Tastsystem-Zyklen iTNC 530 (340 422

Komentáře

Transkript

Tastsystem-Zyklen iTNC 530 (340 422
Průvodce
Popisný dialog
iTNC 530
NCsoftware
340 490xx
340 491xx
340 492xx
340 493xx
340 494xx
Česky (cs)
1/2005
... je pomůcka programátora řdicho systému iTNC 530, ve
zkráceném podán. Úplný návod na programován a obsluhu
TNC naleznete v Přručce pro uživatele. Tam můžete také
nalézt informace týkajc se
„ Programován s Qparametry.
„ Centrálnho zásobnku nástrojů.
„ Korekc 3Dnástrojů.
„ Proměřován nástrojů.
Symboly použvané v Průvodci
Důležité informace jsou v Průvodci opatřeny následujcmi
symboly:
Důležitý pokyn!
Řdic systém
NCsoftware čslo
iTNC 530
340 490xx
iTNC 530, exportn verze
340 491xx
iTNC 530 pod Windows 2000
340 492xx
iTNC 530 pod Windows 2000,
exportn verze
340 493xx
Programovac pracoviště iTNC 530
340 494xx
Průvodce
Průvodce
Výstraha: v přpadě nedodržen vzniká pro obsluhu
nebo stroj nebezpeč!
Stroj a TNC mus být pro popsané funkce
připraveny výrobcem stroje!
Kapitola v Přručce pro uživatele. Zde najdete
podrobné informace k danému tématu.
3
Obsah
Obsah
4
Průvodce ...................................................................................................................................................
3
Základy .....................................................................................................................................................
5
Najet a opuštěn obrysu .............................................................................................................................
16
Dráhové funkce .........................................................................................................................................
22
Volné programován obrysů FK ....................................................................................................................
31
Podprogramy a opakován část programu ...................................................................................................
41
Práce s cykly .............................................................................................................................................
44
Cykly pro zhotovován otvorů a závitů ...........................................................................................................
46
Kapsy, ostrůvky a drážky ............................................................................................................................
63
Rastr bodů ................................................................................................................................................
72
SLcykly ....................................................................................................................................................
74
Cykly pro plošné frézován (řádkován) .........................................................................................................
85
Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic ................................................................................................
89
Speciáln cykly ...........................................................................................................................................
97
Funkce PLANE (volitelný software 1) ............................................................................................................
101
Grafika a indikace stavu ..............................................................................................................................
113
Programován podle DIN/ISO ......................................................................................................................
116
Přdavné funkce M .....................................................................................................................................
122
Základy
Viz „Programován, správa souborů“.
Programy, tabulky a texty ukládá TNC do souborů. Označen souboru
se skládá ze dvou část:
PROG20
.H
Jméno souboru
Typ souboru
Maximáln délka
Viz tabulka vpravo
Soubory v TNC
Typ
Programy
ve formátu HEIDENHAIN
ve formátu DIN/ISO
.H
.I
Programy smart.NC
Jednotkový program
Obrysový program
.HU
.HC
Tabulky pro
Nástroje
Výměnky nástrojů
Palety
Nulové body
Body
Předvolby (vztažné body)
Řezné podmnky
Řezné materiály, materiály
.T
.TCH
.P
.D
.PNT
.PR
.CDT
.TAB
Texty jako
Soubory ASCII
.A
Základy
Programy/Soubory
5
Vytvořen nového programu obráběn
8
8
8
8
8
Základy
8
6
Zvolte adresář, do kterého se má program uložit.
Zadejte nové jméno programu a potvrte je klávesou
ZADÁNÍ.
Zvolte měrové jednotky: stiskněte softklávesu MM nebo
PALCE. TNC přejde do okna programu a zaháj dialog k
definován BLKFORM (neobrobený polotovar).
Zadejte osu vřetena.
Zadejte po sobě souřadnice X, Y a Z MINbodu.
Zadejte po sobě souřadnice X, Y a Z MAXbodu.
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z50
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
Definice rozdělen obrazovky
Viz „Úvod, iTNC 530“.
Zobraz softklávesy pro určen rozdělen obrazovky.
Provozn režim
Obsah obrazovky
Ručn provoz/Elektrické
ručn kolečko
Pozice
Polohy vlevo, stav vpravo
Polohován s ručnm
zadávánm
Program
Základy
8
Polohy vlevo, stav vpravo
7
Provozn režim
Obsah obrazovky
Plynulé prováděn
programu Prováděn
programu po bloku
Testován programu
Program
Program vlevo, členěn
programu vpravo.
Program vlevo, stav vpravo
Základy
Programové odkazy,
grafika vpravo
Grafika
Program zadat/editovat
Program
Program vlevo, členěn
programu vpravo.
Programové odkazy
programovac grafika vpravo
8
Pravoúhlé souřadnice absolutně
Rozměrové údaje se vztahuj k aktuálnmu nulovému bodu. Nástroj
pojžd v absolutnch souřadnicch.
Y
Osy naprogramovatelné v NCbloku
30
Přmkový pohyb
Pohyb v kruhu
5 libovolných os
2 lineárn osy v jedné rovině nebo
3 lineárn osy s cyklem 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ
20
Pravoúhlé souřadnice přrůstkově
X
Rozměrové údaje se vztahuj k naposledy naprogramované poloze
nástroje. Nástroj pojžd o přrůstky souřadnic.
10
50
30
Základy
10
10
10
Y
10
20
20
X
10
9
Střed kruhu a pól: CC
Pro naprogramován kruhové dráhy pomoc dráhové funkce C (viz
strana 26) muste zadat střed kruhu CC. Jinak se CC použvá jako pól
pro rozměrové údaje v polárnch souřadnicch.
Y
Absolutně definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k
momentálně aktivnmu nulovému bodu.
CCY
ICCY
CC se definuje v pravoúhlých souřadnicch.
CC
Přrůstkově definovaný střed kruhu nebo pól CC se vždy vztahuje k
naposledy naprogramované poloze nástroje.
CC
Základy
ICCX
X
Vztažná osa úhlu
CCX
Úhly, jako je úhel polárnch souřadnic PA a úhel natočen ROT se
vztahuj ke vztažné ose.
Pracovn rovina
Vztažná osa a směr 0
X/Y
+X
Y/Z
+Y
Z/X
+Z
Y
Z
Z
Y
X
Z
Y
X
10
X
Polárn souřadnice
Rozměrové údaje v polárnch souřadnicch se vztahuj k pólu CC.
Poloha je v pracovn rovině definována pomoc:
Y
„ rádiusu polárnch souřadnic PR = vzdálenost dané pozice od pólu
CC.
„ úhlu polárn souřadnice PA = úhel od přslušné osy pozice ke spojnici
CC PR.
PA2
PA3
PR
PR
PA1
10
0°
CC
Programován polárnch souřadnic
8 Zvolte dráhovou funkci
X
30
8
8
Základy
Přrůstkové rozměry
Přrůstkové rozměry v polárnch souřadnicch se vztahuj k naposledy
naprogramované poloze.
PR
Stiskněte klávesu P
Odpovězte na otázky
11
Definice nástrojů
Nástrojová data
Každý nástroj je označen čslem od 0 do 254. Když pracujete s
tabulkami nástrojů, tak můžete použvat vyšš čsla a zadávat navc
názvy nástrojů.
Zadejte nástrojová data
Nástrojová data (délka L a rádius R) se mohou zadávat:
Základy
„ ve formě tabulky nástrojů (centrálně, program TOOL.T)
nebo
„ přmo v programu pomoc bloků TOOL DEF (mstně):
8
8
8
Čslo nástroje
Délka nástroje L
Rádius nástroje R
8
Délka nástroje se mus naprogramovat jako rozdl délky L0 proti
nulovému nástroji:
„ L>L0: nástroj je delš než nulový nástroj
„ L<L0: nástroj je kratš než nulový nástroj
8
Zjistěte skutečnou délku nástroje pomoc seřizovacho přstroje;
programovat se bude zjištěná délka.
Z
L0
X
12
Vyvolán dat nástrojů
8 Čslo nástroje nebo jeho název
8 Osa vřetena paraleln s X/Y/Z: Osa nástroje
8 Otáčky vřetena S
8 Posuv F
8 Přdavek na délku nástroje DL (napřklad opotřeben)
8 Přdavek na rádius nástroje DR (napřklad opotřeben)
8 Přdavek na rádius nástroje DR2 (napřklad opotřeben)
R
L
6 L X10 Y10 RO FMAX M6
DL<0
DL>0
Základy
5 L Z+100 R0 FMAX
DR<0
DR>0
3 TOOL DEF 6 L+7.5 R+3
4 TOOL CALL 6 Z S2000 F650 DL+1 DR+0.5 DR2+0.1
R
Výměna nástroje
„ Při nájezdu pozice pro výměnu nástroje dávejte pozor možnost kolize!
„ Definujte smysl otáčen vřetena pomoc funkce M:
„ M3: chod doprava
„ M4: chod doleva
„ Přdavky na rádius nástroje nebo jeho délku maximálně
± 99 999 mm!
13
Korekce nástrojů
Při obráběn bere TNC do úvahy délku L a rádius R vyvolaného nástroje.
Korekce délky
Začátek účinnosti:
8
Popojete nástrojem v ose vřetena.
Konec účinnosti:
Základy
8
Vyvolejte nový nástroj nebo nástroj s délkou L=0.
Korekce rádiusu
Začátek účinnosti:
8
Popojete nástrojem v rovině obráběn s RR nebo RL.
Konec účinnosti:
8
Naprogramujte polohovac blok s R0.
Jak pracovat bez korekce rádiusu (napřklad vrtán):
8
Naprogramujte polohovac blok s R0.
RL
R0
R
R
14
Nastaven vztažného bodu bez 3Ddotykové sondy
Y
Při nastavován vztažného bodu se indikace TNC nastav na souřadnice
některé známé polohy obrobku:
8
8
8
8
Založte nulový nástroj se známým rádiusem
Zvolte ručn provozn režim nebo ručn kolečko
Naškrábněte vztažnou plochu v ose nástroje a zadejte délku nástroje
Naškrábněte vztažné plochy v rovině obráběn a zadejte polohu
středu nástroje
Z
X
Y
Seřzen a měřen pomoc 3Ddotykových sond
Základy
X
Seřzen stroje lze provést velmi rychle, jednoduše a přesně pomoc 3D
dotykové sondy HEIDENHAIN.
Vedle snmacch funkc pro seřizován stroje v ručnm provoznm režimu
a v režimu s ručnm kolečkem je v programovacch provoznch režimech
k dispozici řada měřicch cyklů (viz také Přručka pro uživatele cyklů
dotykové sondy):
„ Měřic cykly pro zjištěn a kompenzaci šikmé polohy obrobku
„ Měřic cykly pro automatické nastaven vztažného bodu
„ Měřic cykly pro automatické proměřen obrobku s porovnánm
toleranc a automatickou korekc nástroje
Z
Y
X
15
Najet a opuštěn obrysu
Najet a opuštěn obrysu
Výchoz bod PS
PS lež vně obrysu a mus se najet bez korekce rádiusu.
Pomocný bod PH
PH lež vně obrysu a TNC jej vypočtá.
RL
TNC jede nástrojem z výchozho bodu PS do pomocného
bodu PH s naposledy naprogramovaným posuvem!
Prvn bod obrysu PA a posledn bod obrysu PE
Prvn bod obrysu PA se naprogramuje v bloku APPR (anglicky:
approach = přiblžit se). Posledn bod obrysu se bude programovat jako
obvykle.
Koncový bod PN
PN lež vně obrysu a vyplývá z bloku DEP (anglicky: depart = odjezd). PN
se najede automaticky pomoc R0.
16
RL
PN R0
PA RL
PH RL
PS R0
PE RL
Dráhové funkce při najžděn a odjžděn
Stiskněte softklávesu žádané dráhové funkce:
Přmka s tangenciálnm napojenm
Přmka kolmo k bodu obrysu
Kruhová dráha s tangenciálnm
napojenm
Přmkový úsek s tangenciálnm
přechodovým kruhem k obrysu
„ Programujte korekce rádiusu v bloku APPR!
„ Bloky DEP nastav korekci rádiusu na R0!
Najet a opuštěn obrysu
8
17
Y
15
35
7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3
R
R
Najet a opuštěn obrysu
Najet po přmce s tangenciálnm napojenm: APPR LT
8 Souřadnice pro prvn bod obrysu PA
8 LEN: vzdálenost pomocného bodu PH od prvnho bodu
obrysu PA.
8 Korekce rádiusu RR/RL
PA
RR
20
8 APPR LT X+20 Y+20 Z10 LEN15 RR F100
9 L Y+35 Y+35
10
PH
10 L ...
PS
R0
RR
Najet po přmce kolmo k prvnmu bodu obrysu: APPR LN
8 Souřadnice pro prvn bod obrysu PA
8 LEN: vzdálenost pomocného bodu PH od prvnho bodu
obrysu PA.
