ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP

Transkript

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV Návrh Změny ÚP
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV
Návrh Změny ÚP
Textová a grafická část
Duben 2012
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBLOV
ZPRACOVATELÉ:
Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3
Projektant:
Ing. arch. Daniela Binderová
Grafické zpracování v digitální podobě:
Kateřina Benáková
OBSAH textové části:
I. Textová část Změny č. 1 ÚP ..........................................................................................................3
1. Vymezení zastavěného území ...................................................................................................3
2. Koncepce rozvoje území obce a ochrana hodnot území .............................................................3
3. Urbanistická koncepce ..............................................................................................................3
4. Veřejná infrastruktura ...............................................................................................................4
5. Koncepce uspořádání krajiny ....................................................................................................4
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití .......................................................4
7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření .............................................................5
8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií................................................5
9. Pořadí změn v území (etapizace) ...............................................................................................6
10. Rozsah dokumentace Změny č. 1 ÚP ......................................................................................6
II. Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP....................................................................................7
Úvodní část........................................................................................................................................7
1. Základní údaje o zakázce ..........................................................................................................7
1.1. Smluvní zajištění zakázky................................................................................................7
1.2. Průběh zpracování Změny č. 1 územního plánu................................................................7
2. Způsob provedení .....................................................................................................................7
2.1. Podklady řešení ...............................................................................................................7
2.2. Digitální zpracování Změny č. 1 územního plánu.............................................................7
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ...................................................................7
1. Širší vztahy...............................................................................................................................7
2. Územně plánovací dokumentace kraje ......................................................................................8
B. Údaje o splnění Zadání Změny č. 1 ÚP........................................................................................8
C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků
řešení ...........................................................................................................................................9
D. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území .........................................................................10
E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa .......................................................................................11
1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků Změny č. 1 ÚP na zemědělský půdní fond ...............11
2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků Změny č. 1 ÚP na pozemky určené k plnění funkcí
lesa.......................................................................................................................................12
OBSAH grafické části:
Grafická část byla rozdělena na část výroku (řešení) a část odůvodnění, každá část je
zařazena za příslušnou částí textovou.
Řešení Změny č. 1 ÚP zahrnuje 4 výkresy.
Odůvodnění Změny č. 1 ÚP zahrnuje 6 výkresů.
Každý výkres se skládá ze 2 listů (zákres + legenda), mimo výkres B2., který má pouze
1 list.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
2
I. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚP
1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Změny řešení
Rozšiřuje se zastavěné území o lokality:
• p.p.č. 232/52, 232/51, st.p.č. 386, 387,
• p.p.č. 665/4, st.p.č. 384,
• p.p.č. 255/5, 255/6, 255/8, 255/9, 727/3 část, st.p.č. 390, 391, 392,
• p.p.č. 232/54, st.p.č. 389,
• p.p.č. 170/3.
Změny v textu kapitoly 1. Vymezení zastavěného území
Aktualizuje se datum vymezení hranice zastavěného území na „1. 3. 2012“.
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA HODNOT
ÚZEMÍ
Řešení i text kapitoly 2. zůstávají beze změny.
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Změny řešení
Mění se zařazení do ploch s rozdílným způsobem využití u těchto pozemků:
1) Nově navržené plochy
• p.p.č. 46/7 – plocha SV 1 rozšíření, doplněna k dříve vymezené ploše přestavby SV 1
• p.p.č. 665/6 část – plocha TI 2, zařazena jako plocha technické infrastruktury
• p.p.č. 170/5, 656/5 – plocha VP 3, zařazena jako plocha veřejného prostranství
• p.p.č. 750/6 část – plocha BV 8 rozšíření, doplněna k dříve vymezené ploše BV 8
2) Aktualizace realizovaných ploch:
• p.p.č. 665/4, st.p.č. 384 – realizovaná čistírna odpadních vod, zařazena jako plocha
technické infrastruktury;
• p.p.č. 669/2 část, 669/3, 669/1 část, 669/4, 647/11 část, 747 část, 665/5, 686/2 –
realizovaná komunikace k ČOV, zařazena jako plocha veřejného prostranství;
• p.p.č. 170/3 – realizovaná komunikace, zařazena jako plocha veřejného prostranství;
• p.p.č. 232/58, 232/65, 232/44 část – realizovaná komunikace, zařazena jako plocha
veřejného prostranství;
• p.p.č. 232/52, 232/51, st.p.č. 386, 387 – realizované rodinné domy, zařazeno jako
plocha bydlení venkovského.
3) Přeřazuje se část dříve vymezené zastavitelné plochy BV 7 k ploše BV 8:
• p.p.č. 232/25, 232/44 část
Změny v textu kapitoly 3. Urbanistická koncepce
Podkapitola 3.4. Zastavitelné plochy se upravuje následovně:
V odstavci „Veřejná prostranství (VP)“:
• za řádek „VP2: Řešení komunikace zohlední poddolované území.“ se doplňuje text:
„VP3: Plocha pro točnu.“
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
3
V odstavci „Technická infrastruktura (TI)“:
• za řádek „TI1: Umístění staveb v ploše je limitováno dotykem s LBK.“ se doplňuje
text: „TI2: Plocha pro umístění sběrného dvora.“
4. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Změny řešení
Doplňují se tři realizované komunikace.
Vymezuje se nová plocha – navržená točna na místní komunikaci KM3.
Ruší se zákres komunikace na p.p.č. 750/6.
Převádí se plocha pro čistírnu odpadních vod TI1 z návrhu na stav.
Vymezuje se nová plocha pro technickou infrastrukturu – sběrný dvůr TI2.
Ruší se dříve navržené řady inženýrských sítí v ploše „BV 8 – rozšíření“.
