NP6 - Naše Praha 6

Transkript

NP6 - Naše Praha 6
NAŠE PRAHA 6
Pra h a 6  Prah a 17  Lyso laje  Neb ušice  P ře dn í Ko pa n in a  S u ch do l
NAŠE PRAHA je součástí sítě
• www.nasepraha.cz
18/2015
Na Malovance postaví
dopravní operační
centrum
Doposud prázdná plocha
u hotelu Pyramida se
defi nitivně stane místem,
odkud se bude řídit pražská
doprava.
více na straně 3
Náhodný převrat,
nebo připravený?
Kdo je nejkrásnějším
mládětem města?
Zůstanou mu puntíky?
Pražská Zoo má několik
nových přírůstků:
Nejaktuálnějším je malý tapír
čabrakový. Bude z něj nová
hvězda – jen je otázkou, jestli
z puntíků nevyroste.
více na straně 11
Herec a principál
Jan Hrušínský:
„V umělém
spánku se zdají
neuvěřitelné sny“
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Chystá se v Praze změna
primátora? A mělo by to
zajímat ty, co neholdují
politice?
více na stranách 6 a 7
INZERCE
1DEtGND¿QDQFRYiQtMHSRX]HLOXVWUDWLYQt1HFKWHVL]SUDFRYDWNRQNUpWQtQDEtGNX
XDXWRUL]RYDQêFKSURGHMFĤYR]Ĥ)LDW$NFHMHSODWQiGRY\SURGiQt]iVREXSDUWLFLSXMtFtFKSURGHMFĤ1DSRVN\WQXWtSURGXNWXQHY]QLNiSUiYQtQiURNNDåGi]SUDFRYDQiQDEtGNDSRGOpKiLQGLYLGXiOQtPXVFKYiOHQt2¿FLiOQt~GDMHRVSRWĜHEČXĜDG\
PRGHOĤ)LDWMVRXONPHPLVH&22JNP
• Kolbenova 809, Praha 9 - 602 442 977
• Vršovická 70, Praha 10 - 603 449 710
ZZZGRMDFHNF]
•86HĜDGLãWČ3UDKD
SC-350242/16
jedinečná nabídka fiat
s 0% akontací
a bez dalších nákladů
inzerce
[email protected]
8QLNiWQtPHWRGDSRPiKiýHFKĤPKXEQRXW
XåOHW1DMGHWHMtQDMHGLQpPPtVWČY3UD]H
„ 5HQDWD+DZD]SĜLYH]ODSĜHGOHW\GR
ýHVNpUHSXEOLN\XQLNiWQtPHWRGX%DLOLQH
SĤYRGQČXUþHQRXNH]SHYĖRYiQtVYDORYp
KPRW\NRVPRQDXWĤ3ĜHGOHW\RWHYĜHOD
QDQiPČVWt0tUĤSUYQtVWXGLRNWHUpVYêP
NOLHQWĤPWXWRVOXåEXQDEt]HOR3RSČWLOHWHFK
SĜHVtGOLODQD6PtFKRYNGHMHGRGQHVDPHWRGXQDEt]tMDNRMHGLQiY3UD]H
VH]DPČĜXMtQDNRQNUpWQtSDUWLH
3UR]iMHPFHQDEt]tPHXNi]NRÒE\WHNFHQWLPHWUĤ]SHYQČQt
YRXKRGLQX]GDUPDEČKHPNWHUp
SRNRåN\DRGVWUDQČQtFHOXOLWLG\± ]PČĜtPHKRGQRW\WXNXDVYDORYp
WRYãHGRNiåHYSRPČUQČNUiWNp
KPRW\YWČOHNOLHQWDDSRþtWDþ
GREČPHWRGD%DLOLQHNWHURXVL
QiVOHGQČY\EHUHQHMYKRGQČMãtSURREOtELODQDSĜtNODG]SČYDþND%iUD JUDP³SRSVDODPDMLWHONDFHQWUD
%DVLNRYiQHERPRGHOND1LNROD
5HQDWD+DZD]
%XUDQVNi2EČVHMDNRYČUQp
]iND]QLFH]~þDVWQLO\QDUR]H-DNWRFHOpIXQJXMH"
QLQRYpSiUW\NWHUiSUREČKOD
-HGQRGXãH1HPXVtWHEêWQLMDN
SĜtPRY(VWHWLFNpPDKXEQRXI\]LFN\]GDWQtDQLVSRUWRYFL
FtPFHQWUXP3UHWW\:RPDQ
MHGQRGXãHVHSRORåtWHQDOHKiWNR
0DQQD$QGČOXĜtMQDÄ'R
DQHFKiWHSĜtVWURMSUDFRYDW]DYiV
SRVLORYQ\DWČORFYLþQ\FKRGtP
-HGQDWHUDSLHWUYiPLQXWW\VH
QHUDGDDOHXGUåRYDWVLSRVWDYX
DOHURYQDMtKRGLQiPNWHUpE\VWH VĚRNOST. Bára Basiková a Nikola Buranská patří k věrným
DNRQGLFLPXVtPWDNåH%DLOLQH
PXVHOLVWUiYLWYSRVLORYQČÄ3UiYČ
klientům centra Pretty Woman & Man. Na oslavě narozenin
MHSURPČQDSURVWRLGHiOQt-HKR
GtN\QHQiURþQRVWLMHPHWRGDYKRGtak nemohly chybět.
V\VWpPPLXPRåĖXMHKXEQRXW
QiLSURVWDUãtOLGLDW\NWHĜt]þDLSRVLORYDWDQLåE\FKPXVHOD
VRYêFKGĤYRGĤQHVWtKDMtQiYãWČYX
DEVROYRYDWQDPiKDYiFYLþHQt
SRVLORYQ\³GRGDOD5HQDWD+DZD]
Metoda Bailine se dá kombinovat třeba s Vakupressem. Tato metoda
$MHãWČVLSĜLNDåGpWHUDSLLPRKX
YNOLGXDYQDSURVWpPVRXNURPt
je určena všem, kteří chtějí vylepšit stav své pokožky, zbavit se celu3URþWRIXQJXMH"
þtVWXþLWVHWH[W\QHERRGSRþt%DLOLQHMHMHGQRX]QH~þLQQČMãtFK
litidy a celkově vyčistit organismus. V Německu byl vyhodnocen jako
YDW=GRVDåHQêFKYêVOHGNĤMVHP PHWRGQDVYČWČMHMtXQLNiWQRVW
nejlepší přístroj na celulitidu.
QDGãHQiWDNåHYiPPRKX%DLOLQH VSRþtYiYWRPåHNY\WYDURYiQt
VUDGRVWtGRSRUXþLW³SRWYUGLOD
SRVWDY\SRVtOHQtVYDORYpKPRW\
Pro velký zájem prodlužujeme akci pro věrné čtenářky
]SČYDþND%iUD%DVLNRYi7DGtN\ D~E\WNXFHQWLPHWUĤVWDþtVDPD
časopisu Naše Praha – bonusové terapie na metodu
NRPELQDFLFYLþHQtYKRGQpVWUDY\ RVREČÄ6DPR]ĜHMPČMHOHSãt
D%DLOLQH]KXEODNLORÄ1LNG\ NG\åNOLHQWKXEQXWtSRGSRĜtMHãWČ
Bailine. Akce trvá do 25. 11. 2015.
MVHPQHĜHãLODQČMDNRXYHONRX
~SUDYRXMtGHOQtþNX'ĤOHåLWêMH
10 terapií Bailine + 2 zdarma ............................................ 3 900,QDGYiKXXPČWRYåG\FN\E\OR
WDNpSLWQêUHåLP=DGHVHWOHWH[L15 terapií Bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,MHQSiUNLORQDYtF-HQRPåHWtP VWHQFHPiPHDOHVSRXVWXNOLHQWĤ
20 terapií Bailine + 5 zdarma ............................................ 5 900,åHMVHPPDOiPiPFHQWLNWHĜtGRViKOLYêERUQêFKYêVOHGNĤ
10 terapií Vakupres 60 minut + 2 zdarma ......................... 5 500,PHWUĤWDNMHNDåGpNLORYLGČW³
SRX]H]DSRGSRU\%DLOLQH³XYHGOD
SRSVDOD]SČYDþND
5HQDWD+DZD]
10 terapií Vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,3UYQtYêVOHGN\VHGRVWDYtXå
.GRPĤåHPHWRGXY\XåtW"
YSUYQtFKWêGQHFKNYêUD]QČMãt
Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody,
0HWRGDMHYKRGQiSURåHQ\LPXåH ]WUiWČFHQWLPHWUĤGRFKi]tSRGHceny najdete na našich webových stránkách.
NDåGpKRYČNXSURåHQ\SRSRVHWLOHNFtFKMHMLFKåFHQDMH
Máte možnost zakoupení dárkových poukazů.
URGXSURVSRUWRYFHDOHLSUROLGL NRUXQ&KRGLWE\VWHPČOLGYDNUiW
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
NWHĜtSRVLORYQXYLGČOLMHQ]YHQNX DåWĜLNUiWWêGQČ
0HWRGDMHEH]EROHVWQiQHQiURþQi
DYKRGQiYSRGVWDWČSURNDåGp3UHWW\:RPDQ0DQ
KRPH]LþDVWêPLNOLHQW\MVRX
WDNpVWDUãtOLGpNWHUêPPHWRGD
1iGUDåQt3UDKD$QGČO
SRPiKiY\URYQDW~E\WHNVYDORYp
ZZZSUHWW\ZRPDQDQGPDQF]
KPRW\3RNXGVHSURWHQWR]SĤVRE
7HOHIRQ
KXEQXWtUR]KRGQHWHY3UD]H
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
PĤåHWHQDYãWtYLWMHGLQpPtVWR±
2WHYĜHQR
(VWHWLFNpDKXEQRXFtFHQWUXP
www.prettywomanandman.cz
3R±3i 3UHWW\:RPDQ0DQQD$QGČOX
tel.: 257 313 721, 602 935 671
Ä0HWRGD%DLOLQHSRFKi]t]1RUVND 6R
Otevřeno:
DSĤYRGQČVORXåLODSURNRVPRZZZIDFHERRNFRP3UHWW\QDXW\QDSRVtOHQtVYDORYpKPRW\
:RPDQ)LJXUH
Po–pá 7:30–19:30, so 9:00–13:00
3ĜtVWURMVWĜtGiSURJUDPĤNWHUp
2
SC-351029/02
Petra Ďurčíková
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA ŠESTCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Jsou chvíle, kdy jen s údivem
sleduji, jak urputně a bez
naprosté logiky jsou prosazovány některé koncepce „zklidnění ulic“. Ač je cykloturistika
jednou z mých nejoblíbenějších
rekreačních činností, malování
cyklopruhů všude tam, kde
zrovna probíhá rekonstrukce
vozovky, nějak nerozumím. Jeden krásný příklad je karlínské
Rohanské nábřeží. Cyklopruhy
na frekventované čtyřproudové silnici a přitom o pár desítek
metrů dál směrem k Vltavě je
tu pohodlná cyklotrasa. A nyní
něco obdobného vzniká na
Letné ve Veletržní ulici. Zde
jde kromě jízdy po rušné ulici
i o jízdu prakticky kolmo na
vrstevnice. Kdo tudy bude
jezdit, když může jet krásnou
Stromovkou po pohodlnější
cestě, je mi záhadou. Hrdina,
šílenec, masochista?
dejte o sobě vědět
Otevřeli jste nový obchod? Nabízíte
zajímavé služby nebo zboží? Dejte
to vědět lidem ze své městské
části. Na internetových stránkách
www.nasepraha6.cz můžete zdarma vložit svůj inzerát.
praha 6
Operační středisko se nakonec
na Malovance postaví
 Po celé řadě odkladů se
magistrát nakonec rozhodl,
že nové dopravní operační
středisko na Malovance
potřebuje, a zadal zakázku
na jeho výstavbu.
Martin Solar
Břevnov – Z nového dopravního centra bude řízen provoz
v metropoli, včetně tunelového komplexu Blanka. První
soutěže na stavbu a technologie vypsala Praha už v roce
2012. Ty však nikdy neukončila, protože se dodatečně zjistilo, že na stavbu za více než
miliardu korun se nenajdou
v rozpočtu peníze. Magistrát tak musel narychlo řešit
problém, odkud se bude řídit
provoz v tunelu Blanka, což se
nakonec vyřešilo rozšířením
stávajícího dispečinku.
O stavbě nového dispečinku
se pak začalo opět hovořit letos
počátkem roku, ale to se rozhodnutí odložilo do chvíle, než
VEDLE HOTELU PYRAMIDA vyroste dopravní operační středisko. Foto: Martin Solar
se zjistí, nakolik je nová stavba
opravdu potřebná. Definitivní
rozhodnutí o nutnosti stavět
padlo v květnu, a tak se tady
i přes výhrady místních, kteří
by si zde radši představili park,
s výstavbou operačního centra
začne. Do budovy by se měl
přesunout dopravní dispečink,
který je v současnosti v ulici
Na Bojišti a na Strahově, a dispečerská pracoviště policie,
strážníků, hasičů a záchranné
služby. V objektu by rovněž
bylo záložní datové úložiště
pražského magistrátu, sídlo
Technické správy komunikací
a centrum krizového řízení.
Stavbu vybuduje Sdružení
VCES – MODOS Malovanka.
Kluby důchodců dostanou finanční podporu
Praha 6 – Svaz důchodců Prahy 6 dostane
na zbytek letošního roku podporu od městské části v celkové částce 11 tisíc korun. Tuto
sumu si mezi sebe rozdělí místní organizace
Dědina-Liboc, Petřiny a Břevnov. Členové
těchto spolků se pravidelně scházejí, pořádají
různé besedy a přednášky, na které si zvou
lektory nebo známé osobnosti, navštěvují kulturní představení a podobně. Radnice
Prahy 6 podporuje svaz důchodců historicky
poprvé, ale v podpoře těchto sdružení chce
pokračovat i v příštích letech. (mas)
INZERCE
SC-341660/31
Pro klienta hledáme
ďLJƚŽǀljĚƽŵŬƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ
kdekoliv v Praze. Víte-li
ŽŶĢēĞŵ͕ǀŽůĞũƚĞŶĞďŽƉŝƓƚĞ͘
[email protected]
Tel: 602 345 995
3
praha 6
KRÁTCE ZE ŠESTKY
Chris Brokaw
v Bubenči
Bubeneč – V kavárně Potrvá
