Z Á P I S

Komentáře

Transkript

Z Á P I S
1
ZÁPIS
z 62. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 4. srpna 2014
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni:
Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček, Libor Kravčík, Radek Urbiš, Ing. František Haladej,
Ing. Jiřina Čermáková. Omluvena starostka obce Zdeňka Šebestová. Zasedání je usnášení
schopné, zápis provede T. Filínová, ověřen bude Liborem Kravčíkem a Ing. Liborem
Macháčkem.
Zahájení zasedání v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Ing. Čermáková se z pracovních důvodů dostavila až v 17.30 hodin.
Místostarosta obce pan Zbyněk Prokop dal hlasovat o návrhu programu 62. zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání:
1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO
2. Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora
3. Výběrové řízen na projekt „Energetické úspory objektu HZ č. p. 325 ve Staříči
4. Výběrové řízen na projekt „Energetické úspory objektu č. p. 321 ve Staříči
5. Výsledky výběrového řízení – „Oprava antukového hřiště za KD ve Staříči“
6. Výsledky výběrového řízení – „ Dovybavení šaten, klubovny a bytu p. č.1595/2 v obci
Staříč
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2014 – Leonard Podzemný, Ostravská 1570/50,
Český Těšín – Obec Staříč
8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o
právu provést stavbu IP-12-8015647/1 Staříč-Obec Staříč, přípojka NNk
Usnesení č. 2150/62
ZO schvaluje poměrem hlasů 5-0-0 program jednání ZO ze dne 4.8.2014
1. Kontrola usnesení 61. zasedání ZO bude provedena na 63. zasedání ZO dne 11 .8. 2014.
2. Místostarosta obce předložil ZO ke schválení Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon
technického dozoru investora na akci „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ ve Staříči.
Po konzultaci dodatku došlo ke změně předmětu činnosti TDI. Společnost BENEPRO, a.s.
Tovární 1707/22, Český Těšín musí provést úpravu v předmětu činnosti.
Usnesení č. 2151/62
ZO schvaluje upravený Dotatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru
investora na akci „Stabilizace svahu v lokalitě Kamenná“ ve Staříči.
ZO zmocňuje starostku obce k podpisu dodatku.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
3. Obec obdržela od Operačního programu životního prostředí Akceptování žádosti o podporu
ze SFŽ ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Energetické úspory
objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči.
2
Společnost ASA expert, a.s., Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava, IČO 27791891, předložila
obci smlouvu o dílo č. PD/058/04/2014/FU.
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci „Energetické úspory
objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči.
Usnesení č. 2152/62
ZO schvaluje postupovat dle smlouvy o dílo č. PD/058/04/2014/FU, kde je třeba vyzvat
společnost ASA expert, a.s., Konečného 1919/2, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 715 00
ke zhotovení PD stavební část a následně vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
4. Obec obdržela od Operačního programu životního prostředí Akceptování žádosti o podporu
ze SFŽ ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Energetické úspory
objektu HZ, č.p. 321 ve Staříči.
Společnost ASA expert, a.s., Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava, IČO 27791891, předložila
obci smlouvu o dílo č. PD/057/04/2014/FU.
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci „Energetické úspory
objektu HZ, č.p. 321 ve Staříči.
Usnesení č. 2153//62
ZO schvaluje postupovat dle smlouvy o dílo č. PD/057/04/2014/FU, kde je třeba vyzvat
společnost ASA expert, a.s., Konečného 1919/2, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 715 00
ke zhotovení PD stavební část a následně vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.
Hlasováno poměrem hlasů 5-0-0.
5. Proběhlo výběrové řízení pro akci „Oprava antukového hřiště za KD ve Staříči“
Výběrového řízení se zúčastnily společnosti mmcité+a.s. Bílovice 519, TOPSMART, s.r.o.,