Změny v textu kapitoly 4. Veřejná infrastruktura
V podkapitole 4.1. Dopravní infrastruktura se do odstavce nadepsaného: „Místní
komunikace“ se za větu: „/.../ rozšíření polní cesty na místní komunikaci KM2 pro obsluhu
ploch BV4 a BV5.“ doplňuje věta:
„Dále je navržena točna KM3 na stávající místní komunikaci.“
V podkapitole 4.2.1. Vodní hospodářství se věta: „Je navrženo vybudování centrální
ČOV a oddílná kanalizační síť.“
nahrazuje větou:
„Likvidace odpadních vod bude v obci řešena stávající oddílnou kanalizační sítí,
zakončenou stávající čistírnou odpadních vod.“
V podkapitole 4.2.4. Nakládání s odpady se na konci doplňuje věta:
„Vymezuje se plocha pro technickou infrastrukturu – sběrný dvůr TI2.“
V podkapitole 4.4. Veřejná prostranství se za slova: „/.../ jsou navrženy plochy VP1 a
VP2 jako plochy pro umístění obslužných komunikací“ doplňuje čárka a text:
„plocha pro točnu VP3“.
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Změny řešení
Je navržena úprava trasy lokálního biokoridoru LBK 1-2 podél plochy TI2.
Změny v textu kapitoly 5. Koncepce uspořádání krajiny
Beze změny.
6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Změny v textu kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití
V podkapitole 6.1.2. Společná pravidla pro plošné a prostorové uspořádání území se
v odstavci nadepsaném: „Nová výstavba mimo zastavěné území“ ruší:
• v druhém řádku za textem: „Střecha sedlová, symetrická, podélná“ text: „o sklonu 38 –
45°.“
• celý čtvrtý řádek ve znění: „Výška okapů max. 3,5 m nad podlahou přízemí.“
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
4
7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ
Změny řešení
a) Vymezují se nové veřejně prospěšné stavby:
• S10 – plocha VP3
• S11 – plocha TI2
b) Ruší se veřejně prospěšná stavba S4 – TI1 – čistírna odpadních vod.
c) Ruší se části veřejně prospěšných staveb S3 a S6 na p.p.č. 750/6 část.
d) Je navrženo zmenšení vymezení plochy pro veřejně prospěšné opatření O1 – LBK 1-2
tak, aby nezasahovalo do plochy TI2.
e) Ve vymezení parcelních čísel dotčených veřejně prospěšnou stavbou č. S6 (návrh
kanalizace) se ruší p.p.č. 324/18.
Změny v textu kapitoly 7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
V podkapitole 7.1.1. Veřejně prospěšné stavby:
• za řádek tabulky
„S2 / VP 2 / rozšíření komunikace / 233/3, 233/4, 233/9, 237/1, 255/1, 255/2, 727/1“
se doplňuje nový řádek:
„S10 / VP 3 / točna / 170/5, 656/5“
• za řádek tabulky
„S7 / TS 1N trafostanice včetně přívodního vedení VN / 232/42, 713/3, 713/23, 713/26,
750/1“
se doplňuje nový řádek:
„S11 / TI 2 / sběrný dvůr / 665/6“
• ruší se řádek
„S4 / TI 1 / čistírna odpadních vod (ČOV) / 665/4“
• v řádku
„S6 / – / páteřní rozvody splaškové kanalizace“
se ve výčtu dotčených parcel ruší p.p.č. 324/18.
8. PLOCHY, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PROVĚŘENÍ ZMĚN
ÚZEMNÍ STUDIÍ
Změny řešení
Zmenšuje se rozsah plochy, ve které je podmínkou prověření změn územní studií,
v návrhové ploše BV 7 – severní hranice bude vedena jižně od komunikace na p.p.č. 232/58 a
východní hranice západně od komunikace na p.p.č. 232/44.
Zvětšuje se rozsah plochy, ve které je podmínkou prověření změn územní studií,
v návrhové ploše BV 8 o p.p.č. 750/6 část, 232/25 a 232/44 část v rozsahu rozšíření plochy
BV 8 (na úkor BV 7).
Změny v textu kapitoly 8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní
studií
V kapitole 8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií se za text
„BV7“ doplňuje text „jižní část“.
Text: „31. 12. 2012“ se mění na „31. 12. 2015“.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
5
9. POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Změny řešení
Nově navržené plochy se zařazují do první etapy.
Změny v textu kapitoly 9. Pořadí změn v území (etapizace)
Beze změn.
10. ROZSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚP
Textová část:
Titulní list a obsah
I. Textová část Změny č. 1 ÚP
II. Textová část Odůvodnění Změny č. 1 ÚP (zpracované projektantem)
Celkem
2 strany
4 strany
6 stran
12 stran
Grafická část:
A. Řešení Změny č. 1 územního plánu
A1. Základní členění území
A2. Hlavní výkres
A3. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
A4. Etapizace
1:
1:
1:
1:
B. Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu
B1. Koordinační výkres
B2. Výkres širších vztahů
B3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
C1. Schéma dopravní infrastruktury
C2. Schéma technické infrastruktury 1 – vodní hospodářství
C4. Schéma územního systému ekologické stability
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Výkres C3. Schéma technické infrastruktury 2 – energetika a spoje zůstává beze změny.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
6
LEGENDA:
stav
nÆvrh
hranice łeenØho œzem
hranice zastavnØho œzem / nÆvrh ke dni 1. 3. 2012
zastavnØ plochy (doplnn)
zastavitelnØ plochy (doplnn)
plochy płestavby (doplnn)
hranice ploch, ve kterch je uloeno provłen zmn jejich vyuit œzemn studi - płed provedenm Zmny Ł. 1
hranice ploch, ve kterch je uloeno provłen zmn jejich vyuit œzemn studi
- zmenen (BV 7) a rozłen (BV 8) Zmnou Ł. 1 P
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
Młtko:
ZÆkladn Łlenn œzem
A1. ZÆkladn Łlenn œzem
04. 2012
1 : 5000
A1.