8 Korekce rádiusu RR/RL
7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3
20
35
40
X
Y
35
8 APPR LN X+10 Y+20 Z10 LEN15 RR F100
R
R
9 L X+20 Y+35
10 L ...
20
PA
RR
15
10
PH
PS
R0
RR
10
18
20
40
X
Y
PA
RR
20
CCA=
180°
7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3
8 APPR CT X+10 Y+20 Z10 CCA180 R+10 RR F100
0
10
R1
9 L X+20 Y+35
PH
RR
10 L ...
Najet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm na obrys a
přmý úsek: APPR LCT
8 Souřadnice pro prvn bod obrysu PA
8 Rádius R zadejte
R>0
8 Korekce rádiusu RR/RL
10
40
X
Y
35
R
R
7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z10 R10 RR F100
20
PS
R0
Najet a opuštěn obrysu
35
R
R
Najet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm: APPR CT
8 Souřadnice pro prvn bod obrysu PA
8 Rádius R zadejte
R>0
8 Úhel středu CCA zadejte
CCA > 0
8 Korekce rádiusu RR/RL
20
PA
RR
9 L X+20 Y+35
10 L ...
0
R1
10
PH
RR
10
20
PS
R0
40
X
19
35
Y
Y
RR
R
R
23 L Y+20 RR F100
24 DEP LT LEN12.5 F100
PA
RR
20
20
PE
25 L Z+100 FMAX M2
Odjet po přmce kolmo k poslednmu bodu obrysu: DEP LN
8 Délková vzdálenost mezi PE a PN zadejte
LEN> 0
0
R1
10
RR
12.5
Najet a opuštěn obrysu
Odjet po přmce s tangenciálnm napojenm: DEP LT
8 Délková vzdálenost mezi PE a PN zadejte
LEN> 0
PH
PN
PS
R0
R0
RR
23 L Y+20 RR F100
20
10
40
X
X
24 DEP LN LEN+20 F100
25 L Z+100 FMAX M2
Y
RR
PN
R0
20
PE
20
RR
X
20
Odjet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm: DEP CT
8 Rádius Rzadejte
R>0
8 Úhel středu CCA
RR
PN
23 L Y+20 RR F100
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100
R0
20
PE
R8
25 L Z+100 FMAX M2
180°
RR
Odjet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm na obrys a
přmý úsek: DEP LCT
8 Souřadnice koncového bodu PN
8 Rádius R zadejte
R>0
X
Najet a opuštěn obrysu
Y
23 L Y+20 RR F100
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100
Y
25 L Z+100 FMAX M2
RR
R8
20
12
PN
R0
10
PE
RR
PH
R0
X
21
Dráhové funkce
Dráhové funkce pro polohovac bloky
Dráhové funkce
Dráhové funkce
Viz „Programován: programován obrysů“.
22
Dohoda
Při programován pohybů nástroje se bude vždy předpokládat, že se
pohybuje nástroj a obrobek je bez pohybu.
Přmka
Strana 23
Zkosen mezi dvěma
přmkami
Strana 24
Zaoblen rohů
Strana 25
Zadán clových poloh
Clové polohy můžete zadávat v pravoúhlých nebo polárnch
souřadnicch – absolutně nebo přrůstkově nebo smšeně absolutně a
přrůstkově.
Zadejte střed kruhu nebo
souřadnice pólu
Strana 26
Údaje v polohovacm bloku
Úplný polohovac blok obsahuje následujc údaje:
Kruhová dráha kolem
středu kruhu CC
Strana 26
„ Dráhová funkce
„ Souřadnice koncového bodu končcho a vybhajcho obrysového
prvku (clová poloha)
„ Korekce rádiusu RR/RL/R0
„ Posuv F
„ Přdavná funkce M
Kruhová dráha s
uvedeným rádiusem
Strana 27
Kruhová dráha s
tangenciálnm napojenm
na předcházejc prvek
obrysu
Strana 28
Na začátku obráběcho programu napolohujte nástroj tak,
aby bylo vyloučeno poškozen nástroje a obrobku.
Volné programován
obrysů FK
Strana 31
Přmka L
8
8
8
Souřadnice koncového bodu přmky
Korekce rádiusu RR/RL/R0
Posuv F
Přdavná funkce M
Y
40
15
8
7 L X+10 Y+40 RL F200 M3
8 L IX+20 IY15
9 L X+60 IY10
X
20
Pomoc polárnch souřadnic
10
12 CC X+45 Y+25
60
Dráhové funkce
10
Pomoc pravoúhlých souřadnic
13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3
14 LP PA+60
Y
15 LP IPA+60
60°
„ Pól CC definujte předtm, než se budou programovat
polárn souřadnice!
„ Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnicch!
„ Pól CC plat až do definován nového pólu CC!
30
16 LP PA+180
60°
25
CC
X
45
23
Vložen zkosen CHF mezi dvě přmky
8
8
Délka zkosen hrany
Posuv F
Y
Dráhové funkce
7 L X+0 Y+30 RL F300 M3
24
8 L X+40 IY+5
9 CHF 12 F250
10 L IX+5 Y+0
„ Obrys nesm začnat blokem CHF!
„ Korekce rádiusu před a za blokem CHF mus být stejná!
„ Úkos mus být proveditelný s vyvolaným nástrojem!
X
Zaoblen rohů RND
Začátek a konec kruhového oblouku tvoř tangenciáln přechody s
předcházejcm a následujcm obrysovým prvkem.
8
Rádius R kruhového oblouku
Posuv F pro zaoblen rohů
40
R5
25
5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
6 L X+40 Y+25
7 RND R5 F100
5
X
10
40
Dráhové funkce
8
Y
25
Kruhová dráha kolem středu kruhu CC
8
Souřadnice středu kruhu CC
8
Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku
Smysl otáčen DR
8
Y
DR+
Dráhové funkce
Pomoc C a CP můžete naprogramovat celý kruh v jednom bloku.
Pomoc pravoúhlých souřadnic
CC
25
5 CC X+25 Y+25
DR–
6 L X+45 Y+25 RR F200 M3
7 C X+45 Y+25 DR+
25
45
X
Pomoc polárnch souřadnic
18 CC X+25 Y+25
19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3
20 CP PA+180 DR+
„ Pól CC definujte předtm, než se budou programovat
polárn souřadnice!
„ Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnicch!
„ Pól CC plat až do definován nového pólu CC!
„ Koncový bod kruhu se stanov pouze s pomoc PA!
Y
S
E
CC
X
26
Kruhová dráha CR s uvedeným rádiusem
8
8
Y
Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku
Rádius R
Větš kruhový oblouk: ZW > 180, R záporné
Menš kruhový oblouk: ZW < 180, R kladné
Smysl otáčen DR
1
DR+
ZW
R
R
40
10 L X+40 Y+40 RL F200 M3
2
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR (OBLOUK 1)
nebo
X
11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (OBLOUK 2)
40
nebo
3
Y
10 L X+40 Y+40 RL F200 M3
70
Dráhové funkce
8
11 CR X+70 Y+40 R20 DR (OBLOUK 3)
ZW
nebo
R
11 CR X+70 Y+40 R20 DR+ (OBLOUK 4)
R
40
4
DR+
X
40
70
27
Kruhová dráha CT s tangenciálnm napojenm
8
8
8
8
Y
Souřadnice koncového bodu kruhového oblouku
Korekce rádiusu RR/RL/R0
Posuv F
Přdavná funkce M
Dráhové funkce
Pomoc pravoúhlých souřadnic
7 L X+0 Y+25 RL F300 M3
20
8 L X+25 Y+30
9 CT X+45 Y+20
10 L Y+0
Pomoc polárnch souřadnic
12 CC X+40 Y+35
13 L X+0 Y+35 RL F250 M3
14 LP PR+25 PA+120
15 CTP PR+30 PA+30
16 L Y+0
„ Pól CC definujte předtm, než se budou programovat
polárn souřadnice!
„ Pól CC programujte pouze v pravoúhlých souřadnicch!
„ Pól CC plat až do definován nového pólu CC!
28
30
25
25
45
X
Šroubovice (pouze v polárnch souřadnicch)
Výpočty (směr frézován zdola nahoru)
n
Závitové chody + přeběh chodu na
začátku a na konci závitu
Celková výška:
h
Stoupán P x počet chodů n
Přr. úhel pol.
souřadnic:
IPA Počet chodů n x 360°
Výchoz úhel:
PA Úhel začátku závitu + úhel přeběhu závitu
Souřadnice
začátku:
Z
Stoupán P x (počet chodů závitu +
přeběh chodu na začátku závitu)
Y
CC
X
Dráhové funkce
Počet chodů:
Z
29
Dráhové funkce
Tvar šroubovice
Pracovn
směr
Smysl
otáčen
Korekce
rádiusu
pravochodý
levochodý
Z+
Z+
DR+
DR
RL
RR
pravochodý
levochodý
Z
Z
DR
DR+
RR
RL
Vnějš závit
Pracovn
směr
Smysl
otáčen
Korekce
rádiusu
pravochodý
levochodý
Z+
Z+
DR+
DR
RR
RL
pravochodý
levochodý
Z
Z
DR
DR+
RL
RR
Závit M6 x 1 mm s 5 chody:
12 CC X+40 Y+25
13 L Z+0 F100 M3
14 LP PR+3 PA+270 RL F50
15 CP IPA1800 IZ+5 DR
30
Z
Y
CC
270°
R3
5
Vnitřn závit
X
25
40
Viz „Dráhové pohyby – volné programován obrysu FK“
V přpadech, kdy chyb na výkresech obrobků souřadnice clových bodů
nebo tyto výkresy obsahuj údaje, jež nelze zadat přes šedá tlačtka
dráhových funkc, tak použijte „Volné programován obrysů FK“.
Možné údaje o obrysovém prvku:
„ Známé souřadnice koncového bodu
„ Pomocné body na obrysovém prvku
„ Pomocné body v blzkosti obrysového prvku
„ Relativn vztah k jinému obrysovému prvku
„ Údaje o směru (úhel)/údaje o poloze
„ Údaje o průběhu obrysu
Volné programován obrysů FK
Volné programován obrysů FK
Použvejte správně FKprogramován:
„ Všechny obrysové prvky mus ležet v rovině obráběn.
„ Zadejte všechny dostupné údaje o obrysovém prvku.
„ Při směšován konvenčnch bloků a FKbloků mus být každý úsek,
který byl programován pomoc FK, jednoznačně určen. Teprve pak
povol TNC zadán konvenčnch dráhových funkc.
31
Volné programován obrysů FK
Práce s programovac grafikou
Zvolte rozdělen obrazovky PROGRAM+GRAFIKA!
8
Zobrazit různá řešen
8
Zvolit a potvrdit zobrazené řešen
8
Programován dalšch obrysových prvků
8
Zobrazit programovac grafiku pro dalš naprogramovaný
blok
Standardn barvy programovac grafiky
modrá
zelená
červená
Prvek obrysu je jednoznačně určen.
Zadané údaje připoušt vce řešen; zvolte to správné.
Zadané údaje prvek obrysu ještě dostatečně
nedefinuj; zadejte dalš údaje.
světle modrý Pohyb je programovaný rychloposuvem.
32
FKprvek
Přmka s tangenciálnm napojenm
Přmka bez tangenciálnho napojen
Kruhový oblouk s tangenciálnm napojenm
Kruhový oblouk bez tangenciálnho napojen
Softklávesy
Volné programován obrysů FK
Zahájen FKdialogu
8 Zaháj FKdialog, k dispozici jsou následujc funkce:
Pól pro FKprogramován
33
Volné programován obrysů FK
34
Souřadnice koncového bodu X, Y nebo PA, PR
Známé údaje
Y
Softklávesy
Pravoúhlé souřadnice X a Y
R15
30
30°
Polárn souřadnice vztažené k FPOL
20
Inkrementáln zadáván
7 FPOL X+20 Y+30
8 FL IX+10 Y20 RR F100
9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15
10
20
X
Známé údaje
Střed v pravoúhlých souřadnicch
Střed v polárnch souřadnicch
Inkrementáln zadáván
10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15
11 FPOL X+20 Y+15
12 FL AN+40
Softklávesy
Volné programován obrysů FK
Střed kruhu CC v bloku FC/FCT
13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40
35
Volné programován obrysů FK
Pomocné body na obrysu nebo vedle něj
Známé údaje
Souřadnice X pomocného bodu
P1 nebo P2 přmky
60.071
53
R10
Souřadnice Y pomocného bodu
P1 nebo P2 přmky
70°
Souřadnice X pomocného bodu
P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy
Souřadnice Y pomocného bodu
P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy
Známé údaje
Souřadnice X a Y pomocného bodu vedle
přmky
Vzdálenost pomocného bodu od přmky
Souřadnice X a Y pomocného bodu vedle
kruhové dráhy
Vzdálenost pomocného bodu od kruhové
dráhy
13 FC DR R10 P1X+42.929 P1Y+60.071
14 FLT AH70 PDX+50 PDY+53 D10
36
Y
Softklávesy
Softklávesy
50
42.929
X
Známé údaje
Volné programován obrysů FK
Směr a délka prvku obrysu
Softklávesy
Délka přmky
Úhel stoupán přmky
Délka tětivy LEN úseku kruhového oblouku
Úhel stoupán AN vstupn tangenty
27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200
28 FC DR+ R6 LEN 10 A45
29 FCT DR R15 LEN 15
Y
Označen uzavřeného obrysu
Počátek obrysu:
Konec obrysu:
CLSD+
CLSD–
CLSD+
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
13 FC DR R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
...
17 FCT DR R+15 CLSD
CLSD–
X
37
Známé údaje
20
Softklávesy
20
Pravoúhlé souřadnice vztažené k bloku N
10
45°
20°
90°
FPOL
Polárn souřadnice vztažené k bloku N
35
10
12 FPOL X+10 Y+10
13 FL PR+20 PA+20
14 FL AH+45
15 FCT IX+20 DR R20 CCA+90 RX 13
16 FL IPR+35 FA+0 RPR 13
38
Y
Souřadnice s relativnm vztahem zadávejte vždy přrůstkově.
