Návod - sic

Transkript

Návod - sic
Návod k obsluze
e9v1
ec9 ec9D
e9p62 e9p122
SIC MARKING
13 route de Limonest
ZAC de la Braille
69380 LISSIEU – France
Téléphone : (+33) 04.72.54.80.00
Télécopie : (+33) 04.78.47.39.40
E-Mail : [email protected]
http://www.sic-marking.com
NOTE9V1TCH-R03.doc
SIC – VENIM s.r.o.
Haškova 214
783 91 Uničov
Tel : (+420) 585 051 486
Fax : (420) 585 053 465
E-Mail : [email protected]
http://www.venim.cz
OBSAH
2 - VYBALENÍ .................................................................................................................................... 6 3- INSTALACE.................................................................................................................................... 6 a) Upevnění .................................................................................................................................. 6 b) Připojení .................................................................................................................................. 6 II - POUŽITÍ ...................................................................................................................................... 7 1 - BEZPEČNOST ................................................................................................................................ 7 2 – ZNAČÍCÍ HLAVA ........................................................................................................................... 7 a) Umístění a upevňování označovaného dílu ............................................................................. 7 b) Nastavení vzdálenosti mezi hrotem a označovaným dílem ...................................................... 8 c) Spuštění/ vypnutí značení ......................................................................................................... 8 3 - OBECNÉ ÚDAJE O SOFTWARU ....................................................................................................... 9 III - PREZENTACE FUNKCÍ ....................................................................................................... 11 1 - ÚVODNÍ ZOBRAZENÍ ................................................................................................................... 11 2 - REŽIM ZNAČENÍ.......................................................................................................................... 11 a) Popis okna ............................................................................................................................. 11 b) Popis funkce .......................................................................................................................... 11 3PREZENTACE ...................................................................................................................... 12 a) Popis obrazovky ..................................................................................................................... 12 4 - PRVNÍ ZNAČÍCÍ SOUBOR ............................................................................................................. 12 a) Editace ................................................................................................................................... 12 b) Značení .................................................................................................................................. 13 5 - NASTAVENÍ REŽIMU EDITACE. ................................................................................................... 14 IV - SPRÁVCE SOUBORŮ ............................................................................................................ 17 1PREZENTACE ...................................................................................................................... 17 2 - ULOŽENÍ SOUBORU DO PAMĚTI................................................................................................... 17 3 – VYMAZÁNÍ SOUBORU ................................................................................................................ 17 V - POKROČILÉ FUNKCE ........................................................................................................... 18 1-
POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ „PŘIBLÍŽENÍ“ ..................................................................................... 18 2POUŽITÍ GRAFICKÉHO NÁHLEDU ......................................................................................... 18 3 - POUŽÍVÁNÍ PROMĚNNÝCH POLÍ .................................................................................................. 19 b) Symboly .................................................................................................................................. 21 c) Inkrementy.............................................................................................................................. 22 d) Text proměnná ....................................................................................................................... 24 e) Vložení loga ........................................................................................................................... 26 VI - PARAMETROVÁNÍ ............................................................................................................... 27 1KONFIGURACE STROJE ....................................................................................................... 27 2 - CONTROL HANDBOX ACCESSORY (4 300 379) ............................................................................ 29 VII - ÚDRŽBA ................................................................................................................................. 30 1 - ÚVOD ......................................................................................................................................... 30 2 - POPRODEJNÍ SERVIS.................................................................................................................... 30 3 /60
3 - PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA................................................................................................................ 30 4 - POKYNY K ODSTRANĚNÍ ZÁVADY............................................................................................... 31 5 – CHYBOVÁ HLÁŠENÍ .................................................................................................................. 32 VIII - PŘÍLOHY .............................................................................................................................. 33 NASTAVENÍ OTOČNÉ OSY ........................................................................................................... 55 4 /60
PREZENTACE
Blahopřejeme vám k zakoupení značícího stroje SIC MARKING.
Systémy značení SIC MARKING přispívají ke zlepšení prezentace vašich
produktů při dodržení výrobních norem.
Vítejte mezi uživateli těchto systémů.
Tento dokument obsahuje návod k instalaci a k používání mikroúderových
strojů. Pozorně si jej přečtěte před tím, než zahájíte instalaci systému.
Naše technické oddělení vám ochotně poskytne veškeré doplňkové informace.
5 /60
Uvedení do provozu
1- Sestavení standardní sestavy
Standardní sestava obsahuje:
• Značící hlavu s vestavěnou elektronickou řídící jednotkou
• napájecí kabel
• sadu pro údržbu
2 - Vybalení
S výjimkou dodávky od výrobce je značící stroj dodáván v příslušném obalu. Tento obal je
nutno uschovat pro veškeré reklamace v rámci záruky.
Opatrně vybalte jednotlivé komponenty.
3- Instalace
a) Upevnění
-
stroj umístěte na tuhou pevnou podložku.
b) Připojení
•
před zapojením značícího stroje do sítě (síťové napětí 230V nebo 115V) prověřte,
zda je nastaven na správné napájecí napětí: viz.napětí uvedené na krytce pojistek
•
pokud zvolené napětí není vyhovující :
ƒ vyjměte krytku pojistky z držáku
ƒ přepněte volič napětí
ƒ vyměňte pojistky (2A pro 230V a 4A pro 115V)
ƒ krytku opětovně namontujte
zapněte značící stroj pomocí vypínače chod / zastavení (0/I), nacházející se na
zadní straně stroje
•
•
UPOZORNĚNÍ
Zobrazení « SIC » se objeví za několik vteřin, software se spustí a nabídne okno
základního menu. Řídící jednotka je připravena k fungování.
PŘESTOŽE JE ELEKTRONIKA CHRÁNĚNA A ODPOVÍDÁ PLATNÝM NORMÁM,
MŮŽE BÝT CITLIVÁ NA VENKOVNÍ RUŠIVÉ VLIVY.
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA POMOCÍ SHODNÉHO NAPÁJECÍHO
KABELU A
SE ZABEZPEČENÍM PŘED PŘÍPADNÝMI RUŠIVÝMI VLIVY.
6 /60
II - POUŽITÍ
1 - Bezpečnost
Při intenzivním chodu může teplota mikroúderové soustavy
dosáhnout 100 °C
Je doporučeno používat ochranné brýle
Je doporučeno používat ochranná sluchátka proti hluku.