Kopie Ł.:
Kublov
Pod vs
TI 2
blo
vsk
po
tok
(L
uŁ
np
oto
k)
VP 3
Ku
A1. ZÆkladn Łlenn œzem
SV 1
rozłen
Na Losch
BV 8
rozłen
U skalky
V zÆti
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
hranice zastavnØho œzem / nÆvrh ke dni 1. 3. 2012
Plochy s rozdlnm zpøsobem vyuit
I.
II.
III.
bydlen venkovskØ (BV)
vełejnÆ prostranstv (VP)
technickÆ infrastruktura (TI)
smenÆ vroba (SV)
zmna vzÆjemnch hranic nÆvrhovch ploch (BV 7 => BV 8)
Plochy dle vznamu:
I. StabilizovanØ plochy
II. ZastavitelnØ plochy
III. Plochy płestavby
Ochrana płrodnch hodnot
stav
nÆvrh
œprava trasy lokÆlnho biokoridoru
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
Młtko:
Hlavn vkres
A2. Hlavn vkres
04. 2012
1 : 5000
A2.
Kopie Ł.:
A2. Hlavn vkres
560
SV 1
rozłen
Kublov
VP
Pod vs
LBK 1-2
VP
VP 3
TI 2
TI
Ku
blo
vsk
po
tok
(L
uŁ
np
oto
k)
VP
Na Losch
BV
VP
BV 8
rozłen
470
450
460
U skalky
V zÆti
BV 7=>BV 8
440
0
43
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
ZÆmry, pro kterØ lze vyvlastnit i uplatnit płedkupn prÆvo
vełejn prospnØ stavby - dopravn infrastruktura
S10 ... novÆ komunikace (VP 3)
vełejn prospnØ stavby - technickÆ infrastruktura
S11 ... plocha pro sbrn dvør (TI 2)
RuenØ vełejn prospnØ stavby a opatłen
vełejn prospnØ stavby - technickÆ infrastruktura
S4 ... Łistrna odpadnch vod (TI 1)
vełejn prospnØ stavby - technickÆ infrastruktura
S3 ... pÆtełn rozvody vodovodu
S6 ... pÆtełn rozvody splakovØ kanalizace
vełejn prospnÆ opatłen
O1 ... plochy œzemnho systØmu ekologickØ stability (zobrazenÆ ŁÆst)
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
Młtko:
Vełejn prospnØ stavby, vełejn prospnÆ opatłen a asanace
A3. Vełejn prospnØ stavby, vełejn prospnÆ opatłen a asanace
04. 2012
1 : 5000
A3.
Kopie Ł.:
A3. Vełejn prospnØ stavby, vełejn prospnÆ opatłen a asanace
Kublov
Pod vs
TI 2
S11
O1
S10
VP 3
Ku
blo
vsk
po
tok
(L
uŁ
np
oto
k)
S4
TI 1
¨OV
Na Losch
S6
S3
U skalky
V zÆti
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
hranice zastavnØho œzem / nÆvrh ke dni 1. 3. 2012
Etapizace vstavby
stav
nÆvrh
1. etapa
TI 2
oznaŁen ploch
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
Młtko:
Etapizace
A4. Etapizace
04. 2012
1 : 5000
A4.
Kopie Ł.:
A4. Etapizace
SV 1
rozłen
Kublov
Pod vs
VP 3
Ku
blo
vsk
po
tok
(L
uŁ
np
oto
k)
TI 2
Na Losch
BV 8
rozłen
U skalky
V zÆti
II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP
ÚVODNÍ ČÁST
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
1.1. Smluvní zajištění zakázky
Podkladem pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Kublov je smlouva o dílo
č. 404/2011, uzavřená mezi Obcí Kublov jako zadavatelem změny územního plánu a mezi f.
Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu.
Pořizovatelem je Městský úřad Beroun.
1.2. Průběh zpracování Změny č. 1 územního plánu
Průzkumy a rozbory ke Změně č. 1 ÚP nebyly zpracovány, jsou nahrazeny schváleným
Územním plánem Kublov. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování změny č. 1 ÚP
v r. 2011. Zadání Změny č. 1 ÚP bylo projednáno v souladu se stavebním zákonem a
schváleno 30. 11. 2011 zastupitelstvem obce. Návrh Změny č. 1 územního plánu byl
zpracován v prosinci 2011.
2. ZPŮSOB PROVEDENÍ
2.1. Podklady řešení
Smlouva o dílo č. 404/2011, uzavřená mezi objednatelem – obcí Kublov a zpracovatelem
– Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Kublov
Schválené Zadání Změny č. 1 územního plánu Kublov (30. 11. 2011)
Schválený územní plán Kublov v digitální podobě (Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., 4/2010)
2.2. Digitální zpracování Změny č. 1 územního plánu
Změna č. 1 územního plánu Kublov je zpracována digitálním způsobem v programu
MicroStation, tj. ve formátu .DGN.
Pro zpracování zakázky byly použity digitální katastrální mapy použité pro zpracování
platného územního plánu Kublov, vektorizovaná mapa byla aktualizovaná k 1. 12. 2011.
Na základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy Změny č. 1
územního plánu.
