Vrtání hlubokých děr

Transkript

Vrtání hlubokých děr
V˙ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ
Vrtání hlubok˝ch dìr
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Úvod
4
Ejektorov˝ systém
7
Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka
STS systém
43
Vrták pro vrtání dìlov˝m vrtákem
109
Aplikaèní prùvodce
117
3
003-011.Tj
03-09-05
09.25
Sida 4
Vrtání hlubok˝ch dìr
vysok˝ úbìr kovu s vysokou pøesností
Pro bezproblémovou produkci – zkuste první vrták pro hluboké díry urèen˝ pro
ejektorové/STS systémy, s nastaviteln˝mi VBD a pevn˝mi kapsami pro VBD.
Vrtání hlubok˝ch dìr je obrábìní dìr s relativnì vysok˝m
pomìrem hloubky k prùmìru. Zatímco pøi bìΩn˝ch
postupech vrtání dìr je jen zøídka pøekroèena hloubka
odpovídající pìtinásobku prùmìru, pøi vrtání hlubok˝ch
dìr se mùΩe jednat o pomìr 150:1, a kaΩdá díra s
hloubkou pøekraèující desetinásobem prùmìru musí
b˝t rozhodnì povaΩována za hlubokou a vyΩaduje
specializovanou techniku vrtání.
Vrtání hlubok˝ch dìr lze provádìt rùzn˝mi zpùsoby:
s rotujícím obrobkem, s rotujícím nástrojem nebo s
rotujícím obrobkem i rotujícím nástrojem. Nejobvyklejπí
je ale rotující obrobek s tím, Ωe nástroj pøidává lineární
posuv.
Nezávisle na zpùsobu vrtání vΩdy zùstávají v platnosti
základní principy vrtání a stále je zásadnì dùleΩitá
správná volba øezn˝ch rychlostí a posuvù.
Úspìπné utváøení tøísky a odvádìní tøísek od bøitu bez
poπkození nástroje i obrobku jsou zásadnì dùleΩité.
4
Dìlové vrtání dokáΩe obrábìt menπí díry neΩ systém
Single Tube System (STS), ale STS je mnohem
produktivnìjπí (4 – 6 krát) a pokud je to moΩné, vΩdy
musí b˝t první volbou. Ejektorov˝ systém je alternativou
k STS v pøípadech, kdy se vrtají menπí v˝robní série a
není k dispozici specializovan˝ stroj.
003-011.Tj
03-09-05
09.25
Sida 5
Rùzné systémy vrtání hlubok˝ch dìr
Pøi vrtání hlubok˝ch dìr jsou tøísky z otvoru odvádìny
kombinací vhodné konstrukce nástroje a tlaku øezné
kapaliny. BìΩnì se vyuΩívají tøi systémy
Vπechny tøi systémy dokáΩí obrábìt díry s dokonalou
jakostí povrchu, úzk˝mi tolerancemi a souosostí.
Ejektorov˝ systém
Je podobn˝ STS systému, jen s tím, Ωe vrták je spojen s
vnitøní i vnìjπí trubkou. Øezná kapalina je èerpána do
vrtáku prostorem mezi dvìma trubkami, tj. kompletnì v
tìle vrtáku, ne zvnìjπku, a tøísky jsou odvádìny vnitøní
trubkou, tj. také tìlem vrtáku.
Tento uzavøen˝ systém vystaèí s niΩπím tlakem kapaliny
neΩ systém STS a obvykle jej lze instalovat do bìΩn˝ch
obrábìcích strojù bez vìtπích zásahù do konstrukce.
Systém s jednou trubkou neboli STS
Vysokotlaká èerpadla dodávají øeznou kapalinu prostorem
mimo trubku vrtáku, tj. mezi vrtákem a obrábìnou dírou.
Stopka vrtáku je dutá a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky
do vrtáku πtìrbinami v øezné hlavì, a ven ze stroje dutou
stopkou vrtáku.
Díky vysokému tlaku øezné kapaliny je STS systém
spolehlivìjπí neΩ ejektorov˝, zejména pøi obrábìní
materiálù s obtíΩn˝m utváøením tøísky, napø.
nízkouhlíkov˝ch a korozivzdorn˝ch ocelí.
STS systém je vΩdy první volbou pøi velk˝ch v˝robních
sériích.
Systém dìlov˝ch vrtákù
Dìlov˝ vrták má dutou stopku a øezná kapalina je èerpána
jeho osou k øezu a vytlaèována otvory v øezné hlavì.
Stopka vrtáku má zvenku dráΩku s profilem V nebo
bìΩnou dráΩku, a tlak øezné kapaliny odvádí tøísky touto
dráΩkou ven z díry. Dìlov˝ vrták lze pouΩít v bìΩném
obrábìcím centru, ale musí b˝t zajiπtìn vysok˝ tlak øezné
kapaliny.
Více informací o tìchto systémech viz Aplikaèní pøíruèka
strana 118.
5
003-011.Tj
03-09-05
09.26
Sida 6
Jsme odhodlání pokr˝t vaπe potøeby
Náπ technick˝ personál vám pomùΩe dosáhnout ve vaπich aplikacích vaπich cílù.
Dodáváme kvalitní v˝robky vhodné pro vaπe podnikání.
Pøidejte k tomu technick˝ servis, dodávky a komerèní
servis.
Spoleènì mùΩeme zlepπit vaπi konkurenceschopnost.
Pøístupem spolupracujícího partnera pøispíváme ke
zlepπení vaπí produktivity, ekonomiky v˝roby a vyuΩití
obrábìcích strojù.
6
Sandvik Coromant si je vìdom i rostoucích obav o
Ωivotní prostøedí a nabízí sluΩbu odbìru pouΩit˝ch
karbidov˝ch bøitov˝ch destièek, které jsou rozloΩeny
na pùvodní suroviny – ekologicky nejπetrnìjπím
zpùsobem.
003-011.Tj
03-09-05
09.26
Sida 7
Obsah
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Volba nástroje
8–9
Upnutí nástroje - vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry
10–11
Hlava pro vrtání 424.6
12–15
™
CoroDrill 800.24
®
T-Max vrták 424.10
16–19
20–24
V˝roba vrtn˝ch trubek na objednávku zákazníka
25
V˝poèet speciálních délek trubek
25
®
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-Max 424.31F a 424.31
26–33
MontáΩní díly pro rotaèní a nerotaèní spojky
34–35
Rotaèní spojky (konektory)
36
Nerotaèní spojky
37
Spojky montované na vrták nerotaèní
38
Vrtné trubky vhodné pro spojky montované na vrták
38
Upravená spojka Varilock pro automatickou v˝mìnu nástroje
39–41
Tlumièe vibrací
76
Adaptéry pro pøechod z vnìjπího na vnitøní trubkov˝ závit
77
®
78
Nastavení prùmìru hlav T-Max
Bøitové destièky
79-85
Øezné podmínky a diagramy
86-98
Náhradní díly
Aplikaèní prùvodce
99-108
117
Øeπení problémù
149-150
Pøevodní tabulka materiálov˝ch skupin
151-155
Upínání VBD
156
Bezpeènostní informace
157
7
003-011.Tj
03-09-05
09.26
Sida 8
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Ejector
Ejector
Ejector
Vrtání pevn˝m vrtákem
Vrtání pevn˝m vrtákem
Vrtání s pøedvrtanou dírou
Údaje a aplikace
• Hlavy pro vrtání do plna
• Hlavy pro vrtání na jádro
• Hlavy pro vrtání s pøedvrtanou
dírou
• Vrtáky pro dìlové vrtání
424.6
800.24
424.10
424.31F
424.31
424.32
18,40–65,00
100 × Dc
25,00–65,00
100 × Dc
≥ 63,50
100 × Dc
20,00–124,99
100 × Dc
≥ 65,00
100 × Dc
≥ 75,00
100 × Dc
12
16
20
26
26
71
2 µm
2 µm
3 µm
1 µm
3 µm
3 µm
IT9
IT10
IT10
IT9 – 10
IT10
IT10
l4
Dc
Prùmìr vrtáku, Dc
Hloubka díry, l4
Strana
Jakost povrchu Ra
Tolerance díry
Stroj
– Stroje DND
– NC stroje
– Soustruhy
– Vìtπina bìΩn˝ch strojù
– Obrábìcí centra
– Speciální stroje pro dìlové vrtání
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
Materiál obrobku
– Ocel
P
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Korozivzdorná ocel
M
✦
✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Litina
K
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Hliníkové slitiny
N
✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
– ≥árovzdorné slitiny
S
✦
✦✦
✦✦✦
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
–
800-XX T3 08M
800-XX T3 08H
TPMT/R424.9
TPMX/TPUN
Nástroj
– Vnitøní pøívod chladící kapaliny
– Typ bøitové destièky
Øezné podmínky
Dobré =
8
R424.31F/ TPMX/TPUN TPMT/R424.9
SNMG/SNMM SNMG/SNMM
Viz strany 86-98
✦✦✦
✦ = Vyhovující
003-011.Tj
03-09-05
09.26
Sida 9
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlava pro vrtání 424.6
• 4-6krát rychlejπí neΩ vrtání dìlov˝m vrtákem
• První volba pro rozmezí prùmìrù 18,40-24,99 mm nebo pro rozmezí prùmìrù
25,00-65,00 mm pøi vysok˝ch poΩadavcích na toleranci prùmìru
• Nízké investièní náklady pro malosériovou v˝robu
• Standardní program
CoroDrill™ 800.24
•
•
•
•
•
Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00
NejniΩπí náklady na jednu díru
Stál˝ v˝kon v πirokém aplikaèním rozmezí
Standardní program
Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií
•
•
•
•
•
Volba pro vìtπí prùmìry od 63,50 mm
MoΩnosti nastavení prùmìru
Dobrá pøímost díry v dlouh˝ch obrobcích
Standardní program skladem
ˇiroká nabídka provedení na míru a konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
T-MAX® vrták 424.10
T-MAX® 424.31F hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Pøi vysok˝ch nárocích na pøesnost, produktivitu a pruΩnost
Konstrukce s jednou VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
Standardní souèásti skladem
T-MAX® 424.31 hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Pøi vysok˝ch nárocích na produktivitu a pruΩnost
Konstrukce s jednou VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
Standardní souèásti skladem
T-MAX® 424.32 hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Konstrukce s více VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
Standardní souèásti skladem
9
003-011.Tj
03-09-05
09.26
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 10
Ejektorov˝ systém
Upnutí nástroje – vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry
Rozsah prùmìrù,
mm
Vrtné hlavy
Tlumièe vibrací
(volitelné)
Vrtné trubky
Vrtání pevn˝m vrtákem
Tvrdì pájená vrtná hlava
424.6
Strana 14
18,40–65,00
Tlumiè vibrací 342Strana 76
Vnìjπí trubka 424.2Strana 15/19
CoroDrill™ hlava vrtáku
s nastaviteln˝mi VBD 800.24
Strana 18
Vnitøní trubka 424.2Strana 15/19
25,00–65,00
T-Max nastavitelná
hlava vrtáku 424.10
Strana 22
Tlumiè vibrací 342Strana 76
Vnìjπí trubka 424.2Strana 23
63,50–183,90
Vnitøní trubka 424.2Rozsah trubek 13
Strana 23
Vrtání s pøedvrtanou dírou
Vnitøní trubka 424.2Rozsah trubek 14–25
Strana 23
T-Max osazená jednou VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtan˝ch
dìr 424.31F
Strana 28/30
20,00–124,99
T-Max osazená jednou VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtan˝ch
dìr 424.31
Strana 32
Tlumiè vibrací 342Strana 76
Vnìjπí trubka 424.2Strana 29/31/33
65,00–183,90
Vnitøní trubka 424.2Rozsah trubek 00–13
Strana 29/31
T-Max osazená více VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtan˝ch
dìr 424.32
Strana 71
Vnitøní trubka 424.2Rozsah trubek 14–25
Strana 31/33
>75,00
Vhodné pro rozsah
prùmìrù vrtákù
65,00–183,90
10
Vnìjπí trubka 424.9SRozsah trubek 14–25
Strana 38
Tlumiè vibrací 342Strana 76
Nerotaèní
MontáΩ na trubku vrtáku
424.9S/232-1Strana 38
003-011.Tj
03-09-16
16.11
Sida 11
Ejektorov˝ systém
Kleπtina/
spojovací
pouzdro
Tìsnící
pouzdro
O-krouΩek
Konektory
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Typ montáΩe
Rotaèní
Varilock pøizpùsoben˝ –
ruèní v˝mìna nástroje
Strana 36
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Varilock pøizpùsoben˝ –
automatická v˝mìna nástroje
Strana 39
Rozsah trubek 13 Rozsah trubek 13
Strana 34
Strana 34
Rozsah trubek 13
Strana 34
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
S kuΩelem Morse
Strana 36
KuΩel Morse
KuΩel ISO
Strana 36
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Rozsah trubek
00–13
Strana 34
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
Rozsah trubek
14–25
Strana 35
KuΩel ISO
MontáΩ na pøírubu
Strana 36
Pøírubové provedení
Nerotaèní
Válcová
Strana 37
Válcová
11
012-033.Tj
03-09-05
09.32
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 12
Ejektorov˝ systém
Hlava pro vrtání 424.6
“Pùvodní” pøesn˝ vrták
Rozsah prùmìrù 18,40 – 65,00 mm
Snadno pouΩiteln˝
• Bez nutnosti
pøednastavování
• Bez nutnost vyuΩívání
nástrojárny
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
Prùmìr zadan˝
zákazníkem
• Doèista obrouπen˝
s krokem 0,01 mm
Spolehliv˝ v˝kon
• Robustní konstrukce pro vysoké posuvy
• Sintrované geometrie VBD zajiπ∫ují stál˝
bezproblémov˝ odvod tøísky ve vìtπinì
materiálù
ˇiroká aplikaèní oblast
• Optimalizované kombinace
tøídy a geometrie pro vìtπinu
materiálù obrobku
12
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 13
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlava pro vrtání 424.6
• 4 aΩ 6 krát rychlejπí neΩ dìlové vrtání
• První volba pro rozmezí prùmìrù. 18,40 – 24,99 mm
nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00 – 65,00 pøi
velk˝ch poΩadavcích na toleranci prùmìru.
• Nízké investièní náklady pro malosériovou v˝robu
• Standardní program
Ejektorov˝ systém pouΩívejte pøedevπím pro
• Upravené soustruhy
• V˝robních linek
• Lze ekonomicky a snadno nasadit
u vodorovn˝ch vyvrtávacích strojù
- NC soustruhù
- Obrábìcích center
• Snadno obrobitelné obrobky
materiály
Typické souèásti – prùmyslové obory
V˝roba automobilù/nákladních vozù
• Nápravy, pístní èepy
• Blok motoru (diesel)
• Hydraulick˝ válec
• Øídící tyèe
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Lodìnice
• Otvory pro chladicí kapalinu/olej
v blocích motoru
Obecné technické dílny
• M/C aplikace
• Smíπená v˝roba – malé série
Vøeteno stroje
Prùmìr vrtáku, Dc : 39,10 mm
Hloubka vrtání, l4 : 457 mm
Stopka
Pevná náprava
Válec
Prùmìr vrtáku, Dc : 50,00 mm
Hloubka vrtání, l4 : 2000 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 24,00 mm
Hloubka vrtání, l4 : 1360 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 32,00 mm (x 26)
Hloubka vrtání, l4 : 900 mm
13
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 14
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Program hlav ejektorov˝ch vrtákù
hlava s obrouπen˝mi pájen˝mi VBD pro vrtání do plna 424.6
Rozsah prùmìrù
18,40 – 65,00 mm
Rozsah prùmìrù:
18,40–65,00 mm
Hloubka díry v horizontálním smìru: 100 × prùmìr
Hloubka díry ve vertikálním smìru: 50 × prùmìr
Tolerance díry:
IT 9
Jakost povrchu:
Ra 2 µm
Chladicí kapalina:
Èist˝ olej nebo roztok s
pøísadami EP
dmm
Dc
l1
l2
Hlavy vrtáku se dodávají se standardním utvaøeèem tøísek,
povrch je brouπen˝ na poΩadovan˝ prùmìr podle tolerance
ISO h6.
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
M
K
N
S
Øada trubek
P
Objednací kód,
hlava vrtáku
70 63 67
72
72
72
dmm
l2
l1
18,40–19,20
19,21–20,00
00
424.6- 001w Dxx.xx zz
002w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
16
16
50,0
50,0
47,1
47,0
20,01–20,90
20,91–21,80
01
424.6- 011w Dxx.xx zz
012w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
18
18
56
56,0
52,9
52,7
21,81–22,90
22,91–24,10
02
424.6- 021w Dxx.xx zz
022w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
19,5
19,5
56,0
56,0
52,8
52,6
24,11–25,20
25,21–26,40
03
424.6- 031w Dxx.xx zz
032w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
21
21
57,5
57,5
54,0
54,0
26,41–27,50
27,51–28,70
04
424.6- 041w Dxx.xx zz
042w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
23,5
23,5
60,5
60,5
56,8
56,8
28,71–29,80
29,81–31,00
05
424.6- 051w Dxx.xx zz
052w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
25,5
25,5
63,5
63,5
59,5
59,3
31,01–32,10
32,11–33,30
06
424.6- 061w Dxx.xx zz
062w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
28
28
63,5
63,5
59,4
59,1
33,31–34,80
34,81–36,20
07
424.6- 071w Dxx.xx zz
072w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
30
30
70,5
70,5
66,0
65,9
36,21–37,30
37,31–38,40
38,41–39,60
08
424.6- 081w Dxx.xx zz
082w Dxx.xx zz
083w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
33
33
33
73,5
73,5
73,5
68,7
68,5
68,3
39,61–40,60
40,61–41,80
41,81–43,00
09
424.6- 091w Dxx.xx zz
092w Dxx.xx zz
093w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
36
36
36
73,5
73,5
73,5
68,2
68,0
67,8
43,01–44,30
44,31–45,60
45,61–47,00
10
424.6- 101w Dxx.xx zz
102w Dxx.xx zz
103w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
39
39
39
75,0
75,0
75,0
69,5
69,3
69,1
47,01–48,50
48,51–50,10
50,11–51,70
11
424.6- 111w Dxx.xx zz
112w Dxx.xx zz
113w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
43
43
43
79,0
79,0
79,0
72,8
72,7
72,5
51,71–53,20
53,21–54,70
54,71–56,20
12
424.6- 121w Dxx.xx zz
122w Dxx.xx zz
123w Dxx.xx zz
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★ ✩ ★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
47
47
47
82,0
82,0
82,0
75,2
75,5
75,2
56,21–58,40
58,41–60,60
60,61–62,80
62,81–65,00
13
424.6- 131w Dxx.xx zz
132w Dxx.xx zz
133w Dxx.xx zz
134w Dxx.xx zz
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
51
51
51
51
84,0
84,0
84,0
84,0
77,2
76,6
76,8
76,5
Rozsah
prùmìrù,
mm
Utvaøeè tøísek (w)
4 4 3
4
4
4
Tolerance, mm
l2 = ± 1,0
l1 = ± 1,0
dmm = h8
Jakost Coromant
kombinace (zz)1)
Dc mm
1)
Vrtáky s jin˝mi kombinacemi jakostí SK
se dodávají na objednávku.
★ = První volba
✩
✩
✩
✩
★
★
★
★
Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu èíslo utvaøeèe tøísek (w),
prùmìr vrtáku (xx.xx) a kombinaci jakostí (zz).
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu viz strana 157.
14
Rozmìry, mm
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.6-0014 D*18,40* 70
012-033.Tj
04-04-27
14.07
Sida 15
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Hlava vrtáku
Vnìjπí trubka
424.6
Rozsah prùmìrù
18,40–65,00 mm
Vnitøní trubka
l1
l2
l21
dmt
dmt
D23
D22
D21 dmm
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou koncích s vnitøním
závitem, E-závitem.V˝jimkou je vnìjπí trubka 424.9S, která má závit
jenom na jednom konci.
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
400 630 1070
dmm dmt
D21
l1
430 660 1110
D22
D23
18,40–19,20
19,21–20,00
00
424.2-800-
2
3
4
18
12
27,5
424.2-850-
2
3
4
12
10
20,01–20,90
20,91–21,80
01
424.2-801-
2
3
4
19,5 18
4
30
424.2-851-
2
3
4
14
12
21,81–22,90
22,91–24,10
02
424.2-802-
2
3
4
21,5 19,5 15
30
424.2-852-
2
3
4
15
13
24,11–25,20
25,21–26,40
03
424.2-803-
2
3
4
23,5 21
16
30
424.2-853-
2
3
4
16
14
26,41–27,50
27,51–28,70
04
424.2-804-
2
3
4
26
23,5 18
33
424.2-854-
2
3
4
18
16
28,71–29,80
29,81–31,00
05
424.2-805-
2
3
4
28
25,5 20
33
424.2-855-
2
3
4
20
18
31,01–32,10
32,11–33,30
06
424.2-806-
2
3
4
30,5 28
22
33
424.2-856-
2
3
4
22
20
33,31–34,80
34,81–36,20
07
424.2-807-
2
3
4
33
30
24
40
424.2-857-
2
3
4
24
22
36,21–37,30
37,31–38,40
38,41–39,60
08
424.2-808-
2
3
4
35,5 33
26
40
424.2-858-
2
3
4
26
24
39,61–40,60
40,61–41,80
41,81–43,00
09
424.2-809-
2
3
4
39
36
29
40
424.2-859-
2
3
4
29
27
43,01–44,30
44,31–45,60
45,61–47,00
10
424.2-810-
2
3
4
42,5 39
32
40
424.2-860-
2
3
4
32
30
47,01–48,50
48,51–50,10
50,11–51,70
11
424.2-811-
2
3
4
46,5 43
35
44
424.2-861-
2
3
4
35
32
51,71–53,20
53,21–54,70
54,71–56,20
12
424.2-812-
2
3
4
51
47
39
44
424.2-862-
2
3
4
39
36
56,21–58,40
58,41–60,60
60,61–62,80
62,81–65,00
13
424.2-813-
2
3
4
55,5 51
43
44
424.2-863-
2
3
4
43
40
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
Rozmìry, mm
Rozmìry, mm
Standardní
délka l2
Standardní
délka l21
16
Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 mm
a pro délku vnitøní trubky 430 mm
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 18,40 mm:
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25.
1 ks 424.2-800-2 a 1 ks 424.2-850-2
POZOR!
Vnitøní trubka musí b˝t objednána o 30 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Øezné podmínky
86
Aplikaèní prùvodce
117
15
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 16
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
CoroDrill™ 800.24
Vrták pro produktivitu
Rozsah prùmìrù 25,00 – 65,00 mm
Jedineèná konstrukce vodítek VBD
• Úspora s nastaviteln˝mi VBD –
dvì vodítka v jedné hlavì
Snadná identifikace
• Vyππí øezná rychlost – produktivita
• Laserové vyznaèení kódu,
rozmìrù a øady trubek
• Vynikající kvalita povrchu
Spolehliv˝ v˝kon
• Robustní konstrukce –
vysok˝ posuv na
otáèku – produktivita
• Zlepπen˝ pøívod øezné kapaliny
• Tìlo vrtáku odolné
proti otìru vyrobené
z kalené oceli
• Prùmìr zadan˝
zákazníkem
• Malé tolerance
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
Snadné pouΩívání a manipulace
• Pevná lùΩka VBD. Bez nutnosti pøednastavování –
není nutná nástrojárna
• Nìkolik málo náhradních dílù – nízké náklady na
skladování
Patentovaná konstrukce.
“Urychlovaè øezné kapaliny”
• Patentovaná konstrukce
• Zajiπ∫uje vynikající odvod tøísky
Produktivita v πiroké aplikaèní oblasti
• Bez zasekávání tøísek – bez prostojù
• Moderní tøídy a geometrie pokr˝vají vìtπinu materiálù
obrobku
• Nìkolik rozmìrù VBD a vodítek pokr˝vá celé rozmezí
prùmìrù
• Vynikající utváøení tøísky pøi velk˝ch i mal˝ch posuvech
16
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 17
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
CoroDrill™ 800.24
• Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù
25,00 – 65,00 mm
• NejniΩπí náklady na jednu díru
• Stál˝ v˝kon v πiroké aplikaèní oblasti
• Standardní program
• Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií
Ejektorov˝ systém pouΩívejte pøedevπím pro
• Upravené soustruhy
• V˝robní linky
• Lze ekonomicky a snadno
nasadit u vodorovn˝ch
vyvrtávacích strojù
– NC soustruhù
• Snadno obrobitelné materiály
• Obrábìcí centra s vodorovn˝m
vøetenem
Typické souèásti – prùmyslové obory
Automobilov˝ prùmysl
• Nápravy, pístní èepy
• Blok motoru (diesel)
• Hydraulick˝ válec
• Øídící tyèe
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Lodìnice
• Otvory pro chladicí kapalinu/olej v
blocích motoru
Obecné technické dílny
• M/C aplikace
• Smíπená v˝roba – malé série
ˇkrtící klapka
Prùmìr vrtáku, Dc : 30,50 mm
Hloubka vrtání, l4 : 410 mm
Klikov˝ høídel
Tìlo ventilu
Hydraulick˝ válec
Prùmìr vrtáku, Dc : 35,00 mm
Hloubka díry, l4 : 400 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 39,50 mm (x4)
Hloubka díry, l4 : 415 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 60,00 mm
Hloubka díry, l4 : 1500 mm
17
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 18
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Program ejektorov˝ch vrtákù –
CoroDrill™ hlavy vrtákù pro vrtání do plna 800.24
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù
25,00 – 65,00 mm
dmm
Dc (≈ h10)
l2
25,00–65,00 mm
100 × prùmìr
IT 10
Ra 2 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Øada trubek
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Pozor!
Vrták má v˝robní mínus toleranci, takΩe nepøekroèí prùmìr
pouzdra vrtáku, viz strana 134.
Objednací kód,
úplná hlava
vrtáku
25,00–26,40
03
800.24-03Dxx.xx
21
75
800-05 03 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
26,41–28,70
04
800.24-04Dxx.xx
23,5
78
800-05 03 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
28,71–31,00
05
800.24-M05Dxx.xx 25,5
80
800-06 T3 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
31,01–33,30
06
800.24-06Dxx.xx
28,0
80,0
800-06 T3 08M-C-G
800-06 T3 08M-I-G
800-08 T3 08H-P-G
800-07A
2
33,31–36,20
07
800.24-07Dxx.xx
30,0
90,0
800-06 T3 08M-C-G1)
800-08 T3 08M-C-G1)
800-06 T3 08M-I-G1)
800-08 T3 08M-I-G1)
800-08 T3 08H-P-G
800-07A
2
36,21–39,60
08
800.24-08Dxx.xx
33,0
90,0
800-08 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-08 T3 08H-P-G1)
800-09 T3 08H-P-G1)
800-07A
2
39,61–43,00
09
800.24-09Dxx.xx
36,0
95,0
800-08 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3 08H-P-G
800-08A
2
43,01–47,00
10
800.24-10Dxx.xx
39,0
100,0
800-10 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3 08H-P-G
800-08A
2
47,01–51,70
11
800.24-11Dxx.xx
43,0
110,0
800-12 T3 08M-C-G1)
800-10 T3 08M-C-G1)
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3 08H-P-G1)
800-11 T3 08H-P-G1)
800-10A
2
51,71–56,20
12
800.24-12Dxx.xx
47,0
115,0
800-10 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G1)
800-12 T3 08M-I-G1)
800-11 T3 08H-P-G
800-10A1)
800-12A1)
2
2
56,21–65,00
13
800.24-13Dxx.xx
51,0
125,0
800-10 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-I-G
800-11 T3 08H-P-G
800-12A
2
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
1)
Rozmìry, mm
dmm
Bøitové destièky
≤ l2
Vodítka
Støedové
Mezilehlé
Obvodové
Vodítko
Poè.
Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu prùmìr vrtáku (xx.xx).
Pøíklad objednávky, úplná hlava vrtáku: 2 ks 800.24-03D*25.00*
Kombinace rozmìrù VBD a vodítek pro
pøísluπn˝ prùmìr vrtáku viz tabulka.
Rozmezí prùmìrù vrtáku – rozmìr VBD a vodítka
VBD (Objednávají se zvláπ∫)
Vodítka
Mezilehlé a obvodové VBD jsou k dispozici i v geometrii -L
(pro materiály s dlouhou tøískou), viz strana 81.
(Objednávají se zvláπ∫)
Rozsah
prùmìrù,
mm
Støedové
Rozsah
prùmìrù,
mm
Mezilehlé
Rozsah
prùmìrù,
mm
Obvodové
Rozsah
prùmìrù,
mm
Vodítko
25,00–28,70 05 800-05 03 08M-C-G
25,00–31,00 05 800-05 03 08M-I-G
25,00–31,00 06 800-06 03 08H-P-G
25,00–31,00
800-06A
28,71–33,99 06 800-06 T3 08M-C-G
31,01–34,99 06 800-06 T3 08M-I-G
31,01–38,99 08 800-08 T3 08H-P-G
31,01–39,60
800-07A
34,00–43,00 08 800-08 T3 08M-C-G
35,00–54,99 08 800-08 T3 08M-I-G
39,00–49,99 09 800-09 T3 08H-P-G
39,61–47,00
800-08A
43,01–47,00 10 800-10 T3 08M-C-G
55,00–65,00 12 800-12 T3 08M-I-G
50,00–65,00 11 800-11 T3 08H-P-G
47,01–49,99 12 800-12 T3 08M-C-G
50,00–57,99 10 800-10 T3 08M-C-G
58,00–65,00 12 800-12 T3 08M-C-G
18
47,01–54,99
800-10A
55,00–65,00
800-12A
012-033.Tj
04-04-29
15.34
Sida 19
Ejektorov˝ systém
Hlava vrtáku
Vnìjπí trubka
800.24
Rozsah prùmìrù
25,00–65,00 mm
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Vnitøní trubka
l1
l2
l21
dmt
dmt
D21 dmm
D23
D22
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou
koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V˝jimkou je
vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na
jednom konci.
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
25,00–26,40
03
424.2-803-
2
3
4
23,5
21
16
30
424.2-853-
2
3
4
16
14
26,41–28,70
04
424.2-804-
2
3
4
26
23,5
18
33
424.2-854-
2
3
4
18
16
28,71–31,00
05
424.2-805-
2
3
4
28
25,5
20
33
424.2-855-
2
3
4
20
18
31,01–33,30
06
424.2-806-
2
3
4
30,5
28
22
33
424.2-856-
2
3
4
22
20
33,31–36,20
07
424.2-807-
2
3
4
33
30
24
40
424.2-857-
2
3
4
24
22
36,21–39,60
08
424.2-808-
2
3
4
35,5
33
26
40
424.2-858-
2
3
4
26
24
39,61–43,00
09
424.2-809-
2
3
4
39
36
29
40
424.2-859-
2
3
4
29
27
43,01–47,00
10
424.2-810-
2
3
4
42,5
39
32
40
424.2-860-
2
3
4
32
30
47,01–51,70
11
424.2-811-
2
3
4
46,5
43
35
44
424.2-861-
2
3
4
35
32
51,71–56,20
12
424.2-812-
2
3
4
51
47
39
44
424.2-862-
2
3
4
39
36
56,21–65,00
13
424.2-813-
2
3
4
55,5
51
43
44
424.2-863-
2
3
4
43
40
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
Rozmìry, mm
Standardní
délka l2
400 630 1070
dmm
dmt
D21
l1
Rozmìry, mm
Standardní
délka l21
430 660 1100
D22
D23
Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 mm
a pro délku vnitøní trubky 430 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 25,00 mm:
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25.
1 ks 424.2-803-2 a 1 ks 424.2-853-2
POZOR!
Vnitøní trubka musí b˝t objednána o 30 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
Bøitové destièky
81
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Náhradní díly
99
Øezné podmínky
89
Aplikaèní prùvodce
117
19
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 20
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
T-MAX® vrták 424.10
Nastaviteln˝ vrták
Rozsah prùmìrù 63,50 – 130,00* mm
Nastavitelné vodítko
dvou bøitù
Vestavìná pøesnost
• PruΩné moΩnosti nastavení
PodloΩka pro
nastavení
prùmìru
Nastaviteln˝
drΩák
obvodové VBD
• Jednoduππí
radiální nastavení
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
• Rychlé nastavení
Vodítko pro
ochranu VBD
Silné a bezpeèné
drΩáky VBD
NavrΩeny tak, aby
hlavu chránily pøed
poπkozením.
• Snadná v˝mìna
• Zlepπená
pøesnost
NevyΩaduje mnoho
náhradních dílù
Snadné
pøednastavení
• Dobrá ekonomika
Moderní VBD – ekonomické obrábìní
• Ètyøi typy VBD pokr˝vají celé rozmezí prùmìrù
• Geometrie a tøídy pro vrtání vìtπiny materiálù
• Mezilehlé prùmìry od 63,50 do 183,99* mm
• Dvì volby rozmìru závitu u kaΩdého rozmìru
hlavy
*) Vìtπí prùmìr na poΩádání
20
• Tøída GC1025 je nejlepπí volba pro ocel i
korozivzdornou ocel
• Vysok˝ posuv
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 21
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
T-MAX® vrták 424.10
MoΩnosti nastavení prùmìru
• Úzké tolerance prùmìrù a vysoká jakost povrchu
• Dobrá pøímost díry v dlouh˝ch obrobcích
• ˇiroká aplikaèní oblast
• Vysoká rychlost prùniku do vìtπiny materiálù
• Standardní program skladem
• ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch
øeπení
Ejektorov˝ systém pouΩívejte pøedevπím pro
• Upravené soustruhy
• Ekonomické a snadno pouΩitelné
na horizontálních vyvrtávaèkách
– NC soustruzích
• Obrábìcí centra s v˝mìnou
nástrojù a vodorovn˝m vøetenem
• V˝robní linky
• Snadno obrobitelné materiály
Typické souèásti – prùmyslové obory
Automobilov˝ prùmysl
• Blok motoru (diesel)
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozky
Lodìnice
• Otvory pro chladicí kapalinu/ olej
v blocích motoru
Obecné technické dílny
• Smíπená v˝roba – malé série
Zbrojní prùmysl
• Hlavnì
Tìlo ventilu
Prùmìr vrtáku, Dc : 120,00 mm (x 5)
Hloubka díry, l4 : 549 mm
Hydroblok
Stopka
Stopka
Prùmìr vrtáku, Dc : 160,00 mm (x 2)
Hloubka vrtání, l4 : 2000 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 80,00 mm
Hloubka díry, l4 : 3072 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 70,00 mm
Hloubka díry, l4 : 1900 mm
21
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 22
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Program ejektorov˝ch vrtákù –
Hlava pro vrták T-MAX® pro vrtání do plna s nastaviteln˝mi VBD A424.10 / 424.10
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù
63,50 – 183,90 mm
dmm
Rozsah2)
prùmìrù,
mm
Øada trubek
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Objednací
kód,
úplná hlava
vrtáku1)
dmm
Dc mm
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Kazety
Radiální3)
seøízení Støedové
l2
l2
63,50–183,90 mm
100 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
Rozmìry, mm
Dc
Poè. Mezilehlé
Poè. Obvodové
Poè. Vodítko
Poè.
63,50
65,00
13
A424.10-2500 51
424.10-0650 E 51
115
115
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
+1,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
2
2
65,00
14
424.10-0650
52
150
+1,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
2
69,85
70,00
71,45
15
A424.10-2750
424.10-0700
A424.10-2813
58
58
58
150
150
150
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D70,0
+0,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D70,0
2
2
2
75,00
76,20
16
424.10-0750
A424.10-3000
63
63
160
160
+2 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D75,0
+2 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D75,0
2
2
80,00
82,55
85,00
17
424.10-0800
A424.10-3250
424.10-0850
70
70
70
190
190
190
+1,25 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D80,0
+0,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D80,0
+1,75 L430.31-1522-22 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D85,0
2
2
2
88,90
90,00
95,00
95,25
18
A424.10-3500
424.10-0900
424.10-0950
A424.10-3750
77
77
77
77
190
190
190
190
+1,75
+1,75
+2
+2
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
1
1
1
1
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
1
1
1
1
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
1
1
1
1
430.32-12 D85,0
430.32-12 D90,0
430.32-12 D95,0
430.32-12 D95,0
2
2
2
2
100,00
101,60
105,00
107,95
110,00
19
424.10-1000
A424.10-4000
424.10-1050
A424.10-4250
424.10-1100
89
89
89
89
89
195
195
195
195
195
+1
+1,25
+0,5
+2
+1,5
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
1
1
1
1
1
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
1
1
1
1
1
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
1
1
1
1
1
430.32-16 D100,0
430.32-16 D100,0
430.32-16 D105,0
430.32-16 D105,0
430.32-16 D110,0
2
2
2
2
2
114,30
115,00
120,00
120,65
20
A424.10-4500
424.10-1150
424.10-1200
A424.10-4750
101
101
101
101
220
220
220
220
+1,75
+1,5
+1,5
+1,5
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
1
1
1
1
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
3
3
3
3
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
1
1
1
1
430.32-16 D110,0
430.32-16 D115,0
430.32-16 D120,0
430.32-16 D120,0
2
2
2
2
125,00
127,00
130,00
21
424.10-1250
A424.10-5000
424.10-1300
113
113
113
220
220
220
+1,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D125,0 2
+1,25 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D125,0 2
+0,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D130,0 2
136,00-147,90
22
Na míru
148,00-159,90
23
Na míru
160,00-171,90
24
Na míru
172,00-183,90
25
Na míru
1)
Pøíklad objednávky, kompletní hlava vrtáku: 2 ks 424.10-0650E
“A” v kódu objednávky znamená vrták s rozmìry v palcích.
s jin˝mi kombinacemi jakostí se dodávají na objednávku.
3) Radiální seøízení viz strana 78.
2) Vrtáky
Objednání dalπí kazety/opìrné ploπky:
2 ks L430.31-1216-16
4 ks 430.32-12 D65,0
Bøitové destièky
(Objednávají se zvláπ∫)
Støedová kazeta
L430.31-1216-16
L430.31-1522-22
22
16
16
22
22
Bøitová destièka
Mezilehlá kazeta
TPMT 16T312R-22
TPMT 16T312TR-23
TPMT 220612R-22
TPMT 220612TR-23
R430.30-1216-16
R430.30-1522-22
16
16
22
22
Bøitová destièka
Obvodová kazeta
TPMT 16T312R-22
TPMT 16T312TR-23
TPMT 220612R-22
TPMT 220612TR-23
R430.28-1516-16
R430.28-1822-22
Bøitová destièka
13
13
18
18
R424.9-13T308-22
R424.9-13T308-23
R424.9-180608-22
R424.9-180608-23
012-033.Tj
04-04-29
15.34
Sida 23
Ejektorov˝ systém
Hlava vrtáku
Vnìjπí trubka, rozsah 13–25
Vnitøní trubka, rozsah 13
l2
A424.10 / 424.10
Rozsah prùmìrù
63,50–183,90 mm
l1
dmt
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
l21
l1
dmm dmt
D23
D22
D21
Vnitøní trubka, rozsah 14–25
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou
koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V˝jimkou je
vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na
jednom konci.
l21
D23
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
dmt
D21
430 660 1100
D22
63,50
65,00
13
424.2-813424.2-813-
2
2
3
3
4
4
55,5
55,5
51
51
43
43
44
44
424.2-863424.2-863-
2
2
3
3
4
4
43
43
40
40
65,00
14
424.2-814-L1)
–
–
–
56
52
43
75
424.2-864-L1)
–
–
–
–
40
69,85
70,00
71,45
15
424.2-815-L1)
–
–
–
62
58
48
75
424.2-865-L1)
–
–
–
–
44
75,00
76,20
16
424.2-816-L1)
–
–
–
68
63
53
75
424.2-866-L1)
–
–
–
–
48
80,00
82,55
85,00
17
424.2-817-L1)
–
–
–
75
70
59
97
424.2-867-L1)
–
–
–
–
54
88,90
90,00
95,00
95,25
18
424.2-818-L1)
–
–
–
82
77
66
97
424.2-868-L1)
–
–
–
–
60
100,00
101,60
105,00
107,95
110,00
19
424.2-819-L1)
–
–
–
94
89
78
97
424.2-869-L1)
–
–
–
–
70
114,30
115,00
120,00
120,65
20
424.2-820-L1)
–
–
–
106
101
90
118
424.2-870-L1)
–
–
–
–
80
125,00
127,00
130,00
21
424.2-821-L1)
–
–
–
118
113
92
118
424.2-871-L1)
–
–
–
–
80
136,00-147,90
22
424.2-822-L1)
–
–
–
130
125
104
118
424.2-872-L1)
–
–
–
–
95
148,00-159,90
23
424.2-823-L1)
–
–
–
142
137
116
139
424.2-873-L1)
–
–
–
–
100
160,00-171,90
24
424.2-824-L1)
–
–
–
154
149
128
139
424.2-874-L1)
–
–
–
–
120
172,00-183,90
25
424.2-825-L1)
–
–
–
166
161
140
139
424.2-875-L1)
–
–
–
–
130
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
400 630 1070
Dc mm
1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
Rozmìry, mm
Standardní délka
l21
dmm
l1
D23
Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 mm
a pro délku vnitøní trubky 430 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 63,50 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25.
Pozor!
Vnitøní trubka 424.2 pro vrtan˝ prùmìr 65,00–123,90 mm
musí b˝t objednána o 179 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
1 ks 424.2-813-2 a 1 ks 424.2-863-2
Vnitøní trubka 424.2 pro vrtan˝ prùmìr 124,00–183,90 mm
musí b˝t objednána o 220 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka vnìjπí trubky 3000 mm a vnitøní trubky 3190 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 65,00 mm:
1 ks 424.2-814-L3000 a 1 ks 424.2-864-L3190
Bøitové destièky
83
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Náhradní díly
100
Øezné podmínky
92
Aplikaèní prùvodce
117
23
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 24
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Jeπtì πirπí moΩnosti zajiπ∫uje konstrukèní provedení na míru!
Nenajdete-li v naπem rozsáhlém standardním v˝robním programu to, co
potøebujete, vyberte si vámi poΩadovan˝ tvar nástroje a my vám jej
zhotovíme podle vaπich rozmìrù.
– Rychlá cenová nabídka
– Snadná objednávka
– Konkurenceschopné dodací lhùty
Hlavy vrtákù T-Max 424.10 s vymìniteln˝mi
bøitov˝mi destièkami, nastavitelné
Dc =63,50-183,99 mm, se závitem E
Dc
63,50– 64,99
65,00– 66,99
67,00– 72,99
73,00– 79,99
80,00– 86,99
87,00– 99,99
100,00–111,99
112,00–123,99
124,00–135,99
136,00–147,99
148,00–159,99
160,00–171,99
172,00–183,99
dmm
51
51 / 52
52 / 58
58 / 63
63 / 70
70 / 77
77 / 89
89 / 101
101 / 113
113 / 125
125 / 137
137 / 149
149 / 161
Rozmezí závitù E1)
13
13 / 14
14 / 15
15 / 16
16 / 17
17 / 18
18 / 19
19 / 20
20 / 21
21 / 22
22 / 23
23 / 24
24 / 25
1) Porovnejte s vrtné trubkou
(424.2 – 8xx Ejektor / 420.5 – 8xx STS)
Varianty
Dc
dmm
24
Prùmìr – 63,50–183,90 mm
Rozmìr závitu – 51–161
Pozor: Pro konkrétní podrobnosti ohlednì variant se spojte s
prodejním zástupcem Coromantu.
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 25
Ejektorov˝ systém
Hlava vrtáku
Vnìjπí trubka
Rozmìry, mm
Délka dle poΩadavku zákazníka l2
(Min. – Max.)
Pozor! Pro konkrétní podrobnosti ohlednì variant se spojte s
prodejním zástupcem Coromantu.
Øada trubek
Øada trubek
V˝roba vrtn˝ch trubek na objednávku
zákazníka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
V˝kresy a doplòkové rozmìry,
viz strana:
Vnitøní trubka
Rozmìry, mm
Délka dle poΩadavku zákazníka
l21 (Min. – Max.)
424.6
03 – 13 220 – 5300
00 – 13 300 – 5500
15
800.24
00 – 13 220 – 5300
00 – 13 300 – 5500
19
424.10
13
220 – 5300
14 – 18 220 – 5000
19 – 25 220 – 3000
13 – 25 300 – 5500
23
424.31F
00 – 09 220 – 5300
00 – 09 300 – 5500
29
424.31F
10 – 13 220 – 5300
14 – 18 220 – 5000
10 – 21 300 – 5500
31
424.31
14 – 18 220 – 5000
19 – 25 220 – 3000
14 – 25 300 – 5500
33
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka vnìjπí trubky 800 mm a vnitøní trubky 830 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 29,50 mm:
Poznámka:
Vnitøní trubka musí b˝t objednána vΩdy o 30 mm delπí,
neΩ vnìjπí trubka.
1 ks 424.2-805-L800 a 1 ks 424.2-855-L830
V˝poèet speciálních délek trubek – Ejektorov˝ systém
Pro hlavy pro vrtání do plna 424.6, 800.24 a 424.10
l22
l21
lc
Obrobek
Konektor
Hlava vrtáku
Trubka
l23
l24
l2 = Délka trubky = l21 + l22 + lc – l24
(pro pájené ejektorové vrtáky)
l2
Hlavy pro vrtání do plna 424.6
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
18,40-20,00
20,01-21,80
21,81-24,10
24,11-26,40
26,41-28,70
28,71-31,00
31,01-33,30
l24 = Od konce vrtné trubky ke hrotu støedové VBD
l23 = Od konce vrtné trubky k hrotu obvodové VBD
l21 = Délka díry
l22 = Minimální délka pouzdra
lc = Délka vrtné trubky ve spojce
Hlavy pro vrtání do plna 800.24
l24
l23
l22 min
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
22,5
26
26
27,5
27,5
30,5
30,5
19,6
22,9
22,8
24
23,8
26,5
26,4
28
31
31
33
33
36
36
33,31-36,20 30,5 26
36,21-39,60 33,5 28,7
39,61-43,00 33,5 28,2
43,01-47,00 35 29,5
47,01-51,70 35 28,8
51,71-56,20 38 31,5
56,21-65,00 40 33,2
l24
l23
l22 min
36
39
39
40
40
43
45
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
l24
25,00-26,40
26,41-28,70
28,71-31,00
31,01-33,30
33,31-36,20
36,21-39,60
39,61-43,00
45 42
45 42
47 43
47 42,5
50 45
50 45
55 49
l23
l22 min
50
50
52
52
55
55
60
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
l24
43,01-47,00
47,01-51,70
51,71-56,20
56,21-65,00
60 54
66 59
71 63,5
81 72
l23
l22 min
65
71
76
86
Hlavy pro vrtání do plna 424.10
Konektory
lc
424.2-400M 424.9S/170-1 a 424.2-410
424.2-401M 424.9S/231-1 a 424.2-411
120
103
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
l24
l22 min
63,5- 65,0
65,0- 66,9
67,0- 72,9
73,0- 79,9
80,0- 86,9
87,0- 99,9
100,0-111,9
71
75
75
85
93
93
98
76
80
80
90
98
98
103
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
l24
l22 min
112,0-123,9
124,0-135,9
136,0-147,9
77
102
112
82
107
117
25
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 26
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-MAX®
424.31F a 424.31
Produktivní a pøesné hlavy pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr osazené jednou VBD
Rozsah prùmìrù 20,00- 183,90 mm
Vestavìná pøesnost
Silná vodítka
• Radiální seøízení
Konstruovaná
pro ochranu
pøed poπkozením
• Snadná
v˝mìna
• Dobrá
ekonomika
Nastaviteln˝
drΩák obvodové
VBD
• Jednoduππí
radiální nastavení
Vynikající
pøímost díry
a jakost
povrchu
• Rychlé nastavení
• Zlepπená pøesnost
Pøesnost
Produktivita
424.31
424.31
424.31F
VBD TPxx
Rozmezí prùmìrù
65,00–183,90 mm
VBD SNxx
Rozmezí prùmìrù
65,00–183,90 mm
VBD SNxx
Rozmezí prùmìrù
43,01–124,99 mm
ap= 12–17 mm
Tol. IT10
ap= 10–16 mm
Tol. IT10
ap= 6 mm
Tol. IT10
Pozor!
Pro aplikace, které vyΩadují hloubku øezu v radiálním smìru nad 17 mm,
doporuèujeme 424.32, viz strana 71.
26
424.31F
424.31F
Rozmezí prùmìrù
20,00–43,00 mm
Rozmezí prùmìrù
43,01–124,99 mm
ap= 3 mm
Tol. IT9
ap= 4,5 mm
Tol. IT9
Hospodárnost pøi obrábìní
• Tøídy VBD pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr ve
vìtπinì materiálù.
• Typy, rozmìry a geometrie VBD pro zv˝πení
produktivity, zúΩení tolerance dìr a vyππí kvalitu
povrchu.
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 27
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-MAX®
424.31F a 424.31
424.31F
NavrΩeny pro pøesnost, produktivitu a pruΩnost
• Standardní souèásti skladem
• Doplnìk k vrtání do plna
– pro operace dokonèování na koneèn˝ prùmìr
a kvalitu povrchu
– k rozπíøení prùmìrù dìr u slab˝ch strojù.
Obvykle lze pouΩívat stejnou trubku.
• ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
424.31
Ejektorov˝ systém pouΩívejte pøedevπím pro
• Upravené soustruhy
• Ekonomické a snadno pouΩitelné
na horizontálních vyvrtávaèkách
– NC soustruzích.
• Obrábìcí centra s v˝mìnou
nástrojù a vodorovn˝m vøetenem
• V˝robní linky
• Snadno obrobitelné materiály
Typické souèásti – prùmyslové obory
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Obecné technické dílny
• Smíπená v˝roba – malé série
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozek
Zbrojní prùmysl
• Hlavnì
Lodìnice
• Otvory pro chladicí kapalinu/olej v
blocích motoru
Høídel rotoru
Prùmìr díry, Dc : 73,00 mm (61,20 mm)
Hloubka díry, l4 : 550 mm
Noha vidlice
Vøeteno soustruhu
Dutá tyè
Prùmìr díry, Dc : 35,00 mm (30,00 mm)
Hloubka díry, l4 : 305 mm
Prùmìr díry, Dc : 90,50 mm (61,20 mm)
Hloubka díry, l4 : 914 mm
Prùmìr díry, Dc : 40,00 mm (35,00 mm)
Hloubka díry, l4 : 373,00 mm
27
012-033.Tj
03-09-05
09.32
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 28
Ejektorov˝ systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31F –
rozmìry na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD – úzké tolerance
Rozsah prùmìrù 20,00 – 43,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Max.
hloubka øezu
20,00–43,00 mm
100 × prùmìr
IT 9
Ra 1 µm
Èist˝ olej
nebo emulze s EP-aditivy
Bøitové destièky1)
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Sada vodítek
Sada pøítlaèn˝ch vodítek
R424.31F
Dc mm
1)
ap
mm
Poè.
Poè.
20,00–22,99 3,0
04
430.21 -06 D20,0
2
5636 010-011
1
23,00–25,99 3,0
04
430.21 -06 D23,0
2
5636 010-011
1
26,00–31,00 3,0
04
430.21 -06 D26,0
2
5636 010-011
1
31,01–33,99 3,0
04
430.21 -08 D31,0
2
5636 010-021
1
34,00–37,99 3,0
04
430.21 -08 D34,0
2
5636 010-021
1
38,00–43,00 3,0
04
430.21 -08 D38,0
2
5636 010-021
1
VBD se objednávají samostatnì.
Pøíklad objednávky: 2 ks 430.21-06 D20,0
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• PouΩité kazety - kazety pro úzké tolerance nebo pro bìΩné tolerance.
• PouΩit˝ systém vrtání - ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
28
012-033.Tj
04-04-29
15.36
Sida 29
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
Vnìjπí trubka
424.31F
Rozsah prùmìrù
20,00–43,00 mm
Vnitøní trubka
l1
l2
l21
dmt
dmt
D21 dmm
D23
D22
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou
koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V˝jimkou je
vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na
jednom konci.
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
400 630 1070
dmm dmt
430 660 1110
D22
D23
20,00-22,99
00
01
02
424.2-800424.2-801424.2-802-
2
2
2
3
3
3
4
4
4
18
16
12
19,5 18
4
21,5 19,5 15
27,5
30
30
424.2-850424.2-851424.2-852-
2
2
2
3
3
3
4
4
4
12
14
15
10
12
13
23,00-25,99
02
03
424.2-802424.2-803-
2
2
3
3
4
4
21,5 19,5 15
23,5 21
16
30
30
424.2-852424.2-853-
2
2
3
3
4
4
15
16
13
14
26,00-31,00
03
04
05
424.2-803424.2-804424.2-805-
2
2
2
3
3
3
4
4
4
23,5 21
16
26
23,5 18
28
25,5 20
30
33
33
424.2-853424.2-854424.2-855-
2
2
2
3
3
3
4
4
4
16
18
20
14
16
18
31,01-33,99
06
07
424.2-806424.2-807-
2
2
3
3
4
4
30,5 28
33
30
22
24
33
40
424.2-856424.2-857-
2
2
3
3
4
4
22
24
20
22
34,00-37,99
07
08
424.2-807424.2-808-
2
2
3
3
4
4
33
30
35,5 33
24
26
40
40
424.2-857424.2-858-
2
2
3
3
4
4
24
26
22
24
38,00-43,00
08
09
424.2-808424.2-809-
2
2
3
3
4
4
35,5 33
39
36
26
29
40
40
424.2-858424.2-859-
2
2
3
3
4
4
26
29
24
27
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
Dc mm
1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
Rozmìry, mm
Standardní délka
l21
D21
l1
Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 mm
a pro délku vnitøní trubky 430 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 20,00 mm:
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 25.
1 ks 424.2-800-2 a 1 ks 424.2-850-2
POZOR!
Vnitøní trubka musí b˝t objednána o 30 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Náhradní díly
101
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
29
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 30
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31F –
rozmìry na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD – úzké a bìΩné tolerance
Rozsah prùmìrù 43,01 – 124,99 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Kazeta
Max.
hloubka
øezu
43,01–124,99 mm
100 × prùmìr
IT 9 nebo IT 10
Ra 1 µm
Èist˝ olej
nebo emulze s EP-aditivy
Kazeta
Bøitové
destièky1)
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Max.
hloubka
øezu
R424.31F
Dc mm
Pro úzké
tolerance
(IT9)
ap
mm
Bøitové
Sada vodítek
destièky1)
Sada pøítlaèn˝ch
vodítek
SNMG
SNMM
Pro bìΩné
tolerance
(IT10)
ap
mm
Poè.
Poè.
43,01– 46,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D43,0
2 5636 020-011
1
47,00– 51,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D47,0
2 5636 020-011
1
52,00– 57,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D52,0
2 5636 020-011
1
58,00– 65,00 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D58,0
2 5636 020-011
1
65,00– 69,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D65,0
2 420.37-410-01
3
70,00– 74,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D70,0
2 420.37-410-01
3
75,00– 79,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D75,0
2 420.37-410-01
3
80,00– 84,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D80,0
2 420.37-415-01
3
85,00– 89,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D85,0
2 420.37-415-01
3
90,00– 94,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D90,0
2 420.37-510-01
3
95,00– 99,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D95,0
2 420.37-510-01
3
100,00–104,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D100,0 2 420.37-510-01
3
105,00–109,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D105,0 2 420.37-510-01
3
110,00–114,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D110,0 2 420.37-510-01
3
115,00–119,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D115,0 2 420.37-510-01
3
120,00–124,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D120,0 2 420.37-510-01
3
1)
VBD se objednávají samostatnì.
Pøíklad objednávky: 2 ks R430.24-1118-06
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• PouΩité kazety - kazety pro úzké tolerance nebo pro bìΩné tolerance.
• PouΩit˝ systém vrtání - ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
30
012-033.Tj
04-04-29
15.36
Sida 31
Ejektorov˝ systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
Vnìjπí trubka, rozsah10–21
Vnitøní trubka, rozsah 10–13
l2
424.31F
Rozsah prùmìrù
43,01–124,99 mm
l1
dmt
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
l21
l1
dmm dmt
D23
D22
D21
Vnitøní trubka, rozsah 14–21
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou
koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V˝jimkou je
vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na
jednom konci.
l21
D23
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
400 630 1070
Dc mm
Rozmìry, mm
Standardní délka
l21
dmm
dmt
D21
l1
430 660 1100
D22
D23
43,01-46,99
10
424.2-810-
2
3
4
42,5
39
32
40
424.2-860-
2
3
4
32
30
47,00-51,99
11
12
424.2-811424.2-812-
2
2
3
3
4
4
46,5
51
43
47
35
39
44
44
424.2-861424.2-862-
2
2
3
3
4
4
35
39
32
36
52,00-57,99
12
13
424.2-812424.2-813-
2
2
3
3
4
4
51
55,5
47
51
39
43
44
44
424.2-862424.2-863-
2
2
3
3
4
4
39
43
36
40
58,00-65,00
13
424.2-813-
2
3
4
55,5
51
43
44
424.2-863-
2
3
4
43
40
65,00-69,99
14
424.2-814-L1)
–
–
–
62
58
48
75
424.2-864-L1)
–
–
–
–
40
15
16
424.2-815-L1)
424.2-816-L1)
–
–
–
–
–
–
62
68
58
63
48
53
75
75
424.2-865-L1)
424.2-866-L1)
–
–
–
–
–
–
–
–
44
48
75,00-79,99
16
424.2-816-L1)
–
–
–
68
63
53
75
424.2-866-L1)
–
–
–
–
48
80,00-84,99
17
424.2-817-L1)
–
–
–
75
70
59
97
424.2-867-L1)
–
–
–
–
54
17
18
424.2-817-L1)
424.2-818-L1)
–
–
–
–
–
–
75
82
70
77
59
86
97
97
424.2-867-L1)
424.2-868-L1)
–
–
–
–
–
–
–
–
54
60
90,00-94,99
18
424.2-818-L1)
–
–
–
82
77
86
97
424.2-868-L1)
–
–
–
–
60
95,00-99,99
18
424.2-818-L1)
–
–
–
82
77
86
97
424.2-868-L1)
–
–
–
–
60
19
424.2-819-L1)
97
424.2-869-L1)
–
–
–
–
70
105,00-109,99
19
424.2-819-L1)
–
–
–
94
89
78
97
424.2-869-L1)
–
–
–
–
70
110,00-114,99
19
20
424.2-819-L1)
424.2-820-L1)
–
–
–
–
–
–
94
106
89
101
78
90
97
118
424.2-869-L1)
424.2-870-L1)
–
–
–
–
–
–
–
–
70
80
115,00-119,99
20
424.2-820-L1)
–
–
–
106
101
90
118
424.2-870-L1)
–
–
–
–
80
20
21
424.2-820-L1)
118
118
424.2-870-L1)
–
–
–
–
–
–
–
–
80
80
70,00-74,99
85,00-89,99
100,00-104,99
120,00-124,99
1)
424.2-821-L1)
–
–
–
–
–
–
–
94
–
–
106
118
89
101
113
78
90
92
424.2-871-L1)
Pøíklad objednávky pro délku vnìjπí trubky 400 mm
a pro délku vnitøní trubky 430 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 43,01 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25.
1 ks 424.2-810-2 a 1 ks 424.2-860-2
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka vnìjπí trubky 800 mm a vnitøní trubky 830 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 65,01 mm:
1 ks 424.2-814-L800 a 1 ks 424.2-864-L830
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Náhradní díly
101
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
31
012-033.Tj
03-09-05
09.32
Sida 32
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31 –
vyrobená na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD
Rozsah prùmìrù ≥ 65,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Kazeta T-Max P
Max.
hloubka
øezu
ap
mm
Dc mm
65,00 – Max. prùmìr závisí
na v˝konu stroje
100 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
Bøitové
destièky
(Objednávají
se zvláπ∫)
Kazeta T-Max S
SNMG
SNMM
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Max.
hloubka
øezu
ap
mm
Bøitové
destièky
(Objednávají
se zvláπ∫)
Sada vodítek
TPMX
TPUN2)
Poè.
65,00– 69,99 R430.24-2024-12
10
12
R430.23-2024-16
12
16
430.21-12 D65,0
2
70,00– 74,99 R430.24-2024-12
10
12
R430.23-2024-16
12
16
430.21-12 D70,0
2
75,00– 79,99 R430.24-2024-12
10
12
R430.23-2024-16
12
16
430.21-12 D75,0
2
80,00– 84,99 R430.24-2024-12
10
12
R430.23-2024-16
12
16
430.21-12 D80,0
2
85,00– 89,99 R430.24-2024-12
10
12
R430.23-2024-16
12
16
430.21-12 D85,0
2
90,00– 94,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-16 D90,0
2
R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-16 D95,0
2
100,00–104,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-16 D100,0
2
105,00–109,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-16 D105,0
2
110,00–114,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D110,0
2
115,00–119,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D115,0
2
120,00–124,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D120,0
2
125,00–129,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D125,0
2
R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D130,0
2
140,00–149,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D140,0
2
150,00–159,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D150,0
2
160,00–169,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D160,0
2
170,00–179,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D170,0
2
180,00–183,90 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D180,0
2
95,00– 99,99
130,00–139,99
1) Pro
malé hloubky øezu se pouΩívají kazety R430.24-2024-12
nebo R430.23-2024-16. Toto je nutno uvést v objednávce.
2) Mají
se pouΩívat volné utvaøeèe tøísek, viz str. C 102.
Pozor! Radiální nastavení viz strana 78.
Pøi objednávání vodítek je nutné uvést v objednacím kódu D a vrtan˝ prùmìr.
Pøíklad objednávky kazety pro hlavu pro vrtání s pøedvrtanou dírou
∅ 65 mm: 1 ks R430.24-2024-12
Pøíklad objednávky vodítka pro hlavu pro vrtání s pøedvrtanou dírou
∅ 65 mm: 1 ks 430.21-12 D65,0
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• Musí se pouΩívat systém upínání VBD - T-MAX P pákov˝ nebo T-MAX S upnutí shora.
• PouΩit˝ systém vrtání - ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
32
012-033.Tj
04-04-29
15.37
Sida 33
Ejektorov˝ systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
Vnìjπí trubka, rozsah 14–25
424.31
Rozsah prùmìrù
≥ 65,00 mm
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Vnitøní trubka, rozsah 14–25
dmt
Pozor!
Vnìjπí trubky se dodávají na jednom nebo obou
koncích s vnitøním závitem, E-závitem.V˝jimkou je
vnìjπí trubka 424.9S, která má závit jenom na
jednom konci.
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
vnìjπí trubky1)
65,00-69,99
14
424.2-814-L1)
56
52
43
75
424.2-864-L1)
70,00-74,99
15
424.2-815-L1)
62
58
48
75
424.2-865-L1)
44
75,00-79,99
16
424.2-816-L1)
68
63
53
75
424.2-866-L1)
48
80,00-84,99
17
424.2-817-L1)
75
70
59
97
424.2-867-L1)
54
85,00-89,99
17
18
424.2-817-L1)
424.2-818-L1)
75
82
70
77
59
66
97
97
424.2-867-L1)
424.2-868-L1)
54
60
90,00-94,99
18
424.2-818-L1)
82
77
66
97
424.2-868-L1)
60
95,00-99,99
18
424.2-818-L1)
82
77
66
97
424.2-868-L1)
60
100,00-104,99
19
424.2-819-L1)
94
89
78
97
424.2-869-L1)
70
105,00-109,99
19
424.2-819-L1)
94
89
78
97
424.2-869-L1)
70
110,00-114,99
19
20
424.2-819-L1)
424.2-820-L1)
94
106
89
101
78
90
97
118
424.2-869-L1)
424.2-870-L1)
70
80
115,00-119,99
20
424.2-820-L1)
106
101
90
118
424.2-870-L1)
80
120,00-124,99
20
21
424.2-820-L1)
424.2-821-L1)
106
118
101
113
90
92
118
118
424.2-870-L1)
424.2-871-L1)
80
80
125,00-129,99
21
424.2-821-L1)
118
113
92
118
424.2-871-L1)
80
130,00-139,99
21
22
424.2-821-L1)
424.2-822-L1)
118
130
113
125
92
104
118
118
424.2-871-L1)
424.2-872-L1)
80
95
140,00-149,99
22
23
424.2-822-L1)
424.2-823-L1)
130
142
125
137
104
116
118
139
424.2-872-L1)
424.2-873-L1)
95
100
150,00-159,99
23
424.2-823-L1)
142
137
116
139
424.2-873-L1)
100
160,00-169,99
24
424.2-824-L1)
154
149
128
139
424.2-874-L1)
120
170,00-179,99
24
25
424.2-824-L1)
424.2-825-L1)
154
166
149
161
128
140
139
139
424.2-874-L1)
424.2-875-L1)
120
130
180,00-183,90
25
424.2-825-L1)
166
161
140
139
424.2-875-L1)
80
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
dmm
Dc mm
1)
Objednací kód
vnitøní trubky1)
dmt
Rozmìry, mm
D21
l1
D23
40
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka vnìjπí trubky 800 mm a vnitøní trubky 830 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 65,00 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25.
1 ks 424.2-814-L800 a 1 ks 424.2-864-L830
POZOR!
Vnitøní trubka musí b˝t objednána o 30 mm delπí neΩ vnìjπí trubka.
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
MontáΩní díly
34-35
Konektory
36-40
Náhradní díly
102
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
33
034-043.Tj
04-04-29
15.31
Sida 34
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
MontáΩní díly pro rotaèní a nerotaèní spojky,
v rozsahu prùmìrù 18,40 – 65,00
MontáΩní díly
Konektory
Nerotaèní
Rotaèní
O-krouΩky:
Dva vnìjπí a jeden vnitøní
Kleπtina
Tìsnící
pouzdro
Vnìjπí
Varilock
pøizpùsoben˝
KuΩel Morse
Pøírubové
provedení
Válcová
Vnitøní
Dc mm
00
424.2-421-00 424.2-431-00 424.2-445-51 424.2-445-00
424.2-420-00 424.2-430-00 424.2-445-50 424.2-445-00 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
01
424.2-421-01 424.2-431-01 424.2-445-51 424.2-445-01
424.2-420-01 424.2-430-01 424.2-445-50 424.2-445-01 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
02
424.2-421-02 424.2-431-02 424.2-445-51 424.2-445-02
424.2-420-02 424.2-430-02 424.2-445-50 424.2-445-02 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
03
424.2-421-03 424.2-431-03 424.2-445-51 424.2-445-03
424.2-420-03 424.2-430-03 424.2-445-50 424.2-445-03 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
04
424.2-421-04 424.2-431-04 424.2-445-51 424.2-445-04
424.2-420-04 424.2-430-04 424.2-445-50 424.2-445-04 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
05
424.2-421-05 424.2-431-05 424.2-445-51 424.2-445-05
424.2-420-05 424.2-430-05 424.2-445-50 424.2-445-05 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
06
424.2-421-06 424.2-431-06 424.2-445-51 424.2-445-06
424.2-420-06 424.2-430-06 424.2-445-50 424.2-445-06 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
33,31-34,80
34,81-36,20
07
424.2-421-07 424.2-431-07 424.2-445-51 424.2-445-07
424.2-420-07 424.2-430-07 424.2-445-50 424.2-445-07 424.2-400M-V63
424.2-401M
424.2-400M
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.2-411
424.2-410
36,21-37,30
37,31-38,40
38,41-39,60
08
424.2-420-08 424.2-430-08 424.2-445-50 424.2-445-08 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
39,61-40,60
40,61-41,80
41,81-43,00
09
424.2-420-09 424.2-430-09 424.2-445-50 424.2-445-09 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
43,01-44,30
44,31-45,60
45,61-47,00
10
424.2-420-10 424.2-430-10 424.2-445-50 424.2-445-10 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
47,01-48,50
48,51-50,10
50,11-51,70
11
424.2-420-11 424.2-430-11 424.2-445-50 424.2-445-11 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
51,71-53,20
53,21-54,70
54,71-56,20
12
424.2-420-12 424.2-430-12 424.2-445-50 424.2-445-12 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
56,21-58,40
58,41-60,60
60,61-62,80
62,81-65,00
13
424.2-420-13 424.2-430-13 424.2-445-50 424.2-445-13 424.2-400M-V63
424.2-400M
424.9S/170-1
424.2-410
18,40- 20,00
20,01-21,80
21,81-24,10
24,11-26,40
26,41-28,70
28,71-31,00
31,01-33,30
Upravená spojka Varilock pro
automatickou v˝mìnu nástroje
Rozmezí prùmìrù vrtáku
18,40-65,00 mm.
Objednávání viz strana 40.
34
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.2-421-00
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 35
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
MontáΩní díly pro rotaèní a nerotaèní spojky,
v rozsahu prùmìrù 65,00 – 183,90
MontáΩní díly
Konektory
Rotaèní
Tìsnící
Spojovací
pouzdro/kleπtina pouzdro
O-krouΩek
Nerotaèní
KuΩel ISO
Pøírubové
provedení
Válcová
Upevnìn˝
na trubku
Dc mm
65,00-66,99
14
424.2-422-14
424.2-432-14
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-14
67,00-72,99
15
424.2-422-15
424.2-432-15
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-15
73,00-79,99
16
424.2-422-16
424.2-432-16
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-16
80,00-86,99
17
424.2-422-17
424.2-432-17
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-17
87,00-99,99
18
424.2-422-18
424.2-432-18
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-18
100,00-111,99
19
424.2-422-19
424.2-432-19
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-19
112,00-123,99
20
424.2-422-20
424.2-432-20
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-20
65,00-66,99
14
424.2-422-14A1) 424.2-432-14
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-14
67,00-72,99
15
424.2-422-15A1)
424.2-432-15
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-15
73,00-79,99
16
424.2-422-16A1) 424.2-432-16
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-16
17
424.2-422-17A1)
424.2-432-17
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-17
87,00-99,99
18
424.2-422-18A1)
424.2-432-18
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-18
100,00-111,99
19
424.2-422-19A1) 424.2-432-19
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-19
112,00-123,99
20
424.2-422-20A1)
424.2-432-20
3671 010-143
424.2-402
424.9S/224-1
424.2 412
424.9S/232-1-20
124,00-135,99
21
424.2-423-21
424.2-433-21
3671 010-154
–
424.9S/245-1
424.2 413
424.9S/232-1-21
136,00-147,99
22
424.2-423-22
424.2-433-22
3671 010-154
–
424.9S/245-1
424.2 413
424.9S/232-1-22
148,00-159,99
23
424.2-423-23
424.2-433-23
3671 010-154
–
424.9S/245-1
424.2 413
424.9S/232-1-23
160,00-171,99
24
424.2-423-24
424.2-433-24
3671 010-154
–
424.9S/245-1
424.2 413
424.9S/232-1-24
172,00-183,90
25
424.2-423-25
424.2-433-25
3671 010-154
–
424.9S/245-1
424.2 413
424.9S/232-1-25
80,00-86,99
1)
Nová zesílená objímka, zkrácená o 11 mm. Zákazníci vybavení
stávajícími trubkami musí vzít na vìdomí, Ωe vnitøní trubka bude pøíliπ
dlouhá a musí b˝t proto vpøedu o 11 mm odøíznuta. Pozor na to, Ωe
délka vnìjπí trubky l2 se nezmìní a úprava na ni nemá Ωádn˝ vliv.
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.2-422-14
35
034-043.Tj
03-09-05
09.38
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 36
Ejektorov˝ systém
Rotaèní spojky (konektory)
Rozsah prùmìrù: 18,40 – 183,90 mm
Typ spojky
Rozsah
prùmìrù,
mm
Stopka
Objednací kód
Rozmìry, mm
dmm D21
Dc mm
Varilock
pøizpùsoben˝ pro
ruèní v˝mìnu
nástroje
18,40– 65,00 V63
Varilock
pøizpùsoben˝ pro
automatickou
v˝mìnu nástroje
18,40– 43,00 V63
18,40– 65,00 V80
KuΩel Morse
18,40– 36,20 MT4
18,40– 65,00 MT5
424.2-401M
424.2-400M
–
–
85
115
KuΩel ISO
65,00–123,90 ISO 50
424.2-402
–
Pøírubové
provedení
18,40– 36,20 Pøíruba
18,40– 65,00 Pøíruba
424.9S/231-11)
424.9S/170-11)
65,00–123,90 Pøíruba
124,00–183,90 Pøíruba
424.9S/224-11)
424.9S/245-11)
1)
424.2-400M-V63
106
36
D23
l1
l2
l21
l22
l23
l24
th
Th
−
67
135
85
60
R3/4″
257
380
309,5 465
50
67
123
135
64
85
50
60
R3/4″
R3/4″
−
−
312
391
521
61
200
108
100
R1″
−
–
–
130
160
–
–
235
285
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R3/4″
R3/4″
–
–
225
360
–
–
345
400
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R1″
R1 1/4″
115
53
210
305
40
53
160
210
164
100
–
–
85
115
–
–
164
244
–
Objednávání a informace, viz str. 40.
Pro pøírubové provedení se musí uvést typ hlavy vøetena a velikost.
Konektory se dodávají s maticí a klíèem.
Náhradní díly
63
D22
Pøíklad objednávky: 1 ks 424.2-400M-V63
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 37
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Nerotaèní spojky
Rozsah prùmìrù: 18,40 – 183,90 mm
Válcová stopka
Prùmìr 18,40–65,00 mm
Pøíklad konektorù pro NC soustruhy
Pro konstrukci speciálních konektorù jsou
potøebné upínací specifikace revolveré hlavy.
l1
D22 dmm
D21
Th1
Th2
l22
lTh
l21
l2
Prùmìr 65,00–183,90 mm
l2
l1
Th2
D21
D22 dmm
D1
Th1
lTh
Typ stopky
Rozsah
prùmìrù,
mm
Stopka
Dc mm
dmm
Objednací kód
Rozmìry, mm
D1
D21
D22
l2
l1
l21
l22
lTh
Th1
Th2
18,40– 36,20 75
18,40– 65,00 100
424.2-411
424.2-410
–
–
85
115
30
45
300
330
103
120
63
63
50
50
20
20
M8
M8
R1/2″
R3/4″
65,00–123,90 140
124,00–183,90 230
424.2-412
424.2-413
160
250
164
244
81
142
416
456
116
156
–
–
–
–
20
20
M8
M8
R1″
R11/4″
Konektory se dodávají s maticí.
Pøíklad objednávky: 1 ks 424.2-411
Náhradní díly
108
37
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 38
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Konektory montované na vrták – nerotaèní
Rozsah prùmìrù : 65,00 – 183,90 mm
MontáΩ vnìjπí trubky s namontovan˝m konektorem
(spojkou)
l2
D1 dmt
th2
D23
Konektory se dodávají s maticí.
Typ stopky
Rozsah
Objednací kód,
prùmìrù, mm konektor
Rozmìry, mm
Dc mm
dmt
D1
D23
l2
th2
56
62
68
75
82
94
106
118
130
142
154
166
110
110
120
130
130
150
160
170
185
200
215
225
50,5
50,5
63,2
63,2
75,9
75,9
101,0
101,0
126,7
126,7
126,7
126,7
150
150
150
150
150
150
150
170
170
170
170
170
R1″
R1″
R1″
R1″
R1″
R1″
R1″
R11/4″
R11/4″
R11/4″
R11/4″
R11/4″
65,00– 66,90
67,00– 72,90
73,00– 79,90
80,00– 86,90
87,00– 99,90
100,00–111,90
112,00–123,90
124,00–135,90
136,00–147,90
148,00–159,90
160,00–171,90
172,00–183,90
424.9S/232-1-14
424.9S/232-1-15
424.9S/232-1-16
424.9S/232-1-17
424.9S/232-1-18
424.9S/232-1-19
424.9S/232-1-20
424.9S/232-1-21
424.9S/232-1-22
424.9S/232-1-23
424.9S/232-1-24
424.9S/232-1-25
Poznámka! Náhradní díly, viz strana 108.
Pøíklad objednávky: 1 ks 424.9S/232-1-14
Vrtné trubky vhodné pro konektory montované na vrták – nerotaèní
Rozsah prùmìrù : 65,00 – 183,90 mm
Vnìjπí trubka, rozsah 14–25
Vnitøní trubka, rozsah 14–25
l2
l21
l1
dmt
dmm dmt
D23
D21
Rozsah
prùmìrù, mm
Dc mm
65,00– 66,90
67,00– 72,90
73,00– 79,90
80,00– 86,90
87,00– 99,90
100,00–111,90
112,00–123,90
124,00–135,90
136,00–147,90
148,00–159,90
160,00–171,90
172,00–183,90
1)
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Objednací kód,
vnìjπí trubky
dmm
424.9S/233-14
424.9S/233-15
424.9S/233-16
424.9S/233-17
424.9S/233-18
424.9S/233-19
424.9S/233-20
424.9S/233-21
424.9S/233-22
424.9S/233-23
424.9S/233-24
424.9S/233-25
56
62
68
75
82
94
106
118
130
142
154
166
dmt
52
58
63
70
77
89
101
113
125
137
149
161
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 25.
38
Objednací kód,
vnitøní trubky
Rozmìry, mm
D21
43
48
53
59
66
78
90
92
104
116
128
140
l1
75
75
75
97
97
97
118
118
118
139
139
139
Rozmìry, mm
D23
424.2-864-L1)
424.2-865-L1)
424.2-866-L1)
424.2-867-L1)
424.2-868-L1)
424.2-869-L1)
424.2-870-L1)
424.2-871-L1)
424.2-872-L1)
424.2-873-L1)
424.2-874-L1)
424.2-875-L1)
40
44
48
54
60
70
80
80
95
100
120
130
Pøíklad objednání vnìjπí trubky: 1 ks 424.9S/233-14
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 39
Ejektorov˝ systém
Upravená spojka Varilock pro
automatickou v˝mìnu nástroje
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Rotaèní konektor
Vrtání hlubok˝ch dìr se na obrábìcích centrech bìΩnì neprovádí,
tyto operace se provádìjí zpravidla na konvenèních nebo tomu
úèelu speciálnì upraven˝ch strojích.
Pro ejektorové vrtání
v obrábìcím centru
Ejektorov˝ systém vyvinut˝ firmou Sandvik Coromant je vπak
urèen k tomu, aby umoΩòoval efektivní vrtání hlubok˝ch dìr i na
obrábìcích centrech.
Ejektorové vrtání vyΩaduje vysok˝ tlak chladicí kapaliny,
kter˝ ve vìtπinì obrábìcích centrech není k dispozici.
Pro splnìní tohoto poΩadavku je nezbytné mít k dispozici
samostatné chladicí zaøízení, které umoΩní vyuΩívání v˝hod
ejektorového vrtání.
Tìsnící pouzdro
Pro vyøeπení obrábìcích center se znaèn˝m mnoΩstvím chladicí
kapaliny, které je nezbytné pro dobré odstraòování tøísek, zavedla
firma Sandvik Coromant spojku Varilock se speciální úpravou
pro automatické vymìòování nástrojù s pøípojn˝m pouzdrem
pro pøívod chladicí kapaliny.
Vnìjπí O-krouΩek
Spojovací pouzdro
Spojka Varilock je souèástí zadní èásti konektoru, coΩ umoΩòuje
zámìnnost πiroké øady základních drΩákù.
Matice
Vnitøní trubka
Vnìjπí trubka
Ejektorová hlava vrtáku 424.6
Blok pro spojení se strojem
Obrázek ukazuje tøi druhy pøipojovacích blokù, jeΩ jsou
nezbytné, pokud není stroj jiΩ vybaven pro pøívod chladicí
kapaliny vøetenem.
JestliΩe si pøejete objednat pøipojovací blok stroje s konektorem
pro chladicí kapalinu, zaπlete laskavì vπechny údaje o typu
bloku, kter˝ poΩadujete a jeho poloze na èele vøetena.
Je-li váπ stroj jiΩ pøipojovacím blokem vybaven, zaπlete jeho
údaje spoleènì s objednávkou.
Vodicí díry pro ejektorové vrtání
Zpùsob pøípravy vodicích dìr:
Hluboká vodicí díra je nutná v pøípadì, Ωe se nepouΩívá pouzdro pro vedení chladicí kapaliny.
Tolerance díry je vùèi vrtanému prùmìru plusová.
Vrtání hluboké vodící díry
4
2
0
2
4
+ 0,05
0
Vodící
díra
Kruhová interpolace na
πroubovici
5,0 mm
39
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 40
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém
Konektor chladicí kapaliny Varilock
Pøi objednávání prosím uvádìjte veπkeré níΩe uvedené podrobnosti a zaπlete svou
objednávku nebo Ωádost o podrobnìjπí informace svému prodejnímu zástupci fy.
Sandvik Coromant.
Pouzdro,
velikost 1
l1
l21
l26
l22
l241)
l23
l27
l29
D5m
l31
l25
l30
D21
r
α21
D22
l28
Pouzdro,
velikost 2
l1
l21
l22
l26
l241)
l23
l27
l29
D5m
l30
l31
l25
r
D21
D22
l28
α21
l1 = programovací délka
1) Tato
pøípojka poskytuje omezen˝ prostor pro zaøízení pro upnutí nástroje pøed pøírubou. JestliΩe zaøízení
pro upnutí nástroje vyΩaduje zvláπtní prostor (l24) zajistìte, aby byl tento poΩadavek uveden v objednávce.
Velikost
pouzdra
1
2
Rozmezí
prùmìrù
vrtáku, mm
Velikost
Varilock
Rozmìry, mm
Dc mm
D5m
D22 l22
18,40–43,00 63
18,40–65,00 80
40
50
l23
Max.
ot./min
l26
l27 l28 l29 l30
Tlak chladicí kapaliny
N/cm2
KG
170 107 130 65 40 60 160 15
200 135 175 90 60 85 110 25
3000
2500
MnoΩství
chladicí
kapaliny
Max.
Doporuèené
hodnoty
l/min
200
200
80–150
60–150
50–120
50–200
V˝roba vrtn˝ch trubek na objednávku zákazníka.
Objednávka
Pøi objednávání uveden˝ch hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Typ stroje
• Norma kuΩele
• Velikost kuΩele
• Prùmìr vrtáku
• Hloubka vrtání
• Délka vrtné trubky
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
40
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 41
Ejektorov˝ systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Souèásti pro pøizpùsoben˝ konektor Varilock pro
automatickou v˝mìnu nástroje v obrábìcích centrech.
Konektor
1)
Øada trubek
Rotaèní,
Varilock
pøizpùsoben˝
Vnìjπí trubka1)
Vnitøní trubka1)
Matice
00
424.9S/280 Pos 0
424.9S/281 Pos 0
01
424.9S/280 Pos 1
02
Tìsnící
pouzdro
O-krouΩek Velikost
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 0
840110A16-4
840110R31-2 Pos 0
424.9S/283 Pos 0
840110R32-2 Pos 0
32 x 1,6
47 x 3
1
2
424.9S/281 Pos 1
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 1
840110A16-4
840110R31-2 Pos 1
424.9S/283 Pos 1
840110R32-2 Pos 1
32 x 1,6
47 x 3
1
2
424.9S/280 Pos 2
424.9S/281 Pos 2
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 2
840110A16-4
840110R31-2 Pos 2
424.9S/283 Pos 2
840110R32-2 Pos 2
32 x 1,6
47 x 3
1
2
03
424.9S/280 Pos 3
424.9S/281 Pos 3
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 3
840110A16-4
840110R31-2 Pos 3
424.9S/283 Pos 3
840110R32-2 Pos 3
32 x 1,6
47 x 3
1
2
04
424.9S/280 Pos 4
424.9S/281 Pos 4
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 4
840110A16-4
840110R31-2 Pos 4
424.9S/283 Pos 4
840110R32-2 Pos 4
32 x 1,6
47 x 3
1
2
05
424.9S/280 Pos 5
424.9S/281 Pos 5
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 5
840110A16-4
840110R31-2 Pos 5
424.9S/283 Pos 5
840110R32-2 Pos 6
32 x 1,6
47 x 3
1
2
06
424.9S/280 Pos 6
424.9S/281 Pos 6
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 6
840110A16-4
840110R31-2 Pos 6
424.9S/283 Pos 6
840110R32-2 Pos 6
32 x 1,6
47 x 3
1
2
07
424.9S/280 Pos 7
424.9S/281 Pos 7
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 7
840110A16-4
840110R31-2 Pos 7
424.9S/283 Pos 7
840110R32-2 Pos 7
32 x 1,6
47 x 3
1
2
08
424.9S/280 Pos 8
424.9S/281 Pos 8
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 8
840110A16-4
840110R31-2 Pos 8
424.9S/283 Pos 8
840110R32-2 Pos 8
32 x 1,6
47 x 3
1
2
09
424.9S/280 Pos 9
424.9S/281 Pos 9
424.9S/279-4.1 424.9S/282 Pos 9
840110A16-4
840110R31-2 Pos 9
424.9S/283 Pos 9
840110R32-2 Pos 9
32 x 1,6
47 x 3
1
2
10
424.9S/280 Pos 10 424.9S/281 Pos 10
840110A16-4
840110R31-2 Pos 10
840110R32-2 Pos 10 47 x 3
2
11
424.9S/280 Pos 11 424.9S/281 Pos 11
840110A16-4
840110R31-2 Pos 11
840110R32-2 Pos 11 47 x 3
2
12
424.9S/280 Pos 12 424.9S/281 Pos 12
840110A16-4
840110R31-2 Pos 12
840110R32-2 Pos 12 47 x 3
2
13
424.9S/280 Pos 13 424.9S/281 Pos 13
840110A16-4
840110R31-2 Pos 13
840110R32-2 Pos 13 47 x 3
2
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka.
Spojovací
pouzdro
Pøíklad objednávky: 1 ks 424.9S/280 Pos 0
41
034-043.Tj
03-09-05
✍
42
09.38
Sida 42
034-043.Tj
03-09-05
09.38
Sida 43
Obsah
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
Volba nástroje
44–45
Upnutí nástroje - vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry
46–47
Hlava pro vrtání 420.6
48–51
™
CoroDrill 800.20
®
T-Max vrták 424.10
52–55
56–60
V˝roba vrtn˝ch trubek na objednávku zákazníka
61
V˝poèet speciálních délek trubek
61
®
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-Max 424.31F a 424.31
®
62–69
Trepanaèní hlava T-Max 420.7
70
Speciální hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-Max® 424.32
71
MontáΩní díly spojek
72
STS olejové tlakové hlavy
73-74
Spojka STS pro pøipojení trubky
75
Tlumièe vibrací
76
Adaptéry pro pøechod z vnìjπího na vnitøní trubkov˝ závit
77
®
78
Nastavení prùmìrù na vrtácích T-Max
Bøitové destièky
79-85
Øezné podmínky a diagramy
86-98
Náhradní díly
Aplikaèní prùvodce
99-108
117
Øeπení problémù
149-150
Pøevodní tabulka materiálov˝ch skupin
151-155
Upínání VBD
156
Bezpeènostní informace
157
43
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 44
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
STS
STS
STS
Vrtání pevn˝m vrtákem Trepanaèní
vrtáky
Vrtání pevn˝m
vrtákem
Vrtání s pøedvrtanou dírou
Údaje a aplikace
• Hlavy pro vrtání do plna
• Hlavy pro vrtání na jádro
• Hlavy pro vrtání s pøedvrtanou
dírou
• Vrtáky pro dìlové vrtání
420.6
800.20
420.7
424.10
424.31F
424.31
424.32
≥ 112,00
150 × Dc
≥ 63,50
150 × Dc
20,00–124,99
150 × Dc
≥ 65,00
150 × Dc
≥ 75,00
150 × Dc
l4
Dc
Prùmìr vrtáku, Dc
Hloubka díry, l4
15,60–65,00 25,00–65,00
150 × Dc
150 × Dc
Strana
Jakost povrchu Ra
Tolerance díry
48
52
70
56
62
62
71
2 µm
2 µm
3 µm
3 µm
1 µm
3 µm
3 µm
IT9
IT10
IT10
IT10
IT9 – 10
IT10
IT10
Stroj
– Stroje DND
– NC stroje
– Soustruhy
– Vìtπina bìΩn˝ch strojù
– Obrábìcí centra
– Speciální stroje pro dìlové vrtání
Ano
–
–
–
–
–
Ano
–
–
–
–
–
Ano
–
–
–
–
–
Materiál obrobku
– Ocel
P
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Korozivzdorná ocel
M
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Litina
K
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
– Hliníkové slitiny
N
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦
✦✦
✦✦
– ≥árovzdorné slitiny
S
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
✦✦✦
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Nástroj
– Vnitøní pøívod chladící kapaliny
–
– Typ bøitové desticky
Øezné podmínky
Dobré =
44
800-XX T3 08M TPMT/R424.9
800-XX T3 08H TPMX/TPUN
TPMT/R424.9
TPMX/TPUN
Viz strany 86-98
✦✦✦
✦ = Vyhovující
R424.31F/ TPMX/TPUN TPMT/R424.9
SNMG/SNMM SNMG/SNMM
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 45
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlava pro vrtání 420.6
• 4-6krát rychlejπí neΩ vrtání dìlov˝m vrtákem
• První volba pro rozmezí prùmìrù 15,60-24,99 mm nebo pro rozmezí
prùmìrù 25,00-65,00 mm pøi velk˝ch poΩadavcích na toleranci prùmìru
• Nízké investièní náklady pro malosériovou v˝robu
• Standardní program
CoroDrill™ 800.20
•
•
•
•
•
Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù 25,00-65,00
NejniΩπí náklady na jednu díru
Stál˝ v˝kon v πirokém aplikaèním rozmezí
Standardní program
Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií
•
•
•
•
•
Volba pro velké prùmìry poèínaje 63,50 mm
MoΩnosti nastavení prùmìru
Dobrá pøímost díry v dlouh˝ch obrobcích
Standardní program skladem
ˇiroká nabídka provedení na míru a konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
T-MAX® vrták 424.10
T-MAX® 420.7 hlava pro vrtání na jádro – na poΩadavek
•
•
•
•
•
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Pro vrtání velk˝ch prùmìrù na jádro s nízk˝m potøebn˝m v˝konem
Hloubka vrtání aΩ 100 krát prùmìr
Max. prùmìr závisí na v˝konu stroje
Standardní souèásti
T-MAX® 424.31F hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Pøi velk˝ch nárocích na pøesnost, produktivitu a pruΩnost
Konstrukce s jednou VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
Standardní souèásti skladem
T-MAX® 424.31 hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Pøi velk˝ch nárocích na produktivitu a pruΩnost
Konstrukce s jednou VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
Standardní souèásti skladem
T-MAX® 424.32 hlava pro vrtání do pøedvrtané díry – na poΩádání
•
•
•
•
Konstrukce s více VBD
Hlava s nastaviteln˝mi kazetami VBD
ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
Standardní souèásti skladem
45
044-071.Tj
03-09-05
09.44
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 46
STS systém
Upnutí nástroje – vrtání do plna a vrtání do pøedvrtané díry
Rozsah prùmìrù,
mm
Vrtné hlavy
Vrtné trubky
Olejové tlakové hlavy
– S upínacími kuΩely
– jen pro èelní tìsnìní
Vrtání pevn˝m vrtákem
Pájená hlava vrtáku
420.6
strana 50
12,60–15,59*)
15,60–65,00
Trubka vrtáku 424.5strana 51/55
*) Na zvláπtní poΩadavek
Hlava 420.9S/
strana 74
CoroDrill™ hlava vrtáku
800.20 s nastaviteln˝mi VBD
strana 54
25,00–65,00
T-Max nastavitelná
hlava vrtáku 424.10
strana 58
Trubka vrtáku 424.5strana 59
Hlava 420.9S/
strana 74
63,50–183,90
Vrtání s pøedvrtanou dírou
T-Max s jednou VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtané
díry 424.31F
strana 64/66
20,00–124,99
T-Max s jednou VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtané
díry 424.31
strana 68
65,00–278,99
T-Max osazená více VBD
hlava pro vrtání do pøedvrtan˝ch
dìr 424.32
strana 71
>75,00
46
Trubka vrtáku 424.5strana 65/67/69
Hlava 420.9S/
strana 74
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 47
STS systém
Tlumièe vibrací
(volitelné)
Spojky,
– rotující vrtáky
– nerotující vrtáky
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pro prùmìr trubky
vrtáku dmm,
mm
Pro prùmìr
vrtáku,
mm
11–56
15,60–65,00
47–106
51,70–123,90
118–166
124,00–183,90
178–238
184,00–255,90
250–382
256,00–399,90
Provedení kleπtiny
Sklíèidlo 420.9S/524
strana 75
Tlumiè vibrací 342strana 76
Provedení dìleného pouzdra
Sklíèidlo 420.9S/520
strana 75
Tlumiè vibrací 342strana 76
Sklíèidlo 420.9S/521
strana 75
Sklíèidlo 420.9S/522
strana 75
Tlumiè vibrací 342strana 76
Sklíèidlo 420.9S/523
strana 75
47
044-071.Tj
03-09-05
09.44
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 48
STS systém
Hlava pro vrtání 420.6
“Pùvodní” pøesn˝ vrták
Rozsah prùmìrù 15,60 – 65,00 mm
Snadno pouΩiteln˝
• Bez nutnosti
pøednastavování
• Bez nutnost vyuΩívání
nástrojárny
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
Prùmìr zadan˝
zákazníkem
• Doèista obrouπen˝
s krokem 0,01 mm
Spolehliv˝ v˝kon
• Robustní konstrukce pro vysoké posuvy
• Sintrované geometrie VBD zajiπ∫ují stál˝
bezproblémov˝ odvod tøísky ve vìtπinì
materiálù
ˇiroká aplikaèní oblast
• Optimalizované kombinace
tøídy a geometrie pro vìtπinu
materiálù obrobku
48
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 49
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlava pro vrtání 420.6
• 4 aΩ 6 krát rychlejπí neΩ dìlové vrtání
• První volba pro rozmezí prùmìrù 15,60 – 24,99 mm
nebo pro rozmezí prùmìrù 25,00 – 65,00 pøi velk˝ch
poΩadavcích na toleranci prùmìru.
• Nízké investièní náklady pro malosériovou v˝robu
• Standardní program
Systém STS pouΩívejte pøedevπím pro
• Speciální stroje pro
hromadnou v˝robu
• Speciální DHD stroje
• Velké série
• Dlouhé obrobky
• Materiál s obtíΩnou tvorbou tøísek
nebo nerovnomìrnou strukturou
• Korozivzdornou ocel a ocel
s nízk˝m obsahem uhlíku
Typické souèásti – prùmyslové obory
Energetika
• Desky v˝mìníkù tepla
Zpracovatelsk˝ prùmysl
• Olejové kanálky
V˝roba forem
• Otvory pro chladící kapalinu
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozky
• Osy plynov˝ch turbín
V˝roba automobilù/nákladních
vozù
• Nápravy, pístní èepy
• Blok motoru (diesel)
• Hydraulick˝ válec
• Øídící tyèe
Deska v˝mìníku tepla
Prùmìr vrtáku, Dc : 19,40 m
Hloubka díry, l4 : 610 mm
Lodìnice
• Otvory pro chladící kapalinu/olej
v blocích motoru
Oceláøsk˝ prùmysl
• Ingoty
Ocelov˝ pøedvalek
Otvory pro chladící kapalinu ve formì
Trubkov˝ plech kotle
Prùmìr vrtáku, Dc : 44,00 mm
Hloubka díry, l4 : 600 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 15,00 mm (x 9)
Hloubka díry, l4 : 1000 mm aΩ 2000 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 25,70 mm (x 200)
Hloubka díry, l4 : 360 mm
49
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 50
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
Program vrtákù STS Vrtná hlava 420.6 s obrouπen˝mi pájen˝mi VBD
Rozsah prùmìrù
15,60 – 65,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
15,60–65,00 mm
150 × prùmìr
IT 9
Ra 2 µm
Èist˝ olej nebo roztok
Hlavy vrtáku se dodávají se standardním utvaøeèem tøísek, povrch
je brouπen˝ na poΩadovan˝ prùmìr podle tolerance ISO h6.
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
1)
2)
3)
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
13E
M
K
N
Utvaøeè tøísek (w)2)
4 4 3/2 3 4
4
S
420.6- 971w
972w
420.6- 981w
982w
420.6- 991w
992w
420.6- 001w
002w
420.6- 011w
012w
420.6- 021w
022w
420.6- 031w
032w
420.6- 041w
042w
420.6- 051w
052w
420.6- 061w
062w
420.6- 071w
072w
420.6- 081w
082w
083w
420.6- 091w
092w
093w
420.6- 101w
102w
103w
420.6- 111w
112w
113w
420.6- 121w
122w
123w
420.6- 131w
132w
133w
134w
424.6- 133w
134w
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
Dxx.xx
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz3)
zz3)
Rozmìry, mm
4
Tolerance, mm
l2 = ± 1,0
l1 = ± 1,0
dmm = h8
Jakost Coromant
kombinace (zz)1)
★ = První volba
Dc mm
15,60–16,20
16,21–16,70
16,71–17,20
17,21–17,70
17,71–18,40
18,41–18,90
18,91–19,20
19,21–20,00
20,01–20,90
20,91–21,80
21,81–22,90
22,91–24,10
24,11–25,20
25,21–26,40
26,41–27,50
27,51–28,70
28,71–29,80
29,81–31,00
31,01–32,10
32,11–33,30
33,31–34,80
34,81–36,20
36,21–37,30
37,31–38,40
38,41–39,60
39,61–40,60
40,61–41,80
41,81–43,00
43,01–44,30
44,31–45,60
45,61–47,00
47,01–48,50
48,51–50,10
50,11–51,70
51,71–53,20
53,21–54,70
54,71–56,20
56,21–58,40
58,41–60,60
60,61–62,80
62,81–65,00
60,61–62,80
62,81–65,00
P
Objednací kód,
úplná hlava
vrtáku1)
70 63 20 67 72
72
72
dmm
l2
l1
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
12,6
12,6
13,6
13,6
14,5
14,5
15,5
15,5
16
16
18
18
19,5
19,5
21
21
23,5
23,5
25,5
25,5
28
28
30
30
30
33
33
33
36
36
36
39
39
39
43
43
43
47
47
47
47
51
51
43,0
43,0
43,0
43,0
47,0
47,0
47,0
47,0
52,5
52,5
56,0
56,0
57,5
57,5
57,5
57,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
73,5
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
82,0
82,0
82,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
40,3
40,3
40,3
40,3
44,2
44,1
44,1
44,0
49,4
49,2
52,8
52,6
54,0
54,0
53,8
53,8
59,5
59,3
59,4
59,1
59,0
58,9
68,7
68,5
68,3
68,2
68,0
67,8
69,5
69,3
69,1
68,8
68,7
68,5
75,2
75,5
75,2
77,2
76,7
76,8
76,5
76,8
76,5
–
–
–
–
–
–
–
–
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
–
–
–
–
–
–
–
–
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
–
–
★
★
★
★
★
★
★
★
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
–
–
–
–
–
–
–
–
