Kvalita, etika, legislativa

Transkript

Kvalita, etika, legislativa
Kontrola kvality, etické a právní otázky
asistované reprodukce
T.Mardešić
Sanatorium Pronatal, Praha
Subkatedra reprodukční
medicíny IPVZ
Očekávání pacientů a plátců ve vyspělých zemích
• Efektivní zdravotní péče v souladu s poznatky medicíny
založené na průkaznosti (EBM-Evidence Based
Medicine) za adekvátní (odpovídající) cenu
• Předkládání objektivních a porovnávatelných důkazů o
kvalitě poskytované péče
V běžné zdravotnické praxi se
pojem kvalita dosud většinou vztahuje k
medicínsko technologické stránce procesu
nebo léčebného zásahu.
Kvalitní zdravotní péče však musí
zahrnovat
•
•
•
•
Medicínsko-technologické aspekty
Aspekty psychologické a etické
Hlediska organizační a ekonomická
Naplňovat podmínky kvality z pohledu
vnímání spotřebitelů zdravotní péče
Pro zabezpečení kvality péče nutno
organicky integrovat
• Pohledy lékařů a zdravotnických
pracovníků a názory pacientů
• Pohled plátců zdravotní péče
• Pohled manažerů zdravotnických zařízení
• Pohled ostatních účastníků podílejících se
na poskytování zdravotní péče
Asistovaná reprodukce v ČR
(současné požadavky kvality)
• Podmínka pro zařazení do sítě zdrav.
zařízení: pouze centra splňující „Minimální
standard pracoviště pro léčbu sterility
metodou IVF “
Minimální standard pracoviště IVF
•
•
•
•
•
Materiální podmínky
Personální předpoklady
Minimální počet cyklů /rok
Minimální úspěšnost
Vykazování výsledků do IVF registru
National and International Quality Control
Levels in Assisted Reproduction
• National level
• „Minimal standard for IVF center“
•
•
•
•
International level
„Good clinical and laboratory practice“ (June 2008)
EN ISO 9001
International accreditation of IVF laboratory
(ISO 170 25)
• Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the
Council as regards certain technical requirements for the
donation, procurement and testing of human tissues and cells
Mezinárodní norma ISO 9001:2000 je
v současné době ve světě
nejrozšířenější, protože funguje také
jako model pro certifikaci třetí
stranou.
Odpovědnost
Management
Management
Dohled a
managementu
zdrojů
prac.postupů
zvyšování kvality
-strategie zdrav. zařízení a
kontroly kvality
-organizace a struktura
pracoviště
-pracovní postupy
-pracovní prostředí
-vyhodnocování všech opatření
-splnění očekávání:
-partnerů
-pacientů
-spoluprac.lékařů
Personál
-kriteria výběru
-principy vedení a řízení
-hodnocení
-doškolování
-vymezení kompetencí a
odpovědnosti
Prostory, vybavení
Technika, software,
archiv, bezpečnost
Kontrola kvality a rizik:
-organizace
-interní standardy
-účtování
-hodnocení dodavatelů
-vývoj nových produktů a služeb
-zpětné vyhodnocování jednotl.
procesů
-dokumentace stanovených a
předepsaných postupů
Měřitelná kriteria pro:
-systém managementu
-hodnocení pracovních postupů
-služby/produkty
-kontrolu kvality
-zajištění medicínské kvality
-mechanismy stálého zlepšování
-interní audity
Jedná se tedy o :
• standardizaci pracovních postupů, které
jsou formulovány písemně do pracovních
návodů a ty jsou základem systému řízené
kvality v daném ZZ
• každý standardizovaný postup by měl být
výsledkem analýzy dosavadního, s tím, že
by měla být vytipována a pojmenována
kritická místa, tato přestavěna ,a pokud se
jim nelze vyhnout, pak jasně stanovit
řešení možných komplikací -
management rizik.
Požadavky na pracovní návod
Funkce managementu rizik
Pojmenování rizikových oblastí
procesu
Řešení rizik
Jmenovitá
zodpovědnost za
řešení
Všechny manuály vznikly na základě rozborů stávajících postupů,
s jasnou definicí slabých míst a jejich optimalizací. Všechny
pracovní návody jsou originální pro každé zařízení.
Jsou jasně definovány
jednotlivé kroky procesu,
jejich rizika, postupy řešení
a je určena jmenovitá
zodpovědnost.
Přehledné diagramy
zajišťují rychlou orientaci
s jasným funkčním
vymezením.
V textové části manuálu jsou jednotlivé kroky detailně popsány.
Co je kvalita ve zdravotnictví ?
