16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

Transkript

16 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
ČESKÁ REPUBLIKA
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO
Projekt fondu soudržnosti
XVI.
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY
Období: srpen 2009
Správce stavby projektu
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001
Název dokumentu:
Měsíční zpráva o postupu č. 16
období srpen 2009
Číslo dokumentu:
2005/CZ/16/C/PE/001
Číslo vydání:
16
Vypracoval:
Zkontroloval:
Schválil:
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Konsultant
Ing. Karel Žákovský / části A, B, C
Ing. Hana Valová / Zástupce
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
vedoucího týmu správce stavby
Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu
Ing. Dušan Novotný / část D
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
DATUM
PODPIS
PODPIS
PODPIS
JMÉNO/FUNKCE
JMÉNO/FUNKCE
Objednatel
Ing. Gabriela Vlachovská /
pan Pavel Čejka /
manager projektu
předseda představenstva
DATUM
MZOPV č. 16
PODPIS
2
PODPIS
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
FM celková částka
FM datum zahájení
FM datum uplynutí (platnosti)
Střední Pomoraví/Hodonínsko
23 963,30 tis. EUR (22 677 tis. EUR)
15.12. 2005
31.12. 2010
Detaily smlouvy
Číslo smlouvy:
Zprostředkovaný projektový komponent:
Část
Částka smlouvy
Datum ujednání:
Datum zahájení:
Fáze smlouvy:
Lhůta sdělení chyb:
Datum původního dokončení:
Prodloužení lhůty:
Datum skutečného dokončení:
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
Podprojekt
Č.
1
2
3
4.2
6.2
4.1
5.
6.1
7.
8.
Bzenec ČOV
Strážnice - ČOV
Petrov-kanalizace
Hodonín-stoky
Veselí n M. –stoka
Celkem
Hodonín – ČOV
Ratíškovice-ČOV
Veselí n.M.-ČOV
Celkem
Bzenec ÚV
Mor. N. V.-pramen
Celkem
Projekt – stav
celkem
2005/CZ/16/C/PE/001
tis EURO 28 902 (27 730)
01.04.2008
15.04.2008
1.8.2009 – 31.8.2009
60 měsíců
30.04.2010
Rozpočet fin. mem.
RN
REZ
Suma
Rozpočet SoD
RN
REZ
Suma
Rozdíl
REZ
Suma
5091
2356
2663
591
684
6294
2335
782
963
4080
4550
465
5051
751
230
264
59
67
620
230
71
47
348
432
46
478
5842
2586
2927
650
751
6914
2565
853
1010
4428
4982
511
5493
6854
3000
3142
1014
1058
8214
1710
1196
1342
4247
5005
944
5949
686
300
314
101
105
820
171
120
134
425
450
85
535
7540
3300
3456
1115
1163
9034
1881
1316
1476
4672
5455
1029
6484
- 65
+ 70
+ 50
+ 42
+ 38
+ 200
- 59
+ 49
+ 87
+ 77
+ 18
+ 39
+ 57
+ 1698
+ 714
+ 529
+ 465
+ 412
+ 2120
- 684
1 463
+ 466
+ 244
+ 473
+ 518
+ 991
20 480
2 197
22 677
25 264
2 466
27 730
+ 269
5 053
Správce stavby
AD
Zad. dokum.
Propagace
722
224
262
78
757
83
262
70
+ 35
- 141
0
-8
Nestavební-uznat.
1286
1 172
- 114
Projekt celkem uznatelné
23 963
28 902
+ 4 939
MZOPV č. 16
3
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Finanční shrnutí postupu
Dokončení v %
Plán
Skutečnost
Uplynulý čas
Skluz
%
Měsíce
%
- 0,97
- 0,97
1
4
+ 3,32
+ 3,32
17
68
Ve sledovaném období
2,61
2,53
Od počátku stavby
85,84
89,16
Plánovaný náklad Prostavěnost
stavby - celkem k dnešnímu dni
23 803 962
24 726 279
Předstih
%
+ 922 307
+ 3,90
Skutečná
Plánovaná lhůta do
dnešního
lhůta
dne
25
%
17
68
Část staveb
Stav k 31.7.2009
v EUR
Fakturace srpen
v EUR
Stav k 31.8.2009
v EUR
„A“
6 798 971,38
202 778,21
7 001 749,59
„B“
8 222 157,23
6 060,89
8 228 218,11
„C“
4 350 095,44
0
4350 095,44
„D“
4 658 511,54
487 705,63
5 146 217,17
SPH celkem
24 025 156,89
701 544,73
24 726 279,32
Přehled plánovaných objemů za srpen 2009 a od počátku stavby
„A“
118 858
6 984 347
„B“
2 297
8 244 163
„C“
250
4 338 410
„D“
602 829
4 237 042
SPH celkem
724 234
23 803 962
MZOPV č. 16
4
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Shrnutí nákladů
Do předcházejícícho
měsíce
Současný měsíc
Celkový součet do dnešního
data
24 025 156,84
701 544,73
24 726 279

Plán finančního plnění je přeplňován díky přeplnění plánovaných objemů na části stavby „D“.
 Podprojekty na špinavých vodách jsou ukončeny a vyjma objemů plánovaných pro úhradu
pamětních desek a nákladů na zkušební provoz se finanční objemy v plánu příštích měsíců
neobjeví.
 Část „D“ – podprojekty č. 7 a 8 – řešící jímání a úpravu pitných vod v Moravské Nové Vsi a
Bzenci, postupuje v souladu s časovým harmonogramem v mírném předstihu.
MZOPV č. 16
5
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
MZOPV č. 16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
6
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
 Celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového
řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli.
Jedná se o:
Část
Pod-projekt
číslo
Místo
A
1
Bzenec
B
2
Strážnice
3
4.2
Petrov
Hodonín
Veselí nad
Moravou
Hodonín
Ratíškovice
Veselí nad
Moravou
6.2
4.1
5
C
6.1
D
Zhotovitel
Název Projektu
Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce a intenzifikace
ČOV
Odkanalizování obce
Rekonstrukce kmenové stoky
Rekonstrukce kmenových stok
Rekonstrukce ČOV
Dobudování ČOV
Rekonstrukce ČOV
7
Bzenec
Rekonstrukce a intenzifikace
úpravny vod, rekonstrukce
prameniště
8
Moravská
Nová Ves
Rekonstrukce prameniště
IMOS
Brno a.s.
MSO
servis
s.r.o. +
Swietelsky
stavební
s.r.o.
Sdružení
Arko Brno
a.s. + KP
Ria a.s.
Imos Zlín
s.r.o. +
KUNST
s.r.o.

