Francouzsko-český/ česko-francouzský malý slovník - TZ-one

Komentáře

Transkript

Francouzsko-český/ česko-francouzský malý slovník - TZ-one
www.tz-one.cz
FRANCOUZSKO-ČESKÝ
ČESKO-FRANCOUZSKÝ
malý
SLOVNÍK
FRANCOUZSKO-ČESKÝ
ČESKO-FRANCOUZSKÝ
malý
SLOVNÍK
TZ-
2013
FRANCOUZSKO-ČESKÝ
ČESKO-FRANCOUZSKÝ
malý
SLOVNÍK
TZ-
2013
Informace pro uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické
knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě
bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě,
která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném
autorským zákonem.
Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování,
úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem,
půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp.
je zakázáno!
první vydání 2013
© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze)
ISBN 978-80-87873-05-2
5
SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK
anat. = anatomie
bot. = botanika
div. = divadlo
dopr. = doprava
ek. = ekonomie
el. = elektronika
f = ženský rod
farm. = farmacie
film. = film
fot. = fotografie
geom. = geometrie
hud. = hudba
chem. = chemie
inf. = informatika
jaz. = jazykověda
lid. = hovorově
m = mužský rod
mat. = matematika
med. = lékařství
nark. = narkotikum
opt. = optika
pl = množné číslo
přen. = přeneseně
qc = qualcosa (něco, něčeho)
qn = qualcuno (někdo,
někoho)
sport. = sport
stroj. = strojírenství
tech. = technika
telef. = telefonie
voj. = vojenství
VŠ = vysoká škola
vulg. = vulgarismus
zeměď. = zemědělství
zeměp. = zeměpis
~ Tilda značí opakování celého základního hesla.
| Svislice rozděluje základní heslo na dvě části tak, že první
část slova v hnízdě při opakování nahrazuje pomlčka.
[ ] V hranatých závorkách je přepis francouzské výslovnosti.
* označuje francouzská nepravidelná slovesa
6
FRANCOUZSKÁ VÝSLOVNOST
Samohlásky
a, à, à
ai, aî
au
[a]
[e]
[o]
e
é, ez, er
è, ë, ê, ei
eu, eû, oe
[ɛ]
[e]
[ɛ]
[ ø]
i, ï, î, y
o, ô
ou, oû
u, û
[i]
[o]
[u]
[y]
Polosouhlásky
oi, oy
ui, uy
ay + samohláska
i + samohláska, il (na konci), ill, y + samohl.
[wa]
[wi]
[ɛj]
[j ]
Nosové samohlásky
an, am, en, em
in, im, yn, ym
[ɑ̃]
[ɛ̃]
on, om
un, um
[ɔ̃]
[œ̃]
Souhlásky
b [p] [b]
c [k], před e, i, y [s]
ç [s]
cc [k], před e, i, y [ks]
ch před samohláskou [ʃ]
před souhláskou [k]
j [ʒ ]
ll [j]
ph [f]
q [k]
s na začátku slova [s]
mezi dvěma sam. [z]
7
d [d]
f [f]
g [g], před e, i, y [ʒ]
gn [ɲ]
h nevyslovuje se
ss [s]
t [t], před i + samohl.
[s]
w [v]
x [ks]
ex + souhláska [gz]
ex + samohláska [ks]
Souhlásky k, l, m, n, p, v, z mají totožnou výslovnost
jako v češtině. Většina souhlásek na konvi slova se
nevyslovuje.
FRANCOUZSKÁ ABECEDA
a [a], b [be], c [se], d [de], e [ə], f [ef], g [že], h [aš],
i [i], j [ži], k [ka], l [el], m [em], n [en], o [o], p [pe],
q [kü], r [er], s [es], t [te], u [ü], v [ve], w [dubl ve], x
[iks], y [igrek], z [zed]
8
FRANCOUZSKO-ČESKÁ ČÁST
11
A
abruti, ~e [abʀyti] otupělý,
zblblý m blbec, pitomec
absence [apsɑ̃s] f nepřítom-
à [a] v, do
nost
abaisser [abese] spouštět, absent, ~e [apsɑ̃, -t] nepří-
snížit, ponížit
tomný, nepozorný
abandonner [abɑ̃dɔne] opus- absolu, ~e [apsɔly] absolutní,
tit, zanechat; s’~ oddat se
naprostý
abattre* [abatʀ] porazit, ská- absolument [apsɔlymɑ̃] absocet, zbourat, sestřelit; s’ ~ lutně, naprosto, úplně
zřítit se
absorber [apsɔʀbe] vstřebat,
abattu, ~e [abaty] sklíčený, pohltit; s’~ vsáknout se
skleslý, poražený
absoudre* [apsudʀ] zprostit
abdiquer [abdike] odstoupit, (viny)
abdikovat
abstinence [apstinɑ̃s] f střídabdomen [abdɔmɛn] m břicho most, abstinence
abeille [abɛj] f včela; ~ mère abstinent, ~e [apstinɑ̃, -t] m,
královna; ~ mâle trubec
f abstinent, ~ka
aberration [abeʀasjɔ̃] f odchyl- abstrait, ~e [apstʀɛ, -t] ab-
ka, úchylka
straktní
abîmer [abime] pokazit, zničit abuser [abyze] oklamat, zneabolir [abɔliʀ] zrušit, odstranit užít
abominable [abɔminabl] ha- académie [akademi] f aka-
nebný, odporný
demie
abordable [abɔʀdabl] přijatel- accaparer [akapaʀe] zabrat,
ný, dostupný
zmocnit se
aboutir [abutiʀ] vyústit, uspět, accélération [akseleʀasjɔ̃] f
končit
zrychlení
aboutissement [abutismɑ̃] m accent [aksɑ̃] m přízvuk, důraz
výsledek
acceptable [aksɛptabl] přiabréviation [abʀevjasjɔ̃ ] f jatelný
zkratka
accepter [aksɛpte] přijmout,
abri [abʀi] m přístřeší, úkryt
souhlasit
abricot [abʀiko] m meruňka accès [aksɛ] m přístup, záchvat
(plod)
accident [aksidɑ̃] m nehoda,
abrupt, ~e [abʀypt] strmý, úraz; ~ de la circulation
strohý
dopravní nehoda
12
