Pupp Journal Sommer 2013

Komentáře

Transkript

Pupp Journal Sommer 2013
L É T O
I
S O M M E R
I
S U M M E R
2
I
2 0 1 3
PuppJournal
w w w.pu pp. cz • w w w. s ummi tho te l s. co m
No Better
Place to Go
American Roulette ❖ Blackjack
Russian Poker ❖ Slots
All games in EUR & Cz
All major credit cards & foreign currencies
OPEN 7 p.m. to 4 a.m.
Passport required • Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2
Tel.: +420 353 224 157 • www.czechcasinos.cz
Content
Události I Ereignisse I Events
5-9
Rozhovor I Gespräch I Interview
10 - 11
Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family 12 - 13
Nabídky I Angebote I Offers
14 - 15
Gastronomie I Gastronomy
16 - 20
Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky
21 - 23
Ozvěny slavných návštěv I Nachklänge der berühmten Besuche I Echoes of Famous Visits
24 - 26
Spa & Wellness
27 - 29
Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary
30 - 33
Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes
34 - 39
Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations
39 - 41
Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
42
Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
43
Pupp Journal - Léto I Sommer I Summer 2013
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, www.kvpoint.cz, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová • Editor: Jitka Kulhánková
Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala • Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary • Vychází v nákladu 5000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I 360 01 Karlovy Vary I Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 I Fax: +420 353 224 032 I [email protected] • www.pupp.cz
supported by
Editorial
Vážení hosté, milí čtenáři,
v Grandhotelu Pupp právě započala nová etapa karlovarského lázeňství. Vybudováním rozsáhlých balneoprovozů s bazénem se zrodila nová tradice proslaveného hotelu. V tomto čísle Vám chceme představit velmi moderní
lázeňské provozy vybudované v kontrastu s historizujícími hotelovými objekty. Grandhotel Pupp je tedy nejen
vyhlášeným a oblíbeným hotelem, ale stává se také úplným lázeňským zařízením se všemi tradičními i moderními procedurami. Ráda bych Vás také upozornila na nový vzhled náměstí před hotelem s čerstvě zasazeným
třicetiletým javorem. Grandhotel Pupp je rovněž golfovým a kongresovým hotelem, dokáže také poskytnout
dokonalé služby firemním akcím. O tom svědčí např. nedávný HOPI ples, pořádaný majitelem firmy HOPI
Františkem Piškaninem, který byl vyhlášen nejlepším českým podnikatelem roku 2012. Součástí hotelových
prostor je také Pupp Casino Club, kde jsme provedli rekonstrukci interiéru. I letos Vám nabízíme celou řadu
cenově výhodných pobytových balíčků a v jednotlivých měsících také lákavé menu v našem Grandrestaurantu.
Těšíme se s Vámi na setkávání ve všech prostorách Grandhotelu Pupp.
Přeji Vám nádherné léto.
Geehrte Gäste, liebe Leser,
im Grandhotel Pupp begann gerade eine neue Etappe des Karlsbader Kurwesens. Dadurch, dass man einen umfangreichen Balneobetrieb
mit einem Relaxpool errichtete, entstand eine neue Tradition des berühmten Hotels. In dieser Ausgabe möchte man Ihnen die sehr modernen Kurbetriebe vorstellen, die im Kontrast mit den historisierenden Hotelgebäuden erbaut wurden. Das Grandhotel Pupp ist also nicht
nur ein berühmtes und beliebtes Hotel, sondern es wird auch zu einer Kureinrichtung mit allen traditionellen sowie modernen
Anwendungen. Ich möchte Sie gern auch auf die neue Gestaltung des Platzes vor dem Hotel mit einem frisch gepflanzten dreißigjährigen
Ahorn aufmerksam machen. Das Grandhotel Pupp ist ebenso ein Golf- und Kongresshotel. Weiter kann es vollkommene Dienstleistungen
auf den Firmenveranstaltungen bieten, worüber der neulich veranstaltete HOPI Ball zeugt. Diesen veranstaltete der Eigentümer der Firma
HOPI Herr František Piškanin, der zu dem besten tschechischen Unternehmer des Jahres 2012 erklärt wurde. Ein Teil der Hotel­räum­
lichkeiten ist auch der Pupp Casino Club, wo man die Innenräume renovierte. Auch in diesem Jahr bietet man Ihnen eine ganze Reihe von
preisgünstigen Aufenthaltspaketen und in den einzelnen Monaten auch ein verlockendes Menü in unserem Grandrestaurant. Wir freuen
uns auf das Treffen mit Ihnen in allen Räumlichkeiten vom Grandhotel Pupp.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer.
Dear guests, dear readers,
A new stage in Karlovy Vary balneology has just started in the Grandhotel Pupp. Building new vast spa departments with a relax pool
marked the beginning of a new tradition of the famous hotel. We would like to present the very modern spa departments to you. They were
built as a contrast to historizing hotel buildings. So the Grandhotel Pupp is not only a renowned and popular hotel but it has also become
a complete spa facility with all both traditional and modern treatments. I would also like to direct your attention to the new appearance of
the square in front of the hotel with a recently planted 30-year-old maple tree. The Grandhotel Pupp is also a golf and congress hotel and
is able to provide perfect services to firm events, which the recent HOPI ball has proved. It was organized by the owner of the firm HOPI
František Piškanin, the best Czech businessman of the year 2012. A part of the hotel rooms is the Pupp Casino Club too, whose interior was
renovated. We are offering a number of advantageous stay packages this year too and an attractive menu in our Grand­restaurant in individual months. We are looking forward to meeting you in all rooms of the Grandhotel Pupp.
I wish you a beautiful summer.
Za celý tým Grandhotelu Pupp
Für das gesamte Grandhotel Pupp Team
On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp
Andrea Pfeffer-Ferklová
4
4
General Manager of the Grandhotel Pupp
Events
Zahájení lázeňské sezóny
První květnový víkend byla v Karlových Varech zahájena letní lázeňská sezóna. Primátor města Petr Kulhánek v uvítacím projevu označil nastupující období za velmi významné, neboť jednak začíná platit
nový lázeňský statut, jednak se město stává oficiálním kandidátem
zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO. Tradičního svěcení
pramenů se ujal papežský nuncius Giuseppe Leanza. Slavnosti pokračovaly mší, průvodem Karla IV., koncerty a radovánkami.
Hodina Země
Symbolickým ztlumením světel se Grandhotel Pupp v sobotu 23. března 2013 od 20.30 do 21.30 hod. přihlásil k mezinárodnímu happeningu Hodina Země na podporu ochrany klimatu. Rádi jsme tak v rámci
celosvětové kampaně podpořili obecný zájem o šetrnější přístup k životnímu prostředí. Naši hosté využili tuto jedinečnou chvíli k romantickému posezení při svíčkách v našich restaurantech a barech.
Stunde der Erde
Mit symbolischer Lichtdämpfung unterstützte das Grandhotel
Pupp am Samstag den 23. März 2013 von 20.30 bis 21.30 Uhr die
internationale Aktion Stunde der Erde. Wir möchten mit dieser
Umweltschutzaktion das Umweltbewusstsein erhöhen. Unsere
Gäste genossen den einzigartigen Moment beim romantischen
Verweilen in unseren Restaurants und Bars.
Earth Hour
With symbolic light dimming on Saturday 23rd March 2013 from
8.30 to 9.30 p.m. the Grandhotel Pupp participated in the international happening Earth Hour supporting climate protection.
Within the global campaign we would like to support the general
interest in friendly approach to the enviroment. Our guests took
advantage of this unique moment for a romantic candlelit sitting in
our restaurants and bars.
Die Eröffnung der Kursaison
Das erste Maiwochenende wurde in Karlsbad die sommerliche
Kursaison eröffnet. Der Oberbürgermeister der Stadt Petr Kulhánek
bezeichnete die kommende Zeit in seiner Begrüßungsrede für sehr
bedeutend, denn einerseits tritt der neue Kurstatus in Kraft, anderseits wird die Stadt zum offiziellen Kandidaten für die UNESCOWeltkulturerbe-Liste. Die traditionelle Quellenweihe erteilte der
Apostolische Nuntius Giuseppe Leanza. Weiter gab es eine Messe,
den Umzug Karl IV., Konzerte und viel Vergnügen.
Opening of the Spa Season
The summer spa season was opened in Karlovy Vary at the first
weekend of May. The mayor of the town Petr Kulhánek termed the
coming season as a very important one in his welcoming speech
because a new spa status has started to be valid and the town is
becoming an official candidate for an entry in the World Heritage
Unesco list. Giuseppe Leanza, a papal nuncio, consecrated the
springs and the celebrations continued with a mass, Charles IV
procession, concerts and other events.
www.pupp.cz
5
Events
Food Festival Karlovy Vary
První květnová sobota opět patřila nejlepším kuchařským a barmanským týmům z Karlových Varů a regionu. Návštěvníkům letošního Food Festivalu připravily na 5000 porcí specialit. Grandhotel
Pupp získal ovace za telecí plec připravenou způsobem „sous vide“.
Na pódiu se odehrály soutěže v přípravě palačinek, špízů a v otevírání ústřic. Běh Vrchní, prchni oslavil svůj jubilejní pátý ročník
a tradičně završil letošní svátek gastronomie v Karlových Varech.
Vydařená akce probíhala za podpory Města Karlovy Vary, agentury
CzechTourism a společnosti MAKRO.
Das Food Festival Karlsbad
Světová premiéra v Grandhotelu Pupp
Pod vedením šéfdirigenta Martina Lebela byla provedena ve
Slavnostním sále Grandhotelu Pupp světová premiéra dvanáctidílné rockové mše The Rock Mass. Na vystoupení se podílel
Karlovarský symfonický orchestr, jazzový Karlovarský Repre Band
a vokální sólisté z Londýna Kirsten Joy a Gaz Twist. Rocková mše
je unikátní hudební projekt českého skladatele Daniela Kyzlinka
a anglického textaře Johna de Jonga.
Eine Weltpremiere im Grandhotel Pupp
Unter der Leitung des Chefdirigenten Martin Lebel wurde im
Festsaal vom Grandhotel Pupp die Weltpremiere der zwölfteiligen
Rockmesse The Rock Mass aufgeführt. Auf dem Auftritt nahmen
auch das Karlsbader Symphonieorchester, das Karlsbader Repre
Band Jazzorchester und die Vokalsolisten aus London Kirsten Joy
und Gaz Twist teil. Die Rockmesse ist ein einmaliges Musikprojekt
des tschechischen Komponisten Daniel Kyzlink und des englischen
Texters John de Jong.
A World Premiere in the Grandhotel Pupp
A world premiere of the Rock Mass, which consists of twelve parts,
was played under the baton of the principal conductor Martin
Lebel in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp. The Karlovy Vary
Symphony Orchestra, the Karlovy Vary Repre Band and vocal soloists from London Kirsten Joy and Gaz Twist participated in the
concert. The Rock Mass is a unique musical project of the Czech
composer Daniel Kyzlink and the English lyricist John de Jong.
6
Der erste Maisamstag gehörte erneut den besten Koch- und
Barkeeperteams aus Karlsbad und der Umgebung. Den Besuchern
des diesjährigen Food Festivals bereiteten Sie an die 5000 Portionen
Spezialitäten vor. Das Grandhotel Pupp bekam Beifall für die Kalbs­
schulter, die auf die „Sous Vide“ Art vorbereitet wurde. Am Podium
gab es einen Wettbewerb, in dem Pfannkuchen und Spieße vorbereitet wurden und in dem Austern geöffnet wurden. Der Kellnerlauf
Vrchní, prchni feierte seinen fünften Jubiläumsjahrgang und beendete traditionell das diesjährige Gastronomiefest in Karlsbad. Die
gelungene Veranstaltung verlief unter Unterstützung der Stadt
Karlsbad, der Agentur CzechTourism und der Gesellschaft MAKRO.
The Food Festival Karlovy Vary
The best teams of cooks and barmen from Karlovy Vary and the region presented their skills again on the first Saturday in May. They
prepared almost 5,000 portions of specialities for the visitors to this
year´ s Food Festival. The Grandhotel Pupp received a huge ovation
for its shoulder of veal cooked “souse vide”. Competitions in cooking
pancakes, meat on skewers or opening of oysters took place on the
stage. The Runaway Waiter race celebrated its fifth anniversary and
crowned traditionally this year´s holiday of gastronomy in Karlovy
Vary. The successful event was supported by the town of Karlovy
Vary, the Czech Tourism Agency and the company MAKRO.
Events
Velké společenské firemní setkání
ve Slavnostním sále
Slavnostní ples a galavečer významné logistické firmy HOPI s.r. byl
pořádán k 20. výročí založení společnosti. Konal se ve Slavnostním
sále a dalších prostorách Grandhotelu Pupp. František Piškanin,
majitel a zakladatel firmy zde ocenil nejlepší pracovníky. Součástí
programu byla slavnostní večeře, taneční a pěvecká vystoupení
hvězd, raut a samozřejmě tanec.
Ein großes gesellschaftliches
Firmentreffen im Festsaal
Zum 20. Gründungsjubiläum der bedeutenden logistischen Firma
HOPI s.r.o. wurden ein Festball und ein Galaabend veranstaltet. Sie
fanden im Festsaal und in den weiteren Räumlichkeiten des Grand­
hotels Pupp statt. František Piškanin, der Besitzer und Gründer der
Gesellschaft würdigte hier die besten Angestellten. Am Programm
waren ein festliches Abendessen, Tanz- und Musikauftritte der Stars
und ein Buffet, natürlich wurde auch getanzt.
Kasino v novém
S novou sezónou začíná svou novou etapu také Pupp Casino Club
ve stylově zrenovovaném prostoru Grandhotelu Pupp. Velkolepá
hala s dominantním vitrážovým stropem je prodchnutá exkluzivní
atmosférou filmu Casino Royale, kterou si jistě příznivci bondovské
série nenechají ujít. A nejen oni. Společnost Czech Casinos, která
kasino provozuje, Vás zve k návštěvě a přeje štěstí ve hře.
Das Kasino im Neuen
A Big Social Firm Meeting in the Festive Hall
A gala ball and a gala evening of the important logistic firm HOPI
was organized on the occasion of the 20th foundation anniversary
of the company. It was held in the Festive Hall and other rooms of
the Grandhotel Pupp. František Piškanin, the owner and founder of
the firm appreciated the best employees here. Parts of the programme were a gala dinner, dance and singing performances of stars,
a banquet and, of course, dance.
Mit der neuen Saison beginnt seinen neuen Zeitabschnitt auch der
Pupp Casino Club, in einem stilvoll erneuerten Raum des Grandhotels
Pupp. Die prächtige Halle mit einer dominanten Vitragendecke
erinnert an die Atmosphäre des Filmes Casino Royale, die sich sicher
die James Bond Fans nicht entgehen lassen. Und nicht nur sie. Die
Gesellschaft Czech Casinos, die das Kasino betreibt, lädt Sie zu
Besuch ein und wünscht Ihnen viel Glück im Spiel.
The Casino in a New Coat
The Pupp Casino Club, too, is beginning a new spa season in a stylishly renovated room. The grand hall with an imposing stain-glass
ceiling is filled with the exclusive atmosphere of the film Casino
Royale, which the lovers of Bond films will surely not miss. And not
only them. The company Czech Casinos, which runs the casino,
would like to invite you to come too and wishes you good luck in
your game.
www.pupp.cz
7
Events
Strom Grandhotelu Pupp
„Postav dům, zasaď strom...“ V návaznosti na toto rčení a na završení výstavby nové budovy wellness centra Grandhotelu Pupp byl
před hotelem na Mírové náměstí zasazen v pondělí 15. dubna
10 metrů vysoký a 30 let „mladý“ javor Acer Platanoides Eurostar.
