Kristýna Anna Rolníková období vytvoření

Transkript

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření
Základní škola Kaplice, Školní 226
DUM VY_52_INOVACE_12CH28
autor:
Kristýna Anna Rolníková
období vytvoření:
říjen 2011 – duben 2012
ročník, pro který je vytvořen:
9.
vzdělávací oblast:
člověk a příroda
vzdělávací obor:
chemie
tematický okruh:
organická chemie
téma:
uhlovodíky
anotace:
Pracovní list s řešením obsahuje úkoly k procvičování názvosloví uhlovodíků, jejich
rozdělení, charakteristiky a užití. Materiál je možno použít i při opakování látky a také jako test.
druh učebního materiálu:
pracovní list
Literatura a internetové odkazy
1. Základy chemie 1, 2 P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr, Nakladatelství FORTUNA Praha, 1993
2. Chemie II, I. Karger, D Pečová, P. Peč, Nakladatelství PRODOS
3. Odmaturuj z chemie, M. Benešová, H. Satrapová, Nakladatelství DIDAKTIK
4. Chemie 8, 9, Jiří Škoda, Pavel Doulík, Nakladatelství FRAUS 2006
5. Encyklopedie Wikipedia – www.wikipedia.cz
Uhlovodíky 1
1. Oprav chyby v textu:
Uhlovodíky jsou tříprvkové organické sloučeniny uhlíku a vodíku. Uhlovodíky rozdělujeme:
a) Podle tvaru uhlíkatých řetězců na cyklické (uhlovodíky s řetězcem otevřeným) a cyklické
(uhlovodíky s řetězcem otevřeným podle řeckého slova cyklos - kruh).
b) Podle vazeb mezi atomy uhlíku na nenasycené (uhlovodíky s jednoduchými vazbami) a
nasycené (uhlovodíky s dvojnými a trojnými vazbami). Zvláštní skupinou jsou uhlovodíky
aromatické – areny.
2. Ze zde uvedených látek mezi uhlovodíky nepatří:
a. C2H2
b. C2H4
c. C2H5 Cl
d. C2H5OH
e. C6H6
Napiš názvy zde uvedených uhlovodíků.
3. Doplň v textu chybějící slova, charakterizující uhlovodíky ALKANY:
a) ……………………… vazba mezi atomy uhlíku C–C
b) Otevřený …………………..
c) Názvy končí koncovkou ……………………
d) Obecný vzorec ………………….. (n = 1,2,3….)
e) Molekuly po sobě následujících alkanů jsou si podobné. Liší se vždy o stejnou skupinu
………………..
4. Jako rozpouštědlo se ze zde uvedených látek používá:
a) methan b) cyklohexan c) butadien d) ethyn. Napiš molekulové vzorce všech těchto látek.
5. Zakroužkuj alkeny a napiš název každého z uvedených uhlovodíků.
a) CH ≡ CH
b) CH3 - CH = CH2
c) CH3 – CH3
d) CH2=CH−CH2–CH3
6. Doplň údaje v tabulce:
Název
uhlovodíků
Počet atomů
uhlíku v molekule
Racionální
vzorec
Počet dvojných
vazeb
Počet trojných
vazeb
5
0
0
3
0
1
ethylen
but-1,3-dien
7. Z níže uvedených látek, vyber alkyny a areny, pojmenuj je a napiš jejich racionální a
molekulové vzorce.
butyn, CH3I, C6H10, NaOH, CH3−CH=CH2, C6H6, cyklohexan, butan, CH3 − CH3, C5H10, ethanol,
HCl, naftalen, methan, ethan, CH 2=CH−CH=CH2, aceton
8. Napiš rovnice pro dokonalé spalování propanu i butanu. Vysvětli, při které reakci se spotřebuje
více kyslíku?
Hodnocení:
1
1b
2
1b
3
1b
4
1b
9 – 10 b
1
7–9b
2
4,5 – 7 b
3
2 – 4,5 b
4
0–2b
5
5
1b
6
1,2b
7
1,8b
8
2b
Řešení:
1. Uhlovodíky jsou tříprvkové dvouprvkové organické sloučeniny uhlíku a vodíku. Uhlovodíky
rozdělujeme:
a) Podle tvaru uhlíkatých řetězců na cyklické acyklické (uhlovodíky s řetězcem otevřeným) a
cyklické (uhlovodíky s řetězcem otevřeným uzavřeným podle řeckého slova cyklos - kruh).
b) Podle vazeb mezi atomy uhlíku na nasycené nenasycené (uhlovodíky s jednoduchými vazbami) a
nasycené nenasycené (uhlovodíky s dvojnými a trojnými vazbami). Zvláštní skupinou jsou
uhlovodíky aromatické – areny.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
C2H2 - ethyn
C2H4 - ethen
C2H5 Cl
C2H5OH
C6H6 - benzen
a)
b)
c)
d)
e)
Jednoduchá vazba mezi atomy uhlíku C–C
Otevřený řetězec
Názvy končí koncovkou an
Obecný vzorec CnH2n+2 (n = 1,2,3….)
Molekuly po sobě následujících alkanů jsou si podobné. Liší se vždy o stejnou skupinu –
CH2–
3.
4.
a) methan CH4 b) cyklohexan – C6H12 c) butadien C4H6 d) ethyn C2H2
5.
a) CH ≡ CH ethyn
CH2=CH−CH2–CH3 buten
b) CH3 – CH = CH2 propen
c) CH3 – CH3 ethan
6.
Název
uhlovodíků
Počet atomů
uhlíku v molekule
ethylen
2
pentan
Racionální
vzorec
Počet dvojných
vazeb
Počet trojných
vazeb
CH2 = CH2
1
0
5
CH3 – CH2–CH2–CH2–CH3
0
0
propyn
3
CH3 – C = CH
0
1
but-1,3-dien
4
CH2=CH−CH=CH2
2
0
7. Alkyny: butyn C4H6, CH=C−CH–CH3; C6H10 hexyn, CH=C–CH2–CH2−CH2–CH3
Areny: C6H6
8.
C3H8 +
benzen; naftalen C10H8,
5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O
2C4H10 +
13O2 →
8CO2
+
10H2O
Více kyslíku se spotřebuje při hoření butanu.
d)

