zde - Moba

Komentáře

Transkript

zde - Moba
N A K L A D AT E L S T V Í
MOBA
Vaše knihkupectví:
www.mobaknihy.cz, www.facebook.com/moba.cz
LEDEN
EXCELENTNÍ KRIMI
SEVERSKÉ KRIMI
ROMAN VOOSEN
KERSTIN S. DANIELSSON
Mot˘lí dÛm
Stina Forssová opustí pfiítele a pfiijme
práci ve mûstû Växjö, v provincii
Småland ve ·védsku. Jen co se seznámí
se svojí novou nadfiízenou, ãerstvû pov˘‰enou Ingrid Nyströmovou, je ve skleníku
nalezen brutálnû zmrzaãen˘ Angliãan
Balthasar Frost. Kdo zabil starého entomologa? A proã? KdyÏ zahájí rozváÏná
a zku‰ená Ingrid a její impulzivní mladá
kolegynû vy‰etfiování, nemají tu‰ení, kam
aÏ je pfiípad zavede: hluboko do ‰védské
historie, do nejvy‰‰ích stockholmsk˘ch
kruhÛ a Stinu Forssovou aÏ do
Jeruzaléma. Obû Ïeny si uvûdomují, Ïe
v jejich vlasti není nic takové, jak se zdá
– a Ïe pfiípad má s nimi více co do ãinûní,
neÏ by si pfiály…
cca 329 Kã
kód 4299
ISBN 978-80-243-5816-1
Dvû neobyãejné a tvrdohlavé komisafiky, nekoneãná
zima ve ‰védském provinãním mûstû, a pfiedev‰ím
neskuteãnû napínav˘ a spoleãensky v˘bu‰n˘ pfiípad.
První detektivní román nového autorského páru
se stal obrovskou senzací.
2
LEDEN
HISTORICKÉ KRIMI
JAN BAUER
K v˘‰inám císafiského trÛnu
Pí‰e se rok 1354 a pfied fiímsk˘m a ãesk˘m králem
Karlem stojí poslední úkol jeho politické kariéry
– korunovace císafiem. Ale neÏ se tak stane, musí rozhodnout v choulostivé záleÏitosti míru mezi Anglií
a Francií, získat souhlas papeÏe Inocence a pfiekonat
odpor svého úhlavního nepfiítele, vládce Milána kardinála Viscontiho. Proto se je‰tû pfied Karlovou korunovaãní jízdou do ¤íma vydává do Itálie jeho tajn˘
agent, dominikánsk˘ mnich Pavel. Domnívá se,
Ïe cesta do zemû jeho studentsk˘ch let bude tentokrát
pouh˘m v˘letem, ale brzy se pfiesvûdãí, Ïe ve skuteãnosti na nûj doslova na kaÏdém kroku ãíhá nebezpeãné
dobrodruÏství…
cca 249 Kã • kód 7149
ISBN 978-80-243-5817-8
HISTORICKÉ KRIMI
STANISLAV âE·KA
Pfiípad nitravské mince
Hlavními hrdiny a velkomoravsk˘mi „detektivy“ jsou
opût Slavomír, kníÏe z mojmírovského rodu, a jeho
vikinsk˘ pfiítel Erik. Pfiíbûh zaãíná roku 866 na
Veligradu. Kupec Bojata se právû vrátil z ¤ezna a pfiiná‰í pfiekvapenému Slavomírovi dopis s prosbou
o pomoc od bavorského krále Karlomana – protivníka,
posléze spojence a nyní opût protivníka MoravanÛ.
V ¤eznû se objevují padûlané denáry, které jsou zfiejmû pfiiváÏeny z Moravy. Slavomír tomu nechce uvûfiit,
protoÏe na Moravû se mince nerazí. Pomoc v‰ak slíbí.
KdyÏ potom doprovází Konstantina s Metodûjem do
Nitravy, narazí na povraÏdûné kupce a fale‰né mince...
cca 259 Kã • kód 7150
ISBN 978-80-243-5818-5
3
LEDEN
LEDEN
âESKÁ DETEKTIVKA
SOUâASN¯ ROMÁN
VÁCLAV GRUBER
OTAKAR CHALOUPKA
Miluj mû, nebo stfielím
·ivovo tfietí oko
V pfiátelském vztahu muÏe a Ïeny je vÏdy urãitá míra
erotiky. Kde je hranice, za kterou uÏ se nesmí? Je tato
hranice stejná z pohledu muÏe i Ïeny? A co v‰echno je
láska?
·imon a Dita jsou oba ve stfiedním vûku a Ïijí léta
ve spokojen˘ch manÏelstvích. Od prvního náhodného
setkání si rozumûjí a jejich vztah se postupnû prohlubuje. Spoleãnû si vytváfiejí fiktivní svût, do kterého
smûjí jen oni dva. A kdyÏ má ãlovûk dal‰í svût, má
pfiece také dal‰í Ïivot... A tak ·imon s Ditou vyzráli na
ãas. JenÏe nûkteré zákonitosti platí v kaÏdém svûtû...
Sériov˘ vrah, kter˘ si vybírá Ïeny kolem padesátky, pfiedstavuje
nebezpeãí pro celé mûsto. Nezanechává stopy a kriminalisté se
nemají ãeho chytit. Policie uspofiádá rozsáhlé pátrací akce, ale bez
úspûchu, a kdyÏ vrah pfiestane útoãit, zdá se, Ïe smrt tfií Ïen zÛstane
neobjasnûna. Komisafi se v‰ak jako buldok drÏí své niãím nepodloÏené pfiedstavy a po dlouhé a namáhavé práci se dostane k cíli,
kter˘ nikdo ani ve snu nemohl oãekávat…
cca 239 Kã • kód 4282
ISBN 978-80-243-5524-5
âESKÁ DETEKTIVKA
VÁCLAV ERBEN
Znamení lyr y
cca 239 Kã • kód 5152
ISBN 978-80-243-5819-2
HISTORICK¯ ROMÁN
Na vojenské stfielnici u zdi rozpadlého stavení je nalezen mrtv˘
dÛstojník v modré uniformû letcÛ. Zpoãátku se v‰e jeví jako
ne‰Èastná náhoda – uÏ t˘den totiÏ probíhá cviãení vojákÛ v záloze.
KdyÏ se v‰ak pfiípad dostane do rukou kapitána Michala Exnera
a jeho kolegÛ z kriminálky, vyklube se z nûj zákefiná vraÏda.
MILENA MATHAUSOVÁ
Mr tví na vinici
Pfiíbûh z konce 16. století je situován do vsi Michle
nedaleko praÏsk˘ch hradeb a Vy‰ehradu. Pfied sto lety ji
odkázal bohat˘ praÏsk˘ mû‰Èan Univerzitû Karlovû.
PopluÏní dvÛr, ml˘n, zahrady a pfiedev‰ím vinice tvofií
pro univerzitu dÛleÏité ekonomické zázemí. Studenti
Karlovy univerzity mají povinnost na vinicích pracovat,
buì aby si pfiivydûlali na studium, anebo i z trestu za
nepfiístojné chování. Dva z nich – Prokop a Hanu‰ – se
spolu se ‰enk˘fikou Adlétou rozhodnou vypátrat, jak
a hlavnû proã zemfiel hlídaã na vinici. Pfiípad se ukáÏe
b˘t sloÏitûj‰í, neÏ se na poãátku zdálo, zvlá‰tû kdyÏ
mrtv˘ch zaãne pfiib˘vat...
cca 239 Kã • kód 7136
ISBN 978-80-243-5532-0
4
cca 239 Kã • kód 4315
ISBN 978-80-243-5850-5
ROMÁN
KAROLÍNA RYCHTECKÁ
Divok˘ leknín
Po dvou letech se Blanka de Rougille vrací domÛ na venkovské
sídlo, aby se zúãastnila svatby své star‰í sestry.
Poznává Gerarda de Chambellan a podléhá jeho kouzlu. V‰e ale
není tak jednoduché, jak to vypadá. Své ‰tûstí si musí vybojovat.
KdyÏ se zdá, Ïe jejich lásce uÏ nic nestojí v cestû, pfiichází rána
osudu, která Blanku znovu srazí aÏ na úplné dno...
cca 289 Kã • kód 5147
ISBN 978-80-243-5526-9
5
ÚNOR
ÚNOR
L I T E R AT U R A FA K T U
HISTORICK¯ ROMÁN
VLADIMÍR ·INDELÁ¤
FRANTI·EK NIEDL
S vlãí hlavou v erbu
Je mrazivá noc, leden roku 1421, a k bránû
Drkolné, malé tvrze v podhÛfií ·umavy, pfiijíÏdí
do sedla zhroucen˘ a tûÏce zranûn˘ jezdec...
Tak zaãíná dûj volnû navazující na pfiede‰lé
romány âtvrt˘ králÛv pes a âas vlkÛ. Hynek
Tas z Boru znovu ztrácí lásku své Ïeny
Markéty. Ale tato ztráta nepatfií k jedin˘m.
Ztrácí svÛj hrádek Vlkov, vodní tvrz Blatec,
syna a nûkde v lesích mizí i jeho vlãice ·edá.
Tas v‰ak nepatfií k tûm, ktefií by se vzdali bez
boje. I kdyÏ je mnohdy na kolenou, hlavu má
vÏdy vzpfiímenou. ZÛstává mu jeho kÛÀ Flavius,
získává nového pfiítele, ale i tajnou lásku Ïeny
jednoho z nûmeck˘ch bûÏencÛ...
Zloãiny za ãasÛ
c. k. monarchie
Není tfieba si vym˘‰let, staãí jen prolistovat zaprá‰ené
archivní dokumenty, aby pfied námi oÏily staré, dnes uÏ
zcela zapomenuté zloãiny. Pfiíbûhy, které jsou v této knize