Byl přivezen až z berlínského zahradnictví. Krásný strom je předzvěstí dalších úprav náměstí, na jehož konečnou podobu se můžete
těšit při svém podzimním pobytu.
Der Grandhotel Pupp Baum
„Baue ein Haus, pflanze einen Baum...“ In Bezug auf diese
Redewendung und als Krönung des Aufbaus von dem neuen
Gebäude des Grandhotel Pupp Wellnesszentrums wurde vor dem
Hotel am Montag, den 15. April ein 10 Meter hohe und 30 Jahre
„junge“ Ahorn Acer Platanoides Eurostar gepflanzt. Er wurde bis
aus einer Berliner Gärtnerei gebracht. Der schöne Baum ist ein
Vorbote vom weiteren Umbau des Platzes (Mírové náměstí), auf
dessen neue Gestaltung Sie sich während Ihres Herbstaufenthaltes
freuen können.
Děti v Grandhotelu Puppu?
Ano, o novou generaci svých hostů pečuje tento slavný hotel. Na
jaře hostil třídu „druháků“, vítězů soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění Grandhotelu Pupp. Odměnou jim bylo kompletní menu.
Pod vedením třídní učitelky M. Pivkové, obchodní manažerky
J. Markusové a šéfkuchaře R. Kotlána se jim dostalo poučení o základech stolování a společenské výchovy.
Kinder im Grandhotel Pupp?
Ja, dieses berühmte Hotel kümmert sich um die neue Generation
seiner Gäste. Im Frühling bewirtete es eine Klasse „der Zweit­
klässler“, die Sieger im Wettbewerb um das schönste Bildwerk des
Grandhotels Pupp. Als Belohnung bekamen sie ein komplettes
Menü. Unter der Leitung der Klassenlehrerin M. Pivková, der
Geschäftsmanagerin J. Markusová und dem Chefkoch R. Kotlán
wurden sie über die Grundlagen der Tischkultur und der gesellschaftlichen Erziehung belehrt.
Children in the Grandhotel Pupp?
Yes, this famous hotel looks after a new generation of its future
guests. It played host to a class of second-formers, the winners of the
competition for the best picture of the Grandhotel Pupp, in spring.
They were rewarded with a complete menu. Led by their teacher
M. Pivková, the sales manager J. Markusová and the chef
­ anners.
R. Kotlán, they got information about banqueting and good m
8
The Tree of the Grandhotel Pupp
“Build a house, plant a tree ...” Further to this saying and completing
the construction of the new building of the wellness centre of the
Grandhotel Pupp, a ten-metre-high and 30-year- “young” Acer
Platanoides Eurostar tree was planted in front of the hotel in Mírové
Square on Monday 15th April. It was brought from a garden centre
in Berlin. The beautiful tree announces further improvements in the
square. You can look forward to its final appearance in autumn.
Events
Guest Shop
Vlastní prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými předměty otevře v červnu Grandhotel Pupp pro své hosty
i návštěvníky Karlových Varů. Exkluzivní obchůdek najdete ve vstupní hale recepce Park Side. Chybět nebudou tradiční karlovarské
a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu
a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám s výběrem ráda pomůže.
Das Grandhotel Pupp eröffnet im Juni für seine Gäste und die Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken,
der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Das exklusive Geschäft findet man in der Park Side Empfangshalle. Man bekommt
hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem Firmenzeichen
vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren, besuchen sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen Geschenk
sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein.
The Grandhotel Pupp will open its own shop selling souvenirs, spa cosmetics and gifts for its guests as well as visitors to the town
in June. You will find the exclusive small shop in the foyer of the Park Side reception. It will offer traditional Karlovy Vary
and regional products, interesting publications and unique gifts with the logo of the Grandhotel Pupp. Draw inspiration from
our shop and please yourself or your friends and relatives with a great present. Pleasant shop assistants will help you to choose it.
www.pupp.cz
9
Interview
ROZHOVOR
S GENERÁLNÍ
ŘEDITELKOU
GRANDHOTELU
PUPP
Andrea Pfeffer-Ferklová je generální ředitelkou Grandhotelu Pupp od
r. 2006. Vystudovala VŠE v Praze. V letech 2001-2003 pracovala
v Grand­hotelu Pupp jako manažerka marketingu, v letech 2003-2006
na pozici vedoucí obchodního oddělení.
V roce 2004 získala ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR jako
Mladý manažer roku, v roce 2012 jako hoteliér roku. V dubnu
2013 byla Českou manažerskou asociací zvolena nejlepším manažerem Odvětví cestovní ruch za rok 2012. Je náruživou sportovkyní, má ráda běh, golf, tenis, více než sedm let se trenérsky věnuje
spinningu. Je zakladatelkou Carlsbad Convention Bureau (CCB),
které se snaží propagovat karlovarský region také v oblasti kongresové turistiky. Je předsedkyní krajské sekce AHR. V roce 2009 založila Karlovarský Food Festival, který je každoročně součástí zahájení lázeňské sezóny.
Jak se Vám žije v Karlových Varech?
Vyrostla jsem v nedalekém v Chodově, střední školu navštěvovala
právě zde ve Varech, prožila tu první lásky a v současné době bydlíme s manželem v Otovicích. Zůstávám tedy prozatím stále v těsné
blízkosti města, které mám moc ráda. Je pravda, že podmínky pro
život jsou tu poněkud ztížené nedostatkem pracovních míst, ale jinak
je město krásné. Odevšad je kousek do přírody a to mě moc těší.
Máte ve městě své oblíbené místo?
Tím místem je pro mě Grandhotel Pupp. Má zvláštní auru, všude tu dýchá
obrovský kus historie. Díky své práci jsem neustále v kontaktu s mnoha
lidmi, takže mám pocit, že jsem stále uprostřed obrovského ruchu, zajímavého dění. Když chci být sama, ráda zajdu lesní procházkou na vyhlídku Karla IV., nebo se vydám na kole přes Tuhnice do Svatošských skal.
10
Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp?
Grandhotel Pupp je pro mě srdeční záležitostí. Jsem s Puppem
propojena pupeční šňůrou, takže je to spojení velmi silné a na celý
život. V této chvíli je vše samozřejmě umocněno pozicí, kterou zde
zastávám. Mám moc ráda prostředí, které má tak zvláštní atmosféru. Těžce se mluví o něčem, čeho jsem vlastně součástí. Snažím se
ze všech sil, abychom zanechali i dalším generacím maximum toho,
co nám bylo předáno z minulosti.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Rozhodně by měli navštívit náš hotel a letos nově vybudované
Wellness a Spa. Ojedinělé propojení nového moderního bazénu se
saunami a s historickou budovou hotelu není možné vidět jen tak
někde. Tři spojovací tunely, speciální vitrážová okna, nádherné obklady, to vše dýchá luxusem a jedinečností. Má-li někdo chuť strávit romantické chvíle jen ve dvou, určitě by měl vyzkoušet naše nové Royal
Spa Suite, které nabízí také privátní saunu, či whirlpool. K tomu všemu ještě nabídka áyurvédských masáží přímo od maséra ze Srí Lanky
- to je dokonalé propojení, jak si odpočinout a relaxovat.
EIN GESPRÄCH MIT DER GENERALDIREKTORIN
DES GRANDHOTELS PUPP
Andrea Pfeffer-Ferklová ist die Generaldirektorin vom Grandhotel
Pupp seit dem Jahre 2006. Sie absolvierte die Ökonomische
Hochschule in Prag. In den Jahren 2001-2003 war sie im Grandhotel
Pupp als Marketing Managerin angestellt und in den Jahren 20032006 als Chefin der Geschäfts­abteilung. Im Jahre 2004 erhielt sie
den Preis der Assoziation der Hotels und Restaurants der Tsche­
chischen Republik für den Jungen Manager des Jahres, im Jahre
Interview
2012 für den Hotelier des Jahres. Im April 2013 wurde sie von der
Tschechischen Managerassoziation zum besten Manager im
Bereich des Fremdenverkehrs für das Jahr 2012 gewählt. Sie ist eine
leidenschaftliche Sportlerin, sie mag Laufen, Golf und Tennis.
Mehr als sieben Jahre lang widmet sie sich als Trainerin dem
Spinning. Sie gründete das Carlsbad Convention Bureau (CCB),
das sich bemüht, für die Karlsbader Region auch im Bereich des
Kongresstourismus zu werben. Sie ist die Vorsitzende der
Kreisabteilung der AHR. Im Jahre 2009 gründete sie das Karlsbader
Food Festival, das jedes Jahr zur Kursaisoneröffnung stattfindet.
Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad?
Ich wuchs in der nicht weit entfernten Stadt Chodov auf, die
Fachschule besuchte ich hier in Karlsbad, erlebte hier die ersten
Lieben und zurzeit wohne ich mit meinem Ehemann in Otovice.
Ich bleibe also vorerst immer in der unmittelbaren Nähe der Stadt,
die ich sehr mag. Es stimmt, dass die Lebensbedingungen hier
gewissermaßen durch mangelnde Arbeitsplätze erschwert sind,
aber sonst ist die Stadt schön. Überallher ist es nicht weit in die
Natur, was mich freut.
Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort?
Dieser Ort ist für mich das Grandhotel Pupp. Es hat eine besondere Aura, überall spürt man die Geschichte. Dank meiner Arbeit bin
ich stets im Kontakt mit vielen Leuten, also habe ich das Gefühl,
dass ich immer inmitten riesigen Treibens und interessanten
Geschehens bin. Wenn ich alleine sein möchte, spaziere ich durch
den Wald zur Aussicht Karl IV., oder ich fahre mit dem Rad über
Tuhnice zu Svatošské skály (Hans Heilig Felsen).
Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp?
Das Grandhotel Pupp ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich
bin mit dem Pupp durch die Nabelschnur verbunden, also ist es
eine sehr starke Verbindung und für das ganze Leben. In dieser Zeit
ist alles natürlich durch die Position, die ich hier vertrete, verstärkt.
Ich mag sehr das Milieu, das so besondere Atmosphäre hat. Man
spricht schwer davon, wessen Bestandteil man eigentlich ist. Ich
bemühe mich aus Leibeskräften, dass man auch den weiteren
Generationen das Maximum davon hinterlässt, was uns aus der
Vergangenheit übergeben wurde.
Was würden Sie unseren Lesern ausrichten?
Jedenfalls sollten Sie unser Hotel und das in diesem Jahr neu errichtete Wellness und Spa besuchen. Die einmalige Verbindung des
neuen modernen Bassins mit Saunas mit dem historischen
Hotelgebäude ist kaum woanders zu sehen. Drei verbindende
Tunnels, besondere Glasmalerei, wunderschöne Fliesen, das alles
wirkt luxuriös und einmalig. Falls jemand romantische Augenblicke
nur zu zweit verbringen möchte, sollte er bestimmt unsere neue
Royal Spa Suite besuchen, die auch eine private Sauna oder
Whirlpool bietet. Zu dem allen noch das Angebot an ayurvedischen
Massagen direkt von einem Masseur aus Sri Lanka – das ist eine
einmalige Verbindung, wie sich auszuruhen und zu entspannen.
www.pupp.cz
AN INTERVIEW WITH THE GENERAL MANAGER
OF THE GRANDHOTEL PUPP
Andrea Pfeffer-Ferklová has been the general manager of the
Grandhotel Pupp since the year 2006. She graduated from the
University of Economics in Prague. Then she worked as a marketing
manager in the Grandhotel Pupp from 2001 to 2003 and later, between
2003 and 2006, as the head of the business department. She received
a Young Manager of the Year award from the Association of Hotels and
Restaurants of the C.R. in 2004 and became the hotelier of the year in
2012. The Czech Management Association declared her the best manager in the field of tourism in 2012. She is a keen sportswoman and
likes running, golf and tennis and has been training spinning for more
than seven years. She is the founder of the Carlsbad Convention
Bureau (CCB), which is trying to publicize the Karlovy Vary region in
the field of congress tourism. She is the president of the regional section
of the AHR. In 2009 she founded the Karlovy Vary Food Festival which
is a part of the opening of the spa season every year.
How do you like living in Karlovy Vary?
I grew up in nearby Chodov and attended a secondary school just
here, in Karlovy Vary, I had my first loves here and at present I live
in Otovice together with my husband. It means that I keep staying
close to the town which I like a lot. It is true that living conditions
are a bit complicated here owing to the lack of working possibilities
but otherwise the town is beautiful. It is a short way to nature from
everywhere and I enjoy it a lot.
Do you have your favourite places in the town?
My favourite place is the Grandhotel Pupp. It has a special aura and
you can feel history everywhere. I am always in touch with lots of
people thanks to my work and it keeps me busy and in the middle
of things. When I want to be alone, I go for a walk through a wood
to Charles IV Lookout or I ride a bike via Tuhnice to the Svatošské
skály Rocks.
How would you describe your relationship to the Grandhotel Pupp?
The Grandhotel Pupp is a matter of heart for me. I am connected
to it by an umbilical cord, which means the connection is very
strong and forever. Of course, everything is intensified by the post
which I am holding now. I really love the place with such a specific
atmosphere. It is difficult to speak about what I am actually a part
of. I am trying hard to leave the next generations as much as possible of what was handed over to us in the past.
What message would you like to send to our readers?
They should definitely visit our hotel and the new Wellness and Spa
Department which was built this year. They cannot often see such
a unique combination of the new modern swimming pool with saunas and the historical building of the hotel. Three connecting tunnels, special stain-glass windows and beautiful facing create an impression of luxury and uniqueness. If someone feels like spending
romantic whiles in two, he must try our new Royal Spa Suite which
offers a private sauna or a whirlpool bath. In addition to it, there is
an offer of ayurveda massages carried out by a masseur directly from
Sri Lanka – it is a perfect opportunity to have a rest and relax.
11
Saga of the Pupp Family
Josef a Johan
Druhá generace Puppů
Johann Georg Pupp, Otec zakladatel, snil o úspěchu, kterým by on,
přivandrovalec, ohromil úctyhodné měšťany, o hotelu tak velikém,
že by se tam vešel celý Valdštejnův doprovod. Jemu samotnému už
na takový úkol nezbývaly síly. Navíc mu zemřela Franzisca, kterou
hluboce miloval. Oženil se pak ještě jednou, v předčasném podzimu svého vyčerpávajícího života. Ale děti mu dala jen Franzisca:
dva syny, Josefa a Johanna.
Byl čas válek s Napoleonem a Johann Georg hleděl do budoucnosti s obavami. Přesto věřil, že synové uskuteční, co on sám nestačil
vykonat, koupit Saský sál, a také Boží oko. První z Puppů, Johann
Georg, zemřel roku 1810 ve věku pouhých dvaapadesáti let.
Revoluce ve Francii Karlovarským pomohla: pud sebezáchovy velel
francouzské šlechtě uchýlit se co nejdál od Paříže. Tak např. příbuzní nešťastného Ludvíka XVI. objevili Karlovy Vary, přijel
i Metternich, císařská rodina, vítězové nad Napoleonem i Na­po­
leonova choť, zázračnou vodu zde v těch časech srkali slavní umělci, také Chopin, Beethoven a samozřejmě Johann Wolfgang Goethe,
který zde strávil třináct sezón. Návštěvníků přibývá. Jaká příležitost
pro druhou generaci Puppů! Využijí ji? Kdyby byl Johann Georg
živ, musel by se v tom čase od činů svých synů s bolestí odvrátit.
