MMB2016000000632 ZM7/1436

Transkript

MMB2016000000632 ZM7/1436
MMB2016000000632
Rada města Brna
ZM7/1436
Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21. června 2016
Název:
Návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna na projekty prevence
kriminality v roce 2016 - návrh rozpočtového opatření
Obsah:
Projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna - Odboru
sociální péče MMB v roce 2016
Vzor protokolu o poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města Brna - Odboru sociální
péče MMB na projekty prevence kriminality v roce 2016
Rozpočtové opatření - tabulka
Přehled financování projektů
Důvodová zpráva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje
-
Projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna - Odboru
sociální péče MMB v roce 2016 ve výši 400 000,- Kč, podle Přehledu financování
projektů, který tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- poskytnutí neinvestičních příspěvků z rozpočtu města Brna zřízeným příspěvkovým
organizacím na projekty prevence kriminality v roce 2016 dle Vzorového protokolu o
poskytnutí finančního podílu z rozpočtu města Brna - Odboru sociální péče MMB na
projekt prevence kriminality v roce 2016, který tvoří přílohu č. ... těchto usnesení (dále
jen Protokol):
1. ZOO Brno a stanice zájmových činností
ve výši 30 000,- Kč
2. DROM, romské středisko
ve výši 20 000,- Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
pověřuje
vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem Protokolů.
M4
Stanoviska dotčených orgánů:
• Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/068 konané dne 14. 6. 2016.
• Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 17. 6. 2016. Výpis usnesení
Finančního výboru bude ZMB předložen písemně.
Zpracoval:
Předkládá:
Odbor sociální péče MMB
Rada města Brna
ÍU\
Projekty prevence kriminality s finančním podílem z rozpočtu města Brna Odboru sociální péče MMB v roce 2016
Název projektu:
Domovnické preventivní minimum
Realizátor:
Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, IČ: 44992785
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, vzdělávací aktivity, informace pro občany
Na základě poznatků a zkušeností z projektu Domovnická akademie I. byla
zpracována minimální varianta výukového programu, který je orientován zejména na oblast
práva, prevence kriminality a požárů, řešení krizových situací, komunikační dovednosti
a komunikaci se složkami Integrovaného záchranného systému.
Začátek vzdělávacího kurzu je plánován na jaro 2016 a rozsah je 70 hodin.
Po skončení výuky bude navazovat zkušební verze programu Bezpečná adresa, který nadále
pracuje s absolventy programu a nájemníky domů. Mezi participující subjekty patří Útvar
policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR - Vzdělávací zařízení Brno, Asociace
technických bezpečnostních služeb, Cech mechanických zámkových systémů ČR, Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje, Asociace realitních kanceláři a Asociace pojišťoven.
Cílem projektu je zvýšení standardu bezpečí v bytových domech aktivním zapojením
nájemnické veřejnosti, ale i vlastníků bytových domů na všech úrovních vlastnictví. Rovněž
bude posílena spolupráce a podpora mezi veřejností a policií.
Finanční prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje budou použity na nákup služby
(OON pro lektory).
Finanční prostředky z rozpočtu města Brna budou použity na služby (propagace).
Celková hodnota projektu: 60 000,- Kč
Z rozpočtu Jihomoravského kraje: 40 000,- Kč
Z rozpočtu města Brna - OSP: 20 000,- Kč
Název projektu:
Senior akademie XI.
Realizátor:
Městská policie Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno, IČ: 44992785
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, vzdělávací aktivity, informace pro občany, tiskoviny
Projekt zvítězil v soutěži o Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí (cena
prevence kriminality MV ČR, kterou v roce 2011 OPK MV ČR vyhlásil poprvé). Jedenáctý
ročník Senior akademie je dlouhodobý vzdělávací cyklus přednášek a prezentací pro skupinu
