U snesen í č. 19 Rady Astronomického ústavu AV ČR, vvi, ze dne 10

Komentáře

Transkript

U snesen í č. 19 Rady Astronomického ústavu AV ČR, vvi, ze dne 10
U s n e s e n í č. 19
Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., ze dne 10. 12. 2009
1. Rada schválila hlasováním per rollam ukončeným 21. 10. 2009 projekt "EJSM-JGO
scientific and payload assessment study" předkladatele P. Hellingera.
2. Rada schválila hlasováním per rollam ukončeným 13. 11. 2009 všechny předložené
návrhy na investice nad 500 tis. Kč do konkurzu na nákladné přístroje na rok 2010:
1. Robotizace spektrografů 2m dalekohledu v Ondřejově. 2. Detektor jasu oblohy druhé
generace pro záznam světelných křivek bolidů. 3. Rozšíření výpočetního clusteru Virgo.
4. Autonomní spektrograf bolidů.
3. Rada doporučila neměnit tarifní koeficienty podle Vnitřního mzdového předpisu AsÚ, tj.
ponechat je v roce 2010 ve stejné výši jako v roce 2009.
4. Rada souhlasí s úspornými opatřeními navrženými ředitelem – uspořit na mzdách (včetně
zákonných odvodů) cca. 1,5 mil. Kč a o 1 mil. Kč snížit provozní prostředky do
vědeckých oddělení.
5. Rada doporučuje vedení ústavu, aby zjistilo reálné náklady na provoz nejdůležitějších
přístrojů AsÚ.
6. Rada podporuje uspořádání zájezdu pro zaměstnance ústavu a rodinné příslušníky do Alp
v roce 2010 a souhlasí se zaplacením nákladů na autobus ze Sociálního fondu do výše 80
tis. Kč.
7. Rada navrhuje přispívat ze Sociálního fondu v příštím roce na důchodové připojištění
zaměstnanců.
8. Rada rozhodla uvést do výroční zprávy AV ČR za rok 2009 tyto významné práce
Astronomického ústavu, a to v uvedeném pořadí: 1. Borovička a Charvát: Analýza
srážky planetky 2008 TC3 se Zemí pomocí dat z družice Meteosat. 2. Kašparová a kol.:
Odezva optických čar vodíku na ohřev svazky: 1. Elektronové svazky. 3. Votruba a kol.:
Falešné periody v komplexních chaotických systémech. 4. Pravec a Vokruhlický:
Signifikanční analýza párů asteroidů. 5. Netolický a kol.: Prachový disk okolo
dvojhvězdy s nízkou abundancí vodíku upsilon Sagittarii.
9. Rada schválila smlouvu o spolupráci v oblasti astrometrie s Astronomickou observatoří
v Bukurešti.
10. Rada pověřila ředitele ústavu P. Heinzela zastupováním AsÚ v Českém národním
komitétu astronomickém v dalším tříletém období.
Zapsal: P. Suchan
RNDr. J. Borovička, CSc.
předseda Rady AsÚ

Podobné dokumenty

The circumbinary dusty disk around the hydrogen

The circumbinary dusty disk around the hydrogen The circumbinary dusty disk around the hydrogen-deficient binary star upsilon Sagittarii Prachový disk okolo dvojhvězdy s nízkou abundancí vodíku upsilon Sagittarii Astronomy and Astrophysics 499 (...

Více

DIGITÁLNÍ A PŘÍSTROJOVÁ OPTIKA

DIGITÁLNÍ A PŘÍSTROJOVÁ OPTIKA 6. Záznam světla v klasické a digitální fotografii, digitalizace obrazu (vzorkování a kvantování). Vztah mezi teoretickým rozlišením obrazu a vzorkováním při digitalizaci (Fourierova analýza 2D obr...

Více

Laudatio: Prof

Laudatio: Prof Astronomického ústavu ČSAV, což ho vedlo k rozhodnutí odejít i s rodinou za dramatických okolností do exilu v r. 1986. Získal ihned místo v prestižní americké vědecké instituci Joint Institute for ...

Více

Mgr. Taťána Brodská

Mgr. Taťána Brodská 2007 Lektorské dovednosti školitele probačního programu právo pro kaţdý den, Partners Czech o.p.s., Ústí nad Orlicí (33 hodiny) 2006 Základní dovednosti školitele probačního programu „Právo pro kaţ...

Více