
Prohlíţeč plug-inŧ
Konfigurace tuneru
Hledání sluţby
Nastavení
4. úroveň
Výběr okna titulkŧ
Systém
Tuner A
Tuner B
Základní seznam
sluţeb
Automatické hledání
Ruční hledání
Nastavení A/V
Okno hledání sluţby
Okno hledání sluţby
Okno nastavení A/V
Jazyk
Okno výběru jazyka
Přizpŧsobení
Časové pásmo
Okno přizpŧsobení
Okno časového pásma
Nastavení HDD
Formátování
Pevný disk
Nastavení displeje
Síť
Klávesnice
Kontrola souborového
systému
Nastavení HDD
Formátování
Kontrola
souborového
systému
Okno nastavení displeje
Okno konfigurace sítě
Okno nastavení
klávesnice
Povrch
Přístupové rozhraní
Rodičovské řízení
Nastavení
rodičovského řízení
Základní nastavení
Tovární reset
Časovač usnutí
Spánek /
Restart
Spánek
Restart
Hluboký spánek
67
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
VII. Řešení problémů
Před tím, neţ budete kontaktovat své místní servisní středisko, prosím pečlivě si pročtěte následující rady.
POZNÁMKA: Pokud je anténa pokryta sněhem nebo je signál zeslaben silným deštěm, kvalita obrazu a
zvuku se mŧţe dočasně zhoršit. Pokud je kvalita špatné i během pěkného počasí, pak zkontrolujte
nasměrování vaší satelitní antény. Odstraňte sníh. Zkontrolujte, zdali není LNB poškozen.
1. Ţádný obraz na TV
• Prvně zkontrolujte, zdali je přijímač zapnutý a v pracovním módu.
• Zkontrolujte, jestli je videokabel správně propojen mezi přijímačem a TV.
• Zkontrolujte, jestli je satelitní kabel správně zapojen do přijímače.
• Zkontrolujte, zdali vybraný kanál vysílá.
• Zkontrolujte, zdali vybraný kanál není zakódovaný a jestli máte odpovídající přístupovou kartu.
2. Problém s kvalitou zvuku
• Zkontrolujte, jestli je zvukový kabel zapojen správně.
• Zkontrolujte nastavení hlasitosti TV a přijímače.
• Zkontrolujte, jestli není přijímač ztišen.
• Zkontrolujte, zdali nastavení voleb zvuku odpovídá programu, který právě sledujete.
3. Problém s dálkovým ovladačem
• Zkontrolujte, jestli jsou baterie vloţeny do ovladače správně.
• Pokud je ovladač pouţíván jiţ dlouho, vyměňte baterie.
• Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač.
• Ujistěte se, ţe nic nezakrývá přední panel přijímače.
4. Problém při hledání kanálů
• Ujistěte se, ţe máte správně nakonfigurovaný tuner.
• Zkontrolujte, jestli je satelitní kabel(y) správně zapojen do přijímače.
5. Problém při sledování zakódovaných kanálů
• Zkontrolujte, jestli máte odpovídající přístupovou kartu a/nebo CAM.
• Vysuňte přístupovou kartu a CAM a pak je znovu vraťte.
• Zkontrolujte, zdali váš systém správně rozpozná přístupovou kartu a CAM.
6. Problémy s nahráváním
• Zkontrolujte, zdali je na HDD dostatek volného místa pro nahrávání.
• Zkontrolujte, jestli nejsou konflikty mezi časovači nahrávání.
7. Šum
• Přijímač má vestavěný ventilátor. To mŧţe zpŧsobovat mírný šum, ale je to potřeba pro bezpečnost
přijímače.
• Také pokud běţí HDD, mŧţete slyšet šum.
68
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
VIII. Slovníček
8PSK
8-PSK (Phase Shift Keying) je typ fázové modulace, který pouţívá 8 rŧzných stavŧ.
Změna informace je určena změnou fáze, proto mluvíme o fázové modulaci. Díky osmi
stavŧm mŧţe 1 stav modulace 8-PSK realizovat aţ 3 bity informací (2^3 = 8 ... jeden bit
mŧţe reprezentovat 2 stavy, dva bity 4 stavy, 3 bity 8 stavŧ). Výhodou pouţití modulace
8-PSK je větší přenosová rychlost vŧči modulacím s méně stavy (více bitŧ na 1 stav ->
větší rychlost) nebo lze při 8-PSK sníţit šířku pásma přenosu. Tím ušetříme na datovém
toku, ale zhorší se odolnost vŧči šumu (S/N) a přeslechŧm.
CAM
Conditional Access Module = modul řízení přístupu je elektronické zařízení, většinou se
slotem pro přístupovou kartu, podobný PCMCIA kartě, který se zasouvá do CI slotu
přístroje a umoţní dekódování systému ve kterém vysílá provozovatel určitého paketu.
Pro příjem některých paketŧ je nutné pouţit i přístupovou kartu, která se vkládá do CA
modulu.
Kompozitní video
Kompozitní video je formát signálu analogové televize (pouze obraz) před tím, neţ je
sloučen se zvukem a modulován do RF signálu. Kompozitní video je často určen
zkratkou CVBS, coţ znamená "Color(barva), Video (obraz), Blank(zatmění) a
Sync(synchro) ". V Německu (s normou PAL jso německé vynálezy Waltera Bruche ze
společnosti Telefunken) je to zkratka FBAS (Farbe-Bild-Austastung-Synchron) a
