journal 3/2008

Komentáře

Transkript

journal 3/2008
03/ 2008
JOURNAL
L A F A R G E
C E M E N T
PLAZA LIBEREC
VE FINÁLE
str. 12–13
BETON NA VLNÁCH
str. 24–27
obsah
str. 4–6
aktuality
Lafarge aktuálně
1–3
téma
Snižování hlukové zátěže pokračuje
4–6
technologie
Pohledový beton
7–9
materiály
Superplastifikátory – progresivní
prvky technologie betonu
10–11
referenční stavba
Liberec Plaza
12–13
zajímavá stavba
Černošické zjevení
14–15
ekologie
Spalování odpadů v cementárnách
šetří suroviny i energii
16–17
EU a stavebnictví
Evropské programy se rozbíhají
18–19
konstrukční milníky
Beton v architektuře
40. a 50. let minulého století
20–21
stopy architektur y
Secese
22–23
betonové unikáty
Beton na vlnách
24–27
VIP Club
Bodyguard 2008
28–29
str. 7–9
summar y
29
str. 14–15
str. 20–21
str. 22–23
str. 24–27
LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2008 ročník 5
vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 9. 2008
vydavatel: Lafarge Cement, a. s., 411 12 Čížkovice čp. 27, IČ: 14867494 „ tel.: 416 577 111 „ fax: 416 577 600
„ www.lafarge.cz „ evidenční číslo: MK ČR E 16461
„ redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková, MBA „ šéfredaktorka: Blanka Stehlíková – C.N.A.
„ fotografie: archiv Lafarge Cement, a. s., Blanka Stehlíková, Ing. Ondřej Štegr, MC-Bauchemie s. r. o., Best
Communications, Obec architektů, archiv Jany Kleinové, MVDr. Ladislav Kulíšek, Ing. Pavel Bartejs „ design: Luděk Dolejší
„ Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel
...::: aktuality Lafarge
Vážení přátelé,
tak je to přece jen tady? Začátkem prázdnin jsme začali slýchat, že stavebnictví začíná
pomalu „ztrácet dech“. Statistiky to později
potvrdily. Po dlouhém období nepřetržitého
růstu stavební výroba zaznamenala ve druhém čtvrtletí ve srovnání s loňským rokem
celkový meziroční pokles. Nejvíce se na něm
podílelo snížení nové výstavby u pozemního
stavitelství. Naproti tomu podle statistik vzrostly opravy a údržby na dopravní infrastruktuře. Ochlazení ekonomiky, které zasahuje po
USA také Evropu, se tedy pravděpodobně
nevyhne ani České republice. Příliv financí do
stavebnictví však nadále pokračuje, Česko
se postupně, byť opět poněkud klopotně, učí
pracovat s unijními fondy. Poptávka zahraničních investorů a jejich důvěra v tuzemský trh, a to zejména s luxusními a komerčními nemovitostmi, trvá, možná i roste. Kromě tradičního požadavku
na rychlost výstavby se však čím dále, tím více prosazují vysoké nároky na řemeslné zpracování.
V našem stavebnictví se ale stále více projevuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Není a nebude to jednoduché. Můžeme však najít jeden „záchytný“ bod, který nás, dodavatele
stavebních materiálů, a vás, naše odběratele, spojuje. A to je kvalita stavebních materiálů. A protože kvalita je naší stálou prioritou, jsme připraveni vaši možná těžší situaci v budoucnu alespoň
trochu usnadnit. Jak? Dodávkami našich cementů, které vám pomohou rychleji, levněji a bez komplikací vyrobit betony a stavební díly, které dodáváte dál...
Přeji vám ještě pár slunečných víkendových dnů a hlavně úspěšný závěr letošní stavební sezóny.
Ing. Ivan Mareš,
generální ředitel a člen představenstva
LAFARGE 03/2008
1
aktuality Lafarge :::...
Druhý ročník Dnů
stavitelství a architektury
Letošní druhý ročník
Dnů stavitelství a architektury navazuje na loňskou
premiéru, která se setkala
s velkým úspěchem jak u odborné, tak
u laické veřejnosti a založila novou tradici
„svátku stavbařů“. Cílem Dnů stavitelství
a architektury, které by měly být letos podle organizátorů ještě rozsáhlejší, je zvýšit prestiž oboru a podnítit zájem mladých
lidí o stavbařské řemeslo. Pod názvem se
skrývá několik navazujících akcí oslovujících odbornou i laickou veřejnost, média
a v neposlední řadě politickou sféru. První
z akcí byl dne 10. září 2008 nominační
večer tradiční soutěže Stavba roku 2008.
Setkání v Senátu Parlamentu ČR a slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků
soutěží Stavba roku, Firma roku, Nejlepší
výrobce stavebnin a Osobnost stavebnictví 2008 jsou plánovány na 20. října opět
do osvědčených prostor Betlémské kaple. Projekt určený široké veřejnosti nese
název Den otevřených dveří na stavbách
a ve vzdělávacích a profesních organiza-
cích a uskuteční se 18. října ve třinácti
regionech ČR. Už první ročník ukázal,
že zájem lidí o architektonicky zajímavé
objekty postavené nejnovějšími technologiemi je obrovský. Odborníkům bude
určen poslední ze čtyřlístku akcí – Inženýrský den, jenž se uskuteční 13. listopadu a jehož téma „Evropa bez bariér“
se bude dotýkat stavebnictví v kontextu
Evropské unie.
Do projektu se zapojily všechny významné organizace sdružené v SIA ČR
– Radě výstavby. Záštitu nad ním převzal
opět předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Projektu se mohou aktivně
účastnit stavební firmy i projektové kanceláře. Jednak formou prezentace svých
zajímavých staveb a projektů v rámci Dne
otevřených dveří a jednak formou přímé
finanční podpory, kdy se stávají partnery
celého projektu. Mezi letošními partnery
akce nechybí, stejně tak jako vloni, ani
Lafarge Cement, a. s.
Další informace o Dnech stavitelství
a architektury na www.dsa-info.cz.
Finanční výsledky
za první polovinu
roku 2008
Celkový provozní výsledek hospodaření
Lafarge Cement, a. s., vzrostl meziročně
za první pololetí o více než 20 %, což lze
označit přinejmenším za velmi uspokojivé.
K této skutečnosti přispěl jako hlavní faktor především v první polovině roku stále
ještě přetrvávající pozitivní vývoj poptávky
po cementu. Během prvního čtvrtletí roku
jsme v prodaných objemech cementu dosáhli průměrného meziročního růstu ve
výši 21 %, ve druhém jsme pak i přes stagnaci v poptávce zaznamenali mírný růst
celkových objemů. Ve finančním vyjádření
to za pololetí znamená celkové tržby 735
milionů korun, což představuje cca 13%
růst proti témuž období roku přecházejícího. Situace na trhu a hospodářské prognózy však ukazují, že naše i okolní ekonomiky
zpomalují, což se samozřejmě ve zbytku
roku projeví snížením spotřeby cementu
a tedy i našich ročních ukazatelů.
Dlouhodobě kladný trend se nám díky
uplatnění alternativních paliv a efektivnímu provozu pece i nadále daří udržovat
v oblasti průměrných nákladů na palivo,
kde zaznamenáváme cca 10% meziroční
pokles.
Naproti tomu se negativním směrem
vyvíjely především náklady na elektrickou
energii a v neposlední řadě i náklady na
údržbu zařízení. Tento pohyb byl kromě
všeobecně výrazného růstu cen vstupů
způsoben také nezbytností provedení některých neočekávaných oprav souvisejících s potřebou navýšení výrobní kapacity.
Významným faktorem, který v posledním půlroce negativně ovlivnil celkový
finanční hospodářský výsledek prakticky
všech českých exportérů, a tedy i náš, jsou
kursové ztráty způsobené dramatickým
meziročním posílením české koruny.
Jak je zřejmé z níže uvedených agregovaných ukazatelů, pololetní výsledky za
celou Skupinu Lafarge se rovněž nesou
v pozitivním duchu. Za jednu z nejvýznamnějších událostí v rámci Skupiny lze jistě
označit akvizici společnosti Orascom, jejíž
integrace do Skupiny Lafarge byla úspěšně
dokončena v červnu tohoto roku.
Prodeje
+8%
Provozní hospodářský výsledek + 18 %
Čistý příjem na akcii
+4%
Lafarge Cement, a. s., zahájila provoz
na spoluspalování kapalných odpadů
Lafarge Cement, a. s., zahájila v červenci zkušební provoz nejmodernějšího
technologického zařízení sloužícího pro
příjem směsi kapalných odpadů, jejího
skladování, homogenizaci a čerpání na
spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. Investice ve výši
41 milionů korun ušetří náklady při nákupu hlavních primárních paliv, usnadní
optimalizaci spalovacího procesu a v neposlední řadě ulehčí životnímu prostředí.
Zkušební provoz tohoto zařízení potrvá do 31. 12. 2008. Od roku 2009 se
počítá s ostrým provozem.
2
LAFARGE 03/2008
K příznivým výsledkům jako obvykle
v absolutní i relativní výši nejvíce přispěla
divize Cement, která vykázala celkový meziroční nárůst provozního výsledku hospodaření (COI) na úrovni +29 %. Naproti tomu
obě další divize zaznamenaly meziroční pokles – divize Betonu klesla o pouhá –3 %,
v případě divize Sádra však šlo o opticky
výrazný, v absolutních číslech však relativně zanedbatelný pokles o –62 %.
Ing. Lukáš Rusek,
finanční controller
...::: aktuality Lafarge
Sponzorské aktivity
Znárodňování ve Venezuele
Projekt náhradní rodinné péče
Poradna pro náhradní rodinnou péči, kterou Lafarge Cement,
a. s., podporuje již třetím rokem, rozšířila své aktivity. Služby rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči doplnila o programy individuálního doučování dětí, psychosociální výcvik pro mládež,
přípravu fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a v příštím roce
doplní o dobrovolnické aktivity v rodinách a o asistenci pro děti.
V současné době pokrývají služby poradny Ústecký kraj, v roce
2009 plánuje poradna pokrytí části Libereckého kraje.
Více informací na www.cpr–terezin.cz.
Proces znárodnění průmyslu, který vyhlásil prezident Hugo Cháves, zasáhl i závod Skupiny Lafarge. Podpis Memoranda
o porozumění (Memorandum of Understanding) z 18. srpna odstartoval transformační fázi. Skupina si vyhradila právo hájit
zájmy celého koncernu a především zájmy
zaměstnanců cementárny. Bipartitní tým
složený ze zástupců obou stran má za úkol nastavit podmínky
pro pokračování výrobních operací a zajistit kvalitu produkce.
Memorandum určilo cenu 89% podílu na 176 milionů eur,
Skupině zůstává minoritní pětiprocentní podíl.
Opravy v Číně pokračují
Revitalizace vrcholu Milešovky
Po loňských opravách na vrcholu nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky podpořila i letos Lafarge Cement, a. s., Obecně
prospěšnou společnost Milešovka (OPSM), která stojí za úsilím
celkové obnovy vrcholu. Opravu střech a fasád skladů, obezdění záchodků pro veřejnost a především informační stojan stihla
OPSM udělat vloni. Letos se zaměří na vybudování dřevěných
ochozů a zázemí pro turisty. O podobě komplexní revitalizace vrcholu se rozhodne do konce roku.
Podpora obcí
Aktivity sedmi nejbližších obcí a města podpořila Lafarge Cement, a. s., jako jeden ze svých tří dlouhodobých projektů letos
podruhé. Obce mohou využít finančních darů podle svého uvážení, např. na podporu kulturních aktivit v obci – masopusty, vánoční besídky, nebo podpořit zájmová sdružení obce.
Kromě výše uvedených projektů pomáhá Lafarge Cement,
a. s., řadě dalších potřebných programů a současně organizacím
v regionu, například Diagnostickému ústavu v Čížkovicích, Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, místní organizaci Svazu tělesně
postižených v Lovosicích, místní organizaci Svazu včelařů v Lovosicích a dalším.
Investice do chlazení
kouřových plynů
Rekonstruce čínských závodů v oblasti Sichuan poničené zemětřesením nádale pokračují. V cementárně Jiangyou se podařilo uvést do provozu druhou pec již 6. července 2008. Skupina nabídla zaměstnancům, kteří ztratili své domovy, výběr
ze dvou možností: finanční prostředky na pronájem domu, než
se jejich vlastní opraví, nebo ubytování v provizorních domcích
vybudovaných Lafarge Shui v těsném sousedství cementárny.
Všichni zaměstnanci jsou znovu zapojeni do pracovního procesu. I pracovníci cementárny Dujiangyan jsou připraveni se
znovu pustit do práce, nyní se zaměřili na opravy velkých zařízení. Více než 40 % zaměstnanců se vrátilo do svých domovů
nebo si pronajalo dům. Okolo 257 lidí se přestěhovalo do provizorních domů. Sbírka pro postižené z oblasti Sichuan se vyšplhala do výše 71 000 eur. Bruno Lafont ve svém prohlášení
vyjádřil plnou podporu všem postiženým kolegům v Číně.
Skupina Lafarge sponzoruje nové oddělení Louvru
Nové oddělení určené pro expozici islámského umění v pařížském Louvru finančně podpoří Skupina Lafarge. Dlouhodobé
partnerství bylo stvrzeno podpisem smlouvy. Ceremoniálu položení základního kamene, který proběhl 16. července 2008, se
zúčastnil prezident Nicolas Sarkozy, saudskoarabský princ Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud, ministryně kultury Christine
Albanel, ředitel Muzea Louvre Henri Loyrette, předseda představenstva Skupiny Lafarge Bruno Lafont a další významní hosté.
Zaměstnanci Skupiny Lafarge z celého světa získali od 1. září
2008 do 1. září 2015 volný vstup do všech sbírek Louvru.
Schůze Evropské odborové rady
Evropská odborová rada (The European Works Council) zasedla k jednacímu stolu 4. července 2008. Mítink, jemuž předsedal Bruno Lafont, nabídl příležitost diskutovat o zásadních
tématech týkajících se budoucnosti Skupiny. Účastníci setkání debatovali o evropských direktivách emisí CO2, o zavádění
bezpečnostních standardů nebo o možnostech osobního vývoje a předávání zkušenosti mezi generacemi. „Sociální rozvoj je spojen s ekonomickým. Existují také různé regionální
problémy. Musíme produkovat hodnoty, abychom mohli pokračovat ve zvyšování úrovně platů,“ řekl Bruno Lafont.
Ocenění pro www.lafarge.com
Bezmála 10 milionů korun investovala Lafarge Cement,
a. s., v letošním roce do rekonstrukce zařízení, které ochlazuje kouřové plyny, aby omezila efekt kouřové vlečky. Zlepšila se
také účinnost elektrofiltru, který zajišťuje odprášení. „Barevný
efekt vlečky nad komínem cementárny souvisí s teplotou kouřových plynů. Nové zařízení nám umožňuje vstřikovat vodu do
vznikající páry a tím ji ochlazujeme. Nejnovější testy ukázaly,
že jsme schopni ochlazování až na 100–110° C, takže v letním období vlečka úplně mizí,“ řekl Dr. Ing. Jan Votava, ředitel
akciové společnosti. Vizuální efekt unikajících kouřových plynů závisí nejen na zchlazování, ale i na počasí, tedy vlhkosti
a teplotě vzduchu.
Webové stránky www.lafarge.
com obdržely dvě ocenění za
dostupnost, „Stříbro“ od French
Accessiweb label a certifikát A od
European label, Euracert. Dostupnost v tomto případě znamená možnost pro kohokoli, včetně
postižených, seniorů nebo lidí
s nízkou znalostí internetu, kdekoli a všemi způsoby připojení
prohlížet www.lafarge.com. Pro podporu dostupnosti byla vyvinuta řada funkcí a pomůcek, např. RSS, podcasting, vysoký
kontrast barev, možnost volby velikosti fontů, poslech obsahu
pomocí funkce text-to-voice, video sekce je dále opatřená titulky a audio transkripcí aj. Webové stránky www.lafarge.com
obsahuji dvě stovky podstránek, měsíčně je navštíví zhruba
130 000 lidí.
LAFARGE 03/2008
3
téma :::...
Snižování hlukové
zátěže pokračuje
Od roku 2006 akciová společnost Lafarge
Cement realizovala řadu náročných úprav
výrobních zařízení, které vedly ke snížení
hlukové zátěže. Úsilí pokračuje i nadále.
Probíhají nejen pravidelná měření, ale především
další protihlukové akce, na něž byly vyčleněny
nemalé finanční prostředky. Na podrobnosti se
ptáme ředitele akciové společnosti
Lafarge Cement Dr. Ing. Jana Votavy.
Jak reagují obyvatelé okolních
obcí na dosud realizovaná protihluková opatření?