(Srbská 2) se bude 5. listopadu konat koncert kytaristy
a bývalého člena skupiny
Codein Chrise Brokawa.
Před ním ještě vystoupí
Dimitar. Koncert začíná
v 19:30 hodin. (mas)
Cyklistický závod
v Suchdole
Suchdol – Druhý ročník
Suchdolského CityCrossu
proběhne 7. listopadu na stadionu za sokolovnou (ul. Za
Sokolovnou). Závodí se v dětských i dospělých kategoriích. Dětský okruh má délku
100–500 metrů, pro dospělé
je délka trasy 2 km. Závodí se
dle kategorie na 30–45 minut. Součástí doprovodného
programu je soutěž o domácí
pomazánku a paštiku. Začíná
se v 10:30 hodin. (mas)
Ježibaby budou
v Řepích
Řepy – V KC Průhon vystoupí
7. listopadu Divadlo bez názvu se svojí pohádkou Ježibaby z Babína. Dozvíte se v ní
o tom, co se stane, když dvě
ježibaby, Klotyldu a Matyldu,
jednoho dne navštíví v lese
Babíně vandrovník Martin
a ježibaby mu namluví, že
jsou zakleté princezny. Divadlo začíná v 15 hodin. (mas)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Radnice má recept na řešení dopravy
Dejvice – Dopravní situace
v Dejvicích se po otevření
tunelu Blanka výrazně zhoršila
a vedení Prahy 6 proto chce,
aby Magistrát hl. m. Prahy
začal situaci co nejrychleji řešit
a má v tomto směru i několik
zajímavých návrhů.
Momentálně je nejhorší
situace v ulicích Svatovítská
a Jugoslávských partyzánů
a v úseku Prašný most – Vypich
– Bílá hora. To s sebou přineslo
zvýšenou dopravní zátěž také
v ulicích Terronská, Radimova,
Generála Píky nebo Koulova.
Pomoci by zde mohlo přenastavení jednotlivých světelných semaforů v důležitých
dopravních uzlech, především
například na tahu Prašný most
– Bílá hora. Radnice taky chce,
aby magistrát prověřil možnost
změny trasování autobusů ve
směru od třídy Jugoslávských
partyzánů, otočení směru
průjezdu autobusových linek po
vnějším rondelu Vítězného náměstí v úseku od Jugoslávských
partyzánů směrem k Evropské
ulici a s využitím Šolínovy ulice.
Kromě toho si vedení Prahy 6 myslí, že k částečnému
snížení dopravní zátěže můžou
pomoci i investiční akce jako
například stavební úprava
vyústění třídy Jugoslávských
partyzánů na Vítězné náměstí,
tak aby vznikly dva plnohodnotné jízdní pruhy se zachováním přechodu pro chodce,
zpracování dopravní studie
„Jako prioritní momentálkřižovatky Vypich kvůli zvýně vnímáme nutnost zvýšit
šení její kapacity nebo zavedeplynulost provozu na Vítězném ní zón placeného stání.
náměstí. Požadujeme proto,
Komplexnost přijatých
aby provoz na přechodech pro
opatření by měla být zaručena
chodce ve Svatovítské ulici
vytvořením pracovní skupiny
řídili policisté, a chceme také
na úrovni ředitelů všech městumožnit řidičům přímý průjezd ských institucí souvisejících
přes odbočovací pruh a povolit s infrastrukturou. „Předloautobusům jízdu po tramvajožená opatření takto sestavené
vém pásu,” uvedl starosta Pra- skupiny expertů bude pro Prahy 6 Ondřej Kolář. Podle jeho
hu 6 závazným dokumentem
názoru je však potřeba pracovat a zárukou reálnosti navržei na dlouhodobějších projekných řešení,“ řekla místostatech, jako je například takzva- rostka Eva Smutná.
ný KES, výstavba tramvajové
Své podněty, které radtrati do Suchdola, modernizace nici pomohou situaci hlouželezniční tratě Praha–Kladběji analyzovat, mohou
no či vybudování kapacitních
posílat i občané na adresu
záchytných parkovišť.
[email protected] (mas)
Na Praze 6 se otevře Scio škola
Praha 6 – Soukromá základní škola Scio začala
v letošním roce fungovat na Pošepného náměstí
na Praze 11. Plánuje se však otevření dalších
a jedna z nich by měla vzniknout na Praze 6.
Zřizovatelem školy je společnost www.scio.cz,
s. r. o., která se problematice vzdělávání intenzivně věnuje od svého založení. Scio škola bude
úplnou základní školou a počet žáků se bude
odvíjet od prostorových možností. Plánovaný pedagogický koncept nejlépe funguje při
100 až 200 žácích. Škola staví na nejnovějších
poznatcích v oblasti vzdělávání a kognitivních
věd. Výuka bude probíhat mnoha způsoby, od
různých projektů a přednášek až po vrstevnické učení a samostudium, protože každé dítě se
učí jinak. Důraz bude kladen na vzdělávání ve
věkově smíšených skupinách.
„V současné době se hledají vhodné prostory
pro výuku v Praze 6. Během přípravy zahájení
činnosti Scio školy budou probíhat přednášky
a semináře pro širokou veřejnost,“ upřesnil
místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. (mas)
INZERCE
ŚĐĞƚĞďljƚƐŽƵēĄƐơŶĂƓĞŚŽ
ƷƐƉĢƓŶĠŚŽĂƐLJŵƉĂƟĐŬĠŚŽ
ƚljŵƵ͍
ͲŶĂƵēşŵĞsĄƐŽďĐŚŽĚƐƌĞĂůŝƚĂŵŝ
ͲƐĂŵŝƐŝďƵĚĞƚĞŽƌŐĂŶŝnjŽǀĂƚēĂƐ
ͲƚĂƚŽēŝŶŶŽƐƚsĄƐŵƽǎĞǎŝǀŝƚĐĞůljǎŝǀŽƚ
ͲŶĂďşnjşŵĞnjĂũşŵĂǀĠĮŶĂŶēŶşŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲŵŽǎŶŽƐƚǀnjĚĢůĄŶşĂŬĂƌŝĠƌŶşŚŽƌƽƐƚƵ
ͲĂĚĂůƓşnjĂũşŵĂǀĠǀljŚŽĚLJ͘͘͘
SC-341660/32
/ŶĨŽ͗ůƵĐŝĞ͘ŬŽŚůĞƌŽǀĂΛƌĞͲŵĂdž͘Đnj
dĞů͗͘ϲϬϮϯϰϱϵϵϱ
4
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Šestka má nový pomník –
chilského osvoboditele
Bubeneč – V parku Lazáro
Cardenase del Rio byl slavnostně odhalen pomník historicky významného chilského
osvoboditele Bernarda O’Higginse (1778–1842). Pomník
v podobě busty Praze 6 darovalo chilské velvyslanectví.
Městská část ze svých zdrojů
zajistila výrobu kamenného
podstavce, osazení díla, úpravu přiléhající kamenné dlažby
a pořízení odpovídající lavičky
v blízkém okolí. (mas)
Ministerstvo obrany chce pomoci s dopravou
Dejvice – Ministr obrany
Martin Stropnický potvrdil
v dopise určenému náměstku
primátorky Petru Dolínkovi
připravenost udělat vše pro
to, aby se vyřešila složitá
dopravní situace v okolí Vítězného náměstí po otevření
nových pražských tunelů.
„Jsem připraven se svými
kolegy z Ministerstva obrany
a Armády České republiky,
bude-li zapotřebí naše součinnost při budování zmíněné
praha 6
O ULICÍCH PRAHY 6
Náměstí Interbrigády
Nynější náměstí Interbrigády
v Bubenči vzniklo v roce 1937
a ve svém prvním názvu se stejně jako řada jiných míst v okolí
odkazovalo k legionářské tradici.
Pojmenováno bylo po francouzském generálu Pierru Thiébaultu
Charlesi Maurice Janinovi
(1863–1937), který byl vrchním
velitelem československého
vojska v Rusku během 1. světové
války a později i velitelem všech
tamějších spojeneckých vojsk.
V letech 1940–1945 bylo náměstí
pojmenováno po Hansi Joachimu
Ziethenovi (1699–1786), pruskému generálu jezdectva a blízkému důvěrníkovi krále Fridricha
Velikého. Po válce se náměstí
nakrátko vrátil původní název,
který se v roce 1951 změnil na to
současné. Interbrigády byly jednotky zahraničních dobrovolníků, kteří v době občasné války ve
Španělsku (1936–1937) bojovali
na straně republikánů. (mas)
komunikace, udělat vše pro
to, abychom k jejímu vzniku
přispěli,“ napsal konkrétně
v dopise Martin Stropnický.
„Já aktivně hledám všechny partnery pro co nejrychlejší řešení dopravních
problémů na Praze 6 a podpora ministra je pro pražský
magistrát klíčová, protože
minulé vlády nás nechávaly
v podpoře řešení dopravní
situace v Praze na holičkách,“
řekl Petr Dolínek. (mas)
INZERCE
TO UR
á
JEN POCKE
J,
2015 ZAJICI
´ !
ÚČINKUJÍ:
MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER
SCÉNÁŘ:
ALEXEJ KOTĚNOČKIN
12.12.
PRAHA
TIPsport
arena
www.jen-pockejzajici.cz
SC-341912/140
SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ
„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS Chinatown
SC-341912/143
13.12.2015 PRAHA, Kongresové centrum Praha
WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
5
téma
témata
změny
hazard
téma
na magistrátu Celopražská
Zprávy z Prahy
denněnanawww.nasepraha.cz
www.nasepraha.cz
Nepředvídaný noční masakr, nebo
plánované magistrátní zemětřesení?
„ Zastupitelstvo hl. m. Prahy odvolalo na schůzi
22. října čtyři členy městské rady. Zbylých sedm
radních současné koalice si ráno 23. října rozdělilo
kompetence po odvolaných členech. Podle informací Naší Prahy jde pravděpodobně o snahu části
magistrátní koalice vystřídat některé podle nich
nestabilní představitele Trojkoalice (především
náměstka Stropnického za SZ) za politicky prý
konzistentnějšího partnera, pravděpodobně
TOP 09. Nabízí se ovšem ale i jiná řešení.
večerních a nočních hodinách) došlo podle někteSoučasnou koalici na pražrých ke „mstě“, při které
ském magistrátu tvoří ANO,
byli následně i díky hlasům
ČSSD a Trojkoalice (SZ,
nejednotné koalice patrně
KDU-ČSL a STAN). Naopak
neplánovaně odvoláni i další
v opozici jsou dosud TOP
radní z koaličních politic09, ODS, KSČM a Piráti a též
kých stran - šéf ANO z Prahy
trojice Nezávislí, kterou tvoří 7 a šéf klubu na magistrátě
„odpadlíci“ z TOP 09 včetně
Michal Hašek - jeden z tříbývalého primátora Tomáčlenného týmu, který před
še Hudečka. Zastupitelstvo
rokem tuto koalici připravohlavního města Prahy na
val spolu s primátorkou Adčtvrtečním jednání odvolalo rianou Krnáčovou a s pražz funkcí náměstka primáskou šéfkou ANO Radmilou
torky Matěje Stropnického
Kleslovou. Ta ve stejný den
(SZ/Trojkoalice) a dále člena
ještě před nočním odvoláním
rady a šéfa klubu Michala
