ŠVP ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu

Transkript

ŠVP ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL,
S.R.O.
PRAHA 6, Koulova 15
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
Název:
Gastronomie
KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ:
65 – 41 – L/01 GASTRONOMIE
- zaměření: Hotelové a gastronomické služby
- zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Školní vzdělávací program
je platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
Ředitel školy: Mgr. Klára Soukupová
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Identifikační údaje ............................................................................................................................. 4
Profil absolventa
.......................................................................................................................... 5
2.1.
Charakteristické rysy a schopnosti absolventa: .................................................................. 5
2.2.
Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa .................................................................. 5
2.3.
Odborná složka profilu absolventa ....................................................................................... 5
2.4.
Popis uplatnění absolventa v praxi........................................................................................ 6
Kompetence ....................................................................................................................................... 7
3.1.
Kompetence absolventa .......................................................................................................... 7
3.2.
Klíčové kompetence ................................................................................................................ 7
3.3.
Odborné kompetence............................................................................................................ 10
Cíle středního odborného vzdělávání .............................................................................................. 14
Charakteristika vzdělávacího programu .......................................................................................... 16
5.1.
Organizace výuky: ................................................................................................................ 16
5.2.
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání .................................................................................... 16
5.3.
Zdravotní způsobilost uchazeče........................................................................................... 17
5.4.
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání ........................................ 17
5.5.
Maturitní zkoušky................................................................................................................. 17
Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání....................................................................... 18
6.1.
Přehled vzdělávacích oblastí: ............................................................................................... 19
6.2.
Metody a formy vyučování................................................................................................... 21
6.3.
Způsob hodnocení žáků ........................................................................................................ 22
6.4.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 22
6.5.
Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence............................. 23
6.6.
Personální a materiální podmínky realizace ŠVP.............................................................. 23
6.7.
Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP......................................................... 24
Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání............................................................................................ 26
7.1.
8.
Zaměření: Hotelové a gastronomické služby...................................................................... 26
7.2.
Zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch ........................................................................ 27
Učební plány
............................................................................................................................. 28
8.1.
Hotelové a gastronomické služby......................................................................................... 28
8.2.
Hotelové služby a cestovní ruch........................................................................................... 29
Poznámky k učebním plánům: ......................................................................................................... 30
Učební osnovy ................................................................................................................................. 31
Český jazyk
......................................................................................................................... 31
Umění a literatura ............................................................................................................................ 41
Anglický jazyk................................................................................................................................. 51
Německý jazyk ................................................................................................................................ 60
Španělský jazyk
..................................................................................................................... 70
Ruský jazyk .............................................................................................................................................. 76
Konverzace v anglickém jazyce
........................................................................................................ 86
Občanská nauka ............................................................................................................................... 91
Dějepis ........................................................................................................................................... 100
9.
2
Základy přírodních věd.................................................................................................................. 106
Matematika .................................................................................................................................... 115
Tělesná výchova ............................................................................................................................ 121
Aplikovaná psychologie
........................................................................................................ 131
Informační a komunikační technologie
............................................................................................ 137
Informační a komunikační technologie
............................................................................................ 147
Účetnictví
a daně................................................................................................................... 154
Účetnictví a daně
........................................................................................................................ 161
Ekonomika a podnikání ................................................................................................................. 166
Potraviny a výživa
................................................................................................................. 178
Technologie
....................................................................................................................... 184
Stolničení ....................................................................................................................................... 194
Hotelový provoz ............................................................................................................................ 200
Komunikace ve službách ............................................................................................................... 207
Služby cestovního ruchu................................................................................................................ 217
Služby cestovního ruchu................................................................................................................ 224
Geografické a kulturně – historické vzdělávání ................................................................................. 233
Praktická cvičení (TCH + STOL) ............................................................................................. 248
Služby cestovního ruchu, praktická cvičení ....................................................................................... 256
Aplikovaný management (praktická cvičení) ................................................................................ 262
Odborný výcvik...................................................................................................................................... 267
Kolektiv autorů....................................................................................................................................... 286
3
1. Identifikační údaje
Název a adresa školy:
Střední škola hotelnictví a gastronomie
Hotelu International, s.r.o.
Koulova 15, 160 45 Praha 6
Tel.: 296 537 637, 296 537 867
e-mail: [email protected]
www: skolahotelnictvi.cz
Zřizovatel:
Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o.,
se sídlem Králodvorská 4, 110 Praha 1, IČO: 27932254
Austria HotelsLiegenschaftsbesitz CZ s.r.o. ,
se sídlem Králodvorská 4, 110 00 Praha 1, 49614371
Název ŠVP:
Gastronomie
Kód a název oboru vzdělání:
65 – 41 – L/01 Gastronomie
- zaměření: Hotelové a gastronomické služby
- zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání:
4 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
Ředitel školy:
Mgr. Klára Soukupová
Kontakty pro komunikaci se školou:
Telefon:
296 537 867
e-mail:
[email protected]
4
2. Profil absolventa
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Absolvent Střední školy hotelnictví a gastronomie hotelu International, s.r.o., má vyspělý
jazykový projev, profesní vystupování založené na teoretických a odborných znalostech
z oblasti gastronomie a cestovního ruchu a z oblasti esteticko – historického vzdělávání.
2.1. Charakteristické rysy a schopnosti absolventa:
Žák je během studia veden k tomu, aby:
prakticky aplikoval osvojené vědomosti a dovednosti
samostatně a iniciativně řešil praktické úkoly
pohotově se rozhodoval
si vytvářel organizační schopnosti
si osvojil umění jednat s lidmi
ovládal profesní etiku
rozvíjel a uplatňoval estetické cítění
se dokázal adaptovat na měnící se požadavky trhu práce
2.2. Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa
pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje
v mateřském jazyce v ústním
i v písemném projevu, zvládá pravopisné normy a stylistické postupy
v komunikativních procesech obecných i profesních
chápe společenské normy chování a jednání
komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí
odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací
z komunikačních zdrojů
rozumí základní matematické terminologii a aplikuje matematické poznatky do praxe
získané poznatky o důležitých jevech a zákonitostech ze základů přírodních věd dokáže
prakticky aplikovat, je si vědom ekologických důsledků a vlivu na zdraví občanů
vytváří si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí
má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám
rozvíjí své pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápe jako předpoklad soustavné
péče o zdraví
2.3. Odborná složka profilu absolventa
ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
5
-
zná metody posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty
a vhodnosti pro technologické zpracování
dovede opracovat potraviny pro technologické zpracování včetně dělení běžných druhů
jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže, ryb
dokáže připravit běžný sortiment pokrmů teplé i studené kuchyně, moučníků a nápojů
aktivně ovládá techniku podávání pokrmů, moučníků a nápojů, nezapomíná na
estetickou úpravu
zná zásady správné výživy a základů dietního stravování
umí sestavovat nápojové a jídelní lístky podle gastronomických pravidel
je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat
s hostem i v cizím jazyce
ovládá techniky obsluhy a s ní souvisejících činností; přijímání a evidence objednávek,
vyúčtování s hostem
umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech
zná zásady vedení skladové evidence o pohybu zboží
dokáže sestavit kalkulaci pokrmů a stanovit cenu
zná zásady managementu v hotelových a restauračních provozech i v provozech
cestovního ruchu
2.4. Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolventi mají vyspělý jazykový projev, kultivované vystupování, které je založeno na
teoretických a odborných znalostech. Během studia získávají žáci naší školy ekonomické
vědomosti a eticko-obchodně podnikatelské myšlení.
a) Zaměření: Hotelové a gastronomické služby:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj.ve
stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého
občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se
ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté.Jsou připraveni vykonávat
odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v
různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici
zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.
b) Zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti
charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích
struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu.
Kulturní a geografický přehled, znalost dějin umění vytváří předpoklady pro uplatnění např.
jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních centrech
a hotelových komplexů, lázeňských a rekreačních zařízeních, v kulturních zařízeních
i informačních centrech a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na
úseku rozvoje cestovního ruchu.
6
3. Kompetence
3.1. Kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu,
aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich
schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.
3.2. Klíčové kompetence
a) Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit,
vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim
a podmínky;
- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení),
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku,
proslov aj.), pořizovat si poznámky;
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně svých zkušeností
i zkušeností jiných lidí;
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat
hodnocení výsledků svého učení od druhých lidí;
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru
- a povolání.
b) Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné
pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:
- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace
potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. variantní řešení,
zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky;
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody
a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností
a vědomostí nabytých dříve;
- spolupracovat při řešení problémů se svým okolím (týmové řešení).
c) Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné
i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi
by měli:
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
- prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní
a početních úkonů.
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně;
- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
- zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
7
-
-
-
snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů
jiných lidí;
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu
a chování; dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní
komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění
dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět
základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i
ústní formě);
pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.
d) Personální a sociální kompetence:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě
poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové
i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření
vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích;
- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové
a pracovní orientace a životních podmínek;
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze
strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání
jiných lidí;
- mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní
rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých
schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své
sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných
činností;
- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení
osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu
k druhým.
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro
život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že
absolventi by měli:
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale
i ve veřejném zájmu;
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii
a diskriminaci;
- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
8
-
-
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní
kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí
k identitě druhých;
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného
rozvoje;
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít
k nim vytvořen pozitivní vztah.
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního
učení, tzn. že absolventi by měli:
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám;
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze;
- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
- umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak
z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj
odborný potenciál a své profesní cíle;
- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady
a dalšími možnostmi.
g) Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat
matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:
- správně používat a převádět běžné jednotky;
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
- číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.);
- provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
popsat a využít pro dané řešení;
- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze
v rovině i prostoru;
9
-
aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných
situacích.
h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn.
absolventi by měli:
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních
a komunikačních technologií;
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
- učit se používat nové aplikace;
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online
a offline komunikace;
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové
sítě Internet;
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií;
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých
informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní.
3.3. Odborné kompetence
Zaměření: Hotelové a gastronomické služby
a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím
poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:
- uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii;
- měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet
a alternativní způsoby stravování;
- rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin
a nápojů;
- znali způsoby skladování potravin a nápojů;
- sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel,
pravidel racionální výživy a dalších hledisek.
b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi:
- připravovali pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a
pokrmy racionální výživy;
- uplatňovali požadavky na kvalitu pokrmů a expedovali a uchovávali je
souladu s normami;
- orientovali se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické
využitelnosti;
- bezpečně používali a udržovali technická a technologická zařízení
v gastronomickém provozu;
- znali účel kritických bodů HACCP a jejich aplikaci v provozu, dbali na
dodržování hygienických předpisů.
c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby:
- ovládali druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy;
10
-
používali vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru
společenské příležitosti;
společensky vystupovali a komunikovali hosty v mateřském i cizím jazyce,
jednali profesionálně;
dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních
činností.
d) Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu, tzn. aby absolventi:
- sestavovali jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel a dalších
hledisek;
- organizovali a koordinovali činnosti pracovních týmů ve výrobě
a v odbytu;
- organizačně zajišťovali přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí;
- organizovali a smluvně zajišťovali zásobovací a odbytovou činnost.
e) Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity, tzn. aby absolventi:
- vyhledávali zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU (např.
hospodářské komory, profesní sdružení, svazy);
- orientovali se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním
zabezpečení provozu ve stravovacích zařízeních;
- sestavovali kalkulace výrobků a služeb;
- využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, k nabídce služeb
a výrobků;
- orientovali se v moderních formách prodeje v gastronomii;
- vedli provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků
a služeb s využitím PC;
- sestavovali operativní a dlouhodobější plány;
- získávali, vyhodnocovali a efektivně využívali ekonomické informace
k řízení provozních úseků;
- zajišťovali základní operace personálního charakteru.
Zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
a) Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu, tzn. aby
absolventi:
- organizovali, zabezpečovali a poskytovali jednotlivé služby cestovního
ruchu;
- připravovali podklady pro tvorbu produktů cestovního ruchu, sestavovali
nabídku pro různé druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny
klientů;
- využívali informační technologie při vyhledávání a poskytování informací
ve službách cestovního ruchu;
- připravovali, prováděli a vyhodnocovali průvodcovské služby pro různé
skupiny domácích i zahraničních účastníků cestovního ruchu;
- nabízeli a poskytovali ubytovací služby;
- organizovali a vykonávali činnosti recepce a koordinovali je s činnostmi
ostatních úseků;
11
-
účinně prezentovali služby hotelu a ostatních kategorií turistického
ubytování.
b) Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu, tzn.
aby absolventi:
- orientovali se v obchodně - podnikatelských aktivitách subjektů cestovního
ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu;
- znali způsob zabezpečení hlavní činnosti oběžným i dlouhodobým
majetkem;
- zajišťovali základní operace personálního řízení;
- vedli podnikovou administrativu, evidovali pohyb majetku, produktů
a služeb, finančního toku;
- kalkulovali ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečovali jejich odbyt;
- sestavovali operativní a dlouhodobější programy;
- využívali marketingové nástroje k sestavení nabídky a propagaci produktů a
služeb cestovního ruchu, organizovali průzkum trhu a výsledky
vyhodnocovali;
- využívali ekonomické informace k řízení, znali způsoby vyhodnocování
výsledků hospodaření.
Obě zaměření:
a) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:
- sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování;
- připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu;
- kalkulovali cenu výrobků a služeb;
- orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného
stravování a cestovního ruchu;
- využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu;
- sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií;
- využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb
a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje;
- vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu
s normalizovanou úpravou.
b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své
i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např.
klientů, zákazníků, návštěvníků i jako součást řízení jakosti a jednu
z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími
jednotkami (monitory,displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu
nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných
rizik;
- znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
12
c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem
řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
- dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo
služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).
d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby
absolventi:
- znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.
společenské ohodnocení;
- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu
i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
sociální dopady;
- efektivně hospodařili s finančními prostředky;
- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami
ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, sociální dopady.
13
4. Cíle středního odborného vzdělávání
Koncepce středního vzdělávání, tedy i odborného, vychází z celoživotně pojatého a na principu
znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i
nástrojem rozvoje lidské osobnosti. Jako teoretické východisko pro koncipování struktury cílů
středního vzdělávání byl použit známý a respektovaný koncept čtyř cílů vzdělávání pro 21.
století.
V souladu s tím je záměrem (obecným cílem) středního odborného vzdělávání připravit žáka na
úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se
světa, tzn.:
a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat.
Vzdělávání směřuje k:
- rozvoji základních myšlenkových operací žáků (analýza, syntéza, indukce, dedukce,
generalizace, abstrakce, konkretizace, srovnávání, uspořádání, třídění aj.), jejich paměti
a schopnosti koncentrace;
- osvojení obecných principů a strategií řešení problémů (praktických i teoretických),
stejně jako dovedností potřebných pro práci s informacemi;
- vytvoření na základě osvojení podstatných faktů, pojmů a generalizací takové struktury
poznání žáků v jednotlivých oblastech středoškolského odborného vzdělávání, na jejímž
základě lépe porozumí světu, ve kterém žijí, a pochopí nezbytnost udržitelného rozvoje;
- k prohloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje
- porozumění potřebným vědeckým, technickým a technologickým metodám nástrojům a
pracovním postupům z různých oborů lidské činnosti a poznání (které tvoří obsah
středoškolského vzdělávání) a k rozvíjení dovedností jejich aplikace;
- osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon
povolání a pro uplatnění se na trhu práce;
- rozvoji dovednosti žáků učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat.
b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje,
vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen
vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován.
Vzdělávání směřuje k:
- formování aktivního a tvořivého postoje žáků k problémům a k hledání jejich různých
řešení;
- adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek
zasahovat, tj. k flexibilitě a kreativitě žáků;
- rozvoji aktivního přístupu žáků k pracovnímu životu a profesní kariéře včetně
schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce;
- zodpovědnému, tj. cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu
žáků k týmové i samostatné práci;
- vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění povinností a k respektování stanovených
pravidel;
- tomu, aby žáci uměli správně odhadovat své možností a schopnosti, zvažovali
a respektovali možnosti a schopnosti jiných lidí;
- rozvoji dovedností potřebných k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu,
k obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných;
- tomu, aby chápali práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci.
c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně
přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností.
Vzdělávání směřuje k:
14
-
rozvoji tělesných i duševních schopností a dovedností žáků;
prohlubování dovedností potřebných k sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení;
utváření adekvátního sebevědomí a aspirací žáků;
utváření a kultivaci svobodného, kritického a nezávislého myšlení žáků, k rozvoji jejich
úsudku a rozhodování;
přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování
a cítění;
kultivaci emočního prožívání žáků, včetně prožívání a vnímání estetického;
rozvoji kreativity a imaginace žáků;
rozvoji volních vlastnosti žáků;
rozvoji specifických schopností a nadání žáků.
d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen
podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo.
Vzdělávání směřuje k:
- tomu, aby žáci respektovali lidský život a jeho trvání jako vysokou hodnotu;
- vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního
životního prostředí a k chápání globálních problémů světa;
- prohlubování osobnostní, národnostní a občanské identity žáků, jejich připravenosti tuto
identitu chránit, ale současně také respektovat identitu jiných lidí;
- tomu, aby se žáci ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie,
intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné
nesnášenlivosti;
- utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami
a pravidly společenského chování;
- tomu, aby žáci cítili potřebu aktivně se zapojit do občanského života a spolupracovat na
zachování demokracie a jejím zdokonalování, aby jednali v souladu se strategií
udržitelného rozvoje;
- rozvoji komunikativních dovedností žáků a dovedností potřebných pro hodnotný
partnerský život i pro život v širším (pracovním, rodinném, zájmovém aj.) kolektivu.
- je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat
s hostem i v cizím jazyce
- ovládá techniky obsluhy a s ní souvisejících činností; přijímání a evidence objednávek,
vyúčtování s hostem
- umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech
- zná zásady vedení skladové evidence o pohybu zboží
- dokáže sestavit kalkulaci pokrmů a stanovit cenu
15
5. Charakteristika vzdělávacího programu
5.1. Organizace výuky:
Výuka probíhá formou denního čtyřletého studia v teoretické i praktické výuce. Obor
Gastronomie je vyučován v zaměření Hotelové a gastronomické služby a Hotelové služby
a cestovní ruch. Získané teoretické vědomosti jsou aplikovány na praktické využití
v praktických cvičeních, v odborném výcviku a v praxi.
Praxe je zařazena v 1. – 3. ročníku v celkovém rozsahu 7 týdnů za dobu studia. Praxi žáci
vykonávají v provozech mezinárodního hotelu nebo na smluvních pracovištích.
Teoretické vyučování probíhá v učebnách školy a v odborných učebnách stolničení,
počítačových učebnách, které jsou dobře vybaveny pro kvalitní výuku žáků.
Praktické vyučování je rozděleno na praktická cvičení a na odborný výcvik; celková dotace
činí 34 hodin za dobu studia.
- Praktická cvičení jsou vyučována odbornými učiteli v odborných učebnách školy.
- Odborný výcvik je zajištěn učiteli odborného výcviku a odbornými učiteli. Je vyučován
jak v odborných učebnách školy tak na všech střediscích v hotelu, event.
i na smluvních pracovištích pod vedením instruktorů. Odborný výcvik je vyučován
jeden den v týdnu, je zařazen do stabilního rozvrhu.
Praktické vyučování a jeho organizace koresponduje s chodem hotelu a se ŠVP. Žáci mají
možnost sledovat odborné vědomosti, dovednosti i jazykové vybavení pracovníků hotelů, denně
se stýkají se zahraničními hosty a využívají také jazykové dovednosti získané v teorii. Pro žáky
je samozřejmé, že se při výuce setkávají s moderními trendy v gastronomii
a v cestovním ruchu.
Praktická cvičení, Odborný výcvik a praxe probíhá na všech úsecích hotelu Crowne Plaza.
Dalšími pracovišti jsou smluvně zajištěná - Grandhotel Bohemia, InterCateringová společnost
s pracovišti v Břevnovském klášteře a Liboci se zajišťováním cateringových akcí po celé Praze,
např. restaurace s mezinárodní kuchyní: Odborný výcvik v zaměření Hotelové služby a cestovní
ruch je zajištěn smluvně u cestovních kanceláří, případně cestovních agentur. Pracoviště se
každoročně upřesňují.
5.2. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Přijímací řízení ke studiu na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s.r.o.
proběhne v souladu s § 59,60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novelizované vyhlášky
č. 671/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 394/2008 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.
-
Splnění povinné školní docházky řádným ukončením 9. třídy;
Bez problémů v chování;
Pohovor s uchazečem; zjišťuje se jeho zájem o obor, rodinné tradice v oboru;
Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče.
16
5.3. Zdravotní způsobilost uchazeče
Ke studiu ve školním vzdělávání Gastronomie mohou být přijati uchazeči s dobrým zdravotním
stavem a se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství.
Uchazeči nesmí trpět např.:
- Prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému znemožňujícími zátěž
páteře a trupu;
- Prognosticky závažnými chronickými onemocněními pohybového systému
znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž;
- Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
- Prognosticky závažnými nemocemi kůže;
- Prognosticky závažnými imunodeficitními stavy;
- Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických
syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce
s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením;
- Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a
manipulaci s břemeny;
- Nemocemi pohybového ústrojí zabraňující zvýšené fyzické zátěži.
K posouzení zdravotní způsobilosti je příslušný praktický lékař.
5.4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Studium čtyřletého oboru 65-41-L Gastronomie je zakončeno maturitní zkouškou.
Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení
o maturitní zkoušce.
Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním
předpisem.
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
5.5. Maturitní zkoušky
a) Zaměření: Hotelové a gastronomické služby
Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tyto jednotlivé zkoušky:
•
•
•
Maturitní práce s obhajobou – soubor odborných předmětů
Ústní teoretická zkouška z odborných předmětů - Výroba a odbyt v gastronomii
(potraviny a výživa, technologie, stolničení a hotelový provoz)
Ústní teoretická zkouška z předmětu Ekonomika a podnikání
b) Zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
Profilová část maturitní zkoušky obsahuje tyto jednotlivé zkoušky
•
•
•
Maturitní práce s obhajobou – soubor odborných předmětů
Ústní teoretická zkouška z odborných předmětů - Výroba a odbyt v gastronomii
(potraviny a výživa, technologie, stolničení a hotelový provoz)
Ústní teoretická zkouška z předmětu Služby cestovního ruchu
17
6. Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti vzdělávání
Kurikulární rámce vymezují závazný obsah všeobecného a odborného vzdělávání
a požadované výsledky vzdělávání. Obsah vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy.
Kurikulární rámce jsou ve školním vzdělávacím programu rozpracovány do vyučovacích
předmětů a dalších vzdělávacích aktivit a činností, a to s ohledem na požadavky a možnosti trhu
práce i studijní předpoklady a zájem žáků.
Výsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně pro všechny žáky, je však zřejmé, že kvalita
(úroveň) jejich osvojení závisí také na učebních předpokladech a motivaci každého žáka.
Výsledky vzdělávání vyjadřující žádoucí postoje a návyky žáků (efektivní cílové dovednosti),
kterými je škola sice vybavuje, ale nemůže zaručit jejich uplatňování v praxi, jsou vyjádřeny v
charakteristice jednotlivých oblastí a obsahových okruhů jako vzdělávací cíle, k nimž výuka
směřuje.
Obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického
myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to,
aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu
práce a bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.
Podmínky a estetické prostředí mezinárodního hotelu motivují žáky k dosažení velmi dobrých
teoretických i praktických vědomostí, dovedností i návyků. Vynikající pro výuku žáků je
i možnost komunikace s hostem ve dvou cizích jazycích.
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, dovedností
a návyků i intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání v gastronomii a
v cestovním ruchu. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení
absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na
trhu práce. Rovněž jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti.
Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa
v různých typech provozních jednotek v regionu.
Podstatnou roli při vzdělávání žáků v oboru hraje vytváření mezipředmětových vazeb, které
rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav
a koncertů, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do
prezentačních akcí školy.
Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je vedení žáků k dodržování hygienických
předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
18
6.1. Přehled vzdělávacích oblastí:
a) Základní všeobecné vzdělávání:
- Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence v českém a v cizím jazyce,
učí žáky vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, napomáhá jejich
uplatnění ve společnosti ;
- Společenskovědní vzdělávání je tvořeno poznatky z různým společenských věd,
osvojené poznatky učí žáky žít ve společenství lidí a chápat a ctít společenské
normy i mravní zásady;
- Přírodovědné vzdělání zahrnuje poznatky z chemie, fyziky, ekologie a biologie; žáci
si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k pochopení jevů
a procesů v přírodě; v odborné a praktické části vzdělávání využívají nové poznatky
také navazují na získané vědomosti v odborných předmětech Technologie, Potraviny
a výživa;
- Matematické vzdělávání je potřebné pro úspěšné zvládnutí profese, rozvíjí
matematické dovednosti a návyky žáků rovněž k využití v dalších, především
odborných předmětech;
- Estetické vzdělávání vede ke kultivovanému chování a jednání žáků v osobním
i v profesním životě;
- Vzdělávání pro zdraví vede žáky k utváření návyků pro zdraví a k péči o tělo;
- Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích umožní žákům osvojení
znalostí, vědomostí a návyků, na jejichž základě mohou využívat moderní výpočetní
a komunikační techniku k získávání nových informací.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných
poznatků a dovedností v gastronomii a v cestovním ruchu. Všeobecně vzdělávací předměty
rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí předpoklady pro odborné
vzdělávání.
b) Odborné vzdělávání:
Odborné vzdělávání zahrnuje souhrn odborných předmětů: Ekonomika a
podnikání,
Geografické a kulturně – historické vzdělávání, Aplikovaná psychologie, Potraviny a výživa,
Technologie, Stolničení, Hotelový provoz, Komunikace ve službách, Služby cestovního tuchu,
Účetnictví, Praktická cvičení, Odborný výcvik, Praxe. Obsah odborných předmětů je předmětně
koordinován s praktickými cvičeními, s odborným výcvikem a praxí. Cílem je praktické
osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných dovedností..
- Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání v cestovním ruchu má umožnit žákům rozvíjet jejich
ekonomické myšlení, vést je k hospodárnému jednání a propojování učiva
s ostatními ekonomickými předměty jako marketing, management, daně, právo
a služby v cestovním ruchu. Žáci získávají základní teoretické poznatky a to nejen z
oblasti mikroekonomie, ale také makroekonomických ukazatelů, jež umožňují
žákům posuzovat stav národního hospodářství daného státu. Učí žáky uplatňovat
ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně v souladu
s etikou podnikání. Předává vědomosti o podnikání, podnikových činnostech,
financování podniku, účetnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, hospodářské politice a
světové ekonomice. Žákům také umožňuje, osvojovat si ekonomické dovednosti,
které pak využívají v praxi.
19
-
-
-
-
Geografické a kulturně historické vzdělávání
Vzdělávání v předmětu Geografické a kulturní odlišnosti směřuje k:
• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních
geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
• získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
• respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního
prostředí, rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako
nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
• aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Předmět je koncipován jako syntéza základů ekologie, zeměpisu, dějepisu a dějin
umění. Žáci se seznámí s poznatky z daných oborů a hlavní důraz je kladen na
uvědomování si vztahů v rámci předmětu, ale i v souvislosti s jinými předměty. Jsou
vedeni k samostatnému získávání informací a jejich uplatňování v reálném životě.
Služby cestovního ruchu
Služby cestovního ruchu patří k profilovým předmětům studijního oboru Cestovní
ruch. Cílem předmětu je seznámit žáky se systémem poskytování služeb cestovního
ruchu v České republice, s materiálně-technickými podmínkami pro jejich rozvoj a
se systémem orgánů a organizací působících v oblasti cestovního ruchu. Cílem je
rovněž objasnit činnost jednotlivých subjektů poskytujících služby cestovního ruchu
a naučit žáky orientovat se v zákonech souvisejících s cestovním ruchem, pracovat s
nimi a uplatňovat je v praxi, dále poskytnout studentům základní informace o
problematice
průvodcovských
služeb
po
stránce
teoretické
i praktické, připravit žáky na poskytování průvodcovských služeb při prohlídce
měst, návštěvách kulturních a historických objektů, při poznávacích zájezdech a
technických doprovodech zájezdů.
Komunikace ve službách
Předmět Komunikace ve službách si klade za cíl naučit žáky profesionálně
a v souladu se zásadami společenského chování komunikovat v rámci firmy,
s obchodnímu partnery i s hosty, poznávat a využívat odlišnosti v kultuře,
společenských zvyklostech i komunikačních zvláštnostech daného kulturního
prostředí . Žáci se naučí vyhotovovat rychle a přesně písemnosti spojené
s provozem institucí, zabývajících se cestovním ruchem, v souladu s platnými
standardy s využitím osobních počítačů a běžně používaných softwarových
prostředků. Při tvorbě písemností žáci získají konkrétnější představu o postupech
a náležitostech kancelářské práce.
Předmět a jeho cíle plně doplňují profil a zaměření školy. Výuka směřuje k osvojení
takové
úrovně
znalostí
norem
společenského
chování,
profesní
a společenské komunikace i vyhotovování dokumentů obchodního styku, psaní na
klávesnici, společenské etikety a komunikativních kompetencí, aby žák měl možnost
plně se uplatnit ve studovaném oboru.
Výroba a odbyt v gastronomii zahrnuje předměty Potraviny a výživa, Technologie,
Stolničení. Tyto předměty si kladou za cíl získání potřebných znalostí a dovednosti
z oboru gastronomie, tj. znalost potravin, jejich složení, využití z hlediska správné
výživy a technologického použití. V technologii se žák učí jednotlivé technologické
úpravy při přípravě pokrmů, zásady technologií v mezinárodních kuchyních.
Stolničení
je
předmět
pro
gastronomii
i cestovní ruch důležitý, žák získá přehled nejen o formách a zásadách stolování, ale
také i o mezinárodních zvyklostech v obsluze hosta. Součástí výuky je bezpečnost a
ochrana zdraví při práci.
Praktická cvičení, Odborný výcvik a praxe umožňují žákům využití teoretických
poznatků v praxi, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností
potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při provádění praktických
20
činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění
praktického úkolu.
Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce
i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování
pracovních návyků. Metody odborného vyučování jsou doplněny o návštěvy odborných
pracovišť, exkurze, kurzy. Žáci se mohou zúčastnit speciálních kurzů – např. barmanský kurz,
sommelierský kurz k rozšíření odborných znalostí a dovedností žáků.
6.2. Metody a formy vyučování
Vyučující volí formy a metody vyučování s ohledem na charakter předmětu, na konkrétní
skupinu žáků ve třídě – pracovní skupině i s ohledem na možnosti školy. Svou práci ve
vyučovacím procesu vyučující navzájem koordinují a využívají ke spolupráci při rozvíjení
požadovaných kompetencí. Dbají na kultivované profesní vystupování žáků, vstřícné jednání
s hosty, se spolupracovníky, s obchodními partnery.
Metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků
vzdělávání, kterého má žák dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s
ohledem na charakter daného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci
žáků a nejčastěji se opírá o zájem pro zvolený učební obor. Důraz je kladen na výchovu osobní
zodpovědnosti žáka a jeho samostatnosti, schopnosti kooperace, týmové spolupráce a poznání
osobních možností. Ovlivňování žákovských postojů se děje formami samostatných i
skupinových prácí, referátů, prezentace písemných i ústních, společných hodnocení a analýz
výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě,
které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky,
instruktážní
a
výukové
video,
exkurze.
K
procvičování
a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení,
soutěže, simulační metody, projekty apod.
21
6.3. Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků je řešeno Klasifikačním řádem Střední školy hotelnictví a gastronomie Hotelu
International, s.r.o., se kterým jsou žáci i zákonní zástupci žáků seznamováni.
Hodnocení žáka má především charakter motivační, informativní pro žáka, rodiče a učitele.
Nezastupitelná funkce hodnocení žáka je funkce výchovná.
Hodnocený žák prokazuje úroveň osvojení kompetencí v teoretickém i v odborném vzdělávání.
- Při průběžném i celkovém hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi.
- Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka
i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních
výkonech pro určitou indispozici.
- Učitel při hodnocení žáka rovněž přihlíží ke specifickým poruchám učení
žáka (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie apod.). Vyučující klade
důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel
takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka
a na něž nemá porucha negativní vliv. Vyučující respektují doporučení
psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení
chování žáků. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro
hodnocení.
Při hodnocení žáka využíváme:
- Ústní a písemné zkoušení, testy, bodové hodnocení, známky, slovní
hodnocení;
- Sebehodnocení, kolektivní hodnocení;
- Individuální přístup při hodnocení vědomostí, dovedností žáka;
- Průběžnou pedagogickou diagnostiku;
- Žákovské projekty, skupinové práce žáků;
- Prezentace výsledků vzdělávání – společenské akce, soutěže, výstavy;
- Výklad v návazností na znalosti žáků;
- Využití názorných pomůcek a moderní techniky;
- Konzultační hodiny;
- Samostatné řešení úkolů;
- Skupinová výuka odborné exkurze, výstavy;
- Odborné soutěže;
- Samostatné práce žáků;
- Přednášky odborníků z praxe.
6.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Cílem školy je vytvoření podmínek, které všem žákům poskytnou stejné šance na rozvoj jejich
individuálních předpokladů. U některých žáků se specifickými poruchami učení je na základě
pedagogicko-psychologického vyšetření vyžadováno pouze zohlednění ve výuce: kratší zadání
práce, delší časový prostor pro zpracování zadaného úkolu, individuální přístup.
Sociálně znevýhodnění žáci jsou zařazeni do běžných tříd. Vycházíme z předpokladu, že každý
žák s handicapem dokáže zvládnout studium s pomoci vyučujících i spolužáků. Při výuce jsou
využívány takové metody práce, prostředky a formy (individuální pracovní tempo, nahrazení
psaní dlouhých textů jednoduchými testy, speciální formy zkoušení s využitím návodných
otázek).
22
Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
U žáků s rizikovým chováním a u žáků s neprospěchem a s nepravidelnou školní docházkou
škola volí spolupráci v linii třídní učitel – výchovný poradce - zákonný zástupce, vhodné
výchovné prostředky a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Stěžejní spolupráce spočívá u žáků se speciálními potřebami ve spolupráci se zákonnými
zástupci žáka, je možné také využít spolupráci se sociálními pracovníky, popř. jinými
pracovníky např. psycholog z pedagogicko psychologické poradny.
Mezi našimi žáky jsou žáci národnostních menšin a cizinců, pro které škola vytváří vhodné
podmínky ke studiu, tito žáci mají oporu ve svých učitelích i spolužácích.
Škola cíleně zaměřuje pozornost na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů
v chování žáků. Pro každý školní rok je zpracováván „Minimální preventivní program“.
Program vychází z analýzy minulých školních roků a současného stavu sociálně patologických
jevů a stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle prevence těchto jevů.
Škola se snaží zlepšovat sociální klima ve škole, zlepšovat vztahy učitel - žák , pozitivně
ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet jejich sociální dovednost a psychickou
odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům.
U nadaných žáků využíváme náročnější metody a postupy, samostudium žáků, práci
s informačními technologiemi apod.
Motivací k dosahování dobrých studijních výsledků i společenskému chování je pravidelná
účast školy na soutěžích, především z oblasti gastronomie, příležitostně i v soutěžích např.
v českém jazyce a ve sportu.
6.5. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně a hygienických
předpisů včetně HACCP je nedílnou součástí každého kroku v teoretickém vyučování
i v praktických cvičení. Žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili potřebné vědomosti, dovednosti
a návyky v této oblasti. Znalost zásad BOZP a PO chrání žáky před zbytečnými úrazy
a újmou na zdraví. Dodržování předpisů je zařazeno do odborných kompetencí.
6.6. Personální a materiální podmínky realizace ŠVP
Materiální podmínky:
Teoretické vyučování probíhá v budově hotelu, kde je 7 učeben, všechny jsou vybavené
počítačem, 5 učeben je vybaveno dataprojektory, ve všech jsou k dispozici videorekordéry
a televizory. Počítače v učebnách jsou využívány pro výuku, žáci zde využívají i připojení na
internet. Další učebna je počítačová s dobrým softwarovým vybavením; učebnu mohou
využívat žáci ke zpracování zadaných úkolů v dalších předmětech. Velmi dobře jsou vybaveny
odborné učebny, které slouží k teoretické výuce odborných předmětů a při výuce praktických
cvičení.
Učebny teoretického i praktického vyučování jsou podle potřeb modernizovány.
Personální podmínky:
Všeobecně vzdělávací předměty i odborné předměty vyučují převážně plně kvalifikovaní
učitelé, učitelé odborných předmětů mají také odbornou praxi v oboru. Učitelé, kteří zatím
nesplňují odbornou způsobilost, si studiem při zaměstnání své vzdělání doplňují. Doplnění
potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému vzdělávání využívají
učitelé odborné semináře, zaměřené především na rozvoj pedagogických dovedností. Odborné
znalosti si učitelé doplňují také samostudiem.
23
6.7. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP
Největším sociálním partnerem je hotel Crowne Plaza, který poskytuje pro výuku žáků své
provozy a jejichž zaměstnanci jsou předními odborníky ve svém oboru. Žáci poznávají nové,
moderní trendy v gastronomii a v cestovním ruchu, využívají také znalosti cizích jazyků při
komunikaci s hostem.
Dalšími sociálními partnery jsou pracoviště hotelů, předních restaurací, cateringová společnost
a cestovní kanceláře a cestovní agentury.
Partnerem při vzdělávání jsou také rodiče našich žáků. S rodiči spolupracují především třídní
učitelé a také výchovná poradkyně. Rodiče jsou průběžně zváni na různé akce školy, např. na
prezentaci žákovských prací (vánoční, masopustní akce, závěr barmanských kurzů).
24
Spolupráci při vzdělávání žáků:
- Výrobní firmy: Znovín Znojmo, Bohemia sekt, ČR, AHR ČR , Vitana, Intergast.
- Profesní svazy: Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Česká
barmanská asociace, Asociace cestovních kanceláří.
25
7. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání
7.1. Zaměření: Hotelové a gastronomické služby
Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
Vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy
Týdenních
5
Jazykové vzdělávání
- český jazyk
- dva cizí jazyky
16
Společenskovědní vzdělávání
5
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
4
8
5
8
4
Výživa
8
Výroba a odbyt v gastronomii
25
Komunikace ve službách
3
Disponibilní hodiny
Celkem
Týdenních
Celkem
Využití
disponibilních
hodin
Český jazyk
8
8
3
1. Cizí jazyk (AJ)
2.Cizí jazyk (NJ, ŠJ)
Konverzace v anglickém
jazyce
Občanská nauka
Dějepis
Aplikovaná psychologie
Základy přírodních věd
Matematika
Umění a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Účetnictví a daně
Ekonomika a podnikání
Aplikovaný management,
cvičení
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Hotelový provoz
Služby cestovního ruchu
Technologie, prakt. cv.
Stolničení, prakt.cv.
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Odb. výcvik; Komunikace
ve službách
14
8
24
8
Předměty
27
128
2
3
2
1
4
8
5
8
6
1
4
8
5
8
-
4
4
-
8
-
35
10
5
2
131
27
27+ 3
3
5
8
8
4
3
2
2
3
3
18
3
2
0
131
Minimální týdenní počet hodin je 29, maximální 35 minimální počet vyučovacích hodin za
celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140.
26
7.2. Zaměření: Hotelové služby a cestovní ruch
Vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy
Jazykové vzdělávání
- český jazyk
- dva cizí jazyky
Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání
Týdenních
5
16
Společenskovědní vzdělávání
5
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
4
8
Estetické vzdělávání
5
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
8
4
Výživa
8
Výroba a odbyt v gastronomii
25
Komunikace ve službách
3
Disponibilní hodiny
Celkem
Týdenních
celkem
Využití
disponibilních
hodin
Český jazyk
8
8
3
1. Cizí jazyk (AJ)
2.Cizí jazyk (NJ ŠJ)
3. Cizí jazyk (FJ)
Konverzace v anglickém
jazyce
Občanská nauka
Dějepis
Aplikovaná psychologie
Základy přírodních věd
Matematika
Umění a literatura
Geografické a kulturněhistorické vzdělávání
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika a podnikání
Účetnictví a daně
Služby cestovního ruchu
Služby cestovního ruchu,
praktická cvičení
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Hotelový provoz
Technologie, prakt. cv.
Stolničení, prakt.cv.
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Komunikace ve službách,
praktická cvičení
14
8
4
28
12
6
1
4
8
-
9
4
8
8
-
4
4
-
8
-
33
8
5
2
139
27 + 11
Předměty
27
128
2
3
2
1
4
8
5
4
5
1
4
8
8
4
3
2
3
3
18
3
2
0
139
Minimální týdenní počet hodin je 29, maximální 35 minimální počet vyučovacích hodin za
celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140.
27
8. Učební plány
8.1. Hotelové a gastronomické služby
Název ŠVP:
Gastronomie
Kód a název oboru vzdělání:
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Zaměření:
Hotelové a gastronomické služby
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:
4 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Ročník
1.
2.
3.
4.
celkem
Povinné předměty:
Všeobecně vzdělávací předměty
16
16
15
15
62
Český jazyk
2
2
2
2
8
Umění a literatura
1
1
1
2
5
1. Cizí jazyk - Anglický jazyk
4
4
3
3
14
2. Cizí jazyk – Německý jazyk, Španělský jazyk
2
2
2
2
8
1
1
2
Konverzace v anglickém jazyce
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
1
3
1
2
Základy přírodních věd
2
2
Matematika
2
2
2
2
8
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Odborné předměty
13
9
6
7
35
1
1
1
1
4
1
2
3
1
1
5
4
Aplikovaná psychologie
Informační a komunikační technologie
1
1
Účetnictví a daně
Ekonomika a podnikání
2
1
Potraviny a výživa
4
4
8
Technologie
3
1
4
Stolničení
2
1
3
Hotelový provoz
Komunikace ve službách
1
1
1
Služby cestovního ruchu
1
1
2
3
1
1
2
Praktické vyučování
4
9
11
10
34
Praktická cvičení:
4
2
4
4
14
●Technologie
2
1
3
●Stolničení
2
1
3
●Aplikovaný management (Gastro)
Odborný výcvik (KS, PP, ODB, HP)
4
4
8
7
7
6
20
32
131
Celkem:
33
34
32
Praxe - týdny
2
2
3
28
7
8.2.Hotelové služby a cestovní ruch
Název ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Hotelové služby a cestovní ruch
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:
4 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Ročník
1.
2.
3.
4.
celkem
Povinné předměty:
Všeobecně vzdělávací předměty
16
16
17
17
Komunikace ve službách
1
1
1
Služby cestovního ruchu
Geografické a kulturně-historické vzdělávání
1
1
1
1
1
1
1
1
66
8
5
14
8
4
2
3
2
4
8
8
39
1
4
1
5
8
4
3
2
3
4
4
Český jazyk
2
2
2
2
Umění a literatura
1
1
1
2
1. Cizí jazyk: Anglický jazyk
4
2
4
2
3
2
3
2
3. Cizí jazyk: Francouzský jazyk
2
2
Konverzace v anglickém jazyce
1
1
Praktické vyučování
4
9
11
10
34
Praktická cvičení:
●Technologie
4
2
2
1
4
4
14
3
●Stolničení
●Služby cestovního ruchu
2
1
4
4
3
8
7
7
6
20
35
139
2. Cizí jazyk – Německý jazyk, Španělský jazyk
Občanská nauka
1
1
Dějepis
1
1
1
Základy přírodních věd
2
2
Matematika
2
2
2
2
Tělesná výchova
2
2
2
2
14
10
7
8
Odborné předměty
Aplikovaná psychologie
1
Informační a komunikační technologie
2
Účetnictví a daně
2
1
Ekonomika a podnikání
2
1
Potraviny a výživa
4
4
Technologie
3
1
Stolničení
2
1
Hotelový provoz
Odborný výcvik (KS, PP, ODB, HP)
1
1
1
1
Celkem:
34
35
35
Praxe - týdny
2
2
3
29
7
Poznámky k učebním plánům:
Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem Gastronomie
65-41-L/01 a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP.
1. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání bylo východiskem pro tvorbu učebních plánů ve
ŠVP. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu jsou zařazeny vyučovací
předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů
stanovených v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Stanovené vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích hodin jsou závazné, jejich
dodržení ve ŠVP je prokazatelné.
2. Disponibilní hodiny jsou využity pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových
témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů,
pro podporu zájmové orientace žáků, - u zaměření Hotelové služby a cestovní ruch pro
zavádění výuky třetího cizího jazyka.
3. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140,
minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29, max. 35.
4. Přírodovědné vzdělávání ve ŠVP vychází z varianty C fyzikální složky a z varianty
B chemické složky v RVP. V 1. ročníku je zařazena Chemie a Ekologie, ve 2. ročníku
Fyzika a Biologie.
5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání škola průběžně vytváří podmínky pro osvojení
požadovaných praktických dovedností a činností formou praktických cvičení,
odborného výcviku i odborné praxe. Na praktická cvičení a odborný výcvik žáky
dělíme na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho
učitele je stanoven vládním nařízením.
6. Praktické vyučování, tj. praktická cvičení a odborný výcvik jsou zařazeny v učebním
plánu v rozsahu 34 hodin za celou dobu studia.
7. Do ŠVP je zařazena odborná praxe v rozsahu7 týdnů za celou dobu vzdělávání.
Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy. Část odborné
praxe mohou vykonávat i v období prázdnin v rozsahu nejdéle 2 týdnů. Obsah
praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP,
zejména od okruhu výroba a odbyt v gastronomii ekonomika a podnikání. Praxi
vykonávají žáci na pracovištích hotelu Crowne Plaza a na smluvních pracovištích.
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Lyžařský kurz, sportovní výcvikový kurz
Praxe
Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně
vzdělávací akce
Příprava a vykonání maturitní zkoušky
Celkem týdnů ve školním roce
30
Ročník
1.
2.
33
33
1 – 2 týdny
2
2
3.
33
3
4.
30
-
3-4
3-4
4
4
40
40
1
40
6
40
9. Učební osnovy
Český jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu: Cíle vyučovacího předmětu český jazyk a literatura lze dosáhnout při
těsném propojení jeho mluvnické, slohové a literární složky.
