Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE

Komentáře

Transkript

Geoportál – příspěvek ČÚZK pro naplňování směrnice INSPIRE
Geoportál – příspěvek ČÚZK pro
naplňování směrnice INSPIRE
Petr Dvořáček – Zeměměřický úřad
Ivana Valdová – Český úřad zeměměřický a katastrální
Workshop SDI-NET+
10. září 2008, Brno
Obsah prezentace
Vznik Geoportálu – důvody
Postupný vývoj
Technologie
Využití Geoportálu
Průběžný rozvoj Geoportálu s ohledem na
vyhlášení směrnice INSPIRE
Výhledy rozvoje Geoportálu ZÚ
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Vznik Geoportálu
Geoportál vznikl jako komplexní internetové
řešení:
Pro zpřístupnění informací o produktech
Zeměměřického úřadu
Jako nástroj pro poskytování produktů cestou
elektronického obchodu
Od začátku s možností poskytování
mapových služeb WMS
V provozu od roku 2005
Řešení zpracované firmou INTERGRAPH ve
spolupráci s pracovníky ZÚ
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Vznik Geoportálu
Hlavní důvody pro vznik:
•ZÚ spravuje rozsáhlý sortiment geografických
dat a dalších produktů, vyplývá to z působnosti
Úřadu
•Potřeba poskytovat přehledně informace o
nabízené produkci
•Potřeba efektivně vyřizovat objednávky
požadovaných produktů
•Snaha poskytovat nejaktuálnější verze
datových sad
•Nové požadavky na poskytování dat cestou
mapových služeb (WMS služby)
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Postupný vývoj Geoportálu
Rok 2005
Rok 2008
Postupný vývoj Geoportálu:
•Základní stav po implementaci – Aplikace mapových služeb WMS,
Obchodní modul - poskytování informací ve formě metadat, možnost
samostatného sestavení objednávky uživatelem, vybudování nástrojů pro
správu Geoportálu – Administrátorský modul
•Poskytování WMS také prostřednictvím tenkého klienta - GeoProhlížeč
•Postupné obohacování obsahu Geoportálu, posilování instalací
výkonnějšího HW a SW
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Zajištění funkce Geoportálu
• SW řešení založené na technologii
GeoMedia WebMap firmy
Intergraph
• HW – server v budově ČÚZK v
Praze
• Realizační tým – spolupráce
poskytovatele řešení s týmem na
ZÚ (4 pracovníci)
• Správu výdeje a poskytování dat
zajišťují provozní administrátoři
systému– pracovníci obeznámení s
funkcemi Obchodního modulu a
Administrátorského modulu
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Geoportál ZÚ
Průběžně se rozšiřující přínosy Geoportálového řešení
Výhody pro zákazníky :
•
stále nejaktuálnější data, která má ZÚ k dispozici,
•
standardní mapové služby - forma poskytování geodat výhodná pro
zákazníky, ale i pro poskytovatele.
•
zajištěná vizualizace vektorových dat ZABAGED®,
•
obraz dat v různých souřadnicových systémech,
•
nahlížení, ale i práce v různých typech klientů bez lokální instalace dat
(data pro servery MS, desktop GIS, prohlížeče, mobilní GIS),
Výhody pro poskytovatele:
•
vyskladňování a distribuce souborů,
•
možnost transformace dat,
•
převody do různých formátů,
•
sledování práv zákazníků na aktualizaci apod.
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Geoportál a směrnice INSPIRE
• Geoportál je od začátku budován tak, že v současné době
jsou vytvořeny předpoklady pro soulad se principy směrnice
INSPIRE
Základní principy směrnice INSPIRE:
data by měla být sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni,
kde se tomu tak děje nejefektivněji
mělo by být umožněno beze švů kombinovat prostorová data z různých zdrojů a
sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi
prostorová data by měla být vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena
jejími dalšími úrovněmi
prostorová data potřebná k dobré správě by měla být dostupná za podmínek,
které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití
mělo by se usnadnit vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení
vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace za jakých
podmínek je možné tato data využít.
(zdroj www.cenia.cz o INSPIE)
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Metadata prostorových dat
• Metadata popisují produkty vytvářené a spravované ZÚ
• Metadata v současné době podle standardu ISVS v. 1.2
• Vytvořeny předpoklady pro přechod na normu ISO 19115
• Připraven SW k naplňování metadat podle ISO 19115, 19119 a 19139
• V roce 2008 dojde k rozšíření o metadatový portál
• Bude zavedena vyhledávací služba v metadatech datových sad
• Dojde k publikování metadat o datových sadách pomocí katalogové služby
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Metadata prostorových dat
Metadatové informace o datových sadách
K jednotlivým datových sadám v Obchodním modulu v oddíle Metadata u
každého produktu.
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Metadata prostorových dat
Nad rámec INSPIRE – metadata výdejních jednotek - datových souborů
U vybraných produktů, které jsou aktualizovány po mapových listech, je
také možné zjišťovat detailní metadatové informace týkající se jednotlivých
datových souborů - interaktivním dotazováním nad přehledovými mapami s
klady listů jednotlivých produktů.
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Síťové služby