Dále zadejte čslo bloku obrysového prvku, k němuž se
vztahujete.
R20
Volné programován obrysů FK
Relativn vztah k bloku N: souřadnice koncového bodu
X
Úhel mezi přmkou a jiným prvkem obrysu, popřpadě
mezi vstupn tangentou kruhového oblouku a jiným
prvkem obrysu
220°
Softklávesy
20
Známé údaje
Y
95°
12.5
Souřadnice s relativnm vztahem zadávejte vždy přrůstkově.
Dále zadejte čslo bloku obrysového prvku, k němuž se
vztahujete.
105°
Přmka rovnoběžná s jiným prvkem obrysu
12.5
Vzdálenost přmky od rovnoběžného prvku obrysu
20
15°
X
Volné programován obrysů FK
Relativn vztah k bloku N: směr a vzdálenost obrysového prvku
17 FL LEN 20 AH+15
18 FL AN+105 LEN 12.5
19 FL PAR 17 DP 12.5
20 FSELECT 2
21 FL LEN 20 IAH+95
22 FL IAH+220 RAN 18
39
Souřadnice s relativnm vztahem zadávejte vždy přrůstkově.
Dále zadejte čslo bloku obrysového prvku, k němuž se
vztahujete.
Známé údaje
20
35
Softklávesy
R10
Pravoúhlé souřadnice středu kruhu
vztažené k bloku N
Polárn souřadnice středu kruhu
vztažené k bloku N
12 FL X+10 Y+10 RL
13 FL ...
14 FL X+18 Y+35
15 FL ...
16 FL ...
17 FC DR R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY15 RCCX12 RCCY14
40
Y
15
Volné programován obrysů FK
Relativn vztah k bloku N: střed kruhu CC
CC
10
10
18
X
Jednou naprogramované obráběc kroky se mohou nechat provádět
opakovaně pomoc podprogramů a opakován část programů.
0 BEGIN PGM ...
CALL LBL1
Práce s podprogramy
1 Hlavn program probhá až do vyvolán podprogramu CALL LBL 1
2 Poté se provede podprogram – označený pomoc LBL 1 – až do
svého konce LBL 0
3 Poté pokračuje hlavn program
Podprogramy dávejte za konec hlavnho programu (M2)!
„ Otázku dialogu REP zodpovězte klávesou BEZ ZADÁNÍ !
„ CALL LBL0 je nepřpustné!
Práce s opakovánm části programu
1 Hlavn program probhá až do vyvolán opakován části programu
CALL LBL 1 REP2
2 Část programu mezi LBL 1 a CALL LBL 1 REP2 se opakuje tolikrát,
kolikrát je uvedeno u REP
3 Po poslednm opakován pokračuje hlavn program dále
Opakovaná část programu se vykoná tudž o jedno
opakován vce, než je počet naprogramovaných
opakován!
L Z+100 M2
LBL1
LBL0
END PGM ...
Podprogramy a opakován
část programu
Podprogramy a opakován část
programu
0 BEGIN PGM ...
LBL1
CALL LBL1 REP 2/2
END PGM ...
41
Podprogramy a opakován
část programu
Vnořené podprogramy
42
Podprogram v podprogramu
1 Hlavn program probhá až do vyvolán prvnho podprogramu
CALL LBL 1
2 Podprogram 1 se provede až do vyvolán druhého podprogramu
CALL LBL 2
3 Podprogram 2 probhá až do konce podprogramu
4 Pak pokračuje podprogram 1 a probhá až do svého konce
5 Poté pokračuje dále hlavn program
„ Podprogram nesm vyvolávat sám sebe!
„ Podprogramy mohou být vnořeny až do maximálně
8 úrovn.
0 BEGIN PGM A
0 BEGIN PGM B
Vyvolaný program nesm být ukončen pomoc M2 ani
M30 !
CALL PGM B
END PGM A
END PGM B
Podprogramy a opakován
část programu
Libovolný program jako podprogram
1 Hlavn vyvolávajc program A probhá až do vyvolán CALL PGM B
2 Vyvolaný program B se kompletně vykoná
3 Dále pokračuje vyvolávajc hlavn program A
43
Práce s cykly
Práce s cykly
Často se opakujc obráběn jsou v TNC uložená jako cykly. Také jsou ve
formě cyklů k dispozici přepočty souřadnic a některé speciáln funkce.
„ Aby se zabránilo chybným zadánm při definici cyklů
provete před zpracovánm grafický test programu!
„ Znaménko parametru cyklu Hloubka definuje směr
obráběn!
„ TNC předpolohuje ve všech cyklech s čslem přes
200 nástroj v ose nástroje automaticky.
Definován cyklů
8 Zvolte přehled cyklů:
8
Zvolit skupinu cyklů
8
Zvolit cyklus
Skupina cyklů
Cykly hlubokého vrtán, vystružován,
vyvrtáván, zahlubován, vrtán závitů,
řezán závitů a frézován závitů
Cykly k frézován kapes, ostrůvků a
drážek
Cykly pro vytvářen bodových rastrů,
např. dry na kružnici nebo v řadě
SLcykly (SubconturList), jimiž lze
obrábět obrysy, které se skládaj z
vce překrývajcch se dlčch obrysů,
interpolace na plášti válce
Cykly k plošnému frézován
(řádkován) rovinných nebo
vzájemně se pronikajcch ploch
Cykly pro transformaci (přepočet)
souřadnic, jimiž lze libovolné obrysy
posouvat, natáčet, zrcadlit,
zvětšovat a zmenšovat
Speciáln cykly časové prodlevy,
vyvolán programu, orientace
vřetena, tolerance
44
Grafická podpora při programován cyklů
TNC vás podporuje při definován cyklů pomoc grafického zobrazen
zadaných parametrů.
„ Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic;
„ Cyklus PRODLEVA;
„ Cykly SL – OBRYS a DATA OBRYSU;
„ Rastr bodů
„ Cyklus TOLERANCE.
Všechny ostatn cykly jsou platné po vyvolán pomoc:
„ CYCL CALL: plat po blocch
„ CYCL CALL PAT: plat po blocch ve spojen s tabulkou bodů
„ CYCL CALL POS: plat po blocch, poté co byla najeta pozice
definovaná v bloku CYCL CALL POS
„ M99: plat po blocch
„ M89: plat modálně (v závislosti na strojnch parametrech)
Práce s cykly
Vyvolán cyklů
Následujc cykly jsou platné od okamžiku jejich definice v obráběcm
programu:
45
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
Přehled
Disponibiln cykly
240
200
201
202
203
204
205
208
206
207
209
262
263
264
265
267
46
STŘEDĚNÍ
VRTÁNÍ
VYSTRUŽOVÁNÍ
VYVRTÁVÁNÍ
UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ
ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ
UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ
VYFRÉZOVÁNÍ DÍRY
NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ
NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ GS
ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ S PŘERUŠENÍM
TŘÍSKY
FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU
FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE ZAHLOUBENÍM
VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU
VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELIX
FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU
Strana 47
Strana 48
Strana 49
Strana 50
Strana 51
Strana 52
Strana 53
Strana 54
Strana 55
Strana 56
Strana 57
Strana 58
Strana 59
Strana 60
Strana 61
Strana 62
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 400 STŘEDĚNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Časová prodleva nahoře: Q210
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Časová prodleva dole: Q211
Z
Q206
Q210
Q200
Q203
Q204
Q201
Q344
11 CYCL DEF 240 VYSTŘEDĚNÍ
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q343=1
;VOLBA HLOUBKY/PRŮMĚRU
Q201=+0
;HLOUBKA
Q344=10
;PRŮMĚR
Q206=250
;POSUV PŘÍSUVU DO HL.
Q211=0
;ČAS. PRODLEVA DOLE
Q203=+20
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=100
;2. BEZP. VZDÁL.
X
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
VYSTŘEDĚNÍ (cyklus 240)
12 CYCL CALL POS X+30 Y+20 M3
13 CYCL CALL POS X+80 Y+50
47
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
VRTÁNÍ (cyklus 200)
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 200 VRTÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Časová prodleva nahoře: Q210
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Časová prodleva dole: Q211
Q206
Q210
Q200
Q204
Q203
Q202
Q201
11 CYCL DEF 200 VRTAT
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q201=15
;HLOUBKA
Q206=250
;POSUV PŘÍSUVU DO HL.
Q202=5
;HLOUBKA PŘÍSUVU
Q210=0
;ČAS. PRODLEVA NAHOŘE
Q203=+20
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=100
;2. BEZP. VZDÁL.
Q211=0.1
;ČAS. PRODLEVA DOLE
12 CYCL CALL POS X+30 Y+20 M3
13 CYCL CALL POS X+80 Y+50
48
Z
X
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 201 VYSTRUŽOVÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Časová prodleva dole: Q211
8 Posuv pro vyjet: Q208
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
10 L Z+100 R0 FMAX
11 CYCL DEF 201 VYSTRUŽOVÁNÍ
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q201=15
;HLOUBKA
Q206=100
;POSUV PŘÍSUVU DO HL.
Q211=0.5
;ČAS. PRODLEVA DOLE
Q208=250
;POSUV ZPĚT
Q203=+20
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=100
;2. BEZP. VZDÁL.
Z
Q206
Q200
Q204
Q203
Q201
Q208
Q211
X
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
VYSTRUŽOVÁNÍ (cyklus 201)
12 CYCL CALL POS X+30 Y+20 M3
13 CYCL CALL POS X+80 Y+50
49
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
50
VYVRTÁVÁNÍ (cyklus 202)
Z
„ Stroj a TNC mus být pro cyklus VYVRTÁVÁNÍ upraveny od
výrobce stroje!
„ Obráběn se provede s regulovaným vřetenem!
Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel
od okraje otvoru!
Q206
Q200
Q201
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 202 VYVRTÁVÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Časová prodleva dole: Q211
8 Posuv pro vyjet: Q208
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Směr vyjet (0/1/2/3/4) na dně otvoru: Q214
8 Úhel pro orientaci vřetena: Q336
Q204
Q203
Q208
Q211
X
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 203 UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Časová prodleva nahoře: Q210
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Velikost úběru po každém přsuvu: Q212
8 Poč. přerušen třsky až do vyjet: Q213
8 Minimáln hloubka přsuvu pokud je zadána velikost úběru: Q205
8 Časová prodleva dole: Q211
8 Posuv pro vyjet: Q208
8 Zpětný pohyb při přerušen třsky: Q256
Z
Q206
Q208
Q210
Q200
Q204
Q203
Q202
Q201
Q211
X
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ (cyklus 203)
51
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ (cyklus 204)
Z
„ Stroj a TNC mus být pro cyklus ZPĚTNÉ ZAHLOUBENÍ
upraveny od výrobce stroje!
„ Obráběn se provede s regulovaným vřetenem!
Q204
„ Nebezpeč kolize! Zvolte směr vyjet tak, aby nástroj odjel
ode dna otvoru!
„ Použvejte cyklus pouze se zpětnými vyvrtávacmi tyčemi!
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 204 ZPĚTNÉ ZAHLUBOVÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka zahlouben: Q249
8 Tloušt’ka materiálu: Q250
8 Excentricita: Q251
8 Výška břitu: Q252
8 Polohovac posuv: Q253
8 Posuv při zahlubován: Q254
8 Prodlen na dně zahlouben: Q255
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Směr vyjet (0/1/2/3/4): Q214
8 Úhel pro orientaci vřetena: Q336
Q200
Q250
Q203
Q249
Q200
X
Q253
Z
Q251
Q252
Q255
Q254
Q214
52
X
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 205 UNIVERZÁLNÍ HLOUBKOVÉ VRTÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Velikost úběru po každém přsuvu: Q212
8 Minimáln hloubka přsuvu pokud je zadána velikost úběru: Q205
8 Představná vzdálenost nahoře: Q258
8 Představná vzdálenost dole: Q259
8 Hloubka vrtán až do přerušen třsky: Q257
8 Zpětný pohyb při přerušen třsky: Q256
8 Časová prodleva dole: Q211
8 Hlubš výchoz bod: Q379
8 Polohovac posuv: Q253
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 205)
53
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
54
VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ (cyklus 208)
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Přsuv na jeden závit šroubovice: Q334
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Clový průměr otvoru: Q335
8 Předvrtaný průměr: Q342
12 CYCL DEF 208 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q201=80
;HLOUBKA
Q206=150
;POSUV PŘÍSUVU DO HL.
Q334=1.5
;HLOUBKA PŘÍSUVU
Q203=+100
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=50
;2. BEZP. VZDÁL.
Q335=25
;CÍLOVÝ PRŮMĚR
Q342=0
;ZADANÝ PRŮMĚR
Pro pravý závit se mus vřeteno aktivovat pomoc M3, pro
levý závit pomoc M4!
8
8
Výměna vyrovnávac hlavy
CYCL DEF: zvolte cyklus 206 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka otvoru: délka závitu = vzdálenost mezi povrchem obrobku
a koncem závitu: Q201
8 Posuv F = otáčky vřetena S x stoupán závitu P: Q206
8 Zadejte prodlevu dole (hodnotu mezi 0 a 0,5 sekundy): Q211
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ (cyklus 206) s vyrovnávac hlavou
25 CYCL DEF 206 VRTÁNÍ ZÁVITU NOVÉ
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q201=20
;HLOUBKA
Q206=150
;POSUV PŘÍSUVU DO HL.