Hlučnost stroje při značení:
76 dB* na ocelovém dílci při střední síle a rychlosti
(*Pozor, tato hodnota není limitativní a závisí na označovaném kusu)
Nikdy nepoužívejte značící stroj naprázdno, mohlo by dojít ke
zlomení hrotu
2 - Značící hlava
a) Umístění a upevňování označovaného dílu
Při značení není díl vystaven působení velké síly, přesto je však nutno jej zajistit proti
pohybu, aby bylo možno dosáhnout optimální kvality označení dílu.
V závislosti na druhu dílů a pracovních podmínkách se systém zajištění může velmi lišit,
od jednoduchého ručního přidržení dílu proti úhelníku až po mechanické, magnetické či
pneumatické upevnění.
Při použití značící pistole přitiskněte univerzální protiskluzovou přítlačnou desku proti
označované ploše a značící pistoli přidržte v průběhu značení ručně.
Uchycovací systém musí umístit označovaný díl tak, aby rovina pohybu značícího hrotu
byla rovnoběžná s označovanou plochou.
U strojů „přenosného“ typu používaných k značení stále stejného druhu dílu doporučujeme
použití adaptační desky pro zajištění stále stejné polohy značení.
7 /60
b) Nastavení vzdálenosti mezi hrotem a označovaným dílem
Kvalita značení závisí z velké části na označovaném dílu (materiál, stav povrchu, tvrdost
apod.)
Je mnohem snazší označit hladkou a rovnou plochu, než hrubé a nepravidelné povrchy.
Obecně je třeba přizpůsobit sílu značení výšce písma. Čím je písmo menší, tím slabší musí
být náraz, aby bylo dosaženo dobré čitelnosti značení. Rovněž je možné zvolit pomocí
softwaru vzdálenosti mezi písmeny.
Kvalitně provedeného značení dosáhneme seřízením síly při značení a vzdálenosti mezi
hrotem a dílem. V případě značících pistolí se vzdálenost mezi hrotem a dílem dá upravit
nastavením opěrné plochy.
Pro Vaši informaci uvádíme v následující tabulce doporučenou vzdálenost mezi hrotem a
dílcem podle zvolené síly značení:
Síla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Minimální vzdálenost
0.5
0.5
0.5
1
1
2
3
5
6
Maximální vzdálenost
1
2
3
5
6
7
9
9
9
Maximální vzdálenost mezi hrotem a dílcem: 9 mm
V případě značení nového dílu je třeba provést předběžné zkoušky.
c) Spuštění/ vypnutí značení
•
Řídící jednotku nastavte do režimu značení (podrobnější informace naleznete v návodu
k používání software)
• umístěte díl, který chcete označit
• spusťte značení stisknutím tlačítka "start" na krabičce START/STOP nebo stisknutím
tlačítka "chod", umístěného na držadle značící pistole (přenosný typ stroje),
• pro zastavení značení stiskněte tlačítko "stop" na krabičce START/STOP nebo tlačítko
"chod" značící pistole po dobu nejméně dvou sekund.
8 /60
3 - Obecné údaje o softwaru
- Speciální klávesy :
5 funkčních tlačítek umožňuje přímý
vstup k funkcím SW zobrazených ikonami
nad těmito tlačítky.
Klávesa
potvrzuje funkci nebo vybírá následující řádek;
ruší záznam momentálně otevřeného pole, nebo provádí návrat do
Klávesa
předchozího okna.
Klávesa
umožňuje vrátit se k předchozímu oknu nebo potvrdit momentálně otevřené
okno a přejít do předchozího pole.
Klávesa
nebo
umožňuje procházet seznam.
Současným stisknutím kláves
+
se dostanete na konec zóny zadání
Současným stisknutím kláves
+
se dostanete na začátek zóny zadání
V režimu editování
druhý.
klávesy
umožní přejít z jednho značícího řádku na
- Pole zadání
V aktivním poli (zde zóna X) je pole v inverzním zobrazení a kurzor bliká v bodě
vkládání.
9 /60
- Pole seznamu
Rychlost
Pole s šipkami:
- šipky
(jako u pole Rychlost ) jsou pole typu „seznam“ :
a
umožňují procházet tento seznam,
- klávesa
umožní tento seznam zobrazit :
- jiná klávesa spustí vyhledávání na prvním písmenu seznamu
- Režim vkládání do pole zadání
Stisknutím klávesy
, přejde kurzor z pomlčky :
na :
,což označuje přechod od režimu "vkládání znaku" k režimu
"nahrazení znaku".
Pole, jejichž velikost překračuje velikost zobrazenou v okně, jsou zobrazeny následovně :
10 /60
III - PREZENTACE FUNKCÍ
1 - Úvodní zobrazení
V1-0-1
(2007-10-09)
(08 :28 :15)
V1-0-0 :
(2004 –01-26) :
(08 :28 :15):
Číslo verze programu,
Datum vytvoření programu (rok, měsíc, den)
Čas aktualizace SW
Po ukončení inicializace přejde řídící jednotka do režimu značení.
2 - Režim značení
a) Popis okna
Název otevřeného souboru
Hodina
Zobrazení 4 prvních řádků souboru
značení
Pole volby symbolů
b) Popis funkce
Základní okno je vstupem do softwaru.
Volba režimu značení.