Části „A“, „B“ a „C“ řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit;
část „D“ řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské
Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec.

Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny
SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1
k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování
stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do
zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV a č. 2 –
Strážnice – rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A
a B upraven i konečný termín předání a převzetí na 15.11.2009, včetně zkušebního
provozu.

Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž
uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů
objednatele.

Na částech A, B a C probíhaly v srpnu 2009 zkušební provozy na části „D“ – stavebně
montážní práce.

V průběhu května 2009 byly upraveny vztahy odpovědných osob v důsledku
prodloužení lhůty výstavby u části „A“ a „B“. Bankovní záruky a pojistné smlouvy
v současné době vyhovují podmínkám u podprojektu „A“. „B“ nemá bankovní záruku
v souladu s OP.
MZOPV č. 16
7
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16


Střední Pomoraví/Hodonínsko
V průběhu srpna probíhaly ZP u těchto podprojektů.

Podproejkt č. 1 –
Bzenec – rekonstrukce ČOV

Podprojekt č. 2 –
Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Podprojekt č. 4.1 –
Hodonín – rekonstrukce ČOV

Podprojekt č. 5 –
Ratíškovice – dobudování ČOV

Podprojekt č. 6.1 –
Veselí nad Moravou – rekonstrukce ČOV
V průběhu srpna byly předány a převzaty:

Podprojekt č. 2 – Strážnice – rekonstrukce ČOV – 21.8.2009 byly odstraněny
vady a nedodělky

Bylo ukončeno přejímací řízení celé části „B“ – bez vad a nedodělků –
28.8.2009

Zhotovitel části předal správci stavby prohlášení o ukončení stavebně
montážních prací dne 28.8.2009.

Podprojekt č. 1 – Bzenec – rekonstrukce ČOV – dílčí předání a převzetí celé
stavby mimo objektů DSO 506 – Terénní a sadové úpravy a oplocení
MZOPV č. 16
8
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Základní údaje
Údaje o objednateli
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
Předseda představenstva:
Manažer projektu:
pan Pavel Čejka
Ing. Gabriela Vlachovská
Oficiální adresa:
Adresa: Purkyňova 2/2933
Město: Hodonín 695 11
Stát: Česká republika
Telefon: +420 518 305 911
Fax:
+420 518 351 221
e-mail:
[email protected]
Údaje o správci stavby
Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. – Centroprojekt a.s. – iC consulenten
ZTGmbH
Datum ustanovení zástupců správce stavby:
1. Ing. Jančálek Ludvík VT
Od
16.10.2006
Sídlo firmy:
Adresa: U Tržiště 22
Město: Břeclav, 690 02
Stát: Česká republika
Do
30.06.2010
Telefon: +420 519 360 711
Fax:
+420 519 360 716
e-mail:
[email protected]
Údaje o zhotovitelích
Zhotovitel A: IMOS Brno a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
Od
Do
1. Ing.Petr Nop
2. pan Kamil Marhefka
15.04.2008
15.04.2008
15.11.2009
15.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Olomoucká 174
Město: Brno 627 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 459 803
Fax:
+420 548 129 285
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Bzenec
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva bez DPH:
Celkem bez DPH:
6 854 146 EUR
685 415 EUR
7 539 561 EUR
MZOPV č. 16
9
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. – Swietelsky stavební s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. František Minařík
2. Ing. Tomáš Hrabina
Od
18.04.2008
02.05.2008
Do
15.11.2009
15.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Za humny 20
Město: Kyjov 697 01
Stát: Česká republika
Telefon: +420 777 740 123
Fax:
+420 518 615 196
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště ČOV Strážnice
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
8 213 169 EUR
821 317 EUR
9 034 486 EUR
Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. – Královopolská Ria, a.s.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Ing. Rostislav Němeček
Od
15.04.2008
Do
30.11.2009
Sídlo firmy:
Adresa: Vídeňská 108
Město: Brno 619 00
Stát: Česká republika
Telefon: +420 602 135 089
Fax:
+420 547 423 221
e-mail: [email protected]
Kancelář zhotovitele:
sídlo firmy
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
4 247 146 EUR
424 715 EUR
4 671 861 EUR
Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. – KUNST spol.s.r.o.
Datum ustanovení zástupců zhotovitele:
1. Miroslav Matějka
2. Bohdan Kopecký
Od
03.09.2008
03.09.2008
Do
30.04.2010
30.04.2010
Sídlo firmy:
Adresa: Tečovice 353
Město: 763 02 Zlín
Stát: Česká republika
Telefon: +420 577 197 111
Fax:
+420 577 197 111
e-mail:
[email protected]
Kancelář zhotovitele:
zařízení staveniště úpravna vody Bzenec
MZOPV č. 16
10
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Smluvní cena bez DPH:
Rezerva:
Celkem:
Střední Pomoraví/Hodonínsko
5 948 898 EUR
535 401 EUR
6 484 299 EUR

Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku 69 523 EUR
bez DPH.

Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a iC Consulenten
GmbH na částku 757 000 EUR bez DPH.

Na výkon autorského dozoru – pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY
Environment a.s. na částku 68 336 EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na
část D na částku 14 585 EUR bez DPH.

