Profil společnosti 2016

Transkript

Profil společnosti 2016
SKUPINA EUROVIA CS
V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 2016
SKUPINA EUROVIA CS V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2016
EUROVIA CS GROUP IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS 2016
www.eurovia.cz www.eurovia.sk
Obsah Contents
6
Slovo předsedy představenstva A word from the Chairmanal
8
Struktura Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group structure
10
Působení Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group locations
11
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries
12
Obchodní a finanční výsledky Business and financial results
14
Oblast Čechy západ Western Bohemian Operations
18
Oblast Čechy střed Western Bohemian Operations
22
Oblast Morava Moravian Operations
26
Oblast Slovensko Slovak Operations
30
Oblast Železniční stavby a mosty Railway and Bridge Engineering Operations
34
Obalovny a lomy Asphalt plants and quarries
36Technologie Technology
38Laboratoře Laboratories
40
Společenská odpovědnost Social responsibility
42Certifikáty Certificates
44
Naši zaměstnanci Our employees
46
Dosažené úspěchy Achievements
48
Kontakty Contacts
5
Slovo předsedy představenstva
Chairman of the Board editorial
Vážení,
uplynulý rok byl plný různých překážek, které se nám podařilo překonávat a přeměnit v úspěchy. Do nového roku jsme tak vstoupili s optimismem. Jsem přesvědčen, že rok 2016 bude pro Skupinu EUROVIA
CS opět plný zajímavých stavebních příležitostí a výzev, na které jsme
bezpochyby připravení. Na jaře 2015 se portfolio služeb Skupiny rozšířilo o cementobetonové technologie (CB). Jelikož se nám tato činnost
osvědčila, rozhodli jsme se je v únoru 2016 vyčlenit do samostatného
závodu. Dokážeme tak lépe reagovat na poptávku práce v jednotlivých
regionech napříč celou Českou i Slovenskou republikou. V roce 2015
byly týmy sektoru CB nasazeny při opravách dálnice D2 v úseku mezi
Hustopečemi a Břeclaví, pracovaly na Letišti Václava Havla v Praze,
podílely se na pracích na R6 (dnes D6) v úseku Lubenec – Bošov.
Kromě již zmíněných projektů stojí za zmínku také zahájení prací
na dalších dvou úsecích dálnice D3 na jihu Čech, pokročily práce
na dálnici D11 i D8, zahájili jsme modernizaci dálnice D1 v úseku Měřín – Velké Meziříčí, opravili jsme povrch na několika místech dálnice
D5, D2 a opravili jsme také kilometry regionálně významných silnic.
V Táboře jsme dokončili protipovodňová opatření, v Jaroměři jsme
realizovali most, dokončena byla modernizace železniční trati Veselí
nad Lužnicí – Soběslav, mnoho dalších železničních zakázek aktuálně
provádíme. V Karlových Varech mají novou cyklostezku s krásným
doplňkem v podobě dřevěné lávky přes Ohři atd. Ze slovenského
prostředí musím zmínit dokončení technicky a technologicky velmi
náročného projektu Starého mostu v Bratislavě. Přes veškerá úskalí,
s nimiž se stavba Starého mostu a systému MHD v okolí potýkala,
skončila úspěšně v prosinci 2015. V Košicích pak byl realizován projekt
modernizace všech tramvajových uzlů ve městě a pokročily práce
na stavbě dálnice D3, obchvatu Žiliny. Nedílnou součástí Skupiny
EUROVIA CS je surovinová základna, do které patří obalovny a lomy.
Díky zvýšené poptávce po kamenivu a živičných směsích evidujeme
významný nárůst odběru směsí oproti roku 2014.
Stavební Skupina EUROVIA CS prováděla v roce 2015 stovky velkých
i malých projektů, nelze je všechny vyjmenovat. Další mimo již
uvedené najdete na stránkách tohoto profilu. Každopádně za všemi
těmito projekty stáli naši zaměstnanci – zkušení a schopní lidé,
kterým všem patří velké poděkování za jejich nasazení a přístup
6
ke každému jednotlivému projektu, a to kdekoliv na území České
i Slovenské republiky.
Věřím, že jsme, a v roce 2016 i nadále budeme, dobrými partnery
pro naše zákazníky a rovněž pro občany žijící v okolí našich staveb,
protože kde pracujeme, tam také žijeme.
Jsme vaši sousedé!
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
Dear readers,
The past year was a year full of various obstacles we managed to
overcome and transform into successes. Thus we have entered the
new year with optimism. I am convinced that for the EUROVIA CS
Group, 2016 will once again be a year full of interesting construction
opportunities and challenges that we will no doubt be ready for. In
spring of 2015, the Group's portfolio of services expanded to include
cement-concrete technology (CB). As this activity has turned out
well for us, we decided to allocate it its own construction office in
February 2016. This will allow us to better react to demand for work
in various regions across the Czech and Slovak Republics. In 2016,
CB sector teams were deployed during repairs to the D2 motorway
section between Hustopeče and Břeclav, also working at the Václav
Havel Airport in Prague and contributing to works on the R6 (now
D6) in the section Lubenec – Bošov.
Aside from the projects already mentioned, it is also worth
mentioning that work began on two further segments of the D3
motorway in South Bohemia and continued on the D11 and D8
motorways, we commenced with modernising the D1 motorway in
the stretch Měřín – Velké Meziříčí, we mended surfaces at several
sites on the D5 and D2 and also repaired kilometres of major
regional roads. In Tábor we completed flood prevention measures;
in Jaroměř we implemented a bridge; modernisation of the
Veselí nad Lužnicí – Soběslav railway track was completed,
while many other railway contracts are still underway.
In Karlovy Vary they have a new bicycle trail with the
beautiful addition of a wooden footbridge over the Ohře,
etc. From Slovakia I must mention the completion of the
technically and technologically highly complex project
of Bratislava's Old Bridge. Despite all the pitfalls involved
with construction of the Old Bridge and the public
transport system in the vicinity, work ended successfully
in December 2015. In Košice a project for modernising
all tram junctions in the city was implemented, and work
on construction of the Žilina bypass on the D3 motorway
continued. An integral part of the EUROVIA CS Group is its
raw material base, which includes the asphalt plants and
quarries. Thanks to increased demand for aggregates and
asphalt mixtures, we recorded significant growth in the
offtake of mixtures compared to 2014.
The EUROVIA CS Construction Group carried out
hundreds of projects, large and small, in 2015, and
it would be impossible to name them all. Others not
mentioned above can be found on the pages of this
profile. At any rate, behind all these projects were our
employees – experienced and capable people who
deserve great thanks for their commitment and approach
to each individual project anywhere in the Czech and
Slovak Republics.
Ing. Martin Borovka
Ing. Luboš Trojánek
Ing. Zdeněk Synáček
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
Chairman of the Board
Deputy Chairman of the Board
Member of the Board
Ing. Erika Kohoutová
Ing. Michal Sýkora
personální ředitelka
technický ředitel
HR Director
Technical Director
Ing. Martin Pekáček
Ing. Róbert Šinály
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti
Obalovny a lomy
ředitel oblasti Slovensko
ředitel oblasti
Čechy západ
Director of Asphalt Plants
and Quarries
Director of Slovak
Operations
Director of West
Bohemian Operations
I trust that we have been, and will remain in 2016, good
partners for our customers, as well as for the people
living near our works, because we also live where
we work.
We are your neighbours!
Ing. Pavel Jiroušek
Ing. Miroslav Trnka
Ing. Ján Špaňo
ředitel oblasti
Žel. stavby a mosty
ředitel oblasti Morava
Ing. Martin Borovka
Chairman of the Board
ředitel oblasti
Čechy střed
Director of Central
Bohemian Operations
Director of Railway and
Bridge Engineering
Operations
Director of Moravian
Operations
7
Struktura Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group structure
EUROVIA CS, a. s.
předseda představenstva
Ing. Martin Borovka
člen představenstva
Ing. Zdeněk Synáček
místopředseda
představenstva
Ing. Luboš Trojánek
personální úsek
Ing. Erika Kohoutová
finanční úsek
kancelář PP
útvar komunikace
a marketingu
Iveta Štočková, DiS.
technický úsek
Ing. Michal Sýkora
oblast Čechy západ
Ing. Zdeněk Novák
oblast Železniční
stavby a mosty
Ing. Miroslav Trnka
oblast Čechy střed
Ing. Pavel Jiroušek
oblast Morava
Ing. Ján Špaňo
oblast Obalovny a lomy
Ing. Martin Pekáček
obchodní útvar
Ing. Josef Roubíček
útvar mechanizace,
dopravy a investic
Ing. Zdeněk Langer
závod Plzeň
Ing. Jan Muzika
závod Železniční stavby
Michael Gelo
závod Liberec
Ing. Miroslav Slatinka
závod Zlín
Ing. Michal Friedlaender
EUROVIA
Kamenolomy, a. s.
Dipl. Ing. Michael Junge
právní útvar
Mgr. Petr Doubrava
útvar nákupů
Ing. Radim Hliňák
závod Ústí nad Labem
Ing. Roman Hek
závod Mosty a konstrukce
Ing. František Mašek
závod Čechy východ
Ing. Michal Šumpík
závod Ostrava
Ing. Jan Klimša
EUROVIA
Kameňolomy, s. r. o.
Ing. Ľudovít Kováč
útvar bezpečnosti práce,
požární ochrany a ekologie
Ing. Daniel Kukuczka
závod Karlovy Vary
Ing. Josef Král
GJW Praha spol. s r. o.
Ing. Milan Koudelka
závod Praha západ
Ing. Petr Tesař
závod Morava jih
Ing. Ludvík Šumbera
útvar informatiky
Ing. Jaroslav Valenta
závod České Budějovice
Ing. Pavel Vrba
PREFA PRO, a. s.
Ing. František Kozel
závod Praha východ
Ing. Tomáš Juna
EUROVIA Silba, a. s.
Josef Matoušek
OK Třebestovice, a. s.
Ing. Tomáš Chlasták
závod Emulze Kolín
Ing. Leoš Bešťák
závod
Cementobetonových
technologií
Ing. Petr Škoda
závod Obalovny CZ
Ing. Antonín Hnízdo
5 provozoven:
Dalovice, Černovice, Úžín,
Středokluky, Klecany