A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ
SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
1. ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešené lokality nenavazují na hranici správního území obce a nemohou mít přeshraniční
vliv na území jiných obcí. V rámci území obce se jedná buď o plochy aktualizace stavu nebo
o takové návrhové plochy, které nemají vliv na své okolí. Plocha TI2 – sběrný dvůr je
umístěna v sousedství stávající čistírny odpadních vod a nebude mít vliv na plochy bydlení,
rekreace, sportu apod.
Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese B2. Výkres širších vztahů.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
7
2. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KRAJE
Dosud platná územně plánovací dokumentace kraje, tj. Územní plán velkého územního
celku Rakovnicko (U-24 s.r.o. Ing.arch.Vlasta Poláčková, Ing. arch. Pavel Koubek; 2006) dle
§ 187, odst. (3) stavebního zákona, v platném znění, pozbývá k 1. 1. 2012 platnosti.
Novou dokumentací kraje se stávají Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
(AURS, spol. s r.o., Ing. arch. Milan Körner, 12/2011), které byly vydány zastupitelstvem
Středočeského kraje dne 19. 12. 2011 (usn. č. 4-20/2011/ZK).
Z této dokumentace vyplývají pro území obce Kublov tyto požadavky:
• Výkres Uspořádání území kraje – území není součástí ani rozvojové oblasti, ani
specifické oblasti kraje.
• Výkres Plochy a koridory nadmístního významu – do řešeného území nezasahují žádné
plochy a koridory nadmístního významu, pouze severně se hranice řešeného území
dotýká RBC 1442 Na Vartě, ze kterého východním směrem vychází RBK 1160.
• Výkres Oblasti se shodným krajinným typem – P01 krajina přírodní.
• Výkres Veřejně prospěšné stavby a opatření – nezahrnuje žádnou stavbu ani opatření.
• V Koordinačním výkrese a dalších výkresech Odůvodnění tato ÚPD zobrazuje v území
limity využití území: stávající dopravní infrastrukturu (silnice), stávající technickou
infrastrukturu (žádná), o.p. vodního zdroje, ochranu nerostných surovin (chráněné
ložiskové území, dobývací prostory, poddolovaná území), ochranu přírody (ptačí
oblast Natura 2000, stávající maloplošná ZCHÚ, celé území spadá do CHKO). V ÚP
Kublov jsou tyto limity využití území zapracovány. Změna č. 1 ÚP Kublov bude
stávající stavby a limity využití území respektovat.
B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP
Zadání Změny č. 1 územního plánu Kublov bylo splněno s následujícími upřesněními:
• K bodu c)
Byla provedena aktualizace stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a
hranice zastavěného území, zapracovány nové požadavky na změny v území, úprava hranice
povinné územní studie plochy BV 7, úprava regulativů a oprava parcelního čísla veřejně
prospěšné stavby v souladu s požadavky Zadání.
V průběhu zpracování Změny č. 1 ÚP, a to požadavku na úpravu hranic ploch, pro které
je stanovena povinná územní studie, vyplynula potřeba nejen zkrácení rozsahu studie u
plochy BV 7 ze severní strany, ale zároveň byla přehodnocena hranice mezi dříve navrženými
zastavitelnými plochami pro bydlení BV 7 a BV 8, a to s ohledem na budoucí rozsah
povinných územních studií, který by měl odrážet logické rozdělení územích celků. Proto byla
Změnou č. 1 ÚP část dříve vymezené plochy BV 7 přeřazena k ploše BV 8, včetně vymezení
rozsahu povinné studie, a včetně komunikace na p.p.č. 750/6, která byla dříve dělící hranicí
ploch, a která se rovněž nově zařazuje do plochy BV 8.
Nad rámec Zadání byla provedena změna na p.p.č. 46/7 dle dodatečného pokynu obce
Kublov. Změna se nachází v zastavěném území a převádí nezastavěný pozemek (zahrada)
z ploch bydlení do ploch přestavby na smíšené výrobní. Důvodem je dodatečná oprava hranic
ploch s rozdílným způsobem využití podle majetkových hranic vlastníků – měněná parcela je
ve vlastnictví právnické osoby vlastnící sousední areál, který již dříve byl navržen k přestavbě
na plochy smíšené výrobní SV 1.
• K bodu e)
Byly doplněny plochy stávajících a navržených veřejných prostranství pro umístění
komunikací, stabilizovaná plocha pro ČOV a návrhová plocha pro sběrný dvůr.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
8
• K bodu f)
Vymezení plochy lokálního biokoridoru v dotyku s plochou pro sběrný dvůr bylo
upraveno dle hranice stávajících porostů.
Byl vyhodnocen nový zábor ZPF.
• K bodu g)
Veřejně prospěšné stavby – byla doplněna nově navržená veřejná prostranství pro
umístění komunikací a plocha pro sběrný dvůr, vyřazena nově realizovaná stavba (ČOV).
Veřejně prospěšné opatření – byl upraveno vymezení trasy LBK probíhajícího kolem
plochy pro sběrný dvůr.
• K bodu k)
Zmenšen rozsah plochy pro územní studii v ploše BV 7 a zvětšen u plochy BV 8 – viz
výše c).
C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ
Ke kap. 1. Vymezení zastavěného území
Zastavěné území se rozšiřuje v pěti lokalitách: tři lokality v místech, kde došlo od doby
schválení ÚP k výstavbě rodinných domů v zastavitelné ploše, dále zohledňuje výstavbu
areálu ČOV a upravuje se hranice u komunikace vedoucí podél hranice zastavěného území.
