mastertop 1730 - CAPRO spol. s ro

Transkript

mastertop 1730 - CAPRO spol. s ro
MASTERTOP®
1730
Samonivelační podlaha na bázi vodou
ředitelné pryskyřice
Systém POLYKIT
Nosná vrstva
Popis výrobku
Přípravné práce:
MASTERTOP 1730 je samonivelační, bezespárá,
průmyslová podlaha na bázi vodou ředitelné epoxidové
pryskyřice. Neobsahuje rozpouštědla. Propouští vodní
páry. Má dobré hygienické vlastnosti, hladký povrch a
splňuje estetické požadavky. MASTERTOP 1730 je
součástí systému Polykit. Systém sestává z ohraničeného
počtu standardních komponentů, jež umožňují vytvářet
různé druhy podlah v mnoha barevných odstínech.
Oblasti použití
Chemický a farmaceutický průmysl
Potravinářství, výroba nápojů
Antiseptické prostory, laboratoře a nemocnice
Sklady s vysokými regály
Atomové elektrárny
Elektronický průmysl
Charakteristické znaky
Upozornění: Aby se zabránilo případným odchylkám v
barevných odstínech, měly by se používat kartuše X1
pouze s identickým číslem výrobní šarže.
Mísení:
(Modul M 771 - F1w + 3,0l vody)
Jednotka pryskyřice A7 (2,3kg) se smísí s jednotkou
tvrdidla B7 (3,6kg) a s obsahem kartuše X1 (0,6kg). Přidá
se polovina z celkového množství vodya po promíchání
se přidá pytel plnidla F1w (21kg) a mísí se tak dlouho, až
vznikne homogenní směs bez hrudek. Po přidání druhé
poloviny vody se směs míchá dokud není homogenní a
stejnobarevná. K mísení je nejlépe vhodná
pomalootáčková elektrická vrtačka (300 ot/min) s
nástavcem pro mísení barev.
Nanesení nosné vrstvy:
Směs se okamžitě po namíchání natáhne zubovou stěrkou
na vytvrzenou základovou vrstvu. Asi po 10 minutách se
plošně odvětrá pomocí válečku s trny (“ježek”). Doba
zpracovatelnosti je asi 40 minut při 20°C.
Propustnost vodních par
Vytvrzování při nízkých teplotách, (+5°C)
Možnost aplikace na mokrý beton
Možnost aplikace na čerstvý beton
Podlahy v nemusí být opatřeny parozábranou
Hladký povrch
Odolnost proti teplotním šokům
Jednoduchá aplikace
Upozornění:
Jsou-li používány lepící pásy či ochranné fólie, pak je
nutno je odstranit ještě před vytvrzením nosné vrstvy.
Technické údaje
v nevytvrzeném stavu
Hustota
@20°C,g/ml
DIN 53217 T2
Viskozita
@25°C,mPa.s
DIN 53018 T2
(Brookfield)
Složky/ Jednotka
Forma
Barva
A7 Pryskyřice
Kapalina
Transparentní
1,1
1 600
X1 Additiv
Pasta
Barevná
2,0
15 000
Mísící
poměr
Hmot.díly
X1n Additiv
Pasta
Neutrální
2,0
15 000
B7 Tvrdidlo
Kapalina
Neprůhledná
1,1
7 500
F1w Plnivo
Prášek
Bílý
3,3
F5 Posyp
Písek
Neutrální
2,6
Modul M 771n + 2,5 l vody
Neutrální
1,1*
2,3:3,6:0,6: 2,5
Modul M 771 - F1w + 3,0 l vody
Barevný
2,0*
2,3:3,6:0,6:21:3,0
* Hustota vytvrzeného MASTERTOP 1730
Technické údaje
Ve vytvrzeném stavu
Charakter.hodnota
Norma
(po 28 dnech při 20°C)
Doba zpracovatelnosti, min.
Modul M 771n +2,5 l vody 9,0 kg
Modul M 771-F1w +3,0 l vody 30,5 kg
při 20°C
60
40
při 30°C
40
25
Pevnost v tlaku, N/mm2
45
DIN 1164
Pevnost v tahu za ohybu, N/ mm2
20
DIN 1048
Adhezní pevnost, N/mm2
> 1,5 (Beton porušen)
DIN ISO 4624
Otěruvzdornost, mg
110
Taber CS 17, 1 kg, 1000 revs.
Modul pružnosti, N/ mm2
5 000
DIN 1048
Koef.lin.tepl.roztažnosti, K-1
6,0x10-5
DIN 53 752
Koef. propustnostnosti vod. par µ
6´000
DIN 52 615
Teplotní odolnost, °C
-20 až +60
Minimální teplota pro aplikaci, °C
+5 (Vzduch a podklad)
Vytvrzování při °C
10
20
30
den
4
2
1
Aplikace
Požadavky na podklad
Podklad musí být zbaven cementového potěru (tmelu,
mléka), volných částic, prachu, špíny, oleje, tuků a
podobných nečistot, které by mohly účinkovat jako
separátor. Doporučuje se povrch otryskat pískem či
ocelovými kuličkami (Blastrack), tlakovou vodou (Hydrojet)
a poškozená místa a dutiny vyspravit.
Po otryskání musí být z celého povrchu průmyslovým
vysavačem důkladně odsát veškerý prach, popř. je možno
prach opláchnout vodou. Je-li povrch po předchozích
úpravách ještě hrubý, pak je nutno ho vyrovnat pomocí
vhodné stěrkové hmoty. K vyspravení dutin či hrubého
povrchu je nutno použít správkové hmoty, propouštějící
vodní páry (hmoty ředitelné vodou či speciální
rychletuhnoucí cementy). Před zahájením vlastních prací je
nutno přezkoušet vlastnosti podkladu. Pevnost musí
vyhovovat později uvažovanému zatížení, pevnost v tlaku
musí být min. 25 N/mm2, adhezní pevnost pak 1,5 N/mm2.
Spáry v podkladu musí být převzaty do konstrukce podlahy
a odpovídajícím způsobem upraveny dle zatížení. Dimenze
spár se pak řídí předpokládanými pohyby. Po položení se
MASTERTOP 1730 musí po dobu 3 - 6 hodin chránit před