V rámci uznatelných nákladů je v RN celkem dle SoD zahrnut i náklad 262 tis. EUR –
část nákladů na uhrazení zadávací dokumentace. SOD na tuto část je v CZK ve výši
15 800 000,-.
Závěr
 Celkové hodnocení projektu SPH je kladné. K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny
podprojekty části B a C, jsou předány a převzaty. Část „A“ – podprojekt č. 1 – ČOV
Bzenec, je v termínu uveden do ZP. Podprojekt je předán a převzat objednatelem
mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy – oplocení.
 Dne 25.9.2008 byl projekt slavnostně zahájen poklepem základního kamene na
úpravně vody v Bzenci.
 K dnešnímu dni jsou všechny podprojekty označeny billboardy.
 U podprojektů č. 1 Bzenec – rekonstrukce ČOV, č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce ČOV,
č. 5 Ratíškovice – dobudování ČOV, č. 6.1 Veselí nad Moravou – dobudování ČOV, a
č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV došlo k zahájení ZP ke dni
15.5.2009; k dnešnímu dni jsou všechny výše uvedené podprojekty předány a
převzaty.
MZOPV č. 16
11
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
OBSAH
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ
příloha B k SoD Správce stavby
8.1 Stavební práce
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
MZOPV č. 16
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1
Souhrnná zpráva o postupu
8.1.1.2
Harmonogram stavby
8.1.1.3
Zpráva o postupu
8.1.1.4
S-křivka o finančním postupu
8.1.1.5
S-křivka fyzického postupu
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1
Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
8.1.2.2
Náčrtky - seznam změn
8.1.2.3
Veřejné sítě - komunikace s občany
8.1.2.4
Plány - harmonogram
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1
Mobilizace
8.1.3.2
Zásoby, zdroje zhotovitele
8.1.3.3
Organizace zhotovitele
Stavební práce
8.1.4.1
Prováděné práce
8.1.4.2
Materiály a kontrola kvality
8.1.4.3
Podmínky počasí
8.1.4.4
Dokončené práce
8.1.4.5
Silniční doprava
8.1.4.6
Letní a zimní údržba silnic
8.1.4.7
Stavební instrukce
8.1.4.8
Upozornění na nesoulady
Životní prostředí
8.1.5.1
Měření znečistění a kontrola
8.1.5.2
Plán ochrany životního prostředí
Finanční stav
8.1.6.1
Dílčí platební certifikát (IPC)
8.1.6.2
Platební detaily a detaily IPC
Změna nařízení
8.1.7.1
Vydané změny
8.1.7.2
Očekávané změny
8.1.7.3
Finanční důsledky změn Díla
Požadavky
8.1.8.1
Oznámené požadavky
8.1.8.2
Schválené požadavky
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1
Certifikáty o převzetí
8.1.9.2
Náhrada za zpoždění
12
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,A“
Podprojekt č.1:
Bzenec – rekonstrukce ČOV
SRPEN 2009
Břeclav 31.8.2009
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků:
 V průběhu srpna 2009 byly dokončeny všechny objekty nepodmiňující ZP – vyjma
DSO 506 – Terénní a sadové úpravy a oplocení. U SO a PS, které podmiňovaly ZP
byly odstraněny vady a nedodělky zjištěny z přejímacího řízení.
 Dne 13.8.2009 bylo zahájeno dílčí přejímací řízení podproejktu č. 1 – mimo DSO 506
– terénní a sadové úpravy
 Současně s přejímacím řízením byly předloženy všechny doklady předání a převzetí,
zejména dokumentace skutečného provedení mimo zmíněny DSO 506.
 Průběh ZP byl provozovatelem kontrolován na měsíčních KDZP, kde byly
vyhodnocovány všechny závěry a poznatky a dále byly pravidelně vyhodnocovány
cíle projektu, které byly stanoveny FM Evropskou komisí – bez problémů.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
Je nahrazen termínovníkem pro dokončení stavby. Ve sledovaném období byl termínovník
plněn.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc srpen 2009, ze které vyplynuly tyto
zásadní informace:
MZOPV č. 16
13
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
a) Plánovaný postup prací byl dodržen.
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
118 858
202 778,21
170,6
Od počátku stavby
6 984 347
7 001 749,48
100,2
1 17 402,48
1 0,2
Rozdíl od počátku
stavby
Plánovaný postup prací je dodržován.
MZOPV č. 16
14
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
MZOPV č. 16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
15
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.2 Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Pro sledované období není relevantní.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Ve sledovaném období nebyly projednány a odsouhlaseny správcem stavby žádné změny:
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
 Na staveništi stávající ČOV Bzenec se sítě jiných správců než VaK nevyskytují.
 Komunikace s veřejností je zabezpečena účastí na kontrolních dnech starostou města.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve sledovaném období poté, co byl splněn hlavní milník – uvedení do ZP dne 15.5.2009 byl
na odstranění vad a nedodělků a na dokončení SO, které nepodmiňují ZP zhotovitelem
předložen aktualizovaný termínovník s časovým úsekem týden a popisem prací
dokončovaných k uvedenému datu s konečným termínem odstranění vad a nedodělků ke dni
31.8.2009.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Na staveništi byly osazeny mobilní buňky zařízení staveniště. Staveniště bylo protokolárně
předáno dne 22.4.2008, v měsíci červnu byly objekty ZS mobilizovány a ke dni zpracování
této zprávy jsou v plné funkci včetně kanceláře správce stavby. Staveniště je funkční a plně
aktivováno. Ve sledovaném období nedošlo ke změně. Termínovník se daří plnit.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Pro sledované období v souladu s plánem jakosti stavby.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Dne 26.5.2008 zhotovitel předložil organogram zabezpečení stavby personálem techniků.
Tento seznam nebyl v průběhu února měněn.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1 Prováděné práce
Byly dokončeny všechny SO – mimo DSO 506 – Terénní a sadové úpravy a oplocení.
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Materiály určené k zabudování byly přejímány a kontrolovány v souladu s OP a plánem
kontrol a zkoušek – dle plánu řízení jakosti této stavby.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v červenci příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve
stavebním deníku.
8.1.4.4 Dokončené práce
Byly dokončeny všechny SO nepodmiňující ZP mimo DSO 506.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo k žádnému vlivu na silniční dopravu. Odvoz zemin na mezideponii je mimo hlavní
silniční síť. Dopravní značení na hlavní silnice Bzenec – Veselí n/M., s omezením vzhledem
ke stavbě, je instalováno.
MZOPV č. 16
16
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo třeba udržovat silnice.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Nebyly vydány, mimo pokynů správce k dopřesnění realizační dokumentace a v zápisech VS
a KDp.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nebylo nesouladů.
8.1.5
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebyla provedená žádná měření ani kontrola tohoto úseku.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě a doplnil dle pokynů Správce
stavby. Ve sledovaném období bez připomínek.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v srpnu 2009 ve výši 202 778,21 EUR,
který správce stavby odsouhlasí k proplacení dne 16.9.2009 spolu s managerem projektu.
8.1.6.2 Platební detaily a detaily DPC
Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou „A“ k faktuře – položkově provedené práce se
všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě. Příloha „A“ k faktuře zohlednila schválené
finanční změny č. 1 a č. 2.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Byly vydány dvě změny:
Změna č. 1 – technologie
Změna č. 2 – Zápočet více a méně prací.
8.1.7.2 Očekávané změny
Očekává se změna č. 3 – Vzájemný zápočet méněprací a víceprací na DSO-506 – výsledný
efekt bez finančního dopadu.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Změna č. 1 – úspora – 15 656,80 EUR
Změna č. 2 – nárůst ceny o + 235 179,88 EUR
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Požadavek řešení oplocení stavby.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Schválen požadavek řešení oplocení
MZOPV č. 16
17
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.9
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Zápis o předávní a převzetí ze dne 13.8.2009.
8.1.9.2 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 16
18
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,B“
podprojekt č. 2:
podprojekt č. 3:
podprojekt č. 4.2:
podprojekt č. 6.2:
Strážnice – rekonstrukce ČOV
Petrov – odkanalizování obce
Hodonín – rekonstrukce
kmenových stok
Veselí n/Mor. – rekonstrukce
kmenové stoky
SRPEN 2009
V Břeclavi 31.8.2009
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
 Projektové práce na všech podprojektech této části stavby byly ukončeny.
 Stavebně-montážní práce byly na všech podprojektech ukončeny.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
 Dle harmonogramu probíhá ZP na podprojektu č. 2 Strážnice – ČOV.
 Na podprojektu č. 2 – Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV proběhlo předání
a převzetí; ostatní podprojekty jsou převzaty.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel koncept zprávy o postupu výstavby za
měsíc srpen. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Čistopis, který
bude projednán na MKD dne 17.9.2009, je přílohou této zprávy. Ze zprávy zhotovitele
vyplynulo:
 Podprojekt č.2 Strážnice – rekonstrukce ČOV
- v souladu s harmonogramem – dokončen
 Podprojekt č.3 Petrov – odkanalizování obce
- v souladu s harmonogramem – dokončen
 Podprojekt č.4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok
- v souladu s harmonogramem – dokončen
 Podprojekt č.6.2 Veselí n/Mor. – rekonstrukce kmenové stoky – dokončen
 Podporjekt č. 2 Strážnice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, č. 3 Petrov –
odkanalizování obce, č. 4.2 Hodonín – rekonstrukce kmenové stoky a č. 6.2 Veselí
nad Moravou – rekonstrukce kmenových stok mají dokončeno předání a převzetí.
MZOPV č. 16
19
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.1.4
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
2 297
6 060,89
263,89
Od počátku stavby
8 244 163
8 228 217,74
99,81
- 15 945,26
- 0,19
Rozdíl od počátku
stavby
Přestože tabulka vykazuje zpoždění, fyzicky jsou stavby ukončeny, předány a převzaty.
Finanční nedočerpání je způsobeno nečerpáním ostatních nákladů – pamětní desky a zkušební
provoz.
Vzhledem k tomu, že podprojekt č. 2 Strážnice – rekonstrukci a intenzifikace ČOV je ve ZP a
ostatní podprojekty jsou dokončeny a převzaty objednatelem, bylo od samostatného
hodnocení podproejktů upuštěno.
MZOPV č. 16
20
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
MZOPV č. 16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
21
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.5
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebylo.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Stavba dokončena, předána a převzata.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel předložil XV. DPC za práce provedené od 1.8.2009 do 31.8.2009 v celkové výši
6060,89 EUR, který správce stavby schválí dne 17.9.2009 spolu s managerem projektu
objednatele.
8.1.6.2 Platební detaily a detaily DPC
Detailně jsou nároky XV. DPC ze dne 31.8.2009 uplatněny v příloze A (DPC), včetně
podpůrných dokumentů, uložených ve Zprávě zhotovitele.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Změna č. 1 – podprojekt č. 3 – Petrov
Změna č. 2 – podproejkt č. 3 – Petrov
Změna č. 1 – podporjekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou
Změna č. 1 – podproejkt č. 4.2 – Hodonín
8.1.7.2 Očekávané změny
Další změny se neočekávají.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Dosud nebyly schváleny změny s finančním dopadem na cenu díla u podprojektu č. 2
Strážnice, Změna č.1 – podprojektu č.3, schválené 3.2.2009 s finančním dopadem + 770,23
EUR a změny č. 1 – Podprojekt č. 6.2 – Veselí nad Moravou – rekonstrukce kmenové stoky
s finančním dopadem + 8,66 EUR. U podprojektu č. 3 – Petrov byla projednána změna č. 2
s finančním dopadem – úspora 688,62 EUR. Podprojekt č. 2 – Strážnice . změna č. 1
s vícenákladem ve výši + 37 785,46 EUR a podproejkt č. 4.2 – Hodonín – + 7,68 EUR.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Ve sledovaném období nebyly oznámeny žádné požadavky.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Viz bod 8.1.7.3 – Finanční důsledky změn – část „B“ – navýšení 37 883,41 EUR.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Dne 21.8.2009 bylo ukončeno předání a převzetí podprojektu č. 2 Strážnice – rekonstrukce
ČOV podepsáním protokolu.
MZOPV č. 16
22
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Dne 28.8.2009 byla předána část „B“ projektu SPH bez vad a nedodělků podepsáním
protokolu o předání a převzetí.
8.1.9.2 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 16
23
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,C“
podprojekt č. 4.1:
podprojekt č. 5:
podprojekt č. 6.1:
Hodonín – rekonstrukce ČOV
Ratíškovice – rekonstrukce ČOV
Veselí n/Mor. – rekonstrukce ČOV
SRPEN 2009
V Břeclavi 31.8.2009
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
 Všechny podprojekty jsou v ZP a předány a převzaty objednatelem.
8.1.1.2 Harmonogram stavby
Je naplněn. Všechny podprojekty ukončily stavebně-montážní činnost a jsou v ZP a předány
objednateli.
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Za měsíc srpen nebyla předložena, nebyla fakturace.
8.1.1.4 Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
250
0
0
Od počátku stavby
4 338 410
4 350 095,42
100,3
+ 11 685,42
+ 0,3
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje 100 % plnění.
MZOPV č. 16
24
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Vzhledem k tomu, že všechny podprojekt byly předány a převzaty a zkušební provoz má
zavedený samostatný kontrolní systém a systém řízení projektu, nebudou samostatné
podprojekty hodnoceny.
MZOPV č. 16
25
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.5
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Stavba předána.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Stavba předána.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel nenárokoval platbu.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
Zhotovitel nenárokoval platbu.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Podprojekt č. 4.1. – ČOV Hodonín:
Změna č. 1 – záměna strojů a zařízení dle pokynů objednatele
Změna č. 2 – řešení dopadů kalové koncovky na všechny související SO a PS.
Změna č. 3 – vzájemný zápočet víceprací a méně prací dle skutečného provedení – inženýrské
sítě a jejich přeložky.
Změny byly projednávány po předložení všech dokladů ze strany zhotovitele v červnu 2009 a
byly rovněž finančně dorovnány.
8.1.7.2
Očekávané změny
Žádné další změny se neočekávají.
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
Podprojekt č. 4.1. – Hodonín



