vaše zdravotní pojištění - OSHC

Komentáře

Transkript

vaše zdravotní pojištění - OSHC
VAŠE
ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ
Údaje platné k 1. prosinci 2013
OBSAH
Proč v Austrálii potřebujete zdravotní pojištění............................................... 4
Co byste měli vědět.................................................................................................... 6
Na co se pojištění vztahuje...................................................................................... 10
Na co se pojištění nevztahuje................................................................................. 14
Čekací lhůty................................................................................................................... 15
Důležité pojmy, které se vám budou hodit........................................................ 15
Služby pro zahraniční studenty.............................................................................. 17
Linka pro naléhavé situace...................................................................................... 19
Jak si prodloužit pojištění......................................................................................... 19
Rozšíření o nadstandardní pojištění..................................................................... 19
Zpětná vazba................................................................................................................ 20
Zpracování soukromých údajů společností ahm............................................ 23
UPOZORNĚNÍ
Daň z přidané hodnoty (GST)
Jste povinni ahm OSHC informovat o tom, zda máte nárok
na odpočet GST. (Další informace najdete na straně 20.)
Další informace zjistíte na telefonním čísle společnosti
ahm 134 148.
2
Blahopřejeme vám, že jste si pro studium vybrali právě Austrálii .
Doufáme , že během pobytu zde budete zdraví .
Pokud v průběhu studia onemocníte, pomůže vám s náklady na lékaře zdravotní pojištění pro zahraniční
studenty – ahm OSHC (Overseas Student Health Cover). Pojištění Overseas Student Health Cover se
poskytuje pouze držitelům studentského víza a manželovi/manželce či partnerovi/partnerce studenta
nebo osobám na studentovi závislým, pokud tyto osoby mají povolení vstoupit a zdržovat se na území
Austrálie společně se zahraničním studentem.
Pokud se změní stav vašeho studentského víza, budete si muset zařídit jiné zdravotní
pojištění. V takovém případě nás proto ihned kontaktujte na čísle 134 148.
Vaše pojištění Overseas Student Health Cover (OSHC)
Pojištění Overseas Student Health Cover zajišťuje
příspěvky na nemocniční a mimonemocniční služby.
Platí se z něj také zdravotnická záchranná služba,
léky na lékařský předpis a pobyt ve většině veřejných
a soukromých nemocnic po celé Austrálii.
Tento dokument o pojištění jsme připravili tak, abyste
se lépe vyznali v tom, na co máte v rámci příspěvků
ahm OSHC nárok a jaké má vaše pojištění podmínky.
Najdete zde také podrobný návod, jak postupovat,
když musíte do nemocnice.
Upozornění
Podmínky pojištění uvedené v tomto
dokumentu se mohou změnit a je vaší
povinností sledovat aktuální podmínky
svého pojištění.
Aktuální znění této brožury si můžete
stáhnout na adrese ahmoshc.com.
Tento dokument si důkladně pročtěte
a uchovejte si aktuální znění pro budoucí
potřebu.
Nezapomeňte: pokud musíte do nemocnice,
nejprve nám zavolejte, je-li to možné.
3
STRUČNÝ PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH VÝHOD
POJIŠTĚNÍ ahm OSHC
✓Příspěvek na náklady na zdravotní péči
✓Nepřetržitá linka pro naléhavé situace 1800 006 745
zajišťující:
• Naléhavou lékařskou pomoc
• Poradenství ohledně stresu a traumat
• Tlumočnické služby
✓Žádost o služby po internetu v kteroukoli denní dobu
✓Informační web ahmoshc.com
✓Volitelné rozšíření pojištění o častou péči, jako je zubař,
optik a fyzioterapeut (další informace najdete na
straně 19)
✓Na našem webu jsou k dispozici informace
v češtině
✓Informační letáky na téma zdraví
Proč v Austrálii potřebujete zdravotní pojištění
• Ministerstvo imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship, DIAC) po cizincích
se studentským vízem požaduje, aby po celou dobu platnosti víza měli pojištění Overseas Student
Health Cover.
• Nevztahuje se na vás australský státní program zdravotní péče, Medicare.
• Pojištění ahm OSHC přispívá na náklady na zdravotní péči. Například péče (bez léků na předpis)
ve veřejné nemocnici může stát až 2 500 dolarů na den, ale tyto náklady vám pokryje pojištění
ahm OSHC.
Jak dlouho musíte být pojištěni
Zdravotní pojištění je podmínkou vašeho studijního víza, takže musíte být pojištěni po celou dobu až
do konce platnosti víza. Při podávání žádosti o vízum budete muset předložit doklad o pojištění.
4
Odkdy vám pojištění platí?
• Zaplatíte-li si pojistné před příletem do Austrálie: pojištění platí od data příletu. Přiletíte-li v jiném
než předpokládaném termínu, zavolejte nám na linku 134 148, abychom v záznamech upravili
odpovídající datum zahájení.
• Zaplatíte-li si pojistné po příletu do Austrálie: pojistné vám platí od data úhrady pojistného, pokud
jste nezadali pozdější datum zahájení, nebo od data, ke kterému k nám přejdete z jiné zdravotní
pojišťovny.
• Nezapomeňte prosím, že dokud neobdržíme vaše pojistné, nemůžeme vám v rámci ahm OSHC
proplácet příspěvky. Pokud pojistné zaplatíte prostřednictvím své vzdělávací instituce nebo
zprostředkovatele, může dojít ke krátké prodlevě, než dojde k přijetí platby na účtu ahm OSHC.
Co když si zdravotní pojištění OSHC neobnovíte?
• V případě, že pojištění zrušíte nebo neobnovíte,
je pojišťovna ahm povinna předat vaše údaje
ministerstvu imigrace a občanství (DIAC).
• Platnost pojištění Overseas Student Health Cover
po celou dobu vašeho pobytu v Austrálii je
podmínkou získání víza, takže ministerstvo DIAC
může stav vašeho víza revidovat.
• V případě, že OSHC nebudete mít a stane se