radních uvedla, že rezignuje
Haška (ANO 2011), Hanu
na funkce v městských firNovákovou a Irenu Ropkomách Prahy a odejde z předvou (obě ČSSD). Odvolání se
stavenstva Pražské teplárenstalo na návrh TOP 09, která
ské a dozorčí rady PRE, a to
je na pražském magistrátu
i přesto, že „ve statutárních
dosud v opozici a v minulém
orgánech těchto společnosobdobí měla v Praze i svého
tí zasedají i další zástupci
primátora (Tomáše Hudečkoalice, jak uvedla. Dále byly
ka). Největší počet hlasů pro
krom radního za ANO v noci
odvolání z funkce radního
odvolány dvě radní za ČSSD:
získal náměstek primátorky
Hana Nováková, zastupitelka
a opoziční zastupitel Prahy 3
z Prahy 10, a Irena Ropková,
Matěj Stropnický.
která je současně neuvolněPro jeho odvolání hlasovalo nou (neplacenou) členkou
42 ze 65 zastupitelů, byl tedy rady městské části Praha 3.
odvolán i hlasy svých koalič- Ropková přitom v předcháních partnerů, ANO a ČSSD.
zejícím téměř desetihodinoPodle informací redakce Naše vém grilování o hodnocení
Praha byla právě část koalice práce radních měla na svou
nespokojena s náměstkem
dosavadní činnost převažujíStropnickým. Poté (šlo o po- cí pozitivní reakce.
kračování řádně svolaného
Jak dál? A kdo a s kým?
jednání, které probíhalo i ve
V původně jedenáctičlenné
INZERCE
radě zůstali primátorka Adriana Krnáčová (ANO), náměstci
Petr Dolínek (ČSSD) a Eva
Společná realitní a advokátní kancelář
Kislingerová (ANO) a radní
JURIS REAL, spol. s r. o.
Jana Plamínková (Trojkoalice/
ihned vykoupí či zprostředkuje prodej
STAN), Jan Wolf (Trojkoalirodinného domu, bytu, chaty, pozemku.
ce/KDU-ČSL), Radek Lacko
Vyřešíme právní vady, dluhy, exekuce i
(ANO) a Libor Hadrava (ANO).
privatizaci. Okamžitá výplata zálohy.
Městská rada může vládnout
Tel: 774 335 502.
i v tomto počtu sedmi členů.
SC-351423/02
Jak Bělohubý a Ivan Kuptík
6
ZASTUPITELÉ pražského magistrátu. Foto: 2x Ivan Kuptík
‡ TOP 09 navrhla původně
odvolat všechny členy rady.
Z 11 nakonec byli odvoláni
čtyři.
‡ TOP 09 měla v minulém
období před vládou ANO
s jejich koaličními partnery
svého primátora Tomáše
Hudečka. Ten už v TOP 09
není, s klubem prý ale spolupracuje.
‡ Před nimi měla po Pavlu
Bémovi primátora ODS –
současného magistrátního
opozičního zastupitele a poslance Bohuslava Svobodu.
‡ Piráti (mají 4 křesla) si
Paradoxy a zákulisí
nechali v členské základně
‡ Spadla zhruba čtvrtá koalizjišťovat, zda a za jakých
ce za pět let. „Nejstabilnějpodmínek by mohli vstouší“ za posledních několik
pit do městské rady. Piráti
volebních období byla vláda
zvažovali odvolat i náměstprimátora Béma a ODS.
ka Petra Dolínka (ČSSD),
‡ Podle informací redakkterý přitom má napříč poce Naše Praha došlo mezi
litiky města asi nejkonzistčástí pražské ANO a pražské
nější pozitivní hodnocení
TOP 09 k prvním jednásvé práce ve sféře dopravy.
ní o možné spolupráci již
‡ Nelze zatím ani spekulovat,
v září. Ostatně bylo to vidět
zda a jaké bude případné proi na některých radnicích
mítnutí do koalic a jednotlivlivnějších městských částí.
vých městských částí – a to se
‡ Pražská ANO a ČSSD měly
netýká jen Prahy 3, 10 nebo 7.
výhrady k náměstku Strop- ‡ Ze zdrojů blízkých redakci
nickému za Trojkoalici již
Naší Prahy jako jedna z vav létě. Naše zdroje nás po
riant kolují i reálná jména
prázdninách informovaly,
(tři z ANO, dvě z ČSSD, dvě
že k dalším pokusům odvoz TOP 09, pokud by je vylat náměstka Stropnického
střídala v koalici Trojkoalipatrně dojde při nejbližší
ci) na možného pražského
příležitosti, nicméně konprimátora/primátorku.
krétní vývoj (tedy zda a koZ vyjádření politických stran:
lik to sebou vezme dalších
radních i z koaličních stran) ‡ TOP 09, předseda zastupitelského klubu TOP 09
a noční odvolání byly spíše
Václav Novotný: „Koalice
souhrou okolností.
Oficiálně koaliční smlouva
nebyla vypovězena. Čtvrteční
zasedání pražských zastupitelů
bylo v pozdních nočních hodinách přerušeno, aniž byly projednány všechny body schváleného programu. To znamená,
že 10. zasedání Zastupitelstva
hl. m. Prahy bude pokračovat 5. listopadu 2015 od 9.00
a zastupitelé se budou zabývat
dalšími body schváleného
programu. Zda bude stávající
koalice pokračovat, či ne, nelze
spekulovat. Kauzu sledujeme
na www.nasepraha.cz.
??? změny
???
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
volný
vzdělávání
na
volný
čas/auta
magistrátu
čas
se, povraždila‘ navzájem,
lice nevydrží delší dobu,
‡ KSČM, Marta Semelová:
pouze hlasy opozice by
a Praha bude opět chvíli
„Nepodpoříme návrat prana odvolání nestačily“…
stagnovat.“
vice do vedení města, ať už
„Jsme nejsilnější klub,
‡ ODS: „Z personální politiky
TOP 09, ODS, či odpadlíků
protože jsme kompaktní,
současného vedení hl. m.
prezentovaných bývalým
což početně největší klub
Prahy bylo zřejmé, že do
primátorem Tomášem Hunení,“ komentoval Novotný
vedení města zasahovaly
dečkem. Své ,schopnosti‘
v narážce na klub zastupia zasahují šedé eminence
v minulosti prokázala s tatelů za ANO.
a struktury, proti kterým
kovou razancí, že se z toho
‡ Piráti, předseda klubu PiODS v posledním volebním
město a jeho obyvatelé
rátů v zastupitelstvu Jakub
období bojovala. ODS je přivzpamatovávají dosud.“
Michálek: „Piráti nesouhlapravena případně podpořit
‡ Matěj Stropnický (SZ),
sili s odvoláním náměstka
či tolerovat pouze nové
Trojkoalice: „Vzpoura přáMatěje Stropnického. Proto
koaliční nastavení.“
tel starých pořádků ležela
jsme v následujícím hlaso‡ ČSSD, vedení pražské ČSSD:
v sále zastupitelstva včera
vání podpořili i odvolání
„Je nám líto odvolání radní
od rána svinutá jako had.
radní Ropkové a náměstka
Ireny Ropkové na nočním
Na programu bylo totiž
Dolínka (oba ČSSD), který
zasedání zastupitelstva,
poprvé i jednadevadesát
ale nebyl odvolán.“
a to zejména proto, že na
změn územního plánu,
‡ SZ, předseda pražské SZ
její adresu nezazněla žádná
navržených ze dvou třetin
Ondřej Mirovský: „Osobně
kritika. Stejně tak jsme přemnou, díky kterým by se
považuji tento krok za nekvapeni odvoláním Hany
město přestalo rozlézat do
horázný způsob vypověNovákové. Strana zelených
krajiny, kde se nevyhození koaliční smlouvy, kdy
nikdy žádného člena rady za
vělo soukromým zájmům
se proti trojkoaličnímu
ČSSD nekritizovala z proa kde developeři přicháSITUACE sledujeme na webu redakce.
náměstkovi Matěji Stropgramového hlediska, proto
zeli v úhrnu o stovky
Trojkoalice). P. Dolínek
nickému spojilo 12 členů
její noční čin považujeme
milionů korun. Například
řekl, že M. Stropnický se
klubu ANO a 8 členů ČSSD
pouze za pomstu kvůli odna Trojmezí či u Džbánu.
dopouští lží, když osočuje
doplněných hlasy opozivolání Matěje Stropnického.
Po
uzávěrce
Naší
Prahy
ČSSD z toho, že nahrává
ce. Trojkoalice reagovala
ČSSD opakovaně a veřejně
developerům. Uvedl, že
na tento krok podporou
deklarovala výhrady k práci ‡ Dolínek: Pan Stropnický
lže! Na mimořádné tiskovce
v kauzách Džbán a Trojmezí
odvolání dvou radních za
a chování Matěje Stropnic(pondělí 26. 10. odpoledne)
a dalších celá ČSSD hlasoČSSD a předsedy klubu
kého. Řekli jsme veřejně, že
od náměstka primátorky
vala ve prospěch občanů.
ANO Michala Haška. Bonávrh na odvolání Matěje
Petra Dolínka (ČSSD) zaVíce na www.nasepraha.cz
hužel se opakuje tradiční
Stropnického ČSSD podpozněla ostrá slova na adresu
a facebooku časopisu Naše
scénář pražské magistrátní
ří, nemohlo tedy jít o žádné
Martina Stropnického (SZ/
Praha.
politiky, kdy žádná koapřekvapení.“
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
13. listopadu
27. listopadu
11. prosince
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu:
Strategic Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud obdržíme
kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu A, nebo
převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
kupon.indd 1
26.10.2015 8:27:12
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Herec a principál Jan Hrušínský: „V umě
„ Pochází z hereckého rodu, kterému již od
poloviny 19. století učarovala divadelní prkna. Jan
Hrušínský pokračuje v rodinné tradici, téměř 14 let
vede vlastní divadlo a letos, poněkud dramaticky,
oslavil 60. narozeniny.
Řekněme, že byste kandidoval na pražského primátora
Máme podzim. Je vám toto roč- a zvítězil. Jakých změn by se
ní období v pražském klimatu
Pražané dočkali?
příjemné?
Pokusil bych se v Praze vyMám rád babí léto s promětvořit rovné podnikatelské
nou barev a návratů z letních
prostředí (které zde zásadně
prázdnin. Těším se na kolegy chybí), čímž by se zvýšila
v divadle a vychutnávám si
kvalita nabídky i pracovživot, který mi lékaři během
ních příležitostí pro většiletošního léta zachránili.
nu obyvatel. Výrazně bych
omezil dotace a vysávání
V hlavním městě jste se narodil
veřejných peněz, které se
a celý život bydlíte v rodinné vile stalo tupým smyslem života
v Nuslích, kterou v roce 1928
naší současnosti, kdy jedni
postavil váš dědeček. V Prajsou zvýhodňováni na úkor