Měřitelná úroveň a celistvost dlouhé
řady úkonů , které lze dělit na
medicínské procesy
nemedicínské procesy
Medicínské procesy
Prostorové vybavení
•
•
•
•
stáří
pravidelný servis a kontroly
vedení knihy přístrojůrozměry
logistika dle pracovních
procesů
•
vybavení/ podlahy, osvětlení,
lidský faktor
•
•
•
•
•
•
malba, klimatizace/
•
nábytek / ošetřitelnost pracovních
ploch a podlahy pod ním/
vzdělání
postgraduální doškolování
kontakt s ostatními pracovišti
jazyková výbava
morální a volní vlastnosti, nasazení
komunikativnost, vztah k pacientovi
Přístrojové vybavení
•
•
•
•
kvalita
stáří
pravidelný servis a kontroly
vedení knihy přístrojů
Nemedicínské procesy
•
•
•
•
Bezpečnost
Ochrana dat
Odpady
Hygiena
Bezpečnost
Obecná
opatření
Specielní bezpečnostní opatření
v laboratoři
V IVF laboratoři
Kódovaný
vstup
Plášťová
ochrana
Prostorová a
tříštivá čidla
Automatický náhr. zdroj
elektrické energie
Nová
strukturovaná
počítačová síť
2001
Nové servery, nová
pancéřová
skříň,umístění
v nejbezpečnejším a
tepelně
nejstabilnějším
místě,
Specielní
režim
uzamykání
laboratoře,
Monitorovac
í systém
prostorů
laboratoře
Všechny důl. přístroje
uzamykatelné(chladnice, kultivační
boxy, Dewarovy nádoby
Bezpečnost
Ochrana dat
Ochrana obecných
procesů
Předloha a
postavení
monitoru PC
znemožňující
zneužití
údajů
Režim pohybu
zdravotnické
dokumentace
znemožňující
únik dat
Ochrana
elektronických dat
Písemný sběr
identif.dat u
nových pacientů,
následný přepis
do PC a zničení
dokumentu
Každý
návštěvník
přicházející
do styku s
daty je
povinen
podepsat
formulář č.
7.1.
Bezdrátový telefon
pro spojovatelku,
umožňující kontakt
s pacientem mimo
čekárnu
Nová
strukturovan
á síť 2001
Pravidelná
kontrola a
správa sítě
firmou
Opatření omezující
manipulaci s pevnými
disky a smlouva o
ochraně dat s IT
firmou
Zálohování
dat
zrcadlením
disku,
přepisem
DAT
Umístění
nových
serverů do
pancéřové
skříně ve
středu
budovy ve
sklepě(konst.
teplota)
Ochrana dat
Odpady
Biologické
Všechny zdravotnické
provozy : ambulance, OS,
laboratoř, dospávací sál,
koupelny, WC/
Obecné :kanceláře,pra
covny,čekárny, vnější
odpadkové koše,denní
místnost, čekárny,
andrologická místnost,
obsah venkovních
košů, popelníky
Zdroje
odpadu
třídění
Bez ostrých
hran
S ostrými
hranami
Specielní
kontejner
Červený pytel –
zvláštní odpadní
nádoba
uzamykatelná
Fa IDOS
skladování
Běžný
komunální
odpad
Pravidelný
svoz
Hygiena
laboratorní prostory bez kultivačních boxů
• nesmí se používat UV záření
• při manipulaci s oocyty a embryi nepoužívat zářivkové světlo, ale žárovkový zdroj
• zákaz používání a skladování potravin vyjma nealkoholických tekutin bez příměsí
předmět
způsob
Druh
desinfekčního
prostředku
Koncentrace
expozice
frekvence
Při
kontaminaci
provádí
kontrola
povrchy
omytí
alkohol
70 %
zaschnutí
1x denně a
dle
potřeby
7X
Opakovat
postup
laborant
Vedoucí
Laborato
ře
podlaha
omytí
Detagent 7
Boehringer
Ingelsheim
7X
Labotect
Oba prostředky
ve stadiu
schvalování ,do
té doby běžný
pHneutrální
detergent
Koncentrát
Koncentrát
Dle
výrobce
Zaschnut
í
Zaschnut
í
zaschnutí
1x denně
opakovat
postup
Fa Srp
Personál
Laborato
ř
e
ISO 9001
• Základem pro dokumentaci fungujícího
systému kontroly kvality je manuál
popisující systém kontroly kvality
daného IVF centra
Sledované procesy dle EN/ISO
9001 : 2000
Externí
manuál
Manuál QMreview
Manuály řídící
Ochrana dat
bezpečnost
Procesy bezpečnostní
Urologická
ambulance
Procesy zdravotnické
Operační sál a
stacionář
Vykazování účtů
Vnitřní
komunikace
hygiena
Všeobecná
gynekologická
ambulanceambu
lance a poradna
pro těhotné
Ambulance
pro léčbu
strility
anestezie
Pořadač se
zákony, normami
vyhláškami atd.
IVF laboratoř
Lékař na
operačním
sále
Plánování
investic a vnitřní
komunikace
Nákup a
hospodářství se
spotřebním
materiálem
Vrchní sestra
Seznam
Interních
formulářů
Procesy podpůrné
personalistika
Marketing a
rozvaha
recepce
Externí Manuál
Bezpe
čnost
Manuál QM
review
Ochra
na dat
Řídící
manu
ály
Bezpe
č
nostní
manu
ály
Hygien
a
Urologic
ká mbulan
ce
Ambulanc
e pro éčbu
sterility
Všeobecá
gynekolog
ickáambul
ance a
poradna
pro
těhotné
Lékař na
operačním
sále
Aneste
zie
Operační
sál a
stacionář
IVF
laboratoř
recepce
Vnitřní
kopmunik
ace
Plánování
investic a
vnitřní
organizace
Nákup a
hospodářs
tví se
spotřební
ma
materiále
m
Vrchní
sestra
personalist
ika
Marketing
a rozvaha
Seznam
inter
formulářů
Vykazová
ní účtů
Pořadač se
zákony,
normami,
vyhláškam
i atd.