Q211=0.25
;ČAS. PRODLEVA DOLE
Q203=+25
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=50
;2. BEZP. VZDÁL.
55
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ GS (cyklus 207) bez vyrovnávac hlavy
„ Stroj a TNC mus být pro cyklus Řezán vnitřnch závitů
bez vyrovnávac hlavy upraveny od výrobce stroje!
„ Obráběn se provede s regulovaným vřetenem!
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 207 NOVÉ ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH
ZÁVITŮ GS
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka otvoru: délka závitu = vzdálenost mezi povrchem obrobku
a koncem závitu: Q201
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
26 CYCL DEF 207 VRTÁNÍ ZÁVITU GS NOVĚ
56
Q200=2
;BEZPEČ. VZDÁL.
Q201=20
;HLOUBKA
Q239=+1
;STOUPÁNÍ ZÁVITU
Q203=+25
;SOUŘADNICE POVRCHU
Q204=50
;2. BEZP. VZDÁL.
„ Stroj a TNC mus být pro cyklus Řezán vnitřnch závitů
upraveny od výrobce stroje!
„ Obráběn se provede s regulovaným vřetenem!
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 209 ŘEZÁNÍ VNITŘNÍHO ZÁVITU S
PŘERUŠENÍM TŘÍSKY
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka otvoru: délka závitu = vzdálenost mezi povrchem obrobku
a koncem závitu: Q201
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Hloubka vrtán až do přerušen třsky: Q257
8 Zpětný pohyb při přerušen třsky: Q256
8 Úhel pro orientaci vřetena: Q336
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
VRTÁNÍ ZÁVITU S PŘERUŠENÍM TŘÍSKY (cyklus 209)
57
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU (cyklus 262)
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 262 FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU
8 Clový průměr závitu: Q335
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Hloubka závitu: vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem
závitu: Q201
8 Počet chodů pro přesazován: Q355
8 Polohovac posuv: Q253
8 Druh frézován: Q351
Sousledně: +1
Nesousledně: 1
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Posuv při frézován: Q207
Mějte na paměti, že před najetm vykonává TNC vyrovnávac
pohyb v ose nástroje. Velikost tohoto vyrovnávacho
pohybu závis na stoupán závitu. Dbejte proto na
dostatečný prostor v dře!
58
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 263 FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE
ZAHLOUBENÍM
8 Clový průměr závitu: Q335
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Hloubka závitu: vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem
závitu: Q201
8 Hloubka zahlouben: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q356
8 Polohovac posuv: Q253
8 Druh frézován: Q351
Sousledně: +1
Nesousledně: 1
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Bezpečnostn vzdálenost na straně: Q357
8 Čeln hloubka zahlouben: Q358
8 Přesazen zahlouben z čela: Q359
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Posuv při zahlubován: Q254
8 Posuv při frézován: Q207
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SE ZAHLOUBENÍM
(cyklus 263)
59
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
60
VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU (cyklus 264)
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 264 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU
8 Clový průměr závitu: Q335
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Hloubka závitu: vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem
závitu: Q201
8 Hloubka otvoru: vzdálenost povrchu obrobku – dna dry: Q356
8 Polohovac posuv: Q253
8 Druh frézován: Q351
Sousledně: +1
Nesousledně: 1
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Představná vzdálenost nahoře: Q258
8 Hloubka vrtán až do přerušen třsky: Q257
8 Zpětný pohyb při přerušen třsky: Q256
8 Časová prodleva dole: Q211
8 Čeln hloubka zahlouben: Q358
8 Přesazen zahlouben z čela: Q359
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q206
8 Posuv při frézován: Q207
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 265 VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELIX
8 Clový průměr závitu: Q335
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Hloubka závitu: vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem
závitu: Q201
8 Polohovac posuv: Q253
8 Čeln hloubka zahlouben: Q358
8 Přesazen zahlouben z čela: Q359
8 Postup zahlouben: Q360
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Posuv při zahlubován: Q254
8 Posuv při frézován: Q207
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU HELIX (cyklus 265)
61
Cykly pro zhotovován otvorů a
závitů
62
FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU (cyklus 267)
8
8
Předpolohován do středu otvoru pomoc R0
CYCL DEF: zvolte cyklus 267 FRÉZOVÁNÍ VNĚJŠÍHO ZÁVITU
8 Clový průměr závitu: Q335
8 Stoupán závitu: Q239
Znaménko definuje pravý nebo levý závit:
Pravý závit: +
Levý závit: 8 Hloubka závitu: vzdálenost mezi povrchem obrobku a koncem
závitu: Q201
8 Počet chodů pro přesazován: Q355
8 Polohovac posuv: Q253
8 Druh frézován: Q351
Sousledně: +1
Nesousledně: 1
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Čeln hloubka zahlouben: Q358
8 Přesazen zahlouben z čela: Q359
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Posuv při zahlubován: Q254
8 Posuv při frézován: Q207
Přehled
Disponibiln cykly
251 PRAVOÚHLÁ KAPSA kompletně
Strana 64
252 KRUHOVÁ KAPSA kompletně
Strana 65
253
DRÁŽKA kompletně
Strana 66
254
KRUHOVÁ DRÁŽKA kompletně
Strana 67
212 KAPSA NAČISTO
Strana 68
213
OSTRŮVEK (ČEP) NAČISTO
Strana 69
214
KRUHOVÁ KAPSA NAČISTO
Strana 70
215 KRUHOVÝ OSTRŮVEK NAČISTO
Kapsy, ostrůvky a drážky
Kapsy, ostrůvky a drážky
Strana 71
63
PRAVOÚHLÁ KAPSA (cyklus 251)
CYCL DEF: zvolte cyklus 251 PRAVOÚHLÁ KAPSA
8 Rozsah obráběn (0/1/2): Q215
8 1. strana délka: Q218
8 2. strana délka: Q219
8 Rohový rádius: Q220
8 Přdavek na dokončen stěny: Q368
8 Natočen: Q224
8 Poloha kapsy: Q367
8 Posuv při frézován: Q207
8 Druh frézován: Q351. Sousledně: +1; Nesousledně: 1
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna kapsy: Q201
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Přdavek na dokončen hloubky: Q369
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Přsuv obráběn načisto: Q338
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Faktor překryt drah: Q370
8 Strategie zanořován: Q366. 0 = zanořovat kolmo, 1 = zanořovat po
šroubovici, 2 = střdavé zapichován
8 Posuv obráběn načisto: Q385
Y
Q
22
0
Q207
X
Z
Q200
Q203
64
Q218
Q219
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
Q368
Q204
Q369
X
KRUHOVÁ KAPSA (cyklus 252)
Y
Q207
X
Kapsy, ostrůvky a drážky
CYCL DEF: zvolte cyklus 252 KRUHOVÁ KAPSA
8 Rozsah obráběn (0/1/2): Q215
8 Průměr hotového dlce: Q223
8 Přdavek na dokončen stěny: Q368
8 Posuv při frézován: Q207
8 Druh frézován: Q351. Sousledně: +1; Nesousledně: 1
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna kapsy: Q201
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Přdavek na dokončen hloubky: Q369
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Přsuv obráběn načisto: Q338
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Faktor překryt drah: Q370
8 Strategie zanořován: Q366. 0 = zanořovat kolmo, 1 = zanořovat po
šroubovici
8 Posuv obráběn načisto: Q385
Q223
8
Z
Q200
Q203
Q368
Q204
Q369
X
65
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK (cyklus 253)
CYCL DEF: zvolte cyklus 253 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY
8 Rozsah obráběn (0/1/2): Q215
8 1. strana délka: Q218
8 2. strana délka: Q219
8 Přdavek na dokončen stěny: Q368
8 Úhel otočen, o který se natoč celá drážka: Q374
8 Poloha drážky (0/1/2/3/4): Q367
8 Posuv při frézován: Q207
8 Druh frézován: Q351. Sousledně: +1; Nesousledně: 1
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna drážky: Q201
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Přdavek na dokončen hloubky: Q369
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Přsuv obráběn načisto: Q338
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Strategie zanořován: Q366. 0 = zanořovat kolmo, 1 = střdavé
zapichován
8 Posuv obráběn načisto: Q385
Y
Q218
Q224
Q219
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
X
Z
Q200
Q203
66
Q368
Q204
Q369
X
KRUHOVÁ DRÁŽKA (cyklus 254)
CYCL DEF: zvolte cyklus 254 KRUHOVÁ DRÁŽKA
8 Rozsah obráběn (0/1/2): Q215
8 2. strana délka: Q219
8 Přdavek na dokončen stěny: Q368
8 Průměr roztečné kružnice: Q375
8 Poloha drážky (0/1/2/3): Q367
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 Výchoz úhel: Q376
8 Úhel otevřen drážky: Q248
8 Úhlová rozteč: Q378
8 Počet obráběcch operac: Q377
8 Posuv při frézován: Q207
8 Druh frézován: Q351. Sousledně: +1; Nesousledně: 1
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna drážky: Q201
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Přdavek na dokončen hloubky: Q369
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Přsuv obráběn načisto: Q338
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Strategie zanořován: Q366. 0 = zanořovat kolmo, 1 = zanořovat po
šroubovici
8 Posuv obráběn načisto: Q385
Y
Q219
Q248
Q37
Q376
5
Q217
X
Q216
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
Z
Q200
Q203
Q368
Q204
Q369
X
67
KAPSA NAČISTO (cyklus 212)
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 212 KAPSA NAČISTO
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna kapsy: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Posuv při frézován: Q207
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 1. strana délka: Q218
8 2. strana délka: Q219
8 Rohový rádius: Q220
8 Přdavek 1. osy: Q221
TNC předpolohuje nástroj v ose nástroje a v rovině obráběn
automaticky. Jeli hloubka přsuvu větš nebo rovna hloubce, tak nástroj
popojede do hloubky v jedné pracovn operaci.
Q206
Z
Q204
Q200
Q203
Q202
Q201
X
Y
Q218
Q
22
Q207
Q216
68
Q219
0
Q217
Q221
X
OSTRŮVKY NA ČISTO (cyklus 213)
Q206
Z
Q204
Q200
Q203
Q202
Q201
X
Y
Q218
Q
Q207
22
0
Q219
CYCL DEF: zvolte cyklus 213 OSTRŮVEK NAČISTO
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrch obrobku – dno ostrůvku: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Posuv při frézován: Q207
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 1. strana délka: Q218
8 2. strana délka: Q219
8 Rohový rádius: Q220
8 Přdavek 1. osy: Q221
TNC předpolohuje nástroj v ose nástroje a v rovině obráběn
automaticky. Jeli hloubka přsuvu větš nebo rovna hloubce, tak nástroj
popojede do hloubky v jedné pracovn operaci.
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
Q217
Q216
Q221
X
69
KAPSA NAČISTO (cyklus 214)
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 214 KRUHOVÁ KAPSA NAČISTO
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrchu obrobku – dna kapsy: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Posuv při frézován: Q207
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 Průměr polotovaru: Q222
8 Průměr hotového dlce: Q223
TNC předpolohuje nástroj v ose nástroje a v rovině obráběn
automaticky. Jeli hloubka přsuvu větš nebo rovna hloubce, tak nástroj
popojede do hloubky v jedné pracovn operaci.
Q206
Z
Q204
Q200
Q203
Q202
Q201
X
Y
Q222
Q223
Q207
Q217
X
70
Q216
KRUHOVÝ OSTRŮVEK NA ČISTO (cyklus 215)
Q206
Z
Q200
Q204
Q203
Q202
Q201
X
Y
Q207
Q223
Q222
CYCL DEF: zvolte cyklus 215 KRUHOVÝ OSTRŮVEK NAČISTO
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Hloubka: vzdálenost povrch obrobku – dno ostrůvku: Q201
8 Posuv do hloubky: Q206
8 Hloubka přsuvu: Q202
8 Posuv při frézován: Q207
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 Průměr polotovaru: Q222
8 Průměr hotového dlce: Q223
TNC předpolohuje nástroj v ose nástroje a v rovině obráběn
automaticky. Jeli hloubka přsuvu větš nebo rovna hloubce, tak nástroj
popojede do hloubky v jedné pracovn operaci.
Kapsy, ostrůvky a drážky
8
Q217
X
Q216
71
Rastr bodů
Přehled
Z
Rastr bodů
Disponibiln cykly
220 RASTR BODŮ V KRUHU
Strana 72
221
Strana 73
RASTR BODŮ V ŘADÁCH
Q200
Q204
Q203
RASTR BODŮ NA KRUŽNICI (cyklus 220)
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 220 RASTR BODŮ NA KRUŽNICI
8 Střed 1. osy: Q216
8 Střed 2. osy: Q217
8 Průměr roztečné kružnice: Q244
8 Výchoz úhel: Q245
8 Koncový úhel: Q246
8 Úhlová rozteč: Q247
8 Počet obráběcch operac: Q241
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Přejet do bezpečné výšky: Q301
8 Způsob pojezdu: Q365
X
Y
N = Q241
Q247
Q24
Q246
4
Q245
Q217
S cyklem 220 můžete kombinovat následujc cykly: 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214,
215, 251, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 265, 267.