popsány, se skuteãnû staly a ve své dobû zpÛsobily hodnû
strachu a vzru‰ení. Kdo rozfiezal a rozházel po Praze tûlo
Rebeky Humpolcové? Jak do‰lo k vraÏdû pfiímo v budovû
královéhradeckého soudu? Jak tragicky skonãil spor dvou
mlad˘ch dívek v Praze nebo proã do‰lo ve v˘chodoãeském Komárovû k nûkolika odporn˘m vraÏdám? Kniha
popisuje dal‰í záhadné pfiípady a zloãinné skutky a odhaluje metody tehdej‰í kriminalistiky.
cca 259 Kã • kód 7152
ISBN 978-80-243-5821-5
cca 279 Kã • kód 7151
ISBN 978-80-243-5820-8
HISTORICK¯ ROMÁN
NAëA HORÁKOVÁ
Brnûnské nevûstky
FRANTI·EK NIEDL
âtvrt˘ králÛv pes
cca 269 Kã • kód 7121
ISBN 978-80-243-5231-2
Titul jiÏ v prodeji
Marek z Erlachu, pfiítel markrabûte Jana Jindfiicha,
najde v lese poblíÏ Brna umírající dívku a její
novorozenû, zabalené v drahé plenû se znakem patricijského rodu AnshelmÛ. Zaãne diskrétnû pátrat, kdo
byla ona dívka a kdo je otcem dítûte. Stopy mífií mezi
nevûstky na kopec Puhlík, kde se ukr˘vají kuplífii,
zlodûji a vrazi a nebohé Ïeny zneuÏívají ke zloãinÛm.
Dívka v‰ak nevûstkou nebyla a otcem dítûte je
v˘znamn˘ mû‰Èan...
FRANTI·EK NIEDL
âas vlkÛ
cca 269 Kã • kód 7137
ISBN 978-80-243-5533-7
Titul jiÏ v prodeji
6
cca 269 Kã • kód 7132
ISBN 978-80-243-5651-8
7
ÚNOR
ÚNOR
âESKÁ DETEKTIVKA
NE V·ECHNY HRY JSOU NEVINNÉ...
SVùTOVÉ KRIMI
J. J. LAMB
Proradn˘ medvídek
KdyÏ Brad vyrábí svého nejnovûj‰ího méìu pro
místní pfiehlídku ply‰ov˘ch medvídkÛ, jeho
Ïena Ash – nyní pracující na ãásteãn˘ úvazek
jako zástupkynû ‰erifa – najde místního farmáfie
se ‰ípem v srdci. Její vy‰etfiovací metody jsou
nûkdy mezi ní a manÏelem jablkem sváru, ale
tento pfiípad je oba vyvede z míry. Byla to
nehoda pfii lovu – nebo byl farmáfi uloven?
Nyní musí Brad a Ash shromáÏdit v‰echny
stopy vedoucí k jeho smrti, zatímco organizují
první v˘roãí ply‰ov˘ch medvídkÛ ve mûstû.
A ãím více narÛstá seznam podezfiel˘ch, tím
rychleji musí pracovat, aby nevinní nebyli je‰tû
více ohroÏeni…
PATRIK ROZKOVEC
Na vlastní pûst
Michal Horák je úspû‰n˘ advokát. Jednoho dne najde ve své
kuchyni manÏelku Irenu v tratoli‰ti krve, pfiivolan˘ lékafi konstatuje
násilnou smrt. I kdyÏ do domu nikdo násilnû nevnikl, není Michal
podezfiel˘, neboÈ na dobu její smrti má alibi – mûl zrovna schÛzku
s pozdûj‰ím vy‰etfiovatelem Ireniny vraÏdy. A zÛstává mimo
podezfiení i poté, co pfiizná, Ïe manÏelství bylo jiÏ del‰í dobu
v troskách...
cca 249 Kã • kód 4293
ISBN 978-80-243-5546-7
âESKÁ DETEKTIVKA
VERONIKA âERNUCKÁ
Na‰e heslo Apokalypsa
Vûc: VraÏda. Heslo: Apokalypsa. Tak znûl anonym, kvÛli kterému
se Tara rozjela do severních âech, aby se ujala svého nového
pfiípadu. Na zámku hrabûte Tovaãovského dochází bûhem ma‰karního bálu k vraÏdû, která se zdá na první pohled nevysvûtlitelná.
Jak mohl b˘t d˘kou probodnut nûkdo, kdo byl sám v místnosti?
O nûkolik hodin pozdûji umírají dal‰í tfii lidé a Tara má plné
ruce práce...
cca 259 Kã • kód 4284
ISBN 978-80-243-5528-3
cca 239 Kã • kód 4300
ISBN 978-80-243-5822-2
HISTORICK¯ ROMÁN
VÁCLAV ERBEN
Trapn˘ konec
rytífie Bartolomûje
Román o cti, nepoãestnosti a lásce z doby krále Jifiíka z Podûbrad,
kdy se obyvatelstvo ãeské zemû stále je‰tû vzpamatovávalo
z politického, hospodáfiského a morálního kolapsu pfiedchozích
ãasÛ. Îivotní pfiíbûh rytífie Bartolomûje odráÏí kontrast racionálnû
prom˘‰len˘ch finanãních transakcí s hlasem srdce...
Tituly jiÏ v prodeji
8
cca 269 Kã • kód 7153
ISBN 978-80-243-5828-4
9
B¤EZEN
NAPùTÍ, Z KTERÉHO MRAZÍ!
B¤EZEN
âTE JI CELÁ AMERIKA!
SVùTOV¯ BESTSELLER
SEVERSKÉ KRIMI
ARNALDUR INDRIÐASON
Chlad
AniÏ by si vzal komisafi Erlendur dovolenou,
odcestuje do V˘chodních fjordÛ – do místa,
kde proÏil dûtství a kde se jeho mal˘ bratr
ztratil ve snûhové boufii. Pfied nûkolika desítkami let do‰lo na stejném místû je‰tû k dal‰í dramatické události: vojáky anglické okupaãní
armády zastihla na stezce boufie a jen nûkter˘m
se podafiilo s vypûtím v‰ech sil dostat zpût do
obydlen˘ch oblastí. TéÏe noci zmizela i mladá
Ïena, jejíÏ tûlo se nikdy nena‰lo. Osud této Ïeny
nedá Erlendurovi spát a rozhodne se pfiípad
z minulosti objasnit. To v‰ak mÛÏe vynést na
svûtlo i události, které pro nûj mohou b˘t dost
bolestivé...
cca 299 Kã • kód 4301
ISBN 978-80-243-5824-6
ARNALDUR INDRIÐASON
ObûÈ
319 Kã • kód 4226
ISBN 978-80-243-4616-8
Titul jiÏ v prodeji
ARNALDUR INDRIÐASON
Propasti
299 Kã • kód 4262
ISBN 978-80-243-5225-1
Titul jiÏ v prodeji
10
ALEX FLINN
Hvûzda
Nûkdy se blog stane tím jedin˘m místem, kde
se mÛÏete bez obav svûfiit se v‰ím, co vás trápí.
Tak to aspoÀ dûlám já. Podle ostatních jsem pr˘
skvûlá, talentovaná, prostû okouzlující, ale já si
tak rozhodnû nepfiipadám, spí‰ naopak. Jsem
prÛmûrná roztleskávaãka, která má za sebou
totálnû nepoveden˘ vztah s klukem, co lítal
z problému do problému. Navíc ty moje vûãné
diety konãící pokaÏdé stejnû – jojo efektem.
A pak se to stalo – dostala jsem se na vysnûnou
umûleckou stfiední v Miami! V‰echno se mÛÏe
zmûnit k lep‰ímu, ale jak mám pfiesvûdãit svou
matku, Ïe zpívání je to jediné, co mû v Ïivotû
opravdu baví?
cca 249 Kã • kód 8052
ISBN 978-80-243-5825-3
ALEX FLINN
Netvor
249 Kã • kód 8044
ISBN 978-80-243-5248-0
Titul jiÏ v prodeji
ALEX FLINN
D˘chání pod vodou
249 Kã • kód 8045
ISBN 978-80-243-5535-1
Titul jiÏ v prodeji
11
B¤EZEN
ST¤EDOVùK NA DLANI!
B¤EZEN
NOV¯ ROMÁN MISTRA NAPùTÍ
L I T E R AT U R A FA K T U
KRIMI BESTSELLER
VLASTIMIL VONDRU·KA
FRANTI·EK NIEDL
Îivot
ve stfiedovûku
Svûtla na pobfieÏí
Struãná populární encyklopedie, která
vysvûtluje základní pojmy politického,
spoleãenského, hospodáfiského, kulturního i rodinného Ïivota v ãesk˘ch
zemích v období raného a vrcholného
feudalismu. Autor v ní shromáÏdil
v˘sledky svého dlouholetého studia,
které struãnou a srozumitelnou formou
nabízí ãtenáfiÛm. Kniha je urãená pfiedev‰ím ãtenáfiÛm historick˘ch románÛ
a náv‰tûvníkÛm památek, ale také
ÏákÛm, studentÛm i jejich uãitelÛm
a samozfiejmû v‰em dal‰ím zájemcÛm
o na‰e národní dûjiny. Celkem 221
hesel doprovázejí názorné kresby.
âtyfiicátník Michael Dabert, nûkdej‰í pfiíslu‰ník
francouzské Cizinecké legie, ale téÏ nájemn˘
Ïoldák a bezpeãnostní expert, se uÏ ponûkolikáté pokou‰í odstfiihnout od své minulosti.
Tentokrát si pfii útûku pfied vlastní identitou
zvolí Kalifornii, ale brzy zji‰Èuje, Ïe svého
pfiedchozího Ïivota se jen tak nezbaví.
Zpoãátku vypadá v‰e idylicky, dokonce se sblíÏí
se sympatickou majitelkou vily, postupnû se