V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Cílem jazykového
vyučování je prohloubit v souhrnném přehledu znalosti českého pravopisu se zřetelem k jejich
zdokonalení a upevnění, vést žáky k hlubšímu pochopení tvaroslovného systému a tím přispět k
rozvoji jejich jazykového povědomí po stránce gramatické. Dalším cílem je seznámení žáků se
syntaktickými zákonitostmi a zákonitostmi tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní zásoby
na základě uvědomělého poznání. Teoretickým cílem slohové výuky je podat teoretické
poučení o slohu, slohotvorných činitelích, funkčních stylech, slohových postupech a útvarech.
Praktickým cílem slohové výuky je vypěstovat u žáků schopnost samostatného praktického
vytváření souvislých funkčních jazykových projevů, schopnost promluvit pro média (mediální
výchova), analyzovat po stylistické stránce umělecké dílo a přispět tak k hlubšímu estetickému
prožitku četby. Rovněž se podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle
přispívá i literární výuka v rámci estetického vzdělávání (předmět Umění a literatura), které
prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje čtenářskou gramotnost a jazykový projev žáků.
Literární výuka si klade za cíl seznámit žáky s různými druhy a žánry textů, učí je orientovat se
v textu, získat, zpracovat a zpětně reprodukovat text. Literární interpretace za svůj cíl považuje
rozvoj tvořivých komunikačních schopností žáka, prohlubování jeho duchovního života, učí ho
pozorněji číst a vidět v textu smysl a různé souvislosti.
Mezipředmětové vztahy:
Český jazyk má v soustavě vyučovacích předmětů základní význam, na jeho zvládnutí závisí
úspěch v ostatních předmětech. Zejména uchopení základních gramatických kategorií
v mateřštině ovlivňuje studium cizích jazyků. Mnohostrannost českého jazyka se projevuje
v široké škále jeho mezipředmětových vztahů ve smyslu závislosti, kdy by ostatní předměty
měly pěstovat kultivovaný spisovný jazyk a rozvíjet myšlenkové operace žáků.
31
Charakteristika učiva: Učivo se skládá z výkladu, procvičování, diskuzí, čtení a interpretací
textů, referátů, samostatné nebo skupinové práce a tvůrčí činnosti žáků.
Výuka směřuje k tomu, aby student ovládal mateřský jazyk a jeho strukturu v rovině
komunikace, recepce, reprodukce a interpretace.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu český
jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci v písemném projevu uplatňovali znalosti českého
pravopisu, používali adekvátní slovní zásobu, v písemném i mluveném projevu využívali
poznatků z tvarosloví a skladby, uměli vyjádřit a obhájit své názory a postoje, měli přehled
o základních slohových útvarech, porozuměli významu textu. Žáci se naučí získávat a kriticky
hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich
uživatele a rovněž chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
V neposlední řadě by žáci měli chápat význam zvládnutí češtiny jako nástroje dalšího
celoživotního vzdělávání, jako podmínky vlastního společenského a pracovního uplatnění
i jako předpoklad úspěšného studia cizích jazyků.
Strategie výuky: Ve výuce jsou používány variabilní výukové strategie i formy a metody práce, které
se opírají o zpětnou vazbu učitel a žák, škola a život, teorie a praxe. Základní metodou je práce
s textem, řízený dialog a výklad učitele, dále gramatická a stylistická cvičení, doplňovací cvičení,
didaktické testy a souvislé slohové práce (příprava na písemnou část státní maturity), řečnická cvičení,
práce s jazykovými příručkami, práce s periodiky a internetem, pojmová (myšlenková) mapa. Aktivita
žáků je podněcována didaktikou hrou, brainstormingem, zadáváním samostatné tvořivé práce,
referátů a domácích úkolů. Výuka je doplněna audioukázkami.
Hodnocení výsledků žáků: V českém jazyce se u žáků hodnotí praktická schopnost využívat
jazykových vědomostí a dovedností, formulování a obhajování názorů, porozumění a tvorba
textu. Hodnoceny jsou nejen vědomosti a dovednosti, ale i samostatnost, aktivita v hodinách,
kreativita. Diagnostika se opírá v ústním projevu o individuální zkoušení, dále jsou hodnoceny
vlastní práce – referáty, zprávy, gramatická, frazeologická, lexikální a syntaktická cvičení.
Přínos předmětu český jazyk k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat: Přínosem bude získávání a kritické hodnocení informací z různých zdrojů, schopnost
uplatnit různé způsoby práce s textem, zvláště studijní a analytické čtení, dovednost efektivně a
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizovat si
poznámky. Významným přínosem je rovněž uvědomění si významu jazykové kultury pro
osobní život žáků, tj. vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
prezentovat svoji odbornost a své profesní cíle, formulovat své myšlenky srozumitelně
a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení (nácvik především v rámci mluvních cvičení).
Člověk a životní prostředí – Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat
s informacemi, kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání slohových úkolů se zamýšlet
nad ekologickými otázkami, odborně vysvětlit význam ochrany přírody např. při nácviku
referátu.
Člověk a svět práce – Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně (motivační dopis, CV,
výpověď…) i verbálně (nácvik pracovního pohovoru) jednat s potencionálními zaměstnavateli,
formulovat svá očekávání a své priority.
32
Informační a komunikační technologie - Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a pracovat s informacemi např. při nácviku
odborného stylu.
Odborná literatura:
Čechová, M.; Oliva, K.; Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou, SPN 2007
Hlaváčová, E.: Rozbor vět a souvětí s poučením a klíčem, BLG 2006
Kol. autorů: Mluvnice - učebnice českého jazyka pro střední školy, Fraus 2010
Kol. autorů: Komunikace a sloh - učebnice českého jazyka pro střední školy, Fraus 2010
Kol. autorů: Cvičebnice, Fraus 2010
Kol. autorů: kompletní jazykové rozbory, SPN 1996
Martínková, V.: Český jazyk 1, 2, 3, 4, Tripolia 2001 - 2004
Palová, H.: Chci se dostat na střední školu: český jazyk, Barrister a Principál 2004
Akademický slovník cizích slov, Academia 1998
Pravidla českého pravopisu, Academia 2002
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia 2005
33
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozumí obsahu textu i
jeho částí
- samostatně vyhledává
informace a zpracovává
je
- vhodně se prezentuje,
obhajuje svá stanoviska,
argumentuje
- vhodně klade otázky
a učí se dobře
formulovat odpovědi
- přednese jasně,
srozumitelně a věcně
správně krátký projev
- umí aplikovat získané
dovednosti v testových
úlohách a všestranných
jazykových rozborech
- vystihne znaky různých
- druhů textu a rozdíly
mezi nimi
- rozpozná funkční styl,
slohový postup a
slohový útvar
- samostatně vyhledává
informace a zpracovává
je
- umí vytvořit osnovu
k textu, pořizuje
výpisky a umí si dělat
poznámky
- správně určuje slovní
druhy
- orientuje se
v koncovkách
podstatných
a přídavných jmen
- používá správné tvary
číslovek
- vyzná se v mluvnických
kategoriích sloves
- vystihne typické znaky
vypravování, jeho
vypravování má veškeré
náležitosti
- rozliší řeč vypravěče a
Učivo
Počet
hodin
Práce s textem - techniky a druhy čtení,
orientace
v textu,
porozumění
a získávání informací z textu
Mluvní cvičení
Didaktické testy
Všestranné jazykové rozbory
Úvod do studia stylistiky - obecné
poučení o slohu, nejčastější slohové
chyby, slohotvorní činitelé, vyjadřování
přímé i zprostředkované technickými
prostředky, monologické a dialogické,
formální i neformální, připravené
i nepřipravené, styl mluvených
a psaných projevů, funkční styly,
slohové postupy a útvary
Práce s textem – osnova, anotace,
konspekt, resumé, transformace textu
do jiné podoby
Úvod do tvarosloví – ohebné
a neohebné slovní druhy
Mluvnické kategorie podstatných jmen,
skloňování podstatných jmen
Přídavná jména – druhy a skloňování,
zájmena – druhy a skloňování, číslovky
– druhy a správné psaní číslovek
Mluvnické kategorie sloves, časování
sloves
Styl umělecký - vypravování –
kompozice, jazykové prostředky, práce
s vypravováním, nácvik vyprávěcího
postupu,
transformace
textu,
vypravování
podle
komiksového
34
Orientační
časový
rozpis
Průběžně
12
září – říjen
12
říjen
listopad
8
prosinec
–
leden
-
-
-
-
-
-
-
postav
správně zaznamená
přímou řeč
orientuje se ve výstavbě
textu
zaznamená fonetickou
podobu slov
v písemném projevu
uplatňuje znalosti
českého pravopisu
dokáže užívat slovníky
a jazykové příručky
sestaví jednoduché texty
pro zpravodajské a
propagační účely
rozliší náležitosti
osobního a úředního
dopisu
vytvoří krátké
propagační texty
uvědomuje si
manipulativnost
některých text
rozlišuje pravidla psaní
osobního a úředního
dopisu
seznámí se a porozumí
úřednímu sdělení
zná pravidla podávání
žádosti a stížnosti
rozpozná a opravuje
jazykové nedostatky
a chyby
ověří si a upevní své
jazykové znalosti
a dovednosti
příběhu
Slohové práce
Zvuková stránka jazyka
Grafická stránka jazyka
Přehled pravopisných jevů
Pravidla
českého
pravopisu
–
seznámení s příručkou, korekturní
a doplňovací cvičení
12
únor
–
březen
16
duben
květen
6
červen
Styl prostě sdělovací - inzerát,
odpověď, vizitky, reklama a propagace,
kritické vnímání reklamních textů
a fotografií, e-mail, osobní dopis aj.
Slohové práce
Styl administrativní - úřední dopis,
žádost,
stížnost,
reklamace,
objednávka, jak vyplnit formulář bez
chyby: žádost o pas, osobní dotazník aj.
Slohové práce
Systematizace poznatků z mluvnice a
slohu
35
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozumí obsahu textu
i jeho částí
- samostatně vyhledává
informace a zpracovává
je
- vhodně se prezentuje,
obhajuje svá stanoviska,
argumentuje
- vhodně klade otázky
a učí se dobře
formulovat odpovědi
- přednese jasně,
srozumitelně a věcně
správně krátký projev
- umí aplikovat získané
dovednosti v testových
úlohách a všestranných
jazykových rozborech
- orientuje se v soustavě
jazyků
- vysvětlí zákonitosti
vývoje češtiny
-
-
-
-
-
rozlišuje spisovný
jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy, chápe
jejich funkci a význam
a ve vlastním projevu
volí vhodné jazykové
prostředky
nahradí cizí slovo
českým ekvivalentem a
naopak
pracuje se slovníkem
cizích slov a jinými
jazykovými slovníky
nahradí běžné cizí slovo
českým ekvivalentem
a naopak, používá
adekvátní slovní zásobu
včetně terminologie,
orientuje se ve
významech ustálených
slovních spojení
má přehled o popisném
postupu, vystihne
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Práce s textem - techniky a druhy čtení,
orientace v textu, porozumění a získávání
informací z textu
Mluvní cvičení
Didaktické testy
Všestranné jazykové rozbory
Postavení
češtiny
mezi
ostatními
evropskými jazyky – slovanské jazyky,
znaky,
jejich
písmo
a
společné
indoevropské jazyky
Vývoj spisovné češtiny a pravopisu
Národní jazyk a jeho útvary – spisovný
jazyk, hovorová čeština, nářečí, slangy –
jak jim rozumíme, slova profesní - význam
a užití, argot, básnické slovo – význam
veršů, čeština v ústech cizince
Průběžně
4
září
6
září – říjen
Slovní zásoba a její stylové rozvrstvení slova cizí a domácí, skloňování slov cizího
původu, slova dobově a citově zabarvená,
terminologie – práce se slovníky,
významové vztahy mezi slovy – slova
nadřazená a podřazená, synonyma,
antonyma, homonyma (lexikální cvičení),
ustálené obraty a slovní spojení - sousloví,
rčení, přísloví, přirovnání (frazeologická
cvičení)
8
říjen
listopad
Slohové útvary založené na popisném
postupu – charakteristika, popis a jeho
12
listopad –
leden
36
-
-
-
-
typické znaky
charakteristiky a popisu,
odborně se vyjadřuje
o jevech svého oboru
(popis pracovního
postupu), vhodně
formuluje, jasně
a srozumitelně se
vyjadřuje
orientuje se ve výstavbě
textu, znalost rozboru
souvětí využívá ke
správnému psaní
interpunkce ve větě
zná základní znaky
publicistického stylu
je schopný kriticky
přistupovat k různým
periodikám
rozezná základní znaky
a rozdíly mezi zprávou,
oznámením, článkem
a reportáží
ověří si a upevní své
jazykové znalosti
a dovednosti
druhy, stavba popisu, líčení, popis
pracovního postupu, sestavujeme návod
Slohové práce
Větná skladba – základní a rozvíjející větné
členy, věta a výpověď, druhy vět z hlediska
postoje mluvčího ke skutečnosti, věta
jednočlenná, věta dvojčlenná, rozbor věty
jednoduché a souvětí, vztahy mezi větami,
souvětí souřadné, poměry mezi větami,
souvětí podřadné, druhy vedlejších vět
Všestranný jazykový rozbor
Didaktický test
18
leden
duben
Publicistický styl - nároky na novináře,
investigativní
publicistika,
zpráva,
oznámení, práce s denním tiskem, článek,
reportáž
Slohové práce
12
duben
–
květen
Systematizace poznatků z mluvnice a slohu
6
červen
37
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozumí obsahu textu i
jeho částí
- samostatně vyhledává
informace a zpracovává
je
- vhodně se prezentuje,
obhajuje svá stanoviska,
argumentuje
- vhodně klade otázky
a učí se dobře
formulovat odpovědi
- přednese jasně,
srozumitelně a věcně
správně krátký projev
- umí aplikovat získané
dovednosti v testových
úlohách a všestranných
jazykových rozborech
- má přehled a rozšiřuje
své znalosti
o publicistickém stylu
- rozezná základní znaky
a rozdíly mezi článkem,
reportáží a fejetonem
- zná základní znaky
odborného stylu
- zná základní znaky
referátu, sám je schopen
vytvořit samostatně
referát na dané téma
- vhodně se prezentuje,
argumentuje, obhajuje
svá stanoviska
- vhodně klade otázky
a učí se dobře
formulovat odpovědi
- přednese krátký projev
- vyjadřuje se jasně
a věcně správně
- rozlišuje různé způsoby
tvoření slov, je schopný
nahradit cizí slova
českými ekvivalenty
Učivo
Počet
hodin
Práce s textem - techniky a druhy
čtení, orientace v textu, porozumění
a získávání informací z textu
Mluvní cvičení
Didaktické testy
Všestranné jazykové rozbory
Publicistický styl
- prostředky
automatizované,
aktualizované,
reportáž, článek, fejeton
Slohové práce
Odborný styl a jeho útvary – výklad,
přednáška, odborný popis
Práce s textem
Slohové práce
Referát – kompozice, jazykové
prostředky, ukázky, referát o knize,
filmu – řečnické cvičení
Základy řečnického stylu
Jazyková kultura
Lexikologie – slovo a sousloví,
druhy
frazémů,
jednoznačnost
a
mnohoznačnost,
přenášení
významů slov, obohacování slovní
zásoby, tvoření slov (odvozování,
skládání,
zkracování,
tvoření
sousloví), přejímání slov z cizích
38
Orientační
rozpis
Průběžně
6
září
10
září - říjen
10
listopad
prosinec
-
-
-
-
jazyků, slovní zásoba a terminologie
oboru,
pojmenovávání
nových
skutečností
orientuje se ve výstavbě Syntax – opakování: souvětí
textu
souřadné a podřadné; valence,
uplatňuje znalosti ze
skladební
vztahy
významové
skladby při vyjadřování a formální, sevřená a uvolněná větná
odhalí jazykové
stavba, vývojové tendence ve
a stylizační nedostatky
skladbě
Aktuální větné členění a pořádek
rozumí výstavbě textu
rozčlení text vertikálně
slov (téma, réma), konektory,
i horizontálně
zvláštnosti
větného
členění,
odchylky od pravidelné větné
stavby, nepravé vedlejší věty
Hypersyntax – text a jeho vlastnosti,
komunikační proces, komunikační
strategie, výstavba textu
umí zaznamenávat citace Získávání informaci a jejich
má přehled o
využívání, knihovny, bibliografické
knihovnách a jejich
údaje,
psaní
citací,
grafická
a formální úprava jednotlivých
funkcích
písemných projevů, interpunkce,
automatická kontrola pravopisu
Pravopisné procvičování
seznámí se s úvahou,
kritikou a recenzí
Náročnější slohové útvary - úvaha,
napíše kritický posudek kritika, recenze
Slohové práce
uměleckého díla
vytvoří úvahu
formuluje základní
znaky životopisu
je schopen vytvořit svůj
vlastní životopis
Životopis, strukturovaný životopis
dokáže rozpoznat
základní chyby v textu
Motivační dopis
rozezná styly životopisu Pracovní pohovor
simuluje situaci
Slohové práce
pracovního pohovoru
je schopen se teoreticky
připravit na pracovní
pohovor
ověří si a upevní své
Systematizace poznatků z mluvnice
jazykové znalosti
a slohu
a dovednosti
39
16
leden
březen
7
březen
duben
8
duben
květen
5
květen
4
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Žák:
-
-
-
-
-
-
-
rozumí obsahu textu,
samostatně vyhledává
informace a zpracovává
je
ověří si a upevní své
jazykové znalosti
a dovednosti
umí aplikovat získané
dovednosti v testových
úlohách a všestranných
jazykových rozborech
vhodně se prezentuje,
obhajuje svá stanoviska,
argumentuje
vhodně klade otázky
a učí se dobře
formulovat odpovědi
rozlišuje jednotlivé
slohové útvary a umí je
přiřadit k funkčním
stylům
dokáže vytvořit text na
základě zadaných kritérií
(zadané téma, útvar,
rozsah)
Opakování
a
prohlubování
vědomostí a dovedností předchozích
ročníků:
- fonetika, pravopis,
- tvarosloví,
- skladba,
- slovotvorba.
Slohové
práce
(opakování
předchozích slohových útvarů):
- vypravování,
- charakteristika,
- dopis,
- projev,
- reportáž.
3
2
3
2
12
Práce s textem, všestranné jazykové
rozbory – styl prostě sdělovací,
odborný, publicistický, umělecký,
administrativní
5
Didaktické testy
Práce s textem, všestranné jazykové
rozbory – styl prostě sdělovací,
odborný, publicistický, umělecký,
administrativní
6
7
Slohové
práce
(opakování
předchozích slohových útvarů):
- úvaha,
- popis,
- článek,
- reklamace.
Didaktické testy
10
40
10
září – leden
(33 hodin)
únor – květen
(27 hodin)
Umění a literatura
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu: Výuka předmětu umění a literatura má být pro žáky zajímavá
a podněcující, měla by se uskutečňovat nejen školními formami esteticko-výchovné činnosti,
ale i mimoškolními formami jako jsou např. návštěvy nejrůznějších kulturních akcí
a památek. Cílem tohoto předmětu je vypěstovat u jedince schopnost správně vnímat, chápat,
citově prožívat a podle individuálního nadání hodnotit krásu v uměleckých dílech
i mimouměleckých jevech a vytvářet pozitivní vztah k materiálním a duchovním hodnotám.
Žáky je nutno zároveň seznámit se základními díly národní i světové kultury a jejich tvůrci,
s hlavními etapami vývoje zejména literárního umění. Předmět umění a literatura by měl
směřovat k rozvoji umělecké tvořivosti u žáků, vede je k uvědomělému vztahu k umění
a kulturnímu dědictví, ovlivňuje formování jejich individuálního vkusu, pěstuje estetické
zážitky v kterékoli pracovní činnosti, praktickým cílem je i rozvoj činnosti smyslových orgánů,
myšlení, řeči a fantazie. Estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový
projev žáků. Literatura a práce s literárním textem vede k rozvoji všech myšlenkových operací,
zejména
porozumění
textu,
orientaci
v
soudobém
světě
i v předchozích uměleckých etapách. Ukazuje přímé i nepřímé komunikační situace (autor
a čtenář/divák). Rozvíjí dorozumívání a myšlení, sdělování a výměnu informací, formuje
sociální kompetence žáků. Cílem je získat a rozvinout estetické kompetence žáka do takové
míry, že bude schopen pracovat s textem a obrazem a na jejich základě prezentovat svou
osobnost a výsledky své či týmové práce.
Mezipředmětové vztahy: Vyučovací předmět využívá znalosti ze ZŠ, je úzce spjat
s dějepisem, českým jazykem a občanskou naukou.
Charakteristika učiva: Učivo se skládá z výkladu, diskusí, projekcí dokumentů, audioukázek,
referátů, žáci musí sledovat různé kulturní události a zajímavosti.
Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy:
- Literatura a ostatní druhy umění,
- Práce s literárním textem,
- Kultura.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka směřuje k tomu, aby
žáci získali přehled a správnou představu o umění a kulturním dění a zároveň si uvědomovali
negativní vliv masmédií na kulturní život a sociální hodnoty. Dále aby nazírali na kulturu a
hodnoty jiných národů a národností bez předsudků a přehnané kritiky a zároveň si uvědomovali
rozdíl mezi uměním a kýčem. Při interpretaci literárních děl si žáci kultivují svoje estetické
cítění i morální stanoviska, rozvíjejí a obohacují vlastní vyjadřování myšlenek, postojů i emocí
a učí se toleranci k jiným názorům. Osvojí si potřebné literárně teoretické pojmy i základní
41
literárně historické souvislosti a poznají literární umělecké tradice českého národa a jejich místo
v kontextu evropského literárního a kulturního vývoje.
Strategie výuky: Ve výuce jsou používány variabilní výukové strategie i formy a metody práce, které
se opírají o zpětnou vazbu učitel a žák, škola a život, teorie a praxe. Základní metodou je práce
s textem - jeho četba a interpretace, výklad, komunikace. Aktivita žáků je podněcována
didaktikou hrou, brainstormingem, zadáváním samostatné tvořivé práce, referátů a domácích
úkolů. Výuka je doplněna o projekci filmů či dokumentů, dále o různé exkurze a návštěvy
muzeí a výstav.
Hodnocení výsledků žáků: V estetice se neklade hlavní důraz na množství teoretických
poznatků. U žáků se tedy hodnotí schopnost porozumět uměleckým dílům, nacházet v nich
estetické hodnoty, aktivita v hodinách a svědomitost při plnění zadaných úkolů a prací. Zvláštní
důraz při hodnocení je kladen na zájem žáků o umění a na jejich samostatnou tvůrčí činnost.
Přínos předmětu estetika k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat:
Přínosem bude především rozvinutí tvořivosti, vnímání a komunikace, žáci budou schopni
obhajovat svá stanoviska, budou schopni uvědomit si význam kultury, umění a krásy pro svůj
osobní život.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Cílem je vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat
v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit. Měli by umět diskutovat o citlivých nebo
kontroverzních otázkách - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita – průběžně při
práci s texty literárních ukázek a s uváděním životních osudů autorů.
Člověk a životní prostředí – Cílem je, aby si žáci uvědomili, že životním prostředím je pro ně
i prostředí školy, ve kterém se chovají slušně, ohleduplně, váží si jejího vybavení, snaží se o
vytvoření estetického prostředí ve škole. Průběžně literární texty se mohou týkat ekologie a
životního prostředí a ochrany přírody, prostředí a krajin.
