bezpečnost prace - pneu.indd

Transkript

bezpečnost prace - pneu.indd
PRÁCE
S TLAKOVZDUŠNÝMI
STROJI
PRO VAŠÍ BEZPEČNOST:
1. Před uvedením stroje do provozu přečtěte
bedlivě návod na použití a přísně dodržujte
pokyny v něm uvedené.
2. Při práci používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.
3. Vždy používejte ochranné rukavice a při
pracích, kde vzniká prach i vhodný prachový
respirátor.
4. Noste vhodný pracovní oděv a bezpečnou a pevnou obuv.
Pozor!!
- Pozor na dlouhé vlasy, pracujte v přiléhavém pracovním oděvu.
- Stroj neprovozujte bez předepsaných bezpečnostních zařízení.
- Před každým uvedením do provozu překontrolujte zda přípojka a tlakové hadice nejsou
poškozeny.
- Stroj připojujte na tlakovzdušní rozvod
pouze ve vypnutém stavu.
- Při výměně pracovních nástrojů, při provádění údržby, po ukončení práce stroj odpojte
od tlakovzdušného rozvodu.
- Stroj nepřenášejte za tlakovzdušnou hadici.
- Obrobek při opracovávání upevněte na
vhodném upínacím zařízení.
- Ostatní osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti Vašeho pracovního prostoru.
- Udržujte pracoviště v pořádku, rovněž i pracovní nástroje.
- Pracujte ve stabilní poloze.
- Při práci nesahejte na pohybující se pracovní
nástroj.
- Stroj udržujte v čistotě.
- Veškeré opravy svěřte autorizovanému
servisu.
Rázové utahováky - používejte originální
speciální kované nástavce Würth, chromvanadiové nástavce z golasad nejsou vhodné.
Nepoužívejte nástavce s poškozeným upevňovacím čtyřhranem. Nelze-li šroub do 5ti
vteřin povolit, je nutno použít silnější utahovák.
Vibrační brusky, rovinné brusky, excentrické brusky - používejte pouze brusné
nástroje, jejichž přípustné otáčky odpovídají
otáčkám brusky. Nesmí býti používány prasklé
a poškozené nástroje.
Vrtačky - sklíčidla je nutno pravidelně čistit.
Ostré vrtáky prodlužují životnost vrtačky.
Nepoužívejte tupé vrtáky! Zabraňte nárazovému zatěžování!
Kladiva - sekáč nesmí vypadnout z kladiva.
Pracujte vždy s přídržnou pružinou. Kladivo
nasazujeme při malých otáčkách, tyto
postupně zvyšujeme. Dobrých pracovních
výsledků lze dosáhnout jen ostrým sekáčkem,
proto je nutno tento včas brousit.
Všeobecné pokyny
Přečtěte si k nástroji náležející návod k použití.
- Před uvedením do provozu nakapejte několik kapek oleje do přívodu vzduchu nástroje.
- Tlakovzdušný nástroj (1) potřebuje při zatížení prac. tlak cca 6,3 barů (630 kPa).
- Vzduchový filtr (4) je nutno pravidelně vyčistit optickou kontrolu provádějte denně, vždy
před započetím práce.
- Nízký tlak vzduchu snižuje výkon nástroje a
vysoký tlak není přípustný.
- Pro zamezení koroze a snížení opotřebení
nástroj (1) po upotřebení vyčistěte a nakonzervujte vhodným olejem.
- Nástroj skladujte v suchu a v čistotě.
- Zabezpečte potřebnou čistotu a suchost pracovního vzduchu.
- Vždy před započetím práce, nejlépe každý
den odpouštějte kondenzát ze vzduchového
filtru a vzdušníku kompresoru.
- K nástroji používejte pouze originální příslušenství.
Části tlakovzdušného zařízení
(1) Stroj
(2) Rozprašovač oleje
(3) Redukční ventil
(4) Filtr/Odlučovač vody
(5) Uzavírací ventil
(6) Vypouštěcí ventil
(7) Rozvod tlakového vzduchu
(8) Kompresor
formě účtu nebo dodacího listu a potvrzení
o zaplacení). Na škody, které vzniknou přirozeným opotřebením, přetížením nebo nepřiměřeným zacházením se záruka nevztahuje.
Reklamace mohou býti uznány jen tehdy, jestliže zašlete nedemontovaný přístroj dodavateli , nebo na některý servisní závod pro
pneumatické přístroje firmy Würth.
Rotorové lamely
Životnost rotorových lamel je závislá na správném mazání. Rotorové lamely je nutno pravidelně přezkušovat a nechat vyměňovat
odborníkem. Při této příležitosti je nutno
překontrolovat
všechny pohyblivé části
nástroje.
Poruchy
Při neobvyklém nebo velmi hlučném chodu
stroj okamžitě zastavte a zkontrolujte tlakovzdušný stroj a tlakovzdušný systém.
Tlakovzdušný stroj
- Nedostatečné mazání rotoru.
- Nedostatečné mazání mechaniky
- Ventil nebo těsnící kroužek vent. je špatný.
- Opotřebený, špatný nebo vadný prac.
nástroj nebo příslušenství.
- Znečištěné součástky stroje - nedostatečná
filtrace vzduchu
Tlakovzdušný systém
- Nedostateční tlak kompresoru
- Regulátor tlaku špatně nastaven
- Přípojka hadice utěsněná
- Netěsnost v tlakovzdušném systému
- Ucpaný filtr
- Ucpaná hadice
Záruky
Na stroje značky Würth poskytujeme záruku
1 rok podle ustanovení zákonů (doklad ve
Würth, spol. s r.o.
Sazečská 2
108 00 Praha 10
Tel.: 272 106 141