ze 4 máte i divadlo. Máte blízký
druhých. Přestal bych utrácet
vztah i k jiné městské části?
stovky miliard korun za kaMám rád Prahu s její úžasnou
bely do tunelů, které nevydrží
historií a památkami, které
v podzimním dešti, za nejobdivují lidé z celého světa,
dražší silnice, které nepřežijí
ale promiňte, jsem nuselský
ani jednu zimu, za nejdražší
patriot a Praha 4 je moje cemetro bez eskalátorů, ani
loživotní
za nejdražší nefunkční tramláska.
vajenku na světě a snažil bych
se, aby lidé, kteří kradou, byli
trestně odpovědní a nakradený majetek museli městu
beze zbytku vrátit.
Z takto ušetřených
peněz by Praha
Martin Dudek
rychle
zbohatla, měla
by dost fi nancí
na zvelebování
parků, zahrad
a zelených ploch
všeho druhu,
na Letné by
stála Kaplického knihovna,
na kterou by
se jezdili dívat
turisté z celého světa,
a pro obyvatele hlavního města
by bylo
potěšením
v Praze žít.
Foto: Divadlo Na Jezerce
8
Neláká vás vstoupit
třeba do komunální
politiky?
Neláká. Jsem divadelní
principál a chci nabízet
divákům dobré divadlo. Tím
budu pro společnost užitečnější, než kdybych jako politik přihrával veřejné peníze
svému podnikání. Takových
politiků máme dost a nemám
potřebu jejich řady rozšiřovat.
Od roku 2002 vedete vlastní
divadelní společnost a novou
sezonu jste v Divadle Na Jezerce zahájili již 3001. představením. Co pro vás toto číslo
symbolizuje?
Třináct let tvrdé práce všech
lidí, kteří společně se mnou
Divadlo Na Jezerce vytvářejí, a 700 tisíc lidí, kteří se
na naše představení přišli
podívat.
v umělém spánku. Přehodnotil
jste po propuštění z nemocnice
váš životní styl?
Ano. Vím už, že na prvním
místě je zdraví a od něj se
odvíjí všechno ostatní. Vím už
také, že největší umění v životě
znamená vědět, co stojí za to,
aby se člověk kvůli tomu
opravdu naštval. A také, že
takových věcí je na světě velmi
málo. Vlastně skoro žádné. Navíc jsem zjistil, kolik skvělých
lidí při mně stálo a kolik lidí
mně drželo palce a posílalo
energii, abych zůstal na živu.
Moc jim za to děkuji. Takže
vlastně skvělá životní zkušenost. Ale nikomu ji nedoporučuji. Lepší je být zdravý.“
Nejsem příznivcem zón placeného
stání. Každé omezení našich
svobod považuji za velmi obtížné
Jaké divadelní
premiéry máte
připraveny pro
letošní sezonu?
Sezónu jsme zahájili zkoušením
Goldflamovy dramatizace bestselleru
Evžena Bočka Poslední aristokratka.
Premiéra bude 7. prosince. Na jaře uvedeme
další novinku na českých
jevištích, kanadskou hru
Shylock s Milanem Kňažkem.
Na četné žádosti diváků obnovíme hru Lásky paní Katty
s Jiřinou Bohdalovou v titulní
roli. A ještě dvě další premiéry, které ale prozradím, až
přijde jejich čas.
Na repertoáru máte hodně
komedií. Kdy jste se naposledy
od srdce zasmál?
Viděl jsem krátkou fi lmovou
smyčku, na které je orchestr
pochodující městem a v něm
Woody Allen hrající na violoncello. Vtip je ovšem v tom,
že má v ruce židli, se kterou
orchestr vždy rychle předběhne, na chviličku si na židli
sedne, zahraje rychle pár
taktů a zase musí s židlí běžet
a dohnat pochodující muzikanty. A tak to jde pořád dokola. Allen je prostě geniální.
Nedávno se ve vašem životě
odehrály dvě události – oslavil jste 60. narozeniny a téměř vzápětí jste zkolaboval
a po těžké operaci byl 12 dní
Mimochodem, zdají se v umělém spánku sny?
Zdají. Po probuzení se mi
vybavily neuvěřitelně konkrétní sny. Začaly tím, že
jsem jel někam do Německa.
Někdo mě chytil a nabodal
do mě heroin. Na hranici byli
celníci, jako za komunistů.
Zatkli mě coby feťáka. Ocitl
jsem se v nějakém sanatoriu,
tam mě rozřízli a já odtamtud
s otevřeným břichem utekl
do Dětenic, protože jsem tam
měl roztočený fi lm. Přijel jsem
a produkční mi říkal: „Pane
Hrušínský, podívejte se, jaké
jste čuně, co nám děláte s tím
kostýmem!“ A já měl na sobě
obrovskou skvrnu od krve.
Bolek Polívka, který tam taky
hrál, říkal: „Počkej, já ti tu
díru zašiju, nechte nás tady
chvilku, to nic není.“ Najednou jsem se ocitl ve vile Jirky
Kodeta. Seděla tam stará paní
Steimarová, Soňa Kodetová,
Jirka seděl v koženém křesle
a kouřil doutník. Já mu říkal:
„Jirko, mně je hrozně blbě.“
On na to: „To nevadí, sedni
si, vezmi si hadr a utři si to,
kape to z tebe na koberec.“
A tak jsme tam seděli, kouřili
doutníky a ze mě crčela krev.
Do toho se objevil kolega a kamarád z Jezerky Martin Sitta.
Někoho zastřelil na hranicích
a hned dostal osm let natvrdo. Znovu jsem se skokem
ocitl v sanatoriu, které ovšem
patřilo Kodetům. Měl jsem
všude hadičky a Jirka Kodet
mi říkal: „Jak to, člověče,
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
lém spánku se zdají neuvěřitelné sny“
vypadáš? Co kdyby tě takhle
někdo viděl?“ A ty hadičky mi
vytrhnul. Byla tam i Bára Kodetová. Hádala se s lékařem,
ten říkal něco ve smyslu: „To
po mě nemůžete chtít.“ A pak
mi Bára přiložila ke krku špičatý ostrý nůž. Tak si říkám,
že to bylo zřejmě tehdy, když
mi dělali tracheotomii. Objevovaly se tam i moc krásné
holky, které mi vždycky něco
stříkly na obličej, a přede
mnou se rozprostřel ten nejtemnější odstín černé barvy.
A proti mně jely barevné
laserové paprsky. Byl jsem
jako na tripu v dobách Beatles.
„Holka s kaleidoskopickýma
očima... z Lucy in the sky with
diamonds“. Tak si myslím,
že ta černá barva znamenala
momenty, kdy jsem se reálně
dotýkal smrti. Naštěstí už je to
za mnou.
V divadelním areálu Na Jezerce bude od 20. listopadu nová
restaurace. Na jaké speciality
se můžeme těšit?
Na Jezerku se vrátí vlídná
a příjemná restaurace, která
bude mít v nabídce skvělá
jídla české kuchyně, doplněná
o mezinárodní klasiku za přijatelné ceny. K tomu tankové plzeňské pivo a chutná
a kvalitní vína a široká nabídka nealkoholických nápojů.
Restaurace je od poloviny
srpna v rekonstrukci, jsou
objednány nerezové tanky
a další výbava a já doufám, že
návštěvníci divadla i denní
hosté budou s novou restaurací spokojeni. Věřím, že jsme
tentokrát měli při výběru
provozovatele šťastnou ruku
a že nová restaurace u Divadla
Na Jezerce bude pro občany
Prahy 4 vítaným přínosem.
Vaříte rád, nebo kuchařské
umění s povděkem přenecháte
manželce?
Vařím docela rád, ale jen
výjimečně, když na to mám
náladu. Manželka je vynikající kuchařka a tak jí raději
do vaření nemluvím.
Prvního října mělo derniéru
představení Cesta kolem světa.
Kam jste se vy nejdále vypravil?
Na východě jsem byl nejdále
v Thajsku a na západě ve Spojených státech. V Austrálii se
nám v červnu narodil vnuk,
takže plánujeme cestu i tam.
V Praze je neustále diskutovaným tématem zavedení celoplošných zón placeného stání.
Jste jejich příznivcem?
Praha 4 je jedním z největších
a nejlidnatějších pražských
obvodů. Zóny placeného stání
zde zavedeny nejsou a žádná
kalamita se nekoná. Jejich
příznivcem nejsem. Naopak
považuji každé omezení našich svobod za velmi obtížné.
Vidíte-li v jiné čtvrti volná
místa na parkování a zaparkovat tam ani na chvilku
nesmíte, je to jen k vzteku.
Nechť si tedy ostatní pražské
obvody vezmou z Prahy 4 příklad a nechají občany parkovat všude, kde to jde.
Máte ještě nějaký životní či
herecký nesplněný sen?
Nemám. Mou největší současnou ambicí je nemít žádné
přehnané ambice.
profil
Jan Hrušínský
Narozen 9. 6. 1955
v Praze
Herec a principál
Divadla Na Jezerce
Po studiu pražské
konzervatoře začal hrát v Činoherním studiu v Ústí n. L., kde potkal
svoji budoucí manželku Miluši
Šplechtovou
V letech 1984–1990 působil
v Realistickém divadle a v Divadle
Na Zábradlí, pravidelně hostoval
i na dalších scénách (Divadlo v Řeznické, ABC, Národní divadlo)
V roce 2002 založil vlastní divadelní
společnost, a v roce 2004 Divadlo
Na Jezerce, které dosud vede
Představitel mnoha filmových
a televizních rolí (např. Dívka
na koštěti, Jak se budí princezny,
Lásky mezi kapkami deště, Ceremoniář, Kráska v nesnázích, Brouk
v hlavě, Řachanda a další)
Ženatý, dcery Kristýna a Barbora,
nevlastní syn Nikola
SC-351537/01
INZERCE
9
???
zbydlení
Prahy
Více témat
na www.nasepraha.cz
Užitečné
informace
na www.nasepraha.cz
Doprava Praha–Kladno ušetří až 16 korun
„ Méně automobilů a více peněz v kapsách cestujících, tak by měla dopadnout integrace dopravy
mezi Prahou a Kladnem, o které jedná město se
Středočeským krajem.
zejména oblast Prahy 6 nejen
kolonami na příjezdových taPraha/Kladno - Pro lidi
zích, ale i počtem parkujících
pravidelně cestující v tomto
Středočechů v ulicích metsměru by úspora na cestovném ropole. Proto jsme připraveni
mohla činit až 9.000 korun.
uhradit ztrátu vzniklou ze za„ROPID připravuje návrhy
pojení dalších linek na území
jízdních řádů a jedná s doPrahy,“ uvedl Petr Dolínek,
pravci o podmínkách vstupu
náměstek primátorky. Změní
do integrované dopravy,
se také jízdní řády, které
zejména z hlediska kvalitazohlední špičky, ale neutlumí
tivních požadavků. Hlavním
dopravní sedla, jak je tomu
přínosem atraktivnější veřej- nyní. Kromě toho se i sjednotí
né dopravy pro Prahu bude