Člověk a svět práce – Jedním z cílů je vybavit žáka znalostmi o vlivu barev, hluku
a ergonomie na aktivní pracovní život člověka, dále zdůraznit význam vzdělání pro život
člověka.
Informační a komunikační technologie - Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a pracovat s informacemi (práce
s internetem - průběžně získávání informací na referáty a pro další doplnění učiva).
Odborná literatura:
Umění a kreativita:
Ayresová, Ch.: Životy slavných umělců, Slovart 2008
Bláha, J.: Estetická výchova pro střední školy I, II, Scientia Medica 2001
Clegg, B,; Birch, P.: Kreativita – Změňte způsob své práce, CP Books 2005
Gympel, J.: Dějiny architektury od antiky po současnost, Slovart 2008
Jůzl, M.: Základy estetiky - učební text pro střední školy, S+M 1992
Krausová, A. – C.: Dějiny malířství od renesance po současnost, Slovart 2005
King, L.: Testy kreativního myšlení, Grada 2006
Prokop, V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění, O.K. – Soft 2003
Seckel, A.: Nová kniha optických klamů, Albatros 2005
Etiketa:
Maté, Ivo – Špaček, Ladislav: Etiketa – Příruční encyklopedie slušného chování, Česká televize
2005
Smejkal, Vladimír: Lexikon společenského chování, Grada 1993
42
Literatura, práce s literárním textem:
Balajka, B.: Přehledné dějiny literatury 1 – 3., SPN 1995
Blažke, J.: Kouzelné zrcadlo literatury 1, 2.. Atlantis 1998
Martínková, V.: Teorie literatury, Trizonia 1995
Martínková a kol.: Čítanka – alternativní učebnice pro střední školy 1- 4., Trizonia 1992
Sochrová, M.: Čítanka k literatuře v kostce 1 – 4, Fragment 1999
Multimediální materiál:
CD – Maturita v kostce – Český jazyk
CD a DVD s ukázkami
CD – ROM – Multimediální encyklopedie – informace pro každého – Hrady a zámky
v Čechách a na Moravě, Historie módy
CD - ROM – Encyklopedie světové architektury
CD – ROM – Architektura v českých zemích
DVD – Etiketa – Encyklopedie společenského chování – 1. část (díly 1 – 22)
DVD – Etiketa – Encyklopedie společenského chování – 2. část (díly 23 – 43)
43
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1.ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Tematický celek: Druhy umění, Kultura
Výsledky vzdělávání
Žák:
- uvědomuje si význam a
umění pro život člověka
- vyjádří vlastní prožitky
daných uměleckých děl
- rozezná kýč od
uměleckého díla
- popíše základní funkce
umění
- chápe vztah umění a
kultury
- zhodnotí význam
multikulturní výchovy
- rozezná různé druhy
umění a dovede je
časově zařadit
- vystihne hlavní znaky
umění dané doby
- orientuje se ve
významných českých
a světových osobnostech
literatury, architektury,
výtvarného umění
a hudby
- prostřednictvím iluzí
a klamů si uvědomuje
nedokonalost svého
vnímání
- rozlišuje módní diktát a
způsoby oblékání v
našich dějinách
- uvědomuje si význam
různých kritérií pro
bydlení
- vyzná se v tradicích,
uvědomuje si význam
designu
- uvědomuje si vliv a
význam reklamy a
masmédií na svůj životní
styl
- uvědomuje si význam
fantazie a tvořivosti
v životě a v umění
- je schopen originálně
Učivo
Počet
hodin
Umění – význam, estetický účinek,
kýč, vkus, móda, funkce umění,
4
arteterapie, vztah umění a kultury,
multikultura
Orientační
časový
rozpis
září
Druhy umění - literatura, hudba,
přehled stavebních a výtvarných
slohů a jejich představitelů u nás i ve
světě v kontextu doby (antika,
románské umění, gotika, renesance,
baroko, klasicismus, romantismus,
realismus, moderní umělecké směry
– impresionismus, expresionismus,
symbolismus, dekadence, kubismus,
surrealismus, poetismus, geometrie
v umění a geometrické klamy
a iluze)
10
říjen
leden
Kultura a historie odívání
4
leden - únor
Kultura bydlení, ergonomie, vliv
barev a úrovně hluku na člověka
5
březen
2
duben
Vliv masmédií na člověka, funkce
reklamy, propagace
2
duben
Fantazie, tvořivost – druhy fantazie,
druhy a schopnosti tvořivosti, fáze
tvořivého procesu, techniky na
tvořivost v kresbě, techniky na
4
květen
Lidové x moderní umění, užitá
tvorba, ochrana kulturních hodnot
44
řešit zadané úkoly
verbální tvořivost
Systematizace
poznatků
1. ročníku
45
učiva
2
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Tematický celek: Kultura
Výsledky vzdělávání
Žák:
- posoudí vhodnost
chování a popíše
společenské chování
v dané situaci
-
orientuje se v nabídce
kulturních institucí a
jejich historii
Učivo
Společenská výchova – principy
a normy kulturního chování,
adekvátnost
oblečení,
rodinné
obřady (křest, narozeniny, proslovy
a přípitky, zásnuby, svatba, výročí,
pohřeb) společensko-kulturní akce
(návštěvy, vernisáž, recepce, banket,
promoce, kino, divadlo, koncert,
restaurace)
Kulturní instituce – divadla, muzea,
galerie (historie divadla, Národní
divadlo,
Osvobozené
divadlo,
Divadlo Spejbla a Hurvínka,
Divadla malých forem, Divadlo Járy
divadla,
Cimrmana,
současná
pražská muzea a galerie)
Kinematografie (filmová historie,
význam a druhy filmu, osobnosti
filmu, nejlepší filmy světa, filmové
ceny, naše oscarové filmy, beseda
o současném filmu)
Systematizace poznatků učiva 2.
ročníku
Počet
hodin
Orientační
časový
rozpis
11
září - listopad
14
prosinec březen
6
duben květen
2
červen
Společenské a slušné chování – slušnost, zdvořilost, takt, princip společenské významnosti
(DVD I – Nejsme si rovni)
Pozdravy, představování, oslovování a vizitky, podávání, políbení ruky (DVD – Zdravení,
Představování, Oslovování, Konverzace)
Estetičnost – hygiena, zlozvyky a oblékání (DVD I – Kouzlo čistoty, DVD II – Šaty dělají
dámu, Dokonalý muž, Slavnostní oblečení, Do nepohody, Boty)
Návštěvy - druhy, host a hostitel (DVD I – Návštěva, Dary a dárky)
Rodinné obřady – křest, biřmování, narozeniny, svátky, pohřeb, zásnuby, svatba, výročí (DVD
II – Malá svatba, Velká svatba)
Chování v restauraci – příchod, obsluha, placení (DVD I – V restauraci, Obsluha)
Chování u stolu - zasedací pořádek (DVD I - Zasedací pořádek, U stolu) úprava stolu, menu,
jak se co jí (DVD I – Prostírání stolu, Dezerty, Exotika u stolu, Nápoje, Aperitiv, digestiv)
Společenský život - alkohol, kouření, přípitky, nehody (DVD II – Alkohol, Kouření, Nehody)
Společenský život - recepce, bankety, koktejly, rauty, party (DVD II – Recepce a spol.),
přípitky, proslovy, samostatná tvorba proslovu (DVD II – Přípitky)
Kulturní akce – divadlo, kino, koncert, pozvánky (DVD I – Kino, divadlo, koncert, Pozvánky)
Společenská setkání – Společenské události – promoce, výstavy a vernisáže, (DVD II –
Promoce, Vernisáž apod.), tanec, ples, sportovní akce (DVD II - Sportovní diváci, Jdeme
tančit).
46
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Tematický celek: Literatura, práce s literárním textem
Počet
hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozezná umělecký text
od neuměleckého
- rozebere umělecký text
za použití znalosti z
literární teorie a poetiky
- čte pozorně text a vidí
v něm souvislosti
- interpretuje různé texty
a debatuje o nich
- nalézá významy a smysl
textů
- uvědomí si propojenost
literatury s hudbou
a filmem
- uvede charakteristické
znaky a představitele
různých literárních
druhů a žánrů
- vystihne rozdíly mezi
jednotlivými literárními
druhy
- umí rozlišit jednotlivé
umělecké slohy daného
období, zná jejich
významné představitele
a stěžejní díla
- orientuje se v základních
vývojových etapách
literární historie světové
i české
- umí zařadit typická díla
do daných uměleckých
směrů a příslušných
historických období
- zhodnotí význam
daného autora nebo
literárního díla pro dobu
vzniku i pro současnost
- chápe umění jako
specifickou výpověď
o skutečnosti
- umí vyjádřit vlastní
Práce s literárním textem
- četba a metody interpretace
literárního
textu,
tvořivé
činnosti
- interpretace literárního textu rozvoj a kultivace auditivního
a
vizuálního
vnímání
uměleckého textu; kultivace
představivosti a fantazie žáka
při
komunikaci
s textem
epickým a lyrickým
- výchova ke čtenářství
- literární dílo ve filmové podobě
Orientační
časový
rozpis
průběžně
2
září
4
září – říjen
4
říjen –
listopad
4
listopad prosinec
4
leden
3
únor
3
březen
Základy literární teorie
- základy literární vědy
- literární druhy a žánry
Literatura starověku
- orientální literatury
- antická literatura
Středověká literatura
- evropská
- staroslověnská literatura
- latinská literatura
- počátky česky psané literatury
- gotická kultura
Husitství
- Husovi
a následovníci
- Jan Hus
předchůdci
Renesance a humanismus
- evropská renesance
- renesance
a
humanismus
v Čechách
Baroko
- v Evropě
- česká pobělohorská literatura
47
prožitek z uměleckého
díla (knihy, filmu,
divadelního představení)
Klasicismus,
osvícenství,
preromantismus
Národní obrození
- obranná fáze
- útočná fáze
- vyvrcholení národního obrození
Romantismus
- světový romantismus
- český romantismus
Systematizace poznatků učiva 3.
ročníku
48
3
duben
4
květen
2
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4.ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 60 hodin)
Tematický celek: Literatura, práce s literárním textem
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozezná umělecký text
od neuměleckého
- rozebere umělecký text
za použití znalosti
z literární teorie
a poetiky
- čte pozorně text a vidí
v něm souvislosti
- interpretuje různé texty
a debatuje o nich
- nalézá významy a smysl
textů
- uvědomí si propojenost
literatury s hudbou
a filmem
- uvede charakteristické
znaky a představitele
různých literárních
druhů a žánrů
- vystihne rozdíly mezi
jednotlivými literárními
druhy
- umí rozlišit jednotlivé
umělecké slohy daného
období, zná jejich
významné představitele
a stěžejní díla
- orientuje se v základních
vývojových etapách
literární historie světové
i české,
- umí zařadit typická díla
do daných uměleckých
směrů a příslušných
historických období
- zhodnotí význam
daného autora nebo
literárního díla pro dobu
vzniku i pro současnost
- umí vyjádřit vlastní
prožitek z uměleckého
díla (knihy, divadelního
představení, filmu)
Učivo
Počet
hodin
Práce s literárním textem
-
-
-
Orientační
časový
rozpis
průběžně
četba a metody interpretace
literárního
textu,
tvořivé
činnosti
interpretace literárního textu rozvoj a kultivace auditivního
a
vizuálního
vnímání
uměleckého textu; kultivace
představivosti a fantazie žáka
při
komunikaci
s textem
epickým a lyrickým
výchova ke čtenářství
literární dílo ve filmové podobě
3
září
5
září
6
říjen
7
říjen –
listopad
5
listopad
14
prosinec –
únor
Počátky českého realismu
Kritický realismus v české literatuře
- venkovská próza
- historická próza
- realistické drama
- naturalismus
Světový realismus a naturalismus
Česká literatura 2. pol. 19. století
- májovci
- ruchovci
lumírovci
Moderní umělecké směry přelomu
19. a 20. století
- prokletí básníci
- dekadentní literatura
- Česká moderna
- protispolečenští buřiči
Světová literatura 1. pol. 20. století
Česká literatura 1. pol. 20. století
próza:
- obraz války (legionáři)
- demokratický proud
- katolická literatura
- společenská, sociální próza
49
-
chápe umění jako
specifickou výpověď
o skutečnosti
- ruralismus
- psychologická literatura
- historická literatura
poezie:
- proletářská poezie
- poetismus
- surrealismus
- katolická poezie
- katolická
drama:
- K. Čapek
- Osvobozené divadlo
7
únor - březen
11
březen duben
2
květen
Světová literatura 2. pol. 20. století
- odraz války
- beatnici
- magický realismus
- sci-fi, fantasy a utopická díla
- postmodernismus
Česká literatura 2. pol. 20. století
- mezi lety 1945 - 1968
- období normalizace
- oficiálně vydávaná literatura
- samizdat a exil
- polistopadová literatura
Systematizace
poznatků
učiva
4. ročníku
50
Anglický jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu:
anglický jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost
komunikovat a myslet v jiném jazyce. V závěru studia čeká žáka složení maturitní zkoušky
z anglického jazyka, jejímž nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.
Mezipředmětové vztahy:
Pro výuku AJ je nutná vazba na ČJ, ON, Ekonomiku, Potraviny a výživu, Technologii,
Stolničení, Odborný výcvik, Světové kuchyně, Základy ekologie a Společenskou výchovu
K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálnimi výukovými programy
a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy
Charakteristika učiva: učivo se skládá z výuky gramatiky, konverzace, může být doplněno
projekcí filmů či zajímavostí v daném jazyce s potřebným výkladem. Důraz by měl být kladen
na propojení gramatických znalostí s konverzací. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků
rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání
tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci studia. Z toho obecně odborná
a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %. Při dosažení tohoto
předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní
úrovni
Výsledky vzdělávání směřují k tomu, aby žáci dovedli:
- uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se zákazníky,
- porozumět základních užívaným frázím s osobního i pracovního života,
- používat aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale důstojným
způsobem komunikovat se zákazníky,
- využívat informační zdroje (internet, média a multimediální programy ke studiu jazyka
i dalšímu prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností učit se cizí jazyk
s využitím vědomostí, dovedností a zkušeností získaných při učení se mateřského
jazyka,
- komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, projevech mluvených
i psaných, na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komutační strategie
a jazykové prostředky,
51
-
-
-
-
efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředků ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí a dovedností,
získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, získané poznatky,
včetně odborných ze svého odboru využívat ke komunikaci,
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CDROM, se slovníky, jazykovými a cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační
zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti, získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků,
chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.
Strategie výuky: základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad, komunikace
a poslech. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné práce či vymýšlením různých
situací, které je potřeba řešit ve dvojicích či skupinách. Tato samostatná práce je zaměřena na
gastronomii. Učitel dbá na to, aby žáci používali výhradně anglický jazyk, ne mateřský. Výuka
je doplněna projekcí filmů nebo dokumentů v daném jazyce. K podpoře výuky anglického
jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet
příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků k učení se cizím jazykům a podporuje u nich vedení
Evropského jazykového portfólia.
Hodnocení výsledků žáků: v anglickém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky a slovní zásoby, schopnost reagovat
na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Je potřeba dbát i na správnou
výslovnost.
Přínos předmětu anglický jazyk k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat:
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence: žáci:
- jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných životních situacích, rozumí
přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích, pronášeným ve
standardním hovorovém tempu.
- přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na jednoduché dotazy
publika,
- vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se vhodně prezentovat.
Personální komunikace: žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků
a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí při
používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
52
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti: žák jedná s lidmi, přiměřeně diskutuje na dané téma,
vyjadřuje ústně i písemně své názory v rozsahu slovní zásoby, dovede pracovat v týmu.
Člověk a svět práce: písemná a verbální komunikace při vstupu na trh práce, zpracování
potřebných dokumentů a formulářů souvisejících při vstupu do zaměstnání.
Člověk a životní prostředí: interakce-vztah k životnímu prostředí, přírodní prostředí, život na
zemi-samostatný projev.
Informační a komunikační technologie: člověk a technika, úloha vědy a techniky, počítače,
vesmír - samostatný projev
Mezipředmětové vztahy:
Pro výuku AJ je nutná vazba na ČJ, ON, Ekonomiku, Potraviny a výživu, Technologii,
Stolničení, Praxi, , Ekonomické předměty.
K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálnimi výukovými programy
a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Odborná literatura::
Odborná literatura: Angličtina pro provoz hotelu a společného stravování - Jozef Pytelka,
Oxford- Highly recommended 1,2 Oxford – Maturita Excellence.
Učebnice lze měnit dle nabídky trhu.
53
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- rozumí základním slovním
projevům
- dokáže pohovořit o sobě a svém
denním programu,
- čtes porozuměním přiměřené texty
a dokáže je stručně reprodukovat
- dokáže pohovořit o svém volném
čase a životním stylu
-
-
-
-
-
dokáže vyjádřit, co má rád a co ne
reaguje na otázku
dokáže popsat, co kde je v domě
či ve městě
má základní znalosti o kulturních
a geografických faktorech zemí
dané jazykové oblasti
zná rozdíly a slovní zásobu
v různých sezonách roku
zná svátky a zvyky v daných
zemích
vhodně uplatňuje základní
způsoby tvoření slov v souvislosti
s daným tématem a časem
dokáže používat způsobová
slovesa
postupně zvládá nepravidelná
slovesa
dokáže rozpoznat čas a správně ho
používat (minulý, přítomný)
seznamuje se se slovní zásobou
související s gastronomií a
hotelovým provozem
dokáže srovnávat či porovnávat
popíše svou rodinu, město, zemi
vyslovuje co nejblíže přirozené
výslovnosti
dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
dokáže používat základní časy
(minulý, přítomný)
dokáže stručně pohovořit o
budoucnosti, plánech, prázdninách
Počet
hodin
Orientační
rozpis
16
září
Vazby Like + ing
Leisure activities, Healthy
lifestyle
Some/Any
There is/There are
My house
Seasons of the year
Christmas around the world
40
říjen
prosinec
Past tense
Can/could
Was/were
Irregular verbs
What did you do?
28
Introduction,
Present tense – Talk about
yourself, Daily routine, My
family, Jobs
Would like
Much/many
Phrases
Food around the world
Comparatives and
Superlatives
Describe your family
Describe your city and
country
Future tenses
Future plans
Holiday Plans
Travelling
54
24
16
8
leden
–
únor
březen
–
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Introduction,
Tense revision, Way of life
Daily life, Your family
16
září
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- bez potíží zvládá použít základní
časy (minulý, přítomný, budoucí)
- dokáže pohovořit o sobě a své
rodině
- čte s porozuměním přiměřené
texty
- dokáže vyprávět v minulém čase
- v textu nalezne důležité informace
- rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves
- správně rozlišuje počitatelná a
nepočitatelná podst. jména
- zná různé druhy potravin a jejich
přípravu či úpravu
- dokáže sestavit jídelníček pro
různé příležitosti
- dokáže reprodukovat text
z časopisu slovně i písemně
- dokáže rozsáhleji popsat okolí
a zážitky
- vhodně uplatňuje způsoby tvoření
slov v souvislosti s daným
tématem a časem
- orientuje se ve tvoření budoucího
času
- správně používá modální slovesa,
zápory i v minulém čase
- seznámí se s předpřítomným
časem
- dokáže ho správně používat a
rozeznat použití od minulého času
- dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
- dokáže používat rozsáhlejší slovní
zásobu v dané oblasti
-
-
Past Tense, Irregular verbs
Describing the situation in
the past tense, Countable /
Uncoutable nouns
Shopping
Food
Christmas and holidays
around the world
Reading and understanding
Magazine articles
32
8
Modal verbs
Negative
Present perfect
Travelling
Hotel business
Restaurant
dokáže používat základní časy,
modální slovesa (minulý,
přítomný, předpřítomný, budoucí) Practice exercises
dokáže pohovořit o budoucnosti a
minulosti
55
prosinec
leden
Verb patterns, Phrasal
Verbs, Seasons of the year
Future – Will / Going to
Future plans
říjen
–
listopad
12
únor
16
březen
12
28
duben
květen
8
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(3 hodiny týdně, celkem 99 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- rozumí souvislým projevům a
rozhovorům rodilých mluvčích
- bezpečně rozeznává časy
-
-
-
-
rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves a jejich použití
seznámí se a dokáže používat
podmínkové věty a vyjadřovat
přání
rozšiřuje si slovní zásobu týkající
se gastronomie a hotelnictví
rozumí slovu a dokáže ho
interpretovat
vypracuje seminární práci na
zadané téma
má hlubší znalosti o kulturních
a geografických faktorech zemí
dané jazykové oblasti
dokáže používat základní slovní
spojení (tzv. phrasal verbs)
před třídou prezentuje seminární
práci
bezpečně dokáže používat
předložky
dokáže bez potíží komunikovat
s hostem a plnit jeho přání
dokáže snadno zvládat
komunikační situace
rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves
správně používá základní slovesa
+ ing / to
dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
Učivo
Introduction,
Tense revision, Personal
details
Family life
Irregular verbs
USA
Time and money
expressions, Flat,
Conditionals and wish
Hotel and Food, restaurant
Seminar work – assignment
People and society
Passive
I have something done
Phrasal verbs
Canada
Počet
hodin
Orientační
rozpis
10
září
20
říjen
–
listopad
10
prosinec
Shops and services
Seminar work –
performance
Prepositions
England
10
leden
únor
10
Your likes and dislikes
Restaurant – offers and
requests
Czech Republic
Places in a town and
country
Prague
Verb + ing / to
Irregular verbs
Home
dokáže srozumitelně komunikovat
a vyjadřovat myšlenky
Completion
v anglickém jazyce
Nature
56
březen
10
10
10
9
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(3 hodiny týdně, celkem 90 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
-
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskuzím rodilých
mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu.
¨odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření,
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace,
rozpozná význam obecných sdělení
a hlášení,
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
uplatňuje různé techniky čtení textu,
sdělí obsah hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika,
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity,
sdělí a zdůvodní svůj názor,
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem,
vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných předvídatelných situacích,
dokáže experimentovat zkoušet
a hledat
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor,
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem,
vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných, předvídatelných situacích,
dokáže experimentovat, zkoušet
a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače,
zaznamenává písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky
a vytvoří text o událostech
a zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na
dopis,
vyjádří písemně svůj názor na text,
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta, týkající se
studovaného oboru,
Učivo
Počet
hodin
Řečové dovednosti
Receptivní řečová
dovednost sluchová =
poslech s porozuměním
monologických i
dialogických projevů.
receptivní řečová dovednost
zraková = čtení a práce
s textem včetně odborného,
- produktivní řečová
dovednost ústní =
mluvení zaměřené
situačně i tématicky,
- produktivní i řečová
dovednost písemná =
zpracování textu
v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků,
anotací, apod.
