Untitled - Typografia

Transkript

Untitled - Typografia
Editorial
Bezpeãnost a ochrana je velmi hork˘m tématem na‰í i budoucí doby. Vytvofiit, vyrobit, vymyslet
pfiedstavuje základ pokroku a dal‰ího v˘voje. Ale souãasnost nás uji‰Èuje také o druhé, rovnûÏ
dÛleÏité okolnosti: stejnou devizou je ochránit, pojistit, zabránit, pfiedejít.
Velk˘m pomocníkem je vûdeckotechnick˘ pokrok a nové techniky ji‰tûní a ochrany v˘robkÛ.
V tiskafisk˘ch technikách se dfiíve mnoho zpÛsobÛ ochrany nenabízelo, nejvíce jich vyvíjel obor tisku
cenin a bankovek, kter˘ odjakÏiva bojuje proti falzifikaci a ve v‰ech nov˘ch technikách musí
do sv˘ch workflow zabudovat ochranu a bezpeãnost i zv˘‰enou Ïivotnost.
V souãasné dobû digitalizace pfiicházejí na pomoc nové postupy v softwarov˘ch modulech, nové
fyzikální procesy a holografické a jiné nové technologie. Nové úkoly staví tisk pfied chemii, v˘robce
barev a lakÛ. K nejvût‰ím zadavatelÛm patfií technika obalÛ a ochrany vnitfiního obsahu pfied
vykrádáním a zámûnou obsahu zboÏí i ochrana pfied klimatick˘mi vlivy na tiskafiské v˘robky.
Jinou kapitolou je rozmáhající se plagiátorství, prastar˘ problém pÛvodcovství a originality. V dobû
internetu dokonce velmi usnadnûné a zvlá‰tû mlad‰í generací za samozfiejmost povaÏované
kopírování a globální vykrádání autorsky vázan˘ch hodnot a soukromého majetku. Od malé
samolepky po knihy a celé edice. Od mal˘ch technick˘ch pomÛcek po velké v˘robní stroje.
Mluví se v té souvislosti o stínovém prÛmyslu, zejména ve v˘chodní Asii. Objem plagiátÛ a kopií
se odhaduje na více, neÏ deset procent svûtového obchodu v hodnotû pfies tfii sta miliard Euro roãnû.
Boj proti pirátství se zdá b˘t marn˘, pfiesto je a bude neustále veden, také v na‰í, mediální oblasti.
Nûkter˘m otázkám se vûnují autofii ãlánkÛ v tomto ãísle.
Na‰ím oborem stále intenzívnûji zmítá celosvûtová diskuse o dal‰ím v˘voji printmédií a grafického
prÛmyslu. Sotva lze najít nûkoho, kdo umí odhadnout, jak bude na‰e branÏe vypadat v (dosti
blízkém) budoucnu. V Berlínû se koncem fiíjna konala konference ãasopisu Druck und Media na téma
„Paradigmenwandel in der Printindustrie – Gutenberg versus Google“. Referovali na ní podnikatelé,
ktefií uplatnili nové my‰lenky a úspû‰nû vyrábûjí produkty, o nichÏ se je‰tû pfied nedávnem mohlo
jen zdát. Tato setkání jsou platformou prezentace nov˘ch my‰lenek a „chytr˘ch hlav“ z branÏe.
Na navazujícím galaveãeru pfievzalo nûkolik desítek podnikov˘ch t˘mÛ, odborníkÛ a studentÛ ceny
„Awards 2010“ za vynikající v˘kony v tomto roce pokraãující krize.
V fiíjnu se konala v Hamburgu Ifra-Expo, svûtová konference a veletrh novinového a periodického
tisku. PfiestoÏe náv‰tûvnost a úãast na veletrzích trvale klesá, zaÏila Ifra nárÛst náv‰tûvníkÛ, vesmûs
odborníkÛ z branÏe, o cel˘ch 50 procent. Mezi centrálními tématy kongresu vyvolávaly nejvût‰í
pozornost nové novinové a vydavatelské produkty a projekty, které ti‰tûn˘m novinám zachovávají
pfiední místo mezi moderními médii a vyuÏívají nov˘ch moÏností integrace, tvorby nov˘ch produktÛ
novinového trhu a digitálního zpracování. Moderní cesty novin jsou pfiíkladem pro ostatní oblasti
tiskov˘ch médií a dokazují, jak˘ v˘znam do budoucna má kreativita a jakou cenu pfiedstavuje
grafick˘ design, tiskárnami a vydavateli ãasto nedocenûn˘.
Na kongresu vícekrát zaznûlo pfiesvûdãení, Ïe noviny budoucnosti zachrání grafick˘ design
s neotfiel˘mi my‰lenkami a fie‰eními, která odolají krizím. Nûkteré uÏ byly pfiedstaveny v nov˘ch
projektech.
V tomto ãísle pfiiná‰íme ãlánky a ãerstvé informace z podzimních aktivit, rozhovor s vedoucími
ãiniteli Ospapu a dal‰ími odborníky.
Na‰e redakce nav‰tívila jeden z progresívních podnikÛ, brnûnsk˘ Point CZ, konferenci
o potravinov˘ch obalech v hotelu Don Giovanni v Praze, úspû‰n˘ kniÏní veletrh v Havlíãkovû Brodû,
v˘stavu fotografií studentÛ VO· a SP· grafické v Praze, vyhlá‰enou akci Designblok v Praze.
V grafické ãásti otiskujeme ukázky prací a prezentaci slovenského typografa Palo Bálika, kter˘ tvofií
v Bratislavû.
V pfiíloze Typografia digitální, ti‰tûné digitální technologií, najdete kromû ãernobílé verze obálky
vybrané ãlánky ze svûta digitálního tisku napfi. Bezpeãnostní digitální tisk a podrobn˘ popis
speciálních technologií Xerox.
Za okny je je‰tû neobvyklé teplo, ochutnali jsme první Svatomartinské, ale jiÏ se blíÏí opravdová
matka Zima. Tak si ji v‰ichni ve zdraví uÏijme.
Vladislav Najbrt
Obálku listopadové Typografie navrhl
Martin Kozák
V ãervnu tohoto roku jsem úspû‰nû odmaturoval
na Soukromé stfiední umûlecké ‰kole AVE ART
Ostrava s.r.o. z oboru propagaãní grafika.
Momentálnû se snaÏím uplatnit v oboru
a nabírám zku‰enosti, které bych rád zuÏitkoval
v pfií‰tím roce na vysoké ‰kole. V budoucím
Ïivotû se chci nadále vûnovat grafickému
designu a focení a zdárnû dokonãit nûkteré
ze sv˘ch projektÛ a v˘stav. Ve sv˘ch pracích
se snaÏím vÏdy o grafickou ãistotu, originalitu
projevu a samozfiejmû o nápad, bez kterého
pofiádná práce ani nemÛÏe vzniknout. Obálka
tohoto ãísla Typografie byla jedním ze cviãení
na stfiední ‰kole a jsem rád, Ïe na‰la své
uplatnûní a opravdu se realizovala.
1 Obsah
Contents
1 Miroslav Doãkal
Bezpeãnostní digitální tisk
Security digital printing
2 Rozhovor s Petrem Breburdou a Václavem Koukolem
z OSPAPu
Interview with Petr Breburda and Václav Koukol of OSPAP
4 Ptáme se na tisk ochrann˘ch prvkÛ
We ask for printing security elements
5 Digitální tisk a ochranné prvky
Digital printing and security features
6 Jitka Böhmová
Náv‰tûva na Moravû v tiskárnû Point CZ
Visit the Moravia printing house Point CZ
8 Jitka Böhmová
Semináfi o v˘robû obalÛ potravin
Seminar Low Migration
8 Jitka Böhmová
O barvách s Philippem Hölzlem
About inks with Philipp Hölzl
9 Jitka Böhmová
O lacích s Matthiasem Kuhnem
About varnish with Matthias Kuhn
10 Vyhlídky drupy 2012
Prospects for drupa 2012
10 Fotografie studentÛ „Hellichovky“ v Galerii AMU
Student’s photografies from HPS and SGS Hellichova
in Gallery AMU
12 Jednou vûtou, tfiemi vûtami
One sentence, three sentences
13 PR Böttcher
PR Böttcher
14 Designblok 2010 dny designu v Praze
Designblok 2010 design days in Prag
15 V˘stava Czech Fresh Design v DráÏìanech
Exhibition Czech Fresh Design in Dresden
16 Palo Bálik – kniÏn˘ dizajn
Palo Bálik – book design
19 20. Podzimní kniÏní veletrh v Havlíãkovû Brodû
20th Autumn’s book fair in HavlíãkÛv Brod
20 Aktuality z domova a ze zahraniãí
Actualities from printing industry
24 Kolegium Typografie pfiedstavuje své ãleny
Kolegium Typografie introduces its members
Typografia digitální
Pfiíloha o digitálním tisku ti‰tûná digitálním tiskem
Více uvnitfi ãísla
Typografia 11/2010/1218/roãník 113
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Malovan˘,
Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Martin Kozák, absolvent AVE ART Ostrava
Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Tisk Tercie Praha spol. s r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné 700 Kã
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch ãlánkÛ.
Toto ãíslo je ti‰tûno barvami dodan˘mi firmou Michael Huber CZ
Toto ãíslo je ti‰tûno na papífie Hello Gloss 250 g/m2 (obálka)
a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy), kter˘ sponzorsky
dodala spoleãnost OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10,
Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725,
e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Bezpeãnostní digitální tisk
VyuÏití digitálního tisku k bezpeãnostním
úãelÛm patfií mezi jeho dosud ménû roz‰ífiené
aplikace. Jednou z prvních a dnes jiÏ klasick˘ch
zpÛsobÛ tohoto vyuÏití je inkoust ãi toner
viditeln˘ pod UV svûtlem, tedy fluorescenãní
(obvykle Ïlutû, modfie ãi ãervenû). PrÛkopníkem
na tomto poli byla napfiíklad firma Océ se sv˘m
tonerov˘m systémem CPS. Cena takového
inkoustu ãi toneru nemusí b˘t zásadnû vy‰‰í neÏ
u bûÏn˘ch inkoustÛ ãi tonerÛ. Nûkdy je ov‰em
nutné, aby byl vzhledem k tomuto vyuÏití
upraven grafick˘ návrh. Typick˘mi tiskovinami
pro tuto technologii jsou napfiíklad akcie
ãi stravenky. Ponûkud ménû neÏ fluorescence
pod UV svûtlem se zatím vyuÏívají tonery
a inkousty viditelné pod IR svûtlem, tedy
v paprscích jiné vlnové délky – princip je ale
obdobn˘. Podle organizace SICPA patfií mezi
známé v˘robce luminiscenãních barviv
a neviditelné známkování inkousty pro
bezpeãnost tisk napfiíklad spoleãnost Beaver
Luminescers nebo Linx.
A co personalizace, proã jsme tento text nezaãali
právû jí? DÛvodem je skuteãnost,
Ïe personalizovan˘ v˘tisk není sám o sobû proti
kopírování zabezpeãen. Pfiesto je namístû jej
mezi bezpeãnostní aplikace zahrnout.
Personalizace samotná sice riziko fal‰ování
neodstraní, ale ztíÏí masovou v˘robu plagiátÛ –
padûlatel musí buì riskovat odhalení stejné
informace (napfiíklad ãísla) na více fale‰n˘ch
v˘tiscích, nebo napodobovat kaÏd˘ originální
v˘tisk zvlá‰È, coÏ je pro nûj nev˘hodné.
Zcela zvlá‰tním pfiípadem, kter˘ ale do na‰í
oblasti jiÏ vlastnû nespadá, je personalizace
v digitálním v˘seku, kdy je bezpeãnost
produktÛ opravdu maximální. ×
Miroslav Doãkal
Pokraãování ãlánku v pfiíloze Typografia
digitální 7/2010 na stranû 3. Více informací
uvnitfi ãísla.
Termochromní barva – po pohlazení ãerné plochy s nápisem
Digitální stroj Xeikon 3300 umí tisknout bezpeãnostní
„touch“ (dotkni se) se objeví obrázek hofiícího lesa
toner
Océ CPS 800 pouÏívá fluorescenãní toner viditeln˘
âipy RFID lze tisknout i digitálním tiskem
pod UV svûtlem
Ke dni 1. 11. 2010 opou‰tí po 17 letech funkci
generálního fieditele spoleãnosti OSPAP a.s.
Ing. Václav Koukol, kterého vystfiídá
Ing. Petr Breburda MBA. Petr Breburda pracuje
v OSPAPu také 17 let a doposud zastával funkci