Především se snížil počet stížností,
protože hlučnost opravdu poklesla.
Ve srovnání s rokem 2006, kdy jsme
realizovali první akce vedoucí k úbytku hlukové zátěže, došlo v průměru
ke snížení o 10 dB, měřeno ve standardních bodech v našem okolí. Hluk
obtěžuje především občany Sulejovic
a Čížkovic, což potvrdila i hluková
mapa, kterou jsme si nechali vypracovat. Studie určila i množství objektů zasažených hlukem z naší výroby.
Jak spolupracujete s obcemi v regionu?
Řešení protihlukových opatření
není jednoduché a musí samozřejmě
respektovat množství fyzikálních záko-
nů o šíření zvuku – hluku. Cementárna jako celek způsobuje hluk a výroba
vyžaduje množství agregátů, strojů
a zařízení, která vyluzují zvuky v různých tónech. Zdaleka ovšem neplatí,
že ten nejhlučnější agregát má největší dopad na naše okolí. Dokonce se
stává, že hlučnější zařízení pohlcuje
hluk vycházející z méně hlučných strojů. Neplatí tedy, že se „hluky“ sčítají.
My se snažíme nepřetržitě a otevřeně
komunikovat s okolím, sám se zúčastňují veřejných zasedání zastupitelstev,
kde informuji o probíhajících zlepšeních. Mohu říci, že občané se o dění
v cementárně zajímají, nicméně ne
všichni mají pochopení pro technické
nebo jiné limity.
Protihluková opatření představují
technicky i finančně nejnáročnější
Trysky chlazení pláště pecní linky
4
LAFARGE 03/2008
zásahy do výrobních zařízení. Jaké
postupy snižující hluk jsou vhodné
pro cementářský provoz?
Zvolili jsme cestu identifikace
nejhlučnějších zařízení, která mají
dopad na okolí. Na základě závěrů
hlukové studie jsme vyměnili některé ventilátory, vrtule, nainstalovali
tlumiče, zástěny nebo kryty. Ventilátory jsme umístili do izolovaných
prostorů, vybudovali jsme stěny se
schopností pohlcovat vycházející
hluk. Ačkoli cementárna investovala
do protihlukových opatření značné
prostředky, stále překračujeme noční
limity. Vzhledem k tomu, že se jedná
o extrémně složitý komplex především technických opatření, máme
od loňského roku výjimku. I přesto
se naše snaha nesnížila, chceme být
dobrými sousedy, proto se snažíme
dalšími opatřeními snižovat dopad
výroby na region.
Jaké protihlukové akce tedy probíhají letos?
V letošním roce jsme se zaměřili
na odhlučnění ventilátorů na homosilech, které zatěžují určitou část
obce Čížkovice. Mezi další významné
akce patří výměna ventilátoru na sile
nedopalu, instalace tlumičů na filtrech, opláštění ventilátoru na lince
výroby vápenců pro odsíření elektráren apod. Od poloviny roku 2006
do konce června 2007 investovala
naše společnost do protihlukových
opatření cca 7 milionů korun. Náklady na realizaci dalších protihlukových
...::: téma
opatření v druhé polovině roku 2007
a v roce 2008 (do 31. 12. 2008) činí
dalších cca 5 milionů korun. Investice do protihlukových opatření plánované pro rok 2009 se budou opět
pohybovat v řádu milionů korun.
Ani oblast Bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) se neobejde
bez finančních injekcí, do jaké výše
se vyšplhají tyto náklady v roce
2008?
Není pochyb o tom, že bezpečnost
na pracovišti více ovlivňuje chování
lidí než jakákoli investice, nicméně
finance umožňují, že pracoviště jsou
lépe vybavena, a tím se pracovníci
méně často dostávají do situací,
které jsou pro ně rizikové. Letos finance směřují do přístupových plošin a různých zdvihacích zařízení.
Jedná se o soubor investic usnadňujících práci ve výškách, protože
tyto činnosti patři k nejnebezpečnějším. Dále jsme nakoupili moderní
pracovní postroje a samonavíjecí
lana, která zabraňují tomu, aby se
do nich pracovníci zamotali a sami
sebe ohrozili. Kromě opatření, která mají přímý dopad na pracovníky,
jsme investovali velký objem financí
do mobilních prostředků. Zastaralé
typy nákladních automobilů, které postrádaly bezpečnostní pásy,
jsme nahradili novými. Navíc jejich
konstrukce prakticky vyloučila možnost rekonstrukce. V loňském roce
jsme zavedli nové pracovní oděvy se
signálními a reflexními pruhy, které
zlepšily viditelnost pracovníků především při zhoršené viditelnosti.
Na bezpečnostní pravidla upozorňují také informační tabule
rozmístěné v areálu cementárny
Zavedli jste tzv. nulovou toleranci
přestupků nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči dodavatelům a dopravcům. Bylo nutné od té doby
uplatnit nějaký postih?
I když máme pravidla pro dodržování bezpečnosti práce stanovená
velmi striktně, nejsou sankce častým
řešením situace. Občas se ale stane,
že dojde k vážnému porušení bezpečnostních předpisů. Ano, v takovém
případě uplatňujeme tvrdé restrikce,
pracovník, který porušil bezpečnostní
pravidla, pro nás přestává pracovat,
odebereme mu právo vstupu do areálu cementárny. Porušování bezpečnostních pravidel se stává též důležitým kritériem pro další smluvní vztah
s dodavatelem. Je jasné, že preferujeme smluvní vztahy s dodavateli, jejichž pracovníci dodržijí bezpečnostní
pravidla naší společnosti.
Bezpečnostní brýle
LAFARGE 03/2008
5
téma :::...
Přestože pracovníci byli proškoleni
a důsledně seznámeni s bezpečnostními pravidly, neuvědomili si všechna
rizika. Selhání koordinace na místě
zavinilo úraz, kdy došlo k poranění
oka jednoho pracovníka, které se naštěstí obešlo bez trvalých následků.
Podobný úraz se stal letos v březnu
při čištění prašné komory v prostoru
chladiče, kde došlo k výronu horkého
vzduchu s prachovými částicemi. Ty
způsobily drobné poranění obličeje
pracovníka. Vzhledem k tomu, že byl
vybaven brýlemi, horký vzduch nezasáhl oči. Při analýze úrazu jsme zjistili, že pracovník externí firmy si vůbec
neuvědomoval, že by k výronu mohlo
dojít. Mnohdy tedy nejde o to, že by se
lidé nechtěli chránit, ale dostatečně
nezváží rizika, která by mohla nastat.
V loňském roce dosáhla cementárna významného úspěchu: tisíc
sto dnů bez pracovního úrazu. Jaký
podíl na něm představuje organizace práce a dodržování pracovních
postupů?
Technické vybavení pracovišť samozřejmě usnadňuje práci i dodržování bezpečnostních zásad, ale bez
vlastního zodpovědného chování,
bez toho, aby si lidé vzali za své bezpečné chování, žádná pravidla bezpečnosti prostě nefungují.
Co je podle Vašeho názoru v působení na lidi účinnější? Přesvědčování a vlídný přístup, nebo tvrdá
ruka a represe?
Jakým způsobem jste pracovníky
k bezpečnému chování přiměli?
Vedle pravidelných školení existuje
ještě další způsob, a to jsou tzv. audity. Jedná se vlastně o diskusi, nikoli
o hledání chyb a kontrolování lidí.
Odpovídá tomu i způsob komunikace manažerů s pracovníky. Cílem je
vytvořit atmosféru důvěry a společně najít motivaci k zodpovědnému
chování. Z dialogu vyplyne například,
do jaké míry jsou různé ochranné
pomůcky efektivní. Jde nám o dlouhodobý efekt, aby pracovníci sami
přemýšleli o jednotlivých činnostech
a na základě vlastního přesvědčení
pracovali bezpečně. Jen tak se budou zdraví vracet ke svým rodinám.
Přestože si většina lidí rizika plynoucí z práce uvědomuje a dobrovolně
dodržuje bezpečnostní standardy,
vždy zůstává určitá skupina, kterou
nelze převychovat a jakákoli pozitivní
motivace selhává. Proto máme nastavený velmi jasný sankční systém.
V praxi se ovšem nejedná o úplnou
idylu. Od loňského roku po více než
třech letech došlo v cementárně rychle po sobě ke dvěma úrazům, oba
byly spojeny s čištěním pecní linky.
Obě metody musejí být vyvážené,
protože na část pracovníků nejlépe
zapůsobí přesvědčování a vysvětlování a oni pak sami dodržují bezpečnostní ustanovení, neboť chápou, že jejich
dodržování je opravdu chrání. Na druhou stranu však existují lidé, kteří bez
hrozby vyhození a tvrdého trestu nikdy
pravidla dodržovat nebudou a nechtějí si připustit rizika. Přístup tedy musí
být diferencovaný, ale samozřejmě je
potřeba odhadnout, jak bude ten který pracovník reagovat, a mít možnost
použít oba nástroje. Naštěstí většina
lidí rozumí „tlaku“ na bezpečnost,
který má za cíl chránit největší hodnotu – lidské zdraví, a proto reaguje
pozitivně na vysvětlovací metody. Pokud se cokoli, vyjma lidského zdraví,
pokazí, jde to napravit, byť to stojí
peníze a čas. Proto princip bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců,
dodavatelů i návštěvníků nadřazujeme v naší akciové společnosti všem
ostatním prioritám.
Čištění patního kusu – vstup do rotační pece
6
LAFARGE 03/2008
...::: technologie
Technické požadavky na
jakost pohledového betonu
Motto:
Stanislav Bechyně: „Betonové stavby vtiskly dnešnímu
světu charakteristickou pečeť. Beton se stal pro lidskou
společnost tak důležitým, jako byly v počátcích civilizace
postupně dřevo, kámen, bronz a železo…“
V poslední době architekti a projektanti často používají ve svých
návrzích konstrukce z pohledového
betonu. V těchto návrzích ale obvykle
chybí specifikace pohledového betonu. Cílem tohoto článku je seznámit
čtenáře s tím, co by měl správný návrh pohledového betonu obsahovat.
Předpokladem pro výrobu požadovaného jakostního pohledového betonového povrchu je odborné zadání, které zohledňuje, co je v daných
podmínkách spolehlivě dosažitelné.
Přehnaným a neproveditelným požadavkům je zapotřebí zamezit již
v průběhu zadávacího řízení.
Formulace zadání by měla předem
vyjasnit mimo jiné tyto otázky:
ƒ Jaké kvalitativní vlastnosti má mít
pohledový beton?
ƒ Jaké požadavky je třeba uvést při
zadání?
ƒ Jaké jsou požadavky na bednění?
ƒ Jaké požadavky je třeba zohlednit
při výrobě a zpracování betonu?
Požadavky na vzhled po
hledového betonu
Pojmem „pohledový beton“ se rozumějíí ty viditelné betonové plochy,
u kterých existují architektonické
požadavky na jejich vzhled. Pro tento účel existují následující možnosti
úpravy:
ƒ struktura povrchu pomocí obtisku
bednění;
ƒ nátěry a příměsi barvy do betonové směsi;
ƒ následné opracování povrchu.
Jako první část projektové dokumentace by měl architekt definovat
svoji představu o vzhledu pohledového betonu (dále jen PB). Měly by být
specifikovány následující vlastnosti
PB:
ƒ odstín betonu;
ƒ úprava otvorů po spínacích tyčích;
ƒ úprava styku bednicích dílců;
ƒ struktura povrchu betonové konstrukce.
Nadpraží okna ze samozhutnitelného betonu,
Knihovnicko-informační centrum, Hradec Králové
LAFARGE 03/2008
7
Strukturovaný pohledový beton, opěrná zeď, Masarykovo nádraží,
Nové spojení
Při definování vlastností povrchu
PB by se měl architekt vyvarovat požadavků, kterých nelze dosáhnout
nebo které stojí nepřiměřené množství práce, finančních prostředků
a výsledek ještě nemusí být zaručen.
Mezi tyto požadavky patří především:
ƒ plochy bez dutin a pórů;
ƒ povrch hladký jako zrcadlo;
ƒ rohy rovné, ostré a neolámané;
ƒ jednolitý odstín povrchu betonové
konstrukce.
Požadavky na bednění
Při návrhu bednění je důležitá kooperace architekta s výrobcem bednících systémů – architekt prezentuje svoji ideu vzhledu PB a výrobce
bednění by měl architekta informovat o možnostech konkrétního druhu bednění (co je reálné a nereálné
vybednit). Návrh bednění by měl obsahovat:
ƒ výběr konkrétního druhu bednicího
systému;
ƒ řešení atypických detailů bednění;
ƒ specifikace pláště bednění a jeho
povrchu;
ƒ styk bednicích dílců, jejich případné úpravy a těsnění;
ƒ těsnění mezi bednicími dílci a navazujícími konstrukcemi (např. styk
bednění x podlaha, bednění x stěna…);
technologie :::...
ƒ úpravy hran a rohů;
ƒ výkres bednění daných konstrukcí
(včetně spárořezu a rozmístění spínacích míst – viz obr. 1).
Požadavky na beton
Kvalitních a zároveň esteticky přitažlivých ploch z pohledového betonu lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li
požadavky na složení, výrobu a zpracování betonu dostatečně vysoké
a jsou-li také dodržovány. V praxi se
však často používá beton, kde nejdůležitější požadavkem, dokonce předpokladem, bez ohledu na vhodnost
jeho použití pro pohledové plochy, je
co nejnižší cena.
Složení betonu závisí na navržení pevnostní třídy betonu statikem
a na recepturách betonárek. Přesné
složení betonu pro konstrukce z PB
navrhuje technolog betonu až podle
projektové dokumentace a podmínek
na staveništi. Dolaďování složení betonové směsi probíhá na základě provedených referenčních vzorků. Přesto
je nutné v projektové dokumentaci
zmínit případné použití barviva do betonu, aby mohl technolog betonu
upravit recepturu čerstvého betonu.
Definice pohledového
betonu používané
v zahraničí:
fair-face concrete (angl.) – překlad:
režný, neomítaný beton; jsou tak
označovány všechny typy betonových
povrchů, režné i upravované, betonů
šedých, bílých i barvených ve hmotě;
exposed concrete (angl.) – překlad:
odkrytý, nechráněný beton; jsou tak
označovány všechny typy betonových
povrchů, režné i upravované, betonů
šedých, bílých i barvených ve hmotě;
Sichtbeton (něm.) – překlad: pohledový, dekorativní beton, beton s upraveným lícem; jsou tak označovány
všechny typy betonových povrchů,
režné i upravované, betonů šedých,
bílých i barvených ve hmotě;
architectural concrete (angl.) – překlad: architektonický beton; neomítaný beton šedý, bílý i barevný s režným
povrchem (otisk bednění) nebo povrchem upraveným v souladu s architektonickým návrhem;
betón brut (fr.) – překlad: surový, režný, beton základní (šedé/béžové) barvy; používá se pro označení režného
betonu (textura získaná pouze otiskem bednění) základní (šedé/béžové)
barvy, jsou možné i některé jednoduché dodatečné úpravy.
Zdroj: Hela R., Šrůma V.: Směrnice,
pohledový – architektonický beton.
Fasáda obchodního domu z pohledového betonu v Ulmu, Německo
Při navrhování receptury betonu je
také třeba dbát na kompatibilitu použité stavební chemie (plastifikátory,
retardéry, urychlovače tvrdnutí…), aby
nedocházelo k znehodnocení díla vlivem různých skvrn, výkvětů… na povrchu betonové konstrukce. Do betonu
pro konstrukce z pohledového betonu se převážně používá portlandský
cement CEM I nebo směsný cement
CEM II/B-M. U konstrukcí z pohledového betonu má směsný cement
oproti portlandskému výhodu v lepší
stejnobarevnosti povrchu betonu. Pro
barevné betony je vhodnější použít
bílý portlandský cement, protože při
použití šedého cementu barvivo tolik
nevynikne.
Požadavky na odbedňovací
prostředky
V projektové dokumentaci se určí
druh odbedňovacího prostředku
a způsob nanášení. Vhodnost použití
navrženého prostředku se doporučuje ověřit při betonáži referenčních
vzorků (pokud je zhotovitel bude provádět) s tím, že je vhodnější použít
prostředky tekuté konzistence než
pastové. Při použití pastové konzistence se na povrchu bednění lépe
drží nečistoty.
8
LAFARGE 03/2008
Obr. 1 – Vzorový výkres bednění stěny
Požadavky na výztuž
Krytí výztuže stanovují příslušné
normy v závislosti na druhu konstrukce, prostředí a druhu výztuže.
Pro konstrukce z PB platí stejné zásady vyztužování jako pro konstrukce
z konstrukčního betonu. Návrh výztuže by měl být doplněn o:
ƒ návrh druhu distančních podložek
a jejich umístění;
ƒ specifikaci vázacího drátu (u stropních konstrukcí se doporučuje
...::: technologie
používat pozinkovaný vázací drát,
aby případné odstřižky drátu nezpůsobovaly stopy koroze na povrchu betonu);