72
Q216
X
RASTR BODŮ NA PŘÍMCE (cyklus 221)
CYCL DEF: zvolte cyklus 221 RASTR BODŮ V ŘADÁCH
8 Výchoz bod 1. osy: Q225
8 Výchoz bod 2. osy: Q226
8 Rozteč 1. osy: Q237
8 Rozteč 2. osy: Q238
8 Počet sloupců: Q242
8 Počet řádků: Q243
8 Natočen: Q224
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q203
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
8 Přejet do bezpečné výšky: Q301
Z
Q200
Q204
Q203
X
„ Cyklus 221 RASTR BODŮ V ŘADÁCH působ od
okamžiku své definice!
„ Cyklus 221 volá automaticky posledn definovaný
obráběc cyklus!
„ S cyklem 221 můžete kombinovat následujc cykly: 1, 2,
3, 4, 5, 17, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 212, 213, 214, 215, 251, 252, 253, 262, 263, 264,
265, 267
„ Bezpečnostn vzdálenost, souřadnice povrchu obrobku a
2. bezpečnostn vzdálenost působ vždy z cyklu 221!
Rastr bodů
8
Y
7
Q23
N=
Q238
3
Q24
N=
2
Q24
Q224
TNC předpolohuje nástroj v ose nástroje a v rovině obráběn
automaticky.
Q226
Q225
X
73
SLcykly
Přehled
SLcykly
Disponibiln cykly
74
14 OBRYS
Strana 76
20 DATA OBRYSU
Strana 77
21 PŘEDVRTÁNÍ
Strana 78
22 HRUBOVÁNÍ
Strana 78
23
DNO NAČISTO
Strana 79
24
DOKONČENÍ STĚNY
Strana 79
25 OTEVŘENÝ OBRYS
Strana 80
27
Strana 81
PLÁŠ VÁLCE
28 DRÁŽKA PLÁŠTĚ VÁLCE
Strana 82
29 PLÁŠ VÁLCE VÝSTUPEK
Strana 83
39 PLÁŠ VÁLCE OBRYS
Strana 84
Všeobecně
SLcykly jsou výhodné v těch přpadech, kdy se obrysy skládaj z vce
dlčch obrysů (maximálně 12 ostrůvků nebo kapes).
Dlč kontury se definuj v podprogramech.
C
D
A
B
„ U kapsy se obrys objžd zevnitř, u ostrůvku zvenku!
„ Přjezdy a odjezdy jakož i přsuvy v ose nástroj se
nemohou programovat!
„ Dlč obrysy uvedené v seznamu v cyklu 14 OBRYS mus
vždy vytvářet uzavřené obrysy!
„ Pamět’ pro jeden SLcyklus je omezena. V jednom SL
cyklu můžete napřklad naprogramovat maximálně 2048
přmkových bloků.
SLcykly
U dlčch obrysů se mus dodržovat tyto body:
Obrys pro cyklus 25 OTEVŘENÝ OBRYS nesm být
uzavřený!
Před spuštěnm programu provete grafickou simulaci. Ta
ukáže, zda byly obrysy správně definovány!
75
OBRYS (cyklus 14)
V cyklu 14 OBRYS jsou uvedeny v seznamu podprogramy, které se
skládaj do celkového uzavřeného obrysu.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 14 OBRYS
8 Čsla návěšt pro obrys: vypsat seznam čsel návěšt podprogramů,
které jsou složeny do uzavřeného celkového obrysu.
SLcykly
Cyklus 14 OBRYS působ od okamžiku své definice!
4 CYCL DEF 14.0 OBRYS
5 CYCL DEF 14.1 NAVĚŠTÍ OBRYSU 1/2/3
...
36 L Z+200 R0 FMAX M2
37 LBL1
38 L X+0 Y+10 RR
39 L X+20 Y+10
40 CC X+50 Y+50
...
45 LBL0
46 LBL2
...
76
C
D
A
B
OBRYSOVÁ DATA (cyklus 20)
CYCL DEF: zvolte cyklus 20 OBRYSOVÁ DATA
8 Hloubka frézován: vzdálenost povrchu obrobku – dna kapsy: Q1
8 Faktor překryt drah: Q2
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3
8 Přdavek na dokončen dna Q4
8 Souřadnice povrchu obrobku: souřadnice povrchu obrobku
vztažené k nulovému bodu obrobku: Q5
8 Bezpečnostn vzdálenost: vzdálenost nástroj – povrch obrobku: Q6
8 Bezpečná výška: výška, v nž nemůže dojt ke kolizi s obrobkem: Q7
8 Vnitřn rádius zaoblen: rádius zaoblen dráhy středu nástroje ve
vnitřnch rozch: Q8
8 Smysl otáčen: Q9: ve smyslu hodinových ručiček Q9= 1, proti
smyslu hodinových ručiček Q9 = +1
Q
8
8
Y
Q9=+1
k
X
SLcykly
V cyklu 20 OBRYSOVÁ DATA se definuj obráběc informace pro cykly
21 až 24.
Z
Cyklus 20 OBRYSOVÁ DATA působ od okamžiku své
definice!
Q6
Q10
Q1
Q7
Q5
X
77
PŘEDVRTÁNÍ (cyklus 21)
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 21 PŘEDVRTÁNÍ
8 Hloubka přsuvu: Q10 přrůstkově
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Čslo hrubovacho nástroje: Q13
Y
HRUBOVÁNÍ (cyklus 22)
SLcykly
Hrubován se provád rovnoběžně s obrysem pro každou hloubku
přsuvu.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 22 HRUBOVÁNÍ
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv hrubován: Q12
8 Čslo předhrubovacho nástroje: Q18
„ Posuv střdavého zapichován: Q19
8 Posuv pro vyjet: Q208
X
A
B
C
78
D
HLOUBKA NAČISTO (cyklus 23)
Obráběná rovina se dokonč rovnoběžně s obrysem o přdavek na
obroben dna.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 23 DOKONČENÍ DNA
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
„ Posuv hrubován: Q12
8 Posuv pro vyjet: Q208
Z
Cyklus 22 HRUBOVÁNÍ vyvolávejte před cyklem 23!
Q12
X
DOKONČENÍ STĚN (cyklus 24)
SLcykly
Q11
Obráběn jednotlivých dlčch obrysů načisto.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 24 DOKONČENÍ STĚN
8 Smysl otáčen: Q9. Ve smyslu hodinových ručiček Q9= 1, proti
smyslu hodinových ručiček Q9 = +1
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv hrubován: Q12
8 Přdavek na dokončen stěny: Q14: přdavek pro vcenásobné
obráběn načisto
Z
Q11
Q10
Q12
Cyklus 22 HRUBOVÁNÍ vyvolávejte před cyklem 24!
X
79
OTEVŘENÝ OBRYS (cyklus 25)
Pomoc tohoto cyklu se urč údaje pro obráběn otevřeného obrysu,
které jsou definovány v podprogramu obrysu.
SLcykly
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 25 OTEVŘENÝ OBRYS
8 Hloubka frézován: Q1
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3. Přdavek na dokončen v rovině
obráběn.
8 Souřadnice povrchu obrobku: Q5. Souřadnice povrchu obrobku.
8 Bezpečná výška: Q7: výška, v nž nemůže dojt ke kolizi mezi
nástrojem a obrobkem.
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv při frézován: Q12
8 Druh frézován: Q15. Sousledné frézován: Q15 = +1, nesousledné
frézován: Q15 = 1, střdavé zapichován, př vce přsuvech:
Q15 = 0
„ Cyklus 14 OBRYS sm obsahovat pouze jedno čslo
návěšt!
„ Podprogram může obsahovat asi 2048 přmkových
úseků!
„ Po vyvolán cyklu neprogramujte řetězcové mry, je
nebezpeč kolize.
„ Po vyvolán cyklu najete do definované, absolutn
polohy.
80
Z
Y
X
VÁLCOVÝ PLÁŠ (cyklus 27, volitelný software)
Stroj a TNC mus být pro cyklus 27 VÁLCOVÝ PLÁŠ
upraveny od výrobce stroje!
8
8
Obrys definujte v podprogramu a určete jej pomoc cyklu 14 OBRYS.
CYCL DEF: zvolte cyklus 27 VÁLCOVÝ PLÁŠ
8 Hloubka frézován: Q1
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q6. Vzdálenost mezi nástrojem a
povrchem obrobku.
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv při frézován: Q12
8 Rádius válce: Q16. Poloměr válce.
8 Způsob kótován: Q17. Stupně = 0, mm/palce = 1
SLcykly
Cyklem 27 VÁLCOVÝ PLÁŠ je možné přenést obrys definovaný
předem v rozvinutém tvaru na plášt’ válce.
Z
„ Obrobek mus být upnutý vystředěně!
„ Osa nástroje mus být kolmo k ose otočného stolu!
„ Cyklus 14 OBRYS sm obsahovat pouze jedno čslo
návěšt!
„ Podprogram může obsahovat asi 1024 přmkových
úseků!
C
81
VÁLCOVÝ PLÁŠ (cyklus 28, volitelný software)
Stroj a TNC mus být pro cyklus 28 VÁLCOVÝ PLÁŠ
upraveny od výrobce stroje!
Cyklem 28 VÁLCOVÝ PLÁŠ je možné přenést drážku definovanou
předem v rozvinutém tvaru bez zkreslen bočnch stěn na plášt’ válce.
8
SLcykly
8
Obrys definujte v podprogramu a určete jej pomoc cyklu 14 OBRYS.
CYCL DEF: zvolte cyklus 28 VÁLCOVÝ PLÁŠ
8 Hloubka frézován: Q1
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q6. Vzdálenost mezi nástrojem a
povrchem obrobku.
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv při frézován: Q12
8 Rádius válce: Q16. Poloměr válce.
8 Způsob kótován: Q17. Stupně = 0, mm/palce = 1
8 Šřka drážky: Q20
8 Tolerance: Q21
Z
„ Obrobek mus být upnutý vystředěně!
„ Osa nástroje mus být kolmo k ose otočného stolu!
„ Cyklus 14 OBRYS sm obsahovat pouze jedno čslo
návěšt!
„ Podprogram může obsahovat asi 2048 přmkových
úseků!
C
82
VÁLCOVÝ PLÁŠ (cyklus 29, volitelný software)
Stroj a TNC mus být pro cyklus 29 VÁLCOVÝ PLÁŠ
upraveny od výrobce stroje!
8
8
Obrys definujte v podprogramu a určete jej pomoc cyklu 14 OBRYS.
CYCL DEF: zvolte cyklus 29 VÁLCOVÝ PLÁŠ VÝSTUPEK
8 Hloubka frézován: Q1
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q6. Vzdálenost mezi nástrojem a
povrchem obrobku.
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv hrubován: Q12
8 Rádius válce: Q16. Poloměr válce.
8 Způsob kótován: Q17. Stupně = 0, mm/palce = 1
8 ŠÍŘKA VÝSTUPKU: Q20
SLcykly
Cyklem 29 VÁLCOVÝ PLÁŠ je možné přenést výstupek definovaný
předem v rozvinutém tvaru bez zkreslen bočnch stěn na plášt’ válce.
Z
„ Obrobek mus být upnutý vystředěně!
„ Osa nástroje mus být kolmo k ose otočného stolu!
„ Cyklus 14 OBRYS sm obsahovat pouze jedno čslo
návěšt!
„ Podprogram může obsahovat asi 2048 přmkových
úseků!
C
83
VÁLCOVÝ PLÁŠ (cyklus 39, volitelný software)
Stroj a TNC mus být pro cyklus 39 VÁLCOVÝ PLÁŠ
OBRYS upraveny od výrobce stroje!
Cyklem 39 VÁLCOVÝ PLÁŠ OBRYS je možné přenést otevřený obrys
definovaný předem v rozvinutém tvaru na plášt’ válce.
8
SLcykly
8
Obrys definujte v podprogramu a určete jej pomoc cyklu 14 OBRYS.
CYCL DEF: zvolte cyklus 39 VÁLCOVÝ PLÁŠ OBRYS
8 Hloubka frézován: Q1
8 Přdavek na dokončen stěny: Q3
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q6. Vzdálenost mezi nástrojem a
povrchem obrobku.
8 Hloubka přsuvu: Q10
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q11
8 Posuv při frézován: Q12
8 Rádius válce: Q16. Poloměr válce.
8 Způsob kótován: Q17. Stupně = 0, mm/palce = 1
„ Obrobek mus být upnutý vystředěně!
„ Osa nástroje mus být kolmo k ose otočného stolu!
„ Cyklus 14 OBRYS sm obsahovat pouze jedno čslo
návěšt!
„ Podprogram může obsahovat asi 2048 přmkových
úseků!
84
1
Přehled
Z
Disponibiln cykly
ZPRACOVÁNÍ 3DDAT
Strana 85
230
PLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ (řádkován)
Strana 86
231
PRAVIDELNÁ PLOCHA
Strana 87
30
232 ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ
12
13
X
Strana 88
ZPRACOVÁNÍ 3DDAT (cyklus 14)
Cykly pro plošné frézován
(řádkován)
Cykly pro plošné frézován
(řádkován)
Cyklus vyžaduje frézu s čelnmi zuby, které řežou přes střed
(DIN 844) !
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 30 ZPRACOVÁNÍ 3DDAT
8 Název PGM digitalizovaných dat
8 MINbod oblasti
8 MAXbod oblasti
8 Bezpečnostn vzdálenost: 1
8 Hloubka přsuvu: 2
8 Posuv přsuvu do hloubky: 3
8 Posuv: 4
8 Přdavná funkce M.
14
85
TNC polohuje nástroj z aktuáln polohy nejprve do roviny
obráběn a pak v ose nástroje do výchozho bodu. Nástroj
předpolohujte tak, aby nemohlo dojt ke kolizi s obrobkem
nebo s upnkami!