v‰ak zaãíná dozvídat o svém novém domovû
podrobnosti, které jsou velmi znepokojující.
Zlo, které se k nûmu blíÏí, pfiichází totiÏ nejen
od pevniny, ale i od mofie…
cca 259 Kã • kód 4302
ISBN 978-80-243-5827-7
cca 299 Kã
kód 6041
ISBN 978-80-243-5826-0
FRANTI·EK NIEDL
Pohled ‰elmy
Do âech se po dvaceti letech vrací záhadn˘ Michael Dabert. Jeho oficiálním posláním je zfiízení poboãky nadnárodní bezpeãnostní agentury v Praze. Ale je to hlavní a jedin˘ dÛvod jeho pobytu v Praze? Po jeho pfiíjezdu
totiÏ zaãínají umírat lidé. Pfiípad dostává na starost komisafika Tereza Pfeiferová z kriminálky, záhy je v‰ak
odvolána a v‰e kolem Daberta pfiebírá vrchní komisafi ÚOOZ Petr Vágner. Osudy v‰ech tfií se zaãínají neuvûfiitelnû proplétat. Co je skuteãné a co jen hra?
·tvanice
KdyÏ dostane záhadn˘ Michael Dabert zakázku – ochranu Solange Blanchartové, mladé atraktivní manÏelky
pohfie‰ovaného podnikatele z Cannes – pfiijímá, i kdyÏ se mu její obavy zdají neopodstatnûné. Pfiesto k útoku na
její osobu, pfii nûmÏ zemfiou lidé, dojde a okolnosti jsou víc neÏ podezfielé. Mezitím je Dabert sv˘m b˘val˘m
‰éfem poÏádán, aby pomohl pfii ochranû VIP rodiny ruského vûdce...
Tituly jiÏ v prodeji
12
Tituly jiÏ v prodeji
13
B¤EZEN
B¤EZEN
HISTORICK¯ ROMÁN
âESKÁ DETEKTIVKA
JAROSLAVA âERNÁ
MILAN DU·EK
Mikulá‰, vévoda opavsk˘
Dáma na telefon
Mladému vévodovi Mikulá‰ovi umírá pfied oãima otec
a velk˘ ãesk˘ vladafi Pfiemysl Otakar II. KrálÛv syn
v bitvû na Moravském poli ztrácí svÛj vzor a oporu,
navíc po letech v zajetí nedoufá, Ïe najde ztracenou
lásku Marianu. Îivotem ho vede zdûdûná hrdost a zodpovûdnost, modrá krev v Ïilách posiluje povinnost
pomáhat nevlastnímu bratrovi králi Václavovi. KdyÏ se
oÏení s habsburskou princeznou Adelheidou, plní tím
pouze povinnost ‰lechtice a upevÀuje své postavení,
protoÏe jako králÛv levoboãek nemá právo usednout
na trÛn...
Na poãátku v‰eho je atraktivní Ïena v nejlep‰ím vûku
Kvûta Kovandová, manÏelka Viktora Kovandy, vedoucího stavebního odboru Mûstského úfiadu v Újezdû,
která se ve svém volném ãase vûnuje utajovan˘m
schÛzkám s movit˘mi muÏi v hotelu Avion. Ve vile
Kovandov˘ch je jednoho rána nalezen mrtv˘ osmnáctilet˘ mladík Jaromír, syn místostarosty Folprechta.
V‰echno nasvûdãuje, Ïe jde o násilnou smrt. Na místo
ãinu dorazí v˘jezdní skupina kriminálky se zku‰en˘m
komisafiem Josefem Bémem v ãele. Na první pohled
jednoduch˘ pfiípad se v‰ak neoãekávanû komplikuje...
cca 249 Kã • kód 7154
ISBN 978-80-243-5829-1
cca 239 Kã • kód 4303
ISBN 978-80-243-5830-7
âESKÁ DETEKTIVKA
HISTORICK¯ ROMÁN
OTOMAR DVO¤ÁK
Hofiící lilie
Na pozadí skuteãn˘ch událostí se blíÏe seznámíme se
svérázn˘mi hrdiny, ktefií se pod vedením tajn˘ch agentÛ
francouzského krále Ludvíka XIV. propÛjãili k provedení nejvût‰ího teroristického útoku, jak˘ kdy byl
spáchán v âechách. Mûsto Praha onoho osudného
21. ãervna roku 1689 málem zaniklo ve zhoubn˘ch
plamenech... V dramaticky stupÀovaném dûji a monumentálních davov˘ch scénách apokalyptické zkázy
rozehrává autor pfiíbûh, kter˘ ani po témûfi ãtyfiech stoletích neztratil svoji naléhavou aktuálnost.
279 Kã • kód 7140
ISBN 978-80-243-5542-9
Titul jiÏ v prodeji
14
JIND¤I·KA PTÁâKOVÁ
Dva kroky od stínu
Kdo a proã zavraÏdil mladou Ïenu dva t˘dny pfied
svatbou? Kupodivu – s vrahem se seznámíme uÏ
v první ãtvrtinû pfiíbûhu. Komu se ho podafií odhalit?
Profesionálnímu t˘mu, nebo nûkdej‰ímu úspû‰nému
kriminalistovi, dnes na odpoãinku? Tolik zmafien˘ch
ÏivotÛ, tolik tûch, kter˘m nadosmrti zÛstane jizva na
du‰i! A pfiitom na poãátku byl egoismus, netolerance,
je‰itnost i neschopnost pfiijmout Ïivot takov˘, jak˘ je.
cca 239 Kã • kód 4304
ISBN 978-80-243-5831-4
15
DUBEN
SENZACE MEZI KRIMI
DUBEN
HISTORICKÉ KRIMI
VLASTIMIL VONDRU·KA
Je‰tû Ïe nejsem kat
KRIMI BESTSELLER
THOMAS ENGER
Instinkt dravce
V peãovatelském domû v Oslu je nalezena
mrtvá stafienka, které vrah do oãí zarazil její
vlastní pletací jehlice. TéhoÏ dne se v tisku
objeví palcové titulky, hlásající, Ïe ministrynû
spravedlnosti Trine Juulová-Osmundsenová je
nafiãena ze sexuálního obtûÏování mlad‰ího
politika, jehoÏ totoÏnost zÛstává utajena. Pfiípad
rozpoutá obrovské mediální ‰ílenství. Do toho
Trine obdrÏí anonymní v˘hrÛÏku, aby odstoupila z postu ministrynû, jinak bude vyzrazeno její
tajemství. Henning Juul je povûfien, aby napsal
o vraÏdû v peãovatelském domû, ale souãasnû
se Ïivû zajímá o pfiípad své sestry Trine.
Mezitím vrah udefií nanovo...
DobrodruÏn˘ detektivní pfiíbûh, kter˘ se odehrává v renesanãní Praze. Román vznikl na podkladû autorovy stejnojmenné divadelní hry. Nabízí
plno zvratÛ, napûtí, ale i zábavn˘ch situací
a neãekané rozuzlení. Hlavními hrdiny nejsou
detektivové, známí z jin˘ch Vondru‰kov˘ch
románÛ, ale zdánlivû nesourodá trojice hrdinÛ –
staromûstsk˘ rychtáfi, katovka a zbûhl˘ student
teologie.
Souãástí knihy je jako bonus i CD s písnûmi
v renesanãním duchu Petra Traxlera z divadelních her V. Vondru‰ky Je‰tû Ïe nejsem kat
a Gaudeamus kon‰elé.
cca 269 Kã • kód 7155
ISBN 978-80-243-5833-8
cca 339 Kã • kód 4305
ISBN 978-80-243-5832-1
THOMAS ENGER
VLASTIMIL VONDRU·KA
Kamenn˘ dé‰È
Krev na lopuchu
319 Kã • kód 4264
ISBN 978-80-243-5229-9
Titul jiÏ v prodeji
THOMAS ENGER
Fantomová bolest
339 Kã • kód 4292
ISBN 978-80-243-5229-9
Titul jiÏ v prodeji
16
249 Kã • kód 7071
ISBN 978-80-243-3822-4
Titul jiÏ v prodeji
VLASTIMIL VONDRU·KA
Krev na kapradí
269 Kã • kód 7118
ISBN 978-80-243-5224-4
Titul jiÏ v prodeji
17
DUBEN
DUBEN
âESKÁ DETEKTIVKA
JAKUB PROTIVA Z PROTIVCE OPùT NA SCÉNù!
HISTORICKÉ KRIMI
JAN BAUER
RoÏmberské dûdictví
Detektivní román z doby Václava IV.
Mnich Blasius se vydává do rodného Krumlova
za sv˘m tûÏce nemocn˘m nevlastním bratrem
Jindfiichem III. z RoÏmberka. „Kdybych zemfiel,
ujmi se mého malého synka Oldfiicha,“ Ïádá
Blasia vladafi Jindfiich, ale mnicha jeho Ïádost
málem stojí Ïivot. Nûkdo dal‰í si brousí zuby na
roÏmberské dûdictví a pokou‰í se zabít jak
malého Oldfiicha, tak Blasia. Oba jen tak tak
uniknou smrti. Do Krumlova je proto povolán
BlasiÛv pfiítel a zástupce královského sudího
Jakub Protiva z Protivce, kter˘ zaãne celou
podivnou záleÏitost vy‰etfiovat...
INNA ROTTOVÁ
Pfiípad nechtûného milionu
Tchynû majitele detektivní kanceláfie Jana Brodská dostala
zvlá‰tní úkol. Napfied ho odmítla, protoÏe jí vÛbec nebylo jasné,
co vlastnû má fie‰it. Pfiesvûdãit houslistku Renatu Polákovou, aby