Ke kap. 3. Urbanistická koncepce
Vymezují se dvě nové zastavitelné plochy:
• TI2 – plocha pro sběrný dvůr. Tato plocha je vymezena mezi komunikací, čistírnou
odpadních vod a tokem na zbytkové ploše, v dosahu stávající komunikace a inženýrských sítí,
mimo oblast bydlení. Plocha se dotýká vodního toku, musí být zachován nezastavitelný pruh
podél toku pro jeho správu, zároveň po toku prochází lokální biokoridor, který se bude plochy
sběrného dvora dotýkat.
• VP3 – na konci stávající místní slepé komunikace je navržena točna z důvodu
stísněných dopravních podmínek, pro otáčení požární techniky, svozu komunálního odpadu a
pod.
Rozšiřují se dvě dříve vymezené plochy:
• BV8 – rozšiřuje se o komunikaci na p.p.č. 750/6 (část) a o díl dříve vymezené plochy
BV 7 (p.p.č. 232/25 a 232/44 část). Důvodem je úprava rozsahu povinných územních studií
obou ploch, který by měl odrážet logické rozdělení územích celků – viz též kap. B. k bodu c)
Odůvodnění.
• SV 1 plocha přestavby – rozšiřuje se o p.p.č. 46/4 – viz též kap. B. k bodu c)
Odůvodnění.
Zmenšuje se plocha BV 7 o zastavěné části a o část, která se přeřazuje k ploše BV 8.
Dále se vymezují nové plochy stabilizované, tj. nově zastavěné od doby schválení ÚP –
plocha dvou rodinných domů (bydlení venkovské), plocha pro čistírnu odpadních vod
(technická infrastruktura) a tři plochy místních komunikací (veřejná prostranství).
Ke kap. 4. Veřejná infrastruktura
Všechny navržené změny využití území, uvedené v předchozí kapitole, mimo změny
v plochách pro bydlení, jsou zároveň veřejnou infrastrukturou – čistírna odpadních vod,
sběrný dvůr, komunikace, které jsou zároveň veřejnými prostranstvími.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
9
Ke kap. 5. Koncepce uspořádání krajiny
Je navrženo zúžení trasy LBK 1-2, která byla v ÚP dříve vymezena, v místě dotyku
s plochou navrženého sběrného dvora, tento pruh pozemku je nově vymezen pro sběrný dvůr.
Šíře plochy pro LBK zůstává dostatečná, vyňatá část je již nyní zpevněná a neplní a nebude
plnit funkci ÚSES. Přesné umístění oplocení sběrného dvora v rámci plochy, tj. přesné
umístění dosahu zeleně LBK, bude předmětem návazných řízení.
Ke Kapitole 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Byla vypuštěna ustanovení z kap. 6.1.2. „Společná pravidla pro plošné a prostorové
uspořádání území“ ve znění:
• „Výška okapů max. 3,5 m nad podlahou přízemí.“
• „sklon střech 38 – 45°“
Tyto parametry nepatří do základních podmínek ochrany krajinného rázu.
Ke Kapitole 7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Ruší se VPS – čistírna odpadních vod, protože již byla realizována.
Nově se zařazují plochy pro sběrný dvůr a pro točnu na místní komunikaci, protože se
jedná o veřejnou infrastrukturu.
Zmenšuje se plocha pro VPO – LBK 1-2.
Ke Kapitole 8. Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií
Zmenšení rozsahu území povinné územní studie u plochy BV 7 bylo navrženo z důvodu,
že část vymezené plochy již je rozparcelována a umístění veřejných prostranství v území již je
stanoveno (komunikace realizována); povinnost zpracování ÚS zůstane vymezena pouze
v jižní části plochy BV 7 (jižně od realizované komunikace). Východní část plochy BV 7 se
přeřazuje k ploše BV 8, proto se i zde mění rozsah hranice povinné územní studie.
Dále se rozšiřuje rozsah územní studie u plochy BV 8 v souladu s rozšířením plochy na
úkor plochy BV 7. Důvodem je úprava rozsahu povinných územních studií obou ploch, který
by měl odrážet logické rozdělení územích celků – viz též kap. B. k bodu c) Odůvodnění.
Ke Kapitole 9. Pořadí změn v území (etapizace)
Zařazení nových ploch do 1. etapy výstavby vyplývá z jejich aktuální potřeby v území.
Ke kapitole 10. Rozsah dokumentace Změny č. 1 ÚP
Grafická část uvádí pouze ty výkresy, ve kterých dochází řešením Změny č. 1 ÚP ke
změně obsahu, ostatní výkresy (tj. C3.) zůstávají beze změny.
Změny výkresů výroku (řešení) Změny č. 1 ÚP (značeny A.) zobrazují pouze měněné
části, výkresy odůvodnění (značeny B. a C.) zobrazují výsledný stav celého výkresu.
Po schválení Změny č. 1 ÚP bude vyhotovena nová dokumentace Územního plánu
Kublov se zapracováním obsahu Změny č. 1 ÚP.
D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, protože dotčený
orgán při projednání Zadání Změny č. 1 ÚP neuplatnil požadavek na zpracování dokumentace
Vlivu Změny č. 1 ÚP na prvky Natura 2000 ani dokumentace Vlivu Změny č. 1 ÚP na životní
prostředí (SEA); proto není zpracována ani dokumentace Vlivu Změny č. 1 ÚP na udržitelný
rozvoj území.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
10
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ZMĚNY
Č. 1 ÚP NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000, ve kterých jsou znázorněny navrhované lokality,
hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků (kultur); lesy jejich zábory a
ochranné pásmo lesa; dále druhy pozemků řešeného území.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě,
která je podkladem při zpracování Změny č. 1 územního plánu Kublov, a to z PC v prostředí
programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a
písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených v databázi SPI.