aktivních seniorů, kteří se mohou po ukončení pokročilého studijního programu stát Asistenty
strážníka-územáře. Aktivní senioři spolupracují s Městskou policií Brno na šíření osvěty
na úseku prevence kriminality v rámci svého přirozeného rodinného a společenského
prostředí. Pro velký zájem absolventů byl od roku 2011 Základní program doplněn
o Pokročilý program. Lektoři jsou angažováni z řad odborníků Městské policie Brno, Útvaru
•3,4r]
policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR - Vzdělávacího zařízení Brno, Bílého
kruhu bezpečí, Policie ČR, ze Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace a dalších.
Finanční prostředky z rozpočtu města Brna budou využity na letní seminář absolventů
a odměny pro externí lektory. Vlastní a jiné zdroje na materiál a tisky.
Celková hodnota projektu: 240 000,- Kč
Z rozpočtu města Brna - OSP: 140 000,- Kč
Vlastní a jiné zdroje: 100 000,- Kč
Název projektu:
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Realizátor:
ZOO Brno a stanice zájmových činností, p. o., datum a číslo registrace: 4. 4. 2001, Krajský
soud Brno, oddíl Pr, vložka 11, U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, IČ: 00101451
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, nízkoprahová zařízení, práce rizikovou mládeží
Nízkoprahový klub byl založen jako součást Stanice mladých přírodovědců ZOO Brno
v roce 2001. Činnost klubu je realizována v klubovnách stanice ve správní budově ZOO Brno.
Cílová skupina dětí ze sociálně slabých rodin, neorganizované děti a mládež, děti
z diagnostických ústavů a ze z. s. Ratolest a Domova mládeže na Údolní je vedena
ke smysluplnému využívání volného času, pozitivnímu vztahu k přírodě, a tím i pozitivnímu
vztahu k životu. Jsou pro ně připravovány také speciální programy, které spoluorganizuje
Evropská asociace ZOO (EAZA) na záchranu jednotlivých zvířecích druhů.
Finanční prostředky z rozpočtu města Brna budou použity na OON pro pracovníky
klubu, vlastní zdroje na nákup digitální kamery s příslušenstvím, knih, videoprogramů,
videoher a DVD.
Celkové náklady na projekt: 65 000,- Kč
Z rozpočtu města Brna: 30 000,- Kč
Vlastní zdroje: 35 000,- Kč
Název projektu:
Projekty spolupráce KCP
Realizátor:
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum
prevence, pracoviště Koliště 19, Odbor zahraničních vztahů, Husova 12, 601 67 Brno, IČ:
44992785
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, situační prevence a informace pro občany
Mezi dlouhodobé úkoly Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 20132016 schválené na Z6/019. zasedání ZMB dne 6. 11. 2012, patří i pokračování spolupráce
s Eurocities a Evropským fórem pro bezpečnost ve městech, přenášení zkušeností, metod a
postupů do praxe ve městě Brně. Pro zahraniční spolupráci a účast na seminářích a
konferencích je zapotřebí finančních prostředků. Město Brno bylo v rámci prevence
kriminality aktivním účastníkem skupiny Prevence kriminality Sociální komise
EUROCITEES již od roku 1999 a od roku 2006 je členem Evropského fóra pro bezpečnost ve
městech. K významným mezinárodním akcím, které byly na území města Brna realizovány,
Hl. ÁA
počítáme zejména mezinárodní semináře na téma Obchodování s lidmi za účelem sexuálního
zneužívání (2002), Prevence a boj s kriminalitou mládeže ve vztahu k integraci etnických
menšin (2008), Den manifestu z Aubervilliers a Saint Denis EFUS (2013) a zasedání pracovní
skupiny EFUS „Senioři" (2015).
V roce 2011 se pracovníci KCP zapojili do pracovní skupiny měst Migrace
a integrace. Spolu s regionem Katalánsko a městem Matosinhos z Portugalska založilo Brno
v roce 2014 pracovní skupinu EFUS „Senioři". Předpokládáme zapojení i do dalších projektů,
které navazují na zkušenosti získané z oblasti sociální prevence, situační prevence a prevence
viktimnosti. Dále do dalších akcí z oblasti prevence kriminality: Německý preventivní den, na
konferenci Evropské kriminologické společnosti, dále akce z oblasti kriminologie, restorativní
justice, penologie, do oblasti protidrogové prevence, příp. jiných konferencí a kongresů
vztahující se k řešeným problémům.