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 230 ŘÁDKOVÁNÍ
8 Výchoz bod 1. osy: Q225
8 Výchoz bod 2. osy: Q226
8 Výchoz bod 3. osy: Q227
8 1. délka strany: Q218
8 2. délka strany: Q219
8 Počet řezů: Q240
8 Posuv přsuvu do hloubky: Q206
8 Posuv při frézován: Q207
8 Posuv napřč: Q209
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
Q206
Z
Q200
Q227
X
Y
Q207
N = Q240
Q219
Cykly pro plošné frézován
(řádkován)
ŘÁDKOVÁNÍ (cyklus 230)
Q209
Q226
Q218
86
Q225
X
Z
TNC polohuje nástroj z aktuáln polohy nejprve do roviny
obráběn a pak v ose nástroje do výchozho bodu (bod 1).
Nástroj předpolohujte tak, aby nemohlo dojt ke kolizi s
obrobkem nebo s upnkami!
Q236
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 231 PRAVIDELNÁ PLOCHA
8 Výchoz bod 1. osy: Q225
8 Výchoz bod 2. osy: Q226
8 Výchoz bod 3. osy: Q227
8 2. bod 1. osy: Q228
8 2. bod 2. osy: Q229
8 2. bod 3. osy: Q230
8 3. bod 1. osy: Q232
8 3. bod 2. osy: Q232
8 3. bod 3. osy: Q233
8 4. bod 1. osy: Q234
8 4. bod 2. osy: Q235
8 4. bod 3. osy: Q236
8 Počet řezů: Q240
8 Posuv při frézován: Q207
Q233
Q227
Q230
X
Q228
Q231
Q234
Q225
Cykly pro plošné frézován
(řádkován)
PRAVIDELNÁ PLOCHA (cyklus 231)
Y
Q235
Q232
N = Q240
Q229
Q226
Q207
X
87
Y
2. bezpečnostn vzdálenost Q204 zadejte tak, aby nemohlo
dojt ke kolizi s obrobkem nebo upnadly.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 232 ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ
8 Strategie obráběn: Q389
8 Výchoz bod 1. osy: Q225
8 Výchoz bod 2. osy: Q226
8 Výchoz bod 3. osy: Q227
8 Koncový bod 3. osy: Q386
8 1. délka strany: Q218
8 2. délka strany: Q219
8 Maximáln hloubka přsuvu: Q202
8 Přdavek na dokončen hloubky: Q369
8 Maximáln faktor překryt drah: Q370
8 Posuv při frézován: Q207
8 Posuv obráběn načisto: Q385
8 Polohovac posuv: Q253
8 Bezpečnostn vzdálenost: Q200
8 Bezpečnostn vzdálenost na straně: Q357
8 2. bezpečnostn vzdálenost: Q204
Q219
Cykly pro plošné frézován
(řádkován)
ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ (Cyklus 232)
Q226
Q225
Q218
X
Z
Q204
Q200
Q202
Q369
88
X
Přehled
Pomoc cyklů pro přepočet souřadnic lze obrysy posouvat, zrcadlit,
otáčet (v rovině), vyklápět (ven z roviny), zmenšovat a zvětšovat.
Disponibiln cykly
7 NULOVÝ BOD
247
NASTAVENÍ VZTAŽNÉHO BODU
8 ZRCADLENÍ
Strana 90
Strana 91
Strana 92
10 NATOČENÍ
Strana 93
11 ZMĚNA MĚŘÍTKA
Strana 94
26 ZMĚNA MĚŘÍTKA PRO DANOU OSU
Strana 95
19 ROVINA OBRÁBĚNÍ (volitelný software)
Strana 96
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
Cykly pro transformaci (přepočet)
souřadnic
Cykly pro přepočet souřadnic jsou od okamžiku své definice účinné tak
dlouho, dokud nejsou zrušeny nebo znovu definovnány. Původn obrys
by měl být definován v podprogramu. Zadávané hodnoty se mohou
udávat absolutně i přrůstkově.
89
POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU (cyklus 7)
Z
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
8
90
CYCL DEF: zvolte cyklus 7 POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU
8 Zadejte souřadnice nového nulového bodu nebo čslo nulového
bodu z tabulky nulových bodů.
Zrušen posunut nulového bodu: znovu definujte cyklus se vstupnmi
hodnotami 0.
13 CYCL DEF 7.0 NULOVÝ BOD
14 CYCL DEF 7.1 X+60
16 CYCL DEF 7.3 Z5
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
Posunut nulového bodu provádějte před ostatnmi
přepočty souřadnic!
Y
Y
Z
X
X
NASTAVENÍ VZTAŽNÉHO BODU (cyklus 247)
CYCL DEF: zvolte cyklus 247 NASTAVENÍ VZTAŽNÉHO BODU
8 Čslo vztažného bodu: Q339. Zadejte čslo nového vztažného bodu
z presettabulky.
Z
Y
Y
Z
X
13 CYCL DEF 247 NASTAVIT VZTAŽNÝ BOD
Q339=4
;ČÍSLO VZTAŽNÉHO BODU
Při aktivaci vztažného bodu z tabulky Preset zruš TNC
všechny aktivn transformace souřadnic, které byly
aktivovány následujcmi cykly:
„ Cyklus 7, Posunut nulového bodu
„ Cyklus 8, Zrcadlen
„ Cyklus 10, Natočen
„ Cyklus 11, Faktor změny měřtka
„ Cyklus 26, Faktor změny měřtka pro určitou osu
X
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
8
Přepočet souřadnic z cyklu 19, Naklopen roviny obráběn,
však zůstane aktivn.
Pokud aktivujete presetčslo 0 (řádka 0), tak aktivujete
vztažný bod, který jste naposledy nastavili v ručnm druhu
provozu ručně.
V provoznm režimu PGMTEST je cyklus 247 neúčinný.
91
ZRCADLENÍ (cyklus 8)
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 8 ZRCADLENÍ
8 Zadejte zrcadlenou osu: X nebo Y přpadně X a Y
Zrušen ZRCADLENÍ: nová definice cyklu se zadánm BEZ ZADÁNÍ.
15 CALL LBL1
Y
16 CYCL DEF 7.0 NULOVÝ BOD
17 CYCL DEF 7.1 X+60
18 CYCL DEF 7.2 Y+40
19 CYCL DEF 8.0 ZRCADLENÍ
20 CYCL DEF 8.1 Y
21 CALL LBL1
„ Osu nástroje nelze zrcadlit!
„ Cyklus vždy zrcadl origináln obrys (zde v přkladu
uložený v podprogramu LBL 1)!
92
Z
X
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 10 NATOČENÍ
8 Zadejte úhel natočen:
Rozsah zadáván 360° až +360°
Vztažná osa pro úhel natočen
Pracovn rovina
Vztažná osa a směr 0
X/Y
Y/Z
Z/X
X
Y
Z
Zrušen NATOČENÍ: znovu definujte cyklus s úhlem natočen 0.
12 CALL LBL1
13 CYCL DEF 7.0 NULOVÝ BOD
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
NATOČENÍ (cyklus 10)
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 NATOČENÍ
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL1
93
ZMĚNA MĚŘÍTKA (cyklus 11)
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 11 ZMĚNA MĚŘÍTKA
8 Zadejte změnu měřtka SCL (anglicky scale = měřtko):
Rozsah zadáván 0,000001 až 99,999999
Zmenšen … SCL<1
Zvětšen … SCL>1
Zrušen ZMĚNY MĚŘÍTKA: znovu definujte cyklus s SCL1.
11 CALL LBL1
12 CYCL DEF 7.0 NULOVÝ BOD
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 ZMĚNA MĚŘÍTKA
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL1
ZMĚNA MĚŘÍTKA působ v rovině obráběn nebo ve třech
hlavnch osách (v závislosti na strojnm parametru 7410)!
94
ZMĚNA MĚŘÍTKA PRO OSU (cyklus 26)
CYCL DEF: zvolte cyklus 26 ZMĚNA MĚŘÍTKA PRO OSU
8 Osa a faktor měřtka: souřadnicové osy a faktory měřtka pro
protažen nebo zkrácen v dané ose.
8 Souřadnice středu: střed osově specifického natažen nebo
zkrácen.
Zrušen ZMĚNY MĚŘÍTKA OSY: znovu definujte cyklus s faktorem
měřtka 1 pro změněnou osu.
Souřadné osy s polohami pro kruhové dráhy nesmte
natahovat nebo smršt’ovat s rozdlnými faktory.
25 CALL LBL1
26 CYCL DEF 26.0 ZMĚNA MĚŘÍTKA OSY
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
8
27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15 CCY+20
28 CALL LBL1
95
ROVINA OBRÁBĚNÍ (cyklus 19, volitelný software)
Cykly pro transformaci
(přepočet) souřadnic
Stroj a TNC mus být pro naklápěn ROVINY OBRÁBĚNÍ
upraveny od výrobce stroje.
Cyklus 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ podporuje práci s naklápěcmi hlavami
a/nebo s naklápěcmi stoly.
8
Vyvolejte nástroj
Odjete nástrojem v ose nástroje (zabrán to kolizi)
8 Přpadně polohujte osy natočen pomoc bloku L na požadovaný úhel.
8 CYCL DEF: zvolte cyklus 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ
8 Zadejte úhel nakloněn přslušné osy nebo prostorový úhel
8 Přpadně zadejte posuv osy natočen při automatickém polohován
8 Přpadně zadejte bezpečnostn vzdálenost
8 Aktivace korekce: pojezd ve všech osách
8 Naprogramovat obráběn, jako by rovina nebyla naklopená
Zrušen cyklu naklopen ROVINY OBRÁBĚNÍ: znovu definujte cyklus s
úhlem naklopen 0.
8
4 TOOL CALL 1 Z S2500
5 L Z+350 R0 FMAX
6 L B+10 C+90 R0 FMAX
7 CYCL DEF 19.0 ROVINA OBRÁBĚNÍ
8 CYCL DEF 19.1 B+10 C+90 F1000 VZDÁLENOST 50
96
Speciáln cykly
Přehled
Disponibiln cykly
Strana 98
12 VYVOLÁNÍ PROGRAMU
Strana 98
13 ORIENTACE
Strana 99
32
Strana 100
TOLERANCE
Speciáln cykly
9 ČASOVÁ PRODLEVA
97
ČASOVÁ PRODLEVA (cyklus 9)
Chod programu je po dobu ČASOVÉ PRODLEVY zastaven.
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 9 ČASOVÁ PRODLEVA
8 Zadejte časovou prodlevu v sekundách.
48 CYCL DEF 9.0 ČASOVÁ PRODLEVA
Speciáln cykly
49 CYCL DEF 9.1 ČASOVÁ PRODLEVA 0,5
VYVOLÁNÍ PROGRAMU (cyklus 12)
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 12 VYVOLÁNÍ PROGRAMU
8 Zadejte název vyvolávaného programu
Cyklus 12 VYVOLÁNÍ PROGRAMU se mus vyvolávat!
7 CYCL DEF 12.0 VYVOLÁNÍ PROGRAMU
8 CYCL DEF 12.1 LOT31
9 L X+37.5 Y12 R0 FMAX M99
7 CYCL DEF 12.0
PGM CALL
8 CYCL DEF 12.1
LOT31
0 BEGIN PGM
LOT31 MM
9 ... M99
END PGM LOT31
98
Stroj a TNC mus být pro ORIENTACI VŘETENA upraveny od
výrobce stroje!
8
8
CYCL DEF: zvolte cyklus 13 ORIENTACE
8 Zadejte orientačn úhel, vztažený k referenčn ose úhlu pracovn
roviny:
Rozsah zadáván 0 až 360°
Přesnost zadáván 0,1°
Cyklus vyvolávejte pomoc M19 nebo M20.
12 CYCL DEF 13.0 ORIENTACE
13 CYCL DEF 13.1 ÚHEL 90
Y
Z
X
Speciáln cykly
ORIENTACE VŘETENA (cyklus 13)
99
TOLERANCE (cyklus 32)
Stroj a TNC mus být pro rychlé frézován obrysu upraveny
od výrobce stroje!
Speciáln cykly
Cyklus 32 TOLERANCE působ od okamžiku své definice!
TNC automaticky vyhlad obrys mezi libovolnými (nekorigovanými nebo
korigovanými) prvky obrysu. Nástroj tak pojžd po povrchu obrobku
plynule. Jeli třeba, snž TNC automaticky naprogramovaný posuv, tak
že program se zpracovává vždy „bez škubán“ s nejvyšš možnou
rychlost.
Tmto vyhlazenm vznikne určitá odchylka od obrysu. Velikost této
odchylky od obrysu (HODNOTA TOLERANCE) je definována výrobcem
stroje ve strojnm parametru. Cyklem 32 změnte přednastavenou
hodnotu tolerance (viz obrázek vpravo nahoře).
8
100
CYCL DEF: zvolte cyklus 32 TOLERANCE
8 Tolerance T: přpustná odchylka obrysu v mm
8 Obráběn načisto/hrubován: (volitelný software)
Zvolte nastaven filtru
0: frézovat s vyšš obrysovou přesnost
1: frézovat většm posuvem
8 Tolerance pro rotačn osy: (volitelný software)
Přpustná odchylka polohy rotačnch os ve stupnch při aktivn
M128.