vám nehoda nebo budete potřebovat lékařské
ošetření, budete muset veškeré náklady na péči
zaplatit sami.
Vízum a cestovní pas
Pojišťovna ahm vás může požádat
o dodání kopie pasu nebo víza osob,
na něž se pojištění ahm OSHC vztahuje,
k posouzení, zda je nárok na proplacení
příspěvků oprávněný. Zároveň souhlasíte
s tím, aby pojišťovna ahm vaše údaje
z víza ověřila u ministerstva DIAC.
• Pokud vám zdravotní pojištění z nějakého důvodu propadne, budete muset při obnovení OSHC
zpětně doplatit pojistné za období, kdy jste nebyli pojištěni, až do nového data vypršení víza.
Navíc za dobu, kdy vám pojištění propadne, nebudete mít nárok na započtení příspěvků, i když si
pojištění obnovíte a vše zpětně doplatíte. V důsledku toho se může stát, že budete muset platit
značné náklady na nemocniční, lékařskou či jinou péči sami.
Výjimky z OSHC
• Norští a švédští studenti, na něž se vztahují ujednání jejich státu o zdravotním pojištění, si pojištění
OSHC nemusí zřizovat. Všichni studenti, kteří na pojištění zajištěné svým státem nemají nárok, si musí
sjednat pojištění OSHC.
• Na belgické občany studující v Austrálii se vztahuje zvláštní dohoda uzavřená s Austrálií (Reciprocal
Health Care Agreement), a pojištění OSHC mít nemusí. Belgičtí studenti si však pojištění OSHC zřídit
mohou, chtějí-li mít zajištěno komplexnější pojištění.
5
Co byste měli vědět
Zaplacení pojistného
K žádosti o vízum nebo prodloužení víza musíte přiložit doklad o zaplacení pojištění Overseas Student
Health Cover.
Pokud jste o vízum požádali dříve než 1. července 2010, budete muset při obnovení pojištění zaplatit
částku odpovídající období do konce platnosti víza.
Vrácení peněz
V rámci pojištění ahm OSHC lze celou částku zaplacenou za pojistné vrátit pouze v následujících
případech:
• V Austrálii nezačnete studovat
• Zaplatíte pojistné za prodloužený pobyt, ale studentské vízum vám nebude prodlouženo
V rámci pojištění ahm OSHC lze vrátit částku odpovídající nevyužitému pojistnému pouze
v následujících případech:
• Musíte studium v Austrálii ukončit a vrátit se domů
• Bylo vám zrušeno studentské vízum nebo se změní jeho stav
• Získáte trvalý pobyt nebo australské (jiné než studentské) vízum
• V době platnosti studentského víza v Austrálii nebydlíte nejméně 3 celé měsíce bez přerušení
• Rozhodnete se z Austrálie odcestovat po ukončení studia dříve, než vám vyprší studentské vízum
K vrácení peněz bude nutné, abyste nám dodali dokumenty potvrzující tyto okolnosti. Z odpovídající
částky vám může být odečten administrativní poplatek za vrácení peněz. Změníte-li poskytovatele
pojištění OSHC, musíte nám před proplacením nevyužité části svého pojistného poskytnout potvrzení
o pojištění s uvedením informací o zaplacení pojistného na celou dobu platnosti víza.
Na základě požadavku ministerstva zdravotnictví (DoH) je pojišťovna ahm povinna v případě,
že pojištění ahm OSHC zrušíte, informovat ministerstvo imigrace a občanství (DIAC).
Dbejte na to, abyste měli platné pojištění. V souvislosti s podmínkami víza jste povinni mít platné
pojištění Overseas Student Health Cover po celou dobu pobytu v Austrálii na základě studentského
víza a informovat pojišťovnu ahm o veškerých případných změnách.
6
Vrácení peněz
Pokud v průběhu pobytu v Austrálii pojištění ahm OSHC zrušíte:
• Budete muset zaplatit administrativní poplatek za vrácení, který odpovídá tříměsíčnímu pojistnému
(pokud nemáte na základě pojistných podmínek nárok na vrácení celé částky uhrazené za pojistné).
Tento poplatek bude odečten od vracené částky.
• Pokud získáte trvalý pobyt, na pojištění ahm OSHC již nemáte nárok. V případě, že do dvou měsíců
od data udělení trvalého pobytu přejdete na jiné soukromé zdravotní pojištění ahm, převedeme vám
veškeré zbývající pojistné ve prospěch vašeho nového soukromého zdravotního pojištění ahm.
• Jestliže vám žádost o vrácení peněz potvrdíme, pojišťovna ahm vám zaplatí odpovídající částku na
váš australský bankovní účet. Platba na zahraniční účet ani platba šekem není možná.
• Chcete-li Austrálii opustit a požádat o vrácení peněz, je důležité, abyste si do doby, než vám
ahm OSHC proplatí požadovanou částku, nezrušili australský bankovní účet.
Kartička pojištěnce
Kartičku pojištěnce ahm OSHC musíte mít u sebe. V případě, že ji
ztratíte nebo vám bude odcizena, nás okamžitě informujte.
Vaši kartičku nesmí používat nikdo, na koho se vaše pojištění ahm
OSHC nevztahuje. V případě podvodného použití vaší kartičky vám
můžeme zrušit pojistné a informovat o této skutečnosti ministerstvo
DIAC. V případě zneužití vaší kartičky neneseme odpovědnost za
škody, které vám vzniknou, ani za omezení pojištění.
Obnovení pojištění
Pokud jste o vízum požádali před 1. červencem 2010 a nemáte zaplaceno
pojistné na celou dobu platnosti víza, můžete si pojištění snadno obnovit –
jednoduše se přihlaste na adrese ahmoshc.com a klikněte na tlačítko
„Renew“.
V případě, že požádáte o prodloužení víza, musíte nás kontaktovat
a zaplatit pojistné za další dobu studia, abyste mohli k žádosti
o prodloužení víza přiložit doklad o pojištění ahm OSHC.
Vízum a cestovní pas
Pojišťovna ahm vás může požádat o dodání kopie pasu nebo víza
osob, na něž se pojištění ahm OSHC vztahuje, k posouzení, zda je
nárok na proplacení příspěvků oprávněný. Zároveň souhlasíte s tím,
aby pojišťovna ahm vaše údaje z víza ověřila u ministerstva DIAC.
Datum ukončení platnosti (datum konce období
s uhrazeným pojistným)
Jedná se o datum, k němuž vyprší platnost vašeho pojištění ahm
OSHC. Poté už nebudete pojištěni a nebudou vám hrazeny
žádné příspěvky.
7
Pojištění jednotlivců
Tento typ pojištění se vztahuje pouze na studenta.
Rodinné pojištění
Rodinné pojištění ahm OSHC lze uplatnit na vašeho manžela nebo manželku či faktického partnera
nebo partnerku a na děti mladší 18 let, které jsou na vás závislé, v případě, že tyto osoby:
✓mají do Austrálie povolen vstup v rámci studentského víza
