Zpravodaj_5_2014

Komentáře

Transkript

Zpravodaj_5_2014
Zpravodaj
Ročník XXV., číslo 5 – říjen 2014
ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení občané,
máte v rukou poslední číslo Zpravodaje ve volebním období samosprávy,
která vzešla z komunálních voleb v roce
2010. V tomto roce volby vystavily červenou kartu tehdejšímu vedení radnice
(ODS a ČSSD). S velkou převahou získala důvěru kandidátka Nestraníků, kterou
jsem tehdy vedla. Ovšem i se 7 mandáty
bylo nutné sestavit koalici (Nestraníci,
ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů). I když vedení radnice bylo
poměrně stabilní, byla jeho práce ovlivněna nesourodostí názorů
a s tím spojenými kompromisy.
Programové prohlášení zastupitelstvo plnilo. Míra jeho naplnění
byla závislá nejenom na profesionalitě zaměstnanců Města, ale také
na pracovitosti jednotlivých zastupitelů, která se dá vyjádřit jejich
podílem na práci výborů a odborných komisí. Finanční a kontrolní
výbor, které ze zákona povinně zřizuje každé zastupitelstvo, plnily
v průběhu volebního období své úkoly. Bohužel to samé nelze říci
o komisích rady města, z nichž pouze malá část pracovala pravidelně. Citelně tak chyběla vlastní aktivita a systematická práce zejména
stavební a dopravní komise.
Zajištění vysokého nasazení a odbornosti zaměstnanců si vyžádalo změny (v některých případech i opakované) ve struktuře úřadu,
ve vedení odborů, ale i v čele organizací zřízených nebo založených
Městem (škola, služby města, infocentrum). Samostatnou kapitolou
byl problém s dotační akcí, která se realizovala v předchozím volebním období. Městu byla za předražení zakázky a porušení smlouvy
o dotaci vyměřena sankce v řádech desítek milionů Kč. Usilovným
jednáním byl dosažen relativní úspěch a snížení sankce na necelých
5 mil. Kč, které město muselo z rozpočtu uhradit. To vše spotřebovávalo hodně energie i času, který má každá samospráva vyměřen
délkou volebního období.
Volební období 2010 – 2014 bylo významné zejména proto, že
město schválilo dva zásadní koncepční dokumenty – nový Územní
plán a Strategii rozvoje na dalších 16 let. I když jejich přijetí na půdě
zastupitelstva města bylo jednomyslné, následně pak jejich naplňování rozdělilo nejenom koalici a zastupitelstvo, ale i veřejnost. Zcela
legitimně probíhající proces na úrovní územního plánování se změnil ve velmi ostře vyhrocenou a demagogicky vedenou bitvu. Boj
se nesoustřeďuje na věcné a důsledné prověření zastupitelstvem
přijatého záměru v procesech, vedených nezávislými orgány státní
správy a pod zákony upravenou kontrolou veřejnosti, ale na označení nepřítele a boj proti němu.
Město předáváme v mimořádně dobré finanční kondici. Kromě
toho, že hospodaří zcela bez úvěru (v roce 2013 byl splacen poslední úvěr, přijatý Městem v předchozím volebním období ve výši
4,4 mil. Kč na financování kanalizačních přípojek při dostavbě kanalizační sítě města v projektu Labe-Loučná), má v mimorozpočtových zdrojích velmi silnou finanční rezervu, tvořenou zejména příj­
my za úspěšně provedenou privatizaci bytového fondu, přijatého
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
od státu. Ve státních dluhopisech a na bankovních účtech má město
uloženo 77 mil. Kč. Tato finanční rezerva by neměla být v následujících letech použita na běžné výdaje ročního rozpočtu města (město
by mělo spotřebovávat pouze to, co je v možnostech jeho běžných
příjmů), ale pouze k financování zásadních investic, potřebných pro
další rozvoj města.
Každé komunální volby jsou jiné. Letošní volby se vyznačují vysokým počtem kandidujících volebních stran, tahem na bránu jejich
lídrů, vyjádřeným předvolebními kampaněmi a také zcela novým zážitkem osobně zaměřené negativní kampaně.
Bohdanečský občan, který půjde ke komunálním volbám
10. a 11. října 2014, bude o budoucnosti svého města rozhodovat
sám za sebe a sám za sebe se také rozhodne, zda a případně čím
se ve své volbě nechá ovlivnit a komu svěří správu města.
Květoslava Jeníčková, starostka
Město Lázně Bohdaneč ve spolupráci
s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s.
Vás srdečně zve na
KONCERT K VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
26. října 2014 od 15 hodin
v kostele sv. Maří Magdalény na Masarykově náměstí
Komorní soubor Škroup
Vás srdečně zve na
KONCERT K 40. VÝROČÍ
OBNOVENÍ ČINNOSTI SOUBORU
26. října 2014 v 10 hodin
v Langrově síni radnice
zazní skladby A. Dvořáka, L. Huky, F. A. Míči,
W. A. Mozarta, J. Myslivečka, D. Škroupa a P. Zdvihala
OKÉNKO MÍSTOSTAROST Y
Handicap Fish Cup 2014
V sobotu 6. září 2014 se konaly na rybníku Bašta v Lázních
Bohdanči závody hendikepovaných v lovu ryb na udici. Soutěž pořádala místní organizace Českého rybářského svazu z Přelouče.
Jednalo se již o 7. ročník, kterého se zúčastnilo 8 týmů z domovů pro hendikepované spoluobčany Pardubického kraje: Domov
u studánky Anenská Studánka, Domov na rozcestí Svitavy, Domov
pod hradem Žampach, Domov na zámku Bystré, Domov sociálních
služeb Slatiňany, Domov pod Kuňkou, Chráněné bydlení Pardubice – DKP Ráby a Chráněné bydlení Přelouč – DKP Ráby.
Celkově se soutěže zúčastnilo 58 hendikepovaných, které doprovázelo celkem 12 zaměstnanců z výše uvedených domovů.
Na jednotlivých stanovištích se o soutěžící starali rybáři z MO
Přelouč a to nejen radou a předvedením techniky lovu, ale i zapůjčením lovného nářadí. Počasí soutěži přálo, všichni si užili
Každý rybář má ze svého úlovku radost.
slunečného dne při chytání ryb. Svačinu pro soutěžící roznášeli
pořadatelé přímo na stanoviště. Na rybník bylo navezeno přes
5 metráků ryb, takže pocit z lovu ryb si všechny týmy určitě užily.
Každý z týmů získal víc než 250 bodů, tedy převedeno na centimetry úlovku, každý účastník vytáhl z vody v součtu centimetrů jednotlivých úlovků více než dva a půl metru ryb.
Pro všechny soutěžní týmy byly jako odměna připraveny medaile a dort. První tři týmy obdržely pohár. O ceny ale v tomto
případě určitě nešlo.
Pořadatele z Českého rybářského svazu v Přelouči a Lázních Bohdanči podpořil Pardubický kraj, Města Přelouč a Lázně Bohdaneč,
Lesy ČR a Hainz. Jenom pro pořádek uvádím, že pohár pro vítěze se
v letošním roce stěhoval do Svitav, ale radost z dobré akce měli určitě
všichni soutěžící i pořadatelé.
Zdeněk Gilar, místostarosta
Příjemně strávený den u vody budou účastníkům soutěže připomínat
zasloužené medaile.
INFORMACE Z ODBORU ROZVOJE MĚSTA
Rekonstrukce a přístavba základní školy
V předchozích číslech Zpravodaje jste byli informováni o výběrovém řízení na projektanta prováděcí stavební dokumentace pro celkovou rekonstrukci a přístavbu budovy základní
školy včetně budovy “malé“ školy s umístěním školní družiny
a knihovny. Tato veřejná zakázka byla po posouzení nabídek
zrušena. Účastníci soutěže zpochybnili stavebně technické
řešení přístavby hlavní budovy podle celkové koncepce řešení školního areálu, který byla přijata v roce 2003 a která byla
v průběhu let 2011-2014 v součinnosti se základní školou i stavební komisí zaktualizována.
O této nové situaci jednala stavební komise a doporučila
radě města ověřit navržené stavebně-technické řešení novými
Koncepčními studiemi. Návrh Zadání pro tyto studie schválila
rada 20. 8. 2014. Nyní probíhají s oslovenými architekty konzultace možných provozních a stavebně-technických řešení
zohledňujících již existující a vyprojektované objekty. Nové
návrhy budou vypracovány do konce měsíce října. O dalším
vývoji projektového záměru bude rozhodovat již nově zvolená
samospráva.
Lucie Paclíková, odbor rozvoje města
2 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Otazníky kolem radniční restaurace
Na prvním srpnovém jednání rozhodla rada města o pokračování v projektu stavebních úprav radniční restaurace bez tankového
piva. Již v minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o požadavku
dotčených orgánů na vypracování projektu pro provedení stavby
(DPS), tedy dalšího stupně projektové dokumentace, a to s ohledem
na náročnost budoucího provozu. Součástí DPS, kterou v tuto chvíli zpracovává hradecká společnost HMP top, je také výkaz výměr
a položkový rozpočet, ty jsou důležité pro následné výběrové řízení
na dodavatele stavby. Projekt by měl být dokončen v předposled-
ním říjnovém týdnu a poté znovu absolvuje vyjadřovací „kolečko“
u dotčených orgánů vč. památkářů. Mohlo by se zdát, že je celý
proces zbytečně komplikovaný, počáteční zdržení ale zajistí plnohodnotné podklady pro kvalifikovaný výběr zhotovitele i pro vlastní
průběh stavebních prací.