OBALOVNA
LETKOV, spol. s r. o.
Václav Sinkule
Jihočeská
obalovna, spol. s r. o.
Jan Mašek
Pražská obalovna
Herink, s. r. o.
Roman Kadlec
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Petr Červinka
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Ing. Jiří Jůn
Liberecká obalovna, s. r. o.
Zdeněk Zeman
Machnín, Červený Kostelec
Vysvětlivky:
Notes:
8
ředitelství společnosti
company management
dceřiná společnost
subsidiary company
SILASFALT s. r. o.
Ing. Tomáš Bortl
oblast
region
závod
division
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Pavel Samson
oblast Slovensko
EUROVIA SK, a. s.
Ing. Róbert Šinály
obchodní ředitel
Ing. Juraj Dančišín
závod Dopravné stavby
Ing. Ladislav Macura
závod Bratislava
Ing. Peter Tekeľ
závod Košice
Ing. Štefan Balint
závod Prešov
Ing. Marek Reisinger
závod Stred
Ing. Marián Kmeť
závod Operation
Ing. Ivan Očenáš
závod Obaľovne
Ing. Marcel Baláž
UNIASFALT s. r. o.
Ing. Martin Máté
9
Působení Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group locations
Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS
EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries
Horní Řasnice
Liberec
Ústí
nad Labem
Karlovy
Vary
Machnín (LO)
Královec
Dubnice
Liberec
Úžín
Bezděčín
Dolánky
Chlum
Tachov
Košťálov
Chomutov Libochovany
Červený
Děpoltovice
Kostelec (LO)
Chraberce
Dalovice
Klecany Hradec Králové – Plačice (VČO)
Straškov
Rvenice
Horní Tašovice
Praha
Plaňany
Velká Černoc Středokluky*
Chrtníky
Chomutovice
Herink
Třebnuška
Těškov
Pňovany
Letkov
Litice
Zápy
Praha
Říčany
Hradec Králové
Třebestovice
Kolín
Pardubice
Ostrava
Moravská
Třebová
Plzeň
Hněvotín
Brno
Svrčovec
Zlín
Chornice
Hněvotín (OOH)
Ostrava-Kunčice
Jakubčovice nad Odrou
Staré Město
Šenov u Nového Jičína
Jihlava (OOH)
Zádveřice
Česká u Brna
Planá (JČO)
Smolín
České
Budějovice
ředitelství / headquarters
dceřiná společnost kamenolom /
/ subsidiary company quarry
oblast / area of operation
závod / construction office
dceřiná společnost / subsidiary company
dceřiná společnost obalovna /
/ subsidiary company asphalt plant
Žilina
Poprad
emulzní a modifikační stanice /
/ emulsion and modification stations
Banská Bystrica
Šelpice
Uniasfalt
Prešov
Košice
Bratislava
Liptovská
Mara
Žilina
Horný
Hričov
provozovna kamenolom / quarry
provozovna pískovna / sand quarry
provozovna obalovna / asphalt plant
Dubná
Skala
recyklační centrum / recycling center
Beladice
Kvetnica
Malužiná
Sekier
Šelpice
10
Bystřec
Borušov (OMT)
Dubiná
Vydumanec
Borovník
Juskova Voľa
Hradová
Zbudza
Sedlice
Šemša
Brehov
Vígľaš
Hanišberg
11
Obchodní a finanční výsledky
Business and financial results
Konsolidované výkony [v  mil. Kč]
Consolidated results [in millions of CZK]
Dle účetních standardů IFRS / According to IFRS
Struktura zákazníků v  roce 2015 [%]
Client structure in 2015 [%]
4 %
Hospodářský výsledek před zdaněním [v  mil. Kč]
Group financial results before taxes [in millions of CZK]
Rentabilita před zdaněním [%] Pre-tax profit margin [%]
18 000
1 000
16 000
750
4,8 %
5,3 %
3,7 %
39 %
57 %
14 000
500
12 000
250
10 000
0
2013
13 187,6
2014
15 443,5
2015
2013
2014
2015
18 530,0
692,5
569,0
897,0
stát | kraje, města a obce | soukromý sektor
state government | regional and municipal governments | private sector
Počet zaměstnanců [k  31. 12. 2015]
Number of employees [as of 31 December 2015]
Struktura stavebních prací v  roce 2015 [%]
Structure of construction contracts in 2015 [%]
11 %
1 500
1 250
3 000
8 %
1 000
2 500
46 %
35 %
12
3 500
silnice, dálnice, měst. kom. | železnice a tramvajové trati | mosty | ostatní
roads | railway and tram tracks | bridges | other
Kapacita samofinancování [v  mil. Kč]
Capacity for self-financing [in millions of CZK]
750
2 000
500
1 500
250
1 000
0
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2 718
2 687
2 792
1 047,9
871,5
1 578,8
13
Oblast Čechy západ
Western Bohemian Operations
Od jara 2015 chrání město Tábor nová
protipovodňová zeď o délce 1 074 m. Práce
na protipovodňové ochraně začaly v září 2013
a dokončeny byly v květnu 2015.
Since 2015 the city of Tábor has been protected
by a new 1 074 m long flood wall. Work on flood
protection began in September of 2013 and was
completed in May of 2015.
Stavba je založena na převrtávané pilotové
stěně a její nadzemní část je z návodní strany
obložena kamennou zdí. Souběžně s tím
proběhla také revitalizace nábřežní zóny
pravého břehu řeky Lužnice, kde vznikla mlatová
cesta, několik tůní a výhonů tak, aby stavba byla
co nejvíce v souladu s okolní přírodou.
The structure was founded on a drilled pile
wall, and its above-ground section is lined
with a stone wall on the side facing the water.
In conjunction with this, the riverside of the
Lužnice's right bank was also revitalised, with
a footpath built along with several pools and
dykes so as to fit in as much as possible with the
surrounding landscape.
Součástí stavby byla také obnova povrchu
pozemní komunikace s využitím nízkohlučné
směsi VIAPHONE®, která zajistí obyvatelům
v lokalitě příznivější životní klima.
The works also included resurfacing roads using
the VIAPHONE® low noise mix to ensure more
favourable living conditions for local residents.
Zbyněk Hořejší
hlavní stavbyvedoucí, závod Ústí nad Labem
Project Manager, Ústí nad Labem Construction Office
Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny
pravého břehu řeky Lužnice v Táboře
14
15
V listopadu 2015 byl slavnostně zahájen provoz
na R6 (D6, od roku 2016) v úseku Lubenec – Bošov
na hlavním tahu mezi Prahou a Karlovými Vary.
Nový úsek je dlouhý 4,12 km. Komunikace odvádí
tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se
podstatně zlepšily životní podmínky jejich obyvatel.
16
In November 2015, the R6 (since 2016 the D6) in the
section Lubenec – Bošov on the main route between
Prague and Karlovy Vary was officially inaugurated. The
new segment is 4.12 km long. The road reroutes transit
traffic away from the built-up areas of municipalities,
thereby significantly improving the living conditions of
their inhabitants.
EUROVIA CS se podílela i na výstavbě v samotných
Karlových Varech. V červnu 2015 byla slavnostně
dokončena stavba Cyklostezka Doubský most –
Tašovice – Svatošská ul., v rámci projektu
Cyklostezka Ohře III. Trasa je dlouhá 2 016 m a kromě
samotné cyklostezky zahrnuje také 83 m dlouhou
lávku s dřevěnou mostovkou. Už měsíc po otevření
cyklostezky skončila výstavba ojedinělého komplexu
Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech.
Unikátní projekt slouží pro vzdělávání a trénink
prevence rizik a mimořádných životních situací pro
děti i jejich rodiče.
EUROVIA CS also contributed to construction work in
Karlovy Vary itself. In June 2015, the structure Bicycle
Path Doubský most – Tašovice – Svatošská ul. was
officially completed as part of the project Bicycle
Path Ohře III. The route is 2 016 m long and in addition
to the bike path itself also includes a long footbridge
with a wooden deck. Just a month after the bicycle path
opened, construction finished on the unique complex
Health and Safety Centre Karlovy Vary. This exclusive
project serves to educate and train risk prevention in
emergency situations for children and their parents.
V dubnu 2015 skončila v centru Plzně významná
modernizace tramvajových tratí. Současně byly
předány hned dva projekty (Rekonstrukce
tramvajové trati Pražská – U Zvonu v Plzni
a Rekonstrukce tramvajové trati, vodovodu
a kanalizace v Pražské ulici a kanalizace
na náměstí Republiky v Plzni). Stavební práce trvaly
13 měsíců.
In April 2015, a major upgrade to the tram tracks
in the centre of Plzeň was completed. Two projects
were handed over at the same time (Refurbishment
of tram tracks Pražská – U Zvonu in Plzeň and
Refurbishment of tram tracks, water lines and
sewers on Pražská ulice and sewers on Náměstí
Republiky in Plzeň). The construction work took
13 months.
Cyklostezka Doubský most –
Tašovice – Svatošská ul., v rámci
projektu Cyklostezka Ohře III
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary
Health and Safety Centre, Karlovy Vary
Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu v Plzni
Refurbishment of tram tracks Pražská – U Zvonu in Plzeň
Doubský most – Tašovice –
Svatošská ul. bicycle path as part
of Ohře III Bicycle Path project
R6 Lubenec - Bošov
R6 Lubenec – Bošov
17
Oblast Čechy střed
Central Bohemian Operations
V září byl slavnostně zprovozněn tunelový
komplex Blanka v Praze, jehož součástí byla také
samostatná stavba, a to 500 m dlouhé propojení
stávajícího Strahovského tunelu s novým
komplexem Blanka. Tento projekt proběhl
pod vedením EUROVIA CS a zahrnoval rovněž
stavební úpravy v Patočkově a Myslbekově ulici
včetně tramvajových tratí. V lokalitě také vznikla
klidová a volnočasová zóna – nový park Maxe
van der Stoela.
In September, the Blanka tunnel complex in
Prague was officially opened, including a separate
structure – a 500 m long connection between
the existing Strahov Tunnel and the new Blanka
complex. This project was executed under the
leadership of EUROVIA CS and also involved
structural modifications on Patočkova and
Myslbekova streets, including tram tracks. A new
rest and leisure zone – the new Max van Der
Stoel Park – was also created in the area.
Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
Director, Prague-West Construction Office
Strahovský tunel 2. stavba – část 2. B
hloubený tunel MO
18
19
Povodně v roce 2013 nenávratně poničily historický
most Komenského v Jaroměři. Nový most pro pěší
a cyklisty je dlouhý 61,5 m a iroký 4,5 m a svými
pilíři nezasahuje do koryta řeky. Dokončen byl
v březnu 2015.
The floods in 2013 irreparably damaged the historical