✓s vámi v průběhu studia žijí.
Pojištění se nevztahuje na členy vaší rodiny, jako jsou rodiče, prarodiče, sourozenci, strýcové či tety.
Služby v případě těhotenství
Pro veškeré nové pojištění sjednané 1. července 2011 nebo později se na všechny služby týkající se
těhotenství včetně porodu vztahuje 12měsíční čekací lhůta. V praxi to znamená, že pokud jste si zajistili
pojištění ahm OSHC kdykoli od 1. července 2011 a jste se studentským vízem v Austrálii méně než
12 měsíců, nebudou vám uhrazeny žádné služby spojené s těhotenstvím. Tato čekací lhůta neplatí,
pokud potřebujete akutní péči.
Čekáte miminko?
Máte-li už zařízeno pojištění ahm OSHC pro jednotlivce, je za vámi čekací
doba a jste těhotná, bude nutné s ohledem na vaše dítě
změnit typ pojištění na rodinný. Změnu musíte provést
nejméně dva měsíce před narozením dítěte. To se týká
i předčasného porodu. Pokud změnu pojistného odložíte
až na dobu po narození dítěte, budou se na něj
vztahovat všechny čekací lhůty.
Jestliže už máte rodinné pojištění ahm OSHC
a otěhotníte, stačí nás o narození dítěte
informovat. Vaše dítě bude pojištěno
počínaje dnem narození při splnění
těchto dvou podmínek:
✓informujete pojišťovnu ahm do 2 měsíců od
narození miminka
✓měla jste rodinné pojištění ahm OSHC platné
nejméně 2 měsíce před datem porodu.
8
Jak s vámi budeme komunikovat
Sjednáte-li si pojištění ahm OSHC, je možné, že vám k němu občas budeme potřebovat poslat informace.
Může jít o důležité aktualizace pojištění, připomenutí prodloužení pojištění nebo informace v případě
ztráty kartičky a vydání nové. Proto je velmi důležité, abyste dbali na aktuálnost svých kontaktních údajů.
V případě, že vám nebo vaší škole (která je pak povinna komunikaci předat vám) něco pošleme poštou
nebo faxem, považujeme veškeré zprávy za doručené do vašich rukou:
a)do 2 pracovních dnů od odeslání poštou nebo
b)do jednoho dne od poslání faxu v případě, že je potvrzen úspěšný přenos.
Aktualizace kontaktních údajů
Jste povinni nás informovat o změně osobních údajů. Kontaktujte
nás co nejdříve v případě, že:
• se změní vaše kontaktní údaje jako adresa, telefonní číslo
nebo e-mailová adresa
• za vámi do Austrálie přijede manžel/ka, partner/ka nebo na
vás závislá osoba
• s vámi manžel/ka, partner/ka nebo na vás závislá osoba
už nežije
• vy nebo vaše manželka/partnerka otěhotníte
• podáváte žádost o další vízum
Chcete-li zaktualizovat své údaje, můžete
nám zavolat na telefonní číslo 134 148
a my údaje změníme; změnu můžete
také provést online na našich stránkách
ahmoshc.com po přihlášení
(pomocí hesla) do sekce pro členy.
9
Na co se pojištění vztahuje
Přečtěte si pozorně následující informace, a budete-li mít nějaké otázky,
kontaktujte nás.
Potřebujete-li nemocniční péči, zavolejte nám na telefonní číslo 134 148
a ověřte si, jaké příspěvky můžete využít a na co máte nárok.
Náklady na lékaře
Péče praktického lékaře v ordinaci, doma nebo kdekoli mimo nemocnici
Zaplatíme:
•100 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro
konzultace praktického lékaře (další informace najdete na straně 16)
•85 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro
mimonemocniční péči, zbytek uhradíte vy
Nemocniční péče
Zaplatíme:
•100 % poplatku dle MBS
Upozornění
• Potřebujete-li navštívit lékaře, můžete si vybrat, jakého chcete.
• Lékaře byste se měli vždy zeptat, na kolik vás léčba přijde.
• Naúčtuje-li vám lékař více, než činí poplatky dle MBS, musíte rozdíl doplatit.
Laboratorní a rentgenové vyšetření
Služby jako vyšetření krve a rentgenové snímky
Zaplatíme:
•100 % oficiálního poplatku dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda
pro nemocniční péči
•85 % oficiální sazby dle MBS nebo částku, kterou stanoví federální vláda pro
mimonemocniční péči, zbytek uhradíte vy
10
Nemocnice
Léčba v partnerských soukromých nemocnicích nebo ambulantních zařízeních
Zaplatíme:*
• veškeré náklady na soukromý nebo společný pokoj, poplatky za operační sál
a ambulantní služby
• částku až do úrovně poplatku za péči lékaře dle MBS
• případnou úrazovou a pohotovostní péči
• ambulantní lékařské a pooperační služby (Informace o úhradě nákladů na
lékaře najdete na straně 10.)
Léčba ve všech veřejných nemocnicích
Zaplatíme:*
• veškeré náklady na společný pokoj, poplatky za operační sál a ambulantní
služby
• částku až do úrovně poplatku za péči lékaře dle MBS
• poúrazovou a pohotovostní péči
• ambulantní lékařské a pooperační služby (Informace o úhradě nákladů na
lékaře najdete na straně 10.)
Upozornění
Soukromá nebo veřejná nemocnice? Je to na vás.
• Potřebujete-li jít do nemocnice, můžete si vybrat soukromou nebo veřejnou
nemocnici.
• Vyúčtování za pobyt nemocnici se obvykle posílá k proplacení přímo nám.
V případě, že je mezi příspěvkem ahm OSHC a poplatkem účtovaným za
nemocniční péči rozdíl, budete jej muset při přijetí zaplatit.
• Pokud soukromá nemocnice, kterou navštívíte, není naší partnerskou nemocnicí,
musíte zaplatit rozdíl mezi standardním příspěvkem ahm OSHC a poplatkem
v nemocnici při přijetí (může se jednat o značně vysokou částku).
• Kontaktujte nás předem, abyste si ověřili, zda budete ošetřeni
v partnerské soukromé nemocnici.
* Poplatky za péči ve veřejné a soukromé nemocnici nezahrnují cenu léků na předpis.
(Podívejte se na informace o lécích na předpis na straně 13.)
11
Pohotovostní péče
Pohotovostní péčí se rozumí léčba některého z těchto stavů:
• riziko vážné nemoci nebo úmrtí vyžadující akutní zákrok a resuscitaci
• podezření na akutní selhání orgánů nebo systémové selhání
• nemoc nebo zranění, při němž jsou akutně ohroženy funkce části těla nebo orgánu
• předávkování drogami, účinek toxických látek nebo toxinů
• psychická porucha, při níž je bezprostředně ohroženo zdraví pacienta nebo
jiných lidí
• závažná bolest, kdy existuje podezření na akutní ohrožení
životaschopnosti funkce části těla nebo orgánu
• akutní krvácení vyžadující bezodkladné posouzení a léčbu