Uvedené skutečnosti naštěstí neměly vliv na to, že bylo ke dni
4. 9. 2014 stavebním úřadem zahájeno řízení o vydání stavebního
povolení. Pokud nenastanou komplikace, mohlo by být výběrové
řízení na zhotovitele stavby vyhlášeno do konce roku.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Řešení nemotoristické
dopravy ve městě
Platný územní plán vymezuje část pozemků ležících podél komunikace II/333 vedoucí východním směrem z LB do Hradce Králové
jako veřejně prospěšnou stavbu. Za účelem výstavby cyklostezky
byla zpracována dokumentace pro územní řízení. Cyklostezka
je navržena jako stezka se společným provozem chodců a cyklistů.
Začátek navrhované stezky je u rodinného domu č. p. 25 v Langrově
ulici. Trasa cyklostezky vede po levé straně silnice a ukončena je
na polní cestě zpřístupňující areál golfu. Délka navrhované trasy je
téměř 1,4 km.
Odbor rozvoje města oslovil vlastníky pozemků, kterých se navržená stavba dotýká, a seznámil je s připravovaným záměrem výstavby cyklostezky. Pozemky jsou v současné době využívány jako
zemědělská půda. Pro další přípravu projektu je nutné část dotčených pozemků odejmout ze zemědělského půdního fondu
a úspěšně absolvovat řízení o umístění stavby. Teprve následně
může být provedeno geometrické zaměření, na jehož základě se
oddělí příslušná část pozemku vyhrazená stavbě, a současným majitelům bude nabídnuto její odkoupení.
Příprava výstavby liniových tras je dlouhodobý proces. Z pohledu
projektanta je nutné záměr v každé fázi projektové přípravy projednat s dotčenými orgány, a to třeba i několikrát. Z pohledu investora
je nutné řešit majetkoprávní vztahy. Pro uvedený záměr předpokládáme financování z dotačních prostředků, je proto nutné mít
vyjasněné vlastnictví pozemků. O náročnosti přípravného procesu
vypovídá fakt, že dotčené pozemky jsou v současné době ve vlastnictví více než 40 fyzických a právnických osob a některé z nich jsou
zatíženy církevní restitucí.
Dalším projektem řešícím bezpečný provoz cyklistů přímo v ulicích města je úprava nemotoristické dopravy ve městě Lázně
Bohdaneč. Uspořádání páteřních komunikací I/36 a II/333 neumožňuje technicky vymezit v rámci jízdního pruhu motorových vozidel
vyhrazený jízdní pruh pouze pro cyklisty. Město rovněž není vlastníkem těchto komunikací. Komunikace I. třídy je v majetku ŘSD ČR
a komunikace II. třídy je ve vlastnictví Pardubického kraje, přičemž
správu a údržbu zajišťuje SÚS Pardubice.
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů v ulicích města
byly v první polovině tohoto roku prověřeny dopravně vytížené lokality a v této souvislosti vytipována kolizní místa motorové a nemotorové dopravy. Jedná se celkem o 8 lokalit, pro které byla
vypracována projektová dokumentace, řešící úpravu kolizních míst
zejména formou vodorovného a svislého dopravního značení a v některých případech i drobnými stavebními úpravami.
Dokumentace byla předána k vyjádření dotčeným orgánům a následně bude předložena Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic za účelem vydání stavebního povolení. Poté bude možné vypsat
poptávkové řízení na zhotovitele stavebních úprav a zahájit realizaci navržených opatření ještě v průběhu letošního roku v závislosti
na příznivých klimatických podmínkách.
Náklady na úpravu jednotlivých dopravních situací byly vyčísleny
ve výši řádově desítek tisíc korun. Stavebně nejnáročnější je úpra-
Ř Í J E N
2 0 1 4 Úprava kolizních míst motorové a nemotorové dopravy ve městě.
va křížení místních komunikací ul. Spojovací s ul. Pod Břízami a ul.
Za Sokolovnou, kde byly náklady vyčísleny ve výši více než 400 tis.
Kč. Jedná se o dopravně nebezpečnou lokalitu s rizikovým pohybem žáků navštěvujících místní základní školu.
Realizace uvedených koncepčních opatření usměrní nemotoristickou dopravu mimo frekventované komunikace I. a II. třídy. Doprava motorových vozidel bude ovlivněna pouze jejím zklidněním.
Stavbou nebudou dotčeny jiné pozemky než ty, které jsou v majetku
Města jako vlastníka komunikace.
Lucie Paclíková, odbor rozvoje města
| 3
Informace o stavebních akcích
odboru správy majetku
Oprava fasády radnice
Na konci měsíce srpna byly dokončeny
práce na opravě fasády na budově radnice
a přilehlé zdi. Stále ještě probíhají práce
na opravě podloubí. Původní sondy totiž
odhalily pouze 6 mm omítky, na sloupech
podloubí jsou ale omítky o tloušťce min.
9 mm. Z tohoto důvodu je nutné nanést
více vrstev sanačních omítek tak, aby byly
dodrženy všechny technologické postupy.
Práce na podloubí radnice by měly být dokončeny do 7. listopadu 2014.
Na opravě fasády spolupracovalo Město a realizační firma s památkáři, kteří
sledovali a kontrolovali průběh oprav. Vyjádření Ing. arch. Jana Kadlece z Národního památkového ústavu v Pardubicích
je dostatečnou odměnou za odpovědný
přístup k opravám historických objektů:
„Město Lázně Bohdaneč patří mezi města
a obce našeho regionu, která odpovědně
přistupují k zachování a obnově historicky cenných a památkově chráněných
nemovitých kulturních památek ve svém
vlastnictví. O tom svědčí například i citlivě
realizovaná oprava střechy a fasády radnice města.“
Demolice objektů č. p. 54 a 135
V současné době probíhají dokončovací
práce po demolicích objektů č. p. 54 a 135.
U objektu č. p. 54 zbývá provést ukončení
přípojky plynu do země zemní soustavou.
Z důvodu legislativních postupů vyžadovaných firmou RWE nebyly tyto práce dosud
dokončeny. U objektu č. p. 135 bude ještě
osazen pilíř k přípojce plynu a provedeny
budou terénní úpravy včetně osetí travní směsí. Termín dokončení je stanoven
do 31. 10. 2014.
Oprava hřbitovní zdi se zvoničkou
V měsíci září byla dokončena oprava
hřbitovní zdi a zvoničky. Práce na opravách
bylo nutné organizačně sladit s činností archeologů. I při této stavební akci spolupracovalo Město a zhotovitel úzce s památkáři.
Ing. arch. Kadlec označil výsledek opravy
za zdařilý.
Oprava podlahy v sokolovně
Stávající dřevěná podlaha na balkoně,
která byla již zcela nevyhovující a ve velmi
špatném technickém stavu, byla obměněna novým linoleem pro vysokou zátěž,
včetně nových podkladních vrstev. Podlaha byla převzata mimo jiné za přítomnosti
zástupců TJ Sokol bez připomínek.
Rekonstrukce sjezdů v ulici
Zborovská
V této chvíli probíhá výběrové řízení
na Rekonstrukci sjezdů v ulici Zborovská.
Rekonstruováno bude celkem 9 sjezdů.
Po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem by měly být práce ukončeny nejpozději do jednoho měsíce od zahájení
rekonstrukce.
Jitka Vomlelová, odbor správy majetku
Nový ředitel Služeb
se představuje
Vážení spoluobčané, dovolte, abych se
vám představil, jmenuji se Josef Doležel
a jsem od 1. 10. 2014 jmenován do funkce
ředitele SmLB.
Nejsem sice bohdanečský rodák, ale
jsem určitě bohdanečský patriot. V Lázních
Bohdanči bydlím a pracuji od roku 1981. Vystudoval jsem ČZU
v Praze a v posledních 20 letech jsem pracoval jako vedoucí
výroby v Rybničním hospodářství s.r.o. Lázně Bohdaneč. Mám
tedy kladný vztah k technice i k přírodě. Obě tyto složky mají vliv
na životní prostředí a v rámci údržby městské zeleně jsou ve stálé interakci. Správné fungování SmLB, jak po stránce údržby, tak
4 |
po stránce správného fungování vnitřního kontrolního systému
jsou důležité pro hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu
veřejné správy.
Chci navázat na práci svých předchůdců a spolu se stávajícími
pracovníky SmLB poskytovat kvalitní služby k plné spokojenosti
občanů města. V dohledné době se jedná např. o nákup profesionální sekačky, která by měla částečně nahradit dosluhující stroje,
a o opravu chodníků Na Lužci a v ulici Dukelská. Dále bych se
rád zkontaktoval s technickými službami okolních obcí za účelem
možné spolupráce.
Věřím, že své zkušenosti s řízením, ekonomické znalosti a organizační schopnosti uplatním ke spokojenosti většiny občanů.
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Josef Doležel, ředitel SmLB
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Kde jsme se potkali…
diční koncert Vysokoškolského uměleckého
souboru Pardubice s vynikajícím dirigentem
Tomášem Žídkem.
Výstava 500 let
Opatovického kanálu
6. září proběhla v Langrově síni radnice vernisáž
k zahájení putovní výstavy 500 let
Opatovického kanálu. Akci udělila záštitu
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská, která ji také společně se starostkou města zahájila. Několik
slov o historii vodního díla přidal také kronikář města.