Komenský Bridge in Jaroměř. The new bridge for
pedestrians and cyclists is 6.15 m long and 4.5 m wide,
and its pillars do not interfere with the riverbed. It was
completed in March 2015.
V říjnu 2015 byl zprovozněn 3 028 m dlouhý opravený
úsek silnice III. třídy spojující obce Bedřichov
a Hrabětice v Libereckém kraji.
In October 2015, a 3 028 m long mended segment
of the Class III road connecting Bedřichov and
Hrabětice in the Liberec Region was opened.
Od konce října 2015 cestují obyvatelé a návštěvníci
Prahy komfortněji a bezpečněji tramvají od křižovatky
ulic Střešovická a Patočkova k tramvajové smyčce
Petřiny. Na 3 423 m dlouhém úseku bylo původní
panelové uložení kolejí nahrazeno zatravněným
svrškem. Součástí projektu byla také rekonstrukce
tramvajové točny na Petřinách.
Since the end of October 2015, Prague residents and
visitors have been able to travel more comfortably and
safely by tram from the intersection of Střešovická
and Patočkova to the Petřiny tram loop. The original
panel base for the tracks was replaced with a grasscovered surface on a 3 423 m long segment. The project
also included refurbishing of the tram turn-around
in Petřiny.
Před koncem roku 2015 byla dokončena
rekonstrukce silnice III/27235, která je jednou
z hlavních přístupových komunikací do centra města
Bělá pod Bezdězem. V rámci rekonstrukce byly
provedeny úpravy stávajících inženýrských sítí a ploch
přiléhajících ke komunikaci. V místě vznikla také nová
kruhová křižovatka.
20
RTT Střešovická
Tram track refurbishing Střešovická
Výstavba Komenského
mostu v Jaroměři
Construction of Komenský
Bridge in Jaroměř
III/29022 Bedřichov – Hrabětice
III/27235 Bělá pod Bezdězem, průtah
III/29022 Bedřichov – Hrabětice
III/27235 Bělá pod Bezdězem, throughway
Just before the end of 2015, refurbishing of the
III/27235 road, which is one of the main access roads
to the centre of the town of Bělá pod Bezdězem, was
completed. As part of the road work, modifications
were made to the existing utilities infrastructure and
land adjacent to the road. A new roundabout was also
installed at the site.
21
Oblast Morava
Moravian Operations
V říjnu 2015 byla otevřena silnice I/11
z Mokrých Lazců na hranice okresu mezi Opavou a Ostravou. Nová komunikace je součástí
připravované trasy mezi oběma klíčovými
městy severomoravského regionu a navazujícím
propojením se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. Úsek silnice v délce 9,75 km výrazně
ulehčil dopravě mezi obcemi Hrabyně, Velká
Polom a Josefovice. Součástí nové silnice jsou
tři mimoúrovňové křižovatky u obcí Mokré
Lazce, Hrabyně a Velká Polom i dva ocelobetonové mosty v délce 325 m a 525 m přes potoky
Hrabyňka a Kremlice.
In October 2015, the I/11 road from Mokré Lazce
to the district boundary between Opava and
Ostrava was opened. The new road is part of the
planned route between the two key cities of the
North Moravia region and the connection with
Slovakia linking up in Mosty u Jablunkova. The
9.75 km length of road significantly lightened the
traffic load between Hrabyně, Velká Polom and
Josefovice. The new road includes three gradeseparated intersections by the municipalities
Mokré Lazce, Hrabyně and Velká Polom, as well
as two reinforced concrete bridges of 325 and
525 m over the streams Hrabyňka and Kremlice.
Pavel Fischer, Bohdan Pernica
hlavní stavbyvedoucí, závod Ostrava
Project Managers, Ostrava Construction Office
I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava
22
23
Na Moravě EUROVIA CS dokončila v roce 2015 hned
několik významných projektů. Patří mezi ně oprava
více jak 14 km dlouhého úseku dálnice D2 v úseku
Hustopeče - Břeclav. Řidiči mohou využít novou
vozovku s celobetonovým krytem, který nahradil
původní nevyhovující povrch.
EUROVIA CS completed several important projects
in Moravia in 2015. Among them are the repairs to
more than 14 km of the D2 motorway in the section
Hustopeče – Břeclav. Drivers could make use of
a new carriageway with a fully concrete surface, which
replaced the previous unsuitable surface.
V Jihlavě prošla celkovou rekonstrukcí ulice Buková
včetně zastávky MHD v ulici S. K. Neumana.
V rámci projektu vznikla nová okružní křižovatka
s odvodněním a kanalizací, dále chodníky a veřejné
osvětlení. Okolním obyvatelům pomáhá od hluku ze
silniční dopravy nový povrch komunikace s použitím
asfaltové směsi VIAPHONE©.
In Jihlava, Buková ulice underwent full refurbishing,
including the public transport stop on ul. S. K.
Neumanna. As part of the project, a new roundabout
was also built with drainage and sewer systems, as well
as sidewalks and street lighting. The new road surface
using the VIAPHONE© asphalt mixture will help reduce
noise for nearby inhabitants.
Společnosti EUROVIA CS se podařilo v rekordním
čase 11 měsíců, a to včetně technologické přestávky,
postavit 3 061 m dlouhý obchvat obce Příseka mezi
Jihlavou a Třebíčí. Stavba zahrnovala nové napojení
obce na obchvat, křížení s účelovými komunikacemi
nebo přeložení stávajících inženýrských sítí.
EUROVIA CS managed to construct a 3 061 m long
bypass of the municipality of Příseka between Jihlava
and Třebíč in a record time of 11 months, including
a technological break. The works included a new
connection between the municipality and bypass,
intersection with utility roads and the relocation of
existing utilities infrastructure.
Rozsáhlé sanační práce na starých asfaltových
vrstvách, výstavba nové kruhové křižovatky a oprava
mostu byly součástí rekonstrukce silnice II. třídy
z Velkého Meziříčí do Jabloňova v okrese Žďár nad
Sázavou.
24
II/602 Hr. Kraje – Pelhřimov, 4. stavba – 1. úsek
II/602 regional boundary – Pelhřimov, Work 4 –
Section 1
II/405 Příseka – obchvat
Komunikace ul. Buková
a úprava zastávek MHD
ul. S.K. Neumanna, Jihlava
Buková ulice and
modification of public
transport stop on ul. S.K.
Neumanna, Jihlava
Rekonstrukce CB vozovky D2
km 28,4 – 42,7 vpravo
Refurbishing of D2 carriageway,
28.4 – 42.7 km, right side
II/405 Příseka – bypass road
Extensive rehabilitation work on the old asphalt layers,
construction of new roundabouts and bridge repairs
were all part of the refurbishing of the Class II road
from Velké Meziříčí to Jabloňov in the district of Žďár
nad Sázavou.
25
Oblast Slovensko
Slovak Operations
Hlavním účelem zakázky bylo propojení
komunikačního systému města Bratislavy mezi
Šafárikovým náměstím na bratislavské straně
Dunaje a Bosákovou ulicí v Petržalce. Součástí
stavby byly tři mostní objekty Estakáda
Artmedia, Estakáda Einsteinova a Starý most.
Nejnáročnější bylo na celé výstavbě zvládnutí
koordinace výstavby v intravilánu hlavního
města Slovenska, zejména sítí a tramvajové
trati, dále pak překonání evropského veletoku
Dunaje – největším mostem zakázky
Starý most.
Projekt rovněž zahrnoval rozsáhlé přeložky
inženýrských sítí, kanalizace, rekonstrukcí prošly
přilehlé tramvajové trati i zastávky a dotčené
komunikace.
The primary objective of this contract was to
connect the Bratislava road system between
Šafárikovo námestie on the Bratislava side of
the Danube and Bosákova ulica in Petržalka. The
work included three bridge structures – Estakáda
Artmedia, Estakáda Einsteinova and Starý most
(Old Bridge). The most difficult part of the whole
job was managing to coordinate construction
in the urban centre of the Slovakian capital,
particularly in terms of utility infrastructure and
tram tracks, as well as spanning the mighty
Danube – the contract's largest bridge, the Old
Bridge.
The project also included extensive relocation of
utilities infrastructure and sewer systems, and
refurbishing of adjacent tram tracks and stops
and affected roads.
Peter Tekeľ
riaditeľ závodu Bratislava, EUROVIA SK
Director, Bratislava Construction Office, EUROVIA SK
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový
úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť
Bosákova ulica – Šafárikovo námestie
26
27
Na konci listopadu 2015 byla slavnostně otevřena
dálnice D1 v 9 540 m dlouhém úseku Jánovce –
Jablonov, II. Kromě tělesa dálnice se jednalo také
o stavbu/výstavbu velkého odpočívadla přístupného
z obou směrů s výhledem na město Levoča. Unikátem
stavby je dominantní most překonávající údolí
Lodinského potoka ve výšce 59 m nad terénem.
V Košicích proběhla modernizace a přestavba
tramvajových uzlů. Antivibrační rohože a obložení
kolejnic, které se při rekonstrukci použily, přispěly
ke snížení negativních účinků dopravy na okolní
prostředí. Součástí modernizace bylo také trakční
vedení, vybudování nových nástupišť či nového
informačního systému.
V loňském roce prošla opravami státní silnice I/68
nedaleko Prešova. Vozovka s převážně rovinatým
reliéfem prochází územím obcí Červenica a Pečovská
Nová Ves. V rámci stavebních úprav došlo k odstranění
asfaltového podkladu, pokládce koberců z asfaltového
betonu tř. I, ACL 16 – I, po zhutnění tl. 50 mm
a pokládce dvouvrstvého mikrokoberce Gripfibre.
At the end of November 2015, the 9 540 m long
Jánovce – Jablonov II section of the D1 motorway
was officially opened. In addition to the body of the
motorway, a large one-sided rest area looking out on the
town of Levoča and accessible from both directions was
built. A unique structure is the dominant bridge crossing
the valley of Lodinský potok at a height of 59 m above
the ground.
In Košice, modernisation and remodelling of tram
junctions was executed. The anti-vibration mats and
track lining used for the remodelling helped reduce
the negative effects of traffic on the surrounding
environment. The modernisation also included overhead
lines, building new boarding platforms and a new
information system.