znamená totéţ. To je obvykle standardní formát jako např. NTSC, PAL a SECAM. Je
sloţené ze tří zdrojŧ signálu tzv. Y, U a V (dále jen společně YUV), se synchronizačními
pulsy. Y reprezentuje jas nebo jas obrazu a zahrnuje synchronizační pulsy, takţe sám o
sobě mŧţe být zobrazen jako jednobarevný obrázek. U a V představují odstín a sytost
barev nebo chrominance, mezi nimi nese barevnou informaci. Jsou nejprve modulované
ve dvou kolmých fázích barevného nosného signálu k formě signálu tzv. chrominance. Y
a UV jsou pak kombinace. Vzhledem k tomu, Y je základní signál a UV byl smíchán s
dopravcem, tato přidání jsou rovna podílu kmitočtu miltiplexu.
Conax
Systém řízení přístupu
Jeden ze systémŧ podmíněného přístup od firmy Conax, sídlo v Oslu, Norsko.
Kontrolovaný přístup ke sledování a záznamu programu nebo celého multiplexu provádí se kódováním. Sledování umoţňuje dekódovací modul, zpravidla vybavený
zpoplatněnou čipovou kartou. Přijímač mŧţe mít dekódovací CA modul přímo vestavěn
nebo být vybaven CI slotem pro jeho zasunutí.
DiSEqC
(Digital Satellite Equipment Control) je speciální komunikační protokol pouţívaný mezi
satelitním přijímačem a zařízeními jako je motor otáčející parabolickou anténu nebo
přepínač mezi zdroji signálu z více parabol. Napájení a přenos povelŧ se děje po stejném
koaxiálním kabelu, kterým přichází signál do satelitního přijímače.
Dolby Digital
Dolby Digital (pŧvodní označení AC-3) je označení digitální ztrátové komprese zvuku,
vyvinuté společností Dolby Laboratories roku 1991. Je přímým následníkem formátŧ
Dolby Stereo, resp. Dolby Surround a konkurentem formátŧ DTS a SDDS. Nejčastěji se
vyskytuje v konfiguraci 5.1 kanálŧ (pět hlavních plnorozsahových kanálŧ a jeden
nízkofrekvenční „basový“ LFE kanál vyuţívaný subwooferem při explozích a podobně),
ale podporováno je i stereo, mono, Dolby Surround a některé další konfigurace.
Plnorozsahové kanály mají rozsah od 20 Hz do 20 kHz, LFE kanál má rozsah do 120 Hz.
Pŧvodně se tento formát pouţíval v kinech (zde vţdy v konfiguraci 5.1, od roku 1998 i v
konfiguraci Dolby Digital Surround EX), později se začal pouţívat i na laserdiscích, v
digitálním televizním vysílání a je to i základní formát pro kódování zvuku na DVD.
69
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
EPG
EPG je anglická zkratka Electronic Program Guide (Elektronický programový prŧvodce)
označující standardní doplňkovou sluţbu digitálního televizního vysílání. Jde o televizní
program vysílaný v rámci kaţdého digitálního multiplexu doplněný o podrobné informace
o pořadech.
Pouţívá se pro připojení vnějších datových zařízení, nabízí stejnou rychlost a podporu
technologií jako SATA. Její výhodou je vyšší přenosová rychlost, neţ nabízí běţnější
sběrnice USB, ovšem nemá od výrobcŧ základních desek a externích datových médií
takovou podporu.
eSATA
Základní vlastnosti:
* zaloţeno bylo o něco později neţ klasická SATA, v roce 2004
* konektory jsou robustní - pro časté odpojování
* maximální délka kabelu je 2 metry
* rychlost 3 Gb/s
* procesor zatěţuje méně neţ například sběrnice USB
FEC
HDMI
Zkratka pro Forward Error Correction. Metoda zjišťování a opravy chyb vzniklých při
přenosu, která vyuţívá vkládání doplňkových kontrolních bitŧ. To dovoluje přijímači najít a
opravit chyby (i některé návazné) bez nutnosti poţádat vysílatele o další data. Výhodou
dopředné opravy chyb je, ţe nepotřebuje zpětný kanál pro komunikaci s vysílatelem (i za
cenu vyššího hlavního toku dat).
HDMI je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface. Je to rozhraní
pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu.
Mŧţe propojovat zařízení jako například satelitní přijímač, DVD přehrávač nebo A/V
receiver s kompatibilním výstupním zařízením, jako například plazmová televize.
HDMI podporuje přenos videa ve standardní, rozšířené nebo high-definition kvalitě, a aţ
8-kanálový digitální zvuk. Rozhraní nezávisí na rŧzných televizních a satelitních
standardech, protoţe přenáší nekomprimovaná video data.
Low-noise block converter (LNB, LNC, česky označován jako "satelitní konvertor") je
zařízení umístěné v ohnisku satelitní antény (paraboly), přijímá signál z druţice, zesiluje a
převádí jej na niţší kmitočet. Takto konvertovaný signál je koaxiálním kabelem přiveden