účinky vlhkosti, deště či prachu.
Chemická odolnost
K posouzení chemické odolnosti je možno využít tabulku
chemické odolnosti celého systému MASTERTOP Polykit průmyslové podlahy či je možno kontaktovat technický
servis firmy MBT.
Spotřeba
MASTERTOP 1730 sestává ze dvou vrstev. Skladba
podlahy v tl.asi 2,5-3,0 mm sestává ze základové vrstvy a
nosné vrstvy. Spotřeba materiálu na základovou vrstvu
závisí na stavu podkladu.
Čištění nástrojů
Nástroje musí být ihned po ukončení prací očištěny teplou
mýdlovou vodou.
Vrstva
Jednotka
Primer
M 771n + 2,5 l vody
F5
Aplikace primeru/základování
třída betonu min. B25
povrch betonu strojně zahlazený, neleštěný
lehké otryskání povrchu (Blastrack) tak, aby byl
odstraněn povrchový cementový šlem
případné navlhčení podkladu, aby nedocházelo
k odsávání vody ze záměsi
další aplikace je shodná jako u aplikace na starý
beton
ca. kg/m2
0,3
0,5-1,0
M 771n - F1w + 2,5 l vody
F5
1,5
1,0
Nosná
(aplikace
na primer)
M 771n - F1w + 3,0 l vody
5,0-5,5
Nosná
(aplikace
na “scratch
primer”)
M 771n - F1w + 3,0 l vody
4,0-4,5
Aplikace na “čerstvý” beton:
Při aplikaci na “čerstvý beton” (stáří betonu 3 až 5 dní po
pokládce) je vhodné dodržet následující doporučení:
Spotřeba
Balení-expedice
Složky
Specifikace
Balení
Voda
Modul M 771 - F1w + 3,0 l vody
A7+B7+X1 +F1w
27,5 kg celkem
+ 3,0 litry vody
*
Modul M 771n - F1w + 2,5 l vody
A7+B7+X1n +F1w (cca. 10 kg)
16,5 kg celkem
+ 2,5 litru vody
Modul M 771n +2,5 l vody
A7+B7+X1n
6,5 kg celkem
+ 2,5 litru vody
A7
Standardní pryskyřice
2,3 kg vědro
X1n
Neutrální additiv
0,6 kg kartuše
X1
Barevný additiv*
0,6 kg kartuše
B7
Standardní tvrdidlo
3,6 kg kanystr
F1w
Plnidlo
21 kg pytel
F5
Posypový písek
25 kg pytel
dodáván v různých barevných odstínech dle vzorkovníku
Aplikace na “suchý” beton
Skladování
Pojiva (A, X, B)
Před nanesením podkladové vrstvy musí být betonová
podlaha vlhká, ale bez volné vody na povrchu. Plocha
určená k nátěru se musí den před vlastní aplikací důkladně
navlhčit vodou. Podklad musí zůstat po celou dobu matně
vlhký, aniž vzniknou kaluže na povrchu. Při nátěrech
větších ploch se doporučuje předvlhčovat po částech.
V případě aplikací v době teplého počasí je nezbytné
zvlhčování několikrát opakovat.
Skladování: v suchu při teplotě mezi 15°C a 30°C;
nevystavovat přímému slunečnímu záření. Materiál
nesmí zmrznout.
Doba skladování: 12 měsíců (v neporušených
originálních obalech)
Doba minimální trvanlivosti je udána na etiketě na
obalu.
Plniva (Komponenty F)
Mísení:
(Modul M 771n +2,5 l vody)
Jednotka pryskyřice A7 (2,3kg) se smísí s jednotkou
tvrdidla B7 (3,6kg) a s obsahem kartuše X1n (0,6kg). Po
předmíchání se přidá 2,5 l vody a směs se promíchává cca
3 minuty. K mísení je nejlépe vhodná pomalootáčková
elektrická vrtačka (300 ot/min) s nástavcem pro mísení
barev.
Nanesení základové vrstvy:
Směs se nanáší válečkem s krátkým vlasem, spotřeba
závisí na stavu podkladu a pohybuje se od 0,2 do 0,3
kg/m2. Doba zpracovatelnosti je asi 60 minut při 20°C. Je
vhodné základovou vrstvu posypat cca. 0,5 - 1,0 kg F5.
Nanesení vyrovnávací stěrkové vrstvy:
V případě nerovného podkladu (hrubý, drsný povrch) je
možno provést vyrovnávací stěrku (tzv. scratch primer).
Stěrka sestává z modulu M 771n-F1w + 3,0 l vody.
Množství plniva F1w je odvislé od drsnosti podkladu a
kolísá mezi 10-21 kg.
Skladování: v suchu, nevystavovat účinkům
povětrnosti
Doba skladování: bez ohraničení při dodržení
správného uložení
Bezpečnostní opatření
Přesné informace je možno čerpat z technického listu
(DIN-Sicherheitsdatenblatt). Údaje uvedené na etiketě na
obalu ohledně možného nebezpečí a zásad první pomoci
jenutno pečlivě předem prostudovat. Dosud nevytvrzený
materiál může vyvolat podráždění kůže, je proto nutno
používat gumové rukavice a ochranné brýle. Při potřísnění
pokožky se musí materiál odstranit papírovým kapesníkem
a zasažené místo se musí okamžitě omýt čistou vodou a
mýdlem či mycí pastou. Materiál je nutno chránit před
dětmi. Při likvidaci prázdných obalů je nutno postupovat dle
platných místních předpisů.
Technická podpora
Příslušný spolupracovník firmy SKW-MBT Stavební hmoty
s.r.o je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou
rád k dispozici.
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních litech jsou uvedeny pouze
všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a
možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a
doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací
podmínky.