accompli, ~e [akɔ̃pli] dokona- achever [aʃ(ə)ve] dokončit,
lý, hotový
skončit
monika
jit si, nabýt
accomplir [akɔ̃ p liʀ] splnit, acide [asid] kyselý, sžíravý m kyselina
uskutečnit
accord [akɔʀ] m souhlas, sho- acier [asje] m ocel
da, dohoda; être d’~ souhlasit acompte [akɔ̃t] m splátka
accordéon [akɔʀdeɔ̃] m har- acquérir* [akeʀiʀ] získat, osvoaccorder [akɔʀde] udělit, po- acquisition [akizisjɔ̃] f získání,
skytnout; s’~ shodnout se
koupě, poznatek
accouchement [akuʃmɑ̃ ] m acte [akt] m čin, listina; jednání
porod
ac|teur, ~trice [aktœʀ, -ʀis] m,
accoucher [akuʃe] porodit
f here|c, ~čka
accréditif [akʀeditif, -v] m act|if, ~ive [aktif, -v] činný,
akreditiv
aktivní, účinný
accrochage [akʀɔʃaʒ] m zavě- action [aksjɔ̃] f činnost, akce;
šení, srážka
akcie
accrocher [akʀɔʃe] zavěsit, activer [aktive] urychlit, uspíšit
vrazit, narazit
actuellement [aktɥɛlmɑ̃] práaccroissement [akʀwasmɑ̃] m vě teď, v současné době
adapter [adapte] přizpůsobit,
růst, zvyšování
accroître* [akʀwatʀ] zvětšit, upravit
rozmnožit; s’~ zvětšovat se addition [adisjɔ̃ ] f přísada,
accueillant, ~e [akœjɑ̃ , -t] příměs; účet; l’~, s’il vous
přívětivý, vlídný
plaît platit, prosím
accumuler [akymyle] hromadit adhérer [adeʀe] lpět, přiléhat;
accusa|teur, ~trice [akyzatœʀ, připojit se
-ʀis] m, f žalob|ce, ~kyně
adhésion [adezjɔ̃] f přilnavost
accusation [akyzasjɔ̃] f obža- adieu [adjø] sbohem
loba, obvinění
adjacent, ~e [adʒasɑ̃, -t] přiaccusé, ~e [akyze] obžalovaný lehlý, sousední
accuser [akyze] obvinit, ob- adjoindre* [adʒwɛ̃dʀ] připojit,
žalovat
přidělit
achat [aʃa] m nákup
adjoint, ~e [adʒwɛ̃, -t] zástup|achet|eur, ~euse [aʃ(ə)tœʀ, ce, ~kyně
-øz] m, f kupující, zákazn|ík, admettre* [admɛtʀ] připustit,
~ice
souhlasit, schválit
ČESKO-FRANCOUZSKÁ ČÁST
121
A
a et
abdikovat abdiquer
abeceda alphabet m
abecední alphabétique
absolutně absolument
absolutní absolu, ~e
abstinence abstinence f
abstinent, ~ka abstinent, ~e
m, f
abstraktní abstrait, ~e
aby que
ačkoliv bien que, quoique
administrativa administration f
adoptovat adopter
adresa adresse f
adresát, ~ka destinataire m, f
adresovat adresser
advokát avocat m
aféra affaire f
Afrika Afrique f
afrodisiakum aphrodisiaque m
agentura agence f
agonie agonie f
ahoj salut m
akademie académie f
akce action f
akcie action f
akreditiv accréditif m
aktivní act|if, ~ive
ale mais
ale jo ouais
alej cours m
alkohol alcool m
alkohol|ik, ~ička alcoolique
m, f
alkoholický alcoolique
alkoholismus alcoolisme m
alpský alpestre
amatér amateur m, dilettante m
ambice ambition f
ambulance ambulance f
ambulantní ambulant, ~e
americký améric|ain, ~aine
Amerika Amérique f
amnestie amnistie f
amplituda amplitude f
amputace amputation f
analogický analogue
analogie analogie f
analýza analyse f
ananas ananas m
anarchist|a, ~ka anarchiste
m, f
anatomie anatomie f
anděl ange m
anekdota anecdote f
anestézie anesthésie f
angažmá engagement m
angažovat engager
angína angine f
anglický anglais, ~e
angličtina anglais m
Anglie Angleterre f
ani ni
ano oui; (po záporné otázce) si
anténa antenne f
antikoncepce contraception f
antipatie antipathie f
anulovat annuler
122
aparát appareil m
aperitiv apéritif m, apéro m
apoštol apôtre m
areál aire f
argument argument m
archeologie archéologie f
architektura architecture f
aristokrat, ~ka aristocrate m, f
aristokratický aristocrate
armáda armée f
arogance arrogance f
aroma arôme m
asi autour, environ, sans doute
asistovat seconder
asket|a, ~ka ascète m, f
aspirin aspirine f
ať que
ateist|a, ~ka athée m, f
ateliér atelier m
atentát attentat m
atlas atlas m
atmosféra atmosphère f
audience audience f
Austrálie Australie f
autentický authentique
auto auto f
autobus autobus m
autogram autographe m
automechanik garagiste m
automobil automobile f, voiture f
autorita autorité f
avšak mais, néanmoins
azyl asile m
až jusque, lorsque
až na sauf
B
bacil bacille m
bádat prospecter
bahno vase m
báječný fabul|eux, ~euse, super
bajka fable f
balamucení supercherie f
balet ballet m
balík colis m, paquet m
balit paqueter
balon ballon m
balvan bloc m
banální banal, ~e
banán banane f
baňka ampoule f
banka banque f
bankovka billet de banque
bankrot banqueroute f
bar bar m
bárka barque f
barokní baroque
barva couleur f
barvit colorer, teindre*
barvivo teinture f, colorant m
báseň poème m
básník poète m
básnířka poètesse f
bát se craindre*, redouter
baterie batterie f
bavit amuser, divertir
bavit se réjouir
bavlna coton m
bazén piscine f, bassin m
bažant faisan m
bdít veiller