Pelclová 2500/5, Ostrava-Moravská Ostrava, Global Sport ČUPA, s.r.o., Nová Ves 35,
Frýdlant n. Ostravicí, Zelený pažit, s.r.o., Žákovská 842/27, Ostrava-Hulváky, Ing. Vladimír
Hampl, SPORTING, P.O.Box 49, Masná 1324/1, Ostrava-Moravská Ostrava.
Cenové nabídky bez DPH:
SPORTING, p.o.box 49, Masná 1324/1, Ostrava-Moravská Ostrava – 649.717,- Kč
mmcité+a.s.Bílovice 519 – 731.057,- Kč
Zelený pažit, s.r.o., Žákovská 842/27, Ostrava-Hulváky – 739.966,- Kč
TOPSMART, s.r.o., Pelclová 2500/5, Ostrava-Moravská Ostrava – 785.688,- Kč
Global Sport ČUPA, s.r.o., Nová Ves 35, Frýdlant n. Ostravicí – 803.428,- Kč.
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila společnost Ing. Vladimír Hampl, SPORTING,
P.O.Box 49, Masná 1324/1, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 60312971.
3
Usnesení č. 2154/62
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení pro akci „Oprava antukového hřiště za
KD ve Staříči“.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat společnost Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING, P.O.Box 49, Masná 1324/1, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 60312971
k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
6. Proběhlo rovněž výběrové řízení na akci „Dovybavení šaten, klubovny a bytu p. č. 1595/2
v obci Staříč“.
Výběrového řízení se zúčastnili:
Stolařství Pavel Saniter, Staříč č.p. 67, Truhlářství Dalibor Lukšík, Dvořákova 955, Frýdlant
nad Ostravicí a Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Třinec.
Tyto firmy předložily cenové nabídky /bez DPH/:
Stolařství Pavel Saniter, Staříč č.p. 67 – 173.723,- Kč
Truhlářství Dalibor Lukšík, Dvořákova 955, Frýdlant nad Ostravicí – 184.400,- Kč
Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Třinec – 198.861,20 Kč
Nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma Stolařství Pavel Saniter, Staříč č.p. 67.
Usnesení č. 2155/62
ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Dovybavení šaten, klubovny a
bytu p.č. 1595/2 v obci Staříč“.
ZO ukládá místostarostovi obce Z. Prokopovi vyzvat firmu Stolařství Pavel Saniter,
Staříč č.p. 67 k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
7. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem přeložka hlavního vodovodního řádu ve Staříči na
pozemku p..č. 21/4 zahrada, předložil obci pan Leonard Podzemný, Ostravská 1570/50, Český
Těšín. Smlouva o dílo ze dne 4. 6.2014 již byla ZO schválena usnesením č. 2024/55 dne
12.5.2014.
Smlouva neobsahovala úhradu v režimu přenesené daňové povinnosti, proto byl předložen
Dodatek č. 1, který toto upřesnění řeší.
Usnesení č. 2156/62
ZO bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2014, předložený
Leonardem Podzemným, Ostavská 1570/50, Český Těšín.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o
právu provést stavbu IP-128015647/1 Staříč-Obec Staříč, přípojka NNk předložila obci jako
budoucímu povinnému ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV. Podmokly, Teplická
874/8.
Předmětem smlouvy je přípojka NNk na pozemku p. č. 1595/2, k.ú. Staříč.
4
Usnesení č. 2157/62
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu provést stavbu IP-128015647/1 Staříč-Obec Staříč, přípojka NNk
předloženou obci jako budoucímu povinnému ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín,
Děčín IV. Podmokly, Teplická 874/8 a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu.
Hlasováno poměrem hlasů 6-0-0.
Zbyněk Prokop
předsedající
Za správnost: T. Filínová
zapisovatel
Ing. Libor Macháček
ověřovatel
Libor Kravčík
ověřovatel

Podobné dokumenty

Zápis z 59. zasedání ZO ze dne 16.6.2014

Zápis z 59. zasedání ZO ze dne 16.6.2014 ZÁPIS z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháč...

Více

Zapis z 6. zasedani ZO ze dne 16.2.2015

Zapis z 6. zasedani ZO ze dne 16.2.2015 19. Předsedkyně finančního výboru Milada Tobolová předložila ZO zápis a usnesení z jednání finančního výboru ze dne 18.12.2014. Usnesení č. 132/1506 ZO bere na vědomí zápis a usnesení finančního vý...

Více