Manu
ály
medic
ín
ské
Manu
ály
neme
di
cínsk
ých
prioce
sů
Dokumentace
k certifikaci
Sanatoria Pronatal
dle ISO EN 9001
vrchní sestra
sklad léků +
materiálů
pokladna
doplatků
léků
dodavatelé
kontrola
m nožství
a doplatků
přístroje
prav.
servis
administrativa
Opravy
Hyg.epid.
úklid.
režim
nár.opravy
přístrojů
ek.ředitel
kontrola
sortim entu
seznam
nutnýchpotř
eb
min.
množství
návrhy na
opravy či
výměny
Dodržo
vání prac.
doby
Manuál
Hygiena
Kontrola
neschopen
ek
koupě nového přístr.
ved.lékař
Rozpisy
služeb
zdravotní
prostory
nezdravotní
prostory
firma+
zaměstnanci
p.Bláhová
Manuál
Investice
úklid
dovolené
Hygien.
předpisy
sklad
hořlavin
hodnocení
dodavatelů
a lékárny
odborné
vedení
SZP
Záruky
Lékárna
převzetí peněz
kontrola
kvality
úklid
přesčasy
neschopenky
soc.úřad
úřad soc.zab.
hodnocení záporné –hledání
nových partnerů
schválenky
pojišťovna
statistika
VŠ –adm.vedoucí
hodnocení kladné -snaha při zach. kvality snížení ceny
dovolenky
Manuál
Hygiena
a
Bezpečnost
Jaké péče se Vám dostává v Sanatoriu Pronatal?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Velmi dobrá
Dobrá
Uspokojivá
Nedostatečná
Nevím
Ne jvětší potřeba zkvalitnit nebo zm ěnit systém práce
60
50
40
30
20
10
0
Recepce
Ambulance
Lab.
OS
Vše OK
V čem je Sanatorium Pronatal lepší než jiná centra?
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Os.přístup
Vybavení
Pověst
Úspěšnost
Neliší se
Nevím
ISO 9001
Certifikace
Interní audit
Re-certifikace
Interní audit
Interní audit
Význam systému kontroly kvality podle
normy EN ISO 9001
•
•
•
•
•
Zajistí transparentnost a opakovatelnost všech procesů se závazkem
trvalého zvyšování kvality všech aspektů managementu a poskytované
péče a s ohledem na aplikaci všech relevantních národních a
mezinárodních norem
Eliminuje zbytečné výdaje
Přinese zvýšení motivace a zodpovědnosti všech zaměstnanců
Zvýší důvěru u pacientů, spolupracujících lékařů, plátců léčebné péče
a další relevantních institucí
Zvýší konkurenceschopnost pracoviště
Implementace QMS (EN ISO 9001:2000)
• Představuje optimální nástroj pro management
zdravotnického zařízení umožňující registraci,
syntézu a analýzu vstupů a následné
kvalifikované rozhodování a řízení pracoviště
na všech úrovních.
• Management nejdříve a v plném rozsahu ocení
zavedení systému kontroly kvality podle EN
ISO 9001:2000.
Implementace QMS (EN ISO 9001:2000)
• Otevírá pro motivované zaměstnance
prostor pro odborný růst, v rámci pracoviště
vede k posílení osobní angažovanosti, ale
současně i zvýšení osobní odpovědnosti
Implementace QMS (EN ISO 9001:2000)
• Pacient je nejdůležitější osobou ve
zdravotnickém zařízení
• QMS zahrnuje řadu nástrojů vedoucích k
optimalizaci přístupu k pacientům (ne
pouze samotného léčebného procesu)
• Významnou úlohou managementu ve
vztahu k pacientům je přenesení principů
QMS do obecného povědomí.
Kvalita a její zajištění stojí peníze.
Jediná cesta k objektivizaci kvalitativních
parametrů zdravotnického zařízení je
nezávislý externí audit specializovanou
agenturou.