Podobné dokumenty

pizza pasta - 500 Restaurant

pizza pasta - 500 Restaurant Při určité výši a ceně může být i dovážka zdarma, o ceně budete informováni při telefonní objednávce.

Více

3午之后你们是不是不管我们了

3午之后你们是不是不管我们了 Ç|r^¥Y¿3 ‘Y¿aÓõ›E áâªî ­ U˜ä3É5ߦ·µwýÎ¥é3 þä’S[y„“3 Y¿f”A•L[ y .Ä3Y¿––y>3‡0áâ3ã B»ÇäVWì[·ÚEp—×؁3 ¬(˜[y­Ól‰² 6$3 n™89¦Œš›ED¢œ ,3T‘3ÏEW"¿&-bn¬nž ǟ·}š›3n¿ p¡“>?Ǐ ­ ‡ˆ(‘~3 ¢£³¤cý©¬[?¥ y­E¦§...

Více

MSL Report

MSL Report Halkapinar Sports Hall

Více

MSL Report

MSL Report LIN Hsiang-Wei SCAYEV Amdriy RYAZANOV Uri CARROLL John COSKUN B. Haluk NG Shu Wai JONG CHOL Jo OTTAVI Paolo MOSS Joel PARAMONOV Dmitri SANDY Casey LIANG Fuliang

Více

MSL Report

MSL Report Halkapinar Sports Hall

Více