ƒ vzdálenost prutů u silně vyztužených konstrukcí přizpůsobit možnostem dobrého prohutnění.
Požadavky na betonáž
Při betonáží konstrukcí z PB je potřeba si uvědomit, jaké zvýšené nároky jsou na tyto konstrukce kladeny
oproti stavbám z konstrukčního betonu. Jedná se převážně o následující
rozdíly v technologii betonáže:
ƒ ukládání betonu do bednění (určení výšky hutněné vrstvy, výška
ukládání betonu, max. přípustná
doba mezi ukládáním jednotlivých
vrstev betonu);
ƒ způsob hutnění (určení druhu hutnicího prostředku, doba hutnění…);
ƒ dodatečná opatření při betonáži za
vysokých, resp. nízkých teplot;
ƒ návrh opatření v případě výpadku
hlavního dodavatele betonu (v případě používání více dodavatelů
betonové směsi bude povrch betonové konstrukce rozdílný);
ƒ dodržování technologických opatření (např. zvýšená čistota na stavbě).
Sloup s hřibovou hlavicí podpírající strop z pohledového betonu,
budova Státní technické knihovny, Praha
Požadavky na ošetřování
betonu
V projektové dokumentaci je také
potřeba specifikovat způsob ošetřování betonové konstrukce:
ƒ začátek a konec ošetřování;
ƒ ochrana konstrukce proti poškození;
ƒ způsob ošetřování za nízkých, resp.
vysokých teplot.
Sloup z pohledového betonu v centrále
firmy PERI ve Weissenhornu, Německo
Požadavky na odbednění
Vzhledem k tvaru díla a požadavkům na kvalitu PB by měl projektant stanovit dobu, po jakou budou
jednotlivé konstrukce zabedněné.
Předčasné odbednění, kdy beton ještě nemá dostatečnou pevnost, může
porušit povrch betonu (olámané
hrany, odloupnutí povrchové vrstvy),
rozdílné časy odbednění způsobují
rozdíly v barevnosti povrchu.
Kontrola a hodnocení
povrchu
Oprava povrchu PB
Vzhledem k absenci domácích norem zabývajících se problematikou
PB je nutno hodnotící kritéria specifikovat přímo v projektové dokumentaci nebo se odkázat na zahraniční
normy (jedinou evropskou normou
určující kritéria PB je rakouská norma ÖNORM B2211). Hodnotící kritéria PB jsou:
ƒ pórovitost povrchu betonové konstrukce;
ƒ rozdíly v barevnosti v ploše konstrukce;
LAFARGE 03/2008
ƒ rozdíly ve struktuře v ploše konstrukce;
ƒ geometrická přesnost konstrukce
(lze hodnotit i podle českých norem ČSN P ENV 13670-1 a podle
ČSN 73 0210-2).
Projektová dokumentace by také
měla stanovit příslušné odstupové
vzdálenosti, z kterých se budou dané
konstrukce hodnotit.
9
I při největší pečlivosti se mohou
při výrobě pohledových betonových
ploch objevit závadná místa, proto
lze připustit odborné opravy těchto
ploch při použití odpovídajícího materiálu. I když jsou opravy opticky
nevyhovujících míst bezvadně řemeslně provedeny, zůstávají obvykle zřetelné. Mělo by se předem uvážit, zda
není vhodnější od případných oprav
opticky nevýrazně závadných míst raději upustit.
Ing. Ondřej Šteger,
Ing. Miloslava Popenková, CSc.
materiály :::...
Superplastifikátory –
progresivní prvky technologie betonu
Nezbytným prvkem technologie výroby
betonu je využívání nejrůznějších přísad,
které výrazně ovlivňují vlastnosti čerstvého
i ztuhlého betonu. Jejich použitím se dá docílit
betonu s takovými parametry, jichž by jinak
nemohlo být dosaženo.
Plastifikační přísady
Přísady jsou chemické sloučeniny,
které během vmíchání do betonu modifikují vlastnosti čerstvého betonu.
Účelem používání přísad je zlepšení
stávajících vlastností čerstvé nebo
zatvrdlé betonové, maltové či omítkové směsi nebo získání vlastností
nových.
Druhy přísad se rozlišují podle jejich
hlavní funkce na plastifikační, superplastifikační, stabilizační, provzdušňující, urychlující tuhnutí, urychlující
tvrdnutí, zpomalující tuhnutí.
Plastifikátory
a superplastifikátory
Převážnou část, kolem 80–85 %
z celkového objemu všech používaných druhů přísad, tvoří plastifikační
přísady. Plastifikátory a superplastifikátory jsou organické makromolekulární látky, které se adsorbují na povrchu částic minerálních fází cementu
a umožňují změnit jejich náboj, dispergovat přítomné aglomeráty částic,
a tak cíleně upravovat konzistenci čerstvého betonu. Výsledným efektem je,
že tyto přísady při nezměněné dávce
vody zlepšují konzistenci (tekutost)
čerstvého betonu nebo umožňují snížit dávku záměsové vody a tím i vodní
součinitel, přičemž snížení dávky vody
neovlivní konzistenci.
V posledních letech se uplatňují
tzv. superplastifikátory, které se vyznačují deflokulačním efektem agregátů částic pojiva a výrazně snižují
vodní součinitel při zachování stejné
konzistence čerstvého betonu nebo
umožňují dosáhnout řidší konzistence bez zvýšení obsahu záměsové
vody.
Plastifikační – vodoredukující přísady redukují potřebné množství vody
pro dosažení stejné zpracovatelnosti
čerstvého betonu. Superplastifikační
– silně vodoredukující přísady jsou
látky, které výrazně redukují potřebné množství vody při stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Kromě
obecných požadavků musí být plastifikační přísadou sníženo množství
vody o více než 5 % při stejné konzistenci stanovené sednutím nebo
rozlitím a u superplastifikátoru o více
než 12 %. Pevnost v tlaku přidáním
plastifikační přísady má vzrůst za 7
až 28 dní nejméně na 110 % proti
referenčnímu betonu.
Superplastifikátorem v důsledku
redukce množství vody při stejné
zpracovatelnosti má vzrůst pevnost
betonu v tlaku za jeden den nejméně na 140 % a za 28 dní nejméně
na 115 % proti referenčnímu betonu. Konzistence čerstvého betonu
se superplastifikátorem se nesmí za
30 min. po přidání přísady změnit
proti původnímu stavu a vzrůst konzistence proti referenčnímu betonu
přidáním superplastifikátoru má být
o 160 mm (rozlitím proti 380 mm)
nebo o 120 mm (sednutím proti
70 mm). U hyperplastifikátorů lze
dávku záměsové vody snížit o více
než 30 %.
10
LAFARGE 03/2008
Přísady na bázi
lignosulfonanů
Redukují záměsovou vodu cca
o 10 %. Jsou to nejstarší zástupci
superplastifikátorů, přísady na bázi
lignosulfonanů původně vznikly jako
odpadní vody při výrobě celulózy. Dávkují se v poměrně malém množství
0,2–1 % z hmotnosti cementu a jejich
dávka nesmí překročit určitou mez
kvůli vedlejším efektům, vyvolaným
přítomností těžce rozpustných cukrů,
které retardují. Jsou dobrou přísadou
pro letní betonáž.
Mezi všeobecné výhody přísad na
bázi lignosulfonanů patří zvláště:
– poměrně nízká cena, protože se vyrábějí z průmyslového odpadu;
– dobrá účinnost už při poměrně
malých dávkách, přibližně v oblasti
0,2 % sušiny přísady na hmotnost
cementu;
– dobré a dlouhodobé zkušenosti
z rozsáhlého praktického používání.
Na druhé straně mají přísady na
bázi lignosulfonanů i nevýhody, mezi
které patří zvláště:
– nežádoucí vedlejší provzdušňující
účinek;
– v případě, že se vyžaduje rychlý
nárůst pevností betonu, i vedlejší
retardační účinek;
– vysoká citlivost na předávkování
a z ní vyplývající potřeba dodržovat
úzké rozmezí doporučených dávek
přísad.
Dalšího zlepšení vlastností přísad na
bázi lignosulfonanů bylo dosaženo od-
...::: materiály
straňováním nežádoucích provzdušňujících účinků přidáváním odpěňovacích
látek a též zmírňováním nežádoucích
retardačních účinků různými zásahy
při výrobě nových druhů přísad.
Přísady na bázi melaminu
Plastifikační přísady na bázi sulfonovaných melaminformaldehydových
pryskyřic redukují záměsovou vodu
až o 20 %. Melaminy byly prvními
průmyslově používanými superplastifíkátory. Dávkují se v optimálním
množství 1,6–1,8 % z hmotnosti cementu. Jejich nevýhodou je sklon ke
krvácení a tixotropii betonu. Naopak
však zachycují méně vzduchu než
naftalenové a udržují stabilní a vhodné provzdušnění.
Jejich předností je minimalizovaný
vedlejší retardační účinek. Melaminové superplastifikátory jsou běžně
dodávány jako čiré kapaliny, neovlivňující barvu betonu.
Přísady na bázi naftalenu
Přísady na bázi naftalenu jsou kondenzační produkty kyseliny ß–naftalensulfonové s formaldehydem. Patří
zpožďují tuhnutí. Dávka se pohybuje
v rozmezí 0,6–1,6 % z hmotnosti cementu. Naftalenové superplastifíkátory se prodávají jako hnědé kapaliny s celkovým obsahem sušiny mezi
40–42 %. Vyšší obsah sušiny zaručuje dosažení určité zpracovatelnosti
v cenově výhodnější podobě.
Přísady na bázi modifikovaných polykarboxylátů
Redukují záměsovou vodu o 30
i více procent. Jsou to polymery dispergující cementová zrna zejména
sterickým odpuzováním, nikoli elektrostatickým odpuzováním. V těchto
superplastifikátorech je aktivní skupinou karboxylová skupina COOH,
vázaná na různých místech odlišných
řetězců. Tato skupina přísad novější
generace byla vyvinuta pro samozhutnitelné betony a uplatňuje se také
při výrobě prefabrikátů.
Původní myšlenka vznikla v Japonsku již v polovině sedmdesátých let.
V roce 1981 byl patentován základní
polymer pro tekutý beton FC („fluid
concrete“). Při vhodné aplikaci polykarboxylátových přísad do betono-
Ztekucení samozhutněného betonu díky superplastifikační přísadě na bázi PCE
produktové řady MC-PowerFlow firmy MC-Bauchemie
mezi vysoce účinné superplastifikátory bez nežádoucího vedlejšího retardačního účinku. Redukují záměsovou
vodu o 15–16 %. Jejich výroba je však
náročnější, optimální účinek závisí
na dosažení kondenzačního stupně
(tj. počtu naftalensulfonových jednotek v molekule přísady). Při nedodržení čistoty vstupních surovin a nedostatcích v technologickém postupu
výroby se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší provzdušňující účinky. Jsou
optimálnější pro snadné udržení vhodné reologie betonu, protože poněkud
vých směsí se oproti plastifikátorům
z jiných skupin výrazně sníží potřebné množství záměsové vody, dochází
ke zvýšení počátečních i konečných
pevností, prodlouží se doba zpracovatelnosti betonu a zvýší se odolnost
proti průsakům.
Dosažení uvedených efektů je však
oproti ostatním skupinám (lignosulfonany) důrazněji vázáno na přesné
dávkování polykarboxylátových přísad a jejich kombinací. Nevýhodou je
horší kompatibilita tohoto typu s některými cementy či příměsemi.
LAFARGE 03/2008
11
Vinylakrylátové kopolymery
Redukují záměsovou vodu cca
o 30 %. Jedná se o vodné roztoky na
bázi akrylových polymerů, bez příměsí formaldehydu, se schopností
účinně dispergovat částice cementu
pomocí druhotných komponentů,
schopných značnou měrou vylepšit
přilnavost a možnost čerpání. Umožňují směsi její delší dobu zpracovatelnosti a značně urychlují nárůst pevnosti betonu. Dávkují se v množství
1–2 % z hmotnosti cementu.
Výzkum a vývoj nových přísad stále
pokračuje. Byly připraveny například
superplastifikátory na bázi difosfonátů
s polyoxyetylenovým pobočným řetězcem a dají se očekávat další produkty.
Použití superplastifikátorů
Použití superplastifikátorů vyplývá
z jejich užitných vlastností. Umožňují
jak značné zvýšení pevnosti betonu
a jeho trvanlivosti, snížení smrštění
a dotvarování, tak přípravu čerstvého betonu libovolně měkké až tekuté
konzistence bez dopadu na snížení
kvality betonu.
Nejnovější superplastifikátory na
bázi polykarboxylátů (polykarboxylesterů – PCE aj.) mají několikanásobně vyšší účinnost než klasické superplastifikátory, přičemž doba účinnosti
může dosahovat i několika hodin. Superplastifikátory jsou nedílnou součásti samozhutnitelného betonu,
používají se k výrobě vysokopevnostních a vysokohodnotných betonů (pro
vysokohodnotné betony s rychlým nárůstem pevností, pro vysokohodnotné
betony s dlouhou dobou zpracovatelnosti). Například efektivní přísady
nové generace superplastifikátorů
na bázi polykarboxylátů umožňují připravit hutné, vysokohodnotné betony
(high-performance concrete, HPC)
s nízkou pórovitostí a pevností větší
než 120 MPa a hlavně samozhutňující betony (selfcompacting concrete,
SCC). Superplastifikátory se používají
také pro výrobu prefabrikátů, superplastifikátory se zpomalujícím účinkem se používají pro transportbeton
a staveništní beton. Některé superplastifikátory umožňují dosáhnout
vysoce kvalitních transportbetonů
s urychleným vývinem pevnosti a prodlouženou zpracovatelností bez zpoždění nárůstu pevnosti betonu.
Na trhu je k dispozici celá řada superplastifikačních přísad, které jsou
přizpůsobeny ke konkrétnímu užití
podle požadavků uživatele.
referenční stavba :::...
Plaza Liberec ve finále
Výstavba polyfunkčního komplexu Plaza Liberec
finišuje, stavební práce pokračují podle plánu,
a tak by první zákazníci měli stihnout ještě
předvánoční nákupy. Atraktivní lokalita v samém
centru Liberce v těsném kontaktu s historickým
jádrem vzbudila zájem investorů už na počátku
devadesátých let, vlastní realizace stavebních
prací započala v roce 2007. Plaza Liberec nabídne
nejen obchodní jednotky vyššího standardu, ale
i společenské, zábavní a stravovací vybavení
včetně bydlení a administrativy.
Letecký snímek
Založení stavby
Poměrně rozsáhlá stavba nového
libereckého obchodního a zábavního
centra je založena v až 14 m hluboké,
zapažené stavební jámě. Na celém
půdorysu má čtyři podzemní podlaží
a tři podlaží nadzemní, vícepodlažní
část, která je obrácená do Šaldova
náměstí, se vyhoupla do výšky sedmi
nadzemních podlaží. „V úvodních stadiích projektu byla rozpracována jak
prefabrikovaná, tak monolitická varianta železobetonového skeletu. Pro
realizaci byla, především vzhledem
k možnostem nasazení jeřábů v hluboké a po obvodu stísněné stavební
jámě, vybrána monolitická varianta
skeletu,“ řekl Vladimír Bureš z projekční kanceláře Statika.
Základní modul nosné konstrukce
stavby byl zvolen s půdorysnými roz-
Údaje o stavbě
Název stavby: Liberec Plaza – nákupní
a zábavní centrum
Developer: Plaza Centers
Stavebník – investor: P4 Plaza s. r. o.
Generální projektant: ARK spol. s r. o.,
Ing. arch. Pavel Janoušek, Ing. arch. Boris
Šonský
Generální dodavatel: Kajima
Subdodavatel betonů: Zapa Liberec
Použité betony: C30/37 90d XC3, XA1,
XD1; C35/45 XC3, XD1; C30/37 XC1
Spotřeba betonových směsí: cca 10 800 m3
Zastavěná plocha objektu: cca 7 500 m2
Obestavěný prostor: cca 250 000 m3
Komerčně využitelné plochy: cca 20 000 m2
Parkovací stání: cca 480 míst
Zahájení stavby: 02/2007
Předpokládané ukončení stavby: 12/2008
měry 8,30 x 8,30 m, což vyhovovalo
požadavku na klientem předepsané
rozměry parkovacích stání v podzemních podlažích. V některých částech
budovy pak byly podle dispozičních
požadavků architekta některé sloupy
základního modulu vynechány a rozpětí zvětšena na 16,60 x 16,60 m.
Konstrukce
Nejnižší podzemní podlaží leží
přibližně 6,5 m pod trvalou úrovní
hladiny spodní vody. Proto byla velká pozornost věnována hydroizolaci
spodní stavby. Suterén je přes svůj
velký plošný rozsah navržen jako jeden dilatační celek a je realizován
v technologii „bílé vany“, tedy jako
vodonepropustná
železobetonová
konstrukce, doplněná vnější pojistnou izolací bentonitovými rohožemi. Stropní konstrukce podzemních
podlaží jsou z důvodu maximálního
využití světlé výšky podlaží navrženy
jako bezprůvlakové hřibové stropy se
čtvercovými hlavicemi nad sloupy.
Vrchní stavba má konstrukci
s oboustrannými nosnými rámy, jejichž příčle tvoří systém vzájemně
pravoúhlých průvlaků, které podepírají po obvodě uložené křížem armované stropní desky. Nosná konstrukce nadzemních podlaží je půdorysně
