Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Eco Logic
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:
Použití látky nebo směsi:
Vodou ředitelný vrchní lak na dřevěné podlahy
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Firma:
LaMag s.r.o. .
Jakuba Obrovského 1070/21
CZ-63500 Brno
IČ 29276586
Tel.: +420 725 417 110, +420 724 071 585
[email protected], www.nanolaky.cz
Odpovědná osoba:
Jan Bauchner
[email protected]
Telefonní čísla pro nouzová volání:Toxikologické informační středisko
Na bojišti 1, CZ-128 21 Praha 2
Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402
2. Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (EC) No 1272/2008 (CLP):
Není známo při běžném použití.
Klasifikace podle nařízení 67/548/EEC, 1999/45/EC:
Není známo při běžném použití.
2.2. Prvky označení
Označení dle nařízení (EC) č. 1272/2008
Symboly nebezpečí: -Signální slovo: -Obsahuje: -Věty o nebezpečnosti: -Preventivní pokyny:
Prevence: -Opatření: -Skladování: -Odstranění: -2.3. Další nebezpečnost
Při použití rozprašovače viz. kapitola.8
3. Složení/informace o složkách
3.2. Směs
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
Látka
(2-methoxymethylethoxy) propanol
Dipropylen glykol n-butyl ether
Číslo CAS
Číslo EC
%
34590-94-8
252-104-2
29911-28-2
249-951-5
Klasifikace
Klasifikace
67/548/EEC
EC1272/2008
2,5-5
--[2]
---
2,5-5
---
---
Viz kapitola 16 s plným zněním textu
R-vět a H-vět uvedených výše
[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí
[2] Látka s expozičními limity
[3] Látka PBT
[4] Látka vPvB
4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Všeobecně:
U všech nejasných případů nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy
nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Je-li pacient v bezvědomí, uložte jej do stabilizované
polohy a vyhledejte lékařskou pomoc
Vdechování:
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá,
dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí školený personál poskytnout umělé dýchání
nebo podat kyslík
Při styku s kůží:
Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži
vhodný čistící prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla
Styk s očima:
Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky.Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 5
minut, přitom udržujte víčka otevřená.
Při požití:
V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek.
Udržujte osobu v teple a v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Neexistují žádné specifické příznaky
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Není potřeba specifická léčba.
5. Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasební prostředy
Doporučeno: pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, vodní sprcha. Nepoužívejte proud vody.
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při hoření se vytváří hustý černý kouř. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení
zdraví. Při vysoké teplotě se vytváří: Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kouř, plyny dusíku
(Nox).
5.3. Pokyny pro hasiče
Hasiči musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na
celý obličej. Uzavřené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypouštět odtok z požáru
do odpadu nebo do vodotečí.
6. Opatření v případě náhodného úniku
2
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Viz ochranná opatření uvedená v kapitolách 7 a 8
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Jestliže produkt znečistí vodní nádrže,
řeky nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady v souladu s místními předpisy.
6.3. Metody a material pro omezení úniku a pro čištění
Absorbujte kapalinu pomocí písku, zeminy. křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci
odpadu v souladu s místními předpisy (viz. kapitola 13) K čištění používejte přednostně
detergenty. Vyhněte se použití rozpouštědel
.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Nevztahuje se
7. Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic, rozstřiku nebo mlhy při
aplikaci tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování. Jídlo, pití a kouření je
třeba zakázat v místech, kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván.
Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte
tlak. Kontejner není tlaková nádoba.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Vždy přechovávejte v kontejnerech vyrobených ze stejného materiálu jako originální kontejner.
Řiďte se podle zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Skladujte v souladu s místními
předpisy.Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku. Skladujte při teplotě mezi 5-30°C.
Uchovávejte v suchém, chladném a dobře větraném prostoru. Chraňte před teplem a přímým
slunečním svitem. Chraňte před zdroji ohně. Uchovávejte mimo: oxidační činidla, silné alkálie,
silné kyseliny. Nekouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené kontejnery se musí znovu
pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.
7.3. Specifické/konečné(á) použití
Nevztahuje se
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť
178/2001 (Česká republika, 12/2007).
PEL: 270 mg/m³ 8 hodina/y.
NPK-P: 550 mg/m³ 15 minuta/y.
Látka
2-methoxymethylethoxy propanol
8.2. Omezování expozice
Větrání
Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to snadno proveditelné, mělo by být toho dosaženo
místní ventilací a dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic.
a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu
Respirační system
Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat
vhodné certifikované respirátory.
Rukavice
Používejte vhodné ochranné rukavice z neoprenu nebo nitrylové gumy. Doporučení, vztahující se
3
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
k typu nebo typům rukavic, které by se měly používat při práci s tímto produktem :Informace o
složení přípravku. doba použitelnosti: Obraťte se na svého dodavatele, abyste získali potřebné
informace.
Ochrana očí
Použijte přiléhavé ochranné brýle nebo obličejový pro ochranu proti stříkajícím kapalinám.
Ochrana kůže
Osoby musí používat antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo ze syntetických vláken
odolných vysoké teplotě.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství:
Kapalné
Zápach:
Nepatrný
Hodnota pH:
Není určeno
Bod varu:
Nestanoven
Bod tání:
Nestanoven
Bod vzplanutí:
>100°C
Hořlavost (pevné látky, plyny): Není určeno.
