A. Průvodní zpráva

Transkript

A. Průvodní zpráva
A. Průvodní zpráva
Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky – prodloužení stoky „A9“
Místo stavby : k. ú. Archlebov
Investor
: Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Bystřický
Vypracoval : Jaroslav Ryba
Stupeň PD : dokumentace pro stavební povolení
Datum
: únor 2016
Zakázka číslo: 05/2016
1
A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje stavby
A.1.1. Údaje o stavbě
Název stavby: Archlebov, ul. U Hrachůvky – prodloužení stoky „A9“
Místo stavby : k.ú. Archlebov
Kraj
: Jihomoravský
Charakter stavby: vybudování části nové stoky, ekologická, trvalá
Předkládaná dokumentace řeší prodloužení stoky „A9“, která se bude napojovat do
stávající šachty Š83.
A.1.2. Údaje o stavebníkovi
Investor (stavebník): Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov
IČ
: 00284751
DIČ
: Obec Archlebov není plátcem DPH
Provozovatel : Obec Archlebov
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant
: Artesia, spol. s r. o. Ratíškovice 241
Zodpovědný projektant: ing. Jaroslav Bystřický, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby, ČKAIT – 1300433
Vypracoval : Jaroslav Ryba
Dodavatel
: dle výběrového řízení
A.2. Seznam vstupních podkladů
1. Vlastnická mapa zájmového území – vyhotovil a poskytl Kat. úřad pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov (v dig. i tištěné podobě)
2. Zaměření vodovodu a vodovodních přípojek v digitální formě - poskytnuto GIS
VaK Hodonín, a.s
3. Zaměření kanalizace a kanalizačních přípojek v digitální formě - poskytnuto
obcí Archlebov
4. Zaměření nadz. a podzemních vedení NN v digitální formě - poskytnuto GIS E.
ON Česká republika, a.s., Lidická 36, 659 44 Brno
5. Zaměření plynovodu v digitální formě - poskytnuto GIS RWE Česká republika,
a.s., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice
6. Zaměření spojového kabelu v digitální formě - poskytnuto GIS Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00
7. Prohlídka a vytyčení na místě – dne 2.2.2016
8. Vlastní výškové zaměření trasy – pevné body. Bylo provedeno měření v terénu dne
2.2.2016. Pevný bod - první schod u R.D. č.pop. 292 = 231,744 m. n. m. v Bpv
(vyznačeno v situaci M 1:500).
9. Projekt stavby „Archlebov – rekonstrukce MK U Hrachůvky“, vypracoval ing.
Štefančík, 05/2014
10. Projekt stavby „Archlebov, U Hrachůvky – rekonstrukce stoky A9“ – vypracoval
Artesia, spol. s r.o. Ratíškovice, 01/2013
2
A.3. Údaje o území
a) Rozsah řešení území
Území stavby se nachází v intravilánu obce Archlebov. Jedná se o lokalitu ul. U Hrachůvky.
Požadavky dotčených orgánů a správců inž. sítí - viz. dokladová část, jejich požadavky a
připomínky jsou respektovány.
Příjezd ke stavbě je po veřejných zpevněných místních komunikacích. Hydrogeologický
průzkum na stavbě nebyl proveden.
Trasa kanalizační stoky vede přes pozemky v k.ú. Archlebov, parcelní čísla:
KN 323 – vlastník SJM Szabó Zoltán Ing. A Szabová Radka, č.p. 292, 69633 Archlebov
KN 352 – vlastník Braunerová Libuše, Pionýrská 750/24, 79201 Bruntál – podíl 1/3
– vlastník Krejčí Jitka, Pionýrská 727/7, 79201 Bruntál – podíl 1/3
– vlastník Svoboda Horymír Ing., Rožňavská 625/3, Nové Sady, 77900 Olomouc –
podíl 1/3
KN 359 – vlastník Zajdáková Jaroslava Mgr., č.p. 326, 69633 Archlebov
KN 2373/1 – vlastník Obec Archlebov, č.p. 2, 69633 Archlebov
Podmínky a připomínky vlastníků pozemků musí být respektovány a dodrženy.
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí.
Požadavky dotčených orgánů a správců inž. sítí – viz dokladová část.
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Stavba není v rozporu s územním plánem obce.
d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Územní rozhodnutí bude vydáno.
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 v platném znění.
f) Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou splněny při výstavbě. Jejich stanoviska jsou součástí
předkládané dokumentace.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky a úlevová řešení nejsou určena.
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
V uvedené lokalitě se plánuje rekonstrukce místní komunikace. V současné době je
vypracována PD stavby „Archlebov – rekonstrukce MK U Hrachůvky“. Vypracoval ing.
Štefančík - 05/2014.
A.4. Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o liniovou podzemní stavbu. V trase se nachází stávající kanalizace (kanal. přípojka)
BT DN 200 mm. Nově navržené prodloužení stoky „A9“ bude přespádováno.
3
Účel užívání stavby
Předkládaná dokumentace řeší výstavbu (prodloužení) kanalizační stoky „A9“ DN 300 mm
v ulici U Hrachůvky, která bude napojena na stávající kanalizační šachtu Š83 stoky „A9“.
Je navrženo prodloužení stávající dešťové kanalizace, která do budoucna (po vybudování
ČOV Archlebov) bude sloužit jako kanalizace jednotná pro odvádění dešťových i odpadních
vod.
Obec Archlebov má zpracovanou studii odkanalizování „Archlebov – kanalizace a ČOV“ a
také DUR „Archlebov – kanalizace a ČOV“, která řeší dobudování kanalizace v obci
Archlebov včetně čerpacích stanic a odvádění odpadních vod na ČOV Archlebov. V současné
době je v obci vybudována kanalizace s jednotlivými výustěmi to toků.
K vypracování dokumentace pro stavební povolení bylo přistoupeno na základě objednávky
investora stavby - Obec Archlebov, Archlebov č.p. 2, 696 33 Archlebov
b) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou
c) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Nejsou
d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena tak, že respektuje obecné požadavky na výstavbu kanalizace.
Při výstavbě budou respektovány příslušná ustanovení stavebního zákona a prováděcích
vyhlášek ministerstva pro místní rozvoj – zákon č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb.
v platném znění.
Na komunikacích budou umístěny dle zásad dopravního značení výstražné a zákazové
dopravní značky.
Základní podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a
orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm jsou
obsaženy ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.
e) Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů a požadavků z jiných právních
předpisů
Požadavky dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inž. sítí - budou splněny
jejich požadavky. Jejich stanoviska jsou součástí předkládané dokumentace.
Trasa kanalizace je navržena s ohledem na prostorové vedení stávajících inženýrských sítí –
respektuje ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
f) Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky a úlevová řešení nejsou určena.
g) Navrhované kapacity stavby
Jedná se o podzemní liniovou stavbu.
h) Základní bilance stavby
Jedná se o prodloužení
- kanalizační stoky „A9“ – PP SN10 dle DIN 16 961 s vnitřním průměrem DN300
mm a délky 48,3 m,
4
včetně napojení na stávající stoku „A9“ a kanalizační šachtu Š83, viz Situace podrobná
D.1.2. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a vystavení
odbočky pro napojení uliční vpusti.
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na stavební objekty