Nebo aspoň od toho staršího, Josefa. Josefovi, vyučenému cukráři,
připadl Český sál i Puppovy aleje. Otcovo dílo nerozmnožil, ba
naopak. Oženil se s řeznickou dcerkou Barborou Urbanovou z domu U Tří jehňátek a bez jediného potomka zemřel. Byl tu sice ještě
bratr Johann. Jako mladší zdědil jakási dvě obchodní skladiště
a dřevěnou kůlnu u Českého sálu. Naštěstí byl i dědicem rodinného
domu Meloun. Josef bez ohledu na otcovu závěť dal před smrtí
přepsat majetek na svou choť Barboru, s níž se Johann pak léta
soudil, marně. Zklamaný Johann si otevřel v Melounu kavárnu
a zanevřel na svět. Ale ani Barbora se dlouho z vítězství neradovala,
protože neměla k podnikání talent, zkrachovala a rozprodala Český
12
sál třem vlastníkům. Vlastníci ponechali Barboře sál v nájmu, ta
však nedokázala využít této šance, pro ni poslední. V Českém sále
se pak střídala řada nájemců, zpravidla cizích. Johann se znovu
pokusil o získání sálu soudní cestou, znovu byl poražen. Zdálo se,
že sen Johanna Georga, Otce zakladatele, o velikém hotelu pod
žezlem Puppů je v troskách. Skutečnost, že vše dopadlo jinak, vypadá jako zázrak...
Die zweite Generation – Josef und Johann
Johann Georg Pupp, der Gründungsvater, träumt vom Erfolg, mit dem
er, der Zuwanderer, die Augen allen ehrwürdigen Bürgern aus­wischen
würde. Von einem Hotel so groß, daß in ihm das ganze Gefolge
Wallensteins hinein gehen würde. Ihm selbst blieben für so eine
Aufgabe keine Kräfte mehr übrig. Und es starb ihm Franzisca, die er
aufs tiefste liebte. Er heiratete dann noch einmal, im vorzeitigen
Herbst seines aufreibenden Lebens. Aber Kinder schenkte ihm nur
Franzisca: zwei Söhne, Josef und Johann. Es war Kriegszeit mit Na­
poleon und Johann Georg blickte in die Zukunft mit Bedenken. Trotz­
dem glaubte er, daß die Söhne das verwirklichen, was er selbst nicht
vollbrachte. Daß es ihnen gelingen wird den Sächsischen Saal zu kaufen und auch das Auge Gottes. Der erste der Pupps, Johann Georg,
starb im Jahre 1810 in einem Alter von nur zweiundfünfzig Jahren.
Die Revolution in Frankreich half den Karlsbadern: der Selbster­halt­
ungstrieb befahl dem französischen Adel sich am weitesten von Paris
abzuwenden. So entdeckten die Verwandten des unglücklichen
Ludwigs XVI. Karlsbad. Es kam auch Metternich an, die kaiserliche
Familie, Sieger über Napoleon auch Napoleons Gattin, das Wunder­
wasser schlurften hier in diesen Zeiten berühmte Künstler, auch
Chopin, Beethoven und selbstverständlich Johann Wolfgang Goethe,
der hier dreizehn Saisons verbrachte. Besucher nehmen zu. Welche
Gelegenheit für die zweite Generation der Pupps! Nützen sie sie aus?
Saga of the Pupp Family
Wenn Johann Georg leben würde, müßte er sich in jener Zeit von den
Taten seiner Söhne mit Schmerz abwenden. Oder wenigstens von dem
älteren, Josef. Josef, dem gelernten Zuckerbäcker fiel der Böhmische
Saal sowie die Pupp'schen Alleen zu. Er erweiterte Vaters Werk um
keinen Finger breit. Er heiratete die Fleischerstochter Barbara Urban
aus dem Hause Zu den drei Lämmchen und ohne jeden Nachkommen
starb er. Es war hier noch der Bruder Johann. Als Jüngerer erbte er
irgendwelche zwei Geschäftslager und einen hölzernen Schuppen
­beim Böhmischen Saal. Zum Glück war er auch Erbe des Familien­
hauses Melone. Im Testament von Johann Georg stand nämlich, daß
wenn der ältere Bruder ohne Nachkommen stirbt, fällt der Saal mit
dem Alleen dem jüngeren Bruder zu. Johann Georg wollte so sein
Vermögen für seine Familie erhalten. Aber Josef machte auch dies
zunichte: er ließ er seinem Tod den Besitz auf seine Gattin Barbara
umschreiben. Der Bruder Johann prozessierte dann Jahre lang, vergebens. Der enttäuschte Johann öffnete in der Melone ein Kaffeehaus
und entsagte sich der Welt. Aber nicht einmal die Barbara freute sich
lange von dem Sieg. Sie machte Bankrott und verkaufte den
Böhmischen Saal an drei Eigentümer. Die Eigentümer überließen der
Barbara den Saal gemietet, die Barbara schaffte es nicht einmal diese
Chance sich zu erhalten, für sie die letzte. Im Böhmischen Saal wechselten dann eine Reihe von Mietern, zumeist Fremde, bis es dem
Johann in dem unweiten Kaffeehaus das Herz entreißen konnte.
Nochmals versuchte er einen gerichtlichen Weg, erneut wurde er
geschlagen. Es schien schon, daß der Traum vom Johann Georg vom
großen Hotel unter dem Zepter der Pupps in den Trümmern liegt. Die
Tatsache, daß alles anders ausfiel, sieht wie ein Wunder aus...
The Second Generation – Josef and Johann
Johann Georg Pupp, the founding father, was dreaming about a success by means of which he – a stranger – would have astonished
respectable burghers of Karlovy Vary. About a hotel so big that all
Wallenstein’s company could have stayed there overnight. He himself was not strong enough for such a task any more. And Franzisca,
who he deeply loved, died. He married again in the early autumn of
his exhausting life. But it was only Franzisca that gave him children:
two sons, Josef and Johann. It was the time of the Napoleonic Wars
and Johann was worried about the future. In spite of that he believed
www.pupp.cz
that his sons would realize what he himself had not managed to do.
That they would succeed in buying the Saxon Hall and, too, the
God’s Eye House. The first of the Pupp family, Johann Georg, died
at 1810 at the age of only fifty–two years.
The French Revolution helped Karlovy Vary: the instinct of self–
preservation made the French nobility travel as far as possible from
Paris. That was why the relatives of unlucky Louis XVI “discovered”
Karlovy Vary. They were followed by Metternich, the emperor’s
family, the winners over Napoleon as well as Napoleon’s wife.
Famous artists, such as Chopin, Beethoven and, of course, Johann
Wolfgang Goethe, who spent 13 spa seasons here, sipped “miraculous water” of Karlovy Vary. In those times, the number of visitors
was increasing. What an opportunity for the second generation of
the Pupps! Did they take it?
If Johann George had been alive, he might have turned away from
his sons with pain. Or, at least, from the elder one, Josef. Josef, who
was a confectioner, became the owner of the Bohemian Hall and the
Pupp Alleys. He did not go in his father’s footsteps at all. He ­married
a butcher’s daughter Barbora Urbanová from the Three Lambs
House and died without having a single descendant. But there was
his brother Johann here. He was younger and so he inherited two
storehouses and wooden sheds standing near the Bohemian Hall.
Fortunately, he inherited the Melon House. It was written in Johann
Georg’s testament that the younger brother would become the
owner of the Hall and the Alleys in case the older brother would die
without having children. In this way, Johann Georg wanted to keep
the property for his family. But Josef frustrated even these plans: he
assigned whole property to his wife Barbora irrespective of his father’s wish. His brother Johann took Barbora to court. The trial
lasted for years and Johann lost it. Disappointed Johann opened
a café in the Melon House and started to hate the whole world. But
Barbora went soon bankrupt and sold the Bohemian Hall to three
people. The new owners let the hall out to Barbora, but she was not
able to take the chance, the last one for her. The Bohemian Hall was
later let to a number of various people. Johann went to court again
– and lost for the second time. Johann Georg’s dream about a big
hotel under the Pupp’s sceptre seemed to be in ruins. The fact that
everything turned out different seems to be a miracle...
13
Ge V
y
RO niess chu
YA en tnej
L S Sie te s
PA / i
SU Enj
IT oy
E*
ROMANTIKA
Svůj romantický příběh zažijete při tomto pobytu, který pro Vás
Grandhotel Pupp sestavil. Oslavte krásné okamžiky společného
života a vykročte do společného dne vždy správnou nohou.
• luxusní ubytování se snídaní na dvě noci
• malý dárek, láhev sektu s jahodami
a květinový pozdrav po příjezdu
• první snídaně servírovaná na pokoj
• romantická večeře při svíčkách v jedné z našich restaurací
• příjemná aromamasáž ve dvou
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary
a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
Romantik
Erleben Sie hier eine romantische Geschichte, vorbereitet nur für Sie
vom Grandhotel Pupp. Feiern Sie schöne Augenblicke des gesamten Le­
bens und schreiten Sie in den neuen Tag immer mit dem richtigen Fuß.
• Übernachtung mit Frühstück in einem Luxuszimmer für zwei Nächte
• ein kleines Geschenk, eine Flasche Sekt mit Erdbeeren
und ein Blumengruß bei der Anreise
• Servieren des ersten Frühstücks auf dem Zimmer
• romantisches Abendessen bei Kerzenschein in einem unserer
Restaurants
• angenehme Aroma-Massage zu zweit
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum
mit Pool und Saunen
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars
und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp
zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
14
Honeymoon Romance
Experience your own romantic story during a stay prepared
by the Grandhotel Pupp. Celebrate the beautiful moments
of your life together and be sure to start this life off on the right foot.
• accommodations for two nights, breakfast included
• small gift, flowers and a bottle of sparkling wine
with strawberries upon arrival
• the first breakfast is served in your room
• a romantic candlelit dinner in one of our restaurants
• pleasant aroma massage for two
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities
with pool and saunas
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
Grandhotel Pupp ★★★★★
-10 % 1.-30.6.2013
Junior suite
410 EUR
370 EUR
Double room superior
350 EUR
316 EUR
Double room comfort
310 EUR
280 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
* Vychutnejte si masáž v nové Royal Spa Suite a navíc prožijte romantické chvíle
v jedinečném prostoru s vlastní vířivkou, saunou a aquai masážní vanou.
* Genießen Sie die Massagen in der neuen Royal Spa Suite und erleben Sie
romantische Augenblicke in den einzigartigen Räumen mit einem eigenen
Wirbelbad, einer Sauna und einer Aquai Massagewanne.
* Enjoy a massage in the new Royal Spa Suite and you will spend romantic whiles
in your own room with your own whirlpool bath, sauna and an aquai massage bath.
Offers
TOULKY HISTORIÍ
Seznamte se s dlouhou a slavnou historií Grandhotelu Pupp.
Objevte historické krásy Karlových Varů. Budete odjíždět
plni dojmů a zcela jistě se budete chtít vrátit brzy zpět.
• komfortní ubytování se snídaní na dvě noci
• kniha Příběh Grandhotelu Pupp z limitované edice
po příjezdu na pokoji
• Guest Service Vás provede prostorami Grandhotelu Pupp
• slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací
• prohlídka lázeňského města s výkladem
• návštěva muzea Jan Becher a městského muzea Karlovy Vary
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique
zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
EIN SPAZIERGANG DURCH DIE GESCHICHTE
TAKE A STROLL THROUGH THE PAST
Learn more about the long and glorious history of the Grandhotel
Pupp. Discover the historical beauty of Karlovy Vary. You will leave
with fantastic memories and will surely want to come back soon.
• comfortable accommodation for two nights, breakfast included
• The Story of the Grandhotel Pupp, a limited edition book
available in your room
• our Guest Service will guide you through the Grandhotel Pupp
• a grand dinner in one of our hotel restaurants
• guided tour of the spa town
• visit of the Jan Becher museum and the Karlovy Vary town museum
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool
and saunas
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
Machen Sie sich mit der langen und berühmten Geschichte
des Grandhotels Pupp bekannt. Entdecken Sie die historischen
Schönheiten Karlsbads. Sie werden es voller Eindrücke verlassen
und ganz sicher bald wiederkommen wollen.
• komfortable Übernachtung mit Frühstück für 2 Nächte
• Buch Geschichte des Grandhotels Pupp aus der limitierten
Edition nach Ankunft im Zimmer
• der Guest Service führt Sie durch die Räume des Grandhotels Pupp
• festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants
• Besichtigung der Kurstadt mit Führung
• Besuch des Museums Jan Becher und des Stadtmuseums Karlsbad
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool
und Saunen
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die
Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
Grandhotel Pupp ★★★★★
-10 % 7.7.-31.8.2013
Junior suite
400 EUR
360 EUR
Double room superior
340 EUR
306 EUR
Double room comfort
300 EUR
270 EUR
single room
460 EUR
414 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
15
Gastronomy
GrandrestaurantPupp
LAHŮDKY Z ČERNÝCH
LETNÍCH LANÝŽŮ
❖
ČERVEN
Chuťový zázrak jménem lanýž, s jehož hledáním obvykle sběračům
pomáhají cvičení psi a prasata, je jednou z nejdražších hub na
světě. Cenná houba má kulovitý tvar a obvykle roste v hloubce
30 cm pod zemí. Kvůli této kulaté specialitě neváhají labužníci
ulehčit svému kontu o tisíce.
Studený předkrm
Carpaccio z Chioggia řepy s lanýžovým olejem, kozím žervé,
polníčkem a praženými piniovými semínky
16
Polévka
Krémová polévka z lesních hříbků s lanýži
Hlavní chod
Grilované filátko kambaly se zeleným chřestem gratinovaným
parmezánem, bramborové purée se strouhaným lanýžem
nebo
Steak ze pštrosa s mořskou solí, grilovaná baby zelenina
s lanýžovými brambůrkami,
omáčka s kustovnicí čínskou
Dezert
Lanýžový dort
Gastronomy
DELIKATESSEN AUS SCHWARZEN
SOMMERTRÜFFELN
DELICACIES FROM SUMMER
BLACK TRUFFLES
❖
❖
JUNI
JUNE
Das Geschmackswunder mit dem Namen Trüffel, bei derer Suche
gewöhnlich den Sammlern die trainierten Hunde und Schweine
helfen, ist einer der teuersten Pilze auf der Welt. Der wertvolle Pilz
hat eine runde Form und wächst gewöhnlich in der Tiefe von
30 cm unter Erde. Wegen dieser runden Spezialität zögern die
Feinschmecker nicht, ihr Konto um Tausende zu erleichtern.
Kalte Vorspeise
Chioggia-Carpaccio mit Trüffelöl, Ziegen-Gervais, Feldsalat
und gerösteten Pinienkernen
Suppe
Steinpilzcremesuppe mit Trüffeln
A truffle is a miracle which is usually searched for and picked with
the help of trained dogs and pigs. It is one of the most expensive
mushrooms in the world. The precious mushroom is ball-shaped
and usually grows 30 centimetres underground. Gourmets do not
hesitate to spend thousands on this round delicacy.
Cold starter
Carpaccio from Chioggia beet with truffle oil, goat´s gervais,
rucola and roasted pine seeds
Soup
Cream soup from wild mushrooms and truffles
Hauptgang
Gegrilltes Buttfilet mit grünem Spargel, gratiniertem Parmesan,
Kartoffelpüree mit geriebener Trüffel
oder
Straußsteak mit Meeressalz, gegrilltes Babygemüse
mit Trüffelkartoffeln, Bocksdornsoße
Main course
Grilled fillet of turbot with green asparagus Parmesan au gratin,
potato purée with a grated truffle
or
Ostrich steak with sea salt, grilled baby vegetables,
truffle potatoes and sauce with lycium fruits
Dessert
Trüffeltorte
Dessert
Truffle cake
www.pupp.cz
17
Gastronomy
❖
MEXICO
ČERVENEC
Mexická kuchyně, jejíž původ bychom našli u Aztéků, je kuchyní
mnoha barev, vůní, koření a exotické chuti. Abyste měli možnost na
vlastní kůži vyzkoušet některé z vynikajících mexických jídel, vybrali jsme pro vás následující lahůdky. Nemusíte být pouze milovníky ostrých jídel, abyste našli mezi mexickými pokrmy tu svou
delikatesu.