do satelitního přijímače, který jej dále demoduluje a zpracovává.
LNB
LNB je mnohdy špatně označováno jako "Low Noise Block" nebo "Low Noise Blocker".
LNB obvykle pracují na frekvencích 10.7-11.8 GHz 11.6 - 12.7 GHz. Oba rozsahy jsou
přepínány pomocí signálu 22kHz. Přepínání polarizace je ovládáno stejnosměrným
napětím, které do LNB pouští satelitní přijímač. 12.5V - 14.5V nastaví vertikální polarizaci
a 15.5V - 18V horizontální.
PID
Polarizace
70
Zkratka pro Paketový IDentifikátor. Jedná se o soubor čísel, identifikující pakety
v jednom datovém toku.
Orientace elektrického a magnetického pole signálu. Satelity pouţívají hlavně
vertikální a horizontální polarizaci.
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
S/PDIF nebo S/P-DIF je zkratka pro Sony/Philips Digital InterFace (občas uváděno i
Sony/Philips Digital Interconnect Format). Jedná se o kolekci nízkoúrovňových a
hardwarových protokolŧ pro přenos digitálně kódovaného zvukového signálu mezi
rŧznými audio komponentami.
S/PDIF
S/PDIF je spotřebitelskou verzí standardu AES3, více známého jako AES/EBU – pokud
signál není přenášen optickým médiem, liší se od AES3 prakticky pouze úrovní (a
přenosem po nesymetrickém vedení - ačkoliv existuje rozšíření AES3id, které specifikuje
přenos signálu dle standardu AES3 po koaxiálním kabelu) a jiným formátem dat s
informacemi o stavu kanálu. Technicky je tedy moţno přijímat signál AES3 běţnými
S/PDIF přijímači, výrobci zařízení však často takové vyuţití blokují.
SCART
(zkratka z francouzského Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et
Téléviseurs) je 21 pólový konektor pro připojení audio/video zařízení (videa a televize),
pouţívaný zejména v Evropě. Největší obliby dosahoval v 90. letech 20. století, s
přechodem na technologii HDTV se od něj upouští. SCART kabel je stíněn (pól 21) a
umoţňuje přenášet více druhŧ signálu RGB, S-Video a kompozitní video.
Přístupová karta
Čipová karta nebo smart card je plastová karta kapesní velikosti s integrovaným
obvodem (čipem), který je schopen zpracovávat data. To znamená, ţe zařízení je
schopno přijmout data, zpracovat je a vrátit poţadované informace. Čipové karty je
moţné rozdělit na paměťové a mikroprocesorové. Karty jsou většinou vyrobeny z PVC
nebo ABS. Mohou obsahovat hologram a jiné bezpečnostní prvky znesnadňující jejich
padělání. Pouţívají se také tam, kde je potřeba spolehlivé a bezpečné autentizace.
Teletext
Xcrypt
YPbPr
Teletext je přenos textových informací prostřednictvím televizního signálu. Vznikl v roce
1970 ve Velké Británii.
V běţném analogovém televizním vysílání se za sekundu vysílá několik desítek
pŧlsnímkŧ. A mezi těmito pŧlsnímky zbývá čas pro odeslání teletextových informací,
které obvykle obsahují zpravodajství, televizní program, reklamu a jiný obsah.
Pro vysílání teletextu se pouţívají zatemněné řádky 19 a 20 lichého pŧlsnímku a 332 a
333 sudého pŧlsnímku. Teletext se nevysílá spojitě, ale přerušovaně pomocí datových
blokŧ, kterým se říká pakety. Vysílají se vlastně číslicové signály, z nichţ část slouţí jako
řídící informace pro teletextový dekodér televize a větší část tvoří adresy, kterým
odpovídají jednotlivé znaky. Délka jedné teletextové řádky odpovídá délce televizního
řádku.
Jeden ze systémŧ podmíněného přístup od firmy Xcrypt.
YCbCr nebo Y'CbCr patří do rodiny barevného modelu pouţívá se u videa a nebo u
digitální fotografie. Y' je řazen do luminance (jasu) komponentu a Cb s Cr jsou modrý a
červený chrominanční komponent. Náplní Y je odlišení luminance. Y'CbCr je často
zaměňován s YUV barevným modelem, a příznačné termíny YCbCr a YUV se zaměňují,
coţ vede ke zmatku. Kdyţ se odvolávám na signál ve video nebo digitální formě, termín
"YUV" pravděpodobně opravdu znamená "Y'CbCr". YCbCr je někdy krácen na YCC.
Kdyţ se pouţívá pro analogové video, Y'CbCr je často nazýván YPbPr, ačkoli termín
Y'CbCr je všeobecně pouţíván pro oba systémy, bez rozlišení.
Y'CbCr není absolutní barevný model. Je to zpŧsob kódování RGB informací. Přímé
zobrazení barev závisí na aktuálním uţití barev RGB v signálu. Proto je vyjádřená
hodnota jako Y'CbCr jenom předpokládaná, pouţijeme-li obvyklé RGB vybarvení, nebo
ICC profilu.
71
Vu+ Duo Uţivatelská příručka
72
Vu+ Duo – Váš chytrý Linuxový TV přehrávač

