manuale d`istruzioni cucine elettriche 28 operating instructions

Transkript

manuale d`istruzioni cucine elettriche 28 operating instructions
IT
EN
FR
DE
ES
NL
PT
EL
CS
SK
HU
DA
NO
SV
PL
RO
MANUALE D'ISTRUZIONI CUCINE ELETTRICHE OPERATING INSTRUCTIONS ELECTRIC COOKERS
NOTICE D'ENTRETIEN CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
INSTALLATIONSANLEITUNGEN ELEKTROHERDE
MANUAL DE INSTRUCCIONES COCINAS ELÉCTRICAS
HANDLEIDING ELEKTRISCHE FORNUIZEN
MANUAL DE INSTRUÇÕ FOGÕES ELÉCTRICOS
EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SPORÁKY
NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉ SPORÁKY
HANSZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS TŰZHELYEK
BRUGERVEJLEDNING ELKOMFURER
BRUKSANVISNING ELEKTRISKE KONFYRER
BRUKSANVISNING ELSPISAR
INSTRUKCJA KUCHNIE ELEKTRYCZNE
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI PENTRU MAŞINI DE GĂTIT ELECTRICE
BE
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK NO
RO
Cod. 31876900
28
38
48
58
68
78
88
98
108
118
128
138
148
158
168
178
5cm
1
2
3
C
D
B
A
4
5
3
B
A
A
B
6
7
C
D
O
1
B
C
O
0
180
1
4
22
40
250
100
0
30
A
9
180
8
0
B
22
40
250
100
0
30
A
10
5
200
200
400
200
6
400
800
200
200
400
400
1040
70
140
200
900
140
200
164
900
1040
195
195
195
700
275
700
275
700
275
700
275
700
275
164
164
164
164
164
66 75
400
400
200
275
66 70
900
660
200
195
140
200
700
66
164
-EP7P2M
900
140
400
800
660
1040
200
700
140
900
140
195
195
7566
275
70
164
1040
900
200
700
900
660
140
400
275
164
66
66
195
700
140
900
1040
200
275
164
75
195
195
700
275
430
290
140
430
290
140
430
290
140
430
290
140
430
290
140
E7P2B
-
45
66
45
45
195
italiano
-E7PQ2B
66
200
1200
66
400 400
800
-E7PQ2M
66
400
200
1200
200
200
400
800
200
200
400
400
7
200
164
66
700
140
400
200
400 400
1200
800
66
400 200
1200
400
800
200
1040
195
700
275
700
275
700
275
164
164
164
164
75
75
900
200 200
900
400
660
140
195
700
275
164
66
200 200
275
140
900
1040
140
195
195
700
275
66 75
195
70
164
1040
E7P4M
-
700
900
660
200
275
70
900
900
140
200
195
164
66
700
66
660
1040
400
800
140
140
900
140
195
75 66
275
164
70
700
900
200
275
164
1040
400
195
700
275
200
195
195
900
66
45
660
430
290
140
430
290
140
430
290
140
430
290
140
430
290
140
E7P4B
-
45
75
45
0
45
45
140
italiano
E7PQ4B
-
66
200
E7PQ4M
-
70
70
66
200
164
66
200 400
66
400
1200
800
-E7P6M
70
400 200
200
8
900
195
195
700
275
700
275
700
275
164
164
164
164
7575
200
200
70
660
400
400
140
140
1200
900
200
1040
400
900
900
140
195
275
66
660
660
1040
140
400
140
140
900
1040
195
140
430
290
140
430
290
140
430
290
140
290
-E7P6B
275
0
200
700
164
275
195
900
200
195
164
195
700
275
700
660
660
900
900
75
66
45
200
45
75
66
45
200
45
45
140
140
italiano
-E7PQ6B
66
75
800
200
200
400
1200
400
400
66
1200
400
200
-E7PQ6M
70
200
200
42
400
800
200
9
66
42
200
42
164
140
42
400 200
1200
42
400200
42
1200
400
800
400
400
800
200
200
275
42
195
359
195
700
275
164
700
275
164
42
195
200
1040
900
200
700
900
140
359
700
275
164
66
359
140
1040
900
195
700
275
164
42
195
66
164
E7PQ4+FE1
-
700
140
359
195
66
275
1040
900
140
359
140
140
900
1040
900
900
900
1040
900
1040
900
1040
900
140
140
140
140
E7P4+FE1
-
359
164
164
1040
900
42
400
800
275
700
275
700
200
195
359
195
359
italiano
E7P4+FE
-
66
42
66
200
E7PQ4+FE
-
66
42
66
42
200
42
164
66
42
400
200
42
1200
400
400
800
400
400
1200 800
900
140
400200
42
140
1040
900
900
140
200
-E7PQ6+FE1
200200
10
275
140
1040
900
195
359
195
359
195
700
275
164
700
275
164
700
275
164
42
700
164
140
359
140
140
140
66
900
1040
900
900
900
1040
900
1040
900
900
140
140
140
-E7PQ4+FE
195
700
275
164
1040
900
66
359
700
275
0
195
359
195
359
140
italiano
-E7PQ6+FE
66
42
66
42
200
200
200
42
42
200
42
400
1200
-E7PQ6+FE
66
42
400
1200
400
200
400
200
italiano
E7P4M/VTR
-
660
1040
900
45
66
900
290
430
140
140
E7P4B/VTR
-
70
66
164
195
200
700
400
800
195
200
275
700
275
140
164
75
200
200
E7P4/VTR
+ FE
900
140
1040
900
140
1040
900
900
140
140
E7P4/VTR
+ FE1
400
800
42
42
66
164
400
800
200
275
700
200
195
359
275
195
359
700
164
66
200
11
400
800
200
140
140
400
12
660
700
1040
900
660
700
1040
900
60
140
60
140
-E7P2M/IND
634
700
634
700
italiano
-E7P4M/IND
70
70
800
42
359
137,5
700
10.5
66
140
900
1040
900
140
42
359
7,5
185
200
10,5
7,5
185
200
10.5
66
140
137,5
700
660
10.5
66
70
7,5
E7TPM
+ FE
10,5
7,5
10,5
13
900
1040
900
11.2
140
430
290
140
E7TPB
-
137,5
700
42
359
italiano
E7TPM
-
70
7,5
185
200
10,5
7,5
200
23,5
200
200
400
400
800 1200
23,5
200
400
200
23,5
14
23,5
200
140
400
1200
200
23,5
900
210 60
65
65
200
965
490
490
200
900
288
140
210 60
23,5
375
288
1200
242
370
200
200
400
375
370
-E9P4M
900
65
200
965
210 60
65
400
242
965
490900
210 60
375
242
375
242
375
242
375
242
375
242
370
900
370
370
900
900
370
370
288
288
288
288
288
140
140
140
140
140
490
900
965
490
490
900
965
900
490
965
490
210 60
210 60
210 60
210 60
210 60
65
65
65
65
65
-E9P2M
900
140
490
65
23,5
200
375
288
140
210 60
200
200
400
370
900
288
965
965
900
900
490
23,5
242
370
140
200
375
288
20040023,5
242
900
900
370
1200
375
242
00
00
00
italiano
-E9PQ2M
400
23,5
-E9PQ4M
200
200
400
400
200
1200
23,5
15
200
200
400
400
800
1200
20040023,5
200
375
242
900
900
370
370
900
900
370
288
288
288
140
140
140
23,5
900
965
900
490
965
490
965
965
900
900
490
900
965
210 60
210 60
210 60
65
65
65
E9P6M
-
375
242
375
242
900
italiano
E9PQ6M
-
200
200
400
200
800
400
200 400
1200
200
16
288
35
140
490
210 60
65
200
370
45
65
242
415
242
242
415
415
242
370
900
370
370
900
900
370
288
288
288
288
35
35
242
415
965
210 60
65
-E9PQ4 + FE1
900
490
140
210 60
65
490
140
140
965
490
900
490
45
965
900
490
140
45
140
65
65
210 60
210 60
65
65
210 60
210 60
-E9P4 + FE1
900
490
210 60
200 400
288
965
900
490
400
140
45
140
800
370
288
288
200
200
242
370
900
370
0
242
415
415
242
italiano
-E9P4 + FE
35
1200
200
800
200
400
800
400
200
-E9PQ4 + FE
35
200
200
400
400
35
1200
200
200200
17
400400
800 1200
200
400
490
965
210 60
65
400
200
140
400400
288
65
200
200
370
210 60
E9PQ6
+ FE1
490
200
140
65
1200
242
288
210 60
242
242
415
415
242
370
370
900
900
370
288
288
288
35
370
965
965
900
900
490
400
45
45
140
415
900
140
140
45
45
140
45
965
490
490
965
965
965
900
900
490
900
210 60
210 60
210 60
65
65
65
E9P6
+ FE1
242
288
400
900
900
370
45
965
900
200
415
415
242
415
900
italiano
E9P6
+ FE
35 35
800 1200
200
E9PQ6
+ FE
35 35
200
italiano
-E9P4M/VTR-E9P4MP/VTR
210 60
490
965
900
490
400
375
375
900
900
140
140
965
900
210 60
65
65
-E9P2M/IND
23,5
800
210 60
415
415
900
35
900
35
140
45
490
900
965
140
45
490
900
965
210 60
65
-E9P4/VTR+FE-E9P4P/VTR+FE
65
-E9P4/VTR+FE1-E9P4P/VTR+FE1
23,5
800
800
18
italiano
490
140
375
900
965
900
210 60
65
E9P4M/IND
-
800
23,5
19
160
600
208
208
140
155
55
410
150
300
600
150
150
20
50 120
272
600
232
300
240
-E6P4M
160
150
120
40 120
200
160
140
155
600
232
200
900
720
1020
85,5
290
720
1020
900
55
240
290
40
120
120
50 120
410
-E6P2B
232
272
160
600
232
italiano
-E6P2M
22
150
150 150
300
E6P4B
22
85
300
600
150
600
232
150
300
900
900
E6P4
+ FE1
147
150
21
272
160
600
232
150
161,5
50
120
120
208
140
155
208
720
1020
900
55
240
120
120
50 120
40
410
290
E6P6B
-
52
1020
900
50
300
140
161,5
140
300
208
52
208
1020
900
150
160
160
600
232
160
600
232
italiano
E6P6M
-
85,5
22
150
150
300
900
300
300
900
300
150
E6P6
+ FE1
-
147
150
600
160
280
600
40 120
-E6PQ2MH6
160
22
720
52
208
600
140
161,5
312
147
22
140
40 120
300
1020
900
720
300
161,5
140
155
160
600
232
288
720
1020
900
85,5
160
900
150
E6PQ2H6+FE1
-
147
160
280
600
160
280
600
160
20
230
55
290
40 120
410
40 120
-E6P6+TE
52
288
288
150
312
272
312
600
1020
900
italiano
-E6PQ2BH6
312
600
52
288
140
164
720
1020
900
40 120
288
288
265
265
370
900
370
900
E6PQ2P9+TE
-
147
265
23
720
1020
900
20
85,5
140
155
600
40 120
230 40 120
55
410
290
E6PQ2BP9
-
272
312
600
312
italiano
E6PQ2MP9
-
22
265
265
370
900
265
375
242
920
370
288
140
700
920
900
200
60
400
400
920
370
920
370
288
288
140
140
400
-SE9PQ6M
200
24
1200
24
700
920
900
700
920
900
60
60
-SE9PQ2M
375
242
375
242
italiano
-SE9PQ4M
24
200
400
800
200
24
italiano
SE9PQ+FE
-
SE9PQ6+FE
-
25
italiano
-SE9P2M/IND
-SE9P4M/IND
26
italiano
SE9P4MP/VTR
-
SE9P4P/VTR+FE
-
27
čeština
Charakteristiky zařízení
Údajový štítek se nachází čelní straně zařízení a obsahuje veškeré informace, potřebné k připojení.
MOD.
N°:
Qn
V
kW:
Hz: 50/60
IPX2
Zařízení odpovídají požadavkům následujících evropských směrnic:
Směrnice Rady 73/23 EHS
Směrnice Rady 89/336 EHS
93/68
98/37
a norem, které se na ně vztahují
Elektrická zařízení
Elektromagnetická kompatibilita
Stroje a strojní zařízení
Stroje a strojní zařízení
INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ve znění směrnic 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních a o likvidaci elektroodpadu.
Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení anebo na obalu znamená, že po ukončení životnosti musí být tento výrobek vhazován do nádob s tříděným odpadem.