se nebála pfiijmout 50 tisíc ‰v˘carsk˘ch frankÛ, které jí odkázala
spisovatelka románÛ pro Ïeny Carol Davisová? A jakou roli
v odkazu hrají nevûra, krkolomná kariéra tchána houslistky
a pa‰ování údajnû vzácn˘ch houslí?
cca 239 Kã • kód 4306
ISBN 978-80-243-5835-2
âESKÁ DETEKTIVKA
PETR JIROUNEK
Pro hrst diamantÛ
Dá‰a Koulová, agentka ãesk˘ch tajn˘ch sluÏeb, odlétá do Dar el
Salaamu v Tanzanii, kde má za úkol sledovat dva podezfielé,
Roberta Vosmíka a Libora Krupku. Na místû se ale ukáÏe, Ïe
Vosmík má v plánu odjet z Dar el Salaamu luxusním historick˘m
vlakem do Kapského mûsta, kdeÏto Libor Krupka se chystá zdolat
KilimandÏáro. Pfied plahoãením se po stûnách africké velehory dá
Dá‰a pfiednost v˘letu pfiepychov˘m vlakem...
cca 249 Kã • kód 7156
ISBN 978-80-243-5834-5
cca 239 Kã • kód 4307
ISBN 978-80-243-5836-9
JAN BAUER
ZachraÀte krále
249 Kã • kód 7124
ISBN 978-80-243-5244-2
Titul jiÏ v prodeji
JAN BAUER
Král nezná bratra
249 Kã • kód 7142
ISBN 978-80-243-5550-4
Titul jiÏ v prodeji
18
LYDIA ADAMSON
SVùTOVÉ KRIMI
Koãka, která niãeho nelitovala
Tfii krásné habe‰ské koãky jsou klíãem k sérii záhadn˘ch úmrtí
spojen˘ch s prvním filmem Alice Nestletonové, jehoÏ natáãení
probíhá v jiÏní Francii. Alicina první velká ‰ance je v‰ak zmafiena, kdyÏ producentka a nûkolik dal‰ích ãlenÛ ‰tábu ztratí sv˘ch
devût ÏivotÛ, a tak Alice musí vyãmuchat to bojovné stvofiení,
které je za to zodpovûdné.
cca 219 Kã • kód 4308
ISBN 978-80-243-5837-6
19
DUBEN
ROMÁN
ANNE LAUREEN
Mûsíc nad horami
KVùTEN
EXTRALIGA SEVERSKÉ KRIMI!
KRIMI BESTSELLER
Nov˘ Zéland, rok 1887
Lilian Ehrenfelsová se rozhodne doprovázet svého
dûdeãka Gregora do Kaikoury, aby zde spoleãnû
vybudovali observatofi. Nemá v‰ak ponûtí, jak
velké dobrodruÏství na ni ãeká. Lilian je zaskoãena
zá‰tí místních obyvatel. Ambiciózní mladá Ïena je
trnem v oku mnoha lidem. Pouze Henare, syn
náãelníka kmene MaorÛ, má pochopení pro její
velk˘ sen…
cca 299 Kã • kód 5153
ISBN 978-80-243-5823-9
HÅKAN NESSER
Îena s matefisk˘m
znaménkem
Dva muÏi jsou mrtví. Zemfieli stejn˘m, brutálním zpÛsobem. Oba byli zasaÏeni ãtyfimi v˘stfiely – dvûma do bfiicha a dvûma do hrudi. Není
pochyb o tom, Ïe v obou pfiípadech jde o stejného pachatele, ale inspektor Van Veeteren a jeho
lidé tápou ve tmû. Pak se ukáÏe, Ïe ti dva mrtví
pfied tfiiceti lety spoleãnû pro‰li dÛstojnick˘mi
zkou‰kami v armádû. A také se objeví jedna
krásná mladá Ïena. Van Veeterenovi postupnû
dochází, Ïe v nebezpeãí jsou i b˘valí pfiátelé
zabit˘ch muÏÛ. DokáÏe v‰ak zabránit dal‰ím
vraÏdám?
SOUâASN¯ ROMÁN
ManÏel v domû
není pro mû
Uãit na gymnáziu je pro Antonii splnûn˘ sen… JenÏe
mezi jejími studenty je i Robert, kter˘ se do krásné
mladé uãitelky zamiluje a zaãne jí ze Ïivota dûlat
peklo. Je jen otázkou ãasu, kdy si neobvyklého vztahu
nûkdo v‰imne a na malém mûstû vypukne skandál…
Podafií se ho Antonii ustát a udrÏet si vysnûnou práci?
Robert odjíÏdí po maturitû studovat do Ameriky. Tam
si pfiivydûlává roliãkami v televizních seriálech, seznámí se s krásnou modelkou, oÏení se s ní, narodí se jim
syn. JenÏe po letech se vrací domÛ jako vdovec…
cca 249 Kã • kód 5154
ISBN 978-80-243-5838-3
20
cca 269 Kã • kód 4309
ISBN 978-80-243-5839-0
Tituly jiÏ v prodeji
ALENA JAKOUBKOVÁ
21
KVùTEN
·piãkov˘ román drÏitele prestiÏní Man Booker Prize
a Mezinárodní literární ceny Franze Kafky
KVùTEN
V Y V O L Á U VA · I C H D ù T Í
Z ÁV I S L O S T N A â T E N Í !
SVùTOV¯ BESTSELLER
SVùTOVÉ KRIMI
BENJAMIN BLACK
H. N. KOWITT
Odplata
Pomsta trapákÛ
Je den jako stvofien˘ k vyjíÏìce na plachetnici
a Victor Delahaye, jeden z nejúspû‰nûj‰ích
irsk˘ch podnikatelÛ, vypluje se svou lodí daleko
na mofie. Spolu s ním je na palubû syn jeho
obchodního partnera – a právû ten se stane jedin˘m svûdkem chvíle, kdy Delahaye vytáhne
pistoli a pfied jeho oãima se zastfielí.
Tato podivná smrt ihned upoutá pozornost kriminálního inspektora Hacketta, kter˘ následnû
povolá k pfiípadu svého pfiítele Quirka, legendárního dublinského patologa. Oba muÏi vûdí,
Ïe pfii vy‰etfiování musí postupovat nanejv˘‰
obezfietnû. Záhy ov‰em dojde k dal‰ímu záhadnému úmrtí.
Dannymu se sice podafiilo dostat své jméno ze
seznamu trapákÛ, pfiesto stále patfií mezi smolafie.
Navíc se pofiád objevují nûjaké problémy – jako
tfieba Ty Randall, kter˘ je jedním slovem dokonal˘: sympatick˘, svûdomit˘ a v‰emi oblíben˘.
Prostû prav˘ opak Dannyho. Nechá se Danny
zaslepit Ïárlivostí, nebo se pokusí napravit chyby
dfiív, neÏ bude pfiíli‰ pozdû?
Dannyho deník je jedno velké dobrodruÏství
a rozhodnû se nejedná o nudné ãtení. Trefné popisy v‰ech sv˘ch prÛ‰vihÛ, pfie‰lapÛ, ale i vesel˘ch
pfiíhod Danny doplÀuje vtipn˘mi obrázky
a komentáfii, takÏe se máte opravdu na co tû‰it!
cca 279 Kã • kód 4310
ISBN 978-80-243-5840-6
cca 219 Kã • kód 8053
ISBN 978-80-243-5841-3
Jmenuju se Danny Shine a spousta lidí si myslí, Ïe jsem fakt
divnej. MoÏná mají pravdu. Mám hroznû moc zájmÛ, jako tfieba:
ãtení komiksÛ, kreslení komiksÛ, vymûÀování komiksÛ, kupování
komiksÛ. JenÏe pak jsem se jednou ocitl na seznamu Klubu
trapákÛ – na holãiãích záchodcích! To jsem tak pfiece nemohl
nechat! Musel jsem se pokusit svoje jméno z toho seznamu pfie‰krtat, ale netu‰il jsem, co v‰echno to s sebou pfiinese. A tak mám b˘t
za trest t˘den po ‰kole s bandou tûch nejvût‰ích prÛ‰viháfiÛ. Kluci
tam jsou pr˘ zvífiata a seÏerou mû... To bude teda mazec :-(
Tituly
jiÏ v prodeji
22
cca 219 Kã • kód 8046
ISBN 978-80-243-5544-3
23
KVùTEN
·OKUJÍCÍ! PROVOKUJÍCÍ! ÎHAVÉ!
BESTSELLER
KATHRYN TAYLOR
Bar vy lásky
Ztracená
Náv‰tûva ¤íma? Pro mladou Britku Sophii
Conroyovou je to nûco v˘jimeãného. Ale nikdy
by nevûfiila, co na ni v tomto vûãném mûstû
ãeká. Setkání s hfií‰nû atraktivním profesorem
umûní Matteem Bertanim jí naprosto zmûní
Ïivot a odhalí nové dimenze rozko‰e. Sophie se
brzy beznadûjnû ztrácí ve sv˘ch pocitech –
a ignoruje ve‰kerá varování. I pfies spalující
vá‰eÀ, která se mezi nimi rozhofiela, jí Matteo
stále odolává. A Sophie si uvûdomí, Ïe jeho
srdce nezíská zadarmo...
KVùTEN
L I T E R AT U R A FA K T U
VLASTIMIL VONDRU·KA
Îivot ve staletích
16. století
Projekt známého historika a oblíbeného spisovatele. Kniha popisuje, jak se promûnil Ïivot
v‰ech vrstev tehdej‰í spoleãnosti v 16. století.
I nadále autor vychází z dostupn˘ch historick˘ch
pramenÛ a spojením odborné erudice a svého
vypravûãského umûní vytvofiil ojedinûlé dílo,