Last year, state road I/68 underwent repairs near Prešov.
This road passes through the municipalities of Červenica
and Pěcovská Nová Ves and has predominantly flat
topography. The structural modifications included
removing the asphalt base layer, laying asphalt concrete
of Class I, ACL 16 – I, then compression to 50 mm and
laying of a double layer of Gripfibre microsurfacing.
Diaľnica D1 – výstavba úseku
Jánovce – Jablonov, II. úsek
D1 motorway – construction of
Jánovca – Jablonov, II section
Modernizácia električkových uzlov
v rozsahu MET v meste Košice
Modernisation of tram junctions in MET
range in city of Košice
I/68 Červenica – Pečovská Nová Ves oprava cesty
v km 54,583-56,588 – pokládka mikrokoberce Gripfibre
I/68 Červenica – Pečovská Nová Ves repairs to route on
54.583-56.588 km – laying of Gripfibre microsurfacing
28
29
Oblast Železniční stavby a mosty
Railway and Bridge Engineering Operations
V září 2015 skončila modernizace další části
4. tranzitního železničního koridoru z Prahy
do Českých Budějovic. Šlo konkrétně o 6 400 m
dlouhý úsek Veselí nad Lužnicí – Soběslav.
Pro cestující se tak zkrátila jízdní doba, trať je
po rekonstrukci také pohodlnější a bezpečnější.
V celém úseku je nyní dvoukolejná trať, po které
mohou vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h.
Stavbaři modernizovali nádraží v Soběslavi,
vybudovali dvě nová nástupiště a podchod se
schodišti a výtahy. Kromě toho zde vznikla nová
technologická budova.
Součástí bylo také vybudování moderního
zabezpečovacího zařízení. Dva stávající
železniční přejezdy byly nahrazeny
mimoúrovňovým křížením, zbývající zrušeny.
Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov,
který zůstane po dokončení stavby dočasně
zachován.
In September 2015, modernisation was
completed on a further section of the 4th railway
transit corridor from Prague to České Budějovice.
Specifically, this was the 6 400 m long section
Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Travel time was
thus shortened for passengers and the track
is also more comfortable and safer following
the work.
There is a double track along the whole section
now, on which trains can travel as fast as
160 km/h. The train station in Soběslav was
modernised, with two new boarding platforms
built along with an underpass with stairs and
elevators. A new technological building was
also added.
Modern safety facilities were also added. The
two existing railway crossings were replaced
by a grade-separated crossing; the others
eliminated. The exception is the crossing at
the stop Řípec-Dráchov, which will remain
temporarily until construction is finished.
Tomáš Pechr
stavbyvedoucí, závod Železniční stavby
Site Manager, Railway Engineering Construction Office
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek
Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí nad
Lužnicí – Soběslav
30
31
32
V říjnu 2015 skončila 1. etapa projektu Rail
Baltica v Litvě. Během této etapy byl vystavěn úsek
od Polsko-Litevské hranice do Kaunasu o celkové
délce 125 km.
In October 2015, Phase 1 of the project Rail Baltica in
Lithuania was completed. During this phase, a 125 km
segment from the Polish-Lithuanian border up to
Kaunas was built.
Do ledna 2016 probíhala modernizace dalšího
úseku 4. tranzitního železničního koridoru z Prahy
do Českých Budějovic. Šlo o úsek Horusice – Veselí
nad Lužnicí, celková délka stavby je 4,964 km.
Po moderní dvoukolejné trati mohou vlaky jezdit
rychlostí až 160 km/h. Součástí stavebního díla je také
přestavba železniční stanice a železniční zastávky
ve Veselí nad Lužnicí.
Up until January 2016, modernisation of a further
segment of the 4th railway transit corridor from
Prague to České Budějovice took place. The segment
was Horusic – Veselí nad Lužnicí and the total length
was 4.964 km. Trains can now travel as fast as 160 km/h
along the modern double track. The work also included
renovating the train station and stop in Veselí nad
Lužnicí.
V listopadu 2015 byl uveden do provozu II. úsek
slovenské dálnice D1 Jánovce – Jablonov.
Na 14. kilometru byl vystavěn zcela nový most,
který překlenuje potok Lodina a silnici I/18. Jedná se
o nejvyšší dálniční most na území Slovenska. Dlouhý je
celkem 480 m a vysoký až 59 m.
In November 2015, Section II of the Slovakian
motorway D1 Jánovce – Jablonov was inaugurated.
A completely new bridge was built at the 14th kilometre
spanning the Lodina stream and I/18 road. It is the
highest motorway bridge in Slovakia. It is a total of
480 m long and as much as 59 m high.
Do konce roku 2015 probíhala elektrizace trati
č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou v celkové
délce 19 300 m. Ve všech zastávkách v úseku
byla rekonstruována nástupiště na bezbariérová,
zrekonstruovány byly také železniční mosty.
Electrification of track no. 293 Šumperk – Kouty
nad Desnou took place up until the end of 2015 in
a total length of 19.300 m. The boarding platforms
were renovated to become handicap accessible at all
stops in the segment and the railway bridges were also
refurbished.
Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí –
II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
a 2. – 4. stavba
Modernisation of track Ševětín – Veselí nad
Lužnicí – Section II, segment Horusice – Veselí
nad Lužnicí and Work 2 – 4
Dálnice D1 Jánovce – Jablonov, II.
úsek, most na dálnici nad potokem
Lodina, nejvyšší dálniční most na území
Slovenska
D1 motorway Jánovce – Jablonov, Section
II, motorway bridge over Lodina stream,
the highest motorway bridge in Slovakia
Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Marijampolé – Kazlu Ruda.
Rekonstrukce železničního úseku Marijampolé – Kazlu Ruda – Kaunas výstavbou
dodatečné koleje s rozchodem 1 435 mm vedle stávající železniční tratě, anebo
souběžné koleje s rozchodem 1 435/1 520 mm. 1. část objektu nákupu –
Rekonstrukce železniční tratě Kaišiadorys – Kybartai na železničním úseku Kazlu
Ruda – Mauručiai (2. stavba)
Elektrizace trati č. 293 Šumperk –
Kouty nad Desnou
Electrification of track no. 293 Šumperk –
Kouty nad Desnou
Refurbishing of existing railway segment Marijampole - Kazlu Rūda. Refurbishing
of railway segment Marijampole - Kazlu Rūda - Kaunas through construction of
additional track with 1435mm gauge next to the existing railway line or parallel
tracks with a gauge of 1435/1520mm. Part 1 of object of purchase - Refurbishing
of Kaišiadorys - Kybartai railway line on segment Kazlu Rūda - Mauručiai (Work 2)
33
Obalovny a lomy
Asphalt plants and quarries
Kvalitní suroviny tvoří základ, bez kterého se žádná stavební
společnost neobejde. Kámen, písek a asfaltové směsi jsou součástí
všech liniových staveb. Pro Skupinu EUROVIA CS tvoří obalovny
a lomy důležitou surovinovou základnu, sdružující celkem 31 lomů,
28 obaloven a 6 pískoven na území České i Slovenské republiky.
Loňský rok byl pro obalovny i lomy Skupiny EUROVIA CS úspěšný.
Došlo ke zvýšení výroby asfaltových směsí i těžby kameniva
v řádech desítek procent.
Quality raw materials form the basis without which no construction
company could function. Stone, sand and asphalt mixtures are
a component of all linear structures. For EUROVIA CS Group, asphalt
plants and quarries form an important resource base, comprising
a total of 31 quarries, 28 asphalt plants and 6 sand quarries in the
Czech and Slovak Republics.
Obalovňa Beladice
Beladice Asphalt Plant
Last year was a successful year for EUROVIA CS Group asphalt plants
and quarries. There was an increase in the production of asphalt
mixtures and aggregate extraction in the tens of percentage points.
Kamenolom
Plaňany
Plaňany Quarry
Kameňolom
Malužiná
Malužiná Quarry
34
35
Technologie
Technology
Rekonstrukce CB vozovky D2,
km 28,4–42,7 vpravo
Skupina EUROVIA CS vyvíjí a zavádí v rámci praxe nové technologie
a realizuje ojedinělé stavební postupy. Za rok 2015 stojí za zmínku:
Butacite®
Butacite® je univerzální polyvinyl butyralová fólie (PVB) používaná
pro výrobu bezpečnostních skel (například v automobilovém
průmyslu). Při recyklaci použitých skel lze fólii oddělit a tento
odpadní materiál za určitých podmínek použít jako částečnou
náhradu asfaltového pojiva.
PVB se do směsi dávkuje tak, aby obalil hrubé kamenivo před
nástřikem asfaltu. Takto vyrobená směs má následně lepší odolnost
proti trvalým deformacím (vyjíždění kolejí), čehož lze využít zejména
u ložních vrstev. Poprvé byla tato technologie využita při opravách
Masarykovy ulice v Rudné u Prahy.
Cementobetonové technologie
Nabídka cementobetonových technologií je ve struktuře Skupiny
EUROVIA CS nováčkem. Přesto už má za sebou první úspěšnou
sezónu. První realizací byly v rámci 1. etapy výstavby R6 v úseku
mezi Lubencem a Bošovem monolitické betonové žlaby „curb
king“ pro odvodňování vozovky. Pokládka byla prováděna finišerem
Wirtgen SP 250, který za směnu na místě vytvořil od 350 do 400 bm
žlabů.
Technologické vybavení i základní know-how pro cementobetonové
technologie sdílí EUROVIA CS s německou EUROVIA GmbH
v rámci společné firmy EUROVIA Concrete Technologies GmbH
(ECT). Celkem bylo do firmy vloženo přes 40 položek technického
a technologického vybavení. Pro pokládku betonových desek
má společnost nyní k dispozici speciální multifunkční finišery
Wirtgen SP 1500, Wirtgen SP 250 a Wirtgen SP 250, vhodných
především pro použití na silnicích, dálnicích a letištích. Tyto práce si
EUROVIA CS v roce 2015 již vyzkoušela, a to jak na Letišti Václava
Havla v Praze, tak na dálnici D2.
36
Starý most – výsuv mostní ocelové konstrukce
Tato výjimečná akce se uskutečnila v létě 2015. Během tří dnů řeku