Studený předkrm
Ceviche z mořských plodů s citrónovou kůrou,
čerstvým koriandrem a Guacamole salsou
Teplý předkrm
Hovězí consommé s česnekem, rajčaty, chilli,
pošírovaným vejcem a strouhaným sýrem
Hlavní chod
Chilli con carne s grilovanými chilli papričkami
a pečenou plackou Burritos
nebo
Grilovaný steak z telecího krku, grilovaný lilek s rajčátky,
cizrnové purée
Dezert
Galaktoboureko
18
MEXICO
❖
JULI
Die mexikanische Küche, deren Ursprung man bei den Azteken
finden würde, ist eine Küche vieler Farben, Düfte, Gewürze und
exotischen Geschmacks. Damit Sie die Möglichkeit haben, manche
von den ausgezeichneten mexikanischen Speisen selbst zu kosten,
suchte man für Sie folgende Leckerbissen aus. Sie müssen nicht nur
Liebhaber von scharfen Speisen sein, damit Sie unter den mexikanischen Gerichten gerade Ihre Delikatesse finden.
Kalte Vorspeise
Ceviche – Meeresfrüchtesalat mit Zitronenrinde, frischem
Koriander und Guacamole Salsa
Warme Vorspeise
Rinderconsommé mit Knoblauch, Tomaten, Chili,
pochiertem Ei und geriebenem Käse
Hauptgang
Chilli con Carne mit gegrillten Chili-Paprika und gebratene Burritos
oder
Gegrilltes Kalbshals-Steak, gegrillte Aubergine mit Tomaten,
Kichererbsen-Püree
Dessert
Galaktoboureko
Gastronomy
MEXICO
❖
JULY
Mexican cuisine, which originates in Aztec times, is cuisine of
many colours, smells, spices and exotic tastes. So that you may have
an opportunity to taste some of excellent Mexican meals, we have
chosen the following delicacies for you. You do not have to be a lover of hot meals to find your delicacy among Mexican dishes.
Cold starter
Ceviche salad from seafood with lemon peel, fresh coriander
and Guacamole salsa
Warm starter
Beef consommé with garlic, tomatoes, chilli peppers,
a poached egg and grated cheese
Main course
Chilli con carne with grilled chilli peppers
and baked burritos
or
Grilled steak from veal neck, grilled eggplant
and tomatoes and chickpea purée
Dessert
Galaktoboureko
www.pupp.cz
STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ
SRPEN
ŠPANĚLSKÉ TAPAS
❖
Pokud dostanete chuť na pravé španělské tapas, nemusíte jezdit až
do Španělska, Grandrestaurant Vám nabídne různé variace tohoto
oblíbeného středomořského pokrmu.
Studený předkrm
Variace španělských uzenin se sýrem Pecorino, tapenáda z černých
oliv, marinované olivy a opečená ciabatta s rajčaty a bazalkou
Polévka
Gazpacho
Hlavní chod
Grilované krevety na česneku s rozmarýnem, Paella s krevetami,
grilovaná zelenina se špaldou
nebo
Pečená telecí svíčková v bylinkové krustě, doplněná o telecí ragout
s rajčaty a řapíkatým celerem, zapečené kloboučky žampiónů
s ovčím sýrem
Dezert
Ananasové ravioly s vanilkovým mascarpone,
limetkový sorbet a tartar z čerstvých jahod
19
Gastronomy
DIE MEDITERRANE KÜCHE
MEDITERANEAN CUISINE
AUGUST
AUGUST
❖
❖
Falls Sie Lust auf echte spanische Tapas bekommen, müssen Sie
nicht bis nach Spanien fahren, das Grandrestaurant bietet Ihnen
verschiedene Variationen von dieser beleibten mediterranen Speise.
If you fancy Spanish tapas, you do not have to go to Spain. Our
Grand­restaurant will offer you different variations on this popular
Mediterranean dish.
Kalte Vorspeise
Eine Variation von spanischen Räucherwaren mit Pecorino Käse,
Tapenade aus schwarzen Oliven, marinierte Oliven und geröstetes
Ciabatta mit Tomaten und Basilikum
Cold starter
Variations on Spanish smoked foods with Pecorino cheese,
tapenade from black olives, marinated olives and roasted ciabatta
with tomatoes and basil
Suppe
Gazpacho
Soup
Gazpacho
Hauptgang
Gegrillte Garnelen mit Knoblauch und Rosmarin,
Garnelen-Paella, gegrilltes Gemüse mit Dinkel
oder
Gebratene Kalbslende in Kräuterkruste, vollendet um Kalbsragout
mit Tomaten und Blattsellerie, Champignonköpfe mit Schafskäse
überbacken
Main course
Grilled shrimps with garlic and rosemary, paella with shrimps,
grilled vegetables and spelt
or
Roasted fillet of veal in herbal crust complemented with veal
ragout with tomatoes and green celery, mushroom caps
with sheep´s cheese au gratin
Dessert
Ananas-Ravioli mit Vanille-Mascarpone,
Limettensorbet und Tartar aus frischen Erdbeeren
Dessert
Pineapple ravioli with vanilla mascarpone,
lime sorbet and tartar from fresh strawberries
SPANISCHE TAPAS
20
SPANISH TAPAS
A Thousand Tastes of Whisky
Doba zrání
Jakákoli skotská whisky musí zrát v sudech nejméně tři roky, palírny ji však většinou ponechávají zrát podstatně déle. Optimální doba zrání je různá pro různé druhy whisky i pro různé oblasti, udává
se osm až jedenadvacet let a jen výjimečně výše. Při zrání delším
než pětadvacet let přijímá nápoj příliš aroma ze dřeva sudů, takže
kvalita whisky, až na výjimky, se již nijak výrazně nezvyšuje. Starší
whisky jsou jistou zvláštností, např. u příležitosti narozenin královny Alžběty byla plněna whisky šedesátiletá. Některé další byly záměrně plněny jako náležitě drahé kuriozity. Při delší době zrání
musíme počítat i s tím, že ročně se odpaří dvě i více procent náplně
sudu. Odpařené množství je nazýváno andělská daň (angel share).
Bylo spočítáno, že ročně se takto odpaří miliony gallonů, proto jsou
všichni Skoti náležitě hrdí na kvalitu svého lahodně vonícího
ovzduší, které je prý silně prosyceno odpařenou whisky. Na rozdíl
od vína zraje whisky pouze v sudech, nikoli v lahvích. Jakmile se
whisky stočí do lahví, proces zrání se zastaví.
Existují dva systémy uložení sudů. Buď jsou skladovány v nižších
kamenných budovách, kde jsou uloženy ve dvou až třech řadách
nad sebou. Výhodou je, že všude je stejné mikroklima. Tento způsob se používá především ve Skotsku. Druhý způsob, který se používá zejména v USA, je ukládání do plechových policových skladů,
kde je možno sudy naskládat do dvaceti i více vrstev nad sebou.
Aby se neměnila chuť, je u základních produktů přísně zachováván
tradiční postup, např. whisky Macallan výhradně zraje v sudech po
sherry oloroso. Jiné druhy pak zrají po sherry fino, amontillado,
manzanilla, amoroso, Jerez, Valdespino, palo cortado, Pedro
Ximenez atp. Whisky Glenmorangie zase zraje téměř výhradně
v sudech po bourbonu. Některé palírny používají jen sudy již jednou použité (refill, second fill).
Sudy se totiž ještě dále rozdělují na poprvé použité a ty jsou nazývány first fill cask nebo fresh a opakovaně použité s označením second
fill nebo refill cask, při čemž platí pravidlo třikrát a dost. Pokud jsou
již vícekrát použité, nechávají se pro dozrávání obilné (grain), případně i míchaných. I po posledním použití však nacházejí velmi
praktické upotřebení – na hoblinách z jejich prken se udí proslulí
skotští pstruzi nebo jsou z nich stylové truhlíky na květiny.
Dnes je velmi často prezentováno na etiketách číslo sudu, v jakém
whisky zrála či dozrávala i kolik lahví ze sudu bylo naplněno. Mezi
nejčastěji používaná označení patří whisky hog, sherry butt, bourbon barrel, madeira cask, oloroso cask, fresh sherry hogshead, port
www.pupp.cz
pipe, brandy cask, wine barrel, rum puncheon, American white
Oak a další přízviska, jako amontillado, claret, fresh rum Demerara,
cognac, malaga, sherry amoroso, fino sherry, sherry Jerez,
Valdespino sherry, sherry refill, sherry palo cortado atp.
Hovořili jsme o dozrávání a tím dojdeme i k pojmu doublewood či
double matured což znamená, že whisky zraje převážnou dobu 
v jedněch sudech (např. po bourbonu), na závěr dozrává půl roku
až tři roky v jiných (např. po sherry). V poslední době některé
z palíren takto experimentují se sudy od vína, rumu atp.
Z knihy Vladimíra Kulhánka Velká kniha o whisky,
Dokořán (2007). Pokračování příště.
21
A Thousand Tastes of Whisky
Die Reifezeit
Jeder schottische Whisky muss in den Fässern mindestens drei
Jahre reifen, die Brennereien lassen ihn meistens wesentlich länger
reifen. Die optimale Reifezeit ist für verschiedene Whiskysorten
sowie für verschiedene Gebiete anders, man gibt acht bis einundzwanzig Jahre, nur ausnahmsweise höher an. Beim Reifen, das
länger als fünfundzwanzig Jahre dauert, übernimmt das Getränk
zu viel Aroma aus dem Holz der Fässer, so erhöht sich die
Whiskyqualität, bis auf Ausnahmen, nicht mehr wesentlich. Ältere
Whiskys sind eine gewisse Besonderheit, z. B. anlässlich des
Geburtstages der Königin Elisabeth wurde ein sechzigjähriger
Whisky gefüllt. Manche weitere wurden absichtlich als gehörig
teure Kuriositäten gefüllt. Bei längerer Reifezeit muss man auch
damit rechnen, dass jedes Jahr zwei oder auch sogar mehr Prozent
vom Inhalt des Fasses verdunsten. Die verdunstete Menge wird als
der Engelsanteil (angel share) bezeichnet. Es wurde berechnet, dass
so alljährlich Millionen Gallone verdunsten. Deshalb sind alle
Schotten auf die Qualität ihres angenehm riechenden Klimas
gehörig stolz. Es soll stark vom verdunsteten Whisky gesättigt sein.
Im Gegensatz zum Wein reift der Whisky nur in den Fässern, nicht
in den Flaschen. Sobald der Whisky in die Flaschen gefüllt wird,
wird der Reifeprozess abgeschlossen.
Es gibt zwei Systeme der Fasslagerung. Beim Ersten werden die
Fässer in niedrigeren steinernen Gebäuden gelagert, wo sie in zwei
bis drei Reihen übereinander gelagert werden. Der Vorteil ist, dass
überall das gleiche Mikroklima ist. Auf diese Art und Weise wird
vor allem in Schottland gelagert. Beim Zweiten, das vor allem in
den USA benutzt wird, werden die Fässer in den Lagern mit
Blechregalen deponiert, wo man die Fässer in zwanzig und mehr
Schichten übereinander stapeln kann.
Damit sich der Geschmack nicht verändert, wird bei den elementaren Produkten streng der traditionelle Vorgang eingehalten, z. B.
der Whisky Macallan reift ausschließlich in den Fässern nach
22
Sherry Oloroso. Andere Sorten reifen dann nach Sherry Fino,
Amontillado, Manzanilla, Amoroso, Jerez, Valdespino, Palo
Cortado, Pedro Ximenez u. ä. Der Whisky Glenmorangie reift
hinwiederum fast ausschließlich in Fässern nach dem Bourbon.
Manche Brennereien verwenden nur Fässer, die bereits einmal benutzt wurden (refill, second fill).
Die Fässer teilt man nämlich weiter noch auf die zum ersten Mal
benutzte, die werden first fill cask oder fresh genannt und die
mehr­mals benutzte mit der Bezeichnung second fill oder refill cask,
wobei die Regel gilt - dreimal und genug. Falls sie bereits mehrmals
benutzt wurden, lässt man sie für die Nachreifung vom Getreide­
whisky (grain), beziehungsweise auch für die von den gemischten
Whiskys. Allerdings auch nach der letzten Nutzung finden sie eine
sehr praktische Anwendung – auf den Sägespänen der Fassbretter
räuchert man die berühmten schottischen Forellen, die Fässer dienen ebenso als stilvolle Blumentöpfe.
Heute präsentiert man sehr oft auf den Etiketten die Fassnummer,
in welchem Fass der Whisky reifte oder nachreifte, ebenso wie viel
Flaschen aus dem Fass gefüllt wurden. Zu den meist benutzten
Bezeichnungen gehören whisky hog, sherry butt, bourbon barrel,
madeira cask, oloroso cask, fresh sherry hogshead, port pipe, brandy cask, wine barrel, rum puncheon, American white oak und
weitere Beinamen, wie amontillado, claret, fresh rum Demerara,
cognac, malaga, sherry amoroso, fino sherry, sherry Jerez,
Valdespino sherry, sherry refill, sherry palo cortado u. ä.
Wir sprachen über die Nachreifung und damit kommt man auch
zum Begriff doublewood oder double matured, was bedeutet, dass
der Whisky die meiste Zeit in den gleichen Fässern (z. B. nach
Bourbon) reift, zum Schluss reift er ein halbes Jahr bis zu drei
Jahren in anderen (z. B. nach Sherry). In der letzten Zeit experimentieren so manche Brennereien mit Fässern nach Wein, Rum u. ä.
Aus dem Buch von Vladimír Kulhánek Velká kniha o whisky,
Dokořán (2007). Fortsetzung folgt.
A Thousand Tastes of Whisky
Maturation of whisky
All Scotch whisky has to mature in casks for at least three years,
however distilleries usually let it mature for a longer time. The optimal maturing time is different depending on different sorts of
whisky and different areas. It usually ranges from eight up to twenty-one years and only exceptionally longer. If the maturation process is longer than twenty-five years, the beverage takes over too
much favour from the wood of the casks and the quality of whisky,
with some exceptions, does not increase any more. Older whiskies
are a sort of speciality, e.g. sixty-year-old whisky was bottled on the
occasion of Queen Elizabeth´s birthday. Some other whiskies were
intentionally bottled as appropriately expensive rarities. If the maturation time is longer, you have to take into consideration that two
or even more per cent of the content of the cask evaporate every
year. The evaporated amount is called the angel share. It is counted
that millions of gallons evaporate in this way every year and that is
why all Scots are properly proud of the quality of their deliciously
smelling air which is said to ve saturated with evaporated whisky.
Unlike wine, whisky ages only in casks, not in bottles. As soon as
whisky is bottled, the maturation process stops.
There are two systems of storing the casks. They are either stored
in two or three layers in low stone buildings. The advantage is that
there is the same microclimate everywhere. This way of storing is
used first of all in Scotland. Or they are stored is special storehouses
with tin shelves where they can be kept in twenty or even more
­layers. The other way is used especially in the U.S.A.
So that the taste may not change, a traditional production process
is strictly followed. E.g. Macallan whisky ages exclusively in the
casks after sherry oloroso. Other sorts mature after sherry fino,
amontillado, manzanilla, amoroso, Jerez, Valdespino, palo cortado,
Pedro Ximenez etc. Whisky Glenmorangie ages almost exclusively
in casks after bourbon. Some distilleries use only casks which have
already been used once (refill, second fill).
