Česká silnice únor 2016

Transkript

Česká silnice únor 2016
SVOZ tříděného odpadu v roce 2016
svozový den - úterý
SRDEÈNÉ ZVEME VŠECHNY ŽENY
NA JEJICH SVÁTEK
8. březen
MDŽ
Odkládejte pytle s tříděným odpadem na obcí určená místa
večer před svozovým dnem!
Pozn.: na OÚ v Jetřichovicích si můžete vyzvednout žluté
pytle na PET lahve a oranžové pytle na nápojové kartony
(krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.)
V letních mìsících (o prázdninách, dovolených) probìhne kompletní
rekonstrukce ordinace i èekárny.
Územní plán
KTERÝ SE KONÁ
V SOBOTU 12. BŘEZNA
NA SÁLE OÚ V JETØICHOVICÍCH
OD 1600 HODIN
Ve spolupráci s NP probíhá proøezávka pùvodní pìšiny kolem tzv.
Bárova lesíka (pùvodnì Pfeiferwald), kde na Velikonoce bude usazeno
8 lavièek. Vše bude v režii NP.
Na Velikonoce bude i umístìna speciální lavièka (vyøezávaná, zdobená)
u Koèièího kostela.
Vážení podnikatelé,
HRAJE SKUPINA UQ BAND LIBEREC
V prosinci 2014 Obec Jetøichovice podepsala smlouvu o tøídìném
odpadu s firmou EKO-KOM, a.s. V praxi tato smlouva má význam
pro co nejvíce vytøídìného odpadu, tzn., že èím více my všichni
vytøídíme (PET, sklo, papír, nápojové kartony Tetrapaky, kov, odìvy),
tím více penìz Obec Jetøichovice získá. V roce 2015 jsme tedy my
všichni, co jsme poctivì tøídili, získali pro obec èástku 51.943Kè. Vám
všem patøí velké podìkování. Myslím, že tìm, co tøídí, nejde o peníze
nýbrž o pøírodu!!!
Tři králové
Jetřichovice, Všemily, Vysoká Lípa, Rynartice
Jaroslav Fišer - místostarosta - 725 061 163
Vážení čtenáři,
Ostatním obyvatelùm, co netøídí svùj odpad bych rád vzkázal:
„Třídění má smysl, pomožme přírodě”.
Marek Kny
UŽITEČNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Marek Kny - starosta - 773 771 322
Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/
p1=204744. Dotaèní program bude zajišovat Odbor strategie, pøípravy a realizace projektù.
na našich webových stránkách jsou k nahlédnutí nové plánované
jízdní øády. Máte možnost se k novým jízdním øádùm vyjádøit. Zmìna
jízdních øádù se pøedpokládá k 28. 2. 2016.
Požadavky obèanù a obce byly pøedány Magistrátu Dìèín odboru
územního plánování.
Vy, co podnikáte v cestovním ruchu, a máte zájem zveøejnit svou èinnost
na webových stránkách obce, vyplòte, prosím, formuláø pro ubytovatele,
který je na stránkách obce. Pùvodní inzeráty budou smazány - snažíme
se všechny inzeráty uvést do jednotné formy.
Toto umístění Vaší reklamy na webových stránkách obce je
bezplatné.
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech Ústeckém kraji.
Vážení čtenáři,
na našich webových stránkách jsou k nahlédnutí nové plánované jízdní
øády. Máte možnost se k novým jízdním øádùm vyjádøit. Zmìna jízdních
øádù se pøedpokládá k 28.2.2016.
Letos 3 králové procházeli našimi obcemi o víkendu 9. a 10. ledna,
první den prošli obcemi Jetřichovice a Vysoká Lípa králové Kašpar,
Melichar a Baltazar v zastoupení Marušky Kovářové, Alexky Slivkové
a Karoliny Sovákové. V neděli koledovali králové obcemi Všemily
a Rynartice, jen Alexku nám nahradil Radek Guttmann.
Tímto chci dětem poděkovat za jejich ochotu zazpívat,
popřát krásného nového roku a drobným dárkem obdarovat
všechny ty, co jim rádi otevřeli a věnovali korunky do
kasičky. Marušce Jelínkové a Laďce Knyové děkuji za čaj
a občerstvení v teple, protože teploty venku byly dost nízké.
Též díky i všem těm, kteří nám pohoštění nabídli.
Děti pro Charitu vybraly krásných 7.199,- Kč.
Hanka H.
V lednu roku 2015 Obecní úøad zøídil pro jednoduší komunikaci