Podobné dokumenty

Český manuál (pdf 50kB)

Český manuál (pdf 50kB) Výstup – koaxiální AC3 –digital OUT Výstup napětí 12 V Výstup AUDIO, VIDEO Cinch Výstup video SVHS Výstup 2* SCART

Více

Vu +

Vu + (A) OPATŘENÍ!!! ................................................................................................................................................................... 4 (B) Obsah balen...

Více

Ref. 5960

Ref. 5960 5.1.- VÝMĚNA BATERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více

Uživatelský manuál Set-top-boxu

Uživatelský manuál Set-top-boxu pravém okraji zobrazuje aktuální datum a čas, pod tím grafické znázornění uplynulé doby aktuálního pořadu. Ve spodní části pak je uveden čas začátku a název následujícího pořadu. Na spodní liště b...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze 14. VOL +/- 15. Page pq 16. AUDIO 17. PAUSE 18.ZOOM

Více

Premium integr - navratilaudio.cz

Premium integr - navratilaudio.cz lamp bez jakéhokoli stresu. Díky patentované technologii Adaptive AutoBias není potřeba provádět žádné nastavení biasu, nemusíte elektronky párovat, dokonce nemusíte použít ani čtyři stejné typy. P...

Více

DI-WAY IRD-4000

DI-WAY IRD-4000 l Použijte tlačítka ČÍSLIC pro zadání čísla kanálu. l Použijte tlačítko OPĚTNÉHO VYVOLÁNÍ na dálkovém ovladači pro otevření seznamu kanálů, které uživatel sledoval před aktuálně zvoleným kanálem. l...

Více