Příjezd sv. Martina na bílém koni
Ve spolupráci s MŠ Lázně Bohdaneč
přivítáme ve středu 12. listopadu ve městě
svatého Martina na bílém koni. Ten do Lázní
Bohdanče dorazí po zpívání dětí na zahradě
mateřské školy. Vezměte lampiony a přijďte
ho se svými dětmi uvítat i vy.
probíhá také tematická fotosoutěž žáků základních škol z regionu. Stále máte šanci vybrat jejího vítěze. Ten bude vyhlášen na Dni
Opatovického kanálu v úterý 28. října
v areálu Rybničního hospodářství a odnese
si hlavní cenu – tablet. Hlavní lákadlem bude
v tento sváteční den stoprocentně výlov rybníka Broumaru, těšit se můžete i na tradiční
Loučení s ptáky v národní přírodní rezervaci a na místo se přesune také putovní výstava o Opatovickém kanálu.
…a kam vás zveme
Výstava, která je součástí celé řady akcí,
jimiž si letos připomínáme významné výročí
této stavebně-technické památky, je k vidění na radnici až do 24. října. Současně s ní
MAS Bohdanečsko informuje
Systém regionálního značení
výrobků a služeb
je koordinován
na národní úrovni
Asociací regionálních značek (www.regionalni-znacky.cz). V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje
správu dané značky, komunikuje s místními
výrobci i s Asociací regionálních značek.
Certifikát výrobkům po splnění jednotných
pravidel uděluje v každém regionu nezávislá
certifikační komise.
Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:
• potraviny a zemědělské produkty
např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje,
med apod.
• řemeslné výrobky a umělecká díla
např. výrobky ze dřeva, keramiky, skla
nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky,
šperky, nábytek, upomínkové předměty,
pohlednice apod.
• přírodní produkty
např. lesní plody, léčivé byliny, čaje,
extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
kompost, minerální voda apod.
O regionální značku „Kraj Pernštejnů regionální produkt“ se mohou ucházet výrob-
Ř Í J E N
2 0 1 4 Koncert k výročí vzniku samostatného
československého státu
V neděli 26. října od 15 hodin zazní
v kostele sv. Maří Magdalény na náměstí traky a produkty pocházející z Regionu Kunětické hory, Bohdanečska a Holicka.
V prvním kole bylo označeno
regionální značkou s motivem
dubového listu celkem 9 výrobků, z toho 4 výrobky pochází
právě z území MAS Bohdanečsko. Jmenovitě jahody
od Houdy z Přelovic, strašovský Paličák, Pernštejnský kapr
a dekorativní květinová vazba,
obojí z Lázní Bohdanče.
Hlavním cílem regionálního značení je
zviditelnit území Bohdanečska a upozornit
na zajímavé produkty, které u nás vznikají. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové
kontakty a možnost nových forem spolupráce. Pravidelně vycházejí také noviny Doma
v Kraji Pernštejnů, které jsou k dispozici např.
v bohdanečském informačním centru.
Místní akční skupina Bohdanečsko vyzývá zájemce k podání přihlášky do 2. kola certifikace regionálních
produktů „Kraj Pernštejnů regionální
produkt“. Své výrobky můžete přihlásit do 10. 10. 2014.
Ukončené projekty
V červnu 2014 byl ukončen projekt
Rozvoj MAS Bohdanečsko v gesci Stát-
Předprodej vstupenek na vánoční
koncerty
Vzhledem k pomalu blížícímu se konci
roku si dovoluji již nyní informovat o předprodeji vstupenek na vánoční koncerty
mnoha interpretů po celé ČR.
Za celé MIC děkuji všem, kteří stále přinášejí do infocentra víčka a přispívají tak
na léčbu mnoha zdravotních problémů Justýnky. Její maminka hradí nákladnou léčbu
z víček odevzdaných do výkupu.
Stále se k nám můžete připojit na facebooku, nebo nás osobně navštivte v infocentru, kde se vám budeme k vaší spokojenosti rádi věnovat.
Vladislava Kerlesová, ředitelka MIC
ního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a byla podána finální zpráva
o ukončení projektu na regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. V rámci projektu byly realizovány tyto výstupy: analýza
území pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko na období 2014 – 2020, organizační
struktura MAS, informační akce
pro veřejnost, propagační materiály,
tvorba webových stránek a realizace tréninkové výzvy.
Od dubna do srpna byl na území realizován projekt Strategie komunitně
vedeného územního rozvoje MAS Bohdanečsko z Operačního programu Technická pomoc. V rámci tohoto projektu byla
dokončena analytická a strategická část
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Bohdanečsko na období
2014 – 2020 (SCLLD). Pro veřejné projednávání SCLLD byla ustanovena pracovní skupina, která se během léta sešla
hned třikrát, 19. 6 v. Rohovládově Bělé,
9. 7. v Lázních Bohdanči a 28. 8. v Živanicích. Jednání pracovní skupiny předcházelo uspořádání informačního semináře
pro veřejnost s cílem informovat o tvorbě
dokumentu SCLLD, který se uskutečnil
v květnu v živanické sokolovně.
Daniela Dvořáková, manažerka MAS
| 5
Cyklotrasy na Bohdanečsku
doplnily nové mapy
Šest nových tematických map cyklotras
„Podél Opatovického kanálu“ bylo v polovině září nainstalováno v obcích na Bohdanečsku. Těšit se z nich mohou turisté, ale také
obyvatelé v Břehách, Vápně, Přepychách,
Žáravicích, Chýšti a Pravech. Kromě mapy
a textu o území a cyklotrasách informují tabule o akcích, přírodním bohatství a naučných stezkách, o stavbách na Opatovickém
kanále a v neposlední řadě představují MAS
Bohdanečsko a regionální produkt Kraje
Pernštejnů. „Jsme rádi, že se podařilo na-
vázat na úspěšný projekt doplnění cyklotras
doprovodným mobiliářem z předchozích let,
zároveň jsme také zareagovali na rozšíření
území Bohdanečska o 4 nové obce,“ říká
předsedkyně svazku obcí Květoslava Jeníčková.
Akce je součástí svazkového projektu
Komplexní propagace mikroregionu
Bohdanečsko, který je spolufinancován
Pardubickým krajem. Těsně před dokončením jsou i jeho další části – brožura
k významnému výročí Opatovického kanálu a spuštění nového webu svazku obcí
na stávající adrese bohdanecsko.cz.
Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Nová turistická mapa v Žáravicích, v pozadí
kamenný kříž a hasičská zbrojnice.
Z P R ÁV Y Z E Z Á K L A D N Í Š KO LY A M AT E Ř S K É Š KO LY L Á Z N Ě B O H DA N E Č
Ukončení školního roku
Nový školní rok „Pozor, jedeme!“
Rozloučení s předškoláky a závěr školního roku
proběhlo 12. 6. v bohdanečské Sokolovně. Děti
s učitelkami připravily hudebně-taneční vystoupení na téma barev. Rodiče tak mohli
své děti vidět jako žluté motýlky a pruhované včelky, modré námořníky, červené jahůdky, autíčka či fotbalisty. Nechyběly ani společné písničky a stužkování předškoláků. Tuto akci finančně zajistil
Klub rodičů při mateřské škole. Díky této podpoře jsme mohli pořídit
knížky pro předškoláky, kostýmy, dekorace, ozvučení a zaplatit pronájem Sokolovny. Děkujeme rodičům za podporu.
Město Lázně Bohdaneč vybudovalo přes léto na zahradě mateřské školy malé dopravní hřiště. Děti dostaly také novou výbavu: koloběžky, odrážedla, helmy, dopravní značení a benzínovou pumpu.
Počasí nám zatím přeje, tak můžeme nové hřiště plně využívat. Velmi
Předškoláci si užívají poslední pěkné dny na novém dopravním hřišti.
dobře slouží jako podpora vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy
a při rozvoji pohybových dovedností dětí. Děkujeme všem, kteří se
na realizaci podíleli.
Sokolovna se na malou chvíli proměnila
v rozkvetlou louku plnou včeliček.
Malí námořnici si svoji poslední
předprázdninovou plavbu užili.
Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
a Mateřská škola Lázně Bohdaneč
Vás zvou:
SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI
přijede do Lázní Bohdanče v úterý 12. listopadu 2014
Sejdeme se na zahradě mateřské školy v 17 hodin, děti s lampiony.
Příchod zimy přivítáme písničkami
a pak se vydáme průvodem ulicí
Za Sokolovnou k Tyršově ulici.
Těší se na Vás všechny děti
i učitelky MŠ.
A jak dál?
V novém školním roce již nejstarší děti zahájily předplaveckou
výuku v Pardubicích. Od ledna bude také probíhat lyžařský výcvik.
Obě tyto sportovní aktivity jsou u dětí velmi oblíbené a vedou k rozvoji pohybových dovedností dětí. Novinkou je v tomto školním roce
vzdělávací projekt pro předškolní děti s názvem Tajemství přírody –
pokusy. Jedná se o praktické činnosti a pozorování přírodních jevů.
Projekt má děti motivovat k dalšímu poznání a učení hrou a podporovat rozvoj jejich přírodovědné gramotnosti. Povedou jej zkušení
lektoři a je akreditován MŠMT.