recepce
ambulance
OP sál
CERTIFIKACE
Vyš. oocytů,embryí
AKREDITACE
Vyš. spermiogramu
propuštění
Akreditace IVF laboratoře dle ISO EN/IEC 17 025
je soubor opatření, který zajišťuje všem procesům v
IVF laboratoři a všem zdrojům vzorků pro IVF
laboratoř trvalou

měřitelnost

opakovatelnost

bezpečnost

kontrolovatelnost
Vstupy a výstupy IVF laboratoře Sanatoria Pronatal
GYNEKOLOGIE
Pronatal
-oocytární tekutina
-tkáň vaječníků
EXTERNÍ ZDROJE
čerstvý ejakulát
kryokonzervované
spermie vlastní
kryokonzervované
spermie dárcovské
kryokonzervovaná tkáň
vlastní
UROLOGIE Pronatal
Klini
cké
proce
sy
Sanat
orium
Prona
tal
ní
SPOLUPRACUJÍCÍ
CENTRA
pouze stimulující
s odběrem oocytární
tekutiny
- čerstvý ejakulát
- MESA – punktát
- TESE – tkáň
- biopsie - tkáň
Andrologická laboratoř – podávací okno
Proce
sy
v IVF
labor
atoři
Proce
sy
v IVF
labor
atoři
Embryologická laboratoř - podávací okno sálu
Mikromanipulace
EXTERNÍ
Kryospermie
Kryotkáň
Kryoembrya
PRONATAL
Transfer embryí
Výstu
py
pro
Prona
Výstu
py
exter
ní
Kryokonzervace
Sledované procesy dle EN ISO /IEC
17025 : 2000
39 - Externí
manuál pro SOP
Manuál řídící
23-k katetru po
ET
21-k-urologická
a
20-k-zisk
ejakulá
19-k při punkci
18-k před
punkcí,
Manuály kontrolní
29-hodnocení
vzorků
28-hodnocení
dle
35-kalibrace
příst
34-hodnocení
kvality
33-kontrola
metodik
26-k-intra-inter
25-kontrola
hladiny
24-kontrola
kapalnéh
šarží
31-měření pH a
osmolality
30-měření
teplot
ET,gynekologie
37-transportní
centra
38-externí zisk
kryokonzervova
ného materiálu
5-zisk ejakulátu
2 –operační sál
1-gynekologická
ambulance
15-zpracování
po MESA
14-zpracování
ejakulátu
13-PGD
9-AH
8-kultivace
4-operační sál
3-urologická
ambulance
10-ET
7-ICSI
12-příprava
roztoků
6-odběr oocytů
11kryokonzervace
17-striktní
morfologie
16-akrozomální
reakce
Procesy medicínské
Manuály a procesy podpůrné –
2000
V
yp
b
Ue
O
r Vz
pnM
o p
E
M
xO
a h
t
V cn A y IL
e a
š hu mg P V
rr n Vé
e rPá b i l F
v rámci ISO 9001 :
N
S
á
Externí SOP
(Standard operating
procedure)
Kontrola
před
punkcí ,E
T
Kontrola
při
punkci ,E
T
Kontrola
zisk
ejakulátu
Kontrola
hladiny
kapalnéh
o N2
Kontrola
intra a
inter při
určování
počtu
spermií
Kontrola
hodnocen
í kvality
embryí a
oocytů
Kontrola
selekce
embryií
pro PGD
ICSI
Kultivace
Kontrola
metodik
Odběr
oocytů
Kontrola
kalibrace
a
cejchová
ní a
oocytů
Příprava
roztoků
PGD
Zpracová
ní
ejakulátu
Gynekolo
gická
ambulan
ce
Operační
sál gynekolo
gie
Zisk
ejakulátu
recepce
Vnitřní
kopmuni
kace
Plánován
í investic
a vnitřní
organizac
e
personali
stika
Marketin
ga
rozvaha
Seznam
inter
formulář
ů
SOP řídící
ostatní SOP
Řídíc
í
SOPś
Kontrola
–
urologick
á
ambulan
Kontrola
ce
hodnocen
í
ejakulátu
dle WHO
Kontrola
při
MESA/T
ESE
Kontrola
katetru
po ET
Kontrola
šarží
Kontrola
hodnocen
í vzorků
z MESA/
TESE
Kontrola
měření
teplot
Kontrola
měření
CO
Kontrola
převzetí
externího
kryovzor
ku a
oocytů
Asistova
ný
hatching
Kontrola
pracovní
ka
kryovzor
ku a
oocytů
Embryotr
ansfer
Kryokon
zervace
ejakulátu
a
materiálu
po
Urologic
MESA/T
ká
ESE
ambulan
ce
Akrozom
ální
reakce
Nákup a
hospodář
ství se
spotřební
ma
materiále
m
Vrchní
sestra
Kryokon
zervace
Kont
rol
ní
SOP
´s
Striktní
morfolog
ie
SOP
IVF
Labo
ratoř
e
Operační
sál urologie
SOP
klini
c
kých
proce
sů
Pořadač
se
zákony,
normami,
vyhláška
mi atd.
Vykazov
ání účtů
Obec
né
podp
ůr
né
proce
sy
Man
Dokumentace
k akreditaci IVF
laboratoře Sanatoria
Pronatal dle ISO EN
17025
Sledované procesy dle
EN ISO /IEC 17025 : 2000
Genetická laboratoř
1- Externí
manuál pro
SOP
Manuál řídící
Manuály kontrolní
6-příjem
13 -FISH
20-PGD
27-horiz.elfo
materiálu a
5-kalibrace
dvojbar.FISH
v agarozovém
evidence
1219-PGD
26-PCR
anal.vah
gelu
cytogen.analýz
4-kalibrace
11-barvení
a
pipet
18-FISH
anal.
25-izolace
preparátu
3-akutní
10-kapání PHAsti.mlymf.
Chr.aberací
DNA
transport
17-příprava
24-příjem
buněčné PK
v ejak.spermiíc
2-transport
9-zpracování
spermií
vzorku do
suspenze
h pro
23-příprava
16-archivace
kultury PHA
FISH
ÚMGna
preparátu
8-založení
biologického
sti.lymfocytů
1-ambulance
22-analýza
15-vedení
a
rehybridizaci
kultury
materiálu
PK a
externího
PGDdvojbarev
archivace
kultivace
7-příprava
14-FISH
28-restrikce
genetika
21-analýza
.FISH
dokumentů
roztoků a
analýza
PGD - VMV
směsí
6-příjem
13 -FISH
20-PGD
27-horiz.elfo
materiálu a
5-kalibrace
dvojbar.FISH
v agarozovém
evidence
1219-PGD
26-PCR
anal.vah
gelu
cytogen.analýz
4-kalibrace
11-barvení
a
pipet
18-FISH
anal.