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
–
–
Vrtáky s jin˝mi kombinacemi jakostí a vrtáky o prùmìrech
12,60–15,59 mm se dodávají na pøání.
È. 2 je doplòkov˝ utvaøeè tøísky pro pøípady, kdy je vyΩadována
nároènìjπí tvorba tøísek, napø. v duplexní korozivzdorné oceli.
Alternativnì k odpovídajícím STS vrtákùm se k dosaΩení maximální
stability pouΩívají ejektorové vrtáky 424.6 v rozsahu prùmìrù 60,6165,00 mm spolu s vrtnou trubkou 420.5-813E.
Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu èíslo utvaøeèe
tøísek (w), prùmìr vrtáku (xx.xx) a kombinaci jakostí (zz).
Pøíklad objednávky: 2 ks 420.6-9714 D*15,60* 70
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu
viz strana 157.
50
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 51
STS systém
Hlava vrtáku
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trubka vrtáku 420.5-
420.6
Rozsah prùmìrù
15,60–65,00 mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
1600
2600
dmm
dmt
l1
97
420.5-797-
2
–
14
12,6
21
98
420.5-798-
2
–
15
13,6
21
99
420.5-799-
2
–
16
14,5
22
00
420.5-800-
2
–
17
15,5
22
01
420.5-801-
–
4
18
16
25
02
420.5-802-
–
4
20
18
26
03
420.5-803-
–
4
22
19,5
26
04
420.5-804-
–
4
24
21
26
05
420.5-805-
–
4
26
23,5
29
06
420.5-806-
–
4
28
25,5
29
07
420.5-807-
–
4
30
28
29
08
420.5-808-
–
4
33
30
36
09
420.5-809-
–
4
36
33
36
10
420.5-810-
–
4
39
36
36
11
420.5-811-
–
4
43
39
36
12
420.5-812-
–
4
47
43
40
13
420.5-813-
–
4
51
47
40
420.5-813E-2)
–
4
56
51
40
Rozmìry, mm
Standardní
délka l2
Dc mm
15,60–16,20
16,21–16,70
16,71–17,20
17,21–17,70
17,71–18,40
18,41–18,90
18,91–19,20
19,21–20,00
20,01–20,90
20,91–21,80
21,81–22,90
22,91–24,10
24,11–25,20
25,21–26,40
26,41–27,50
27,51–28,70
28,71–29,80
29,81–31,00
31,01–32,10
32,11–33,30
33,31–34,80
34,81–36,20
36,21–37,30
37,31–38,40
38,41–39,60
39,61–40,60
40,61–41,80
41,81–43,00
43,01–44,30
44,31–45,60
45,61–47,00
47,01–48,50
48,51–50,10
50,11–51,70
51,71–53,20
53,21–54,70
54,71–56,20
56,21–58,40
58,41–60,60
60,61–62,80
62,81–65,00
60,61–62,80
62,81–65,00
13E
1)
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 61.
2)
V tìchto trubkách lze pouΩít pro vìtπí stabilitu ejektorové vrtáky typ 424.6.
Pøíklad objednávky vrtné trubky, délka 1600 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 16,00 mm:
1 ks 420.5-797-2
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 22,00 mm:
1 ks 420.5-802-L400
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Øezné podmínky
75
86
Aplikaèní prùvodce
117
51
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 52
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
CoroDrill™ 800.20
Vrták pro produktivitu
Rozsah prùmìrù 25,00 – 65,00 mm
Jedineèná konstrukce vodítek
VBD
• Úspora s nastaviteln˝mi VBD –
dvì vodítka v jedné hlavì
• Vyππí øezná rychlost – produktivita
Snadná identifikace
• Laserové vyznaèení kódu,
rozmìrù a øady trubek
Spolehliv˝ v˝kon
• Robustní konstrukce –
vysok˝ posuv na
otáèku – produktivita
• Vynikající kvalita povrchu
• Zlepπen˝ pøívod øezné kapaliny
• Tìlo vrtáku odolné
proti otìru vyrobené
z kalené oceli
• Prùmìr zadan˝
zákazníkem
• Malé tolerance
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
Snadné pouΩívání a manipulace
• Pevná lùΩka VBD. Bez nutnosti pøednastavování –
není nutná nástrojárna
• Nìkolik málo náhradních dílù – nízké náklady na skladování
Patentovaná konstrukce.
“Urychlovaè øezné kapaliny”
• Patentovaná konstrukce
• Zajiπ∫uje vynikající odvod tøísky
Produktivita v πiroké aplikaèní oblasti
• Bez zasekávání tøísek – bez prostojù
• Moderní tøídy a geometrie pokr˝vají vìtπinu materiálù
obrobku
Nìkolik rozmìrù VBD a vodítek pokr˝vá celé rozmezí
prùmìrù
• Vynikající utváøení tøísky pøi velk˝ch i mal˝ch posuvech
52
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 53
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
CoroDrill™ 800.20
• Nejproduktivnìjπí volba pro rozmezí prùmìrù
25,00 – 65,00 mm
• NejniΩπí náklady na jednu díru
• Stál˝ v˝kon v πiroké aplikaèní oblasti
• Standardní program
• Vyvinuto a vyrobeno nejnovìjπí technologií
Systém STS pouΩívejte pøedevπím pro
• Speciální stroje pro
hromadnou v˝robu
• Materiál s obtíΩnou tvorbou tøísek
nebo nerovnomìrnou strukturou
• Speciální DHD stroje
• Korozivzdornou ocel a ocel s
nízk˝m obsahem uhlíku
• Dlouhé obrobky
Typické souèásti – prùmyslové obory
Automobilov˝ prùmysl
• Nápravy, pístní èepy
• Blok motoru (diesel)
• Hydraulick˝ válec
• Øídící tyèe
Oceláøsk˝ prùmysl
• Ingoty
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozky
• Osy plynov˝ch turbín
Lodìnice
• Otvory pro chladící kapalinu/olej
v blocích motoru
Zbrojní prùmysl
• Hlavnì
Ingoty pro tìΩké nástroje
Prùmìr vrtáku, Dc : 40,00 mm
Hloubka díry, l4 : 1300 mm
Vøeteno stroje
Hydraulick˝ válec
Válec
Prùmìr vrtáku, Dc : 38,20 mm
Hloubka díry, l4 : 560 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 31,75 mm
Hloubka díry, l4 : 500 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 32,00 mm (x26)
Hloubka vrtání, l4 : 900 mm
53
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 54
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
STS program Hlava vrtáku CoroDrill™ pro vrtání do plna 800.20
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù
25,00 – 65,00 mm
dmm
Dc (≈ h10)
l2
25,00–65,00 mm
150 × prùmìr
IT 10
Ra 2 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Øada trubek
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Pozor!
Vrták má v˝robní mínus toleranci, takΩe nepøekroèí prùmìr
pouzdra vrtáku, viz strana 134.
Objednací kód,
úplná hlava
vrtáku
dmm
≤ l2
Støedové
Mezilehlé
Obvodové
Vodítko
Poè.
25,00–26,40
03
800.20-03Dxx.xx
19,5
75
800-05 03 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
26,41–28,70
04
800.20-04Dxx.xx
21
78
800-05 03 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
28,71–31,00
05
800.20-M05Dxx.xx 23,5
80
800-06 T3 08M-C-G
800-05 03 08M-I-G
800-06 03 08H-P-G
800-06A
2
31,01–33,30
06
800.20-06Dxx.xx
25,5
85,0
800-06 T3 08M-C-G
800-06 T3 08M-I-G
800-08 T3 08H-P-G
800-07A
2
33,31–36,20
07
800.20-07Dxx.xx
28,0
85,0
800-06 T3 08M-C-G1)
800-08 T3 08M-C-G1)
800-06 T3 08M-I-G1)
800-08 T3 08M-I-G1)
800-08 T3 08H-P-G
800-07A
2
36,21–39,60
08
800.20-08Dxx.xx
30,0
95,0
800-08 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-08 T3 08H-P-G1)
800-09 T3 08H-P-G1)
800-07A
2
39,61–43,00
09
800.20-09Dxx.xx
33,0
100,0
800-08 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3 08H-P-G
800-08A
2
43,01–47,00
10
800.20-10Dxx.xx
36,0
100,0
800-10 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3 08H-P-G
800-08A
2
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
Rozmìry, mm
Bøitové destièky
Vodítka
08M-C-G1)
08H-P-G1)
47,01–51,70
11
800.20-11Dxx.xx
39,0
110,0
800-12 T3
800-10 T3 08M-C-G1)
800-08 T3 08M-I-G
800-09 T3
800-11 T3 08H-P-G1)
800-10A
2
51,71–56,20
12
800.20-12Dxx.xx
43,0
120,0
800-10 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-I-G1)
800-12 T3 08M-I-G1)
800-11 T3 08H-P-G
800-10A1)
800-12A1)
2
2
56,21–65,00
13
800.20-13Dxx.xx
47,0
125,0
800-10 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-I-G
800-11 T3 08H-P-G
800-12A
2
60,61–65,00
13E
800.24-13Dxx.xx2) 51,0
125,0
800-10 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-C-G1)
800-12 T3 08M-I-G
800-11 T3 08H-P-G
800-12A
2
1)
2)
Kombinace rozmìrù VBD a vodítek pro pøísluπn˝ prùmìr vrtáku viz Pøi objednání hlav vrtákù uveïte v objednacím kódu prùmìr vrtáku (xx.xx).
tabulka.
Pøíklad objednávky, úplná hlava vrtáku: 2 ks 800.20-03D*25.00*
Alternativnì k odpovídajícím STS vrtákùm se k dosaΩení maximální
stability pouΩívají ejektorové vrtáky 800.24 v rozmezí prùmìrù 60,6165,00 mm spolu s vrtnou trubkou 420.5-813E.
Rozmezí prùmìrù vrtáku – rozmìr VBD a vodítka
VBD (Objednávají se zvláπ∫)
Vodítka
Mezilehlé a obvodové VBD jsou k dispozici i v geometrii -L
(pro materiály s dlouhou tøískou), viz strana 81.
(Objednávají se zvláπ∫)
Rozsah
prùmìrù,
mm
Støedové
Rozsah
prùmìrù,
mm
Mezilehlé
Rozsah
prùmìrù,
mm
Obvodové
Rozsah
prùmìrù,
mm
Vodítko
25,00–28,70 05 800-05 03 08M-C-G
25,00–31,00 05 800-05 03 08M-I-G
25,00–31,00 06 800-06 03 08H-P-G
25,00–31,00
800-06A
28,71–33,99 06 800-06 T3 08M-C-G
31,01–34,99 06 800-06 T3 08M-I-G
31,01–38,99 08 800-08 T3 08H-P-G
31,01–39,60
800-07A
34,00–43,00 08 800-08 T3 08M-C-G
35,00–54,99 08 800-08 T3 08M-I-G
39,00–49,99 09 800-09 T3 08H-P-G
39,61–47,00
800-08A
43,01–47,00 10 800-10 T3 08M-C-G
55,00–65,00 12 800-12 T3 08M-I-G
50,00–65,00 11 800-11 T3 08H-P-G
47,01–54,99
800-10A
55,00–65,00
800-12A
47,01–49,99 12 800-12 T3 08M-C-G
50,00–57,99 10 800-10 T3 08M-C-G
58,00–65,00 12 800-12 T3 08M-C-G
54
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 55
STS systém
Hlava vrtáku
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trubka vrtáku 420.5-
800.20
Rozsah prùmìrù
25,00–65,00 mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
2600
dmm
dmt
l1
25,00–26,40
05
420.5-803-
4
21,5
19,5
26
26,41–28,70
05
420.5-804-
4
23,5
21
26
28,71–31,00
05
420.5-805-
4
26
23,5
29
31,01–33,30
06
420.5-806-
4
28
25,5
29
33,31–36,20
07
420.5-807-
4
30
28
29
36,21–39,60
08
420.5-808-
4
33
30
36
39,61–43,00
09
420.5-809-
4
36
33
36
43,01–47,00
10
420.5-810-
4
39
36
36
47,01–51,70
11
420.5-811-
4
43
39
36
51,71–56,20
12
420.5-812-
4
47
43
40
56,21–65,00
13
420.5-813-
4
51
47
40
60,61–65,00
13E
420.5-813E-2)
4
56
51
40
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
1)
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 61.
2)
V tìchto trubkách lze pouΩít pro vìtπí stabilitu ejektorové vrtáky
typ 800.24.
Pøíklad objednávky vrtné trubky, délka 2600 mm
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 30,00 mm:
1 ks 420.5-805-4
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 37,00 mm:
1 ks 420.5-808-L400
Bøitové destièky
81
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
99
Øezné podmínky
89
Aplikaèní prùvodce
117
55
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 56
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
T-MAX® vrták 424.10
Nastaviteln˝ vrták
Rozsah prùmìrù 63,50 – 130,00* mm
Nastavitelné vodítko
dvou bøitù
Vestavìná pøesnost
• PruΩné moΩnosti nastavení
PodloΩka pro
nastavení
prùmìru
Velké otvory
pro odvod
tøísek
Nastaviteln˝
drΩák
obvodové VBD
• Jednoduππí
radiální nastavení
Vynikající
pøímost díry a
jakost povrchu
• Rychlé nastavení
Vodítko pro ochranu • Zlepπená
pøesnost
VBD
Silné a bezpeèné
drΩáky VBD
NevyΩaduje mnoho
náhradních dílù
NavrΩeny tak, aby hlavu
chránily pøed poπkozením.
• Snadná v˝mìna
• Dobrá ekonomika
Snadné
pøednastavení
Moderní VBD – ekonomické obrábìní
• Ètyøi typy VBD pokr˝vají celé rozmezí prùmìrù
• Geometrie a tøídy pro vrtání vìtπiny materiálù
• Mezilehlé prùmìry od 63,50 do 183,99* mm
56
• Dvì volby rozmìru závitu u kaΩdého rozmìru hlavy
• Tøída GC1025 je nejlepπí volba pro ocel i
korozivzdornou ocel
*) Vìtπí prùmìry na poΩádání
• Vysok˝ posuv
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 57
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
T-MAX® vrták 424.10
MoΩnosti nastavení prùmìru
• Úzké tolerance prùmìrù a vysoká jakost povrchu
• Dobrá pøímost díry v dlouh˝ch obrobcích
• ˇiroká aplikaèní oblast
• Vysoká rychlost prùniku do vìtπiny materiálù
• Standardní program skladem
• ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch
øeπení
Systém STS pouΩívejte pøedevπím pro
• Speciální stroje pro
hromadnou v˝robu
• Speciální DHD stroje
• Velké série
• Dlouhé obrobky
• Materiál s obtíΩnou tvorbou tøísek
nebo nerovnomìrnou strukturou
• Korozivzdornou ocel a ocel
s nízk˝m obsahem uhlíku
Typické souèásti – prùmyslové obory
Automobilov˝ prùmysl
• Blok motoru (diesel)
Oceláøsk˝ prùmysl
• Ingoty
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozky
Lodìnice
• Hnací nápravy
• Tlaèné tyèe
• Otvory pro chladící kapalinu / olej
v blocích motoru
Zbrojní prùmysl
• Hlavnì
Osa lodního πroubu
Prùmìr vrtáku, Dc : 150,00 mm
Hloubka díry, l4 : 14000 mm
Osy lodních πroubù
Tlaková hlava
Tyè
Prùmìr vrtáku, Dc : 330,00 mm
Hloubka díry, l4 : 17069 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 170,00 mm (x26)
Hloubka díry, l4 : 1100 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 77,00 mm
Hloubka díry, l4 : 9000 mm
57
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 58
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
STS program Hlava vrtáku T-MAX®, nastavitelného, A424.10 / 424.10
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù
63,50 – 183,90 mm
dmm
Øada trubek
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah2)
prùmìrù,
mm
Objednací
kód,
úplná hlava
vrtáku1)
dmm
Dc mm
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Kazety
Radiální3)
seøízení Støedové
l2
l2
63,50–183,90 mm
100 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
Rozmìry, mm
Dc
Poè. Mezilehlé
Poè. Obvodové
Poè. Vodítko
Poè.
63,50
65,00
13
13E
A424.10-2500 51
424.10-0650 E 51
115
115
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
+1,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
2
2
65,00
14
424.10-0650
52
150
+1,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
2
69,85
70,00
71,45
15
A424.10-2750
424.10-0700
A424.10-2813
58
58
58
150
150
150
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D65,0
+1 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D70,0
+0,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1516-16 1 430.32-12 D70,0
2
2
2
75,00
76,20
16
424.10-0750
A424.10-3000
63
63
160
160
+2 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D75,0
+2 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D75,0
2
2
80,00
82,55
85,00
17
424.10-0800
A424.10-3250
424.10-0850
70
70
70
190
190
190
+1,25 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D80,0
+0,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D80,0
+1,75 L430.31-1522-22 1 R430.30-1216-16 1 R430.28-1822-22 1 430.32-12 D85,0
2
2
2
88,90
90,00
95,00
95,25
18
A424.10-3500
424.10-0900
424.10-0950
A424.10-3750
77
77
77
77
190
190
190
190
+1,75
+1,75
+2
+2
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
1
1
1
1
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
1
1
1
1
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
1
1
1
1
430.32-12 D85,0
430.32-12 D90,0
430.32-12 D95,0
430.32-12 D95,0
2
2
2
2
100,00
101,60
105,00
107,95
110,00
19
424.10-1000
A424.10-4000
424.10-1050
A424.10-4250
424.10-1100
89
89
89
89
89
195
195
195
195
195
+1
+1,25
+0,5
+2
+1,5
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1522-22
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
1
1
1
1
1
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
R430.30-15 22-22
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
1
1
1
1
1
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1822-22
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
1
1
1
1
1
430.32-16 D100,0
430.32-16 D100,0
430.32-16 D105,0
430.32-16 D105,0
430.32-16 D110,0
2
2
2
2
2
114,30
115,00
120,00
120,65
20
A424.10-4500
424.10-1150
424.10-1200
A424.10-4750
101
101
101
101
220
220
220
220
+1,75
+1,5
+1,5
+1,5
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
L430.31-1216-16
1
1
1
1
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
R430.30-1216-16
3
3
3
3
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
R430.28-1516-16
1
1
1
1
430.32-16 D110,0
430.32-16 D115,0
430.32-16 D120,0
430.32-16 D120,0
2
2
2
2
125,00
127,00
130,00
21
424.10-1250
A424.10-5000
424.10-1300
113
113
113
220
220
220
+1,75 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D125,0 2
+1,25 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D125,0 2
+0,5 L430.31-1216-16 1 R430.30-1216-16 3 R430.28-1822-22 1 430.32-16 D130,0 2
136,00-147,90
22
Na míru
148,00-159,90
23
Na míru
160,00-171,90
24
Na míru
172,00-183,90
25
Na míru
1)
Pøíklad objednávky, kompletní hlava vrtáku: 2 ks 424.10-0650
“A” v kódu objednávky znamená vrták s rozmìry v palcích.
s jin˝mi kombinacemi jakostí se dodávají na objednávku.
3) Radiální seøízení viz strana 78.
2) Vrtáky
Objednání dalπí kazety/opìrné ploπky:
2 ks L430.31-1216-16
4 ks 430.32-12 D65,0
Bøitové destièky
(Objednávají se zvláπ∫)
Støedová kazeta
L430.31-1216-16
L430.31-1522-22
58
16
16
22
22
Bøitová destièka
Mezilehlá kazeta
TPMT
TPMT
TPMT
TPMT
R430.30-1216-16
16T312R-22
16T312TR-23
220612R-22
220612TR-23
R430.30-1522-22
16
16
22
22
Bøitová destièka
Obvodová kazeta
TPMT
TPMT
TPMT
TPMT
R430.28-1516-16
16T312R-22
16T312TR-23
220612R-22
220612TR-23
R430.28-1822-22
Bøitová destièka
13
13
18
18
R424.9-13T308-22
R424.9-13T308-23
R424.9-180608-22
R424.9-180608-23
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 59
STS systém
Hlava vrtáku
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trubka vrtáku 420.5-
A424.10 / 424.10
Rozsah prùmìrù
63,50–183,90 mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
2600
dmm
dmt
l1
63,50
65,00
13
13E
420.5-813420.5-813E-2)
4
4
51
56
47
51
40
40
65,00
14
420.5-814-L1)
–
56
52
75
69,85
70,00
71,45
15
420.5-815-L1)
–
62
58
75
75,00
76,20
16
420.5-816-L1)
–
68
63
75
80,00
82,55
85,00
17
420.5-817-L1)
–
75
70
97
88,90
90,00
95,00
95,25
18
420.5-818-L1)
–
82
77
97
100,00
101,60
105,00
107,95
110,00
19
420.5-819-L1)
–
94
89
97
114,30
115,00
120,00
120,65
20
420.5-820-L1)
–
106
101
118
125,00
127,00
130,00
21
420.5-821-L1)
–
118
113
118
136,00-147,90
22
420.5-822-L1)
–
130
125
118
148,00-159,90
23
420.5-823-L1)
–
142
137
139
160,00-171,90
24
420.5-824-L1)
–
154
149
139
172,00-183,90
25
420.5-825-L1)
–
166
161
139
Dc mm
1)
Pøíklad objednávky vrtné trubky, délka 2600 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 63,50 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 61.
1 ks 420.5-813-4
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 75,00 mm:
1 ks 420.5-816-L400
Bøitové destièky
83
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
100
Øezné podmínky
92
Aplikaèní prùvodce
117
59
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 60
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
Jeπtì πirπí moΩnosti zajiπ∫uje konstrukèní provedení na míru!
Nenajdete-li v naπem rozsáhlém standardním v˝robním programu to, co
potøebujete, vyberte si vámi poΩadovan˝ tvar nástroje a my vám jej
zhotovíme podle vaπich rozmìrù.
– Rychlá cenová nabídka
– Snadná objednávka
– Konkurenceschopné dodací lhùty
Hlavy vrtákù T-Max 424.10 s vymìniteln˝mi
bøitov˝mi destièkami, nastavitelné
Dc =63,50-183,99 mm, se závitem E
Dc
63,50– 64,99
65,00– 66,99
67,00– 72,99
73,00– 79,99
80,00– 86,99
87,00– 99,99
100,00–111,99
112,00–123,99
124,00–135,99
136,00–147,99
148,00–159,99
160,00–171,99
172,00–183,99
dmm
51
51 / 52
52 / 58
58 / 63
63 / 70
70 / 77
77 / 89
89 / 101
101 / 113
113 / 125
125 / 137
137 / 149
149 / 161
Rozmezí závitù E1)
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1) Porovnejte s vrtnou trubkou
(424.2 – 8xx Ejektor / 420.5 – 8xx STS)
Varianty
Dc
dmm
60
Prùmìr – 63,50–183,90 mm
Rozmìr závitu – 51–161
Pozor! Pro konkrétní podrobnosti ohlednì variant se spojte
s prodejním zástupcem Coromantu.
03-09-05
09.44
Sida 61
STS systém
V˝roba vrtn˝ch trubek na objednávku
zákazníka
Vnìjπí trubka
Rozmìry, mm
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pozor! Pro konkrétní podrobnosti ohlednì variant se spojte s
prodejním zástupcem Coromantu.
V˝kresy a
doplòkové
rozmìry,
viz strana:
Øada trubek
Hlava
vrtáku
Øada trubek
044-071.Tj
Hlava
vrtáku
Délka dle poΩadavku
zákazníka l2 (Min. – Max.)
V˝kresy a
doplòkové
rozmìry,
viz strana:
Vnìjπí trubka
Rozmìry, mm
Délka dle poΩadavku
zákazníka l2 (Min. – Max.)
420.6
97 – 00 220 – 4000
01 – 13 220 – 5300
13E
220 – 5000
51
424.31F
00 – 09 220 – 5000
65
800.20
03 – 13 220 – 5300
13E
220 – 5000
55
424.31F
10 – 18 220 – 5000
19 – 21 220 – 3000
67
424.10
13E
220 – 5000
13 – 18 220 – 5000
19 – 25 220 – 3000
59
424.31
14 – 18 220 – 5000
19 – 26 220 – 5000
69
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 800 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 75,00 mm:
1 ks 420.5-816-L800
V˝poèet speciálních délek trubek – STS systém
Pro hlavy pro vrtání do plna 420.6, 800.20 a 424.10
l2 = Celková délka vrtné trubky
l24= Od konce vrtné trubky k bøitu støedové VBD
l22 = Celková délka olejové tlakové hlavy
l21 = Délka díry
lc = Upínací délka vrtné trubky
l2 = l22 + l21 + lc - l24 = celková délka vrtné trubky (vèetnì závitu).
DÙLE≥ITÉ: Jsou-li pouΩívány pevné lunety, pøipoètìte urèitì jejich celkovou délku k l2.
JestliΩe je potøebn˝ tlumiè vibrací, pøiètìte jeho délku ke
vzorci. Rozmìry viz str. C 76.
Hlavy pro vrtání do plna 420.6 a 800.20
Hlavy pro vrtání do plna T-Max, nastavitelné
A424.10 a 424.10
Vrták 420.6
Rozmezí prùmìrù
vrtáku, mm
Rozsah prùmìrù,
mm
Dc mm
l24
63,50– 71,45
75,00– 76,20
80,00– 95,25
100,00–110,00
114,30–130,00
75
85
93
98
102
Vrták 800.20
Rozmezí prùmìrù
vrtáku, mm
≤
l24
Dc mm
l24
Dc mm
15,60–17,70
17,71–20,00
20,01–21,80
22,0
25,0
27,5
25,00–26,40
26,41–28,70
28,71–31,00
49,0
49.0
51,0
21,81–24,10
24,11–28,70
28,71–36,20
30,0
31,5
34,5
31,01–36,20
36,21–39,60
39,61–47,00
56,0
59,0
64,0
36,21–43,00
43,01–51,70
51,71–56,20
37,5
39,0
42,0
47,01–51,70
51,71–56,20
56,21–65,00
74,0
80,0
85,0
56,21–65,00
44,0
130,01–183,90
Standardní vrtáky
Vrtáky na míru
Pøi vyΩádání cenové nabídky specifikujte prùmìr vrtáku, hloubku díry a
typ obrábìcího stroje. Potøebujete-li prodiskutovat svùj zpùsob pouΩití,
spojte se s nejbliΩπím zástupcem Sandviku.
61
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 62
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-MAX®
424.31F a 424.31
Produktivní a pøesné hlavy pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr osazené jednou VBD
Rozsah prùmìrù 20,00- 278,99 mm
Vestavìná pøesnost
Silná vodítka
• Radiální seøízení
Konstruovaná pro
ochranu pøed
poπkozením
• Snadná
v˝mìna
• Dobrá
ekonomika
Nastaviteln˝
drΩák obvodové
VBD
• Jednoduππí
radiální nastavení
Vynikající
pøímost díry
a jakost
povrchu
• Rychlé nastavení
• Zlepπená pøesnost
Pøesnost
Produktivita
424.31
424.31
424.31F
VBD TPxx
Rozmezí prùmìrù
65,00–180,00 mm
VBD SNxx
Rozmezí prùmìrù
65,00–180,00 mm
VBD SNxx
Rozmezí prùmìrù
43,01–124,00 mm
ap= 12–17 mm
Tol. IT10
ap= 10–16 mm
Tol. IT10
ap= 6 mm
Tol. IT10
Pozor!
Pro aplikace, které vyΩadují radiální hloubku øezu vyππí neΩ 17 mm,
doporuèujeme 424.32, viz strana 73.
62
424.31F
424.31F
Rozmezí prùmìrù
20,00–43,00 mm
Rozmezí prùmìrù
43,01–124,00 mm
ap= 3 mm
Tol. IT9
ap= 4,5 mm
Tol. IT9
Hospodárnost pøi obrábìní
• Tøídy VBD pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr ve
vìtπinì materiálù.
• Typy, rozmìry a geometrie VBD pro zv˝πení
produktivity, zúΩení tolerance dìr a vyππí kvalitu
povrchu.
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 63
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry T-MAX®
424.31F a 424.31
424.31F
NavrΩeny pro pøesnost, produktivitu a pruΩnost
• Standardní souèásti skladem
• Doplnìk k vrtání do plna
– pro operace dokonèování na koneèn˝ prùmìr
a kvalitu povrchu
– k rozπíøení prùmìrù dìr u slab˝ch strojù
Obvykle lze pouΩívat stejnou trubku
• ˇiroká nabídka konstrukènì pøizpùsoben˝ch øeπení
424.31
Systém STS pouΩívejte pøedevπím pro
• Speciální stroje pro
hromadnou v˝robu
• Speciální DHD stroje
• Velké série
• Dlouhé obrobky
• Materiál s obtíΩnou tvorbou tøísek
nebo nerovnomìrnou strukturou
• Korozivzdornou ocel a ocel
s nízk˝m obsahem uhlíku
Typické souèásti – prùmyslové obory
Oceláøsk˝ prùmysl
• Ingoty
Obor zpracování
• Olejové kanálky
Leteck˝ a kosmick˝ prùmysl
• Podvozky
Lodìnice
• Hnací nápravy
• Tlaèné tyèe
Zbrojní prùmysl
• Hlavnì
Høídel
Prùmìr vrtáku, Dc : 102,50 mm
Hloubka díry, l4 : 1200 mm
Høídel
Høídel rotoru
Náprava
Prùmìr vrtáku, Dc : 227,00 mm (220,00 mm)
Hloubka díry, l4 : 12025 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 70,00 mm (50,00 mm)
Hloubka díry, l4 : 600 mm
Prùmìr vrtáku, Dc : 68,00 mm (50,00 mm)
Hloubka díry, l4 : 1200,00 mm
63
044-071.Tj
03-09-05
09.44
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 64
STS systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31F –
rozmìry na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD – úzké tolerance
Rozsah prùmìrù 20,00 – 43,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Max.
hloubka øezu
20,00–43,00 mm
150 × prùmìr
IT 9
Ra 1 µm
Èist˝ olej
nebo emulze s EP-aditivy
Bøitové destièky1)
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Sada vodítek
Sada pøítlaèn˝ch
vodítek
R424.31F
Dc mm
1)
ap
mm
Poè.
Poè.
20,00–22,99 3,0
04
430.21 -06 D20,0
2
5636 010-011
1
23,00–25,99 3,0
04
430.21 -06 D23,0
2
5636 010-011
1
26,00–31,00 3,0
04
430.21 -06 D26,0
2
5636 010-011
1
31,01–33,99 3,0
04
430.21 -08 D31,0
2
5636 010-021
1
34,00–37,99 3,0
04
430.21 -08 D34,0
2
5636 010-021
1
38,00–43,00 3,0
04
430.21 -08 D38,0
2
5636 010-021
1
VBD se objednávají samostatnì.
Pøíklad objednávky: 2 ks 430.21-06 D20,0
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• PouΩité kazety - kazety pro úzké tolerance nebo pro bìΩné tolerance.
• PouΩit˝ systém vrtání - ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
64
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 65
STS systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trubka vrtáku 420.5-
424.31F
Rozsah prùmìrù
20,00–43,00 mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
1600
2600
dmm
dmt
l1
20,00-22,99
00
01
02
420.5-800420.5-801420.5-802-
2
–
–
–
4
4
17
18
20
15,5
16
18
22
25
26
23,00-25,99
02
03
420.5-802420.5-803-
–
–
4
4
20
22
18
19,5
26
26
26,00-31,00
03
04
05
420.5-803420.5-804420.5-805-
–
–
–
4
4
4
22
24
26
19,5
21
23,5
26
26
29
31,01-33,99
06
07
420.5-806420.5-807-
–
–
4
4
28
30
25,5
28
29
29
34,00-37,99
07
08
420.5-807420.5-808-
–
–
4
4
30
33
28
30
29
36
38,00-43,00
08
09
420.5-808420.5-809-
–
–
4
4
33
36
30
33
36
36
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
Dc mm
1)
Pøíklad objednávky vrtné trubky, délka 1600 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 20,00 mm:
Jiné délky lze vyrobit na objednávku zákazníka, viz strana 61.
1 ks 420.5-800-2
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 23,01 mm:
1 ks 420.5-802-L400
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
101
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
65
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 66
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31F –
rozmìry na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD – úzké a bìΩné tolerance
Rozsah prùmìrù 43,01 – 124,99 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Kazeta
Max.
hloubka
øezu
43,01–124,99 mm
150 × prùmìr
IT 9 nebo IT 10
Ra 1 µm
Èist˝ olej nebo emulze
s EP-aditivy
Bøitové
Kazeta
destièky1)
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Max.
hloubka
øezu
R424.31F
Dc mm
Pro úzké
tolerance
(IT9)
ap
mm
Bøitové
Sada vodítek
destièky1)
Sada pøítlaèn˝ch
vodítek
SNMG
SNMM
Pro bìΩné
tolerance
(IT10)
ap
mm
Poè.
Poè.
43,01– 46,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D43,0
2 5636 020-011
1
47,00– 51,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D47,0
2 5636 020-011
1
52,00– 57,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D52,0
2 5636 020-011
1
58,00– 65,00 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-10 D58,0
2 5636 020-011
1
65,00– 69,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D65,0
2 420.37-410-01
3
70,00– 74,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D70,0
2 420.37-410-01
3
75,00– 79,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D75,0
2 420.37-410-01
3
80,00– 84,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D80,0
2 420.37-415-01
3
85,00– 89,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-12 D85,0
2 420.37-415-01
3
90,00– 94,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D90,0
2 420.37-510-01
3
95,00– 99,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D95,0
2 420.37-510-01
3
100,00–104,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D100,0 2 420.37-510-01
3
105,00–109,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D105,0 2 420.37-510-01
3
110,00–114,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D110,0 2 420.37-510-01
3
115,00–119,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D115,0 2 420.37-510-01
3
120,00–124,99 R430.24-1118-06
4,5
06
R430.24-1018-09
6,0
09
430.21-16 D120,0 2 420.37-510-01
3
1)
VBD se objednávají samostatnì.
Pøíklad objednávky: 2 ks R430.24-1118-06
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• PouΩité kazety - kazety pro úzké tolerance nebo pro bìΩné tolerance.
• PouΩit˝ systém vrtání - ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
66
044-071.Tj
04-04-06
14.55
Sida 67
STS systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trubka vrtáku 420.5-
424.31F
Rozsah prùmìrù
43,01–124,99 mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
Rozmìry, mm
Standardní délka
l2
2600
Dc mm
dmm
dmt
l1
43,01-46,99
10
420.5-810-
4
39
36
36
47,00-51,99
11
12
420.5-811420.5-812-
4
4
43
47
39
43
36
40
52,00-57,99
12
13
420.5-812420.5-813-
4
4
47
51
43
47
40
40
58,00-65,00
13
420.5-813-
4
51
47
40
65,00-69,99
14
420.5-814-L1)
–
56
52
75
15
16
420.5-815-L1)
420.5-816-L1)
–
–
62
68
58
63
75
75
75,00-79,99
16
420.5-816-L1)
–
68
63
75
80,00-84,99
17
420.5-817-L1)
–
75
70
97
17
18
420.5-817-L1)
420.5-818-L1)
–
–
75
82
70
77
97
97
90,00-94,99
18
420.5-818-L1)
–
82
77
97
95,00-99,99
18
420.5-818-L1)
–
82
77
97
19
420.5-819-L1)
–
94
89
97
105,00-109,99
19
420.5-819-L1)
–
94
89
97
110,00-114,99
19
20
420.5-819-L1)
420.5-820-L1)
–
–
94
106
89
101
97
118
115,00-119,99
20
420.5-820-L1)
–
106
101
118
20
21
420.5-820-L1)
–
–
106
118
101
113
118
118
70,00-74,99
85,00-89,99
100,00-104,99
120,00-124,99
1)
420.5-821-L1)
Pøíklad objednávky vrtné trubky, délka 2600 mm,
nasazované na hlavu vrtáku Dc = 43,01 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 61.
1 ks 420.5-810-4
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 52,00 mm::
1 ks 420.5-812-L400
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
101
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
67
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 68
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31 –
vyrobená na pøání zákazníka
Konstrukce s jednou nastavitelnou VBD
Rozsah prùmìrù ≥ 65,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
Kazeta T-Max P
ap
mm
Dc mm
65,00–
70,00–
75,00–
80,00–
85,00–
Max.
hloubka
øezu
69,99
74,99
79,99
84,99
89,99
65,00 – Max. prùmìr závisí na
kapacitì stroje
150 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo roztok
s pøísadami EP
Bøitové
destièky
(Objednávají
se zvláπ∫)
Kazeta T-Max S
SNMG
SNMM
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Max.
hloubka
øezu
ap
mm
Bøitové
destièky
(Objednávají
se zvláπ∫)
Sada vodítek
TPMX
TPUN2)
Poè.
R430.24-2024-12
R430.24-2024-12
R430.24-2024-12
R430.24-2024-12
R430.24-2024-12
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
R430.23-2024-16
R430.23-2024-16
R430.23-2024-16
R430.23-2024-16
R430.23-2024-16
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
430.21-12
430.21-12
430.21-12
430.21-12
430.21-12
D65,0
D70,0
D75,0
D80,0
D85,0
2
2
2
2
2
R430.24-2532-191)
R430.24-2532-191)
R430.24-2532-191)
R430.24-2532-191)
R430.24-2532-191)
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
17
17
17
17
17
22
22
22
22
22
430.21-16
430.21-16
430.21-16
430.21-16
430.21-18
D90,0
D95,0
D100,0
D105,0
D110,0
2
2
2
2
2
115,00–119,99 R430.24-2532-191)
120,00–124,99 R430.24-2532-191)
16
16
19
19
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
17
17
22
22
430.21-18 D115,0
430.21-18 D120,0
2
2
125,00–129,99 R430.24-2532-191)
130,00–139,99 R430.24-2532-191)
16
16
19
19
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
17
17
22
22
430.21-18 D125,0
430.21-18 D130,0
2
2
140,00–149,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D140,0
2
150,00–159,99 R430.24-2532-191)
160,00–169,99 R430.24-2532-191)
170,00–179,99 R430.24-2532-191)
16
16
16
19
19
19
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
R430.23-2532-221)
17
17
17
22
22
22
430.21-18 D150,0
430.21-18 D160,0
430.21-18 D170,0
2
2
2
180,00–189,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D180,0
2
190,00–199,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D190,0
2
200,00–224,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D200,0
2
225,00–249,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D225,0
2
250,00–278,99 R430.24-2532-191)
16
19
R430.23-2532-221)
17
22
430.21-18 D250,0
2
90,00– 94,99
95,00– 99,99
100,00–104,99
105,00–109,99
110,00–114,99
1) Pro
malé hloubky øezu se pouΩívají kazety R430.24-2024-12
nebo R430.23-2024-16. Toto je nutno uvést v objednávce.
2) Mají
se pouΩívat volné utvaøeèe tøísek, viz str. C 102.
Pozor! Radiální nastavení viz strana 78.
68
Pøi objednávání vodítek je nutné uvést v objednacím kódu D a vrtan˝ prùmìr.
Pøíklad objednávky kazety pro hlavu pro vrtání s pøedvrtanou dírou
∅ 65 mm: 1 ks R430.24-2024-12
Pøíklad objednávky vodítka pro hlavu pro vrtání s pøedvrtanou dírou
∅ 65 mm: 1 ks 430.21-12 D65,0
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 69
STS systém
Hlava pro vrtání do
pøedvrtan˝ch dìr
Trubka vrtáku 420.5- (Øada trubek 14-26)
424.31
Rozsah prùmìrù
≥ 65,00 mm
Trubka vrtáku 420.5- (Øada trubek 27–33)
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
dmt je stejn˝ jako dmm vrtáku
Objednací kód
Vrtná trubka1)
14
15
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
29
30
31
31
32
33
420.5-814-L1)
Rozmìry, mm
Dc mm
65,00-69,99
70,00-74,99
75,00-79,99
80,00-84,99
85,00-89,99
90,00-94,99
95,00-99,99
100,00-104,99
105,00-109,99
110,00-114,99
115,00-119,99
120,00-124,99
125,00-129,99
130,00-139,99
140,00-149,99
150,00-159,99
160,00-169,99
170,00-179,99
180,00-189,99
190,00-199,99
200,00-224,99
225,00-249,99
250,00-278,99
1)
420.5-815-L1)
420.5-816-L1)
420.5-817-L1)
420.5-817-L1)
420.5-818-L1)
420.5-818-L1)
420.5-818-L1)
420.5-819-L1)
420.5-819-L1)
420.5-819-L1)
420.5-820-L1)
420.5-820-L1)
420.5-820-L1)
420.5-821-L1)
420.5-821-L1)
420.5-821-L1)
420.5-822-L1)
420.5-822-L1)
420.5-823-L1)
420.5-823-L1)
420.5-824-L1)
420.5-824-L1)
420.5-825-L1)
420.5-825-L1)
420.5-826-L1)
420.5-826-L1)
420.5-827-L1)
420.5-827-L1)
420.5-828-L1)
420.5-829-L1)
420.5-829-L1)
420.5-830-L1)
420.5-831-L1)
420.5-831-L1)
420.5-832-L1)
420.5-833-L1)
dmm
dmt
l1
56
62
68
75
75
82
82
82
94
94
94
106
106
106
118
118
118
130
130
142
142
154
154
166
166
178
178
190
190
202
214
214
226
238
238
250
262
52
58
63
70
70
77
77
77
89
89
89
101
101
101
113
113
113
125
125
137
137
149
149
161
161
173
173
172
172
184
196
196
208
220
220
232
244
75
75
75
97
97
97
97
97
97
97
97
118
118
118
118
118
118
118
118
139
139
139
139
139
139
144
144
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Objednávka
Pøi objednávání hlav pro vrtání s pøedvrtanou
dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Hloubka vrtání nebo velikost pøedvrtané díry.
• Musí se pouΩívat systém upínání VBD - T-MAX
P pákov˝ nebo T-MAX S upnutí shora.
• PouΩit˝ systém vrtání - Ejektorov˝ nebo STS.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací
vás prosíme, abyste se obrátili na svého
nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
Pøíklad objednávky vrtné trubky, konstrukce podle poΩadavku zákazníka,
délka 400 mm, nasazované na hlavu vrtáku Dc = 65,00 mm:
Délky se vyrábìjí na objednávku zákazníka, viz strana 61.
1 ks 420.5-814-L400
Bøitové destièky
85
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
102
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
69
044-071.Tj
03-09-05
09.44
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 70
STS systém
T-MAX® trepanaèní hlava 420.7 –
vyrábí se na poΩadavek zákazníka
Konstrukce s nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù
112,00 – 250,00 mm
Rozsah prùmìrù:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Rozsah
prùmìrù,
mm
112,00–250,00 mm
150 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo roztok
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Kazety
Poè.
3
R430.28-1516-16
1
(na poΩádání)
2
43,75
120,00–124,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D120.0
2
43,75
125,00–129,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D125.0
2
43,75
130,00–139,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D130.0
2
43,75
140,00–149,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D140.0
2
43,75
150,00–159,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D150.0
2
43,75
160,00–179,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D160.0
2
43,75
180,00–195,99 L430.27-1216-16
3
R430.28-1516-16
1
430.21-18D180.0
2
43,75
196,00–224,99 L430.27-1216-16
4
R430.28-1516-16
1
430.21-18D200.0
2
53,75
225,00–249,99 L430.27-1216-16
4
R430.28-1516-16
1
430.21-18D225.0
2
53,75
250,00
4
R430.28-1516-16
1
430.21-18D250.0
2
53,75
L430.27-1216-16
Obvodové
Poè.
Vodítko
ap
mm
Støedové
Dc mm
112,00–119,99 L430.27-1216-16
Poè.
Pozor! Radiální nastavení viz strana 78.
Objednávka
Pøi objednávání trepanaèních hlav uveïte následující parametry:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
Bøitové destièky
(Objednávají se zvláπ∫)
Støedová kazeta
L430.27-1216-16
Bøitové destièky
83, 85
70
16
16
Bøitová destièka
Obvodová kazeta
TPMT 16T312R-22
TPMT 16T312TR-23
R430.28-1516-16
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Bøitová destièka
13
13
R424.9-13T308-22
R424.9-13T308-23
Náhradní díly
75
103
Øezné podmínky
97
Aplikaèní prùvodce
117
044-071.Tj
03-09-05
09.44
Sida 71
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
T-MAX® hlava pro vrtání do pøedvrtané díry 424.32 –
vyrábí se na poΩadavek zákazníka
Konstrukce s více nastaviteln˝mi VBD
Rozmezí prùmìrù ≥ 75,00 mm
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Rozsah prùmìrù:
75,00 – a vìtπí
Max. prùmìr je závisl˝ na v˝konu stroje
150 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo emulze s EP-aditivy
Od prùmìru 75,00, ap = 30 mm
Od prùmìru 99,99, ap = 40 mm
Od prùmìru 120,00, ap = 50 mm
Od prùmìru 160,00, ap = 67 mm
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Max. hloubka øezu ap:
Pozor! Radiální nastavení viz strana 78.
Hlava pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr, nastavitelná –
vyrábìná dle poΩadavkù zákazníka
Konstrukce s více nastaviteln˝mi VBD,
Pøednostnì pro vrtáky STS
Rozsah prùmìrù ≥ 100,00 mm
dmm
dmm je t˝Ω jako dmt pro vnìjπí trubku
Rozsah prùmìrù:
100,00 – a vìtπí
Max. prùmìr je závisl˝ na v˝konu stroje
10 - 120 mm podle prùmìru,
vloΩením podloΩek za bloky vodítek a kazety
150 × prùmìr
IT 10
Ra 3 µm
Èist˝ olej nebo emulze s EP-aditivy
5 – 60 mm podle prùmìru
Zvìtπování prùmìru:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Hloubka øezu ap:
Objednávka
Pøi objednávání uveden˝ch hlav pro vrtání s pøedvrtanou dírou musí b˝t uvedeny následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Nastavované rozmezí, pouze pro nastavitelné hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry.
• PouΩit˝ systém vrtání - Ejektorov˝ nebo STS.
• Hloubka øezu nebo velikost pøedvrtané díry.
• PouΩité vrtné trubky a velikost dmt.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
Bøitové destièky
83, 85
Tlumièe vibrací
76
Olejové tlakové hlavy
74
Spojky
Náhradní díly
75
101
Øezné podmínky
95
Aplikaèní prùvodce
117
71
072-078.Tj
03-09-05
09.47
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 72
STS systém
Rozsah
prùmìrù,
mm
Øada trubek
MontáΩní díly spojek, rozmezí prùmìrù 15,60 – 327,90
Tlumiè vibrací
Tlaková olejová hlava
Spojky
Provedení
kleπtiny pro
prùmìr
Dìlené pouzdro
pro prùmìr
vrtáku
15,60–
65,00 mm
51,71–
327,90 mm
S upínacími kuΩely
Pro nerotaèní i rotaèní obrobky
Pouze pro èelní utìsnìní.
Bez upínacích kuΩelù
Pro nerotaèní i rotaèní obrobky
Nerotaèní
Rotaèní
Nerotaèní
Rotaèní
15,60– 16,70 97
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
16,71– 17,70 98
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
17,71– 18,90 99
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
18,91– 20,00 00
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
20,01– 21,80 01
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
21,81– 24,10 02
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
24,11– 26,40 03
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
26,41– 28,70 04
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
28,71– 31,00 05
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
31,01– 33,30 06
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
33,31– 36,20 07
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
36,21– 39,60 08
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
39,61– 43,00 09
420.9S/505
420.9S/500
420.9S/510
420.9S/515
342-0937-1
424.9S/524
–
43,01– 47,00 10
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
424.9S/524
–
47,01– 51,70 11
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
424.9S/524
–
51,71– 56,20 12
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
424.9S/524
424.9S/520
56,21– 65,00 13
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
424.9S/524
424.9S/520
60,61– 65,00 13E 420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
424.9S/524