s bankou tzv. internetové bankovnictví. Okamžitì se usnadnily práce
spojené na platby, fakturace, mzdy a výpisy. Zpøehlednil se celý systém
a navíc Obecní úøad ušetøil na finanèních nákladech více jak 12 000
Kè za rok.
Marek Kny
Výbìrová komise na základì zámìru pronajmout Penzion U Rùženky
vybral z uchazeèù firmu Kubo s.r.o. z Dìèína. Rozhodla cena pronájmu,
ale také zkušenosti a nabízené služby této stabilní Dìèínské spoleènosti.
Manželé Nociárovi, co mìli Penzion doposud v nájmu, odchází do
svého v Janovì.
Za všechny z OÚ Jetřichovice jim rádi děkujeme za
bezproblémový chod penzionu a popřáli bychom jim hodně
úspěchů v dalším podnikání. Zároveň bych popřál novému
nájemci hodně sil a dobrých nápadů v „Penzionu KUBO“
Všemily.
Marek Kny
Zastupitelstvo obce rozhodlo na řádné schůzi
konané dne 21.12.2015 o prodeji obecních pozemků
k výstavbě rodinných domů, jedná se o tyto
pozemky:
p.p.č. 94/1 kú Jetřichovice
p.p.č. 13 kú Vysoká Lípa
p.p.č. 156 kú Všemily
Bližší informace o prodeji získáte na Obecním úřadu
v Jetřichovicích.
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva obce, které se koná
ve støedu 24. 2. 2016 od 17.00 hodin v
Jetøichovicích v kulturní místnosti OÚ.
Vážení obèané,
Zájemci o zveřejnění ubytování na webových stránkách obce kontaktujte p. Kafuňkovou (412 555 046)
• Vydává OÚ v Jetřichovicích. MK ČR E 12237 • Toto číslo vychází 15. února 2016 • Do tisku připravovali a za obsah odpovídá redakční rada a dopisovatelé •
• Dopisy, inzeráty, předplatné: ČESKÁ SILNICE Jetřichovice PSČ 407 16 • Tel.: 412 555 046 • E-mail: [email protected] • www.obec-jetrichovice.cz •
• Tisk a zpracování na stroji HP Color LaserJet M880: 2H-Heran Jan - Teplická 27, 405 02 Děčín IV, Tel.: 412 530 968, 412 530 141, www.hpdecin.cz •
Chtìli bychom požádat všechny ty, kteøí nemají
oznaèenou nemovitost èíslem popisným nebo
evidenèním, aby tak uèinili co nejdøíve. Zároveò
chceme požádat i o umístìní poštovních schránek na
pøístupné místo u Vašeho objektu. Dìkujeme.
V inkubátorech se líhne deset tisíc lososích jiker
Deset tisíc lososích jiker se od støedy, 20. ledna 2016, líhne v inkubaèních schránkách umístìných do øíèky Kamenice v národním parku
Èeské Švýcarsko. V národním parku takto probíhá testování další z metod zamìøených na navrácení lidmi v minulosti vyhubených labských
lososù obecných. Inkubaèní schránky, které do Kamenice nainstalovali odborníci z BELECO, z.s., budou v závislosti na denních teplotách
vody otevøeny bìhem bøezna. Ichtyologové pak úspìšnost líhnutí vyhodnotí a vylíhnuté rybièky ze schránek vypustí do Kamenice.
“Metodu líhnutí jiker v inkubaèních schránkách testujeme mimo jiné proto, že není zcela objasnìný mechanismus, jakým u malých lososù
dochází k takzvanému ‚homingu‘, tedy jakým zpùsobem si lososi vytváøejí vazbu k domovskému vodnímu toku,” øíká Jiøí Køesina ze
spoleènosti BELECO, a dodává: “Letos prvnì vyzkoušíme také nový typ inkubaèní schránky, takzvaný plovoucí box, od kterého oèekáváme,
že bude odolný vùèi usazování øíèních sedimentù.”
“K úkolùm ochrany pøírody patøí nejen zachování a zlepšování podmínek pro druhy, které našemu území zùstaly zachovány. Pokud je to
v našich silách, je tøeba vyhubené druhy do naší pøírody také aktivnì vracet,” øíká Pavel Benda, øeditel Správy národního parku Èeské
Švýcarsko, a dodává: “Jsme pøesvìdèeni, že je dobré pøi reintrodukèích projektech kombinovat rùzné pøístupy, proto nás tìší, že k jarnímu
vypouštìní lososího plùdku a podzimnímu vypouštìní vìtších rybièek pøibyla také právì probíhající inkubace jiker.”