Finanční prostředky z rozpočtu města Brna budou sloužit na zajištění této činnosti
KCP, a to v úzké spolupráci s OZV.
Celkové náklady na projekt: 190 000,- Kč
Z rozpočtu města Brna: 190 000,- Kč
Název projektu:
Národní preventivní den - přípravná etapa
Realizátor:
Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum
prevence, pracoviště Koliště 19, Odbor zahraničních vztahů, Husova 12, 601 67 Brno, IČ:
44992785
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, situační prevence a informace pro občany
V rámci ČR dosud neexistuje akce, která by soustředila odbornou veřejnost zabývající
se problematikou kriminality, prevence kriminality a společnosti. Cílem tohoto projektu bude
připravit podmínky pro realizaci 1. ročníku Národního preventivního dne v perspektivě roku
2017. Do projektu budou zapojeni odborníci z různých oblastí vztahujících se ke kriminalitě
a její prevenci.
Celkové náklady na projekt: 0,- Kč
Název projektu:
Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Realizátor:
DROM, romské středisko, p. o., datum a číslo registrace: 27. 3. 2001, Krajský soud v Brně,
oddíl Pr, vložka 39, Hvězdová 906/9, 602 00 Brno, IČ: 70892181
Stručná charakteristika projektu:
Sociální prevence, krizová a poradenská zařízení
Již od roku 2006 poskytuje DROM, romské středisko, program zaměřený
na zmírňování dopadů kriminality. Cílovou skupinu tvoří jak dospělé osoby, tak i nezletilí.
Důležitou součástí aktivit je individuální a dlouhodobá práce s osobami, jimž byl nařízení
alternativní trest, tedy výkon obecně prospěšných prací nebo společensky prospěšné činnosti
nebo s osobami po návratu trestu.
Prostřednictvím projektu dojde k zajištění kontinuity práce a rovněž k rozšíření počtu
klientů, se kterými odborní pracovníci pracují na stabilizaci jejich životní situace tak, aby
4h\
nedošlo krecidivě závadového chování. Tyto osoby se podílí na kultivaci svého okolí,
drobných skládek, úklidu apod.
Finanční prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje budou použity na nákup služby
(část OON pro koordinátora výkonu OPP a na část OON pro supervize).
Finanční prostředky z rozpočtu města Brna budou použity na část OON pro supervize
pracovníků, kancelářské a hygienické potřeby a na materiál pro výkon OPP (nástroje, nářadí
apod.).
Celková hodnota projektu: 60 000,- Kč
Z rozpočtu Jihomoravského kraje: 40 000,- Kč
Z rozpočtu města Brna: 20 000,- Kč
*k
Číslo protokolu:
Protokol o poskytnutí finančního podílu
z rozpočtu města Brna - Odboru sociální péče MMB na projekt prevence kriminality v roce
2016
Poskytovatel
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ
44992785, zastoupené primátorem
města Brna Ing. Petrem Vokřálem,
ve smluvních a technických věcech oprávněn jednat PaedDr. Jan Polák, CSc, vedoucí
Odboru sociální péče MMB, k podpisu protokolu oprávněn na základě usnesení
Zastupitelstva města Brna Z7/19 konaném dne 21. 6.2016
Příjemce
Název, sídlo, IČ, statutární zástupce, číslo účtu
Účel finančního podílu
Poskytnutí finančního podílu na projekt „
kriminality v roce 2016.
" v rámci realizace projektu prevence
Dotace z Jihomoravského kraje
Z toho:
Celkem Kč,
Finanční podíl obce:
Z toho:
Celkem Kč,
Vlastní a jiné zdroje:
Z toho:
Celkem Kč,
Doba realizace: do konce roku 2016.
Termín vyúčtování: 15.1.2017
Příjemce je povinen uvádět v jakémkoliv kontaktu s veřejností, médii a při prezentaci
projektu, že projekt je realizován za přispění statutárního města Brna a ve spolupráci
s Koordinačním centrem prevence.
Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/19, konaném ode dne 21. 6. 2016.
V Brně dne
statutární zástupce organizace
V Brně dne
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí OSP MMB
k
7/<M
>u
O
Cs o
Os
x*t
v
>
o
O
tN
„ ' o un
tN
tN
co t N co co
*"*H
CN
Os
O
[
Rozp
o
1—1
>cu
aU
>G
O
o
Tř
|
i
+
>
e* >3u
o
o
*a-
o, o
o O O
C i ON CO CN
M-
'"^
i
o
.—' CN
'—'
Ci o
CN c o
Úpr
rozpo
es
+rf
V
VO
^H
>o«
O
&
o <N
u
c
Ci
C5
o
o
O
>
tN
tN
.—i
.-H
i
1
tN
O
Os
•-.
un
vo
•>*
V£>
a. JA
X
^v,^
o
>o
X
o
*•
o
B
•a1
N
u
o
1
-4-«
Í/D
C3
O
O
B XX
co s
O Q
tó
N Q
o
ii
a
a>
>u
•+*
es
>e
*«
0
>
N
ca
00
00
o
c
o
1=1
služeb
.« .Preven krimin