ceny jízdenek, což přinese
kvalitní alternativa k autoúsporu i lidem, kteří necestují
mobilové dopravě, která trápí pravidelně.
Oskar Kuptík
KRÁTCE
Kdo vyhraje titul
krále Vršovic?
Vršovice - Vršovické derby
bude na programu v rámci
13. kola Synot ligy v neděli
8. listopadu od 15 hodin
ve vršovické Eden aréně
sešívaných. Domácí Slavia
uvedla, že do sektoru
domácích plánuje na derby
s Bohemians 1905 vstup pro
děti do 15 let zdarma. (běl)
Oprava na
Štěrboholské spojce
omezuje dopravu
Štěrboholy - Technická
správa komunikací hl. m.
Prahy (TSK) zahájila 26.
října už 7. etapu rekonstrukce vozovky v levém
a pravém jízdním pruhu Štěrboholské spojky
v úseku křížení s ulicí
Národních hrdinů po most
přes Hostavický potok
ve směru z centra. Délka
opravovaného úseku je
necelých 750 m a potrvá
do 27. listopadu. Vozovka
bude odfrézována a položen nový povrch a obnoví
se i dopravní vodorovné
značení. Po dobu stavby dojde k částečnému
omezení dopravy, práce
budou probíhat po jízdních pruzích. V hlavním
městě probíhá řada oprav
vozovek. Aktuality na f/
casopisnasepraha. (tik)
10
Ilustrační foto: Naše Praha
jde o úsporu i komfort
„Oproti dnešnímu stavu ušetří cestující na trase Praha–Kladno po zavedení
integrace až 16 Kč na jednu cestu (při dalším pokračování pražskou MHD). Při
pravidelném dojíždění pak ušetří s využitím dlouhodobých časových kuponů
až 9 000 Kč ročně. A nejde jen o finanční úsporu, zlepší se provázanost jednotlivých linek na trase a také cestovní komfort díky přísnějším standardům
kvality,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.
Na Dušičky si můžete nechat vyzdobit hrob
Praha - Správa pražských
hřbitovů nabízí Pražanům za
poplatek výzdobu hrobu před
Dušičkami. Výzdoba se pohybuje od 60 do téměř 400 Kč. Jde
o květinovou či stromkovou výzdobu. Další finance se pak platí
za umytí hrobu vysokotlakou
myčkou, což stojí od 115 do 669
korun. Nemá-li majitel hrobu
čas dostavit se namísto, správa
mu pošle fotku za poplatek
e-mailem za 50 korun, poštou
za 150. Správa pražských hřbitovů rozšířila své služby na celou sezonu – zahrnují například
pravidelnou zálivku, výsadbu
sezónních květin apod. (tík)
Izraelský prezident na
Staroměstské radnici zazpíval
IZRAELSKÝ prezident zazpíval na magistrátu píseň o Praze.
Praha 1 - Staré Město - Oficiální návštěva izraelského
prezidenta Reuvena Rivlina
v ČR se na Staroměstské radnici proměnila v neformální
záležitost. Není divu. Prezident
je sice jeruzalémský rodák, ale
má k Praze velmi vřelý vztah.
Nejstarší známý člen rodu Josef
Chaver zemřel v roce 1559
v Praze. Jeho syn a vnuk žili
v Praze. Prezidenta při návštěvě Staroměstské radnice přijala
primátorka Adriana Krnáčová
a pan prezident v projevu za-
notoval jednu ze stále populárních písní, kterou napsal v roce
1968 po sovětské okupaci tehdy
22letý izraelský textař a skladatel Šalom Hanoch. „Proč
v Praze ještě nesvítá?/ Do
třetice poražena/ Řekni, kam
poděl se svátků jas?/ O Praze
píseň jsem snil,/ že spatří zase
jitra zář,“ zanotoval prezident.
Vysloužil si potlesk a Adriana
Krnáčová prohlásila, že by
vůbec nebylo špatné zavést
zpěv jako součást návštěv hlav
států. (tík)
KRÁTCE
Mesiáš: vánoční
komedie dvou herců
V divadle Komedie (Jungmanova 1) uvedli v říjnu
premiéru vánoční komedie Mesiáš, ve které se dva
herci pokusí o nemožné celý příběh Vánoc zahrají
ve dvou. Hlavních rolí
se na výtečnou zhostili
členové a spoluzakladatelé divadla Verze David
Prachař a Igor Chmela.
Notoricky známý příběh
o narození Ježíše oba herci
podávají neotřele, vtipně
s lehkou ironií a montypythonovským humorem. Do
hry, která trvá dvě a půl
hodiny, aktivně zapojují diváky, což vtipným
situacím ještě nahrává.
Oba herci vystřídají hned
několik postav, absolutně
bezkonkurenční výkon podává Igor Chmela
během ztvárnění Marie. Celou hru protínají
moderně pojaté koledy
v podání Mariany Prachařové. Pokud si chcete
navodit trochu vánoční
náladu (v listopadu třeba
19., prosincové termíny
na webu divadla) a hlavně
se zasmát, určitě vyrazte
na představení Mesiáš.
Termíny najdete na www.divadloverze.cz. Rozhovory s Igorem Chmelou a Davidem Prachařem najdete
v následujících číslech
časopisu Naše Praha. (pet)
Celopražská
témata na www.nasepraha.cz
Užitečné informace
A opravdu tapír z těch
puntíků vyroste?
ZNÁTE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ STROMY PRAHY?
Praha 1 - V úterý 10. listopadu od 17:30 se uskuteční
ve vzdělávacím centru
Tereza v Haštalské ulici
v Praze 1 přednáška, která
přiblíží nejzajímavější
velikány naší metropole. Společně se zájemci
podívají do jejich historie,
na poselství, která nám
dávají a sdělují, proč jsou
pro nás důležití. Mluvené
slovo doprovodí fotografie, a to jak současné,
tak i dobové. Dozvíte se
například, který strom
je v Praze nejstarší, kde
roste lípa Václava Havla či
červený na jednom pražském ostrově
kde najdeme nejpočetnější –DUB
poznáte kterém? Viz f/casopisnasepraha.
alej památných stromů.
Foto: Aleš Rudl
Příchozím též bude představena zbrusu nová kniha Pozoruhodné stromy Prahy, která
se dosud nejpodrobněji věnuje dřevinám metropole. Přednášejícím je dendrolog Aleš Rudl, jenž je autorem webu Pražské
stromy – www.prazskestromy.cz. Přednáška se koná za
podpory hlavního města Prahy. Vstupné je dobrovolné. (běl)
„ Po malém tapírovi jihoamerickém, který sklidil
úspěch díky atraktivnímu pruhovanému zbarvení,
se Zoo Praha od 15. října raduje z mláděte tapíra
čabrakového. Pruhy vystřídaly roztomilé puntíky.
Jan Bělohubý
Trója - Pražská zoo slaví narození další hvězdy.
Tapírka matky Indah a otce
Nika. Už nyní mohou návštěvníci mládě i s matkou
vidět v expozici. Narozené
mládě je její první. U nás
chová tapíry čabrakové
pouze zoo Praha a Zoo Zlín.
Pražská zoo chová tapíry
čabrakové od roku 1967,
ale odchovy nebyly úspěšné. V Evropě nalezneme 52
volný
čas
zbydlení
Prahy
těchto zvířat, ale za poslední rok se tu narodilo
pouze šest mláďat. Celkový
počet se pohybuje okolo pouhých 5 000 jedinců
v Barmě, Thajsku, Malajsii
a na Sumatře. Jinde byl již
tapír čabrakový vyhuben.
A že se ti čabrakoví vzhledem liší od jihoamerických,
dokládá i zbarvení mláděte.
Pokud nevíte, zda z puntíků
opravdu vyroste, zajděte do
Tróje, nebo si to ověřte na
našem Facebooku.
Řetězec přežití v Praze funguje
Žižkov/Černý Most - Dobré
příklady spolupráce dispečinku záchranky a laiků v terénu přinesl uplynulý týden.
Pacient v „klinické smrti“
je nejzávažnější situace, ke
které se vyjíždí. A šance na
záchranu závisí na každém
článku tzv. řetězce přežití,
základem je správně provedená laická první pomoc
a pak následný rychlý a kvalitní zásah záchranářů a odborná péče na specializovaných pracovištích nemocnic,“
upozornila mluvčí záchranky
Jiřína Ernestová. V obou
případech nejprve pomáhali
MALÝ tapírek jméno zatím nemá. Líbí se vám? Foto: Petr Hamerník Zoo Praha.
ochotní svědci události, kteří
do příjezdu sanitky prováděli
laickou resuscitaci podle telefonických pokynů dispečerky. Záchranáři pak navázali
a obnovili vitální funkce
a oba pacienty převezli na Vinohrady. Příčinou byl akutní
infarkt myokardu. „Laická
resuscitace je v metropoli zahájena u 70 procent pacientů
postižených zástavou oběhu.
Jedná se o naprosto unikátní
výsledek v národním i mezinárodním měřítku, za který
patří Pražanům velké poděkování,“ upozornila Jiřina
Ernestová. (tík)
INZERCE
Rychlá půjčka
bez rizika
DĚTSKÁ PL A NETA
VELLET
ETRH HRA
ETR
RAČE
ČEK,
ČE
K , HER
E A DĚT
ĚTSSK
KÝÝCCH POTTŘEEB
KÝC
13. - 15. 11. 2015
Výst
stav
aviš
ištěě Praaha - Hol
o eššov
ovic
icee
ic
SC-351395/01
SC-350098/14
www.
ww
w.de
deetts
tsskka
kapl
plan
anet
eta
ta.
a.czz
a.cz
844 198 198
11
kultura/volný čas Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Od piva přes graffiti a baseball k velkému formátu
TIP NA VÍKEND
 Až do 20. listopadu je k vidění v DSC Galery (Dlouhá 5)
výstava Rudý gentleman
odchází po vodě a ďábel nosí
pádla Jakuba Matušky. Výrazný představitel současné
scény Masker (dříve přezdívka na graffiti scéně) dnes
patří mezi nejlépe prodávané
současné české umělce.
Poznejte
tajemství Číny
Národní muzeum otevírá
novou výstavu Říše středu, která prostřednictvím
vzácných předmětů ze sbírek
Náprstkova muzea představí
málo známé období dějin Číny
od 3. století do závěru dynastie Ming na počátku 17. století.
K vidění bude i jeden z unikátů
– skulptura bodhisattvy soucitu. Návštěvníci pak mohou
obdivovat i 10 metrů dlouhý
svitkový obraz zachycující život v čínském idealizovaném
městě s řekou či hrobové
figurky představující koně.
Většina z předmětů je vystavena vůbec poprvé! Připraven
je také bohatý doprovodný
program. Výstava je otevřena
do 30. září na Betlémském
náměstí v Náprstkově muzeu
asijských, afrických a amerických kultur. (pet)
připravil nejen sérii velmi
pracných maleb, ale i časově
náročné kresby. Celou výstavu propojuje jedna z nich,
velkoformátová kresba Ideál,