rozdělena na tři dilatační celky. První
dilatační spáru přirozeně vytváří pasáž směřující od budovy Komerční
banky směrem na Zámecké náměstí.
Druhá dilatační spára odděluje vícepodlažní část na Šaldově náměstí.
Betony z Lafarge cementů
Betonové směsi do všech částí budovy Plaza Liberec namíchala
z cementů vyrobených v akciové společnosti Lafarge Cement společnost
Zapa Liberec, subdodavatel betonů.
Pro spodní stavbu pod hladinou spodní vody byl použit převážně beton
C30/37 90d XC3, XA1, XD1, přičemž
maximální pozornost byla věnována
dokonalé zpracovatelnosti betonové směsi a především maximálnímu
Plaza Liberec, Palachova ulice – pohled od zámku
12
LAFARGE 03/2008
...::: referenční stavba
Pohled ze Šaldova náměstí
omezení smrštění ztvrdlého betonu.
Na sloupy byl použit beton C35/45
XC3, XD1. Na vrchní stavbu byl převážně použit beton C30/37 XC1.
Architektonický koncept
Jedinečné, doposud nezastavěné
místo v centru města, k jehož uvolnění došlo postupným historicko-stavebním vývojem spojeným s demolicemi původní nekvalitní zástavby, si
vyžádalo přiměřený způsob členění
hmot, které navazují svou dimenzí na
přilehlé městské prostředí. „Objekt
v hrubé půdorysné ploše 80 x 130 m
byl rozdělen pěší diagonálou na dvě
přibližně trojúhelníkové části s dalším dílčím členěním,“ informoval
autor projektu Ing. arch. Pavel Janoušek. Ve vstupním podlaží je situována pasáž propojující čtyři významné
lokality: náměstí Dr. E. Beneše, ulici
5. května, ulici Palachovu a Zámecké
náměstí. Spojovací pasáž tak rozšiřuje stávající uliční síť, a tak usnadní
každodenní život místním obyvatelům i návštěvníkům krajského města.
Dominantu celého objektu představuje nový nárožní dům mezi ulicemi
5. května a Palachovou. Svým mírným vystoupením z uliční fronty architektonicky uzavírá libereckou pěší
zónu. Nároží na Zámeckém náměstí
je vyplněno speciálním díly ze skla,
aby umožnilo vyhlídku na protilehlý
zámek. V prostoru ulice 5. května
byly fasády navrženy individuálně pro
každou funkčně ucelenou část, tedy
pro obchodní zónu, pro bydlení a pro
nárožní sekci s kancelářemi.
Šaldovo náměstí
Nákupy i zábava
Čtyři podzemní podlaží objektu pojmou nejen 480 aut, ale i menší supermarket a doplňkové provozovny.
Vstupní a další dvě nadzemní podlaží
zabírá vlastní nákupní galerie, kde
se bude podle informací developera
klást důraz především na módu. Další část budovy je věnována restauracím, kavárnám a Fantasy parku,
který má sloužit k zábavě pro celé
rodiny. Na ozeleněnou střechu objektu, která je přístupná i návštěvníkům
centra Liberce, umístil architekt vyhlídkové terasy a kavárnu. Nacházejí
se zde také luxusní byty s vlastními
zelenými střešními terasami.
Návrh celého komplexu respektuje
blízké okolí ve vztahu k centrální liberecké pěší zóně. Díky tomu se i ulice
5. května komplexně upraví do podo-
LAFARGE 03/2008
13
by pásu s novými stromy, s lavičkami,
dřevěnými platy a fontánami a tím
se prodlouží zóna zasvěcená pouze chodcům. Také za zadní stranou
stávajícího bloku domů na náměstí
Dr. E. Beneše vznikl nový prostor s restaurací a terasou.
V průběhu léta byly realizovány
úpravy okolí včetně nutných dopravních opatření. Svou podobu musely
změnit dvě složité křižovatky v centru města, ale největších změn se
dočkala křižovatka na Zámeckém
náměstí. Na křižovatce na Šaldově
náměstí přibude ve směru od Palachovy ulice jeden jízdní pruh. Liberec
Plaza nabídne více než 120 obchodů
na 19 000 m2 pronajímatelné plochy
z celkových 50 000 m2.
zajímavá stavba :::...
Tělo domu bylo realizováno jako prostorově tuhá železobetonová skořepina
Černošické zjevení
Vzrušující, šokující. To jsou přívlastky, které se
pojí s domem označovaným za mezník na české
architektonické scéně či dokonce za přelomové
dílo. Neobvyklý kónický tvar domu, který
balancuje na svahu na docela malé základně
dvaceti pěti metrů čtverečních, připomíná viklan
nebo také obrácenou pyramidu.
Ze zahrady je možné vstoupit přímo do obytných prostor
Na první pohled byste si domu
možná ani nevšimli. Ač nápadité konstrukce, chová se ve svém okolí velmi
skromně, nikterak na sebe neupozorňuje a kolemjdoucí by ho klidně mohl
přehlédnout. Železobetonový modulový krystal posazený do svahu v Černošicích sice zvedá obytný prostor do
výšky nad střechy sousední zástavby,
ale přitom působí subtilně a nikterak
nad okolím nevyčnívá. Zároveň však
obyvatelům dopřává panoramatický
výhled na Prahu a údolí Berounky.
Autory bílého zjevení na černošické stráni jsou Jan Studený a Martin
Vojta ze slovenské architektonické
kanceláře ksa / kopecký a studený
architekti. Jde o jejich první stavbu
realizovanou v Čechách. Autoři zde
rozvíjejí potenciál modulového konceptu obytného domu, který jejich
ateliér vyvíjí již řadu let.
Založení stavby
Stavba maximálně využívá malého
svažitého pozemku nad řekou. Díky
skalnatému podloží bylo možné konstrukci založit výhradně na suterénním modulu technického zázemí, železobetonovém kvádru o rozměrech
5 x 5 x 3 m. Monolitická železobetonová základová deska má tloušťku
40 cm a jen o málo přesahuje obrys
suterénu. „Stabilita domu je zajiště-
14
LAFARGE 03/2008
na pouze jeho vlastní tíhou,“ potvrzuje Jan Šulcek, šéf statické konstrukční kanceláře Alston, jenž se zabýval
statikou objektu. Kónická podnož
domu pak zvedá obytný prostor do
výšky nad sousední střechu. Geometrie vzájemného posunu modulů a jejich stažení obvodovým pláštěm do
nového kompaktního tvaru uvolňuje
svažitou zahradu a zlevňuje založení
domu.
Beton v hlavní roli
Původně měl být dům zhotoven
z dřevěných lamelových desek, později však bylo rozhodnuto, že jako
materiál bude použit beton. Tělo
...::: zajímavá stavba
domu tvoří železobetonová skořepina. Tloušťka desky šikmin obrácené
pyramidy činí 18 cm, délka hrany
trychtýře dosahuje 9 m. Betonáž probíhala klasicky s použitím systémového bednění. Betonovalo se postupně a kvůli dobrému vyzrání betonu se
bednění odstranilo až za tři měsíce.
„Šikmé stěny byly při betonování
druhé vrstvy problémem,“ říká Oldřich Blinkal, jednatel stavební firmy
OB-Stavin, která byla dodavatelem
stavby. „Bednění po celé délce, jak
bylo zamýšleno, nebylo možné realizovat. Šikmé stěny jsme nakonec
betonovali po pásech o výšce zhruba
dva metry, každý v délce 4 až 9 m.
Bylo to podobné, jako se betonují
obruče u studní.“ Bednění zůstávalo
jako podpora až do vytvrdnutí betonu
a dokončení stropní konstrukce přízemí, která zachycuje vodorovné síly
vyvolané použitím šikmých stěn.
Konstrukční řešení
„Konstrukční řešení v principu
není příliš komplikované, plně ale využívá možností železobetonové konstrukce lité do formy,“ říká J. Šulcek.
„Statické působení konstrukce je
výrazně prostorové, což bylo třeba respektovat během statického návrhu
i během stavby nosné konstrukce.“
Z vnějšku jsou betonové zdi izolovány
polystyrenem a následně omítnuty
cementovou stěrkou. Tepelné parametry pláště budovy jsou díky silné
vrstvě polystyrenové izolace nadstandardní.
„Z hlediska projektu představoval
hlavní problém složitý tvar domu se
šikmými stěnami, které se obtížněji
dokumentují v běžně používaném
zobrazení – v půdorysech a v řezech,“ připustil J. Šulcek. I při vlastní
stavbě bylo nutné velmi pečlivě dbát
na dodržení přesného tvaru konstrukce. „Je třeba vyzvednout i velký kus
práce dodavatele nosné monolitické
konstrukce, který se zakázky zhostil
s mimořádným nasazením a vysokou
odborností,“ pochválil statik své kolegy stavaře.
Rodinné bydlení
Program domu, sestavený společně s klientem, sleduje standardní nároky na bydlení pro čtyřčlennou rodinu. V nejnižší části domu se nachází
kotelna a sklep. V kalichu vyrůstajícím nad technickým modulem suterénu je umístěna vertikální vstupní
hala a poslechová místnost.
Variabilní platforma obytného
patra s panoramatickým výhledem
na východě a zahradním molem na
západě je vložena mezi boxy ložnic
a koupelen. Nad pobytovou zónou
je navržena střešní zahrada s kruhovým pneumatickým bazénem a popínavými rostlinami, které časem pohltí
povrch domu.
Dům získal cenu v Soutěži Grand
Prix architektů v kategorii Rodinný
dům. Porota ocenila tvar stavby, architektonické gesto, které bylo schopno
osvobodit velký prostor zahrady a využít nejlepší výhled z parcely. „Tvar
stavby zachovává co nejotevřenější
původní terén. Preciznost, se kterou
byl dům umístěn na pozemek, vytvořila mnoho specifických prostorů
a pohledů na okolní krajinu. Jednoduchý zásah vytvořil sošnou budovu
s různorodými prostory. Tvar objektu
je vzrušující a zároveň funkční,“ píše
se ve vyjádření poroty.
Rodinný dům v Černošicích spojuje
zajímavým způsobem znaky kubismu a funkcionalismu. Kubismus se
Údaje o stavbě
Název stavby: RD17 – Rodinný dům
v Černošicích
Projekt: ksa / kopecký a studený
architekti Jan Studený, Martin Vojta
Statika: Alston
Lokalita: Černošice
PARAMETRY DOMU
Zastavěná plocha parteru: 25 m²
Celková užitná plocha: 200 m²
Balkon a zahradní terasa: 15 m²
Střešní zahrada: 120 m²
Obestavěný prostor: 850 m3
Řez domem
Vchod ze spodní části pozemku
do kotelny a sklepních prostor
Posuvné prosklené plochy zastiňují
uvnitř závěsy, přehřívání domu
zabraňují i vzrostlé stromy
na pozemku
Dům poskytuje nádherný výhled do okolní krajiny
LAFARGE 03/2008
15
vyznačoval soustavami šikmých geometrických forem, které modelovaly
především tvar a plochu průčelí. Zde
však autoři stylotvorné geometrické
prvky prosazují až do samotné konstrukce stavby. Dům zároveň rozvíjí
funkcionalistické Le Corbusierovy
teze: „Horizontální okno, střešní zahrada nebo volné průčelí bez nosných konstrukčních prvků…“ Piloty
zvedající dům nad terén, jak je navrhoval Le Corbusier, jsou zde nahrazeny jedinou betonovou nohou.
ekologie :::...
Spalování odpadů
v cementárnách šetří suroviny i energii
Vysoká energetická náročnost
průmyslové výroby, která se u nás pohybuje
kolem 1,7násobku průměru Evropské unie,
spolu s nízkou energetickou účinností
zpomaluje rozvoj konkurenceschopnosti naší
ekonomiky. Vysoká spotřeba
energie vede nejen k rychlejšímu
odčerpávání primárních energetických
neobnovitelných zdrojů (např. ropa, zemní
plyn, uhlí), ale i ke zvyšování zátěže beztak
těžce zkoušeného životního prostředí.
Drcené pneumatiky
Nízká energetická účinnost a efektivita se promítá do všech oblastí
našeho života. Zásobování palivy
a energiemi je problém, který znepokojuje celou společnost a ve větší či
menší míře se dotýká každého z nás,
stejně jako problematika životního
prostředí vůbec. Využití obrovského
potenciálu úspor energií spolu se
snahou o maximální využívání obnovitelných zdrojů energie nám může
pomoci se alespoň částečně vymanit
z neustále se zvyšující závislosti na
dovozu energií, a to zejména z problematických a rizikových částí světa.
Problematika úspor energií a zvyšování energetické účinnosti je oblastí,
která se nadějně rozvíjí.
Tuzemský energetický
scénář
Není pochyb o tom, že Česko potřebuje jasně formulovanou energetickou koncepci. Nezávislá Pačesova
komise pověřená zpracováním ná-
vrhu energetické politiky nedávno
přeložila vládě předběžný koncept.
Návrh nyní posuzuje skupina odborníků, kteří se zabývají ekonomikou,
energetikou a ekologií. Podle předsedy komise, akademika Václava Pačese, by neměl být hodnocen jen vliv
na životní prostředí, ale i na ekonomiku, dále sociální dopady v regionech
či bezpečnost a zásobování státu
energiemi. Jedním z nejdůležitějších
doporučení Pačesovy komise vládě je podpora energetických úspor
a zvyšování využití obnovitelných
zdrojů energie (slunce, voda, vítr,
geotermální energie, biomasa, fytomasa). Upozorňuje však na fakt, že
v případě Česka nelze příliš počítat
se získáváním energie z vody nebo
větru. Ačkoli je u nás v běhu několik
desítek projektů, realizace naráží na
fakt, že nikdo v místě bydliště nechce
žádnou elektrárnu. Navíc v dohledné
době nemají obnovitelné zdroje kapacitu ani technické možnosti nahra-
Těžba vápence v lomu
16
LAFARGE 03/2008
dit klasické elektrárny. Nejekologičtějším a nejekonomičtějším řešením,
jak pokrýt energetickou potřebu
v současné situaci na energetickém
trhu, je podle komise jádro. Komise
rovněž zdůraznila potřebu široké diskuze nejen o jaderné energetice, ale
také o prolomení těžebních limitů.
Odborníci i veřejnost očekávají, že
plány nezůstanou jen na papíře.
Cementářský průmysl
Výroba cementu vyžaduje velké
množství energie a paliv (minerály
a fosilní paliva). Prvním energeticky
náročným bodem výroby z hlediska
spotřeby elektrické energie je těžba
a drcení vápenců, dalším homogenizace a mletí suroviny a konečným
samotné mletí slínku s přísadami
na konečný cement. Palivově intenzivním bodem je výpal slínku. Paliva
a energie tvoří až 40 % přímých nákladů na výrobu cementu. Každá tuna
vyrobeného cementu představuje
v průměru 80 kg oleje anebo ekvivalentu v závislosti na druhu cementu
a cca 105 kWh elektrické energie.
Prioritou cementářského průmyslu
je snižování spotřeby jak energie, tak
paliv a zvyšování energetické účinnosti. Nejjednodušší, ale zároveň extrémně nákladnou cestou jsou přímé
investice do technologií, výrobních
zařízení a do optimalizace výrobního
procesu. Druhou cestou ke snižování
spotřeby paliv a energie a zvyšování
energetické účinnosti je nahrazování fosilních paliv vybranými odpa-
...::: ekologie
dy. Další alternativou je substituce
energeticky nejnáročnějšího slínku
přísadami, které jsou průmyslového
původu, neboli odpadními produkty
z jiných průmyslových odvětví, jako
jsou strusky z oceli (průmysl vysokých pecí) nebo popílku z uhlí (paliva
pro elektrárny).
Úspora surovin a paliv
likvidací odpadů
Cementářský průmysl je velkým
přirozeným likvidátorem odpadů,
kterými částečně nahrazuje některé
surovinové a palivové komponenty
běžně ve výrobě nezbytné. Cementářská rotační pec s disperzními
slínkových minerálů pevně vázat
téměř všechny toxické kovy, vysoká
účinnost disperzních výměníků tepla
při zachycování kyselých složek spalin a vysoká účinnost používaných
elektrostatických odlučovačů prachu. Vysoká pevnost vazby prvků ve
slínkových minerálech se projevuje
i při vystavení cementových výrobků
účinkům vody – vyluhovatelnost prvků z těchto výrobků je tak nízká, že
koncentrace prvků v povrchových vodách není nijak ovlivňována.
Využití odpadu ale nemůže být
improvizované, proto akciová společnost Lafarge Cement zprovoznila tzv environmentální laboratoř,
Snímek výrobního areálu Lafarge Cement, a. s.
výměníky tepla svým charakterem
představuje velmi účinný a spolehlivý
systém pro zachycení emisí plynných
i tuhých škodlivin, které se dostávají do kouřových plynů při zpracovávání a spalování různých materiálů
včetně odpadů. Faktory, které se na
tom podílejí, jsou známé – vysoká
teplota plamene a dlouhý pobyt spalovaného paliva v oblasti nejvyšších
teplot, schopnost krystalové mřížky
která podle přesně stanovených
norem monitoruje parametry všech
alternativních paliv přivážených do