Casks are divided into two groups according to how often they
have been used. Those which are used for the first time are called
first fill casks or fresh casks while those used repeatedly are called
second fill casks or refill casks and a three times is enough rule is
obeyed. After they have been used more times, they are used for
aging of grain whisky or mixed whisky. However, they find a very
practical utilization even after the last use – shavings from the casks
are used for smoking world-famous Scottish salmons or they are
changed into stylish flower boxes.
Today the labels are often provided with the number of the cask in
which whisky aged or matured and also with the number of bottles
which were drawn from the cask. Names which are used most frequently are whisky hog, sherry butt, bourbon barrel, Madeira cask,
oloroso cask, fresh sherry hogshead, port pipe, brandy cask, wine
barrel, rum puncheon, American white oak and others, such as
amontillado, claret, fresh rum Demerara, cognac, Malaga, sherry
amoroso, fino sherry, sherry Jerez, Valdespino sherry, sherry refill,
sherry palo cortado etc.
We have been talking about aging which leads us to the term doublewood or double matured. It means that whisky ages in one sort
of cask (e.g. after bourbon) for a considerable part of the aging time
and then in other casks (e.g. after sherry) for a time ranging from
half a year up to three years. Recently some distilleries have been
trying experiments with barrels after wine, rum etc.
From the Big Book about Whisky by Vladimír Kulhánek,
Dokořán (2007). To be continued.
Sklenku své oblíbené whisky si v Grandhotelu Pupp nejlépe
vychutnáte v impozantním lobby baru Club Malá Dvorana
denně od 12 do 23 hod.
Vybrat si můžete také z nabídky kubánských doutníků.
Ein Glas Ihres Lieblingswhiskys können Sie im Grandhotel Pupp
am besten in dem imposanten Lobby Bar Club Malá Dvorana
täglich von 12 bis 23 Uhr genießen.
Sie können auch aus dem Angebot an kubanischen Zigarren wählen.
You can relish a glass of your favourite whisky best in the imposing
lobby bar Club Malá Dvorana in the Grandhotel Pupp
from 12 a.m. to 11 p.m. every day.
You can also choose from the offer of Cuban cigars.
www.pupp.cz
23
Echoes of Famous Visits
Císař
František Josef I.
Alfou a omegou dějin Puppu jsou jeho četní slavní hosté. Ti šíří dobrou pověst hotelu již tři sta let. Od sklonku 19. století byli v hotelu
ubytováni např. četní příslušníci rodiny Habsburků, egyptský král
Fuad, perský šáh Musaffer-eddin, turecký paša Khedive Abba Hilmi,
anglický král Edward VII., španělský král Alfons XIII., srbští králové
Milan a Alexandr, královna Maria Pia Portugalská a četné další veličiny politiky, podnikání, umění a vědy. A také císař František Josef I.
Karlovarští svého císaře velmi uctívali. 17. srpna 1871 večer na počest jeho narozenin se v lese za Grandhotelem Pupp na vyhlídce
Krále Friedricha Wilhelma poprvé rozsvítil velký rakouský císařský
orel. Od onoho dne se plošině s vyhlídkou začalo přezdívat
Iluminační výšina. Při slavnostních příležitostech se tu rozsvěcovala
světla svíček na různých důmyslných konstrukcích.
Dne 17. srpna 1904 přijel císař do Karlových Varů na oficiální jednodenní návštěvu. Přicestoval dvorním vlakem z Mariánských
Lázní, kde prodléval u rodiny Metternichů v Kynžvartu. Karlovarští
24
připravili monarchovi velkolepé přivítání: ulice lemovaly špalíry
svátečně oblečených lidí a celé město bylo vyzdobeno slavobranami.
Císař si prohlédl některé objekty, např. Vojenský lázeňský ústav,
městské divadlo a Císařské lázně. Majitelé Grandhotelu Pupp
Heinrich Pupp junior, Karl Pupp a Julius Pupp junior jej u fontány
před svým hotelem osobně uvítali a darovali mu velikou kytici.
V Puppu byl na počest nejurozenějšího hosta ve velkém jídelním
sále připraven slavnostní oběd pro dvě stě osob. Vyzdobenému sálu
dominovala císařova busta na pozadí doplněná velkým rakouským
znakem. Po obědě si císař odpočinul v nejluxusnějším hotelovém
apartmá a­ k večeru téhož dne vlakem zase odcestoval.
Vzpomínkou na pobyt císaře v Grandhotelu Pupp je speciální koupelna, která je součástí apartmá, kde si panovník po dlouhé cestě
tehdy odpočinul, aby pak pokračoval ve své spanilé jízdě. Chcete-li
se vrátit do minulosti, ba cítit se jako císař, určitě si svůj pobyt naplánujte právě do našeho Císařského apartmá č. 159.
Echoes of Famous Visits
Kaiser Franz Josef I.
Alpha und Omega der Geschichte von Pupp sind seine zahlreichen
berühmten Gäste. Diese verbreiten den guten Hotelnamen bereits
300 Jahre. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wohnten hier z. B. zahlreiche Angehörige der Familie Habsburg, der ägyptische König
Fuad, der persische Schah Musaffer-eddin, der türkische Pascha
Khedive Abba Hilmi, der englische König Edward VII., der spanische König Alfons XIII., die serbischen Könige Milan und
Alexander, die Königin Maria Pia von Portugal und weitere Größen
der Politik, des Handels, der Kunst und der Wissenschaft. Und
Kaiser Franz Josef I. auch.
Die Karlsbader verehrten ihren Kaiser sehr. Am Abend, den
17. August 1871, leuchtete im Wald hinter dem Grandhotel Pupp,
auf der König Friedrich Wilhelm Aussicht, anlässlich des Geburtstags
von Kaiser, zum ersten Mal, ein großer österreichischer Adler auf.
Seit jenem Tag nannte man diese Aussicht, die Illuminationshöhe.
Bei festlichen Gelegenheiten zündete man hier Lichter an verschiedenen hoch entwickelten Konstruktionen an.
Am 17. August 1904 kam zu einem offiziellen eintägigen Besuch der
österreichische Kaiser nach Karlsbad. Er reiste mit dem höfischen
Zug aus Marienbad an, wo er bei der Familie Metternich weilte. Die
ruhte sich gerade teils in Marienbad, teils auf ihrem unweiten
Schloss Königswart (Kynžvart) aus. Die Karlsbader bereiteten dem
Monarchen einen großartigen Empfang vor. Die Straßen säumten
festlich gekleidete Menschenmengen und die ganze Stadt wurde mit
Triumphbogen geschmückt. Der Kaiser besichtigte einige
Einrichtungen, z. B. die Militärkuranstalt, das Stadttheater und das
Kaiserbad. Die Eigentümer von Grandhotel Pupp, Heinrich Pupp
Junior, Karl Pupp und Julius Pupp Junior begrüßten ihn persönlich
am Springbrunnen vor ihrem Hotel und schenkten ihm einen
großen Blumenstrauß. Im Grandhotel Pupp wurde zu Ehren des
www.pupp.cz
höchsten Gastes im großen Speisesaal ein festliches Mittagessen für
200 Personen vorbereitet. Dem geschmückten Saal dominierte eine
Büste des Kaisers, ergänzt mit einem großen österreichischen
Wappen im Hintergrund. Nach dem Mittagessen ruhte sich der
Kaiser in dem luxuriösesten Hotelappartement aus und gegen
Abend reiste er mit dem Zug ab.
Eine Erinnerung an den kaiserlichen Aufenthalt im Grandhotel
Pupp ist ein besonderes Badezimmer, das im Appartement zu finden ist, wo sich der Herrscher nach einer langen Reise damals aus­
ruhte, um dann seine Huldigungsfahrt fortzusetzen. Falls Sie in die
Vergangenheit zurückkehren mögen, ja sich sogar als der Kaiser zu
fühlen wünschen, planen Sie sicher Ihren Aufenthalt gerade in unser Kaiserappartement Nr. 159.
25
Echoes of Famous Visits
Kaiser Franz Josef I
The alpha and omega of the history of the Pupp are its numerous
renowned guests who have promoted the dazzling reputation of the
hotel for 300 years. Since the late 19th century, the hotel accommodated numerous members of the Habsburg family and an impressive
list of dignitaries, celebrities and royalty. King Edward VII of Great
Britain, King Fuad of Egypt, Shah Musaffer eddin of Persia, Turkish
Abbas Hilmi Pasha and Khedive of Egypt, King Alphons XIII of
Spain, Serbian kings Milan and Alexander, Queen Maria Pia of
Portugal, and many other personages of politics, business, art, entertainment and science have all called the Grandhotel Pupp home at
one time or another. The Emperor Franz Josef I, too.
Inhabitants of Karlovy Vary respected their emperor a lot. On the
evening of 17 August 1871, the Austrian imperial eagle was illuminated for the first time in the woods behind the Pupp Hall at the
Lookout of King Friedrich Wilhelm on the occasion of the birthday
of Emperor Franz Josef I. From that day, the lookout platform has
been called the Illumination Heights. At various occasions, lights
were lit using sophisticated structures.
On 17 August 1904, Emperor Franz Josef I of Austria came to
Carlsbad on an official visit. He arrived aboard his court train from
26
Marienbad where he was the guest of the Metternich family. The
people of Carlsbad prepared an imposing welcome for the monarch.
The streets were lined with crowds of people dressed in their finest
clothes and the whole town was decorated with festival gateways.
The Emperor inspected some of the buildings, including the
Military Spa Institution, the Municipal Theater, and Emperor's
Bath. The owners of Grandhotel Pupp – Heinrich Pupp Jr., Karl and
Julius Pupp Jr. – welcomed Emperor Franz Josef I in person at the
fountain in front of the hotel and gave him a large flower bouquet.
A gala lunch for 200 guests was prepared in honor of His Imperial
and Royal Majesty at the large dining hall of Grandhotel Pupp. The
finely decorated hall was dominated by the Emperor's bust with the
Austrian coat-of-arms in the background. After lunch, Emperor
Franz Josef I rested for a while in the most luxurious hotel suite
before departing in the late afternoon by train.
A memory of the emperor´s stay in the Grandhotel Pupp is a special
bathroom which is a part of the suite where he had a rest after a long
journey to be able to continue it. If you want to go back in time or
even feel yourself like an emperor, you have to plan your stay so that
you can spend it just in our Imperial Suite No. 159.
Spa & Wellness
Otevření Pupp Royal Spa
Sobota 11.5. 2013 je datem, které zůstane v historii Grandhotelu Pupp zapsáno zlatým písmem: otevření Pupp Royal Spa.
Provoz nového wellness centra byl zahájen pro první hosty letošních májových svátků již 22. dubna, avšak oficiální zahájení se slavilo
o druhém květnovém víkendu. Symbolické poklepání na základní kámen přitom proběhlo před rokem, přesně 19. dubna 2012.
Die Eröffnung von Pupp Royal Spa
Der Samstag, der 11.5. 2013 ist ein Datum, das in die Geschichte des Grandhotels Pupp mit goldener Schrift eingeschrieben bleibt:
die Eröffnung von Pupp Royal Spa. Das neue Wellness-Zentrums wurde für die ersten Gäste der diesjährigen Maifeiertage bereits
am 22. April in Betrieb gesetzt. Die offizielle Eröffnung wurde jedoch am zweiten Maiwochenende gefeiert.
Das symbolische Klopfen auf den Grundstein verlief vor einem Jahr, genau am 19. April 2012.
Opening of the Pupp Royal Spa
The Saturday 11th May 2013 is a day which will be written in golden letters in the history of the Grandhotel Pupp: the opening
of the Pupp Royal Spa. The new wellness centre was opened for the first guests coming to spend the May holidays here
on the 22nd April already; however, the official opening was celebrated at the second weekend in May.
The symbolic knocking on the cornerstone had taken place just a year ago, on the 19th April 2012.
Péče, kterou si zasloužíte... • Pflege, die Sie verdienen... • The Spa Treatments You Deserve...
Spa & Wellness
Royal Spa Suite je ideální pro jednotlivce i dvojice,
které se chtějí nechat hýčkat procedurami v soukromí nebo dávají přednost společným masážím.
Příjemné a luxusní Royal Spa Suite nabízí nádherný relaxační prostor s vířivkou, bylinnou saunou, sprchou, masážním a vodním masážním lůžkem aquai. Vše je uspořádáno s ohledem na Váš komfort. Během pobytu v Royal Spa Suite Vám bude nabídnuto čerstvé ovoce
a láhev sektu. Room Service se postará o Vaše případná další přání.
Rezervace na dvě hodiny minimálně je možná od 12 do 20 hod. na hotelové lince 515 nebo přímo ve spa recepci.
28
Spa & Wellness
Die Royal Spa Suite ist ideal für Einzelne sowie Paare, die sich durch private
Anwendungen verwöhnen lassen wollen oder die gemeinsame Massagen bevorzugen.
Die gemütliche und luxuriöse Royal Spa Suite bietet wunderschönen Erholungsraum mit einem Whirlpool,
einer Kräutersauna, einer Dusche, einer Massageliege und einem Wassermassagebett Aquai. Wir sorgen für Ihren Komfort.
Während Ihres Aufenthaltes in Royal Spa Suite werden Ihnen frisches Obst und eine Flasche Sekt angeboten.
Der Room Service erfüllt Ihnen Ihre weiteren Wünsche.
Die Buchung für mindestens zwei Stunden ist von 12 bis 20 Uhr unter der Durchwahl 515 oder direkt an der Spa-Rezeption möglich.
Royal Spa Suite is ideal for both individuals and couples who want to enjoy pampering
treatments in privacy or prefer side-by-side massages.
Inviting and luxurious Royal Spa Suite provides a beautiful relaxing space featuring with whirlpool, herbal sauna, experience shower,
aquai water massage bed and other massage bed, everything arranged with your comfort in mind. During your stay in Royal Spa Suite,
you will be provided with fresh fruits and a bottle of sparkling wine. Room Service will take care about your other requests.
Available to book from 12 a.m. to 8 p.m. with a minimum two-hour booking – hotel line 515 or directly at the spa reception.
www.pupp.cz
29
Karlovy Vary Souvenirs
Karlovarská Becherovka
Karlovarský bylinný likér Becherovka je nazýván třináctým léčivým
pramenem. Výroba tohoto světoznámého hřkosladkého likéru byla
založena v r. 1807. Recept žaludečního elixíru sestavil již r. 1805 anglický lékař dr. Frobrig pro svého přítele, lékárníka Josefa Bechera.
R. 1841 převzal podnik lékárníkův syn Johann, který začal stáčet
zlatistý mok do dobře známých zploštělých lahví. Likér se vyrábí
z lihu, karlovarské vody, asi dvaceti druhů bylinek a koření, vinného
destilátu a cukru. Přesná receptura je ovšem tajemstvím. Tajemstvím
však není, že již více než 200 let chutná Becherovka všude, kde se
objeví. Počátkem 20. století zachutnala i rakouskému císaři natolik,
že každý měsíc bylo ke dvoru dodáváno padesát litrů likéru.
Příprava koktejlu MIDNIGHT PUPP na rozdíl od receptury na výrobu Becherovky tajemstvím není, proto Vám z koktejlového lístku
Becher´s Baru nabídneme návod, jak si umíchat tento vyhlášený
koktejl ve složení Becherovka, Amaretto, Apricot Brandy, pomerančový džus a střik grenadiny. Všechny ingredience jsou promíchány
s kostkami ledu v bostonském shakeru a koktejl je servírován ve
sklenici na long drink. Přejeme Vám skvělý koktejlový zážitek.