25-izolace
preparátu
3-akutní
10-kapání PHAsti.mlymf.
Chr.aberací
DNA
transport
17-příprava
24-příjem
buněčné PK
v ejak.spermiíc
2-transport
9-zpracování
spermií
vzorku do
suspenze
h pro
23-příprava
16-archivace
kultury PHA
FISH
ÚMGna
preparátu
8-založení
biologického
sti.lymfocytů
1-ambulance
22-analýza
15-vedení
a
rehybridizaci
kultury
materiálu
PK a
externího
PGDdvojbarev
archivace
kultivace
7-příprava
14-FISH
28-restrikce
genetika
21-analýza
.FISH
dokumentů
roztoků a
analýza
PGD - VMV
směsí
Procesy laboratorní
Manuály a procesy podpůrné –
v rámci ISO 9001 : 2000
Formuláře
vyšetření
Odběr oocytů
Identifikace pacienta
rizika
bezpečnost
Záměna
Práce pouze
s jedním
pacientem
vylití
Klid na práci
Sterilita a
funkčnost
pomůcek
Kontrola obalů a
funkčnosti
Okno na sál
Porovnání s s denním programem,
Vyhledání embryolog.protokolu
Pracovní protokol
Počet oocytů
Pracovní protokol
Popis misky
Embryologická
laboratoř-převzetí
punktátu
Prohlížení folikulární
tekutiny
Příprava kultivační
misky, médií
pipety,jehel
Přemístění oocytů do kapky
manipulačního media
Zmenšení CO pomocí
jehel
Propláchnutí
oocytů v několika
kapkách media
Jméno pacientky
Ztráta oocytů
Mechanické
poškození oocytů
Ztráta oocytů
Minimalizace
vzdáleností
Kontrola pod
mikroskopem
Zaškolení
pracovníka
Kontrola pod
mikroskopem
Klid na práci
Formuláře
vyšetření
Operační sál
Karta pacienta
Amicus
identifikace
recepce
5ti prvková
kontrola
rizika
Záměna
pacienta
bezpečnost
5ti prvková
kontrola
Sálová sestra(VS) s kartou a pacientem
Poučení o anestezii
karta
Interní
předoperační
vyšetření
aanesteziologol
og
souhlas k celkové anestezii
Amicus
Karta pacienta
Genet.vyšetření
Dle karty
Výkon v lok.anestezii
Urolog-operatér
Dle karty
Amicus
připravenost k výkonu – anesteziolog-embryolog-instrumentářka
výkon
Plánovaný
před odběrem
Pacient není na lačno
Nemá předop.vyšetření
Výkon v lokální
anestezii.
V příp. alergie na
lokál. anest.
odložení výkonu
Mražení oocytů
Plánovaný
v den punkce
Nemá genetické
vyšetření
Zamrazit spermie
nebo tkáň
Zamrazit oocyty
Formuláře
vyšetření
Karta pacienta
Amicus
stimulace
recepce
identifikace
5ti prvková
kontrola
rizika
Záměna
pacienta
bezpečnost
5ti prvková
kontrola
Typy stimulačních protokolů
Písemné
informace a
souhlasy
pacientek s
výkony
výkonem
Základní
biochemické
vyšetření
HIV, KS
Karta
Amicus
UZ vyšetření
hormony
Nekompletnost
formulářů či
podpisů
Ovariální
stimulace
Monitorig UZ a
hormonální profil
Indikace k punkci
5ti prvková
kontrola
Doplnění
patřičných
formulářů a
podpisů
Odběratel = zdravotní
pojišťovna či přímo hradící
pacient
pacient
Akreditovaná
zdravotní péče
Trh
zdravotních
služeb
Poskytovatel
-zdravotnické
zařízení
Co přináší akreditace pacientovi
?
• Objektivizovaně maximální kvalitu ve všech aspektech
diagnostiky a léčby

Co znamená akreditace pro odběratele
naší péče, tj.ZP ?
• Objektivizovaně maximální kvalitu péče pro pojištěnce
bez ( zatím) finančního nárůstu

Má zavedení systému řízené kvality
negativní dopad ?
Poskytovatel zdravotní péče je nucen vynaložit :





mimořádné pracovní nasazení managementu
přenos nasazení na ostatní spolupracovníky
velké množství času
finanční prostředky přímé (poradenství, akreditační
poplatky)
finanční prostředky nepřímé (investice do přístrojů –
nutná duplikace stěžejních zařízení)

?
Prokazatelný benefit pro poskytovatele ZP
•

optimalizace pracovních procesů
(„pořádek v domě“)
•
minimalizace a prevence chybování
management rizik
•
účinné mechanizmy interních a externích
kontrol
!