WMS mapové služby – již od roku 2005
Mapové služby nejsou omezené pouze na prohlížení, ale umožňují práci ve
WMS klientech, v kombinaci s daty uživatelů (na vlastních WMS serverech
apod.).
Vektorová data (s dotazováním na atributy prvků)
• ZABAGED®
• Vektorový soubor správních a katastrálních hranic
• GEONAMES
Rastrová data
• Státní mapa 1 : 5 000
• RZM 10
• RZM 50
• Ortofoto ČR
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Mapové služby
– připojení do různých klientů
GIS desktop
Intergraph GeoMedia
ESRI ArcGIS
Misys 7.60 - GEPRO spol. s r.o.
Kristýna GIS systém
Gaia 3 Viewer for Windows
Mapový server
WebMap
WMS prohlížeče veřejně dostupné na Internetu
Intergraph OGC Viewer
WMS prohlížeč firmy HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s.r.o.
WMS klient pro CAD – Microstation
WMS klient MicroStation - Geovap spol. s r.o
WMS klient pro mobilní aplikace
Mobilní GIS-GPS systém - Trimble - software Pathfinder Office, TerraSync Professional
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Síťové služby
Pro veřejnost – v souladu se směrnicí INSPIRE – prohlížecí služby
geografických dat zdarma - od zač. roku 2008
Vektorová data (s dotazováním na atributy prvků)
• Vektorový soubor správních a katastrálních hranic
• GEONAMES
• Bodová pole
• Stanice sítě CZEPOS
Rastrová data
• Státní mapa 1 : 5 000
• Základní mapa České republiky 1 : 10 000 (RZM 10)
• Základní mapa České republiky 1 : 50 000 (RZM 50)
• Ortofoto ČR
• Mapa katastru nemovitostí
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Mapové služby pro veřejnost
Propojení s databází bodových polí
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Síťové služby
Obchodní modul – elektronický obchod pro
objednávání produktů ZÚ - digitálních dat,
tištěných map, mapových služeb.
Informace o produkci – katalog produktů,
metadata, ukázka dat
Agenda poplatků za WMS služby a stahování
souborových dat
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Síťové služby
Interoperabilita - jsou distribuována data v různých souřadnicových
systémech
/* EPSG = European Petroleum
Survey
Group
společnost
spravující databázi informací o
souřadnicových systémech.
• Přesnost transformací mezi jednotlivými souřadnicovými systémy 1 až 2 m,
postačuje plně pro účely GIS.
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Sdílení dat
Jsou vytvořeny předpoklady pro sdílení dat a prohlížecí služby ve veřejné
správě (data nejsou uložena na serverech zbytečně duplicitně)
1.v případě rezortu ČÚZK jsou data KN a data ZÚ pouze u jejich správce) zprovozněno nahlížení na data katastru - katastrální mapy (obr.1)
2.Obdobně - Již jsou poskytovány služby na portálu Centra pro regionální
rozvoj (obr. 2)
(1)
(2)
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Poskytování ZABAGED®
Nová technologie
Třívrstvá architektura systému - databázový server, aplikační server,
klient
Uložení grafických i popisných dat v centrální databázi Oracle 10g
„bezešvým“ způsobem
Centrální databáze dostupná on-line po rezortní síti WAN
Aktualizace grafické i popisné části dat v APV ZABAGED v prostředí
Microstation V8 XM
Aktualizace dat v režimu dlouhých transakcí s optimistickým
přístupem (= změnové řízení)
Nový datový model ZABAGED®
Historizace změn
Systémově generovaný identifikátor
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Poskytování ZABAGED®
Migrace mezi produkční a publikační databází –
nástroj ETL
• Publikační databáze poskytuje
přístup k datům v podobě
vlastního schématu s jasně
nadefinovanými databázovými
pohledy na produkční data.
• Na serveru jsou trvale k
dispozici aktuální data pro
mapové služby i pro výdej
souborových dat.
ETL = Extraction, Transformation, Loading
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Geoportál – mapové služby –
statistiky
Počet přístupů v květnu 2008
Počet přístupů v roce 2008
Výrazně kratší doby než
vyžadují prováděcí
pravidla (3s)
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Geoinformatika ve veřejné správě
Brno 2008
Geoportál ZÚ – další rozvoj
Výhledy dalšího rozvoje Geoportálu ZÚ
Rozšíření volného prohlížení datových sad z produkce ZÚ ZABAGED®.
Řešení Geoportálu ZÚ se osvědčilo = rozšíření Geoportálu do
podoby vstupní brány pro datové sady celého resortu ČÚZK.
Postupné zavedení publikování dat prostřednictvím WFS.
Aktivní podpora uživatelů mapových služeb
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Geoportál a směrnice INSPIRE
• Jak Geoportál naplňuje principy směrnice INSPIRE ?
• Elektronický obchod od roku 2005
• Data jsou poskytována na základě licenčních smluv
• Bezplatné prohlížecí a vyhledávací služby
• Data nejsou duplikována – sdílení dat prostřednictvím služeb
• Technické parametry služeb odpovídají prováděcím pravidlům
• Rozsáhlý monitoring – v souladu s PP
• Nástroj ETL umožňuje průběžnou aktualizaci dat bez přerušení
přístupu uživatelů k datům a službám
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno
Děkujeme za pozornost
Ing. Petr Dvořáček
Zeměměřický úřad
Ing. Ivana Valdová
Český úřad zeměměřický a katastrální
eSDI-NET+, workshop, 10.9.2008, Brno