Během roku, jako doplnění školního vzdělávacího programu,
čekají děti divadelní představení, výlety, exkurze a kulturní akce. Již
tradičně přivítáme ve středu 12. 11. Martina na bílém koni. Celý
školní rok bude v MŠ prostoupen českými tradicemi a pozorováním proměn v přírodě. Od října začíná ve školce také Flétnička
a První krůčky s angličtinou. Oba kroužky jsou vedeny učitelkami
z MŠ a jsou pro školkové děti zdarma. Přejeme všem dětem a rodičům pěkný školní rok.
Aneta Burešová, zástupkyně ředitele pro MŠ
6 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Začínáme nový školní rok
1. září usedlo do nových lavic prvních tříd 39 žáčků. Čekají je nejen zkušené a milé paní učitelky, ale také mnoho různých činností.
S novými učebnicemi a sešity jim bude učení rychle utíkat, doplní
je také výuka angličtiny, která naváže na kroužek ve školce, aby
nenásilnými a hravými aktivitami přirozeně začlenila cizí jazyk do ži-
vota dětí. Rodiče mohou své děti přihlásit na nepovinnou výuku
šachů nebo vybrat některý ze široké nabídky kroužků či zapsat
dítě na lyžařský výcvik.
Na druhém stupni již začaly přípravy školního divadelního
představení, kterým každoročně vrcholí ve škole advent. Pod
vedením paní učitelky Lenky Miadikové vzniká představení Pasáček vepřů na motivy pohádky H. Ch. Andersena. K potlesku publika však vede ještě dlouhá cesta, nácvik představení se dvěma
skupinami herců, příprava kulis, kostýmů, rekvizit i hudebního
doprovodu.
Máme před sebou i řadu sportovních a žákovských soutěží. Doufáme, že navážeme na úspěchy našich žáků v loňském
roce. Nebylo jich málo. M. Mocek z 5. ročníku a P. Danielka z 6.
ročníku zvítězili ve svých kategoriích v okresním kole Pythagoriády. Družstvo starších žáků vybojovalo 3. místo v Olympiádě
v malé kopané. A. Greňová se umístila na 1. místě v Přírodovědné soutěži DDM Alfa. Žáci 9. ročníku M. Rauer a J. Řeřucha
získali 2. a 4. místo v náročné soutěži Praktická elektronika.
P. Peleška byl v soutěži O nejrychlejšího chlapce a děvče
Pardubic na 2. místě, D. Šustrová na 3. místě. Všem ještě jednou gratulujeme.
Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Lázně Bohdaneč za finanční podporu, díky které se daří vytvářet dětem zajímavý a pestrý
vzdělávací program doplněný nadstandardními aktivitami.
První zářijový den byl v Lázních Bohdanči slavnostním pro 39 prvňáčků.
Základní škola Na rovině
informuje
V září nastoupilo do základní školy 21
dětí. Máme dvě třídy, děti se učí v tzv. trojročích. Další děti jsou hlášeny ve škole
jako domácí školáci, učí se s rodiči doma,
do školy jezdí na přezkoušení a často
i na návštěvu. Školní družina nabízí nově
i odpolední kroužky, jejichž nabídku můžete sledovat na našem webu. Od září běží
program Montessori školička v prostorách mateřského centra.
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel školy
Připravujeme dílničky pro rodiče s dětmi, nabízíme rodičům možnost přijít si s dětmi v dopoledním čase v Montessori připraveném prostředí „pohrát“. Stačí se ozvat
Katce Braunové, kontakt naleznete opět
na našem webu.
Škola plánuje na podzim dvě víkendové
akce. V sobotu 4. října od 8 do 12 hodin
proběhne Montessori dílna – práce s pomůckami pro učitele, rodiče a zvídavou
veřejnost. A 8. listopadu zveme zájemce
na workshop Modely povrchů Země.
Pavlína Václavíková, ZŠ Na rovině
Střípky z hasičárny
Čas nezadržitelně ubíhá, opět je tu podzim, a proto jen malé poohlédnutí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lázně Bohdaneč v průběhu roku nadále zasahovala u požárů, dopravních
nehod, odstranění nebezpečného hmyzu a ostatních událostí.
Již zmiňovaný nebezpečný hmyz byl o prázdninách a na počátku
školního roku častým důvodem zásahů. Závažné a rozsáhlé požáry se nám naštěstí vyhnuly a k těmto jsme byli povoláváni pouze
do okolních katastrů.
Jak jste se mohli v minulém čísle Zpravodaje dočíst, byla u hasičské zbrojnice vybudována manipulační plocha pro techniku JSDH.
Svépomocí bylo ještě provedeno vodorovné značení příjezdu k ploše, aby nebyly následně poškozeny krajnice. Jsme rádi, že už se
nebudou vozit nečistoty od zásahů do budovy zbrojnice a snadnější
budou také prohlídky techniky.
Zúčastnili jsme se rovněž okrskových soutěží v požárním sportu,
v červnu v obci Přelovice a v září v obci Voleč. Jsem rád, že s námi
jezdí a soutěží se účastní i naši mladí, jelikož ne vždy nám naše
pracovní povinnosti dovolí se soutěže zúčastnit.
Závěrem bych si dovolil jen připomenout blížící se topnou
sezónu a s ní spojenou pravidelnou údržbu kouřovodů pro odvod spalin.
Ř Í J E N
2 0 1 4 Máte-li zájem dozvědět se více o naší činnosti, navštivte naše
webové stránky nebo facebook.
Robert Turina, velitel JSDH
| 7
MĚSTSKÁ POLICIE LÁZNĚ BOHDANEČ INFORMUJE
Nový člen našeho týmu
Koncem srpna v důsledku personálních opatření
v rámci MPLB za účelem zlepšení pracovní morálky a pracovních výsledků strážníků byl přijat nový
zaměstnanec. Jmenuje se Jan Hájek, je mu 27 let
a byl vybrán z 8 uchazečů, kdy 3 postoupili do užšího
výběru. Jan Hájek je v oboru nováčkem, i když jeho
celoživotní záliby jsou branně bezpečnostního charakteru. Provozuje
adrenalinové, bojové a branné sporty jako běh, paragliding, potápění,
střelbu apod. Má ale také rád přírodu, zvířata a literaturu, v poslední době především odbornou. V současné době je Jan Hájek v základním výcviku, který obsahuje nejen základní kurz (policejní školu
a zkoušku odborné způsobilosti před komisí MV ČR), ale řadu dalších
školení a zkoušek i zácvik v rámci MPLB, kdy je samozřejmě třeba
ve službě zohlednit, že „hotový policajt“, tedy
po pracovní stránce zcela samostatný strážník, je z nováčka zpravidla tak po dvou letech
praxe a zkušeností. Doufáme, že po zácviku
se nový strážník osvědčí a bude k službám
občanům našeho města a změna v pracovním kolektivu se tak již brzy projeví na zlepšení práce celé MPLB. V říjnu odchází od MPLB
strážník Andrea Korelová.
Bezpečnost majetku
V poslední době se na Hradecku a Pardubicku množí krádeže
z rodinných domů. Jedná se o noční vloupání přes ventilační okénka a podobné přístupové cesty. Pachatelům nijak nevadí přítomnost
spících obyvatelů domu. Několik takových návštěv se nevyhnulo ani
domům v Lázních Bohdanči. Považujeme tedy za potřebné upozornit
obyvatele města, aby přistupovali ke svému bezpečí odpovědně. Je
nutné nejen zamykat, ale také zavírat na noc (a samozřejmě i v době
opuštění domu přes den) okna do přízemí či sklepů, nenechávat
na zahradách přístupné žebříky nebo jiné předměty usnadňující vylezení do okna atd. Samozřejmě, že majetek i bezpečí obyvatel domu
lze chránit i prostřednictvím zabezpečovacích systémů s možností
vyrozumění nějaké bezpečnostní složky. Pokud by měl někdo zájem
o podobný způsob ochrany, pak se může na MPLB obrátit. Strážníci
mu rádi sdělí své zkušenosti a případně mu v této oblasti poradí.
Jak se poslední dobou stává pravidlem, i zde opět připomínáme,
že vliv na bezpečí v našem okolí můžeme mít všichni. Pokud někdo
vidí nebo slyší něco podezřelého, je potřeba zavolat hned na policii.
Je potom až roztomilé po několika dnech poslouchat odsudky, jak je
policie k ničemu, že nechytla pachatele vloupání, když přece v noci
tady chodil po zahradě a svítil si baterkou a všichni sousedi ho viděli.
Pokud zavoláte na MPLB, nemusíte mít žádné obavy, že budete
strážníky prozrazeni, např. podezřelému apod. Budete-li na MPLB
volat, je vhodnější a rychlejší použít číslo stálé služby 603 864 222,
protože při použití linky 156 se dovoláte na dispečink Městské policie Pardubice, která pak předává informaci hlídce MPLB, což má
za následek nejen zpoždění, ale často i předání nepřesné informace
bez možnosti, aby se strážník mohl oznamovatele zeptat na potřebné detaily. Číslo stálé služby je potřeba využívat i při jiných příležitostech, kdy je zapotřebí přítomnosti policie. Například se poměrně
často stává, že oznamovatel svůj akutní problém telefonuje starostce, místostarostovi nebo na městský úřad a strážník pak dostane informaci zprostředkovaně a se zpožděním, a v důsledku toho přijíždí
na místo události pozdě, často když už je podezřelý pryč.
jen těžko se tomu lze bránit. Samozřejmě se tento způsob předvolebního „boje“ netýká jen městské policie. Nejednou jsou takové údaje
šířeny jen z nedostatku informací, někdy jde však až o takové souvislosti, že lze pochybovat, zda už nejde o účelovost. I přes všechny
takové vnější (a z toho často pramenící i vnitřní problémy ve fungování
sboru) odvedla MPLB od začátku roku do srpna 2014 velký kus práce.