Funkce PLANE (volitelný software 1)
Stroj a TNC mus být pro naklápěn pomoc funkce PLANE
upraveny od výrobce stroje.
Funkce PLANE (anglicky plane = rovina) je výkonný nástroj, kterým
můžete různým způsobem definovat nakloněné roviny obráběn.
Všechny v TNC využitelné funkce PLANE popisuj požadovanou rovinu
obráběn nezávisle na rotačnch osách, které na vašem stroji skutečně
existuj. K dispozici jsou tyto možnosti:
Disponibiln definice rovin
Definice prostorového úhlu
Strana 102
Definice průmětu úhlu
Strana 103
Definice Eulerových úhlů
Strana 104
Definice vektoru
Strana 105
Definován bodů
Strana 106
Přrůstkový prostorový úhel
Strana 107
Zrušen definice rovin
Strana 108
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Přehled
101
Definice prostorového úhlu (PLANE SPATIAL)
8
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE SPATIAL
8 Prostorový úhel A?: úhel natočen SPA kolem osy X vztažené ke
stroji (viz obrázek vpravo nahoře).
8 Prostorový úhel B?: úhel natočen SPB kolem osy Y vztažené ke
stroji (viz obrázek vpravo nahoře).
8 Prostorový úhel C?: úhel natočen SPC kolem pevné strojn osy Z
(viz obrázek vpravo dole).
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 MOVE ABST10
F500 SEQ
Před programovánm dbejte na tyto body
Muste vždy definovat všechny tři prostorové úhly SPA,
SPB a SPC, i když některý z nich je 0.
Nahoře uvedený postup natáčen plat nezávisle na právě
aktivn ose nástroje.
102
8
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE PROJECTED
8 Průmět úhlu 1. roviny souřadnic?: úhel promtán nakloněné
roviny obráběn do 1. souřadnicové roviny pevného strojnho
souřadného systému (viz obrázek vpravo nahoře).
8 Průmět úhlu 2. roviny souřadnic?: úhel promtán nakloněné
roviny obráběn do 2. souřadnicové roviny pevného strojnho
souřadného systému (viz obrázek vpravo nahoře).
8 Úhel ROT naklopené roviny?: otočen naklopeného souřadného
systému okolo naklopené osy nástroje (odpovdá smyslem rotaci
cyklem 10 NATOČENÍ; viz obrázek vpravo dole).
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30
MOVE ABST10 F500
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Definice projekčnho úhlu (PLANE PROJECTED)
Před programovánm dbejte na tyto body
Průmět úhlu můžete použt pouze tehdy, máli se obrábět
pravoúhlý kvádr. Jinak vzniknou na obrobku deformace.
103
Definice Eulerova úhlu (PLANE EULER)
8
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE EULER
8 Úhel natočen hlavn roviny souřadnic?: úhel natočen EULPR
kolem osy Z (viz obrázek vpravo nahoře)
8 Úhel naklopen osy nástroje? : úhel natočen EULNUT
souřadnicového systému okolo osy X, pootočené o precesn úhel
(viz obrázek vpravo dole)
8 Úhel ROT naklopené roviny?: natočen EULROT naklopeného
souřadného systému kolem naklopené osy Z (obdobné rotaci
pomoc cyklu 10 natočen). Pomoc úhlu rotace můžete
jednoduchým způsobem určit směr osy X v nakloněné rovině
obráběn.
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 PLANE EULER EULPR+45 EULNU20 EULROT22
MOVE ABST10 F500
Před programovánm dbejte na tyto body
Pořad natáčen plat nezávisle na aktivn ose nástroje.
104
8
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE VECTOR
8 Složka X vektoru základny?: Xsložka BX základnho vektoru B
(viz obrázek vpravo nahoře)
8 Složka Y vektoru základny?: Ysložka BY základnho vektoru B
(viz obrázek vpravo nahoře)
8 Složka Z vektoru základny?: Zsložka BZ základnho vektoru B
(viz obrázek vpravo nahoře)
8 Složka X vektoru normály?: Xsložka NX normálového vektoru N
(viz obrázek vpravo dole)
8 Složka Y vektoru normály?: Ysložka NY normálového vektoru N
(viz obrázek vpravo dole)
8 Složka Z vektoru normály?: Zsložka NZ normálového vektoru N
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Vektorová definice (PLANE VECTOR)
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY0.4 BZ
0.4472 NX0.2 NY0.2 NZ0.9592 MOVE ABST10 F500
Před programovánm dbejte na tyto body
TNC vypočtává interně z vašich údajů vždy normálové
vektory.
105
Definice bodů (PLANE POINTS)
8
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ PLANE POINTS
8 Souřadnice X 1. bodu roviny?: souřadnice X P1X
8 Souřadnice Y 1. bodu roviny?: souřadnice Y P1Y
8 Souřadnice Z 1. bodu roviny?: souřadnice Z P1Z
8 Souřadnice X 2. bodu roviny?: souřadnice X P2X
8 Souřadnice Y 2. bodu roviny?: souřadnice Y P2Y
8 Souřadnice Z 2. bodu roviny?: souřadnice Z P2Z
8 Souřadnice X 3. bodu roviny?: souřadnice X P3X
8 Souřadnice Y 3. bodu roviny?: souřadnice Y P3Y
8 Souřadnice Z 3. bodu roviny?: souřadnice Z P3Z
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 MOVE ABST10 F500
Před programovánm dbejte na tyto body
Spojnice mezi bodem 1 a bodem 2 určuje směr naklopené
hlavn osy (X při ose nástroje Z).
Tyto tři body definuj sklon roviny. Polohu aktivnho
nulového bodu TNC neměn.
106
8
8
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE RELATIVE
8 Inkrementáln úhel?: prostorový úhel, o nějž se má aktivn rovina
obráběn dále naklopit (viz obrázek vpravo nahoře). Osu, kolem nž
se má naklápět, zvolte softklávesou.
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 PLANE RELATIV SPB45 MOVE ABST10 F500 SEQ
Před programovánm dbejte na tyto body
Definovaný úhel působ vždy vůči aktivn rovině obráběn
bez ohledu na to, jakou funkc jste ji aktivovali.
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Přrůstkový prostorový úhel (PLANE RELATIVE)
Můžete programovat libovolný počet funkc PLANE
RELATIVE po sobě.
Chceteli se opět vrátit na tu rovinu obráběn, která byla
aktivn před funkc PLANE RELATIVE, pak definujte PLANE
RELATIVE stejným úhlem, avšak s opačným znaménkem.
Použijeteli PLANE RELATIVE na nenaklopenou rovinu
obráběn, pak natočte tuto nenaklopenou rovinu obráběn
jednoduše o prostorový úhel definovaný ve funkci PLANE.
107
Zrušen definice rovin (PLANE RESET)
8
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
8
108
Zvolte SPECIÁLNÍ FUNKCE TNC
Zvolte NAKLONĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ, PLANE RESET
8 Dále viz vlastnosti polohován (viz „Automatické natočen (MOVE/
STAY/TURN)” na straně 109)
5 PLANE RESET MOVE ABST10 F500 SEQ
Před programovánm dbejte na tyto body
Funkce PLANE RESET zcela zruš aktivn funkci PLANE –
nebo aktivn cyklus 19 ( úhel = 0 a funkce nen aktivn).
Vcenásobná definice nen nutná.
Automatické natočen (MOVE/STAY/TURN)
8
8
8
Funkce PLANE má natočit rotačn osy automaticky na
vypočtené hodnoty os, přičemž se relativn poloha mezi
obrobkem a nástrojem nezměn. TNC provede vyrovnávac
pohyb v lineárnch osách.
Funkce PLANE má rotačn osy automaticky natočit na
vypočtené hodnoty, přičemž se polohuj pouze rotačn osy.
TNC neprovede žádný vyrovnávac pohyb v lineárnch
osách.
Naklopte rotačn osy v dalšm samostatném polohovacm
bloku.
Jestliže jste zvolili MOVE nebo TURN (funkce PLANE mus naklopit
automaticky), je nutno definovat ještě tyto dva parametry:
8
8
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Po zadán všech parametrů k definován roviny muste určit, jak se maj
rotačn osy naklopit na vypočtené hodnoty os:
Vzdálenost středu natáčen od hrotu nástroje (inkrementálně):
TNC natáč nástroj (stůl) okolo špičky nástroje. Pomoc parametru
ABST přesunete střed natáčen, vztažený k aktuáln poloze špičky
nástroje.
Posuv? F=: dráhová rychlost, jž se má nástroj naklopit
109
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Zvolte různé možnosti (SEQ +/)
110
Z vámi definované polohy roviny obráběn mus TNC vypočtat k tomu
vhodné postaven rotačnch os na vašem stroji. Zpravidla vznikaj vždy
dvě možná řešen.
Přepnačem SEQ nastavte, které z možných řešen má TNC použt:
8
SEQ+ napolohuje hlavn osu tak, že zaujme kladný úhel. Hlavn osa je
2. rotačn osa, vycházmeli od stolu, nebo 1. rotačn osa, vycházme
li od nástroje (závis na konfiguraci stroje, viz též obrázek vpravo
nahoře)
8 SEQ napolohuje hlavn osu tak, že zaujme záporný úhel.
Neležli vámi zvolené řešen pomoc SEQ v rozsahu pojezdu stroje,
vydá TNC chybové hlášen Nedovolený úhel.
Výběr způsobu transformace
8
8
COORD ROT určuje, že funkce PLANE má pouze natočit
souřadný systém na definovaný úhel naklopen. Otočný
stůl se nepohne, kompenzace natočen se provede
výpočetně.
TABLE ROT určuje, že funkce PLANE má napolohovat
otočný stůl na definovaný úhel natočen. Kompenzace se
provede natočenm obrobku.
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
U strojů s kulatým stolem C je k dispozici funkce, kterou můžete určit
druh transformace:
111
Funkce PLANE (volitelný
software 1)
Strmé frézován v naklopené rovině
112
Ve spojen s novými funkcemi PLANE a funkc M128 můžete v
naklopené rovině obráběn frézovat skloněnou frézou. Zde jsou k
dispozici dvě možnosti definován:
„ Frézován skloněnou frézou inkrementálnm pojžděnm rotačn osy
„ Frézován skloněnou frézou pomoc normálových vektorů
Frézován skloněnou frézou v naklopené rovině funguje
pouze s frézami s kulovým rádiusem.
U naklápěcch hlav/naklápěcch stolů 45 můžete
definovat úhel odklonu také jako prostorový úhel. K tomu
máte k dispozici funkci FUNCTION TCPM.
Viz „Grafika a indikace stavu“
Určen obrobku v grafickém okně
Dialog pro formu BLK (polotovaru) se objev automaticky po otevřen
nového programu.
„ Otevřete nový program nebo při již otevřeném programu stiskněte
softklávesu BLK FORM.
„ Osa vřetena
„ MINbod a MAXbod
Následuje výběr nejčastěji potřebných funkc.
Grafika a indikace stavu
Grafika a indikace stavu
Programovac grafika
Zvolte rozdělen obrazovky PROGRAM+GRAFIKA!
Během zadáván programu může TNC naprogramované obrysy
zobrazovat ve dvojrozměrné grafice:
8
Automaticky hned vykreslovat
8
Grafiku spustit ručně
8
Grafiku spustit po blocch
113
Grafika a indikace stavu
Testovac grafika a grafika průběhu programu
114
Zvolte rozdělen obrazovky GRAFIKA nebo
PROGRAM+GRAFIKA!
V provoznm režimu Test programu a v provoznch režimech prováděn
programu může TNC obráběn graficky simulovat. Pomoc softkláves
můžete zvolit následujc náhledy:
8
Půdorys
8
Zobrazen ve 3 rovinách
8
3Dzobrazen
Zvolte rozdělen obrazovky PROGRAM+STAV nebo
POZICE+STAV!