které v‰em zájemcÛm pfiehlednû a souãasnû zajímavû pfiiblíÏí jedno z nejv˘znamnûj‰ích období
ãesk˘ch dûjin. Text opût doprovází fiada fotografií,
kreseb, plánkÛ a ukázek z dobov˘ch pramenÛ.
cca 399 Kã • kód 6042
ISBN 978-80-243-5843-7
ROMÁN
HANA MARIE KÖRNEROVÁ
cca 299 Kã • kód 8054
ISBN 978-80-243-5842-0
KATHRYN TAILOR
Nespoutaná
299 Kã • kód 8050
ISBN 978-80-243-5561-0
Titul jiÏ v prodeji
KATHRYN TAILOR
Tfietí pfiístav
Revoluãní zmûny po roce 1789 obrátily Ïivot naruby
nejen ve Francii. Stefanie a Hermína, dvû sestry, které
musely po Francouzské revoluci uprchnout ze zemû, se
marnû pokou‰ely najít azyl u pfiíbuzn˘ch v Itálii. Jejich
nelehká pouÈ Evropou konãí na malém panství
v âechách, odkud pocházel jejich pradûdeãek. Ani
tady v‰ak situace není idylická. Sestrám znesnadÀuje
Ïivot nejen neznalost jazyka, ale pfiedev‰ím zpfietrhané
rodinné svazky a nevyfie‰ené majetkové pomûry.
K tomu, aby na‰ly nov˘ domov, je tfieba mnohem víc
neÏ pouhá dobrá vÛle...
ObnaÏená
299 Kã • kód 8051
ISBN 978-80-243-5714-0
Titul jiÏ v prodeji
24
cca 259 Kã • kód 5155
ISBN 978-80-243-5844-4
25
KVùTEN
âESKÁ DETEKTIVKA
HANA PRO·KOVÁ
Tajemství planet
Dal‰í detektivní pfiíbûhy známé autorky, která patfií ke
klasikÛm ãeské detektivní literatury a je vysoce hodnocena pfiedev‰ím pro své stylistické mistrovství a básnickou imaginaci. Její povídky a novely vynikají
dokonalou znalostí prostfiedí, atraktivní zápletkou
a prokreslenou psychologií postav.
cca 249 Kã • kód 4285
ISBN 978-80-243-5529-0
âERVEN
Nové pfiípady Oldfiicha z Chlumu
âESK¯ BESTSELLER
VLASTIMIL VONDRU‰KA
Smr t ve Vratislavi
Vyslanec ãeského krále jedná ve Slezsku, ale
zmizí a nikdo netu‰í, co se mohlo stát. ProtoÏe
jde o oÏehavou diplomatickou misi, je tfieba
postupovat taktnû. Král Pfiemysl II. Otakar
samozfiejmû nechce nechat pátrání jen na
vratislavsk˘ch úfiadech, proto posílá do Slezska
v pfiestrojení svého vûrného sluÏebníka Oldfiicha
z Chlumu a jeho pomocníky pano‰e Otu
a velitele Divi‰e. Jakmile v‰ak ti tfii dorazí do
Vratislavi, dojde k vraÏdû, která nejen Ïe pátrání
zkomplikuje, ale odvede jejich pozornost
zdánlivû úplnû jin˘m smûrem.
âESKÁ DETEKTIVKA
ZUZANA RAMPICHOVÁ
Pfiíli‰ vysoké podpatky
cca 299 Kã • kód 7157
ISBN 978-80-243-5845-1
KaÏdého dfiíve ãi pozdûji doÏenou dÛsledky jeho vin.
O tom se bûhem pouhého t˘dne pfiesvûdãí osazenstvo
jednoho uzavfieného oddûlení v malé nemocnici. AÈ uÏ
jde o lÏi, anebo naopak o jejich odhalování, o podvádûní,
krádeÏe, pfiedstírání ãi Ïárlivost, následkÛm nakonec neujde nikdo. A zoufalá snaha o jejich zastfiení vede nakonec aÏ ke smrti pÛvabné Tiny. Úmrtí – i nûkoho tak mladého – není v nemocnici niãím zvlá‰tním, ale nedá spát
Tomá‰ovi ani Martinovi, kter˘ uÏ má s násilnou smrtí
své zku‰enosti. Tito spolunocleÏníci z pokoje ãíslo ãtyfii
jsou první, kdo si uvûdomí, Ïe tady nûco nehraje.
Nezvratné dÛkazy v‰ak pfiijdou bohuÏel aÏ s dal‰í obûtí...
cca 239 Kã • kód 4311
ISBN 978-80-243-5901-4
26
Tituly jiÏ v prodeji
27
âERVEN
AMERICKÁ DRSNÁ ·KOLA
SVùTOVÉ KRIMI
CHARLES WILLEFORD
Miami Blues
V˘teãn˘ román proslulého autora, jenÏ ve svém
díle navazuje na tu nejlep‰í tradici americké drsné
‰koly, zavádí ãtenáfie do Miami, kde hodlá
Fredy „Junior“ Frenger, násilnick˘ psychopat
ãerstvû propu‰tûn˘ z vûznice v San Quentinu,
zaãít nov˘ Ïivot. Ale zÛstane jen u pfiedsevzetí.
Je‰tû na leti‰ti ukradne zavazadla a zabije cestujícího. Nelze se tedy divit, Ïe se mu brzy dostává
na stopu serÏant Hoke Moseley, kter˘ vraÏdu na
leti‰ti vy‰etfiuje. Rodinná idyla, jiÏ si mezitím
Fredy vybudoval s naivní prostitutkou Susie, se
brzy zmûní v drama, v hon, kter˘ ãtenáfie zavede
i do kubánského ghetta a na miamská pfiedmûstí.
Na motivy knihy byl natoãen stejnojmenn˘ film
s Alecem Baldwinem v hlavní roli.
âERVEN
SVùTOV¯ BESTSELLER
MIKAEL NIEMI
Vodní apokalypsa
V severním ·védsku cel˘ podzim stále pr‰í a v fiekách
stále stoupá voda. Nakonec stoupne natolik, Ïe to
nevydrÏí zdej‰í kaskáda pfiehrad: jedna po druhé pod
tlakem vodních mas povolí a rozpoutá se peklo, vnitrozemské tsunami, které smete v‰e, co mu stojí v cestû.
Tato tragédie zasáhne do Ïivota mnoha lidí: pilota
vrtulníku, jenÏ se zrovna chystá spáchat sebevraÏdu,
protoÏe ho opustila Ïena, vyhofielé uãitelky, která pofiádá kurz malování v plenéru, zamûstnance elektrárenské
spoleãnosti, kter˘ se rozhodne ukázat Ïenám, zaã je
toho loket... A jak to v‰echno dopadne? Zcela jinak, neÏ
jsme zvyklí z hollywoodsk˘ch katastrofick˘ch filmÛ.
cca 299 Kã • kód 4312
ISBN 978-80-243-5846-8
HISTORICK¯ ROMÁN
NAëA HORÁKOVÁ
Brnûnské Îidovky
cca 249 Kã • kód 4312
ISBN 978-80-243-5848-2
Charles Willeford (1973)
Foto © David Poller
V ‰estnácti letech byl tulákem, bûhem druhé svûtové války
získal mnoho vojensk˘ch vyznamenání, je to v‰ak také
b˘val˘ profesionální boxer, herec, instruktor jízdy na koni
a rozhlasov˘ hlasatel. Stal se uãitelem literatury, ale pfiedev‰ím se proslavil jako spisovatel. Vybudoval si hned dvû
literární kariéry: v 50. a 60. letech se prosadil jako autor temn˘ch krimipfiíbûhÛ, v 80. letech se pak znovu vypracoval na
uznávaného autora slavné detektivní série z prostfiedí Miami
s drsn˘m detektivem Hokem Moseleym.
28
Moravsk˘ markrabû Jan Jindfiich zachraÀuje své klatbou stiÏené manÏelství s Markétou Opavskou a sÏívá
se s Brnem, jehoÏ souãástí je i Îidovská ãtvrÈ. Rabín
Jakob, kter˘ kromû sv˘ch dûtí vychovává i schovanku
Hester, spolupracuje s „Ïidovsk˘m“ rychtáfiem
a spoleãnû fie‰í zloãiny, jichÏ se na sobû vzájemnû
dopustili Îidé a kfiesÈané. Mordechaj a jeho dcera
Noba pfieÏili dva pogromy a hledají útoãi‰tû v Brnû,
kde se zatím Îidé a mû‰Èané tolerovali. BlíÏí se v‰ak
kritick˘ den, kter˘ provûfií sílu letit˘ch vztahÛ...
cca 269 Kã • kód 7143
ISBN 978-80-243-5554-2
29
âERVEN
HISTORICK¯ ROMÁN
JAN BAUER
Milenec rudé komisafiky
Autor knihy náhodou objeví kufr s deníky a dopisy
svého vzdáleného prastr˘ce Ferdinanda Ignáce Bauera.
Vyjde z nich najevo, Ïe tento jeho pfiedek mûl velmi
zajímavé osudy...
V roce 1917 posílá rakousk˘ císafi Karel I. mladého
absolventa filozofické fakulty vídeÀské univerzity
Ferdinanda Ignáce Bauera na tajnou misi do Petrohradu,
aby domluvil uzavfiení separátního míru s Ruskem.
Tento zámûr pfiekazí v˘buch bol‰evické revoluce, v níÏ
císafiÛv emisar málem pfiijde o Ïivot. A tehdy se do nûj
zamiluje mladá bol‰evická komisafika...
DOPORUâUJEME
T O P T I T U LY