¤editele prodeje a ãlena pfiedstavenstva.
S odstupujícím i s nov˘m generálním fieditelem
udûlali rozhovor Milan Mar‰o a Jitka Böhmová.
Ve spoleãnosti OSPAP jste, pane Koukole, pÛsobil
na postu generálního fieditele 17 let. V jaké
kondici se OSPAP v té dobû nacházel a jaké
hlavní úkoly jste musel fie‰it z krátkodobého,
stfiednûdobého a dlouhodobého hlediska?
Koukol: Myslím, Ïe to ani sv˘m zpÛsobem nejde
porovnat. Na post generálního fieditele jsem
nastoupil v lednu 1993 z dÛvodu privatizace
OSPAPu, coÏ je organizace, která vznikla v roce
1958. OSPAP byl státní monopol na distribuci
papíru, kter˘ pÛsobil v ãesk˘ch zemích. Byl jsem
jmenován tehdej‰ím vût‰inov˘m akcionáfiem
z Rakouska, pfiedtím jsem pracoval
v automobilového prÛmyslu, konkrétnû pro
Mercedes Benz. V té dobû byla majetková
struktura 51 % rakousk˘ papírensk˘ koncern,
dal‰ích 40 % rÛzné ãeské fondy a 10 % v rukou
tzv. DikÛ, drobn˘ch akcionáfiÛ v rámci kuponové
privatizace. MÛj úkol byl udûlat z OSPAPu
velkoobchod, ãili odstranit v‰e co nemá
s velkoobchodem nic spoleãného. Ve starém
reÏimu bylo bûÏné mít síÈ maloobchodních
Ing. Václav Koukol
obchodÛ „papírnictví“, v˘robní linku na pfievod
z rolí na archy pro kopírovací papíry, mûli jsme
tiskárnu v âesk˘ch Budûjovicích, dvû lokomotivy
a mnoho dal‰ího, jak tehdy socialistick˘ zpÛsob
monopolního podniku vyÏadoval. V kaÏdém
krajském mûstû byla poboãka a je‰tû jeden nebo
dva závody se sv˘m oddûlení prodeje, nákupu
a vlastními sklady. Toto jsme za tûch 17 let
zásadnû zmûnili. Zmûnila to doba, na‰e koncepce
a celkové smûfiování distribuce papíru
a papírenského prÛmyslu. V praxi to znamená,
Ïe pÛsobíme skladovû jen na dvou místech, Praha,
Brno. Infrastruktura se zmûnila maximálnû.
Centralizovali jsme, co se centralizovat dá napfi.
nákup, úãetnictví, finanãnictví atd., transportní
logistika je formou outsourcingu a zru‰ili jsme
celou síÈ krajsk˘ch závodÛ.
Spoleãnost OSPAP zmûnila ãtyfiikrát majitele.
Na co byl kladen hlavní dÛraz od nov˘ch
majitelÛ? Pfiinesl nov˘ majitel do Va‰í práce
nûjaké nové podnûty?
Koukol: OSPAP pro‰el sloÏit˘m v˘vojem, kdy
z rakouského kapitálu pfie‰el na holandsk˘
kapitál, v Holandsku probíhala dal‰í zmûna
bûhem tfií let k jinému holandskému majiteli
a od roku 2003 je OSPAP souãást tfietího
nejvût‰ího distributora papíru na svûtû, patfiíme
pod australsk˘ Paperlinx. I tyto zmûny pfiispûly
ke skuteãnosti, Ïe jsme z hlediska trÏního podílu
stále první na trhu, ale kaÏdá zmûna majitele
klade obrovské nároky na management, jin˘
koncernov˘ jazyk, jin˘ systém vykazování, jin˘
zpÛsob auditÛ, jiní makléfii atd. To v‰echno
zvládl nበmanagement na jedniãku. V souãasné
dobû je právnû 100% vlastník nizozemská
spoleãnost, máme jednu dcefiinou spoleãnost
Multiexpo, která se zab˘vá materiály pro
signmaking, digitální tisk a dal‰ími druhy
nepapírov˘ch materiálÛ. Neporovnateln˘ rozdíl.
Jak se za dobu va‰eho pÛsobení mûnil
papírensk˘ a polygrafick˘ prÛmysl? Je moÏné
hovofiit o nûjak˘ch zásadních bodech?
Koukol: Nesmírnû. Na zaãátku mého pÛsobení
s Petrem Breburdou a dal‰ími lidmi
z managementu nakupoval OSPAP 85 % papíru
od ãesk˘ch v˘robcÛ, 15 % ze zahraniãí, dnes ten
pomûr nevím pfiesnû, ale bude 91 % ze zahraniãí
a 9 % lokální. Je to ze dvou zásadních dÛvodÛ:
globalizace vytvofiila velké v˘robní celky, které
pfieÏívají lépe neÏ stfiední velikosti podnikÛ, v˘voj
a v˘roba papírensk˘ch strojÛ enormnû pokroãila,
takÏe na jednu stranu mÛÏeme fiíci, Ïe závod
na v˘robu papíru je ve ·tûtí v âR ale majetkovû
patfií skupinû Mondi, takÏe jej nakupujeme
vlastnû od zahraniãního dodavatele. Je tfieba
rozli‰ovat, kdo papír vyrábí a kdo ho dodává.
Dne‰ní obrovské papírenské stroje s vysok˘m
v˘konem znev˘hodnily malé v˘robce klasick˘ch
materiálÛ po celé Evropû vãetnû âR.
Jak pocítil OSPAP dopady hospodáfiské krize
na pfielomu let 2008/2009?
Koukol: Pocítíl a pociÈuje stále. Hospodáfiská krize
samozfiejmû zasáhla v‰echny branÏe a distribuci,
kde hlavním médiem je papír postihuje
automaticky také. Stále razím my‰lenku: Papír
je poselstvím civilizace. Uvedu pfiíklad. Na konci
roku 2008 oznámila mladoboleslavská ·koda,
Ïe nevyrobí 130 tisíc Octávií z dÛvodu malé
poptávky, tak z dÛvodu neexistence tûchto vozÛ
vzniká neexistence vyti‰tûní 130 tisíc faktur,
130 tisíc dodacích listÛ, apod. Pokud se nûco
nevyrábí tak, spotfieba s tím souvisejících vûcí
vãetnû papíru klesá.
Papírensk˘ prÛmysl vÏdycky jako první pocítí
finanãní krizi a distributofii papíru také, protoÏe
my jsme totálnû závislí na produkci ãehokoli
jiného, stále v˘znamná ãást marketingov˘ch,
propagaãních kampaní i napfi. komunálních voleb
atd. ovlivÀuje zásadnû poptávku po papíru.
V‰echny velké koncerny udûlali stejnou vûc,
stejnû jako my: poptávka neãekanû padla, takÏe
jsme omezili investice, marketingové akce a tím
k té situaci také pfiispûli. Podniky hledaly novou
ekonomickou rovnováhu, ãímÏ papírensk˘
velkoobchodní trh klesl o 27 % a logicky tímto
klesla i na‰e tonáÏní ãást. V˘nosovû byl pokles
je‰tû vût‰í, protoÏe kdyÏ klesne poptávka, je je‰tû
vût‰í tlak na prodejní ceny a marÏe samozfiejmû
klesají. Propustili jsme asi 12 zamûstnancÛ,
optimalizovali jsme fiadu funkcí dohromady.
Petr Breburda upravil sortiment tak,
aby odpovídal nové poptávkové úrovni. VytíÏení
v˘roby papíru v rámci Evropy stále není 100%
a v rámci severní Ameriky také ne. Mám
k dispozici studii, která pfiedpokládá, Ïe do 5 let
mÛÏeme b˘t bez novin v papírové podobû, pokud
internetové portály ovládnou ãtenáfie tak, jak
studie pfiedpokládá. OSPAP má pfies v‰echny
potíÏe trÏní podíl ãíslo 1 v âR a transformuje
se na dodavatele nejen papírov˘ch materiálÛ.
Není krize trochu reakce na obrovsk˘ rÛst
z období 90. let a jakoby návrat k normálu
v objemech v˘roby? Dfiíve se snadnûji
vydûlávalo, dnes v‰ichni zaãali více uvaÏovat
o investicích a efektivitû a technologie
tomu nahrávají – tiskni jen kolik potfiebuje‰,
nekoukej jen na cenu za kus. Myslíte,
Ïe se to vrátí do závratn˘ch objemÛ?
Breburda: Krátkodobû se to do velk˘ch objemÛ
nevrátí, protoÏe se zmûnilo uvaÏování lidí.
Dnes si objednávají jen tolik, kolik potfiebují,
proto vliv digitálního tisku hraje v˘znamnûj‰í roli,
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Rozhovor ve spoleãnosti OSPAP
Ptáme se na tisk ochrann˘ch
prvkÛ
pouÏívá papíry urãené pro ofsetov˘ tisk i ve sv˘ch
digitálních strojích.
To je problém, kter˘ doufám zanikne, protoÏe
kdyÏ budu mluvit za tiskárny, tak je vidût trend
nerozli‰ovat tisk, pokud to jde, pro zákazníka
na ofsetovou a digitální technologií, protoÏe obû
jsou na dostateãnû vysoké kvalitativní úrovni.
Co se t˘ká produkãních digitálních strojÛ, tam
se domnívám, Ïe to bude v budoucnu stejn˘
papír jako pro ofsetové stroje.
Témûfi dva roky jste pÛsobil v Polsku jako
fieditel sesterské koncernové firmy, v ãem
je polsk˘ polygrafick˘ trh jin˘ oproti ãeskému?
âemu by se mûl, po Va‰í zku‰enosti získané
v Polsku, podle Vás ãesk˘ trh vyhnout?
Breburda: Hlavní rozdíl je ve spotfiebû. Z hlediska
poãtu obyvatel je polsk˘ trh 4x vût‰í, z hlediska
subjektÛ a spotfieby je zatím jen 2x vût‰í, takÏe
má stále velk˘ potenciál pro rÛst a jsou tam vût‰í
oblasti. Rozdíl je v tom, Ïe regionální firmy mohou
Ïít hodnû prací z regionÛ, mal˘ ãesk˘ trh má blízko
v‰ude, takÏe regionální tiskárny pokud nemají velké
ãeské nebo zahraniãní firmy tak od regionálních
zákazníkÛ nemají tak v˘znamnou práci. V Polsku
je fiada subjektÛ s mnoÏstvím mezinárodních
zakázek, protoÏe polsk˘ trh je vnímán jako tiskovû
kvalitní, cenovû dostupn˘ a fiada mezinárodních
agentur, které sbírají práci z celého svûta, zadává
zakázky do Polska. Je tam lep‰í a vût‰í struktura
zakázek ze zahraniãí. Z hlediska subjektÛ na trhu
je v Polsku 3 000 tiskáren, v âR jen pfies 1 000.
To jsou ty hlavní rozdíly.
âemu bychom se mûli v âesku vyhnout
to je cenová válka, v Polsku se pracuje s mnohem
men‰ími marÏemi. A druhá vûc je platební
morálka, kdy Poláci platí nûkolik t˘dnÛ nebo
mûsícÛ po dodání, takÏe nároky na kapitál jsou
tam daleko vût‰í a pracuje se tam s vût‰ím
rizikem. V tom bychom si jako âe‰i mûli zachovat
urãitou kulturu z hlediska placení a respektovat,
Ïe kaÏdá sluÏba, zboÏí i ãlovûk má svou cenu
a nedegradovat cenové úrovnû. ×
Dûkujeme Vám obûma za rozhovor.
Na zpÛsoby tisku ochrann˘ch prvkÛ jsem
se zeptala i tradiãního dodavatele ofsetov˘ch
tiskov˘ch strojÛ Heidelberg. Na otázky
mi odpovûdûl Jan Procházka, technick˘ poradce
press Heidelberg Praha, spol. s r.o.
1. UmoÏÀují vybraná zafiízení, která nabízíte,
tisk ochrann˘ch prvkÛ?
Samozfiejmû Ïe tisk ochrann˘ch prvkÛ
je na první pohled nûco speciálního, ale
na druhou stranu jde stále o tisk nebo raÏbu
resp. provádûní urãité standardní operace,
takÏe ano, zafiízení Heidelberg umoÏÀují
aplikaci ochrann˘ch prvkÛ. Nicménû hlavním
aspektem z pohledu aplikace ochrann˘ch
prvkÛ jsou pouÏívané postupy napfi.
v prepressu, nebo pouÏívané materiály, napfi.
barvy, fólie atd.
2. O jaké technologie a zafiízení se konkrétnû
jedná?
Co se konkrétních zafiízení t˘ká, pak jde
samozfiejmû o CTP Suprasetter, ofsetové
tiskové stroje Speedmaster ve v‰ech formátech,
dále pak zafiízení Kama, Varimatrix nebo
Dymatrix pro moÏnost aplikace hologramÛ
z fólie nebo slepotisk s urãit˘mi skryt˘mi
prvky. Co se konkrétní technologie t˘ãe,
Heidelberg má napfiíklad zpracován
technologick˘ postup v prepressu pro
lentikulární tisk, kter˘ dovoluje pfiizpÛsobení
jak frekvence rastru, tak posunu obrazu
jednotliv˘ch v˘taÏkÛ pfii osvitu aby nedocházelo
k moiré. Tohoto postupu s vyuÏitím
lentikulárního tisku lze vyuÏít napfiíklad pfii
tisku neviditeln˘ch obrazÛ, které jsou
zobrazitelné aÏ pomocí nûjakého detektoru
(napfi. pásku s lentikulární fólií). Heidelberg