která vznikala déle než půl
roku. Vůbec poprvé je součástí
výstavy i doprovodná hudba,
postarala se o ni DJ Joie Iacono
působící v Berlíně. „Voda, Bůh
a baseball. Limity poznání na
YouTube, Jágr, Merklová, co mi
řekl táta sládek a co rád dělám
ve vaně. Výstava představí klasickou Maskerovskou dialektiku – popis pokroucené situace,
její okamžité relativizování
a syntézu ve formálním experimentu s pozitivem i negativem,“
představuje publicista Michal
Nanoru výstavu pětatřicetileté-
Jan Bělohubý
Praha 1 – „Jde o jediného
autora naší galerie, na jehož
obrazy vzniká pořadník,“ říká
galeristka Olga Trčková. Jakub
ho umělce, který se ve volném
čase věnuje i baseballu, když
aktivně hraje za céčko pražských Tempo Titans.
„Táta má malý pivovar. Když
mi bylo maximálně pět let, seděl jsem na šalandě a on musel
odejít zkontrolovat, jak to kvasí.
Dal mi do ruky tácek a ukázal
mi hospodskej trik, jak do tácku
zespodu pinknete, on se otočí
a chytnete ho. Zkoušel jsem to
nějakou chvíli, a když se táta
vrátil, nějak se mi to povedlo chytit. A on řek, tak vidíš
kluku, tohle je trénink, když
budeš chtít něco umět, takhle
se dá všechno natrénovat. A ten
samej den v pivovaře mi ukázal,
jak se kreslí krychle,“ popsal
své začátky Jakub Matuška.
Den flamenka: žhavý temperament a spalující vášeň
VÁŠNIVÉ RYTMY. V neděli 15. listopadu se v Retro Music Hall divákům představí exhibiční choreografie jednotlivých flamenkových souborů a tanečních akademií. Českou
premiéru bude mít mezinárodní flamenko-jazzový projekt Flamenco Experience
Sextet slovenského flamenkového kytaristy Morenito de Trinana (Stano Kohútka)
a jazzového kontrabasisty Tomáš Lišky. Večer zakončí flamenco-latino diskotéka
DJ Ekirne, která vyvrcholí o půlnoci a první minuty faktického Dne flamenka oslaví
flamenkovým silvestrem. Chybět nebudou typická španělská vína a tapas. Cena
vstupenek je v předprodeji 390, v den akce 430 korun. Předprodej probíhá v síti
www.tictetstream.cz. (pet)
INZERCE
www.prahapoint.cz
Podnikám
s Providentem
ve vlastní režii!
Příležitost i pro firmy, jak se lépe zviditelnit
a nabídnout své služby a produkty
Připojte se k úspěšné
mezinárodní firmě jako
prodejní specialista. point.indd
541 228 835, 777 909 696, [email protected]
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A 23.10.2015
KUCHYNÍ
15:03:57
2
15327_PF_kampan_OZ_lovec_92x63.indd 1
SC-351297/04
SC-351557/01
844 666 777
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-341943/63
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Výdělek až 60 000 měsíčně
www.podnikamsprovidentem.cz
SC-351600/01
Váš každodenní zdroj informací
22/10/15 12:19
-LåRVPêPURNHPQDEt]tSODYiQtNRMHQFĤEDWRODWDGČWt
SĜHGãNROQtKRYČNXYVRXNURPpPED]pQXY5'QD3UD]H.
1DEt]tPHYDQLĀNRYiQtSURGďWLRGWìGQĪDSODYiQt
YED]pQXVHVODQRXYRGRXRGPďVtFĪYďNX
/HNFHMVRXPRçQpLYDQJOLFNpPMD]\FH
12
+ODYQÈ
SDUWQHU
3RĵDGDWHO
3DUWQHĵL
+ODYQÈ
PHGL¼OQÈ
SDUWQHĵL
7LFNHWV
www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com
SC-351375/02
1DMGHWHQiVQDDGUHVH(YURSVNi3UDKDWHOþtVOR
HPDLOLQIR#NOXEEXEOLQNDF]'DOãtLQIRUPDFHQDZZZNOXEEXEOLQNDF]
1HMYöWwÈVYöWRY¼URGLQQ¼OHGQÈUHYXHRSöWYç5
19. - 20. 12. PRAHA Tipsport Arena
SC-351552/01
=LPQtNXU]]DKDMXMHPHMLçOLVWRSDGX
1HYiKHMWHVHXçQ\QtUHJLVWURYDWSĢHVQiåZHE)DFHERRN
GR]SUiYQHERSĢtPRSĢHVQDåLUHFHSFL
WHO
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný
kultura/volnýčas
čas
Připravte se na Vánoce
„ Už přemýšlíte, co koupíte k Vánocům nebo jak si vyzdobíte na svátky byt? Přijďte se inspirovat na bazárek do základní školy na Jižním Městě.
Petra Ďurčíková
Modrá škola (Kupeckého 567)
se 21. listopadu změní ve vánoční tržiště. Od 9 do 17 hodin tu bude probíhat bazar,
na kterém můžete pořídit kro-
mě dárků i adventní výzdobu.
Pokud jste kreativní, můžete
přinést a zpeněžit i své vlastní
výtvory s vánoční tématikou. Více informací se dozvíte
od organizátorky na e-mailu
[email protected]
RECEPT – SVATOMARTINSKÁ HUSA
Suroviny: 1 husa, sůl, pepř, 3 oloupaná jablka (bez Šalotku nakrájíme na dílky, přidáme spolu
jádřince), 3 lžíce mandlových jader, majoránka,
s krkem a křídly k huse a zalijeme 250 ml
4 šalotky nebo 3 načtvrcené cibule
vody. Pečeme dalších 90 min.,
nejprve přikrytou, poté husu
Postup: U husy oddělíme
odkryjeme. Během pečení ji
křídla a krk. Do husy vetřečasto podléváme. Nakonec
me sůl a pepř a naplníme ji
vyjmeme z pekáče a uchojablky a mandlemi. Troubu
váváme v teple. Vypečenou
předehřejeme na 200 °C.
šťávu rozředíme 100 ml vody.
Husu napícháme v tučných
Propasírujeme a necháme přejít
místech vidličkou a položíme
varem.
Podáváme s jablky a mandstehny dolů do pekáče. Přilijeme
lemi,
knedlíky
a červeným zelím.
200 ml vody. Přikrytou pečeme 90 min.,
poté husu obrátíme.
Autorem receptu je www. farmarsketrziste.cz
PROCHÁZKY
PRAHOU
Projděte se
po nouzové kolonii
Praha neznámá pořádá 7. listopadu komentovanou
vycházku po nouzové kolonii
Kotlaska. Navštívíte dvě
unikátní nouzové kolonie,
dozvíte se, jak se ilegálně
a pod rouškou tmy stavěly
zdejší příbytky, pokocháte
se nevšedními dalekými
výhledy, projdete se úzkými
a příkrými uličkami nouzové
kolonie Kotlaska a ocitnete
se na místech, kde Gustáv
Husák věštil slávu Prahy.
Sraz je na zastávce tramvají
3 a 10 – Stejskalova ve směru
z centra ve 14 hodin. Cena pro
dospělé je 150 Kč, pro seniory
a studenty 100 korun, děti
do 12 let se mohou zúčastnit zdarma. Místo je třeba
rezervovat na [email protected] (pet)
KŘÍŽOVKA – ...unikátní budova připomínající
13
???
servis
???
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Jak získávat zprávy Naší Prahy
pohodlně a zdarma?
PORADNA
Na koho se obrátit, když mi dlužník
nechce vrátit peníze?
„ Již rok přinášíme do schránek pražských domácností
zprávy v tištěné podobě časopisu Naše Praha pro vás
zdarma. Jak můžete krom toho získávat i každodenní zprávy
z vašeho okolí, včetně aktuálních zpráv či zajímavostí pohodlně a přímo do PC, tabletu či mobilu i elektronicky?
Způsoby jsou dva – buď řešit
dluh přes advokátní kancelář,
nebo přes on-line službu. Ta má
hned několik výhod. Systém
sjednotil služby inkasní, právní
i případné exekutorské, tak aby
byl proces vymáhání pohledávky komplexní. Právní rešerše
každého případu je po zadání
do internetového formuláře
vyřízena do 24 hodin zcela
zdarma. Pokud se věřitel nechá
sepraha3, www.facebook/nasepraha4 a dále na konci 5, 6, 7,
8, 9 až po www.facebook.com/
nasepraha10. Zde vás vážení
čtenáři, prosíme o spolupráci.
Lidé nám totiž píší, že se jim
některé příspěvky nezobrazily,
i když dali LIKE na profilu NašePrahaXY nějakému příspěvku. To totiž nestačí: aby vám
nic neuteklo, je třeba dát LIKE
celé stránce. Pak se prioritně
budete dozvídat informace
automaticky, bez potřeby
vyhledávání či náhody, že
vám příspěvek někdo z přátel
nasdílí.
Dokonce na vybraný profil
můžete pozvat své sousedy či
přátele (vlevo čtvrtá zarážka
„Pozvat své přátele k označení
stránky To se mi líbí“), aby
i oni měli zprávy z první ruky.
A klidně nám napište, co byste
chtěli zlepšit, píšeme pro vás.
Jan Bělohubý
S ohledem na vzrůstající zájem
o každodenní online informace ze svého okolí je vám
k dispozici i centrální web
www.nasepraha.cz, na kterém
se sbíhají zprávy z lokálních
webů od www.NasePrahaCentrum.cz (P1 + 2), Prahy 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 až po www.NasePraha10.cz. Informační předstih
mají i ti, kteří sledují i online
naše sociální sítě.
I zde si můžete vybírat,
zda zavítáte na celopražském
www.facebook.com/casopisnasepraha, nebo můžete
sledovat zprávy z vašeho okolí,
bydliště, pracoviště, školy
nebo třeba oblíbeného sportovního klubu nebo kulturního
zařízení.
Tedy na lokálních www.
facebook.com/naseprahacentrum, www.facebook.com/na-
dál v případu zastupovat, ihned
uvidí jednotlivé kroky vedoucí
k vymožení pohledávky ve svém
elektronickém účtu on-line. Jakékoli provize věřitel platí pouze
v případě skutečně vymoženého dluhu. Věřiteli se tak vyplatí
vymáhat dluh v jakékoli výši, i té
minimální, navíc neztratí žádný
čas schůzkami ani zbytečným
telefonováním.
Tomáš Medřický
z projektu Epohledávky.cz
Potřebujete i vy s něčím poradit?
Posílejte své dotazy na [email protected]
DŮLEŽITÉ ČÍSLO
Registr vozidel praha
236 003 060
SVÁTKY
31. 10. Štěpánka, 1. 11. Felix, 2. 11. Památka zesnulých,
3. 11. Hubert, 4. 11. Karel, 5. 11. Miriam, 6. 11. Liběna, 7. 11.
Saskie, 8. 11. Bohumír, 9. 11. Bohdan, 10. 11. Evžen, 11. 11. Martin,
12. 11. Benedikt, 13. 11. Tibor, 14. 11. Sáva, 15. 11. Leopold
INZERCE
řádková inzerce
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
• MÁTE VELKOU ZAHRADU a potřefotky a zároveň stěhování, vyklízení.
bujete peníze? Koupíme část vaší
Tel.: 608 203 342.
zahrady/pozemku. Nechte si poradit. P. Císař, 725 845 667
• ŽALUZIE, ROLETY – Akční ceny,zaměření, doprava zdarma. www.inte- • KOUPÍM PĚKNOU GARÁŽ – Dědina,
rierservisgroup.cz T. 603 715 285