Revised guidelines for good practice in IVF
laboratories
(Hum Rep., 23,6,2008,1253-1262)
• Material of EHRE prepared by SIG in
Embryology /revision of the guidelines
from 2002/
• To respond to the need of embryologists for
support and guidance in their duties
• Complement to the requirements issued by
the Tisssue and Cell Directive
Revised guidelines for good practice in IVF
laboratories
(Hum Rep., 23,6,2008,1253-1262)
•
•
•
•
Staffing and direction
Policies and procedures
Laboratory safety
Identification of patients and their gametes,
zygotes and embryos
• Culture media preparation and quality control
testing
• Handling of embryos, zygotes, oocytes and
spermatozoa
• Oocyte retrieval
Revised guidelines for good practice in IVF
laboratories
(Hum Rep., 23,6,2008,1253-1262)
•
•
•
•
•
•
•
•
Sperm preparation
Insemination of oocytes
Scoring for fertilization
Embryo culture and transfer
Cryopreservation of gamets, zygotes and embryos
Assisted hatching
Preimplantation genetic diagnosis
Quality control and quality assurance
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/23/ES ze dne 31.3.2004 o
stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, získávání,
kontrolu, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a
buněk
• Member States shall bring into force the
laws, regulations and administrative
provisions necessary to comply with this
Directive by 1 November 2006, at the latest.
ESHRE position paper on the EU Tissues
and Cells Directive EC/ 2004/23
• The directive applies to fresh and cryopreserved
reproductive tissues and cells for application to the human
body. This covers gametes, zygotes, embryos and ovarian
and testicular tissues.
• The directive is concerned with issues of safety and quality
in ART such as prevention of transmission of infectious
disease and prevention of misidentification or mix-up of
gametes, zygotes or embryos. Each tissue establishment
has to put in place and update a quality management
system based on the principles of good practice.
ESHRE position paper on the EU Tissues
and Cells Directive EC/ 2004/23
• The directive applies to all ART procedures where
reproductive cells and tissues are being processed,
cultured, banked or stored. This means that intra-uterine
insemination falls under the EUTCD. The terminology
“direct use” is not applicable on reproductive tissues and
cells that will be processed, cultured, banked or stored.
• “Donor” means every human source, whether living or
deceased, of human cells and tissues. Partner donation
means the donation of reproductive cells between a man
and a woman who declare to have an intimate physical
relationship. In a couple, man and woman are considered
donors to each other.
ESHRE position paper on the EU Tissues
and Cells Directive EC/ 2004/23
• Biological testing of the donor is necessary whenever the donated cells
will be processed, cultured, banked or stored. Biological testing for
HIV 1, 2, for Hepatitis B surface Antigen, Hepatitis B Core antibodies
and Hepatitis C antibodies is requested.
• For non-partner donation, additional screening for syphilis and in case
of sperm donation for Chlamydia is required.
• Cells and tissues have to be traceable from donor to acceptor and vice
versa. Traceability is also mandatory to all products and materials
coming into contact with tissues and cells. This includes for instance
all culture media, all culture media supplements and all disposables.
ESHRE position paper on the EU Tissues
and Cells Directive EC/ 2004/23
• A unique European coding system is not applicable to reproductive
tissues and cells for partner donation. A unique code guaranteeing
traceability remains however required.
• • The EU has ordered a workshop at CEN, the European Committee of
Standardization, to propose a unique European coding system which
will apply in case of non -partner donation.
• • In assisted reproduction every misidentification or mix-up of
gametes, zygotes or embryos is to be considered a serious adverse
event.
ESHRE position paper on the EU Tissues
and Cells Directive EC/ 2004/23
• ESHRE interprets the directive to cover ART "from needle
to catheter”. This means that procedures outside of this are
not covered by the directive. Consequently, it is our
opinion that well known side effects to the treatment such
as OHSS are considered outside of the scope of the
directive. However, although the EUTCD is mainly
concerned with the laboratory it also covers clinical
procedures involving procurement of reproductive cells
such as oocyte aspiration.
• IUI is included in the directive as it involves processing of
gametes and this may have a profound impact on
insemination performed outside of regular fertility
clinics/units.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“)
vydává
provozovateli zdravotnického zařízení nebo laboratoře povolení k činnosti
tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře (dále
jen „povolení činnosti pro tkáně a buňky“) a rozhoduje o změně, pozastavení
nebo zrušení tohoto povolení,
kontroluje v tkáňových zařízeních, odběrových zařízeních, jiných
zdravotnických zařízeních a v diagnostických laboratořích, které zacházejí
s tkáněmi a buňkami, dodržování tohoto zákona
Žádost o povolení činnosti pro tkáně
a buňky vždy obsahuje identifikační údaje
žadatele, údaje upřesňující předmět žádosti
a údaje o systému jakosti.
•
Odpovědná osoba tkáňového zařízení při své činnosti zajišťuje, aby
–
–
–
–
–
–
tkáně a buňky byly opatřovány, vyšetřovány, zpracovány, skladovány
a distribuovány v souladu s tímto zákonem a aby každé balení tkání
a buněk bylo propuštěno v souladu s tímto zákonem; propuštění tkání a
buněk a účel, pro který jsou tkáně a buňky propuštěny, odpovědná
osoba osvědčí svým podpisem,
systém jakosti tkáňového zařízení byl provozován a řízen v souladu
s tímto zákonem,
byla zajištěna sledovatelnost, a to každého balení tkání a buněk, se
kterým tkáňové zařízení zachází,
byly Ústavu poskytovány informace za účelem povolení činnosti
tkáňového zařízení a změn povolení,
byla prováděna opatření požadovaná Ústavem a byly o tom poskytnuty
informace Ústavu,
byly shromažďovány údaje pro výroční zprávu podle § 15 odst. 2,
Prameny práva
• 1) Ústavní zákony a vyhlášené mezinárodní smlouvy
• 2) Zákony
• 3) Podzákonné předpisy
Prameny práva
•
•
•
1) Ústavní zákony a vyhlášené mezinárodní smlouvy
Úmluva o lidských právech a biomedicíně
(č.91/2001 Sb) + dodatkový protokol (č.97/2001 Sb.)