Samovznětlivost: Nestanoveno
Hustota:
1,05 g/ml
Viskozita(40°C):
Není určeno
Rozpustnost (H2O): Rozpustný 100%
Dolní limit hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8%
Horní limit hořlavosti nebo výbušnosti. 9,4%
9.2. Další informace
Obsah VOC:
60 g/l
10. Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nereaktivní
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za doporučených skladovacích a manipulačních podmínek (viz oddíl 7).
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Žádné nebezpečné reakce, pokud je postupováno dle technických informací
10.4. Podmínky, kterých je třeba se vyvyrovat
Nevztahuje se
10.5. Neslučitelné materiály
Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů:
oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu, jako např. oxid uhelnatý
a uhličitý, kouř, oxidy dusíku.
11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
a) Akutní toxicita - . Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
4
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
(2-methoxymethylethoxy) propanol
LD50 orální krysa
5350 mg/kg
LD50 dermální králík
9500 mg/kg
b) Dráždivost kůže - Žádná informace není k dispozici.
c) Dráždivost očí - Může způsobit podráždění a vratné poškození.
d) Senzibilace dýchacích cest a kůže: Delší nebo opakovaný kontakt může odmastit pokožku,
což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a absorpci kůží.
e) Mutagenita – není považován za mutagenní
f) Karcinogenita – Není považován za karcinogenní
g) Toxicita pro reprodukci – Informace nejsou k dispozici
h) Jednorázová expozice - Informace nejsou k dispozici
i) Opakovaná expozice – Informace nejsou k dispozici
j) Nebezpečnost při vdechnutí. Při použití rozprašovače, viz kapitola 8
Zdravotní rizika, obecné
Nejsou k dispozici žádné údaje o výrobku.Přípravek byl vyhodnocen a klasifikován podle směrnic
EU.
Vdechování
Zdravotní riziko může způsobit vdechování rozstřiku nebo mlhy při aplikaci tohoto přípravku.
Při požití
Požití může způsobit nevolnost a zvracení.
Styk s kůží
Informace nejsou dostupné
Styk s očima
Přípravek může způsobit podráždění, zarudnutí a bolest.
Zdravotní varování
Žádná informace není k dispozici.
12. Ekologické informace
Nejsou k dispozici žádné dostupné údaje o samotném přípravku.
12.1. Toxicita
Informace nejsou k dispozici
12.2. Perzistence a rozložitelnost
(2-methoxymethylethoxy) propanol
Snadno biologicky odbouratelný
12.3. Bioakumulační potenciál
(2-methoxymethylethoxy) propanol
LogPow=-0,0646. Nepředpokládá se bioakumulace.
12.4. Mobilita v půdě
Informace nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Není klasifikován jako PBT / vPvB dle současných kritérií EU.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Informace nejsou k dispozici
13. Pokyny pro likvidaci
13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidovat v souladu s místními zákony a předpisy o odpadech. Zabraňte odtékání do kanalizace
nebo do vodních toků. Odpad není klasifikován jako nebezpečný s kódem EWC 08 01 12.
5
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
S použitím informací uvedených v tomto bezpečnostním listu, by měly být od příslušného úřadu
získány informace, zda postupovat dle nařízení pro zvláštní odpady.
Pokyny pro vyprazdňování ocelových sudů
Sudy musí určené k recyklaci musí být vypouštěny opatrně. Vypouštění provádět při teplotě > 15
° C. Sud vyprázdňujte otočením dnem vzhůru. Sud by měl být mírně nakloněn (cca 10 stupňů) s
otvorem v nejnižší poloze. Nechte vytéct i poslední zbytky výrobku. Při vysoké viskozitě může
být nutné zbytky vyškrábat. Je nutné dodržovat údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu.
14. Informace pro přepravu
Obecně:
Přepravujte v souladu s vnitrostátními právními předpisy a ADR pro silnici, RID pro železnici,
IMDG pro námořní dopravu a ICAO / IATA pro leteckou. Kompletní informace o dopravě viz.
přepravní doklad.
14.1. Číslo UN: 14.2. Číslo UN pro zásilku: 14.3. Třídy nebezpečnosti pro přepravu (y): 14.4. Obalová skupina: 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: -
15. Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi
Označení produktu podle ES-směrnic 67/548/EHS, 1999/45/ES, viz bod 2.
Klasifikace a označování látky podle směrnice 67/548/EHS, 1999/45/ES, viz bod 3.
Klasifikace a označování látek podle nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) je v bodě 3.
Bezpečnost je určena v souladu s EU Nařízení Komise č. 1907/2006.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno pro směs.
16. Další informace
Úplné znění H-vět a R-vět citovaných v kapitole 2 a 3:
-Bezpečnostní list byl aktualizován v celém rozsahu.
Datum vydání/revize: 10.10.2013
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace v tomto bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, o
kterých jsme přesvědčeni, že jsou spolehlivé. Nicméně, tyto informace jsou poskytovány bez
jakékoliv záruky (výslovné či odvozené) jejich správnosti. Podmínky nebo metody manipulace,
skladování, používání nebo likvidace výrobku jsou mimo naši kontrolu a mohou být mimo naše
znalosti. Z tohoto a dalších důvodů nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za
ztrátu, škody nebo výdaje spojené s manipulací, skladováním, používáním nebo likvidací výrobku.
6
Bezpečnostní list
Eco Logic
Datum vydání: 10-10-2013
Tento BL byl zpracován a je určen pouze pro tento produkt. Pokud se tento produkt používá
jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.
7