Režim editace souboru značení.
Grafcké znázornění značeného souboru.
Správce souboru.
Parametrování stroje.
Použijte funkční tlačítko pro přístup k žádanému režimu.
11 /60
3-
Prezentace
a) Popis obrazovky
V režimu značení
pro přechod do režimu editace.
Tento režim umožní vytvořit soubor značení :
Editační zónu
Hodnota parametrů
Lišta pole symbolů
4 - První značící soubor
a) Editace
Jako příklad vytvoříme nový soubor:
pro vytvoření nového souboru
stiskněte klávesu
Obrazovka řídící jednotky musí vypadat následovně
Pole X a Y odpovídají souřadnicím značení ve značícím poli
(Y je přizpůsobeno spodní části znaků)
Vytvořme řádek, kde bude vyznačen text TEST
s údaji X=5 a Y=5 : ve velikosti znaků 3 mm a šířce znaků 3 mm
Potvrďte symbol
, pak 5
Pak potvrďte symbol
5
, poté 3
Nakonec potvrďte symbol
3
, poté [T] [E] [S] [T]
Nakonec potvrďte soubor :
12 /60
Nazvěte jej například FIRST_FILE, pak potvrďte
Uložit jako
.
:
popisek : Uložte jako
b) Značení
Pokud chcete ukončit editaci a přejít do režimu značení, stiskněte klávesu
- Stiskem tlačítka
.
se spustí značení,
- Otevření pole
umožňuje simulaci značícího cyklu (přemisťování značící
a potvrzení
hlavy, ale bez impulsu značícího hrotu)
Na konci značícího cyklu (nebo simulace) umožní klávesy
+
zjistit dobu trvání značícího
cyklu.
Značení v běhu je možné přerušit stiskem tlačítka
.
13 /60
5 - Nastavení režimu editace.
Nový značící soubor.
Pole X a Y odpovídají souřadnicím značení ( Y je přizpůsobeno spodní části znaků)
Pole L a H odpovídají šířce a výšce znaků.
Text, který má být označen.
Přeskočení na následující funkční stránku
Přeskočení na předcházející funkční stránku
Pole Síla odpovídá síle ražení: Síla 1 je slabá, síla 9 je velká, síla 0 neprovede značení
Pole Rychlost umožňuje nastavit rychlost značení
1= nízká rychlost 2= střední rychlost 3= vysoká rychlost
Značení v úhlu
Způsob přiblížení.
Grafický náhled
Vložit řádek
Vymazat řádek
14 /60
________________________________________________________________________________
Kvalita znaků:
Pole Kvalita odpovídá hustotě bodů
Smp = znak v matrici 5x7 bodů
Dbl = znak v matrici 9x13 bodů
0,58= 0,58 mm mezi všemi body
Tvar znaku OCR, OCRA, ARIAL, COURIER
Značení v poloměru.
Souřadnice X a Y představují střed kruhu (nikoliv souřadnice prvního písmene).
Úhel odpovídá výchozímu úhlu nákresu
________________________________________________________________________________
Tvorba LOGA:
Logo je bráno jako obrázek, znak. Musí být vytvořeno v PC a přehráno do řídící jednotky pomocí
programu SIC LOGO EDIT VEC. Logo musí být vytvořeno buď v maticovém nebo vektorovém
formátu.
Příklad:
V režimu logo není možno používat režim editace textu
Funkce kvality je aktivována pouze v případě vektirového format loga
________________________________________________________________________________
Vložení PAUZY:
V režimu pauzy nejsou funkce úder
a rychlost
aktivovány.
Režim pauzy umožňuje rozdělit značící cyklus na několik kroků.
Pokud chcete přerušit cyklus značení v souřadnicích X,Y, vložte řádek se zadáním těchto souřadnic
a do řádku text napište PAUSE.
Použijte « Start » vstup pro potvrzení pauzy, a použijte jeden výstup ukazující, že paoza je
aktivována.
Upozornění: funkce “PAUZA” je odlišná od funkce “STOP” a dalších. Jedná se o statický přenos
výstupu na rozdíl od kontakt „sec“ výstup.
15 /60
Příklady značení :
•Značení v přímce
ÚHEL
POLOMĚR
původní poloha
X
Y
•Značení v úhlu
ÚHEL
POLOMĚR
X
původní poloha
ÚHEL
Y
•Značení v kruhu
ÚHEL
POLOMĚR
X
původní poloha
Úhel
Y
poloměr
16 /60
IV - SPRÁVCE SOUBORŮ
1-
Prezentace
Otevřít pole správce souboru
.
Okno řídící jednotky stroje musí být následující:
Oblast vyhledávání
Míra obsazení paměti
2%
2 - Uložení souboru do paměti
Zvolte soubor šipkami
,
,
.
a
Soubor lze vyhledat napsáním začátku názvu, který se objeví v oblasti vyhledávání (klávesou
lze vymazat zadání).
3 - Vymazání souboru
Volba souboru se provádí stejně jako v případě otevírání souboru.
Po nastavení volby se soubor vymaže klávesou
vymazat :
FIRST_FILE
ano(a) ne(n)
Vymazání potvrdíte kliknutím na ano.
17 /60
V - POKROČILÉ FUNKCE
1-
Používání funkcí „přiblížení“
Jakožto pomoc obsluze při nastavování značených souborů umožňuje funkce
PŘIBLÍŽENÍ nastavit polohu značící hlavy podle souřadnic značení
Tato funkce je přístupná z režimu editace
nebo F8
Objeví se následující okno:
Nastavení souřadnic X, Y, Z přiblížením značící hlavy:
Použijte klávesy
.
(+) a
Použijte klávesy
odpovídajícím směru.
Klávesa
Klávesa
2-
(-) abyste nastavili krok posunu.
, abyste posunuli rycí hrot o jeden krok v
umožní simulovat značení.
umožňuje orámování této zóny.
Použití grafického náhledu
Jakožto pomoc obsluze při nastavování značících souborů umožňuje funkce předběžné
zobrazení v okně kontrolního zařízení.
Tato funkce je přístupná z režimu editace F7 nebo pomocí symbolu
značení.
z režimu
Objeví se následující okno :
Klávesy
zoom.
a
umožňují seřizovat
Klávesy
přemístění v rámci okna
umožňují
18 /60
3 - Používání proměnných polí
Pokud některá část textu vyžaduje pravidelnou obměnu, inkrementaci počítadla nebo
datování s uvedením času, je výhodnější použít funkce proměnných, než pokaždé znovu
editovat celkové nastavení (a riskovat tak chyby v provádění změn).
Existují dva typy funkcí: proměnné časové a inkrementace - načítání.
Inkrementace jsou připojeny k jedinému souboru.
Časové proměnné jsou společné všem souborům.
• Časové proměnné a speciální znaky
• prezentace
kód
Časové proměnné jsou následující :
Probíhající rok: k dispozici jsou 3 formáty:
4 číslice
příklad 2004
2 číslice
příklad 04
1 číslice
příklad 4
#Y4
#Y2
#Y1
Probíhající měsíc: k dispozici je 1 formát:
2 číslice příklad 12 pro prosinec
Probíhající týden: k dispozici 1 formát
#M
#W
Probíhající den: k dispozici jsou 3 formáty:
Číslo dne v roce ( od 1 do 366 )
Den v měsíci - 2 číslice ( od 1 do 31 )
Den v týdnu (0=neděle, 6=sobota)
Hodina: k dispozici jsou dva formáty:
Hodiny o 2 číslicích
#D3
#D2
#D1
#h
#m
19 /60
•
Konfigurace hodiny a data
Z režimu editace
potvrďte textové pole
Místo abyste vstoupili do textu klávesnicí, zmáčněte dvojici kláves Alt-H
Pak zvolte formát proměnné hodiny a data ze seznamu.
VAR.H
#Y4
Text :
#Y4
Po potvrzení
20 /60
b) Symboly
•Úvod:
Uživatel může vložit do řádku text symbol z tabulky ASCII
Text:
#(C, 248)
•Jak vložit symbol:
Symbol vložíte pomocí číslic z tabulky “Décimal Ascii Codes” odpovídajících jednotlivým
symbolům
Příklad: #(C, 129) odpovídá znaku "ü"
•Tabulka SYMBOLU a ASCII kódů:
Décimal Ascii Codes
129
132
134
142
143
148
153
154
155
157
191
192
193
194
195
196
225
248
251
252
253
Symbols
ü
ä
å
Ä
Å
ö
Ö
Ü
ø
Ø
Î
Í
Ï
Ð
ß
º
¹
²
³
21 /60
c) Inkrementy - načítání
•Úvod
Uživatel může vložit do textu počitadlo, které se inkrementuje - načítá při každém značení
z původní hodnoty. Když počitadlo dosáhne maximální hodnoty, vrátí se k nule.
Inkrementace souboru
Text:
^Hodnota z 9 čísel
maximálně
^0001
•Konfigurace proměnné inkrementu
V režimu editace
Vyťukejte znak
potvrďte textové pole
^ a požadovanou počáteční hodnotu.
V našem příkladu jsme zadali ^1509.
První značení bude :
1509
Následující
:
1510, 1511, 1512, 1513….9999 , poté 0000, 0001….
22 /60
^^
^1509^^123^100
=>1509123100 , 1510123101, 1511123102, 1512123103, 1513123104…..
________________________________________________________________________________
^
^1509^123^100
=>1509123100 , 1510124101, 1511125102, 1512126103, 1513127104…..
________________________________________________________________________________
^1509A23^100
=>1509A23100 , 1510A23101, 1511A23102, 1512A23103, 1513A23104…..
23 /60
d) Text proměnná
•Úvod
Text proměnná může být vložen do textu značícího souboru. Hodnoty proměnné se
zadávají v odděleném menu.
Text proměnná
Název proměnné nesmí překročit 8
znaků a obsah proměnné nesmí
překročit 127 znaků
•Konfigurace textu proměnné
V režimu editace
vyberte funkci text
Současně stiskněte ALT+V a zadejte text proměnné.
NOM
Potom název proměnné a stiskněte enter
V řádku text se pro proměnnou objeví následující:
Texte :
•Přehled existujících proměnných
Ukončete režim editace a uložte soubor:
Vyberte režim značení:
24 /60
Or
Esc
Poznámka: Když vypnete řídící jednotku v režimu proměnné, řídící jednotka setrvá na
této obrazovce po opětovném zapnutí.
25 /60
e) Vložení loga
Vraťme se nyní k editaci našeho souboru FIRST_FILE a vložme do něj logo
přechod do režimu editace
Vložme naše logo na pravou stranu textu se souřadnicemi Např. X=20 a Y=20
Současně nastavíme velikost loga Š =15 a V=15
Místo abyste vstoupili do textu klávesnicí, zmáčněte dvojici kláves Alt-L
FIRST_FILE
Logo :
Existují 2 režimy tvorby loga:
• Vektorový
• Maticový
Maticové logo
Vektorové logo
Vzdálenost bodů loga je nastavitelná:
Řídké body
Husté body
26 /60
VI - PARAMETROVÁNÍ
1-
Konfigurace stroje
Zadejte symbol správce souboru
.
Okno řídící jednotky musí být následující:
CONFIGURATION
Nastavení hodin
Hodina, Minuta, Vteřina
Nastavení data
Rok, Měsíc, den
Přidělení kontrolního hesla.
Umožní omezit používání stroje.
Následující menu jsou chráněna předem zadanými hesly:
Pole editace.
Pole konfigurace stroje.
Vymazání souborů, které jsou přítomny ve správci souborů
HESLO
27 /60
Jazyk řídící jednotky
CONFIGURATION
V režimu editace: Zobrazení souřadnic v metrických jednotkách, palcích
CONFIGURATION
Informace o SW:
•
•
•
Datum a hodina vytvoření SW
Verze
Verze adresářů
Display vstupů/výstupů
28 /60
2 - Control handbox accessory (4 300 379)
•
•
Připojte “control handbox” (4 300 379) k řídící jednotce pomocí dodaného adaptéru
Samec/Samec (4 300 324)
Zapněte řídící jednotku
•
Vyberte následující parametr
•
Stiskněte [ALT]+[M] : objeví se následující menu:
REGLAGE MACHINE
•
Vyberte typ stroje:
o ec9
o ec9_d
o ec9_b
o ecp_db
o e9p62
o e9p122-25
o e9p122-40
Stojanová verze 100x100
S otočnou osou Ds
S krabičkou START/STOP
S otočnou osou D a krabičkou START/STOP
Přenosná verze 60x20
Přenosná verze 120x25
Přenosná verze 120x40
Stiskněte
•
Vraťte se se do počátečního menu:
Vypněte a znovu zapněte řídící jednotku
29 /60
VII - ÚDRŽBA
1 - Úvod
Značící stroje fungující na bázi mikroúderu SIC MARKING byly koncipovány a realizovány
speciálně tak, aby splňovaly požadavky našich klientů, tedy aby byly:
- výkonné
- odolné,
- spolehlivé,
- ergonomické.
Vyžadují jen nepatrnou údržbu, a pokud budete dodržovat doporučení v rámci preventivní
údržby, prodloužíte tím životnost svého stroje.
2 - Poprodejní služba
Společnost SIC - VENIM (viz údaje na první straně) vám nabízí následující služby:
9 Porada po telefonu
Velice ochotně vám zodpovíme vaše dotazy týkající se technických problémů.
9 Asistence přímo ve vašem středisku
Nabízeme vám svou asistenci přímo ve vašem závodě, a to při uvedení zařízení do provozu, při
odstranění závady vašeho značícího stroje a rovněž při vyškolení zaměstnanců.
9 Smlouva o údržbě
Prostřednictvím smlouvy o údržbě se zavazujeme, že za vás budeme provádět veškerou
pravidelnou údržbu vašeho značícího stroje za výhodných podmínek.
3 - Preventivní údržba
Aby se stroj udržoval v dobrém stavu, je třeba provádět následující kroky :
-
pravidelně čistit mikroúderovou soustavu
zabránit usazování prachu a brusných částic na posuvových a pohonných jednotkách
Čištění mikroúderové soustavy
-
vypněte značící stroj
-
odšroubujte vodící pouzdro (viz. Celkový nákres razicí sestavy v příloze)
-
vyjměte hrot, pružinu a jádro
-
očistěte a odmastěte všechny díly
-
promažte hrot a vodící pouzdro výhradně vaselinovým olejem, dodávaným spolu se
sadou pro údržbu (odkaz. : 4 300 318)
30 /60
-
opět soustavu smontujte a ručně utáhněte vodící pouzdro
poznámka: prověřte směr otáčení při opětovném namontování mikroúderové
soustavy (viz celkový nákres značící hlavy v příloze)
4 - Pokyny k odstranění závady
porucha
Značící hlava se nepřemísťuje
v osách X a Y
co je třeba prověřit
řešení
prověřte :
-
zda je řídící jednotka pod napětím
-
viz návod řídící jednotky
-
zda je značící program uložen a zda je řídící
jednotka v režimu značení (viz návod
softwaru)
-
uložte program do paměti a uveďte do režimu
značení
-
po vypnutí stroje - zda přesuny podle os X a
Y nejsou zablokovány.
-
odtsraňte překážky nebo očistěte vodící lišty a
pohonné mechanismy
-
zapojte rozpojené kabely nebo proveďte
výměnu vadných kabelů
Značící hlava nenajede do
prověřte :
výchozí polohy po zapnutí řídící zda jsou kabely koncových spínačů zapojeny a
jednotky
zda jsou v dobrém stavu.
-
zda koncové spínače správně fungují
-
proveďte výměnu koncových spínačů
-
zda funguje správně spojovací kabel pistole –
kontrolního zařízení (ep7)
-
otestujte kabel
-
viz kolonka „preventivní údržba’’
-
vyměňte cívku
Značící hlava se přemísťuje, ale prověřte :
hrot se nehýbá
zda není hrot mechanicky zablokován
-
stav cívky (přehřívá se, nastal zkrat …)
Špatná kvalita značení :
prověřte :
-
-
správné upevnění dílu po dobu celého značení a upevnění stroje.
pokračujte ve značení, ale zajistěte náležité
upevnění dílu a / nebo značícího stroje.
-
zda není rychlost značení příliš vysoká
vzhledem k prováděnému značení (velikost)
-
snižte rychlost značení
-