Tříděný sběr tohoto zařízení po ukončení životnosti zajišťuje samotný výrobce. Jakmile se tudíž uživatel rozhodne pro likvidaci
tohoto zařízení musí se za tímto účelem spojit s výrobcem a řídit se výrobcem přijatými opatřeními, co se týče tříděného sběru
zařízení po ukončení jeho životnosti. Patřičně provedený tříděný sběr k následnému zpracování a k ekologicky kompatibilní
likvidaci zařízení přispěje k zamezení možných negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví osob a k usnadnění opětovného použití a/nebo recyklace materiálů, ze kterých je vytvořené samotné zařízení.
Nepovolená likvidace výrobku ze strany jeho majitele vede k aplikaci administrativních sankcí, předepsaných platnými normami.
108
čeština
NÁVOD K INSTALACI
Popis zařízení
Pevná ocelová konstrukce s 4 výškově stavitelnými nožičkami, vnější kryt z chromniklové oceli 18/10.
Pečná komora je vyrobená z nerezové oceli s izolací ze
skelné vaty.
Dveře trouby jsou dvojstěnné, tepelně izolované a osazené
rukojetí a pružinovým závěsem.
Varné desky mají litinové elektrické plotýnky, plotýnka
s pevným krytem je vyrobená z oceli a varné desky jsou
sklokeramické.
Ovládací knoflíky jsou vyrobené ze syntetických materiálů,
bezpečnostní prvky jsou s automatickým nebo manuálním
znovunastavením, zařízení je opatřeno 7-polohovými přepínačemi a dvouobvodovými regulátory odběru elektrické
energie.
Zákonná nařízení, technické předpisy a směrnice
Výrobce prohlašuje shodu zařízení se základními požadavky
směrnic EHS e vyžaduje provedení instalace v souladu s
platnými normami.
V souvislosti s montáží je nutné dodržovat následující předpisy:
- místní stavební a protipožární předpisy a nařízení
- platné bezpečnostní předpisy
- platné normy a předpisy CEI IEC
- platné normy a předpisy VVF
INSTALACE
Dříve, než přistoupíte k provádění instalačních operací
odstraňte ze zařízení všechny části obalu. Některé části jsou
chráněné adhezní fólií, jež má být odstraňována s největší
opatrností.
Jestliže by na jejich povrchu přesto zůstaly zbytky lepidla
odstraňte je vhodným vhodným rozpouštěcím prostředkem, kupříkladu benzínem; v žádném případě nepoužívejte
abrazivní prostředky.
Namontujte nožičky zařízení; zařízení musí být v přesné
vodorovné poloze, čehož dosáhnete za pomoci vodováhy;
malé nerovnosti lze upravit regulací samotných nožiček.
Hlavní spínač či připojovací zásuvka se musí nacházet v
blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
Doporučujeme umístit zařízení pod odsavač par tak, aby
docházelo k rychlému odsávání pachů a par.
Během instalace zařízení dbejte, aby byla zachována minimální vzdálenost ode zdi 5 cm, v případě že by nebyla odolná vůči vysokým teplotám - alespoň 150°C (viz Obr.1)
Jestliže má být zařízení umístěné v těsné blízkosti zdi, příčky,
kuchyňského nábytku, dekorativní stěny, atď. doporučujeme
ujistit se, že jsou tyto části vyrobené z nehořlavého materiálu; v opačném případě je třeba obložit je nehořlavým materiálem s dobrou tepelnou izolací. Striktně přitom dodržujte
příslušné předpisy a zásady v oblasti protipožární prevence.
Větrání místnosti
Každá místnost, v níž je zařízení instalované, musí být pro
správný chod samotného zařízení a pro zaručení výměny
vzduchu v místnosti opatřena sacími hrdlami.
Sací hrdla musí být odpovídajících rozměrů, musí být opatřené ochrannými mřížkami a nacházet se na takovém místě,
aby nemohlo dojít k jejich ucpání. (Viz Obr.2 - Obr.3)
Preventivní opatření – upozornění
Neinstalujte zařízení do blízkosti jiných přístrojů, dosahujících příliš vysoké teploty, předejde se tím poškození
elektrických komponentů.
Během fáze instalace se ujistěte, že v sacím a odváděcím potrubí nejsou žádné případné zábrany
INSTALACE
Instalaci, uvedení do chodu a údržbu zařízení smí provádět
pouze kvalifikovaný personál. Veškeré s instalací související
činnosti musí být prováděné v souladu s platnými normami.
Výrobce nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněné hybnou či neodpovídající instalací.
Upozornění!
Dřív než přistoupíte k provádění jakéhokoliv zásahu
odpojte zařízení od hlavního přívodu elektrické energie
V souladu s mezinárodními předpisy a normami musí
být při připojování zařízení předřazen vypínací prvek
s minimálně 3 mm vzdáleností vypnutých kontaktů,
umožňující omnipolární odpojení zařízení od napájecí
sítě.
Pozor!
Zemnící žlutozelený kabel nesmí být přerušený.
Elektrické připojení
Proveďte připojení zařízení k napájecí síti stanoveným způsobem (viz obr.4 – obr.5):
1) pokud by nebyl přítomný, nainstalujte do blízkosti zařízení s magnetotermický rozpojovačem a diferenciální
jistič úsekový vypínač (A).
2) Otevřte, v případě, že je nimi zařízení vybavené dvířka
(B) a k odmontování ovládacího panelu (D) pak odšroubujte šrouby (C).
3) Připojte ke svorkovnici (H) úsekový vypínač (A) jak je
uvedeno na obrázku a v elektroschématech na konci
této příručky. Vybraný napájecí kabel musí odpovídat
parametrům typu H07RN-F, s minimální provozní teplotou 80°C a jeho průřez musí odpovídat zařízení (viz
technické údaje uvedené v tabulkách).
4) protáhněte kabel průchodkou a utáhněte kabelovou
sponu, připojte pak vodiče v odpovídající poloze do
svorkovnice e upevněte je. Zemnící žlutozelený kabel
má být v porovnání s ostatními delší, v případe prasknutí
spony se tím umožní jeho separace v zóně po napěťových kabelech.
109
čeština
Ekvipotenciální systém
Přístroj má být napojen na ekvipotenciální systém. Spojovací
svorka je umístěna v těsné blízkosti vstupu napájecího
kabelu.
Průměr nádobí nesmí být menší než je průměr použité
varné zóny, v opačném případě dojde ke zbytečnému
plýtvání energií, je proto lépe, pokud bude nádoba mít
větší průměr. (obr.6)
Je označena následujícím symbolem:
Dno nádobí musí být suché a čisté a stejně tak i varná
deska.
Při počátečním použití zařízení se může vyskytnout
zápach po spálenině či čpavý zápach. Jde o normální jev,
který zcela zmizí po dvou nebo třech použitích.
Pozor!
Výrobce nenese odpovědnost a neposkytuje náhradu
škod ze záručních nároků, vzniklých nesprávnou instalací či instalací, jež je v rozporu s pokyny výrobce.
Po použití zůstane povrch desky i přes vypnutí po určitou dobu horký (zbytkové teplo). Nedotýkejte se povrchu rukama a zabraňte přístupu dětí k těmto částem!
Přejímací zkouška zařízení
Důležitá informace
Dříve než přistoupíte k uvedení zařízení do chodu je
třeba provést přejímací zkoušku, zhodnotit funkční stav
veškerých komponentů a identifikovat případné anomálie.
V této fázi je důležité provést kontrolu striktního
dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek.
U přejímací zkoušky je třeba provést následující kontroly:
1) zkontrolovat, zda síťové napětí odpovídá provoznímu
napětí zařízení
2) stiskněte automatický úsekový vypínač a prověřte tak
elektrické zapojení
3) zkontrolujte chod bezpečnostních prvků
Po vykonání přejímací zkoušky poskytněte, v případě potřeby, uživateli patřičné školení tak, aby bylo zaručené získání
všech potřebných kompetencí k bezpečnému uvedení zařízení do chodu, v souladu s platnými národními právními
předpisy.
NÁVOD K POUŽITÍ
Dodržením těchto zásad zabráníte možnému výskytu
poruch zařízení či případnému vzniku rizikových situací
pro uživatele.
ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY - UVEDENÍ DO PROVOZU
Aktivujte spínač předřazený zařízení.
K zapnutí požadované varné desky otočte příslušný ovládací
knoflík do některé z pozic od 1 do 6. Dojde k rozsvícení kontrolní žárovky, což indikuje, že je zařízení v provozu.
Doporučujeme zapnout plotýnky nejdřív na maximum
výkonu a teprve po dosažení požadované teploty uvést
ovládací knoflík do nižší pozice.
Každá z plotýnek se vypíná pootočením ovládacího knoflíku
do pozice “O”.
6 pro počáteční rozehřívání plotýnky a začátek vaření a
pečení max 5/10’
5 pro vaření a pečení při vysokých teplotách
4 pro vaření a pečení při normálních teplotách
3 pro pomalé vaření a pečení většího množství potravin
2 pro pomalé vaření a pečení malého množství potravin
1 na udržení jídla v teplém stavu či pro rozpouštění másla
0 vypnutí plotýnky
SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - UVEDENÍ DO CHODU
POZOR !
Postarejte se, aby byla zařízení pod neustálým dohledem a neponechávejte je v provozu naprázdno.
Světelné kontrolky indikují stav - zapnutí či vypnutí
veškerých zařízení.
Zařízení nevyžadují žádné zvláštní nastavení, jež by
měl provádět pouze specializovaný technický personál,
s výjimkou běžných užívatelem prováděných regulací
během použití.
Používejte výhradně výrobcem doporučené příslušenství.
Nepoužívejte zařízení k přímému pečení potravin
Pro dosažení optimálního výkonu a také pro omezení spotřeby energie je nutné používat varné nádobí
- hrnce, pánve, atd. vhodné pro elektrické sporáky (dbejte informačního značení, aplikovaného na jejich spodní
části): nádobí musí mít dokonale rovné dno a tloušťka
dna musí být dostatečná. (obr.6)
Aktivujte spínač předřazený zařízení.
K zapnutí požadované varné desky otočte příslušný ovládací
knoflík. Dojde k rozsvícení kontrolní žárovky, což indikuje,
že je zařízení v provozu. Aktivací vypínače (A) (viz poukazy
Obr.7) dojde k zapnutí centrálního topného tělesa, zahájí
se rozžhavení příslušné varné desky. Požadovanou teplotu
vaření a pečení lze nastavit otočením ovládacího knoflíku.
Pro dosažení vyššího topného výkonu nastavte ovládací
knoflík na značku (B).
Důležitá informace: jakmile uslyšíte “cvaknutí” znamená to,
že došlo i k aktivaci vnějšího topného tělesa. Za takových
okolností bude nastavení teploty aktivní pro obě topná
tělesa.
Poznámka: varné desky VTR sady 900 jsou vybavené jediným topným tělesem pro každou varnou zónu.
Pro deaktivaci obou topných těles nastavte ovládací knoflík
na značku “O”.
Varná deska je osazena čtveřicí světelných kontrolek, odpovídající čtyřem varným zónám.
Tyto kontrolky indikují dosažení vysoké teploty a jsou aktivní
i po vypovnutí zařízení.
110
čeština
Kontrolky zůstanou rozvícené až dokud teplota desky
neklesne na hodnotu, která již pro uživatele nepředstavuje
žádné nebezpečí.
Zařízení je opatřeno 4 varnými zónami. Jejich pozice je jasně
označená kruhy, přičem k ohřevu dochází pouze uvnitř průměrů, vyznačených na desce.
ČIŠTĚNÍ SKELNÉ ČÁSTI
K čištění skla používejte tekuté odmašťovací čistící prostředky obsahující kyseliny (octovou či citronovou), vhodné pro
keramické výrobky a sklo.
Doporučujeme, aby sklo při této operaci nebylo zcela studené, umožní se tím odstranění zbytků z překypěných hrnců
či připálených tuků bežným čistícím škrabákem, poté co
jste je přetřeli vlhkým hadem. Zabrání se tak znehodnocení
povrchu skla.
Nepoužívejte abrazivní či korozívní čistící prostředky.
UPOZORNĚNÍ!
Varná plocha je odolná proti nárazům, ne však netříštivá
a mohlo by dojít k jejímu poškození kontaktem s tvrdými
či ostrými předměty. Při výskytu prasklin či trhlin zařízení
nepoužívejte a okamžitě se obraťte na naši asistenční službu.
Nelijte na sklokeramickou varnou desku vodu, zvláště ne
dokud je horká, mohlo by dojít k jejímu poškození.
ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY S PEVNÝM KRYTEM - UVEDENÍ DO CHODU
Aktivujte spínač předřazený zařízení.
K zapnutí požadované varné zóny otočte příslušný ovládací
knoflík. Dojde k rozsvícení kontrolní žárovky, což indikuje, že
je zařízení v provozu. Požadovanou teplotu vaření a pečení
lze nastavit otočením ovládacího knoflíku.
Zařízení je opatřeno 4 varnými zónami a k ohřevu dochází
na celé ploše desky.
Doporučujeme zapnout plotýnky nejdřív na maximum výkonu a teprve po dosažení požadované teploty uvést ovládací
knoflík do nižší pozice.
Každá z plotýnek se vypíná pootočením ovládacího knoflíku
do pozice “O”.
INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - UVEDENÍ DO CHODU
POZOR: Sklokeramická varná deska je rozehřátá žhavým
dnem nádobí. Během použití se nedotýkejte sklokeramické
desky, předejde se tak možným popáleninám či úrazům.
a) Před připojením zařízení do elektrické sítě zkontrolujte,
zda dodané napětí odpovídá hodnotě uvedené na údajovém štítku zařízení.
b) Umístěte nádobí na místa, vyznačené na sklokeramické
desce.
c) Otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček:
rozsvítí se zelená kontrolka.
Za nepřítomnosti nádobí bude kontrolka blikat.
d) Otočením ovládacího knoflíku seřiďte výkon.
Sejmutím nádobí ohřívací induktor přestane dodávat výkon.
Opětovným umístěním nádobí dojde k okamžitému obnovení jeho činnosti při stejném, dříve nastaveném výkonu.
Za nepřítomnosti nádobí zůstavá ohřívací induktor ve stavu
stand-by a nedochází tudíž ke spotřebě energie, s výjimkou
spotřeby, týkající se kontrolních žárovek.
VYPNUTÍ
· Otočte ovládací knoflík ve směru či proti směru hodinových ručiček až do dosažení klidové polohy “OFF“
· Některé z částí generátoru zůstanou pod napětím, přestože je ovládací knoflík v pozici “OFF”. Dříve, než přistoupíte k provádění údržbářských zásahů je tudíž potřebné
odpojit zařízení od elektrické sítě.
· Ujistěte se, že do indukčního generátoru nepronikla za
běžného provozu, čištění či údržby komponentů žádná
kapalina.
MOŽNÉ POUŽITÍ
Indukční varné desky vyžadují použití speciálního nádobí,
vhodného k vaření a pečení na indukčních deskách: pro, indikujícím
věřte, zda je nádobí označené symbolem
vaření a pečení na indukčních deskách.
Je zakázáno používat indukční varné desky k jiným než výše
jmenovaným účelům.
ČIŠTĚNÍ SKELNÉ ČÁSTI
K čištění skla používejte tekuté odmašťovací čistící prostředky obsahující kyseliny (octovou či citronovou), vhodné pro
keramické výrobky a sklo.
Doporučujeme, aby sklo při této operaci nebylo zcela studené, umožní se tím odstranění zbytků z překypěných hrnců
či připálených tuků bežným čistícím škrabákem, poté co
jste je přetřeli vlhkým hadem. Zabrání se tak znehodnocení
povrchu skla.
Nepoužívejte práškové, abrazivní či korozívní čistící prostředky.
UPOZORNĚNÍ!
K rozžhavení kovových předmětů umístěných na aktivní varné zóně dochází v mimořádně krátkém čase.
Neukládejte tudíž na indukční varnou desku kovové
předměty jako kupř. plechovky, konzervy, hliníkové
fólie, příbory, prsteny, klíče, hodinky atd.).
Osoby se zavedeným pace-maker-em musí před použitím
zařízení konzultovat svého lékaře a ohledně možnosti zdržovat se v blízkosti varné desky s indukčním generátorem.
Na sklokeramickou desku s indukčním systémem nikdy
nepokládejte kreditní či telefonní karty a magnetické pásky
či jiné magnetické předměty.
Indukční generátor je osazen vnitřním chladícím systémem.
Dbejte, aby vstupní a výstupní otvory vzduchu nebyly ucpané cizím tělesem (papír, hadr, utěrka či jiné). Mohlo by to
způsobit přehřátí a následnou deaktivaci indukce.
Zabraňte průniku kapalin do indukčního generátoru (voda,
olej nebo jiné).
V žádném případě nečistěte tlakovou vodou.
Varná plocha je odolná proti nárazům, ne však netříštivá a
mohlo by dojít k jejímu poškození kontaktem s tvrdými či
ostrými předměty.
Pokud by byly na sklokeramické desce viditelné praskliny či
trhliny je třeba vypnout indukční varnou desku a odpojit
přívod elektrické energie.
Nedotýkejte se žádné z vnitřních částí indukčního generátoru.
111
čeština
Řešení problémů s indukcí
ELEKTRICKÉ TROUBY - UVEDENÍ DO CHODU
poč. blikání
Blikání zelené kontrolní žárovky indikuje, jaký typ problému
se vyskytl v souvislosti s indukční varnou deskou.
Níže jsou uvedené vysvětlení jednotlivých druhů blikání a
odpovídající doporučené postupy pro řešení.
Kontrolní žárovka začne každou signalizaci jedním dlouhým
bliknutím, po němž následuje několik dalších bliknutí k identifikaci vzniklého problému.
Problém
Příčina
Řešení
Induktor není
zásobován
proudem.
Nevhodné
nádobí (kupříkladu: hliníkové).
Používejte
vhodné nádobí (kupříkladu:
ocelové 430).
2
Příliš vysoký
proud dodávaný induktoru.
Nevhodné
nádobí (kupříkladu: hliníkové).
Používejte
vhodné nádobí (kupříkladu:
ocelové 430).
3
Příliš vysoká
teplota chladící jednotky.
Ucpané vzduchové potrubí.
Z a b l o k ova n á
lopatka ventilátoru.
Zkontrolujte
e
uvolněte
potrubí.
Očistěte lopatku ventilátoru.
4
Příliš vysoká
teplota varné
zóny.
Prázdné nádobí.
Sejměte nádobí a vypněte
varnou desku.
5
Přerušení ovládacího knoflíku.
Vada ovládacího knoflíku.
Zkontrolujte/
nahraďte ovládací knoflík.
6
Příliš vysoká
teplota uvnitř
generátoru.
Ucpané vzduchové potrubí.
Z a b l o k ova n á
lopatka ventilátoru.
Zkontrolujte
e
uvolněte
potrubí.
Očistěte lopatku ventilátoru.
7
Sensor teploty
varné zóny.
Zkrat sensoru.
Postarejte se o
provedení kontroly / náhradu
sensoru.
10
Chyba v propojení.
Chybí propojení mezi řídícím panelem a
generátorem.
Odpojte varnou
desku
od
přívodu
energie.
Zkontrolujte
spojení.
1
ELEKTRICKÁ TROUBA TYPU FE (obr.8)
- Horní topné těleso je umístěné v horní části trouby (teplo
shora) a spodní topné těleso pod dnem trouby (teplo
zespodu).
- Teplotu je možné nastavit pomocí termostatu, který je
propojený s třípólovým vypínačem, v rozmezí od 50 °C do
300 °C.
- Horní a spodní topná tělesa můžete zapnout současně
nebo samostatně.
- Světelné kontrolky značí, kdy je zařízení v provozu.
- Pečná komora je z nerezové oceli
- Sporák s elektrickou troubou nemá kouřovod.
Zapnutí a vypnutí elektrické trouby typu FE
Aktivujte spínač předřazený zařízení.
K zapnutí otočte ovládací knoflík (A) a zvolte horní či spodní
topná tělesa anebo obě, v závislosti na požadovaném typu
pečení.
Dojde k rozsvícení kontrolní žárovky (C), což indikuje, že je
zařízení v provozu, přesto však ještě topná tělesa neprodukují teplo.
Otočte ovládací knoflík (B) k aktivaci topných těles, rozsvítí se
kontrolka (D). Požadovanou teplotu vaření a pečení lze zvolit
otočením ovládacího knoflíku.
Kontrolní žárovka (D) zhasne jakmile je dosažena zvolená
teplota, dojde k deaktivaci topných těles.
Jakmile teplota klesne pod nastavenou hodnotu, dojde k
rozsvícení kontrolky (D) a opětovné aktivaci topných těles.
Jestliže chcete troubu vypnout, otočte oba ovládací knoflíky
do pozice “O”
Elektrická trouba typu FE1 (s ventilací) (obr.9)
- U tohoto typu trouby přichází teplo ze zadní části trouby,
ventilátor pak rovnoměrně rozvádí teplo v celé pečící
komoře.
- Motorový ventilátor je umístěný v zadní části trouby, ve
středu kruhového topného tělesa.
- Teplotu je možné nastavit pomocí termostatu, který je
propojený s třípólovým vypínačem, v rozmezí od 50 °C do
300 °C.
- Světelné kontrolky značí, kdy je zařízení v provozu.
- Pečná komora je z nerezové oceli
- Sporák s elektrickou troubou nemá kouřovod.
Při výskytu problémů, neobsažených v této tabulce se obracejte výhradně na některé z autorizovaných servisních středisek.
Zapnutí a vypnutí elektrické trouby typu FE1
Aktivujte spínač předřazený zařízení.
K zapnutí na požadovanou teplotu otočte příslušný ovládací
knoflík (A). Dojde k rozsvícení kontrolní žárovky (B), což
indikuje, že je trouba v provozu, zatímco rozsvícení kontrolní
žárovky (C) indikuje aktivaci tepného tělesa.
Kontrolní žárovka (C) zhasne jakmile je dosažena zvolená
teplota, dojde k deaktivaci topného tělesa, nadále však
zůstává aktivní ventilátor.
Jakmile teplota klesne pod nastavenou hodnotu, dojde k
rozsvícení kontrolky (C) a opětovné aktivaci topného tělesa.
112
čeština
Jestliže chcete troubu vypnout, otočte ovládací knoflík do
pozice “O”.
Při otočení knoflíku do první polohy můžete ventilátor
použít pouze pro chlazení-rozmrazování (rozsvítí se poze
zelená kontrolka (B)).
UPOZORNĚNÍ !
Nepoužívejte nikdy trouby bez aplikace dna.
ÚDRŽBA
PÉČE O ZAŘÍZENÍ
POZOR!
- Dříve než přistoupíte k čištění vypněte zařízení a nechte
jej vychladnout.
- U zažízení napájených ze sítě deaktivujte prostřednictvím
úsekového vypínače přívod elektrické energie.
Pečlivé každodenné udržování zařízení v čistotě zaručí jeho
dokonalý chod a delší životnost.
Ocelové povrchy zařízení je nutné čistit pomocí tekutého
čistícího prostředku na mytí nádobí zředěného vodou za
použití navlhčené hadry; na hodně odolnou špínu používejte etylalkohol, aceton nebo jiná rozpouštědla, neobsahující
halogenní sloučeniny; nepoužívejte práškové, abrazivní či
korozívní čistící prostředky, jako kupř. kyselina chlorovodíková / kyselina solná či kyselina sírová. Použití kyselin
by mohlo negativně ovlivnit funkčnost a bezpečnost
zařízení.
Nepoužívejte kartáče, drátěnky či abrazivní kotouče, vyrobené z jiných kovů či slitin, jež by mohly kontaminací způsobit
vznik rezavých skvrn.
Ze stejného důvodu se vyhněte kontaktu se železnými
předměty. Zacházejte opatrně s drátěnkami či kartáčemi z
nerezové oceliche, přestože nekontaminují povrch, mohou
škrábancemi znehodnotit zařízení.
Pro odstraňování velmi odolné špíny v žádném případě
nepoužívejte skelný nebo smirkový papír; doporučujeme
použít syntetické houby (např.houbu Scotchbrite).
Vyhýbejte se také použití prostředků na čištění stříbra a
dávejte pozor i na páry kyseliny chlorovodíkové či sírové,
vzniklé kupř. během mytí podlahy.
Nesměrujte nikdy tlakovou vodu přímo na zařízení, předejde se tak jeho poškození.
Jakmile zařízení vyčistíte, opláchněte ho pečlivě čistou
vodou a vysušte pomocí hadru.
VÝMĚNA KOMPONENTŮ
(NÁHRADNÍ DÍLY)
Používejte pouze výrobcem dodané originální náhradní
díly
Veškeré údržbářské zásahy smí provádět výhradně kvalifikovaný personál. Proveďte kontrolu zařízení alespoň jednou za
rok; doporučujeme uzavřít dohodu o údržbě.