424.9S/520
65,00– 66,99 14
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
420.9S/524
420.9S/520
67,00– 72,99 15
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
–
420.9S/520
73,00– 79,99 16
420.9S/506
420.9S/501
420.9S/511
420.9S/516
342-0937-1
–
420.9S/520
80,00– 86,99 17
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/520
87,00– 99,99 18
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/520
100,00–111,99 19
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/520
112,00–123,99 20
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/520
124,00–135,99 21
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/521
136,00–147,90 22
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/521
148,00–159,90 23
420.9S/507
420.9S/502
420.9S/512
420.9S/517
342-0938-1
–
420.9S/521
160,00–171,90 24
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/521
172,00–183,90 25
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/521
184,00–195,90 26
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/522
196,00–207,90 27
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/522
208,00–219,90 28
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/522
220,00–231,90 29
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/522
232,00–243,90 30
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
342-0939-1
–
420.9S/522
244,00–255,90 31
420.9S/508
420.9S/503
420.9S/513
420.9S/518
–
–
420.9S/522
256,00–267,90 32
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
268,00–279,90 33
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
280,00–291,90 34
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
292,00–303,90 35
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
304,00–315,90 36
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
316,00–327,90 37
420.9S/509
420.9S/504
420.9S/514
420.9S/519
–
–
420.9S/523
Dc mm
Pøíklad objednávky: 1 ks 420.9S/505
72
072-078.Tj
03-09-05
09.47
Sida 73
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS olejové tlakové hlavy
Sandvik Coromant pro vrtání hlubok˝ch dìr systémem jedné trubky
nabízí øadu olejov˝ch tlakov˝ch hlav jak pro rotující, tak nerotující
obrobky. Olejová tlaková hlava má ètyøi hlavní funkce:
Pøivádí k øeznému nástroji chladicí kapalinu.
Tìsní proti èelu obrobku.
DrΩí pouzdro vrtáku.
Tìsní vnìjπí povrch vrtací trubky.
Typ 1
Olejová tlaková hlava funguje jako upínací prvek a slouΩí také k
samovystøedìní souèásti.
Typ 1 by mìl b˝t bìΩnì pouΩíván tam, kde souèástka nemùΩe rotovat,
ale je symetrická a lze ji obrobit tak, aby vyhovovala kuΩelov˝m
upínacím krouΩkùm.
Typ 2 se bìΩnì uΩívá pro symetrické objemné souèástky, které se
mohou otáèet.
Typ 3 se pouΩívají pro nesymetrické souèásti, napøíklad upnuté na
stole obrábìcího stroje.
Typ 4 se mohou pouΩívat pro symetrické souèásti, jeΩ se mohou
otáèet a b˝t uloΩeny do pevn˝ch lunet a obecnì se uΩívají
pro maloseriovou v˝robu.
Typ 2
Shora uvedené tlakové hlavy zahrnují prùmìry od 15,60 do 399,90 mm
v pìti øadách prùmìru vrtáku na kaΩd˝ typ.
Souèásti
KuΩelové upínací krouΩky se vyrábìjí podle prùmìru obrobku.
Rozmìry pouzdra vrtáku, drΩáku pouzdra vrtáku, drΩáku mezilehlého
pouzdra vrtáku, èelního tìsnícího krouΩku a O-krouΩkù jsou urèeny
prùmìrem nástroje. JestliΩe se musejí vrtat tenkostìnné souèásti,
musejí mít kuΩelov˝ upínací krouΩek, pouzdro vrtáku, drΩák pouzdra
vrtáku a drΩák mezilehlého pouzdra vrtáku speciální konstrukci.
Typ 3
Tìsnìní vrtací trubky
Vnìjπí prùmìr vrtací trubky je utìsnìn pomocí ucpávky vzadu na
olejové tlakové hlavì. Tato ucpávka se skládá z pouzdra ucpávky,
pøítlaèn˝ch krouΩkù, vodícího krouΩku, pøítlaèné matice se závitem
a pruΩného tìsnìní.
Utìsnìní se dosahuje dotahováním pøítlaèné závitové matice
a natlaèením pruΩného tìsnìní tak, aby tìsnilo vrtací trubku.
Pojistn˝ πroub zajiπ∫uje, Ωe se tìsnící tlak na vrtací trubku nemìní.
Typ 4
Ucpávky se kupují pro kaΩdou vrtací trubku, takΩe celá montáΩ zùstává
jako jeden celek a ve skuteènosti to znamená kratπí doby v˝mìny.
Souosost
• Tlaková hlava musí b˝t namontovaná s pøesností do 0,02 mm od
osy obrábìní a tìsnìní musí b˝t v dobrém stavu, aby byla zajiπtìna
úèinná funkce stroje.
• Doporuèuje se pouΩívání opìrky obrobku namontované co nejblíΩe u
vodicího pouzdra. Je tøeba, aby tlaková hlava a opìrka obrobku byly
spojeny do jednoho stabilního celku.
0,02 mm
73
072-078.Tj
03-09-05
09.47
Sida 74
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
STS systém
STS olejové tlakové hlavy
420.9S
Prùmìr vrtáku:
Max. rychlost vøetene:
Max. tlak chladicí kapaliny:
Max. upínací síla:
Povolen˝ únik:
Teplota uvnitø olejové
tlakové hlavy:
15,60-399,90 mm
n 1/min
p Mpa
FN
q l/min
50-60° C
Pro nerotující obrobky
Typ
Rozsah
prùmìrù,
mm
Objednací kód
Rozmìry, mm
Specifikace
l2
l21
dmm
n
p
F
q
S upínacími kuΩely
15,60- 43,00
43,01- 79,90
80,00-159,90
160,00-255,90
256,00-399,90
420.9S/505
420.9S/506
420.9S/507
420.9S/508
420.9S/509
466
531
623
715
905
250
250
250
300
430
100
140
230
355
490
1800
1200
800
350
105
6,0
3,0
1,5
1,2
0,5
5000
7500
8500
10000
15000
3
5
7
8
12
Pouze pro èelní utìsnìní
bez upínacích kuΩelù
15,60- 43,00
43,01- 79,90
80,00-159,90
160,00-255,90
256,00-399,90
420.9S/510
420.9S/511
420.9S/512
420.9S/513
420.9S/514
413
461
526
573
715
250
250
250
300
430
100
140
230
355
490
1800
1200
800
350
105
6,0
3,0
1,5
1,2
0,5
5000
7500
8500
10000
15000
3
5
7
8
12
Rozsah
prùmìrù,
mm
Objednací kód
Rozmìry, mm
Dc mm
Pro rotující obrobky
Typ
Dc mm
Specifikace
l2
l21
dmm
n
p
F
q
S upínacími kuΩely
15,60- 43,00
43,01- 79,90
80,00-159,90
160,00-255,90
256,00-399,90
420.9S/500
420.9S/501
420.9S/502
420.9S/503
420.9S/504
466
531
623
715
905
250
250
250
300
430
100
140
230
355
490
1800
1200
800
350
105
6,0
2,0
1,5
1,2
0,5
5000
7500
8500
10000
15000
3
5
7
8
12
Pouze pro èelní utìsnìní
bez upínacích kuΩelù
15,60- 43,00
43,01- 79,90
80,00-159,90
160,00-255,90
256,00-399,90
420.9S/515
420.9S/516
420.9S/517
420.9S/518
420.9S/519
466
527
623
715
905
250
250
250
300
430
100
140
230
355
490
1800
1200
800
350
105
6,0
2,0
1,5
1,2
0,5
5000
7500
8500
10000
15000
3
5
7
8
12
Objednávka
Pøi objednávání STS olejov˝ch tlakov˝ch hlav je nutno uvést:
• Objednávkov˝ kód olejové tlakové hlavy.
• Prùmìr vrtáku, Dc.
• Prùmìr vrtné trubky.
• Vnìjπí prùmìr obrobku.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
74
072-078.Tj
03-09-05
09.47
Sida 75
STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Spojka STS pro pøipojení trubky
Spojovací spojky se vyrábìjí podle poΩadavkù zákazníka a jsou konstruovány
na konkrétní vrtací trubku STS. Spojky jsou dostupné v πirokém sortimentu
øeπení a velikostí èela vøetena, jsou vhodné jak pro rotaèní tak pro stacionární
nástroje. Spojky musejí odpovídat prùmìru pouΩité vrtací trubky.
Typ
Rozsah
prùmìrù,
mm
Objednací kód
Dc
Provedení kleπtiny
Provedení dìleného pouzdra
Prùmìr vrtací trubky,
mm
dmm
15,6– 65,0
420.9S/524
11 – 56
51,7–123,9
124,0–183,9
184,0–255,9
256,0–399,9
420.9S/520
420.9S/521
420.9S/522
420.9S/523
47 – 106
118 – 166
178 – 238
250 – 382
Objednávka
Pøi objednávání spojek je nutno uvést:
• Objednávkov˝ kód spojky pro pøipojení vrtací trubky.
• Informace o provedení èela vøetena.
• Prùmìr vrtné trubky.
Pro získání podrobnìjπích informací vás prosíme, abyste se obrátili na svého nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
75
072-078.Tj
03-09-05
09.47
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 76
Ejektorov˝ / STS systém
Tlumièe vibrací
Pro ejektorové a STS vrtáky
Rozmezí prùmìrù 15,60 – 243,90 mm
Vibrace ovlivòují jednak jakost obrobeného povrchu a zkracují
trvanlivost bøitu nástrojù a kromì toho si vynucují i zmìny øezn˝ch
podmínek, coΩ vede ke ztrátám ve v˝robì.
Pro lepπí kontrolu tìchto vibrací vyvinul Sandvik sérii tlumièù vibrací.
Tyto tlumièe se upínají na vnìjπí stranu vrtací trubky a podpírají vrták.
Rozsah
prùmìrù,
mm
Objednací kód
Objednávka tlumièù vibrací musí obsahovat
tyto údaje:
• Objednávkov˝ kód tlumièe vibrací
• Prùmìr vrtné trubky
Prùmìr vrtací
trubky, mm
Rozmìry, mm
Dc mm
dmm
l2
l21
D21
D23
15,60– 79,90 342-0937-1
80,00–159,90 342-0938-1
160,00–243,90 342-0939-1
11– 68
75–142
154–226
195
254
286
135
165
165
195
300
375
180
280
355
Pro získání podrobnìjπích informací
vás prosíme, abyste se obrátili na svého
nejbliΩπího zástupce firmy Sandvik.
Tlumièe vibrací pro rotující vrtáky
MontáΩní celek tlumièe se montuje na pevnou opìrku (opìrky) bìΩnì dodávané
v˝robcem stroje. Tlumicí tlak je moΩno nastavit pomocí klíèe na opìrném krouΩku
(pol. è. 6). Fenolická pouzdra s pln˝m dotykem se vyrábìjí pro kaΩdou velikost vrtací
trubky, pro maximální tlumicí úèinek jsou tato pouzdra proøíznutá a kuΩelovitá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tìleso
Kleπtina
Seøizovací krouΩek
LoΩisko
Tlaková matice
Opìrn˝ krouΩek
Smìr posuvu
5
6
3
76
2
4
1
072-078.Tj
03-09-05
09.47
Sida 77
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Systém s ejektorem / STS systém
Adaptéry pro pøechod z vnìjπího na vnitøní trubkov˝ závit
Rozsah prùmìrù: 20,00–65,00 mm
420.9S/188-xx – STS 420.6, 800.20
Rozsah prùmìrù: 65,00–195,90 mm
420.9S/344-xx – Ejektorov˝ T-Max 424.10, STS T-Max 424.10
Rozsah prùmìrù: 20,00–65,00 mm
420.9S/173-xx – Ejektorov˝ 424.6, 800.24
Rozsah prùmìrù: 196,00–363,90 mm
420.9S/348-xx – STS T-Max speciální hlavy pro vrtání
a vrtání do pøedvrtan˝ch dìr
Rozsah prùmìrù: 20,00–65,00 mm
420.9S/188-xx – STS 420.6, 800.20
420.9S/173-xx – Ejektorov˝ 424.6, 800.24
Rozsah prùmìrù: 65,00–195,90 mm
420.9S/344-xx – STS T-Max 424.10
Ejektorov˝ T-Max 424.10
Rozsah prùmìrù: 196,00–363,90 mm
420.9S/348-xx – STS T-Max speciální
hlavy pro vrtání a vrtání
do pøedvrtan˝ch dìr
Redukce se dodávají s jednoduch˝m ploch˝m
závitem - Hellerov˝m závitem na jednom konci a s
vnitøním ètyøchod˝m ploch˝m závitem - E-závitem
na druhém konci.
Redukce pro prùmìry vrtáku aΩ do 195,9 mm
se dodávají s jednochod˝m ploch˝m závitem Hellerov˝m závitem na jednom konci a s
vnitøním ètyøchod˝m ploch˝m závitem - Ezávitem na druhém konci.
Redukce pro prùmìry vrtáku > 196 mm se dodávají
s jednochod˝m ploch˝m závitem na jednom konci a
s vodicími dráΩkami pro pøírubové provedení na
druhém konci.
Rozsah
prùmìrù,
mm
Objednací
kód
Dc mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
Závit
ejektorov˝
dmt l1
BTAzávit
Závit
ejektorov˝
dmt l1
BTAzávit
D21
D22
D23
D24 l2
dmm l21
D21
D22
l2
27,5
30
30
30
33
33
33
40
40
40
40
44
44
16,5
19
20
22
24
26
27
30
33
37
41
44
49
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40
40
12,0
13,0
14,0
15,5
17,0
18,5
20,0
23,0
25,5
28,0
31,0
35,0
39,0
18,8
21,0
22,5
24,6
26,7
28,8
31,0
33,8
36,8
40,6
44,4
48,6
53,0
18,8
21,0
22,5
24,6
26,7
28,8
31,0
33,8
36,8
40,6
44,4
48,6
53,0
18
20
22
24
26
28
30
33
36
39
43
47
51
75
78
78
78
84
84
108
108
108
108
108
114
114
65,00– 66,90 420.9S/344-14
52
75 53
40 43,0
56,0 135
67,00– 72,90 420.9S/344-15
58
75 59
40 48,0
62,0 135
73,00– 79,90 420.9S/344-16
63
75 65
70 53,0
68,0 165
80,00– 86,90 420.9S/344-17
70
97 71
70 59,0
75,0 190
87,00– 99,90 420.9S/344-18
77
97 79
70 66,0
82,0 190
100,00–111,90 420.9S/344-19
89
97 90
70 78,0
94,0 190
112,00–123,90 420.9S/344-20 101 118 102
70 90,0 106,0 215
124,00–135,90 420.9S/344-21 113 118 114
70 92,0 118,0 215
136,00–147,90 420.9S/344-22 125 118 126
70 104,0 130,0 215
148,00–159,90 420.9S/344-23 137 139 139
70 116,0 142,0 240
160,00–171,90 420.9S/344-24 149 139 151
85 128,0 154,0 255
172,00–183,90 420.9S/344-25 161 139 163
85 140,0 166,0 255
184,00–195,90 420.9S/344-26 173 144 175
85 152,0 178,0 265
STS – T-Max speciální hlavy pro vrtání a vrtání do pøedvrtan˝ch dìr
30
30
30
33
33
33
40
40
40
40
44
44
44
16,5
19
20
22
24
26
27
30
33
37
41
44
49
25
25
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40
40
12,0
13,0
14,0
15,5
17,0
18,5
20,0
23,0
25,5
28,0
31,0
35,0
39,0
19,5
21,5
23,5
26,0
28,0
30,5
33,0
35,5
39,0
42,0
46,0
51,0
55,0
18,8
21,0
22,5
24,6
26,7
28,8
31,0
33,8
36,8
40,6
44,4
48,6
53,0
18
20
22
24
26
28
30
33
36
39
43
47
51
78
78
78
84
84
84
108
108
108
108
114
114
114
196,00–207,90
208,00–219,90
220,00–231,90
232,00–243,90
244,00–255,90
256,00–267,90
268,00–279,90
280,00–291,90
292,00–303,90
304,00–315,90
316,00–327,90
328,00–339,90
340,00–351,90
252,00–363,90
STS / ejektorov˝ – T-Max 420.10
20,00–21,80 420.9S/188-1
16
21,81–24,10 420.9S/188-2
18
24,11–26,40 420.9S/188-3
19,5
26,41–28,70 420.9S/188-4
21
28,71–31,00 420.9S/188-5
23,5
31,01–33,30 420.9S/188-6
25,5
33,31–36,20 420.9S/188-7
28
36,21–39,60 420.9S/188-8
30
39,61–43,00 420.9S/188-9
33
43,01–47,00 420.9S/188-10 36
47,01–51,70 420.9S/188-11 39
51,71–56,20 420.9S/188-12 43
56,21–65,00 420.9S/188-13 47
Ejektorov˝ – 424.6, 800.24
420.9S/173-1
420.9S/173-2
420.9S/173-3
420.9S/173-4
420.9S/173-5
420.9S/173-6
420.9S/173-7
420.9S/173-8
420.9S/173-9
420.9S/173-10
420.9S/173-11
420.9S/173-12
420.9S/173-13
Dc mm
Rozmìry, mm
dmm l21
STS – 420.6, 800.20
20,00–21,80
21,81–24,10
24,11–26,40
26,41–28,70
28,71–31,00
31,01–33,30
33,31–36,20
36,21–39,60
39,61–43,00
43,01–47,00
47,01–51,70
51,71–56,20
56,21–65,00
Objednací
kód
18
19,5
21
23,5
25,5
28
30
33
36
39
43
47
51
Poznámka: Nástavce pro vrtání pøíèn˝ch dìr se dodávají na objednávku.
420.9S/348-27
420.9S/348-28
420.9S/348-29
420.9S/348-30
420.9S/348-31
420.9S/348-32
420.9S/348-33
420.9S/348-34
420.9S/348-35
420.9S/348-36
420.9S/348-37
420.9S/348-38
420.9S/348-39
420.9S/348-40
172
184
196
208
220
232
244
256
268
280
292
304
316
328
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
187
199
211
223
235
247
259
271
283
295
307
319
331
343
85
85
85
85
85
120
120
120
120
120
120
120
120
120
154,0
166,0
178,0
190,0
202,0
214,0
226,0
238,0
250,0
262,0
274,0
286,0
298,0
310,0
190,0
202,0
214,0
226,0
238,0
250,0
262,0
274,0
286,0
298,0
310,0
322,0
334,0
346,0
130
130
130
130
130
165
165
165
165
165
165
165
165
165
Pøíklad objednávky: 2 ks 420.9S/188-1
77
072-078.Tj
03-09-05
09.47
Sida 78
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Zavádìcí hlava pro vrtání hlubok˝ch dìr T-MAX® 424.10, 424.31, 424.32 a 420.7,
od jmenovitého prùmìru v˝π
1. Odstraòte obì opìrné podloΩky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Zkontrolujte, zda v sedlech podloΩek nejsou neèistoty nebo
otøepy.
Vyberte podloΩku odpovídající opìrám. Pro kaΩdou velikost
opìry je k dispozici vhodná podloΩka v tlouπ∫kách 0,1, 0,2 a
0,3 mm. KaΩdá hlava vyΩaduje dvì sady podloΩek.
Objednávání viz strana 100. PodloΩky v jin˝ch tlouπ∫kách
musí b˝t vyrobeny na místì.
3. VloΩte podloΩku pod pøísluπnou opìru a dotáhnìte πrouby.
4. Opìrná ploπka naproti obvodové VBD musí b˝t osazena
nejdøíve v horní poloze, aby bylo moΩno zkontrolovat prùmìr
nástroje. Druhá opìra má jen jedno nemìnnou polohu a
nevyuΩívá se k mìøení.
5. Pokud je nutná vìtπí úprava prùmìru, lze polohu obvodové
VBD snadno zmìnit πroubem nastavení polohy kazety.
ˇroub drΩící kazetu pevnì utáhnìte.
Opakujte kontrolu prùmìru nástroje po kaΩdém nastavení
VBD nebo v˝mìnì podloΩky.
6. Kontrolu prùmìru nástroje proveïte mikrometrem.
7. Pøemístìte oporu naproti obvodové VBD do dolní polohy
a utáhnìte její pøídrΩn˝ πroub.
7.
78
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 79
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
V˝bìr jakostí karbidù a geometrií VBD pro
hlavy pro vrtání do plna s obrouπen˝mi pájen˝mi VBD 424.6 a 420.6
ˇiroká nabídka kombinací jakosti slinutého karbidu
S = vodítka
P = obvodové VBD
C = støedové VBD
I = mezilehlé VBD
Tøi nabízené geometrie VBD zajiπ∫ují
utváøení tøísky v πiroké aplikaèní oblasti
P
Bøitová destièka
M
K
N
S
Lamaè tøísky
4
Geometrie
è. 2
Pro duplexní
korozivzdornou ocel
Geometrie
è. 3
Pro austenitické
korozivzdorné oceli
Pro materiály s dlouhou tøískou
Geometrie
è. 4
Pro obecné aplikace
v oceli a litinì
4
3/2
3
4
4
4
Kombinace tøíd
70 63 20 67 72
C
I
P
Pro materiály s krátkou tøískou S
=
=
=
=
P40
P30
P10
P20
støedové VBD
mezilehlé VBD
obvodové VBD
Opìrná vodítka
P40
P30
P30
P20
M35 M35 K20
M35 M35 K20
M25 M35 K20
M20 M20 K20
72
72
N20
N20
N20
N20
S15
S15
S15
S15
ISO P
ISO K
ISO S
Kombinace jakosti 70 je první volbou pro
obrábìní nelegovan˝ch a legovan˝ch
ocelí a správnou kombinací pro vysoké
øezné rychlosti. Je-li zapotøebí vyππí
houΩevnatost, zvolte kombinaci jakosti 63.
Kombinace jakosti 72 je optimální volbou
pro obrábìní litiny.
Kombinace jakosti 72 je nejlepπí volbou
pro obrábìní Ωárovzdorn˝ch superslitin
a titanu.
ISO M
ISO N
Kombinace jakosti 72 je nejlepπí volbou
pro obrábìní slitin hliníku, mìdi a slitin
mìdi.
Kombinace jakosti 20 je nejlepπí volbou
pro obrábìní korozivzdorné oceli. Je-li
zapotøebí vyππí houΩevnatost, zvolte
kombinaci jakosti 67.
Odolnost proti otìru
ObtíΩné
72
20
67
S
72
72
≥árovzdorné
superslitiny
63
N
NeΩelezné materiály
Ocel
30
40
50
70
K
Litina
10
20
Prùmìrné
podmínky
M
Korozivzdorná ocel
01 P
Dobré
HouΩevnatost
Optimalizované kombinace tøíd pro urèité aplikace jsou k dispozici na vyΩádání.
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu viz strana 157.
79
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 80
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Geometrie a tøídy VBD pro hlavy pro vrtání do plna
CoroDrill™ 800.24 a 800.20
Geometrie VBD
Jakosti vodítek
Geometrie (G)
• Univerzální geometrie
• Vysoké øezné rychlosti a posuvy
• Dobré utváøení a odvod tøísky ve vìtπinì materiálù
Nová jakost PM1
• Zvyπuje odolnost proti otìru u duplexních korozivzdorn˝ch
ocelí, korozivzdorn˝ch ocelí, titanu a tepelnì odoln˝ch super
slitin
• Doplòková jakost pro ocel
• Nová úprava povrchu pro snazπí identifikaci a niΩπí tøení
(èerno Ωlutá)
Geometrie (L)
• Zlepπuje utváøení tøísek pøi vrtání hlubok˝ch dìr do materiálu
s dlouhou tøískou, napø. nízkouhlíkov˝ch ocelí a duplexních
korozivzdorn˝ch ocelí
• Spolehlivé obrábìní materiálù, u nichΩ hrozí zaseknutí tøísek
Tøída P1
• První volba pro ocel
Tøída M1
• První volba pro feritickou a austenitickou
korozivzdornou ocel a litinu
Doporuèení tøíd pro ISO aplikaèní oblasti
ISO P
ISO K
GC1025 (HC) (P15–P50)
Univerzální jakost s PVD-povlakem s
vynikající odolností proti opotøebení a
s vysokou houΩevnatostí.
P1 (HC) (P15–P50)
Povlakované vodítko s vynikající
odolností proti otìru.
PM1 (HC) (P10–P35)
Vodítko s nov˝m povlakem a základním
materiálem pro houΩevnatìjπí oceli.
ISO M
GC1025 (HC) (M20–M40)
Univerzální jakost pro oblast aplikací
ISO M. S povlakem PVD s vynikající
houΩevnatostí bøitù a odolností proti
vytváøení nárùstku na bøitech.
M1 (HC) (M20–M40)
Povlakované vodítko s vynikající
odolností proti otìru.
PM1 (HC) (M15–M35)
Vodítko s nov˝m povlakem
a základním materiálem pro
korozivzdorné oceli/duplexní
korozivzdorné oceli.
ISO S
GC1025 (HC) (K10–K30)
Univerzální tøída pro aplikaèní oblast ISO K.
Dobrá kombinace odolnosti proti otìru a
houΩevnatosti.
M1 (HC) (K10–K30)
Povlakované vodítko s vynikající
odolností proti otìru.
ISO N
GC1025 (HC) (N10–N30)
Univerzální tøída pro slitiny hliníku,
mìï a slitiny mìdi.
M1 (HC) (N10–N30)
Povlakované vodítko s vynikající
odolností proti otìru.
GC1025 (HC) (S20–S40)
Jakost s PVD-povlakem s vynikající
odolností proti opotøebení a s vysokou
houΩevnatostí. Odolná proti tvorbì
nárùstku na bøitech.
M1 (HC) (S20–S40)
Povlakované vodítko s vynikající
odolností proti otìru.
PM1 (HC) (S10–S40)
Vodítko s nov˝m povlakem a základním
materiálem pro tepelnì odolné super
slitiny a titan.
C = støedové VBD
I = mezilehlé VBD
S = vodítka
P = obvodové VBD
Odolnost proti otìru
S
ObtíΩné
Ocel
30
40
50
HouΩevnatost
80
PM1
P1
1025
N
P/I/C
S
1025
M1
S
P/I/C
S
PM1
1025
M1
Litina
P/I/C
Korozivzdorná ocel
S
10
20
Prùmìrné
podmínky
K
S
P/I/C
S
1025
M1
Tepelnì odolné super
slitiny
M
NeΩelezné materiály
01 P
Dobré
S
P/I/C
S
1025
M1
PM1
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 81
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
VBD pro hlavy vrtáku CoroDrill™ pro vrtání do plna
800.24 a 800.20
Støedové
Mezilehlé
-C-G
-I-G
Velikost bøitové Kód VBD
destièky
-I-L
P
08
09
11
S
GC
1025
06
N
GC
1025
12
K
GC
1025
08
GC = Povlakovan˝ karbid (ISO = HC)
1025
06
Støedové
800-05 03 08M-C-G
800-06 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-C-G
800-10 T3 08M-C-G
800-12 T3 08M-C-G
Mezilehlé
800-05 03 08M-I-G
800-05 03 08M-I-L
800-06 T3 08M-I-G
800-06 T3 08M-I-L
800-08 T3 08M-I-G
800-08 T3 08M-I-L
800-12 T3 08M-I-G
800-12 T3 08M-I-L
Obvodové
800-06 03 08H-P-G
800-06 03 08H-P-L
800-08 T3 08H-P-G
800-08 T3 08H-P-L
800-09 T3 08H-P-G
800-09 T3 08H-P-L
800-11 T3 08H-P-G
800-11 T3 08H-P-L
M
GC
-P-L
1025
05
-P-G
Tøídy Coromant
GC
05
06
08
10
12
Obvodové
Rozmìry, mm
iW
l
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
5,56
6,35
7,94
9,53
12,70
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
3,18
3,97
3,97
3,97
3,97
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
5,56
5,56
6,35
6,35
7,94
7,94
12,70
12,70
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
9,87
3,18
3,18
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
6,50
6,50
8,50
8,50
9,68
9,68
12,75
12,75
3,18
3,18
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
★
★
★
★
★
★
s
rε
Pøíklad objednávky: 10 ks 800-05 03 08M-C-G 1025
Vodítka pro hlavy vrtáku CoroDrill™ 800pro vrtání do plna
Vodítko PM1
Vodítko P1 a M1
ˇíøka vodítka, b Kód vodítka
P
M
K
★= První volba
GC GC
PM1
M1
M1
M1
PM1
Rozmìry, mm
b
l
s
M1
GC
S
PM1
800-06A
800-07A
800-08A
800-10A
800-12A
N
P1
GC GC GC GC GC
06
07
08
10
12
GC = Povlakovan˝ karbid (ISO = HC)
Tøídy Coromant
★
★
★
★
★
✩
✩
✩
✩
✩
★
★
★
★
★
✩
✩
✩
✩
✩
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
✩
✩
✩
✩
✩
★ 6
★ 7
★ 8
★ 10
★ 12
18
20
25
30
35
3,0
3,5
4,5
4,5
5,5
Príklad objednávky: 10 kusù 800-06A P1
81
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 82
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Geometrie a tøídy VBD pro hlavy pro vrtání do plna
T-MAX® 424.10
Geometrie VBD
Geometrie -22
• Univerzální geometrie
• Vysoké øezné rychlosti a posuvy
• Dobré utváøení a odvod tøísky ve vìtπinì materiálù vèetnì:
oceli, litiny, hliníku a dalπích neΩelezn˝ch kovù
Geometrie -23
• První volba pro materiály s dlouhou tøískou, napø.: korozivzdorná
ocel, tepelnì odolné super slitiny
• Dobré utváøení tøísky pøi støedních posuvech a øezn˝ch rychlostech
Doporuèení tøíd pro ISO aplikaèní oblasti
ISO P
ISO K
GC1025 (HC) (P15-P50)
První volba pro materiály ISO P.
Univerzální tøída s povlakem PVD
s vynikající odolností proti otìru a
houΩevnatostí.
CG 235 (HC) (P25-P50)
Spojuje dobrou odolnost proti
opotøebení pøi mal˝ch aΩ støedních
øezn˝ch rychlostech s vynikající
houΩevnatostí.
ISO S
H13A (HW) (K10-K30)
Tøída pro malé aΩ støední øezné rychlosti.
Ideální volba pro obrábìní feritické kujné
litiny.
ISO N
H13A (HW) (N10-N30)
Tøída pro malé aΩ støední øezné rychlosti
pøi obrábìní slitin hliníku, mìdi a slitin
mìdi.
GC1025 (HC) (S05-S30)
Tøída s povlakem PVD s vynikající
odolností proti opotøebení a s vysokou
houΩevnatostí pøi støedních øezn˝ch
rychlostech.
H13A (HW) (S10-S30)
První volba pro obrábìní Ωárovzdorn˝ch
super slitin a titanu. Dobrá ostrost bøitu,
odolnost proti opotøebení a houΩevnatost.
ISO M
GC1025 (HC) (M20-M40)
První volba pro materiály ISO M. Tøída s
povlakem PVD, vynikající houΩevnatostí
bøitu a odolností proti tvorbì nárùstku na
bøitu.
GC235 (HC) (M20-M40)
Dobrá houΩevnatost ostøí a dobrá
odolnost proti tvorbì nárùstku. První
volba pro austenitické korozivzdorné
oceli.
P = obvodové VBD
C = støedové VBD
Odolnost proti otìru
I = mezilehlé VBD
M
ObtíΩné
82
1025
235
P/I/C P/I/C
235
1025
H13A
S
P/I/C
NeΩelezné materiály
Ocel
HouΩevnatost
P/I/C
Litina
P/I/C
Korozivzdorná ocel
10
30
40
50
N
P/I/C
20
Prùmìrné
podmínky
K
H13A
P/I/C
P/I/C
≥árovzdorné
superslitiny
01 P
Dobré
H13A
1025
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 83
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
VBD pro hlavy vrtáku pro vrtání do plna T-MAX® 424.10
Støedové a mezilehlé
Obvodové
TPMT-22
TPMT-23
R424.9-22
R424.9-23
Kód VBD
GC = Povlakovan˝ karbid (ISO = HC)
– = Nepovlakovan˝ slinut˝ karbid (ISO = HW)
Tøídy Coromant
P
M
K
GC –
★
9,525
✩ ★ 9,525
–
–
16,5
16,5
3,97
3,97
1,2
1,2
22 06 12R-22
22 06 12TR-23
★ ✩ ★ ✩
★ ✩ ★ ✩ ★
★
★
12,7
✩ ★ 12,7
–
–
22,0
22,0
6,35
6,35
1,2
1,2
R424.9- 13 T3 08-22
13 T3 08-23
★ ✩ ★ ✩
★ ✩ ★ ✩ ★
★
★
–
✩ ★ –
10,0
10,0
14,7
14,7
3,97
3,97
0,8
0,8
R424.9- 18 06 08-22
18 06 08-23
★ ✩ ★ ✩
★ ✩ ★ ✩ ★
★
★
–
✩ ★ –
11,5
11,5
20,6
20,6
6,35
6,35
0,8
0,8
235
★
1025
★ ✩ ★ ✩
★ ✩ ★ ✩ ★
235
16 T3 12R-22
16 T3 12TR-23
1025
1025
Rozmìry, mm
H13A
–
S
H13A
GC GC GC GC –
N
H13A
Velikost
bøitové
destièky
iC
iW
l
s
rε
Støedové a mezilehlé
16
TPMT
22
TPMT
Obvodové
13
18
★= První volba
Pøíklad objednávky: 10 ks TPMT 16 T3 12R-22 1025
Vodítka pro hlavy vrtáku pro vrtání do plna T-MAX® 424.10
ˇíøka vodítka, b Kód vodítka
–
Tøídy Coromant
P
M
K
N
S
S2
–
S2
–
S2
–
S2
–
S2
–
= Nepovlakovan˝ slinut˝ karbid (ISO = HW)
Rozmìry, mm
b
b1
l
12
432.32-12
★
★
★
★
★
12
14
35
7,0
16
432.32-16
★
★
★
★
★
16
20
50
8,5
★= První volba
s
Pøíklad objednávky: 10 ks 432.32-12
83
079-085.Tj
03-09-05
10.35
Sida 84
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Geometrie a tøídy VBD pro hlavy pro vrtání do pøedvrtané díry
T-MAX® 424.31F/424.31
Geometrie VBD
424.31F: rozsah prùmìrù díry 20,00–43,00 mm
424.31F/424.31: rozsah prùmìrù díry 43,01–124,00 mm
Geometrie pro toleranci díry IT9
• Dobré utváøení tøísky a vynikající kvalita povrchu ve vìtπinì
materiálù napø.: ocel, korozivzdorná ocel, Ωárovzdorné super
slitiny, hliník a dalπí neΩelezné kovy
• Vysoké øezné rychlosti a posuvy
Geometrie pro polodokonèování a hrubování pro toleranci díry IT10
SNMG (oboustranná)
• Univerzální geometrie pro obrábìní pøi støedních posuvech
• Vhodné pro materiály s krátkou tøískou
SNMM (jednostranná)
• Pro hrubování a støední dokonèování
• Siln˝ pøím˝ bøit
SNMG-15 (oboustranná)
• ˇirok˝ utvaøeè tøísky
• Pozitivní øez
TPMX (jednostranná)
• Paralelní zábøit pro lepπí kvalitu povrchu
• Malé øezné síly
TPUN (jednostranná)
• S voln˝m utvaøeèem tøísky
• Alternativa pro VBD TPMX pøi problémech s utváøením tøísky
424.31F: rozsah prùmìrù díry 43,01–124,00 mm
Geometrie pro dokonèování aΩ lehké hrubování pro toleranci
díry IT9
• Dobré utváøení tøísky a vynikající kvalita povrchu ve vìtπinì
materiálù napø.: ocel, korozivzdorná ocel, Ωárovzdorné super
slitiny, hliník a dalπí neΩelezné kovy
• Vysoké øezné rychlosti a posuvy
Doporuèení tøíd pro ISO aplikaèní oblasti
ISO P
ISO M
GC235 (HC) (P25-P50)
Spojuje dobrou odolnost proti
opotøebení pøi mal˝ch aΩ støedních
øezn˝ch rychlostech s vynikající
houΩevnatostí.
GC4035 (HC) (P20-P45)
Dobrá houΩevnatost a odolnost proti
opotøebení. Pomìrnì vysoké øezné
rychlosti.
S6 (HW) (P35-P45)
Dobrá houΩevnatost. Malé øezné
rychlosti. Pro podmínky obtíΩného
obrábìní.
ISO N
GC235 (HC) (M20-M40)
První volba pro austenitické
korozivzdorné oceli. Dobrá
houΩevnatost ostøí a dobrá
odolnost proti tvorbì nárùstku.
S6 (HW) (M30-M40)
Jakost vhodná pro podmínky obtíΩného
obrábìní. Dobrá houΩevnatost bøitù.
GC4035 (HC) (N05-N25)
Dobrá houΩevnatost bøitù kombinovaná
s dobrou odolností proti opotøebení pøi
støedních aΩ vysok˝ch øezn˝ch rychlostech.
ISO K
GC4035 (HC) (K05-K25)
Dobrá houΩevnatost bøitù kombinovaná
s dobrou odolností proti opotøebení pøi
støedních aΩ vysok˝ch øezn˝ch rychlostech.
Odolnost proti otìru
Prùmìrné
podmínky
ObtíΩné
30
40
50
Ocel
20
HouΩevnatost
84
4035
235
S6
N
4035
235
Litina
10
K
S6
NeΩelezné materiály
M
Korozivzdorná ocel
01 P
Dobré
4035
03-09-05
10.35
Sida 85
Ejektorov˝ systém / STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
VBD pro T-MAX® 424.31F/424.31 hlavy pro vrtání do plna a do pøedvrtané díry
424.31F – úzká tolerance (IT9)
424.31F – úzká tolerance (IT9)
424.31F/424.31 – bìΩná tolerance (IT10)
424.31F
424.31F
SNMG
SNMG-15
SNMM
Prùmìr díry 43,01–124,00 mm
Max. hloubka øezu ap
Prùmìr díry 20,00–43,00 mm
Max. hloubka øezu ap 3,0 mm
6,0 mm (l = 09 mm)
10,0 mm (l = 12 mm)
16,0 mm (l = 19 mm)
Prùmìr díry 43,01–124,00 mm
Max. hloubka øezu ap 4,5 mm
424.31 – bìΩná tolerance (IT10)
Prùmìr díry 43,01–124,00 mm
Max. hloubka øezu ap
60°
α n2
12,0 mm (l = 16 mm)
17,0 mm (l = 22 mm)
iC
11°
rε
l
TPUN
Velikost
bøitové
destièky
Kód VBD
s
GC = Povlakovan˝ karbid (ISO = HC)
– = Nepovlakovan˝ slinut˝ karbid (ISO = HW)
Tøídy Coromant
P
M
K
Pro 424.31F
R424.31F-04 03 00
★
06
R424.31F-06 T3 00
★
09
SNMG
09 03 08
09 03 08-15
★ ✩
★
SNMM
09 03 08
★
04
4035
S6
235
S6
4035
GC GC – GC – GC
N
GC
4035
TPMX
235
079-085.Tj
★
★
l2
iC
iW
s
la
r
rε
αn2
–
9,5
–
6,5
2,55
4,4
10
–
–
–
12,7
–
3,97
6,1
20
–
–
★
★
–
9,525 –
9,525 –
9,525 –
9,525 –
3,18
3,18
–
–
–
–
0,8
0,8
–
–
★
★
9,525 –
9,525 –
3,18
–
–
0,8
–
★ ★
★
★
★
4,76
4,76
–
–
–
–
1,2
1,2
–
–
Pro 424.31
SNMG
12 04 12
12 04 12-15
SNMM
12 04 12
★
19
SNMG
19 06 12
19 06 12-15
★ ✩
★
SNMM
19 06 12
★
16
TPMX
16 03 12 R22
★
✩ ★ ✩
22
TPMX
22 04 12 R22
★
✩ ★ ✩
16
TPUN
16 03 12
★
✩ ★ ✩ ★
★
22
TPUN
22 04 12
★
✩ ★ ✩ ★
★
★= První volba
l
★ ★
★
12
★ ✩
★
Rozmìry, mm
12,7
12,7
–
–
12,7
12,7
–
–
★
★
12,7
–
12,7
–
4,76
–
–
1,2
–
★ ★
★
★
★
19,05
19,05
–
–
19,05
19,05
–
–
6,35
6,35
–
–
–
–
1,2
1,2
–
–
★
★
19,05
–
19,05
–
6,35
–
–
1,2
–
16,5
–
9,525 –
3,18
–
–
1,2
20°
22,0
–
–
4,76
–
–
1,2
17°
16,5
–
9,525 –
3,18
–
–
1,2
–
22,0
–
4,76
–
–
1,2
–
12,7
12,7
–
Pøíklad objednávky: 10 ks R424.31F-04 03 00 GC235
85
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 86
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Øezné podmínky pro vrtné hlavy pro vrtání do plna s obrouπen˝mi pájen˝mi VBD 424.6 a 420.6
ISO
Ocel
P
Materiál
Mìrná
øezná
síla
kc 0,4
Tvrdost Kompodle
binace
Brinella tøíd
Øezná
rychlost
N/mm2
HB
vc m/min
Posuv, fn mm/ot
Prùmìr vrtáku, mm
15,60-20,00
20,01-31,00
31,01-43,00
43,01-65,00
01.1
01.2
01.3
01.4
Nelegovaná
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
Vysokouhlíková ocel, vyΩíhaná
2000
2100
2180
2320
90-200
125-225
150-250
180-275
70/63
70/63
70/63
70/63
70-120
70-120
70-120
70-120
0,14-0,201)
0,14-0,201)
0,14-0,20
0,14-0,20
0,15-0,201)
0,15-0,201)
0,17-0,25
0,17-0,25
0,15-0,25
0,15-0,25
0,20-0,30
0,20-0,30
0,18-0,28
0,18-0,28
0,24-0,32
0,24-0,32
02.1
02.2
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
150-260 70/63
220-450 70/63
70-100
55-100
0,14-0,20
0,14-0,20
0,17-0,25
0,17-0,25
0,20-0,30
0,20-0,30
0,24-0,32
0,24-0,32
03.11
03.13
03.21
03.22
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
≥íhaná HSS
Kalené nástrojové oceli
Kalené oceli, ostatní
2500
2750
3750
4000
150-250
150-250
250-350
250-450
70/63
70/63
70/63
70/63
70-100
70-100
55-100
55-100
0,14-0,20
0,14-0,20
0,14-0,20
0,14-0,20
0,17-0,25
0,17-0,25
0,17-0,25
0,17-0,25
0,20-0,30
0,20-0,30
0,20-0,30
0,20-0,30
0,24-0,32
0,24-0,32
0,24-0,32
0,24-0,32
06.1
06.2
Odlitky
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 70/63
150-250 70/63
50-100
50-100
0,12-0,18
0,12-0,18
0,15-0,22
0,15-0,22
0,20-0,28
0,20-0,28
0,24-0,32
0,24-0,32
06.32
06.33
Odlitky
Korozivzdorná austenitická
Manganová ocel 12-14% Mn
2300
3600
150-250 202)/67
200-300 202)/67
50-85
35-70
0,16-0,20
0,16-0,20
0,18-0,25
0,18-0,25
0,22-0,30
0,22-0,30
0,24-0,36
0,24-0,36
05.11
Válcovaná/kovaná
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 202)/67
40-85
0,16-0,20
0,18-0,25
0,22-0,30
0,24-0,36
05.21
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 202)/67
40-85
0,16-0,20
0,18-0,25
0,22-0,30
0,24-0,36
05.51
Válcovaná/kovaná
Austeniticko/feritická (Duplexní)
nesvaøitelná ≥ 0,05% C
Austeniticko/feritická (Duplexní)
svaøitelná <0,05% C
2600
180-290 202)/67
35-60
0,12-0,15
0,20-0,27
022-0,30
0,25-0,35
3000
200-320 202)/67
35-60
0,12-0,15
0,20-0,27
022-0,30
0,25-0,35
05.52
K
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 72
150-270 72
80-100
80-100
0,14-0,20
0,14-0,20
0,18-0,25
0,18-0,25
0,20-0,30
0,20-0,30
0,24-0,32
0,24-0,32
Litina
Korozivzdorná
ocel
M
CMC
c.
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 72
200-330 72
60-100
60-100
0,12-0,18
0,12-0,18
0,15-0,22
0,15-0,22
0,20-0,28
0,20-0,28
0,24-0,32
0,24-0,32
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 72
200-300 72
50-100
50-100
0,12-0,18
0,12-0,18
0,15-0,22
0,15-0,22
0,20-0,28
0,20-0,28
0,24-0,32
0,24-0,32
N
30.11
Slitiny hliníku
Tváøené nebo tváøené a zastudena
zpracované, nevystárnuté
Tváøené nebo tváøené a vystárnuté
500
800
30-100 72
30-150 72
65-130
65-130
0,10-0,20
0,10-0,20
0,16-0,25
0,16-0,25
0,18-0,30
0,18-0,30
0,20-0,45
0,20-0,45
30.21
30.22
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
Odlévané nebo odlévané a vystárnuté
750
900
40-100 72
70-140 72
65-130
65-130
0,10-0,20
0,10-0,20
0,16-0,25
0,16-0,25
0,18-0,30
0,18-0,30
0,20-0,45
0,20-0,45
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 72
50-200 72
65-130
65-130
0,10-0,20
0,10-0,20
0,16-0,25
0,16-0,25
0,18-0,30
0,18-0,30
0,20-0,45
0,20-0,45
20.11
Na bázi Ωeleza
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3000
180-230 72
10-50
0,10-0,18
0,14-0,20
0,18-0,26
0,20-0,30
20.21
Na bázi niklu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3320
140-300 72
10-50
0,10-0,18
0,14-0,20
0,18-0,26
0,20-0,30
20.31
Na bázi kobaltu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3300
180-230 72
10-50
0,10-0,18
0,14-0,20
0,18-0,26
0,20-0,30
23.21
Titan
Alfa, blízké alfa a alfa + beta slitiny vyΩíhané 1675
Rm3)
600-1100 72
30-50
0,14-0,16
0,16-0,22
0,18-0,26
0,20-0,30
NeΩelezné
kovy
30.12
Tepelnì odolné
super slitiny
S
vrtáky se nedoporuèují pro malé prùmìry pro materiály CMC 01.1 s obsahem C ≤ 0,18%.
STS vrtáky jsou doporuèenou alternativní moΩností.
1) Ejektorové
2) Jen
pro vrtáky STS.
3) Rm
= mez pevnosti v tahu mìøená v MPa.
Popisy karbidov˝ch tøíd a kombinací tøíd, viz strana 79.
86
Grafy viz strana 87.
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 87
Systém s ejektorem / STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Diagramy pro ejektorové a STS vrtné hlavy 424.6 a 420.6
Èist˝ v˝kon
Osová síla
Pc kW
240 x 103
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
x 1,34
14
12
10
10
0,
25
m
m
/o
t.
12
8
m
/m
in
8
75
6
4
m
m
/o
t.
Pc + Pµ =
5
0,1
in
m
m/
75
.
/ot
mm
0,
25
14
Ff kN
fn x vc x Dc x kcfz
6
4
2
.
/ot
mm
5
0,1
2
0
0
15,6 20
30
40
50
60 65
15,6 20
Dc mm
30
40
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
50
60 65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
87
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 88
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Diagramy pro ejektorové a STS vrtné hlavy 424.6 a 420.6
Ejector – 424.6
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
1000
l/min
800
200
MPa
3
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
150
600
2
100
400
1
50
0
200
20
30
40
50
60
Dc mm
0
50
100
150
200
Dc mm
Prùmìr vrtáku
0
50
100
150
200
Dc mm
Pøi pouΩívání emulze pouΩívejte pro optimální
trvanlivost bøitu a Ωivotnost nástroje minimálnì
10% ní smìs.
Prùmìr vrtáku
STS – 420.6
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
MPa
400
8
350
7
300
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
6
250
5
200
4
150
3
100
2
50
1
0
15,6
20
30
40
50
60 65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
15,6
20
30
40
50
60 65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
88
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 89
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Systém s ejektorem / STS systém
Øezné podmínky pro vrtné hlavy pro vrtání do plna CoroDrill™ 800.24 a 800.20
ISO
Ocel
P
Geometrie/tøída
Bøitová destièka*)
Tøída
vodítka
VBD
Øezná
rychlost
Posuv, fn mm/ot
Prùmìr vrtáku, mm
N/mm2
HB
P
I
C
vc m/min 25,00-43,00
43,01-65,00
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
Vysokouhlíková ocel, vyΩíhaná
2000
2100
2180
2320
90-200
125-225
150-250
180-275
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
P1
P1
P1
P1
70-130
70-130
70-130
70-130
0,11-0,41
0,11-0,41
0,11-0,41
0,11-0,41
0,14-0,45
0,14-0,45
0,14-0,45
0,14-0,45
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
150-260 G/1025 G/1025 G/1025 P1
220-450 G/1025 G/1025 G/1025 P1
70-120
55-110
0,11-0,41
0,11-0,41
0,20-0,45
0,20-0,45
03.11
03.13
03.21
03.22
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
≥íhaná HSS
Kalené nástrojové oceli
Kalené oceli, ostatní
2500
2750
3750
4000
150-250
150-250
250-350
250-450
P1
P1
P1
P1
70-120
70-120
55-110
55-110
0,11-0,41
0,11-0,41
0,11-0,38
0,20-0,38
0,20-0,45
0,20-0,45
0,20-0,40
0,20-0,40
06.1
06.2
Odlitky
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 G/1025 G/1025 G/1025 P1
150-250 G/1025 G/1025 G/1025 P1
55-110
55-110
0,11-0,41
0,11-0,41
0,20-0,45
0,20-0,45
06.32
06.33
Odlitky
Korozivzdorná austenitická
Manganová ocel 12-14% Mn
2300
3600
150-250 G/1025 G/1025 G/1025 P1
200-300 G/1025 G/1025 G/1025 P1
50-100
35- 85
0,11-0,33
0,11-0,33
0,20-0,38
0,20-0,38
05.11
Válcovaná/kovaná
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 G/1025 G/1025 G/1025 M1
40-110
0,11-0,41
0,20-0,45
05.21
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 G/1025 G/1025 G/1025 M1
40-110
0,11-0,41
0,20-0,45
Válcovaná/kovaná
Austeniticko/feritická (Duplexní)
nesvaøitelná ≥ 0,05% C
Austeniticko/feritická (Duplexní)
svaøitelná <0,05% C
2600
180-290 G/1025 G/1025 G/1025 M1
40-110
0,11-0,33
0,20-0,35
3000
200-320 G/1025 G/1025 G/1025 M1
40- 80
0,11-0,33
0,20-0,35
02.1
02.2
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
05.51
K
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 G/1025 G/1025 G/1025 M1
150-270 G/1025 G/1025 G/1025 M1
80-120
80-120
0,11-0,38
0,11-0,38
0,24-0,41
0,24-0,41
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 G/1025 G/1025 G/1025 M1
200-330 G/1025 G/1025 G/1025 M1
60-110
60-110
0,11-0,38
0,11-0,38
0,24-0,41
0,24-0,41
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 G/1025 G/1025 G/1025 M1
200-300 G/1025 G/1025 G/1025 M1
50-110
50-110
0,11-0,38
0,11-0,38
0,24-0,41
0,24-0,41
N
30.11
Slitiny hliníku
500
800
30-100 G/1025 G/1025 G/1025 M1
30-150 G/1025 G/1025 G/1025 M1
65-150
65-150
0,09-0,33
0,09-0,33
0,24-0,35
0,24-0,35
30.12
Tváøené nebo tváøené a zastudena
zpracované, nevystárnuté
Tváøené nebo tváøené a vystárnuté
30.21
30.22
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
Odlévané nebo odlévané a vystárnuté
750
900
40-100 G/1025 G/1025 G/1025 M1
70-140 G/1025 G/1025 G/1025 M1
65-150
65-150
0,09-0,33
0,09-0,33
0,24-0,35
0,24-0,35
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 G/1025 G/1025 G/1025 M1
50-200 G/1025 G/1025 G/1025 M1
65-150
65-150
0,09-0,33
0,09-0,33
0,24-0,35
0,24-0,35
S
20.11
Na bázi Ωeleza
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3000
180-230 G/1025 G/1025 G/1025 PM1
10- 55
0,09-0,30
0,20-0,33
20.21
Na bázi niklu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3320
140-300 G/1025 G/1025 G/1025 PM1
10- 55
0,09-0,30
0,20-0,33
20.31
Na bázi kobaltu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3300
180-230 G/1025 G/1025 G/1025 PM1
10- 55
0,09-0,30
0,20-0,33
23.21
Titan
Alfa, blízké alfa a alfa + beta slitiny vyΩíhané 1675
Rm3)
600-1100 G/1025 G/1025 G/1025 PM1
30- 60
0,09-0,30
0,20-0,33
Tepelnì odolné super
slitiny
Korozivzdorná
ocel
Nelegovaná
Litina
01.1
01.2
01.3
01.4
NeΩelezné kovy
M
Tvrdost
Mìrná
øezná síla podle
Brinella
kc 0,4
CMC c. Materiál
05.52
*) Pozice VBD – P, I, C
P= Obvodová, I= Mezilehlá, C= Centrální
2)
Èist˝ olej oproti emulzi zvyπuje Ωivotnost nástroje.
Grafy viz strana 90-91.
Rm = mez pevnosti v tahu mìøená v MPa
89
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 90
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Diagramy pro ejektorové a STS vrtáky 800.24 a 800.20
Osová síla
Èist˝ v˝kon
Ff kN
Pc kW
Pc + Pµ =
35
fn x vc x Dc x kcfz
x 1,34
240 x 103
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
18
16
30
25
110
20
/ot.
mm
0,45
n
i
m/m
14
12
15
10
10
8
/ot.
50 m/min 0,14 mm
5
in
/m
0m
1
1
6
4
0
30
35
40
45
.
/ot
mm
5
0,4
50
55
60
65
/ot.
50 m/min 0,14 mm
Dc mm
Prùmìr vrtáku
2
0
30
35
40
45
50
55
60
65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Moment
Mc Nm
Mc + Mµ =
250
Dc x fn x ap x kcfz
2000 x 103
200
in
m/m
110
150
100
(
1,17-
ap
Dc
)
.
/ot
mm
5
0,4
t.
mm/o
0,14
in
/m
50 m
50
0
30
35
40
45
50
55
60
65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
90
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 91
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Systém s ejektorem / STS systém
Diagramy pro ejektorové a STS vrtáky 800.24 a 800.20
Ejector – 800.24
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
1000
l/min
MnoΩství chladicí kapaliny
se mìøí u bøitu na hlavì
vrtáku
800
P MPa
3
600
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
2
400
1
0
200
20
30
40
50
60
Dc mm
0
50
100
150
200
Dc mm
Prùmìr vrtáku
0
50
100
150
200
Dc mm
Pøi pouΩívání emulze pouΩívejte pro optimální
trvanlivost bøitu a Ωivotnost nástroje minimálnì
10% ní smìs.
Prùmìr vrtáku
STS – 800.20
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
P MPa
400
350
8
MnoΩství chladicí kapaliny se
mìøí u bøitu na hlavì vrtáku
7
300
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
6
250
5
200
4
150
3
100
2
50
1
0
15,6
20
30
40
50
60 65
Dc mm
15,6
20
30
40
50
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