Úsilí o navrácení lososù obecných do pøítokù Labe zapoèali èeští rybáøi od roku 1998. Po vzniku národního parku Èeské Švýcarsko patøí
snaha o reintrodukci lososù obecných také k prioritám správy národního parku, která každoroèní jarní vypouštìní plùdku provádìné ve
spolupráci s Èeským rybáøským svazem od roku 2008 pravidelnì doplòuje podzimním vypouštìním takzvaných pùlroèkù, tedy malých
lososù o velikosti 8 až 10 centimetrù. Lososi se pøítokù Labe v Èeskosaském Švýcarsku každoroènì vracejí v prùmìrných poètech desítek
jedincù. Cílem správy parku je tuto populaci posilovat do doby, než bude sobìstaèná a
nebude již podporu ze strany èlovìka potøebovat.
Správa národního parku Èeské Švýcarsko do reintrodukce lososù obecných zapojuje
také veøejnost. V rámci programu nazvaného Návrat lososù umožòuje mimo jiné adopce
malých lososù zasláním dárcovských SMS. Adoptivní rodièe si pak na podzim mohou
“své” lososy pøijít i vypustit. Zájemci najdou podrobnosti na www.navratlososu.cz
Jak adoptovat lososa: Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na èíslo
87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kè, projekt Návrat lososù obdrží 28,50 Kè. Adoptivní rodièe mohou lososy adoptovat také celoroènì,
zasláním SMS ve tvaruDMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na èíslo 87 777. V takovém pøípadì bude dárci po dobu jednoho
roku každý mìsíc odeètena èástka 30 Kè, projekt Návrat lososù obdrží dvanáctkrát 28,50 Kè. Bližší informace o DMS sbírkách na
www.darcovskasms.cz.
Vodstvo a zásobování
Obcí protéká Chøibský potok (Chøibská Kamenice pozn.red.), kdysi využívaný
pro splavování døeva, který byl od místa zvaného Rauschenflusstäufe od
jihu ètyøikrát pøemostìn a do kterého se vlévá potok Rauschenfluss. Hranici
obce na severu resp. západu tvoøí Malá Biela, Velká Biela a Kamenický
potok (dnes Kamenice pozn.red).
V obci je rybník poblíž pily a druhý menší mlýnský rybníèek nedaleko ústí
Chøibského potoka do Kamenického potoka.
OBEC VŠEMILY
-
Schemmel
SILVESTRÁK - 23. 1. 2016
Tak jsem pøemýšlela kolikátý to už je Silvestrák!?.. Devátý? Na prvním Silvestráku
jsem byla v roce 2008 a byla to tzv. “Pyžamovka”. Všichni jsme pøišli v pyžamech,
o pùlnoci jsme si pøipili šampaòským a venku pak bouchali rachejtle, co nám
zbyly ze Silvestra. Èasem Marie Jelínková vymyslela soutìže 2 družstev o ceny,
každé družstvo muselo být z jiné obce. Mìnily se i témata pøevleku, takže
pøipomínám téma zvíøat, etnických skupin, pohádkových postav...
Letos byla 30. léta, téma docela zajímavé a nebylo z mojí hlavy, vymyslela jej
Lenka Fiøtová a myslím, že jsme se vìtšina z nás u pøíprav masek dost vyøádili.....
Na sál pøišlo dost odlehèených sleèen a jejich bordelmamá, mafiánù a lumpù z
tehdejšího podsvìtí i pár tzv. Pepíkù a panièek z lepší spoleènosti.
Z každé naší obce dorazil alespoò jeden, ale na sestavení družstev to nebylo, a
tak se letos v soutìžích utkala družstva sourozencù Míry a Martina. V poètu
pìti èlenù v každém družstvu se utkali v celkem šesti soutìžích. Na závìr tzv.
rozstøelu / závìreèném boji o nejvìtší poèet bodù/ byla soutìž o nejhezèí složenou
báseò z vylosovaných slov. Zástupce z každého družstva pøednesl do mikrofonu
svou báseò, aby obecenstvo silnìjším potleskem zvolilo lepší báseò a tím i koneèného vítìze.
Všichni zúèastnìní víme, že družstvo Míry bylo lepší, ale závìreèný komický pøednes Martina prostì nemìl chybu....
Celým veèerem nás doprovázela hudební skupina Sever, která také pøišla v úžasných kostýmech a i nám zahrála pár dobových skladeb.