na tomto spolupracuje se Saueressig Security
International. Dále lze na tiskov˘ch strojích
provádût tzv. irisov˘ tisk (tisk dvou nebo
více barev z jedné tiskové jednotky, zejména
pro bankovky a jiné ceniny) a to díky moÏnosti
umístûní urãitého poãtu hradítek do barevnice
tiskové jednotky ofsetového stroje, mezi které
se dávkují napfi. dvû tiskové barvy. V neposlední
fiadû lze aplikovat ze speciálních fólií s laserem
vypálen˘ch obrazem 2D/3D hologramy. RÛzné
neviditelné obrazy lze skr˘t i do slepotiskem
vytváfien˘ch obrazÛ.
3. Je potfieba specializovan˘ software k tvorbû
tûchto ochrann˘ch prvkÛ?
Ano, pfii pfiípravû ochrann˘ch prvkÛ
je v urãit˘ch fázích postupu tfieba
specializovan˘ch software nebo minimálnû
specializovan˘ch zásuvn˘ch modulÛ v urãit˘ch
aplikacích. Ochranné prvky ve formû
Bezpeãnostní lentikulární tisk po vyti‰tûní (nahofie)
a po pfiiloÏení lentikulární fólie, Heidelberg ve spolupráci
se Saueressig Security International
napfi. skryt˘ch obrazÛ lze integrovat
do ti‰tûného obrazu v prepressu manipulací
s pixely a linkami a pomocí speciálního
softwaru je pak skryt˘ obraz transformován
do jednotliv˘ch barevn˘ch separací ti‰tûného
obrazu, pfiiãemÏ následnû probíhá jeho ripování.
Nejlep‰í schopnost následnû zobrazit skryt˘
obraz sk˘tá jeho integrace do azurové nebo
purpurové separace.
4. Co by podle vás mûl vûdût grafik, aby pro
tuto technologii navrhl kvalitní data?
Urãitû by mûl vûdût, jak˘m zpÛsobem
je ochrann˘ prvek správnû tvofien a mûl
by dobfie znát technologick˘ postup jak
jej dosáhnout. Samozfiejmû, Ïe jde
o specializované a ne tak roz‰ífiené zpÛsoby
zpracování a pfiípravy dat, av‰ak na druhou
stranu lze pfiedpokládat urãitou podporu
ze strany v˘robcÛ technologií, aÈ uÏ hardwaru
nebo softwaru. Dal‰ím aspektem je ov‰em i to,
Ïe zpÛsoby technologického zpracování
ochrann˘ch prkÛ a lidí, ktefií se tím zab˘vají,
musí b˘t ochránûny pfied únikem do ‰ir‰ího
povûdomí díky nûjakému dodatku v jejich
pracovní smlouvû nebo tak podobnû. ×
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 11 2010
Digitální tisk a ochranné prvky
Tisk vysoce citliv˘ch
obchodovateln˘ch dokumentÛ
(napfiíklad ‰ekÛ) vyÏaduje vysok˘
stupeÀ zabezpeãení a ochranu proti
padûlání. A tyto dokumenty musejí
b˘t zpracovávány rychle. Z tûchto
dÛvodÛ byla vyvinuta technologie
Magnetic Ink Character Recognition
(MICR), tedy technologie
rozpoznávání znakÛ magnetickou
cestou.
Ochrana citliv˘ch informací
Na ‰eku mÛÏete nalézt mnoÏství
podivnû vypadajících ãísel
a symbolÛ, které byly vyti‰tûny dle
pfiedem dané specifikace. Jedná
se o systém odoln˘ proti padûlání,
kter˘ pouÏívá speciální MICR font,
vyti‰tûn˘ magneticky vodiv˘m
tonerem nebo inkoustem. Pfii
prÛchodu zkoumaného dokumentu
speciální elektronickou ãteãkou
je kaÏd˘ znak rozpoznán dle
specifického magnetického signálu,
kter˘ tento znak jednoznaãnû
identifikuje.
MICR – rychlost a bezpeãnost
MICR pfiiná‰í bezpeãnost a rychlost
zpracování. Kontrola pravosti
dokumentu vyti‰tûného pomocí MICR
technologie je velice rychlá. Tento
systém je jiÏ po desetiletí vyuÏíván
k ochranû ‰ekÛ a jin˘ch citliv˘ch
dokumentÛ. Tyto dokumenty jsou
ti‰tûny ve specializovan˘ch tiskov˘ch
centrech vyuÏívajících MICR.
PÛvodnû se jednalo v˘hradnû
o ofsetové tiskárny, které pouÏívaly
speciální digitální tiskárnu v˘hradnû
urãenou pro tisk MICR tonerem
na ofsetovû pfiedti‰tûné materiály.
Tento zpÛsob byl ov‰em ãasovû velmi
nároãn˘ a neefektivní, jen
s omezenou moÏností personalizace.
Océ nositelem zmûn v tisku MICR
·irokou nabídkou univerzálních
a flexibilních tiskov˘ch fie‰ení
zmûnila spoleãnost Océ zpÛsob,
jak˘m se tiskly dokumenty
vyuÏívající MICR technologii. Océ
nabízí unikátní fie‰ení pro tisk MICR
inkousty v rÛzn˘ch rychlostech
a barevnostech tisku, od ãernobíl˘ch
archov˘ch, aÏ po plnobarevné
kontinuální systémy, spojující
v˘hody klasického ãernobílého nebo
plnobarevného tiskového systému
s moÏností zabezpeãení dokumentu
technologií MICR.
Technologie MICR je dostupná jako
volitelná poloÏka k archov˘m
tiskárnám fiady Océ VarioPrint 5000,
kontinuálním tiskárnám fiad Océ
VarioStream 7000, Océ VarioStream
8000 a Océ JetStream. Díky
technologii Quick Change developer
Station (QCDS) lze u v˘‰e
zmínûn˘ch systémÛ VarioPrint
a VarioStream kombinovat v˘hody
tisku MICR tonerem a tisku
s libovolnou pfiítiskovou barvou
v jednom produkãním zafiízení.
Kombinování barevného
a MICR tisku Viditelnost
a ãitelnost dokumentÛ
vyuÏívajících MICR technologii
lze zlep‰it pouÏitím barevného
tisku. Systémy Océ JetStream, které
jsou vhodné pro ultra vysoké
objemy tisku, jsou plnobarevné
tiskárny, které mohou tisknout
CMYK + MICR inkousty. Pro fie‰ení
urãené na niωí objemy je moÏné
vyuÏít QCDS technologii systémÛ
Océ VarioPrint nebo Océ
VarioStream. Jednoduch˘m
prohozením v˘vojnice, které
operátorovi zabere jen nûkolik
minut, lze v˘vojnice kombinovat
a vyuÏívat tak produkãní systém,
nejen na tisk MICR tonerem, ale
tfieba pro tisk ãernou a pfiítiskovou
barvou.
Po skonãení úlohy, vyÏadující tisk
MICR tonerem tak lze velmi rychle
zmûnit reÏim produkãní tiskové
linky, aby tiskla klasick˘mi tonery,
a lze tak maximálnû vyuÏít její
kapacity.
Kvalita tisku a bezpeãnost
V‰echny v˘‰e zmínûné tiskové
systémy nekompromisnû splÀují
normu ANSI X9.23 a PIRA/APACS.
Tisková kvalita MICR tonerÛ
je dostateãnû stabilní po celou dobu
Ïivotnosti developeru a tudíÏ
nemusí b˘t nijak pfiizpÛsobována
ani dolaìována aÈ jiÏ bûhem jedné,
nebo mezi dvûma tiskov˘mi
úlohami.
Technologie MICR samozfiejmû není
jedin˘m moÏn˘m ochrann˘m
prvkem, kter˘ lze pfii tisku
digitálními tiskárnami Océ vyuÏít,
ale je jedin˘m, kter˘ je realizován
„pfiímo na tiskárnû“. V‰echna
ostatní moÏná fie‰ení jsou
realizována prostfiednictvím
voliteln˘ch partnersk˘ch fie‰ení,
aÈ uÏ se jedná o tisk
„neviditeln˘m“ UV ãiteln˘m
inkoustem prostfiednictvím
pfiídavn˘ch ikjetov˘ch tiskov˘ch
hlav, tisk „neviditelného“ Phantom
4 5
kódu, kter˘ lze vyuÏít buì pro
zabezpeãení tiskÛ, nebo pro jejich
„zinteraktivnûní“, ãi tisku
na speciální bezpeãnostní
materiály typu Hydalam,
SmartPaper, ceninov˘ papír…
To uÏ jsou ale fie‰ení, nevztaÏená
na konkrétní typ tiskárny a obecnû
vyuÏitelná, jejich popis pak navíc
pfiesahuje rámec tohoto ãlánku.
V pfiípadû zájmu o kter˘koli
uveden˘ typ zabezpeãení
digitálního tisku mÛÏete
prostfiednictvím kontaktÛ
z www.oce.cz, nebo www.oce.com
kontaktovat specialisty Océ
na práci s dokumenty, ktefií Vám rádi
poradí a doporuãí vhodné fie‰ení
právû pro Va‰e konkrétní potfieby. ×
Océ-âeská republika, s.r.o.
Babická 2/2329, 149 00 Praha 4
T 244 010 111, F 244 010 490
E [email protected]
www.oce.cz
Moravská tiskárna Point CZ, s.r.o. je na trhu
známá jako kvalitní v˘robce polygrafick˘ch
produktÛ. V tomto roce instalovala do svého
závodu v Medlovû digitální tiskov˘ stroj HP
Indigo 7500 a do knihafiského závodu v Jedovnici
linku na v˘robu kalendáfiové vazby Renz Inline
750. O tûchto instalacích a dal‰ích aktuálních
otázkách jsem hovofiila s projekt managerem
Martinem Holl˘m a s Ing. Janem Mackem
fieditelem závodu v Jedovnici.
Proã jste se rozhodli jako ofsetová tiskárna
k pofiízení digitálního tiskového stroje Indigo 7500?
Holl˘: Jako ofsetová tiskárna stále více
pociÈujeme, Ïe v oblasti malonákladového tisku
nedokáÏeme na‰im stávajícim firemním klientÛm
poskytnout adekvátní sluÏby. Na‰ím hlavním
cílem bylo získat technologii, která nám poskytne
tyto moÏnosti ve srovnatelné kvalitû s ofsetem.
Proto jsme se rozhodli pofiídit stroj, kter˘ dokáÏe
tisknout v ofsetové kvalitû, coÏ podle mého
názoru splÀuje fiada strojÛ HP Indigo. Chtûli jsme
také roz‰ífiit a doplnit na‰e portfolio o stfiedisko
malonákladového tisku. Primárním rozhodnutím
bylo uspokojit potfieby na‰ich firemních
zákazníkÛ, ale v pozadí dfiímala i my‰lenka
vrhnout se na pole neprozkoumané, a pfiijmout
v˘zvu trhu, a nabízet produkty z Indiga
i koncov˘m zákazníkÛm. Stroj HP Indigo 7500
je stavûn˘ pro malonákladové vûci, a jeho
nedílnou souãastí je tisk variabilních dat,
aÈ uÏ textov˘ch nebo obrazov˘ch. V tomto pfiípadû
platí: „Co v˘tisk to originál“.
Vyhovuje vám rozsah materiálÛ, které umí stroj
HP Indigo potisknout?
Holl˘: Momentálnû jsme s nabízen˘m mnoÏstvím
materiálÛ spokojení, ale vzhledem k tomu, Ïe tato
technologie není v âR tak roz‰ífiená, musíme
na nûkteré materiály ãekat, a dodací lhÛty
na speciální grafické papíry, fólie apod. jsou o nûco
del‰í, neÏ jsme oãekávali. Av‰ak tuto situaci
Projekt manager Martin Holl˘ a Ing. Jan Macek fieditel
závodu Point CZ v Jedovnici
Digitální tiskov˘ stroj HP Indigo 7500 v závodû tiskárny
Point CZ v Medlovû
se snaÏíme promptnû vyfie‰it naskladnûním najvíce
poÏadovan˘ch materiálÛ. Co se t˘ãe standardních
materiálÛ pro tisk, napfi. lesklá a matná kfiída, tam
jsme si vytipovali ‰kálu materiálÛ, kde není
problém s dostupností. Ov‰em dal‰í v˘hodou HPI
7500 je moÏnost pouÏití speciálního primeru,
slouÏícího k tvorbû vrstvy, která je schopná vytvofiit
lep‰í podmínky k pfiilnutí inkoustu.
Jak jste digitální tisk zaãlenili do va‰eho
manaÏerského informaãního systému, kter˘m
fiídíte tiskárnu?
Holl˘: V souãasné dobû pouÏíváme dva manaÏerské
systémy námi vyvinut˘ iPoint a MIS od firmy
Hiflex. iPoint uÏ v dne‰ní dobû pomalu pfiestává
splÀovat nároky kladené na provoz, a proto se ho
snaÏíme postupnû nahradit manaÏersk˘m systémem
od firmy Hiflex. Napojení digitálního tiskového
stroje do informaãního systému, je je‰tû stále ve fázi
v˘vinu, protoÏe jedna vûc je samotná technologie,
a druhá vûc je implementace této technologie
do stávajíci struktury firmy. Ve startovací fázi
projektu malonákladového tisku vyuÏívame MIS
Hiflex ke kalkulaci nabídek, zadávání zakázek,
a k vedení skladového hospodáfiství. Díky MIS