změna č. 1 – nárůst ceny
změna č. 2 – nárůst ceny
změna č. 3 – nárůst ceny
+ 9 790,00 EUR
+ 26 997,00 EUR
+ 14 666,13 EUR
Podprojekt č. 5 – Ratíškovice


změna č. 1 – nárůst ceny
změna č. 2 – nárůst ceny
+ 25 714,3
+ 45 117,23
Podprojekt č. 6.1. – Veselí n/Mor.


změna č. 1 – nárůst ceny
změna č. 2 – úspora ceny
MZOPV č. 16
+ 5 612,1
– 35,98
26
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.8
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Ve sledovaném období byly oznámeny požadavky zhotovitele na úpravu technologického
zařízení u podprojektu 6.1 – Veselí nad Moravou – specifikováno v zápisech z KDZP.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Nebyly schváleny žádné požadavky ve sledovaném období.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Byla převzata stavba část „C“.
8.1.9.2. Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Karel Žákovský
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 16
27
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Měsíční zpráva o postupu
skupina ,,D“
Podprojekt č.7:
Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace
ÚV, rekonstrukce prameniště
Podprojekt č.8:
Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště
SRPEN 2009
Břeclav 31.8.2009
8.1
Stavební práce
8.1.1
Shrnutí postupu stavebních prací
8.1.1.1 Souhrnná zpráva o postupu
 Práce na projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko, část „D“ – Podprojekt č. 7 –
Bzenec – rekonstrukce úpravny vody a prameniště – pokračovaly dle odsouhlaseného
Programu prací. Práce na Podprojekt č.8 – Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště pokračovaly dle zhotovitelem opraveného harmonogramu.
 Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty
8.1.1.2 Harmonogram stavby
Zhotovitel má schválený Program prací, časový i finanční harmonogram. Na prováděné
stavební objekty a provozní soubory byly Zhotovitelem předloženy a Správcem stavby
schváleny podrobné harmonogramy.
Zhotovitel předložil v průběhu měsíce dubna opravené podrobné harmonogramy pro
podprojekt č. 8, které reflektují zdržení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
V harmonogramech je rovněž zapracována možnost prací přes jarní a letní měsíce bez
omezení. Práce pokračovaly dle těchto harmonogramů.
MZOPV č. 16
28
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.1.3 Zpráva o postupu
Zhotovitel připravil jako podpůrnou dokumentaci k nárokům DPC – D-11 Měsíční zprávu o
postupu za měsíc srpen 2009. Zpráva obsahuje všechny podpůrné dokumenty pro uvolnění
nároku 11. dílčí platby a bude projednána na MKD dne 16.9.2009.
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
602 829
487 706
80,90
Od počátku stavby
4 237 042
5 146 217
121,46
909 175
21,46
Rozdíl od počátku
stavby
Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve
fyzických jednotkách, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 21,46 %.
V měsíci srpnu došlo k mírnému snížení přeplnění realizovaného v minulých měsících (v
červenci bylo přeplnění 28,18 %). V měsíci srpnu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění
na úrovni 79,29 % plánu. U podprojektu č. 8 bylo realizováno plnění za srpen na úrovni
93,29 % plánu. Přes mírné snížení vykazují oba podprojekty přeplnění (podprojekt 7 –
123,76 %, podprojekt 8 – 107,47 %.
Podrobné zhodnocení – viz jednotlivé podprojekty.
MZOPV č. 16
29
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
MZOPV č. 16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
30
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č.7:
Bzenec – rekonstrukce a intenzifikace
ÚV, rekonstrukce prameniště
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu podprojektu č. 7
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
533 507
423 035
79,29
Od počátku stavby
3 638 578
4 503 022
123,76
864 444
23,76
Rozdíl od počátku
stavby
V měsíci srpnu nebylo dosaženo plánovaných objemů. V rámci sledovaného období došlo
k plnění plánu na úroveň 79,29 %.
Rozdíl přeplnění je v rámci podprojektu 7 stále výrazný – celkově činí 23,75 % (v červenci
31,4 %).
Rezerva z minulých měsíců dává dostatečný předpoklad ke splnění dohodnutých termínů.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Realizační dokumentace stavby byla schválena v minulém období.
V rámci sledovaného období byly předloženy následující pracovní nákresy Zhotovitele.
SO 02 Úpravna vody Bzenec
SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace – Doplnění plošiny u zákaloměru
SO 03 Vodojem Vracov
SO 03.1 Přístavba vodojemu
Úprava obvodových stěn vstupů do akumulačních nádrží – podklady obkladové technologie
Decobrick
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
Je schválena změna technického řešení č. 1 – Podprojekt č. 7 – SO.03.1 – Vodojem Vracov –
Přístavba, kde část monolitického stropu a podpěrných sloupů je navržena monolitickými
prefabrikáty. Změna byla řádně doložena stanovisky – schváleno 21.1.2009.
Další změny byly schváleny v měsíci květnu:
č. 2 - PS 01 – DPS 01.5 Flokulace – změna míchání flokulace
MZOPV č. 16
31
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.5.2009
č. 3 PS 01 – DPS 01.3 Aerace
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 20.5.2009
č. 4 SO 03 VDJ Vracov – výztuž dna a stěn dle skutečnosti
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 25.5.2009
č. 5/1 SO 01 DSO – 01.1 ČS 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení
s hliníkovým vinutím
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009
č. 5/2 SO 01 DSO – 01.2 ČS Mor.Písek 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení
s hliníkovým vinutím
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009
č. 5/3 PS 04 Měření a regulace
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009
č. 5/4 PS 05 Automat. systém řízení
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009
č. 6
SO 01.1 ČS 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice - předloženo 15.6.2009
- odpočet přeložky linky VN (samostatná stavba E-ON)
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 28.6.2009