Ces tovné
Nei nvestiční přís pěvky
Nei nvestiční přís pěvky zřízeným příspěvkqyýn
atní osobní výdaje
aip ostatníc služeb
lve/. n .Ostatní rojekty prevence kriminality
Poh oštění
o
>su
o
N
1I
fc.
a
o
o
o
a
o
ca
&
••ea
!
N
O
1
1
.•£>
"3
p.
;c
a
I
:
6
X
X
3
SX
tn
o
g.
VJ
•—•>
O
2;
o
"O
°0
"•^
vo
Pí
O
k
oo
fN
O
eso
• *
t~
Os
Os
vo
N
•£>
os
a
s
CA
M
O
a
>!.
0.
i
cu
cos
03
'U
Hj
Pí
><u O
ffl
>g
VO
CO
t^
^<
co
,—1
to
0\
CN VO
^ H
US
co CO O ,—1
.—<
un un <i") un un
O
Os
CO
un
CO CO
V ) un
o
o
CN
r~-
o o o o o
o
o o o o
<N <N t N CN t N
co •* f - oo oo
1—1
Os
Os o\
Os
co co CO
>n >n un
un
[^
,—i
un
Os
co
un
o
o
tN
oo
L
Š Aň
xt
CJ
c
>
O
u
c
ro
c
*•-
•o
Organizace
Městská policie Brno
Městská policie Brno
o
>»O.
>u
«-H f N
o
c
co
O
O
M
KCP
KCP
DROM
Celkem
Spoluúčast JMK Návrh město
Jiné zdoje
Požadováno
60 000
40 000
20 000
60 000
240 000
140 000
100 000
140 000
65 000
35 000
30 000
30 000
190
000
190 000
190 000
o
ro >*
LT)
20 000
400 000
o
o
480 000
o
40 000
80 000
o
o
135 000
60 000
615 000
o
000 09
JS!
Název
Domovnické preventivní minimum
Senior akademie XI.
Nízkoprahový klub
Projekty spolupráce KCP
Národní preventivní den - příp.etapa
Asistence obětem a pachatelům TČ
CELKEM
o
o
o
LO
°ík
Důvodová zpráva
Tímto materiálem je předkládán návrh na poskytnutí finančních podílů z rozpočtu města Brna
- Odboru sociální péče MMB na projekty prevence kriminality v roce 2016, které budou
realizovány městem, Městskou policií Brno a příspěvkovými organizacemi města. V rozpočtu
statutárního města Brna schváleném na rok 2016 je na tuto oblast vyčleněno 400 000,- Kč.
Finanční prostředky jsou zařazeny takto: ORJ 7200, § 5319 - ostatní záležitosti bezpečnosti a
veřejného pořádku, pol. 5169 - nákup ostatních služeb.
Projekty prevence kriminality obdrželo Koordinační centrum prevence ve stanoveném
termínu do 31. 10. 2015. V období od 1. 11. 2015 do 28. 11. 2015 byly všechny projekty
v počtu 42 zpracovávány a konzultovány na úrovni Úseku sociálně kulturního MMB, Odboru
prevence kriminality MV ČR a také s krajskou koordinátorkou prevence kriminality. Městská
rada pro prevenci kriminality na svém zasedání konaném dne 10. 12. 2015 vzala na vědomí
přehled všech podaných projektů a současně doporučila k projednání v RMB žádost o státní
účelovou dotaci pro rok 2016. Doporučila rovněž předložení projektů s žádostí o dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Ze všech podaných projektů byly vyčleněny projekty, které budou realizovány městem
Brnem, Městskou policií Brno a příspěvkovými organizacemi města. Tyto projekty nemohou
být na základě změny zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
hrazeny z dotačního titulu na prevenci kriminality.
Městská rada pro prevenci kriminality byla svolána na 4. 5. 2016. Tyto projekty zde byly
projednány a doporučeny samosprávným orgánům města ke schválení.
Pro tvorbu a realizaci Městského programu prevence kriminality v Brně v letech 2013-2016
jsou schváleny tyto hlavní úkoly prevence kriminality (viz usnesení Z6/019 ze dne
6. listopadu 2012, bod 31):
• Práce s rizikovou a delikventní mládeží
• Řešení interetnické problematiky
• Řešení problematiky dopravně bezpečnostního komplexu včetně krádeží a vykrádání
motorových vozidel
• Prevence viktimnosti (pomoc obětem trestné činnosti) a medializace prevence kriminality
(informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností)
• Pomoc lidem v krizových situacích včetně problematiky bezdomovectví, prostituce,
domácího násilí, atd.
• Řešení problematiky spojené se zneužíváním drog.
hoj,M
Hlasování MRPK 4. 5.2016
-ca
ano
ano
ano
ano
X
o
X
X
a
ano
ano
CQ
ĎO
3
60
ob
omluven
ano
ano
ano
ano
Martin Šrubhař
P. Sázavský
ano
PhDr.
Svobodová
ano
t/3
PhDr.
Jabůrek
ano
!
PH
=3
-ca
CQ
-ca
>
Ing.
Daniel Struž
HH
E?
Ing.
Martin Schwab
2
to
.tí
o
tLI
XJ
pro
pro
-
-
pro
pro
Martin Říha
Ing.
Petr Kratochvíl
Patrik Doležal
Vlastimil
Břicháček
pro
Bc. Roman
Onderka, MBA
-
Mgr.
Martin Menšík
pro
Mgr.
M. Blatná
Ing.
V. Beran
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB 6. 6. 2016
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů
-
pro
MU