V následující tabulce č. 1 je u navržené lokality uvedeno označení lokality a způsob
využití, celková výměra, celkový zábor zemědělského půdního fondu (dále členěn dle druhů
pozemků), zábor nezemědělských pozemků.
lokalita
navržené využití
BV 8 –
bydlení vesnické
rozšíření
VP 3
veřejné prostranství
TI 2 technická infrastruktura
SV 1 –
smíšené výrobní plochy
rozšíření
celkem
druhy
výměra
celková
celková pozemků
záboru
výměra kód
třída
výměra zastavěné
trvalé záboru BPEJ ochrany ZPF ZÚ
plochy a ostatní orná zahrada travní
dle
ZPF
půda
BPEJ
plochy
porosty
0,1232 0,1232
0,0131
0,0538
x
0,0075
0,0538
0,1757
x
x
ne
0,0056 0,0131 5.47.13
0,0538 5.64.01
V
II
0,0131 část
0,0538 ne
0,1757 5.67.01
V
0,1757 ano
0,1757
0,3658 0,1232 0,0613 0,1757 0,0056 0,2426
0,2426
Rekapitulace bilancí záborů:
Souhrn záborů Změny č. 1 ÚP:
Změna č. 1 ÚP Kublov navrhuje nové plochy v rozsahu:
z toho: plochy mimo ZPF
ZPF
Z tohoto záboru ZPF je umístěno v ZÚ:
mimo ZÚ:
Z nich plochy dříve odsouhlasené pro jiné funkce:
čistý nový zábor ZPF pro zastavitelné plochy:
0,3658 ha
0,1232 ha
0,2426 ha
0,1772 ha
0,0654 ha
0,0000 ha
0,0654 ha
Odůvodnění nových záborů:
Předmětem Změny č. 1 ÚP je jednak aktualizace stavu – tj. zapracování stabilizovaných
(realizovaných) ploch, včetně hranice zastavěného území. Zahrnují plochy komunikací
(5172 m2, z toho 4125 m2 mimo ZÚ), 2 RD (2825 m2) a plochu čistírny odpadních vod
(648 m2).
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
11
Změna č. 1 ÚP navrhuje dvě nové zastavitelné plochy:
• U plochy TI2 se jedná o plochu pro sběrný dvůr umístěnou mezi plochou stávající
ČOV, příjezdovou komunikací a potokem, plocha je vedena jako orná, ale je již nyní
zpevněná jako předprostor při vjezdu do areálu ČOV, zařazením do ploch zastavitelných
nedojde k novému faktickému záboru ZPF.
• Plocha VP3 je točna u slepé místní komunikace, jejíž potřeba vyplynula z vývoje
v území (otáčení vozidel – hasiči, svoz komunálního odpadu apod.). Točna je umístěna
v návaznosti na zastavěné území u místní komunikace, ve zlomu hranice zastavěného území
tak, aby minimálně narušila souvislé zemědělské plochy.
Změna č. 1 ÚP navrhuje rozšíření dvou dříve vymezených ploch:
• U dříve navržené plochy přestavby pro smíšené výrobní plochy SV 1, která se nachází
v zastavěném území, se doplňuje parcela zahrady v ZÚ, V. třída ochrany. Důvodem je
dodatečná oprava hranic ploch s rozdílným způsobem využití podle majetkových hranic
vlastníků – měněná parcela je ve vlastnictví právnické osoby vlastnící sousední areál, který již
dříve byl navržen k přestavbě na plochy smíšené výrobní SV 1.
• U dříve navržených zastavitelných ploch pro bydlení BV 7 a BV 8 se mění vzájemná
hranice. Tím se do celku plochy BV 8 dostala p.p.č. 750/6, která je formálně komunikací
(ostatní plochy) a dříve byla hranicí mezi plochami BV 7 a BV 8, ve skutečnosti však zde
komunikace není. Úpravou vzájemných hranic ploch se dostala do vnitřní části plochy BV 8 a
přiřazuje se k ní jako plocha bydlení. Jedná se o ostatní plochu.
V celkovém úhrnu za ÚP:
Celkový pův. odsouhlasený zábor ZPF v ÚP Kublov:
z toho mimo původní ZÚ:
Zastavitelné plochy, realizované od doby schválení ÚP:
z toho mimo původní ZÚ:
Nový zábor ZPF ve Změně č. 1:
z toho mimo původní ZÚ:
30,6181 ha
28,9023 ha
0,6882 ha
0,6594 ha
0,2426 ha
0,0654 ha
2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ZMĚNY
Č. 1 ÚP NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
PUPFL není zabírán.
Do ochranného pásma lesa nezasahuje žádná plocha.
Změna č. 1 územního plánu Kublov – Návrh změny ÚP
12
LEGENDA:
Limity vyuit œzem
Hranice
Ochrana płrodnch hodnot
hranice łeenØho œzem
stav
nÆvrh
katastrÆln hranice
Natura 2000 - ptaŁ oblast KłivoklÆtsko
hranice zastavnØho œzem ke dni 1. 3. 2012
ochrannØ pÆsmo lesa
vznamnÆ zele liniovÆ - navrenÆ k ochran
Plochy s rozdlnm zpøsobem vyuit
I.
II.
III.