Ruzyně. Platba hotově. Nespěchá.
Tel.: 602818469, [email protected]• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
trum.cz
SKLÁDKU!! Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí • UDĚLEJ TO. Daruj krevní plazmu.
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Náhrada 460 Kč dle §32 odst. 2
Vše za rozumnou cenu. Volejte:
zákona č.373/2011 Sb., registrace
773 484 056
na www.caraplasma.cz nebo tele-
fon 702 278 928. Perlová 5, Praha.
Pomáhat je lidské.
• VYKLÍZENÍ – KONTEJNERY – ÚKLID.
Tel.: 775 565 353, www.profiparta.cz,
profi[email protected]
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt. jader i s odvozem na skládku za 5900 Kč.
Odkup funkčního nářadí, sport.
potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227.
SC-350212/16
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
14
příští číslo vychází 13. 11. 2015
SC-341500/62
tel.: 224 816 821
SC-351006/07
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Zavolejte nám a my to zařídíme!
SC-350943/07
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
• KOUPÍM housle, violu, violoncello
a kontrabas v jakémkoliv stavu.
Platba hotově. 732 389 392.
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery firem s rodinami hledáme
pěkné byty v Praze. Garantujeme
prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu. NEPLATÍTE
PROVIZI! T: 734 319 304.
Formulář pro podání inzerátu najdete
na www.nasepraha7.cz/inzerce. Cena
inzerátu je od 140 Kč.
Aktuality na www.nasepraha.cz
z Prahy
Novorozence hlídají nové monitory dechu
„ Dvacet nových monitorů pomáhajících dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí
(SIDS) převzali v Nemocnici Na Bulovce primáři neonatologického oddělení Martin Čihař
a pediatrického oddělení Ivan Peychl. Monitory nemocnici věnovala nadace Křižovatka.
Oskar Kuptík
Libeň – Monitory Babysence II
v celkové hodnotě 59.400 Kč si
rozdělí mezi sebe neonatologické a pediatrické oddělení.
Na nákup těchto monitorů
přispěli sponzoři nemocnice.
„Přestože patříme k nejméně
postiženým zemím s výskytem
syndromu náhlého úmrtí dítě,
ročně bohužel v České republice neočekávaně zemře zhruba
20 až 25 novorozenců bez zjevné příčiny. Monitory jsou proto
vynikající preventivní pomůckou, jak těmto nešťastným
událostem předcházet,“ shrnul
primář neonatologického oddělení MUDr. Martin Čihař.
„Monitory jsou pomocníkem, který dokáže odhalit
i jiné problémy, které se u miminek mohou projevit, např.
mělké dýchání či apnoické
LÉKAŘI M. Čihař a I. Peychl s novým přístrojem. Foto: Nemocnice Na Bulovce
pauzy (bezdeší). Využíváme
monitory nejen v nemocnici, ale také je zapůjčujeme
rodičům po nezbytně potřebnou dobu,“ upozornil primář pediatrického oddělení
MUDr. Ivan Peychl.
Monitor neustále sleduje
dýchání a dechové pohyby dítěte. Pokud se dýchání zastaví
na dobu delší než 20 sekund
nebo pokud se dechová
frekvence sníží pod 10 dechů
za minutu, Babysense II upo-
o nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná
nadace v ČR 20 let aktivně věnuje
podpoře povědomí veřejnosti
o SIDS a o možnostech ochrany
ohrožených dětí do jednoho roku
věku. Díky dárcům a sponzorům
pomáhá vybavit české nemocnice
a porodnice monitory dechu Babysense II, prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu
nejen hlídá zástavu dechu, ale také
apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv
nepravidelnosti dechu děťátka
a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může
v případě potřeby včas poskytnout
dítěti první pomoc. Během svého
působení se nadaci podařilo zajistit
monitory dechu pro nemocnice
v hodnotě více jak 25 milionů Kč.
zorní na tento stav zvukovým
a světelným signálem. Přístroj
Babysense II nemůže předejít nepravidelnému dechu či
zástavě, ale účinně a spolehlivě
kontroluje dýchání a varuje rodiče v případě ohrožení dítěte.
Pomůžete vypátrat lupiče?
Přes dvě stovky dětí požily alkohol
Bubny – Na prodavačku
vypisovat paragon, nastříkal
ve zlatnictví zaútočil
jí sprej do očí, vytrhl plato
17. října v ulici
s řetízky a utekl. KriDukelských hrminalisté zjistili,
dinů dosud
že neznámý
neznámý
lupič byl
muž.
v prodejně
Nejprve
o den dříve. Při útěku odsi prohlížel
hodil své svršky v Letenvystavený sortiment
ských sadech, možná že
a pak prodavačce
znáte jeho i kapuci pískové
tvrdil, že má vybrán KAPUCE, kterou
barvy, kterou měl
odhodil násilník
jeden konkrétní
na sobě. Volejte linku
řetízek. Když začala v Letenských sadech. 158. (tík)
Zima je tu, jak jsme na tom?
Praha/střední Čechy – Pražští kriminalisté ukončili několikaměsíční práci na objasnění případu výroby a distribuce pervitinu v Praze a středních Čechách. Podle jejich zjištění skupina
dvanácti lidí v období od června do září letošního roku vyrobila přibližně 15 kilogramů pervitinu o čistotě kolem
80 procent. Tato droga by v případě prodeje měla hodnotu
kolem 15 milionů korun. Do akce bylo nasazeno přes 100 policistů, a to i ze zásahové jednotky a letecké služby. Při deseti
domovních prohlídkách probíhajících naráz odhalili policisté
například kompletní laboratoř na výrobu pervitinu, 250 gramů pervitinu, 0,5 kilogramu Efedrinu, 5 kilo tablet Cirrus,
pěstírnu marihuany, půl milionu korun v hotovosti, velké
množství zlatých a stříbrných šperků a čtyři funkční pistole.
V rámci trestního řízení také zajistili jeden rodinný dům, jelikož byl pořízen za peníze pocházející z trestné činnosti.(tík)
Praha – Od 1. listopadu začíná
oficiálně zima a končí 31. března
příštího roku. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy hlásí,
že má sklady plné posypových
materiálů, tak uvidíme.
„I po dvou mírných zimách
přípravy nepodceňujeme a už
před ‚oficiální‘ zimou jsme měli
v pohotovosti několik sypačů.“
uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.
Připraveny jsou i unikátní automatické protinámrazové systémy,
které pracují na sedmi dopravně
významných místech, například
na přemostění ve Wilsonově.
Zařízení upozorňuje silničáře na
vznik námrazy a automaticky
spouští postřik solankou.
TSK má ve své správě 2 293 kilometrů z 3 963 kilometrů komunikací a zajišťuje úklid
306 hektarů chodníků. Městu
slouží 121 sypačů, dvě velké
sněhové frézy. V nepřetržité pohotovosti je jeden sypač
vyčleněný pro zásahy integrovaného záchranného systému.
(tík) Ilustrační foto: TSK
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • odpovědný redaktor Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažer
inzerce: Petr Špaček, tel.: 775 899 470, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10 - Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci:
tel. 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 51 100 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21855 • Vychází 30. 10. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Policie chytla „drogistů“ jako apoštolů
Praha/ střední Čechy – Při předem ohlášené kontrole konzumace
alkoholu dětmi zkontrolovali policisté téměř 1200 provozoven
v celé ČR. Zjistili nakonec na 600 protiprávních jednání. Nejvíce
znepokojivé jsou dva případy. Mladistvému chlapci ze Středočeského kraje policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰ alkoholu v dechu
a dívce z Prahy 2,16 ‰. „V první fázi kontrol jsme zkontrolovali
sedm tisíc osob, z toho jsme řešili celkem 236 dětí, které požily
alkohol. Jednalo se o 227 mladistvých a 9 nezletilých,“ uvedl velitel bezpečnostního opatření plk. Martin Hrinko. „Další kontroly,
u kterých tentokrát neuvedeme konkrétní datum, zrealizujeme
v listopadu a prosinci 2015.“ (tík)
15
???
po: 2. 11., út: ???
3. 11., st: 4. 11., čt: 5. 11., pá: 6. 11. 10–17 HOD.
KDY:
KDE: Národní dům na vinohradech
zlata
(bbývvalý
(bývalý
alý dům železničářů),
Náměstí míru 9, (metro A - sta
stanice
tanice nám. míruu)
VYKUP
eny
c
í
n
p
u
k
ý
V
g
/
č
K
až 999
táří
ti a s
s
o
z
y
r
e
l
d
;-"5"45Ė#3"1-"5*/:
7Ì5&$)/*$,‰"45"30Ļ*5/045
Vykupujeme například zubní zlato i nečištěné a to jak nepoužité v plátcích aurix, či
destičkách, tak zubní zlato již použité.
1-"5#"7)0507045*"Ļ%07Ğ&
1.000.000 KČ
Firma HAUER & Schneiberger, registrována puncovním úřadem.
PRO VELKÝ ZÁJEM OBČANŮ SE TATO AKCE OPAKUJE!
Výkup starožitností tel.: 603 505 686
říbro
Technické st kty,
tykače, konta
s
dráty
16
nická
Platina tech ky,
- termočláán áty
ky, dr
chemické mis
Zubní zlato ixx,
aur
i nečištěné palaargen
hny
Obrazy - všec
Brilianty
Zlaté mince
Zajišťujeme
zprostředkování
do aukčních síNi.
esní,
t
náramkové, s
n
n
ě
a nást é
Hodinky - kap olní
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
Ű0#3";:Ű)0%*/:Ű)0%*/,:ŰĞ1&3,:#3*-*"/507‰(3"/507‰"5%
Ű45Ė#30
45Ė#3/‰1Ė#03:47$/:45Ė#3/‰/%0#5$:16%Ė&/,:5"#"5Ú3,:
.*/$&"5%
Ű40Ğ,:"1-"45*,:;103$&-/6#30/;6,0764-0/07*/:%Ė&7"
ŰĞ"7-&Ű#0%,:Ű4.:Ì$07‰/4530+&Ű;-"5‰.*/$&/"1Ė477$-"7
'3+04&'"5%
Ű1&34,‰,0#&3$&Ű+*/‰;"+."7‰45"30Ļ*5/045*
SC-350983/05
STAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)