Podobné dokumenty

D.1.4.Výpis šachet

D.1.4.Výpis šachet DN (mm) Úhel ß dh[mm] Materiál sklon [‰]

Více

EU - peníze školám

EU - peníze školám Cyklistická helma - pro interaktivní tabule ActivBoard Dny v týdnu - pracovní list Dopravní prostředky - pro interaktivní tabule ActivBoard Dopravní prostředky 2 - pro interaktivní tabule ActivBoar...

Více

C.5. Výpis šachet

C.5. Výpis šachet beton s nát.beton s nát. ocel. s PE 1/2 DN

Více

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V JYSKU

VÁNOCE ZAČÍNAJÍ V JYSKU Celoroční přikrývka MARIUS Praktická kvalitní přikrývka tvořená 2 přikrývkami připnutými k sobě knoflíky. Vzdušná náplň ze silikonizovaného, spirálovitě stočeného dutého vlákna. Potah z 52% polyest...

Více

OZNÁMENÍ o zahájení spole ného územního a stavebního ízení ve

OZNÁMENÍ o zahájení spole ného územního a stavebního ízení ve K projednání předložené žádosti nařizuje stavební úřad veřejné ústní jednání, které se bude konat v pondělí 28.11.2011 v 10:00 hodin v zasedací místnosti stavebního úřadu, Hynaisova 10, 2.podlaží,...

Více

Výsledková listina

Výsledková listina Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Více