Bezpečnostní list

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
Obchodní označení látky/směsi:
Strana: 1/6
Verze:1.0
COPPER GREASE
Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku:
Identifikátor výrobku:
COPPER GREASE - R 34470
Příslušná určená použití
Měděné mazadlo
látky nebo směsi a
nedoporučená použití:
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
RETECH, s.r.o.
Vackova 1541/4
150 00 Praha-5 Stodůlky
Telefon/fax:
+420 327 596 128, +420 327 596 428
Další informace dostupné
[email protected]
na:
Telefonní číslo pro naléhavé RETECH Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory
situace:
telefon +420 327 596 555 (7.30-16.00 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 PRAHA 2
telefon +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hodin/den)
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti:
Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Nepodléhá klasifikaci.
Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES (Vyhlášky č.402/2011 Sb.)
Nepodléhá klasifikaci.
2.2.
Prvky označení:
Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Nepodléhá označení.
Označení podle směrnice 1999/45/ES (Vyhlášky č.402/2011 Sb.)
Bezpečnostní věty:
S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24 - Zamezte styku s kůží.
S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zvláštní označení :
Nádobka je pod tlakem; nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
2.3.
Jiná rizika:
Výsledky posouzení PBT a vPvB:
PBT: Nevztahuje se
vPvB: Nevztahuje se
3.
3.2.
Oddíl 3. Složení/informace o složkách:
Směsi:
Popis: aktivní složky s hnací látkou. Hnací látka-vzduch
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
CAS: 64741-88-4
EINECS: 265-090-8
Obchodní označení látky/směsi:
COPPER GREASE
Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované rozpouštědlem
(minerální olej)
Obsahuje minerální olej <3% DMSO extraktu podle IP349
Měděný prášek
CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Plné znění rizikových R vět je uvedeno
v oddíle 16.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Strana: 2/6
Verze:1.0
>70%
<30%
Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc:
Popis první pomoci:
Při nadýchání:
Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při obtížích vyhledat lékaře.
Při kontaktu s kůží:
Okamžitě vysvlečte kontaminovaný oděv. Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře
spláchnout. Vyhledejte lékařskou pomoc pokud podráždění trvá i po omytí.
Při kontaktu s očima:
Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem když
symptomy (podráždění) přetrvávají.
Při požití:
Nenutit ke zvracení, ústa vypláchnout vodou a bohatě zapíjet, ihned vyhledat lékaře.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další informace nejsou k dispozici.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Další informace nejsou k dispozici.
Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru:
Hasiva:
Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek, vodní mlha, pěna (odolná alkoholu).
Nevhodná hasiva:
Plným proudem vody.
Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi:
Při hoření mohou vznikat toxické plyny (uhlovodíky) předem neurčitelného složení.
Pokyny pro hasiče:
Použijte ochranné oblečení a dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu, oheň haste
z bezpečného místa.
Aerosol při přehřátí může explodovat – nádoby chlaďte vodou.
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku:
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Nosit určené ochranné pomůcky viz oddíl 8. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Zvláštní nebezpečí
uklouznutí na uniklém, nebo rozlitém produktu.
Opatření na ochranu životního prostředí:
Nesmí vniknout do kanalizace, vrchních vod , spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí ihned
informovat příslušné orgány.
Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:
Sebrat s absorpčními materiály (písek,křemelina, absorbenty kyselin, pojidla kyselin,univerzální absorbenty,
piliny) a kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle oddílu 13.
Odkaz na jiné oddíly:
viz oddíl 7.zacházení a skladování (informace o bezpečném zacházení).
viz oddíl 8.omezování expozice (informace osobní ochranné prostředky).
viz oddíl 13. pokyny pro odstraňování.
Oddíl 7. Zacházení a skladování:
Opatření pro bezpečné zacházení:
Používat ochranné pomůcky uvedené v oddíle 8. Nádobka je pod tlakem; nevystavujte slunečnímu záření a
teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Pokyny pro bezpečné skladování látek a směsí neslučitelných látek a směsí skladování:
Skladovat na chladném místě dobře větraném místě a chránit před horkem a přímým slunečním světlem.Je třeba
dodržet obecné předpisy pro skladování tlakových nádob.
Neskladujte společně se silnými oxidačními činidly a blízko tepelných zdrojů.
Teplota pro skladování +5°C až +25°C
Specifické konečné/specifická konečná použití:
Další informace nejsou k dispozici.
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