V uvedeném období bylo projednáno 2007 přestupků v blokovém řízení. Z toho v Lázních Bohdanči 789, v Rybitví 771, ve Chvaleticích 412 přestupků, zbytek v ostatních obcích (Černá u Bohdanče,
Živanice, Rohovládova Bělá), kde strážníci působí jen výjimečně.
Ke správnímu řízení bylo zpracováno a odesláno dalších 31 přestupků. Přestupky projednané domluvou jsou rovněž v počtu několika
stovek případů. Mimoto strážníci předali orgánům činným v trestním
řízení celkem 32 důvodných podezření ze spáchání trestného činu.
Prací našich strážníků není jen chytání delikventů, a proto i v desítkách případů poskytli první pomoc či ošetření zraněné osobě, spolupracovali u mnoha zásahů se složkami integrovaného záchranného
systému (především s jednotkou místních hasičů), odchytli několik
desítek toulavých či nebezpečných zvířat apod.
V blokovém řízení uložila MPLB za uvedené období částku
2 223 400 Kč. Na základě veřejnoprávních smluv přispěli smluvní obce na provoz MPLB za první pololetí roku 2014 částkou
1 067 400 Kč. Příjmem z činnosti MPLB se pak snižují faktické náklady městského rozpočtu na provoz policie.
O událostech řešených každý den našimi strážníky se podrobněji
dočtete na stránkách www.mplb.cz, kde je pravidelně doplňována
sekce Aktuality.
Aneta Hámorská, vrchní strážník MPLB,
stálá služba: 603 864 222
Činnost MPLB v roce 2014
Bohužel se i MPLB stala terčem předvolební kampaně. Řada informací na adresu práce strážníků nemá mnoho opory ve faktech, ale
8 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
USNESENÍ Z ASTUPITELST VA MĚSTA
Zastupitelstvo města na 33. zasedání
dne 11. 9. 2014 po projednání:
• Schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje 4. rozpočtové opatření roku 2014:
Rozpočet po navrženém rozpočtovém opatření:
Platný rozpočet
po 4. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
37 432,13
Třída 2 – Nedaňové příjmy
7 869,53
Třída 3 – Kapitálové příjmy
3 365,52
Třída 4 – Přijaté transfery
9 455,28
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci
58 122,46
Třída 5 – Běžné výdaje
51 256,55
z toho:
– Městský úřad
– Městská policie
5 715,00
– Základní škola a mateřská škola
4 306,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
8 403,00
– Městsko–lázeňské informační centrum
1 298,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 315,50
– Ostatní výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
z toho:
– Městský úřad
– Městská policie
– Služby města Lázně Bohdaneč
29 161,05
1 058,00
13 020,00
12 520,00
0,00
500,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci
64 276,55
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci
–6 154,09
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
6 154,09
0,00
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 6. 2014.
• Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu portfolia cenných
papírů ke dni 30. 6. 2014.
• Schvaluje Smlouvu č. 5/2014-00095 o poskytnutí příspěvku
k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti – trolejbusové
dopravy na části území Pardubického kraje za období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 5/2014-00093 na prodej pozemku nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek
p. č. 829/153 (orná půda o výměře 329 m2) v k. ú. Lázně Bohdaneč, kupující I. K., bytem Za Sokolovnou 754, Lázně Bohdaneč,
za cenu ve výši 65 800 Kč a uhrazení nákladů s prodejem spojených ve výši 2 800 Kč.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 5/2014-00098 na prodej pozemku nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek
p. č. 829/154 (orná půda o výměře 288 m2) vše v k. ú. Lázně
Bohdaneč, kupující I. V., bytem Za Sokolovnou 753, Lázně Bohdaneč za cenu ve výši 57 600 Kč a uhrazení nákladů s prodejem
spojených ve výši 2 800 Kč.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 5/2014-00099 na prodej pozemku nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek
p. č. 829/152 (orná půda o výměře 385 m2), kupujícímu F. M.,
bytem Za Sokolovnou 756, Lázně Bohdaneč za celkovou cenu
ve výši 77 000 Kč a uhrazení nákladů s prodejem spojených
ve výši 2 800 Kč.
• Schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2014-00103 o převodu spoluvlastnických podílů na bytovém domě č. p. 736, Na Lužci v Lázních Bohdanči včetně příslušenství (inženýrských sítí) mezi Městem Lázně Bohdaneč a Bytovým družstvem BONUS, Masarykova
522/12, Liberec.
• Bere na vědomí informaci o podnikatelském záměru na výstavbu
obytných domů s podporovaným bydlením.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru dne
2. 9. 2014.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání kontrolního výboru ze dne
11. 9. 2014.
–6 154,09
USNESENÍ R ADY MĚSTA
Rada města na 98. zasedání
dne 6. 8. 2014 po projednání:
• Bere na vědomí informaci o současném stavu vybavenosti SmLB
a nutnosti pořízení nové samojízdné sekačky.
• Souhlasí s tím, aby ředitel SmLB v souladu s legislativou učinil další kroky vedoucí k pořízení této samojízdné sekačky odpovídající
potřebným parametrům.
• Bere na vědomí předloženou zprávu projektové přípravy rekonstrukce restaurace v budově radnice a souhlasí z důvodu náročnosti technického řešení rekonstrukce s vypracováním prováděcí
projektové dokumentace.
• Ukládá zadat vypracování prováděcího projektu, včetně výkazu
výměr a položkového rozpočtu, pro stavební úpravy restaurace
v budově radnice bez technologie „tankového“ piva.
• Souhlasí s odkoupením projektové dokumentace pro vybavení
gastroprovozu restaurace od manželů P. za deklarovanou cenu
ve výši 12 100 Kč.
Ř Í J E N
2 0 1 4 • Souhlasí s ukončením spolupráce s manžely P. a ruší usnesení
č. 85.11 ve znění: Schvaluje jako budoucího provozovatele restaurace Radnice v Lázních Bohdanči J. a R. P., s nimiž bude uzavřena
nájemní smlouva po ukončení stavebních úprav a č. 85.12 ve znění: Ukládá ORM, ve spolupráci s vybraným zájemcem o provozování, připravit projektovou dokumentaci stavebních úprav prostor
restaurace Radnice ze dne 5. 2. 2014.
• Souhlasí s redukcí spojů od 14. 12. 2014 na navrhovaných
51 a s navýšením dotace na dopravní obslužnost na rok
2014 na částku 350 000 Kč ročně a od roku 2015 na částku
500 000 Kč ročně.
• Ukládá podat žádost na bezúplatný převod pozemku p. č. 540/1
v k. ú. Lázně Bohdaneč od České republiky zastoupené Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do majetku města.
• Bere na vědomí informaci o jednání s Lesy ČR ve věci majetkového vypořádání pod cyklostezkou do Rybitví.
• Ukládá předložit ke schválení seznam lesních pozemků pro směnu s Lesy ČR za pozemky pod cyklostezkou do Rybitví.
| 9
• Schvaluje Ceník tělovýchovných a kulturních služeb poskytovaných v budově Sokolovny č. p. 262 a v budově č. p. 110
v Lázních Bohdanči.
• Schvaluje smlouvu č. 5/2014-00091 o výpůjčce pozemků
p. č. 829/47 a 829/48 v k. ú. Lázně Bohdaneč s D. J., 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy za účelem uspořádání dvou představení
cirkusu v Lázních Bohdanči ve dnech 13. a 14. 8. 2014.
Rada města na 99. zasedání
dne 20. 8. 2014 po projednání:
• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku p. č. 854/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 2 000 m2
za účelem vybudování domů s podporovanými byty pro seniory.
• Souhlasí s podáním žádosti do výzvy vyhlášené MŠMT v rámci
programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky pro projekt „Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč – Etapa
I/b – přístavba tělocvičny“.
• Souhlasí s doplněním Zadání koncepční studie o variantu demolice objektu Malé školy (č. p. 110) a využití prostor pro přístavbu
základní školy.
• Schvaluje Zadání koncepční studie „Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč“.
• Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a souhlasu se zřízením
stavby č. 5/2014-00090 s L. T., o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat na služebném pozemku
p. č. 1126/3 v k. ú. Lázně Bohdaneč plynárenské zařízení a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
• Schvaluje smlouvu č. 5/2014-00087 o nájmu plynárenského
zařízení s firmou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem na nájem plynárenského zařízení
na dobu neurčitou.
• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2014-00042 s firmou Báča, Polička s.r.o., se sídlem P. Jilemnického 567, 572 01
Polička na akci „Oprava fasády na budově radnice v Lázních
Bohdanči včetně podloubí, přilehlé zdi, soklu a dveří“ ve věci posunutí termínu dokončení části díla (podloubí), celková cena díla
se nemění.
• Bere na vědomí informaci z jednání stavební komise ze dne
4. 8. 2014.
• Schvaluje rozsah oprav a harmonogram oprav bytového domu
č. p. 49 v Šípkově ulici, Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2014-00049 s firmou ADAT s.r.o. se sídlem Školská 228, 533 53 Pardubice na akci
„Demolice objektu č. p. 135 a 54 v Lázních Bohdaneč“ ve věci
posunutí termínu dokončení díla.
• Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2014-00061 s firmou Isofolt s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 1484, 530 02
Pardubice na akci „Oprava hřbitovní zdi se zvoničkou, areál kaple
sv. Jiří v Lázních Bohdanči“ ve věci snížení celkové ceny díla.