Ve spodn části obrazovky jsou během provoznch režimů vykonáván
programů uvedené tyto informace:
„ Poloha nástroje
„ Posuv
„ Aktivn přdavné funkce
Pomoc softkláves můžete zobrazit v okně na obrazovce dalš informace
o stavu:
8
Informace o programu
8
Polohy nástroje
8
Nástrojová data
8
Transformace (přepočty) souřadnic
8
Podprogramy, opakován části programu
8
Proměřován nástrojů
8
Aktivn přdavné funkce M
Grafika a indikace stavu
Zobrazen stavu
115
Programován podle DIN/ISO
Programován podle DIN/ISO
Programován pohybů nástroje pomoc
pravoúhlých souřadnic
G00
G01
G02
G03
G05
G06
G07*
Přmkový pohyb rychloposuvem
Přmkový pohyb
Kruhový pohyb ve smyslu hodinových ručiček
Kruhový pohyb proti smyslu hodinových ručiček
Kruhový pohyb bez udán směru otáčen
Kruhový pohyb s tangenciálnm napojenm na
obrys
Polohovac blok paralelně s osou
Programován pohybů nástroje pomoc
Polárn souřadnice
G10
G11
G12
G13
G15
G16
Přmkový pohyb rychloposuvem
Přmkový pohyb
Kruhový pohyb ve smyslu hodinových ručiček
Kruhový pohyb proti smyslu hodinových ručiček
Kruhový pohyb bez udán směru otáčen
Kruhový pohyb s tangenciálnm napojenm na
obrys
*) Funkce působc po blocch
116
Vrtac cykly
G240
G200
G201
G202
G203
G204
G205
G208
G206
G207
G209
G262
G263
G264
G265
G267
Navrtán středicch důlků
Vrtán
Vystružován
Vyvrtáván
Univerzáln vrtán
Zpětné zahlubován
Univerzáln hluboké vrtán
Vrtac frézován
Nové řezán vnitřnch závitů
Řezán vnitřnch závitů GS (řzené vřeteno) nově
Vrtán závitu s odlomenm třsky
Frézován závitů
Frézován závitů se zahloubenm
Vrtac frézován závitů
Vrtac frézován závitů Helix
Frézován vnějšch závitů
SLcykly skupiny 2
G251
G252
G253
G254
G212
G213
G214
G215
G210
G211
G37
G120
G121
G122
G123
G124
G125
G127
G128
Pravoúhlá kapsa kompletně
Kruhová kapsa kompletně
Drážka kompletně
Kruhová drážka kompletně
Dokončen kapsy
Dokončen ostrůvku
Obráběn kruhové kapsy načisto
Obráběn kruhového ostrůvku načisto
Drážka kývavě
Kruhová drážka
G129
Rastr bodů
G220
G221
Rastr bodů v kruhu
Rastr bodů v přmkách
*) Funkce působc po blocch
G139
Definice podprogramu obrysu
Obrysová data
Předvrtán
Hrubován
Dokončen dna
Dokončen stěn
Otevřený obrys
Válcový plášt’ (volitelný software)
Frézován drážek na válcovém plášti (volitelný
software)
Válcový plášt’ frézován výstupku (volitelný
software)
Válcový plášt’ frézován obrysu (volitelný
software)
Programován podle DIN/ISO
Kapsy, ostrůvky a drážky
Řádkován (plošné frézován)
G60
G230
G231
G232
Zpracováván 3Ddat
Řádkován (plošné frézován)
Pravidelná plocha
Frézován na čele
117
Programován podle DIN/ISO
Cykly pro transformaci (přepočet) souřadnic
Cykly dotykové sondy
G53
G54
G247
G28
G73
G72
G80
G410*
G411*
G412*
G413*
G414*
G415*
G416*
G417*
G418*
G419*
G420*
G421*
G422*
G423*
G424*
G425*
G426*
G427*
G430*
G431*
G440*
G480*
G481*
G482*
G483*
Posunut nulového bodu z tabulky nulových bodů
Přmé zadán posunut nulového bodu
Nastaven vztažného bodu
Zrcadlen obrysů
Otočen souřadného systému
Změna měřtka, zmenšen či zvětšen obrysů
Rovina obráběn (volitelný software)
Speciáln cykly
G04*
G36
G39
G79*
G62
Časová prodleva
Orientace vřetena
Deklarován programu jako cyklu
Vyvolán cyklu
Tolerance (volitelný software)
Cykly dotykové sondy
G55*
G400*
G401*
G402*
G403*
G404*
G405*
118
Měřen souřadnic
Základn natočen 2 body
Základn natočen 2 otvory
Základn natočen 2 ostrůvky
Základn natočen pomoc kulatého stolu
Nastaven základnho natočen
Základn natočen pomoc kulatého stolu, střed
otvoru
Vztažný bod střed pravoúhlé kapsy
Vztažný bod střed pravoúhlého ostrůvku
Vztažný bod střed otvoru
Vztažný bod střed kruhového ostrůvku
Vztažný bod roh zvenku
Vztažný bod roh zevnitř
Vztažný bod střed roztečné kružnice
Vztažný bod osa dotykové sondy
Vztažný bod střed 4 otvorů
Vztažný bod jednotlivá osa
Měřen úhlu
Měřen otvoru
Měřen kruhového ostrůvku
Měřen pravoúhlé kapsy
Měřen pravoúhlého ostrůvku
Měřen drážky zevnitř
Měřen žebra zvenku
Měřen libovolné souřadnice
Měřen roztečné kružnice
Měřen roviny
Tepelná kompenzace
Kalibrace TT
Měřen délky nástroje
Měřen rádiusu nástroje
Měřen délky a rádiusu nástroje
Rozměrové údaje
G17
G18
G19
G20
G90
G91
Rovina X/Y, osa nástroje Z
Rovina Z/X, osa nástroje Y
Rovina Y/Z, osa nástroje X
Čtvrtá osa je osa nástroje
Najet, přpadně odjet od sražen, zaoblen či obrysu
G24*
G25*
G26*
G27*
Sražen s délkou sražen R
Zaoblit rohy rádiusem R
Najet obrys tangenciálně na kruhu s rádiusem R
Odjet z obrysu tangenciálně po kruhu s
rádiusem R
Absolutn rozměry
Přrůstkové rozměry (řetězcová kóta)
Stanoven rozměrové jednotky (začátek programu)
G70
G71
Rozměrová jednotka palec
Rozměrová jednotka mm
Definován polotovaru pro grafiku
G30
G31
Určen roviny, souřadnice MINbodu
Rozměrové údaje (pomoc G90, G91),
souřadnice MAXbodu
Definice nástroje
Ostatn Gfunkce
G99*
G29
G38
G51*
Definice nástroje v programu s délkou L a
rádiusem R
Korekce rádiusu nástroje
G40
G41
G42
G43
G44
Bez korekce rádiusu
Korekce rádiusu nástroje, vlevo od obrysu
Korekce rádiusu nástroje, vpravo od obrysu
Korekce rádiusu paralelně s osou, prodloužen
dráhy pojezdu
Korekce rádiusu paralelně s osou, zkrácen
dráhy pojezdu
G98*
Programován podle DIN/ISO
Definice roviny obráběn
Převzet posledn polohy jako pólu
Zastaven chodu programu
Vyvolat dalš čslo nástroje (pouze u centrálnho
zásobnku nástrojů)
Nastavit značku (čslo návěšt)
*) Funkce působc po blocch
119
Programován podle DIN/ISO
Funkce s Qparametry
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D19
120
Přmé přiřazen hodnoty
Vytvořen a přiřazen součtu dvou hodnot
Vytvořen a přiřazen rozdlu dvou hodnot
Vytvořen a přiřazen součinu dvou hodnot
Vytvořen a přiřazen podlu dvou hodnot
Vytvořen a přiřazen druhé odmocniny z čsla
Určen a přiřazen sinusu úhlu ve stupnch
Určen a přiřazen kosinusu úhlu ve stupnch
Vytvořen a přiřazen druhé odmocniny ze součtu
druhých mocnin dvou čsel (Pythagoras)
Pokud je rovno, skočit na uvedené návěšt
Pokud nen rovno, skočit na uvedené návěšt
Pokud je větš, skočit na uvedené návěšt
Pokud je menš, skočit na uvedené návěšt
Určen a přiřazen úhlu pomoc arc tg ze dvou
stran nebo pomoc sin a cos úhlu
Vypsat na obrazovce text
Odeslat text nebo obsah parametru přes datové
rozhran
Předat čselné hodnoty nebo Qparametry do
PLC
%
A
B
C
D
E
F
F
F
G
H
H
I
J
K
L
L
L
M
N
P
P
Q
Počátek programu
Osa vyklopen kolem X
Osa vyklopen kolem Y
Osa natočen kolem Z
Definován funkce s Qparametry
Tolerance pro kružnici zaoblen u M112
Posuv v mm/min u polohovacch bloků
Časová prodleva v sek. u G04
Faktor změny měřtka u G72
Funkce G (viz seznam Gfunkc)
Úhel polárnch souřadnic
Úhel natočen u G73
Souřadnice X středu kruhu / pólu
Souřadnice Y středu kruhu / pólu
Souřadnice Z středu kruhu / pólu
Nastavit značku (čslo návěšt) u G98
Skočit na značku (čslo návěšt)
Délka nástroje u G99
Přdavná funkce
Čslo bloku
Parametr cyklu u obráběcch cyklů
Hodnota nebo Qparametr v definici Q
parametru
Označen parametru (zástupce)
R
R
R
R
R
S
S
T
T
T
U
V
W
X
Y
Z
*
Rádius polárnch souřadnic u G10/G11/G12/
G13/G15/G16
Rádius kruhu u G02/G03/G05
Rádius zaoblen u G25/G26/G27
Délka sražen u G24
Rádius nástroje u G99
Otáčky vřetena v ot/min
Úhel pro orientaci vřetena G36
Čslo nástroje u G99
Vyvolán nástroje
Vyvolán dalšho nástroje u G51
Paraleln osa k X
Paraleln osa k Y
Paraleln osa k Z
Osa X
Osa Y
Osa Z
Znak konce bloku
Programován podle DIN/ISO
Adresy
121
Přdavné funkce M
Přdavné funkce M
M00
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M08
M09
M13
M14
M30
M89
M90
M91
M92
122
Zastaven chodu programu/zastaven vřetena/
vypnut chlazen
Volitelné zastaven prováděn programu
Zastaven prováděn programu/zastaven
vřetena/vypnut chlazen/skok zpět do bloku 1/
přpadně vymazán indikace stavu
Zapnut vřetena ve smyslu hodinových ručiček
Zapnut vřetena proti smyslu hodinových ručiček
Zastaven vřetena
Povolen výměny nástroje/zastaven chodu
programu (závis na strojnm parametru)/
zastaven vřetena
ZAP chladic kapaliny
VYP chladic kapaliny
Zapnut vřetena ve smyslu hodinových ručiček/
ZAP chladic kapaliny
Zapnut vřetena proti smyslu hodinových
ručiček/ZAP chladic kapaliny
Stejná funkce jako M02
Volná dodatečná funkce nebo vyvolán cyklu,
modálně účinné (závis na strojnm parametru)
Konstantn pojezdová rychlost v rozch (působ
pouze ve vlečném provozu)
V polohovacm bloku: souřadnice se vztahuj k
nulovému bodu stroje
V polohovacm bloku: souřadnice se vztahuj k
poloze, určené výrobcem stroje
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M101
M102
M103
M104
M105
M106
M107
M108
M109
Rezervováno
Redukce indikace rotačn osy na hodnotu pod
360°
Rezervováno
Rezervováno
Obráběn malých úseků obrysu
Konec korekce dráhy
Vyvolán cyklu, působ po blocch
Automatická výměna nástroje po uplynut jeho
životnosti
Zrušen M101
Redukce posuvu při zanořován na faktor F
Opětná aktivace naposledy nastaveného
vztažného bodu
Provést obráběn s druhým kVfaktorem
Provést obráběn s prvnm kVfaktorem
Viz Přručka uživatele
Zrušen M107
Konstantn pojezdová rychlost břitu nástroje v
poloměrech (zvýšen a snžen posuvu)
M111
M114
M115
M116
M117
M118
M120
M124
M126
M127
M128
M129
Konstantn pojezdová rychlost břitu nástroje v
poloměrech (pouze snžen posuvu)
Zrušen M109/M110
Autom. korekce geometrie stroje při obráběn s
osami naklopen (volitelný software)
Zrušen M114
Posuv úhlových os v mm/min (volitelný software)
Zrušen M116
Proložené polohován s ručnm kolečkem během
prováděn programu
Dopředný výpočet obrysu s korekc rádiusu
LOOK AHEAD
Nebrat do úvahy během zpracováván body z
nekorigovaných přmkových vět
Pojžděn rotačnch os nejkratš cestou
Zrušen M126
Zachován polohy hrotu nástroje při polohován
naklápěcch os (TCPM)1)
(volitelný software)
Zrušen M126
1) TCPM: Tool Center Point Management (řzen středu
nástroje)
M130
M134
M135
M136
M137
M138
M140
M141
M142
M143
M144
M145
M148
M149
M150
M200
.
.
.
M204
V polohovacm bloku: body se vztahuj k
nenaklopenému souřadnému systému
Přesné zastaven při polohován s rotačnmi
osami
Zrušen M134
Posuv F v milimetrech na otáčku vřetena
Posuv F v milimetrech za minutu
Výběr os naklopen pro M114, M128 a cyklus
Naklopen roviny obráběn
Odjezd od obrysu ve směru osy nástroje
Potlačen kontroly dotykovou sondou
Smazán modáln programové informace
Smazán základnho natočen
Ohled na kinematiku stroje v polohách
AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku (volitelný
software)
Zrušen M114
Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC
stop
Zrušen M148
Potlačit chybové hlášen koncového vypnače
Přdavné funkce pro laserové řezac stroje
Přdavné funkce M
M110
Viz Přručka uživatele
123
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 (86 69) 31-0
| +49 (86 69) 50 61
e-mail: [email protected]
HEIDENHAIN s.r.o.
Strěmchová 16
CZ106 00 Praha 10
{ (0 2) 72 65 81 31
| (0 2) 72 65 87 24
Technical support | +49 (86 69) 31-10 00
e-mail: [email protected]
Measuring systems { +49 (86 69) 31-31 04
e-mail: [email protected]
TNC support
{ +49 (86 69) 31-31 01
e-mail: [email protected]
NC programming { +49 (86 69) 31-31 03
e-mail: [email protected]
PLC programming { +49 (86 69) 31-31 02
e-mail: [email protected]
Lathe controls
{ +49 (7 11) 95 28 03-0
e-mail: [email protected]
www.heidenhain.de
Ve 00
533 19281 · SW01 · 3 · 1/2005 · Bi · Vytištěno ve spolkové Republice Německo · Práva změny jsou vyhražena

Podobné dokumenty

iTNC 530 - heidenhain

iTNC 530 - heidenhain Volné programován obrysu FK ................................... 25 Podprogramy a opakován část programu ................... Práce s cykly ...........................................................

Více