• stav vyžadující okamžité přijetí za účelem předejití závažnému
akutnímu onemocnění nebo úmrtí, kdy nelze uskutečnit převoz do
jiného zařízení
Tyto stavy musí potvrdit ošetřující lékař.
Ambulantní služby
Akutní odvoz sanitkou
Zaplatíme:
• 100 % nákladů
Upozornění
Akutní převoz znamená náhlou nebo neočekávanou
potřebu hospitalizace, kdy je jediným praktickým
způsobem přesunu do nemocnice převoz sanitkou.
Pokud si zavoláte sanitku kvůli něčemu jinému než akutní
přepravě do nemocnice, budete muset zaplatit veškeré
náklady sami.
12
Léky na předpis
Léky a jiné položky na předpis vašeho lékaře
• Zaplatíte stanovenou částku (platnou částku v rámci systému příspěvků na
léky, PBS) z nákladů a my zaplatíme zbytek, do výše 50 dolarů za položku.
(Další informace najdete na straně 17.)
Zaplatíme:
• Rozdíl mezi aktuální částkou dle PBS a náklady na položku do výše 50 dolarů.
Maximální příspěvek:
• Pro klienty využívající pojištění pro jednotlivce 300 dolarů za kalendářní rok
• Pro klienty využívající rodinné pojištění 300 dolarů na osobu za kalendářní rok,
maximálně celkem 600 dolarů
Upozornění
• Příspěvky se vyplácejí pouze na léky na předpis od lékaře, které jsou zásadní pro
léčbu konkrétní nemoci, zranění nebo obtíže.
• Příspěvky nevyplácíme na volně prodejné léky, vitamíny a bylinné léčivé
přípravky.
• Za léky na předpis musíte zaplatit a poté nás požádat o proplacení.
• Je možné, že jako zahraniční student budete muset z vlastních prostředků
uhradit nemalé náklady, pokud budete potřebovat drahé léky, zejména
onkologické (na léčbu rakoviny).
Protézy
• Proplatíme vám minimální příspěvek na operativně implantovanou protézu.
Upozornění
Pokud si vyberete protézu, která stojí více, než kolik činí příspěvek uvedený
v rozpisu protéz federální vlády (Federal Government Prosthesis Schedule),
budete muset zaplatit rozdíl mezi minimálním příspěvkem a cenou protézy.
V rámci vašeho pojištění nepřispíváme na žádné operativně implantované protézy,
s nimiž je spjata služba, na kterou se pojištění nevztahuje.
13
Na co se pojištění ne vztahuje
8Služby, na které se nevztahuje program Medicare – například kosmetické operace nebo operace
očí laserem
8Léčba dříve existujících zdravotních obtíží (Čekací lhůty v případě dřívějších obtíží najdete na straně 15.)
8Jakékoli služby spojené s těhotenstvím v prvních 12 měsících platnosti pojištění (Služby spojené
s těhotenstvím najdete na straně 8.)
8Psychiatrické služby v prvních 2 měsících platnosti pojištění
8Služby asistované reprodukce, např. oplodnění in vitro (IVF)
8Léčba a služby pokryté v rámci jakýchkoli ustanovení ohledně náhrady škod, například v případě
dopravní nehody, na kterou se vztahuje pojištění třetí strany
8Poplatky účtované vaším lékařem, které přesahují tabulkové ceny zákroků (Medicare Benefits
Schedule, MBS)
8Doprava vás nebo závislých osob do nebo z Austrálie v jakékoli situaci
8Léčba poskytnutá mimo Austrálii
8Léčba jakéhokoli z vašich dětí starších 18 let
8Zubařské ošetření nebo jiné nadstandardní služby (jako optik nebo fyzioterapie), pokud není tato
péče spojena s pobytem v nemocnici a není zahrnuta ve smlouvě s nemocnicí. Pro tyto služby si
můžete zařídit nadstandardní pojištění. (Další informace najdete na straně 19.)
8Předměty, které dostanete při propuštění z nemocnice, jako jsou léky a berle
8Osobní výdaje v nemocnici, například telefonáty, zapůjčení televize, internet a noviny
8Péče nebo služby, které chcete proplatit po uplynutí více než dvou let od data jejich poskytnutí
8Léčba sjednaná dříve, než jste vy nebo na vás závislé osoby přiletěli do Austrálie
8Léčba nebo služby poskytnuté v době, kdy jste v prodlení s úhradou pojistného
8Cena léků na předpis přesahující limity příspěvků uvedených na straně 13
8Rozdíl u operativně implantované protézy uvedené v přehledu protéz zveřejněném
australskou vládou
8Veškeré služby a položky poskytnuté partnerskou soukromou nemocnicí,
na které se nevztahuje naše dohoda s touto nemocnicí
8Rozdíl mezi poplatky účtovanými jinou než partnerskou nemocnicí
a příspěvkem propláceným z pojištění ahm OSHC
8Poplatky za ambulantní ošetření účtované soukromými nemocnicemi
8Operativně implantované protézy a jiné zdravotní pomůcky, které nejsou
uvedeny v přehledu protéz zveřejněném australskou vládou
8Léčba zajištěná poskytovateli, kteří nemají v rámci pojištění ahm OSHC nárok na
úhradu příspěvků
14
Čekací lhůty
Když si zařídíte pojištění ahm OSHC, musíte počkat stanovenou dobu,
než budete moci požádat o proplacení služeb a příspěvků.
Pokud požádáte o studentské vízum před příletem do Austrálie, započnou vaše čekací lhůty
počínaje datem příletu do Austrálie se studentským vízem.
Jestliže o studentské vízum požádáte až během pobytu v Austrálii, začnou se vám čekací lhůty
počítat od data zaplacení.
V případě, že k pojišťovně ahm přejdete od jiného poskytovatele pojištění Overseas Student
Health Cover, uznáme vám čekací lhůty u původní pojišťovny.
Čekací lhůta
Služba
2 měsíce
Dříve existující obtíže psychické povahy
12 měsíců
Služby spojené s dříve existujícími zdravotními obtížemi či
těhotenstvím včetně porodu
Definice dřívějších zdravotních obtíží viz strana 17.
Důležité pojmy, které se vám budou hodit
Accidents (Nehody)
Day only surgery (Ambulantní ošetření)
Potřebujete-li léčbu v souvislosti s nehodou,
vztahuje se na vás pojištění od prvního dne
platnosti vašeho pojištění ahm OSHC.
Jedná se o případ, kdy vás přijmou v nemocnici
nebo ambulantním zařízení a tentýž den
vás propustí.
Benefit (Příspěvek)
Default benefit (Standardní příspěvek)
Jedná se o částku, kterou vám vyplatíme za péči
nebo služby, které vám byly poskytnuty a na něž
se toto pojištění vztahuje.
Zaplatíme standardní příspěvek na pobyt dle
nařízení australské vlády.
Emergency treatment (Pohotovostní péče)
Compensable claims
(Nároky s hrazeným odškodným)
Viz strana 12.
General Practitioner, GP (Praktický lékař)