Dunaj v Bratislavě překlenula ocelová konstrukce dlouhá téměř
80 metrů, a to za použití podpůrné konstrukce, jež byla umístěna
na soulodí pod mostem. Jednalo se o zcela unikátní postup. Velký
důraz byl kladen na přesnost, konstrukce byla po celou dobu
ze břehů sledována speciálními měřicími přístroji, stejně tak
byla věnována pozornost hladině Dunaje. Hmotnost vysouvané
konstrukce byla 800 tun.
The EUROVIA CS Group develops and implements new technologies
and realises unique construction techniques. Worth mentioning for
2015 are:
Butacite®
Butacite® is a universal polyvinyl butyral film (PVB) used to produce
safety glass (for example in the automotive industry). When recycling
used glass, the film can be separated and this waste material
under certain conditions can be used as a partial replacement for
asphalt binder. PVB is added to mixtures so as to envelop the coarse
aggregate before spraying asphalt. This mixture then has better
resistance against permanent deformation (rutting), which can be
especially useful for bedding layers. This technology was first used
in repairs to Masarykova ulice in Rudná u Prahy.
Cement-concrete technologies
The offer of cement concrete technologies is something new in the
structure of the EUROVIA CS Group. Nevertheless, it has completed
its first successful season. The first application was as part of Phase
1 of construction of the R6 in the segment between Lubenec and
Bošov, with monolithic concrete "curb king" gutters for road drainage.
Installation was carried out with a Wirtgen SP 250 finisher, which
created 350 to 400 bm of gutter per shift.
Refurbishing of D2 carriageway,
28.4 – 42.7 km, right side
EUROVIA CS shares the technical equipment and basic
know-how for cement-concrete technologies with the
German company EUROVIA GmbH as part of the joint
company EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT).
Overall over 40 items of technical and technological
equipment were entered into the company. The company
now has at its disposal the Wirtgen SP 1500, Wirtgen SP
250 and Wirtgen SP 250 special multifunctional finishers
for laying concrete slabs, which are primarily appropriate for
use on roads, motorways and airports. EUROVIA CS tried out
these works in 2015 at Václav Havel Airport and on the
D2 motorway.
Old Bridge – extension of steel bridge structure
This exceptional project took place in summer of 2015. Over
three days, a steel structure nearly 80 metres long spanned
the Danube in Bratislava using a support structure placed
on a system of boats under the bridge. This technique was
completely unique. Great emphasis was placed on precision
and the structure was monitored by special measuring
devices the whole time, with attention also paid to the
surface of the Danube. The weight of the extended structure
was 800 tonnes.
Výsuv oceľovej konštrukcie
na Starom moste v Bratislave
Extension of steel bridge
structure on Old Bridge
in Bratislava
Pokládka polyvinyl butyralové
fólie Butacite® v Rudné u Prahy
Laying of Butacite® polyvinyl
butyral film in Rudná u Prahy
37
Laboratoře
Laboratories
Laboratoře Skupiny EUROVIA CS působí ve všech regionech České
a Slovenské republiky. Centrální laboratoř provádí i některé speciální
zkoušky, jako např. zjišťování přítomnosti dehtu v recyklátu. Naše
laboratoře poskytují zkoušky také pro zahraniční firmy skupiny
VINCI. V minulosti se jednalo například o návrhy emulzí pro výrobnu
Eurovia v Polsku či návrhy asfaltových mikrokoberců pro pobočku
Eurovia v Litvě.
Kontrola rozptýlení polymeru
v modifikovaném asfaltu pomocí
UV mikroskopu
Checking the dispersion of
polymer in a modified asphalt
mix using an UV microscope
V loňském roce poskytovaly laboratoře společnosti komplexní
služby v oblasti technologií a kontroly kvality na nejvýznamnějších
stavbách Skupiny EUROVIA CS.
Pokračovala práce na výzkumných úkolech v rámci programu CESTI
(Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu), kde
úzce spolupracujeme se stavebními fakultami ČVUT a VUT zejména
v oblasti asfaltových směsí s vyšším obsahem pojiva pro podkladní
vrstvy typu RBL (Rich Bottom Layer). Pokračoval také výzkum
snižovaní teplot, zejména u litých asfaltů, a dlouhodobého sledování
akustických vlastností vybraných typů obrusných vrstev.
EUROPVIA CS Group laboratories operate in every region of the Czech
Republic and Slovakia. The central laboratory also carries out several
special tests, for example to detect the presence of tar in recycled
material. Our laboratories also provide tests for foreign companies in
the VINCI group. In the past this has included emulsion proposals for
the Eurovia plant in Poland and asphalt microsurfacing proposals for
the Eurovia branch in Lithuania.
Last year the company's laboratories provided comprehensive
services in the field of technology and quality control at the
EUROVIA CS Group's most important works.
Stanovení obsahu pojiva
a zrnitosti pomocí analyzátoru
Establishing the binder content
and grain size using an analyser
Work continued on research projects under the CESTI
programme (Centre for Effective and Sustainable Transport
Infrastructure), where we work closely with the structural
engineering faculties of CTU and VUT, particularly in the field
of asphalt mixtures with a higher concentration of binder
for RBL (Rich Bottom Layer) type underlayers. Research
into reduction of temperatures continued, particularly for
poured asphalts, as did long-term monitoring of the acoustic
properties of selected types of top layers.
Sítový rozbor kameniva
Sieve analysis of aggregates
38
39
Společenská odpovědnost
Social responsibility
Skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, které záleží
na prostředí i poměrech, ve kterých žijeme.
The EUROVIA CS Group is a socially responsible company that cares
about the environment and the conditions we live in.
Jednou z aktivit společnosti EUROVIA CS je podpora fyzicky handicapovaných spoluobčanů, kteří se i přes své znevýhodnění rozhodli
být v životě aktivní.
One of EUROVIA CS's activities is supporting physically handicapped
citizens who, despite their disadvantage, have decided to live active
lives.
Společnost EUROVIA CS je od roku 2014 hrdým partnerem českého týmu curlingu vozíčkářů, fungující v rámci Českého svazu
curlingu. Společným cílem je účast české reprezentace na paralympiádě. Rádi bychom posílili myšlenku odstraňování bariér mezi
širokou veřejností a zároveň upozornili na skutečnost, že zdravotní
handicap nemusí znamenat pasivitu.
Since 2014, EUROVIA CS has been a proud partner of the Czech
wheelchair curling team, which operates under the Czech Curling
Association. Together their goal is for the Czech team to attend the
Paralympics. We would like to reinforce the idea of breaking down
barriers with the general public and at the same time draw attention
to the fact that a disability does not have to mean passivity.
Zlepšování kvality života a pozitivní vliv na životy lidí jsou společným úsilím skupiny EUROVIA CS. Soubor vzdělávacích aktivit
s názvem „Rozhlédni se!“ je jedním z klíčových projektů v oblasti
společenské odpovědnosti, který od roku 2010 společnost EUROVIA
CS podporuje.
Improving quality of life and having a positive influence on people's
lives is the joint effort of EUROVIA CS. A set of educational activities
entitled "Look Around!" is one of the key projects in the area of social
responsibility that EUROVIA CS has been supporting since 2010.
Projekt Nadačního fondu Kolečko zaměřený na prevenci úrazů
dětí v silničním provozu odstartoval v lednu roku 2010 v Olomouci.
Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 10 let. Speciálních vzdělávacích
akcí se za 5 let existence zúčastnilo téměř 8 000 dětí ze 40 měst
a obcí celé České republiky. V roce 2015 se akce uskutečnily např.
v Předměřicích n. Labem, Hradci Králové, Mirošově, Rokycanech,
Jakubčovicích, v Praze 4 a 10, Tišnově, Kuřimi, Karlových Varech
a Zelenči.
V regionech, kde působíme, věnujeme pozornost a podporu také
dalším aktivitám z oblasti sportu, kultury či životního prostředí.
Např. na Slovensku je společnost EUROVIA CS partnerem Slovenské
basketbalové ligy. Jako člen světového koncernu VINCI je součástí
Nadace VINCI, jež podporuje projekty, které pomáhají jakkoliv znevýhodněným zapojit se plnohodnotně do života.
40
A project started by the Kolečko foundation in 2010 in Olomouc
is focused on preventing children from being injured in traffic. The
target group is children from 6 to 10 years. Nearly 8 000 children
from 40 towns and villages around the Czech Republic have taken
part in the special educational events over its 5 years of existence.
In 2015, events took place in such places as Předměřice n. Labem,
Hradec Králové, Mirošov, Rokycany, Jakubčovice, Prague 4 and 10,
Tišnov, Kuřim, Karlovy Vary and Zeleneč.
In the regions where we operate we also devote attention and support
to other activities in the field of sport, culture and the environment.
For example, in Slovakia, EUROVIA CS is the partner of the Slovak
Basketball League. As a member of the global concern VINCI, it is
part of the VINCI Foundation, which supports projects that help the
disadvantaged to participate fully in life.
41
Certifikáty
Certificates
Společnost EUROVIA CS klade důraz na bezpečnost při práci, a proto věnuje
velkou pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců. Je naším
společným cílem usilovat o dosažení nulové úrazovosti na všech pracovištích.
Četnost a závažnost pracovních úrazů dlouhodobě sledujeme a výsledky průběžně
vyhodnocujeme. Pozitivní zprávou je dlouhodobý pokles těchto událostí. EUROVIA