- jednoduchý překlad,
- interaktivní řečové
dovednosti =
receptivních a
produktivních činností,
interakce písemná
20
57
Orientační
rozpis
Září
Říjen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
přeloží text a používá slovníky,
i elektronické,
zapojí se do hovoru bez přípravy,
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech,
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého
tématu,
při pohovorech na které je připraven
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele,
vyřeší většinu denních situací, které
se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí,
požádá o upřesnění, nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení,
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem,¨
zaznamená vzkazy volajících,
vyplní jednoduchý neznámý formulář
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka,¨
komunikuje s jistou mírou
sebedůvěry a aktivně používá
získanou slovní zásobu, včetně
vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména
v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib,
používá opisné prostředky
v neznámých situacích, při
vyjadřování složitých myšlenek,
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého oboru,
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce,
dodržuje základní pravopisné normy
v písemném projevu, opravuje
chyby,
vyjadřuje se ústně i písemně
k tématům osobního života
a k tématům z oboru vzdělání,
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti,
domluví se v běžných situacích, získá
i poskytne informace,
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy
a komunikaci
2 Jazykové prostředky
- výslovnost
(zvukové
prostředky jazyka)
- slovní zásoba a její
tvoření
- gramatika
(tvarosloví 20
a větná skladba)
- grafická podoba jazyka
a pravopis
3
Tematické
okruhy,
komunikační
situace
a jazykové funkce
- tématické
okruhy:
osobní
údaje,
dům
a domov, každodenní
život, volný čas, zábava,
jídlo a nápoje, služby,
cestování,
mezilidské
vztahy, péče o tělo a
zdraví,
nakupování,
vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika,
58
Listopad
Prosinec
40
LedenDuben
-
-
prokazuje znalosti prostředí zemí
dané jazykové oblasti z pohledu
zeměpisného, demografického,
hospodář-ského, politického a
kulturního, atp.,
uplatňuje v komunikaci vhodně
vybraná sociokulturní specifika
daných zemí.
země dané jazykové
oblasti,
tematické
okruhy dané zaměřením
oboru aj.
- komunikační
situace:
získávání
a předávání informací,
např. sjednání schůzky,
objednávka
služby,
vyřízení vzkazu apod.
- jazykové funkce: obraty
při
zahájení
a ukončení rozhovoru,
vyjádření
žádosti,
prosby,
pozvání,
odmítnutí,
radosti,
zklamání, naděje apod.
- Nature II
- School
- Work
- Health
-Free time and cultur
-Sports
4 Poznatky o zemích
- vybrané
poznatky
všeobecného
i odborného charakteru
k poznání země (zemí)
příslušné
jazykové
oblasti, kultury, umění
a
literatury,
tradic
a
společenských
zvyklostí,
sféry
studovaného oboru –
informace
ze
sociokulturního
prostředí
v kontextu
znalostí
o
České
republice, Travel
59
10
Květen
Německý jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu:
Německý jazyk rozvíjí jazykové schopnosti a znalosti reálií německy mluvících zemí.
Charakteristika učiva:
Učivo se skládá především z výuky základní gramatiky a konverzace. Důraz je kladen na
propojení obou těchto prvků. Pozornost je věnována také zvládnutí odborné slovní zásoby
a jejímu použití v praxi. Vzhledem k tomu, že žáci s jazykem začínají a mají ho jako jazyk
druhý, jsou zpočátku pokroky mírné. V průběhu studia se postupně vypracovávají na vyšší
úroveň.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka německého jazyka jako druhého jazyka směřuje k tomu, aby žáci
- dokázali obecně komunikovat v tomto jazyce
- osvojili si odbornou slovní zásobu
- rozvíjeli své znalosti o jiných zemích
- porozuměli kulturním odlišnostem těchto zemí
Strategie výuky:
Základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad, komunikace a poslech. Žáci pracují
s různými druhy slovníků. Součástí výuky jsou i diskuze na zadané téma či jazykové hry.
Některé úkoly řeší žáci ve dvojicích či skupinách. Učitel dbá na to, aby žáci používali německý
jazyk v co největší míře.
Hodnocení výsledků žáků:
V německém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět psanému a mluvenému slovu,
znalosti základní gramatiky a schopnost vést dialog. Přihlíží se k tomu, že tento jazyk se žák učí
jako druhý.
60
Přínos předmětu německý jazyk k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat:
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence: žák je schopen porozumět zpočátku pouze jednoduchým větám,
které se dotýkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, dokáže pokládat a zodpovídat
jednoduché otázky o známých tématech, písemně se vyjadřuje v jednoduchých větách.
S rozšiřujícími se znalostmi využívá pak i složitějších větných konstrukcí a formulací.
Personální kompetence: žák se naučí efektivně učit, tj. volit vhodné techniky učení, využívat
různé pomůcky k učení, uplatňovat zásady duševní hygieny.
Sociální kompetence: žák pracuje samostatně i ve skupinách.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby:
• získali zdravou míru sebevědomí
• diskutovali v německém jazyce o citlivých nebo kontroverzních otázkách
• znali politický systém, základní instituce občanské společnosti a otázky týkající se
multikulturního soužití v německy mluvících zemích
Člověk a svět práce
Základem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce
a pro budoucí profesní kariéru.
Člověk a životní prostředí
Sledování problematiky celosvětové ekologie v zahraničí a v německých médiích (tisk, internet
atd.).
Informační a komunikační technologie
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby:
• využívali základní programové vybavení, komunikační prostředky a pracovali
s informacemi
• využívali práci s počítačem při prezentacích referátů atd.
Mezipředmětové vztahy
• český jazyk - srovnávání gramatik a větné skladby
• jiné cizí jazyky - srovnávání gramatik a větné skladby
• geografické a kulturně historické vzdělání – dějiny a zeměpis německy mluvících zemí
• matematika - jednoduché početní úkony v němčině
• potraviny a výživa – německé názvy potravin, konverzace na téma Essen und Trinken
• hotelový provoz – konverzace v hotelu a restauraci
• ekonomické předměty
Odborná literatura:
Höppnerová – Němčina pro číšníky a kuchaře. Klett nakladatelství, Praha 2007 (1. a 2. ročník)
Motta, G. – Ćwikowska, B. – Vomáčková, O.: Direkt. Němčina pro střední školy 2. Klett
nakladatelství, Praha 2010 (3. a 4. ročník)
Slovník německo – český, česko – německý
CD, DVD – poslechová cvičení
Pozn.: Během celoročního vyučování si žáci rozšiřují odbornou slovní zásobu, do vyučování
jsou zařazována poslechová cvičení a další doplňující materiály. Témata gramatická
i konverzační a jejich rozčlenění se mohou pozměnit podle aktuálních požadavků skupiny.
Je možné změnit učebnice podle nabídky trhu.
61
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
-
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- rozumí základním
slovním projevům
- učí se správné
výslovnosti a četbě
jednodušších textů
- seznamuje se
s odbornou slovní
zásobou
- dokáže se představit
a říci pár vět o sobě
- zná základní druhy vět
a používá v nich
správný slovosled
- skloňuje podstatná
jména v jednotném
čísle
- čte s porozuměním
přiměřené texty
a dokáže je jednoduše
reprodukovat
- informuje o cestě
k různým objektům ve
městě
- pokouší se nalézt
v promluvě důležité
informace
- používá rozkazovací
způsob
- zná různé typy záporu
- správně překládá
české zájmeno svůj
- používá správné tvary
přivlastňovacích
zájmen ve větě
- je schopen pohovořit o
volném čase a svých
zájmech
Úvod do učiva; výslovnost, přízvuk
a pravopis; časování slabých sloves
v přítomném čase; věta oznamovací, otázka
doplňovací; vykání; nácvik četby; časování
sloves sein a haben v přítomném čase; člen
určitý a neurčitý; pozdravy a zdvořilostní
fráze při setkání; přídavné jméno v přísudku
Personalangaben
-
Skloňování osobních zájmen; časování
slovesa können; předložky se 3. pádem;
přídavná jména na –er; postavení infinitivu
ve větě s modálními slovesy
Unser Nationalgericht, Mein
skloňuje osobní
zájmena
chápe zvláštnosti
časování modálního
slovesa können
Přímý a nepřímý slovosled ve větě
oznamovací; otázka zjišťovací; věta
rozkazovací; silné skloňování podstatných
jmen v jednotném čísle po členu určitém a
neurčitém; poslech a překlad textu
Orientierung in der Stadt
Počet
hodin
Časový
rozpis
14
září –
říjen
14
Číslovky (1-20); rozkazovací způsob sloves;
zápor nicht, nein a kein; skloňování
přivlastňovacích zájmen, vyjadřování
12
českého zájmena „svůj“ v němčině;
Meine Familie, Familienbeziehungen,
Freizeit und Hobbys
62
listopad
prosinec
leden –
únor
březen
–
-
-
-
-
-
používá předložky se
3. pádem
používá stylisticky
vhodné obraty
k daným tématům
čte plynule
a správně zadané texty
hovoří o svém
oblíbeném jídle
sestaví jednoduchý
recept svého
oblíbeného jídla
používá předložky se
3. a 4. pádem
postupně zvládá
časování silných
sloves
používá správně vazbu
es gibt
dokáže používat
slovníky či jiný
pomocný materiál
hovoří o skladbě jídla
zná všechna běžná
hlavní jídla
sestavuje jídelní lístek
rozšiřuje si slovní
zásobu o fráze, které
se používají
v restauraci
Lieblingsgericht, Das Rezept,
Einkaufen
Předložky se 3. a 4. pádem; časování
silných sloves v přítomném čase; vazba se
gibt
Essen und Trinken; Im Restaurant; Unsere
Speisekarte;
63
14
duben
12
květen
–
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2.
ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- upevňuje si dosavadní
znalosti v jazyce
- správně používá
předložky se 4. pádem
- plynule hovoří o sobě,
rodinných vztazích,
mezilidských vztazích
apod.
- skloňuje podstatná
jména v množném
čísle bez členu i se
členem určitým
- používá správný
slovosled po spojkách
souřadných
- rozlišuje odlučitelné a
neodlučitelné
předpony
- je schopen základní
konverzace v obchodě
- diskutuje na téma
bydlení a problémy
s ním spjaté
- upevňuje své znalosti
o množném čísle
podstatných jmen
- správně používá po
výrazech množství
jednotné či množné
číslo
- skloňuje přídavná
jména bez členu
- konverzuje o
každodenním životě
- skloňuje přídavná
jména po určitém
a neurčitém členu
- zná významový rozdíl
mezi zájmeny welcher
a was für ein
- seznamuje se
s perfektem slabých
sloves a préteritem
slovesa sein
Úvod do učiva; systematizace dosavadních
znalostí; neurčitý podmět man; předložky se
4. pádem; časování způsobových sloves;
Systematizace předešlých konverzačních
témat
Skloňování podstatných jmen a
přivlastňovacích zájmen v množném čísle;
souvětí a spojky souřadné; slovesa
s odlučitelnými a neodlučitelnými
předponami; číslovky 20-1000; rozkazovací
způsob slovesa sein
Einkaufen; Wohnen auf dem Lande, in der
Stadt
Množné číslo podstatných jmen; podstatná
jména ve výrazech množství, míry a
hmotnosti; skloňování přídavných jmen bez
členu
Tagesablauf, Mein Alltag
Přídavná jména po neurčitém členu;
zájmena welcher a was für ein; perfektum
slabých sloves; préteritum slovesa sein;
skloňování přídavných jmen po určitém
členu
Deutsche und östereichische Küche;
Deutschland;
64
Počet
hodin
14
14
12
14
Časový
rozpis
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
-
-
-
-
-
-
-
-
-
skloňuje přídavná
jména po určitém
členu
hovoří o zvláštnostech
rakouské a německé
kuchyně
má přehled o
základních reáliích
NSR
zná zvláštnosti slabého
skloňování
podstatných jmen
seznamuje se s rekcí
sloves u nejvíce
frekventovaných
zvratných sloves
zná zvláštnosti slabého
skloňování
podstatných jmen
rozlišuje výrazy dort a
dorthin
tvoří budoucí čas
s pomocným slovesem
werden
diskutuje o výhodách a
nevýhodách některých
dopravních prostředků
dokáže se ubytovat
v hotelu
Slabé skloňování podstatných jmen
v jednotném i množném čísle; zvratná
slovesa; výrazy dort a dorthin; jména měst a
zemí; budoucí čas
Im Hotel,Verkehrsmittel (Vorteile und
Nachteile)
65
12
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
-
-
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- upevňuje si dosavadní
znalosti v jazyce
- rozšiřuje si znalosti o
modálních slovesech
- diskutuje na téma
zdraví a postižené
osoby
- upevňuje a rozšiřuje si
vědomosti o perfektu a
préteritu
- vypráví o minulých
událostech ve svém
životě
- používá různá
příslovečná určení
času
- napíše svůj životopis
- vypráví o životě
známých osobností
rozšiřuje si znalosti o
použití slovesa sollen
upevňuje své znalosti
o rozkazovacím
způsobu
zná názvy částí těla
zná názvy běžných
nemocí
popisuje nemoci a
délku jejich trvání
- opakuje dosud
probrané předložky
- vylíčí událost
(nehodu) s použitím
minulého času
- vyjádří posloupnost
událostí
- popisuje situace
vyobrazené na
obrázku
- prohlubuje a upevňuje
si znalosti o souvětí
podřadném
- používá würde- Form
- osvojuje si
Učivo
Úvod do učiva, systematizace získaných
znalostí a témat z předešlých ročníků;
modální slovesa; použití modálních sloves
ve větě; souvětí podřadné
Gesundheit; Behinderte Jugendliche in der
Schule
Perfektum; tvoření příčestí minulého;
pomocná slovesa haben a sein; préteritum;
příslovečná určení času
Berühmte Persönlichkeiten; mein Leben
Počet
hodin
14
Časový
rozpis
září
–
říjen
14
listopad
prosinec
Modální sloveso sollen; použití zvratného
zájmena; předložka seit; rozkazovací
způsob; Krankheiten, Körperteile
12
leden
–
únor
Předložky se 3. a 4. pádem; předložky se
3. pádem; předložky se 4. pádem
Unfall
14
březen
duben
Příslovečné určení místa; souvětí podřadné;
würde-Form; podmiňovací způsob sloves
haben a sein
Wetter; Ferien, Urlaub, Urlaubspläne
66
12
květen –
červen
-
-
-
-
podmiňovací způsob
(konjunktiv) sloves
sein a haben
používá správné
předložky při
popisování míst výletu
nebo pobytu
popíše, jakému
způsobu trávení
prázdnin dává
přednost
konverzuje na téma
počasí
hovoří na téma priority
v souvislosti
s dovolenou či
prázdninami jiných
osob
provádí anketu
67
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4.ročník
(2 hodiny týdně celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- stupňuje přídavná
jména v přívlastku
- srovnává osoby
- vyjadřuje vlastní
názory na téma lidé
- ovládá názvy oblečení
- radí ohledně způsobu
odívání
- upevňuje a rozšiřuje
své znalosti o
skloňování
podstatných jmen
- používá vedlejší věty
a konstrukci um ... zu
- ovládá názvy
zaměstnání a činností
s nimi souvisejících
- vyjmenovává
povahové vlastnosti
a dovednosti potřebné
k jejich vykonávání
- mluví o výběru
povolání a odůvodňuje
jej
- používá préteritum
- ovládá věty
s časovými spojkami
als, wenn, während,
bevor, nachdem
- čte zprávy o
politických událostech
- vypráví o svých
zážitcích
- hovoří o své škole
- upevňuje své znalosti
o futuru I
- používá věty se
spojkami obwohl a
trotzdem
- vyjadřuje představu o
své budoucnosti i o
budoucnosti světa
- vypráví o svých
plánech do budoucna
Učivo
Počet
hodin
Úvod do učiva, upevňování znalostí a témat
z předešlých ročníků; stupňování
přídavných jmen; přídavné jméno ve funkci 14
přívlastku;
Menschen und ihre Eigenschaften, Kleidung
und Mode
Sloveso werden; skloňování silných a
slabých podstatných jmen; účelové věty se
spojkou damit; konstrukce um ... zu
Jobs und Berufe, Arbeitslosigkeit
Préteritum pravidelných a nepravidelných
sloves; časové věty se spojkami als/ wenn;
časové věty se spojkami während, bevor,
nachdem
Wichtige Ereignisse, meine Schule
Budoucí čas (futurum I); nepřímá otázka;
souvětí se spojkami obwohl a trotzdem
Zukunft; Zukunftsangst? Zukunftshoffnung?
68
Časový
rozpis
září
–
říjen
14
listopad
prosinec
12
leden
–
únor
10
březen
duben
-
-
-
interpretuje statistické
údaje
upevňuje a rozšiřuje
své znalosti o
skloňování přídavných
jmen
čte inzeráty
v novinách
vypráví o zájmech
svých i zájmech
druhých lidí
debatuje o EU
Skloňování přídavných jmen po členu
určitém, neurčitém a bez členu;
Interessen; Europäische Union
69
10
duben
–
květen
Španělský jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle vyučovacího předmětu
Cílem výuky španělského jazyka , který si studenti zvolí jako druhý cizí jazyk, je umožnit
žákům osvojit si základy světového jazyka na úrovni znalosti A2 dle Společného evropského
referenčního rámce.
Hlavním cílem jazykové výuky je snaha o překonávání jazykových bariér a využití jazyka
v oblasti gastronomie. Studenti získají informace o kultuře a všeobecných informacích
o zemích studovaného jazyka. Rozvíjí schopnost pohotových myšlenkových procesů,
podporuje rozvoj osobnosti, komunikační dovednosti a orientace v různých situacích
potřebných v běžném i profesním životě.
Mezipředmětové vztahy
Pro výuku španělského jazyka jsou důležité vazby na všeobecně vzdělávací předměty (CJ, ON,
D, UaL i na předměty odborné (Ekonomika, Hotelový provoz, Služby cestovního ruchu,
Komunikace ve službách).
Postojové cíle vzdělávání
•
•
•
•
•
•
základní komunikativní dovednosti a jejich aktivní použití
orientace v textu, výkladu, rozhovoru
umět se vyjádřit v praxi studovaného oboru
dokázat si poradit v běžných situacích denního života
práce se slovníky, vyhledávání informací na internetu a zdroji informací v cizím
jazyce, využívání těchto zdrojů ke studiu jazyka
osvojení základních informací země studovaného jazyka (kulturních, historických,
politických) a získané informace využívat v komunikaci
Charakteristika učiva
Výuka španělského jazyka se skládá ze čtyř na sebe vzájemně závislých oblastí:
1. Gramatika: stavba slova, jeho zvuková a psaná podoba
• tato oblast je soustředěna především na zvládnutí nejfrekventovanějších
gramatických jevů ve španělském jazyce, správné užívání slovesných časů,
slovosledu ve větě a v neposlední řadě i zvládnutí výslovnosti
2. Lexikální vybavenost: během výuky jsou probírány okruhy základních témat
• osobní údaje, bydlení, profese a povolání, gastronomie a hotelnictví, nákupy,
oblečení, jídlo, zájmová činnost, sport, zdraví, volný čas, počasí
70
3. Řečové dovednosti: v návaznosti na výše uvedené okruhy témat je v této oblasti výuka
soustředěna na komunikační dovednosti v písemné i ústní podobě, získávání
a sdělování informací, vyjádření žádosti, prosby, rozkazu, apod.
4. Poznatky z oblasti kultury, historie, reálií: práce s texty, informacemi, jež studentům
prohlubují všeobecný přehled o španělsky mluvících zemích se zaměřením na
studovaný obor
Strategie výuky
• práce nejen s texty z učebnice ale i s doplňkovými materiály (tisk, knihy apod.),
• samostatná a skupinová práce
• využití internetu a multimediálních pomůcek
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení výsledků je v souladu se školním řádem. Odvíjí se od následujících kritérií:
1. Známky ze čtvrtletních prací (4 čtvrtletní práce za školní rok, ve čtvrtém ročníku 3)
2. Známky z písemných prací zahrnujících právě probrané jednotlivé celky, lekce, slovní
zásobu (minim. počet prací za školní rok 8)
3. Práce v hodině
4. Ústní zkoušení
5. Domácí úkoly
6. Vlastní prezentace
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí studentů
Kompetence k učení:
• snaha podporovat žáky v efektivním způsobu vzdělávání, o pozitivní přístup
k učení, dosáhnutí dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na trhu práce
Kompetence k řešení problémů:
• kompetenci k individuálnímu, kolektivnímu řešení problémů, situací, získávat
potřebné informace, nalézt způsob k jeho vyřešení
Kompetence komunikativní:
• schopnost přednést, vytvořit srozumitelný projev, vyjádřit své myšlenky, názory
a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za dodržování jazykových
norem
Kompetence personální a sociální:
• vést k pracovitosti, odpovědnosti, samostatnosti, k umění přijmout pozitivní
i negativní hodnocení
Kompetence občanská:
• občanská kompetence a kulturní povědomí: aktivní tolerance, solidárnost k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi:
• kompetence účinně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s nimi efektivně
71
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Student:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
správná výslovnost
a používání přízvuku
dokáže se přivítat,
představit, rozloučit
poděkuje, poprosí
sdělí základní osobní
informace
zeptá se na přání
zeptá se na význam
slova
sdělí čas
počítá do 20
užívá správný
slovosled ve větě
dodržuje shodu
podnětu s přívlastkem
v rodě i čísle
vyjádří
souhlas/nesouhlas
umí použít slovník
Učivo
Téma:
● Fonetika
● Lexikologie
- dny v týdnu a určení
času
- bar, kavárna – základní
vybavení
- základní suroviny, jídlo
- profese
- barvy
Počet
hodin
Orientační
rozpis
2
září
4
10
4
4
říjen
listopad
- prosinec
leden
4
únor
10
● Gramatika
- mužský x ženský rod
podstatných jmen
- množné číslo
podstatných, přídavných
jmen
- tykání x vykání
- časování sloves 1. 2.
a 3. třídy a základních
nepravidelných sloves
- určitý a neurčitý člen
4
4
4
březen
4
duben
4
4
4
květen
●Reálie
- Španělské království
- Latinská Amerika
- španělská gastronomie
72
červen
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Téma:
Žák:
• Slovesa
• Lexikologie
SERxESTAR
- konverzace po telefonu
a jejich užití
- rodina
- základní vybavení hotelu,
• navrhne, pozve,
recepce,kuchyně
domluví schůzku
- zeměpisné údaje
• vyjádří vlastnictví
jednoduché recepty
• je schopen
základních španělských
komunikovat po
pokrmů.
telefonu, zaznamená
vzkazy volajících
● Gramatika
• požádá o upřesnění
- nepravidelná slovesa nebo zopakování
pokračování
sdělené informace
SER
x ESTAR
• obslouží
- sloveso gustar
a komunikuje
- osobní zájmena
s hostem restaurace,
- základní předložky
hotelu
zájmena osobní – nepřímý
• napíše email, dopis,
předmět
SMS ve španělštině
- budoucí čas složený – IR
• napočítá do 100
+ a + Inf.