Výměna topných těles elektrické trouby
Deaktivujte spínač předřazený zařízení, čož způsobí odpojení zařízení od elektrické sítě.
U trouby FE jsou spodní topná tělesa umístěné pod dnem,
zatímco horní topná tělesa jsou připevněna k horní části
pečné komory.
U trouby FE1 je topné těleso připevněné k zadní stěně pečné
komory a to za odvaděčem.
Jestliže chcete topné tělesa vytáhnout, odšroubujte příslušné blokující šrouby, dávejte přitom pozor, aby nedošlo k
přetrhnutí propojovacích kabelů.
Pomocí šroubováku odpojte propojovací kabely a namontujte v opačném pořadí nové topné těleso.
ODSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA DELŠÍ DOBU
V případě odstavení zařízení na delší dobu postupujte následovným způsobem:
1) Deaktivujte prostřednictvím úsekového vypínače zařízení
připojení hlavního elektrického vedení.
2) Pečlivě očistěte zařízení a plochu v jeho blízkosti.
3) Naneste na plochy z nerezové oceli malou vrstvu jedlého
oleje.
4) Proveďte veškeré údržbářské zásahy
5) Zakryjte zařízení ochranným obalem a ponechejte přitom
několik větracích otvorů k cirkulaci vzduchu.
POSTUP V PŘÍPADĚ PORUCHY
Při výskytu poruchy odpojte okamžitě zařízení od přívodu
elektrické energie a kontaktujte servisní středisko.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Aby se zabránilo poškození varné zóny sklokeramické desky
následkem rozpuštěné plastické či hliníkové fólie, cukru
nebo potravin s vysokým obsahem cukru, doporučujeme
jejich okamžité odstranění pomocí škrabáku.
113
čeština
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 600
Zařízení typu
Roz.: (LXPXH)
Varná deska (celková v)
Popis
E6P2B
2 kruhové plotýnky
mm 300 x 600 x 290 (430)v
E6P2M
2 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 300 x 600 x 900 (1040)v
E6P4B
4 kruhové plotýnky
mm 600 x 600 x 290 (430)v
E6P4M
4 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 600 x 600 x 900 (1040)v
E6P6B
6 kruhových plotýnek
mm 900 x 600 x 290 (430)v
E6P6M
6 kruhových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 900 x 600 x 900 (1040)v
E6P4+FE1
4 kruhové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 600 x 600 x 900 (1040)v
E6P6+FE1
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba 1/1 GN
mm 900 x 600 x 900 (1040)v
E6P6+TE
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba T
mm 900 x 600 x 900 (1040)v
E6PQ2BH6
2 čtvercové plotýnky high power
mm 600 x 600 x 290 (430)v
E6PQ2MH6
2 čtvercové plotýnky high power s odkládacím prostorem
mm 600 x 600 x 900 (1040)v
E6PQ2H6+FE1
2 čtvercové plotýnky high power + elektrická trouba 1/1 GN mm 600 x 600 x 900 (1040)v
E6PQ2BP9
2 čtvercové plotýnky max power
mm 900 x 600 x 290 (430)v
E6PQ2MP9
2 čtvercové plotýnky max power s odkládacím prostorem
mm 900 x 600 x 900 (1040)v
E6PQ2P9+TE
2 čtvercové plotýnky max power + elektrická trouba Tuttamisura
mm 900 x 600 x 900 (1040)v
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 700
Zařízení typu
Roz.: (LXPXH)
Varná deska (celková v)
Popis
E7P2B
2 kruhové plotýnky
mm 400 x 700 x 290 (430)v
E7PQ2B
2 čtvercové plotýnky
mm 400 x 700 x 290 (430)v
E7P2M
2 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ2M
4 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 700 x 900 (1040)v
E7P4B
4 kruhové plotýnky
mm 800 x 700 x 290 (430)v
E7PQ4B
4 čtvercové plotýnky
mm 800 x 700 x 290 (430)v
E7P4M
4 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ4M
4 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P6B
6 kruhových plotýnek
mm 1200 x 700 x 290 (430)v
E7PQ6B
6 čtvercových plotýnek
mm 1200 x 700 x 290 (430)v
E7P6M
6 kruhových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ6M
6 čtvercových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7P4+FE1
4 kruhové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P4+FE
4 kruhové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ4+FE1
4 čtvercové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ4+FE
4 čtvercové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P6+FE1
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba 1/1 GN
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7P6+FE
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ6+FE1
6 čtvercových plotýnek + elektrická trouba 1/1 GN
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7PQ6+FE
6 čtvercových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 700 x 900 (1040)v
E7P4B/VTR
sklokeramická deska 4 zóny
mm 800 x 700 x 290 (430)v
E7P4M/VTR
sklokeramická deska 4 zóny s odkládacím prostorem
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P4/VTR+FE1
sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P4/VTR+FE
sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7P2M/IND
indukční deska 2 zóny
mm 400 x 700 x 900 (1040)v
E7P4M/IND
indukční deska 4 zóny
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7TPB
plotýnka s pevným krytem 4 zóny
mm 800 x 700 x 290 (430)v
E7TPM
plotýnka s pevným krytem 4 zóny s odkládacím prostorem
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
E7TP+FE
plotýnka s pevným krytem 4 zóny + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 700 x 900 (1040)v
114
čeština
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 900
Zařízení typu
Roz.: (LXPXH)
Varná deska (celková v)
Popis
E9P2M
2 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 900 x 900 (960)v
E9PQ2M
2 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 900 x 900 (960)v
E9PQ2M*
2 vysokovýkonné čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 900 x 900 (960)v
E9P4M
4 kruhové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4M
4 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4M*
4 vysokovýkonné čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P6M
6 kruhových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6M
6 čtvercových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6M*
6 vysokovýkonných čtvercových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9P4+FE1
4 kruhové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4+FE1
4 čtvercové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4+FE1*
4 vysokovýkonné čtvercové plotýnky + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P4+FE
4 kruhové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4+FE
4 čtvercové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9PQ4+FE*
4 vysokovýkonné čtvercové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P6+FE1
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba 1/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6+FE1
6 čtvercových plotýnek + elektrická trouba 1/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6+FE1*
6 vysokovýkonných čtvercových plotýnek+ elektrická trouba 1/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9P6+FE
6 kruhových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6+FE
6 čtvercových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9PQ6+FE*
6 vysokovýkonných čtvercových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
E9P4M/VTR
sklokeramická deska 4 zóny s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P4MP/VTR
vysokovýkonná sklokeramická deska 4 zóny s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P4/VTR+FE1
sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 1/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P4P/VTR+FE1
vysokovýkonná sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 1/1 GN mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P4/VTR+FE
sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 2/1 GN
E9P4P/VTR+FE
vysokovýkonná sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 2/1 GN mm 800 x 900 x 900 (960)v
E9P2M/IND
indukční deska 2 zóny
mm 400 x 900 x 900 (960)v
E9P4M/IND
indukční deska 4 zóny
mm 800 x 900 x 900 (960)v
mm 800 x 900 x 900 (960)v
* ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ: vysokovýkonné plotýnky
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Sada S
Zařízení typu
Roz.: (LXPXH)
Varná deska (celková v)
Popis
SE9PQ2M
2 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 400 x 900 x 900 (960)v
SE9PQ4M
4 čtvercové plotýnky s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
SE9PQ6M
6 čtvercových plotýnek s odkládacím prostorem
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
SE9PQ4+FE
4 čtvercové plotýnky + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
SE9PQ6+FE
6 čtvercových plotýnek + elektrická trouba 2/1 GN
mm 1200 x 900 x 900 (960)v
SE9P4MP/VTR
sklokeramická deska 4 zóny s odkládacím prostorem
mm 800 x 900 x 900 (960)v
SE7P4P/VTR+FE
sklokeramická deska 4 zóny + elektrická trouba 2/1 GN
mm 800 x 900 x 900 (960)v
SE9P2M/IND
indukční deska 2 zóny
mm 400 x 900 x 900 (960)v
SE9P4M/IND
indukční deska 4 zóny
mm 800 x 900 x 900 (960)v
115
čeština
E6P2B
E6P2M
E6P4B
E6P4M
E6P6B
E6P6M
E6P4+FE1
E6P6+FE1
E6P6+TE
E6PQ2BH6
E6PQ2MH6
E6PQ2H6+FE1
E6PQ2BP9
E6PQ2MP9
E6PQ2P9+TE
Č.
kW
4
4
8
8
12
12
11.5
15.5
17.9
5.2
5.2
8.7
8
8
13.9
2
2
4
4
6
6
4
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Č.
kW
Trouba TE
kW
Trouba FE
Kruhové Čtvercové
plotýnky plotýnky
Trouba FE1
Mod.
Jmenovitý
výkon
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 600
kW
kW
kW
Varné
zóny
Č.
6
2.6
2.6
2.6
4
4
4
Napájecí kabel
typ H07RNF
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230 3~ - 400 3N~
400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
400 3N~
3x2.5 - 4x2.5 - 5x2.5
3x2.5 - 4x2.5 - 5x2.5
3x6 - 4x4 - 5x2.5
3x6 - 4x4 - 5x2.5
3x10 - 4x6 - 5x2.5
3x10 - 4x6 - 5x2.5
3x10 - 4x6 - 5x2.5
4x10 - 5x6
5x4
3x4 - 4x4 - 5x2.5
3x4 - 4x4 - 5x2.5
3x10 - 4x4 - 5x2.5
3x6 - 4x6 - 5x2.5
3x6 - 4x6 - 5x2.5
5x4
Napájení
Napájecí kabel
typ H07RNF
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230 3~ - 400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230~ - 230 3~ - 400 3N~
230 3~ - 400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
400 3N~
3x4 - 4x2.5 - 5x2.5
3x4 - 4x2.5 - 5x2.5
3x4 - 4x2.5 - 5x2.5
3x4 - 4x2.5 - 5x2.5
3x10 - 4x6 - 5x4
3x10 - 4x6 - 5x4
3x10 - 4x6 - 5x4
3x10 - 4x6 - 5x4
3x10 - 4x10 - 5x4
3x10 - 4x10 - 5x4
3x10 - 4x10 - 5x4
3x10 - 4x10 - 5x4
3x10 - 4x10 - 5x4
4x10 - 5x6
3x10 - 4x10 - 5x4
4x10 - 5x6
5x6
5x6
5x6
5x6
3x10 - 4x6 - 5x4
3x10 - 4x6 - 5x4
4x10 - 5x4
5x6
5x2.5
5x2.5
5x4
5x4
5x6
kW
3.5
3.5
2
2
2
2
2
2
Napájení
3.5
6
E7P2B
E7PQ2B
E7P2M
E7PQ2M
E7P4B
E7PQ4B
E7P4M
E7PQ4M
E7P6B
E7PQ6B
E7P6M
E7PQ6M
E7P4+FE1
E7P4+FE
E7PQ4+FE1
E7PQ4+FE
E7P6+FE1
E7P6+FE
E7PQ6+FE1
E7PQ6+FE
E7P4B/VTR
E7P4M/VTR
E7P4/VTR+FE1
E7P4/VTR+FE
E7P2M/IND
E7P4M/IND
E7TPB
E7TPM
E7TP+FE
Č.
kW
5.2
5.2
5.2
5.2
10.4
10.4
10.4
10.4
15.6
15.6
15.6
15.6
13.9
17.9
13.9
17.9
19.1
23.1
19.1
23.1
9.6
9.6
13.1
17.1
7
14
9
9
16.5
2
2.6
2
2.6
4
2.6
4
2.6
6
2.6
6
2.6
4
4
2.6
2.6
Č.
kW
2
2.6
2
2.6
4
2.6
4
2.6
6
2.6
6
2.6
kW
kW
kW
Varné
zóny
Č.
kW
3.5
7.5
4
4
6
6
Trouba TE
kW
Trouba FE
Kruhové Čtvercové
plotýnky plotýnky
Trouba FE1
Mod.