máme dnes v˘robní procesy preciznû popsané,
a jednou bychom se chtûli dostat do stavu, kdy
by byla tiskárna propojena pomocí JDF. Tímto
krokem bychom dokázali mimo jiné také eliminovat
chybovost lidského faktoru a urychlit jednotlivé
procesy.
V knihafiském závodu v Jedovnici máte novou
linku Renz Inline 750 na vazbu Twin Wire, proã
jste si ji pofiídili?
Macek: Tento projekt vznikl loni na podzim, kdy
jsme se dohodli s nakladatelstvím Helma365
na dlouhodobé spolupráci v rámci zpracování
celé ediãní fiady kalendáfiÛ, coÏ zahrnuje kromû
tisku i následné knihafiské zpracování. V té dobû
jsme kapacitou provozu nemohli vyhovût
poÏadavkÛm nakladatelství, a proto jsme vyvolali
v˘bûrové fiízení na dodávku nového stroje pro
kalendáfiovou v˘robu do závodu v Jedovnici.
Nabídku jsme zvaÏovali od dvou
specializovan˘ch v˘robcÛ strojÛ z Nûmecka
a z Itálie. Bûhem dvou mûsícÛ jsme absolvovali
prezentace a testy obou uvaÏovan˘ch strojÛ
a nakonec jsme se rozhodli pro tzv. „nûmeckou
kvalitu“. Firma Renz, se sv˘m zafiízením Inline
750, nám byla v dané dobû schopná nabídnout
ve‰keré opce, které jsme pro na‰i v˘robu
potfiebovali nad rámec standardních provedení
obdobn˘ch strojÛ. Provedení Inline 750 obsahuje
základní stroj, kter˘ umí vytvofiit dvojitou
krouÏkovou vazbu pro standardní nástûnn˘
kalendáfi s délkou vazby do 750 mm, vzhledem
k potfiebám zákazníkÛ nám ale tento základ
nestaãí. Na‰e provedení IL750 dovede v jednom
prÛjezdu kalendáfi naperforovat, svázat a pfiidat
závûsn˘ háãek, a otoãit pfiehledov˘ list s grafikou
jednotliv˘ch mûsícÛ za záda kalendáfie. Dal‰í
souãástí zafiízení je propojení ke stávající sná‰ecí
lince Theisen & Bonitz, tuto opci budeme
instalovat po skonãení leto‰ní kalendáfiové
sezony. Zafiízení Renz IL750 je kvalitativnû
na vysoké úrovni, je to plnû automatizovaná
linka, odpadá zde ruãní nastavování, v‰e je fiízeno
softwarem pfies dotykovou obrazovku napfi.
nastavení formátu produktu, poãtu oãek, tlou‰Èka
bloku, apod. TakÏe obsluze odpadla spousta práce
s nastavováním. Dfiíve nám trvalo nastavení stroje
na nov˘ kalendáfi cca 1,5 hodiny, dnes
se pohybujeme kolem 0,5 hodiny, coÏ je vzhledem
potfiebû zvy‰ování produktivity pfii v˘robû
podstatn˘ skok dopfiedu. Pro nበprovoz
je to vzhledem k mnoÏství a variabilitû
vyrábûn˘ch formátÛ, které potfiebujeme v krátkém
ãase zpracovat velmi podstatná vûc. Co se t˘ká
technick˘ch moÏností, na IL750 je moÏné
zpracovávat vazbu dlouhou 100 – 750 mm,
pfiidávat háãky 80 – 500 mm (tyto se tvarují
z rovn˘ch drátkÛ pfiímo v podavaãi), a perforovat
blok tlou‰Èky aÏ 4,5 mm, pfiiãemÏ je kvalita
samozfiejmû spojena s gramáÏí papíru, kvalitou
Digitální stroj HP Indigo 7500 tiskne v ofsetové kvalitû
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Náv‰tûva na Moravû v tiskárnû Point CZ
Typografia 11 2010
Zafiízení Renz Inline 750 v závodû tiskárny Point CZ v Jedovnici
papíru, a dal‰ím povrchov˘m zu‰lechtûním tisku.
Dal‰í v˘hodou oproti ostatním v˘robcÛm
je jednotka s funkcí sná‰ení, takÏe se dají posílat
do perforaãní jednotky jednotlivé sloÏky, bloãky
tlou‰Èky 3 – 4 mm, ty se postupnû perforují
a skládají se na sebe. AÏ je nasná‰en poÏadovan˘
poãet listÛ, odjíÏdí blok do zavíracího modulu.
Nejsilnûj‰í blok, kter˘ je moÏné vyrobit,
je s twinem ‰ífikou jednoho palce ãili 25 mm.
V souãasnosti pouÏíváme stroj hlavnû na v˘robu
nástûnn˘ch kalendáfiÛ a máme odzkou‰eno
nûkolik zakázek na broÏurky do tlou‰Èky 6 mm.
Rychlost linky je 1200 kusÛ za hodinu pfii ruãním
nakládání a v provedení inline s propojením
se sná‰ecí linkou bude rychlost limitována
produktivitou sná‰ecí linky, kdy se bude mnoÏství
zpracovan˘ch kalendáfiÛ pohybovat podle na‰ich
pfiedpokladÛ kolem 1400 kusÛ za hodinu.
Je moÏné toto zafiízení propojit s informaãním
systémem a sbírat z nûho data o v˘robû, jako
je to moÏné u nûkter˘ch tiskov˘ch strojÛ?
Macek: U tohoto zafiízení je evidován poãet kusÛ
na zakázce, mnoÏství spotfiebovaného materiálu
a dal‰í informace o ãase zpracování a vstupní
informace pro v˘robu. Tyto informace jsou
ukládány na interním pamûÈovém zafiízení,
ze kterého je moÏné data stáhnout. Software stroje
také umoÏÀuje i ukládání jiÏ zadan˘ch parametrÛ
produktÛ. Pfii v˘robû obdobného typu kalendáfie
je moÏné si tyto uloÏené parametry vyvolat.
V podstatû se stroj z 80 % nastaví automaticky
a potom probûhne jen detailní doladûní, coÏ
znamená dal‰í úsporu ãasu. Zatím software
nemáme propojen˘ do na‰eho informaãního
systému, ale dál jednáme s firmou Renz, aby nám
toto umoÏnila a propojení on-line zafiídila.
V minulé soutûÏi Kalendáfi roku získal kalendáfi
„Inspirace pfiírodou 2010“, kter˘ jste vyrábûli,
ocenûní a va‰e tiskárna získala vûcn˘ dar
od partnera soutûÏe. Co pro vás znamená toto
ocenûní?
6 7
Macek: Takovéto ocenûní je pro v‰echny
zamûstnance do jisté míry odmûna za investované
úsilí, a doklad vysoce profesionálního pfiístupu
v‰ech jednotliv˘ch procesÛ pfii zaji‰tûní v˘roby.
Vyrábûli jste teì nûjak˘ zajímav˘ kalendáfi
na rok 2011?
Macek: Zajímav˘ch kalendáfiÛ na rok 2011 jsme
vyrábûli spoustu. ZáleÏí na kaÏdém, jak˘ má vkus
a co se mu více líbí, jestli pfiíroda, umûní,
automobily, nebo jiné dal‰í motivy. Kalendáfie,
které vyrábíme, jsou graficky velice pûknû
zpracované, kvalitnû vyti‰tûné i zpracované.
Holl˘: Pokud dojde k harmonické souhfie
grafického studia a tiskárny, v˘sledkem mÛÏe b˘t
produkt jako: „Inspirace pfiírodou 2010“. Studio
Rema’93 v pfiípadû toho kalendáfie pfiipravilo data
na profesionální úrovni, a my to je‰tû vylep‰ili
tím, Ïe jsme jim nabídli rastr, kter˘ se standardnû
nepouÏívá. U vût‰iny tiskov˘ch dat pouÏíváme
bûÏnû rastr 200 lpi Sublima, coÏ je mix
autotypického a frekvenãnû modulovaného rastru.
Speciálnû v pfiípadû kalendáfie „Inspirace pfiírodou
2010“ jsme se domluvili na pouÏití rastru 280 lpi,
kdy se v˘sledek podobá fotografickému tisku.
Zkusili jsme tuto variantu, vûdûli jsme
ze zku‰enosti, Ïe zde dochází k vût‰ímu nárÛstu
tiskového bodu, pfiesto jsme do toho ‰li, vytiskli
jsme vzorky, které nám ve Studiu Rema’93
odsouhlasili a vznikl takov˘to produkt. A je dobfie,
Ïe byl i ocenûn˘, protoÏe je to opravdu kvalitní
produkt, kter˘ se jen tak na trhu nenajde.
PouÏíváte tento hybridní rastr i na jiné zakázky?
Holl˘: Rastr 200 lpi pouÏíváme v na‰í produkci
standardnû, ale co se t˘ká 280 lpi je to tak jemn˘
rastr, Ïe klade vysoké nároky na tisková data, takÏe
se nedá pouÏít jen tak. Ale máme nûkteré zákazníky,
u kter˘ch jej po dohodû s nimi aplikujeme. Oni
samozfiejmû vûdí, Ïe u tohoto rastru je vy‰‰í nárÛst
tiskového bodu a tudíÏ musí podle toho upravit
data, zesvûtlit obrázky, které musí b˘t ve vysokém
rozli‰ení napfi. 350 dpi, coÏ tomu prospívá, protoÏe
Pfiedností linky na Twin Wire vazbu Inline 750 jsou krátké
pfiípravné ãasy
pfii této technologii je kaÏd˘ pixel viditeln˘, zobrazí
se velmi jemnû detaily obrázku.
Pfii tisku uplatÀujete normu 12647-2, proã jste
se rozhodli tuto normu zavést?
Holl˘: Zavedením této normy se stává na‰e
tiskárna garantem kvality. Certifikace
a polygrafické standardy jsou v souãasné dobû
nejen mûfiítkem kvality, ale i nástrojem pro
udrÏení této kvality. Aplikováním této normy
udrÏujeme nበtiskov˘ sál v pfiedepsané kondici,
a tak dochází k úspofie ãasu pfii nastavení stroje,
dobarvování, a v neposlední fiade také k úspofie
materiálu. Pokud konkrétní tiskov˘ stroj splÀuje
tuto normu, tak v relativnû krátkém ãase je moÏné
zakázku pfiipravit k tiskÛ. Cílem na‰eho snaÏení
je, co moÏná v nejkrat‰ím ãase zpracovat zakázku
bez zbyteãn˘ch prostojÛ, proto standardizujeme
procesy a pfiijímáme data ve formátu PDF-X1a.
Také máte certifikát FSC, to znamená,
Ïe pouÏíváte papíry ze surovin z ekologicky
obhospodafiovan˘ch lesÛ.
Holl˘: To je samozfiejmû trend, kter˘ momentálnû
nastoupil a pokud chceme b˘t konkurenceschopní,
musíme tento certifikát mít, protoÏe takové jsou
poÏadavky trhu a my nechceme zaostávat.
Macek: Dal‰ím certifikátem, kter˘ se snaÏíme získat
je PEFC, kter˘ je obdobou certifikátu FSC. Opût
je tento certifikát v podstatû spojen s poÏadavky
trhu a poÏadavky jednotliv˘ch zákazníkÛ, jejichÏ
produkty jsou tûmito certifikáty dále vázány.
Pfiedev‰ím u zahraniãních v˘bûrov˘ch fiízení jsou
tyto certifikáty ãasto poÏadovány.
Projevila se ve va‰em podniku nûjak krize?
Macek: V období, kdy zaãala urãitá hospodáfiská
krize, jsme v rámci vedení podniku udûlali urãitá
opatfiení a postavili jsme se krizi tak, aby se nás
co nejménû dotkla. Samozfiejmû v roce 2008 a na
zaãátku roku 2009, kdy byla krize nejvût‰í, urãit˘
propad nastal, ale bûhem roku se nám zv˘‰enou
obchodní aktivitou podafiilo získat takové procento
zakázek, Ïe dopad krize na na‰i firmu byl minimální.
Holl˘: Krize zpÛsobila, Ïe jsme se snaÏili více
investovat do softwarov˘ch fie‰ení, technologií,
abychom umûli na‰e procesy pfiesnû popsat, vûdûli,
kde máme rezervy, tyto rezervy zaãali vyuÏívat
a tím se stali na trhu konkurenceschopn˘mi. TakÏe
nûkdy má krize i dobr˘ dopad.
Kam byste se chtûli jako firma do budoucna dál
ubírat?
Macek: Toto je otázka spí‰e na jednatele, ale
v‰eobecnû se Point CZ bude snaÏit nabízet
maximální kvalitu zákazníkÛm a snaÏit
se s vyuÏitím moderních technologií o vysokou
efektivitu pfii zpracování v‰ech produktÛ. ×
Dûkuji vám obûma za rozhovor.
Jitka Böhmová
Dvanáct˘ roãník pfiinesl 218 prezentací novinek
designu, v˘stav, módních pfiehlídek a pfiedná‰ek
na 40 místech v Praze a v Hole‰ovicích pak bylo
dosud nejvût‰í Superstudio Designbloku
a to v budovû Bubenská 1 nad stanicí metra
Vltavská s více jak 7 000 m2 vystavovatelské
plochy a s bohat˘m programem módních
pfiehlídek a dal‰ích Ïiv˘ch akcí.
Zpracovala Jitka Böhmová, Foto: Ing. Petr Li‰ka