- zvratná slovesa
- přímý a nepřímý předmět
- přivlastňovací zájmena
•
Reálie
- populární hudba, film
- gastronomie Latinské
Ameriky
- Baleáry
73
Počet
hodin
Orientační
rozpis
2
4
12
září
2
12
4
2
2
2
2
2
říjen
listopad
prosinec
leden
leden
únor
březen
2
2
2
2
duben
2
6
květen
4
červen
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
3. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák:
Téma:
• Popis budovy,
• Lexikologie
domu, okolí
- dům, pokoj, ubytování,
bydlení
• požádá
- oslavy
a poskytne
- osobní údaje
informace
- počasí
týkající se
dopravy,
●
Gramatika
cestování
ukazovací zájmena II
• komunikuje
- stupňování přídavných jmen,
a aktivně
- sloveso HABER, tvar hay
používá získanou
- určení data
slovní zásobu
- složený minulý čas
v rozsahu
- předložkové vazby
probraných
- přímý a nepřímý předmět
tématických
- číslovky do 1000
okruhů
• vyplní
• Reálie:
jednoduchý
Španělské a LA svátky
formulář
Kanárské
ostrovy
• orientace v textu
• komunikuje
s hostem baru,
restaurace,
hotelu
v základních
situacích
• dodržuje
základní
pravopisné
normy
74
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
září
říjen
listopad
prosinec
leden
8
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
únor
březen
duben
květen
červen
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
4. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
• Používá
aktivně pojmy
z oblasti
gastronomie
• vyjádří, požádá
o názor,
souhlas,
nesouhlas
• udílí, instrukce,
rozkaz
• převypráví řeč
druhé osoby
• požádá
o informaci,
informuje
o události
• vyslovuje
srozumitelně
• vyjádří svůj
názor
• prokazuje
znalosti
geografické
a kulturní
Učivo
Téma:
• Lexikologie
- nákupy
- u lékaře
- pracovní inzeráty, životopis,
pracovní trh
•
•
Gramatika
- rozkazovací způsob kladný
a záporný
- předmětný tvar zájmen
- ukazovací zájmena
- nepravidelná slovesa
- přízvučné tvary
přivlastňovacích zájmen
- vazba Acabar de
- stupňování příslovcí
- minulý čas
Reálie
- Trh práce ve Španělsku
- Aktuální dění ve Španělsku
a LA
75
Počet
hodin
Orientační
časový rozpis
6
4
10
září
říjen
listopad
6
prosinec
4
2
2
4
leden
2
6
4
4
6
únor
únor
březen
duben
květen
Ruský jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka třetího cizího jazyka – ruského jazyka- tvoří významnou součást všeobecného vzdělání
a podílí se na přípravě žáků na aktivní život v integrované Evropě s akcentem na uplatnění
v oblasti cestovního ruchu.
Vede žáky k získání základních komunikativních kompetencí při dorozumění v situacích
každodenního osobního a pracovního života, připravuje je k efektivní účasti v přímé i nepřímé
komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně
přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich
schopnost učit se po celý život. Je předpokladem k budoucímu uplatnění žáků
v praxi a k jejich dalšímu odbornému růstu. Přispívá k celkovému rozšíření kulturního rozhledu
žáků, kultivaci vyjadřování a rozvoji myšlenkových procesů.
Výuka usiluje o zvládnutí jazyka na úrovni komunikativních kompetencí na úrovni A2 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Mezipředmětové vztahy:
Pro výuku RJ je nutná vazba na ČJ, ON, Ekonomiku, Potraviny a výživu, Technologii,
Stolničení, Praxi a ekonomické předměty.
K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálnimi výukovými programy
a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy
Charakteristika učiva
Výuka směřuje k tomu, aby žák ovládal strukturu jazyka v rovině recepce, reprodukce
a interpretace. Akcentována je schopnost užívat aktivně jazyka v nejzákladnějších situacích
v praxi v oblasti cestovního ruchu a v soukromém životě, a to v mluvené i písemné podobě. Ke
splnění tohoto cíle jsou zvoleny adekvátní výukové strategie a jazykové prostředky, žák se
orientuje v základních reáliích frankofonních zemí a rozšiřuje tak svůj politický a kulturní
obzor, rozvíjí své rozumové schopnosti, paměť a logické myšlení. Získává návyky vedoucí
k efektivnímu studiu cizích jazyků.
76
Žák získává kompetence z těchto oblastí:
1. Řečové dovednosti
2. Jazykové prostředky
3. Jazykové funkce
4. Zeměvědné poznatky
Postojové cíle vzdělávání
Žák
•
•
•
•
•
•
•
•
se interiorizuje s potřebou ovládání dalšího cizího jazyka jako nezbytným předpokladem
pro lepší uplatnění na trhu práce v integrované Evropě
kultivuje svoje morálně volní vlastnosti jako předpoklad úspěšného studia cizích jazyků
jedná odpovědně, samostatně a iniciativně, zvyšuje svoji aspirační úroveň
zhodnotí správně v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní lingvistickou
národní tradici a její nezastupitelné místo v kulturním dědictví Evropy
porovnává vlastní národní a osobní identitu a integritu, je tolerantní k jazykové
a kulturní identitě druhých
se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě, aktivně vystupuje proti
jazykové a rasové nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
váží si hodnoty života, uznává tradice a hodnoty svého národa i národů jiných
a vytváří si k nim pozitivní vztah
využívá a nalézá nové metody práce nezbytné i v dalším celoživotním jazykovém
vzdělávání
Výukové strategie
Adekvátně cíli výuky - získání lingvistických, sociolingvistických a pragmatických kompetencí
na úrovni A2 - je používání variabilita výukových strategií - forem a metod práce opírajících se
o zpětnou vazbu – učitel a žák, škola a život. Funkčně jsou využívány
i interdisciplinární vazby.
• frontální výuka
• řízený rozhovor, řízená diskuse, názorová škála,
• skupinová práce
• brainstorming
• pojmová (myšlenková) mapa
• dramatizace textu
• projekt, exkurze, zahraniční vzdělávací zájezdy
• práce s pracovními listy i autentickými cizojazyčnými materiály.
Do výuky je zařazována audiovizuální technika a práce s různými informačními technologiemi.
Hodnocení výsledků žáků
Při výuce ruského jazyka je kladen důraz na pravidelnou a soustavnou diagnostiku znalostí
žáků. Hodnoceny jsou nejen vědomosti a dovednosti, ale i samostatnost, aktivita v hodinách,
kreativita. Diagnostika se opírá v ústním projevu o individuální zkoušení
a hodnocení týmové práce, reprodukce textu, dialogy, dramatizace. Dále jsou hodnoceny
vlastní práce produkční – krátká sdělení z oblasti každodenního života, gramatické,
frazeologické, lexikální a syntaktické učivo dle pracovních sešitů. Důraz je kladen na aktivní
použití teoretických znalostí v praxi – ve zvládání nejzákladnějších komunikativních situací.
Písemné diagnostické testy jsou zařazovány po probrání určitého gramatického a obsahového
celku, testy čtvrtletní v rámci globalizace učiva a spirálovitého opakování čtyřikrát ročně.
Žákům jsou zadávány kromě úkolů z pracovních sešitů i samostatné práce vlastního písemného
77
projevu /např. soukromý dopis, vyplnění formuláře týkajícího se osobních údajů, životopis
apod.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Kompetence k učení
Žák
• je motivován ke studiu cizího jazyka, sám plánuje a organizuje své učení a pracovní
činnost, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj, efektivně využívá
různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá
a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
• orientuje se ve variabilní nabídce informačních zdrojů a zaujímá vůči nim kritické
stanovisko
• informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
• kriticky hodnotí své studijní výsledky při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá
ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro
další práci
• pracuje soustavně, systematicky, svědomitě, pečlivě
Kompetence k řešení problémů
Žák
• umí reagovat ve standardních jazykových situacích, které představují problém jako
takový
• dokáže zformovat ve francouzštině vlastní názor na základní, jednoduchou danou
problematiku
• postupuje interdisciplinárně v rámci mezipředmětových vztahů
• individuálně i týmově řeší úkoly zadané učitelem
• vyvozuje závěry z vlastních a cizích chyb, je směřován ke kontinuální autoevaluaci
Komunikativní kompetence
Žák
• rozumí jednoduchým mluveným projevům učitele i rodilého mluvčího v běžném
hovorovém tempu, reaguje správně v základních a frekventovaných konverzačních
situacích a využívá přitom vhodně i základní pravidla řečové etikety
• dokáže jednoduše pohovořit na probrané téma
• dokáže písemně zaznamenat hlavní myšlenky jednoduchého přečteného či
vyslechnutého textu
• ovládá jazykové prostředky sloužící k vytváření komunikativních dovedností
78
Personální a sociální kompetence
Žák
• zvyšuje svoji aspirační úroveň, dokáže se prosadit v třídním kolektivu, zároveň
efektivně a zodpovědně plní svoje povinnosti v rámci týmové spolupráce, dokáže
pomoci druhým
• upevňuje svoji schopnost zastávat v týmu různé role
• dokáže na základě autoreflexe a autoregulace kriticky zhodnotit svoji práci a usiluje
o nápravu nedostatků
• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům
• nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žák
• dodržuje zákony, ztotožňuje se s požadavky kladenými na něj řádem školy, respektuje
práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika)
• vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
• přispívá k uplatňování hodnot demokracie, zajímá se aktivně o politické
a společenské dění u nás a ve světě, uznává tradice a hodnoty jiných národů
v evropském a světovém kontextu
• je veden k potřebě interkulturního dialogu
• formuluje své názory, vhodně prezentuje sebe i svou školu na veřejnosti
• dokáže se chovat a jednat prosociálně (člověk neočekává protislužbu), tolerantně
a empaticky
Kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
Žák
• usiluje o nabytí takových jazykových kompetencí, aby byl konkurenceschopným na trhu
práce v oblasti cestovního ruchu, uvědomuje si nezbytnost celoživotního vzdělávání
v cizích jazycích
• využívá podpory učitele vedoucí k jeho samostatnosti, tvořivosti, otevřenosti, zájmu
o netradiční řešení a nové poznatky
• usiluje o aplikaci teoretických lingvistických a komunikativních kompetencí v praxi
v nejzákladnějších situacích v rámci cestovního ruchu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
Žák
• využívá PC k vytváření souborů tematicky souvisejících materiálů a k získávání
informací souvisejících s jeho studiem na internetu.
Klíčové dovednosti budou aplikovány v rámci následujících průřezových témat:
Občan v demokratické společnosti - s akcentem na oblast stát, politický systém a soudobý svět,
masmedia. Žák je stimulován k aktivitě, angažovanosti, schopnosti adekvátně se jazykově
vyjádřit v základních situacích v soukromé sféře, argumentovat ve velmi jednoduchých
situacích
Člověk a životní prostředí - žák je schopen odpovědnosti za své chování a jednání, aktivně se
zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby řešení
environmentálních problémů v dané jazykové oblasti, interiorizuje se s potřebou ochrany
79
životního prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů. Životním prostředím je pro
něj i prostředí školy, ve kterém se chová slušně, ohleduplně a váží si jejího vybavení.
Člověk a svět práce – žák si soustavně doplňuje poznatky z oblasti cestovního ruchu,
z tuzemských i zahraničních firem reflektujících vedle profesního i lingvistické kompetence
pracovníků a snaží se jim přizpůsobit tak, aby byl konkurenceschopným v pracovním začlenění.
Má odpovědný přístup k plnění svých studijních povinností, k vlastní profesní budoucnosti a
tedy i vzdělání, je motivován pro studium cizích jazyků, uvědomuje si význam celoživotního
vzdělávání. Je veden k poznávání a uplatňování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví,
pracuje
s učebními
pomůckami,
dokáže
aplikovat
získané
poznatky
a dovednosti v praxi.
Potřeba soustavného, systematického studia cizích jazyků, svědomitý přístup k plnění studijních
povinností, psychohygiena, kreativita, zodpovědnost za svoji práci se mu stávají konstantou a
nezbytným předpokladem pro budoucí úspěšné profesní začleněn
80
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
3. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Řečové dovednosti
Žák
• čte foneticky správně,
pojmenuje hlásky ruské
abecedy, správně zapíše
přiměřený ruský text dle
diktátu
• jednoduchým způsobem se
domluví při navázání
kontaktu, představí sebe i
druhé, podá ústně a písemně
základní informace o sobě,
své rodině, škole a získá
takové informace o jiných
• domluví se v cestovní
a informační kanceláři
• podá informaci o čase a datu
• zeptá se na cestu a poradí
cizinci v orientaci ve městě
• koupí si jízdenku, zeptá se na
dopravní spojení
• vyplní formulář
s personáliemi
• rozloučí se, přivítá návštěvu
• má přehled o základních
reáliích Ruska a zemích
bývalého sovětského svazu
• vede jednoduchý telefonický
hovor- objedná si ubytování
v hotelu, domluví si schůzku
• osloví a pozdraví neznámého
člověka, požádá o informaci
• umí přeložit jednoduchý text
a používat slovníky
• střídá receptivní a produktivní
činnosti
• dodržuje základní pravopisné
normy
Jazykové prostředky
• základní informace o ruském
jazyce
• výslovnost, přízvuk
a pravopis; psaní velkých a
malých písmen; nácvik četby;
psáni
• časování sloves v přítomném
čase; časování sloves быть a
иметь, есть v přítomném čase
• rod a číslo podstatných jmen;
rozdíly v rodě; skloňováni
podstatných jmen v
jednotném čísle i množném
čísle; tvrdé a měkké vzory;
poslech a překlad text;
používání předložek v pádech
Jazykové funkce
Tematické okruhy
Азбука
81
•
•
•
•
•
•
přídavná jména; množné číslo
přídavných jmen; skloňování
přídavných jmen, tvrdé a
měkké vzory
zájmena который и какой;
minuly čas sloves;
zvratná slovesa; rozkazovací
způsob sloves; budoucí čas
přivlastňovací zájmena;
skloňování přivlastňovacích
zájmen; skloňování osobních
a zvratných zájmen;
číslovky (1-5000);
jména měst a zemí;
Počet
hodin
Orientační
rozpis
2
září
2
4
4
2
4
4
2
4
říjen
listopad
prosinec
4
leden
4
2
4
únor
4
4
2
4
říjen
únor
březen
duben
2
8
květen
-
Žák
Vyjádří radu, prosbu, ochotu, slib,
překvapení, souhlas,
nesouhlas, omluví se,
poděkuje
Знакомство ( приветствие,
обращение, как тебя
зовут)
Контактная информация о
себе (откуда ты, цель
приезда, национальность,
язык общения, профессия,
образование)
Моя семья (родственники,
дети, возраст, день
рождения)
Транспорт и
транспортные средства
( преимущества и
недостатки )
Ориентация в городе
Проживание в гостинице
( бронирование,
телефонный разговор,
услуги и оборудование
номера)
Географические названия
стран СНГ (Содружество
Независимых Государств),
столиц, городов и
национальностей.
Формулы вежливости,
приглашение, прощание,
получение информации,
любопытство, согласие несогласие, извинение,
разговорные фразы,
вопросы.
82
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Jazykové prostředky
Řečové dovednosti
Žák
• rozumí souvislým projevům
• Úvod do učiva, upevňování
ve standardním řečovém
znalostí a témat z předešlého
tempu
ročníku;
• čte s porozuměním, orientuje • kultivace výslovnosti
se v textu, umí nalézt hlavní
• rozšiřování slovní zásoby
myšlenky
a frazeologie zájmena osobní
samostatná a zájmena
• odhaduje význam neznámých
výrazů podle kontextu a
ukazovací
způsobu tvoření
• modální slovesa; použití
modálních sloves ve větě;
• je schopen ústního i
souvětí; spojky v souvětí
písemného vyjádření situačně
zaměřeného - jednoduchým
souřadném a podřadném
způsobem formuluje vlastní
• přehled nejdůležitějších
myšlenky , popíše svůj volný
nepravidelných sloves
čas, vyjádří různé časové
( přítomný a budoucí čas)
údaje
• předložky; časování
• popíše různé činnosti v čase
způsobových a
přítomném a budoucím
nepravidelných sloves
• jednoduše vypráví v čase
• vyjádření času – hodiny, dni
minulém o událostech a
v týdnů, měsíci roka, roční
činnostech všedního dne
období
• seznámí se svoji rodinou,
• vyjádření množství
domem a okolím
• hovoří o svém oblíbeném
• další číslovky základní
jídle
( 20 – 10 000)
• sestaví jednoduchý recept
• procvičovaní skloňování
svého oblíbeného jídla
podstatných jmen a
přivlastňovacích zájmen v
• zná všechna běžná hlavní
množném čísle; souvětí a
jídla
spojky;
• má základní informace o
pamětihodnostech Moskvy a • rozkazovací způsob sloves
Rusko.
(pravidelná a nepravidelná)
• rezervuje si ubytování
• vyjádření rozkazu a žádosti
v hotelu a vede stručný
• procvičovaní a upevňovaní
dialog v recepci
znalostí minulého času
sloves; příslovečná určení
• rozumí jednoduchým
prospektům týkajících se
času a použití předložek
turistického ruchu
(prvotní a druhotné)
(pamětihodnosti, muzea,
• zvratná slovesa
divadla)
• předložky; předložky a
• umí přeložit jednoduchý text
předložkové vazby; minuly
a používat slovníky
čas; popis obrázku
• vede dialogy, vhodně reaguje • vyjádření budoucnosti
na projevy partnera
• příslovečné určení místa;
83
Počet
hodin
Orientační
rozpis
2
2
září
2
2
říjen
2
2
4
listopad
2
4
4
listopad
-prosinec
2
2
6
leden
leden
únor
2
2
2
2
březen
1
2
1
•
dokáže se zeptat na cestu
a vysvětlit ji, orientuje se
v jízdních řádech a různých
dopravních spojeních –
dokáže požádat o radu,
informaci, pomoc a sám ji
druhému nabídnout
• popíše svůj zevnějšek
• vypráví o minulých dějích
s využitím nejzákladnějších
frekventovaných sloves
• orientuje se ve městě, rozumí
nápisům obchodů a hlavních
institucí
• napíše jednoduchý soukromý
dopis - odpoví na inzerát
• ovládá slovní zásobu a
frazeologii v rámci
probíraných tematických
celků
• v písemném projevu dodržuje
základní pravopisné normy
• zachytí písemně jednoduchý
vyslechnutý text
Jazykové funkce
Žák
udržuje komunikaci, rozšiřuji si
škálu postojů – souhlas, rada,
poděkování, souhlas, nesouhlas
souvětí podřadné;
podmiňovací způsob sloves
Tematické okruhy
Достопримечательности и
памятники Москвы и России
Понятие времени (час, день,
месяц, год, пора года)
Погода
Каникулы, отпуск
Путешествие, планирование
отдыха
Дневной режим
Мой будний день
Свободное время
Национальная кухня
Мой любимый рецепт
Покупки
Hапитки
В ресторане, меню
Русская национальная
кухня, особенности
национальной кухни стран
СНГ (Союз Независимых
Государств)
Люди и их особенности,
одежда и мода
84
12
duben
květen
( одежда, обувь, бельё )
Покупка одежды в магазине
85
Konverzace v anglickém jazyce
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu:
Konverzace v anglickém jazyce rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost komunikovat
a myslet v cizím jazyce.
Charakteristika učiva: učivo se skládá z opakování gramatiky, konverzace, může být
doplněno projekcí filmů či zajímavostí v daném jazyce s potřebným výkladem. Důraz by měl
být kladen na propojení gramatických znalostí s konverzací. Rozsah produktivní slovní zásoby
se u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního
vzdělávání tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci studia. Z toho
obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %. Při
dosažení tohoto předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka
na základní úrovni.
Výsledky vzdělávání směřují k tomu, aby žáci dovedli:
- komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komutační strategie a jazykové prostředky,
- efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného, umět jej zpracovat
a využívat jako zdroje poznání i jako prostředků ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí a dovedností,
- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, získané poznatky,
včetně odborných ze svého odboru využívat ke komunikaci,
- pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CDROM, se slovníky, jazykovými a cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační
zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.
- využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti, získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků,
- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů
a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
86
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.
Strategie výuky: základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad, komunikace poslech
a především konverzace. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné práce, či
vymýšlením různých situací, které je potřeba řešit ve dvojicích či skupinách. Tato samostatná
práce je zaměřena na cestovní ruch . Učitel dbá na to, aby žáci používali výhradně anglický
jazyk, ne mateřský. Výuka je doplněna projekcí filmů nebo dokumentů v daném jazyce.
K podpoře konverzace v anglickém jazyce je vhodné pracovat s multimediálními výukovými
programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské
programy.
Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků k učení se cizím jazykům a podporuje u nich vedení
Evropského jazykového portfólia.
Hodnocení výsledků žáků: konverzaci v anglickém jazyce se u žáků hodnotí schopnost
porozumět mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky, ale především slovní zásoby,
schopnost reagovat na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Je potřeba
dbát na správnou výslovnost.
Přínos předmětu konverzace v anglickém jazyce k rozvoji klíčových kompetencí
a aplikace průřezových témat:
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence: žáci:
- jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných životních situacích, rozumí přiměřeným
souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích, pronášeným ve standardním hovorovém
tempu.
- přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na jednoduché dotazy publika,
vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se vhodně prezentovat.
Personální komunikace: žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých výsledků
a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí při
používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti: žák jedná s lidmi, přiměřeně diskutuje na dané téma,
vyjadřuje ústně i písemně své názory v rozsahu slovní zásoby, dovede pracovat v týmu.
Člověk a životní prostředí: interakce-vztah k životnímu prostředí, přírodní prostředí, život na
zemi-samostatný projev.
Informační a komunikační technologie: člověk a technika, úloha vědy a techniky, počítače,
vesmír - samostatný projev
Mezipředmětové vztahy:
Pro výuku AJ je nutná vazba na ČJ, ON, Ekonomiku, Potraviny a výživu, Technologii,
Stolničení, Odborný výcvik, Praktická cvičení, Praxi, ekonomické předměty. K podpoře výuky
cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálnimi výukovými programy a internetem, utvářet
příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Odborná literatura: Angličtina pro provoz hotelu a společného stravování - Jozef Pytelka,
Oxford- Highly recommended 1,2 Oxford – Maturita Excellence. Učebnice lze měnit dle
nabídky trhu.
87
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodiny týdně, celkem 33 hodin)
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
Září
4
Říjen
Meals
4
Listopad
Food and drink
3
Prosinec
4
Leden
3
Únor
3
Březen
3
Duben
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozumí přiměřeným souvislým
-
-
-
-
-
-
-
projevům a diskuzím
rodilých mluvčích
pronášeným ve standardním
hovorovém tempu.
¨odhaduje význam
neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření,
nalezne v promluvě hlavní a
vedlejší myšlenky a důležité
informace,
rozpozná význam obecných
sdělení a hlášení,
čte s porozuměním věcně
i jazykově přiměřené texty,
orientuje se v textu
uplatňuje různé techniky čtení
textu,
sdělí obsah hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo
přečtené
přednese připravenou
prezentaci ze svého oboru
a reaguje na jednoduché
dotazy publika,
vypráví jednoduché příběhy,
zážitky, popíše své pocity,
sdělí a zdůvodní svůj názor,
pronese jednoduše
zformulovaný monolog před
publikem,
vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných předvídatelných
situacích,
Taking a reservation at a Restaurant
Welcoming the customer
Serving drinks
Giving the bill
Wines
Food and health
Recipes
Showing the way
The hotel kitchen
Specialities of the Czech cuisine
Whatś special on the menu ?
Hazelnut Cheese balls as an appetizer
88
-
-
-
-
dokáže experimentovat
zkoušet a hledat
vypráví jednoduché příběhy,
zážitky, popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor,
pronese jednoduše
zformulovaný monolog před
publikem,
vyjadřuje se téměř bezchybně
v běžných, předvídatelných
situacích,
dokáže experimentovat,
zkoušet a hledat způsoby
vyjádření srozumitelné pro
posluchače,
zaznamenává písemně
podstatné myšlenky
a informace z textu, zformuluje
vlastní myšlenky a vytvoří text
o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi.