Jmenovitý
výkon
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 700
2.6
2.6
2.6
2.6
3.5
7.5
3.5
7.5
6
6
2.6
2.6
3.5
7.5
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3.5
7.5
7.5
116
2.4
2.4
2.4
2.4
3.5
3.5
2.3
2.3
2.3
čeština
E9P2M
E9PQ2M
E9PQ2M*
E9P4M
E9PQ4M
E9PQ4M*
E9P6M
E9PQ6M
E9PQ6M*
E9P4+FE1
E9PQ4+FE1
E9PQ4+FE1*
E9P4+FE
E9PQ4+FE
E9PQ4+FE*
E9P6+FE1
E9PQ6+FE1
E9PQ6+FE1*
E9P6+FE
E9PQ6+FE
E9PQ6+FE*
E9P4M/VTR
E9P4MP/VTR
E9P4/VTR+FE1
E9P4P/VTR+FE1
E9P4/VTR+FE
E9P4P/VTR+FE
E9P2M/IND
E9P4M/IND
kW
Č.
kW
7
7
8
14
14
16
21
21
24
17.5
17.5
19.5
21.5
21.5
23.5
24.5
24.5
27.5
28.5
28.5
31.5
13.6
16
17.1
19.5
21.1
23.5
10
20
2
3.5
4
6
4
4
6
6
Č.
kW
2
2
3.5
4
4
4
3.5
4
6
6
3.5
4
4
4
3.5
4
4
4
3.5
4
6
6
3.5
4
6
6
3.5
4
Trouba TE
Trouba FE
Kruhové Čtvercové
plotýnky plotýnky
Trouba FE1
Mod.
Jmenovitý
výkon
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Serie 900
kW kW kW
Varné
zóny
Č.
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
7.5
7.5
7.5
3.5
3.5
3.5
3.5
7.5
7.5
7.5
4
4
4
4
4
4
2
4
3.5
3.5
7.5
7.5
Napájecí kabel
typ H07RNF
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
230V 3~ - 400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
400V 3N~
3x6 mm2 - 4x6mm2 - 5x2.5 mm2
3x6 mm2 - 4x6mm2 - 5x2.5 mm2
3x10 mm2 - 4x6mm2 - 5x2.5 mm2
3x10 mm2 - 4x6mm2 - 5x2.5 mm2
3x10 mm2 - 4x10mm2 - 5x4 mm2
3x10 mm2 - 4x10mm2 - 5x4 mm2
3x10 mm2 - 4x10mm2 - 5x6 mm2
4x10mm2 - 5x6mm2
4x10mm2 - 5x10mm2
4x10mm2 - 5x6 mm2
5x10mm2
4x10mm2 - 5x6 mm2
4x10mm_ - 5x10 mm_
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x4 mm2
5x6 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x10 mm2
5x2.5 mm2
5x6 mm2
Napájení
Napájecí kabel
typ H07RNF
kW
3.5
3.5
Napájení
3.4
4
3.4
4
3.4
4
5
5
* ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ: vysokovýkonné plotýnky
kW
SE9PQ2M
SE9PQ4M
SE9PQ6M
SE9PQ4+FE
SE9PQ6+FE
SE9P4MP/VTR
SE7P4P/VTR+FE
SE9P2M/IND
SE9P4M/IND
8
16
24
23.5
31.5
16
23.5
10
20
Č.
kW
Č.
kW
2
4
6
4
6
4
4
4
4
4
Trouba TE
Trouba FE
Kruhové Čtvercové
plotýnky plotýnky
Trouba FE1
Mod.
Jmenovitý
výkon
ELEKTRICKÉ SPORÁKY - Sada S
kW kW kW
Varné
zóny
Č.
kW
7.5
7.5
7.5
117
4
4
2
4
4
4
5
5
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~ 3x10 mm2 - 4x6mm2 - 5x2.5 mm2
230V~ - 230V 3~ - 400V 3N~ 3x10 mm2 - 4x10mm2 - 5x6 mm2
230V 3~ - 400V 3N~ 4x10mm2 - 5x10mm2
400V 3N~
5x10 mm2
400V 3N~
5x10 mm2
400V 3N~
5x6 mm2
400V 3N~
5x10 mm2
400V 3N~
5x2.5 mm2
400V 3N~
5x6 mm2
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
R1
4 3
1 2
4 3
2
3 4
H1
H1
5
2
1
5
3 4
1
B1
B1
P3
P1
E7P2B
E7P2M
P2
P3
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P1
P2
0
B1
E9P2M
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
0
B1
mA
1
2
3
4
L1 L2 L 3 N
5
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
V 400 3N ~
E6P2B
E6P2M
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
188
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
R1
4 3
1 2
4 3
2
3 4
H1
H1
5
2
1
5
3 4
1
B1
B1
P3
P1
E7P2B
E7P2M
P2
P3
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P1
P2
0
B1
mA
1
2
3
4
L1 L2
5
V 230 3~
E9P2M
L3
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
0
B1
mA
1
2
3
L1
4
5
N
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
V 230 ~
E6P2B
E6P2M
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
189
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
3 1
5
2
1 3
P1
P2
P1
P2
2600 w
1800 w
E 7PQ2 M
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
E 6PQ2BP9
E 6PQ2MP9
V400 3N ~
P3
4
5
E 9PQ2 M
5
1 3
6
E 6PQ2MH6
4
2
E 7PQ2 B
E 6PQ2BH6
3
5
4
B1
P3
2
4
H1
B1
1
N1
3 1
2
4
H1
mA
N3
N1
SE9PQ2M
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1500 w
3
1000 w
1000 w
2
600 w
600 w
1
430 w
380 w
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
L1 L2 L3 N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
190
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
3 1
5
2
1 3
P1
P2
L1 L2
5
V230 3 ~
1
2
3
L1
4
5
V230 ~
P1
P2
2600 w
1800 w
E 7PQ2 M
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
E 9PQ2 M
E 6PQ2MP9
mA
P3
4
5
E 6PQ2BP9
L3
1 3
6
E 6PQ2MH6
4
2
E 7PQ2 B
E 6PQ2BH6
3
5
4
B1
P3
2
4
H1
B1
1
N1
3 1
2
4
H1
mA
N3
N1
SE9PQ2M
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1500 w
3
1000 w
1000 w
2
600 w
600 w
1
430 w
380 w
0
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
191
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
H1
2
5
1
3 4
B1
P1
P2
2
4
3
H1
5
2
1
3 4
B1
P3
1
R1
P1
P2
4
5
2
3 4
P3
P1
H1
5
2
1
3 4
B1
P3
1
B1
P3
P1
P2
P2
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
E7P4B
450 w
3
340 w
2
E7P4M
240 w
1
0
B1
E9P4M
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
3
1 2
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
0
B1
V 400 3N ~
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
E6P4B
300 w
3
220 w
2
E6P4M
175 w
1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
192
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
R1
N1
3 1
H1
N2
N3
4
2
N1
3 1
5
2
1 3
P1
4
P2
2
N1
3 1
N3
4
2
H1
5
2
1 3
B1
P3
N2
N3
4
H1
B1
R1
P3
P2
3 1
4
H1
4
5
2
1 3
4
B1
P1
N1
P3
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P1
P2
P2
6
2600 w
E 7P 4B
5
1750 w
4
1300 w
E 7P 4M
3
450 w
2
340 w
1
240 w
0
B1
E 9P 4M
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
3500 w
5
2500 w
4
1700 w
3
800 w
2
550 w
1
350 w
0
mA
1
2
3
4
5
V230 3 ~
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
L1 L 2 L 3
6
2000 w
E 6P 4B
5
1150 w
4
850 w
E 6P 4M
3
300 w
2
220 w
1
175 w
0
B1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
193
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
R1
N1
3 1
H1
N2
N3
4
2
N1
3 1
5
2
1 3
P1
4
P2
2
N1
3 1
N3
4
2
H1
5
2
1 3
B1
P3
N2
N3
4
H1
B1
R1
P3
P2
3 1
4
H1
4
5
2
1 3
4
B1
P1
N1
P3
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P1
P2
P2
6
2600 w
E 7P 4B
5
1750 w
4
1300 w
E 7P 4M
3
450 w
2
340 w
1
240 w
0
B1
E 9P 4M
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
3500 w
5
2500 w
4
1700 w
3
800 w
2
550 w
1
350 w
0
mA
1
2
L
3
4
5
V230 ~
B1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
N
6
2000 w
E 6P 4B
5
1150 w
4
850 w
E 6P 4M
3
300 w
2
220 w
1
175 w
0
B1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
194
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
2
5
1
5
3 4
2
1
P3
P1
P2
2
3 4
1
P1
P2
P3
P1
P2
3
4
1
2
L1
L2 L 3 N
5
5
2
3 4
P3
P1
1
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
E7PQ4B
3
600 w
2
400 w
E7PQ4M
1
265 w
0
B1
mA
4
B1
B1
P3
3
1 2
3
H1
5
3 4
B1
B1
4
2
H1
H1
H1
1
3
R1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1700 w
SE9PQ2M
3
1000 w
800 w
2
600 w
550 w
E9PQ4M
1
430 w
350 w
0
B1
V 400 3N ~
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
195
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
3 1
2
N3
N1
2
4
5
2
1 3
3 1
5
2
1 3
P1
P3
P2
P1
P2
5
4
2
1 3
P3
P1
P2
SE9PQ2M
E 9PQ 4M
3
4
5
5
2
P3
P1
4
1 3
4
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
0
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1700 w
3
1000 w
800 w
2
600 w
550 w
1
430 w
350 w
0
B1
V230 3 ~
P2
6
B1
2
4
B1
E 7PQ 4M
1
3 1
H1
E 7PQ 4B
mA
N1
2
4
B1
B1
P3
3 1
2
4
N3
N1
H1
4
B1
N3
N1
H1
H1
N2
N2
N2
N2
N3
R1
R1
R1
R1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
L1 L 2 L 3
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
196
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
3 1
2
N3
N1
2
4
5
2
1 3
3 1
2
1 3
P1
P3
P2
P1
P2
2
1 3
P3
P1
P2
SE9PQ2M
E 9PQ 4M
3
4
5
2
1 3
P3
P1
4
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
0
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1700 w
3
1000 w
800 w
2
600 w
550 w
1
430 w
350 w
0
V230 ~
B1
L
5
4
B1
2
4
B1
E 7PQ 4M
1
3 1
H1
5
4
E 7PQ 4B
mA
N1
2
4
B1
B1
P3
3 1
2
4
N3
N1
H1
5
4
B1
N3
N1
H1
H1
N2
N2
N2
N2
N3
R1
R1
R1
R1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
197
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
H1
2
R1
4 3
H1
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
2
4
3
H1
2
5
1
3 4
B1
P2
1
R1
P1
P2
2
4
3
5
2
1
3 4
5
2
P3
P1
1
3 4
P1
P2
4
3
1 2
P2
E7P6B
E7P6M
4
3
H1
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
B1
P3
1 2
R1
H1
H1
B1
P3
1
R1
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
P2
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P2
0
B1
E9P6M
mA
1
2
3
4
5
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
V 400 3N ~
2
1
3
P1
3
4
P2
0
B1
L1
5
P3
L2 L 3 N
E6P6 B
E6P6 M
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
198
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
N2
N2
N3
2
R1
R1
3 1
N2
N3
N1
2
4
N1
3 1
2
4
5
2
1 3
P3
2
1 3
P1
5
2
1 3
B1
P3
P2
3 1
P1
P2
2
4
P3
N1
3 1
P2
N2
N3
2
4
N1
3 1
N3
2
4
H1
4
5
2
1 3
P3
5
2
1 3
4
B1
P1
P2
N1
3 1
4
H1
4
B1
P1
R1
N2
N3
H1
4
B1
B1
N1
H1
5
4
R1
N2
N3
H1
H1
R1
P3
E7P6 B
E7P6M
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P1
P2
6
2600 w
5
1750 w
4
1300 w
3
450 w
2
340 w
1
240 w
P2
0
B1
E9P6M
mA
1
2
3
4
5
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
0
6
V230 3 ~
B1
5
P3
2
1
3
P1
4
3
P2
L1 L 2 L 3
E6P6 B
E6P6 B
6
2000 w
5
1150 w
4
850 w
3
300 w
2
220 w
1
175 w
0
B1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
199
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
N2
N2
N3
2
R1
R1
3 1
N2
N3
N1
2
4
N1
3 1
2
4
5
2
1 3
P3
2
1 3
P1
5
2
1 3
B1
P3
P2
3 1
P1
P2
2
4
P3
N1
3 1
P2
N2
N3
2
4
N1
3 1
N3
2
4
H1
4
5
2
1 3
P3
5
2
1 3
4
B1
P1
P2
N1
3 1
4
H1
4
B1
P1
R1
N2
N3
H1
4
B1
B1
N1
H1
5
4
R1
N2
N3
H1
H1
R1
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P3
P1
P2
6
2600 w
5
1750 w
E7P6 B
4
1300 w
3
450 w
E7P6M
2
340 w
1
240 w
P2
0
B1
mA
1
2
3
4
5
6
V230 ~
L
E6P6 B