č. 7
SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace - předloženo 16.6.2009
- změna množství náplně těles filtrů
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009
č. 8
SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, filtrace a sedimentace - předloženo 16.6.2009
- oprava meziden filtrů
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009
č. 9
SO 02 ÚV Bzenec 02.9 Decentralizace vytápění – předloženo 16.6.2009
- změna způsobu odtahu spalin
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009
č. 10
SO 02 ÚV Bzenec 02.1 Provozní budova – předloženo 16.6.2009
- sanace dlažba soklu
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.7.2009
č. 11
SO 02 ÚV Bzenec 02.7 Obslužná komunikace – předloženo 12.6.2009
- sanace podloží
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 23.7.2009
V průběhu měsíce srpna byly Zhotovitelem předloženy další návrhy na změny, v měsíci srpnu
byly schváleny změny č. 12-15.
č. 12 SO 03 Vodojem Vracov DSO 0,.1 Přístavba spádová mazanina v AN – předloženo
15.7.2009
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009
č. 13 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba plastové výplně – předloženo 15.7.2009
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009
MZOPV č. 16
32
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
č. 14 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba přemístění zeminy – předloženo
15.7.2009
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009
č. 15 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Opravy omítek+odvlhčovač –
předloženo 13.8.2009
Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 31.8.2009
V průběhu měsíce srpna byly Zhotovitelem předloženy další návrhy na změny, v měsíci
červenci byly schváleny změny č. 7-11.
Doposud neschválené předložené návrhy:
č. 16 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.8 Plynovod Úpravy v regulační stanici – předloženo
14.8.2009
č. 17 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.3 Strojovna a energetika - vyrovnání fasády v prostoru
trafokobek – předloženo 21.8.2009
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Komunikace s občany probíhá prostřednictvím starostů dotčených obcí, kteří jsou zváni na
jednání MKD.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
V minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram.
Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy.
Ve sledovaném období byly předloženy ke schválení následující podrobné harmonogramy:
SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtry – úpravy v akumulačních nádržích
Harmonogram byl schválen Správcem stavby dne 14.8.2009
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 6.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 03 Vodojem
Vracov, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce
trafostanic, dne 14.10.2008 k podprojektu č.7 – ÚV Bzenec.
Ve sledovaném období nedošlo ke změně.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle
potřeby.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Zhotovitel předložil v září organogram personálního zabezpečení stavby technickými
pracovníky, osobu odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho
zástupcem pan Kopecký.
Tento seznam nebyl v průběhu srpna měněn.
MZOPV č. 16
33
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1
Prováděné práce
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS:
 SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic
 SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice
Objekt je připraven na uvedení do provozu po provedení přeložky VN linky, kterou zajišťuje
E.ON.
 SO 02 ÚV Bzenec
 SO 02.1 Provozní budova
Na objektu je provedena montáž obkladů, opravy vnitřních omítek, nátěry, malířské práce.
 SO 02.3 Strojovna a energetika
Na objektu je provedeno očištění ploch tlakovou vodou, základ z betonu, vnitřní omítka
hrubé, vnitřní omítky hladké, betonová mazanina, uložení suti, demontáž baterií.
 SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace
Na objektu je provedena náplň těles filtrů, odtěžení filtračního písku, vyčištění nádrží,
vodorovná a svislá doprava písku, zámečnické výrobky, montáž dlažby, vrty pro injektáže,
injektování, osazení zárubní, zabetonování potrubí, montáž a demontáž lešení, vybourání
otvorů, montáž atypických výrobků, oprava meziden.
 SO 02.5 Kotelna
Na objektu jsou provedeny opravy vnitřních omítek, vyspravení ploch, vnitřní omítky,
příprava povrchu, zabetonování potrubí, montáž a demontáž prostorového lešení, vybourání
otvorů, otlučení omítek.
 SO 02.6 Garáže a dílny
Na objektu je provedena zazdívka otvorů, oprava vnitřních omítek, vyspravení povrchu,
vnitřní omítky, příprava povrchu, zabetonování potrubí, doprava a zřízení lešení, bourání
příček, otlučení omítek,naložení a odvoz suti, pomocné práce.
 PS 01 Strojně technologická část
 DPS 01.7 Filtrace
Provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody.
 DPS 01.12. Dávkování chemikálií
Proveden dávkovací soubor, generátor chlordioxidu, dávkovací čerpadlo, kulové kohouty,
elektromagnetický ventil, potrubní rozvod, demontáž stávajícího zařízení,vodorovné sběrné
potrubí, filtrační válec, podtlakový regulátor, automatický přepínač, dávkovací regulátor,
injektor, vstřikovací armatura, sací potrubí, písto-membránové čerpalo, membránové
čerpadlo.
MZOPV č. 16
34
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
 DPS 01.13 Nátěry – provedeny nátěry ve filtrech 3,2,1.
 PS 02 Energetika
Na objektu provedeny elektromontáže, demontáže elektro, práce pod napětím, výchozí revize.
 PS 03 Motorická instalace
Na objektu provedena montáž rozváděče 4RM, MS 01-3 stop tlačítko, MS ovládání pohonů.
 PS 04 Měření a regulace
Na objektu proveden 2BQ3 zákaloměr, 3BP1-6 tenzometrický snímač, 3BLK 1-6 snímač
hladiny, 3BQ1 převodník, 4BL1-2 snímač hladiny, 4BL3 tenzometrický snímač, 4SL1 spínací
jednotka, 4SL2-3 vyhodnocovací relé, 5BP4, 5BP5, 5BP6tenzometrický snímač, 6BQ1
zákaloměr, svodič přepětí, spínač, krabice rozbočovací, ucpávková vývodka, kabel CMFM,