Der Karlsbader Kräuterlikör Becherovka
Der Karlsbader Kräuterlikör Becherovka wird auch als die dreizehnte
Heilquelle bezeichnet. Die Erzeugung dieses weltbekannten bittersüssen
Likörs begann im Jahre 1807. Das Rezept des Magenelixiers bereitete
schon im Jahre 1805 der englische Arzt Frobrig für seinen Freund, den
Apotheker Josef Becher, vor. Im Jahre 1841 übernahm den Betrieb der
Sohn des Apothekers Johann, der das goldige Getränk in die welt­
bekannten flachen Flaschen abzufüllen begann. Der Likör wurde aus
Weingeist, Karlsbader Mineralwasser, ungefähr 20 Sorten Kräuter und
Gewürze, Weindestillat und Zucker erzeugt. Die genaue Rezeptur ist
selbstverständlich ein Geheimnis. Doch es ist kein Geheimnis, dass der
Likör überall schmeckt, wo er erscheint. Am Beginn 20. Jahr­hunderts
schmeckte er dem österreichischen Kaiser so viel, dass zu seinem Hof
jeden Monat 50 Liter Likör eingeliefert wurden.
Die Zubereitung des Cocktails MIDNIGHT PUPP ist im Gegensatz
zur Herstellung vom Becherovka kein Geheimnis, deshalb bieten
30
wir Ihnen aus der Cocktailkarte der Becher´s Bar das Rezept, wie
diesen berühmten Cocktail mit Becherovka, Amaretto, Apricot
Brandy, Orangensaft und einem Schuss Grenadine vorzubereiten.
Alle Zutaten werden zusammen mit Eiswürfeln in einem Boston
Shaker vermischt, danach wird der Cocktail in einem Longdrinkglas
serviert. Wir wünschen Ihnen ein großartiges Cocktailerlebnis.
The Thirteenth Spring
Karlovy Vary herbal liqueur becherovka is often said to be the thirteenth healing spring of Karlovy Vary. The production of this world-famous bitter-sweet liqueur started in 1807. The English doctor
Frobrig made up the recipe for the liqueur for his friend, the pharmaceutical chemist Josef Becher, in 1805. In 1841 the factory was
taken over by Josef Becher's son Johann who started to fill the typical
flat bottles with the golden liquid. The liqueur is made of spirit,
Karlovy Vary mineral water, about 20 sorts of herbs and spices, destilled wine and sugar. A detailed recipe is, of course, a secret. But it
is not a secret that becherovka has been enjoyed for more than 200
years everywhere, where it has appeared. At the beginning of this
century the Austrian kaiser started to like it so much that 50 litres of
it had to be delivered to his court every month.
Unlike the recipe for the preparation of the liqueur Becherovka, the
preparation of the MIDNIGHT PUPP
cocktail is not a secret. We can therefore give you instructions how to mix
this famous drink which is one of
those included in the list of drinks of
Becher´s Bar. It consists of Beche­
rovka and Amaretto liqueurs, Apricot
Brandy, orange juice and a bit of grenadine. All ingredients are mixed
with ice cubes in a Boston shaker and
the cocktail is served in a glass for
a long drink. We wish you a great
cocktail experience.
Karlovy Vary Curiosities
Knedlíkový
den
Osudy Grandhotelu hotelu Pupp jsou drobnou úsměvnou historkou
spjaty i s válečným rokem 1866, kdy se v c.k. Čechách bojovalo proti
nepřátelským Prusům. 8. července dorazil do Karlových Varů po zuby
ozbrojený oddíl devíti pruských hulánů se svým velitelem Livoriem.
Před radnicí na Tržišti s tasenými pistolemi ohlásili, že následující
den do města přijede 1400 vojáků pruské pěchoty a 600 jezdců, úhrnem tedy 2 000 mužů, pro něž a jejich koně je třeba neprodleně nachystat jídlo. Následující den, právě když poručík Livorius v poklidu
snídal v Café-Salonu, přijel tryskem poručík Below koňmo přes celé
město ke kavárně. Tam Livoriovi něco šeptal do ucha. Po několika
minutách už seděli všichni Prusové v sedlech a hnali se přes Chebský
most z města pryč jako splašení. Jejich rychlý ústup způsobila falešná
zpráva, že se do Karlových Varů blíží osm tisíc Bavorů, spojenců Ra­
kouska. Karlovarští občané se však vydatně připravili na stravování
dvou tisíc Prusů, a teď museli všechno jídlo a pití s vypětím všech sil
zkonzumovat sami. Od těch dob se v Karlových Varech devátému
červenci začalo říkat Knedlíkový den.
Knedlík je přílohou nejen vepřové pečeně se zelím, ale i dalšího tradičního českého jídla, svíčkové na smetaně. V Grandhotelu Pupp si ji každoročně vychutnává také prezident Mezinárodního filmového festivalu
Jiří Bartoška. V Grandrestaurantu ji během natáčení jedné z bondovek
Casino Royale ochutnal také Daniel Craig - a byl ohromen. Až tedy navštívíte naši restauraci, nezapomeňte tuto českou specialitu ochutnat.
Knödeltag
Das Schicksal vom Grandhotel Pupp ist auch mit einer kleinen, lustigen Geschichte aus dem Kriegsjahr 1866 verbunden, als man in k. u.
k. Böhmen gegen die feindlichen Preußen kämpfte. Am 8. Juli 1866
kam nach Karlsbad, bis an die Zähne bewaffnete, eine Truppe von
neun preußischen Reitern mit ihrem Befehlshaber Livorius. Vor dem
Rathaus am Markt verkündeten sie mit gezückten Pistolen, dass am
folgenden Tag in die Stadt 1 400 Soldaten der preußischen Infanterie
und 600 Reiter, insgesamt also 2 000 Mann, einkehren, für die und
ihre Pferde man sofort Essen vorbereiten muss. Am nächsten Tag,
gerade als Leutnant Livorius in Ruhe im Café-Salon Pupp frühstückte, ritt Leutnant Below rasend durch die ganze Stadt zum Café. Dort
flüsterte er Livorius etwas ins Ohr. Nach einigen Minuten saßen bereits alle Preußen in den Satteln und rasten wie von Sinnen über die
Egerer Brücke aus der Stadt heraus. Ihren schnellen Abmarsch verursachte eine falsche Nachricht, dass sich Karlsbad 8 000 Bayern
www.pupp.cz
nähern, die Alliierten von Österreich. Die Karlsbader bereiteten sich
reichlich auf die Verpflegung von 2 000 Preußen vor und jetzt mussten sie das gesamte Essen und Trinken unter Anspannung aller Kräfte
selbst essen. Seitdem nannte man den 9. Juli in Karlsbad Knödeltag.
Den Knödel gibt es als Beilage nicht nur zum Schweinebraten mit
Sauerkraut, sondern auch zur weiteren traditionellen böhmischen
Speise, zum Lendenbraten mit Rahm. Im Grandhotel Pupp genießt
ihn jedes Jahr auch der Präsident des Internationalen Filmfestivals
Herr Jiří Bartoška. Im Grandrestaurant probierte ihn während der
Dreharbeiten des Bondfilmes Casino Royale auch Daniel Craig –
und er war verblüfft. Wenn Sie also unser Restaurant besuchen,
vergessen Sie nicht diese tschechische Spezialität zu kosten.
The Dumpling Day
A rather funny story ties the history of Grandhotel Pupp with the war
year of 1866 when imperial Bohemia fought against the Prussian
enemy. On 8th July 1866 a troop of nine Prussian uhlans with their
commander, Livorius, arrived in Carlsbad armed to the teeth.
Standing in front of the town hall in the Market with their pistols
drawn, they announced that 1,400 men from the Prussian infantry
and 600 men from the cavalry would arrive the next day and that
food needed to be provided for the 2,000 men and their horses.
The next day, just when Lieutenant Livorius was having his breakfast at the Café-Salon, Lieutenant Below rode across the town at
a gallop to the coffeehouse. He whispered something to Livorius. In
no time, all the Prussians were on their horses, racing over Cheb
Bridge and heading out of the town. Their rapid retreat was caused
by false news of 8,000 Bavarians, who were Austrian allies, approaching Carlsbad. The people of Carlsbad had made thorough preparations for feeding the 2,000 men and they were now forced to eat
and drink all the rations themselves. Since then, the 9th of July has
been known as Dumpling Day in Carlsbad.
A dumpling is a trimming not only of pork and cabbage, but also
of another traditional Czech meal – roast sirloin in cream sauce.
The president of the International Film Festival Jiří Bartoška relishes it in the Grandhotel Pupp every year. Daniel Craig tasted it
in the Grandrestaurant too when one of Bond films, Casino
Royale, was being shot – and he was astonished. So when you visit
our restaurant, do not forget to taste this Czech specialty.
31
Imperial
Interesting Facts about Karlovy Vary
TUNELOVÁ LANOVKA
Během několika minut se můžete dopravit od Vřídla k nejvýše položenému karlovarskému hotelu Imperial. Trať vedoucí z Divadelního
náměstí (v nadmořské výšce 381,4 m) je dlouhá 127 metrů a překonává výškový rozdíl 57 metrů při stoupání 49 stupňů. Tunel je vytesán ve skále, který proti sobě razily dvě party italských tunelářů
v letech 1905-1906, pouze 113 dní. Horní stanice lanovky (v nadmořské výšce 436,6 m) se původně jmenovala Helenin dvůr, neboť
vedla na výšinu téhož jména. Unikátní tunelová lanovka zahájila
provoz 18. května 1907. Jezdila však jen v letní sezóně. Lázeňští
hosté se tak mohli dopravovat od pramenů a z promenád k tehdejší
výletní restauraci a dále na túry po okolních lesích. Stavba hotelu
Imperial začala o rok později, lanovka pak sloužila i k přepravě
stavebního materiálu. Vozy byly zpočátku dřevěné, v roce 1961 byly
na původních podvozcích namontovány kovové kabiny. Až po celkové rekonstrukci veškeré původní švýcarské technologie byly nahrazeny v roce 1987 zcela novými vozy. Vydejte se i Vy z údolí říčky
Teplé do půvabného parku hotelu Imperial a dále ke krásným vyhlídkám na lázeňské město. Tato lanová dráha představuje ojedinělou technickou stavbu svého druhu a je nejstarší tunelovou lanovkou v Evropě. Navzdory svému věku je stále moderním a ekologickým dopravním prostředkem. A hlavně velmi užitečným.
Tunnelstandseilbahn Imperial
In wenigen Minuten kann man vom Sprudel zu dem höchst gelegenen Karlsbader Hotel Imperial kommen. Die Bahn, die von Divadelní
náměstí (Theaterplatz) (in der Seehöhe von 381,4 m) führt, ist 127
32
Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 57 Metern
bei einer Steigung von 49 Grad. Der Tunnel ist im Felsen gemeißelt.
Er wurde von beiden Seiten von zwei Gruppen italienischer
Tunnelbauer in den Jahren 1905-1906 (nur113 Tage) geschlagen. Die
obere Station der Seilbahn (in der Seehöhe von 436,6 m) hieß ursprünglich Helenenhof, denn sie führte auf den gleichnamigen
Hügel. Die einmalige Tunnelseilbahn wurde am 18. Mai 1907 in
Betrieb gesetzt. Sie wurde jedoch nur in der Sommer­saison betrieben. Die Kurgäste konnten so von den Quellen und den Promenaden
zum Ausflugsrestaurant kommen und von hier aus weiter in die
umliegenden Wälder wandern. Der Aufbau vom Hotel Imperial begann ein Jahr später, die Seilbahn diente dann auch zur Beförderung
vom Baumaterial. Die Wagen waren anfangs aus Holz, im Jahre 1961
wurden auf die ursprünglichen Fahrgestelle Metall­kabinen montiert.
Erst nach der Gesam­tre­konstruktion von sämtlichen ursprünglichen
schweizerischen Technologien wurden sie im Jahre 1987 von völlig
neuen Wagen ersetzt. Begeben auch Sie sich vom Tepltal in den
malerischen Park des Hotels Imperial und weiter zu den schönen
Aussichten auf die Kurstadt. Diese Seilbahn stellt einen einmaligen
technischen Bau seiner Art dar und sie ist die älteste Tunnelseilbahn
in Europa. Trotz ihres Alters ist sie stets ein modernes und ökologisches Verkehrsmittel, das vor allem sehr nützlich ist.
The Tunnel Funicular Imperial
You can get from the Sprudel to the Hotel Imperial which is located
the highest in Karlovy Vary in a few minutes. The funicular railway
Interesting Facts about Karlovy Vary
Horní stanice lanovky na dobové pohlednici.
Původní vozy byly dřevěné.
Die obere Seilbahnstation auf einer alten Ansichtskarte.
Die ursprünglichen Wagen waren aus Holz.
The upper station of the funicular in a period picture postcard
The original cabins were made of wood.
leading from Theatre Square (at an altitude of 381.4 m) is 127 metres
long and the difference in elevation it has to overcome is 57 metres
while the gradient is 49 %. The tunnel, which two teams of Italian
workers dug from its opposite sides from 1905 to 1906 (113 days
only), is chiselled in a piece of rock. The upper station of the funicular (at an altitude of 436.6 m) was originally called Helena Court as
it led to a height of the same name. The unique tunnel funicular was
set into operation on 18th May 1907. However, it was used only in
the summer season. It made it possible for spa visitors to get from the
springs and promenades up to the excursion restaurant and the spa
woods surrounding it. The construction of the Hotel Imperial started a year later and the funicular was also used to transport building
material. The cabins were made of wood at first. It was only in 1961
that new metal cabins were fixed on the original gears. Completely
new cabins replaced the original Swiss ones during the renovation of
the funicular in 1987. You can go for a walk to the beautiful park of
the Hotel Imperial in the valley of the Teplá River and from here to
wonderful vantage points too. This funicular represents a unique
technical sight and is the oldest tunnel funicular in Europe. Despite
its age it is still a modern and an environment-friendly means of
transport. And, first of all, a very useful one.
www.pupp.cz
33
Editorial
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu je připravena v Karlových Varech celá řada
kulturních pořadů a společenských akcí.
Um Ihren Aufenthalt zu versüßen, ist für Sie in Karlsbad eine ganze Reihe
von Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen vorbereitet.
Lots of cultural and social events have been prepared for you to make your stay
in Karlovy Vary even more pleasant.
FESTIVALY • FESTIVALS
6. KARLOVARSKÝ KARNEVAL
7.-8.6., lázeňské centrum, říčka Teplá
Karnevalový průvod městem, pouliční divadlo, žongléři,
romantická noční plavba, vodní karneval.
KARLSBADER KARNEVAL
7.-8.6., Veranstaltungsort: das Kurzentrum, der Fluss Tepl
Karnevalsumzug durch die Stadt, Strassentheater, Jongleure,
eine romantische Fahrt bei Nacht, der Wasserkarneval.
KARLOVY VARY CARNIVAL
7th-8th June, spa centre of the town, Teplá river
A carnival parade through the town, street theatre,
jugglers, a romantic night voyage, water carnival.
FESTIVAL FRANCOUZSKÝCH CHUTÍ A VŮNÍ
12.-16.6. před Hlavní poštou
Přehlídka francouzské gastronomie
DAS FESTIVAL DER FRANZÖSISCHEN GESCHMÄCKE
UND DÜFTE
12.-16.6. vor der Hauptpost
Vorführung der französischen Gastronomie
FESTIVAL OF FRENCH TASTES AND SMELLS
12th-16th June, in front of the Main Post Office
A show of French gastronomy
Foto V. Pospíchalová
34
RŮŽOVÝ POCHOD NA PODPORU BOJE
PROTI RAKOVINĚ PRSU 22.6.
Růžový pochod s Avonem, kterého se účastní miliony lidí ve více
než padesáti zemích světa na důkaz podpory žen s rakovinou prsu.
Připojte se v růžových tričkách k nám!
14-16 hod. Růžový pochod Avon, od KV Arény
ke Grandhotelu Pupp a na Vřídelní kolonádu.
2.6.-2.7. Výstava ňaderné energie, Vřídelní kolonáda - galerie
Na ochozu, 2.6.16. hod. vernisáž.