Podobné dokumenty

1. bet on - Stavchemat

1. bet on - Stavchemat Univerzální, rychletuhnoucí, opravná a reprofilační malta pro ruční aplikaci, na bázi nanotehnologie (dle EN 1504).

Více

Výrobní program Ceník 2013

Výrobní program Ceník 2013 Rychletuhnoucí a tvrdnoucí thixotropní, vysokopevnostní, pokládková a opravná malta v třídě R4. Určená k rychlé opravě betonových komunikací, výtluků, pro osazování rámů kanalizačních poklopů a vpu...

Více

Zkušenosti z provozu nově dodaných a

Zkušenosti z provozu nově dodaných a přistoupeno v osmdesá tých letech k vývoji nové elektrické jednotky, která by byla schopna nahradit jednotky stá vající, jež v té době již měly za sebou podstatnou čá st plá nované životnosti. Podl...

Více

CPD Rapidcrete

CPD Rapidcrete Ihned po uložení, dříve než směs zatuhne (do cca 30-45 minut), ošetřete veškerý povrch zakrytím geotextílií nebo jutou, kterou důkladně provlhčíte. Vlhkou textílii překryjte neprodyšnou folií. Vlhk...

Více

VEDAFOAM Mini

VEDAFOAM Mini Zpracování: Před zahájením prací je nutné ochránit stavební konstrukce, předměty a lidi v blízkosti místa zpracování před znečištěním stříkající pěnou. To platí zejména při silném větru. Podklad mu...

Více