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
(č.209/1992 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č.2/1993 Sb.)
2) Zákony
č.20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, novela
zákonem č.227/2006 Sb.
č.48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění
3) Podzákonné předpisy
Doporučené standardy postupu při poskytování a vykazování
výkonů asistované reprodukce (0ZP
30493/01/OZP-200/3-152/6
Úhrada IVF
• § 15 odst.3 zák. 48/1997 Sb. O
veřejném zdrav. pojištění:
výkony asist. reprodukce jsou hrazeny
z veřejného zdrav. pojištění
- ženám s oboustrannou neprůchodností
vejcovodů ve věku od 18 do 39 let
- ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let
Úhrada IVF
• § 15 odst.3 zák. 48/1997 Sb. O
veřejném zdrav. pojištění:
- v souvislosti s mimotělním oplodněním ze
zdrav. pojištění se hradí zdravotní péče
nejvíce 3x za život
Zákon č.227/2006 Sb
Kdo může provádět asistovanou reprodukci?
Zdravotnické zařízení se souhlasem uděleným
Ministerstvem zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví souhlas udělí na základě žádosti
zdravotnického zařízení, jestliže
zdravotnické zařízení splňuje požadavky na technické a
věcné vybavení a
doloží, že postupy a metody asistované reprodukce budou
provádět lékaři se specializací, kterou získali v příslušném
oboru specializačního vzdělávání.
Technické a věcné vybavení zařízení a obory
specializačního vzdělávání lékařů stanoví ministerstvo
vyhláškou.
Zákon č.227/2006 Sb
Za jakých podmínek lze provést asistovanou
reprodukci?
Asistovanou reprodukci lze provést na základě
žádosti neplodného páru, který tuto léčbu hodlá
společně podstoupit
Žádost má písemnou formu, obsahuje též souhlas
muže s provedením umělého oplodnění ženy
souhlas musí být opakovaně vysloven před
každým provedením umělého oplodnění
žádost nesmí být starší než 24 měsíců
Zákon č.227/2006 Sb
Kolik smí být oplozeno vajíček?
Při asistované reprodukci smí být u jedné
příjemkyně oplozeno jen tolik vajíček a
přeneseno do pohlavních orgánů
příjemkyně jen tolik embryí, kolik je podle
současného stavu lékařské vědy zapotřebí k
pravděpodobně úspěšnému navození
těhotenství.
Zákon č.227/2006 Sb
U koho lze provést asistovanou reprodukci?
U ženy v plodném věku (příjemkyně), jestliže
jejímu provedení nebrání zdravotní stav. Za
posouzení zdravotní způsobilosti příjemkyně
odpovídá lékař, který tuto asistovanou reprodukci
provádí.
Zákon č.227/2006 Sb
Kdy lze provést genetické vyšetření embrya ?
• § 27d odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu: :
„Genetická vyšetření embrya jsou povolena pouze ve
vymezených indikacích za účelem vyloučení rizika
vážných geneticky podmíněných nemocí a vad u embryí
před jejich zavedením do děložní dutiny.“
Zákon č.227/2006 Sb
Je dovolena volba pohlaví dítěte?
Jen tehdy, když použitím postupů asistované
reprodukce lze předejít vážným geneticky
podmíněným nemocím mendlovského typu s
vazbou na pohlaví, které
jsou neslučitelné s postnatálním vývojem dítěte
výrazně zkracují život
způsobují časnou invaliditu nebo jiné vážné
zdravotní postižení
podle současných znalostí nejsou vyléčitelné
• Vyhláška MZ ČR ze dne 17.5.2006 , umožňuje provádět
genetické vyšetření embrya v těchto případech:
1) zvýšené riziko chromozomálních aberací ( věk ženy 37,
věk muže 50 let )
2) přítomnost vrozené chromozomální aberace jednoho
nebo obou rodičů
3) riziko závažné geneticky podmíněné nemoci nebo vady
v rodině
4) tři opakované samovolné potraty ženy
5) porod nebo potrat dítěte s vrozenou vadou, které lze
vyšetřením předejít
6) těžká patospermie
7) selhání implantace ve dvou a více cyklech
• Adekvátní genetické poradenství.
Národní registr asistované
reprodukce 1993-2007
• 1993-1997 (registr veden
Sekcí AR ČGPS)
• 1998-2006 (Zákon na
ochranu osobních dat)
• 2007 (NRAR ÚZIS)
Statut embrya
• Legislativní pohled
• Filosoficko-náboženský pohled
• Terapeutický potenciál embryonálních
kmenových buněk?
Dostupnost ART
• Legislativa (manželství, věk….)