Modernû pojat˘ design skla a dokonalé fiemeslné práce
Superstudio Designbloku 2010 bylo tentokrát v paláci Orco,
skláfiÛ a brusiãÛ, Moser Karlovy Vary
zábûr z nedûlní draÏby designu
Instalace ‰perkÛ a závûsn˘ch váz na orchideje,
V˘stava pfiedstavující nové modely znaãky botas 66
Hlavním lákadlem expozice Studia âinãera byly plastové
Klára ·ípkova, ªubica Kulomberová a Monsterra
pfiekvapila tkaniãkami visícími ze stropu, Botas
krychle krabiãky-váziãky rÛzn˘ch barev
3M âesko se spoleãností Spyron pfiedstavilo fólie vhodné
Sítotiskové filmové plakáty, Fakulta umûní a designu
pro vyuÏití v architektufie a reklamû
Univerzity J E. Purkynû v Ústí nad Labem
V˘stava Trvale udrÏitelné obaly, osvûdãené postupy z oblasti
trvale udrÏiteln˘ch obalÛ z celého svûta
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Designblok 2010 Dny
designu v Praze
V tomto ãísle pfiiná‰íme zajímav˘
rozhovor o kniÏním designu
s v˘znamn˘m slovensk˘m grafikem
Palo Bálikem, kter˘ pro Typografii
uskuteãnil nበslovensk˘
spolupracovník ªubomír Kratky.
V poslednej súÈaÏi o NKS boli
ocenené dve knihy za Vá‰
grafick˘ dizajn. Jedna je farebne
ilustrovaná a druhá dokonca bez
ilustrácií, ãiernobiela, rie‰ená iba
typograficky. Pri oboch je v‰ak
zrejm˘ Vበrukopis a Va‰a veºká
zásluha na ich v˘tvarnom
vzhºade. Do akej miery
povaÏujete typografiu
za dominantnú na v˘zore knihy?
VÏdy sa snaÏím kaÏdú knihu,
pokiaº nejde o edíciu, rie‰iÈ
individuálne v úzkej spolupráci
s vydavateºom, ilustrátorom,
a ak je to moÏné aj s autorom
titulu. To mi dáva priestor nielen
zvoliÈ najoptimálnej‰ie
polygrafické rie‰enie, ale hlavne
moÏnosÈ lep‰ie pochopiÈ text
a povahu publikácie. Ak sa jedná
o neÏijúceho alebo ÈaÏko
dostupného autora, vediem s ním
abstraktn˘ dialóg. Znie to divne,
ale táto fáza pri tvorbe kniÏného
titulu je pre mÀa osobne
najzaujímavej‰ia. Ak majú moje
knihy nejak˘ typografick˘ rukopis,
tak je to skôr rukopis esencie
autorského textu. Tento prístup
napokon striktne urãuje aj mieru
dominancie typografie v knihe.
Ako ste k t˘mto knihám
pristupovali z hºadiska
typografického, ão znamená pre
Vás voºba typografického písma?
V prípade „Minirománov“ i‰lo
o mimoriadne krátke texty
rozliãn˘ch slovensk˘ch autorov
vysielan˘ch pravidelne
v slovenskom rozhlase. Titul mal
preto obsahovaÈ aj nahrávky
na dvoch kompaktn˘ch diskoch.
Cel˘ vizuálny koncept knihy
logicky vy‰iel z idey „poãúvanie
knihy — ãítanie rádia“ v malom.
Rádiovou typografiou knihu
listovaním ladíte na konkrétneho
autora.
Dnes, Artforum 2010
Dnes, Artforum 2010
Miniromány, Artforum / Slovensk˘ rozhlas 2009
Miniromány, Artforum / Slovensk˘ rozhlas
U „Tracyho tigra“ bola situácia e‰te
zamotanej‰ia. Je to ten typ
projektov, ktor˘ po niekom zdedíte
a ocitnete sa v situácii, kedy máte
dan˘ formát, vizuál obálky,
hromadu ilustrácií a krátky,
ale o to ãlenitej‰í text. Aby som
odpovedal na va‰u otázku, voºbu
typografického písma urãujú neraz
aj takéto situácie. Vìaka bohu
za moletné egyptienky.
Niektor˘m grafikom sa javí
grafická úprava málo atraktívna,
nekreatívna, v dne‰nej dobe
uÏ nepotrebná, ão si Ïiaº myslí
i mnoho kniÏn˘ch vydavateºov
a grafick˘m dizajnérom
neponúkajú príleÏitosti, ãím
vzniká stagnácia v tejto profesii,
alebo v snahe po v˘luãnosti,
skôr sa situácia na na‰om kniÏnom
trhu skultivuje. To je a aj jeden
z dôvodov, preão robím knihy
a uãím ich tvorbu na ‰kole.
Úprimne verím, Ïe keì raz
zostarnem a pôjdem
do kníhkupectva, netrafí ma ‰ºak.
âím je pre Vás dokonalé
typografické písmo a dokonalá
remeselná typografia?
Pre mÀa osobne, a to nie som
Ïiadny lokálpatriot, je dokonalé
typografické písmo
„ãeskoslovenské“. Som rád,
vyÏadujú od v˘tvarníkov
tzv. kreatívne a prefarebné
rie‰enia. ZdôrazÀujem, Ïe stále
myslím na kniÏnú typografiu
urãenú najmä na ãítanie.
Uznávam, situácia na slovenskom
kniÏnom trhu nie je veºmi kvalitnej
typografii naklonená. Problém
je v tom, Ïe ju dnes ani nikto
nespozná, pretoÏe to poznanie
nemá z ãoho odvodiÈ. Príãin, preão
je tomu tak je mnoho a nemá
zmysel ich tu v‰etky vypisovaÈ.
Dobrou správou je, Ïe uÏ dnes
existuje zopár uvedomel˘ch
vydavateºov, ktor˘ zaãínajú chápaÈ
potrebu originálneho dizajnu
svojich publikácií a samozrejme
kvalitnej typografie v nich. âím
viac tak˘chto titulov vznikne, t˘m
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Palo Bálik – kniÏn˘ dizajn
Typografia 11 2010
16 17
Roger Krowiak, LCA 2002
Roger Krowiak, LCA 2002
Ïe Ïijem v dobe, v ktorej vznikli
a stále vznikajú nové originálne
textové písma, ktoré berú ohºad
na ‰pecifiká stredoeurópskych
jazykov. Je radosÈ s nimi pracovaÈ
a pritom vedieÈ, kto za nimi stojí
a ão in‰pirovalo ich vznik.
âo sa t˘ka remeselnej typografie,
ak je to moÏné, som tradicionalista.
MoÏno to vyznie suchopárne,
ale v krajine kde Ïijem,
je to povaÏované za veºmi
excentrické. Verím, Ïe dobrá
typografia spoãíva v jej fúzií
s obsahom a formou publikácie.
Vyslovene nezná‰am, keì
ma niekto otravuje s nejak˘mi
„kreatívnymi rudimentami“
na miestach, kde je to úplne
zbytoãné.
Roger Krowiak, LCA 2002
Tracyho tiger, Artforum 2009
Tracyho tiger, Artforum 2009
Máte za sebou viac tak˘chto
úspe‰n˘ch kníh s v˘razne
typografick˘m rie‰ením?
ËaÏko povedaÈ. Vôbec si to pri
svojej tvorbe neuvedomujem.
Je to asi t˘m, Ïe artikulácia
prostredníctvom typografie je pre
mÀa úplne samozrejmá, podobne
ako aj ostatné podvedomé
náleÏitosti dizajnu knihy.
Materiálové a knihárske prevedenie
je pre mÀa rovnako dôleÏité, ako
samotná typografia. Knihu vÏdy
dizajnujem ako objekt.
Photoport, Slovart / o.z. Photoport 2009
Ján Rombauer, Slovenská národná galéria 2010
Pôsobíte na V·VU v Bratislave,
vediete ‰tudentov popri tvorivosti
i k tomu, aby si váÏili remeseln˘
odkaz v˘voja knihy, tzv. ãierneho
umenia?
Prial by som si, aby tomu tak bolo.
VÏdy, keì sa spomenie „ãierne
umenie“ zvedie sa debata
k „neviditeºnosti“ práce typografa.
Pre ‰tudenta vizuálneho umenia
je niekedy obtiaÏne primárne
potlaãiÈ svoje v˘tvarné ego smerom
k zrozumiteºnosti informácie. ByÈ
v dne‰nej dobe „neviditeºn˘“
a zároveÀ „viditeºn˘“ je veºmi
komplikované. SledovaÈ, ako
sa ‰tudenti snaÏia s touto dilemou
vysporiadaÈ, je nielen in‰pirujúce,
ale aj pouãné a niekedy dokonca
zábavné. ×
Photoport, Slovart / o.z. Photoport 2009
Ján Rombauer, Slovenská národná galéria
VraÏda ako spoloãenská udalosÈ, LCA 2006
VraÏda ako spoloãenská udalosÈ, LCA 2006
Palo Bálik (*1977) absolvent
Strednej priemyselnej ‰koly
grafickej a Vysokej ‰koly
v˘tvarn˘ch umení v Bratislave.
Momentálne vedie TYPOLAB
na Katedre vizuálnej komunikácie
V·VU v Bratislave.
Je zakladajúcim ãlenom
obãianskeho zdruÏenia 1977, ktoré
podporuje rekultiváciu grafického
dizajnu na Slovensku. Îije a tvorí
v Bratislave.
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 11 2010
Nová dráto‰iãka Tempo 220
‰etfií na energii, ne v‰ak
na v˘konu
Spoleãnost Müller Martini
prezentovala u pfiíleÏitosti
Dne otevfien˘ch dvefií v Oftringen
vefiejnosti poprvé novou
vysokov˘konnostní dráto‰iãku
Tempo 220 (22 000 taktÛ za hodinu),
která pfiesvûdãila nejen svou
extrémní flexibilitou a témûfi
neomezen˘mi moÏnostmi roz‰ífiení.
Díky nové technologii u‰etfií
i energii a její dÛkladné
monitorování procesu v˘raznû
zvy‰uje bezpeãnost v˘roby.
SníÏené náklady na spotfiebu
a distribuci energie umoÏÀuje nová
technologie. Pfii zastavení stroje
se nyní automaticky zastavuje
transport sloÏek a pfiívod stlaãeného
vzduchu a pfii startu se bez prodlení
zapnou. Kromû toho je pfiívod
stlaãeného vzduchu centrální
a je zapnut˘ jen u pouÏívan˘ch
nakladaãÛ. A díky dvûma
oddûlen˘m obvodÛm stlaãeného
vzduchu pro sbûrn˘ fietûz
a nakladaãe lze rozfuk nasazovat
pfiesnû v potfiebn˘ch bodech.
Rychlé sefiízení
K tûmto ekologick˘m inovacím
pfiibyla fiada dal‰ích,
technologick˘ch inovací. Díky
svému ergonomickému designu
a modernímu konceptu fiízení
se dráto‰iãka Tempo 220 velmi
Pfiehledn˘ pomocn˘ program k sefiizování
sniÏuje podstatnû dobu potfiebnou k sefiízení
díky omezení na pouh˘ch sedm
sefiizovacích krokÛ
snadno obsluhuje a lze ji rychle
sefiídit. Obsluha stroje ocení
pfiedev‰ím pfiehledn˘ pomocn˘
sefiizovací program, kter˘ podstatnû
zkracuje dobu sefiízení omezením
na pouh˘ch sedm sefiizovacích
krokÛ.
Dráto‰iãka Tempo 220 je vybavená
plnû automatick˘m nastavením
formátu Automatic Make Ready
System (Amrys). Nakladaãe, se‰ívací
stroj, trojfiez a kfiíÏov˘ nakladaã
se dají rychle a automaticky nastavit
na poÏadovan˘ formát
a sesynchronizovat. Po této nejkrat‰í
sefiizovací dobû je stroj pfiipraven
k v˘robû nové zakázky.
Snadno srozumitelné displeje
na dotykové obrazovce a decentrální
ovládací jednotky usnadÀují
nastavení a obsluhu linky.
U nové dráto‰iãky Tempo 220 se vedle ekologick˘ch inovací uplatÀuje i fiada
technologick˘ch zmûn
K rychlému dosaÏení maximální
v˘robní rychlosti lze za chodu
provést jemné justace. Optimalizátor
umoÏÀuje kdykoliv anal˘zu aktuální
v˘roby a ukazuje potenciál
optimalizace. Se zafiízením
na mûfiení archu lze snadno vymûfiit
formáty a namûfiené hodnoty
stisknutím tlaãítka v pomocném
sefiizovacím programu pfievzít.
Úzk˘ sbûrn˘ fietûz a urychlovací
váleãky pro vysokou produktivitu
K bezpeãné a hospodárné v˘robû
ãasopisÛ, broÏur a katalogÛ pfii
rychlostech aÏ 22’000 taktÛ
za hodinu je dráto‰iãka Tempo 220
vybavená ‰tíhl˘m sná‰ecím fietûzem.
Arch je na nûm veden v úzkém
kontaktu, ãímÏ se zlep‰uje stabilita
archu pfii transportu. Urychlovací
váleãky v nakladaãi se navíc starají
o to, aby se dráto‰iãka rychle dostala
na vysokou v˘robní rychlost.
DÛslednû modulární stavebnicov˘
systém navíc nabízí vysokou
flexibilitu a témûfi neomezené
moÏnosti roz‰ífiení za úãelem
dal‰ího zpracování v˘stupu stroje
na jedineãné, atraktivní ti‰tûné
produkty. K dispozici jsou flexibilní