O pùlnoci jsme si sice nepøipíjeli šampaòským, ale za to jsme si mohli zazpívat naší hymnu i se slovenskou èástí.
Co dodat na závěr? Poděkovat všem, kteří mi v přípravách na tento večer pomohli, skupině Sever a všem, co přišli
v maskách i bez nich.
Chtěla bych oznámit téma masek na příští rok- léta šedesátá, takže plánujte kostýmy a za rok při dalším Silvestráku
se na Vás těším!!!!
Hanka H.
Pomístní názvy
Herrleiten, Laum, Laumleite, Hutweide, An der Harfe, Hedehübel,
Steinwegwisesen, Vaterbauerswiesen, Grund, Erbe- nebo Folgengebiet
(“Erbe” má obdobný význam jako “Hufe”), Gersgraben, Hoan (=Horn),
Gerichtshorn nebo Gerichtsstein, Hübels Linde, Vogelstellche, Tauberstellche, Stehwand, Maienberg.
Obyvatelstvo a řemesla
Do roku 1945 zùstaly Všemily pravou zemìdìlskou vesnicí, což dokládá relativnì vysoký podíl zamìstnání v zemìdìlském a lesním hospodaøení
(35%). Z udávaných 52 zemìdìlských provozù bylo jen 11 úplných sedlákù, k nimž se pøipoèítávají ještì 3 malorolníci (polní zahradníci). Zbylých
38 provozovalo zemìdìlství jako vedlejší èinnost k jinému hlavnímu zamìstnání. Podíl obyvatelstva, zabývající se prùmyslovou èinností a øemeslem
(41,4%), kterému odpovídá i poèet dìlníkù (43,6%) nacházel výdìlek v podnicích mimo obec. V úvahu pøicházely továrny v Jánské/Rabštejnì, Èeské
Kamenici a Dìèínì. Malé oživení pøineslo zøízení dìtské ozdravovny obce Neštìmice
nad Labem ve Všemilech ve 20. letech.
Vìtší prùmyslové podniky ve Všemilech nebyly. V 19. století bylo v obci na nìjaký èas
5 bìlidel nití a pøíze a pøed 1. svìtovou válkou jedna koželužna. Do posledních
desetiletí se udržely:
Vodní pila Grüssel, vodní mlýn Liebisch (stoupa na tøíslo Grünther byla zrušena) a
knoflíkárna Günter.
Ve 20. letech byla v obci zøízena poboèka èeskokamenického konzumního družstva
“Einegkeit”.
Všemily spolu s obcemi Jánská a Srbská Kamenice mìly pojišovací spolek proti
škodám z požárù.
Ze starých ruèních øemesel zùstalo ve Všemilech nìkolik výrobcù košat, 1 košíkáø,
1 kartáèník a 1 ruèní tkalcovna (døíve 2).
Na Zámecký vrch
se vrátil obnovený kříž
století byl natøen na zeleno a pod siluetou v životní velikosti byla
pøibitá cedulka s nápisem,” øíká Natalie Belisová, historièka Správy
národního parku Èeské Švýcarsko.
Na Zámecký vrch ve Vysoké Lípì v národním parku Èeské Švýcarsko
se vrátil v obnovené podobì tzv. Teuschelùv køíž. Køíž s plechovou
malovanou siluetou zhotovený podle novì nalezené dobové fotografie
vytvoøil a osadil z podnìtu správy národního parku umìlecký øezbáø
Ivo Švejnoha z Dolního Falknova.
Na místì zaniklé drobné památky nechala správa parku v roce 2003
osadit køíž nový, vytvoøený umìleckým truhláøem Tomášem Sochorem
ze Žitenic. V roce 2015 se však køíž nacházel již ve zchátralém stavu a
musel být nahrazen. Díky tomu, že se v mezidobí podaøilo nalézt
dobovou fotografii pùvodního zastavení, bylo možné podobu køíže
více pøiblížit originálu.
„Pùvodní døevìný køíž s plechovou
malovanou siluetou ukøižovaného
Krista byl na Zámeckém vrchu
zhotoven roku 1866. Podle soupisu
sakrálních památek farnosti z 19.
Sakrální památky
OÚ podal žádost na opravu drobných, ale dùležitých památek.
V plánu je oprava tìchto køížù:
1. Michlùv køíž (u Balážù)
2. Grieselùv køíž (nad koupalištìm)-zde by byla usazena nová hlavice
3. Grohmannùv køíž (u Kadavých, smìrem ke St. mlýnu)
Pokud OÚ obrdží dotace, budou opraveny køíže všechny. Pokud
dotace nebude, OÚ opraví na své náklady pouze Michlùv køíž.
Výsledek bude znám v bøeznu.