cementárny. Možnosti likvidace odpadů v cementárnách jsou poměrně
široké, nikoli však neomezené. Do
cementářských pecí putují například
pneumatiky, masokostní moučka,
pryž, odpadní oleje nebo enviromentálně obtížné odpady z petrochemického průmyslu, které ale předtím
LAFARGE 03/2008
17
projdou certifikovaným procesem,
kdy se přemění na alternativní paliva. Letos v červenci společnost Lafarge Cement odstartovala zkušební
provoz zbrusu nového technologického zařízení, které slouží pro příjem
směsi kapalných odpadů, její skladování, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku
cementářské pece. Spalování v cementářské rotační peci již žádný další odpad neprodukuje. Jedná se tedy
o vysoce účinný a progresivní způsob
minimalizace vzniku odpadů.
Zelené naděje
V současné době se na světě
vyprodukuje ročně cca 1,7 miliardy
tun cementu, což činí přibližně čtvrt
tuny na každého obyvatele planety.
Poptávka neustále roste, takže se
výroba zvyšuje. Chemické procesy
umožňující výrobu cementu však mj.
uvolňují oxid uhličitý, takže se výroba
cementu podle informací z odborných kruhů podílí na celkových
světových emisích oxidu uhličitého
7 %. Nové naděje přináší tzv. zelený
cement, který letos představil profesor Stanfordské univerzity v USA
Brent Constantz, jak vyplývá z informací listu San Francisco Chronicle.
Nová výrobní technologie chráněná
bezmála šedesáti patenty eliminuje
značnou část oxidu uhličitého, který
se uvolňuje do atmosféry při výrobě portlandského cementu. Postup
navíc umožňuje využit stavební materiály k ukládání průmyslových emisí.
Profesor Constantz totiž odebírá
spaliny z tepelné elektrárny a nechává je probublávat mořskou vodou
čerpanou na nedalekém pobřeží.
V každé tuně jím vyrobeného cementu se daří uložit zhruba půl tuny emisí. Stejný proces údajně umožňuje
i výrobu alternativ k příměsím, tedy
písku a štěrku. To by znamenalo, že
kromě betonu by se emise daly ukládat i do asfaltových povrchů vozovek.
Profesor odhaduje cenu tuny svého cementu na zhruba 100 dolarů,
zatímco tuna portlandského cementu stojí kolem 110 dolarů. Žhavá
novinka vyprovokovala i spoustu
nedůvěřivých ohlasů z řad zavedených stavebních firem. Než prověří
nový cement zkouška času, navrhuje
profesor míchat svůj produkt s klasickým cementem v poměru jedna
ku jedné.
Podle: www.calera.biz,
www.ekolist.cz, www.svcement.cz,
wwww.sfgate.com/chronicle
EU a stavebnictví :::...
Evropské programy
se rozbíhají
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské
unie je na samém začátku. Výzvy k podávání projektů
na operační programy jsou postupně vyhlašovány a většina projektů se nachází ve fázi schvalování. Některé se
ale již realizují, což platí hlavně o projektech
dopravní infrastruktury.
Vizualizace terminálu Karlovy Vary
Podle monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) za
měsíc červen 2008 bylo od počátku
programového období předloženo
8 200 žádostí o podporu celkem za
204 miliardy korun, což jsou zhruba
čtyři pětiny všech peněz určených na
právě otevřené výzvy. Řídící orgány
programů si tedy na nezájem o podporu projektů z evropských fondů stěžovat nemohou.
Střední Čechy jsou
zatím nejdál
V programovém období let 2007
až 2013 v ČR běží 26 operačních
programů (OP), z nichž je 7 tematických, 8 regionálních, 2 pro Prahu
a 9 mezinárodních (pro přeshraniční
spolupráci a síťové programy společné všem členským zemím EU). Na
projekty v rámci těchto programů by
měly být rozdány dotace z evropských
fondů v celkové výši 26,7 miliardy
eur (663,5 miliardy korun) a dalších
132,8 miliardy korun obnáší spolufinancování programů z národních
zdrojů. Na alokaci pro rok 2007 bylo
uvolněno 93,15 miliardy korun, tedy
12,4 % z celkových prostředků. Výše
citovaných 8200 podaných žádostí
o podporu tedy převyšuje určené prostředky téměř o 120 %.
Z údajů MMR vyplývá, že ke konci
června byly schváleny 102 projekty,
z nichž nejvíce (32) v regionálním
operačním programu Střední Čechy
(ROP SČ), na druhém místě je ROP
Severovýchod (SV) se 30 schválenými programy. Celková hodnota
schválených projektů činila 11,84
miliardy korun, což odpovídá 12,7 %
prostředků uvolněných na alokaci
v roce 2007.
Z hlediska počtu projektů vyřazených z administrace, ať již na základě porušení formálních kritérií, či
z hlediska posouzení kvality podané
žádosti, vede s 71 % ROP Jihozápad.
„Příčiny takto vysokého procenta vyřazování se dají obecně zdůvodnit
přetlakem zájemců o podporu v některých prioritních osách OP (především cestovní ruch). Protože může
řídící orgán podpořit jen omezený
počet projektů, vede takto vysoký
zájem předkladatelů ke kvalitativní
soutěži,“ hodnotí monitorovací zpráva MMR.
Dalšími OP s vysokým podílem vyřazených projektových žádostí jsou
OP Životní prostředí (30,4 %), ROP Jihovýchod (26,4 %) a ROP Moravskoslezsko (25,11 %). Průměrný podíl
v rámci jednotlivých OP vyřazených
projektů se pohyboval ke konci června ve výši 14,9 %.
OP Severozápad zahájil
rekonstrukci letiště
v Karlových Varech
Silnice nižších tříd, místní komunikace a jiné dopravní stavby bývají
často předmětem regionálních operačních programů. Je tomu tak i v případě OP Severozápad, který je z hlediska objemu finančních prostředků
největším regionálním OP v Česku.
Jednou z jeho čtyř hlavních prioritních oblastí a zároveň druhou nejvíce
dotovanou je dostupnost a dopravní
obslužnost (na prvním místě ve výši
alokace je priorita regenerace měst).
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila loni
v prosinci první výzvu k předkládání
projektů pro oblast podpory Rozvoj
dopravní infrastruktury regionálního
18
LAFARGE 03/2008
a nadregionálního významu a pro
oblast podpory Podpora implementace ROP Severozápad. V rámci této
výzvy bylo do 18. února 2008 podáno celkem 12 projektů. „Projekty
zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury postupně prošly kontrolou
přijatelnosti, formálních náležitostí
a hodnocením,“ říká Vojtěch Krump,
vedoucí oddělení publicity a propagace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. „Na
jeho základě poté Výbor Regionální
rady 22. května 2008 schválil dotace pro pět projektů. Následně byly
13. a 14. srpna podepsány smlouvy o poskytnutí dotace pro tyto první projekty podpořené z ROP SZ,“
pokračuje. Tyto projekty se týkají
rekonstrukcí úseků silnic 1. a 2. třídy celkem přibližně za 725 milionů
korun. Za dalších 98 milionů korun
proběhne 3. etapa modernizace letiště Karlovy Vary.
Další výzva ROP SZ byla vyhlášena
dne 14. dubna 2008 a příjem žádostí do této výzvy byl ukončen dne
20. června 2008. Z celkového počtu
263 projektů podaných do této výzvy
do Regionálního operačního programu bylo nejvíce předloženo do Prioritní osy Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory Investice
pro zlepšení fyzické infrastruktury.
Do dalšího hodnocení prošlo 175
projektů. „Projekty procházejí od
21. července postupně jednotlivými
fázemi hodnocení, které probíhá na
základě předem stanovených kritérií.
Na základě výsledků hodnocení pak
Výbor Regionální rady v průběhu září
schválí projekty, které získají dotace z ROP Severozápad,“ vysvětluje
V. Krump. „Ty projekty, u kterých bylo
...::: EU a stavebnictví
již hodnocení dokončeno, byly předloženy Výboru Regionální rady, která
již pro některé schválila poskytnutí
dotace.“
Projekt zaměřený na modernizaci
silnic v Karlovarském kraji zahrnuje
14 podprojektů zaměřených tematicky na silniční stavby. Ty společně tvoří
celek obnovy dopravní infrastruktury
v regionu. „Součástí řešených úseků
jsou velmi často mosty, u nichž je
nutné zvyšovat jejich únosnost modernizací nosné konstrukce. V rámci
sanací bude upravena například šíře
vozovky, odstraní se bodové závady,
upraví směrové vedení a odvodnění
atd.“ vyjmenovává V. Krump.
V Ústeckém kraji projekty řeší kompletní rekonstrukce úseku Klášterec–Hradiště–Rusová, Duchcov–Teplice–Hostomice–Kostomlaty a Česká
Kamenice–Rumburk–Jiříkov.
„Další projekty podané do ROP Severozápad v druhé výzvě v současné
době ještě procházejí hodnocením.
Výbor se jimi tedy bude zabývat na
svých příštích zasedáních v průběhu
září,“ dodává V. Krump.
V současné době jsou také hodnoceny Integrované plány rozvoje měst
(IPRM), které žadatelé předložili do
30. června v rámci vyhlášené výzvy
Podpora rozvojových pólů regionu.
IPRM předložila všechna statutární
města Ústeckého a Karlovarského
kraje. Pro tuto oblast podpory je do
roku 2012 vyčleněno přibližně 2,7
miliardy korun. IPRM jednotlivých
měst tvoří soubor dílčích projektů,
které jsou zaměřeny na řešení problematiky určitého území či tématu
v daném městě.
Severovýchod čerpá
už přes čtyři miliardy
Rozvoj dopravní infrastruktury
je jednou z pěti prioritních os také
ROP Severovýchod, který v regionu
NUTS sdružuje Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj. Tato prioritní osa byla předmětem prvního
kola výzvy, která byla vyhlášena už
ve druhé polovině loňského roku.
Mezi nejzajímavější projekty tohoto
kola výzvy patří za Královéhradecký
kraj rekonstrukce mostů za více než
86 milionů korun z fondů EU. V Pardubickém kraji k nejnáročnějším projektům patří obchvat Chvaletic, na
který přispěly evropské fondy téměř
170 miliony korun (samotné práce
ještě nezačaly, nyní pracují na místě
archeologové). V Libereckém kraji
patří mezi nejnákladnější projekty
přestavba křižovatky I/35 a III/2784
v krajském městě, na niž EU přispěla
bezmála 90 miliony korun.
Na rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury bylo v rámci tohoto
kola výzvy vyčleněno z evropských
fondů celkem 1,12 miliardy korun.
Celkem bylo předloženo 24 projektů,
výbor schválil 23 z nich, na něž připadlo 1,06 miliardy korun ze strukturálních fondů. „Na základě těchto
projektů bude v Královéhradeckém
kraji rekonstruováno 10 mostů a více než 36 km silnic. V Libereckém
kraji je k rekonstrukci připraveno
necelých 24 km silnic, čtyři mosty,
modernizovány budou dvě křižovatky. V Pardubickém kraji se projekty
zaměří na modernizaci či výstavbu
téměř dvanácti km silnic,“ vypočítává Eva Jouklová, vedoucí úseku pu-
LAFARGE 03/2008
19
blicity Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod.
ROP vyhlásil již celkem 9 kol výzvy, v nichž kromě prvního kola bude
k rozdělení 6,47 miliardy korun na
podpory projektů. Z toho se rozvoje
regionální dopravní infrastruktury
týká také 7. kolo výzvy s předpokládanou alokací přes 1 miliardu korun.
„Region zatím čerpá z evropských
fondů více než 4 miliardy korun. Tyto
finanční prostředky však nejsou zdaleka poslední. Do roku 2013 budou
vyhlášeny další výzvy, které by mohly přinést kolem 11 miliard korun,“
říká Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod. Nejsou to ale peníze
zadarmo. Připravit kvalitní projekt
není snadné a uskutečnit jej podle
všech pravidel také ne. „Žadatel,
který chce čerpat evropské finanční
zdroje, si musí uvědomit, že v průběhu realizace projektu a následně
také v době jeho tak zvané udržitelnosti na něj čeká řada povinností,“
varuje Z. Semorád. „Kromě jiného
musí transparentně zadávat zakázky, předkládat pravidelné monitorovací zprávy, dodržovat schválený
harmonogram realizace projektu,
nahlašovat změny ve všech fázích
administrace projektu, vést zvláštní účet projektu, oddělit účetnictví
k projektu, archivovat dokumentaci
atd. S tím je spojena také řada dokumentů a dalších materiálů s projektem spojených, které mohou potenciální zájemce o dotaci odradit.
Důsledná administrativa i postup při
samotné realizaci se ale určitě vyplatí,“ ujišťuje ředitel Semorád.
konstrukční milníky :::...
Guggenheimovo muzeum, New York, interiér
Schématické znázornění Unité
d’Habitation
Beton v architektuře
40. a 50. let minulého století
Železobeton se stal po druhé světové válce běžně užívaným
stavebním materiálem. Zdokonalení výrobních postupů při
výrobě portlandského cementu a konstrukční možnosti
předpjatého betonu umožnily nejen jeho masové rozšíření,
ale i realizaci těch nejsmělejších konstrukcí.
Prefabrikace
Po druhé světové válce vyvstala potřeba rekonstrukce zničených staveb,
na niž nebylo dostatek oceli. Proto
se architekti obrátili opět k železobetonu nebo předpjatému betonu.
Nedostatek materiálu tak paradoxně
otevřel cestu dynamickému rozvoji
betonového stavitelství. Masová bytová výstavba vyvolala rozmach prefabrikace stavebních prvků.
První panelové domy vznikaly v Německu a ve Francii již po první světové válce.
Na našem území byl vývoj panelů
zahájen firmou Baťa za druhé světové války. Několik experimentálních
dvojdomků s výrobou panelů přímo
na staveništi bylo postaveno již během války. Po roce 1945 pokračovala
ve Zlíně výstavba jedno- až třípodlažních domů. Počátkem 50. let se vývoj přesunul do Ústavu montovaných
staveb v Praze. Systémová výstavba
byla zahájena v roce 1953.
Unité d’Habitation
Bezesporu nejvýznamnější osobností ovlivňující evropskou architekturu i teoretické úvahy tohoto období
byl Le Corbusier (vlastním jménem
Charles-Edouard Jeanneret, 1887–
1965), představitel a teoretik mezinárodního slohu, jehož významné
předválečné realizace jsme zmínili
již v předcházejících článcích. Jeho
obytný blok Unité d’Habitation v Marseille z let 1946–1952, který zahrnoval obchody, tělocvičnu, běžeckou
dráhu, školku i divadlo, disponuje 23
druhy bytů pro různé typy uživatelů
od „singlů“ až po mnohačetné rodiny
celkem 1 600 obyvatel. Le Corbusier
zde uplatnil své teorie formulované
v předchozích desetiletích – pět principů funkcionalismu a proporční systém modulor vycházející z rozměrů
lidského těla. Využil zde také pohledového betonu bez obkladu či omítky
s otisky prken bednění. Budova se
stala předobrazem hromadné bytové
20
LAFARGE 03/2008
Železobetonová budova Unité d’Habitation je 140 m dlouhá,
24 m široká a 60 m vysoká,
tyčí se do výšky 18 pater
výstavby, avšak většina jejích napodobenin postrádala kvality originálu.
Čándígarh
Le Corbusier vedl v letech 1952–
1962 projekt výstavby nového hlavního města v indickém Pandžábu
– Čándígarhu. Spolupracoval zde
s anglickými architekty Jane Drewovou
a E. M. Fryem a svým bratrancem Pierrem Jeanneretem. Uplatnil tu možnosti
pohledového betonu a návrhy staveb
přizpůsobil zdejšímu klimatu. Ve stejné
době pracoval i na projektu kláštera
La Tourette v Eveux u francouzského
Lyonu (1952–1960). Stavba byla realizována z neomítaného betonu. Le
Corbusier zde vhodně skloubil tradiční
uspořádání klášterního objektu se zásadami mezinárodního slohu.
...::: konstrukční milníky
Solomon R. Guggenheim
Museum
Frank Lloyd Wright, který stál svojí
tvorbou zcela mimo mezinárodní sloh,
navrhl v letech 1943–1946 budovu
Guggenheimova muzea v New Yorku.
Stavba byla dokončena v roce 1959
několik měsíců po Wrightově a Guggenheimově smrti. Budova byla určena pro sbírku abstraktního umění. Tradiční uzavřené výstavní sály nahradil
Wright jedinou pěší rampou, stoupající kolem centrálního prostoru ve stále
narůstající spirále. Jako konstrukční
materiál byl použit beton. Vnější tvar