Vlastimil Vondru‰ka
P¤EMYSLOVSKÁ EPOPEJ I
VELK¯ KRÁL P¤EMYSL I. OTAKAR
ISBN 978-80-243-4494-2
•
kód 7098
•
429 Kã
První ãást ãtyfidílné románové fresky o Ïivotû posledních pfiemyslovsk˘ch
králÛ. Historická sága zaãíná vyhnáním krále Vladislava I., kter˘ prchá ze
zemû i se sv˘mi syny. Mlad˘ Pfiemysl se uch˘lí do Mí‰eÀska. Zemû je
rozvrácená rodov˘mi spory a oslabená agresivní politikou císafie. Pfiemysl
se v‰ak nemíní vzdát. Miluje vlast sv˘ch pfiedkÛ a touÏí po moci.
Vlastimil Vondru‰ka
P¤EMYSLOVSKÁ EPOPEJ II
JEDNOOK¯ KRÁL VÁCLAV I.
ISBN 978-80-243-4899-5
cca 249 Kã • kód 7158
ISBN 978-80-243-5847-5
âESKÁ DETEKTIVKA
JAROSLAV KUËÁK
Magnolie z Masters
ManÏelka golfisty si uÏívá krásné chvíle s milencem.
Jakmile se rozlouãí, zaãne horeãnû uklízet. Ví sice, Ïe
manÏel, kter˘ odjel reprezentovat na Mezinárodní mistrovství seniorÛ ve ·panûlsku a má se uÏ pfií‰tí den ráno
vrátit, stejnû není schopen Ïádnou stopu objevit, ale co
kdyby? MuÏ v‰ak v oãekávanou dobu domÛ nepfiijede,
telefon nebere, nevûdí o nûm ani kamarádi. Navíc se zjistí, Ïe na Ïádném mistrovství nebyl! Ve chvíli, kdy bezradná manÏelka telefonuje na policii, Ïe jej pohfie‰uje,
pfiijde jí sms: ZdrÏím se v Barcelonû, moÏná si zaletím
do Ameriky na Masters, buì v klidu, jsem v pohodû.
30
kód 7115
•
429 Kã
Druhá ãást zaãíná v dobû Václavova dûtství, kdy Pfiemysl I. Otakar bojuje
o uznání svého sÀatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci
nástupnick˘ch práv malého Václava. Pfiikloní se na stranu císafie a koneãnû získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou.
V té dobû se mal˘ Václav octne po jeho boku a uãí se vládnout.
Vlastimil Vondru‰ka
P¤EMYSLOVSKÁ EPOPEJ III
KRÁL RYTͤ P¤EMYSL II. OTAKAR
ISBN 978-80-243-5247-3
•
kód 7125
•
439 Kã
Tfietí ãást zaãíná v dobû mládí Pfiemysla II Otakara. V té dobû jeho otec
Václav I. realizuje svÛj politick˘ sen – ovládnout prostfiednictvím sÀatku
prvorozeného syna Vladislava rakouské zemû. JenÏe Vladislav umírá
a Pfiemysl se stane následníkem trÛnu. Aby Pfiemyslovci udrÏeli rakouské
zemû, musí se mlad˘ Pfiemysl oÏenit s Markétou Babenberskou.
Vlastimil Vondru‰ka
P¤EMYSLOVSKÁ EPOPEJ IV
KRÁL BÁSNÍK VÁCLAV II.
ISBN 978-80-243-5549-8
cca 239 Kã • kód 4315
ISBN 978-80-243-5849-9
•
•
kód 7141
•
439 Kã
Poslední díl ságy zaãíná koncem vlády Pfiemysla II. Otakara a narozením
malého Václava II. Vypráví o jeho dûtství, vládû, manÏelství i smrti. Král
Václav II. byl zajímavou osobností, v dûjinách moÏná trochu nedocenûnou.
Právû za jeho vlády se vytvofiil model stavovského státu s pfiesnou dûlbou
odpovûdnosti mezi panovníkem a ‰lechtou.
31
DOPORUâUJEME
T O P T I T U LY
Johan Theorin
T O P T I T U LY
Leif GW Persson
MLHY ÖLANDU
ISBN 978-80-243-4518-5
DOPORUâUJEME
MEZI TOUHOU LÉTA A CHLADEM ZIMY
•
kód 4216
•
299 Kã
ISBN 978-80-243-4620-5
•
kód 4237
•
399 Kã
Je chladn˘ den na konci léta. Mal˘ chlapec opatrnû leze pfies kamennou
zídku u osamûlého domu. Rozhlédne se po travnaté krajinû Ölandu,
vykroãí do mlhy a beze stopy zmizí... Nikdo, rodina ani policie, jej uÏ
nikdy nespatfií. O dvacet let pozdûji dostane Julia, matka zmizelého
chlapce, od svého otce podivnou zprávu: má se vrátit na Öland pomoci
mu hledat ztraceného vnuka...
Americk˘ novináfi John Krassner spadl z patnáctého patra studentské
koleje. Byla to sebevraÏda, nebo jej nûkdo shodil? Pro spû‰nû pfiivolanou
policii je vûc jasná: muÏ se dobrovolnû rozlouãil se Ïivotem, no a navíc
je‰tû zanechal nanejv˘‰ poetick˘ vzkaz na rozlouãenou – proÏil pr˘ svÛj
Ïivot mezi touhou léta a chladem zimy. Je to sice ponûkud tajemné sdûlení, nicménû pfiípad se zdá b˘t jednoznaãn˘ a záleÏitost je odloÏena.
Johan Theorin
Leif GW Persson
SMR·Ë
ISBN 978-80-243-4619-9
V JINÉM âASE, V JINÉM ÎIVOTù
•
kód 4234
•
349 Kã
ISBN 978-80-243-4875-9
•
kód 4259
•
379 Kã
Chladn˘, ponur˘ fiíjen na ostrovû Öland. Joachim nedal na povûry o ostrovû a se svou rodinou se nastûhoval na statek Åludden. Tato usedlost
v‰ak byla vystavûna ze dfieva lodního vraku a v‰em obyvatelÛm pfiineslo
toto místo jen ne‰tûstí. Jednoho dne je nalezena mrtvola Joachimovy Ïeny
Katrine. Utopila se za opravdu záhadn˘ch okolností. Co se to jen na
Åluddenu odehrává? A jakou roli v tom hraje Joachimova sestra?
·est mlad˘ch lidí vezme ve‰ker˘ personál nûmeckého velvyslanectví jako
rukojmí. PoÏadují, aby byli ihned propu‰tûni ãlenové studentské teroristické skupiny Baader-Meinhofová (jinak také Frakce Rudé armády), vûznûní ve Spolkové republice Nûmecko. Dlouhé obklíãení únoscÛ konãí
smrtí dvou zajatcÛ a zranûním nûkolika dal‰ích rukojmí, ale i zloãincÛ.
Akce má v‰ak i po letech nedozírné následky...
Johan Theorin
Leif GW Persson
ZKAMENùLÁ KREV
VOLNù PADAT JAKO VE SNU
ISBN 978-80-243-4874-2
•
kód 4258
•
349 Kã
ISBN 978-80-243-4998-5
•
kód 4277
•
399 Kã
Vápencem na pobfieÏí Ölandu probíhá krvavá Ïíla, sytû rudá vrstva, o níÏ
se dfiíve tvrdilo, Ïe je zkamenûlou krví, jeÏ byla prolita v boji mezi skalními troly a vílami z planin. V‰echny tyto povûsti zná také Per Mörner,
kter˘ pfiijíÏdí do Stenviku oslavit se sv˘mi dûtmi Velikonoce. Proti
pÛvodním plánÛm sem nakonec pfiiveze i svého problematického otce
Jerryho, kter˘ je pozdûji zavraÏdûn. Zdá se, Ïe ho zabil nûkdo, koho znal...
Lars M. Johansson se vrací k dvacet let starému pfiípadu nevyjasnûné
vraÏdy ‰védského ministerského pfiedsedy Olofa Palmeho. Poãet svûdkÛ
i podezfiel˘ch se sníÏil a dÛkazy chybí. PÛvodní vy‰etfiování plné rÛzn˘ch
nesrovnalostí a slep˘ch uliãek je ostfie kritizováno, ve sledu událostí se
v‰ak i poctiv˘ policista Johansson mûní v homo politicus. Otevírá se
prostor pro korupci a policejní vy‰etfiování se mûní v soukromou mstu.
Johan Theorin
Leif GW Persson
SKR¯·
ISBN 978-80-243-5249-7
LINDA
•
kód 4273
•
349 Kã
O práci v matefiské ‰kolce ve mûstû Valla se uchází devûtadvacetilet˘ Jan.
Nejedná se ale o bûÏnou ‰kolku, zafiízení jménem M˘tina sousedí
s detenãním ústavem, jehoÏ klienty jsou i rodiãe dûtí ze ‰kolky. Jan má
mimo jiné tyto dûti doprovázet podzemní chodbou do náv‰tûvní místnosti
ústavu na pravidelné schÛzky s rodiãi. Chod ústavu obestírá tajemství
a podle striktního ústavního fiádu se na nûj Jan nesmí vyptávat.
32
ISBN 978-80-243-5552-8
•
kód 4295
•
399 Kã
Ve Wäxjö, idylickém provinãním mûsteãku ve ·védsku, do‰lo k chladnokrevné vraÏdû, která vyvolala mimofiádnou vlnu emocí: dvacetiletá Linda