8.
8.1.
Obchodní označení látky/směsi:
Strana: 3/6
Verze:1.0
COPPER GREASE
Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky:
Kontrolní parametry:
Název
PEL
(mg/m3) ppm
74440-50-8 Měď (prach)
1
74440-50-8 Měď (dýmy)
0,1
NPK-P
(mg/m3) ppm
2
0,2
Poznámka
8.2.
Omezování expozice:
Používané ochranné prostředky musí být schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou dle NV č.21/2003 Sb.
Technická opatření:
Zajistit dostatečné větrání/odsávání pracoviště při používání přípravku.
Individuální ochranná
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
opatření:
Před přestávkami a ukončením práce umýt ruce.
Ochrana dýchacích orgánů: Při doporučeném způsobu použití a dostatečném větrání není nutná.
Ochrana očí:
Uzavřené ochranné brýle dle ČSN EN 166
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice dle ČSN EN 374. Materiál rukavic musí být nepropustný a
odolný proti produktu.Výběr rukavic proveďte podle času průniku, permeability a
degradace.
Doporučený materiál rukavic: PVC
Ochrana kůže:
Ochranný pracovní oděv
9.
9.1
Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Informace o základních fyzikálních a
chemických vlastnostech:
Vzhled:
skupenství:
Pasta
barva:
Měděná (zlato-hnědá)
Zápach (vůně):
Lehce po oleji
Prahová hodnota zápachu:
Není k dispozici
Hodnota pH:
Není k dispozici
Bod tání/tuhnutí:
Není k dispozici
Bod(rozmezí bodu) varu (°C)
Není k dispozici
Bod vzplanutí (°C):
210°C
Rychlost odpařování:
Není k dispozici
Hořlavost (pevné látky,plyny):
Nevztahuje se
Výbušnost:
Z produktu není nebezpečí exploze.
Meze výbušnosti:
dolní mez (% obj.):
Není k dispozici
horní mez (% obj.):
Není k dispozici
Tlak páry:
<10-6 torr/>9 (air=1)
Hustota páry:
Není k dispozici
Relativní hustota (při 20°C):
0,95 g/cm3
Rozpustnost: ve vodě
Nerozpustný ve vodě.
jiná rozpustnost:
Dispergovatelné v polárních rozpouštědlech
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není k dispozici
Teplota samovznícení:
Není k dispozici
Teplota rozkladu:
Není k dispozici
Viskozita:
Není k dispozici
Oxidační vlastnosti:
Není k dispozici
Další informace:
KpOW
>3
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Oddíl 10. Stálost a reaktivita:
Reaktivita
Chemická stabilita:
Možnost nebezpečných reakcí:
Podmínky, kterým je potřeba zabránit:
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Se silnými oxidačními činidly.
Nejsou známy žádné zvláštní podmínky, kterým je potřeba zabránit.
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
10.5. Neslučitelné materiály:
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:
Nejsou známy žádné materiály které nelze použít.
Při hoření mohou vznikat toxické plyny (uhlovodíky).
11.
Oddíl 11. Toxikologické informace:
11.1. Informace o toxikologických účincích:
Akutní toxicita:
Dráždivost: na kůži:
na zrak:
Žíravost:
Senzibilizace:
Toxicita opakované dávky:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Další informace:
Strana: 4/6
Verze:1.0
COPPER GREASE
Není
Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s kůží může vést k vysušení a
zánětům. Je nepravděpodobné, že se absorbuje škodlivé množství.
Obsahuje částice. Kontakt s očima může způsobit potíže.
Není žíravý.
Není známo žádné senzibilizující působení.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Informace nejsou k dispozici.
Požití velkého množství může způsobit průjem a zvracení.
Je nepravděpodobná možnost zdravotních problémů z par při standardní
teplotě.
Vdechování par při vysokých teplotách může způsobit dýchací potíže a
bolesti hlavy.
12.
Oddíl 12. Ekologické informace:
12.1. Toxicita:
Nesmí vniknout do kanalizace, vrchních vod , spodních vod.
Akutní toxicita:
Není klasifikován jako nebezpečný. Olejový film může ovlivnit a případně narušit povrchy určené k dýchání
(listy, žábry).
12.2. Perzistence a rozložitelnost:
Olej je pomalu biologicky odbouratelný. Anorganické pevné látky jsou
přírodní minerály.
12.3 Bioakumulační potenciál:
Obsahuje malou koncentraci kovové mědi.Neobsahuje současně žádný
jiný bioakumulátor.
12.4 Mobilita v půdě:
Olej se špatně vstřebává do půdy nebo sedimentů a vytvoří film na
půdě, nebo povrchových vodách.
12.5. Výsledky posouzení PBT
Nevztahuje se
vPvB:
Nevztahuje se
12.6. Jiné nepříznivé účinky:
Informace nejsou k dispozici.
13.
13.1
Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování:
Metody nakládání s odpady:
Způsoby zneškodňování látky/směsi:
Způsoby zneškodňování kontaminovaného
obalu:
Právní předpisy:
Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.
Odevzdat do tříděného sběru odpadu.
Druh odpadu 16 03 06
Spálení ve spalovně nebezpečného odpadu nebo odevzdat ve sběrně
nebezpečného odpadu.
Druh odpadu 15 01 11
Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění zák. č.188/2004 Sb.a ve
znění zákona č.7/2005 Sb.
Vyhláška č.381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., kterou
se stanoví Katalog odpadů.
14.
Oddíl 14. Informace pro přepravu:
14.1. Pozemní přeprava:
ADR/RID- GGVS/ :
2 plyny
Číslice/písmeno:
5A
Kemlerův kód
Není k dispozici
Číslo UN:
1950