Léčba nebo služby, na něž se vztahují jakákoli
ustanovení ohledně náhrady škod, například
v případě dopravní nehody, na kterou se vztahuje
pojištění třetí strany.
15
Praktický lékař je lékař, který není specialistou
ani primářem.
In hospital treatment (Nemocniční péče)
Situace, kdy jste vy nebo jiná osoba, na kterou
se vztahuje vaše pojištění, oficiálně přijati do
nemocnice za účelem léčby.
Institution (Instituce)
Škola, střední škola, odborná škola (poskytující
technické a další vzdělávání), anglické jazykové
centrum, univerzita nebo jiná vzdělávací instituce.
Limits (Limity)
Jedná se o maximální částku, na kterou máte každý
kalendářní rok (od ledna do prosince) v souvislosti
s určitými typy péče nárok. Pokud není stanoveno
jinak, platí limity pro každou osobu, na kterou se
vztahuje vaše pojištění.
Medicare
Medicare je australský státní program zdravotní péče
pro všechny osoby, které mají v Austrálii trvalý pobyt.
V rámci něj se zajišťuje léčba pacientů ve veřejných
nemocnicích a bezplatná nebo dotovaná zdravotní
péče poskytovaná lékaři, specialisty a partnerskými
očními optiky. Program Medicare není určen pro
zahraniční studenty.
Reciprocal Medicare card
(Kartička vzájemné péče Medicare)
V rámci studentského víza jste povinni mít
pojištění Overseas Student Health Cover,
ale pokud pocházíte ze Spojeného království,
Švédska, Nizozemska, Belgie, Slovinska, Itálie nebo
Nového Zélandu, máte také nárok na kartičku
pojištěnce označovanou jako Yellow Reciprocal
Medicare Card. Můžete o ni požádat v místní
pobočce Medicare.
Díky této kartičce budete moci využívat systém
Medicare v případě „zdravotně nezbytné“ péče ve
veřejné nemocnici. „Zdravotně nezbytná“ znamená
jakékoli onemocnění nebo úraz, k němuž dojde při
vašem pobytu v Austrálii a který je nutné před vaším
návratem domů léčit. S touto kartičkou také můžete
využívat systém příspěvků na léky (Pharmaceutical
Benefits Scheme, PBS) a mimonemocniční ošetření
poskytované lékaři. Jste-li držitelem Reciprocal
Medicare Card, můžete si dle situace a příslušných
nákladů vybrat péči v rámci Medicare (je-li k dispozici),
nebo pojištění Overseas Student Health Cover.
Medicare Benefits Schedule and MBS fee
(Medicare Benefits Schedule a poplatky dle MBS)
Sazebník Medicare Benefits Schedule (MBS) je
seznam s tabulkovými cenami lékařské péče
a zákroků poskytovaných lékaři včetně specialistů
a praktických lékařů. Tyto ceny se označují jako
poplatky dle MBS. Lékař si může účtovat vyšší než
tabulkovou cenu.
Před poskytnutím péče se lékaře zeptejte, na kolik
vás ošetření přijde, abyste věděli, co budete muset
případně doplatit. Pokud si bude lékař účtovat více
než cenu dle sazebníku MBS, budete muset částku
přesahující poplatek dle MBS uhradit.
Out of hospital treatment
(Mimonemocniční péče)
Jedná se o případy, kdy vy nebo osoba, na kterou se
vztahuje vaše pojištění, obdržíte zdravotní služby bez
přijetí do nemocnice. Mimonemocniční péče může
zahrnovat konzultaci praktického lékaře či specialisty
nebo rentgenové či laboratorní vyšetření.
Partner private hospitals
(Partnerské soukromé nemocnice)
Pojišťovna ahm má uzavřeny dohody s řadou
soukromých nemocnic a ambulantních zařízení po
celé Austrálii. V těchto nemocnicích vám proplatíme
veškeré náklady na operační sál a poplatky za pobyt.
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)
PBS je státní systém příspěvků na léky, který financuje
australská vláda; pacienti v rámci něj platí pouze část
nákladů na dotovaný lék. Zbytek nákladů je hrazen
ze systému PBS.
16
Prostheses (Protézy)
Pre-existing medical conditions
(Dříve existující zdravotní obtíže)
Zahraniční student nebo osoba závislá na
zahraničním studentovi s pojištěním v rámci
zdravotního pojištění pro zahraniční studenty trpí
dříve existujícími obtížemi v případě, že:
a) zahraniční student nebo na něm závislá osoba
má onemocnění, nemoc nebo zdravotní potíže a
b) dle názoru lékaře určeného pojišťovnou ahm
se příznaky nebo známky tohoto onemocnění,
nemoci nebo zdravotních obtíží projevily
v období 6 měsíců předcházejících dni, kdy
zahraniční student (nebo na něm závislá osoba)
přiletěl do Austrálie. Při formulaci tohoto stanoviska
musí lékař určený pojišťovnou ahm zohlednit
veškeré informace spojené s onemocněním,
nemocí nebo zdravotními obtížemi, které mu
lékař ošetřující toto onemocnění, nemoc nebo
zdravotní obtíže předal.
K tomuto předání nám musíte dát svolení –
v opačném případě váš požadavek na proplacení
nebudeme moci posoudit.
Prescription medicines (Léky na předpis)
Z pojištění ahm OSHC se přispívá na většinu léků,
které vám doktor předepíše, až do výše limitů
uvedených na straně 13. V případě každé zakoupené
nebo podané položky na předpisu musíte zaplatit
část nákladů. (Viz Pharmaceutical Benefits Scheme
na straně 16.) Zbytek zaplatíme my, až do částky
50 dolarů za každou položku na předpise. Pokud
vám doktor napíše na jeden předpis několik léků,
posuzuje se každá položka samostatně.
V případě, že je lék předepsán na léčbu
dřívějších zdravotních obtíží, položku
neproplatíme.
Tímto pojmem se označují operativně
implantované prvky jako stenty (pro věnčité tepny),
ventilační trubičky, umělé kyčle a kolena nebo
titanové destičky a šrouby (používané při
rekonstrukci zlomené kosti).
Australská vláda zveřejňuje přehled protéz,
v němž stanoví minimální výši příspěvků, které
musejí zdravotní pojišťovny svým pojištěncům
za tyto položky proplácet.
Potřebujete-li protézu, proberte se svým lékařem
před odsouhlasením dostupné možnosti.
Díky tomu se budete moci zcela informovaně
rozhodnout o nákladech na léčbu. Pokud si
vyberete protézu, která stojí více, než kolik činí
minimální příspěvek, budete muset zaplatit rozdíl
mezi minimálním příspěvkem a cenou protézy.
Služby pro zahraniční
studenty
Možnosti využití našich stránek
Aktualizujte si kontaktní údaje
Prodlužte si pojištění
Požádejte o novou kartičku pojištěnce