Podobné dokumenty

Království - Jestřebí hory, ops, Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz

Království - Jestřebí hory, ops, Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz Království - Jestřebí hory, o. p. s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz Region dostane injekci ve výši téměř 10 milionů korun KJH – Dvacet tři žadatelů prezentovalo během 11. až 13. června před ho...

Více

PDA

PDA výhoda je podobnost s operačním systémem Windows, který je dobře známý uživatelům stolních počítačů. Dříve oproti Palmům měly větší rozměry a hmotnost přístrojů. U Pocket PC je také častěji k viděn...

Více

Typ úlohy 1 – Tvorba DMT Zdroje dat pro tvorbu DMT

Typ úlohy 1 – Tvorba DMT Zdroje dat pro tvorbu DMT Digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G): body v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) s výškou odvozenou z dat leteckého laserového skenování rozložené na zemském povrchu, budovách a rostlinn...

Více

Hexagon: Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti

Hexagon: Podpora chytrého řízení změn nejen v oblasti Technologie: Hexagon Geospatial GeoMedia Smart Client

Více

Technologické zázemí resortu ČÚZK

Technologické zázemí resortu ČÚZK stanovují co může a co nemůže dělat • obecně platí, že jeden člověk nesmí mít přiděleny takové role, které by mu umožnily provést celé řízení od založení do jeho ukončení

Více