byla ve svém vlastním bytû krutû t˘rána a následnû u‰krcena. Linda byla
nejen velmi atraktivní a u v‰ech oblíbená, ona je‰tû navíc nav‰tûvovala
policejní ‰kolu a zakrátko mûla b˘t pfiijata do fiádného sluÏebního pomûru...
33
DOPORUâUJEME
T O P T I T U LY
Franti‰ek Niedl
T O P T I T U LY
Hana Marie Körnerová
PLATNɤ
ISBN 978-80-243-4903-9
DOPORUâUJEME
STANICE ODLOÎEN¯CH LÁSEK
•
kód 7114
•
269 Kã
ISBN 978-80-243-4239-9
•
kód 5110
•
249 Kã
Strach ovládl Staré Mûsto praÏské a není radno vycházet po setmûní. Lidé
si ale nejsou jisti Ïivotem ani za okovan˘mi dvefimi sv˘ch domÛ. Jsou
vyloupeny truhly cechÛ na Staromûstské radnici a rychtáfi Pardus si jiÏ
zaãíná zoufat. Nedafií se mu rozprá‰it tlupu Jouzy âerta, a navíc se jeví,
Ïe tlupû pomáhá nûkdo z blízkého okolí krále Václava IV. A k tomu se
je‰tû na domech a jejich stfiechách zaãne objevovat pfiízrak...
Román vypráví o osudech dvou kamarádek Ladûny a Kamily na pozadí
událostí sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let minulého století. Lásky ‰Èastné
i ne‰Èastné, manÏelství vydafiená i nevydafiená, prÛ‰vihy, trapasy i humorné historky. Je to pfiíbûh o tom, jak ustát Ïivotní kotrmelce, nezbláznit se
a jít dál.
Franti‰ek Niedl
Hana Marie Körnerová
PAVOUâÍ SÍË
ISBN 978-80-243-5230-5
HE¤MÁNKOVÉ ÚDOLÍ
•
kód 7120
•
269 Kã
ISBN 978-80-243-5584-9
•
kód 5151
•
259 Kã
Luká‰ovi, platnéfiskému tovary‰ovi, se podafiilo za pfiispûní svého pfiíznivce Lorenza Scorsiniho ‰Èastnû uniknout z Prahy, kde mu bylo nûkolikrát
ukládáno o Ïivot. Co mu asi pfiinese jeho nov˘ domov, Milán? Mûsto
platnéfisk˘ch mistrÛ, ale i mistrÛ v pouÏívání dlouh˘ch noÏÛ. A proã se
o nûho zajímá vládce Milána a Lombardie Galeazzo Visconti? A dokáÏe
dosud tûlesnû slab˘ LukበpfieÏít Castello Nuovo?
Strhující pfiíbûh Ïeny, které osud pÛvodnû rozdal hor‰í kartu neÏ jin˘m.
Byla silná, aãkoli si svou sílu neuvûdomovala, a stateãná, aãkoli o stateãnosti nikdy nepfiem˘‰lela. Dokázala najít obyãejné lidské ‰tûstí i v tvrdé
dobû a je‰tû tvrd‰ích podmínkách. Pfiesto se nikdy necítila odstrãená ãi
o nûco ochuzená a dokázala proÏít svÛj Ïivot naplno.
Franti‰ek Niedl
Hana Marie Körnerová
NÁVRAT MISTRA
DOKUD SE BUDE· SMÁT
ISBN 978-80-243-5534-4
•
kód 7138
•
269 Kã
ISBN 978-80-243-4891-8
•
kód 5136
•
249 Kã
Pán Milána Gian Galeazzo Visconti se nevzdává snahy získat vévodskou
korunku, kterou mu v‰ak mÛÏe udûlit jenom Václav IV., král ãesk˘ a fiímsk˘. A tak se musí Lukበznovu vrátit do âech, uÏ jako váÏen˘ milánsk˘
mistr. Cesta je dramatická a Lukበi za pomoci svého tajného stráÏce
Sergia, kter˘ je téÏ odchovancem Castella Nuova, hradu vrahÛ, nûkolikrát
sotva vyvázne Ïivotem...
Léto 2002. Do povodnûmi zniãeného Polabí pfiijíÏdûjí pfiíbuzní, pfiátelé
i docela cizí lidé, aby pomohli postiÏen˘m. Ve vesniãce Stamice se tak
setkává Kamila s kamarádkou Ilonou, kterou nevidûla skoro patnáct let.
Vzpomínají na minulá léta, na události, které poznamenaly a zcela zmûnily jejich pfiede‰l˘ Ïivot, práci, manÏelství, rodinu...
Franti‰ek Niedl
Hana Marie Körnerová
ÚTùK DO PEKEL
ISBN 978-80-243-4648-9
KOâÁR DO NEZNÁMA
•
kód 8042
•
299 Kã
Pavel Vencl sice vystudoval filozofii, ale samotné studium mu mnoho
nefiíkalo. Tou nejuÏiteãnûj‰í ‰kolou mu byl vÏdy Ïivot. Proplouvá jím jako
profesionální karbaník, boxuje s pfiáteli v klubu na ÎiÏkovû a jeho náruãí
pro‰la fiada dívek. 15. bfiezen 1939, první den okupace, ho zastihne
u milenky Katy. Byl by rád, kdyby se mu následující události v okupovaném âeskoslovensku vyhnuly, ale brzy zjistí, Ïe to není moÏné...
34
ISBN 978-80-243-5255-8
•
kód 5145
•
259 Kã
V ãervenci 1789 vyhnala Francouzská revoluce z domova tisíce pfiíslu‰níkÛ ‰lechtick˘ch rodin. Mnozí pfii‰li o v‰echen majetek a sotva uhájili hol˘
Ïivot. Na nejistou cestu se vydávají i dvû sestry, které hledají útoãi‰tû
u pfiíbuzn˘ch v cizinû. Rozboufiená doba, staré rodinné spory a nové intriky
je v‰ak vyÏenou z kaÏdého azylu. Jejich poslední nadûjí se stává malé
panství kdesi na území Rakouska. S nov˘m oãekáváním se vydávají do
krajiny, o níÏ do té doby témûfi nesly‰ely – do âech.
35
DOPORUâUJEME
T O P T I T U LY
DOPORUâUJEME
T O P T I T U LY
KNIÎNÍ SENZACE!
WILL HILL
DEPARTMENT 19
UTAJENÁ MISE
Îivot Jamieho Carpentera uÏ nikdy nebude jako dfiív.
Jeho otec je mrtv˘, matka nezvûstná a on sám byl zachránûn
na poslední chvíli neznám˘m muÏem. Jamie je odvezen do
zvlá‰tního Oddûlení 19, kde je zafiazen do utajené organizace...
Oddûlení 19 nás provede skrze historii po celé Evropû,
ale i dále – z dláÏdûn˘ch uliãek viktoriánského Lond˘na aÏ
do New Yorku z doby prohibice, z ledov˘ch pustin arktického
Ruska aÏ do zrádn˘ch hor Transylvánie. Zãásti moderní
thriller a zãásti klasick˘ horor je pln˘ záhad a bojÛ a pfiiná‰í
takovou míru napûtí, Ïe kníÏky s Darrenem Shanem vedle
nûj vypadají jako romantické komedie.
349 Kã • kód 8048
ISBN 978-80-243-5557-3
36
37
SEZNAM AUTORÒ
ADAMSON, Lydia
BAUER, Jan
19
3, 18, 30
INFORMACE
KUËÁK, Jaroslav
LAMB, J. J.
BLACK, Benjamin
22
LAUREEN, Anne
âERNÁ, Jaroslava
14
MATHAUSOVÁ, Milena
30
8
20
4
Nakladatelství MOBA, Kotláfiská 53, 602 00 Brno
âERNUCKÁ, Veronika
9
NESSER, Håkan
âE·KA, Stanislav
3
NIEDL, Franti‰ek
DANIELSSON, Kerstin S.
2
NIEMI, Mikael
29
21
tel.: 541 126 051, 604 262 122, SMS 604 262 122
6, 13, 34
e-mail: [email protected]
DU·EK, Milan
15
PERSSON, Leif GW
33
DVO¤ÁK, Otomar
14
PRO·KOVÁ, Hana
26
ENGER, Thomas
16
PTÁâKOVÁ, Jindfii‰ka
15
ERBEN, Václav
5, 9
RAMPICHOVÁ, Zuzana
26
ROTTOVÁ, Inna
19
FLINN, Alex
GRUBER, Václav
HILL, Will
11
4
36, 37
ROZKOVEC, Patrik
9
RYCHTECKÁ, Karolína
5
·INDELÁ¤, Vladimír
7
www.mobaknihy.cz
www.facebook.com/moba.cz
KniÏní tituly z nakladatelství MOBA v elektronické verzi (eknihy) si
mÛÏete objednat online 24 hodin dennû 7 dní v t˘dnu u na‰ich partnerÛ:
➥ PALMKNIHY www.palmknihy.cz
➥ KOSMAS www.kosmas.cz
HORÁKOVÁ, Naìa
7, 29
➥ eReading www.ereading.cz
CHALOUPKA, Otakar
5
TAYLOR, Kathryn
24
INDRIÐASON, Arnaldur
10
THEORIN, Johan
32
JAKOUBKOVÁ, Alena
20
VONDRU·KA, Vlastimil
JIROUNEK, Petr
19
VOOSEN, Roman
KOWITT, H. N.
23
WILLEFORD, Charles
KÖRNEROVÁ, Hana Marie
38
25, 35
12, 17, 25, 27, 31
➥ eBUX www.ebux.cz nebo www.rajknih.cz
➥ Martinus www.martinus.cz nebo www.martinus.sk
2
28
Eknihy z nakladatelství MOBA mÛÏete ãíst ve va‰em poãítaãi ãi tabletu, na v‰ech
dostupn˘ch ãteãkách elektronick˘ch knih a chytr˘ch telefonech s operaãním systémem
Android, Windows Mobile a iOS.
39