kabel CMSM, vodič CYY, lišta vkládací, trubka elektroinstalační , 3BQ4 zákaloměr.
 PS 05 Automatizovaný systém řízení
Na objektu proveden aplikační SW pro řídící systém, aplikační SW pro PC vizualizace,
začlenění ÚV do dispečinku, montáž zařízení ASŘ, oživení a odladění okruhů vstupů a
výstupů, oživení a odladění programů, PLC v sestavě, UPS a zdroje pro PLC 1, aplikační SW
pro řídící systém.
 SO 03 Vodojem Vracov
 SO 03.1 Přístavba
Na objektu provedeno přemístění výkopku, rozprostření a urovnání ornice, betonový základ,
demontáž lešeňové podlahy, vrty do železobetonu, segmentové těsnění, montáž nerez potrubí,
konstrukce z betonu, začištění omítek, doplnění vnější omítky, oprava vnějších omítek,
osazování plastových výrobků, montáž a demontáž lešení, oplechování parapetů, truhlářské
konstrukce, vnitřní omítka, vnější omítka, odvoz suti.
 SO 03.2 Vystrojení vodojemu
Na objektu provedeny demontáže stávajícího zařízení, potrubní rozvody.
 SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace
Na objektu provedeno rozebrání vozovek, odstranění podkladů, naložení a odvoz suti na
skládku.
 SO 03.5 Oplocení
Na objektu provedeny odkopávky s přemístěním na skládku, srovnání terénu, betonáž,
osazování sloupků, bourání základů, rozebírání plotů, odvoz suti na skládku, montáž oplocení,
montáž vrat, demontáž vrat.
 SO 03.6 Terénní úpravy
Na objektu provedeno uložení sypaniny na skládku, úprava pláně, zřízení podkladu.
MZOPV č. 16
35
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní
postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle
schváleného plánu kontrol a zkoušek.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v srpnu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve
stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem.
8.1.4.4 Dokončené práce
V minulém období byly dokončeny následující objekty:
SO 01.2
Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih úprava trafostanic
SO 02.7
Komunikace
SO 02.8
Plynoinstalace
SO 02.9
Decentralizace vytápění
SO 03.7
Úprava stávající panelové komunikace
Ve sledovaném období byly dokončeny následující objekty:
SO 02.10
SO 03.5
PS 02
Elektroinstalace
Oplocení
Energetika
Do provizorního provozu bylo uvedeno 8 ks plastových provzdušňovačů BUBLA na ÚV
Bzenec..
Protokol o individuelním odzkoušení a uvedení do provizorního provozu ze dne 26.8.2009
doložen v měsíční zprávě Zhotovitele č. 11.
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Dodávka materiálu pro vodojem
Vracov bez komplikací. Dopravní značení na hlavní silnici Bzenec – Vracov, s omezením
vzhledem ke stavbě, je instalováno.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo připomínek. Nebylo třeba udržovat sjízdnost komunikací.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech kontrolních dnů.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Ve sledovaném období nebyly zaznamenány nesoulady.
MZOPV č. 16
36
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Podprojekt č.8:
Moravská Nová Ves – rekonstrukce
prameniště
8.1.1.4
Finanční hodnocení postupu
Období
Plán v EUR
Skutečnost v EUR
%
Srpen 2009
69 323
64 671
93,29
Od počátku stavby
598 464
643 195
107,47
Rozdíl od počátku
stavby
44 731
7,47
V měsíci srpnu bylo téměř dosaženo plánovaných objemů. V rámci sledovaného období došlo
k plnění plánu na úroveň 93,29 %.
Podprojekt č. 8 vykazuje stále přeplnění – celkově činí 7,47 % (v červenci 9,33 %).
Rezerva z minulých měsíců a postup prací dává dostatečný předpoklad ke splnění
dohodnutých termínů.
8.1.2
Aktivity před zahájením stavebních prací
8.1.2.1 Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele
Realizační dokumentace stavby byla schválena v minulém období.
V rámci sledovaného období nebyly předloženy žádné pracovní nákresy Zhotovitele.
8.1.2.2 Nároky - seznam změn
V rámci podprojektu 8 je projednáváno pět změn.
V minulém období byla schválena změna č. 1 v rámci SO 05 Rekonstrukce trafostanic –
sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím.
Byly předloženy příslušné dokumenty, změna byly projednány s vedoucím týmu Správce
stavby. Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne 22.5.2009.
Ve sledovaném období nebyla další změna schválena.
V jednání jsou další změny jejichž návrhy Zhotovitel předložil v minulém období a které
nebyly doposud schváleny.
č. 2
č. 3
č. 4
PS 01.2 ČS nad vrty elektro - předloženo 17.12.2008
SO 04 Intenzifikace pram.IV - předloženo 27.3.2009
PS 03 Vnější kabelové rozvody – předloženo 14.4.2009
MZOPV č. 16
37
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
č. 5
č. 6
Střední Pomoraví/Hodonínsko
SO 01 Úpravy v ČS 1-4
- předloženo 14.4.2009
SO 03 Rekonstr. jímací studny – předloženo 24.4.2009
V průběhu měsíce srpna nebyly Zhotovitelem předloženy další návrhy na změny.
8.1.2.3 Veřejné sítě - komunikace s občany
Nedošlo ke styku s veřejnými sítěmi. Komunikace s občany neprobíhá, jedná se o staveniště
mimo obydlené území obce. Stížnosti nebyly zaznamenány.
8.1.2.4 Plány – harmonogram
Ve minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram.
Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy. Harmonogramy byly
opraveny se zohledněním schválení k průběhu prací bez omezení.
Ve sledovaném období nebyly předloženy další podrobné harmonogramy.
8.1.3
Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje
8.1.3.1 Mobilizace
Předání a převzetí staveniště proběhlo k podprojektu č.8 – Moravská Nová Ves –
rekonstrukce prameniště dne 14.10.2008.
Ve sledovaném období nedošlo ke změně.
8.1.3.2 Zásoby, zdroje zhotovitele
Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle
potřeby.
8.1.3.3 Organizace zhotovitele
Zhotovitel předložil v září organogram personálního zabezpečení stavby technickými
pracovníky, osobu odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho
zástupcem pan Kopecký.
Tento seznam nebyl v průběhu července měněn.
8.1.4
Stavební práce
8.1.4.1
Prováděné práce
 SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4
Na tomto objektu provedena montáž atypických výrobků včetně dodávky materiálu