systémová fie‰ení k vkládání,
adresování, paletování a selektivní
sná‰ení. K vkládání karet
se dá k libovolné poloze nakladaãe
umístit lepiãka zboÏí 382.
DÛleÏitá je kvalita produktu
K dosaÏení vysok˘ch netto v˘konÛ
je rozhodující obsáhlé sledování
procesu. Proto je dráto‰iãka
Tempo 220 vybavena poãetn˘mi
kontrolami jakosti, které zajistí
bezvadnou kvalitu se‰ívání,
kompletnost produktÛ a podstatnû
sníÏí objem generované makulatury.
Pomocí systému Workflow Connex
od Müller Martini se dá dráto‰iãka
Tempo 220 rychle integrovat
do digitálního fiízení toku v˘roby.
Nov˘ modul informaãního systému
Connex registruje aktuální v˘robní
data a ukazuje je na poãítaãi nebo
velké obrazovce nebo pfiedává
informace do nadfiazeného systému.
Nov˘ servisní produkt MMRemote
K bezpeãnosti v˘roby pfiispûje
i nov˘ servisní produkt MMRemote.
Napojením dráto‰iãky Tempo 220
online lze podstatnû sníÏit náklady
na odstávky, údrÏbu a servis. Díky
pfiímému napojení na servisního
specialistu od Müller Martini se
doby v˘padkÛ linky v nouzi sniÏují
aÏ o 50 %. ×
Tiskárna Océ VarioPrint
6320 Ultra získala prestiÏní
ocenûní
Spoleãnost Océ oznámila, Ïe její
digitální tiskárna Océ VarioPrint
6320 Ultra pro jednoprÛchodov˘
oboustrann˘ tisk obdrÏela prestiÏní
ocenûní „Higly Recommended“
od spoleãnosti Buyers Lab. Systém
byl ohodnocen jako „Excelentní“
v oblasti spolehlivosti, práce s médii,
produktivity, snadnosti pouÏití
a v oblasti pfiípravy tiskové úlohy.
„Jsme velice potû‰eni, Ïe jsme byli
ocenûni právû za systém Océ
VarioPrint 6320 Ultra. Tiskárny fiady
Océ VarioPrint 6000 od doby svého
uvedení obdrÏely fiadu ocenûní
a právû toto zatím poslední
od Buyers Lab potvrzuje excelentní
reputaci a vynikající pfiijetí této
prÛlomové technologie trhem“, fiíká
Eric de Goeijen, víceprezident
Marketingu divize Production
Printing v Océ-Severní Amerika.
âtyfimûsíãní test zahrnuje tisk deseti
miliónÛ tiskÛ a dvoudenní
intenzivní anal˘zu produktivity
a kvality tisku.
„V˘sledky tohoto nekompromisního
testování dokazují, Ïe tiskárny
platformy Océ VarioPrint 6000
ideálnû splÀují poÏadavky
souãasného produkãního prostfiedí
pro v‰echny typy aplikací
od grafick˘ch pfies transakãní,
Transpromo i digitální produkci
knih.“ ¤íká David Sweetnam,
European Lab Research Manager
spoleãnosti BLI International.
„Bûhem testÛ systém Océ VarioPrint
6320 Ultra plnû prokázal svoji
vysokou produktivitu a konstantní
kvalitu bez ohledu na pouÏitá média
a typ tiskové úlohy.“
Systém Océ VarioPrint 6320 Ultra
je vlajkovou lodí fiady ãernobíl˘ch
produkãních tiskáren, vyuÏívajících
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Aktuality z domova a ze zahraniãí
Typografia 11 2010
20 21
patentovanou technologii Océ
Gemini Instant Duplex, která tiskne
obrazy z obou stran papíru
v jediném místû a okamÏiku zároveÀ.
Na specialisty z BLI uãinila dojem
zejména schopnost tiskárny tisknout
plnou, nesníÏenou rychlostí
na média extrémnû nízk˘ch
i vysok˘ch gramáÏí bez ohledu
na typ média, coÏ jsou okolnosti,
které zpravidla vedou
ke zpomalování jin˘ch tiskáren
z dÛvodu nutnosti úpravy nastavení
podmínek fixace. Podle studie
spoleãnosti BLI „...systém Océ
VarioPrint 6320 Ultra má
nejjednodu‰‰í dráhu papíru ze v‰ech
modelÛ na trhu...“ a bûhem
zmínûného testu pfii tisku deseti
miliónÛ stran nebylo tfieba z vnitfiku
tiskového enginu stroje odstraÀovat
ani jedin˘ zasekl˘ list papíru. ×
Odtud nastoupili zpáteãní cestu
do Prahy zájezdov˘m autobusem.
Exkurze splnila plánovan˘ program,
Ïáci se chovali disciplinovanû,
poãasí jim pfiálo, Italové byli vesmûs
velmi vstfiícní a uãitelé nemuseli
ãelit Ïádn˘m mimofiádn˘m
situacím. ×
G+P Technik s.r.o. novû
zastupuje firmu Betz v âR
a SR
Odborná exkurze ÏákÛ
VO·G a SP·G do Slovinska
a Itálie
Exkurze se konala 5. – 10. 10. 2010
v rámci pfiedmûtu Dûjiny v˘tvarné
kultury a zúãastnilo se jí 43 ÏákÛ
v˘tvarn˘ch tfiíd a ãtvrtého roãníku
polygrafÛ, za pedagogického
dohledu Mgr. Lenky Janské,
Mgr. Libu‰e StaÀkové a fieditele
‰koly PhDr. Jana Sehnala. Jejím
cílem bylo náv‰tívit Stfiední ‰kolu
odûvní a fotografickou v Lublani
a seznámit se s umûleck˘mi
památkami ãtyfi severoitalsk˘ch
mûst: Padovy, Vicenzy, Ravenny
a Benátek.
Na lublaÀské umûlecké ‰kole
(Srednja ‰ola za oblikovanje
in fotografijo) byli Ïáci z hellichovky
velmi vfiele uvítáni paní fieditelkou
Alenkou Lukman Ko‰ir,
pedagogick˘m sborem a Ïáky, ktefií
pro ãeské kolegy pfiipravili
obãerstvení a seznámili je s v˘ukou
ve v‰ech oborech tamní ‰koly
(textilní design, módní design,
prÛmyslov˘ design, fotografie,
umûlecké gymnázium). Po prohlídce
‰koly následovala okruÏní cesta
po mûstû s v˘kladem zamûfien˘m
pfiedev‰ím na architekturu JoÏe
Pleãnika a poté obûd pro Ïáky
i vyuãující v místní restauraci.
¤editelé obou ‰kol jednali
o vzájemné spolupráci, zejména
o pedagogické stáÏi lublaÀsk˘ch
uãitelÛ v grafické ‰kole v Praze.
Je‰tû veãer se skupina pfiesunula
do Padovy, odkud v dal‰ích tfiech
dnech podnikala v˘lety za umûním
severní Itálie. Ve Vicenze se Ïáci
zamûfiili na architekturu Andrey
Palladia (Villa Rotonda, Teatro
Olimpico, Basilica, Palazzo
Chiericati s obrazárnou), v Padovû
byla hlavním cílem Kaple
ScrovegniÛ s freskov˘m cyklem
od Giota, v Ravennû pak ranû
kfiesÈanské a byzantské mozaiky
ve zdej‰ích kostelích a baptisteriích.
Program vyvrcholil v Benátkách,
kde se Ïáci v kostele San Rocco
seznámili s malífisk˘m dílem
J. Tintoretta, v kostele Frari s obrazy
Tiziána a dal‰ích renesanãních
umûlcÛ. Pro‰li se uliãkami starého
mûsta aÏ na námûstí sv. Marka
a nav‰tívili stejnojmennou baziliku.
Parníkem se pak po Canal Grande
vrátili na nádraÏí, odkud
pokraãovali vlakem do Mira-Mirana.
Firma G+P Technik s.r.o.
je splatností od 1. 7. 2010 nov˘m
zastoupením firmy Betz
Technologies GmbH pro oblast
âeské republiky a Slovenska. Firma
Betz je jiÏ témûfi 30 let úspû‰ná, jako
první nûmeck˘ v˘robce pump,
v oblasti obchodní ãinnosti
se systémy zásobování barvou
a u v˘robcÛ tiskov˘ch strojÛ a barev
je vÏdy znovu Ïádan˘m partnerem
pro v˘voj v oblasti ofsetového
barvového hospodáfiství.
Produktové portfolio firmy Betz
Technologies GmbH sahá od pump
na barvu pro sudy, kontejnery
a nádrÏe aÏ po zákazníkem
specifikované systémy potrubních
rozvodÛ barev ColorTrans,
multifunkãní regulátory hladiny
barvy ColorPro, kompaktní míchání
barev ColorMove, stejnû jako
automatické zafiízení pro
vytlaãování barvy z plechovek pro
kónické 2,5 kg plechovky
a flexibilní, aÏ na 40 barev
roz‰ifiitelné barvové dávkovací
systémy ColorMix. Pro v‰echny
dal‰í informace kontaktujte t˘m
firmy G+P Technik s.r.o. ×
2. vydání publikace Moderní
polygrafie v prodeji
Publikace Moderní polygrafie podává
pfiehled souãasného stavu techniky
a technologií v oblasti polygrafick˘ch
v˘rob v celé ‰ífii v˘robního procesu
od pfiípravy dat a tiskov˘ch podkladu
po dokonãování a zu‰lechÈování
tiskovin. V celkem osmnácti
kapitolách jsou popsány a vysvûtleny
principy moderních technologií
a technik, vlastnosti polygrafick˘ch
materiálu, postupy a kritéria
hodnocení kvality tisku a tiskovin,
ekologické aspekty polygrafick˘ch
v˘rob a pfiedpokládané trendy v˘voje
oboru polygrafie. KaÏdou kapitolu
provází fiada barevn˘ch ilustraãních
obrázkÛ, fotografií a schémat.
Nezbytné fyzikální a chemické pojmy
a matematické vztahy jsou vÏdy
vysvûtleny tak, aby byly dobfie
srozumitelné bez ohledu na stupeÀ
a typ vzdûlání ãtenáfie. DÛraz byl také
kladen na pouÏívání správn˘ch
odborn˘ch termínu v souladu
s tradicí ãeské polygrafie
i existujícími normami. Kniha
v rozsahu 400 stran obsahuje bohat˘
vûcn˘ rejstfiík a pfiehled doplÀující
odborné, pfieváÏnû cizojazyãné,
kniÏní literatury a technick˘ch
norem. Reakce na knihu Moderní
polygrafie a brzké vyprodání prvního
nákladu nasvûdãují, Ïe publikace
byla se zájmem pfiijata. Proto byla
pfiipravena jiÏ 2. edice této publikace,
která bez ohledu na rychl˘ rozvoj
oboru zÛstane je‰tû dlouho knihou
o „moderní“ polygrafii.
Prodej publikace je zaji‰Èován
Svazem polygrafick˘ch
podnikatelÛ. Objednávky lze
zasílat po‰tou na adresu svazu:
Hálkova 2, Praha 2, 120 00,
nebo e-mailem na adresu
[email protected] Cena publikace
je pro odborné ‰koly SPP 300 Kã,
ãleny SPP 600 Kã, ostatní zájemce
900 Kã. ×
Uvedení Xerox Color 1000
spoleãnost Xerox Czech Republic
s.r.o. uspofiádala akci pro své
klienty, novináfie a obchodní
partnery, na které pfiedstavila
první instalaci novinky
Xerox Color 1000 v âeské
republice. Oficiálního uvedení
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
produktÛ spoleãnosti Xerox
za poslední období se konalo
v prostorách spoleãnosti Logik,
s.r.o. v Dolních Poãernicích
a zúãastnilo se ho 70 osob. V rámci
programu prezentoval novinky
produktov˘ manaÏer spoleãnosti
Xerox Czech Republic s.r.o. Lubo‰
Dvofiák a pfiedstavitelé firmy Logik,
s.r.o. ×
Nová kniha Logo
Atraktivní vizuální identita patfií
ãasto mezi to nejcennûj‰í,
co moderní firma vlastní.
Grafik musí ve svém návrhu
vystihnout její hodnoty, filozofii
ãi obor ãinnosti, a pfiitom by mûl
v˘sledn˘ logotyp b˘t pouÏiteln˘
pro nejrÛznûj‰í média
a pfietrvat desetiletí.
Je v tom nûco umu, velká dávka
píle a pfiedev‰ím léty nastfiádané
know-how.
Pfiední svûtov˘ grafik David Airey
specializující se na tvorbu log
právû to nejcennûj‰í –
praktické rady získané bohatou
KBA na veletrhu
Druck & Form „Route 75“
v Sinsheimu
zku‰eností – sesbíral a hutnou
ãtivou formou pfiehlednû
tematicky uspofiádal do kniÏní
podoby. Provede vás kompletním
procesem tvorby znaãky
od prvních kontaktÛ s klientem
pfies náãrty a my‰lenkové mapy
aÏ po tipy, jak zajistit v˘slednému
návrhu dlouhovûkost. Nechybí ani
fie‰ení obvykl˘ch problémÛ
a odpovûdi na nejãastûj‰í otázky.
S knihou se mimo jiné nauãíte:
■ Skloubit pfiedstavy klienta s va‰ím