Přečtěte si všeobecné informace o zdraví
Najděte si informace o pojištění ahm OSHC
v jiných jazycích
• Požádejte si o proplacení většiny placených
nadstandardních úkonů (máte-li nadstandardní
pojištění ahm OSHC)
•
•
•
•
•
Žádost o proplacení
Můžete požádat o proplacení:
• nemocniční péče
• návštěvy lékaře (mimo nemocnici)
• léků
• nákladů na specialistu
• rentgenových snímků
• laboratorního vyšetření
17
Žádosti přes internet a po telefonu
O proplacení většiny služeb můžete v případě, že jste za ně už zaplatili, požádat přes internet nebo
po telefonu.
1. Přihlaste se na webu ahmoshc.com nebo zavolejte na telefonní číslo 134 148.
2. Příspěvek vám zašleme na váš bankovní účet u australské banky (obvykle do 2 pracovních dnů).
3.Vaši žádost potvrdíme v dopise, a proto prosím uvádějte aktuální kontaktní údaje. K tomuto dopisu
musíte přiložit vyúčtování a vše nám zaslat zpět.
POZNÁMKA: Pokud překročíte kombinovaný limit pro požadavky přes internet a po telefonu
ve výši 200 dolarů, nemůžete už těmito způsoby žádné žádosti podávat, dokud neobdržíme
vaše doklady. Jakmile od vás vyúčtování dostaneme, můžete opět žádat až do výše 200 dolarů.
Žádosti zaslané poštou
• Vyplňte formulář žádosti, přiložte k němu vyúčtování a zašlete jej na adresu (bez poštovní známky):
ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036.
Příspěvek vám můžeme uhradit převodem na váš účet u australské banky nebo šekem.
Důležité upozornění ohledně žádostí zasílaných poštou: Veškeré požadavky týkající se nemocniční
péče musejí být zasílány poštou.
POZNÁMKA: Pokud jste fakturu nezaplatili, vyplňte formulář žádosti a zašlete nám jej společně
s vyúčtováním poštou. Zašleme vám šek vystavený ve prospěch poskytovatele péče, jako je lékař,
nemocnice nebo ambulantní zařízení. Jakmile šek obdržíte, musíte jej poslat poskytovateli
a doplatit případnou zbývající částku, kterou jste povinni uhradit.
Veškeré žádosti o příspěvek budou uhrazeny v australských dolarech a lze je proplatit pouze na
australský bankovní účet.
Přímá fakturace: nemusíte platit ani podávat žádost
V případě, že navštívíte zdravotnické zařízení nebo praktického lékaře, s nímž má pojišťovna ahm uzavřenu
dohodu o přímé fakturaci, zaplatíme za poskytnutou péči částku odpovídající poplatku dle sazebníku MBS.
To znamená, že nemusíte platit za standardní konzultaci u praktického lékaře ani podávat žádost.
Pokud si bude lékař účtovat více než cenu dle sazebníku MBS, budete muset částku přesahující poplatek
dle MBS lékaři nebo zdravotnickému zařízení uhradit.
Chcete-li najít nejbližší zdravotnické zařízení nebo praktického lékaře uplatňujícího přímou fakturaci,
navštivte stránky programu ahm OSHC, použijte vyhledávací funkci a zvolte australský stát, v němž
žijete. Pokud chcete tuto službu využít, musíte při přijetí ukázat svou kartičku pojištěnce ahm OSHC.
POZNÁMKA: Z pojištění ahm OSHC se hradí pouze částka odpovídající poplatku za standardní
konzultaci praktického lékaře dle sazebníku MBS (další informace najdete na straně 16 – Medicare
Benefits Schedule). Pokud vám lékař naúčtuje částku vyšší než poplatek dle MBS, musíte rozdíl
doplatit. O proplacení částky přesahující poplatek dle MBS nelze požádat.
Navštivte stránky ahmoshc.com a najděte si partnerské zdravotnické zařízení ve svém okolí.
18
Linka pro naléhavé situace
1800 006 745 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Naléhavá lékařská asistence
• Kvalifikovaná zdravotní sestra vám poradí nejvhodnější typ péče, který vaše zdravotní obtíže vyžadují,
a dle potřeby vám doporučí specializovaného praktického lékaře.
Poradenství ohledně stresu a traumat
• Budete přepojeni na zkušeného poradce a absolvujete s ním po telefonu úvodní rozhovor.
Poradce vám poradí s dalším postupem a případně vám doporučí navštívit osobně kvalifikovaného
odborníka, který vám dále pomůže.
Tlumočnické služby
• Potřebujete-li tlumočníka, zavolejte na číslo 1800 006 745 a sdělte své jméno a preferovaný jazyk.
Tato služba je k dispozici nepřetržitě a nemusí se týkat zdravotní péče.
Jak si prodloužit pojištění
Online
• Přihlaste se na webu ahmoshc.com a vyplňte internetový formulář se žádostí; nebo
• si formulář stáhněte a pošlete nám ho poštou (bez poštovní známky):
ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036.
Po telefonu
• Zavolejte na číslo 134 148.
Rozšíření o nadstandardní pojištění
Vaše pojištění ahm OSHC se vztahuje pouze na léčbu a nemocniční péči. Nezahrnuje návštěvy zubaře,
kontrolu zraku, brýle nebo chiropraktika. Chcete-li mít pojištění i pro tyto služby, můžete si koupit
některé z našich nadstandardních pojištění ahm OSHC. Toto nadstandardní pojištění nenahrazuje
pojištění požadované v rámci víza a lze je koupit pouze jako doplněk ke stávajícímu pojištění ahm OSHC.
I zde platí čekací lhůty.
Pokud vás zajímají další informace o nadstandardním pojištění nebo chcete získat brožurku na toto
téma, zavolejte na číslo 134 148.
Jak se stát pojištěncem ahm OSHC
• Přihlaste se na webu ahmoshc.com a vyplňte internetový formulář se žádostí; nebo
• si formulář stáhněte a pošlete nám ho poštou (bez poštovní známky):
ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036.
19
Změna pojištění Overseas Student Health Cover
Jste-li pojištěni u jiné pojišťovny, můžete kdykoli přejít k nám. Stačí zavolat a my vám poradíme.
Daň z přidané hodnoty (GST)
Na pojištění Overseas Student Health Cover se vztahuje GST, která je zahrnuta v placeném pojistném.
Když zaplatíte pojištění ahm OSHC, předpokládáme, že nemáte nárok na zpětné proplacení žádné části
GST. V případě, že nárok na zpětné proplacení máte a chcete získat zpět část nebo plnou výši GST,
musíte nám poslat písemnou žádost.
Zpětná vazba
V rámci programu ahm OSHC usilujeme o to, abyste vždy, když to potřebujete, měli k dispozici
nejlepší služby, a oceníme vaši zpětnou vazbu.
Ať už pro nás máte nějaký návrh, chcete nás pochválit, nebo si stěžovat, je pro nás vaše zpětná