60 65
Dc mm
Prùmìr vrtáku
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
91
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 92
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Øezné podmínky pro T-MAX® 424.10 nastavitelné hlavy pro vrtání do plna
ISO
Tvrdost Geometrie/
Mìrná
øezná síla podle
tøída
Brinella
kc 0,4
CMC c. Materiál
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
Vysokouhlíková ocel, vyΩíhaná
90-200
125-225
150-250
180-275
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
03.11
03.13
03.21
03.22
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
≥íhaná HSS
Kalené nástrojové oceli
Kalené oceli, ostatní
2500
2750
3750
4000
06.1
06.2
Odlitky
05.11
Válcovaná/kovaná
05.21
K
≥ 63,50
vc m/min
Posuv, fn mm/ot
80-100
80-100
80-100
80-100
0,18-0,35
0,18-0,35
0,18-0,35
0,18-0,35
150-260 -22/1025
220-450 -22/1025
70-100
60-100
0,18-0,35
0,16-0,35
150-250
150-250
250-350
250-450
-22/1025
-22/1025
-22/1025
-22/1025
70-100
70-100
60-100
60-100
0,18-0,30
0,18-0,30
0,16-0,30
0,16-0,30
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 -22/1025
150-250 -22/1025
50-100
50-100
0,15-0,30
0,15-0,30
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 -22/1025
50- 90
0,16-0,35
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 -23/1025
50- 90
0,16-0,35
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 -22/H13A
150-270 -22/H13A
80-100
80-100
0,18-0,30
0,18-0,30
Litina
HB
Prùmìr vrtáku, mm
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 -22/H13A
200-330 -22/H13A
60-100
60-100
0,16-0,35
0,16-0,35
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 -22/H13A
200-300 -22/H13A
50-100
50-100
0,16-0,35
0,16-0,35
N
30.11
Slitiny hliníku
30-100 -23/H13A
30-150 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
30.12
Tváøené nebo tváøené a zastudena
zpracované, nevystárnuté
Tváøené nebo tváøené a vystárnuté
500
800
NeΩelezné kovy
N/mm2
2000
2100
2180
2320
Øezná
rychlost
30.21
30.22
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
Odlévané nebo odlévané a vystárnuté
750
900
40-100 -23/H13A
70-140 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 -23/H13A
50-200 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
S
20.11
Na bázi Ωeleza
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3000
180-230 -22/1025
20- 65
0,15-0,30
20.21
Na bázi niklu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3320
140-300 -23/1025
20- 65
0,15-0,30
20.31
Na bázi kobaltu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3300
180-230 -23/H13A
20- 65
0,15-0,30
23.21
Titan
Alfa, blízké alfa a alfa + beta slitiny vyΩíhané 1675
Rm3)
600-1100 -23/H13A
-22/1025
30-100
30-100
0,15-0,30
0,15-0,30
Ocel
P
Tepelnì odolné super
slitiny
Korozivzdorná
ocel
M
01.1
01.2
01.3
01.4
Nelegovaná
02.1
02.2
Grafy viz strana 93-94.
92
-22/-23/1025
-22/1025
-22/1025
-22/1025
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 93
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Systém s ejektorem / STS systém
Grafy pro ejektorovou vrtnou hlavu 424.10
Èist˝ v˝kon
Osová síla
Moment
Pc kW
Pc + Pµ =
80
fn x vc x Dc x kcfz
240 x 103
x 1,34
Mc + Mµ =
Ff kN
70
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
60
(
Dc
200
Dc mm
Dc x fn x ap x kcfz
2000 x 103
1,17-
ap
)
Mc kNm
50
10
0
30
20
70
in
/m
m
25
0,
40
30
20
0
10
75
10
10
in
/m
m
25
0,
in
/m
m
t.
/o
m
m
25
0,
3
t.
/o
m
m
2
1
0
50
100
150
200
Dc mm
m
m
/o
t
m
/m
in
0,
25
40
4
t.
/o
m
m
0,
25
m
m
/o
t.
50
t.
/o
m
m
5
0,1
0
0
50
100
150
Prùmìr vrtáku
200
0
Dc mm
50
100
150
Prùmìr vrtáku
Prùtok øezné kapaliny
Prùmìr vrtáku
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
1000
l/min
P MPa
800
200
600
3
150
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
2
100
400
1
50
0
200
20
30
40
50
60
Dc mm
0
50
100
150
200
Dc mm
Prùmìr vrtáku
0
50
100
150
200
Dc mm
Pøi pouΩívání emulze pouΩívejte pro optimální
trvanlivost bøitu a Ωivotnost nástroje minimálnì
10% ní smìs.
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
Tyto diagramy ukazují jmenovité hodnoty, jeΩ se nemají
povaΩovat za pøísná doporuèení. Tyto hodnoty bude moΩná
tøeba upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
vrtaného materiálu.
Vπimnìte si, Ωe jsou udány jen èisté hodnoty v˝konu.
Je nutné poèítat s korekcemi na úèinnost stroje a
opotøebení bøitu.
93
086-098.Tj
03-09-05
10.10
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 94
Ejektorov˝ / STS systém
Grafy viz vrtná hlava STS 424.10
Èist˝ v˝kon
Osová síla
Moment
Pc kW
80
Pc + Pµ =
fn x vc x Dc x kcfz
240 x 103
x 1,34
70
Dc x fn x ap x kcfz
Mc + Mµ =
Ff kN
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
2000 x 103
(
1,17-
ap
Dc
)
Mc kNm
70
in
/m
m
25
0,
50
t.
/o
m
m
40
30
0
10
20
20
in
/m
m
70
25
0,
in
/m
m
4
t.
/o
m
m
25
0,
3
t.
/o
m
m
2
1
10
10
0
65
100
150
200
Dc mm
m
m
/o
t
m
/m
in
30
10
0
40
0,
25
50
0,
25
m
m
/o
t.
60
t.
/o
m
m
5
0,1
0
0
65
100
150
Prùmìr vrtáku
200
Dc mm
0
65
100
150
Prùmìr vrtáku
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
P MPa
2000
4
1900
1800
3
1700
2
1600
Dc mm
200
Prùmìr vrtáku
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
1
1500
0
1400
65 100
1300
200
300
400
500
1200
Terminologie a jednotky
Prùmìr vrtáku
Dc
ap
Hloubka øezu
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
65 100 150 200 250
300 350 400 450 500
Dc mm
Prùmìr vrtáku
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
94
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 95
Systém s ejektorem / STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Øezné podmínky pro hlavy T-MAX® 424.31F, 424.31 a 424.32 pro vrtání do pøedvrtan˝ch dìr
Tvrdost
Mìrná
øezná síla podle
Brinella
kc 0,4
Tøída
Øezná
rychlost
Hloubka øezu, mm
1–3
3–8
≥8
N/mm2
HB
vc m/min
Posuv, fn mm/ot
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
2000
2100
2180
90-200 235/4035
125-225 235/4035
150-250 235/4035
60-140
60-120
50-100
0,15-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
0,18-0,35
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
150-260 235/4035
220-450 235/4035
50-130
50-120
0,15-0,40
0,15-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
03.11
03.13
03.21
03.22
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
≥íhaná HSS
Kalené nástrojové oceli
Kalené oceli, ostatní
2500
2750
3750
4000
150-250
150-250
250-350
250-450
235/4035
235/4035
235/4035
235/4035
50-100
50-100
60-100
60-100
0,15-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
06.1
06.2
Odlitky
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 235/4035
150-250 235/4035
60-120
50-110
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
0,18-0,40
05.11
Válcovaná/kovaná
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 235/S6
50- 95
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
05.21
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 235/S6
50- 95
0,20-0,40
0,20-0,40
0,18-0,40
K
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 415/4035
150-270 415/4035
60-120
60-120
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
Litina
CMC c. Materiál
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 415/4035
200-330 415/4035
50-120
50-120
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 415/4035
200-300 415/4035
60-120
60-120
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,15-0,40
0,15-0,40
N
30.11
Slitiny hliníku
30-100 4035
30-150 4035
65-300
65-300
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
30.12
Tváøené nebo tváøené a zastudena
zpracované, nevystárnuté
Tváøené nebo tváøené a vystárnuté
500
800
NeΩelezné kovy
ISO
30.21
30.22
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
Odlévané nebo odlévané a vystárnuté
750
900
40-100 4035
70-140 4035
65-300
65-300
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 4035
50-200 4035
65-300
65-300
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
0,20-0,40
Ocel
P
Korozivzdorná
ocel
M
01.1
01.2
01.3
Nelegovaná
02.1
02.2
Grafy viz strana 96.
95
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 96
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Grafy pro T-MAX® 424.31F, 424.31 a 424.32 hlavy pro vrtání s pøedvrtanou dírou
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
P MPa
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
2,5
2
1,5
1
20
100
200
300
400
Dc mm
0,5
Prùmìr vrtáku
20
100
200
300
400
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
Tyto diagramy ukazují jmenovité hodnoty, jeΩ se nemají
povaΩovat za pøísná doporuèení. Tyto hodnoty bude moΩná
tøeba upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
vrtaného materiálu.
96
Vπimnìte si, Ωe jsou udány jen èisté hodnoty v˝konu.
Je nutné poèítat s korekcemi na úèinnost stroje a
opotøebení bøitu.
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 97
Systém s ejektorem / STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Øezné podmínky pro trepanaèní hlavy T-MAX® 420.7
ISO
Tvrdost
Mìrná
øezná síla podle
Brinella
kc 0,4
CMC c. Materiál
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
Vysokouhlíková ocel, vyΩíhaná
90-200
125-225
150-250
180-275
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
03.11
03.13
03.21
03.22
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
≥íhaná HSS
Kalené nástrojové oceli
Kalené oceli, ostatní
2500
2750
3750
4000
06.1
06.2
Odlitky
05.11
Válcovaná/kovaná
05.21
K
Prùmìr vrtáku, mm
≥ 120
vc m/min
Posuv, fn mm/ot
80-100
80-100
80-100
80-100
0,18-0,30
0,18-0,30
0,18-0,30
0,18-0,30
150-260 -22/235
220-450 -22/235
70-100
60-100
0,18-0,30
0,16-0,30
150-250
150-250
250-350
250-450
-22/235
-22/235
-22/235
-22/235
70-100
70-100
60-100
60-100
0,18-0,30
0,18-0,30
0,16-0,30
0,16-0,30
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 -22/235
150-250 -22/235
50-100
50-100
0,15-0,30
0,15-0,30
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 -22/235
50- 90
0,16-0,30
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 -23/235
50- 90
0,16-0,30
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 -23/H13A
150-270 -23/H13A
80-100
80-100
0,18-0,30
0,18-0,30
Litina
HB
2000
2100
2180
2320
Øezná
rychlost
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 -23/H13A
200-330 -23/H13A
60-100
60-100
0,16-0,30
0,16-0,30
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 -23/H13A
200-300 -23/H13A
50-100
50-100
0,16-0,30
0,16-0,30
N
30.11
Slitiny hliníku
30-100 -23/H13A
30-150 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
30.12
Tváøené nebo tváøené a zastudena
zpracované, nevystárnuté
Tváøené nebo tváøené a vystárnuté
500
800
NeΩelezné kovy
N/mm2
Geometrie/
tøída
30.21
30.22
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
Odlévané nebo odlévané a vystárnuté
750
900
40-100 -23/H13A
70-140 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 -23/H13A
50-200 -23/H13A
65-130
65-130
0,10-0,30
0,10-0,30
Ocel
P
Korozivzdorná
ocel
M
01.1
01.2
01.3
01.4
Nelegovaná
02.1
02.2
-22/-23/235
-22/235
-22/235
-22/235
Grafy viz strana 98.
97
086-098.Tj
03-09-05
10.10
Sida 98
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Grafy pro trepanaèní hlavy T-MAX® 420.7
Èist˝ v˝kon
Pc kW
Pc + Pµ =
80
fn x vc x ap x kcfz
60 x 103
70
60
/min
100 m
50
1,17-
Dc
Moment
Ff kN
Mc kNm
)
/ot
0,25 mm
t
0,25 mm/o
/min
75 m
40
(
ap
Osová síla
Mc + Mµ =
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
40
7
35
6
30
5
25
(
1,17-
ap
Dc
2
30
15
20
10
1
0
10
120
120
0
200
160
120
200
160
280
240
4 VBD
280
240
360
320
360
320
400
5 VBD
200
160
400
280
240
360
320
Dc mm
Dc 196 mm
4 VBD
400
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Prùmìr vrtáku
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Dc 196 mm
Dc 196 mm
5 VBD
4 VBD
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
MPa
2200
1,5
5 VBD
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
2000
1,0
1800
0,5
1600
1400
120
1200
200
160
280
240
360
320
400
Dc mm
Prùmìr vrtáku
1000
800
600
400
120
200
160
280
240
360
320
400
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
mm
mm
m/min
ot./min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
V˝poèty øezn˝ch podmínek, viz stránky 147-148.
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
98
)
t
m/o
5m
0,1
3
20
2000 x 103
ot
m/
m
5
0,2
4
0,25 mm/ot
Dc x fn x ap x kcfz
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 99
Ejektorov˝ systém / STS systém
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Náhradní díly pro hlavy vrtáku CoroDrill™ 800 pro vrtání do plna
2
4
5
Rukoje∫ klíèe
hlavy vrtáku
3
1
3
4
Rozsah
prùmìrù,
mm
Bøitové destièky
Vodítko
1
2
3
4
5
Dc
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
Vodítko
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
25,00–31,00
5513 020-05
5680 046-03 (7IP)
06A
5513 020-20
5680 046-03 (7IP)
31,01–39,60
5513 020-20
5680 046-03 (7IP)
07A
416.1-832
5680 046-04 (9IP)
39,61–65,00
5513 020-20
5680 046-03 (7IP)
08A – 12A
5513 020-16
5680 046-05 (10IP)
Pøíklad objednávky: 10 ks 5513 020-05
ˇíøka èelistí klíèe
Rozsah
prùmìrù,
mm
ˇíøka èelistí, mm
Dc
s
25,00<– ≤27,00
27,00<– ≤30,00
30,00<– ≤32.00
32,00<– ≤35,00
35,00<– ≤36,20
36,20<– ≤39,60
39,60<– ≤43,00
43,00<– ≤47,00
47,00<– ≤51,70
51,70<– ≤54,00
54,00<– ≤56,20
56,20<– ≤60,00
60,00<– ≤63,00
63,00<– ≤65,00
22,00
24,00
27,00
28,00
30,00
32,00
36,00
38,00
41,00
46,00
50,00
50,00
55,00
60,00
Pozor!
Pro vrtné hlavy CoroDrill 800 neexistují Ωádné speciální klíèe. PouΩijte nastaviteln˝ klíè nebo
bìΩn˝ násuvn˝ klíè. ˇíøka èelistí jednotliv˝ch vrtákù je uvedena v následující tabulce.
99
099-108.Tj
03-09-05
10.12
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 100
Ejektorov˝ / STS systém
Náhradní díly pro hlavy T-MAX® 424.10 pro vrtání do plna
11)
22)
32)
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
PodloΩka
430.32-12 D
5513 020-01
5680 043-13
(15IP)
5549 127-01 (0,10)
5549 127-02 (0,20)
5549 127-03 (0,30)
430.32-16 D
5513 020-26
5680 043-14
(20IP)
5549 126-01 (0,10)
5549 126-02 (0,20)
5549 126-03 (0,30)
Opìrná
podloΩka
2
1
3
1) Dodává se s podloΩkami.
2) Nedodává se s podloΩkou,
(Tlouπ∫ka)
musí se objednat samostatnì.
Kazety T-MAX U
Centrální kazeta
L430.31
Mezilehlá kazeta
R430.30
Obvodová kazeta
R430.28
2
2
1
1
2
5
1
4
6
4
7
8
12
10
3
9
11
3
Støedová kazeta
Mezilehlá kazeta
1
2
3
4
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
L430.31-1216-16
R430.30-1216-16
5513 020-04
5680 049-03 (9IP)
5513 020-26
5680 048 03 (20IP)
L430.31-1522-22
R430.30-1522-22
5513 020-25
5680 049-02 (15IP)
5513 020-26
5680 048 03 (20IP)
7
8
9
10
11
12
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(mm)
ˇroub
Klíè
(mm)
Obvodová
kazeta
1
2
5
6
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
PodloΩka
(mm)
Vodítko pro
ochranu
VBD
ˇroub
R430.28-1516-16 5513 020-24 5680 049-03 5549 024-01 5636 030-01 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(9IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-02
(0,2)
5549 024-03
(0,4)
5549 024-04
(0,8)
R430.28-1822-22 5513 020-25 5680 049-02 5549 024-05 5636 030-02 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(15IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-06
(0,2)
5549 024-07
(0,4)
5549 024-08
(0,8)
Pøíklad objednávky: 10 ks 5513 020-24
100
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 101
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
Náhradní díly pro hlavy T-MAX® pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31F
Rozsah prùmìrù 20,00–43,00 mm
Rozsah prùmìrù 43,01–124,00 mm
7
4
1
5
5
6
3
6
Kazeta, vodítko a
pøítlaèná podloΩka
viz strana 30, 66
7
3
4
2
2
1
8
2
Vodítko a pøítlaèná
podloΩka viz strana 28, 64
8
9
Rozsah prùmìrù 20,00–43,00 mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
1
2
3
4
5
Dc
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
O-krouΩek
Klíè
(Torx Plus)
030-011)
001-131)
20,00–31,00
416.1-830
5680 046-03
(7IP)
5513
31,01–43,00
416.1-830
5680 046-03
(7IP)
5513 030-021) 5641 001-131)
5641
6
5680
(7IP)
7
ˇroub
051-011)
5680 051-011)
(7IP)
3214
8
Klíè (mm)
040-1541)
3214 040-2061)
3021
(1,27)
ˇroub
012-0131)
174.1-8621)
(1,5)
5513 014-01
5513 014-01
Pøíklad objednávky: 10 ks 416.1-830
Rozsah prùmìrù 43,01–124,00 mm
Rozsah
prùmìrù,
mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dc
ˇroub
O-krouΩek
PruΩina
Klíè (mm)
ˇroub
Klíè (mm)
PodloΩka
Sada klínù
Klíè (mm)
43,01– 65,00
5513 011-011)
3671 010-1101) –
174.1-8701)
(2,0)
3213 010-2061) 174.1-8701)
(2,0)
–
5332 040-011 174.1-864
(3,0)
65,00– 79,99
430.21-8201)
–
430.21-8211) 174.1-864
(3,0)
3212 010-207
174.1-863
(2,5)
3411 010-032
5332 040-011 174.1-864
(3,0)
80,00– 89,99
430.21-8201)
–
430.21-8211) 174.1-864
(3,0)
3212 010-307
3021 010-040
(4,0)
3411 011-053
5332 040-011 174.1-864
(3,0)
90,00–124,99
430.21-8201)
–
430.21-8211) 174.1-864
(3,0)
3212 010-358
3021 010-050
(5,0)
3411 011-064
5332 040-011 174.1-864
(3,0)
1) Dodává
Pøíklad objednávky: 10 ks 5513 011-01
se s podloΩkou.
Kazety pro hlavy pro vrtání s pøedvrtanou dírou T-MAX® 424.31F
R430.24-1118-06
R430.24-1018-09
Kazeta pro bìΩné tolerance
Kazeta pro úzké tolerance
3
2
4
1
2
5
3
4
1
1
2
3
4
1
2
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè (mm)
Páka
ˇroub
3212 010-307
3021 010-040 (4,0)
174.3-845-1
174.3-829
416.1-833 5680 046-05 (10IP)
3
4
5
Klíè (mm)
ˇroub
Klíè (mm)
174.1-870 (2,0)
3212 010-307
3021 010-040 (4,0)
Pøíklad objednávky: 10 ks 416.1-833
101
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 102
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Náhradní díly pro hlavy T-MAX® pro vrtání do pøedvrtané díry 424.31
3
1
2
Kazeta a vodítko
viz strana 32, 68
5
4
6
Rozsah
prùmìrù,
mm
11)
21)
3
4
5
6
Dc
ˇroub
PruΩina
Klíè (mm)
Klín
ˇroub
Klíè (mm)
65,00–278,99 430.21-820
430.21-821
174.1-864 (3,0)
430.23-820
269-833
3021 010-040 (4,0)
279,00–
430.21-824
3021 010-040 (4,0)
430.23-820
269-833
3021 010-040 (4,0)
1)
430.21-823
Pøíklad objednávky: 10 ks 430.21-820
Dodává se s podloΩkou.
Kazety pro hlavy pro vrtání s pøedvrtanou dírou T-MAX® 424.31
Pákové provedení T-MAX P R430.24
6
Provedení s upínáním upínkou T-MAX S R430.23
3
1
4
7
5
7
5
6
3
4
8
2
2
1
1
2
3
4
5
7
8
Èep
podloΩky
6
Kolík
pruΩného
èepu
podloΩky
Páka
ˇroub
Klíè (mm)
PodloΩka
R430.24-2024-12 174.3-841M
(3,0)
174.3-821
174.1-864
(6,0)
ˇroub
Klíè (mm)
174.3-851M
174.3-861
174.3-871
3212 010-412
3021 010-0601)
R430.24-2532-19 174.3-842M
(4,0)
174.3-822M
3021 010-040 174.3-852M
(8,0)
174.3-862
174.3-872
3212 010-464
3021 010-0801)
1
2
3
4
5
6
Upínka
PodloΩka
Èep
podloΩky
Klíè (mm)
ˇroub
Klíè (mm)
R430.23-2024-16 174.9-837-1
175.2-850
174.1-865
174.1-864
(3,0)
3212 010-412
3021 010-0601)
(6,0)
R430.23-2532-22 174.9-838-1
175.2-851
174.1-866
3021 010-040
(4,0)
3212 010-464
3021 010-0801)
(8,0)
T-MAX P kazeta
R430.24
T-MAX S kazeta
R430.23
1)
Pøíklad objednávky: 10 ks 174.9-837-1
Dodává se na poΩádání.
Díly na objednávku
Kazeta
PouΩívají se pro VBD TPUN a pøíloΩn˝ utvaøeè tøísek. Dodávají se samostatnì.
1
4
7
Upínka
Klíè (mm)
Lamaè tøísky
R430.23-2024-16 174.9-833-2
174.1-864
(3,0)
DO 212 H35
(B = 1,2 mm)
DO 220 H35
(B = 2,0 mm)
R430.23-2532-22 174.9-835-1
3021 010-040
(4,0)
DO 320 H35
(B = 2,0 mm)
DO 325 H35
(B = 2,5 mm)
Pøíklad objednávky: 10 ks 174.9-833-2
102
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 103
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
Náhradní díly pro hlavy pro vrtání na
jádro T-MAX 420.7
3
1
Sada vodítek
2
Vrtan˝ prùmìr > 196 mm
6
7
430.21-12 D
430.21-16 D
430.21-18 D
8
1) Dodává
4
5
11)
21)
3
ˇroub
PruΩina
Klíè (mm)
430.21-820
430.21-821
174.1-864 (3,0)
se s podloΩkou.
4
5
6
7
8
ˇroub
Klíè (mm)
ˇroub
Klín
Klíè (mm)
3212 010-473
(8,0)
3021 010-080
3212 010-396
420.7-820
(5,0)
3021 010-050
Pøíklad objednávky: 10 ks 430.21-820
Kazety T-MAX U
Centrální kazeta
L430.27
Obvodová kazeta
R430.28
2
2
1
5
1
6
7
8
4
3
12
10
9
11
1
2
3
4
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(mm)
L430.27-1216-16
5513 020-24
5680 049-03 (9IP)
437.5-822
174.1-864 (3,0)
L430.27-1522-22
5513 020-25
5680 049-02 (15IP)
437.5-822
174.1-864 (3,0)
7
8
9
10
11
12
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(mm)
ˇroub
Klíè
(mm)
Støedová kazeta
Obvodová
kazeta
1
2
5
6
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
PodloΩka
(mm)
Vodítko pro
ochranu
VBD
ˇroub
R430.28-1516-16 5513 020-24 5680 049-03 5549 024-01 5636 030-01 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(9IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-02
(0,2)
5549 024-03
(0,4)
5549 024-04
(0,8)
R430.28-1822-22 5513 020-25 5680 049-02 5549 024-05 5636 030-02 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(15IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-06
(0,2)
5549 024-07
(0,4)
5549 024-08
(0,8)
Pøíklad objednávky: 10 ks 5513 020-24
103
099-108.Tj
03-09-05
10.12
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 104
Ejektorov˝ / STS systém
Hákové klíèe k vrtákùm pro vrtání hlubok˝ch dìr
Vrtací hlava pro vrtání do plna
424.6 a 420.6
Hlava pro vrták pro vrtání do plna 424.10 Hlava pro vrtání s pøedvrtáním 424.31F
Hlava pro vrtání s pøedvrtáním 424.32
Trepanaèní hlava 420.7
Hákov˝ klíè
Dc
Dc
Dc
Dc
(DIN 1810)
24,11–26,40
26,41–33,30
33,31–36,20
36,21–43,00
43,01–47,00
47,01–56,20
56,21–62,80
62,81–65,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
65, 65E, 70
75, 80
85, 90, 95
100, 105, 110
115, 120
125, 130
150
160, 170
180
20,00– 23,40
23,41– 31,00
31,01– 35,00
35,01– 40,00
40,01– 47,00
47,01– 55,00
55,01– 60,00
60,01– 72,90
73,00– 79,90
80,00– 99,90
100,00–111,90
112,00–123,90
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
120
125, 130, 140
150
160
180
3022 010-016
3022 010-025
3022 010-030
3022 010-034
3022 010-040
3022 010-045
3022 010-052
3022 010-058
3022 010-068
3022 010-080
3022 010-095
3022 010-110
3022 010-120
3022 010-135
3022 010-155
3022 010-180
104
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 105
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
Náhradní díly pro zastaralé nástroje T-MAX hlava pro vrtání do plna 424.9
N
GC – GC – GC
GC
4035
K
2
TPUN
16
TPMX
16 03 12 R22
★ ✩ ★ ✩
22
TPMX
22 04 12 R22
★ ✩ ★ ✩
Sada vodítek
430.21-12 D
430.21-16 D
430.21-18 D
1
2
3
ˇroub
PruΩina
Klíè
(mm)
430.21-820
430.21-821
174.1-864
(3,0)
S6
S6
★ = První volba
235
TPMX
235
1
M
4035
P
3
16
TPUN
16 03 12
★ ✩ ★ ✩ ★
★
22
TPUN
22 04 12
★ ✩ ★ ✩ ★
★
Pøíklad objednávky: 10 ks 430.21-820
Centrální kazeta
L430.27
Mezilehlá kazeta
R430.26
Obvodová kazeta
R430.28
2
2
2
1
1
Støedová kazeta
Mezilehlá kazeta
6
7
8
4
4
3
5
1
12
3
10
9
11
1
2
3
4
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(mm)
L430.27-1216-16
R430.26-1216-16
5513 020-24
5680 049-03 (9IP)
437.5-822
174.1-864 (3,0)
L430.27-1522-22
R430.26-1522-22
5513 020-25
5680 049-02 (15IP)
437.5-822
174.1-864 (3,0)
7
8
9
10
11
12
Klíè
(Torx Plus)
ˇroub
Klíè
(mm)
ˇroub
Klíè
(mm)
Obvodová
kazeta
1
2
5
6
ˇroub
Klíè
(Torx Plus)
PodloΩka
(mm)
Vodítko pro
ochranu
VBD
ˇroub
R430.28-1516-16 5513 020-24 5680 049-03 5549 024-01 5636 030-01 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(9IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-02
(0,2)
5549 024-03
(0,4)
5549 024-04
(0,8)
R430.28-1822-22 5513 020-25 5680 049-02 5549 024-05 5636 030-02 154.3-835 5680 049-03 430.21-825 3021 010-040 3214 010-357 174.1-864
(15IP)
(0,1)
(9IP)
(4,0)
(3,0)
5549 024-06
(0,2)
5549 024-07
(0,4)
5549 024-08
(0,8)
Pøíklad objednávky: 10 ks 5513 020-24
105
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 106
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Rotaèní spojky (konektory)
424.2-401M, 424.2-400M, 424.2-400M-V63
1
2
4
5
6
7
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
28
29 30
Typ stopky Kód spojky
1
2
Matice
Hákov˝ klíè
424.2- 400M-V63 424.2-400-01
Varilock
pøizpùsoben˝
3022 010-110
KuΩel
Morse
424.2- 401M
400M
424.2-401-01
424.2-400-01
3022 010-080
3022 010-110
KuΩel ISO
424.2 -402
424.2-402-03
3022 010-155
Pøírubové
provedení
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.9S/224-1
424.9S/245-1
424.2-401-01
424.2-400-01
424.2-402-03
424.2-403-03
3022 010-080
3022 010-110
3022 010-155
3022 010-230
20
3
21 22
424.2-402
7
8 10
11
21 22 13 15
17
26 20
Typ stopky Kód spojky
11
12
Tìsnící
krouΩek
O-krouΩek
6
4
5
424.2- 400M-V63 424.2-400-27
Varilock
pøizpùsoben˝
25 24
424.2-400-28
23
1
17
2
15
3
424.9S/231-1
424.9S/170-1
26
27
KuΩel
Morse
424.2- 401M
400M
424.2-401-27
424.2-400-27
KuΩel ISO
424.2- 402
B1 130 × 160 × 12 –
Pøírubové
provedení
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.9S/224-1
424.9S/245-1
BA 70 × 85 × 7
B2 95 × 120 × 15
B1 130 × 160 × 12
B1 200 × 230 × 15
12
Typ stopky Kód spojky
21
22
Vsuvka
Tìsnící
krouΩek
Varilock
424.2- 400M-V63 424.2-400-29
pøizpùsoben˝
20
106
109,5 × 3
144,5 × 3
199,3 × 5,7
319,3 × 5,7
424.9S/224-1
424.9S/245-1
1 2 4 5 6 7 11 10 8 13 22 21 13 9 12 15 17 18 19 3 27
1
424.2-401-28
424.2-400-28
2 23 24 25
3672 020-270
KuΩel
Morse
424.2- 401M
400M
424.2-401-29
424.2-400-29
3672 020-215
3672 020-270
KuΩel ISO
424.2- 402
424.2-402-07
U36,7 × 46 × 2
Pøírubové
provedení
424.9S/231-1
424.9S/170-1
424.9S/224-1
424.2-401-29
424.2-400-29
424.2-402-07
3672 020-270
3672 020-270
U36,7 × 46 × 2
424.9S/245-1
424.2-403-07
U42,7 × 53 × 3
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 107
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ systém / STS systém
3
4
5
6
7
8
9
10
Pouzdro
Rozpìrn˝
pojistn˝
krouΩek1)
Upínací krouΩek
Tìsnící
podloΩka
Kulièkové
loΩisko
Opìrn˝
krouΩek
Opìrn˝
krouΩek
O-krouΩek
424.2-400-10M
424.2-400-12(H)
424.2-400-03M
424.2-400-04
424.2-400-25
424.2-400-20
–
424.2-400-26
424.2-401-10M
424.2-400-10M
424.2-401-12(H)
424.2-400-12(H)
424.2-401-03M
424.2-400-03M
424.2-401-04
424.2-400-04
424.2-401-25
424.2-400-25
424.2-401-20
424.2-400-20
–
–
424.2-401-26
424.2-400-26
424.2-402-01
3421 100-130(A)
424.2-402-04
23126 AV
SKF 16026
424.2-402-05
–
3671 010-162
424.9S/231-7
424.9S/170-8
424.9S/224-3
424.9S/245-3
SgA 70(A)
SgA 95(A)
3421 100-130(A)
3421 100-200(A)
424.9S/231-2
424.9S/170-2
424.2-402-04
424.2-403-04
16014 AV
16019 AV
23126 AV
16040 AV
SKF 16014
SKF 16019
SKF 16026
SKF 16040
424.9S/231-3
424.9S/170-3
424.2-402-05
424.2-403-05
424.9S/231-5
424.9S/170-5
424.9S/224-2
424.9S/245-2
104,5 × 3
139,5 × 3
3671 010-162
3671 010-174
1)
(A) = Pro stopku
(H) = Pro díru
13
14
15
16
17
18
19
20
Distanèní
krouΩky vnìjπí
vnitøní
Tìsnící
krouΩek
Rozpìrn˝
pojistn˝
krouΩek1)
Kulièkové
loΩisko
Tìsnící
pouzdro
Rozpìrn˝
pojistn˝
krouΩek1)
Stopka
424.2-400-21
424.2-400-23
424.2-400-08
424.2-400-14(H) 424.2-400-15
424.2-400-09
424.2-400-16(A)
5622 033-01
424.2-401-21
424.2-400-21
424.2-401-23
424.2-400-23
424.2-401-08
424.2-400-08
424.2-401-14(H) 424.2-401-15
424.2-400-14(H) 424.2-400-15
424.2-401-09
424.2-400-09
424.2-401-16(A)
424.2-400-16(A)
424.2-401-11M
424.2-400-11M
424.2-402-06
–
B2 FG135 × 170 × 35 –
SKF 16028
–
–
424.2-402-02
424.9S/231-4
424.9S/170-4
424.2-402-06
424.2-403-06
–
–
–
–
BA75 × 90 × 8
B2 100 × 120 × 15
B2 FG135 × 170 × 15
B2 210 × 240 × 15
SKF 16015
SKF 16020
SKF 16028
SKF 16044
424.9S/231-6
424.9S/170-6
–
–
SgH 115(H)
SgH 150(H)
3221 110-210(H)
–
Podle druhu a
velikosti vøetene
1)
(A) = Pro stopku
(H) = Pro díru
23
–
–
–
–
24
25
26
27
28
29
30
Tìsnící
podloΩka
Klíè
ˇroub
Klíè (mm)
Rozpìrn˝
pojistn˝
krouΩek1)
Klíè
ˇroub
Klíè (mm)
–
–
–
–
–
5631 010-05
3212 010-358
3021 010-050
(5,0)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
424.2-402-08
3212 010-310
3021 010-040
(4,0)
3421 110-210(H) 16028 JV
–
–
–
–
–
424.2-402-08
–
–
3212 010-310
–
–
–
16015 JV
16020 JV
16028 JV
–
–
–
–
–
–
–
–
–
424.2-403-08
3212 010-362
–
–
3021 010-040
(4,0)
3021 010-050
(5,0)
–
424.9S/245-5
–
–
–
1)
(H) = Pro díru
(A) = Pro stopku
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.2-400-01
107
099-108.Tj
03-09-05
10.12
Sida 108
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Ejektorov˝ / STS systém
Nerotaèní spojky
Válcová
Válcová
Namontovaná vnìjπí trubka
424.2-411
424.2-410
424.2-412
424.2-413
424.9S/232-1
2
3
4
1
5
1
7
13
8
9
10
12 11
2
3
Válcová
Konektor
424.2- 411
410
412
413
1
2
3
4
5
6
Stopka
Matice
Hákov˝ klíè
Klíè
ˇroub
Klíè (mm)
424.2-411-01
424.2-410-01
424.2-412-01
424.2-413-01
424.2-401-01
424.2-400-01
424.2-402-03
424.2-403-03
3022 010-080
3022 010-110
3022 010-155
3022 010-230
–
–
424.2-402-08
424.2-403-08
–
–
3212 010-310
3212 010-362
–
–
3021 010-040 (4,0)
3021 010-050 (5,0)
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.2-411-01
Namontovaná vnìjπí trubka
Konektor
7
8
9
10
11
12
13
O-krouΩek
Tìleso
VloΩka
Rozpìrn˝
pojistn˝
krouΩek
ˇroub
Klíè (mm)
Vsuvka
424.9S/232-1-14
424.9S/232-1-15
424.9S/232-1-16
424.9S/232-1-17
424.9S/232-2-14
424.9S/232-2-15
424.9S/232-2-16
424.9S/232-2-17
424.9S/232-3-14
424.9S/232-3-15
424.9S/232-3-16
424.9S/232-3-17
SgA 56
SgA 62
SgA 68
SgA 75
49,5 × 3
54,5 × 3
59,5 × 3
64,5 × 3
3212 010-360
3212 010-360
3212 010-360
3212 010-360
3021 010-050 (5,0)
3021 010-050 (5,0)
3021 010-050 (5,0)
3021 010-050 (5,0)
BSP04000-16
BSP04000-16
BSP04000-16
BSP04000-16
424.9S/232-1-18
424.9S/232-1-19
424.9S/232-1-20
424.9S/232-1-21
424.9S/232-2-18
424.9S/232-2-19
424.9S/232-2-20
424.9S/232-2-21
424.9S/232-3-18
424.9S/232-3-19
424.9S/232-3-20
424.9S/232-3-21
SgA 82
SgA 95
SgA 105
SgA 118
74,5 × 3
84,5 × 3
99,5 × 3
109,5 × 3
3212 010-360
3212 010-360
3212 010-360
3212 010-410
3021 010-050 (5,0)
3021 010-050 (5,0)
3021 010-050 (5,0)
3021 010-060 (6,0)
BSP04000-16
BSP04000-16
BSP04000-16
BSP04000-20
424.9S/232-1-22
424.9S/232-1-23
424.9S/232-1-24
424.9S/232-1-25
424.9S/232-2-22
424.9S/232-2-23
424.9S/232-2-24
424.9S/232-2-25
424.9S/232-3-22
424.9S/232-3-23
424.9S/232-3-24
424.9S/232-3-25
SgA 130
SgA 140
SgA 155
SgA 165
119,5 × 3
134,5 × 3
144,5 × 3
154,5 × 3
3212 010-410
3212 010-410
3212 010-410
3212 010-410
3021 010-060 (6,0)
3021 010-060 (6,0)
3021 010-060 (6,0)
3021 010-060 (6,0)
BSP04000-20
BSP04000-20
BSP04000-20
BSP04000-20
Pøíklad objednávky: 2 ks 424.9S/232-2-14
108
109-116.Tj
04-04-06
14.39
Sida 109
Dìlové vrtání
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlov˝ vrták 428.9 a 428.2
Rozsah prùmìrù 0,98 – 40,50 mm
Snadno pouΩiteln˝
• Bez nutnosti pøednastavování
• Bez nutnost vyuΩívání
nástrojárny
ˇiroká aplikaèní oblast
• Optimalizované kombinace tøídy a
geometrie pro vìtπinu materiálù obrobku
• Pøi objednávání uveïte materiál obrobku
Jednobøit˝ 428.9
•
•
•
•
Rozsah prùmìrù 0,98 – 40,50 mm
Základní volba pro vrtání vπech materiálù
Tolerance díry IT9
Jakost povrchu Ra 0,1 – 3,0 µm
Prùmìr zadan˝
zákazníkem
• Doèista obrouπen˝ s
krokem 0,01 mm
Dvoubøité 428.2
•
•
•
•
•
Rozsah prùmìrù 5,00 – 26,50 mm
Tolerance díry IT10
Jakost povrchu Ra 1,0 – 4,0 µm
Vhodné pro materiály s krátkou tøískou
V porovnání s jednobøitou lze zv˝πit posuv
Hlava z masivního karbidu 428.2 a 428.9
• První volba pro malé prùmìry od 0,98 mm a
pøi vysok˝ch poΩadavcích na toleranci prùmìrù
• Standardní program
109
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 110
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlové vrtání
Dìlové vrtáky
Hlavy z masivního karbitu 428.9 a 428.2
l2
Dc
l21
lm
l26
lc
dmm
Jednobøité
428.9
Prùmìr vrtáku:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Tolerance:
0,98–40,50 mm
≤ 100 × prùmìr
IT9
Ra 0,1–3,0 µm
Èist˝ olej
Dc = h5
dmm = d9
Objednací kód
Rozsah
prùmìrù,
mm
Rozmìry, mm
P M K N S
Dc
Celková délka s unaπeèem nebo bez nìj
Prùmìr vrtáku
Pøídavek na pøeostøování
Hloubka díry
Minimální vzdálenost pro odvod tøísek
Délka unaπeèe
Prùmìr unaπeèe
Dvoubøité
428.2
Prùmìr vrtáku:
Hloubka díry:
Tolerance díry:
Jakost povrchu:
Chladicí kapalina:
Tolerance:
Rozsah
prùmìrù,
mm
=
=
=
=
=
=
=
0,98– 1,84 428.9- xxxxx-AAAA-BBB
1,85– 2,60
xxxxx-AAAA-BBB
2,61– 3,35
xxxxx-AAAA-BBB
3,36– 4,05
xxxxx-AAAA-BBB
4,06– 5,15
xxxxx-AAAA-BBB
5,16– 7,05
xxxxx-AAAA-BBB
7,06– 8,55
xxxxx-AAAA-BBB
8,56–13,05
xxxxx-AAAA-BBB
13,06–18,05
xxxxx-AAAA-BBB
18,06–23,00
xxxxx-AAAA-BBB
23,01–26,50
xxxxx-AAAA-BBB
26,51–32,00
xxxxx-AAAA-BBB
32,01–40,50
xxxxx-AAAA-BBB
l21
l26
8
10
13
13
19
23
25
25
25
30
35
40
45
25
25
25
30
30
30
40
50
55
65
65
80
90
5,00–26,50 mm
≤ 100 × prùmìr (Poznámka! l2 max = 1250 mm)
IT10
Ra 1,0–4,0 µm
Èist˝ olej
Dc = h5
dmm = d9
Objednací kód
Vhodné jen pro materiály
s krátkou tøískou
Rozmìry, mm
P K N
l21
l26
5,00– 7,05 428.2- xxxxx-AAAA-BBB
23
30
25
25
25
30
35
40
50
55
65
65
Dc
7,06– 8,55
8,56–13,05
13,06–18,05
18,06–23,00
23,01–26,50
xxxxx-AAAA-BBB
xxxxx-AAAA-BBB
xxxxx-AAAA-BBB
xxxxx-AAAA-BBB
xxxxx-AAAA-BBB
Pøi objednávání dìlov˝ch vrtákù je nutno uvést následující údaje:
• Prùmìr vrtáku, xxxxx v kódu objednávky.
• Celkovou délku l2 , AAAA v kódu objednávky.
• V pøípadì potøeby èíslo unaπeèe, BBB v kódu objednávky.
• Vrtan˝ materiál.
Pøíklad objednávky dìlového vrtáku s hlavou z monolitního slinutého
karbidu Dc 1,90 mm, délky 250 mm s unaπeèem è. 002 pro vrtání
korozivzdorné oceli:
2 ks 428.9-01900-0250-002 s hlavou z monolitního slinutého karbidu
pro korozivzdornou ocel.
Pøeostøování viz strana 143.
Jiné rozmìry se dodávají na objednávku.
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení pøi brouπení a pájení slinutého karbidu,
viz strana 157.
Unaπeè
Zdroj oleje
111
110
Pøísluπenství
112
113
Øezné podmínky
114
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 111
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlové vrtání
Unaπeèe dìlov˝ch vrtákù
428.2 a 428.9
Rozsah
prùmìrù,
mm
Unaπeè
Rozmìry, mm
Dc
Poè.
dmm
D1
l1
0,98– 1,94
1,90– 4,50
1,90– 7,30
1,90–12,40
1,90–15,90
6,00–19,50
004
006
010
016
020
025
4
6
10
16
20
25
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,90–20,50
1,90–29,60
10,00–48,99
4,00–20,50
6,00–49,00
1,90– 7,30
7,30–19,60
002
003
005
035
036
601
801
16
20
32
19,05
25,40
10
25
–
–
–
–
–
–
–
6,55–12,50 602
19,60–49,00 8021)
10
25
1,95–12,60 701
12,60–20,50 702
lc
30
36
40
48
50
56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Válcová
31
34
34
34
34
24
33,30
45
70
70
70
70
40
70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8,20
20,30
24
33,30
–
–
40
70
–
–
–
–
16
16
–
13,5
47
47
50
50
–
–
–
–
903
904
905
906
10
12
16
20
–
–
–
–
–
–
–
–
40
45
48
50
–
–
–
–
–
–
–
–
Weldon
6,00–49,00 907
9,70–49,00 908
9,70–49,00 909
25
32
40
–
–
–
–
–
–
56
60
70
–
–
–
–
–
–
Weldon
1,95–16,59
1,95–20,50
6,00–26,60
9,70–34,50
9,70–42,70
405
406
407
408
409
16
20
25
32
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
40
45
45
55
Coromant
Whistle Notch
1,95– 9,00
1,95–12,59
1,95–16,59
1,95–20,50
6,00–49,00
9,70–49,00
603
604
605
606
607
608
10
12
16
20
25
32
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
45
48
50
56
60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Whistle Notch
1,95– 9,80
1,95–12,00
3,96–15,20
3,96–29,60
101
102
103
104
12,70
16
19,05
20
–
–
–
–
–
–
–
–
38,10
70
70
70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,96–20,50
6,00–49,00
6,00–49,00
9,70–49,00
9,70–49,00
9,70–49,00
204
205
206
207
208
209
19,05
25,40
28
31,75
36
38,10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
70
70
70
70
70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,90–12,00
1,90–15,20
6,00–26,00
8,70–32,60
11,90–49,00
3012)
3022)
3032)
3042)
3052)
16
20
28
36
48
–
–
–
–
–
112
126
126
162
166
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,90– 9,20
9,20–16,10
16,10–23,60
23,40–34,00
5012)
5032)
5042)
5052)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
84
84
131
200
–
–
–
–
–
–
–
–
KuΩel Morse
KuΩel Morse
KuΩel Morse
KuΩel Morse
l2
l1
dmm
l2
l1
D1
dmm
Typ
stopky
l21
dmm
l2
–
–
l21
1,95–12,59
1,95–12,59
1,95–16,59
1,95–20,50
dmm
l2
dmm
l2
dmm
lc
dmm
l2
dmm
l2
2
dmm
l2
dmm
l1
l2
1)
2)
–
–
–
–
–
1
3
4
4
Dodává se s unáπecím kolíkem.
Nastavitelné.
111
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 112
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlové vrtání
CoroGrip® hydraulické sklíèidlo pro nároèné pouΩití
CoroGrip je nejlepπí volbou drΩáku pøi pouΩívání dìlov˝ch vrtákù v obrábìcích centrech
s pøívodem chladící kapaliny vøetenem.
Hydraulické sklíèidlo CoroGrip kombinuje bezpeènost a pruΩnost v odolném novém
provedení. Maximální upínací síla a tuhost s individuálním vyváΩením kaΩdého kusu
pro maximální bezpeènost pøi vysok˝ch otáèkách.
Objednací informace viz nejnovìjπí katalog Rotaèní nástroje.
K drΩákùm CoroGrip doporuèujeme dìlové vrtáky s válcov˝mi unaπeèi.
Jednotka pro dodávání oleje pro
automatickou v˝mìnu nástrojù
Rozsah prùmìrù: 1,85 – 25,00 mm
l25
Rozsah
prùmìrù,
mm
Unaπeè
Stopka
Dc
dmm mm
10–25
1,85–25
Max.
otáèky
Max. tlak
Rozmìry, mm
KuΩel
ISO
1/min
MPa
D21
D22
d21
h21
l1
l21
l22
l23
l24
l25
40/50
10000
10
24
48
12
65
204,8
75
58,2
45
57
6
Pøi objednávání jednotky pro dodávání oleje pro automatickou v˝mìnu nástrojù
se obra∫te na nejbliΩπího zástupce Sandvik.
Zdroj oleje
Rozsah prùmìrù: 1,85 – 40,05 mm
Vypouπtìní
oleje
l21
Rozsah
prùmìrù,
mm
Unaπeè
Dc
dmm mm
1,85–25
10–28
25,01–40,05 28–38,1
1)
Velikost
jednotky
pro
dodávání
oleje1)
1
2
Stopka
Max.
otáèky
Max. tlak
Rozmìry, mm
KuΩel
Morse
1/min
MPa
D21
D22
l1
l2
l21
l22
Th
3
4
10000
4000
10
5
75
95
48
60
152
165
233
270
75
75
72
84
M12
M14
Jednotky pro dodávání oleje pro unaπeèe è. 002, 801, 802 jsou
skladové poloΩky.
Jiné jednotky pro dodávání oleje je moΩno získat na objednávku.
112
Pøíklad objednávky: 1 ks jednotky pro dodávání oleje, vel. 1
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 113
Dìlové vrtání
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pøísluπenství
Pouzdro vrtáku
Tìsnicí kotouè
Pouzdro vodítka
Pouzdro vrtáku
Tìsnicí kotouè1)
Dle DIN 179 rozπíøen˝ model vyroben˝ z
nástrojové oceli, prokalen˝.
Vyroben˝ ze speciálního plastu.
Pøi zadávání objednávky uveïte prùmìr vrtáku Dc.
Pøi zadávání objednávky uveïte rozmìr Dc.
Jednobøit˝
Dc
D1
l1
0,8– 1,099
1,1– 1,899
1,9– 2,699
2,7– 3,399
3,4– 4,099
4,1– 5,099
5,1– 6,099
6,1– 8,099
8,1–10,099
10,1–12,099
12,1–15,099
15,1–18,099
18,1–22,099
22,1–26,099
26,1–30,099
30,1–35,099
35,1–42,099
3
4
5
6
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
48
55
9
9
9
12
12
12
16
16
20
20
28
28
36
36
45
45
56
Dvoubøit˝
l2
Dc
D1
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc
D1
l2
2,0– 6,2
6,3–18,5
18,6–24,6
24,7–42,0
20
32
40
90
3
4
4
4
1)
Tìsnicí kotouè pøiléhá tìsnì ke stopce vrtáku a musí b˝t udrΩován
ve své poloze v komoøe na tøísky pomocí pøidrΩovacího uzávìru.
To zabraòuje pohybu kotouèe ve smìru posuvu tak, aby nevznikaly
problémy s tøískami.
Pouzdro vodítka
Vyroben˝ ze speciálního plastu
Pøi zadávání objednávky uveïte
prùmìr vrtáku Dc.
Rozsah
prùmìrù,
mm
Dc mm
2,0–12,0
2,0–25,0
2.0–37,0
D1
D2
l
l1
20
30
45
26
38
52
22
26
26
12
16
14
113
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 114
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlové vrtání
Øezné podmínky pro dìlové vrtáky 428.9 a 428.2
Tvrdost
Mìrná
øezná síla podle
Brinella
kc 0,4
CMC c. Materiál
Øezná
rychlost
Prùmìr vrtáku, mm
0,98-3,00
3,00-6,30
6,00-12,50
12,50-40,50
N/mm2
HB
Nekalená 0,1-0,25% C
Nekalená 0,25-0,55% C
Nekalená 0,55-0,80% C
2000
2100
2180
90-200 60-120
125-225 50-120
150-250 40-100
0,003-0,010
0,003-0,010
0,003-0,010
0,005-0,030
0,005-0,030
0,004-0,025
0,015-0,055
0,015-0,055
0,010-0,050
0,020-0,110
0,020-0,110
0,020-0,100
Nízkolegovaná
Nekalená
Kalená a popuπtìná
2100
2775
150-260 40-120
220-450 40-120
0,003-0,010
0,003-0,010
0,004-0,030
0,004-0,025
0,010-0,055
0,010-0,050
0,020-0,110
0,020-0,100
03.11
03.21
Vysocelegovaná
VyΩíhaná
Kalené nástrojové oceli
2500
3750
150-250 40-100
250-350 50-100
0,003-0,010
0,003-0,010
0,004-0,025
0,005-0,025
0,010-0,050
0,015-0,050
0,020-0,100
0,030-0,100
06.1
06.2
Odlitky
1800
Nelegovaná
Nízkolegovaná (obsah legovacích prvkù <5%) 2100
90-225 50-120
150-250 40-100
0,003-0,010
0,003-0,010
0,005-0,030
0,004-0,025
0,015-0,055
0,010-0,050
0,020-0,110
0,020-0,100
05.11
Válcovaná/kovaná
Feritická, martensitická
Nekalená
2300
150-270 40- 90
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
05.21
Válcovaná/kovaná
Austenitická
2600
150-275 40- 90
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
K
07.1
07.2
Kujná
Feritická
Perlitická
950
1100
110-145 70- 90
150-270 60- 90
0,005-0,010
0,004-0,010
0,008-0,030
0,005-0,030
0,020-0,070
0,010-0,070
0,050-0,190
0,030-0,190
Litina
ISO
08.1
08.2
ˇedá
Nízká pevnost v tahu
Vysoká pevnost v tahu
1100
1290
150-220 60- 90
200-330 15- 90
0,004-0,010
0,003-0,010
0,005-0,030
0,003-0,030
0,010-0,070
0,005-0,070
0,030-0,190
0,010-0,190
09.1
09.2
Nodulární
Feritická
Perlitická
1050
1750
125-230 70- 90
200-300 60- 90
0,005-0,010
0,004-0,010
0,008-0,030
0,005-0,030
0,020-0,070
0,010-0,070
0,050-0,190
0,030-0,190
N
30.21
Slitiny hliníku
Odlévané, nevystárnuté
750
40-100 65-300
0,005-0,015
0,005-0,040
0,020-0,070
0,030-0,150
33.1
33.2
Mìd a slitiny mìdi
Dobøe obrobitelné slitiny Pb >1%
Mosaz a olovìné bronzy Pb ≤1%
700
700
70-160 65-300
50-200 65-300
0,005-0,015
0,005-0,015
0,005-0,040
0,005-0,040
0,020-0,070
0,020-0,070
0,030-0,150
0,030-0,150
20.11
Na bázi Ωeleza
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3000
180-230 10- 40
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
20.21
Na bázi niklu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3320