budovy Wright koncipoval jako čtyři na
sebe navršené narůstající prstence.
Narozdíl od většiny ostatních Wrightových staveb není budova Guggenheimova muzea v souladu se svým okolím, ale naopak vznikla jako protiklad
sousedních objektů. Architektura takového charakteru vyžadovala ve své
době velkou odvahu a houževnatost
od svého tvůrce i mecenáše.
Na střechu obytného bloku Unité d’Habitation v Marseille umístil Le Corbusier
různé společenské stavby – dětské hřiště, běžeckou dráhu pod širým nebem,
jesle či bar Habitation
Kaple v Ronchamp
Sám Le Corbusier navrhl v tomto
období pozoruhodnou stavbu zcela
vybočující z linie mezinárodního slohu. Je jí poutní kaple Notre Dame du
Haut ve francouzském Ronchamp vybudovaná v letech 1950–1954. Stejně jako Wrightovi newyorské muzeum
získala Le Corbusierovi tato stavba
řady příznivců i odpůrců. Proporce budovy vycházejí z Le Corbusierova modulového systému. Využil zde skulpturálních možností betonu. Klidný
interiér je v kontrastu k exteriéru kombinujícímu hranaté i oblé tvary. Malé
okenní otvory ve značně silných zdech
působí zvenčí téměř jako střílny, uvnitř
však vytvářejí překvapivě harmonické
osvětlení vhodné k rozjímání.
cích po jeho ploše. Odbavovací hala
pro cestující je dvoupodlažní a působí velmi elegantně. Nosnou konstrukci na půdorysu 180 x 60 m tvoří 16
párů betonových sloupů, mezi párem
sloupů jsou vždy zavěšena nosná
ocelová lana, jejichž prohnutí gravitací udává tvar střechy, rozdílná výška
sloupů pak její sklon. Obvodový plášť
budovy je tvořen skleněnou plochou.
Gladesville Bridge
Z inženýrských staveb vznikajících
v 50. letech na sebe poutá pozornost Gladesville Bridge přes řeku
Parramatta v australském Sydney.
Nahradil několik historických mostů
a jako součást Victoria Road propojil
Gladesville s Drummoyne. Obloukový
silniční most s podepřenou mostovkou byl dokončen v roce 1964 a byl
tehdy největším mostem svého konstrukčního typu na světě. Čtyřkomorový obloukový nosník z předpjatého
betonu má rozpětí 305 m (1 000
stop), vzepětí 60 m (200 stop), celková délka mostu je 579,4 m. Návrh
vypracovala londýnská inženýrská
kancelář Messrs. G Maunsell & Partners a stavbu provedly firmy Reed
& Mallik Ltd z anglického Salisbury
a Stuart Bros ze Sydney. V 70. letech
20. století byla mostovka rozšířena
o dva jízdní pruhy z šesti na osm a na
každé straně přibyl také chodník pro
pěší.
Saarinenovy letištní
terminály
Další výraznou osobností, která
využívala ve svých projektech nové
konstrukční možnosti betonu, byl
Eero Saarinen. Koncem 50. let navrhl letištní terminály pro dvě velká
americká letiště – Dulles Airport ve
Virginii poblíž hlavního města Washingtonu a TWA na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku. TWA terminál
z let 1956–1962 je stavbou aerodynamických tvarů, avšak s provozně
účelnou dispozicí. Saarinen zde dobře využil možností betonových skořepin. Na Dullesově letišti vystavěném
v letech 1958–1962 řešil halu, řídící
věž letiště a systém přepravy cestují-
Kaple Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francie: masivní betonové zdi pokryté
bílým cementem se naklánějí směrem dovnitř
LAFARGE 03/2008
21
stopy architektury :::...
Secese sjednotila
umění a průmysl
V druhé polovině devatenáctého století se v Anglii začalo
prosazovat hnutí Arts and Crafts, které mělo podobné ideály
jako kontinentální secese. Mladí umělci v Evropě i v zámoří
hledali nový sloh, který by se zcela odpoutal od neostylů
a eklekticismu 19. století a využíval by konstrukční možnosti
nových materiálů produkovaných průmyslovou výrobou.
Detail secesní výzdoby Obecního domu v Praze
Francouzské a belgické Art Nouveau, německý Jugendstil či rakouská Sezession se inspirovaly tvary
odvozenými od přírody, zejména rostlinnými motivy, které přetvořily do
ohebných, oblých znaků. Vedle florálních ornamentů byly pro secesní styl
typické přiznané funkční železné konstrukce. Victor Horta (1861–1947)
působící v Bruselu, Hector Guimard
(1867–1942), který navrhl proslulé
vstupy do pařížského metra, či skotský architekt a designér Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) ztotožnili funkčnost, tedy užitečnost staveb
s formou a výzdobou s cílem dosáhnout harmonického účinu celku.
Václavském náměstí a provizorní dřevěný pavilon pro výstavy SVU Mánes
v Kinského sadech.
Od eklekticismu k secesi
Starší generace architektů stále
tvořila v eklektickém slohu s použitím secesních prvků. Rozsáhlá zástavba tohoto charakteru vznikla na
důmyslnou dispozicí a vysokou úrovní vnitřní výzdoby, na které se podíleli
přední umělci své doby.
Bedřich Bendelmayer navrhl v ulici
U Prašné brány nárožní secesní nájemní a obchodní dům. Stavba z let
1903–1904 na lichoběžníkovém půdorysu náleží k nejvýraznějším dílům
rostlinné secese. Do stejného období
Ovlivnění Vídní
Česká architektura dosáhla v období secese, zejména jejího florálního a geometrického směru, světové
úrovně. České tvůrce ovlivnilo zejména prostředí Vídně, kde řada z nich
studovala na Akademii výtvarných
umění u Otto Wagnera (1841–1918).
Mnoho z pozdějších představitelů
secese tvořilo na sklonku 19. století
ještě v duchu novorenesance, novogotiky či novobaroka. Významný vliv
na pražskou architekturu měl lvovský rodák Friedrich Ohmann, který
zde vedle projektů poplatných historickým stylům navrhl i první budovy
ozdobené secesními prvky. Patřily
sem palác Corso na Příkopech z roku 1898 a hotel Central v Hybernské
ulici, který dokončili na přelomu století jeho žáci Alois Dryák a Bedřich
Bendelmayer. Nejvýraznějším žákem
Otto Wagnera působícím v českých
zemích byl Jan Kotěra. K jeho prvním pozoruhodným projektům v secesním stylu patří Peterkův dům na
Obecní dům, Praha
pražském Josefově, v místě asanace
starého židovského města, v dnešní
Pařížské třídě a jejím okolí. Historizující fasády ozdobené secesními
prvky měla řada nájemních domů
i reprezentačních budov na celém
území Čech, Moravy i Slezska. Řešení prostorového uspořádání však bylo
stále poplatné 19. století. Jednou
z nejkvalitnějších staveb v tomto stylu je Obecní dům v Praze architektů
Antonína Balšánka a Osvalda Polívky
z let 1903–1912. Vyniká zejména
22
LAFARGE 03/2008
patří i návrh hotelu Arcivévoda Štěpán
(dnes Evropa) na pražském Václavském náměstí, na němž s Bendelmayerem spolupracovali Jan Letzel,
Bohumil Hypšman a Alois Dryák.
Moderna
Přínos pro rozvoj české architektury však představovali zejména
autoři střední a mladší generace,
zejména z okruhu Wagnerových,
Ohmannových a Kotěrových studentů. Kotěrovo vlastní dílo rovněž za-
...::: stopy architektury
znamenalo posun od secese florální
ke geometrické, zaměřené nejen na
vnější výzdobu, ale i na tvorbu a využití vnitřního prostoru. Patří sem vila
pro Stanislava Suchardu, Urbánkův
dům (Mozarteum) v Praze na Novém
Městě z let 1912–1913 či umělcova vlastní vila na Vinohradech. Pro
pozdní Kotěrovu geometrickou tvorbu a tvorbu jeho žáků se vžil název
moderna.
Muzeum v Hradci Králové
Monumentální budova hradeckého muzea, postavená v letech
1909–1912, která představuje jeden
z tvůrčích vrcholů architekta Kotěry,
vynikala účelnou dispozicí vyhovující
provozním potřebám muzea. V suterénu byly situovány dílny, šatny, sklady
a byt správce. V přízemí pak vstupní
hala, ředitelna, knihovna s čítárnou
a přednáškový sál. V prvním patře byly
umístěny sbírky uměleckého průmyslu
a velký výstavní sál s vrchním osvětlením a přesahem do druhého patra. Ve
druhém patře byl věnován prostor prehistorickým a historickým exponátům.
V obou patrech bylo zázemí pro kus-
Kotěrovi žáci
Z návrhů Kotěrova studenta Otakara Novotného (1880–1959) vyniká
dům nakladatele Jana Štence v Salvátorské ulici v Praze z let 1909–
1911. Na fasádách domu byly využity červené a bílé lícové cihly, dílenská
část má zajímavě řešené osvětlení.
Štencův dům je jednou z nejlepších
ukázek moderny na našem území.
Na svou dobu velmi odvážné projekty
dalšího Kotěrova žáka Josefa Gočára zatím nenalezly v Praze pochopení. O to zajímavější je jeho realizace
v Jaroměři – Wenkeův obchodní dům
(dnes městské muzeum) z let 1909–
1911, kde uplatnil na českém území
zcela nový konstrukční a architektonický prvek – zavěšenou skleněnou
fasádu. Josef Gočár odstoupil od
secesního dekorativismu a hlavní
důraz položil na vyjádření kontrastu
mezi horní obytnou částí a dolní provozní zónou, kterou opatřil průběžnými okny. Stavba je jedním z prvních
příkladů užití lehkého obvodového
pláště u nás, má železobetonovou
konstrukci a transparentní uliční průčelí zakončené mohutnou římsou.
V interiéru pak autor propojil přízemí
s patrem kruhovým světlíkem, čímž
vyřešil složitou cestu světla do vnitřních prostorů budovy. Zcela nově použil i skleněné tvárnice, jež zkombinoval s dalšími ušlechtilými materiály
– keramikou, poniklovanou mosazí
a měděnými pláty, čímž vytvořil originální kompozici propojující účelnost
materiálu s jeho dekorativní funkcí.
Inženýrské stavby
Vstupní portál Obecního domu
zdobí typické secesní prvky
kombinující litinu, ušlechtilý kámen
a sklo
tody a skladiště. Ve třetím patře bylo
umístěno technické zázemí – fotografický ateliér s horním osvětlením, temná komora, laboratoře a konzervační
sál. Stavba byla provedena v režném
zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel. Ornamentální a figurální
práce z pálené glazované hlíny navrhl
Stanislav Sucharda. Skleněné vitráže
do oken ve vestibulech a na schodišti
vznikly podle plánů Františka Kysely.
Objekt a úprava jeho okolí byly dokončeny po první světové válce.
Secesní a modernistický duch
ovlivnil nejen stavbu rodinných a nájemných domů a reprezentačních paláců, ale i mostů, vodárenských věží
a továrních hal. Za všechny jmenujme
Průmyslový palác, Praha,
Holešovice
LAFARGE 03/2008
23
Nájemní a obchodní dům v ulici
U Prašné brány ve stylu vídeňské
florální secese podle projektu B. Bendelmayera
alespoň halu Hlavního nádrží v Praze
z let 1900–1906 podle projektu Jaroslava Marjanka a Rudolfa Kornfelda.
Dále Čechův most přes Vltavu v Praze
(1906–1908) podle návrhu architekta Jana Kouly a inženýra Františka
Soukupa, který patří k nejkrásnějším
secesním mostům na světě. Jako zástupkyni vodárenských věží lze uvést
Kotěrovu vršovickou vodárnu v PrazeMichli z let 1906–1907.
Budova Průmyslového paláce
v Praze-Holešovicích byla postavena
pro Zemskou jubilejní výstavu v roce
1891. Na projektu se podílel architekt
Bedřich Münzberger a František Prášil, který mu dal elegantní a lehkou obloukovou konstrukci. Poprvé v českých
zemích se zde uplatnila architektura
s železnou montovanou konstrukcí.
Palác tvoří trojdílná rozlehlá dvorana
se středním prostorem o rozměrech
65 x 45 m, výšce ocelových oblouků
25 m a jejich rozpětí 38 m. Po obvodu
prostoru slouží návštěvníkům galerie
přístupná schodišti v postranních věžích. Prostřední věž je vysoká 51 m.
Projekt i provedení železné konstrukce je práce První českomoravské strojírny Kolben – Daněk v Praze; realizaci
uskutečnilo 150 montérů za 5 měsíců. Vnější výzdoba zděných částí je
od architekta Bedřicha Ohmanna,
později v ní pokračoval architekt Alois
Dryák. Do postranních průčelí byla
zasazena figurální okna představující
Průmysl a Vědu, která byla provedena
podle kartonů Mikoláše Alše ze zlatožlutého katedrálního skla. Ke kombinování obrazců se spotřebovalo na
milion barevných skleněných tabulek
zalévaných do olova. Na kopuli paláce
byla umístěna velká replika královské
koruny s křížem, která měla podobu
svatováclavské koruny.
betonové unikáty :::...
Zlatý roh ve vlnách Středozemního moře
Beton na vlnách
Představa plovoucího kamene je stále natolik vzdálená
lidskému chápání, že si jen těžko dovedeme představit plavidla
vyrobená z betonu. A přesto jsou první pokusy se stavbou betonových lodí starší už víc než sto padesát let. Metoda stavby
lodí spočívající ve vytvoření železného skeletu obaleného směsí písku, cementu a vody byla patentována Josephem Louisem
Lambotem v roce 1855 ve Francii.
že kromě svých fyzikálních vlastností nabízel i výrazně nižší náklady na
stavbu plavidel. Jeho vývoj si však
vyžádal poměrně dlouhou dobu
a lze konstatovat, že teprve poslední
třetina minulého století přinesla optimální technologie pro stavbu lodí
z betonu.
Betonová loď typu Hartley
Ferrocement – materiál
20. století
Také tento fakt dokazuje, že „železobeton“ nebo v tomto případě
spíš „ferrocement“ je pro stavbu lodí
nejen vhodný, ale navíc také velmi
trvanlivý materiál. V průběhu uplynulých desetiletí se k němu upřely zraky
konstruktérů hned několikrát, proto-
Umělé přístavy pro vylodění v Normandii
Unikátní spojení železobetonové
konstrukce určené pro běžné „suchozemské“ objekty s mobilitou ferrocementových lodí však využili už
spojenci za druhé světové války při
vylodění v Normandii. Válečnou operaci hned od počátku významně podpořily dva umělé přístavy – takzvané
Mulberry (moruše) složené z betonových lodí, jež dopravily na místo
vlečné remorkéry. Pro tento účel je
24
LAFARGE 03/2008
Detail skeletu lodě
navrhli a postavili v docích na Temži
u Londýna Britové.
Jejich největší část tvořilo 146
železobetonových kesonů, zvaných
Fénix. Největší z nich měly výtlak až
6 044 tun. Na stavbě kesonů se podílelo na 20 000 dělníků, stovky konstruktérů a manažerů. Každý keson
byl v jistém smyslu také lodí, protože
měl prostory pro posádku, která jej
měla obsadit při cestě na místo určení přes Kanál. Část kesonů byla
vyzbrojena protiletadlovými děly typu
Bofors, měla místnost pro obsluhu
a skladiště pro 20 tun střeliva uvnitř
horní části betonové nástavby. Děla
potom zajišťovala protiletadlovou
ochranu přístavu. Další významnou
součástí umělých přístavů Mulberry
byla plovoucí mola či vozovky, kterých
bylo zapotřebí celkem téměř 7 milionů. Tvořily je plovoucí pontony z oceli
...::: betonové unikáty
Tvůrci první české betonové jachty bratři Pátí
a betonu „Beetles“ a mostovky „Whales“. Plovoucí mola se s přílivem zvedala až o 6 m a umožňovala neustálé
odbavování vykládaného materiálu.
Oba umělé přístavy se díky použité
konstrukci betonových lodí podařilo zprovoznit během dvanácti dnů
a každým z nich prošlo až 7 000 tun
nákladu denně.
Betonová ponorka
Dalším unikátem z řady ferrocementových plavidel je ruský návrh
betonové ponorky. Ačkoli se tento
nápad může zdát naprosto fantastický, podle odborníků je zcela reálný
a mohl by podstatně ovlivnit vedení
námořních operací.
Německý námořní inženýr Heinz
Lipschutz navrhoval stavbu betonových ponorek už v roce 1957. Argumentoval hlavně odolností betonu
v tlaku, která by ponorkám umožnila
až pětkrát hlubší ponor, než dovoluje obvyklá ocelová konstrukce. Tato
ponorka by navíc měla až desetkrát
větší dosah. Pórovitá struktura betonu by navíc výrazně tlumila veškeré
zvuky, takže běžnými sonary by bylo
takové plavidlo téměř nezjistitelné.
Tato ponorka by se vznášela pod
hladinou podle stejných fyzikálních
Archivní snímek ze stavby Zlatého rohu ve Znojmě
zákonů jako letadla ve vzduchu. Její