N
E6P6 M
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
6
2000 w
5
1150 w
4
850 w
3
300 w
2
220 w
1
175 w
0
B1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
200
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
H1
R1
5
2
P3
P1
1
3 4
2
5
4
2
1
P1
2P
4
2
2
P3
P1
P2
2
3 4
1
P1
P2
E7PQ6B
E7PQ6M
5
2
P3
P1
3 4
1
B1
B1
P3
3
H1
5
3 4
1
B1
4
1 2
3
4
1 2
3
H1
5
3 4
B1
P3
1
3
R1
R1
H1
5
3 4
1
B1
P2
2
H1
H1
B1
1
4 3
2
R1
P3
P2
P1
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
800 w
2
400 w
1
265 w
P2
0
B1
mA
3
4
1
2
L1
L2 L 3 N
5
V 400 3N ~
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1700 w
E9PQ6M
3
1000 w
800 w
2
600 w
550 w
SE9PQ2M
1
430 w
350 w
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
201
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
N2
N2
N3
2
R1
R1
R1
3 1
N2
N3
N1
2
4
N1
3 1
4
2
5
2
1 3
P3
2
1 3
P1
5
2
1 3
B1
P3
P2
3 1
4
P1
P2
2
P3
N1
3 1
P2
2
5
2
1 3
2
3
4
5
6
3 1
4
2
5
2
1 3
4
B1
P3
V230 3 ~
N3
P1
P2
N1
3 1
4
H1
4
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P3
P1
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
P2
0
B1
1
N1
H1
4
E 7P Q6 B
E 7P Q6 M
mA
N2
N3
4
B1
P1
R1
N2
N3
H1
4
B1
B1
N1
H1
5
4
R1
N2
N3
H1
H1
R1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
6
4000 w
3500 w
5
2500 w
2500 w
4
1500 w
1700 w
E9PQ6M
3
1000 w
800 w
2
600 w
550 w
SE9PQ2M
1
430 w
350 w
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
L1 L 2 L 3
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
202
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
N2
N2
N3
2
R1
R1
R1
3 1
N2
N3
N1
2
4
N1
3 1
4
2
5
2
P3
P1
1 3
5
2
P3
P1
4
P2
N1
3 1
1 3
N1
3 1
5
2
P3
P1
1 3
B1
2
4
5
2
P3
P1
1 3
1
2
L
N
3
4
5
6
3 1
N3
4
2
N1
3 1
4
H1
4
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P2
5
2
P3
P1
1 3
4
B1
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
E 7P Q6 B
3
600 w
2
400 w
E 7P Q6 M
1
265 w
P2
0
B1
mA
N1
H1
B1
P2
N2
N3
4
H1
4
P2
2
R1
N2
N3
4
H1
B1
B1
R1
N2
N3
H1
H1
R1
5
2 1 3
P3
P1
3
4
P2
V230 ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
203
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
P1
P2
4
3
H1
2
5
1
3 4
2
1
3 4
B1
P3
P1
P2
3
1 2
4
5
2
3 4
P3
P1
H1
5
B1
P3
2
R1
1
B1
P3
P1
P2
E7P4 + FE1
P2
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
0
B2
B1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
F1
H1
H2
M
~
E9P4 + FE1
U
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
0
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
B1
V 400 3N ~
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
204
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
P1
P2
4
3
H1
2
5
1
3 4
2
1
3 4
B1
P3
P1
2
3
4
4
5
2
3 4
P3
P1
1
B1
P2
P3
P1
P2
E7P4 + FE1
1
3
1 2
H1
5
B1
P3
2
R1
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
5
P2
0
B1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
B2
F1
H1
mA
1
2
3
L1
L2 L 3
4
5
V 230 3 ~
H2
M
~
U
E9P4 + FE1
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
205
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
P1
P2
4
3
H1
2
5
1
3 4
2
1
3 4
B1
P3
P1
P2
2
3
4
4
5
2
3 4
P3
P1
1
B1
P3
P1
P2
E7P4 + FE1
1
3
1 2
H1
5
B1
P3
2
R1
5
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P2
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
B2
F1
H1
mA
1
2
3
4
5
V 230 ~
H2
M
~
U
L1 N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
206
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
P1
P2
4
3
H1
2
5
1
3 4
B1
P3
2
R1
P1
P2
4
3
H1
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
P3
1 2
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
P2
P2
TS
B2
F1
H1
H2
M
~
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
U
V 400 3N ~
E6P4 + FE1
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
207
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
1
P1
2
P2
3
4
4
3
H1
2
5
1
3 4
2
1
3 4
B1
P3
P1
P2
3
1 2
4
5
2
3 4
P3
P1
H1
5
B1
P3
2
R1
1
B1
P3
P1
P2
P2
5
F2
B2
F1
H1
mA
1
2
3
L1
L2 L 3
4
H2
M
~
5
U
V 230 3 ~
E6P4 + FE1
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
208
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
4 3
H1
1
2
4
R1
3
1
H1
2
5
1
3 4
B1
1
P1
2
5
2
P2
3
4
4
3
H1
1
3 4
B1
P3
2
R1
P1
P2
3
4
H1
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
P3
1 2
5
2
P3
P1
1
3 4
B1
P2
P2
5
F2
B2
F1
H1
mA
1
2
L
N
3
4
5
V 230 ~
H2
M
~
U
E6P4 + FE1
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
209
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
1
3
2
5
1
2
5
3 4
1
P3
P1
P2
2
P1
P2
5
2
3 4
P3
P1
3 4
1
1
B1
B1
P3
4
H1
5
3 4
B1
B1
3
1 2
3
H1
H1
H1
4
2
R1
P3
P1
P2
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
P2
0
B2
B1
5
2
P3
1
3
P1
4
3
P2
F1
H1
H2
M
~
mA
1
L1
2
3
4
5
U
V 400 3N ~
E7PQ4 + FE1
4000 w
6
3500 w
2500 w
5
2500 w
1500 w
4
1700 w
1000 w
3
800 w
600 w
2
550 w
430 w
1
350 w
0
L2 L 3 N
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9PQ4 + FE1
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
210
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
1
3
2
5
1
2
5
3 4
1
P3
1
P1
2
P2
3
4
2
P1
P2
5
2
3 4
P3
P1
3 4
1
1
B1
B1
P3
4
H1
5
3 4
B1
B1
3
1 2
3
H1
H1
H1
4
2
R1
P3
P1
P2
5
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
P2
0
B1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
E7PQ4 + FE1
B2
F1
H1
mA
1
L1
2
3
4
5
V 230 3 ~
H2
M
~
U
L2 L 3
4000 w
6
3500 w
2500 w
5
2500 w
1500 w
4
1700 w
1000 w
3
800 w
600 w
2
550 w
430 w
1
350 w
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9PQ4 + FE1
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
211
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
1
3
2
5
1
2
5
3 4
1
P3
1
P1
2
P2
3
4
2
P1
P2
5
2
3 4
P3
P1
3 4
1
1
B1
B1
P3
4
H1
5
3 4
B1
B1
3
1 2
3
H1
H1
H1
4
2
R1
P3
P1
P2
5
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
P2
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E7PQ4 + FE1
B2
F1
H1
mA
1
2
L
N
3
4
5
V 230 ~
H2
M
~
U
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
212
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
N3
N1
3 1
3 1
2
4
N1
4
H1
H1
5
2
1 3
5
2
P3
P1
4
1 3
4
B1
B1
P3
P1
P2
TS
B2
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
0
B1
F1
H1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
H2
E6PQ2H6+FE1
mA
3
4
L 1 L 2 L3
N
1
2
5
V400 3N ~
M
~
U
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
213
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
N2
N2
N3
2
N3
N1
3 1
3 1
2
4
N1
4
H1
H1
5
2
1 3
5
2
P3
P1
4
1 3
4
B1
B1
P3
P1
P2
F2
B2
P2
6
2600 w
5
1800 w
4
1200 w
3
600 w
2
400 w
1
265 w
0
B1
F1
H1
5
P3
2 1 3 3
P1
4
P2
H2
E6PQ2H6+FE1
mA
1
2
3
4
L1 L2
mA
1
2
3
L1
5
V 230 3~
M
~
U
L3
4
5
V 230 ~
N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
214
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
2
R1
4 3
1
H1
H1
5
2
1
3 4
P3
P1
2
5
P2
4
3
1
H1
1
3 4
2
1
3 4
B1
P3
P1
P2
2
4
R1
3
H1
5
B1
B1
2
R1
P1
5
P2
3
4
H1
2
1
3 4
B1
P3
1 2
R1
P1
P2
4
5
2
3 4
P3
P1
H1
5
2
1
3 4
B1
P3
3
1 2
1
B1
P3
E7P6 + FE1
P1
P2
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P2
0
B2
B1
F1
H1
H2
E9P6 + FE1
M
~
U
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
0
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
B1
6
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
V 400 3N ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
215
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
1 2
4
2
3 4
3
R1
1
2
4 3
2
1
3 4
H1
H1
5
1
P3
P1
P2
1
2
4
2
1
3 4
3
H1
5
B1
P3
P1
P2
R1
1
2
4
2
1
3 4
3
H1
5
B1
B1
R1
P1
P2
1 2
4
2
3 4
P1
P2
5
2
3 4
P3
P1
3
1
1
B1
P3
E6P6 + FE1
F2
4
H1
5
B1
P3
1 2
3
H1
5
B1
P3
R1
P1
P2
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
P2
0
B2
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
F1
H1
H2
M
~
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
U
6
V 400 3N ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
216
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
1 2
4
2
3 4
3
R1
1
2
4 3
2
1
3 4
H1
H1
5
1
P3
P1
P2
1
2
4
2
1
3 4
3
H1
5
B1
P3
P1
P2
R1
1
2
4
2
1
3 4
3
H1
5
B1
B1
R1
P1
P2
1 2
4
2
3 4
P1
P2
5
2
3 4
P3
P1
3
1
1
B1
P3
P1
E6P6 + FE1
F2
4
H1
5
B1
P3
1 2
3
H1
5
B1
P3
R1
P2
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
P2
0
B2
B1
5
P3
2
1
3
P1
F1
H1
H2
M
~
mA
1
2
L1
L2
3
4
5
U
6
V 230 3 ~
L3
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
217
3
P2
4
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
H1
2
R1
1
4 3
5
2
1
3 4
2
5
1
P1
P2
2
P1
P2
4
1 2
3
2
1
P1
P2
2
3 4
1
P1
P3
P2
B2
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
4
5
2
3 4
P3
P1
1
B1
B1
P3
P2
P1
P2
0
B1
F1
H1
H2
M
~
mA
1
L1
2
3
4
L2 L 3 N
5
U
6
V 400 3N ~
5
2
P3
1
3
P1
3
4
P2
E7PQ6 + FE1
4000 w
6
3500 w
2500 w
5
2500 w
1500 w
4
1700 w
1000 w
3
800 w
600 w
2
550 w
430 w
1
350 w
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9PQ6 + FE1
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
218
3
1 2
3
H1
5
3 4
B1
P3
4
H1
5
3 4
1
B1
P3
2
R1
R1
H1
5
3 4
B1
P3
1
3
H1
H1
B1
4
2
R1
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
1
3
2
5
1
2
5
3 4
1
P3
P1
P2
2
5
1
P1
P2
H1
4
5
2
3 4
P3
P1
3 4
3
1
B1
B1
P3
1 2
3
H1
3 4
B1
B1
4
H1
H1
H1
2
R1
P3
P1
P2
R2
H2
1
2
3
4
5
6
P2
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
0
B1
5
6
7
1
2
3
4
B2
P 3 P4
P6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
P 1 P 2 P3 P4
F1
1
3
P1
3
4
P2
6
R3
B3
2
E7P4 + FE
P2
P5
5
P3
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
0
mA
1
2
L1
L2 L 3 N
3
4
5
B1
V 400 3N ~
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9P4 + FE
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
219
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
H1
F2
F1
H2