pfiístupem
■ Pfiipravovat prvotní náãrty
a vyuÏívat my‰lenkové mapy
■ DodrÏovat hlavní zásady, které
by mûl úspû‰n˘ návrh splÀovat
■ Stanovit a prosadit adekvátní cenu
i harmonogram návrhu
■ Hledat inspiraci a udrÏovat vlastní
motivaci
O autorovi:
David Airey, grafick˘ designér
ze Severního Irska, je identitou
znaãek fascinován jiÏ od 90. let.
Za tu dobu nashromáÏdil
impozantní seznam klientÛ
z celého svûta. Vede dva populární
blogy vûnované grafickému
návrháfiství, logodesignlove.com
a davidairey.com s milionovou
mûsíãní náv‰tûvností. Knihu
vydalo nakladatelství Computer
Press, a.s. ×
VeletrÏní stánek spoleãnosti KBA
na veletrhu pro polygrafick˘
prÛmysl Druck & Form
(stánek ã. 6212) je skuteãn˘m
poutaãem pozornosti, neboÈ
po zahájení v Albstadtu se v˘robce
tiskov˘ch strojÛ v rámci turné
„Route 75“ po Nûmecku zastavil
na nûkolik dnÛ také v Sinsheimu.
Stánek je moÏné poznat jiÏ z dálky
podle dálnice a silné motorky
na krajnici. Je zde prezentována
aktuální tisková technika pro
mal˘ a stfiední formát: Stroj
Genius 52UV a nová verze
Rapidy 75E mají na veletrhu
nûmeckou premiéru.
Bûhem ãtyfi prakticky zamûfien˘ch
show dennû je pfiedvádûn stroj pro
bezvod˘ ofsetov˘ tisk bez
zónov˘ch ‰roubÛ – Genius 52 UV
(formát tiskového archu
36 x 52 cm) pfii tisku tfií zakázek
na nákladnûj‰í karton i na fóliové
materiály. Náv‰tûvníci z oboru
pfiihlíÏejí dvûma extrémnû
rychl˘m zmûnám zakázky a mohou
Produktová manaÏerka spoleãnosti KBA
Anja Hagedorn vysvûtluje systém
rychlé zmûny tiskov˘ch úloh na stroji
Genius 52UV.
V obleÏení: Ïivé vystoupení KBA
na veletrhu Druck & Form se setkalo
s velk˘m zájmem náv‰tûvníkÛ.
Wolfram Zehnle, vedoucí zákaznického
centra KBA, pfiedvádí v Sinsheimu „Ïivû“
silné stránky nového tiskového stroje
Rapida 75E.
se „Ïivû“ pfiesvûdãit o tom, Ïe stroj
po pouze cca deseti ar‰ích
makulatury produkuje prodejnou
kvalitu. Také Rapida
75E (pûtibarevná s lakováním;
formát tiskového archu 52 x 75 cm)
oslÀuje krátk˘mi pfiípravn˘mi ãasy.
Navíc je chod tohoto energeticky
úsporného zázraku i pfii zv˘‰eném
v˘konu na 16.000 archÛ/h velice
tich˘. Rapida B2 umoÏÀuje
dokonce pojmout potiskované
materiály do tlou‰Èky aÏ 0,8 mm.
Bûhem show mají náv‰tûvníci
veletrhu moÏnost seznámit
se s Rapidou 75E pfii tisku
atraktivních plakátÛ s náladov˘mi
obrázky z Jihozápadu USA.
Tyto plakáty excelentnû vyti‰tûné
a vysoce zu‰lechtûné inline
v tiskovém stroji s efekty „drip off“
jsou atraktivním hitem pro
sbûratele plakátÛ.
JiÏ krátce po zahájení veletrhu
byl stánek spoleãnosti KBA
zaplnûn náv‰tûvníky. Není divu,
neboÈ má skuteãnû co nabídnout.
S moderátory z vlastních fiad,
ãerstv˘mi nápady a stejnû tak
zábavn˘mi jako odborn˘mi
prezentacemi se KBA aÏ do konce
veletrhu v sobotu, 16. fiíjna, tû‰í
z vysoké náv‰tûvnosti na své
„Route 75“ v Sinsheimu. ×
Ultrakompaktní barevná
multifunkce bizhub C35
na trhu
Multifunkce bizhub C35 a tiskárna
C35P jsou sv˘m zamûfiením vhodné
jako doplnûk centrálnû
instalovan˘ch zafiízení formátu A3
Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitfiní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: [email protected], www.ospap.cz
Typografia 11 2010
22 23
ve velk˘ch spoleãnostech. Díky své
v‰estrannosti v‰ak mÛÏe stroj slouÏit
i jako tiskové centrum men‰ích
kanceláfií. Témûfi poloviãní velikost
oproti vût‰inû strojÛ srovnateln˘ch
vlastností je velkou pfiedností
multifunkce.
Bizhub C35 pfiiná‰í ve‰ker˘
potfiebn˘ tiskov˘ servis multifunkce
pro kanceláfiské t˘my, men‰í
podnikání, obchody a podobné
prostfiedí. Kombinací funkce
kopírování, tisku, skenování a faxu
ulehãuje sdílení a distribuci
informací.
Obû dvû zafiízení tisknou rychlosti
aÏ 30 celobarevn˘ch stran A4
za minutu, pfii dodrÏení vysokého
standardu tiskové kvality
se ‰irokou flexibilitou
potisknuteln˘ch médií. První
tiskov˘ v˘stup je k dispozici
pouh˘ch 13 sekund po startu stroje
a maximální gramáÏ médií pro tisk
je pak 210 g/m2, s moÏností vyuÏití
oboustranného tisku.
Multifunkce bizhub C35 je
vybavena barevn˘m dotykov˘m
ovládacím panelem, kter˘ díky
kompletní lokalizaci do ãe‰tiny
zaji‰Èuje jednoduchost a snadnost
ovládání – ve tfiídû A4 multifunkcí
jde o zatím neobvykl˘ komfort,
kter˘ usnadÀuje vyuÏití stroje bez
nutnosti studia návodÛ nebo
dlouhého vysvûtlování.
Vysoká kvalita tiskov˘ch v˘stupÛ
je zaruãena osvûdãen˘mi
polymerizovan˘mi tonery Simitri
HD s pfiímûsí biomasy. Tonery
s sebou nesou také niωí teplotu
zapékání a niωí mnoÏství emisí,
ãímÏ sniÏují negativní dopad
na Ïivotní prostfiedí ve srovnání
s konvenãními tonery. Pro svoji
celkovû nízkou energetickou
spotfiebu získala obû nová zafiízení
certifikaci Energy Star a také Blue
Angel.
Multifunkce i tiskárna jsou
vybaveny ‰irokou ‰kálou funkãních
a bezpeãnostních zafiízení.
Vestavûná funkce autentizace
uÏivatelÛ sniÏuje riziko zneuÏití
citliv˘ch dokumentÛ. Tiskové
náklady na barevn˘ i ãernobíl˘ tisk
jsou velmi nízké a jejich kontrola
je díky moÏnosti rozúãtovávání
na jednotlivce anebo pracovní
skupiny také mnohem jednodu‰‰í.
Bezpeãnou komunikaci v rámci
sítû zaji‰Èuje uÏití IPsec protokolu,
IP filtrování a IPP Over SSL mezi
ostatními. Bezpeãnostní funkce
stroje bizhub C35 plnû vyhovuje
normû ISO 15408 EAL 3.
„Na‰e nová zafiízení bizhub C35
a C35P poskytují stejnû pokroãilé
tiskové, bezpeãnostní a síÈové
funkce jako multifunkce formátu
A3, pfiiãemÏ mají mnohem men‰í
rozmûry a nároky na prostor. Tím
velmi ulehãují administrativní
práci a ‰etfií ãas a síly uÏivatelÛ,“
vysvûtluje v˘hody zafiízení
produktov˘ manaÏer Konica
Minolta, Pavel Kelãa.
Bizhub C35 poskytuje ‰irokou
nabídku funkcí pro skenování –
pfiímé skenování do e-mailu,
na FTP server, SMB, USB flash
disk i harddisk. Skenovat je moÏné
jak do formátu JPEG, tak i TIFF,
XPS a samozfiejmû PDF. Pfii
nasazení softwarov˘ch fie‰ení
Konica Minolta je také moÏné
velmi jednodu‰e pfievádût jiÏ
vyti‰tûné dokumenty
do elektronické podoby stisknutím
jednoho tlaãítka. ×
PraÏsk˘ dÛm fotografie
pfievzala GHMP
Galerie hl. m. Prahy pfievzala
do správy PraÏsk˘ dÛm fotografie
a nyní usiluje o dokonãení instalace
klimatizace a chystá se cel˘ prostor
zkolaudovat za úãasti majitelÛ bytÛ
v domû. Pokud pÛjde v‰e dobfie,
ráda by na jafie, nejdéle v létû
pfií‰tího roku pfiedstavila vefiejnosti
první v˘stavu. Tematicky bude
v˘stavní program zamûfien
na soudobou ãeskou fotografii,
uskuteãní se zde kolem ‰esti v˘stav
za rok. V objektu bude zaloÏeno
edukaãní centrum, náv‰tûvníkÛm
bude k dispozici také knihovna
s pfiedná‰kov˘m sálem, ãerná
komora ãi knihkupectví
nakladatelství Kant. Galerie zde
bude mít i svÛj depozitáfi. Objekt
nebyl dosud otevfien kvÛli
problémÛm s kolaudací, které
bránily stíÏnosti vlastníkÛ domu, jiÏ
si nepfiáli zbudování klimatizace.
Z rozhodnutí Rady hl. m. Prahy byly
1. 10. 2010 nebytové prostory
PraÏského domu fotografie vepsány
do zfiizovací listiny Galerie hlavního
mûsta Prahy, ãemuÏ pfiedcházelo
odkoupení movitého majetku
tvofiícího vybavení v˘stavních
prostor. Galerie tak pfievzala objekt
do správy a v dohledné dobû získá
od Magistrátu ãástku 5 mil. Kã
na rekonstrukci (12. 10. tak rozhodla
Rada hl. m. Prahy). Galerie zároveÀ
darem obdrÏela fond fotografií, které
vûnovali PraÏskému domu
fotografové s napojením na obãanské
sdruÏení. Základ darované
fotografické sbírky PHP, ve které
jsou dnes zastoupena díla od 105
autorÛ, byl vytvofien v roce 1999.
Pfiispûli do ní sv˘mi dary ãlenové
obãanského sdruÏení PraÏsk˘ dÛm
fotografie (PHP, pozdûj‰í Foto Fórum
Praha). Institucionální rámec sbírky
byl vytvofien pfii vzniku obecnû
prospû‰né spoleãnosti. Sbírka byla
jedním z vkladÛ tohoto obãanského
sdruÏení do spoleãnosti, jejímiÏ
zfiizovateli jsou mimo obãanské
sdruÏení také Hlavní mûsto Praha
a Ministerstvo kultury âR. Mimo
dary ãlenÛ sdruÏení obsahuje sbírka
také dary nûkter˘ch autorÛ, ktefií
v PHP v uplynul˘ch letech
vystavovali, pfiípadnû dary
poskytnuté na portfolio review
na Fotofestu v Houstonu nebo
v souvislosti s povodní v roce 2002.
GHMP díky pfiedání sbírky získala
do sv˘ch fondÛ pfiehled velké ãásti
v˘razn˘ch ãesk˘ch autorÛ stfiední
a star‰í generace (Ivan Pinkava,
Jindfiich ·treit, Dagmar Hochová,
Václav Jirásek, Tono Stano,
Jan Saudek, Pavel Mára,
Vladimír Birgus, Karel Cudlín,
Pavel Dias, Pavel Hudec Ahasver,
Viktor Koláfi, Dana Kyndrová, Pavel
BaÀka, Jan Reich ad.), ale i klasikÛ
ãeské fotografie Adolfa
Schneebergera nebo Tibora Hontyho.
Mimo ãeské autory jsou
v ní zastoupeni i v˘razní
pfiedstavitelé loty‰ské fotografie
Antanas Sutkus a Vaclavas Straukas
nebo dnes ve svûtû stále známûj‰í
izraelskoamerická fotografka
Elinor Carucci. ×
Canon vybuduje novou
továrnu Canon HiTech
a zv˘‰í v˘robu
inkoustov˘ch tiskáren
Spoleãnost Canon Inc. oznámila
plán vybudovat nové v˘robní
zafiízení ve své dcefiiné spoleãnosti
Canon Hi-Tech Ltd. (v Thajsku)
a zv˘‰it v˘robu inkoustov˘ch
tiskáren. Nové zafiízení se bude
nacházet v provincii
Nakhonratchasima v Thajsku
a pfiedpokládané zahájení v˘roby
je plánováno na fiíjen 2011.
V posledních letech vykazoval trh
s inkoustov˘mi tiskárnami
celosvûtovû stabilní rÛst. Canon
oãekává i nadále zv˘‰enou poptávku
po tûchto produktech, a proto
se rozhodl roz‰ífiit svou v˘robní
kapacitu v oblasti inkoustov˘ch
tiskáren.
Canon v reakci na v˘voje trhu
zakoupil pozemek v provincii
Nakhonratchasima, jedné
ze severov˘chodních provincií
Thajska, kde vybuduje druhé
v˘robní zafiízení spoleãnosti Canon
Hi-Tech (Thajsko) Ltd. Canon
plánuje zahájit v˘stavbu zafiízení
v lednu 2011 a zaãít vyrábût jiÏ
v fiíjnu téhoÏ roku. Canon nabídne
nové pracovní pfiíleÏitosti
a oãekává, Ïe zafiízení pfiinese
i dal‰í v˘hody a vyuÏije
dodavatelÛ dílÛ, infrastruktury
a dal‰í podpory ze stávajícího
v˘robního zafiízení. ×