• Bere na vědomí informaci o postupu převodu vlastnictví spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně
Bohdaneč včetně převodu příslušné infrastruktury a ukládá předložit návrh převodu zastupitelstvu města.
• Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu
č. 5/2014-00095 o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti – trolejbusové dopravy
na části území Pardubického kraje za období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2014 s Pardubickým krajem, Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice.
• Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu
č. 5/2014-00096 s firmou RWE Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12,
108 00 Praha 10 v objektu fotbalového stadionu Na Baště.
10 |
• Seznámila se s výsledky výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč a s doporučením výběrové komise.
• Jmenuje s účinností od 1. 10. 2014 do funkce ředitele příspěvkové
organizace Služby města Lázně Bohdaneč Ing. Josefa Doležela
a určuje podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
a nařízení vlády výši platu.
• Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 11. 9. 2014
v 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Finanční záležitosti
2. Majetkové záležitosti
3. Různé.
Rada města na 100. zasedání
dne 3. 9. 2014 po projednání:
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2/2014-00097 s příspěvkovou
organizací Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje aktualizované znění Ceníku služeb poskytovaných
Městským úřadem Lázně Bohdaneč k 1. 10. 2014.
• Schvaluje aktualizované znění Sazebníku úhrad za poskytování
informací dle §17 zákona č. 106/1999 Sb. k 1. 10. 2014.
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu
Města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 6. 2014.
• Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu portfolia cenných
papírů ke dni 30. 6. 2014.
• Souhlasí s podpisem Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a mateřskou školou Lázně Bohdaneč a organizací SYSTEM CZ, a.s. Brno.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. rozpočtové opatření roku 2014:
Platný rozpočet
po 4. RO v tis. Kč
Ukazatel
Třída 1
– Daňové příjmy
37 432,13
Třída 2
– Nedaňové příjmy
7 874,53
Třída 3
– Kapitálové příjmy
3 360,52
Třída 4
– Přijaté transfery
9 455,28
Příjmy celkem po konsolidaci
58 122,46
Třída 5 – Běžné výdaje
50 756,55
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
28 661,05
5 715,00
– Základní škola a mateřská škola
4 306,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
8 403,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 298,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 315,50
– Ostatní výdaje
1 058,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
13 520,00
z toho – Městský úřad
– Městská policie
12 520,00
500,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
500,00
Výdaje celkem po konsolidaci
64 276,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–6 154,09
Třída 8 – Financování
6 154,09
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
B O H D A N E Č S K Ý
0,00
–6 154,09
Z P R A V O D A J
• Bere na vědomí provedení přesunu běžných výdajů v rámci
kapitoly MP.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finanční komise dne
2. 9. 2014.
• Bere na vědomí informaci o podané nabídce na odkoupení
pozemků a plánovaných aktivitách paní Macákové.
• Ukládá vyhodnotit podnikatelský záměr paní Macákové v kontextu záměru města o využití turistického potenciálu Opatovického kanálu.
• Ukládá po vyhodnocení podnikatelského záměru paní Macákové předložit nabídku TVM REAL s.r.o. na odprodej pozemku
p. č. 942 na jednání zastupitelstva města.
• Schvaluje Smlouvu o dílo č. 9/2014-00100 se společností
HMP top s.r.o., Hradec Králové na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele, vč. vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu
pro akci Rekonstrukce restaurace v budově radnice – Lázně
Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o podnikatelském záměru na výstavbu obytných domů s podporovaným bydlením.
• Ukládá předložit žádost Ing. Kačmaríka na odkoupení části
pozemku p. č. 854/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč na jednání zastupitelstva města dne 11. 9. 2014.
• Doporučuje zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč schválit kupní smlouvu č. 5/2014-00093 na prodej pozemku
nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek
p. č. 829/153 (orná půda o výměře 329 m 2) v k. ú. Lázně
Bohdaneč kupující I. K., Lázně Bohdaneč, za cenu ve výši
65 800 Kč a uhrazení nákladů s prodejem spojených ve výši
2 800 Kč.
• Doporučuje zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč schválit kupní smlouvu č. 5/2014-00098 na prodej pozemku
nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek
p. č. 829/154 (orná půda o výměře 288 m 2) vše v k. ú. Lázně Bohdaneč kupující I. V., Lázně Bohdaneč za cenu ve výši
57 600 Kč a uhrazení nákladů s prodejem spojených ve výši
2 800 Kč.
• Doporučuje zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč schválit
kupní smlouvu č. 5/2014-00099 na prodej pozemku nově označeného dle GP č. 1654-43/2014 jako pozemek p. č. 829/152
(orná půda o výměře 385 m2), kupujícímu F. M., Lázně Bohdaneč za celkovou cenu ve výši 77 000 Kč a uhrazení nákladů
s prodejem spojených ve výši 2 800 Kč.
• Schvaluje Smlouvu č. 5/2014-00094, o zajištění přeložky plynárenského zařízení u domu č. p. 54 a úhradě nákladů s ní
souvisejících, s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem.
• Schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2014-00101 s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. o veřejných službách v přepravě
cestujících – na provozování nočního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve 23:30 hod. ze zastávky Hlavní nádraží od 15. 6. 2014
do 30. 8. 2014.
• Schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2014-00102 s Dopravním
podnikem města Pardubic a.s. o veřejných službách v přepravě cestujících – na provozování nočního spoje na lince
č. 3 s odjezdem ve 23:30 hod. ze zastávky Hlavní nádraží
od 31. 8. 2014 do 31. 12. 2014.
• Schvaluje umístění reklamního banneru ZŠ Na rovině z potištěné plachtoviny o rozměrech max. 3,0 m2 dle předloženého
návrhu na fasádě budovy č. p. 110 na Masarykově náměstí
v Lázních Bohdanči.
• Doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě s panem P. T., 751 17 Horní Moštěnice, na pozemek par. č. 867/54 o výměře 1 020 m2 v katastrálním území
Lázně Bohdaneč po splnění podmínek uvedených v návrhu
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě za v místě obvyklou cenu
dle znaleckého posudku.
Ř Í J E N
2 0 1 4 • Ukládá předložit žádost Š. M. o uzavření Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 867/54 v katastrálním území Lázně Bohdaneč na jednání zastupitelstva města.
• Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 776/3 o výměře cca
227 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu určitou do 30. 4. 2015
a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce.
Rada města na 101. zasedání
dne 17. 9. 2014 po projednání:
• Schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě č. 513009 o výpůjčce a podílu na nákladech na energie v budově sokolovny uzavřené
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Lázně Bohdaneč a Městem
Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje seznam lesních pozemků pro směnu s Lesy
ČR a ukládá jednat s Lesy ČR o směně lesních pozemků
ve vlastnictví Města Lázně Bohdaneč, za pozemky pod cyklostezkou do Rybitví a pozemek p. č. 1078/3 ve vlastnictví
Lesů ČR.
• Schvaluje úpravu připojení z pozemku p. č. 977/10 na místní
komunikaci na pozemku p. č. 1139/15 v k. ú. Lázně Bohdaneč
dle přiložené žádosti a ukládá předložit návrh majetkoprávního vypořádání stavby.
• Schvaluje úpravu připojení z pozemku p. č. 702/1 na místní
komunikaci na pozemku p. č. 1109/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč
dle přiložené žádosti a ukládá předložit návrh majetkoprávního vypořádání stavby.
• Bere na vědomí provedení přesunu běžných výdajů v rámci
kapitoly OSM.
• Schvaluje zápis o vyřazení hmotného majetku č. 4/2014 dle
zprávy likvidační komise ze dne 8. 9. 2014.
• Na návrh likvidační komise souhlasí s prodejem služebního
osobního vozidla Škoda Felicie Kombi 1,3 LXI, RZ PU 28 44
a ukládá zveřejnit informaci o prodeji na úřední desce.
• Projednala žádost Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků při výuce tělesné výchovy v 5. ročníku o jedno dítě. Tuto výjimku schvaluje
podle § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), za předpokladu, že toto navýšení počtu
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Jmenuje vedoucí organizační složky Klub důchodců Lázně
Bohdaneč paní Zdeňku Korejtkovou.
• Ukládá připravit návrh rozpočtu města na r. 2015.
• Ukládá zajistit předávací dokumentaci v souvislosti s ukončením volebního období.
• Bere na vědomí informaci o místním šetření ve věci nakládání
s odpady v areálu Služeb města Lázně Bohdaneč.
Krásné podzimní dny přeje všem čtenářům
kolektiv redakce bohdanečského Zpravodaje.
| 11
NÁZORY A REAKCE OBČANŮ
Písák, volby, doprava
Je možné, že toto číslo Zpravodaje bude plné předvolebního
přesvědčování, takže je také možné, že některé informace z mého,
taky předvolebního, zamyšlení najdete v jiné podobě i na jiných
místech. Za to se předem omlouvám. Teď témata postupně.
Písák – tedy správně pískovna Čertoříšský
V minulém Zpravodaji byl uveřejněn příspěvek pana architekta
Beránka, který se pokoušel ospravedlnit nedokonalost zaregistrované územní studie v hodnocení rizik dopravní zátěže města
spojené s těžbou. Sám autor článku říká, že výpočty hlukové zátěže byly orientační a předběžné. Zavádějící interpretace výpočtu
nárůstu dopravy, kterou jsme byli počastováni ve Speciálu Zpravodaje, je označena za „zjednodušení v zájmu srozumitelnosti“.