CS je držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci podle normy ČSN OHSAS 18001.
Představitelé Skupiny EUROVIA CS si uvědomují dopad stavebních činností a jejich
působení na krajinu. EUROVIA CS se proto snaží vyvíjet a využívat takové pracovní
postupy a technologie, které minimalizují negativní dopady stavebních prací
na životní prostředí a vedou k lepšímu využívání vstupů. Společnost je držitelem
certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a systému
environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
EUROVIA CS places emphasis on workplace safety and thus pays great attention to
the safety and health of its employees. It is our shared goal to strive to achieve zero
accidents at all worksites. We have long monitored the frequency and severity of
occupational accidents and assess the results on an ongoing basis. It is positive news
that such occurrences are in long-term decline. EUROVIA CS holds an occupational
health and safety management system certificate under ČSN OHSAS 18001.
EUROVIA CS representatives are aware of the impact of construction activities and
their effect on the landscape. EUROVIA CS thus endeavours to develop and make
use of technologies and working practices that minimise the negative impact of
construction work on the environment and lead to a better utilisation of inputs. The
company holds a quality management system certificate under ČSN EN ISO 9001 and
an environmental management system certificate under ČSN EN ISO 14001.
42
43
Naši zaměstnanci
Our employees
Největším bohatstvím Skupiny EUROVIA CS jsou její zaměstnanci. Jejich
zodpovědnost k práci, dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti jsou
hodnotami, na kterých si zakládáme a které jsou zárukou spokojenosti
zákazníka.
Zaměstnanci jsou naším
největším bohatstvím.
The wealth of the EUROVIA CS
Group is our employees.
Neustále se snažíme pracovat na zlepšování standardů bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, aby každý náš zaměstnanec odešel po práci
v pořádku domů. Profesní kulturu BOZP podporujeme nejen mezi
našimi zaměstnanci, ale též u našich subdodavatelů. Pořádáme
pravidelná školení, na pracovištích intenzivně diskutujeme o rizicích
spojených s prací, provádíme preventivní opatření a účastníme se
rovněž mezinárodních akcí BOZP. Naším cílem je nulová úrazovost.
K tomu nám pomáhá i zavedený proces hlášení „Skoronehod“,
který během tří let existence zaznamenal a vyřešil několik set
nebezpečných situací, které by při chvilkové nepozornosti mohly vést
k nepříjemnému úrazu.
Naším cílem je nulová
úrazovost.
Naše zaměstnance podporujeme i v dalším vzdělávání. V rámci
mezinárodní skupiny Eurovia pořádáme výměnné stáže,
spolupracujeme s technickými středními, vyššími odbornými
i renomovanými vysokými školami.
Our greatest wealth at the EUROVIA CS Group is our employees. Their
responsible approach, long years of experience and expertise are the
values on which we pride ourselves and which are a guarantee of
customer satisfaction.
We are constantly working to improve occupational health and safety
standards so that every employee goes home after work safely. We
support a professional culture of OHS not only among our employees,
but also among our suppliers. We organise regular training sessions, have
intense discussions about risks associated with work, execute preventive
measures and also take part in international OHS events. Our goal is to
have zero accidents.
44
We support our
employees in improving
their education.
To help with this we have implemented a process of
"near misses", which over three years of existence
has recorded and resolved several hundred dangerous
situations which could, at a moment's carelessness,
have led to an unfortunate accident.
We also support our employees in continued education.
As part of the international Eurovia group, we organise
exchanges and work with technical secondary and
higher vocational schools, as well as renowned
universities.
Neustále zlepšujeme standardy bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
We attempt to work to improve occupational
health and safety standards.
45
Dosažené úspěchy
Achievements
CENA VEŘEJNOSTI 2014
VYPISOVATEL:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
DODAVATEL:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
CENA UDĚLENA ZA:
CENA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 2014
HLAVNÍ PARTNER:
VYPISOVATEL:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
STAVBA:
SILNICE II/231 V PLZNI,
PLASKÁ – NA ROUDNÉ – CHRÁSTECKÁ, 1. ETAPA
PŘIHLAŠOVATEL:
EUROVIA CS, a. s.
DODAVATEL:
EUROVIA CS, a. s., SWIETELSKY veřejstavební s. r. o.
SUDOP PRAHA a. s., Ing. Marek Stádník
PROJEKTANT:
SÚS Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň
INVESTOR:
nejvyšší počet hlasů získaných v anketě mediálních partnerů soutěže
VÝROK GARANTA:
16. června 2015
HLAVNÍ PARTNER:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
MOST PŘES SLOVANSKÉ ÚDOLÍ V KM 0,610 – 0,907
NA STAVBĚ MĚSTSKÝ OKRUH DOMAŽLICKÁ – KŘIMICKÁ V PLZNI
METROSTAV a. s.
Sdružení Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni
(BERGER BOHEMIA a. s., METROSTAV a. s.,
STRABAG a. s., EUROVIA CS, a. s.)
PRAGOPROJEKT, a. s.
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Za most přes Slovanské údolí, který je součástí městského okruhu Domažlická – Křimická v Plzni. Tato stavba
odvede velkou část silniční dopravy z centra města a přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a tedy i kvality života
obyvatel Plzně.
VYPISOVATEL:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
17.06.15 20:38
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 12
12.06.15 10:17
2 0 14
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
DODAVATEL:
CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA 2014
VYPISOVATEL:
VYPISOVATEL:
HLAVNÍ PARTNER:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
STAVBA:
2 0 14
PRO:
LETIŠTE LEOŠE JANÁČKA, OSTRAVA,
KOLEJOVÉ NAPOJENÍ
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
PŘIHLAŠOVATEL:
EUROVIA CS, a. s.
DODAVATEL:
EUROVIA CS, a. s.
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK REDAKCE:
DODAVATEL:
Pyöry Enviromnent a. s.
Moravskoslezský kraj
PROJEKTANT:
INVESTOR:
Stavba byla časopisem Stavebnictví oceněna, protože je významná z hlediska kvalitního a rychlého spojení letiště s městem Ostrava. Řeší napojení hromadné dopravy vlakem z Ostravy na letiště Leoše Janáčka
v Mošnově. Kolejové napojení je vybudováno ze železniční stanice Studénka, ležící na II. železničním tranzitním koridoru. Součástí stavby je také koncový terminál navazující na letištní halu.
VÝROK GARANTA:
HLAVNÍ PARTNER:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
Ing. STANISLAVA VÁVRU, HIP projektu Rekonstrukce žst. Přerov
STAVBA:
REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA
OHL ŽS, a. s.
PŘIHLAŠOVATEL:
„Sdružení Přerov“
(OHL ŽS, a. s., EUROVIA CS, a. s, AŽD Praha s. r. o.)
DODAVATEL:
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.
PROJEKTANT:
SŽDC, s. o.
INVESTOR:
Za koordinaci činnosti ostatních projektantů, vlastní podíl na rozhodující části stavby a operativní přístup
během autorského dozoru na stavbě vysoké důležitosti v rámci železniční dopravy.
VÝROK GARANTA:
16. června 2015
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 17
INVESTOR:
CENA UDĚLENA ZA:
12.06.15 10:18
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 6
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 13
STAVBA:
SILNICE II/231 V PLZNI,
PLASKÁ – NA ROUDNÉ – CHRÁSTECKÁ, 1. ETAPA
EUROVIA CS, a. s.
PŘIHLAŠOVATEL:
EUROVIA CS, a. s., SWIETELSKY veřejstavební s. r. o.
DODAVATEL:
SODOP PRAHA a. s., Ing. Marek Stádník
PROJEKTANT:
SÚS Plzeňského kraje, Statutární město Plzeň
INVESTOR:
nejvyšší počet hlasů získaných v anketě mediálních partnerů soutěže
VÝROK GARANTA:
HLAVNÍ PARTNER:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
REKONSTRUKCE SILNICE
DRUHÉ TŘÍDY č. 219 NEJDEK–PERNINK
Karlovarský kraj
EUROVIA CS, a. s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Za velmi citlivé technické řešení rekonstrukce silnice druhé třídy ve složitém horském terénu. Komunikace
křižuje železniční trať Karlovy Vary – Potůčky v jejím nejvyšším bodě ve výšce 915 m n. m. mezi zastávkami
Pernink a Oldřichov u Nejdku. Stavba byla citlivě realizována s ohledem na horskou krajinu jak po stránce
projekční, tak i dodavatelské. Rovněž tak je nutno ocenit práci zadavatele, kterým je Karlovarský kraj.
16. června 2015
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
SILNICE I/44 VLACHOV – RÁJEC
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 22
12.06.15 10:18
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 15
12.06.15 10:17
EUROVIA CS, a. s.
EUROVIA CS, a. s., IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.,
STRABAG a. s., D.I.S., spol. s r. o.
DOPRAVOPROJEKT Brno, a. s., Ing. Pavel Müller
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výstavbou přeložky silnice č. I/44 došlo nejen ke zlepšení životních podmínek v obcích Vlachov a Zvole, kterými
vedla její původní trasa, ale především ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v tomto úseku komunikace. Silnice č. I/44 je důležitou součástí komunikační sítě České republiky a její význam je, s ohledem na
skutečnost, že probíhá mezi Mohelnicí a hraničním přechodem do Polska v Mikulovicích, mezinárodní.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
12.06.15 10:17
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
16. června 2015
CENA ŘSD ČR 2014
16. června 2015
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
VYPISOVATEL:
2 0 14