140-300 10- 40
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
20.31
Na bázi kobaltu
≥íhané nebo tepelnì zpracované
3300
180-230 10- 40
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
23.21
Titan
Alfa, blízké alfa a alfa + beta slitiny vyΩíhané 1675
Rm3)
600-1100 20- 50
0,003-0,008
0,004-0,025
0,010-0,040
0,020-0,100
Ocel
P
NeΩelezné kovy
Korozivzdorná
ocel
M
Tepelnì odolné super
slitiny
S
01.1
01.2
01.3
Nelegovaná
02.1
02.2
Grafy viz strana 115.
P
K
N
114
Øezné podmínky pro dvoubøité dìlové vrtáky 428.2
Vhodné jen pro materiály s krátkou tøískou, pouΩijte stejnou
øeznou rychlost (vc) jako 428.9 a zvyπte posuv (fn) o 30-50%.
vc m/min
1) Posuv, f mm/ot.
n
109-116.Tj
03-09-05
10.14
Sida 115
Dìlové vrtání
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Grafy pro dìlové vrtáky 428.9 a 428.2
Èist˝ v˝kon
Pøímost
Pc kW
Pøímost díry závisí na rùzn˝ch faktorech, jako napø.:
– prùmìr a hloubka díry
– zpùsob obrábìní a øezné podminky
– kvalita a homogenita materiálu obrobku
– stav stroje
– pouzdro vrtáku
Pc + Pµ =
9
fn x vc x Dc x kcfz
240 x 103
x 1,34
8
mm
7
0,06
6
0,05
5
0,04
4
0,03
3
2
0,02
1
0,01
0
0
0 3
6
8
10
12
14
16
18
20
Dc mm
0
250
500
750
Dc mm
Hloubka díry
Prùmìr vrtáku
Prùtok øezné kapaliny
Tlak chladicí kapaliny
q l/min
P MPa
160
16
140
120
100
90
12
1 MPa = 1,0 N/mm2
1 MPa = 10 Bar
9
80
60
6
40
20
2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Dc mm
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Prùmìr vrtáku
Terminologie a jednotky
Dc
Prùmìr vrtáku
ap
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
mm
mm
m/min
1/min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
N/mm2
V tìchto diagramech jsou uvedeny nominální hodnoty, které
není nutno brát jako striktní doporuèení. Uvedené hodnoty je
moΩno upravit podle podmínek obrábìní, napø. podle druhu
obrábìného materiálu.
Dc mm
Prùmìr vrtáku
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
Podot˝káme, Ωe jsou uvedeny pouze hodnoty èistého
jmenovitého v˝konu. Je proto nutno poèítat s korekcemi
na úèinnost stroje a na opotøebení bøitu.
115
109-116.Tj
03-09-05
✍
116
10.14
Sida 116
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 117
Obsah
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní prùvodce
Vrtací systémy a metody
118–121
Kvalita díry
122
Nastavení správné støedové polohy
123
Pøíklady zvláπtních aplikací
124
Chladicí kapalina
125–127
Ejektorov˝ systém
128–131
Systém s jednou trubkou - STS
132–133
Pouzdro a nastavení vrtáku
134–135
Pokyny pro obrábìní
136–137
Volba øezn˝ch podmínek
138–139
Systém dìlového vrtání
140–141
Dìlové vrtání v obrábìcích centrech
142
Dìlov˝ vrták – vybavení na pøeostøování
143
Pøeostøování jedno/dvoubøit˝ch dìlov˝ch vrtákù
144–145
VyváΩené a nevyváΩené vrtáky
146
V˝poèty øezn˝ch podmínek
147
Øezné síly
148
Závady a jejich odstraòování
149–150
Pøevodní tabulka materiálov˝ch skupin
151–155
Upínání VBD
156
Bezpeènostní informace
157
117
117-162.Tj
03-09-05
10.26
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 118
Aplikaèní pøíruèka
Vrtání hlubok˝ch dìr
Obvyklé pøípady vrtání hlubok˝ch dìr jsou charakteristické poΩadavky na vysok˝ úbìr kovu v kombinaci
s velkou pøesností, tj. nároky na pøímost díry, rozmìrové
tolerance a kvalitu povrchu. Extrémní podmínky, za
nichΩ se vrtají hluboké díry, pøedstavují vysoké nároky
na nástroj, obrábìcí stroj a související vybavení.
Vrtání hlubok˝ch dìr se vyuΩívá v øadì oborù, napø. v
oceláøství, jaderné energetice, leteckém a kosmickém
prùmyslu, tìΩbì ropy a zemního plynu. Jsou kladeny
velké nároky na kvalitu i na tolerance rozmìrù a tvaru.
Obrobky b˝vají velmi drahé a zmetky
vìtπinou mají pøímé ekonomické
dopady. Proto má spolehlivost celé
operace vysokou prioritu. To vπe
dohromady znamená, Ωe nástroje
a vrtné systémy vyvinuté k pokrytí
tìchto poΩadavkù nabízejí vlastnosti,
které jsou v urèit˝ch aplikacích
v˝hodné i pøi vrtání mìlk˝ch dìr.
118
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 119
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Vrtání hlubok˝ch dìr nástroji Sandvik Coromant
KdyΩ hovoøíme o hlubok˝ch dírách,
myslíme velk˝ pomìr hloubky k
prùmìru díry.
Vrtání hlubok˝ch dìr je preferovaná
metoda obrábìní dìr hlubπích neΩ
10 x prùmìr. Pøi vrtání musí b˝t tøísky
rozlámány, aby mohly odcházet aniΩ
by se zasekly a ovlivnily povrch vrtané
díry.
Pøi vrtání hlubok˝ch dìr se vyvinuly
tøi systémy zajiπ∫ující pøívod øezné
kapaliny a odvod tøísek, které
umoΩòují bezproblémové vrtání dìr
o hloubce více neΩ 100 x prùmìr.
Ejektorov˝ systém
Systém STS
• Ejektorov˝ systém
(systém dvou trubek)
• Systém s jednou trubkou (STS)
• Systém dìlového vrtání
Sandvik Coromant je vedoucí svìtov˝
v˝robce nástrojù pro vrtání hlubok˝ch
dìr tìmito systémy.
Nástroje jsou k dispozici ve standardním, speciálním nebo ”na míru”
provedení s vynikajícím celosvìtov˝m
programem dodávek a sluΩeb.
Systém dìlového vrtání
Kdy vybrat ejektorov˝ systém a kdy STS
Ejektorov˝ systém:
STS systém:
Systém dìlového vrtání:
• NevyΩaduje Ωádné tìsnìní
obrobkem a pouzdrem vrtáku.
• Lze jej snadno pøizpùsobit
stávajícím strojùm a je v˝hodn˝ na
bìΩn˝ch soustruzích,
soustruΩnick˝ch centrech,
obrábìcích centrech a
vodorovn˝ch vyvrtávacích strojích.
• Pro obrábìní obrobkù, kde mohou
vznikat problémy s tìsnìním.
• Lze pouΩívat s v˝hodou tam, kde
je moΩné pro vedení pouΩít
pøedvrtanou díru místo pouzdra
vrtáku, napøíklad v obrábìcích
centrech.
• U materiálù se πpatn˝m utváøením
tøísky, napø. korozivzdorné oceli a
nízkouhlíkové oceli.
• U materiálù s nerovnomìrnou
strukturou kde nastávají problémy
s lámáním tøísek.
• V˝hodnìjπí pro velké v˝robní
série.
• Stejnorodé a extrémnì dlouhé
obrobky.
• Pro prùmìry dìr pøes 200 mm.
• Pro malé prùmìry.
• Lze snadno vyuΩít v obrábìcím
centru s vyuΩitím pøedvrtané díry
jako vodící díry.
• Poznámka: vyΩaduje vysokotlak˝
pøívod chladicí kapaliny.
• VyΩaduje speciální stroj na vrtání
hlubok˝ch dìr.
119
117-162.Tj
03-09-05
10.26
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 120
Aplikaèní pøíruèka
Pøehled nástrojù
K dispozici je πiroká nabídka nástrojù s rùzn˝mi typy vrtákù i rozsahy prùmìrù.
Dneπní v˝robní program pokr˝vá prùmìry 0,98 aΩ 278,99. Vìtπí rozmìry jsou k
dispozici na vyΩádání.
Dìlov˝ vrták
Rozmezí prùmìrù 0,98–40,50 mm
100 x Dc
Produktivita
IT9
Ra 0,1–3,20 µm
Vrtací hlava s pájen˝mi VBD
Ejektor
424.6
Rozmezí prùmìrù
18,40–65,00 mm
100 x Dc
STS
420.6
Rozmezí prùmìrù
15,60–65,00 mm
150 x Dc
Produktivita
IT9
Ra 2 µm
CoroDrill™
Ejektor
800.24
Rozmezí prùmìrù
25,00–65,00 mm
100 x Dc
STS
800.20
Rozmezí prùmìrù
25,00–65,00 mm
150 x Dc
Produktivita
T-MAX hlava
Ejektor
424.10
Rozmezí prùmìrù
63,50–130,00 mm
100 x Dc
STS
424.10
Rozmezí prùmìrù
63,50–130,00 mm
150 x Dc
IT10
Ra 2 µm
Produktivita
Hlavy T-MAX pro vrtání
do pøedvrtan˝ch dìr
IT10
Ra 3 µm
IT9–10
Ra 1 µm
Hlavy T-Max mimo standardní rozmezí lze objednat jako provedení
na míru nebo speciální provedení. Podrobnosti o moΩnostech vám
sdìlí obchodní zástupce Coromant.
120
Ejektor
424.31F
Rozmezí prùmìrù
20,00–124,00 mm
100 x Dc
STS
424.31F
Rozmezí prùmìrù
20,00–124,00 mm
150 x Dc
424.31
Rozmezí prùmìrù
65,00–183,90 mm
100 x Dc
424.31
Rozmezí prùmìrù
65,00–278,99 mm
150 x Dc
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 121
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Metody obrábìní hlubok˝ch dìr
Vrtání pevn˝m vrtákem
Vrtání do plného materiálu je
nejbìΩnìjπí zpùsob. Pøedstavuje
obrobení díry v plném materiálu.
Vrtání pevn˝m vrtákem
Èasto jsou prùmìr díry, pøímost a
jakost povrchu tak dobré, Ωe uΩ
není potøebné Ωádné dalπí obrábìní.
Vrtání s pøedvrtanou dírou
Vrtání s pøedvrtanou dírou se bìΩnì
pouΩívá k dosaΩení lepπích povrchù
a tolerancí pøi obrábìní kovan˝ch,
odlévan˝ch, lisovan˝ch nebo protlaèovan˝ch souèástí.
Vrtání s pøedvrtanou dírou
Kalení, popouπtìní, Ωíhání pro
odstranìní pnutí nebo jiné operace
se nìkdy provádìjí mezi vrtáním a
vyvrtáváním.
Je-li v˝kon stroje nedostateèn˝ pro
vrtání plného materiálu v jedné
operaci, lze díru pøedvrtat mal˝m
vrtákem a potom zvìtπit na
poΩadovan˝ prùmìr.
Trepanaèní vrtáky
Zvláπtì v pøípadì drahého materiálu,
je správné jádro zachránit a pouΩít
pro jiné úèely.
Poznámka:
V pøípadì vrtání slep˝ch dìr je nutn˝
zvláπtní nástroj, kter˝ jádro
“podsekne“.
V hlubok˝ch dìrách se jádro vlastní
hmotností vychyluje a musí b˝t
podepøeno, jinak vzniknou problémy
s lámáním VBD.
Vrtání køíΩov˝ch dìr
KøíΩení dìr se vyuΩívá v øadì
aplikací, napøíklad pøi vrtání základù
forem, ve kter˝ch jsou kanály pro
chladicí kapalinu i odlévan˝ materiál.
Vrtání køíΩov˝ch dìr
Dalπím pøíkladem jsou pneumatické
a hydraulické souèásti.
Tuto operaci lze provést dìlov˝m
vrtákem nebo pomocí STS.
➞ ➞
➞
Vrtání na jádro se provádí bez
pøedvrtání, ale namísto odvrtání
veπkerého materiálu ve formì tøísky,
nástroj uprostøed díry ponechává
kompaktní jádro. Tato metoda se
uΩívá hlavnì tam, kde je omezen
v˝kon stroje, protoΩe je potøebn˝
v˝kon niΩπí neΩ pøi vrtání do plného
materiálu. V pøípadì velk˝ch a
nákladn˝ch obrobkù mùΩe b˝t
obtíΩné získat vhodn˝ vzorek
materiálu. Jádro lze pak pouΩít na
vzorky pro zkouπky pevnosti v tahu
a materiálovou anal˝zu.
Trepanaèní vrtáky
Adaptér pro vrtání køíΩov˝ch dìr
121
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 122
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Faktory ovlivòující pøímost dìr
1. Nástroj
1
2. Rotace
8
3. Posuv
2
4. Obrobek
4
5
3
5. Tlumiè vibrací
6. Pevná opìra
9
6
7. Objímka
8. Tlaková hlava
9. Obrábìcí stroj
7
Díra – pøímost ovlivnìná rotací obrobku/vrtáku
Hloubky dìr 50/100 x prùmìr lze vrtat
ejektorovou metodou a hloubky 100 x
prùmìr pomocí STS.
Dìlov˝m vrtákem lze dosáhnout
následující hloubky dìr:
• Nerotující vrták bez opory:
50–80 x prùmìr
• Rotující vrták bez opory:
30–40 x prùmìr
Dvojitá rotace
- vrták /obrobek
• Nejlepπí pøímost se dosahuje
pøi protirotaci, tj. kdyΩ se vrták i
obrobek otáèejí, ale v opaèném
smìru.
Nejlepπí pøímost
S nìkolika oporami pro vrtací trubku
lze tyto hodnoty v díøe pøekraèovat.
Faktory ovlivòující kruhovitost díry
jsou obecnì tytéΩ jako pøi vrtání
krátk˝ch dìr.
Rotující obrobek
U nerotujícího vrtáku se odchylka
od pøímosti díry zpravidla vyjadøuje
zjednoduπenì jako 0,1-0,3 mm/ metr
vrtané délky.
Pøímost díry je pøi vrtání hlubok˝ch
dìr kritiètìjπí, vzhledem k hloubkám
díry.
Opotøebená nebo nesprávnì uloΩená
pouzdra vrtákù ovlivòují nepøíznivì
pøímost dìr.
• Druhá nejlepπí pøímost se
dosahuje s rotujícím obrobkem.
Druhá nejlepπí pøímost
U hlubok˝ch dìr, kde se na pøímost
klade velk˝ dùraz, mohou pøímost
znaènì zlepπit dodateèné opory.
Pøímost díry se nesmí plést s
radiálním pøesazením vstupu
a v˝stupu.
Rotující vrták
Nejhorπí pøímost
122
• Nejhorπí pøímost se dosáhne
s rotujícím nástrojem.
S rotujícím vrtákem se pomìrnì
dobrá pøímost dosahuje u krátk˝ch
dìr, ale u dlouh˝ch dìr se znaènì
zhorπuje kvùli prùhybu vrtací trubky.
U rotujících vrtákù lze zhruba pøedpokládat odchylku 0,3–1,0 mm/metr
vrtané délky.
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 123
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Nastavení správné støedové polohy
Vzhledem k velkému pomìru hloubky a prùmìru díry a k
poΩadované vysoké pøesnosti je nutno bìhem obrábìní
vrták podepøít. K tomu slouΩí vodítka, která nejen vyvaΩují
øezné síly, ale také vedou vrták vùèi povrchu vrtané díry.
Vrták vstupuje do zábìru v pouzdru, jehoΩ úkolem je vést
a podporovat vrták od prvního vniknutí do materiálu aΩ po
dosednutí vodítek na vrtan˝ materiál.
Vrtání hlubok˝ch dìr by pokud moΩno nemìlo zaèínat ani
konèit na πikm˝ch plochách. Pokud je nutné vniknutí do
πikmé plochy, lze pouΩít ejektorov˝ systém s tím, Ωe
konstrukce pouzdra vrtáku musí odpovídat sklonu povrchu
obrobku. Kromì toho se u πikm˝ch povrchù a køíΩen˝ch
dìr doporuèuje pøídavné vodítko.
Doporuèené nastavení
Max. 0,02 mm
Minimalizací této hodnoty
dosáhnete nejlepπí pøesnosti
polohy a stability vrtání
Vibrace
Smìr posuvu
Vibrace mohou zhorπit
kvalitu obrobeného
povrchu i kvalitu díry.
Vibrace lze odstranit
tlumièem vibrací, viz téΩ
strana 133. Objednací
informace viz strana 76.
5
6
3
2
4
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tìleso
Kleπtina
Seøizovací krouΩek
LoΩisko
Tlaková matice
Opìrn˝ krouΩek
123
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 124
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Konstrukce nástroje – pøímost díry
V konkrétních pøípadech, jako jsou napø. vnikání do πikmého povrchu, køíΩové díry
nebo vrtání do pøedvrtané díry velkého prùmìru pøi velké hloubce díry, lze vyuΩít dalπí
vodítka. V posledním z uveden˝ch pøíkladù pøídavná vodítka pomohou zlepπit pøímost
díry tím, Ωe nesou hmotnost vrtáku a trubek. Pøi vrtání do pøedvrtané díry s malou
hodnotou ap (radiální hloubka øezu) pøídavná vodítka zlepπují pøímost.
Pøídavné
vodítko
Obrobek
Konfigurace obrobku
Pøi vrtání díry poblíΩ okraje obrobku zpùsobí teplo
vznikající v øezu odchylku polohy smìrem k tenèí stìnì.
Tomu lze zabránit upnutím vìtπího kusu materiálu k
tenèímu okraji.
Ocelov˝ díl upnut˝ na
dotek s obrobkem za
úèelem chlazení
Díra poblíΩ okraje obrobku
Díra v koníku
BìΩná díra v koníku mùΩe zpùsobit
problémy s vnikáním do obrobku.
max l/2
Mezilehlá VBD se dostane
do zábìru døíve neΩ
støedová, coΩ mùΩe v
místech mimo vodítko
zpùsobit vych˝lení vrtáku.
Pokud nejprve pøedvrtáte
díru vìtπího prùmìru,
dostane se do zábìru
jako první obvodová VBD a
vytvoøí øeznou sílu pùsobící
správn˝m smìrem.
Vrták bude fungovat
jako protismìrn˝.
Pøekr˝vající se díry
Pokud potøebujete vyvrtat díru zasahující do jiné díry, lze to provést, pokud do první díry zasunete zátku.
Tyèov˝ materiál,
kter˝ zaplní
první díru.
124
Druhou díru
lze vyvrtat bez
pøeruπování øezu.
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 125
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pøíklad systému chlazení
Varovná svìtla
Vyjímateln˝ koπ na tøísky
Mìøiè tlaku
Tlaèítkov˝ vypínaè
Zapouzdøení NEMA
12 s vypinaèem
motoru
Filtr
Elektromotor
Objemové èerpadlo
Indikace nízké/vysoké
hladiny chladicí
kapaliny
Kohout
Systém chlazení
Chlazení má ve vrtacím systému tento úèel:
– podporu a mazání podloΩek
– zlepπení Ωivotnosti nástroje
– rozptylování tepla
– odvod tøísek
Systém chlazení musí zajistit pøimìøenou dodávku èisté
chladicí kapaliny k nástroji pod správn˝m tlakem a se
správnou teplotou. Mnohé materiály lze vrtat ejektorov˝m
systémem s emulzí, která by mìla obsahovat pøísady pro
vysoké tlaky (EP). Informace lze získat od vám nejbliΩπího
zástupce Sandviku.
Vysokotlaké èerpadlo
Dva základní parametry jsou tlak a mnoΩství. V systému
s jednou trubkou lze pouΩívat rùzné druhy èerpadel pro
chladicí kapalinu jako zubová nebo πneková èerpadla a
pro poΩadavky na vìtπí mnoΩství chladicí kapaliny lze
spojit do rozvodu dvì nebo více èerpadel.
Aby nedocházelo k nadmìrnému opotøebení je dùleΩité,
aby byla èerpadla pro konkrétní chladicí kapalinu
opatøena správn˝m tìsnìním. Navíc, pokud se pouΩívá
emulze, je dùleΩité zajistit, aby roztok poskytl dostateèné
mazání.
Chladicí kapalina
Kvalita díry vrtané pomocí nástroje s opìrn˝mi
podloΩkami jako je vrták STS nebo ejektorov˝, závisí
z èásti na jakosti chladicí kapaliny. Na trhu existují
speciální øezné oleje pro metody vrtání hlubok˝ch dìr,
jeΩ obsahují pøísady EP (Extreme Pressure) pro extrémní
teploty na bøitu a extrémní tlaky na opìrn˝ch podloΩkách.
JestliΩe se zvolí emulze, má b˝t koncentrace alespoò 1:10.
Filtrace chladicí kapaliny
Existují dva dùleΩité dùvody pro dobrou filtraci chladicí
kapaliny. Za prvé, poΩadovan˝ povrch vrtané díry a
nadmìrné opotøebení opìrné podloΩky. Za druhé,
zabránit opotøebení nebo i poπkození vysokotlakého
èerpadla. NejbìΩnìji se pouΩívají pásmové filtry,
nohavicové filtry, automatické filtry a magnetické filtry.
Správná filtrace chladicí kapaliny, na hodnotu 10–20 µm,
zvyπuje Ωivotnost nástroje.
Zásobník – objem nádrΩe
Objem nádrΩe má b˝t asi desetkrát vìtπí neΩ je minutov˝
v˝tlaèn˝ v˝kon èerpadla, aby se umoΩnilo usazování
neèistot a odvod tepla. V mnoha pøípadech má nádrΩ
nádobu na tøísky nad sekcí pro zneèiπtìnou chladicí
kapalinu. Sekce èisté chladicí kapaliny má pøepáΩky
umoΩòující únik veπkerého vzduchu z kapaliny.
V˝mìna tepla
Témìø veπkerá energie vloΩená do tvorby tøísky plus
znaèn˝ díl energie vydávané èerpadlem se mìní na
teplo absorbované chladicí kapalinou. KdyΩ teplota
chladicí kapaliny pøekroèí 55° C, nástroj a èerpadlo
nemají správné mazání a chladicí kapalina velmi
rychle degraduje. Nejlepπí v˝sledky se dosahují pøi
teplotì 30-40° C. Velká nádrΩ mùΩe zajistit dostateèné
chlazení z cirkulace vzduchu ve v˝robnì. V kontinuální
v˝robì se vπak doporuèuje zajiπ∫ovat nucenou v˝mìnu
tepla jínou kapalinou nebo vzduchem.
125
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 126
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Objem nádrΩe – chladicí v˝kon
Objem nádrΩe má b˝t dostateèn˝, aby zajistil efektivní
filtraci a chlazení. BìΩnì je nutn˝ filtr pro oddìlování tøísek
a mal˝ch èásti z chladicí kapaliny. BìΩnì má b˝t nádrΩ na
chladicí kapalinu desetkrát vìtπí, neΩ je v˝kon èerpadla.
Doba zádrΩe v nádrΩi má b˝t 5 aΩ 10 minut, aby bylo
chlazení úèinné.
Jak jsme jiΩ uvedli, má se teplota chladicí kapaliny
pohybovat v rozmezí 30–40° C. Faktory, jeΩ mají topn˝
nebo chladicí úèinek ve spojitosti s vrtáním hlubok˝ch
dìr, jsou uvedeny v tabulkách.
NádrΩ se ohøívá:
– Energií vrtání, jeΩ se generuje pouze bìhem doby,
kdy je vrták v øezu. ProtoΩe to je nejvìtπí zdroj tepla,
je doba øezu zcela rozhodující pro ohøev nádrΩe.
– Energií èerpání. Veπkerá energie èerpání se mìní
na teplo, z nìhoΩ 95 % absorbuje chladicí kapalina.
NádrΩ se chladí:
– NádrΩ pøedává teplo do okolí, jakmile teplota chladicí
kapaliny stoupne nad teplotu okolí. Je-li nádrΩ uzavøená
ztráta tepla se znaènì sniΩuje.
– Obrobek je obecnì na teplotì okolí a má chladicí
úèinek. V tabulkách se tento chladicí efekt vypoèítává
pro obrobek následujících rozmìrù:
Vnìjπí prùmìr = 2 x prùmìr díry Délka = 20 x prùmìr
díry.
Max. doba øezu bez pøídavného chlazení
Pro v˝poèet èasu T, kter˝ je potøebn˝ ke zv˝πení teploty
nádrΩe z 20 °C na 50 °C se pouΩívá tento vzorec:
Olej:
Voda:
T = 14,25 x V hodin
P
Ohøívací v˝kon
V˝kon chlazení
Pøebytek tepla
kW
kW
kW
Dc mm
Prùmìr
Èerpadlo Celkem Obrobek
Vrtání STS
20
6
9
30
9
10
40
12
12
60
18
15
70
21
17
100
30
20
120
36
20
150
45
20
200
60
20
250
65
20
300
90
20
400
120
20
Ejektorové vrtání
20
6
2
30
9
2
40
12
3
60
18
4
70
21
4
100
30
5
120
36
5
150
45
6
200
60
7
250
75
9
Trepanaèní vrtáky
120
35
20
150
37
20
200
47
20
250
50
20
300
52
20
400
54
20
NádrΩ m3
NádrΩ m3
1
8
30
1
kde V je objem nádrΩe v m3 a P je v˝sledn˝ ohøívací
pøíkon v kW.
Pøíklad:
Vrtání díry prùmìr 100 mm do plného materiálu pomocí
ejektorového systému. Skuteèná doba øezu se odhaduje
na 50 %. Objem nádrΩe je 8 m3.
Ohøívací pøíkon, celkem
16 kW
6 kW
– V˝kon chlazení, celkem
Nadbyteèné teplo musí b˝t odvedeno 10 kW
KdyΩ se pouΩívá olej, trvá
= 11 hodin
neΩ se nádrΩ zahøeje na 50° C. Znamená to, Ωe v
jednosmìnném provozu není tøeba Ωádné dalπí chlazení.
30
12
7
16 11
20 15
28 23
33 28
43 38
49 44
56 51
69 64
81 76
95 90
110 105
15
19
24
33
38
50
56
65
80
95
110
130
1
1
2
3
3
5
5
7
9
12
13
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
11
15
22
25
35
41
51
67
81
1
1
2
3
3
5
5
7
9
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
5 –
–
8
3 –
11
6 –
17 12 3
20 15 6
28 23 14
34 29 20
42 37 28
56 51 42
67 62 53
55
57
67
70
72
74
5
7
9
12
13
18
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
16
16
16
16
16
16
48
48
56
56
57
54
43
43
51
51
52
40
–
2
6
14
19
29
35
42
55
67
81
96
34
34
42
42
43
40
Koeficienty ohøevu a chlazení pøi 100 % dobì øezu.
Chladicí úèinky jsou vypoèteny pøi teplotì nádrΩe 50° C.
Prùmìr
vrtáku
Ohøívací v˝kon V˝kon chlazení
Pøebytek tepla
kW
kW
kW
NádrΩ m3
1
8
30
NádrΩ m3
1
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
5
7
9
13
16
21
24
28
35
41
48
56
1
3
5
9
12
17
20
24
31
37
44
52
–
–
–
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2
3
5
8
9
14
16
20
28
34
–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
24
24
28
28
28
28
20
20
24
24
24
24
Vrtání STS
20
7
30
9
40
11
60
15
70
18
100
23
120
26
150
30
200
37
250
43
300
60
400
60
Ejektorové vrtání
20
4
30
5
40
7
60
10
70
11
100
16
120
18
150
22
200
30
250
36
Trepanaèní vrtáky
120
26
150
26
200
30
250
30
300
30
400
30
Koeficienty ohøevu a chlazení pøi 50 % dobì øezu.
Chladicí úèinky jsou vypoèteny pøi teplotì nádrΩe 50° C.
126
8
Dc mm
T = 33,8 x V hodin
P
T = 14.25 x V =14.25 x 8
P
10
Prùmìr
vrtáku
1
4
5
10
12
16
24
30
30
3
6
11
14
18
25
32
38
46
4
6
10
18
22
12
12
18
18
18
18
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 127
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Typy øezné kapaliny
Èisté øezné oleje: tj. oleje bez pøidání vody, jsou èasto
kombinací minerálních olejù a mastn˝ch olejù s dalπími
EP pøísadami (pro extrémní tlak). Tuto smìs je nutno
skladovat pøi teplotì 30 – 40° C, jinak se rozkládá.
Olejové øezné kapaliny prodluΩují Ωivotnost nástroje,
zrovnomìròují vytváøení tøísky a lépe se s ními pracuje,
ve srovnání s emulzemi.
Olejové emulze: jsou smìsi vody jako nosného média
s olejem, které kombinují mazací úèinek oleje s tepelnou
kapacitou vody. K udrΩení smìsi se musí pøidávat øada
pøísad, napøíklad emulgátorù, mazadel, antibakteriálních
èinidel a EP aditiv. Tyto pøísady se dodávají jako koncentráty,
které musí uΩivatel peèlivì dávkovat podle pøesného
receptu a v èistém, kontrolovaném prostøedí.
Emulze mohou b˝t vhodnìjπí pro rychloobrábìní, nebo
v situacích, kde je více strojù napájeno z centrálního
rozvodu kapaliny. Emulze pøi pouΩívání obrobek èistí,
zatímco oleje ne. Na druhou stranu mùΩe b˝t ale jejich
pøíprava komplikovaná, musí b˝t peèlivì sledovány a
udrΩovány, a to pøi pouΩívání i pøi odstavení strojù.
Doporuèení
Olej: je první doporuèenou volbou z následujících dùvodù:
– Delπí Ωivotnost nástroje. Rozdíl mùΩe b˝t velmi
v˝znamn˝ a pøirozenì závisí na druhu øezného oleje
a emulze. BìΩnì se vπak pøi pouΩití oleje dosahuje o
30 % vyππí trvanlivost bøitu nástroje.
– Rovnomìrnìjπí utváøení tøísky a vìtπí rozsah utváøení
tøísky.
– Pokud se pouΩívá emulze, existuje riziko rozloΩení
emulze, jestliΩe stroj nepracuje nepøetrΩitì.
Pøi odstávce stroje je nádrΩ s emulzí nutno
provzduπòovat, aby se zabránilo separaci vrstev.
Emulze: doporuèuje se jako druhá volba.
Argumenty pro pouΩití emulze jsou tyto:
– PouΩití oleje mùΩe b˝t sloΩité, jestliΩe se vrtání provádí
na v˝robní lince nebo nìkolika strojích s centrálním
systémem.
– Vrtání se provádí na obrábìcím centru, kde vìtπina
operací jsou vysokorychlostní sekundární operace.
– Pøi pouΩití emulze se obrobek pøi obrábìní èistí.
KdyΩ se pouΩívá olej, mùΩe b˝t nìkdy nutné pøed
dalπí operací nebo uloΩením obrobek vyèistit.
vc m/min
Olej
Emulze
Vìtπí oblast
utváøení tøísek pøi
pouΩití èistého oleje
fn mm/ot.
127
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 128
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Ejektorov˝ systém
Ejektorov˝ systém je jednoduch˝ a
lze jej levnì nasadit u strojù s
vodorovn˝m vøetenem (soustruhy a
obrábìcí centra). Systém se skládá
z hlavy vrtáku, vnìjπí trubky, vnitøní
trubky, konektoru, kleπtiny a tìsnící
objímky.
Sklíèidlo
Obrobek
Hlava vrtáku je zaπroubována do
vnìjπí trubky pomocí ètyøchodého
plochého závitu.
Pro rùzné rozsahy prùmìrù, tj.
prùmìry vnìjπích trubek, se kleπtina
a tìsnící objímka musejí mìnit.
Vnìjπí trubka a vnitøní trubka jsou
upevnìny ke konektoru pomocí
kleπtiny a tìsnící objímky.
Pevná
opìra
Pouzdro
vrtáku
Vnìjπí
trubka
Vstup
chladicí
kapaliny
Kleπtina
Tìsnící pouzdro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlava vrtáku
Konektor pro
nerotující nástroj
Vnitøní trubka
Ejektorov˝ systém
• NevyΩaduje Ωádné tìsnìní obrobkem a pouzdrem
vrtáku.
• Lze jej snadno pøizpùsobit stávajícím strojùm a je
v˝hodn˝ na bìΩn˝ch soustruzích, soustruΩnick˝ch
centrech, obrábìcích centrech a vodorovn˝ch
vyvrtávacích strojích.
128
• Pro obrábìní obrobkù, kde mohou vznikat
problémy s tìsnìním.
• Lze pouΩívat s v˝hodou tam, kde je moΩné pro
vedení pouΩít pøedvrtanou díru místo pouzdra
vrtáku, napøíklad v obrábìcích centrech.
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 129
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Spojka pro nerotující vrták
Polohování pouzdra vrtáku pøi ejektorovém vrtání
max 1,0 mm
min 5,0 mm
Pøi pouΩívání ejektorového systému není mezi obrobkem
a pouzdrem vrtáku potøebné Ωádné tìsnìní. Pouzdro
vrtáku má b˝t nastaveno co nejblíΩe obrobku a, ponìvadΩ
jsou opìrné podloΩky pomìrnì krátké, nemá vzdálenost
pøesáhnout 1,0 mm, aby se zajistilo dobré poèáteèní
zaøezávání.
Vrtání se nemá zahajovat ani pøeruπovat na πikm˝ch
koncov˝ch plochách. Je-li taková operace nezbytná
má pouzdro odpovídat úhlu èela obrobku. Pro vrtání
do πikmé plochy a pro vrtání pøes pøíèné otvory se
doporuèuje pøidat dalπí opìrnou podloΩku.
Pro úèinnou dodávku chladicí kapaliny má b˝t délka
pouzdra nejménì o 5,0 mm delπí neΩ délka o níΩ
hlava vrtáky vyènívá z èela vnìjπí trubky.
Pro aplikace s rotujícím vrtákem je dùleΩité, aby
se opìrné podloΩky vrtáku opíraly o pouzdro vrtáku.
Jinak se obvodová VBD zaøízne do pouzdra vrtáku
a zvìtπí je, coΩ bude mít za následek, Ωe vrták pøi
poèáteèním zaøezávání nebude mít dostateènou oporu.
129
117-162.Tj
03-09-05
10.25
Sida 130
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Ejektorové vrtání pomocí moderních strojù
Pøedvrtáním vodícího otvoru pomocí vrtáku Coromant U se odstraní potøeba
pouΩívat samostatné pouzdro vrtáku a umoΩní se ejektorové vrtání na
moderních NC soustruzích a obrábìcích centrech.
Vodicí díry pro ejektorové vrtání
Zpùsob pøípravy vodicích dìr:
Hluboká vodicí díra se vyΩaduje v pøípadì, Ωe se nepouΩívá
pouzdro pro vedení chladicí kapaliny. Tolerance díry je vùèi
vrtanému prùmìru plusová.
Vrtání hluboké vodící díry
4
2
0
2
4
+ 0,05
0
Vodící
díra
Kruhová interpolace
na πroubovici
5,0 mm
130
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 131
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Spojka pro rotující vrták
Upozornìní (rotující vrták)
Pøi pouΩívání stroje se spojkou s rotujícím vrtákem
se musí pouΩívat zaráΩka, která zabraòuje rotaci krytu
spojky.
ZaráΩka
JestliΩe dojde k poπkození tìsnìní nebo loΩisek, mùΩe
se zaèít pouzdro spojky otáèet, tzn., Ωe mùΩe dojít k
vytrhnutí pøívodních trubek ke spojce, coΩ mùΩe zpùsobit
váΩn˝ úraz.
JestliΩe se rotující spojka po urèit˝ èas nepouΩívá, je
tøeba pøi pøíπtím spuπtìní vøetene obrábìcího stroje
zkontrolovat, zda se spojka volnì otáèí.
Unáπecí kotouè
Pøevod kroutícího momentu na rotující
vrtáky je pøes dráΩky a unáπecí kotouè.
131
117-162.Tj
03-09-16
16.12
Sida 132
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Systém s jednou trubkou - STS
První volba pro vysokou
produktivitu
Systém s jednou trubkou je zaloΩen
na vnìjπím pøívodu chladicí kapaliny
a vnitøním transportu tøísky.
Platí, Ωe hlava je vΩdy naπroubována
na vrtnou trubku.
Chladicí kapalina se pøivádí
prostorem mezi trubkou vrtáku
a vrtan˝m otvorem.
Chladicí kapalina se pak odvádí
spoleènì s tøískou vrtací trubkou.
PonìvadΩ je odvod tøísky vnitøní,
nemusí b˝t ve stopce Ωádná dráΩka
pro tøísku. MùΩe tedy b˝t její prùøez
zcela kruhov˝, coΩ jí zajiπ∫uje mnohem
vìtπí tuhost neΩ u dìlového vrtáku.
Produktivita vrtání STS je aΩ 6krát
vyππí neΩ u dìlového vrtání.
Rychlost øezné kapaliny je tak
vysoká, Ωe tøísky trubkou odcházejí
zcela hladce.
Sklíèidlo
Obrobek
Pevná opìra Tìsnìní
Vstup chladicí Nosiè trubky
kapaliny
vrtáku
Tìsnìní
Komora na
tøísky
•
•
amnlöst-1 1
2009-08-31 09:29:34
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlava vrtáku
Pouzdro
vrtáku
Tlaková hlava Vrtací trubka
Vedení vrtáku
STS systém :
• U materiálù se πpatn˝m utváøením tøísky, napø.
korozivzdorné oceli a nízkouhlíkové oceli.
• U materiálù s nerovnomìrnou strukturou
kde nastávají problémy s lámáním tøísek.
• V˝hodnìjπí pro velké v˝robní série.
132
• Stejnorodé a extrémnì dlouhé obrobky.
• Pro prùmìry dìr pøes 200 mm.
• VyΩaduje speciální stroj na vrtání hlubok˝ch dìr.
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 133
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pøíklad souèástí vrtan˝ch systémem STS
Osa lodního πroubu.
V˝mìník tepla pro generátor páry.
Kanály pro chladicí
kapalinu v základu formy.
Vybavení pro vrtání hlubok˝ch dìr – systém STS
1
2
3
4
5
1. Nástroje pro vrtání do plna,
na jádro a do pøedvrtané díry
2. Trubka
3. Tlaková hlava
4. Tlumiè vibrací
3
5. Sklíèidlo
4
5
6. Jednotka øezné kapaliny
(nádrΩ a chlazení)
7. Dopravník tøísek
8. Karusel tøísek
9. Odstøedivka tøísek a vyzvedávání
10. Koπ na tøísky
6
7
8
9
10
133
117-162.Tj
03-09-05
10.27
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 134
Aplikaèní pøíruèka
Nastavení systémù STS a ejektorového
Stacionární vrták
• Kombinované uspoøádání stacionárního vrtáku a
rotujícího obrobku se vπeobecnì pouΩívá u soustruhù
a vrtaèek pro vrtání hlubok˝ch dìr pro obrobky, které
jsou symetrické kolem rotaèních os.
• Ve srovnání s rotujícím vrtákem poskytuje tento
pracovní zpùsob rovnìjπí díry a dochází pøi nìm
k menπímu opotøebení pouzdra vrtáku.
Stacionární vrták
Pouzdro
vrtáku
Obrobek
0,02
mm
• Stopka spojky musí b˝t pøesnì vystøedìna tak,
aby osa otáèení byla spoleèná s vøetenem stroje.
• Celkové házení mezi pouzdrem vrtáku a vøetenem
stroje nesmí b˝t vìtπí neΩ 0,02 mm.
Rotující vrták
Rotující vrták
• Rotující vrták a stacionární obrobek se pouΩívají jak
u symetrick˝ch, tak i u nesymetrick˝ch obrobkù.
0,02 mm
Pouzdro vrtáku
• Nastavení vøetene stroje musí b˝t provedeno s velkou
pøesností tak, aby házení, mìøené na vnitøním kuΩeli
spojky, nepøesahovalo 0,02 mm.
Vøeteno
Konstrukce pouzdra vrtáku
Pouzdra vrtáku vedou hlavu vrtáku do
obrobku v prvních stadiích vrtání. Pro
dosaΩení dlouhodobé trvanlivosti bøitu
i nástroje a pro získání kvalitních dìr
jsou pouzdra vrtáku brouπena na stejn˝
nominální prùmìr jako má hlava vrtáku,
avπak v plusové toleranci (jak je uvedeno
v tabulce). Vhodnou volbou je pouzdro
ze slinutého karbidu ve tøídì CG25
nebo CG40.
134
Kalená ocel nebo slinut˝ karbid
Kalená ocel
Karbidová
vloΩka
Nominální velikost
pouzdra
Tolerance (G6)
12,60 – 18,00
18,01 – 30,00
30,01 – 50,00
50,01 – 80,00
80,01 – 120,00
120,01 – 180,00
180,01 – 250,00
250,01 – 315,00
315,01 – 400,00
400,01 – 500,00
+0,006 – +0,017
+0,007 – +0,020
+0,009 – +0,025
+0,010 – +0,029
+0,012 – +0,034
+0,014 – +0,039
+0,015 – +0,044
+0,017 – +0,049
+0,018 – +0,054
+0,020 – +0,060
Pøíklad:
Prùmìr vrtáku 35,95 mm. Pouzdra vrtáku musí
b˝t vyrobena na prùmìr 35,959 aΩ 35,975 mm.
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 135
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pøíklad: obrouπená hlava vrtáku 424.6/420.6
Opotøebení
bøitù nástrojù
2/3
IT 10
Nominální
prùmìr vrtákur
h6
Tolerance
na vrtáku
1/3
G6
(min 0,05 mm)
Zvìtπen˝
rozmìr díry
Tolerance
pouzdra vrtáku
Pouzdro vrtáku pøíliπ velké
Je-li pouzdro pøíliπ velké, znamená to, Ωe vrtaná díra
bude zpoèátku pøíliπ malá, nebo∫ øezná síla tlaèí opìrné
podloΩky proti pouzdru vrtáku.
Díra zpoèátku pøíliπ malá
Vodítko
Pouzdro
Mimo osu
KdyΩ se opìrné podloΩky ”vyπplhají” na okraj díry, je
vrták tlaèen proti opaèné stranì a obvodová VBD vytváøí
nadmìrnì velkou díru.
Velká díra
Vodítko
U hlavy vrtáku s pájen˝mi bøity bude radiální pøesah mezi
vrtákem a obrobkem postupnì mizet. V˝sledkem bude,
Ωe zaèátek díry bude vìtπí - "zvonovité rozπíøení".
Doporuèení ohlednì pouzder vrtáku viz strana 134.
Velká díra
Pouzdro
Konstrukce pouzdra je pro urèení jakosti vrtané díry dùleΩit˝ faktor.
• Nadmìrná vùle sniΩuje trvanlivost bøitu vrtáku.
• Rozmìrová pøesnost ovlivòuje jakost povrchu a pøímost díry.
• Pouzdro ze slinutého karbidu vydrΩí nejménì desetkrát více neΩ ocelové.
• V nìkter˝ch pøípadech se pro sníΩení opotøebení pouΩívají otáèivá pouzdra.
Nové pouzdro musí b˝t o 0,005 mm vìtπí neΩ vrták. Pouzdro se opotøebovává a pokud jsou
poΩadovány úzké tolerance, musí b˝t vymìnìno, pokud je mezi ním a vrtákem mezera vìtπí
neΩ 0,015 – 0,02 mm.
135
117-162.Tj
03-09-05
10.25
Sida 136
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Pokyny pro obrábìní
Existují ètyøi faktory, jeΩ v rùzné míøe ovlivòují v˝bìr,
ekonomick˝ch øezn˝ch podmínek jak ejektorového
vrtání, tak vrtání STS. Jsou to zejména:
1. Utváøení tøísky (vhodn˝ tvar tøísky)
2. Øezná síla (dostupn˝ v˝kon stroje)
3. Trvanlivost bøitu nástroje (Ωivotnosti)
4. Jakost povrchu a tolerance díry
(specifikované na v˝kresech)
Jeden z bodù, jeΩ garantují fungování ejektorov˝ch a
STS vrtákù, je bezproblémov˝ pohyb tøísky hlavou vrtáku
a vnitøní trubkou. Proto má tvorba tøísky prioritu è. 1.
Druhou prioritou je dostupn˝ v˝kon stroje. Trvanlivost
bøitu nástroje jakoΩto kritick˝ vliv na v˝bìr ekonomick˝ch
øezn˝ch podmínek, je ménì dùleΩit˝ faktor.
Utváøení tøísky
ˇedá litina s tvorbou krátké tøísky zøídkakdy zpùsobuje
problémy s tvorbou tøísky. Pøi vrtání oceli se získává
dobrá tvorba tøísky kombinací geometrie utvaøeèe tøísky,
øezné rychlosti, posuvu a u urèit˝ch mteriálù, volby
øezného oleje. Nezbytnì nutná vìc je, Ωe se tøíska musí
tvoøit a odlamovat ve tvaru a velikosti, jeΩ umoΩní její
hladk˝ a ustálen˝ transport kanály pro tøísku.
NíΩe uveden˝ obrázek ukazuje tøi rùzné tvary tøísek
vytváøené støedovou, mezilehlou a obvodovou VBD
v dùsledku odliπné øezné rychlosti.
Tvorba tøísky
vc m/min
BìΩnì se nejvìtπí. opotøebení
objevuje u obvodové VBD
Dc
Støedové
VBD
Mezilehlé
VBD
Obvodové
VBD
Dìlení tøísky
Primární dùleΩitost ve vrtacích operacích má transport tøísky od bøitù vrtáku, tj. dosaΩení
uspokojivého utváøení tøísky. Nadmìrnì dlouhé a velké tøísky se mohou zachytit v kanálcích
pro odvod tøísek. Vhodná tøíska je taková, jeΩ má stejnou délku jako πíøku. Tøísky vπak
nemají b˝t tváøeny více, neΩ je nezbytnì nutné, ponìvadΩ utváøení spotøebovává v˝kon a
vyvíjené teplo zvyπuje opotøebení bøitù. Tøísky 3-4 krát delπí neΩ je jejich πíøka mohou b˝t
pøijatelné za pøedpokladu, Ωe mohou bez potíΩí procházet kanálky a vrtací trubkou.
Tvoøení tøísky je ovlivòováno materiálem obrobku, geometrií utvaøeèe tøísky, øeznou
rychlostí, posuvem a volbou chladicí kapaliny.
136
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 137
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Vliv øezné rychlosti a posuvu
U vìtπiny materiálù je obecnì moΩné πiroce mìnit posuv
i øeznou rychlost, aby se získal Ωádoucí v˝robní v˝sledek.
Avπak pøi urèování øezn˝ch podmínek pro nìkteré tìΩko
obrobitelné materiály, je opotøebení úplnì závislé na
dìlení tøísky. Pøi zkouπkách se mùΩe stát, Ωe se tøíska
dobøe tvoøí ze støedov˝ch a mezilehl˝ch bøitù, ale obvodov˝
bøit dává nìpøijatelnì dlouhou tøísku.
Potom lze sníΩit øeznou rychlost (coΩ vede ke zkrácení
tøísky) tak, Ωe se dosáhne na obvodovém bøitu pøijatelná
tøíska. Urèité materiály se tìΩko obrábìjí, napø. nitridovaná
ocel. Následkem toho mùΩe b˝t obtíΩné zmenπit øeznou
rychlost na asi 40 m/min, aby se dosáhlo pøijatelné dìlení
tøísky na vπech bøitech. Pro v˝bìr øezn˝ch podmínek se
doporuèuje tato metoda:
Aby se získala kratπí tøíska, obvykle se zvyπuje posuv,
coΩ mùΩe zpùsobit, Ωe tøísky na støedovém a mezilehlém
bøítu se budou pøíliπ mìstnat.
1. Zkontrolujte, zda je v˝kon motoru stroje dostateèn˝.
Pamatujte na rezervu na úèinnost stroje.
2. Zvolte øeznou rychlost ze spodní èásti rozsahu
70-100 m/min.
3. Zaènìte na spodním konci rozsahu posuvu a
postupujte nahoru.
4. Proveïte pokusy s dìlením tøísky. Pro získání
dostatku tøísek pro získání potøebn˝ch dat staèí
nìkolik sekund provozu.
Tam, kde se objevuje na støedovém bøitu tlustá zhutnìná
tøíska ve formì dlouhého pásu, lze to pøekonat zmenπením
posuvu a tvar tøísky tak korigovat.
Vliv øezné rychlosti a posuvu na utváøení tøísek
vc m/min
120
Delπí a otevøenìjπí
tøísky
80
Poznámka!
V rámeèku jsou tvary tøísek z centrální,
mezilehlé a obvodové VBD.
Delπí a
zatoèenìjπí
tøísky
50
fn mm/ot.
0,18
0,22
0,28
Utváøení tøísky je ovlivnìno øeznou rychlostí a posuvem. Rozsah utváøení pro øezn˝ nástroj
lze znázornit v˝πe uveden˝m obrázkem. Nástroj se zkouπí obrábìním stejného materiálu pøi
rùzn˝ch kombinacích øezné rychlosti a posuvu. Po vyzkouπení nìkolika hodnot se studují
získané tvary tøísky. Ta oblast diagramu, v níΩ se tvoøí uspokojivá tøíska, pøedstavuje pásmo
utváøení tøísky pro dan˝ vrták a materiál obrobku.
Kratπí tøíska se dostane zv˝πením posuvu, nebo sníΩením øezné rychlosti.
Z moΩn˝ch kombinací øezn˝ch podmínek se pak zvolí nejhospodárnìjπí alternativa.
137
117-162.Tj
03-09-05
10.27
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 138
Aplikaèní pøíruèka
Volba øezn˝ch podmínek
Intermediate
Peripheral
-C-G
-I-G
-P-G
Insert size
-I-L
Coromant grades
Insert code
P
GC
S
H
GC
1025
05
06
08
GC
-P-L
GC = Coated carbide (ISO = HC)
N
1025
Central
800-05 03 08M-C-G
800-06 T3 08M-C-G
800-08 T3 08M-C-G
GC
K
1025
GC
M
1025
Vrtací hlavy s nastaviteln˝mi VBD lze osadit VBD z
rùzn˝ch povlakovan˝ch tøíd slinut˝ch karbidù.
Tøída s vyππí odolností proti otìru se hodí na obvodové
VBD, kde je nejvyππí øezná rychlost, zatímco na støedovou
VBD je nutná tøída s vyππí houΩevnatostí. Volba tøíd VBD
podle materiálu obrobku se provádí stejnì jako u soustruΩení.
Vzhledem k tomu, Ωe øezná rychlost jen málokdy pøekroèí
100 m/min, nejsou tøídy s v˝jimeènou odolností proti
otìru, zato køehké, nijak v˝hodné. NejdùleΩitìjπí je
odolnost proti zlomení VBD a tvorbì nárùstku na bøitech.
– Podle doporuèen˝ch øezn˝ch podmínek zvolte pøibliΩné
øezné podmínky.
Central
1025
Primárnì dùleΩit˝ faktor pøi volbì øezn˝ch podmínek je
dosaΩení vhodného utváøení tøísek. Následující kroky
popisují, jak systematicky dospìt k optimálním øezn˝m
podmínkám
– V doporuèen˝ch øezn˝ch podmínkách najdìte materiál
obrobku.
– Zvolte vhodnou jakost slinutého karbidu nebo
kombinaci jakosti pro dané podmínky obrábìní.
DEEP HOLE DRILLIN
Ejector / STS system
Inserts for CoroDrill™
800.24 and 800.20 solid drill heads
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Dimensions, mm
iW
l
s
5,56
6,35
7,94
9,87
9,87
9,87
3,97
3,97
3,97
rε
0,8
0,8
0,8
Údaje pro jakosti slinut˝ch karbidù a jejich kombinace viz objednací
stránky pro VBD a vrták.
Ejector / STS system
DEEP HOLE DRILLIN
Cutting data for CoroDrill™ solid drill heads 800.24 and 800.20
ISO
P
CMC
No.
Specific Hardcutting ness
Brinell
force
kc 0,4
Material
Geometry/grade
Insert*)
N/mm2
HB
P
I
C
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
Support Cutting
pad
speed
grade
Feed, fn mm/r
Drill diameter, mm
vc m/min 25,00-43,00
43,01-65
01.1
01.2
01.3
01.4
Unalloyed
Non-hardened 0,1-0,25% C
Non-hardened 0,25-0,55% C
Non-hardened 0,55-0,80% C
High carbon steel, annealed
2000
2100
2180
2320
90-200
125-225
150-250
180-275
P1
P1
P1
P1
70-130
70-130
70-130
70-130
0,11-0,41
0,11-0,41
0,11-0,41
0,11-0,41
0,14-0,4
0,14-0,4
0,14-0,4
0,14-0,4
02.1
02 2
Low alloy
Non-hardened
H d
d dt
2100
2775
150-260 G/1025 G/1025 G/1025 P1
220 450 G/1025 G/1025 G/1025 P1
70-120
55 110
0,11-0,41
0 11 0 41
0,20-0,4
0 20 0 4
d
Mìrné øezné síly naleznete v tabulkách øezn˝ch podmínek pro dan˝
vrták.
– Vypoètìte maximální pøípustnou øeznou rychlost
z pohledu maximálních otáèek vøetena stroje a
opotøebení opìrné podloΩky. Opotøebení opìrné
podloΩky znaènì roste pøi øezn˝ch rychlostech
pøes 100 m/min.
– Vypoètìte poΩadovan˝ v˝kon a pøesvìdète se, Ωe
máte rezervu na opotøebení bøitu nátroje a mírnì
pozmìnìné øezné podmínky. V˝kon pøi chodu
naprázdno lze snadno zmìøit u strojù vybaven˝ch
wattmetrem.
Modul øezn˝ch dat
π × Dc × n
Øezná rychlost
(m/min)
vc =
Èist˝ v˝kon
Pc kW
Pc + Pµ =
1000
Modul øezn˝ch dat
Modul øezn˝ch dat je k dispozici na internetu (www.sandvik.com) nebo se alternativnì obra∫te
na vaπeho zástupce Sandvik Coromant, kter˝ vám Modul øezn˝ch dat poskytne, abyste mìli
jednoduππí volbu øezn˝ch údajù.
138
fn x vc x Dc x kcfz
240 x 103
x 1,34
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 139
Aplikaèní pøíruèka
Pøíklad:
V dlouhodobé zkouπce byla trvanlivost bøitu nástroje
vynáπena jako funkce posuvu na otáèku pøi øezné
rychlosti 60 m/min a 100 m/min.
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Trvanlivost bøitu
(m)
NejniΩπí náklady na nástroje, tj. nejdelπí trvanlivost
bøitu vrtáku se získá pøi tìchto podmínkách:
Øezná rychlost
Posuv/ot.
Posuv/min
≥ivotnost nástroje
vc
fn
vf
lm
= 60 m/min
= 0,21 mm/ot.
= 120 mm/min
= 20 m/vrták
Doba vrtání/metr
lm
vf
=
vc = 60 m/min
vc = 100 m/min
1000
= 8,3 min
120
Posuv fn
mm/ot.
Nejvyππí rychlost úbìru materiálu, tj. nejkratπí doba
vrtání byla dosaΩena s tìmito podmínkami:
Øezná rychlost
Posuv/ot.
Posuv/min
≥ivotnost nástroje
vc
fn
vf
lm
= 100 m/min
= 0,28 mm/ot.
= 280 mm/min
= 14 m/vrták
Doba vrtání/metr
lm
vf
=
1000
= 3,6 min
280
Pøíklad 1 – Vysoké náklady na stroj
Pøedpokládejme, Ωe náklady na nástroje jsou SEK
600/vrták a fixní náklady jsou SEK 900/h, tj. 900 /min
60
NejniΩπí náklady na
nástroje
Nejvyππí úbìr kovu
vc = 60 m/min
vc = 100 m/min
Fixní náklady SEK/m
900