Dále se v článku mluví o hlukových hladinách, což je opravdu
odborná tematika, a bylo by možná dobré se ujistit o správnosti
parametrů výpočtu, konkrétně odděleného zadání počtu nákladních souprav. Ve studii nebyl způsob výpočtu popsán.
Já se nicméně nedomnívám, že by zpracovatel studie něco
významně zanedbal, on se jen řídil zadáním. Chyba je s velkou
pravděpodobností na straně zadavatele, který nedeklaroval problém dopravy jako klíčový a nepožadoval jeho důkladnější posouzení a místo toho se pokoušel problém dopravy bagatelizovat.
Díky tomu tohle téma hýbe Bohdančí několik měsíců. Je obsaženo víceméně ve všech volebních programech, které byly
do dne, kdy píšu příspěvek, vydány. Všichni lídři kandidátek se
k němu vyjádřili v tisku. Takže postupme k dalšímu tématu.
Komunální volby
Půjdeme volit a určitě se budeme rozhodovat, mimo jiné,
i podle písáku. Podle toho, jak kdo vystupoval na jednáních zastupitelstva, jak hlasoval, jestli za každou cenu hájil svůj osobní
zájem. O naši přízeň se uchází osm volebních uskupení. Dosud
známé volební programy se do značné míry překrývají. Všichni
chtějí udělat něco se školou, všichni budou říkat, že chtějí udělat něco s dopravou. Někdo má volební program propracovaný
a rozsáhlý, někdo ho má spíše stručný. Obávám se ale, že volební programy mohou být stěží tím nejdůležitějším v našem rozhodování. Důležitější je, komu věříme, že myslí vážně to, co napsal,
co slibuje. U koho jsme přesvědčeni, že bude opravdu hájit zájmy
města a jeho obyvatel. A tak si jsem celkem jistý, že budeme volit
daleko spíš „lidi“ než strany. A bude to tak správně. Pojďme tedy
„kroužkovat“.
Tedy nezáleží jen na úspěšnosti kandidáta, ale také na úspěšnosti strany. To potom platí především při přidělování mandátů,
tedy míst v zastupitelstvu. Rozhodně to není tak, že v zastupitelstvu budou ti kandidáti, kteří dostali nejvíce hlasů. Používá
se poměrně složitý postup. Tím se stanoví nejprve, kolik míst
v zastupitelstvu připadne které straně. V dalším kroku se stanoví, kteří kandidáti to budou. Přitom platí, že k posunu kandidáta
na kandidátce vzhůru je nutné, aby získal o více než 10 % hlasů
víc, než je průměr na kandidátce jeho strany. Na tomto postupu
většinou „prodělávají“ kandidáti silnějších stran, kteří se do zastupitelstva nedostanou, i když mají více hlasů než nejlepší kandidáti ze slabších stran. V minulém volebním období dostal neúspěšnější kandidát 646 hlasů, ale k usednutí do křesla radního
stačilo i 137 hlasů.
Uznávám, je to trochu složité, ale rada je přesto jednoduchá,
„zakroužkujme“ jen ty, kterým věříme. Jen tam těch „kroužků“
nesmíme udělat víc než patnáct. Méně „kroužků“ na závadu není.
Doprava – to, co nás tíží
Čtyři roky slyšíme (pokud tedy o dopravě něco slyšíme), že
s dopravou nejde v zásadě nic dělat, že nás spasí jedině obchvat. Asi nespasí. Protože zřejmě nebude. Z plánů Ředitelství
silnic a dálnic vypadl. Přitom není pravda, že by se radnice nepokoušela o jiná opatření, jen se jí příliš nedařilo. Nemyslím
si, že by za to mohl městský úřad, to spíš měli zastupitelé jiné
starosti, například s tím písákem. Nicméně podle posledních
informací se blýská na lepší časy a městský úřad připravuje
návrh dopravního značení, které by odvedlo tranzitní nákladní
dopravu mimo Lázně Bohdaneč. Všechny volební strany slibují,
že s dopravou něco udělají, zvolme tedy ty kandidáty, pro které
bude řešení dopravní zátěže důležitější než písák. A tak jsme
zase na začátku…
Další informace ke všem zmiňovaným tématům, včetně návodu jak správně vyplnit volební lístek a podrobného popisu postupu výpočtu mandátů, naleznete na webových stránkách www.
spolek-lazne-bohdanec.cz
Pojďme tedy volit, „kroužkujme“ důvěryhodné kandidáty a věřme, že tentokrát budou, pokud možno nezištně, usilovat o blaho lázeňského města Bohdanče, budou pečovat o jeho tradiční
hodnoty a budou budovat jeho lepší budoucnost. A taky nezapomeňme naslouchat těm, kteří dokážou hledat hodnoty v minulosti a hezky o nich psát. Čímž chci poděkovat panu kronikáři
Charbuskému a panu doktoru Bosákovi za jejich články ve Zpravodaji, které nám připomínají, že některé věci tu byly, jsou, a pokud je sami nezničíme, tak i budou.
Pavel Heřman, Lázně Bohdaneč
Kroužkování – jak vlastně volíme
Je potřeba si uvědomit, že i když budeme „kroužkovat“ (mimochodem, kroužkuje se křížkem) pouze jednotlivé kandidáty, stále
dáváme primárně hlas volební straně. Jako první se totiž sečtou
hlasy pro všechny kandidáty volební strany dohromady. Strana,
která nezíská 5 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů, nepostupuje do rozdělování mandátů. Může se tedy stát, že
kandidát dostane spoustu „kroužků“ a přesto v zastupitelstvu nebude, protože ostatní z jeho strany naopak nezískali skoro žádné
hlasy. Těch pět procent by v Bohdanči představovalo něco mezi
1 000 a 1 100 hlasy, pokud by byla stejná volební účast jako před
čtyřmi lety.
Poděkování
Ráda bych poděkovala za poskytnutí první pomoci a odvozu
na pohotovost do pardubické nemocnice příslušníkovi městské
policie panu Tomáši Procházkovi při úrazu, který se mi stal pozdě odpoledne dne 15. 7. Také děkuji panu Nikolaevovi, který mi
pomoc přivolal a postaral se mi o kolo.
Miluše Jedličková, Lázně Bohdaneč
V této rubrice jsou zveřejňovány pouze příspěvky s uvedeným jménem autora.
12 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Výročí 500 let
Opatovického kanálu – V. díl
Na neděli 26. července 1914 se těšila téměř celá Bohdaneč. Právě na svátek svaté
Anny měly vyvrcholit oslavy 10. výročí založení
místního Sokola. Hned ráno se také stoupenci Tyršových myšlenek nedaleko Opatovického kanálu seřadili do slavnostního průvodu
a Chlumeckou ulicí zamířili do lázeňského
areálu. V něm se početným divákům pochlubili svojí mrštností. Než však tělovýchovná
akademie skončila, vzala bezstarostná nálada za své. Mezi lidmi se totiž rychlostí blesku
šířila zpráva, že městský strážník vylepuje vyhlášku o vojenské mobilizaci. Bylo to sdělení
tak ohromující, že pořadatelé neváhali a hned
zrušili ohlášenou taneční veselici. Vše se začalo točit kolem otázky „Co bude dál?“
Její rozuzlení nastalo po čtyřech letech.
K večeru 28. října 1918 dorazila do Bohdanče zpráva, že již neleží v Rakousku-Uhersku,
ale v Československé republice. Zprvu překvapení občané se s novou situací vyrovnali
po svém. Ti nejradikálnější vyrazili k poště
a strhli z ní císařského orla. Zbývající čekali,
co se bude vlastně dít. Ke slovu přišli čeští vojáci v místních kasárnách. Byli mladí
a v pokračující první světové válce se jim už
za Habsburky nechtělo umírat. Následujícího
dne proto uspořádali „pohřeb Rakouska“.
Spořádaně vyrazili ze svých ubikací na kopci za městem k Opatovickému kanálu, aby
do něj vhodili symboly monarchie. Když se
vraceli, bylo i těm dosud váhajícím lidem zřejmé, že doba se zvrtla. Přidali se tedy k jejich
průvodu stejně jako důstojníci, kteří najednou
zapomněli, komu přísahali věrnost.
Opatovický kanál změnu barev na státní
vlajce zpočátku ani nezaznamenal. Nové poměry pro něj nastaly až po několika měsících
roku 1919. V rámci pozemkové reformy se
s ním tak úzce spojená soustava rybníků sta-
la majetkem samosprávného pardubického
okresu. Jeho volení představitelé přes hlasitě
proklamovaný rozchod s minulostí v podstatě
rozvíjeli odkaz předchozího vlastníka. Stejně
jako německy mluvící baron z Wartinbergu,
chtěli i oni především rozšířit počet umělých
ploch. Podařilo se jim to o dvě.
Jeden ze zbudovaných rybníků dostal neškodný název Tichý. S druhým však již byly
problémy. Jmenoval se totiž podle předního
činitele v první republice nejsilnější politické
strany Udržal. Agrárnický poslanec František
Udržal s polichocením danou poctu přijal.
Sám také coby člen nejdříve vídeňského
a poté pražského parlamentu několikrát Bohdaneč navštívil. Nicméně jeho straničtí souputníci neměli mezi místními voliči na růžích
ustláno. Přesto se naše město stalo jednou
ze zastávek smutečního automobilového
konvoje, když bylo 27. dubna 1938 tělo zesnulého bývalého ministerského předsedy
převáženo z Prahy do rodné Dolní Rovně.