Podobné dokumenty

Obecná ekonomie I Trh a tržní mechanismus

Obecná ekonomie I Trh a tržní mechanismus „Není to laskavost řezníka, sládka nebo pekaře, které vděčíme za to, že máme svůj oběd, nýbrž zřetel na vlastní zájem. Nespoléháme na jejich lidskost, ale na jejich sebelásku a nezdůrazňujeme jim n...

Více

Rodinné skupinové konference v oblasti řešení

Rodinné skupinové konference v oblasti řešení Rodinné skupinové konference v ČR • RSK součást projektu PMS ČR „ Na správnou cestu“ • Spolufinancováno EU • Lokality pro pilotní realizaci programu – Beroun, Frýdek Místek, Hradec Králové, Náchod...

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE OBECNÁ EKONOMIE I.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE OBECNÁ EKONOMIE I. ü Nezbytné – nakupované množství statku roste pomaleji než důchod spotřebitele. ü Luxusní – nakupované množství statku roste rychleji než důchod spotřebitele. ü Méněcenné – s růstem důchodu spotřeb...

Více

Aktuality 64 - Asociace pro urbanismus a územní plánování

Aktuality 64 - Asociace pro urbanismus a územní plánování a realizací. Mezinárodní konference s názvem Proměny středoevropského prostoru se bude konat 21.–22. 10. 2004 v Senátu ČR, v Rytířském sále. Konference se uskuteční pod záštitou místopředsedy Senát...

Více

I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Podmínky poskytnutí dotace 1. Poskytování dotací upravuje „Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně", schválená ZMB dne 8. 9. 2015, „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna ...

Více