• Ekonomické faktory
• Kombinace sociologicko-kulturních vlivů,
restriktivní legislativy a diktát zdravotních
pojišťoven (vícečetná těhotenství →redukce
vícečetné gravidity)
Etické diskuse
• Dárcovství pohlavních buněk a embryí
(zdroje, nábor, anonymita, kompensace)
• Kryokonzervace pohlavních buněk, embryí
a tkání
• PGD
• HLA matching
• Vícečetná těhotenství
• Věk pacietky
Vícečetná těhotenství
• 1/ Výzkum (možnosti selekce jednoho
embrya při maximální úspěšnosti)
• 2/ Způsob vykazování výsledků
• 3/ Informace (pacientů, úředníků,politiků..)
Počet přenášených embryí v programu IVF
(USA, 2001)
2,8
1,3
6,2
7,2
27,3
One
20,6
Tw o
Three
Four
Five
Six
More
34,5
Multiple births per ART birth in U.S.
according to the insurance mandate status
Multiple births per ART birth in U.S. according to the insurance mandate status
4
3,5
3
2,5
payed
2
not-payed
1,5
1
0,5
0
´90
´91
´92
´93
´94
´95
´96
´97
´98
´99
´00
´01
Ochrana reprodukčních funkcí v souvislosti s
gonadotoxickou léčbou
• Kryokonzervace spermií (Blood´s case)
• Transpozice ovarií
• Kryokonzervace oocytů – onkologie,
„odložená těhotenství“ (vzdělání, kariera,
povinnosti vers. rodina)
• Kryokonzervace ovariální tkáně
(autotransplantace, xenotransplantace)
• Kryokonzervace embryí – délka skladování
Kmenové buňky
• Terapeutické klonování
• Reprodukční klonování
PGD
• Prolnutí genomiky a léčby neplodnosti
• Velmi časná metoda prenatální diagnostiky
(„pregravid diagnosis“)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
OD
-35
35-39
40 a více
USA - public approval of various uses of PGD [2004]
80
70
60
50
Muži
40
Ženy
30
20
10
0
fatal
HLA match
Adult-onset
Sex
Intelligence/strength
PGD
• HLA typing
• „late onset diseases“
• „X-linked diseases“→volba pohlaví
(sociální indikace, family balancing)
Percentage of ICSI cycles
Czech Republic 1996-2005
70
60
50
40
% ICSI
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
The use of ICSI in Europe (ESHRE
2005)
52
50
48
46
% ICSI
44
42
40
38
´1997
´2002
Věk ženy
•
•
•
•
•
„ A child is a joy at any age“
Prodlužující se život, zejména žen
Zájem dítěte je na prvním místě
Etická a morální problematika
Praktická problematika všedního dne –
mezigenerační problémy
Počet IVF cyklů / 1 milion obyvatel ve vybraných
evropských zemích
Země
1997
2000
Dánsko
Francie
Śvédsko
ČR
Slovinsko
Maďarsko
1448
780
952
778
1830
961
1038
2003
854
998
621
Procento narozených dětí po IVF ve
vybraných evropských zemích
Země
Dánsko
Francie
ČR
Slovinsko
Maďarsko
1997
2,63
1,21
1,97
2000
3,7
1,4
2003
3,1
4,0
1,7
Úhrná plodnost (počet dětí/ 1 ženu):
Německo vers. ČR
3
2,5
2
Germany
1,5
Czech.Rep.
1
0,5
0
´65
´70
´75
´80
´85
´90
´95
´00
Live births per transfer for fresh embryos from own and
donor eggs
ART succes rates. US departement of Health and Human
services,CDC,1999
60
50
40
Own eggs
Donor
30
20
10
9
´4
7
´4
5
´4
3
´4
1
´4
9
´3
7
´3
5
´3
3
´3
1
´3
9
´2
´2
7
0
Births and age structure of mothers
Czech republic 1991 - 2005
0,20
0,18
Plodnost (na 1 ženu)
0,16
0,14
0,12
1991
1993
1996
1999
2002
2005
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
BK.
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Věk
ČR – předpokládaný vývoj plodnosti a její
rozložení vzhledem k věku matky v letech
2003 - 2065
1,8
Úhrnná plodnost (na 1 ženu)
1,6
1,4
15–19
20–24
30–34
35+
25–29
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2003
2010
2020
2040
2065
Nárůst počtu párů s poruchou
plodnosti lze očekávat z důvodu:
• Stále se zvyšující věk prvorodiček
• Nárůst incidence mužské neplodnosti
• Zvyšující se incidence sexuálně přenosných
chorob (chlamydie)
• Nárůst obezity
• Zvyšující se počet páru s porušenou
plodností v důsledku úspěšné onkologické
léčby
Úhrada mimotělního oplodnění v
okolních zemích
Země
Úhrada
Česko
3 cykly do 39 let
Slovensko
3 cykly do 38 let
Maďarsko
5 cyklů
Slovinsko
6 cyklů (první 2 s
přenosem pouze 1
embrya), po každém
porodu další 4 cykly
nehrazeno
Polsko
ART – právní úprava ve střední
Evropě
Země
ČR
Zákon vers. odborné
doporučení /guidelines/
Zákon +
Slovensko
Guidelines
Maďarsko
Zákon +
Slovinsko
Zákon +
Polsko
Guidelines