Podobné dokumenty

NP9 - Naše Praha 9

NP9 - Naše Praha 9  Klánovický les je doslova rájem pro běžce, a tak byla otázka času, kdy si ho vybere nějaký organizátor pro pořádání velkého běžeckého závodu. V neděli 25. října se v něm sportovci dočkali prvního...

Více

NP10 - Naše Praha 5

NP10 - Naše Praha 5 Praha 10, 15, 22 l Benice l Dolní Měcholupy l Dubeč l Kolovraty l Královice l Křeslice l Nedvězí l Petrovice l Štěrboholy

Více

Suchdolské listy - Městská část Praha

Suchdolské listy - Městská část Praha týká stok v ulicích Na Vrchmezí, Suchdolská, Za Hřištěm, U Nového Suchdola, Na Pasece, Na Rybářce, Osvobození (část) a Při Hranici, které budu svedeny do ČOV v Roztokách. V ulici Na Vrchmezí bude u...

Více

NP7 - Naše Praha 7

NP7 - Naše Praha 7 redaktor: Martin Solar tel.: 736 219 468 [email protected] Jsou chvíle, kdy jen s údivem sleduji, jak urputně a bez naprosté logiky jsou prosazovány některé koncepce „zklidnění ulic“. Ač j...

Více

NPC - Naše Praha Centrum

NPC - Naše Praha Centrum Metoda Bailine se dá kombinovat třeba s Vakupressem. Tato metoda SRVWDYXDNRQGLFLPXVtPWDNåH %DLOLQHMHSURPČQDSURVWRLGHiOQt je určena všem, kteří chtějí vylepšit stav své pokožky, zbavit ...

Více

`DODMODPD ² PRXGURVW UR]OHKOi MDNR RFHiQ

`DODMODPD ² PRXGURVW UR]OHKOi MDNR RFHiQ UR]SDGi6RYďWVNìVYD]9RWi]FH7LEHWXVHYåDNQLFQH]PďQLOR N OHSåtPX DQL SR SUR ÿtQX Yì]QDPQìFK RO\PSLMVNìFK KUiFKYURFH-DNYLGQR²LGDODMODPDVHPĪçHVSOpVW« 1DNRQFLURNX...

Více

NP8 - Naše Praha 8

NP8 - Naše Praha 8 Změna dopravy byla překvapující, ale někde zavládlo i rozčarování. Požádali jsme zástupce dotčených městských částí, ať se k nové dopravní situaci vyjádří. PRAHA 7: „Otevření tunelu Blanka musí být...

Více