x 8,3 = 124,50
60
900
x 3,6 = 54
60
Náklady na nástroj
SEK/m
600
= 30
20
600
= 42,85
14
Náklady na obrábìní
SEK/vrtan˝ metr
154,50
96,85
NejniΩπí náklady na
nástroje
Nejvyππí úbìr kovu
vc = 60 m/min
vc = 100 m/min
Fixní náklady SEK/m
150
x 8,3 = 20,75
60
150
x 3,6 = 9
60
Náklady na nástroj
SEK/m
600
= 30
20
600
= 42,85
14
Náklady na obrábìní
SEK/vrtan˝ metr
50,75
51,85
Pøíklad 2 – Nízké náklady na stroj
Pokud budeme pøedpokládat fixní náklady SEK 150/h,
tj. 150 /min
60
Pøíklad 3 – Vysoké náklady na stroj/nízké vytíΩení
Pøedpokládejme, Ωe platí èísla z pøíkladu 1, ale Ωe je
stroj vyuΩíván jen v 15% délky smìny kvùli nízkému
pracovnímu zatíΩení dílny
Pozor!
Ve v˝πe uvedeném v˝poètu jsou nákladové údaje
odhadnuty, pouΩijte laskavì své vlastní hodnoty.
NejniΩπí náklady na nástroje Nejvyππí úbìr kovu
vc = 60 m/min
vc = 100 m/min
Fixní náklady SEK/m
900
900
0,15 x
x 8,3 = 18,68 0,15 x
x 3,6 = 8,1
60
60
Náklady na nástroj
SEK/m
600
= 30
20
600
= 42,85
14
Náklady na obrábìní
SEK/vrtan˝ metr
48,68
50,95
139
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 140
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Systém dìlového vrtání
Systém dìlového vrtání pouΩívá
nejstarπí princip pøívodu chladicí
kapaliny. Chladicí kapalina se pøivádí
kanálkem vytvoøen˝m uvnitø vrtáku
na bøit. Odtud odstraòuje tøísky
Sklíèidlo
Obrobek
dráΩkou tvaru V vytvoøenou na
vnìjπím povrchu vrtáku. V dùsledku
dráΩky tvaru V je prùøez vrtáku jen
3/4 plného prùøezu.
Pevná
opìra
Tìsnìní
DrΩák
Pouzdro vrtáku høídele
Unaπeè
Vstup chladicí
kapaliny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hlava vrtáku
Stopka vrtáku
Komora na tøísky
Systém dìlového vrtání:
• Pro malé prùmìry.
• Lze snadno vyuΩít v obrábìcím centru s vyuΩitím
pøedvrtané díry jako vodící díry.
• Poznámka: vyΩaduje vysokotlak˝ pøívod chladicí kapaliny.
140
•
•
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 141
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Systém dìlového vrtání
• Chladicí kapalina se vede vrtákem a tøísky
jsou odvádìny dráΩkou vrtáku, která má tvar V
• Je nezbytné pouΩívat tìsnìní mezi obrobkem a
pouzdrem vrtáku a na zadní stranì zásobníku tøísek
• Ve srovnání s STS systémem je zapotøebí asi
polovièní tlak a mnoΩství chladicí kapaliny
• Tento zpùsob se v˝hodnì pouΩívá pro velmi tvrdé
materiály a materiály se πpatn˝m utváøením tøísky
• Pøi tomto zpùsobu se dosahují úzké tolerance
rozmìrù a dobrá kvalita obrobeného povrchu
Strojní zaøízení
• Nejlepπí v˝sledky se dosahují na strojích
speciálnì urèen˝ch pro vrtání hlavní
• Pro dìlové vrtání hlavní je moΩno upravit i bìΩné stroje
• Tento zpùsob je vhodn˝ pro vrtání hlubok˝ch dìr
na obrábìcích centrech
• Posuvové ústrojí stroje musí umoΩòovat konstantní,
pokud moΩno plynul˝ mechanick˝ posuv
• Doporuèuje se montáΩ elektrického blokovacího
zaøízení, aby se zabránilo spuπtìní stroje bez pøívodu
chladicí kapaliny, doporuèuje se pouΩívat manometr
pro mìøení tlaku chladicí kapaliny, pojistné ventily u
zdroje chladicí kapaliny a ukazatel v˝πky hladiny
kapaliny v nádrΩi
• Doporuèuje se pouΩívat nastavitelné zaøízení
na ochranu proti nadmìrnému posuvu
A
Pouzdro vrtáku
• Díra v pouzdru vrtáku musí b˝t brouπená na stejn˝
nominální prùmìr jako má vrták s tolerancí ISO H6
• Pouzdro vrtáku musí b˝t zhotoveno ze slinutého
karbidu a musí b˝t vymìnìno, jakmile prùmìr
pøesáhne toleranci 0,02 mm
Filtrace
• Odpovídající filtrace (odstøedivka nebo magnet) pro
èástice aΩ 5-10 µm zvyπuje trvanlivost bøitu a Ωivotnost
nástroje
Souosost
Pouzdro vrtáku musí b˝t nastaveno pøesnì v ose s
vøetenem stroje a s vrtákem s tolerancí 0,02 mm (B)
• Pøi vrtání dlouh˝ch obrobkù se doporuèuje pouΩívání
opìrek jak pro obrobek, tak i pro stopku vrtáku
Obrobek
• Obrobek musí b˝t spolehlivì upnut, hydraulické
upínání je v˝hodnìjπí neΩ pneumatické
• Støedicí dùlek na obrobku musí b˝t menπí neΩ je
prùmìr vrtáku, jinak je tøeba pouΩít speciální vodicí
pouzdro (A)
B
Pouzdro vrtáku
0,02
Konstrukce pouzdra
vrtáku pro díru v koníku
Obrobek
R 0,4
141
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 142
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Dìlové vrtání v obrábìcích centrech
Zpùsoby obrábìní vodících dìr
Pøi vrtání vodící díry pouΩijte následující postup:
1. Vodící díra jako vodící
pouzdro.
Vodící díru vyvrtejte s tolerancí
+0,01 aΩ 0,02 mm (H7) vìtπí,
neΩ je prùmìr dìlového vrtáku
0
+ 0,02
Pozor!
PouΩijte emulzi s obsahem nejménì 10-15% èistého oleje.
Zajistìte dostateèn˝ tlak chladicí kapaliny, viz strana 115.
CoroDrill Delta-C je vhodn˝ vrták
pro tuto operaci
2,5 x Dc
2. Zavedení dìlového vrtáku do vodícího otvoru
4 Po vyvrtání otvoru
3. Zaènìte vrtat
Upozornìní:
3.1 Zaènìte rotaci do øezu
2.1 Mimo díru se vrták
nesmí otáèet
4.1 Rychl˝ návrat
4.2 Zastavte v poloze vodící díry è. 2.2
3.2 Spus∫te posuv
do øezu
4.3 Zastavte rotaci do øezu a pøívod
chladicí kapaliny
4.4 Vytáhnìte dìlov˝ vrták z obrobku
2.2 Posuvem zasuòte vrták do
vodícího otvoru a pøitom
pøivádìjte chladicí kapalinu
142
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 143
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Dìlové vrtáky - vybavení k pøeostøování
Pøeostøování dìlov˝ch vrtákù
Zaruèen˝ v˝kon vrtání je moΩno zajistit pouze pøesn˝m pøeostøením, které je nutno provést
tehdy, jestliΩe opotøebení høbetu dosáhne 0,2-0,4 mm u vrtákù s prùmìrem do 15 mm a 0,4
aΩ 0,6 mm u vrtákù vìtπích prùmìrù. V závislosti na poΩadované toleranci díry a na materiálu
obrobku je moΩno vrták pøeostøovat 15 aΩ 20 krát s trvanlivostí bøitu nástroje 10 aΩ 20 m mezi
jednotliv˝mi pøeostøeními.
Pøeostøení je moΩno provádìt na bìΩné brusce pro brouπení nástrojù a fréz s pouΩitím
upínacího pøípravku pro pøeostøení. Pøeostøení je moΩno provádìt i na brusce pro brouπení
vrtákù pro vrtání hlavní. Upínací pøípravek a bruska poskytují následující v˝hody:
- Pøesné pøeostøení.
- Obnovení pùvodní geometrie bøitu.
- Jednoduchá a rychlá pracovní operace.
Upínací pøípravek pro ostøení a bruska se dodávají na objednávku.
Bruska TBSM 2-32
Specializovaná na brouπení dìlov˝ch vrtákù. Pro prùmìry
2-32 mm. Lze brousit i utvaøeèe tøísky.
Technické údaje
Pohyb stolu: 250 mm
Svisl˝ pohyb: 160 mm
Plocha stolu: 133 x 470 mm
Prùmìr brusného kotouèe: 125 x 10 mm
(Dvojit˝ brusn˝ kotouè 80 x 10 mm)
Otáèky vøetena: 2850 1/min 380V 50Hz
Jednobøit˝ dìlov˝ vrták – brusn˝ pøípravek
TBSG 2,5-32
Jednobøit˝ dìlov˝ vrták – brusn˝ pøípravek
ZLBSG
K pøeostøování jednobøit˝ch dìlov˝ch vrtákù
K pøeostøování dvoubøit˝ch dìlov˝ch vrtákù
143
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 144
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
Pøeostøování jednobøit˝ch dìlov˝ch vrtákù
Standardní brouπení pro jednobøité vrtáky do 5.00 mm
4
1
1
5
3
6
6
3
5
4
Standardní brouπení pro jednobøité vrtáky 5,00 – 20,00 mm
4
1
1
4
2
5
3
6
1
4
2
5
3
6
6
2
3
5
Standardní brouπení pro jednobøité vrtáky nad 20,00 mm
4
1
6
2
3
144
5
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 145
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Pøeostøování dvoubøit˝ch dìlov˝ch vrtákù
Standardní brouπení pro dvoubøité vrtáky 5.00 – 26,50 mm
3
4
1
Primární vùle
2
Sekundární
podbrouπení
3
Tøetí vùle
4
Dìlené brouπení
1
Brusn˝ kotouè
2
5
R
B nad rohem
5
30°
Rozmìry, mm
Dc
A
B
C
R
5,00 – 10,00
10,01 – 15,00
15,01 – 20,00
20,01 – 26,50
0,4
0,5
0,6
0,7
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
C
Zkosení, C ruènì
Brouπení utvaøeèe tøísky u dvoubøit˝ch vrtákù
Roh nad støedem
Utvaøeè tøísky, mm
Dc
b
t
r
5,00 – 9,00
9,01 – 11,00
11,01 – 14,00
14,01 – 17,00
17,01 – 20,00
20,01 – 23,00
23,01 – 26,50
0,9
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
145
117-162.Tj
03-09-05
10.27
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 146
Aplikaèní pøíruèka
VyváΩené a nevyváΩené vrtáky
Geometrická konstrukce je u rùzn˝ch typù vrtákù rùzná.
Pokud se πpièka vrtáku nachází ve støedu, je vrták
symetrick˝ a øezné síly se navzájem vyvaΩují. Øezná
rychlost se vzdáleností od kraje do støedu klesá - πpièka
vrtáku prakticky stojí na místì a je do materiálu
zatlaèována.
Tento problém lze odstranit naklonìním støední èásti
vrtáku dovnitø. Mezera mezi VBD se zvìtπí a axiální tlak
na πpièku vrtáku podstatnì klesne. V˝sledná asymetrická
geometrie vπak znamená, Ωe se øezné síly navzájem
nevyvaΩují.
Geometrie bøitu vrtacího nástroje je v zásadì táΩ, jako pøi
soustruΩení èi frézování. Má úhel èela γ fe a úhel bøitu βfe.
Velikost úhlu høbetu αfe je pøímo úmìrná posuvu fz a
prùmìru Dc. Úhel posuvu ϕ feroste s rostoucím posuvem,
coΩ zpùsobuje zmenπení mezery mezi høbetem bøitu a
obrobenou plochou. Toto zmenπení je nejvìtπí nejblíΩe
støedu. Úhel podbrouπení na VBD ve støedu musí b˝t
proto vìtπí, neΩ na obvodu. Úhel nastavení a úhel πpièky
ovlivòují kroutící moment, jak ukazuje schéma.
Radiální øeznou sílu na obvodu vrtáku musí u tìchto tzv.
”nevyváΩen˝ch vrtákù” zachytit opìrné ploπky. V˝slednice
sil musí míøit mezi opìrnou ploπku a vodítko VBD, aèkoliv
pokud smìøuje tìsnì k opìrné ploπce, mùΩe to vést ke
zvìtπení díry. Rozdìlením bøitu na více bøitù rozmístìn˝ch
po obou stranách osy vrtáku lze odstranit velkou èást síly
pùsobící na opìrnou ploπku, viz obrázek.
Kroutící
moment Mc
Nm
εpa = 90°
εpa = 120°
εpa = 150°
Úhel nastavení κr
Kroutící
moment Mc
Nm
εpa = 90°
εpa = 120°
εpa = 150°
Úhel πpièky
εpa
posuv fn mm/ot.
72°
Úhel nastavení
obvodové VBD
Velk˝ úhel πpièky dává mal˝ kroutící moment. Kroutící
moment roste s rostoucím posuvem a rostoucím úhlem
nastavení.
Horní úhel èela γfe
Úhel høbetu αfe
146
Úhel bøitu βfe
αfe–ϕfe
Úhel posuvu ϕfe
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 147
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Aplikaèní pøíruèka
V˝poèty øezn˝ch podmínek
Pokud jde o øezné podmínky, má vrtání mnoho podobného
se soustruΩením a frézováním. Øezná rychlost vc je rozdíl
v rychlostech obvodu vrtáku a stìnou vrtané díry.
Hloubka øezu ap se vyjadøuje v mm a mìøí se jako pøi
soustruΩení, na polovinì prùmìru.
Øezná rychlost
(m/min)
vc =
Otáèky vøetena
(1/min)
n =
π × Dc × n
1000
vc × 1000
π × Dc
vf = fn × n
Posuv
(mm/min)
Úbìr kovu
(cm3/min)
Q = ap × fn ×
vc max - vc min
2
Terminologie a jednotky
Dc
ap
Prùmìr vrtáku
Hloubka øezu
vc
n
vf
fn
Q
Øezná rychlost
otáèky vøetena
Rychlost posuvu
Posuv na otáèku
Rychlost úbìru materiálu
kc
kc 0,4
mm
mm
m/min
1/min
mm/min
mm/r
cm3/min
N/mm2
Mìrná øezná síla
Mìrná øezná síla pro fz = 0,4
ap
N/mm2
Ff
Fµ
Mc
Mµ
Pc
Pµ
Osová síla
Osová síla pøipadající na tøení
Kroutící moment
Kroutící moment pøipadající na tøení
Èist˝ v˝kon
V˝kon pøipadající na tøení
κr
q
p
Úhel bøitu
MnoΩství øezné kapaliny
Tlak øezné kapaliny
ap
Hloubka øezu pøi vrtání
do plného materiálu
N
N
Nm
Nm
kW
kW
Stupnì
l/min
MPa
ap
Hloubka øezu pøi vrtání
na jádro
Hloubka øezu pøi vrtání
s pøedvrtanou dírou
147
117-162.Tj
03-09-05
10.27
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 148
Aplikaèní pøíruèka
Øezné síly
Na obrázku jsou znázornìny øezné síly, jeΩ vznikají
bìhem vrtání. Osová øezná síla Ff pùsobí proti posuvu.
Teèná øezná síla Fc zpùsobuje kroutící moment Mc a Fp
je radiální síla, jeΩ pùsobí na vodící podloΩku.
Fp
Ff
Fc
Mìrná øezná síla, podobnì jako koeficient tøení pro
opìrné podloΩky, se tìΩko pøesnì vypoèítá. Vzorce pro
sílu posuvu, kroutící moment a poΩadovan˝ v˝kon jsou
tudíΩ jen pøibliΩné.
Poznámka:
Uvedené vzorce umoΩòují v˝poèet jmenovitého v˝konu na
hrotu vrtáku potøebného k vrtání - ztráty stroje nejsou ve
v˝poètu zahrnuty. Musí b˝t známa síla posuvu, jmenovit˝
moment a v˝kon pøi volnobìhu.
PoΩadovan˝ v˝kon je vypoèten pro nov˝ nepouΩit˝
nástroj. Pro nástroj s bìΩn˝m opotøebením je potøebn˝
v˝kon v závislosti na velikosti vrtáku asi o 10 aΩ 30% vyππí.
Mìrná øezná síla
Tyto hodnoty jsou zaloΩeny na støední tlouπ∫ce tøísky
hm = 0,4 mm a úhlu èela ν = +6°. Pro odchylky od tìchto
pøedpokladù musí b˝t provedeny tyto korekce:
– Mìrná øezná síla kc musí b˝t korigována na úhel èela. kc
je tøeba zmìnit asi o 1 % na kaΩd˝ stupeò zmìny úhlu
èela. Èím je úhel èela vìtπí, tím je mìrná øezná síla kc
menπí.
Modul øezn˝ch dat
Pøi vyuΩití Modulu øezn˝ch dat se vypoètou Ff, Mc nebo
Pc, viz strana 138.
Teèná síla Fc = kc x fn x ap (N)
Síla posuvu (Ff kN)
Ff + Ffµ= 0,65 x ap x fn x kcfz x sinκr
Toèiv˝ moment(Mc kNm)
Mc + Mµ =
Dc x fn x ap x kcfz
2000 x 103
(
1,17-
ap
Dc
)
Potøebn˝ v˝kon (Pc kW)
Pc + Pµ =
fn x vc x Dc x kcfz
240 x 103
x 1,34
Ejec
Cutting data for CoroDrill solid drill heads 800.24 and 800.2
™
ISO
P
Steel
Øezné síly lze urèit pokusnì. Je-li mìrná øezná síla kc
(N/mm2) pro materiál známa, lze velikost øezn˝ch sil
vypoèítat.
M
CMC
No.
Specific Hardcutting ness
Brinell
force
kc 0,4
Material
Geometry
Insert*)
HB
P
I
01.1
01.2
01.3
01.4
Unalloyed
Non-hardened 0,1-0,25% C
Non-hardened 0,25-0,55% C
Non-hardened 0,55-0,80% C
High carbon steel, annealed
2000
2100
2180
2320
90-200
125-225
150-250
180-275
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/
G/
G/
G/
02.1
02.2
Low alloy
Non-hardened
Hardened and tempered
2100
2775
150-260 G/1025 G/
220-450 G/1025 G/
03.11
03.13
03.21
03.22
High alloy
Annealed
Annealed HSS
Hardened tool steels
Hardened steels, others
2500
2750
3750
4000
150-250
150-250
250-350
250-450
06.1
06.2
Castings
Unalloyed
Low alloyed (alloying elements <5%)
1800
2100
90-225 G/1025 G/
150-250 G/1025 G/
06.32
06.33
Castings
Stainless austenitic
Manganese steel 12-14% Mn
2300
3600
150-250 G/1025 G/
200-300 G/1025 G/
05.11
Rolled/forged
Ferritic, martensitic
2300
150-270 G/1025 G/
N/mm2
G/1025
G/1025
G/1025
G/1025
G/
G/
G/
G/
Mìrné øezné síly, viz tabulky øezn˝ch podmínek na stranì 86–98.
148
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 149
Aplikaèní pøíruèka
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Problém:
Pøíèina:
Náprava:
ˇpatná jakost
povrchu díry
Zvyπte øeznou rychlost (otáèky).
1. Øezná rychlost je pøíliπ nízká, na opìrn˝ch
podloΩkách se tvoøí nános a odírají povrch díry.
2. ˇpatn˝ øezn˝ olej, pøíliπ vysoká teplota nad 55° C. Nechte si zkontrolovat vzorek oleje u v˝robce.
Síra nebo mazivo se horkem rozkládá.
Nahromadìní tøísky
v hlavì vrtáku èi ve
vnitøní trubce
3. ˇpatná filtrace, malé èástice materiálu se nad
opìrn˝mi podloΩkami hromadí.
Zajistìte správnou filtraci (40 mikronù).
4. Opotøebené opìrné podloΩky.
Vymìòte vrták a zkontrolujte øeznou rychlost
(otáèky). Zkontrolujte vhodnost jakosti SK bøitu
vrtáku.
5. Vibrace, nestabilní stroj nebo upnutí souèástky.
Zpevnìte stroj nebo upnutí.
1. Nedostateèn˝ objem chladicí kapaliny.
Opravte nebo vymìòte èerpadlo. Zkontrolujte
viskozitu chladicí kapaliny. Zkontrolujte filtr na
zanesení.
Zkontrolujte, zda se èerpadlo toèí správn˝m
smìrem. Zkontrolujte instalaci mezi èerpadlem
a konektorem.
Zkontrolujte, zda má v˝pustní potrubí spád do
nádrΩe.
Správn˝ objem a tlak, 1. Vnitøní trubka je vzhledem k vnìjπí pøíliπ krátká.
ale øezná kapalina se 2. Opotøeben˝ opìrn˝ povrch v tìsnící objímce
nedostává dostateènì
pro vnitøní trubku nebo chybìjící "O" krouΩek
do hlavy vrtáku.
ve vnitøním prùmìru tìsnící objímky.
Chladicí kapalina
nadmìrnì uniká mezi
pouzdrem vrtáku a
vnìjπí trubkou
Nahraïte správnì dlouhou trubkou.
Vymìòte tìsnící objímku nebo vnitøní O-krouΩek.
3. Venturiho otvory v zadní èásti vnitøní trubky jsou
opotøebené, takΩe v˝stupem uniká nadmìrné
mnoΩství øezné kapaliny.
Vymìòte vnitøní trubku.
4. Ucpané v˝stupní potrubí, zablokovaná vnitøní
trubka.
Odstraòte vπechny pøekáΩky.
1. Nahromadìní tøísky v hlavì vrtáku nebo v
nálevkovitém rozπíøení vnitøní trubky.
Odstraòte vπechny pøekáΩky v systému (ucpání).
2. V˝stupní pøimka neklesá smìrem k prostoru
odvádìní tøísky.
Upravte v˝stupní pøímku do klesající polohy.
3. Vnitøní trubka je obrácena πpatn˝m smìrem.
Upravte smìr vnitøní trubky (rozπíøení smìrem
k vrtáku a Venturiho otvory smìrem k v˝vodu).
1. ˇpatn˝ úèinek ejektoru.
Zlomení vrtáku nebo
pøedèasné vylamování
bøitu VBD, pøes dobré
utváøení tøísky
Zkontrolujte zda není ucpan˝ vnitøní prùøez spojek,
zda v˝pustní pøímka rovnomìrnì klesá, zda není
vnitøní trubka zùΩená èi zda se nezhroutily èi nejsou
pøíliπ velké Venturiho otvory.
2. Nahromadìní tøísky ve vrtáku nebo vnitøní trubce
Nárùstek na støedové VBD mùΩe zpùsobit
vydrolování, takΩe se tvoøí dlouhé tøísky a
zablokuje se tok tøísek. SniΩte posuv na otáèku.
3. Nesprávné zahájení vrtání, tj. vrtání od støedu
vrtané díry, nepravideln˝ povrch, nadmìrnì
velké pouzdro.
Zkontrolujte upnutí obrobku, kter˝ se nesmí
pøi zahájení vrtání pohnout. Pokud je pouzdro
opotøebené, vymìòte jej. Zkontrolujte správnou
polohu pouzdra.
Pokud má obrobek støedov˝ otvor, zvìtπete jej
tak, aby do øezu jako první vstoupila obvodová
VBD, nebo jej zmenπete, aby do øezu jako první
vstoupila støedová VBD.
Pokraèování...
149
117-162.Tj
03-09-05
10.27
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Sida 150
Aplikaèní pøíruèka
Problém:
Pøíèina:
Náprava:
…pokraèování
4. Vrtání do pøíèné díry (protínání dìr).
Nevrteje do pøíèn˝ch dìr a pøes ostatní díry.
5. PøetíΩení VBD.
SniΩte posuv na otáèku.
6. Nedostatek stability.
Zpevnìte stroj nebo upínací pøípravek a
zkontrolujte vπechny pøípojky vrtáku, napø.
konektor.
1. Stroj je rozcentrovan˝.
Vyrovnejte/vystøeïte stroj (0,02 mm mezi
vøeteníkem a koníkem èi upínacím pøípravkem).
2. Souèástka je mimo osu.
Vystøeïte souèástku (s touΩ tolerancí jako stroj)
3. Nadmìrnì velké pouzdro.
Pøejdìte na nové pouzdro (viz graf).
4. Nadmìrná délka vrtací trubky.
PouΩijte opìru trubky (kaΩd˝ch 1,3 m).
5. Materiál obrobku (napø. litina
poskytuje èasto πpatnou oporu).
Upravte øezné podmínky.
1. Malá øezná rychlost nebo posuv.
Zvyπte øezné podmínky.
2. Nevyrovnání/nevystøedìní stroje a souèástky.
Vystøeïte/vyrovnejte stroj nebo souèástku
(0,02 mm).
3. Øezná rychlost pøíliπ vysoká.
SníΩení øezné rychlosti.
4. Znaèné opotøebení opìrné podloΩky
a obvodové VBD.
Vymìòte øezn˝ olej. Zkontrolujte filtraci øezného
oleje. Zkontrolujte opotøebení pouzdra vrtáku a
pøesvìdète se, Ωe je v poΩadovan˝ch tolerancích
(viz strana 134).
5. Nevhodná jakost materiálu bøitu.
Pøejdìte na vhodn˝ druh.
6. Nesprávn˝ objem nebo tlak øezné kapaliny,
popø. nekvalitní øezná kapalina.
Vyhledejte v diagramech uveden˝ch v katalogu
správn˝ objem a tlak.
1. Nov˝ vrták.
Vyhonujte fazetku na πpièce.
2. Nadmìrnì opotøebené nebo
πpatnì vystøedìné pouzdro.
Vymìòte pouzdro (viz tabulku),
vystøeïte znovu pouzdro.
3. Nestabilní stroj nebo upnutí.
Zvìtπete stabilitu stroje a/nebo upínacího
pøípravku.
1. Rozlámaná opìrná podloΩka.
Vymìòte vrták.
2. Nesprávné vyrovnání/vystøedìní
(stroje nebo souèástky).
Vystøeïte/vyrovnejte stroj nebo souèástku
(0,02 mm).
3. Nedostateèná mazivost chladicí kapaliny.
Pøidejte do mazadla pøísady (E.P. napø. síra).
4. Nedostateèn˝ objem chladicí kapaliny.
Zkontrolujte zda nejsou v systému
pøekáΩky/ucpání, seøiïte pojistn˝ ventil.
Zkontrolujte vnitøní trubku.
1. Nadmìrnì velké pouzdro.
Vymìòte pouzdro (viz strana 134).
2. Nedostateèná tuhost skøínì pouzdra.
Zpevnìte skøíò.
Odchylka osy díry
Pøedèasn˝ konec
trvanlivosti bøitu
nástroje nebo
zlomení VBD.
Velká díra
Spirálov˝ efekt v díøe
Zvonovité rozπíøení
na zaèátku díry
150
03-09-05
10.27
Sida 151
KøíΩová reference materiálù
ISO
Klasifikace Zemì
materiálù
Coromant Velká Británie
(CMC)
Standard
BS
P
Ocel
117-162.Tj
EN
ˇvédsko
USA
Nìmecko
SS
AISI/SAE
W.-nr.
1311
1325
1312
1350
1450
1912
1914
1926
1370
–
2145
2142
A570.36
1115
A573-81 65
1015
1020
1213
12L13
1215
12L14
1015
1025
A572-60
A572-60
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Francie
Itálie
ˇpanìlsko
Japonsko
DIN
AFNOR
UNI
UNE
JIS
1.0038
1.0038
1.0116
1.0401
1.0402
1.0715
1.0718
1.0722
1.0736
1.0737
1.1141
1.1158
1.8900
-
RSt.37-2
GS-CK16
St.37-3
C15
C22
9SMn28
9SMnPb28
10SPb20
9SMn36
9SMnPb36
Ck15
Ck25
StE 380
17 MnV 6
E 24-2 Ne
E 24-U
CC12
CC20
S250
S250Pb
10PbF2
S 300
S300Pb
XC12
NFA 35501 E 36
Fe37-3
C15C16
C20C21
CF9SMn28
CF9SMnPb28
CF10SPb20
CF9SMn36
CF9SMnPb36
C16
FeE390KG
-
-
STKM 12A;C
-
F.111
F.112
11SMn28
11SMnPb28
10SPb20
12SMn35
12SMnP35
C15K
-
SUM22
SUM22L
S15C
S25C
Nelegovaná ocel
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
01.1
4360 40 C
030A04
4360 40 B
080M15
050A20
230M07
240M07
080M15
4360 55 E
4360 55 E
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
01.2
060A35
080M46
212M36
150M36
–
150M28
060A35
080M46
060A52
8M
15
–
14A
-
1550
1650
1957
2120
1572
1672
1674
1035
1045
1140
1039
1335
1330
1035
1045
1050
1.0501
1.0503
1.0726
1.1157
1.1167
1.1170
1.1183
1.1191
1.1213
C35
C45
35S20
40Mn4
36MN5
28Mn6
Cf35
Ck45
Cf53
CC35
CC45
35MF4
35M5
40M5
20M5
XC38TS
XC42
XC48TS
C35
C45
–
C28Mn
C36
C45
C53
F.113
F.114
F210G
36Mn5
C45K
-
SMn438(H)
SCMn1
S35C
S45C
S50C
01.3
01.3
01.3
01.3
070M55
080A62
070M55
080A62
43D
43D
1655
1678
1055
1060
1055
1060
1.0535
1.0601
1.1203
1.1221
C55
C60
Ck55
Ck60
CC55
XC55
XC60
C55
C60
C50
C60
C55K
-
S55C
S58C
01.4
01.4
01.4
060 A 96
BW 1A
BW2
-
1870
1880
2900
1095
W1
W210
1.1274
1.1545
1.1545
Ck 101
C 105 W1
C105W1
XC 100
Y105
Y120
C36KU
C120KU
F-5117
F-5118
F.515
SK 3
SUP4
Fe52BFN/Fe52CFN
Fe52
55Si8
60SiCr8
100Cr6
16Mo3KW
16Mo5
14Ni6
20NiCrMo2
40NiCrMo2(KB)
14CrMo4 5
F-431
56Si7
60SiCr8
F.131
16Mo3
16Mo5
15Ni6
20NiCrMo2
40NiCrMo2
14NiCrMo13
42Cr4
12CrMo4
14CrMo45
12CrMo9, 10
TU.H
13MoCrV6
F-1712
F520.S
F-1270
F-528
15NiCr11
-
1A
2C/2D
1B
32C
-
-
Nízkolegovaná ocel (02.1 = netvrzená, 02.2 = zuπlechtìná)
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
4360 43C
4360 50B
150 M 19
250A53
534A99
1501-240
1503-245-420
805M20
311-Type 7
820A16
523M15
527A60
1501-620Gr27
02.1
1501-622
Gr.31;45
1503-660-440
722 M 24
897M39
524A14
605A32
823M30
830 M 31
640A35
655M13; A12
-
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.1
02.2
02.2
02.2
02.2
45
31
362
48
40C
33
111A
36A
-
1412
2132
2172
2085
2258
2912
2506
2245
2216
2218
2240
2092
2108
2512
2127
2534
2550
2090
A573-81
5120
9255
9262
52100
ASTM A204Gr.A
4520
ASTM A350LF5
8620
8740
5015
5140
5155
ASTM A182
F11;F12
ASTM A182
F.22
L1
8620
L6
3135
3415
3415;3310
9255
1.0144
1.0570
1.0841
1.0904
1.0961
1.3505
1.5415
1.5423
1.5622
1.6523
1.6546
1.6587
1.7015
1.7045
1.7176
1.7262
1.7335
1.7380
1.7715
1.8515
1.8523
1.7039
1.5419
1.7228
1.7139
1.2721
1.5710
1.5732
1.5752
1.0904
St.44-2
St.52-3
St.52-3
55Si7
60SiCr7
100Cr6
15Mo3
16Mo5
14Ni6
21NiCrMo2
40NiCrMo22
17CrNiMo6
15Cr3
42Cr4
55Cr3
15CrMo5
13CrMo4 4
E 28-3
E36-3
20 MC 5
55S7
60SC7
100C6
15D3
16N6
20NCD2
18NCD6
12C3
55C3
12CD4
15CD3.5
15CD4.5
10CrMo9 10 12CD9, 10
14MoV6 3
31 CeMo 12 30 CD 12
39CrMoV13 9 34MoCrS4 G 20MoCrS4
55NiCrMoV6G 16MnCr5
31NiCrMo134 50NiCr13
55NCV6
36NiCr6
35NC6
14NiCr10
14NC11
14NiCr14
12NC15
55Si7
55S7
30CrMo12
36CrMoV12
105WCR 5
653M31
16NiCr11
-
SM 400A;B;C
SM490A;B;C;YA;YB
SUJ2
SNCM220(H)
SNCM240
SCr415(H)
SCr440
SUP9(A)
SCM415(H)
SNC236
SNC415(H)
SNC815(H)
-
➤
151
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 152
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
ISO
➤
P
KøíΩová reference materiálù
Klasifikace Zemì
materiálù
Coromant Velká Británie
(CMC)
Standard
ˇvédsko
USA
Nìmecko
DIN
Francie
Itálie
ˇpanìlsko
AFNOR
UNI
UNE
JIS
35NiCrMo4
35Cr4
42Cr4
16MnCr5
55Cr3
AM26CrMo4
34CrMo4
42CrMo4
42CrMo4
F.124.A
51CrV4
41CrAlMo7
100Cr6
105WCr5
SCr430(H)
SCr440(H)
SCM420;SCM430
BS
EN
SS
AISI/SAE
W.-nr.
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
816M40
817M40
530A32
530A40
(527M20)
1717CDS110
110
24
18B
18
-
2541
2511
2225
9840
4340
5132
5140
5115
4130
1.6511
1.6582
1.7033
1.7035
1.7131
1.7218
36CrNiMo4
35CrNiMo6
34Cr4
41Cr4
16MnCr5
25CrMo4
40NCD3
35NCD6
32C4
42C4
16MC5
25CD4
38NiCrMo4(KB)
35NiCrMo6(KB)
34Cr4(KB)
41Cr4
16MnCr5
25CrMo4(KB)
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
02.1/02.2
708A37
708M40
708M40
722M24
735A50
905M39
BL3
-
19B
19A
19A
40B
47
41B
-
2234
2244
2244
2240
2230
2940
2140
4137;4135
4140;4142
4140
6150
L3
-
1.7220
1.7223
1.7225
1.7361
1.8159
1.8509
1.2067
1.2419
34CrMo4
41CrMo4
42CrMo4
32CrMo12
50CrV4
41CrAlMo7
100Cr6
105WCr6
35CD4
42CD4TS
42CD4
30CD12
50CV4
40CAD6, 12
Y100C6
105WC13
02.1/02.2
-
-
-
L6
1.2713
55NiCrMoV6
55NCDV7
35CrMo4
41CrMo4
42CrMo4
32CrMo12
50CrV4
41CrAlMo7
10WCr6
107WCr5KU
-
X8Ni9
12Ni19
Z18N5
14NiCrMo134 -
F.520.S
Japonsko
SCM432;SCCRM3
SCM 440
SCM440(H)
SUP10
SKS31
SKS2, SKS3
SKT4
Ocel
Vysocelegovaná ocel
03.11
03.11
03.11
1501-509;510 832M13
36C
-
ASTM A353
2515
-
1.5662
1.5680
1.6657
03.11
BD3
-
-
D3
1.2080
X210Cr12
03.11
03.11
BH13
-
2314
2242
H13
1..2083
1.2344
03.11
03.11
03.11
03.11
BA2
BS1
BH21
-
2260
2312
2710
-
A2
S1
H21
1.2363
1.2436
1.2542
1.2581
03.11
03.11
03.11
401S45
4959BA2
52
-
2310
2715
HW3
D3
03.13
03.13
03.13
BM 2
BM 35
-
2722
2723
2782
03.21
-
-
X10Ni9
15NiCrMo13
XBNi09
14NiCrMo131 -
Z200C12
X210Cr13KU
X250Cr12KU
X210Cr12
SKD1
X40CrMoV5 1
Z40CDV5
X40CrMoV5
SKD61
Z100CDV5
Z30WCV9
X100CrMoV5
X210CrW12
45WCrSi8
X30WCrV9
SKD12
SKD2
SKD5
1.2601
1.4718
1.3343
X100CrMoV5 1
X210CrW12
45WCrV7
X30WCrV9 3
X30WCrV9 3KU
X165CrMoV 12
X45GrSi93
S6-5-2
Z45CS9
Z40CSD10
X35CrMoV05KU
X40CrMoV511KU
X100CrMoV51KU
X215CrW12 1KU
45WCrV8KU
X28W09KU
X30WCrV9 3KU
X165CrMoW12KU
X45GrSi8
15NiCrMo13
M2
M 35
M7
1.3343
1.3243
1.3348
S6/5/2
S6/5/2/5
S2/9/2
Z 85 WDCV HS 6-5-2-2
6-5-2-5
HS 6-5-2-5
HS 2-9-2
F-5603.
F-5613
F-5607
SKH 51
SKH 55
-
2736
HNV3
1.2379
X210Cr12 G
-
-
-
-
2223
2183
-
1.3401
1.3401
G-X120Mn12
Z120M12
2120 M12
XG120Mn12
GX120 Mn12
X120Mn12
F-8251
SCMnH/1
SEMn H1
X160CrMoV12 F322
SUH1
SUH3
Ocelové odlitky
06.2
06.33
06.33
Z120M12
BW 10
-
Obchodní názvy
02.1
02.1
02.1
02.2
02.2
02.2
OVAKO 520M (Ovako Steel)
FORMAX (Uddeholm Tooling)
IMACRO NIT (Imatra Steel)
INEXA 482 (XM) (Inexa Profil)
S355J2G3(XM)
C45(XM)
16MnCrS5(XM)
INEXA280(XM)
070M20(XM)
HARDOX 500 (SSAB - Swedish Steel Corp.)
WELDOX 700 (SSAB - Swedish Steel Corp.)
➤
152
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 153
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
KøíΩová reference materiálù
ISO
➤
Klasifikace Zemì
materiálù
Coromant Velká Británie
(CMC)
Standard
BS
M
USA
Nìmecko
SS
AISI/SAE
W.-nr.
DIN
Francie
Itálie
ˇpanìlsko
Japonsko
AFNOR
UNI
UNE
JIS
Korozivzdorné oceli
Feriticko / martenzitické materiály (05.11, 12 = kované, 15.11, 12 = lité)
05.11/15.11 403S17
-
2301
403
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
416 S 21
430S15
410S21
430S17
420S45
960
56A
60
56D
2380
2320
2302
2320
2304
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
05.11/15.11
405S17
420S37
431S29
434S17
425C11
403S17
430S15
443S65
349S54
57
60
59
-
-
05.11/15.11 05.11/15.11 05.12/15.12 -
Korozivzdorná ocel
EN
ˇvédsko
416
430
410
430
-
1.4000
1.4001
1.4005
1.4016
1.4006
1.4034
X7Cr13
X7Cr14
X12CrS13
X8Cr17
X10Cr13
X8Cr17
X46Cr13
X6Cr13
X12 CrS 13
X8Cr17
X12Cr13
X8Cr17
X40Cr14
F.3110
F.8401
F-3411
F3113
F.3401
F.3113
F.3405
SUS403
SUS 416
SUS430
SUS410
SUS430
SUS420J2
X22CrNi17
X12CrMoS17
X6CrMo17
X5CrNi13 4
X10CrA113
X10CrA118
X80CrNiSi20
X10CrA124
X53CrMnNiN21 9
Z6C13
Z11CF13
Z8C17
Z10C14
Z8C17
Z40CM
Z38C13M
Z8CA12
Z20C13
Z15CNi6.02
Z10CF17
Z8CD17.01
Z4CND13.4M
Z10C13
Z10CAS18
Z80CSN20.02
Z10CAS24
Z52CMN21.09
2303
2321
2383
2325
2385
2322
-
405
420
431
430F
434
CA6-NM
405
430
HNV6
446
EV8
1.4002
1.4021
1.4057
1.4104
1.4113
1.4313
1.4724
1.4742
1.4747
1.4762
1.4871
X6CrAl13
X20Cr13
X16CrNi16
X10CrS17
X8CrMo17
(G)X6CrNi304
X10CrA112
X8Cr17
X80CrSiNi20
X16Cr26
X53CrMnNiN21 9
F.3427
F.3117
F.311
F.3113
F.320B
-
SUS431
SUS430F
SUS434
SCS5
SUS405
SUS430
SUH4
SUH446
SUH35, SUH36
2326
2317
-
S44400
630
1.4521
1.4922
1.4542/
1.4548
X1CrMoTi18 2
X20CrMoV12-1
-
Z7CNU17-04
X20CrMoNi 12 01 -
-
SUS304
SUS317L
-
Austenitické materiály (05.21, 22, 23 = kované, 15.21, 22, 23 = lité)
05.21/15.21 304S11
05.21/15.21 304S31
58E
2352
2332/2333
304L
304
1.4306
1.4350
X5CrNi189
Z2CN18-10
Z6CN18.09
X2CrNi18 11
X5CrNi18 10
05.21/15.21 303S21
05.21/15.21 304S15
304C12
05.21/15.21 304S12
05.21/15.21 05.21/15.21 304S62
05.21/15.21 316S16
05.21/15.21 05.21/15.21 316S13
05.21/15.21 316S13
58M
58E
2346
2332
2333
2352
2331
2371
2347
2375
2348
2353
303
304
1.4305
1.4301
X12CrNiS18 8
X5CrNi189
304L
301
304LN
316
316LN
316L
316L
1.4306
1.4310
1.4311
1.4401
1.4429
1.4404
1.4435
X2CrNi18 9
X12CrNi17 7
X2CrNiN18 10
X5CrNiMo18 10
X2CrNiMoN18 13
X2CrNiMo18 12
05.21/15.21 316S33
-
316
1.4436
-
X10CrNiS 18.09
X5CrNi18 10
X2CrNi18 11
X12CrNi17 07
X5CrNiMo17 12
X2CrNiMo1712
X2CrNiMo17 12
X8CrNiMo1713
05.21/15.21 317S12
05.21/15.21 -
-
2343
2347
2367
2562
Z10CNF 18.09
Z6CN18.09
Z3CN19.10
Z2CrNi18 10
Z12CN17.07
Z2CN18.10
Z6CND17.11
Z2CND17.13
Z2CND17-12
Z2CND17.12
Z6CND18-12-03
F.3551
F.3541
F.3504
F.3508
F.3551
F.3503
F.3517
F.3543
-
1.4438
1.4539
X2CrNiMo18 16
X1NiCrMo
Z2CND19.15
Z2 NCDU25-20
X2CrNiMo18 16
-
-
05.21/15.21 321S12
58B
2337
317L
UNS
V 0890A
321
1.4541
X10CrNiTi18 9
Z6CNT18.10
X6CrNiTi18 11
05.21/15.21 347S17
58F
2338
347
1.4550
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
15.21
58J
58C
2350
2361
2370
2387
316Ti
318
309
310S
308
-
1.4571
1.4583
1.4828
1.4845
1.4406
1.4418
05.22/15.22 316S111
-
-
17-7PH
05.23/15.23 05.23/15.23 -
-
2584
2378
NO8028
S31254
1.4568/
1.4504
1.4563
-
320S17
309S24
310S24
301S21
-
58J
-
F.3553
F.3523
X10CrNiNb18 9
Z6CNNb18.10
X6CrNiNb18 11
F.3552
F.3524
X10CrNiMoTi18 10 Z6NDT17.12
X6CrNiMoTi17 12 F.3535
X10CrNiMoNb 18 12 Z6CNDNb17 13B X6CrNiMoNb17 13 X15CrNiSi20 12
Z15CNS20.12
X12CrNi25 21
Z12CN25 20
X6CrNi25 20
F.331
X10CrNi18.08
Z1NCDU25.20
F.8414
X4 CrNiMo16 5
Z6CND16-04-01
-
Z8CNA17-07
X2CrNiMo1712
-
Z1NCDU31-27-03 Z1CNDU20-18-06AZ -
SUS303
SUS304
SUS304L
SCS19
SUS301
SUS304LN
SUS316
SUS316LN
SCS16
SUS316L
-
SUS321
SUS347
SUH309
SUH310
SCS17
-
-
-
-
-
-
Austeniticko / feritické materiály (Duplex) (05.51, 52 = kované, 15.51, 52 = lité)
05.51/15.51
05.51/15.51
05.52/15.52
05.52/15.52
05.52/15.52
-
-
2376
2324
2327
2328
2377
S31500
S32900
S32304
S31803
1.4417
-
X2CrNiMoSi19 5
X8CrNiMo27 5
X2CrNiN23 4
X2CrNiMoN22 53
Z2CN23-04AZ
Z2CND22-05-03
-
➤
153
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 154
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
ISO
➤
Klasifikace Zemì
materiálù
Coromant Velká Británie
(CMC)
Standard
BS
M
EN
ˇvédsko
USA
Nìmecko
SS
AISI/SAE
W.-nr.
Francie
Itálie
ˇpanìlsko Japonsko
DIN
AFNOR
UNI
UNE
GTS-35
MN 32-8
MN 35-10
Mn 450
MP 50-5
MP 60-3
Mn 650-3
GMN 45
GMN 55
JIS
Obchodní názvy
Korozivzdorné oceli
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.21/15.21
05.23/15.23
05.23/15.23
05.23/15.23
05.52/15.52
05.52/15.52
K
KøíΩová reference materiálù
SANMAC 304 (Sandvik Steel)
SANMAC 304L (Sandvik Steel)
SANMAC 316 (Sandvik Steel)
SANMAC 316L (Sandvik Steel)
254 SMO
654 SMO
SANMAC SANICRO (Sandvik Steel)
SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel)
SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel)
Temperovaná litina
07.1
07.1
8 290/6
B 340/12
0814
0815
32510
FCMB310
FCMW330
07.2
07.2
0852
0854
0858
0856
40010
50005
70003
A220-70003
0.8145
0.8155
07.2
P 440/7
P 510/4
P 570/3
P570/3
0.8165
GTS-45
GTS-55
GTS-65
GTS-65-02
07.3
P690/2
0862
A220-80002
0.8170
GTS-70-02
Mn700-2
GMN 70
0.6015
0.6020
0.6025
GG 10
GG 15
GG 20
GG 25
Ft 10 D
Ft 15 D
Ft 20 D
Ft 25 D
G 15
G 20
G 25
FG 15
FG 25
FC100
FC150
FC200
FC250
0.6030
0.6035
0.6040
GG 30
GG 35
GG 40
Ft 30 D
Ft 35 D
Ft 40 D
G 30
G 35
FG 30
FG 35
FC300
FC350
GMN 65
-
FCMW370
FCMP490
FCMP540
FCMP590
FCMP690
Litina
ˇedá litina
08.1
08.1
08.1
08.1
08.2
Grade 150
Grade 220
Grade 260
0100
0110
0115
0120
0125
08.2
08.2
08.2
Grade 300
Grade 350
Grade 400
0130
0135
0140
No 20 B
No 25 B
No 30 B
No 35 B
No 40 B
No 45 B
No 50 B
No 55 B
08.3
L-NiCuCr202
0523
A436 Type 2
0.6660
GGL-NiCr202
L-NC 202
-
-
0.7040
FCS 400-12
FGS 370-17
FGS 500-7
S-NC 202
GS 370-17
FGE 38-17
FCD400
GS 500
-
FGE 50-7
-
FCD500
FGS 600-3
FGS 700-2
GS 700-2
FGS 70-2
Nodulární litina
09.1
09.1
09.1
09.1
09.1
SNG 420/12
SNG 370/17
SNG 500/7
Grade S6
0717-02
0717-12
0717-15
0727-02
0776
60-40-18
80-55-06
A43D2
0.7033
0.7050
0.7660
GGG 40
GGG 40.3
GGG 35.3
GGG 50
GGG-NiCr202
09.2
09.2
SNG 600/3
SNG 700/2
0732-03
0737-01
100-70-03
0.7070
GGG 60
GGG 70
FCD600
FCD700
➤
154
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 155
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
KøíΩová reference materiálù
ISO
➤
Klasifikace Zemì
materiálù
Coromant Velká Británie
(CMC)
Standard
ˇvédsko
USA
Nìmecko
Francie
Itálie
ˇpanìlsko Japonsko
BS
EN
SS
AISI/SAE
W.-nr.
DIN
AFNOR
UNI
UNE
JIS
LM5
-
4251
4252
SC64D
GD-AISI12
3.2373
-
G-AISI9MGWA
G-ALMG5
A-S7G
A-SU12
-
-
C4BS
AC4A
4244
4247
4250
4260
4261
4253
356.1
A413.0
A380.1
A413.1
A413.2
A360.2
NeΩelezné
kovy
N
Tepelnì odolné super slitiny
S
30.21
30.21
30.21/30.22 LM25
LM24
LM20
LM6
LM9
Tepelnì odolné super slitiny
20.11
20.11
20.21
20.21
20.21
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.24
20.32
330C11
HR5,203-4
3146-3
HR8
3072-76
Hr401,601
-
-
-
330
5390A
5666
5660
5391
5383
4676
AMS 5399
AMS 5544
AMS 5397
5537C
AMS 5772
1.4864
1.4865
2.4603
2.4856
2.4630
LW2.4662
LW2 4670
LW2.4668
2.4375
2.4631
2.4973
LW2.4668
LW2 4674
LW2.4964
-
X12NiCrSi36 16
G-X40NiCrSi38 18
NiCr22Mo9Nb
NiCr20Ti
NiFe35Cr14MoTi
S-NiCr13A16MoNb
NiCr19Fe19NbMo
NiCu30Al
NiCr20TiAk
NiCr19Co11MoTi
NiCr19Fe19NbMo
NiCo15Cr10MoAlTi
CoCr20W15Ni
CoCr22W14Ni
Z12NCS35.16
NC22FeD
NC22FeDNB
NC20T
ZSNCDT42
NC12AD
NC19eNB
NC20TA
NC19KDT
NC20K14
KC20WN
KC22WN
F-3313
XG50NiCr39 19
-
-
-
AMS R54520
AMS R56400
AMS R56401
-
-
TiAl5Sn2.5
TiAl6V4
TiAl6V4ELI
TiAl4Mo4Sn4Si0.5
T-A5E
T-A6V
-
-
-
440A
610
0-2
1.4108
1.4111
-
X100CrMo13
X110CrMoV15
X65CrMo14
-
-
-
SUH330
SCH15
Titanové slitiny
23.22
23.22
23.22
23.22
TA14/17
TA10-13/TA28
TA11
-
-
Obchodní názvy
20.11
20.2
20.2
20.2
20.2
20.21
20.21
20.21
20.21
20.22
20.22
20.22
20.22
20.22
20.24
20.3
20.3
H
A5052
A6061
A7075
ADC12
GD-AlSi12
GD-AlSi8Cu3
G-AlSi12(Cu)
G-AlSi12
G-AlSi10Mg(Cu)
Na bázi Ωeleza
Incoloy 800
Na bázi niklu
Haynes 600
Nimocast PD16
Nimonic PE 13
Rene 95
Hastelloy C
Incoloy 825
Inconel 600
Monet 400
Inconel 700
Inconel 718
Mar - M 432
Nimonic 901
Waspaloy
Jessop G 64
Na bázi kobaltu
Air Resist 213
Jetalloy 209
Tvrzené materiály
04.1
04.1
04.1
-
-
2258-08
2534-05
2541-06
C4BS
AC4A
AC4A
155
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 156
VRTÁNÍ HLUBOK˙CH DÌR
Upevnìní VBD
Snazπí manipulace s ergonomick˝m klíèem Torx Plus®
Nov˝ klíè Torx Plus eliptického tvaru pøenese o 25% vìtπí
kroutící moment neΩ souèasn˝ Torx. Nov˝ tvar a pevnìjπí
usazení znamenají sníΩení rizika poπkození hlavy πroubu
a zvyπují stabilitu pøi manipulaci.
Sandvik Coromant zavedl u vπech πroubù VBD systém
Torx Plus pro lepπí a bezpeèné upnutí VBD.
Vπechny nové πrouby Torx Plus budou mít stejné kódy jako
døív, klíèe budou mít nové kódy (viz následující tabulka).
Zmìna se t˝ká vπech klíèù na upínání VBD: πroubovákù,
klíèù s rukojetí tvaru T, L, vlajky i kombinovan˝ch klíèù
(Torx Plus/hex). Vπechny uvedené klíèe, kromì klíèù s
rukojetí tvaru L, jsou snadno rozpoznatelné podle èervenoΩluté rukojeti.
Prùøez
Torx Plus®
Torx
Torx Plus®
Torx Plus je registrovaná
obchodní známka firmy
Camcar-Textron (USA).
Star˝ πroub Torx
Pozor!
Vπechny zákazníky upozoròujeme, Ωe nové klíèe a πroubováky
Torx Plus NELZE pouΩít pro standardní πrouby Torx.
Standardní klíèe a πroubováky Torx pro nové πrouby
Torx Plus pouΩít lze.
Seznam køíΩov˝ch odkazù – Torx na Torx Plus
Typ klíèe
Star˝ klíè Torx
Velikost
Torx
Nov˝ klíè Torx Plus
Kód
Oznaèení
Torx
Kód
Oznaèení
Torx Plus
15
10
20
20
25
25
30
5680 045-02
5680 045-06
5680 045-03
5680 045-01
5680 045-05
5680 045-04
5680 045-07
T15
T10
T20
T20
T25
T25
T30
5680 048-01
5680 048-02
5680 048-03
5680 048-04
5680 048-05
5680 048-06
5680 048-07
15IP
10IP
20IP
20IP
25IP
25IP
30IP
6
7
9
9
15
15
5680 041-02
5680 041-01
5680 016-03
170.3-865
5680 016-01
5680 016-02
T6
T7
T9
T9
T15
T15
5680 051-01
5680 051-02
5680 049-03
5680 051-03
5680 049-01
5680 049-02
6IP
7IP
9IP
9IP
15IP
15IP
ˇroubováky
7
8
9
10
15
20
25
30
416.1-860
416.1-861
416.1-862
416.1-863
416.1-864
416.1-865
416.1-866
416.1-867
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T30
5680 046-03
5680 046-01
5680 046-04
5680 046-05
5680 046-02
5680 046-06
5680 046-07
–
7IP
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
Klíèe s rukojetí
tvaru L
8
9
10
15
20
25
27
30
5680 043-08
5680 043-01
5680 043-05
5680 043-09
5680 043-03
5680 043-04
5680 043-06
5680 043-07
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
5680 043-10
5680 043-11
5680 043-12
5680 043-13
5680 043-14
5680 043-15
5680 043-16
5680 043-17
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
27IP
30IP
Nástavce
7
8
9
10
15
–
20
–
25
30
5680 081-01
5680 081-02
5680 081-03
5680 081-04
5680 081-05
–
5680 081-06
–
5680 081-07
5680 081-08
T7
T8
T9
T10
T15
–
T20
–
T25
T30
5680 084-04
5680 084-01
5680 084-05
5680 084-06
5680 084-02
5680 084-03
5680 084-07
5680 084-08
5680 084-09
5680 084-10
7IP
8IP
9IP
10IP
15IP
15IP
20IP
20IP
25IP
30IP
7 – 25
5680 082-01
T7 – T25
–
–
Klíèe s rukojetí
tvaru T
Klíèe s rukojetí
tvaru vlajky
Sada nástavcù
156
Poznámky
Délka 53 mm
Délka 90 mm
Délka 70 mm
Délka 110 mm
Kombinovan˝ klíè – 9IP a hex 3,5
Kombinovan˝ klíè – 15IP a hex 3,5 mm
Kombinovan˝ klíè – 15IP a hex 4,0 mm
Délka 50 mm
Délka 50 mm
Délka 50 mm
Délka 50 mm
Délka 50 mm
Délka 89 mm
Délka 50 mm
Délka 89 mm
Délka 89 mm
Délka 89 mm
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 157
Bezpeènostní informace - brouπení slinutého
karbidu
SloΩky
SK obsahují karbid wolframu a kobalt a mohou také obsahovat karbid titanu, karbid
tantalu, karbid niobu, karbid chrómu a karbid molybdenu nebo vanadu. Nìkteré SK
obsahují karbonitrid titanu nebo nikl.
MoΩnosti ohroΩení
Brouπení nebo ohøev v˝robku ze slinutého karbidu produkuje prach a v˝pary
nebezpeèn˝ch látek, jeΩ mohou b˝t vdechnuty, poΩity nebo mohou pøijít do styku s
oèima èi pokoΩkou.
Akutní jedovatost
Prach je jedovat˝ pøi vdechnutí. Vdechnutí mùΩe zpùsobit podráΩdìní a opuchnutí
d˝chacích cest. Akutní jedovatost pøi vdechování kobaltu zároveò s karbidem wolframu
je podstatnì vyππí neΩ pøi vdechování samotného kobaltu.
Styk s pokoΩkou mùΩe vyvolat podráΩdìní. U citliv˝ch osob hrozí alergická reakce
pokoΩky.
Chronická jedovatost
Opakované vdechování aerosolu s obsahem kobaltu mùΩe zpùsobit zablokování
d˝chacích cest. Dlouhodobá expozice vysok˝m koncentracím mùΩe zpùsobit fibrózu
nebo rakovinu plic. Ze studií vypl˝vá, Ωe pracovníci, kteøí byli vystaveni vysok˝m
koncentracím karbidu wolframu a kobaltu, byli ohroΩeni zv˝πen˝m rizikem rakoviny plic.
Kobalt a nikl silnì zcitlivují pokoΩku. Dlouhodob˝ nebo opakovan˝ kontakt mùΩe
zpùsobit podráΩdìní.
Rizikové vìty
Jedovat˝: pøi dlouhodobém vdechování hrozí váΩné poπkození zdraví
Jedovat˝ pøi vdechování
Hrozí nevratné následky
Pøi vdechování a styku s pokoΩkou mùΩe zpùsobit zcitlivìní
Preventivní opatøení
• VΩdy pouΩívejte nucené odtahové vìtrání, které postaèuje na omezení koncentrací
πkodlivin v pracovním prostøedí hluboko pod pøípustné národnì platné nejvyππí
koncentrace.
• Není-li k dispozici dostateèné vìtrání, pouΩívejte ochranu d˝chacích orgánù – národnì
schválen˝ respirátor.
• V pøípadì potøeby pouΩijte bezpeènostní br˝le nebo br˝le s postranním πtítem.
• Vyh˝bejte se opakovanému styku materiálu s pokoΩkou. Noste vhodné rukavice. Po
manipulaci s materiálem si dùkladnì omyjte ruce.
• PouΩívejte vhodn˝ ochrann˝ odìv. Odìv dle potøeby perte.
• Pøi práci nejezte, nepijte a nekuøte. Pøed jídlem, pitím nebo kouøením si dùkladnì
omyjte ruce.
157
117-162.Tj
03-09-05
✍
158
10.27
Sida 158
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 159
✍
159
117-162.Tj
03-09-05
✍
160
10.27
Sida 160
117-162.Tj
03-09-05
10.27
Sida 161
✍
161
117-162.Tj
03-09-05
10.26
Sida 162
Chraòte Ωivotní prostøedí!
Zapojte se do systému recyklace Coromant (CRC) hned teï!
Systém recyklace Coromant (CRC) je sluΩba, kterou Sandvik Coromant
nabízí vπem zákazníkùm – Sandvik Coromant odebere zpìt pouΩité
bøitové destièky. Vzhledem k rostoucí spotøebì neobnoviteln˝ch surovin
je povinností vπech v˝robcù πetøit ztenèující se zdroje.
Sandvik Coromant plní na nìj kladené poΩadavky tím, Ωe nabízí sbìr
pouΩit˝ch bøitov˝ch destièek ze slinut˝ch karbidù a jejich recyklaci
zpùsobem, kter˝ v maximální míøe πetøí Ωivotní prostøedí.
Ke kaΩdému stroji, frézce, vrtaèce nebo pro obrábìcí centrum
V˝hody systému CRC hovoøí samy za sebe
objednejte sbìrnou nádobu. Doporuèujeme mít na kaΩdém
•
pracoviπti, kde se øeΩou kovy, jednu.
Vπechny pouΩité bøitové destièky ze slinutého karbidu se
odkládají do sbìrné nádoby pøímo na pracoviπti.
Po naplnìní sbìrné nádoby se tato vysype do pøepravní
•
•
•
Coromant, kter˝ Vám poskytne dalπí informace.
Jednoduch˝ postup se sbìrn˝mi a
SníΩení objemu odpadu, sníΩení zátìΩe
Ωivotního prostøedí.
Plná pøepravní nádoba je poté zaslána nejbliΩπímu
zastoupení Sandvik Coromant nebo vaπemu prodejci
Pro pøímé zákazníky i zákazníky distributorù.
pøepravními nádobami.
nádoby. Doporuèujeme mít dvì pøepravní nádoby, napø.
ve skladu závodu.
Celosvìtov˝ systém recyklace zajiπ∫ovan˝
jedním dodavatelem.
•
•
Lepπí vyuΩití zdrojù.
Pøijímáme i karbidové destièky ostatních
v˝robcù.
nádoba
Sbìrná
Pøepravní nádoba
Objednací èíslo sbìrné nádoby:
Objednací èíslo pøepravní nádoby:
162
91617
92995