zda je vůle v osách X a Y
-
kontaktujte poprodejní službu
-
vzdálenost hrotu / dílu
-
změňte vzdálenost (viz návod)
-
stav špičky hrotu
-
vyměňte hrot
-
zda se hrot správně posouvá
-
viz kolonka ‘“preventivní údržba’’
-
zda nechybí vůle mezi vodícím pouzdrem a
hrotem
-
vyměňte vodící pouzdro
-
špatné zarovnání bodů
nepravidlené rázy
Pokud přetrvávají potíže se strojem, přestože jste prověřili všechny výše zmíněné prvky, obraťte
se na naší poprodejní službu.
31 /60
5 - Chybová hlášení
Code
Hexa
Description
(3 Octets)
0 0 1
Font nenalezen nebo nevyhovující
0 0 2
Logo nenalezeno nebo nevyhovující
0 0 4
Vektorové logo nenalezeno nebo nevyhovující
0 0 8
Nevyhovující DATAMATRIX
0 0 10
Chyba text
0 0 20
Chyba proměnná
0 0 40
Chyba inputs/outputs
0 0 80
Chyba značení s otočnou osou
0 1 0
Chyba: tlačítko stop aktivováno
0 2 0
Chyba hrot
0 4 0
Chyba krokový motor
0 8 0
Chyba výchozí poloha
0 10 0
Značení mimo značící okno
0 20 0
Chyba osa X
0 40 0
Chyba osa Y nebo osa D
4 0 0
Značící hlava nepravidelný krok
Příklady : (hexadecimalní code)
0 1 0 : Stop uživatelem (stop tlačítko)
0 30 0 ( = 00 10 00 + 00 20 00 ) : osa X : Značení mimo značící okno
0 48 0 ( = 00 08 00 + 00 40 00 ) : osa Y: Chyba výchozí polohy
32 /60
VIII - PŘÍLOHY
33 /60
34 /60
35 /60
36 /60
37 /60
38 /60
39 /60
40 /60
41 /60
42 /60
43 /60
44 /60
45 /60
46 /60
47 /60
48 /60
49 /60
50 /60
51 /60
52 /60
53 /60
54 /60
NASTAVENÍ OTOČNÉ OSY D
Značící stroj ec9 je jediný z celé řady e9, který může pracovat s otočnou osou D.
Jděte do režimu konfigurace
Vyberte ikonu s otočnou osou a potvrďte:
CONFIGURATION
CONFIGURATION
Or
Bez otočné osy
Ukončete stiskem
S otočnou osou
.
Přepněte do režimu editace
Vyberte značení rotačních dílů
mm / 3.937 palců)
a zadejte průměr dílce (mm). (přednastavená hodnota je 100
FIRST_FILE
Ve výběru souborů
.
existují dva různé typy souborů:
• S otočnou osou
• Bez otočné osy
Výběr souborů je zobrazen podle konfigurace otočné osy: s nastavenou funkcí otočné osy můžete
vybrat jen soubory, které tuto osu používají, ostatní soubory nejsou zobrazeny.
55 /60
56 /60
57 /60
I. UTILISATION DU LECTEUR CODE BARRE
IT3800g AVEC un contrôleur e6 e7 e8 e9
Pré-requis:
Contrôleur e6 ou e8 avec logiciel V5 ou supérieur
Ou
Contrôleur e7 ou e9 avec logiciel V1 ou supérieur et avec le câble d’adaptation 3 100 064
Lecteur code barre WelchAllyn IT-3800g
Paramétrage du lecteur :
Scanner les codes suivants en respectant l’ordre d’apparition (1 à 31)
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
31
58 /60
Déclaration dans le fichier de marquage avec le contrôleur e6 ou e8:
Le lecteur code barre alimente la variable nommé BCR.
Dans le menu Edition, vous pouvez créer des lignes de marquage avant et après le code barre.
Pour insérer le marquage du contenu du code barre, placer le curseur dans la zone texte et appuyer en simultané sur
+
pour créer une variable que vous nommerez impérativement « BCR » (pour Bar Code Reader)…
EDITION VARIABLE
TYPE TEXT
NOM BCR
TAILLE 10
PROTEGE NON
PAS MARQ. Si VIDE NON
RAZ Sans
La longueur de la variable correspond au nombre de caractères du
code barre, qui seront pris en compte lors de la lecture. (Si le code
barre saisi possède 12 caractères et que la longueur de la variable
BCR est de 10, seuls les 10 premiers caractères seront marqués)..
Le paramétrage terminé, sauvegarder le fichier puis passer dans le
mode de marquage en appuyant sur la touche
notice de démarrage pour la description
chapitre VII FONCTIONS AVANCEES, paragraphe 2 : utilisation de champs variable
Reportez-vous à la documentation
.
complète des paramètres d’une variable:
Déclaration dans le fichier de marquage avec le contrôleur e7 ou e9:
Le lecteur code barre alimente la variable nommé BCR.
Dans le menu Edition, vous pouvez créer des lignes de marquage avant et après le code
barre.
Pour insérer le marquage du contenu du code barre, placer le curseur dans la zone texte et
appuyer en simultané sur
+
Texte :
pour créer la variable « BCR » (pour Bar Code Reader)…
Tests :
Codes de TEST pour essais de lecture et transfert dans la variable « BCR » du contrôleur
Code 128
Marquage :
Scanner votre code barre : Le contenu du code apparaît sur l’écran du contrôleur
⇒ Presser le bouton « Marche ».
59 /60
Suivi des indices
Date
Rev
Page
Commentaires
15/08/09
03
58 à 59
Ajout de l’utilisation du code barre
60 /60