vazba důležitá.
Napadá-li vás, jak můžeme své produkty a služby zlepšit, dejte nám o tom vědět. V případě, že jste
nespokojeni s tím, jak jsme postupovali – nebo nepostupovali – dejte nám šanci to napravit.
Vaši anonymní zpětnou vazbu využijeme pro účely školení a instruktáže, abychom mohli zdokonalit své
produkty a služby.
Online: Navštivte web ahmoshc.com.
Vyplňte kontaktní formulář –
v horní části vyberte téma
Telefon:
Zavolejte zaměstnancům našeho centra služeb pro pojištěnce na číslo 134 148
E-mail:
[email protected]
Poštovní adresa: ahm OSHC member feedback, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036
Fax:
1300 329 246
20
Řešení stížností
Chcete-li si stěžovat ohledně našeho pojištění, dejte nám o tom hned vědět, abychom mohli vše co
nejrychleji vyřešit.
Váš problém vyřešíme pokud možno okamžitě. Pokud jej ovšem nejsme schopni vyřešit obratem,
předáme jej našemu oddělení zákaznické podpory (Customer Advocacy Team), které věc důkladně prošetří.
Oddělení zákaznické podpory
Naše oddělení zákaznické podpory se bude snažit najít řešení vašeho problému: přezkoumá vaši
stížnost a bude vás informovat o výsledku. Oddělení zákaznické podpory:
• prošetří váš problém
• bude vás informovat
• bude se snažit problém vyřešit do 10 pracovních dnů
Pomozte nám s tímto procesem a poskytněte nám co nejvíc informací o předmětu vaší stížnosti.
Ve veškeré korespondenci prosím uvádějte své jméno a číslo pojištěnce (máte-li jej).
Co když nejste spokojeni?
Jestliže nejste spokojeni s postupem ahm OSHC při řešení vaší stížnosti nebo s výsledkem šetření,
můžete požádat o přezkum stížnosti ombudsmana pro soukromé zdravotní pojištění.
Ombudsman pro soukromé zdravotní pojištění
Budeme se ze všech sil snažit problém vyřešit k vaší spokojenosti. Pokud s výsledkem nebudete
souhlasit, můžete kontaktovat ombudsmana pro soukromé zdravotní pojištění (Private Health Insurance
Ombudsman, PHIO), který vydá zdarma nezávislé posouzení.
Telefon: 1800 640 695
E-mail:[email protected]
Adresa: Suite 2, Level 22, 580 George Street Sydney NSW 2000
Web:phio.org.au
21
Poznámky
22
Zpracování soukromých údajů společností ahm
Společnost Australian Health Management Group Pty Ltd (na kterou odkazujeme tvary zájmen my nebo náš)
shromažďuje a používá vaše osobní (a to i citlivé) údaje (údaje) s cílem poskytovat vám produkty
a služby, jako je pojištění, služby spojené se zdravotní péčí, informace o dalších produktech a službách
nabízených námi, skupinou společností Medibank (společnosti naší skupiny) nebo třetí stranou,
a se záměrem usnadnit a posoudit poskytování služeb v oblasti zdravotní péče, které vám zajišťujeme my,
společnosti naší skupiny a třetí strany. Tyto aktivity bychom pravděpodobně nemohli provádět, pokud
byste nám neposkytli své údaje. Smíme shromažďovat údaje od vás, jiné osoby, na niž se vztahuje vaše
pojištění, osoby, které povolíte tyto údaje poskytovat vaším jménem, od společností naší skupiny nebo
od třetí strany.
Vaše údaje můžeme poskytnout třetím stranám (včetně zahraničních), jako jsou výše uvedené strany,
naši poskytovatelé služeb, poskytovatelé zdravotní péče, státní úřady, finanční instituce,
váš zaměstnavatel (využíváte-li náš firemní produkt) a vaše vzdělávací instituce nebo pracovník či
zprostředkovatel působící v oblasti migrace (máte-li pojištění OSHC nebo pojištění návštěvníka).
Tyto třetí strany mohou také shromažďovat informace přímo od vás. Ze zákona máte umožněn přístup
k údajům, které o vás shromažďujeme, a můžete je opravovat.
Vaše údaje také můžeme příležitostně použít k tomu, abychom vás informovali (např. telefonicky,
SMS zprávou nebo e-mailem) o jiných produktech či službách, které by vás podle našeho názoru
mohly zajímat. Může se jednat o naše značkové produkty a služby a produkty nebo služby společností
naší skupiny či třetí strany. Vaše údaje můžeme též shromažďovat od společností naší skupiny
a poskytovat jim je; tyto společnosti mohou vaše údaje vzájemně sdílet, aby měly ucelený přehled
o pojištěncích a mohly vám nabízet přizpůsobené služby (včetně zdravotní péče). Společnosti naší
skupiny mohou vaše údaje použít k tomu, aby vás informovaly (např. telefonicky, SMS zprávou nebo
e-mailem) o svých službách. Svůj souhlas s těmito konkrétními způsoby používání a poskytování vašich
údajů můžete zamítnout telefonicky na čísle 134 148 či +61 2 4221 8888 vždy ve všední den od 8:00 do
18:00 hodin nebo e-mailem zaslaným na adresu [email protected]
Jako zákazník nebo pojištěnec společnosti ahm souhlasíte se shromažďováním, používáním
a poskytováním vašich údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uplatňovaných společností
ahm. Jste-li odpovědni za vedení svého pojištění, musíte zajistit, aby váš/vaše manžel/ka nebo partner/ka
a na vás závislé děti věděli o způsobu nakládání s jejich údaji a souhlasili s ním. Chcete-li získat další
informace o způsobu nakládání s vašimi údaji, požádat o přístup k osobním údajům, které jsme
o vás shromáždili, nebo získat aktuální znění zásad ochrany osobních údajů (platných k 1. červenci
2012) uplatňovaných společností ahm, navštivte stránky ahm.com.au, napište nám e-mail na adresu
[email protected], zavolejte nám na číslo 134 148 nebo pošlete dopis na adresu:
Privacy Officer
ahm Health Insurance
Locked Bag 1006
Matraville NSW 2036
23
Všechny dotazy:
134 148
Žádosti o proplacení: 134 148
Klientské centrum je vám k dispozici: pondělí až pátek, 8:30–17:00
(australský východní standardní čas, AEST)
ahm OSHC, Reply Paid 75885, Matraville NSW 2036
E-mail: [email protected]
Web: ahmoshc.com
Fax: 1300 329 246
Linka pro naléhavé situace •Naléhavá lékařská asistence
•Poradenství ohledně stresu a traumat
•Tlumočnické služby
Aktualizováno: prosinec 2013
Australian Health Management OSHC, označovaný také jako „ahm OSHC“, je program společnosti Medibank Private Limited ABN 47 080 890 259.
14200712
1800 006 745