Living Environment
4
Květen
2
Červen
At the reception desk
Summarization
Slovní zásoba pro 3.ročník
Hotel services
Word Bank
89
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodiny týdně, celkem 30 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- komunikuje s jistou mírou
sebedůvěry a aktivně používá
získanou slovní zásobu, včetně
vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů,
zejména v rutinních - používá
opisné prostředky
v neznámých situacích, při
vyjadřování složitých
myšlenek,
- používá vhodně základní
odbornou slovní zásobu ze
svého oboru,
- uplatňuje základní způsoby
tvoření slov v jazyce,
- dodržuje základní pravopisné
normy v písemném projevu,
opravy,
- vyjadřuje se ústně i písemně
k tématům osobního života a
k tématům z oboru vzdělání,
- řeší pohotově a vhodně
standardní řečové situace
i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní
činnosti,
- domluví se v běžných
situacích, získá i poskytne
inforkomunikaci
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
Září
4
Říjen
4
Listopad
3
Prosinec
4
Leden
3
Únor
3
Březen
4
Duben
2
Květen
Telephoning
The work of the hotel housekeeper
Hotel classification
At the Exhange office
Conversation with the Cashier at the
Hotel
Souvenirs
Various types of Food service
A Wedding Reception
Prague
Information Technology
Travel Agencies
Booking a Train ticket
Spas
Karlovy Vary
The work of the Airhostess
In-Flight Announcements
How to write business letters
Letters and Messages
Hotel Correspondence
Speaking bank
Writting bank
90
Občanská nauka
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu občanská
nauka vychází z oblasti Společenskovědní vzdělávání.
Výuka občanské nauky má být pro žáky zajímavá a stimulující, má je učit řešit otázky
praktického osobního a občanského života.
Občanská nauka rozvíjí sebevědomí žáků, jejich občanskou aktivitu a vlastenectví, směřuje
především k pozitivnímu ovlivnění jejich hodnotové orientace tak, aby byli ve svém životě
slušnými, solidárními a odpovědnými občany demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen
pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Praktickým cílem občanské nauky je vypěstovat
u žáků mediální a finanční gramotnost, schopnost samostatného kritického myšlení bez
předsudků, vyjádření vlastních postojů a názorů a porozumění světu, v němž žijí. Výuka
občanské nauky přispívá také k celkovému rozšíření všeobecného rozhledu žáků, kultivuje jejich
historické vědomí.
Mezipředmětové vztahy: Občanská nauka využívá znalosti ze ZŠ a mezipředmětově se
doplňuje zejména se společenskovědními disciplínami jako např. aplikovaná psychologie a
dějepis, dále je občanská nauka úzce spjata s českým jazykem a literaturou a uměním. Některá
témata např. kulturní zasahují i do výuky cizích jazyků.
Charakteristika učiva: Učivo se skládá z výkladu, diskusí, projekcí dokumentů, zajímavostí,
referátů, žáci musí sledovat události v zemi, získávají a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů,
přitom kultivují svoje politické, sociální a ekonomické názory i morální stanoviska.
Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy:
- Soudobý svět – rozmanitost soudobého světa
- Člověk v lidském společenství,
- Člověk jako občan,
- Člověk a právo,
- Člověk a svět (praktická filozofie).
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka občanské nauky
směřuje k tomu, aby žáci nabyli správnou míru sebevědomí, nenechali sebou manipulovat,
jednali odpovědně, ctili a usilovali o zachování svobody a demokracie, i když má demokracie i
své stinné stránky (kriminalita, korupce, extremismus…), jednali v souladu s humanitou
a vlastenectvím, nejednali jen ve svůj prospěch, oprostili se od předsudků (multikulturní
výchova) a vážili si života a zdraví, materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí
(environmentální výchova) a snažili se je zachovat pro příští generace.
91
Strategie výuky: Ve výuce jsou používány variabilní výukové strategie i formy a metody práce, které
se opírají o zpětnou vazbu učitel a žák, škola a život, teorie a praxe. Základní metodou je práce
s textem, výklad, komunikace. Aktivita žáků je podněcována didaktikou hrou,
brainstormingem, zadáváním samostatné práce, referátů a domácích úkolů. Výuka je doplněna
o projekci filmů či dokumentů.
Hodnocení výsledků žáků: V občanské nauce se neklade hlavní důraz na množství
teoretických poznatků. U žáků se tedy hodnotí samostatnost, aktivita v hodinách, kreativita,
týmová práce, schopnost vyjádřit vlastní názor na nějakou událost či námět, schopnost vést
dialog, komunikovat a dále svědomitost při plnění zadaných úkolů a prací.
Přínos předmětu občanská nauka k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat: Přínosem bude především rozvinutí komunikace, žáci budou schopni obhajovat a
vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje, aktivně se budou zapojovat do diskuse, budou
schopni
uvědomit
si
význam
demokratické
společnosti,
práce,
kultury
a přírody pro svůj osobní život.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - s akcentem na oblast stát, politický systém a soudobý
svět, masmédia. Student je veden k aktivitě, angažovanosti, schopnosti adekvátně se jazykově
vyjádřit ve styku s úřady, v soukromé i profesní sféře, obhájit svá práva i práva druhých,
argumentovat, hájit se, prosadit správně řešení.
Člověk a životní prostředí - student je schopen odpovědnosti za své chování a jednání, aktivně
se zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby řešení
environmentálních problémů v dané oblasti, ztotožňuje se s potřebou ochrany životního
prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů. Životním prostředím je pro něj
i prostředí školy, ve kterém se chová slušně, ohleduplně a váží si jejího vybavení.
Člověk a svět práce – Student si soustavně doplňuje poznatky z trhu práce, z tuzemských
i zahraničních firem reflektujících vedle profesního i jazykové kompetence pracovníků, aby byl
konkurenceschopným v pracovním začlenění. Má odpovědný přístup k vlastní profesní
budoucnosti a tedy i vzdělání, je motivován pro studium cizích jazyků, uvědomuje si význam
celoživotního vzdělávání, zajímá se o všeobecné vývojové trendy a ukazatele v podnikatelské
sféře a ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví v integrované Evropě, orientuje se v soustavě
školního vzdělání ve vyspělých zemích, včetně návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po
absolvování střední školy v ČR. Poznává a uplatňuje zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví,
a psychohygieny. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky a
dovednosti v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů.
Chápe potřebu soustavného, systematického studia, odpovědného přístupu k plnění povinností,
zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za předpokladem pro budoucí úspěšné profesní
začlenění.
92
Odborná literatura:
Bureš, R.: Základy etiky, S+M 1991
David, R.: Politologie – Základy společenských věd, Nakladatelství Olomouc 2000
Hladík, J.: Společenské vědy v kostce, Fragment 1998
Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis 2004
Šil, P.; Karolová, J.: Člověk ve společnosti a ekonomickém životě – Sociologie a ekonomie, pro
střední školy, Nakladatelství Olomouc 2007
Šil, P.; Karolová, J.: Člověk jako občan a světoobčan – Politologie, právo a mezinárodní vztahy
pro střední školy, Nakladatelství Olomouc 2008
Urbánek, E. – Buriánek, J: Základy sociologie, S+M 1991
93
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1.ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Člověk v lidském společenství; Člověk jako občan I
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozliší druhy sociálních útvarů,
rozdíly mezi skupinou a davem,
nalezne společné znaky a
hodnoty, které spojují členy
skupiny
- uvědomuje si vliv skupiny na
jednotlivce i jednotlivce na
skupinu, posoudí význam
socializace, formuluje fáze
procesu socializace
- uvědomí si zakotvenost sebe
sama v kultuře, kulturní
odlišnosti a rozdíly mezi lidmi
- popíše, jak jsou lidé rozvrstveni
ve společnosti z hlediska
národnostního, náboženského
a sociálního
- seznámí se s hlavními
metodami a technikami sběru
a zpracování dat
- je schopen uvést příklady
genderové nerovnosti
- analyzuje důvody snižování
-
-
-
-
porodnosti v ČR
posoudí podstatu stárnutí populace
diskutuje o krizi rodiny a v čem
spočívá
uvědomuje si problematiku
sociální nerovnosti
dovede sestavit odpovědný
rozpočet životních nákladů
umí pojmenovat vlastní pozice
a definovat z nich vyplývající
role jako vzorce chování
objasní význam sociální
kontroly ve skupině a
společnosti
debatuje o kladech a záporech
multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí
uvědomí si význam sociálních
norem pro každodenní soužití
ve společnosti, vysvětlí, z čeho
může vzniknout konflikt, a
Počet
hodin
Orientační
časový
rozpis
6
září - říjen
4
říjen
- listopad
Lidská společnost - společenské
skupiny
Společenský tlak, socializace,
sociální izolace
Enkulturace, kultura – materiální
a duchovní
Současná česká společnost – její
rozvrstvení
Metody sběru a zpracování
informací o společnosti, postavení
mužů a žen ve společnosti
Současné problémy společenského
života (porodnost, stárnutí populaci,
rodina v 21. století, národní a sociální
problémy)
Sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti, sociální
diferenciace
Hospodaření rodiny a jednotlivce
Sociální pozice, status, role
Sociální kontrola, problémy
v mezilidských vztazích, majorita
a minority, multikulturní soužití,
migrace, migranti, azylanti
Deviace, xenofobie, rasismus,
antisemitismus, genocida
Sociálně patologické jevy ve
společnosti – domácí násilí,
agresivita, (kyber)šikana, mobbing,
stalking a další formy kriminality –
94
3
7
listopad
prosinec
- únor
popíše, k jakým důsledkům
mohou vést předsudky a
deviantní chování
lichva, korupce
-
předvede na příkladech vhodné
jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem domácího násilí, šikany,
stalkingu, lichvy, korupce
-
seznámí se se znaky
významných náboženství, umí
vymezit projevy a nebezpečí
sektářství a náboženské
nesnášenlivosti
Náboženství – víra a ateismus,
duchovní život, národní a světová
náboženství, sekty a hnutí,
náboženský fundamentalismus
-
analyzuje demokracii
a interpretuje její fungování
a problémy s ní spjaté
-
dokáže najít a vysvětlit
souvislostmi mezi právy
a povinnostmi
uvede základní lidská práva,
včetně práv dětí, ví, kam se
obrátit, když jsou lidská práva
ohrožena
uvědomuje si nástrahy v životě
mladého člověka
Základní hodnoty a principy
demokracie
Lidská práva a povinnosti obhajování a zneužívání lidských
práv, veřejný ochránce práv,
Všeobecná deklarace lidských práv,
Úmluva o právech dítěte,
Problematika mládeže – bulimie,
anorexie, drogy, alkohol, hazard,
gamblerství a jiné závislosti
-
-
Systematizace poznatků učiva 1.
ročníku
95
4
březen
7
duben
- květen
2
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Člověk jako občan II; Soudobý svět; Člověk a právo I
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozlišuje složky politického
spektra, porovnává jejich
přístupy k řešení základních
společenských otázek, zná
nejvýznamnější politické strany
v ČR, chápe podstatu volebních
systémů v ČR, uvědomuje si
význam svobodných voleb
- posoudí formy vztahu politiky
a médií, chápe nutnost
kritického přijímání mediálních
produktů
- umí vysvětlit nebezpečnost
názorů extremistů – např. na
základě mediálního
zpravodajství
- vymezí pojem občanství,
uvědomuje si význam
patriotismu a nacionalismu, zná
základní data z dějin ČR
- rozumí pojmu občanská
společnost a rozliší její druhy
- charakterizuje ČR jako
demokratický stát, uvede,
k čemu je pro občana dnešní
doby demokratický stát
prospěšný, uvede příklady
jednání, které demokracii
ohrožuje např. kriminalita,
korupce apod.
- popíše státní symboly
- vysvětlí, proč je státní moc
v ČR rozdělena do tří
nezávislých složek, zná jejich
činnost, vymezí funkci ústavy,
umí popsat její obsah
- objasní
základní
pojmy
mezinárodní politiky, na mapě
umí najít velmoci (G8), vyspělé
země, země rozvojové a velmi
chudé
- uvede, jaký význam má pro
ČR zapojení do mezinárodních
organizací a jaký je jeho rozsah
- dovede najít ČR na mapě, zná
Učivo
Politika, politické strany, pravice,
levice, program politické strany,
volby, aktivní a pasivní volební
právo, volební systémy
Politika a média – zpravodajství
a publicistika, volební kampaň jako
reklama na politiku, veřejné mínění,
politický radikalismus a aktuální
extremismus
Stát a jeho funkce – občanství,
státní příslušnost, aktivní občanství,
vlastenectví, historie ČR, občanská
společnost, národ, principy
demokracie, Ústava ČR, státní
symboly, moc zákonodárná,
výkonná a soudní, obecní a krajská
samospráva
Mezinárodní politika – pojmy
a nástroje mezinárodní politiky,
bohaté a chudé země, ohniska
napětí v současném světě,
nebezpečí terorismu, mezinárodní
konflikty a jejich mírová řešení,
ekonomická spolupráce států, ČR
v mezinárodních organizacích –
Rada Evropy, OSN, NATO, EU,
96
Počet Orientační
hodin
rozpis
4
září
3
říjen
12
říjen
leden
6
únor
březen
její polohu a sousední státy
-
-
Schengen, ostatní mezinárodní
organizace, ČR a její sousedé
vysvětlí pojem globalizace Globalizace, globální problémy,
a zaujme k tomuto problému ochrana přírody
vlastní stanovisko, zná globální
problémy lidstva, jejich příčiny
a důsledky, uvědomuje si
význam ochrany přírody
vysvětlí vztah mezi morálními Právní vztahy – právo a
a právními normami
spravedlnost, právní řád, proces
ví, kdy je člověk způsobilý schvalování zákonů v ČR, právní
k právním úkonům a má trestní vztahy - fyzické a právnické osoby,
odpovědnost
právní odpovědnost a způsobilost
Systematizace poznatků učiva 2.
ročníku
97
4
duben
2
květen
2
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Člověk a právo; Člověk a svět
Výsledky vzdělávání
Žák:
- popíše, čím se zabývá policie,
soudy, advokacie, notářství
- porozumí problematice věcných
práv, definování závazku,
smlouvy, vymezí podmínky
vzniku a zániku vlastnictví,
dědictví
- zná svá práva spotřebitele,
dovede reklamovat koupené
zboží či služby
- vysvětlí, z jakých důvodů a jak
se obrátit na veřejného
ochránce práv
- objasní význam a funkce
rodiny, vysvětlí práva a
povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manželi
- zaujme vlastní stanovisko
k manželství
- rozlišuje přestupek a trestný
čin, vymezí podmínky trestní
odpovědnosti, chápe účel
sankcí a formy trestů v ČR
- dovede aplikovat postupy
vhodného jednání, stane – li se
svědkem nebo obětí
kriminálního násilí (šikana,
násilí, vydírání, lichva, obchod
s drogami…)
- definuje své životní cíle,
uvědomuje si překážky, které
brání jejich dosažení
- vymezí podmínky vzniku,
průběhu a zániku pracovního
poměru i práva a povinnosti
jeho účastníků
- orientuje se v náležitostech
pracovní smlouvy
- dokáže uplatnit práva na
přiměřené zaměstnání,
komunikovat s úřady
a zaměstnavateli
- uvědomí si rozdíl mezi
nezaměstnaností dobrovolnou
a nedobrovolnou
Učivo
Soustava soudů v ČR, právnická
povolání
Občanské právo – majetek a věc,
druhy věcných práv, závazkové
právo, dědictví, závazek, smlouva,
druhy smluv, občanské soudní
řízení, spotřebitelská výchova,
ombudsman
Rodinné právo – rodina a její
funkce, podmínky a průběh vzniku
manželství, vztahy v manželství,
vztahy mezi rodiči a dětmi, domácí
násilí, vyživovací povinnost,
rozvod, registrované manželství
Trestní právo – přestupek, trestný
čin, trestní řízení, orgány činné
v trestním řízení (policie, státní
zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
obviněný, obžalovaný, vina, trest,
amnestie, trestní odpovědnost,
kriminalita mladistvých
Pracovní otázka – životní cíle,
volba povolání, úřady práce a jejich
funkce, integrace osob se ZP,
přijímací pohovor, nezaměstnanost,
rekvalifikace, podpora
v nezaměstnanosti, vznik, změna
a ukončení pracovního poměru,
povinnosti a práva zaměstnance
a zaměstnavatele, pracovní
smlouva, pracovní doba, mzda
a plat, mzda časová a úkolová,
složky mzdy, dovolená, formy
ukončení pracovního poměru
98
Počet Orientační
hodin
rozpis
2
září
3
září
5
říjen
5
listopad
prosinec
8
leden
březen
-
prakticky se připraví na
pracovní pohovor
-
objasní hlavní úkoly etiky
-
dovede
aplikovat
zásady
morálního chování v běžných
životních situacích
popíše
působení
masové
kultury, zejména masmédií na
život člověka
dovede se zamyslet nad riziky
a výhodami eutanazie, diskutuje
-
-
Etika – etické zásady, normy,
kategorie (čest, svědomí, vina,
morálka, mrav, dobro a zlo aj.), lidská
důstojnost a její ponižování
Filozofické a etické otázky v životě
člověka - význam filozofie a etiky
v životě člověka, jejich smysl pro
řešení životních situací (etika médií,
patologické problémy vyčlenění
člověka ze společnosti
bezdomovectví, lékařská etika –
eutanazie, důstojné stáří, potraty
apod.), životní postoje a hodnotová
orientace (problém smyslu lidské
8
Systematizace poznatků učiva 3.
ročníku
2
nad otázkou po smyslu života
vysvětlí, proč jsou lidé za své
názory,
postoje
a
jednání
odpovědni jiným lidem
debatuje
o
praktických
filozofických a etických otázkách
(ze života kolem sebe, z kauz existence – dlouhověkost – K. Čapek:
známých
z médií,
z krásné Věc Makropulos), role volního jednání
literatury a jiných druhů umění)
v lidském životě
99
březen
květen
červen
Dějepis
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia:
4 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle vyučovacího předmětu: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu dějepis vychází
z oblasti Společenskovědní vzdělávání.
Výuka dějepisu poskytuje celistvý obraz lidských dějin od vzniku prvních lidských civilizací po
dnešek, žákům umožňuje pochopit běh historických událostí, odhalit příčiny a souvislosti mezi
jednotlivými skutečnostmi. Cílem vyučování je, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské
společnosti od starověku do současnosti. Během vyučování se žáci učí pracovat s textem
v učebnici, naučné literatuře, chronologii událostí znázorňují na časové ose, všímají si také
dobových souvislostí v literární tvorbě, hudbě a výtvarném umění. Cílem výuky dějepisu je
nejen vzbudit celoživotní zájem o minulost, ale pochopit význam minulých událostí a procesů,
čerpat z těchto historických zkušeností lidstva v běžném i profesním životě, poučit se z nich.
Z této myšlenky vychází časový plán učiva, neboť vliv událostí na současnou podobu světa
s jejich blízkostí přítomnosti stoupá. Žáci by se měli rovněž naučit všímat si proměnlivosti
světa, ve srovnání s kulturou minulých věků by si měli uvědomovat vlastní identitu, její tradici,
ale také její odlišnosti od časově a zeměpisně odlišných kultur. Žáci jsou vedeni k chápání
historie jako nedokončeného a proměnlivého příběhu, a to nejen pokud jde o její otevřenost do
budoucnosti, ale i co se týče neuzavřenosti interpretace minulosti.
Mezipředmětové vztahy:
Je nutné si uvědomit, že všechny vyučovací předměty vznikly v nějakém historickém kontextu.
Dějepisných poznatků lze nejvíce využít při výuce literární historie a dějin umění. Zkušenosti a
poučení z dějinných událostí by měly být využívány ve společenskovědních předmětech
(občanská nauka – postavení člověka v dnešní společnosti, ochrana kulturního dědictví).
Charakteristika učiva: Učivo se skládá z výkladu, diskuzí, čtení a interpretací textů, referátů,
samostatné nebo skupinové práce a tvůrčí činnosti žáků. V průběhu studia je kladen důraz na
vědomostní schopnosti a komunikační dovednosti žáků.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu směřuje
k tomu, aby žáci znali vývoj lidské společnosti od jejího vzniku do současnosti. Znalost dějin
vlastního národa vede žáky k vlastenectví a národní hrdosti, znalost dějin ostatních národů
k pochopení jiných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nutnou součástí multikulturní
orientace výuky.
Strategie výuky: Základní metodou je práce s textem, výklad, komunikace. Aktivita žáků je
podněcována zadáváním samostatné práce ve dvojicích nebo ve větších skupinách, referátů
100
a domácích úkolů. Výuka je doplněna o projekci filmů či dokumentů, dále o různé exkurze
a návštěvy muzeí a výstav.
Hodnocení výsledků žáků: V dějepise se hodnotí zejména vědomostní schopnosti
a komunikační dovednosti žáků, správnost, přesnost, pečlivost, schopnost samostatného úsudku
při zpracování domácích úkolů a referátů, aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem
o předmět.
Přínos předmětu dějepis k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat:
Přínosem bude získávání, orientace a kritické hodnocení informací z různých zdrojů
a uvědomění si významu historie pro osobní a profesní život žáků. Žáci by měli umět jednat
s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Cílem je vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat
v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit. Měli by umět jednat s lidmi, diskutovat
o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení.
Člověk a svět práce - Základem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné
uplatnění na trhu práce a pro budoucí profesní kariéru.
Člověk a životní prostředí - Téma přispívá k rozvíjení dovedností aplikovat získané poznatky,
přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve
své pracovní činnosti.
Informační a komunikační technologie - Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení, komunikační prostředky a pracovat s informacemi.Využití těchto informací při
zpracování referátů a při prezentacích referátů a seminárních prací.
