Číst více... - manacirkev.cz

Transkript

Číst více... - manacirkev.cz
DĚTSKÝ KLUB VE STRAKONICÍCH
pro děti od 6 do 12let
Awana je křesťanský program, ale je určen pro všechny děti. Mohlo by se zdát,
že se budeme věnovat dětem pouze z křesťanského hlediska. Není to tak docela pravda.
Můžeme nabídnout i něco, co je v dnešní době pro psychický a sociální vývoj dětí
v tomto věku čím dál vzácnější a stále důležitější:





vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém je dítě přijímáno vedoucími i kamarády,
neexistuje zde šikana;
učíme děti sociálním a emočním dovednostem, jako např. umění prohrávat, vyrovnat
se s neúspěchem apod., naši pedagogicky zdatní vedoucí pomáhají vytvářet prostředí,
ve kterém se i citlivé nebo neprůbojné dítě bude cítit bezpečně a začne zrát;
budujeme zdravé sebevědomí dítěte tím, že dítě často zažívá úspěch a povzbuzení (např.
při týmových hrách dítěti fandí všichni soupeři, i když je poslední, protože cílem je radost
ze hry, ne strach ze selhání; vedoucí jsou schopni pomoci i dětem s poruchami učení
dosáhnout úspěchu při plnění lekcí apod.);
zásadně používáme pozitivní motivaci, tj. všímáme si toho, co se dítěti povedlo; je to
opakem negativní motivace, která dítě hodnotí a upozorňuje na chyby, takže dítě se může
začít srovnávat s ostatními a mít pocit neúspěchu (např. známkování ve škole);
systém schůzky umožňuje pracovat s každým dítětem individuálně, protože součástí
programu je práce v malých skupinkách; máme tak možnost poznat silné stránky dítěte
a povzbudit ho v nich a zároveň pomáhat ve slabých stránkách; vedoucí má na každé dítě
ve své skupince dostatek času, takže dítě se necítí být pouhým nepatrným kolečkem
v soukolí.
To je jen výsek určitých rysů, kterými se odlišujeme od dnešního běžného kolektivu
dětí, kde často vládne právo silnějšího, na výsluní jsou jen ti úspěšní nebo bohatí. Pokud
chceme, aby naše děti v současném dravém světě nepodlehly, ale uměly se orientovat
a neztratily obyčejné lidské hodnoty, musí mít zdravé sebevědomí a musí být emočně
a sociálně zralé.
Awana ve Strakonicích
Awana ve Strakonicích začíná od počátku školního roku
2012/2013. Klub pracuje pod záštitou sboru Mana, Apoštolská církev v Lidické ulici (bývalá
ZŠ).
Schůzku klubu tvoří tři části – pohybové týmové hry, malé skupinky a společný biblický
program. Děti jsou rozděleny do tří klubů podle věku – na Svatojánky (1. až 2. třída ZŠ),
Plamínky (3. a 4. třída) a Pochodně (5. a 6. třída). Každý rok probíhají rovněž
celorepublikové Awana hry, kterých se s našimi dětmi též můžeme účastnit.
Kdy? Klub se schází pravidelně každý pátek (kromě prázdnin) od 16 do 18 hodin.
Kde? Začíná se hrami v malé tělocvičně v přízemí bývalé ZŠ Lidická a na další program
se přesuneme do prostor Awana klubu ve stejné budově do 1 patra.
Potřeby? Děti potřebují vhodné oblečení na hry a sportovní obuv na přezutí. Svačinu a pití
dejte dítěti podle vašeho uvážení a dle jeho potřeb.
Cena? 500 Kč za rok, každý další sourozenec 300 Kč. případě domluvy je možné platit
pololetně. Dítě dostává klubové materiály, registrační lístek, tričko a odměny za splněné
úkoly.
Vedoucí? Vedoucí jsou speciálně vyškoleni pro tento program, pracují jako dobrovolníci.
Členství v Awana klubu znamená pro dítě i určitou zodpovědnost v docházce. Omluvit se,
pokud nemohu přijít, patří k dobrým návykům, které v našich Awana klubech pěstujeme.
K omluvě neúčasti použijte mail Awany nebo mobil vedoucího klubu.Výsadou člena
klubu je, že má právo nosit Awana tričko příslušné barvy. Dostává také klubovou příručku,
kterou začne plnit a ve které postupuje svým vlastním tempem. Za postup je dítě odměňováno
v mezinárodním standardu Awana odměn.
Další a aktuální informace u vedoucího klubu: Jirka Hlaváč, mobil: 606 463 722, mail:
[email protected], Martina Gerčáková, mobil: 774 151 868, mail: [email protected]
Zvláštní slovo Awana
Název je složen z počátečních písmen anglických slov: Approwed Workman Are Not
Ashamed, doslova – osvědčený dělník se nemá zač stydět. Je to část z biblického verše
2. Timoteovi 2,15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač
stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
Historie ve světě
Program Awany vznikl v 50. letech 20. století ve sboru North Side Gospel Center v Chicagu,
který 100 let předtím založil D. L. Moody. Původně byl program zacílen pouze na na jeden
sbor. Ohromný zájem o tento program, který se záhy rozšířil po celých Spojených státech
a zanedlouho i do Kanady, z něj však učinil stejnojmennou organizaci. V 80. letech prožila
Awana díky americkým misionářům svůj první křest mimo hranice a kulturu Spojených států
– v africké Ghaně. Dnes nadšeně používá program Awany více než 110 zemí po celém světě.
Program byl přeložen do více než 20 jazyků.