Podobné dokumenty

SVůTOVÁ KRIMI

SVůTOVÁ KRIMI cca 239 Kã, záfiíkód 5057

Více

zde - Moba

zde - Moba Dûj románu zavádí ãtenáfie na pfielom 14. a 15. století do doby vlády Václava IV. Do království, kde kaÏd˘ bojuje s kaÏd˘m, se po mnoha letech vrací z Itálie Hynek Tas z Boru, skvûle vycviãen˘ stfiedo...

Více

zde - Moba

zde - Moba Latimerovou, není zrovna pfiíli‰ ochotn˘. Jeho vztah s dcerou není právû ideální, pfiesto se v‰ak nakonec rozhodne, Ïe udûlá v‰e pro to, aby April, která pracovala jako lékafika v místní nemocnici, na...

Více

zde - Moba

zde - Moba Drkolné, malé tvrze v podhÛfií ·umavy, pfiijíÏdí do sedla zhroucen˘ a tûÏce zranûn˘ jezdec... Tak zaãíná dûj volnû navazující na pfiede‰lé romány âtvrt˘ králÛv pes a âas vlkÛ. Hynek Tas z Boru znovu z...

Více

zde - Moba

zde - Moba na svobodu, ale i kdyÏ by mûli slavit, jejich velitelé Smil z Lichtemburka a Vok z RoÏmberka jsou nervózní. Záhy poté pozve Smil Oldfiicha na svÛj hrad Lichnice, kde se má konat svatba jeho druhoroz...

Více

Stáhnout - anotace.cz

Stáhnout - anotace.cz kompozice a propracovaná psychologie postav otevírají svět netušených zážitků a možností. A tak se čtenář může volně pohybovat v nevyzpytatelných tmavých středověkých uličkách nebo si z tváře stíra...

Více

KOLAPS A REGENERACE:

KOLAPS A REGENERACE: Fakticky se jednalo o dÛsledek toho, Ïe státoprávní program âechÛ nedo‰el v Rakousko-Uhersku ani po desetiletích naplnûní; svûtová válka s ním pak skoncovala úplnû: u vûdomí toho, co se s Rakouskem...

Více

1. 2001

1. 2001 svoje pfiíklady ãi vzory mohou vzpomínat vdûãnû. Byly to nûkdy nedostiÏné vzory. Na‰el jsem je na praÏském vysokém uãení, neboÈ na rozdíl od doby, o níÏ je‰tû F. X. ·alda uprostfied jin˘ch steskÛ -...

Více