Podobné dokumenty

TC442_SIP_CZ_1 08_05.qxd

TC442_SIP_CZ_1 08_05.qxd Velcro Industies B.V. Ve√keré údaje vçetnπ obrázku°, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za úçelem optimální informace, jsou pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics v√ak nep®ebírá Ωádné záruky ...

Více

eurostar - Technická dokumentace

eurostar - Technická dokumentace o pravidelné údrΩbì s autorizovanou odbornou firmou a nechat provádìt údrΩbu jednou roènì. B Provozovatel je zodpovìdn∆ za bezpeènost a vliv kotle na Ωivotní prostøedí. B PouΩívat pouze originální ...

Více

Pentax MZ-6 - Fotogenia.sk

Pentax MZ-6 - Fotogenia.sk mùΩe dojít k formování ledov˝ch krystalkù, které mohou zpùsobit poπkození mechanismu. V tìchto pøípadech vloΩte fotoaparát do braπny nebo plastikové taπky, aby se sníΩil vliv rozdílù teplot. Nevyjí...

Více

Jednodušší frézování pomocí ShopMill

Jednodušší frézování pomocí ShopMill zadávání technologických hodnot: Potřebujete zadávat pouze hodnoty z tabulkové příručky pro Posuv/Zub a Řeznou rychlost - otáčky a rychlost posuvu vypočítává systém ShopMill automaticky.

Více

sadzba martan katalog.indd

sadzba martan katalog.indd Vzorce pro ozubené tyèe: s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a = vzdálenost osy m = modul D∅ = rozteèný prùmìr d = vzdálenost rozteèné osy

Více