Na téměř liduprázdném náměstí se s ním rozloučil starosta Josef Havelka. Ten v projevu
zúročil již jedenáctileté zkušenosti z výkonu
své významné funkce, takže jeho obsahem
nikoho nepobouřil.
Pro Opatovický kanál byl čas starostování
řídícího učitele Josefa Havelky velmi důležitý.
Až právě v druhé polovině 30. let minulého
století se stal bezprostřední součástí města.
To se k němu téměř na dohled přiblížilo výstavbou v podstatě dělnické kolonie Na Pískách. Navíc se novými domy při silnici na Prahu rozšířilo k mlýnům. Důležitá komunikace
byla v té době již vydlážděná, takže přestala
být postrachem řidičů a stále ještě početných
koňských, ba i kravských povozů.
Stavební rozmach Bohdanče však netrval
dlouho. „Červenou“ mu vystavila středa 15.
března 1939. V hodinách, kdy chvílemi chumelilo jak za pravé zimy, jím projížděly oddíly německých vojáků. Místní lidé je sledovali mlčky,
až odevzdaně. Záhy se však mezi nimi zrodila
vůle k odporu. Jedním z jejích nositelů se stal
Adolf Hraba, vedoucí zdejšího rybářství.
V historii Opatovického kanálu nebyl
první, kdo se dokázal postavit proti cizácké
zvůli. Již na prahu 17. století se setkáváme
s bohdanečským fišmistrem, který by mohl
být jeho předobrazem. Tehdejší správce rybářství Ehrfried Berbirsdorf byl dokonce přímo u toho, když byli 23. května 1618 z oken
Pražského hradu svrženi prohabsburští místodržitelé. Za to byl na něho vydán zatykač,
jemuž unikl útěkem do Kladska. Domů se už
nevrátil, takže neviděl své jméno přibité na šibenici poté, co byl nad ním v nepřítomnosti
vynesen trest smrti.
Rytíř z Berbirsdorfu si včasným útěkem život uchoval. Adolf Hraba po atentátu na představitele německé okupační moci Reinharda
Heydricha 27. května 1942 tuto možnost neměl. Vyhlášení stanného práva území Protektorátu Čechy a Morava neprodyšně uzavřelo.
Nezbývalo mu než čekat, kdy se pardubické
gestapo dozví, že to byl on, kdo umožnil vysílat z budovy místních sádek zprávy do Londýna. Radista výsadku Silver A se v ní už
neskrýval, když se v červnu ocitnul u prvního
výslechu. Následné věznění mu ubralo síly,
které tolik potřeboval v koncentračním táboře
v Osvětimi, kam byl převezen. Jednačtyřicetiletý v něm vysílením zemřel den po Štědrém
večeru roku 1942.
Miloš Charbuský, kronikář města
Akce v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu
6. 9. – 28. 10. 2014: Putovní výstava 500 let uvedení Opatovického kanálu do provozu
Lázně Bohdaneč – Langrova síň radnice, areál Rybničního hospodářství, Břehy – mlýn ve Výrově,
Semín – hospoda Na Haldě
Doprovodné akce: přednáška pro veřejnost, regionální kolo fotografické soutěže
pro žáky základních škol s výběrem 3 vítězných fotografií
květen – říjen 2014: Fotografická soutěž pro žáky základních škol
Téma: příroda, rybníky a stavby na Opatovickém kanálu
Účast základních škol: Lázně Bohdaneč, Živanice, Břehy, Semín.
Vyhlášení vítězných fotografií 28. 10. 2014
25. 10. 2014: Zamykání Opatovického kanálu v Lázních Bohdanči
Tradiční podzimní „zamykání vody“, volné splutí kanálu do Semína, možnost projížďky na raftech. Organizátor KVT Pardubice.
Doprovodné akce: putovní výstava v Semíně
28. 10. 2014: Den Opatovického kanálu v Lázních Bohdanči
Den otevřených dveří areálu Rybničního hospodářství, rybí hody, přednáška, putovní výstava a vyhlášení výsledků fotografické soutěže
Doprovodné akce: Loučení s ptáky – pozorování ptáků, přednáška.
Organizátor AOPK ČR Správa CHKO Železné hory a krajské středisko Pardubice.
Ř Í J E N
2 0 1 4 | 13
fotoateliér barbara
SPEJOOÈQPSUSÏUOÓBEʏUTLÈGPUPHSBĕF
5FM
CBSCBSBQIPUPHSBQIZ!TF[OBND[
1PUFMFGPOJDLÏEPIPEʏOBBESFTF
%S5ZSÝF-È[Oʏ#PIEBOFʊ
7ÓDFJOGPOBXXXCBSCBSBQPMBLPWBDPN
14 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Ř Í J E N
2 0 1 4 | 15
INFORMACE PRO OBČANY
Pietní služby CHARON
Pietní služby CHARON – Jitka Filipová, www.charon-eu.cz zajišťují kompletní pietní služby
již 24 let na vysoké profesionální úrovni za korektní ceny,
nyní i v nově otevřené kanceláři v Rybitví (směr Černá u Bohdanče).
Kontaktní údaje: Rybitví 294/101A, 533 54, tel.: 466 822 877, e-mail: [email protected]
Provozní doba: Po – Pá 8:00 – 11:30 / 12:00 – 16:00
Zajistíme kompletní pietní služby:
• rozloučení v obřadních síních Pardubice, Chrudim a po celé ČR
• rozloučení v kostele – církevní, pohřeb s uložením do hrobu či hrobky,
včetně hrobnických a kamenických prací
• převozy po celé ČR a zahraničí.
Nabízíme také bezplatnou poradenskou službu v oblasti pozůstalosti a pohřebnictví.
Dále máme v nabídce široký sortiment pohřebního a hřbitovního zboží.
Pro pozůstalé se sníženou schopností pohybu sjednáme pohřeb přímo v místě bydliště.
Nabízené služby jsou ve vysoké kvalitě za jedny z nejnižších cen v oboru.
POHŘEBNÍ POHOTOVOST mobil: 603 229 333, 731 159 890
16 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J
Bytový komplex DOMINO je realizován �rmou S T A K O, společnost s ručením omezeným, v klidné části města Lázně Bohdaneč, cca. 10 minut chůze od náměstí. Lokalita je atraktivní
především svým bezprostředním spojením s přírodou v kombinaci s veškerou občanskou vybaveností s možností nákupu. Obyvatelé zde mohou jak příjemně relaxovat, tak žít aktivním životem.
V sousedství se nachází kvalitní sportoviště, kde si mohou zahrát
tenis, volejbal, nohejbal či fotbal. Milovníci jízdy na kole mohou
využít cyklostezku a zajet si přímo do 8 km vzdálených Pardubic
nebo se pokochat okolím Bohdanečských rybníků.
začínají na částce 945 000 Kč, přičemž měsíční spotřeba energií se
pohybuje okolo 1 200 Kč. Kolaudace domu proběhla v roce 2011
a proto jsou nabízené byty připraveny k okamžitému nastěhování. V případě koupě bytu pro svoje rodiče či prarodiče máte možnost využít domluvenou pečovatelskou službu Charity Pardubice,
která zajišťuje jak běžný provoz domácnosti, tak především potřebné pečovatelské úkony. Jedná se například o donášku teplé
stravy, zajištění úklidu, pomoc při osobní hygieně či vyřizování
složité agendy na úřadech. Další jedinečnou možností je využití
lázeňské péče.
Provedení jednotlivých bytových domů v souboru DOMINO je
z technologického hlediska velmi kvalitní. Zateplení bytových
domů splňuje přísné normy zeleného bydlení a zaručuje minimální náklady na provoz. Bytové jednotky jsou vybaveny zařizovacími předměty, které uspokojí i náročnější klientelu.
Při koupi bytu do konce roku 2014 od nás nový majitel získá
pračku jako bonus. Pro lepší představivost je pro Vás připraven jeden kompletně vybavený byt, který si můžete prohlédnout a v případě zájmu také samozřejmě zakoupit.
Architektonický projekt DOMINO dává svým designem již z dálky
vědět, že jím město Lázně Bohdaneč získává něco mimořádného.
Během čtyř let zde bylo postaveno 68 jednotek ve dvou bytových
domech. Bytový dům DOMINO 3 je čtyřpatrový dům s výtahem,
garážemi a dalšími parkovacími plochami v bezprostřední blízkosti. V současné době jsou v nabídce k prodeji malometrážní
bezbariérové byty třech velikostí a to od 26 do 40 m2. Ceny bytů
Počet bytů v projektu: 36
Ř Í J E N
Termín kolaudace:
dokončeno,
ihned k nastěhování
Velikostní kategorie:
26 – 40 m2
Cena bytů vč. DPH:
34 500 Kč/m2
2 0 1 4 Zájemcům o kvalitní investování nabízíme byt s dlouhodobě uzavřenou nájemní smlouvou.
Život je krásný a Vy máte
jedinečnou možnost jej prožít
v novém bytě lokality DOMINO.
Developer:
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
Prodejce:
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
www.stakohk.cz
telefon: +420 773 222 999
e-mail: [email protected]
| 17
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně
Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana
Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost
příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345. Toto číslo bylo dáno do tisku 30. 9. 2014. Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje zašlete poštou na adresu redakce, osobně
předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]
18 |
B O H D A N E Č S K Ý
Z P R A V O D A J

Podobné dokumenty