Podobné dokumenty

zápisy do sešitu

zápisy do sešitu kyselina sírová – koncentrovaná (96%) je bezbarvá olejovitá kapalina, velmi silná žíravina, při práci používáme ochranné pomůcky výroba hnojiv, plastů, barviv, léčiv … kyselina dusičná – (65%)...

Více

Pracovní list – periodická tabulka prvků

Pracovní list – periodická tabulka prvků a) 10. členu homologické řady alkanů b) 7. členu homologické řady alkenů c) 9. členu homologické řady alkynů d) 9. členu homologické řady alkadienů e) 7. členu homologické řady cykloalkanů

Více

01 - Vazby, stereochemie

01 - Vazby, stereochemie Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) – druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární (molekulový) – druh a počet atomů v molekule Strukturní – které atomy...

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce • udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků ve sloučenině zastoupeny Molekulový (souhrnný, sumární) vzorec • udává druh a počet atomů v molekule dané slou...

Více

VY_32_INOVACE_20_Alkiny

VY_32_INOVACE_20_Alkiny Obě verze obsahují výkladové i pracovní formy výuky. Výkladová část je zobrazena běžným typem písma. Část pracovní, která obsahuje úkoly – včetně jejich řešení – pro aktivní práci žáků, je zobrazen...

Více

(Uhlovodíky s jednoduchými vazbami

(Uhlovodíky s jednoduchými vazbami UHLOVODÍKY S JEDNODUCHÝMI VAZBAMI – ALKANY, CYKLOALKANY - uhlovodíky s jednoduchými vazbami v uhlíkovém řetězci - koncovka - an - obecný vzorec: CnH2n+2 - užití: palivo, pohonné hmoty, mazací oleje...

Více

1/9 Přehled rovnic

1/9 Přehled rovnic TG – chemie – septima

Více