konstrukce by tedy byla přizpůsobena
jiným principům než konstrukce běžných dosud používaných plavidel. Při
pohybu vpřed by vztlak vytvářela „křídla“ s hydrodynamickým profilem a pro
udržení na místě by sloužily pohyblivě
umístěné lodní šrouby, vlastně jakýsi
ekvivalent nosných rotorů vrtulníků.
Proto bylo toto plavidlo zpočátku označováno za jakési podvodní letadlo.
Nejdůležitější změnou oproti klasickému konceptu je však použitá
technologie pro výrobu betonu. Nejedná se o běžnou stavební směs
cementu, písku a vody, ale o směs
obsahující drcený křemen, křemenný prach, ocelová a grafitová vlákna, latex, polymerové akryláty a jiné
zpevňující látky. Pevností v tlaku se
tak vyrovnají titanu a pevností v tahu se blíží oceli. Jejich pevnost může
dosáhnout až 250násobku pevnosti
„normálního“ betonu.
Ruská betonová ponorka by měla
mít kapkovitý trup, jenž má vzniknout
jako odlitek z betonu, který obsahuje
jemný keramický prach a je zpevněný
kevlarem. Takové plavidlo by mohlo
plout v hloubkách mnoha stovek metrů a ohrožovat lodě, jež by se mohly
jen těžko bránit.
Schéma ruské betonové ponorky
LAFARGE 03/2008
25
Jachtařské opojení
Obě světové války i zbrojní závody
druhé poloviny 20. století vždy obrátily
pozornost konstruktérů lodí k železobetonu. Největšího rozmachu se však
ferrocementové lodě dočkaly v 70.
a 80. letech minulého století, kdy si
jejich výhody přisvojili amatéři a fan-
Betonová loď (vl. železobetonová loď); kostra i obal je ze železobetonu, resp. betonu dusaného
nebo i stříkaného na drátěné pletivo. Přes to, že výroba betonových
lodí je poměrně levná, užívá se
jich z nouze jen tam, kde je naprostý nedostatek dřeva vhodného
nebo není-li dřevo možno nahraditi ocelí. Proto se více rozšířily za
války a krátce po ní, nyní však se
jich užívá méně. Příčinou je nepříznivý poměr váhy lodi k celkovému výtlaku a tudíž poměrně malá
nosnost 60–65 % z celkového
výtlaku.
Ottův slovník naučný (1888–1909)
Ferrocement je vysoce armovaný beton ze směsi cementu,
jemného písku a plniva zhutnělého vibrátorem a vtlačeného mezi
armaturu a vrstvy sítí z ocelového
drátu. Tak vznikne velmi tenká,
ale pevná ferrocementová deska.
Sítě zajišťují rovnoměrné rozmístění výztuže v betonu a dávají mu
pružnost. Vodotěsnost zajišťuje
zatvrdlá betonová malta vyrobená
z velmi jemného písku, vody a cementu odolného proti agresivnímu
působení mořské vody. Sítě zabraňují vzniku trhlin při tuhnutí malty.
Ferrocementová obšívka tlustá
19 mm váží asi 30,5 kg na 1 m2.
„Plachetnice“ (SNTL 1980)
betonové unikáty :::...
Hartley 32 na cestě…
dové jachtingu. Právě jim nabídla tato
technologie jak levnější a dostupnější
materiál, tak možnost svépomoci při
stavbě lodního skeletu, kdy nebylo
nutné brát v úvahu vyšší pracnost
a časovou náročnost všech pracovních operací.
První takto vytvořená plavidla však
byla přijímána s určitými rozpaky. Neodborné použití betonu mělo za následek, že povrch lodě byl hrubý a špatně
odolával agresivnímu prostředí slané
mořské vody. Přitom je správně omítnutý povrch betonové lodě hladký,
s jemnými liniemi, k nerozeznání od
dřeva nebo laminátu.
Základ lodního trupu tvoří samonosný skořepinový monolit, který vzniká
z osmi vrstev pozinkovaného pletiva,
na něž se nanáší nebo nastříkává vrstva betonové směsi s přídavkem plastifikátoru proti praskání při zrání. Tloušťka
ferrocementové stěny se pohybuje od
dvou do pěti centimetrů (3/4"–1 ¾").
Přestože je mnohem slabší než běžný litý beton, jeho fyzikální vlastnosti
– pevnost v tahu a pružnost – vykazují
mnohem vyšší hodnoty.
Po dokonalém vyzrání betonu se
pak povrch lodního skeletu obrousí
a naimpregnuje epoxidovou pryskyřicí. Takto zušlechtěný železobeton
Schéma první české
ferrocementové lodi, Zlatého rohu
má podle uživatelů výborné vlastnosti a je velmi odolný proti slané vodě.
Správně ošetřený povrch by měl být
dokonce odolnější proti mořským živočichům a řasám, které se na něj
uchycují, než natřené dřevo nebo laminát.
Betonové lodě v Čechách
Obdobný systém stál také u zrodu
českých ferrocementových lodí. Jachta se symbolickým názvem Zlatý roh
byla postavena ve Znojmě, na vodu
byla spuštěna poprvé na Vranovské
přehradě. Jejími tvůrci byli nestoři
českého jachtingu bratři Jan a Petr
Pátí, kteří svou betonovou loď vybavili dostatečným pohodlím pro sebe
i celou posádku. Luxusní interiér
jachty doplňovala dokonce i malá
sauna. Stavba této české jachtařské
legendy však trvala celých deset let.
Když byla v červenci 1980 loď konečně spuštěna na vody Vranovské přehrady, splnil se bratrům Pátým jejich
velký sen. Jak lze zjistit z materiálů
vranovského Jacht Klubu, Zlatý roh
obstál při všech plavebních zkouškách znamenitě. V letech 1982-1988
na pěti plavbách po Černém a Středozemním moři absolvoval s posádkou do dvanácti osob více než 6 000
námořních mil.
V dalších letech následovaly Zlatý
roh další projekty českých betonových
lodí – Fénix, Morava, podle dostupných pramenů vznikají další. Historie
ferrocementových jachet na českých
tocích tedy není zdaleka uzavřena.
Lodě pod rentgenem
Transport Hartleye 32
26
LAFARGE 03/2008
Kvalitu ferrocementové skořepiny
jachty konstruované podle dokumentace Hartley 32 posoudilo také de-
...::: betonové unikáty
fektoskopické pracoviště VUT v Brně.
Plachetnice, délky 32'2", je určena
pro otevřené moře. Jde o rychlý Ocean
Racer/Cruiser, jehož trup tvoří ferrocementová skořepina vyztužená ocelovým pletivem. Skupina nadšenců pro
námořní jachting z České republiky,
která se ji rozhodla postavit, však objevila na ztvrdlém betonu malé nepravidelné trhliny, které by mohly narušit
pevnost lodi. Požádali proto o odborný
posudek, založený na defektoskopickém snímkování.
Podle výsledků snímkování zveřejněných na internetu však byly tyto
praskliny způsobeny běžným smršťováním betonu při tuhnutí a jeho pevnost byla dokonce vyšší než požadavek projektu. Proto vědci doporučili
českým jachtařům pouze injektovat
postižená místa lodi epoxidovou pryskyřicí tlakovou pumpou. Dále bylo pro
ochranu před mořskou vodou doporučeno odstranění polyuretanového
nátěru plavidla a olaminování povrchu skelným laminátem s epoxido-
vou pryskyřicí. Toto ošetření povrchu
lodi pak už bude dostatečně chránit
nejen loď, ale i její posádku.
Levnější, ale pracnější
Přes nespornou popularitu však
vyvolávají železobetonové lodě stále
bohatou diskusi odborníků na celém
světě. Mnozí této technologii vyčítají
určitou těžkopádnost. Betonové lodě
jsou v některých konstrukčních řešeních skutečně těžší než srovnatelná
konvenční plavidla, takže splňují spíš
požadavky na klidnější rekreační
plavbu než na sportovní jachting. Na
druhé straně jsou však velmi pevné
a odolné proti agresivnímu prostředí.
Jejich stavba nabízí levnější materiál,
ale dá víc práce a zabere víc času,
takže se příliš nehodí do komerčních
loděnic. Amatéři se zase neobejdou
bez odborné pomoci jak při stavbě lodi, tak při správném míchání
a nanášení betonu, jejichž precizní
zvládnutí je bezpodmínečně nutné
ke zdárnému dokončení lodi.
Betonová jachta australské
provenience
Mnozí odborníci však stále zdůrazňují nesmírné výhody betonu jako
stavebního materiálu pro moderní
lodě s menším výtlakem, rybářská
a rekreační plavidla. Ferrocementové
plachetnice se vydávají do jachtařských soutěží a jejich obliba stoupá
především v Austrálii, na Novém Zélandu a v Tichomoří.
Foto: MVDr. Ladislav Kulíšek
Plovoucí obr z lehkého betonu
Kvůli vyproštění dosloužilých ropných plošin na moři nebo usazení
nových vyvinula norská firma MPU
Offshore Lift ASA speciální zdvihací
loď. Její trup je betonován z vysokohodnotného lehkého betonu s využitím lehkého kameniva Liapor.
Výstavba MPU Heavy Lifter, která
v současné době probíhá v doku
Keppel Verolmen v Botlek/Rotterdam, má být dokončena v příštím
roce. Až dosud probíhá demontáž
starých plošin tak, že se rozloží na
malé díly, které se pak na lodi dopravují na pevninu. Tento postup
ale vyžaduje hodně času i nemalé
náklady. MPU Heavy Lifter je naproti tomu schopen razantní rychlostí
vyzvednout ze dna celé plošiny,
které pak znovu ukotví na jiném
místě nebo je může odvézt k likvidaci. S délkou 110 metrů a šířkou
87 metrů bude Heavy Lifter největší
zvedací loď své třídy. Nástavba ve
tvaru písmene U je 15 m vysoká,
na rozích vyčnívají do vzduchu čtyři
25 m vysoké věže. Ocelová hydraulická zvedací konstrukce slouží ke
spojení ropných těžebních plošin
s Heavy Lifterem a k jejich následnému vyzvednutí, k čemuž jsou využívány zákony gravitace. Poněvadž
jsou vyvažovací vodní nádrže zabu-
dovány vysoko ve věžích, po
otevření výpustných ventilů
vytéká vyvažovací voda vysokou rychlostí. Např. 15 000
tun těžký dok tak lze zcela
vyzvednout za pouhých 15
vteřin. U podstavce plošiny
činí zdvihací výkon dokonce
28 000 tun. Čtyřmi motory
poháněný samočinný Heavy
Lifter musí vždy zůstat pohyblivý, proto byl navržen tak,
aby byl co nejlehčí. Limitní objemová
hmotnost použitého materiálu byla
vypočítána na 1 580 kg/m3. Z tohoto
důvodu byl normální beton se svými
2 400 kg/m3 vyloučen. Kromě nízké
hmotnosti by měl beton navíc vykazovat pevnost 35 MPa. Dále musí být
odolný vůči mořské vodě a mrazu.
V úzké spolupráci mezi MPU Enterprise AS/N, Liapor a Mebin Rotterdam vznikla receptura lehkého
betonu vhodná pro tuto aplikaci
v pevnostní třídě LC 35/38. Rychle
se ukázalo, že tento vysokohodnotný
lehký beton se bude pohybovat na
hranici fyzikálních možností. Přísná
kvalitativní kontrola proto nezohledňuje pouze obvyklé aspekty, nýbrž
také obsah vložených vzdušných
pórů a teplotu čerstvého betonu při
dodání. Přes kritické hodnoty lze již
LAFARGE 03/2008
27
po betonáži mnoha tisíc kubických
metrů konstatovat, že kvalita dodávaného betonu je vysoká a poukazuje na velmi homogenní, robustní
a stabilní dodávky lehkého betonu.
Bylo použito lehké kamenivo Liapor
frakce 2–10 mm a 0–2 mm se sypnou hmotností 650 kg/m3. Tyto
frakce kompletně nahrazují drobné
i hrubé přírodní kamenivo v receptuře. Betonuje se ve dne v noci rychlostí 5 cm za hodinu. Koncem září
2008 by měly být betonářské práce
ukončeny. V roce 2009 začne Heavy Lifter pracovat.
Text se opírá o článek Ad Tissink
uveřejněný v „Bron Cobouw Techniek“, holandském odborném časopisu pro oblast stavebnictví.
Michala Hubertová,
Lias Vintířov, Lehký stavební
materiál k. s.
VIP Club :::...
Bodyguard 2008
Letošní 10. ročník oblíbené akce Bodyguard proběhl na střelnici ve Vražkově dne 3. srpna 2008, kde si mohli členové VIP Clubu zasoutěžit anebo
si jen vyzkoušet střelbu z pistole na terč vzdálený 15 metrů a na padací
terče, tzv. „popry“. Účastníci stříleli z tzv. „pumpy“ a ze samopalu SA 58 na
ležící asfaltové holuby ze vzdálenosti 30 metrů. Součástí programu byly
i atraktivní jízdy v terénu obrněnými transportéry OT 64 SKOT, auty dodge
a džíp. Fajnšmekři si mohli vychutnat ukázky ochrany VIP osob a také si
vyzkoušet střelbu z kulometu Browning cal. 30 slepými náboji.
Vítězové si odnesli domů katanu, vzduchovku a prasečí hlavu. Výhercům blahopřejeme a těšíme se s vámi všemi na shledanou při další akci.
28
LAFARGE 03/2008
...::: summary
In July 2008, Lafarge Cement, a.s., launched operation
of the most modern technological facility for receiving of
mixed liquid waste and its storage, homogenization and
pumping for joint incineration in the combined kiln of
a cement furnace. The investments totaling CZK 41 million
will save costs during the purchase of main primary fuels
and will ease optimizing of the incineration process. Last
but not least it will also ease the burden on the environment.
Full scale operation is planned as of 2009.
p. 2
Since 2006, the joint stock company Lafarge Cement
has completed several major modifications in production
facilities that have resulted in noise reduction. Further
work has been carried out this year, which has resulted in
an average noise level reduction of 10 dB, measured in
standard points around the facility. “We have not reduced
our efforts. We want to be good neighbors, and that’s
why we’re trying to take further measures to reduce the
impact of our production activities on the region,” Lafarge
Cement General Manager Dr. Ing Jan Votava explained in
an interview.
p. 4–6
Face concrete generally makes up the surfaces of the
concrete constructions, which remain visible and not only
provide support to the structure but also give it an aesthetic
character. The ability to select the shape, structure and
particulars of the surface of the monolithic concrete gives
architects a substantial amount of free room for realizing
their artistic objectives. From a practical point of view
therefore, concrete with specified characteristics of the
surface places demands on the design, and a number of
important factors influence the final result.
p. 7–9
Super plastifiers help reduce the need for batch water
and (at the same time) help improve processing ability by
ensuring fluid consistency. Plastification additives reduce
the amount of water needed to achieve the same processing
capability of fresh concrete. Experience confirms that not all
super plastifiers have the same effectiveness when it comes
to dispersion of cement granules in the mixture, reduction
of batch water and influencing the rheology of fresh cement
during the first hour after mixing.
p. 10–11
The Liberec Plaza shopping and entertainment center
is a relatively massive construction project anchored in
a foundation consisting of an enclosed pit up to 14 meters
deep in the center of Liberec. The entire ground plan has
four underground floors and three above–ground floors,
and the multi-floor part that faces Šaldovo Square has
seven above-ground floors. The lowest underground floor
lies approximately 6.5 meters below the ground water
level. Therefore, a lot of attention was devoted to hydro
insulation of the bottom structure. Despite its large surface
area, the basement was proposed as a single stretched
unit and realized using “white tub” technology, meaning as
a waterproof armored concrete construction. Liberec Plaza
offers more than 120 shops, restaurants, 490 parking
spaces, office spaces along with five luxury residential units
located on the roof of the object.
p. 12–13
Armored concrete became a material regularly used
in construction after World War II. The perfection of
manufacturing approaches during production of Portland
cement and possibilities for using pre-stressed concrete
not only enabled massive expansion of its use, but along
with it also the ability to complete even the boldest of
construction projects. After 1945 it became necessary to
reconstruct destroyed buildings, but there was a shortage
of available steel. Therefore, architects opted for concrete
again. The shortage of steel paradoxically paved the way
for the dynamic development of the use of concrete in
construction. Massive residential development led to an
upswing in the use of prefabricated construction elements.
p. 20–21
LAFARGE 03/2008
29