SO 02
Oplocení pramenišť
Objekt je dokončen.
 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A
Na tomto objektu se nepracovalo.
 SO 04 Intenzifikace prameniště IV
Na objektu je provedeno čerpání vody, hloubení jam, zásyp sypaninou, úprava pláně, výztuž,
betonáž konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, bednění šachet, obsyp potrubí, obsyp
MZOPV č. 16
38
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
objektů, betonáž základových konstrukcí, bednění a odbednění konstrukcí, lože pod potrubí,
betonáž podkladní konstrukce, betonáž stěn šachet, osazení překladů, provedení izolace.
V rámci provozních souborů se pracovalo pouze na PS 02.1 Čerpací stanice 4 – úpravy
strojnětechnologická část. Provedeno vystrojení čerpací stanice a osazení čerpadla úkapů.
8.1.4.2 Materiály a kontrola kvality
Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní
postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle
schváleného plánu kontrol a zkoušek.
8.1.4.3 Podmínky počasí
Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v srpnu příznivé, detailní rozpis – viz zápisy ve
stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem.
8.1.4.4 Dokončené práce
Dokončeny jsou následující objekty (byly dokončeny již v minulém období):
SO 02 Oplocení pramenišť
SO 05 Rekonstrukce trafostanic
8.1.4.5 Silniční doprava
Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu.
8.1.4.6 Letní a zimní údržba silnic
Nebylo třeba udržovat silnice.
8.1.4.7 Stavební instrukce
Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech kontrolních dnů.
8.1.4.8 Upozornění na nesoulady
Nesoulady nebyly
MZOPV č. 16
39
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
8.1.5
Střední Pomoraví/Hodonínsko
Životní prostředí
8.1.5.1 Měření znečistění a kontrola
Nebyla provedená žádná měření ani kontroly na stavbách části „D“.
8.1.5.2 Plán ochrany životního prostředí
Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Tento byl aktualizován
v předloženém a schváleném „Programu prací“.
8.1.6
Finanční stav
8.1.6.1 Dílčí platební certifikát (DPC)
Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v květnu (11. DPC) ve výši
487 705,63 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne 16.9.2009 spolu
s managerem projektu. Zhotovitel předložil zprávu č. 11 o postupu prací se všemi
podpůrnými doklady o uznání nároku.
8.1.6.1 Platební detaily a detaily DPC
Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou „A“ k faktuře – položkově provedené práce se
všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě.
8.1.7
Změna nařízení
8.1.7.1 Vydané změny
Seznamy schválených změn jsou uvedeny pro jednotlivé podprojekty v kapitole 8.1.2.2.
8.1.7.2 Očekávané změny
Další změny v jednání – očekává se schválení v průběhu následujících období (viz jednotlivé
podprojekty výše).
8.1.7.3 Finanční důsledky změn Díla
V příslušných položkách schválených změn byl opraven fakturační vzor.
Na finanční plnění má ze schválených změn vliv:
Podprojekt 8:
změna 2: míchání flokulace: + 66 801,02 euro
změna 4: výztuž VDJ Vracov: + 34 139,10 euro
změna 6: odpočet přeložky linky VN: - 11 790,18 euro
změna 7: náplně těles filtrů: + 15.241,28 euro
změna 8: Oprava meziden a spár: + 25.674,02 euro
změna 9: odvedení spalin od turbokotlů: + 4.056,66 euro
změna 10: sanace, dlažba, sokl: + 2.839,36 euro
změna 11: Obslužná komunikace - sanace podloží: + 5.980,86 euro
změna 12: Přístavba spádová mazanina v AN:
+17.912,51 euro
změna 13: Vodojem Vracov plastové výplně:
- 1.471,41 euro
MZOPV č. 16
40
SRPEN 2009
Měsíční zpráva o postupu výstavby č.16
Střední Pomoraví/Hodonínsko
změna 14: Vodojem Vracov - přemístění zeminy: + 58.539,26 euro
změna 15: Vodojem Vracov - Opravy omítek+odvlhčovač: - 2.595,84 euro
Podprojekt 8.
změna č. 05/1/8: Moravská Nová Ves - SO 05 Rekonstr. trafostanic změna výkonu trafa:
- 433,11 euro
Ostatní doposud schválené změny jsou s nulovým vlivem na finanční plnění.
8.1.8
Požadavky
8.1.8.1 Oznámené požadavky
Nebyly vzneseny.
8.1.8.2 Schválené požadavky
Nebyly schváleny žádné požadavky.
8.1.9
Zadavatelova převzetí
8.1.9.1 Certifikáty o převzetí
Nebyly vydány.
8.1.9.3 Náhrada za zpoždění
Nebyla uplatněna.
Ing. Dušan Novotný
Vedoucí skupiny stavebních dozorů
MZOPV č. 16
41
SRPEN 2009

Podobné dokumenty

3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as

3 - Vodovody a kanalizace Hodonín, as Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upř...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení protihiuk*váoploe*ni neJS*Up*v*|avánav rámci t*h*ť*st*vgl:r:íh* r*aIiza*í tg|ésta';by.|.Jáhrarjní gbj*ktu. Pr*tih|uk*vé přisiilšm*ho stěny na m*stntcltt:L:jekt*ch n:oEtního ;sr:L:vždys*učásťí jsou ...

Více

Ceník - forwork.cz

Ceník - forwork.cz RUKAVICE RUKAVICE RUKAVICE RUKAVICE

Více

Tisková zpráva 12. 3. 2008 ALCAR má pro rok 2008 opravdu

Tisková zpráva 12. 3. 2008 ALCAR má pro rok 2008 opravdu osobní a lehké užitkové vozy na aftermarketu v České republice, společnosti ALCAR BOHEMIA, s.r.o. V uplynulém hospodářském roce 2006/2007 si jich pořídili na sto tisíc a v roce 2007/2008 ALCAR oček...

Více