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
HLAVNÍ PARTNER:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
16. června 2015
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
PROJEKTANT:
CENA ŘEDITELE SLUŽBY DOPRAVNÍ
POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR 2014
VYPISOVATEL:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
HLAVNÍ PARTNER:
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 22
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
CENA ČSSI 2014
CENA VEŘEJNOSTI 2014
16. června 2015
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
VYPISOVATEL:
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
12.06.15 10:17
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
DODAVATEL:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK GARANTA:
TITUL ČDS&T 2014
HLAVNÍ PARTNER:
VYPISOVATEL:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
KATEGORIE:
VÝSTAVBA DÁLNICE D3 0308A SOBĚSLAV
– VESELÍ NAD LUŽNICÍ A D3 0308B MOST PŘES LUŽNICI
STAVBA:
PRAGOPROJEKT, a. s.
Sdružení firem STRABAG, a. s., Metrostav, a. s.,
EUROVIA CS, a. s., Inžinierske stavby a. s.
PŘIHLAŠOVATEL:
DODAVATEL:
PRAGOPROJEKT, a. s.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK POROTY:
Jedná se o dvě stavby ze souboru staveb na tahu spojujícím Prahu s Českými Budějovicemi a dále zajišťující
spojení s Rakouskem. Stavby jsou na síti TEN-T a na evropském tahu ze švédského Helsingboru do řecké
Kalamaty označeném E55. Postupně realizovaná dálnice D3 patří mezi dopravně nejvýznamnější komunikační tahy České republiky.
16. června 2015
HLAVNÍ PARTNER:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
A | DOPRAVNÍ STAVBY
KŘIŽANY – SANACE VELKÉHO SESUVU
NA TRATI LIBEREC – ČESKÁ LÍPA
POMOCÍ VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE
ARCADIS CZ a. s.
Sdružení Křižany (Chládek a Tintěra,
Pardubice a. s., EUROVIA CS a. s., SEŽEV-REKO, a. s.)
ARCADIS CZ, a. s. divize Geotechnika
SŽDC, s. o.
Titul je udělen za kompletní sanaci rozsáhlého sesuvu svahu pomocí vysokého vyztuženého náspu. Zásah
přitom akcentoval dlouhodobou udržitelnost řešení. Všichni zúčastnění si zaslouží ocenění také za složité
podmínky, v nichž se práce odehrávaly. Stavaři museli vyřešit mj. rovnání kolejí, odvodnění podloží, přeložku
významné kabelové trasy.
16. června 2015
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
Diplomy_A3_cenyPARTNERU.indd 9
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
12.06.15 10:17
Diplomy_A3_tituly_2014_7.indd 4
11.06.15 21:47
TITUL ČDS&T 2014
VYPISOVATEL:
SOUTĚŽ PODPORUJÍ:
2 0 14
KATEGORIE:
STAVBA:
PŘIHLAŠOVATEL:
DODAVATEL:
PROJEKTANT:
INVESTOR:
VÝROK POROTY:
HLAVNÍ PARTNER:
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ
A | DOPRAVNÍ STAVBY
SILNICE 1/35
BÍLÝ KOSTEL – HRÁDEK NAD NISOU
EUROVIA CS, a. s.
Sdružení R35 Bílý Kostel – Hrádek
(EUROVIA CS, a. s., Integra stavby a. s., ELTODO EG, a. s.)
Valbek, spol. s r. o.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Eurovia CS získává titul za důstojné dovršení zkapacitnění silnice I/35, coby významného dopravního tahu
v euroregionu Nisa. Projekt udržel vysokou úroveň ochrany přírody a zachoval biokoridory a pomohl také
místním obcím k lepší kvalitě života odvedením dopravy mimo zástavbu.
16. června 2015
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng.,
předseda poroty
Diplomy_A3_tituly_2014_7.indd 3
46
Ing. Miloslava Veselá, organizátor
11.06.15 21:46
47
Kontakty
Contacts
EUROVIA CS, a. s.
ředitelství společnosti
Company Headquarters
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 022
E/[email protected]
www.eurovia.cz
EUROVIA Services, s. r. o.
Národní 10, 110 00 PRAHA 1
T/ +420 224 952 222
E/[email protected]
oblast Čechy západ
Western Bohemian Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 378 771 671
závod Plzeň
Plzeň Construction Office
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 376 901 255
E/[email protected]
závod Ústí nad Labem
Ústí nad Labem Construction Office
U Dálnice 261, 403 39 CHLUMEC
T/ +420 475 656 295
E/[email protected]
závod Karlovy Vary
Karlovy Vary Construction Office
Sedlecká 72, 360 02 KARLOVY VARY
T/ +420 353 225 231
E/[email protected]
48
závod České Budějovice
České Budějovice Construction Office
P. O. BOX 151 / Planá 72
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 417
E/[email protected]
EUROVIA Silba, a. s.
Lobezská 74, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 457 384
E/[email protected]
oblast Čechy střed
Central Bohemian Operations
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 737
závod Praha východ
Prague-East Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 296 347 735
E/[email protected]
závod Praha západ
Prague-West Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 112
E/[email protected]
závod Liberec
Liberec Construction Office
Londýnská 564, 460 11 LIBEREC
T/ +420 485 252 311
E/[email protected]
závod Emulze Kolín
Emulze Kolín Construction Office
Plynárenská 889, 280 02 KOLÍN 4
T/ +420 321 737 111
E/[email protected]
GJW Praha spol. s r. o.
P. O. BOX 86 / Mezitraťová 137/46
198 21 PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN
T/ +420 281 090 811
E/[email protected]
závod Čechy východ
Bohemia-East Construction Office
Piletická 498
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
T/ +420 495 859 111
E/[email protected]
OK Třebestovice, a. s.
Tovární 164, 289 12
TŘEBESTOVICE
T/ +420 325 510 111
oblast Železniční stavby a mosty
Railway and Bridge Engineering
Operations
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 611
závod Železniční stavby
Railway Engineering
Construction Office
Brožíkova 564, 530 09 PARDUBICE
T/ +420 466 046 662
E/[email protected]
závod Mosty a konstrukce
Bridges and Structures
Construction Office
K Hájům 946
155 00 PRAHA 5 – STODŮLKY
T/ +420 235 005 406
E/[email protected]
PREFA PRO, a. s.
Královická 267, 250 01 ZÁPY
T/ +420 326 377 800
oblast Morava
Moravian Operations
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 212 157
závod Zlín
Zlín Construction Office
Louky 330, 763 02 ZLÍN
T/ +420 577 116 913
E/[email protected]
závod Ostrava
Ostrava Construction Office
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA-KUNČIČKY
T/ +420 596 709 111
E/[email protected]
závod Morava jih
Moravia-South Construction Office
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 547 428 811
E/eurovia-morava.j[email protected]
závod Cementobetonových
technologií
Cement-concrete Technologies
Construction Office
Vídeňská 104, 619 00 BRNO
T/ +420 604 111 177
E/[email protected]
oblast Obalovny a lomy
Asphalt Plants and Quarries
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 867
závod Obalovny CZ
Obalovny CZ Construction Office
Nedokončená 1332
198 00 PRAHA 9 – KYJE
T/ +420 255 707 861
E/[email protected]
Obalovna Letkov, spol. s r. o.
Letkov 171, 326 00 PLZEŇ
T/ +420 377 456 030
E/[email protected]
Jihočeská obalovna, spol. s r. o.
P. O. BOX 76 / Planá 76
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
T/ +420 387 203 450
Pražská obalovna Herink, s. r. o.
Herink 26
251 01 ŘÍČANY
T/ +420 323 617 416
E/[email protected]
VČO – Východočeská
obalovna, s. r. o.
Kutnohorská 227, 500 04
HRADEC KRÁLOVÉ – PLAČICE
T/ +420 495 454 010
E/[email protected]
OMT – Obalovna
Moravská Třebová, s. r. o.
Borušov 1
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
T/ +420 461 619 761
www.omtsro.cz
Liberecká obalovna, s. r. o.
Hradecká 247
460 01 LIBEREC 33 – MACHNÍN
T/ +420 482 725 844
E/[email protected]
EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
Hlinská 40, 011 18 ŽILINA
T/ +421 415 171 796
E/[email protected]
oblasť Slovensko
Slovak Operations
EUROVIA SK, a. s.
riaditeľstvo spoločnosti
Company Headquarters
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
E/[email protected]
www.eurovia.sk
EUROVIA Services, s. r. o.
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 101
E/[email protected]
Silasfalt, s. r. o.
Štěpaňákova 693
719 00 OSTRAVA-KUNČICE
T/ +420 596 238 145
E/[email protected]
závod Košice
Košice Construction Office
Osloboditeľov 66, 040 17 KOŠICE
T/ +421 557 261 328
E/[email protected]
Olomoucká obalovna
Hněvotín, s. r. o.
Hněvotín 431, 783 47 HNĚVOTÍN
T/ +420 585 944 682
E/[email protected]
závod Prešov
Prešov Construction Office
Jelšová 24, 080 05 PREŠOV
T/ +421 517 733 433
E/[email protected]
EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Londýnská 637/79a
460 01 LIBEREC XI – RŮŽODOL I
T/ +420 485 251 911
E/[email protected]
závod Bratislava
Bratislava Construction Office
Pri trati 25a, 821 06 BRATISLAVA
T/ +421 240 203 720
E/[email protected]
závod Stred
Stred Construction Office
Medený Hámor 4A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
T/ +421 917 478 967
E/[email protected]
závod Operation
Operation Construction Office
Partizánska cesta 118/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
T/ +421 907 786 048
E/[email protected]
závod Dopravné stavby
Dopravné stavby Construction
Office
Partizánska 681/26
058 01 POPRAD
T/ +421 527 721 911
E/[email protected]
závod Obaľovne
Obaľovne Construction Office
Halatova 2
058 01 POPRAD
T/ +421 908 774 139
E/[email protected]
UNIASFALT, s. r. o.
Šelpice 136, 919 09
T/ +421 902 986 327
E/[email protected]
49
Design a zlom | Design: Bison & Rose s. r. o.
Texty | Text: EUROVIA CS, a. s., Bison & Rose s. r. o.
Fotografie | Photographs: Adéla Bartoníčková, Vladimír Hůda, Ivo Kasal,
Peter Kovaĺ, Jan Malý, Martin Malý, Marián Mancír, Petr Sznapka,
Vladimír Veverka, archiv EUROVIA CS
Vydala | Published by: EUROVIA CS, a. s., 2016
Tisk | Printed by: ASTROPRINT, s. r. o.
www.eurovia.cz www.eurovia.sk