IV.
interakŁn prvek (IP)
bydlen venkovskØ (BV)
CelØ sprÆvn œzem spadÆ do CHKO KłivoklÆtsko.
obŁanskØ vybaven (OV)
obŁanskØ vybaven - sport (OS)
zemn systØm ekologickØ stability
stav
nÆvrh
vełejnÆ prostranstv (VP)
lokÆln biocentrum (LBC)
vełejnÆ prostranstv - zele (VZ)
lokÆln biokoridor (LBK)
dopravn infrastruktura - pozemn komunikace (DK)
OchrannÆ pÆsma - dopravn a technickÆ infrastruktura
technickÆ infrastruktura (TI)
stav
nÆvrh
ochrannØ pÆsmo silnice
smenØ obytnØ plochy (SO)
ochrannØ pÆsmo Łistrny odpadnch vod
smenÆ vroba (SV)
ochrannØ pÆsmo veden VN a trafostanic
vodn a vodohospodÆłskØ plochy (VH)
radiorelØovØ spoje
zemdlskØ plochy - trvalØ travn porosty (ZT)
zemdlskØ plochy - ornÆ pøda (ZO)
Ochrana vod
stav
nÆvrh
zemdlskØ plochy - zahrady a sady (ZZ)
pÆsmo płi sprÆv vodnho toku
lesn plochy (LE)
orientaŁn zÆplavovØ œzem Q 20a Q
N
płrodn plochy (PP)
smenØ nezastavnØ plochy (SN)
Ochrana nerostnch surovin
stav
Plochy dle vznamu:
I. StabilizovanØ plochy
II. ZastavitelnØ plochy
III. Plochy płestavby
IV. Plochy v krajin s navrenou zmnou vyuit
nÆvrh
poddolovanÆ œzem
hlavn døln dla
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
Młtko:
KoordinaŁn vkres
B1. KoordinaŁn vkres
04. 2012
1 : 5000
B1.
Kopie Ł.:
560
Kublov
LBC 32
SV 1
Pod vs
3
61
3
/2
I
II
TI 2
VP 3
z
el
Ł. 4426
v
2
-V
lo
ub
29
Ł.
K
15
SN 1
Ł. 16507
uŁ
np
oto
k)
Ł. 4425
(L
LBK 1-2
vsk
po
tok
BV 4
blo
BV 4
Ku
B1. KoordinaŁn vkres
OS 1
SO 1
BV 5
Na Losch
IP 28
BV 8
LBC 1
III/23
614
BV 6
470
450
460
U skalky
V zÆti
BV 7
VZ 1
352
III/2
SO 2
IP 30
ura
Nat
440
ZT 1
0
43
CHKO KIVOKL`TSKO
0
200
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU
KUBLOV
N
R
B
K
K
LEGENDA :
55
59
K
RB
11
hranice łeenØho œzem
11
6
dÆlnice D5
23
6
silnice I. tłdy
CHKO KIVOKL`TSKO
RBC 1442
Na Vart
silnice II. tłdy
silnice III. tłdy
eleznice
R
K
B
ochrannØ pÆsmo vodnho zdroje
IIb. stupn Broumy
60
11
CHKO KłivoklÆtsko
U dravØ skalky
RBC 1441
Natura 2000
5
60
SES - nadregionÆln a regionÆln biocentra
SES - nadregionÆln a regionÆln biokoridory
236
SES - ochrannÆ zna nadreg. biokoridoru
62
K
poddolovanÆ œzem
RBK 1161
11
B
R
veden VVN a VN
plynovod VTL
radiorelØovØ spoje
CHKO KIVOKL`TSKO
K
RB
90
11
RBC 1418
605
1189
Koukolova hora
RBK
RBC 767620
RBC 399
ZÆmeck vrch
¨ertovy schody
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
D5
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
30
163
RBK 1
e-mail: [email protected]
www.kadleckk.cz
Odborn projektant:
OperÆtor:
Ing. arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
Akce:
404/2011
Datum:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
B
R
Libomyl
RBC 1528
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
NÆzev vkresu:
04. 2012
Młtko:
K
15
VKRES
60
Vkres irch vztahø
IR˝CH
M.: 1:50000
VZTAH
1 : 50000
Vkres Ł.:
B2.
Kopie Ł.:
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
hranice zastavnØho œzem / nÆvrh ke dni 1. 3. 2012
zemn prvky
stav
nÆvrh
lesn plochy
vodn a vodohospodÆłskØ plochy
Ochrana lesa
stav
nÆvrh
ochrannØ pÆsmo lesa
Ochrana zemdlskØ pødnho fondu
stav
nÆvrh
5.47.13
BPEJ
V.
odvodnn pozemkø
melioraŁn płkopy
StÆvajc druhy pozemkø - zÆbory
stav
nÆvrh
trvalØ travn porosty
ornÆ pøda
zahrada
ostatn plochy
hranice ploch zÆborø
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
04. 2012
Młtko:
Vkres płedpoklÆdanch zÆborø pødnho fondu
B3. Vkres płedpoklÆdanch zÆborø pødnho fondu
1 : 5000
B3.
Kopie Ł.:
Kublov
5.47.02
23
29
IV.
Pod vs
5.47.13
V.
TI 2
VP 3
oto
k)
5.64.01
II.
blo
vsk
po
tok
(L
uŁ
np
29
Ku
B3. Vkres płedpoklÆdanch zÆborø pødnho fondu
SV 1
rozłen
5.67.01
5.41.68
V.
Na Losch
V.
BV 8
rozłen
5.26.41
U skalky
V zÆti
5.46.13
5.39.29
V.
29
IV.
IV.
5.15.13
III.
29
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
hranice zastavnØho œzem ke dni 1. 3. 2012
zemn prvky
I.
II.
III.
IV.
vodn a vodohospodÆłskØ plochy
plochy zÆstavby
Plochy dle vznamu:
I. StabilizovanØ plochy
II. ZastavitelnØ plochy
III. Plochy płestavby
IV. Plochy v krajin s navrenou zmnou vyuit
Doprava
stav
nÆvrh
silnice III. tłdy
komunikace mstn (KM)
komunikace œŁelovØ
ochrannØ pÆsmo silnice
III/23613
ŁselnØ oznaŁen silnice
autobusovØ zastÆvky
znaŁenØ cyklotrasy
znaŁenÆ turistickÆ trasa - zelenÆ
znaŁenÆ turistickÆ trasa - lutÆ
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
Projektant:
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
04. 2012
Młtko:
SchØma dopravn infrastruktury
C1. SchØma dopravn infrastruktury
1 : 5000
C1.