Podobné dokumenty

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART ...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Iveta Michalcová, AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰ Pfiedtisková...

Více

časopis Clinamen, číslo 10

časopis Clinamen, číslo 10 mohou setkat s v˘robkem, kter˘ není totoÏn˘ s tím, co produkujeme my. Je skuteãnû pouze jeden opravdov˘ Clinamen, kter˘ nemá alternativu. Dostalo se nám informací, Ïe pr˘ je v Teplicích pfiipravován...

Více

Zajímavosti a další fakta o městě Újezd u Brna

Zajímavosti a další fakta o městě Újezd u Brna Kaple slouÏila 82 let aÏ do roku 1785, kdy ji nechal císafi Josef II. zavfiít na dal‰ích ‰est let. Roku 1791, rok po císafiovû smrti, byla kaple urãena k prodeji. Koupili ji obãané Újezdu a faráfi za 3...

Více

únor

únor ãení od spolehlivé osoby je neocenitelné. Stejnû tak je dÛleÏit˘ vበosobní dojem z první schÛzky s advokátem – mûli byste si navzájem v dostateãné mífie dÛvûfiovat, advokát by na vás mûl zapÛsobit s...

Více

typografia

typografia Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Jakub Zajíãek, VO·G Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰ Pfiedtisková pfiíprava Terc...

Více

NASHUATEC bez cen - slagorsky.prodejce.cz

NASHUATEC bez cen - slagorsky.prodejce.cz Kopírky, tiskárny, skenery a faxy znaãky Nashuatec vyuÏívají nejnovûj‰í a nejvyspûlej‰í technologie multifunkãních síÈov˘ch systémÛ na pracovi‰ti a sv˘m komplexním vyuÏitím bofií tradiãní bariéry me...

Více

Profil tiskárny Grafico 2010

Profil tiskárny Grafico 2010 dodavateli a dostat se mezi nû s klasick˘m tiskem je problém. Jedná se o to, Ïe Alustar nám otvírá dvefie u dal‰ích zákazníkÛ. Schopnost nabídnout nové technologie odli‰uje úspû‰né tiskárny, které m...

Více