Podobné dokumenty

TTA - Klinika ARVET Písek

TTA - Klinika ARVET Písek povázky hojně použivaná u lidí se u psů již prakticky nepoužívá. Důvodem je velmi dlouhé hojení, špatné znovuprokrevní štěpu a potíže při zajištění dlouhého klidového režimu po operaci. Mimokloubní...

Více

Academic Earth

Academic Earth Bubbalon představuje nový způsob, jak sdílet a vyjadřovat záliby, lásky a další věci, které se uživatele nějak dotýkají. Bubbalon umožňuje uživatelům sdílet místní zpětnou vazbu přes aplikace v tel...

Více

DALEKOHLEDY - Moty optik

DALEKOHLEDY - Moty optik T2-Rings T-2 Ring Canon (all exept EOS) T-2 Ring Canon EOS T-2 Ring Pentax S (M42-Thread) T-2 Ring Minolta (all exept 7000) T-2 Ring Minolta 7000 (also for Sony Alpha) T-2 Ring Nikon T-2 Ring Penta...

Více

PAC-IF012B-E

PAC-IF012B-E PRO MONTÉRY

Více

Úvod Motivační příklad komečního využití Postup uživatele

Úvod Motivační příklad komečního využití Postup uživatele path jméno a cesta k souboru kódovaná jako list jednotlivých elementu cesty (jeden string na každý adresář plus jméno souboru)

Více