Podobné dokumenty

Novinky na OÚ Česká silnice Vážení občané,

Novinky na OÚ Česká silnice Vážení občané, pytle na PET lahve a oranžové pytle na nápojové kartony (krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.) V letních mìsících (o prázdninách, dovolených) probìhne kompletní rekonstrukce ordinace i èek...

Více

Česká silnice duben 2016

Česká silnice duben 2016 - schodkový rozpoèet na rok 2016 ve výši výdaje 17.514.000,- Kè, pøíjmy 11.121.000,- Kè, financování na položce 8115 ve výši 6.393 000,- Kè po tìchto ústních pøipomínkách V příjmové části obce: 103...

Více

Česká silnice prosinec

Česká silnice prosinec Rozhlas - varovný protipovodňový systém V tìchto dnech probíhá instalace rozhlasu; v prosinci tohoto roku bude akce dokonèena.

Více

Česká silnice květen 2016

Česká silnice květen 2016 Všem, kteří nás přijdou podpořit, děkujeme!

Více

obce Hněvotín listopad 2010

obce Hněvotín listopad 2010 na pracovních poradách scházet dle potøeby, nejménì však jedenkrát za mìsíc (vždy první úterý v mìsíci), veøejné zasedání zastupitelstva se pak budou konat nejménì jedenkrát za dva mìsíce. Pøedseda...

Více

martin scorsese

martin scorsese Gangy New Yorku (2002); jednu z klíèových rolí v nich hrál Leonardo DiCaprio, který se pøedstaví i ve Scorseseho nejnovìjším projektu Aviator. Film, líèící osudy leteckého prùkopníka, hollywoodskéh...

Více

a investorské - Stavební noviny

a investorské - Stavební noviny Jednou z možností, jak uspoøit, je mít pod kontrolou náklady na vytápìní. To èasto není možné pøi dodávce tepla z centrálních dálkových zdrojù. Je však stále více bytových družstev a spoleèenství v...

Více