DER ROSA LAUF ZUR UNTERSTÜTZUNG
DER BRUSTKREBSBEKÄMPFUNG 22.6.
Der Rosa Lauf mit Avon. An ihm nehmen Millionen von Menschen
in mehr als fünfzig Ländern der Welt jedes Jahr als Beweis ihrer
Unterstützung den Frauen mit Brustkrebs teil. Schießen Sie sich
uns in rosa T-Shirts an!
14-16 Uhr Der Rosa Avon Lauf, von der KV Arena
zum Grandhotel Pupp und zur Sprudelkolonnade.
2.6.-2.7. Die Ausstellung „Brustenergie“, Sprudelkolonnade Galerie Na ochozu, 2.6. 16 Uhr Vernissage.
A PINK MARCH TO SUPPORT
THE FIGHT AGAINST BREAST CANCER
22nd June
The Pink March with Avon is held every year. Millions of people
take part in it in more than fifty countries of the world to support
women suffering from breast cancer. Join us in pink T-shirts.
2 p.m.-4 p.m. A Pink Avon March, from KV Arena to the
Grandhotel Pupp and the Sprudel Colonnade.
2nd June–2nd July Exhibition of breast energy, Sprudel Colonnade
– Gallery Na ochozu, 2nd June 4 p.m. a private view.
Important Days
48. MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY
28.6.-6.7. 2013
Tento filmový svátek patří do skupiny prestižních festivalů jako jsou
MFF v Cannes, Berlíně, Benátkách či Tokiu. Každoročně představí
více než 200 nových filmů z celého světa. Kromě projekcí filmů
zde probíhají koncerty, divadelní představení, párty, ceremoniály,
tiskové konference. Grandhotel Pupp je pro Mezinárodní filmový
festival nepostradatelný. Bydlí zde filmové hvězdy a další VIP
hosté, ve Slavnostním sále se promítají filmy a pořádá se zde
řada festivalových akcí. Vrcholnými společenskými událostmi
jsou zahájení a zakončení festivalu.
DAS 48. INTERNATIONALE
FILMFESTIVAL KARLSBAD
28.6.-6.7. 2013
Dieses Filmfest reiht man an Seite der Filmfestspiele in Cannes,
Berlin, Venedig oder Tokio. Alljährlich kann man mehr als
200 neue Filme aus der ganzen Welt sehen. Außer den Filmen
finden Konzerte, Theatervorstellungen, Partys, Zeremonielle und
Pressekonferenzen statt.
Das Grandhotel Pupp ist für den Internationalen Film­festival
unabkömmlich. Hier wohnen die Filmstars und weitere VIPGäste, im Festsaal werden Filme gezeigt. Hier finden zahlreiche
Festivalveranstaltungen statt, die gesell­schaftlichen Höhepunkte
sind die Eröffnung und der Ab­schluss des Festivals.
48TH INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL KARLOVY VARY
28th June–6th July
This film holiday is one of a group of prestigious festivals like
those in Cannes, Berlin, Venice or Tokyo. It presents more than
200 new films from the whole world every year. Apart from film
performances, concerts, theatre performances, parties, ceremonies
and press conferences are held. The Grandhotel Pupp is in­dis­
pensable for the International Film Festival. Film stars and
other VIP visitors stay here, films are shown in the Festive Hall
where a lots of festival events take place, opening and closing the
festival are top social events.
30.6.–31. 8.
13. FESTIVAL
UMĚLECKÉHO SKLA
Přehlídka sklářské tvorby, Vřídelní kolonáda.
30.6.–31. 8.
DAS KUNSTGLASFESTIVAL
Vorführung der Glaskunstwerke, Sprudelkolonnade.
30th June–31st Aug
FESTIVAL
OF ART GLASS XII
Glass-makers works, the Sprudel Colonnade.
www.pupp.cz
FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY 2013
2.-16. 8.
Hudební festival Beethovenovy dny je významnou součástí letní
kulturní sezony lázeňského města. Karlovarský symfonický orchestr
tento festival pořádá již od roku 1992 jako připomínku skladatelova
pobytu v lázeňském městě v roce 1812. Beethovenova hudba se
stala trvalou součástí karlovarského hudebního života. Program
22. ročníku hudebního festivalu budou tvořit tři symfonické a jeden
komorní koncert.
BEETHOVEN-TAGE 2013
2.-16. 8.
Das Musikfestival Beethoven-Tage ist eine bedeutende Veran­
staltung der Karlsbader Sommer-Kultur-Saison. Dieses Festival
wird von dem Karlsbader Symphonieorchester bereits seit dem
Jahre 1992 als Andenken an den Aufenthalt des Komponisten in
der Kurstadt im Jahre 1812 veranstaltet. Beethovens Musik wurde
zu einem festen Bestandteil des Karlsbader Musiklebens. Auf dem
Programm des 22. Jahrganges stehen drei Symphoniekonzerte und
ein Kammerkonzert.
BEETHOVEN´S DAYS 2013
2nd -16th Aug
The music festival Beethoven’s Days is an important part of the
summer cultural season of the town. The Karlovy Vary Symphony
Orchestra has been organizing this festival since the year 1992 to
remember the composer´s stay in the spa town in 1812. Beethoven´s
music has become a permanent part of Karlovy Vary musical life.
The programme of the 22nd year of the music festival will consist of
three symphony and one chamber concerts.
6.-8. 9.
PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI, před Grandhotelem Pupp,
tradiční trhy porcelánových i skleněných výrobků.
6.-8. 9.
DAS PORZELLANFEST, vor dem Grandhotel Pupp,
ein traditioneller Markt mit Porzellan- sowie Glaserzeugnissen.
6th–8th Sep
FESTIVAL OF PORCELAIN, in front of the Grandhotel Pupp,
traditional festival of porcelain and glass products.
35
Programmes
MĚSTSKÉ DIVADLO
KONCERTY
Karlovarský symfonický orchestr (KSO) patří k evropským
orchestrům s nejdelší tradicí (založen 1835). Do tónů skladeb
Mistrů všech dob se můžete ponořit ve Dvořákově sále Lázní III.
• Symfonické koncerty KSO, Lázně III
19.30 hod.
7.6. Slavnostní multižánrový koncert
K. Marek: Suita pro symfonický orchestr a jazzband, Sinael
Jazz Symphony, Maria Kira.
Unikátní projekt Karlovarského symfonického orchestru
a Karlovarského Repre Bandu.
Dirigent K. Marek.
14.6. Symfonický koncert
S. Rachmaninov: Symfonie č. 2,
P.I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr,
dirigent Jiří Štrunc.
20.6. Koncert ke 180. výročí narození Johannese Brahmse
J. Brahms: Akademická předehra,
Variace na Haydnovo téma, Klavírní koncert č. 2,
šéfdirigent Martin Lebel.
• Kolonádní koncerty, Mlýnská kolonáda
od 1.6. po celé léto
16.30
Na koncertech zazní skladby A. Dvořáka, B. Smetany,
W. A. Mozarta, J. Brahmse, J. Strausse, O. Nedbala,
J. Offenbacha, R. Frimla, E. Kálmána a dalších.
Koncerty se konají od teploty ovzduší 16 °C.
Rozpis koncertů naleznete na www.kso.cz
• Promenádní koncerty, 16.30 hod.
Mlýnská kolonáda.
• Varhanní koncerty a chrámová hudba
Chrám sv. Máří Magdalény
Kostel sv. Petra a Pavla
• Koncerty v KV Aréně
30.6. 21 hod., Jameson filmová dance party
3.7. 20 hod., Pet Shop Boys, legendární britské duo.
36
Velkolepou atmosféru Vídně 19. století vnáší do Karlových Varů
pseudorokoková budova Karlovarského městského divadla
vídeňských architektů Fellnera a Helmera. V kou­zelném interiéru,
na kterém se podíleli další vídeňští umělci, se můžete oddávat
koncertům i zážitkům z operních, ope­ret­ních i baletních děl.
19.30 hod.
1.6. G. Verdi: Aida, Severočeské divadlo.
Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl
světové operní tvorby.
13.6. J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: NETOPÝR, Divadlo
J.K. Tyla, Plzeň. Klasická opereta o třech dějstvích.
19.6. GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ, komorní orchestr Nálady se sólisty.
Umělecký vedoucí Petr Macek bude program moderovat
v ruštině i v němčině.
25.6. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
Soubor je složen z profesionálních hudebníků
karlovarského regionu. Patří k mistrům swingové hudby.
9.7. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
14.8. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
19.8. Z OPERETY DO OPERETY, hudební cestování od
Prateru až po Broadway, J. Strauss Orchestr Coburg.
25.8. GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ, komorní orchestr Nálady se sólisty.
Umělecký vedoucí Petr Macek bude program moderovat
v ruštině i v němčině.
30.8. P.I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO, Severočeské divadlo.
Labutí jezero patří k nejslavnějším klasickým baletním
titulům a je součástí repertoáru všech světových scén.
GALERIE, MUZEA, VÝSTAVY
• Galerie umění, Goethova stezka 6
České umění 20. století, díla klasiků českého moderního umění.
Stálá expozice.
Příležitostné výstavy.
• Galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9
Historie objektu, historie rodu Becherů, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice.
Příležitostné výstavy, workshopy.
• Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23
Historie a příroda Karlových Varů, stálá expozice.
Příležitostné výstavy.
• Jan Becher Muzeum, T.G. Masaryka 57
• Sklářské muzeum Moser, Kpt. Jaroše 19
LETNÍ KINO
Filmy, koncerty, divadelní představení
28.6.-6.7. M
ezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Programmes
SPORT
• Grandhotel Pupp, Slavnostní sál
22.6. Zlatá hokejka,
slavnostní vyhlášení nejlepšího hokejisty ČR.
31.8. Exhibice mažoretek
• Dostihy, Závodiště Dvory
14 hod.
16.6. Karlovarská dvojnásobná míle
30.6. Letní cena klisen,
Cena Mezinárodního filmového festivalu
4.8. Cena Města K.V., Memoriál J. Dolejšího
18.8. Cena MASISE
J. Offenbach, R. Friml, E. Kálmán und anderen.
Die Konzerte finden ab 16 °C statt.
Den Terminplan der Konzerte findet man unter www.kso.cz
• Koncerte der Kirchenmusik
Hlg. Maria Magdalenen Kirche
Kirche des Hlg. Petrus und Paulus
• Konzerte in der KV Arena
30.6. 21 Uhr, Jameson Film Dance Party
3.7. 20 Uhr, Pet Shop Boys, das legendäre britische Duo.
• Sportovní utkání, KV Arena
5.-7.6. Mezinárodní basketbalový turnaj žen
15.6. Mezinárodní závody v moderní gymnastice
• Závody, ulice města
25.-26.8. City Triathlon KV
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme.
Poskytneme Vám také podrobnější informace. Kontaktujte prosím Guest Service,
tel. 353 109 622. Informace najdete také v časopise Promenáda.
KONZERTE
Das Karlsbader Symphonieorchester (KSO) gehört zu den euro­päi­
schen Orchestern mit der längsten Tradition (ge­grün­det 1835). Sie
können die Symphonie- und Kammer­konzerte im historischen Bad
III Gebäude besuchen.
• Symphoniekonzerte KSO, Bad III
19.30 Uhr
7.6. Festliches Multigenrekonzert
K. Marek: Suite für Symphonieorchester und Jazzband,
Sinael Jazz Symphony, Maria Kira. Einmaliges Projekt
des Karlsbader Symphonieorchesters und des Karlsbader
Repre Bands. Dirigent K. Marek.
14.6. Symphoniekonzert
S. Rachmaninow: Symphonie Nr. 2,
P. I. Tschaikowsky: Konzert für Violine und Orchester,
Dirigent Jiří Štrunc.
20.6. Konzert zum 180. Geburtsjubiläum
von Johannes Brahms
J. Brahms: Akademische Festouvertüre, Variation über ein
Thema von Haydn, Klavierkonzert Nr. 2., Chefdirigent
Martin Lebel.
• Kolonnadenkonzerte, Mühlbrunnkolonnade
seit dem 1.6. den ganzen Sommer lang
16.30 Uhr
Auf den Konzerten ertönen Kompositionen von A. Dvořák,
B. Smetana, W. A. Mozart, J. Brahms, J. Strauss, O. Nedbal,
www.pupp.cz
DAS STADTTHEATER
Die einzigartige Atmosphäre Wiens des 19. Jahrhunderts bringt
nach Karlsbad das Neurokokogebäude des Karlsbader Stadttheaters,
von den Wiener Architekten Fellner und Helmer entworfen. In
den bezaubernden Innenräumen, an denen sich weitere Wiener
Künstler beteiligten, kann man Konzerte sowie Opern, Operetten
und Ballettaufführungen genießen.
19.30 Uhr
1.6. G. Verdi: Aida, das Nordböhmische Theater.
Aida wird mit Recht für eines
der besten Opernwerke gehalten.
13.6. J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: DIE FLEDERMAUS,
J. K. Tyl Theater, Pilsen. Klassische Operette in drei Akten.
19.6. GALAKONZERT DER OPERETTENMELODIEN UND
EVERGREENS, das Kammerorchester Nálady mit Solisten.
Der künstlerische Leiter Petr Macek wird das Programm in
russischer und deutscher Sprache moderieren.
25.6. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlsbad.
Das Ensembles besteht aus professionellen Musikern
der Karlsbader Region. Es gehört zu den Meistern
der Swing Musik.
9.7. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlsbad.
14.8. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlsbad.
19.8. AUS OPERETTE IN OPERETTE, eine Musikreise
vom Prater bis auf den Broadway, J. Strauss Orchester Coburg.
37
Programmes
25.8. GALAKONZERT DER OPERETTENMELODIEN UND
EVERGREENS, das Kammerorchester Nálady mit Solisten.
Der künstlerische Leiter Petr Macek wird das Programm
in russischer und deutscher Sprache moderieren.
30.8. P. I. Tschaikowski: DER SCHWANENSEE,
das Nordböhmische Theater. Der Schwanensee gehört
zu den berühmtesten klassischen Ballettstücken
und es steht im Repertoire aller Weltbühnen.
GALERIEN, MUSEEN, AUSSTELLUNGEN
• Kunstgalerie, Goethova stezka 6
Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung.
Gelegentliche Ausstelungen.
• Becher Villa, Krále Jiřího 9
Geschichte des Gebäudes, Geschichte der Familie Becher,
Umstände der Entstehung des Villenviertels Westend.
Dauerausstellung.
Gelegentliche Ausstelungen, Workshope.
• Museum Karlsbad, Nová louka 23
Historie und Natur Karlsbads.
• Jan Becher Museum, T.G. Masaryka 57
• Glassmuseum Moser, Kpt. Jaroše 19
DAS FREILICHTKINO
Filme, Konzerte, Theatervorstellungen
28.6.-6.7. Das Internationale Filmfestival Karlsbad
SPORT
• Das Grandhotel Pupp, der Festsaal
22. 6. Der goldene Eishockeyschläger, feierliche Verkündung
des besten Eishockeyspielers der Tschechischen Republik.
31.8. Majorettenshow
• Pferderennen, die Pferderennbahn Dvory
14 Uhr
16.6. Die Karlsbader doppelte Meile
30.6. Der Sommerpreis der Stuten,
Der Preis des Internationalen Filmfestivals
4.8. Der Preis der Stadt Karlsbad
18.8. Masise Preis
• Die Sportveranstaltungen, KV Arena
8.-10.6. Internationales Basketballturnier der Frauen
15.6. Internationale Wettkämpfe in der Rhythmischen
Sportgymnastik
• Wettbewerbe, Straßen der Stadt
25.-26.8. City Triathlon KV
38
Eintrittskarten für diese und weitere Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen
sichern wir Ihnen gern. Wir geben Ihnen auch ausführliche Informationen.