Výstražná tabule:
Aerosols
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
COPPER GREASE
Strana: 5/6
Verze:1.0
14.2. Námořní přeprava:
IMDG-třída:
2.2
Číslo UN:
1950
Obalová skupina:
Není k dispozici
EMS-skupina:
Není k dispozici
Znečišťující moře:
Informace není k dispozici
Správný technický název: Aerosols
14.3. Letecká přeprava:
ICAO-TI a IATA -DGR 2.2
třída:
SN/ID číslo:
1950
Obalová skupina:
Není k dispozici
Správný technický název: Aerosols, nehořlavý
UN“Model Nařízení:
UN1950, AEROSOLS, 2.2. stlačený vzduch
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nevztahuje se
15.
Oddíl 15. Informace o předpisech:
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
Použité právní
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
předpisy
Nařízení komise (EU) č.453/2010 v platném znění, které mění nařízení č.1907/2006 (REACH).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění týkajících se klasifikace,
balení a označování nebezpečných přípravků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 (CLP) v platném znění o klasifikaci,
balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí.
Nařízení komise (ES) 790/2009 v platném znění které mění nařízení č.1272/2008 (CLP).
Nařízení ES 648/2004 v platném znění o detergentech.
Zákon č.350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích a o změněně některých zákonů
(chemický zákon).
Vyhláška č.402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci ve znění NV č.68/2010.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č.151/2011 Sb.
Zákon č.477/2001 Sb. o obalech ve znění zákona č.77/2011 Sb.
Nařízení vlády č.194/2001 Sb. ve znění NV č.315/2009, kterým se stanoví technické
požadavky na aerosolové rozprašovače.
Sbírka mezinárodních smluv č.64/1987 v platném znění, přeprava zboží-ADR.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
16.
Oddíl 16. Další informace:
Plné znění R-vět uvedených v oddíle 3.:
Nejsou uvedeny.
Použité zkratky:
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
PBT: Látka perzistentní, bioakumulativní, toxická
vPvB: Látka vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní
PEL: Přípustné expoziční limity
NPK-P: Nejvyšší přípustné expoziční koncentrace
ČSN: České technické normy
VOC: Volatile Organic Compounds (těkavé organické sloučeniny)
LD: Lethal dose (smrtelná dávka)
LC: Lethal concentration (smrtelná koncentrace)
EC: Effect concentration (efektivní koncentrace)
Bezpečnostní list:FoV 016
Bezpečnostní list
dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31
Datum vydání 18.03.2012
Datum poslední
revize:
Obchodní označení látky/směsi:
COPPER GREASE
Strana: 6/6
Verze:1.0
ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises Dangereuses par Route (Evropská dohoda o
mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici)
RID: Règlement mezinárodní concernant le transport des Marchandises Dangereuses par chemin de fer (Řád pro
mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici)
IMDG: Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Nebezpečné věci nařízení o "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO-TI: Technické pokyny v "Mezinárodní organizace pro civilní letectví" (ICAO)
DNEL: Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky,při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace při které nedochází k nepříznivým účinkům
Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a originál bezpečnostních listů.
Pokyny pro školení: není nutné zvláštní školení, před použitím přečíst a dodržovat bezpečnostní pokyny a návod
k použití uvedené na etiketě.
Údaje na tomto bezpečnostním listě jsou založeny na námi ověřených a spolehlivých informacích platných v době
vydání. Uvedené údaje nenahrazují jakostní specifikaci výrobků.
* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
Bezpečnostní list:FoV 016

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list DNEL: Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky,při které nedochází k nepříznivým účinkům) PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace při které nedochází k nepříznivým úči...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Bezpečnostní list:FoV 016

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list na pracovišti hraniční hodnoty.

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Specifické konečné/specifická konečná použití: Další informace nejsou k dispozici. Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky: Kontrolní parametry: Název PEL NPK-P Poznámka (mg/m3) ppm ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Nařízení komise (EU) č.453/2010 v platném znění, které mění nařízení č.1907/2006 (REACH). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES v platném znění týkajících se klasifikace, balení a označo...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Destiláty (ropné), těžké parafinické rafinované rozpouštědlem (minerální olej) Obsahuje minerální olej <3% DMSO extraktu podle IP349 Měděný prášek

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

Více