Kopie Ł.:
560
Kublov
Kublov, Slovanka
SV 1
Pod vs
3
61
3
/2
I
II
TI 2
uŁ
np
oto
k)
KM 3
(L
Kublov, Na hołe
vsk
po
tok
BV 4
blo
BV 4
KM 2
Ku
C1. SchØma dopravn infrastruktury
OS 1
SO 1
BV 5
cyklo
trasa
Na Losch
BV 8
BV 6
Ł. 00
52
III/23
614
470
450
460
U skalky
V zÆti
BV 7
SO 2
440
VZ 1
352
III/2
0
43
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
zemn prvky
I.
II.
III.
IV.
vodn a vodohospodÆłskØ plochy
plochy zÆstavby
Plochy dle vznamu:
I. StabilizovanØ plochy
II. ZastavitelnØ plochy
III. Plochy płestavby
IV. Plochy v krajin s navrenou zmnou vyuit
ZÆsobovÆn pitnou vodou
stav
nÆvrh
vodovodn łady
nÆvrh vodovodnho ładu ruen dle Zmny Ł. 1 P
studna
hydrant
Kanalizace a Łitn odpadnch vod
stav
Limity vyuit œzem
nÆvrh
stav
nÆvrh
deovÆ kanalizace
ochrannØ pÆsmo Łistrny odpanch vod
splakovÆ kanalizace - gravitaŁn
pÆsmo płi sprÆv vodnho toku
nÆvrh splakovØ kanalizace - gravitaŁn
ruen dle Zmny Ł. 1 P
orientaŁn zÆplavovØ œzem Q 20a Q
splakovÆ kanalizace - tlakovÆ
odvodnn zemdlskch pozemkø
systematickou drenÆ
Łistrna odpadnch vod (¨OV)
melioraŁn płkopy
N
Łerpac stanice odpadnch vod (¨S)
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
04. 2012
Młtko:
SchØma technickØ infrastruktury 1 - vodn hospodÆłstv
C2. SchØma technickØ infrastruktury 1 - vodn hospodÆłstv
1 : 5000
C2.
Kopie Ł.:
560
Kublov
SV 1
Pod vs
TI 2
VP 3
(L
uŁ
np
oto
k)
¨OV
vsk
po
tok
BV 4
blo
BV 4
Ku
C2. SchØma technickØ infrastruktury 1 - vodn hospodÆłstv
OS 1
SO 1
BV 5
Na Losch
BV 8
470
BV 6
450
¨S 1
460
U skalky
V zÆti
BV 7
SO 2
440
VZ 1
0
43
LEGENDA:
Hranice
hranice łeenØho œzem
katastrÆln hranice
hranice zastavnØho œzem ke dni 1. 3. 2012
zemn prvky
I.
II.
III.
IV.
plochy zÆstavby
vodn a vodohospodÆłskØ plochy (VH)
zemdlskØ plochy - trvalØ travn porosty (ZT)
zemdlskØ plochy - ornÆ pøda (ZO)
lesn plochy (LE)
płrodn plochy (PP)
smenØ nezastavnØ plochy (SN)
Plochy dle vznamu:
I. StabilizovanØ plochy
II. ZastavitelnØ plochy
III. Plochy płestavby
IV. Plochy v krajin s navrenou zmnou vyuit
Ochrana płrodnch hodnot
stav
nÆvrh
Natura 2000 - ptaŁ oblast KłivoklÆtsko
ochrannØ pÆsmo lesa
vznamnÆ zele liniovÆ - navrenÆ k ochran
interakŁn prvek (IP)
CelØ sprÆvn œzem spadÆ do CHKO KłivoklÆtsko.
zemn systØm ekologickØ stability
stav
nÆvrh
lokÆln biocentrum (LBC)
lokÆln biokoridor (LBK)
KADLEC K.K. NUSLE, spol. s r.o.
ChaberskÆ 3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Projektant:
Tel.,fax : 284 680 740, 284 680 750
e-mail: [email protected]
Odborn projektant:
www.kadleckk.cz
OperÆtor:
Ing.arch.
Daniela BinderovÆ
Katełina BenÆkovÆ
Połizovatel:
Schvalovac orgÆn:
Mstsk œład Beroun
¨slo smlouvy:
Zastupitelstvo obce Kublov
Akce:
404/2011
Datum:
Vkres Ł.:
ZMNA ¨. 1 ZEMN˝HO PL`NU KUBLOV
NÆvrh Zmny Ł. 1 œzemnho plÆnu
NÆzev vkresu:
04. 2012
Młtko:
SchØma œzemnho systØmu ekologickØ stability
C4. SchØma œzemnho systØmu ekologickØ stability
1 : 5000
C4.
Kopie Ł.:
560
Kublov
LBC 32
SV 1
Pod vs
TI 2
VP 3
uŁ
np
oto
k)
SN 1
(L
LBK 1-2
vsk
po
tok
BV 4
blo
BV 4
Ku
C4. SchØma œzemnho systØmu ekologickØ stability
OS 1
SO 1
BV 5
Na Losch
IP 28
BV 8
LBC 1
470
BV 6
450
460
U skalky
V zÆti
BV 7
VZ 1
SO 2
IP 30
ura
Nat
440
ZT 1
0
43
CHKO KIVOKL`TSKO
0
200