Wenden Sie sich bitte an Guest Service, Tel. 353 109 622.
Informationen finden Sie auch in der Zeitschrift Promenáda.
CONCERTS
• Symphony Concerts of the KSO
The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) ranks a one of
European orchestras with the longest tradition (founded in 1835).
You can visit concerts of symphony and chamber music
in the historical Spa III Building.
7.30 p.m.
7th June Multi-genre Gala Concert
K. Marek: Suite for a symphony orchestra and a jazz band,
Sinael Jazz Symphony, Maria Kira.
A unique project of the Karlovy Vary Symphony
Orchestra and the Karlovy Vary Repre Band.
Conductor K. Marek.
14th June Symphonic concert
S. Rachmaninov: Symphony No. 2,
P.I. Tchaikovsky: A concerto for violin and orchestra.
Conductor: Jiří Štrunc.
20th June A concert on the occasion of the 180th birthday
of Johannes Brahms
J. Brahms: Academic overture,
Variations on Haydn´s theme, Piano concerto No. 2.
Principal conductor Martin Lebel.
• Open-air concerts, The Mill Colonnade
Since the 1st June for the whole summer
4.30 p.m.
The concerts will include the compositions by A. Dvořák,
B. Smetana, W.A. Mozart, J. Brahms, J. Strauss, O. Nedbal,
J. Offenbach, R. Friml, E. Kálmán and others.
• Concerts of Church Music
St Maria Magdalena Church
Church of St Peter and Paul
• Concerts in the KV Arena
30th June 9 p.m., Jameson Film Dance Party
3rd July 8 p.m., Pet Shop Boys, a legendary British duo.
MUNICIPAL THEATRE
The pseudorococo building of the Karlovy Vary Municipal Theatre,
which was designed by the Viennese architects Fellner and Helmer,
brings the splendid atmosphere of Vienna of the 19th century
into Karlovy Vary. You can enjoy concerts and operas, operettas
and ballets in the enchanting interior in whose decoration further
Viennese artists took part too.
7.30 p.m.
1st June G. Verdi: Aida, North Bohemian Theatre
Aida is by right considered one of the top works
of world opera.
Programmes
13th June J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: THE BAT,
J.K. Tyl Theatre, Pilsen.
A classical operetta in three acts.
19th June GALA CONCERT OF OPERETTA MELODIES
AND EVERGREENS, the Nálady Chamber
Orchestra with soloists. The artistic leader
Petr Macek will moderate the programme
in Russian and German.
25th June GLEN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
The band consists of professional musicians from
the Karlovy Vary region. They rank as masters
of swing music.
GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
9th July 14th Aug GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
19th Aug FROM AN OPERETTA INTO AN OPERETTA,
musical travelling from Prater to Broadway,
J. Strauss Orchestra Coburg.
25th AugGALA CONCERT OF OPERETTA MELODIES
AND EVERGREENS, the Nálady Chamber
Orchestra with soloists. The artistic leader
Petr Macek will moderate the programme
in Russian and German.
30th Aug P.I. Tchaikovsky: THE SWAN LAKE, North
Bohemian Theatre.
The Swan Lake ranks as one of the most famous
classical ballets and is on repertoires of all world
theatres.
GALLERIES, MUSEUMS, EXHIBITIONS
• Art Gallery, Goethova stezka 6
Czech art of the 20th century. A permanent exhibition.
Occational exhibitions.
• Gallery Villa Becher, Krále Jiřího 9
History of the building, history of the Becher family,
circumstances connected with building the Westend residential
district, a permanent exhibition.
Occational exhibitions, workshops.
www.pupp.cz
• Museum of Karlovy Vary, Nová louka 23
History and Nature of Karlovy Vary
Occational exhibitions.
• Jan Becher Museum, T.G. Masaryka 57
OPEN-AIR CINEMA
Films, concerts, theatre performances
From the 28th to the 6th July International Film Festival
Karlovy Vary
SPORT
• The Grandhotel Pupp, Festive Hall
22rd June The Golden Ice-Stick, the best ice hockey player
in the C.R. announcing.
31st Aug Show of majorettes
• Horse races, Racing course in Dvory
2 p.m.
16th June The Karlovy Vary Double Mile
30th July Summer Prize of Mares, The Prize
of the International Film Festival
4th Aug Prize of the Town of Karlovy Vary
18th Augt Masise Prize
• Sports matches, KV Arena
5th-7th June International basketball tournament
- women15th June International
15th June International Contest in Modern Gymnastics
• Competitions, streets of the town
25th-26th Aug City Triathlon KV
We will be pleased to ensure the tickets for these and other cultural and social
events for you. We will also provide more detailed information. Please, contact
Guest Service, tel. 353 109 622. The information is also available in the magazine
Promenáda.
39
Friendly Recommendations
Projeďte karlovarské údolí autovláčkem
Od hlavní pošty až po Poštovní dvůr a dále až k hotelu Alice
v Březové a zpět jezdí podél říčky Teplé vyhlídkový autovláček. Je
možno si tak bez větší námahy prohlédnout celé lázeňské centrum
a dále pak i půvabné údolí říčky Teplé. Nejbližší zastávka od
Grandhotelu Pupp je u Císařských lázní.
Fahren Sie durch das Karlsbader Tal
mit einem Touristenzug
Entlang des Flusses Tepl fährt von der Hauptpost bis zum Posthof und
weiter bis zum Hotel Alice in Březová und zurück ein Touristenzug.
Man kann so mühelos das gesamte Kurzentrum besichtigen und
weiter dann auch das malerische Tal des Flusses Tepl. Die nächste
Haltestelle vom Grandhotel Pupp ist am Kaiserbad.
Go Through the Valley of Karlovy Vary
on a Sightseeing Train
Seznamte se s karlovarským lázeňstvím
The sightseeing train goes along the Teplá River from the main post
office as far as the Post Court and further to the Hotel Alice in Březová
and then back. You can see so the whole spa centre and the charming
valley of the River Teplá without much effort. The nearest stop from
the Grandhotel Pupp is the stop at the Imperial Spa Building.
Otevřením nového balneoprovozu se Grandhotel Pupp stal
významným lá­zeňským hotelem se všemi vy­mo­ženostmi moder­
ního lázeňství, které vychází z ověřených lázeňských tradic. Vše, co
po­­tře­bujete vědět o historii karlovarského lázeňství, léčivých pra­
me­nech a lázeňských pro­cedurách Vám napoví publikace Kar­lovy
Vary - světové lázně.
Lernen Sie das Karlsbader Kurwesen kennen
Mit der Eröffnung des neuen Balneobetriebes reiht sich das
Grandhotel Pupp zu den bedeutenden Kurhotels, wo man alle
Errungenschaften der modernen Heilkur findet, die von den
bewährten Kurtraditionen ausgeht. Alles, was man über die
Geschichte des Karlsbader Kurwesens, die Heilquellen und die
Heilanwendungen zu wissen braucht, findet man in der Broschüre
Karlovy Vary - Ein Weltbekannter Kurort.
Get to Know Karlovy Vary Balneology
After a new spa department had been opened, the Grandhotel
Pupp became an important spa hotel with all achievements of
modern balneology which is based on verified spa traditions. The
publication Karlovy Vary – A World-Famous Spa will tell you all
you need to know about the history of Karlovy Vary balneology,
curative springs and spa treatments.
40
Zklidněte svou mysl v japonské zahradě
Kuriozita evropského formátu, japonská zahrada je součástí
rozlehlého anglického parku kolem Parkhotelu Richmond. Zahrada
nese jméno manželky německého lékaře dr. Erwina von Bälz,
která přispěla ke sblížení japonské a evropské kultury. Kruhový
tvar zahrady s vnitřním obloukem vyjadřuje principy jin a jang –
sjednocení kladu a záporu v harmonický celek, nebo dva světadíly
- Evropu a Asii, nebo také ostrov muže a ostrov ženy. O zbudování
unikátní zahrady se zasloužila Japonka žijící v Mnichově, paní
Masumi Böttcher-Muraki. Za svůj počin obdržela v roce 1998 Cenu
města, za trvalou péči o zahradu byla letos v květnu jmenována
čestnou občankou Karlových Varů.
Friendly Recommendations
Luxusní nákupy
Butiková zóna Grandhotelu Pupp nabízí elegantní oděvy, obuv,
kabelky a ostatní doplňky světoznámých značek.
Můžete přijet ze světových lázní v novém.
Otevřeno denně 10 - 20 hod.
Luxuseinkäufe
Die Boutique Zone vom Grandhotel Pupp bietet elegante
Kleidung, das Schuhwerk, die Handtaschen und weitere
Accessoires der weltbekannten Marken. Sie können aus dem
berühmten Weltkurort in neuer Kleidung zurückkehren.
Geöffnet täglich 10 - 20 Uhr
Luxury Shopping
The boutique zone of the Grandhotel Pupp offers smart
clothes, shoes, handbags and other accessories of world-famous
trademarks. You can return from the world-famous spa town
home in new clothes.
Open daily 10 a.m. - 8 p.m.
Beruhigen Sie Ihren Geist
im Japanischen Garten
Ein Kuriosum vom europäischen Format, ein Japanischer Garten,
ist ein Teil des umfassenden englischen Parks um das Parkhotel
Richmond. Der Garten trägt den Namen der Gattin des deutschen
Arztes Dr. Erwin von Bälz, die zur Annäherung der japanischen und
europäischen Kultur beitrug. Der kreisförmige Garten mit einem
inneren Bogen drückt die Yin und Yang Prinzipien aus – die Einigung
vom Positiven und dem Negativen in ein harmonisches Ganze oder
zwei Erdteile – Europa und Asien, oder auch die Insel des Mannes
und die Insel der Frau. Um den Aufbau des einmaligen Gartens
verdiente sich eine in München lebende Japanerin, Frau Masumi
Böttcher-Muraki. Für Ihre Handlung erhielt Sie im Jahre 1998 den
Preis der Stadt, für ihre dauerhafte Pflege um den Garten wurde Sie
dieses Jahr im Mai zur Ehrenbürgerin von Karlsbad ernannt.
Calm Your Mind in the Japanese Garden
A European rarity, the Japanese garden, is a part of a vast English
park surrounding the Parkhotel Richmond. The garden was named in
honour of the German doctor Erwin von Bälz´s wife who had managed
to bring Japanese and European culture close together. The circular
shape of the garden with an inner arc expresses the principles yin
and yang – a unification of the positive and the negative aspects into
a harmonious whole, or two continents Europe and Asia or, too, the
island of the man and the island of the woman. It was a Japanese lady
living in Munich, Mrs. Masumi Böttcher-Muraki that was instrumental
in establishing the garden. She was awarded the Prize of the Town
for her initiative in 1998 and was made the Honorary Freewoman of
Karlovy Vary for her permanent care for the garden in May 2013.
www.pupp.cz
Pánská móda / Men´s wear / Herrenmode:
RAMSEY, CERRUTI, VERSACE, MARIO DESSUTI,
PAL ZILERI, CORNELIANI
Kravaty / Ties / Krawatten:
E. MARINELLA
Dámská móda / Ladies´wear / Damenmode:
BAGUTTI, CARAT, LÉO GUY, VERSACE, GIANFRANCO
FERRÉ, ROCCOBAROCCO, POLLINI, ICEBERG, SONIA
RYKIEL, KENZO, CAVALLI, VALENTINO, VIONNET,
BALMAIN, GIVENCHY, MAX MARA, MARINA RINALDI
Obuv / Shoes / Schuhe:
TOD´S, ARMANI, BALDININI
Zavazadla a kabelky/ Luggage and handbags
Gepäck und Handtaschen:
SAMSONITE, LACOSTE
Klenotnictví / Jeweller’s / Juwelierwaren:
STEFAN HAFNER, PORRATI, IO SÍ, VERTU
Dětské oblečení / Children’s wear / Kinderkleidung: MONA LISA
41
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
Amsterdam 750 km
Kiev
1580 km
Paris
900 km
Při cestě autem…
770 km
Roma
1190 km
Mit dem Auto... | When Driving the Car...
2300 km
Stockholm
1300 km
Karlovy Vary - Praha
130 km
 2
1980 km
Warszawa
750 km
Karlovy Vary - Wien
400 km
 6,5
310 km
Wien
400 km
Karlovy Vary - München
310 km
 3,5
180 km
Zagreb
760 km
Karlovy Vary - Frankfurt
380 km
 5
Zürich
620 km
Karlovy Vary - Berlin
330 km
 4,5
Athens
2170 km
Berlin
330 km
Madrid
Geneve
890 km
Moscow
Bratislava
460 km
München
Bruxelles
770 km
Nürnberg
Budapest
640 km
Lisboa
2880 km
Frankfurt
380 km
London
1090 km
Istanbul
2030 km
Kobenhavn
Luxembourg PRICE LIST 2013
Presidential apartment
660 km
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
High and top season
27.4.-31.10 • 21.12.-12.1.
Low season
13.1.-26.4. • 1.11.-20.12.
1250 - 1670 EUR
1250 - 1670 EUR
Imperial apartment
672 - 900 EUR
672 - 900 EUR
Apartment
475 - 680 EUR
408 - 680 EUR
Premier Suite
362 - 520 EUR
310 - 520 EUR
Junior Suite
315 - 450 EUR
270 - 450 EUR
Superior Plus Suite
315 - 450 EUR
270 - 450 EUR
Double Room Superior
248 - 355 EUR
213 - 355 EUR
Double Room Comfort
207 - 300 EUR
178 - 300 EUR
Single Room
178 - 255 EUR
153 - 255 EUR
Baby Cot - Children 0-3 years
for free
for free
Extra Bed - Children 4-12 years
30 EUR
30 EUR
Extra Bed - Children 13-15 years
60 EUR
60 EUR
Pets per day
20 EUR
20 EUR
Parking per day (accommodated guests only)
15 EUR
15 EUR
2 EUR
2 EUR
Spa tax per day (according to city regulation)
15 CZK
15 CZK
Full Board Buffet per day
50 EUR
50 EUR
Half Board Buffet per day
30 EUR
30 EUR
Parking per hour
Možnost přistýlky do 15 let věku dítěte. Uvedené ceny za pokoj a noc zahrnují snídani formou bufetu, DPH a vstup do nového wellness centra s bazénem a saunami (od 15 let).
Der Aufenthalt im Zusatzbett für Kinder bis zu 15 Jahren. Büffet-Frühstück, MwSt. und Eintritt ins neue Wellnesszentrum mit Pool
und Saunen (ab 15 Jahren) sind im genannten Preis pro Zimmer und Nacht inbegriffen.
An extra bed is only suitable for children up to 15 years. Buffet breakfast, VAT and entry to the new wellness centre with pool and saunas (15+ years)
are included in mentioned room rate per night.
Check-in: 14 hod. / 14 Uhr / 2 p.m. • Check-out: 11 hod. / 11 Uhr / 11 a.m.
Reservation: +420 353 109 631 • [email protected] • online booking on www.pupp.cz
42
The Restaurants of the Grandhotel Pupp
Grandrestaurant
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
The place of residence of
Ludwig van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
Rendez-vous
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun
roofed terrace, directly at the
Carlsbad golfplace premises
Czech & International cuisine
El Toro
Patented Perpetual Calendar. Self-winding movement.
18 ct rose gold case with ceramic bezel. Water-resistant to 100 m.
Also available on leather strap.
W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M
U l y s s e N a r d i n . B o u t i q u e K a r l o v y Va r y
Stará louka 24 - 360 01 Karlovy vary - CZ
Te l . / F a x : + 4 2 0 3 5 3 2 2 6 3 1 9 , b o u t i q u e . c a r l s b a d @ u l y s s e - n a r d i n . c o m

Podobné dokumenty