H2
F1
F2
E7P4+FE
2800 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
220
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1
2
R1
1
4 3
2
4
R1
1
3
2
5
1
2
5
3 4
1
P3
P1
P2
2
5
P1
P2
H1
5
2
3 4
P3
P1
3 4
1
1
B1
B1
P3
4
H1
3 4
B1
B1
3
1 2
3
H1
H1
H1
4
2
R1
P3
P1
P2
R2
H2
1
2
3
4
5
6
P2
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
0
B1
5
6
7
2
1
3
4
B2
P 3 P4
P6
5
2
P3
1
3
P1
4
3
P2
E7PQ4 + FE
P2
P5
1
2
3
4
5
6
R3
1
2
3
4
B3
P 1 P 2 P3 P4
F1
F2
4000 w
6
3500 w
2500 w
5
2500 w
1500 w
4
1700 w
1000 w
3
800 w
600 w
2
550 w
430 w
1
350 w
0
mA
1
L1
2
3
4
5
V 400 3N ~
B1
L2 L 3 N
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9PQ4 + FE
SE9PQ4 + FE
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
221
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
H1
F2
F1
H2
H2
F1
F2
E7PQ4+FE
2600 w
6
1800 w
5
1200 w
4
600 w
3
400 w
2
265 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
222
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
H1
2
R1
1
4 3
5
2
1
3 4
2
5
1
P1
P2
1
3
2
P3
P1
P2
2
P3
P1
P2
2
P2
P1
H2
H1
R2
1
2
3 4
P3
P1
1
B1
P3
P2
P1
5
3 4
1
B1
P3
4
H1
5
3 4
1
B1
3
1 2
3
H1
5
3 4
1
B1
4
1 2
3
4
2
R1
R1
H1
5
3 4
B1
P3
4
2
H1
H1
B1
R1
2
3
4
5
6
2600 w
6
1750 w
5
1300 w
4
450 w
3
340 w
2
240 w
1
P2
0
B1
5
6
7
2
1
3
4
B2
P 3 P4
P6
P5
2
3
4
5
2
1
3
4
3
P1
P2
E7P6 + FE
P2
1
5
P3
6
R3
1
2
3
4
B3
P 1 P 2 P3 P4
F1
3500 w
6
2500 w
5
1700 w
4
800 w
3
550 w
2
350 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E9P6 + FE
mA
1
2
3
4
L1
L2 L 3 N
5
6
V 400 3N ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
223
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
1 2
4
R1
3
1
H1
2
R1
1
4 3
5
2
1
3 4
2
5
1
P1
P2
2
1
P1
P2
4
2
1
P3
P1
2
3 4
1
P3
P3
P2
P1
P2
P1
2
3 4
P3
P1
1
P2
R2
H2
H1
5
B1
B1
P2
4
H1
5
3 4
B1
3
1 2
3
4
1 2
3
H1
5
3 4
B1
P3
2
R1
R1
H1
5
3 4
B1
P3
1
3
4
H1
H1
B1
2
R1
5
6
7
2
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
4
3
B2
P 3 P4
P2
P6
P5
R3
1
2
4
3
B3
P 1 P 2 P3 P4
F1
F2
SE9PQ6 + FE
E9PQ6 + FE
E7PQ6 + FE
mA
1
L1
2
3
4
L2 L 3 N
5
6
V 400 3N ~
2600 w
6
4000 w
6
3500 w
1800 w
5
2500 w
5
2500 w
1200 w
4
1500 w
4
1700 w
600 w
3
1000 w
3
800 w
400 w
2
600 w
2
550 w
265 w
1
430 w
1
350 w
0
B1
0
5
P3
2
1
P1
3
3
P2
4
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
224
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
1 2
4
5
2
3 4
P3
P1
1 2
4
5
2
3 4
P3
P1
3
H1
R1
B1
4
5
2
3 4
P3
P1
4
5
2
3 4
P3
P1
H1
4
5
2
3 4
P3
P1
3
H1
1
B1
P2
4
1 2
3
H1
1
B1
P2
R1
1 2
3
H1
1
B1
P2
R1
1 2
3
H1
1
B1
P2
1 2
3
H1
1
R1
5
2
P3
P1
3 4
1
B1
P2
P2
H2
F2
F1
mA
1
L1
2
3
4
5
6
V 400 3N ~
L2 L 3 N
2000 w
6
1150 w
5
850 w
4
300 w
3
220 w
2
175 w
1
0
B1
5
P3
2
1
3
P1
3
4
P2
E6P6+TE
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
225
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
R1
R1
3
1 2
4
5
2
3 4
P3
P1
4
1 2
H1
3
H1
1
B1
5
2
P3
P1
3 4
1
B1
P2
P2
H2
H1
F2
F1
mA
1
2
L1
L2 L 3 N
3
4
5
6
V 400 3N ~
4000 w
6
2500 w
5
1500 w
4
1000 w
3
600 w
2
430 w
1
0
B1
5
P3
2
1
P1
3
3
4
P2
E6PQ2P9+TE
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
226
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
E7P4B/VTR
E7P4M/VTR
H1
SINGLE PHASE
B4
B4
B4
B4
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
227
H1
E7P4B/VTR
2
2b
2a
B4
5
1b
1a
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
4
4
V 230 3 ~
L3
L2
L1
3
2
1
4
4a
P1
mA
P1
2
b
2a
B4
H1
1b
1a
R IL E V A T O R E
V E T R O C AL DO
P1
4
P3 P4
5
6
4
4a
P2
P
2b
2a
B4
H1
1b
1a
4a
P3
P1
2b
2a
B4
H1
1b
1a
4a
P4
P1
E7P4M/VTR
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
228
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
H1
E7P4B/VTR
E7P4M/VTR
B4
B4
B4
B4
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
229
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
H1
B2
M
~
4
4a
F1
U
P3
P1
H2
4
2
2b
2a
P IL O T
B4
H1
1b
1a
4
4a
P4
P1
2b
2a
H1
1b
1a
E7P4/VTR + FE1
B4
2b
V 400 3N ~
1
1
L3
L2
L1
N
3
2
5
5
1
H1
b
b
4
4a
P1
mA
P1
2
1a
B4
2a
R IL E V A T O R E
V E T R O C AL DO
P1
4
P3 P4
5
6
4
4a
P2
2a
H1
B4
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
230
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
5
5
V 230 3 ~
H1
5
2
6
5
4
3
2
L2
1
L1
mA
L3
3
2
1
mA
5
4
4a
P1
P1
2
b
H1
1b
1a
2a
R IL E V A T O R E
V E T R O C AL DO
P1
B4
4
P3 P4
5
6
4
4a
P2
P1
2
1
2
1
H1
B2
B4
M
~
F1
U
4
4a
H2
P3
P1
P IL O T
4
2
2a
1a
P2
5
2b
1b
H1
B4
4
4a
P4
P1
P IL O T
4
2
2a
1a
P2
5
2b
1b
H1
B4
E7P4/VTR + FE1
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
231
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
RILEVAT O RE
VETR O C ALD O
P1
2
4a
P1
1a
1b
2a
b
4
PILOT
P1
P3 P4
P2
5
1b
2a
2b
4
2
4a
5
P2
4
1a
P1
B4
PILOT
P3
5
P2
5
4
1a
1b
2a
2b
4
2
4a
PILOT
P1
B4
H1
2
4a
5
P2
5
4
P4
P1
B4
4
1a
1b
2a
2b
4
PILOT
5
P2
5
B4
R2
H2
5
6
7
2
1
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
4
B2
P 3 P4
P6
P5
P2
R3
1
2
3
4
B3
P 1 P 2 P 3 P4
mA
1
2
3
4
L1
L2
L3
N
5
6
F1
E7P4/VTR + FE
V 400 3N ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
232
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
H1
E7TPB
E7TPM
V400~ 3N (STD)
V400/440 3~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
233
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
F1
F1
F1
F1
H1
H2
E7TP+FE
V400/440 3~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
234
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
F1
F1
F1
F1
H1
H2
E7TP+FE
V400~ 3N
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
235
H1
2b
S2
E9P4M/VTR
P1
E9P4MP/VTR
SE9P4MP/VTR
S2
P1
H1
2b
S2
P1
P2
H1
V 400 3N ~
S2
P1
2
P2
L3
L2
L1
N
3
2
mA
1
4
5
B4
4a
4
P1
S1
2b
2a
S1
1b
1a
R IL E V A T O R E
V E T R O C AL DO
P2 P3
D1
B4
4a
4
2
P2
S1
2a
1a
1b
B4
4a
P2
4
2
P3
S1
S1
H1
2b
2a
1b
B4
4a
P2
4
2
P4
S1
1b
1a
2a
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
236
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
RILEVAT ORE
VETR O C ALD O
P1
1a
1b
2a
2b
P2 P3
D1
P2
1a
1b
2a
2b
1b
P3
2a
4a
4
2
4a
S1
H1
P2
P1
4
2
2
S1
B4
H1
P1
P2
S2
4
L1
L2
L3
N
5
6
2b
P1
S2
2
S1
P1
S2
B4
H1
P2
E9P4P/VTR + FE1
H2
M
~
3
1b
2a
E9P4/VTR + FE1
H1
2
H1
P2
S2
F1
1
S1
B4
B2
mA
1a
S1
S1
B4
P4
2b
U
V 400 3N ~
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
237
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
RILEVAT ORE
VETR O C ALD O
P1
1a
1b
2a
2b
D1
P2 P3
P2
1a
1b
2a
2b
1b
P3
4a
4
2
P1
4
4a
S1
H1
P2
1a
1b
2a
2b
S1
S1
B4
P4
2b
2a
2
2
S1
B4
H1
P2
S2
P1
H1
H1
P2
S2
2
S1
P1
S2
S1
B4
P1
B4
H1
P2
S2
R2
H2
5
6
7
2
1
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
4
B2
P 3 P4
P6
P5
P2
R3
1
2
3
4
B3
P 1 P 2 P 3 P4
mA
1
2
3
4
L1
L2
L3
N
5
6
F2
V 400 3N ~
E9P4/VTR + FE
E9P4P/VTR + FE
SE9P4P/VTR + FE
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
238
Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Esquemas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne
E9P2M/IND
SE9P2M/IND
E7P2M/IND
E9P4M/IND
SE9P4M/IND
E7P4M/IND
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
239
Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne
Leyenda esquemas eléctricos • Legenda elektrische schema’s • Legenda esquemas eléctricos • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων
Legenda k elektrickým schématům • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz
Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsschemana
Opis schematów elektrycznych • Legenda schemelor electrice
mA
mD
B1
B2
B3
B4
F1
F2
H1
H2
R1
R2/R3
ITALIANO
Morsettiera arrivo linea
Morsettiera di derivazione
Inerruttore/commutatore
Interrruttore forno
Selettore forno
Regolatore en. doppio circuito
Termostato di regolazione
Termostato di sicurezza
Lampada spia verde (tensione)
Lampada spia arancio
Resistenze di cottura
Resistenze forno (sup./inf.)
U
M
D1
S1
F
G
B
T
P
Utilizzatore
Motoventilatore
Rilevatore vetro caldo
Scheda relè
Filtro
Generatore
Bobine induttore
Temperatura bobine
Pannello di controllo
ESPAÑOL
Bornera de llegada de línea
Bornera de derivación
Interruptor/conmutador
Interruptor horno
Selector horno
Regulador en. doble circuito
Termostato de regulación
Termostato de seguridad
Indicador luminoso verde
(tensión)
H2
Indicador luminoso naranja
R1
Resistencias de cocción
R2/R3 Resistencias horno
(sup./inf.)
U
Utilización
M
Motoventilador
D1
Detector de vidrio caliente
S1
Tarjeta relés
F
Filtro
G
Generador
B
Bobinas del inductor
T
Temperatura bobinas
P
Panel de control
mA
mD
B1
B2
B3
B4
F1
F2
H1
ENGLISH
Line arrival terminal board
Shunt terminal board
Switch/selector switch
Oven switch
Oven selector
Dual-circuit power regulator
Temperature-control thermostat
Safety thermostat
Green indicator light (voltage)
Orange indicator light
Cooking heating elements
Oven heating elements
(top/bottom)
Utilization
Motor fan
Hot glass detector
Relay card
Filter
Generator
Inductor coils
Coil temperature
Control panel
FRANÇAIS
Bornier d’arrivée du réseau
Bornier de dérivation
Interrupteur/commutateur
Interrupteur four
Sélecteur four
Régulateur én. double circuit
Thermostat de réglage
Thermostat de sécurité
Voyant lumineux vert (tension)
Voyant lumineux orange
Résistances de cuisson
Résistances du four
(sup./inf.)
Utilisation
Motoventilateur
Détecteur verre chaud
Carte relais
Filtre
Générateur
Bobines inducteur
Température bobines
Panneau de contrôle
DEUTSCH
Klemmenleiste Leitungszugang
Verteilerklemmenleiste
Schalter/Umschalter
Schalter Backofen
Wahlschalter Backofen
Energieregl. doppelter Kreislauf
Regelthermostat
Sicherheitsthermostat
Grüne Kontrollleuchte (Spannung)
Orangefarbene Kontrollleuchte
Heizwiderstände Herd
Heizwiderstände Ofen
(Oberh./Unterh.)