Podobné dokumenty

Systém zdravotní péče v Austrálii

Systém zdravotní péče v Austrálii kompletní náklady na operační sál a pobyt u služeb, na které máte nárok. Nejlepší však je kontaktovat ahm OSHC a ověřit si, zda budete ošetřeni v  partnerské soukromé nemocnici. Kontaktujte nás tel...

Více

Co to znamená?

Co to znamená? z vlastních prostředků) Z  pojištění ahm  OSHC jsou hrazeny příspěvky uvedené v  dokumentaci k  vašemu pojištění. V  případě, že vám lékař nebo poskytovatel péče naúčtuje větší částku, než činí pří...

Více

zdravá strava

zdravá strava • Grilované kuřecí prsíčko, ryba nebo libové maso se salátem či zeleninou na páře je hotové za pár minut a chutná skvěle. • Zkuste chléb se zrníčky nebo křehký chléb s nízkotučnou ricottou a suše...

Více

Jak uplatnit nárok online

Jak uplatnit nárok online • Zvolíte-li možnost „Other“, můžete žádost o proplacení služeb, jako je konzultace specialisty, vyšetření krve nebo rentgenový snímek. Zadejte číslo poskytovatele, číslo položky a cenu služby – ú...

Více

jic voucher

jic voucher na práci výzkumníků pro vaši firmu

Více

Víza NZ a Austrálie

Víza NZ a Austrálie mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů spo...

Více

KOUPILI JSTE SI NĚJAKÉ LÉKY NA PŘEDPIS?

KOUPILI JSTE SI NĚJAKÉ LÉKY NA PŘEDPIS? NĚJAKÉ LÉKY NA PŘEDPIS? Chcete požádat o proplacení? Pokud jste v nedávné době navštívili lékaře, který vám předepsal určitý lék nebo léky, mohou vám být z pojištění ahm OSHC proplaceny náklady.

Více