Podobné dokumenty

Profil společnosti 2014

Profil společnosti 2014 heritage and expansion of the travel industry. EUROVIA CS workers built new roads, parking places, a square, access roads and sidewalks, and undertook park modifications. Work on revitalisation of ...

Více

Profil společnosti 2015

Profil společnosti 2015 Obalovny a lomy Skupiny EUROVIA CS EUROVIA CS Group's asphalt plants and quarries

Více

ToMU, kDo Má nápaD, svÍTÍ oČi

ToMU, kDo Má nápaD, svÍTÍ oČi Poslední dvě jmenované kategorie byly vyhlášeny již podruhé. Vyhlašuje je Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Technologická agentura ČR. Po vzniku České inovace...

Více

Profil společnosti 2012

Profil společnosti 2012 Labem byl Světovou asociací pro

Více

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015

Generální zpráva - Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2015 Využití georadaru při stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev 2D laserový scanner + kamera s vysokým rozlišením 3D akcelerometru pro stanovení mezinárodního indexu IRI Doplnění o zkoušky FWD (falli...

Více

Aktuální verze SPL zde

Aktuální verze SPL zde o.s., Energia art & technology s.r.o., Vítězslav Fryč, Ing. Pavel Škrobánek, Občanské sdružení V mechu a kapradí, Pavlína Pavlíková - "U KAŠTANU" ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ - Výroba a prodej, Václav He...

Více