Benutzer
Motorbetriebener Ventilator
Temperaturmesser Glas
Relaiskarte
Filter
Generator
Induktionsspulen
Temperatur der Spulen
Steuertafel
NEDERLANDS
Aansluitklemmenbord
Aftakklemmenbord
Schakelaar/keuzeschakelaar
Ovenschakelaar
Keuzeschakelaar oven
Regelaar ing. dubbel circuit
Regelthermostaat
Veiligheidsthermostaat
Groen controlelampje
(spanning)
Oranje controlelampje
Bereidingsweerstanden
Ovenweerstanden
(boven/onder)
Gebruiker
Ventilator
Melder voor heet glas
Relaiskaart
Filter
Generator
Inductorspoelen
Temperatuur van de spoelen
Bedieningspaneel
PORTUGUÊS
Régua de bornes chegada linha
Régua de bornes de derivação
Interruptor/comutador
Interruptor forno
Selector forno
Regulador en. circuito duplo
Termostato de regulação
Termostato de segurança
Lâmpada piloto verde
(tensão)
Lâmpada piloto laranja
Resistências de cozedura
Resistências forno
(sup./inf.)
Utilizador
Motoventilador
Detector vidro quente
Placa relé
Filtro
Gerador
Bobinas indutoras
Temperatura bobinas
Painel de controlo
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πλακέτα ακροδεκτών άφιξης γραμμής
Πλακέτα ακροδεκτών διακλάδωσης
Διακόπτης/μεταλλακτήρας
Διακόπτης φούρνου
Επιλογέας φούρνου
Ρυθμιστής εν. διπλού κυκλώματος
Θερμοστάτης ρύθμισης
Θερμοστάτης ασφαλείας
Φωτεινή λυχνία πράσινη
(τάση)
Φωτεινή λυχνία πορτοκαλί
Αντιστάσεις ψησίματος
Αντιστάσεις φούρνου
(άνω/κάτω)
Χρήστης
Ανεμιστήρας με κινητήρα
Ανιχνευτής ζεστού τζαμιού
Κάρτα ρελέ
Φίλτρο
Γεννήτρια
Πηνία επαγωγέα
Θερμοκρασία πηνίων
Πίνακας ελέγχου
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
240
Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne
Leyenda esquemas eléctricos • Legenda elektrische schema’s • Legenda esquemas eléctricos • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων
Legenda k elektrickým schématům • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz
Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsschemana
Opis schematów elektrycznych • Legenda schemelor electrice
ČESKY
Svorkovnice pro přívod vedení
Svorkovnice derivace
Vypínač/přepínač
Vypínač trouby
Přepínač trouby
Regulátor en. dvojitého obvodu
Regulační termostat
Bezpečnostní termostat
Kontrolní žárovka zelené barvy
(napětí)
H2
Kontrolní žárovka oranžové barvy
R1
Pečná topná tělesa
R2/R3 Topná tělesa trouby (hor./spo.)
U
Uživatel
M
Motorový ventilátor
D1
Detektor horkého skla
S1
Reléová karta
F
Filtr
G
Generátor
B
Indukční cívky
T
Teplota cívek
P
Řídící panel
mA
mD
B1
B2
B3
B4
F1
F2
H1
mA
norsk
Koplingspanel inngangslinje
mD
B1
B2
B3
B4
Koplingspanel fordeling
Bryter/strømvender
Ovnsbryter
Ovnsbryter
Regulator en. dobbel krets
F1
F2
H1
H2
R1
R2/R3
U
M
D1
S1
F
G
B
T
P
Termostatregulering
Sikkerhetstermostat
Grønn varsellampe (spenning)
Oransje varsellampe
Kokemotstand
Motstand ovn (over/under)
Apparat
Motorvifte
Detektor for varmt glass
Relekort
Filter
Generator
Spoler induktor
Temperatur spoler
Kontrollpanel
SLOVENSKY
Svorkovnica pre peívod vedenia
Svorkovnica derivácie
Vypínač/prepínač
Vypínač rúry
Prepínač rúry
Regulátor en. dvojitého obvodu
Regulačný termostat
Bezpečnostný termostat
Kontrolná žiarovka zelenej farby
(napätie)
Kontrolná žiarovka oranžovej farby
Pečné topné telesá
Topné telesá rúry (hor./spo.)
Užívateľ
Motorový ventilátor
Detektor horúceho skla
Reléová karta
Filter
Generátor
Indukčné cievky
Teplota cievok
Riadiaci panel
MAGYAR
Belépő vezeték sorkapocs
Leágazó sorkapocs
Megszakító kapcsoló/átkapcsoló
Sütő kapcsoló
Sütő választókapcsoló
Kétáramkörös energiaszabályozó
Szabályozó termosztát
Biztonsági termosztát
Zöld jelzőlámpa (feszültség)
DANSK
Klemkasse ankomst linje
Forgreningsklemkasse
Afbryder/omstiller
Afbryder ovn
Vælger ovn
Regulator en. dobbelt kreds
Reguleringstermostat
Sikkerhedstermostat
Grøn kontrollampe (spænding)
Narancssárga jelzőlámpa
Főzőlap ellenállások
Sütő ellenállások (felső/alsó)
Felhasználó
Motoros ventilátor
Meleg üveg érzékelő
Relékártya
Szűrő
Generátor
Indukciós tekercsek
Tekercsek hőmérséklete
Kezelőpanel
Orange kontrollampe
Kogemodstande
Ovnmodstande (oppe/nede)
Bruger
Motorventilator
Føler rudeophedning
Relækort
Filter
Generator
Induktionsspoler
Spolernes temperatur
Betjeningspanel
SVENSKA
Anslutningsplint för
matarledningen
Förgreningsplint
Strömbrytare/omkopplare
Ugnsströmbrytare
Ugnsväljare
Energiregulator med
dubbla kretsar
Termostat
Säkerhetstermostat
Grön kontrollampa (spänning)
Orange kontrollampa
Tillagningsmotstånd
Ugnsmotstånd (övre/nedre)
Användare
Fläkt
Detektor för varmt glas
Reläkort
Filter
Generator
Induktorspolar
Spoltemperatur
Kontrollpanel
POLSKI
Tabliczka zaciskowa obwodu
ROMÂNĂ
Cutie de borne sosire linie
Tabliczka zaciskowa odgałęzienia
Wyłącznik/przełącznik
Wyłącznik piekarnika
Przełącznik piekarnika
Regulator en. podwójnego obwodu
Cutie de derivaţie
Întrerupător/comutator
Întrerupător cuptor
Selector cuptor
Regulator en. dunlu circuit
Termostat regulacji
Termostat bezpieczeństwa
Lampka kontrolna zielona (napięcie)
Lampka kontrolna pomarańczowa
Grzałka gotowania
Grzałki piekarnika (górn./doln.)
Użytkownik
Wentylator
Wykrywacz gorącego szkła
Karta przekaźnika
Filtr
Wytwornica
Cewki indukcyjne
Temperatura cewek
Panel kontrolny
Termostat de reglare
Termostat de siguranţă
Led indicator verde (tensiune)
Led indicator portocaliu
Rezistenţe de coacere
Rezistenţe cuptor (sup./inf.)
Utilizator
Motoventilator
Detector sticlă caldă
Fişă releu
Filtru
Generator
Bobine inductor
Temperatură bobine
Panou de control
Legenda schemi elettrici a pag. 240 • Legend for wiring diagrams on page 240 • Légende des schémas électriques page 240 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf S. 240 • Leyenda esquemas eléctricos en la pág. 240 • Legenda elektrische schema’s op pag. 240
Legenda esquemas eléctricos na pág. 240 • Υπόμνημα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 240 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 240 • Legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 240 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 240. oldalon
található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 240 • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 240 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 240 • Opis schematów elektrycznych na str. 240 • Legenda schemelor electrice la pag. 240
241
WAARSCHUWING
DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR MOGELIJKE FOUTEN IN DEZE BROCHURE ,DIE TE
WIJTEN ZIJN AAN OVERSCHRIJF- OF DRUKFOUTEN.
HIJ BEHOUDT ZICH BOVENDIEN HET RECHT VOOR AL DIE WIJZINGEN AAN HET PRODUCT AAN TE BRENGEN DIE HIJ VOOR
NUTTIG EN NOODZAKELIJK HOUDT, ZONDER DE FUNDAMENTELE KENMERKEN ERVAN TE SCHADEN.
DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF, ALS DE VOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING NIET
STRIKT IN ACHT WORDEN GENOMEN.
DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE- EN INDIRECTE SCHADE VEROORZAAKT
DOOR EEN VERKEERDE INSTALLATIE, GEKNOEI, SLECHT ONDERHOUD, VERKEERD GEBRUIK.
AVISO
O FABRICANTE EXIME-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR ALGUMA FALHA CONTIDA NESTE OPÚSCULO QUE POSSAM SER ATRIBUÍDAS A ERROS DE TRANSCRIÇÃO OU IMPRESSÃO.
RESERVA-SE TAMBÉM O DIREITO DE EFECTUAR NO PRODUTO AQUELAS MODIFICAÇÕES QUE CONSIDERAR ÚTEIS OU NECESSÁRIAS, SEM PREJUDICAR AS SUAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS.
O FABRICANTE EXIME-SE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE SE NÃO FOREM RIGOROSAMENTE OBSERVADAS AS
NORMAS CONTIDAS NESTE MANUAL.
O FABRICANTE DESOBRIGA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS DIRECTOS E INDIRECTOS PROVOCADOS
PELA INSTALAÇÃO ERRADA, ADULTERAÇÕES, MANUTENÇÃO IMPRÓPRIA, IMPERÍCIA NO USO.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ.
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΟΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.
UPOZORNĚNÍ
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEPŘESNOSTI, ZPŮSOBENÉ CHYBOU PŘEPISOVÁNÍ A TISKU,
VYSKYTUJÍCÍ SE V TÉTO BROŽUŘE.
NAVÍC JE VÝROBCE OPRÁVNĚN POZMĚNIT VÝROBEK, KDYKOLIV TO UZNÁ ZA VHODNÉ ČI UŽITEČNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE
TÍM NEBUDOU OVLYVNĚNÉ JEHO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POKYNŮ OBSÁHNUTÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOSŤ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU INSTALACÍ, MANIPULACÍ, NEDOSTATEČNOU ÚDRŽBOU A NEZNALOSTÍ PŘI POUŽITÍ.
UPOZORNENIE
VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRÍPADNÉ NEPRESNOSTI, SPÔSOBENÉ CHYBOU PRI PREPISOVANÍ A
TLAČI, VYSKYTUJÚCE SA V TEJTO BROŽÚRE.
OKREM TOHO JE VÝROBCA OPRÁVNENÝ POZMENIŤ VÝROBOK, KEDYKOĽVEK TO UZNÁ ZA VHODNÉ ČI UŽITOČNÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE TÝM NEBUDÚ OVPLYVNENÉ JEHO ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY.
VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE NEDODRŽANIA POKYNOV OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PRÍRUČKE.
VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME ČI NEPRIAME ŠKODY, SPÔSOBENÉ NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU, MANIPULÁCIOU, NEDOSTATOČNOU ÚDRŽBOU A NEZNALOSŤOU PRI POUŽITÍ.
243
ZÁRUČNÍ LIST
FIRMA: ..................................................................................................................................................................................................
ADRESA: ..............................................................................................................................................................................................
DATUM INSTALACE: .........................................................................................................................................................................
MODEL:
PART NUMBER:
ZÁRUČNÝ LIST
FIRMA: ..................................................................................................................................................................................................
ADRESA: ..............................................................................................................................................................................................
DÁTUM INŠTALÁCIE: .......................................................................................................................................................................
MODEL:
PART NUMBER:
JÓTÁLLÁSI JEGY
VÁLLALAT: ...........................................................................................................................................................................................
CÍM: .......................................................................................................................................................................................................
BESZERELÉS IDŐPONTJA: ..............................................................................................................................................................
MODEL:
PART NUMBER:
GARANTIBEVIS
FIRMA: .................................................................................................................................................................................................
ADRESSE: ............................................................................................................................................................................................
INSTALLATIONSDATA : ...................................................................................................................................................................
MODEL:
PART NUMBER:
247

Podobné dokumenty