Podobné dokumenty

ukázka - Malvern

ukázka - Malvern Jeden z mých pokusů s fenoménem Zeleného muže se týkal srovnávání šumavského lesa (jako z doby Karla Klostermanna, Adalberta Stiftera, Josefa Váchala či Alfreda Kubina) s gotickými madonami z lesní...

Více

A kámen na kameni zůstal

A kámen na kameni zůstal počátkem listopadu 2007 slavnostně pojmenován Augustine. Jméno hotelu se inspirovalo řádem augustiniánů, jenž klášter ze 13. století vlastní a dosud obývá. Hotel Augustine nabídne od léta roku 2008...

Více

příručka technologa

příručka technologa Beton v  počátcích svého masového užití byl materiálem především pro vodní stavby a zakládání. Obytné budovy byly dosti výjimečné. Jako první celobetonový dům, který byl postaven, byl podle tvrzení...

Více

journal 1/2012

journal 1/2012 spolupráce se stavební firmou Cécile Robin Construction a je zároveň odpovědí na pro-ekologickou iniciativu Skupiny Lafarge, a to zjednodušit trvale udržitelné stavění. Kombinací tradičních technolo...

Více

journal 1/2015

journal 1/2015 seminář. Snahou je zachycovat podněty od zaměstnanců a vpravit je do praxe. Zavedení pravidel BOZP nese své ovoce, počet smrtelných úrazů se nám podařilo ve skupinovém měřítku snížit na třetinu z p...

Více

journal 1/2008

journal 1/2008 Lidové divadlo Oscara Niemeyera

Více