Odborná literatura:
Čapek, V. – Pátek, J.: Dějepis pro střední odborné školy – Základní směry dějinného vývoje,
Scientia 2001
Kol. autorů: Dějiny zemí koruny české I., Paseka 1997
Kol. autorů: Dějiny zemí koruny české II., Paseka 1997
Sochrová, M.: Dějepis v kostce I., Fragment 2008
Sochrová, M.: Dějepis v kostce II., Fragment 2008
101
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje smysl
poznávání dějin
- charakterizuje hlavní
historické epochy,
orientuje se v národních
dějinách
- rozlišuje různé zdroje
historických informací,
způsob jejich získávání
-
-
-
objasní souvislost mezi
přírodními podmínkami a
vznikem prvních států
zdůvodní přínos
starověkých civilizací,
antiky a křesťanství jako
základ pro evropskou
civilizaci
charakterizuje proměny
správy státu ve starověku
objasní židovství a další
kulturní a náboženské
systémy
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
6
říjen
–
listopad
4
listopad
prosinec
4
leden
Historie – předmět, význam dějin pro
současnost
Periodizace dějin, práce s časovou
osou základní letopočty z národních
dějin
Pomocné vědy historické, historické
metody, význam muzeí, archivů,
knihoven
Starověk
První
starověké
civilizace
zemědělské
Starověké Řecko a Řím
Hmotná a duchovní kultura antického
světa
Vznik a úloha křesťanství
Starověké asijské civilizace
-
-
-
-
-
objasní proces
christianizace a její vliv na
vzniku raně středověkých
států v Evropě
popíše počátky českého
státu, charakterizuje
hlavní rysy románské
kultury
vymezí specifika islámské
oblasti
definuje proměny
hospodářského a
politického uspořádání
středověké společnosti
vysvětlí projevy vlivu
náboženství a církve ve
Středověk
Konec říše západořímské
Byzantská říše
Franská říše Karla Velikého
Říše východofranská a Velká Morava
Říše římskoněmecká a vybudování
českého státu, románské umění
Vznik islámu a arabská expanze
Ekonomický vzestup Evropy a vývoj
měst a městský život
Vzestup monarchií v západní Evropě,
křížové výpravy, Jana z Arku
Svatá říše římská a církev
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
středověké společnosti
charakterizuje hlavní rysy
gotické kultury
charakterizuje středověký
vývoj na našem území
vysvětlí podstatu vztahu
mezi světskou a církevní
mocí a nárůst vlivu církve
ve středověku
definuje proměny
uspořádání středověké
společnosti ve 14. – 15.
století
charakterizuje základní
rysy vývoje na našem
území
vymezí hlavní důvody
vedoucí ke krizi pozdního
středověku, včetně vzniku
husitství
vysvětlí důvody tatarských
a tureckých nájezdů,
zejména pro jižní a
východní Evropu
rozpozná nové filozofické
a vědecké myšlenky, které
byly zformulovány ve 14.17. století
porozumí důsledkům
zámořských objevů
popíše základní rysy
a důsledky reformace
a protireformace
charakterizuje hlavní rysy
baroka
vymezí základní znaky
absolutismu a
parlamentarismu
posoudí politické, sociální
a kulturní postavení
českého státu uvnitř
habsburského soustátí
Vzdělanost a kultura vrcholného
středověku, gotika
Český
stát
za
posledních
Přemyslovců a nástup Lucemburků
Zlatá doba českých zemí a první
stíny
3
únor
Stagnace
a
krize
pozdního
středověku a česká reformace
Politika a
středověku
společnost
pozdního
Husitství
České země za vlády Jiřího
z Poděbrad a za vlády Jagellonců
5
únor
duben
5
duben
květen
Osmanská expanze
Počátky novověku
Humanismus a renesance
Objevné plavby a jejich důsledky
Evropská reformace a baroko
Velmoci
a
konflikty
raného
novověku
(absolutismus,
parlamentarismus)
Habsburská politika, české země
a třicetiletá válka
Systematizace
3. ročníku
103
poznatků
učiva 2
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
určí hlavní myšlenky
osvícenství, rozpozná
jejich uplatnění
v revolucích
18. a 19. století
popíše okolnosti vzniku
a vývoj USA
objasní souvislost
VFR
a napoleonských válek
porovná fáze národního
obrození s jinými
národními hnutími
v Evropě
charakterizuje hlavní
rysy kultury 18. a 19.
století
uvede požadavky
vybraných evropských
revolucí
Počet
hodin
Orientační
časový
rozpis
9
září
–
listopad
5
listopad
prosinec
8
leden
březen
Doba osvícenství a osvícenského
absolutismu
Marie Terezie, Josef II.
Východní Evropa v 17. a 18. století
Vznik
Spojených
států
amerických,
občanská válka v USA
Velká francouzská revoluce
Napoleonské války, Vídeňský kongres
Revoluce v 1. pol. 19. století, národní
obrození a další osvobozenecká hnutí
Klasicismus,
preromantismus
romantismus
a
Revoluce 1848-1849 v Evropě
-
-
-
-
-
-
charakterizuje proces
modernizace
vysvětlí hlavní politická
hnutí, která vedla ke
změnám
v uspořádání Evropy
určí znaky vývoje
v habsburské monarchii
a postavení českých
zemí
charakterizuje soupeření
mezi velmocemi a
vymezí význam kolonií
vymezí význam objevů a
jejich využití, popř.
válečné zneužití
charakterizuje první
světovou válku, popíše
její důsledky
uvede příčiny
Evropa a svět ve druhé polovině 19.
století, průmyslová revoluce a její
důsledky
Vznik velkých národních států a růst
demokracie - sjednocení Itálie a
Německa
Dualismus v habsburské
a českoněmecké vztahy
monarchii
Společnost a jedinec, kolonialismus a
rozdělení světa, vědecké objevy a
technický rozvoj na přelomu 19. a 20.
století
První světová válka a její politické,
sociální a kulturní důsledky
Ruská revoluce
104
-
-
-
-
-
-
-
-
bolševizace v Rusku
charakterizuje vnitřní
strukturu ČSR, zhodnotí
její význam
v meziválečné Evropě
vymezí základní znaky
totalitních ideologií a
dovede je srovnat se
zásadami demokracie
vysvětlí souvislost mezi
hospodářskou krizí
a vyhrocením
politických problémů
popíše průběh války,
zhodnotí její důsledky
charakterizuje problémy
vývoje zemí západního
a východního bloku
rozumí vnitřnímu vývoji
a vzájemným vztahům
USA, SSSR
porovná způsob života
demokratické
a nedemokratické
společnosti
popíše mechanismy
sjednocování Evropy
Vznik ČSR, období první republiky
Evropa a svět v období mezi světovými
válkami, světová hospodářská krize ve
30. letech a její důsledky
Nástup fašismu, nacismu v Evropě,
politika
appeasementu,
důsledky
mnichovského diktátu
Druhá světová válka
Protektorát Čechy a Morava, domácí a
zahraniční odboj za války
Počátek studené války, rozdělení světa
do vojenských bloků
Vývoj v ČSR 1945 -1960, únor 1948
ČSSR v 60. letech, Pražské jaro,
normalizace
Sametová revoluce, vývoj v ČSR po
roce 1989
6
březen
duben
2
květen
Vznik ČR
Sjednocování Evropy
-
-
vymezí základní
problémy soudobého
světa a možnosti jeho
dalšího vývoje
orientuje se v historii
svého oboru
Globální problémy současného světa
Dějiny gastronomie
105
Základy přírodních věd
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Přírodovědné vzdělávání směřuje k tomu, aby si žák:
- prohloubil znalosti a dovednosti z jednotlivých přírodovědných předmětů,
- rozvinul schopnosti pozorovat, popsat a vysvětlit děje a jevy okolního světa,
- upevnil vztah k učení a řešení problémů,
-
naučil se využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě.
Charakteristika učiva
Učivo přírodovědného vzdělávání je rozděleno na dvě části. Do prvního ročníku je zařazeno učivo
Chemie a Ekologie a do druhého Fyziky a Biologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
Přírodovědné vzdělání vede žáky k využívání přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém
životě, k motivaci k dodržování zásad udržitelného rozvoje v profesním i občanském životě. Učí žáky
logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy, pozorovat a zkoumat přírodu,
porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a posoudit chemické
látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
Mezipředmětové vztahy
Základy přírodních věd umožňují žákům řešit komplexní problémy v řadě oblastí jejich
odborného vzdělávání a praxe. Poznatky z předmětu základy přírodních věd budou žáci
využívat především v předmětech vzdělávání pro zdraví, výživa a výroba a odbyt
v gastronomii.
Strategie výuky
Při výuce je používána frontální a skupinová výuka, metody rozhovoru, rozvoj vlastního myšlení,
hodnocení faktů a v menší míře budou používány pokusy.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního a písemného hodnocení. Žák je hodnocen za
samostatnou práci a za práci ve skupině. Hodnotí se jeho samostatnost, aktivita, orientace v učivu.
Písemné hodnocení je prováděno formou krátkých testů.
106
Přínos předmětu základy přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení: získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat
informace, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky a využívat
různé informační zdroje.
Sociální kompetence: dovednost řešit a analyzovat problémy, využití znalostí o přírodních
jevech v občanském a profesním životě.
Aplikace matematických postupů: provádět výpočty v předmětech přírodovědného vzděláván
a správně interpretovat jejich výsledky, včetně použitých jednotek a jejich převodů, nacházet
vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů a provádět reálný odhad výsledku
řešení dané úlohy.
Komunikativní kompetence: používání správné terminologie, dovednost zpracování textů na
zadané téma v oblasti přírodních věd, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační
situaci
v mluvených i psaných projevech, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, aktivně se
účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se a vystupovat v
souladu se zásadami kultury projevu a chování. Dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro
komunikaci
v cizojazyčném prostředí, chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění
a získat motivaci k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.
Průřezová témata
Z průřezových témat předmět přispívá zejména k tématům Člověk a svět práce a Člověk
a životní prostředí.
Literatura:
Doc. Ing. Ivan Štoll: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU
Vydalo nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, v roce 2009
Dotisk 1. vydání
ISBN 978-80-7196-223-6
RNDr. Jaroslav Blažek, CSc.: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření
Vydalo SPN – pedagogické nakladatelství,, a.s. Bělehradská 47, 120 00 Praha 2, v roce 2005
5. vydání
ISBN 80-7235-104-4
Biologie – školní výukové materiály
Ekologie - školní výukové materiály
107
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Žák:
- rozlišuje pojmy těleso
a chemická látka;
- dokáže porovnat fyzikální
a chemické vlastnosti různých
látek;
- popíše stavbu atomu, rozlišuje
atom, ion, izotop, nuklid;
- vysvětlí vznik chemické vaz a
charakterizuje typy vazeb;
- rozlišuje pojmy prvek,
sloučeni a používá je ve
správných souvislostech;
- používá názvy a značky
vybraných chemických prvků;
- dokáže zapsat vzorec a název
jednoduché sloučeniny,
- umí využívat oxidační číslo
atomu prvku při odvozování
vzorců a názvů sloučenin;
- vysvětlí obecně platné
zákonitosti vyplývající
z periodické soustavy prvků;
- charakterizuje obecné
vlastnosti nekovů a kovů;
- popíše metody oddělování
složek ze směsí a uvede
příklady využit těchto metod
v praxi;
- vyjádří složení roztoků různým
způsobem, připraví roztok
požadovaného složení;
- vysvětlí podstatu chemických
reakcí a dokáže popsat faktory,
které ovlivňují průběh reakce;
zapíše chemickou reakci
chemickou rovnicí a vyčíslí ji;
- provádí jednoduché chemické
výpočty při řešení praktických
chemických problémů;
- vysvětlí vlastnosti
anorganických látek;
- tvoří chemické vzorce a názvy
anorganických sloučenin;
- charakterizuje vybrané prvky
a anorganické sloučeniny
a zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném
životě;
- posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí;
1 Obecná chemie
- chemické látky a jejich vlastnosti;
- částicové složení látek,
atom,molekula;
- chemická vazba;
- chemické prvky, sloučeniny;
- chemická symbolika, značky
a názvy prvků, oxidační číslo,
vzorce a názvy jednoduchých
sloučenin;
- periodická soustava prvků;
- směsi homogenní, heterogenní,
roztoky;
- látkové množství;
- chemické reakce,
- chemické rovnice,
- základní typy chemických reakcí;
jednoduché výpočty v chemii –
z chemických vzorců,
chemických rovnic a složení
roztoků.
2 Anorganická chemie
- anorganické látky,
- oxidy;
- kyseliny;
- hydroxidy,
- soli;
- základy názvosloví
anorganických sloučenin;
- vybrané prvky a jejich
anorganické sloučeniny.
108
Počet
hodin
Orientační
rozpis
18
září
listopad
12
prosinec leden
-
uplatňuje poznatky o určitých
chemických reakcích
v chemické analýze;
- zhodnotí postavení atomu
uhlíku v periodické soustavě
prvků z hlediska počtu a
vlastností organických
sloučenin;
- charakterizuje skupiny
uhlovodíků a jejich deriváty,
tvoří jednoduché chemické
vzorce a názvy;
- uvede významné zástupce
organických sloučenin;
- zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném
životě,
- posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí;
charakterizuje typy reakcí
organických sloučenin
a dokáže je využít v chemické
analýze v daném oboru;
- charakterizuje biogenní prvky
a jejich sloučeniny;
- uvede složení, výskyt a funkce
nejdůležitějších přírodních
látek;
- vysvětlí podstatu
biochemických dějů;
popíše a zhodnotí význam
dýchání a fotosyntézy.
EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Žák:
- definuje ekologickou valenci
vysvětlí pojem bioindikátor
a uvede příklady na vybraných
organismech;
- charakterizuje abiotické
faktory prostředí, popíše
jejich vliv na organismy
(sluneční záření, teplota,
atmosféra, půda, voda)
a uvede příklady adaptací
organismů na tyto podmínky;
- vysvětlí koloběh základních
biogenních prvků v přírodě
- popíše znaky a vlastnosti
populace, uvede příklady
vzájemných vztahů mezi
organismy a populacemi;
- definuje společenstvo, popíše
základní typy, vývoj, strukturu
společenstva a faktory, které ji
v dané lokalitě ovlivňují;
- charakterizuje ekosystém a
uvede příklady potravních
řetězců,
3 Organická chemie
- vlastnosti atomu uhlíku;
- klasifikace a názvosloví
organických sloučenin;
- typy reakcí v organické chemii;
- organické sloučeniny v běžném
životě a v odborné praxi.
4 Biochemie
- chemické složení živých
organismů;
- přírodní látky, bílkoviny,
sacharidy, lipidy, nukleové
kyseliny, biokatalyzátory;
- biochemické děje.
5 Organismy a prostředí
- ekologická valence;
- abiotické faktory prostředí;
- koloběh biogenních prvků;
- biotické faktory prostředí;
- biomy;
- člověk a životní prostředí;
- doprava a průmysl;
- klimatické změny.
109
7
únor
7
14
březen
duben
květen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
koloběh živin a toku energie
v ekosystémech;
porovná různé biomy, zhodnotí
jejich význam a uvede
nejznámější zástupce flóry
a fauny;
popíše základní postoje
člověka k přírodě a jejich
důsledky od historie po
současnost;
zhodnotí environmentální
aspekty silniční, železniční,
říční a letecké dopravy
z hlediska jejich dopadu na
životní prostředí;
zhodnotí environmentální
aspekty průmyslové výroby
z hlediska jejího dopadu na
životní prostředí;
vysvětlí podstatu klimatických
změn, skleníkového efektu
a uvede jejich důsledky pro
životní prostředí i člověka.
definuje udržitelný rozvoj
a vysvětlí jeho základní
principy;
popíše základní znečišťující
látky v atmosféře, v půdě a ve
vodě a navrhne příklady
opatření k minimalizaci jejich
negativního působení;
uvede příklady civilizačních
chorob spojených se
znečišťováním prostřed
a možné způsoby ochrany
před nimi;
objasní problémy odpadového
hospodářství, uvede největší
producenty odpadů a navrhne
konkrétní opatření a činnosti
vedoucí ke snižování jejich
produkce;
popíše přírodní surovinové
a energetické zdroje a uvede
příklady praktického využití
alternativních a obnovitelných
zdrojů energie a příklady
činností, kterými lze snížit
čerpání neobnovitelných
zdrojů energie a surovin;
charakterizuje základní formy
a principy ochrany přírody
v ČR a uvede příklady
chráněných území
a chráněných organismů
v ČR;
popíše legislativní,
6 Ochrana životního prostředí
- udržitelný rozvoj;
- ekologické problémy
znečišťování prostředí;
- odpady;
- energetická a surovinová
základna;
- ochrana přírody a biodiverzity
110
8
červen
-
ekonomické a informační
nástroje společnosti na
ochranu životního prostředí;
objasní souvislost mezi růstem
lidské populace a vymíráním
určitých druhů organismů; na
zvoleném konkrétním příkladu
(z oboru vzdělávání) navrhne
řešení vybraného
environmentálního problému.
111
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
FYZIKÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Žák:
- rozliší druhy pohybů a řeší
jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu;
- určí síly, které působí na
tělesa, a popíše, jaký druh
pohybu tyto síly vyvolají;
- určí mechanickou práci
a energii při pohybu tělesa
působením stálé síly;
- vysvětlí na příkladech platnost
zákona zachování mechanické
energie;
- určí výslednici sil působících
na těleso a jejich momenty;
- určí těžiště tělesa
jednoduchého tvaru;
aplikuje Pascalův
a Archimédův zákon při řešení
úloh
.
- změří teplotu v Celsiově
teplotní stupnici a vyjádří ji
jako termodynamickou teplotu;
- vysvětlí význam teplotní
roztažnosti látek v přírodě
a v technické praxi;
- vysvětlí pojem vnitřní energie
soustavy (tělesa) a způsoby její
změny;
- řeší jednoduché případy
tepelné výměny;
- popíše principy
nejdůležitějších tepelných
motorů;
- popíše přeměny skupenství
látek a jejich význam v přírodě
a v technické praxi;
- popíše elektrické pole
z hlediska jeho působení na
bodový elektrický náboj;
- vysvětlí princip a funkci
kondenzátoru;
- řeší úlohy s elektrickými
obvody s použitím Ohmova
zákona;
- popíše princip a použití
polovodičových součástek;
- určí magnetickou sílu
v magnetickém poli vodiče
s proudem;
Učivo
1 Mechanika
- pohyby přímočaré;
- pohyb rovnoměrný po kružnici;
- skládání pohybů;
- Newtonovy pohybové zákony,
síly v přírodě, gravitační pole,
vrhy;
- mechanická práce a energie;
- mechanika tuhého tělěsa;
- tlakové síly a tlak v tekutinách,
- proudění tekutin.
2 Molekulová fyzika a termika
základní poznatky termiky teplo a
práce;
přeměny vnitřní energie tělesa;
tepelná kapacita, měření tepla
tepelné děje v ideálním plynu,
první termodynamický zákon,
práce plynu,
účinnost;
struktura pevných látek a kapalin,
přeměny skupenství látek.
3 Elektřina a magnetismus
elektrický náboj tělesa;
elektrická síla, elektrické pole,
kapacita vodiče;
elektrický proud v látkách,
zákony elektrického proudu,
elektrické obvody, vodivost
polovodičů, přechod PN;
- magnetické pole, magnetické
pole
elektrického proudu;
elektromagnet, elektromagnetická
indukce, indukčnost;
112
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
září - říjen
10
listopad prosinec
10
prosinec leden
-
-
vysvětlí podstatu
elektromagnetické indukce
a jejich praktický význam;
popíše princip generování
střídavých proudů a jejich
využití v energetice;
rozliší základní druhy
mechanického vlnění a popíše
jejich šíření;
- charakterizuje základní
vlastnosti zvukového vlnění;
- vysvětlí negativní vliv hluku
a popíše způsoby ochrany
sluchu;
- charakterizuje světlo, jeho
vlnovou délkou a rychlost
v různých prostředích;
- řeší úlohy na odraz a lom
světla;
- řeší úlohy na zobrazení zrcadla
čočkami;
- vysvětlí principy základních
typůoptických přístrojů;
- popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření
z hlediska působení na člověka
a využití v praxi;
- popíše strukturu elektronového
obalu atomu z hlediska energie
elektronu
- popíše stavbu atomového jádra
a charakterizuje základní
nukleony;
- vysvětlí podstatu radioaktivity
a popíše způsoby ochrany před
jaderným zářením;
- popíše štěpnou reakci jader
uranu a její praktické využití
v energetice;
- posoudí výhody a nevýhody
způsobů, jimiž se získává
elektrická energie;
- charakterizuje Slunce jako
hvězdu;
- popíše objekty ve sluneční
soustavě;
- uvede příklady základních typů
hvězd;
- uvede současné názory na
vznik a vývoj vesmíru.
BIOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ
Žák:
- charakterizuje názory na vznik
a vývoj života na Zemi;
- vyjádří vlastními slovy
základní vlastnosti živých
soustav;
-
vznik střídavého proudu, přenos
elektrické energie střídavým
proudem.
-
4 $lnění a optika
- mechanické kmitání a vlnění;
- zvukové vlnění;
- světlo a jeho šíření;
- zobrazování zrcadlem a čočkou;
- spektrum elektromagnetického
záření;
- rentgenové záření;
- vlnové vlastnosti světla.
5 Fyzika atomu
- model atomu, spektrum atomu
vodíku, laser;
- nukleony, radioaktivita, jaderné
záření;
- jaderná energie a její využití;
- biologické účinky záření.
6 Vesmír
- sluneční soustava;
- hvězdy a galaxie.
7 Základy biologie
- vznik a vývoj života na Zemi;
vlastnosti živých soustav;
- typy buněk;
- rozmanitost organismů a jejich
charakteristika;
- dědičnost a proměnlivost;
113
10
únor březen
6
březen
4
duben
14
květen červen
-
-
-
-
-
-
popíše buňku jako základní
stavební a funkční jednotku
života;
vysvětlí rozdíl mezi
prokaryotickou
a eukaryotickou buňkou;
harakterizuje rostlinnou
a živočišnou buňku a uvede
rozdíly;
uvede základnískupiny
organismů a porovná je;
objasní význam genetiky;
popíše stavbu lidského těla
a vysvětlí funkci orgánů
a orgánových soustav;
vysvětlí význam zdravé výživy
a uvede principy zdravého
životního stylu;
uvede příklady bakteriálních,
virových a jiných onemocnění
a možnosti prevence.
biologie člověka,
Orgánové soustavy člověka:
- kosterní soustava, svaly,
- oběhová soustava,
- trávicí soustava a její význam
při trávení jednotlivých živin,
- žlázy s vnitřní sekrecí,
- dýchací soustava,
- vylučovací soustava, centrální
nervová soustava.
- zdraví a nemoc.
114
Matematika
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích.
Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:
−
−
−
−
-
rozvoji základních myšlenkových operací žáků
využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení
běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických
útvarech;
aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; a vyhodnotit
výsledek řešení vzhledem k realitě;
zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –
grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
byl schopen klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech
založené odpovědi.
Mezipředmětové vztahy
Matematika patří mezi předměty, které žákům umožňují řešit komplexní problémy v řadě
oblastí jejich odborného vzdělávání a praxe. Poznatky z předmětu matematika a metody řešení
matematických problémů budou žáci využívat především v přírodovědných předmětech (fyzika
a chemie), ekonomice a podnikání, ale také v předmětu výroba a odbyt v gastronomii.
Charakteristika učiva
Učivo matematického vzdělávání je zařazeno do čtyř ročníků. Napomáhá rozvoji abstraktního
a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci.
Těžiště výuky spočívá v osvojení schopnosti formulace problému a strategie jeho řešení,
v aktivním ovládnutím matematických nástrojů a dovedností. Učí studenty, aby byli schopni
rozpoznat správnost svých postupů, používat moderní technologie, které napomáhají k lepšímu
pochopení matematiky.
115
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
Matematické vzdělání vede žáky k využívání matematických poznatků a dovedností
v praktickém životě, při řešení běžných situací. Učí žáky logicky uvažovat, analyzovat a řešit
jednoduché matematické problémy, číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit
informace získané z různých zdrojů , používat pomůcky, získat pozitivní postoj k matematice a
zájem o ni a její aplikace, získat motivaci k celoživotnímu vzdělávání, důvěru ve vlastní
schopnosti a preciznost při práci.
Strategie výuky
Při výuce je používána frontální a skupinová výuka, metody rozhovoru, rozvoj logického
myšlení, hodnocení faktů, uměl používat odbornou literaturu, získal důvěru ve vlastní
schopnosti a preciznost při práci.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního a písemného hodnocení. Žák je hodnocen za
samostatnou práci a za práci ve skupině. Hodnotí se jeho samostatnost, aktivita, orientace
v učivu, řádné plnění domácích úkolů. Písemné hodnocení je prováděno formou krátkých testů
a písemných prací.
Přínos předmětu matematiky k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat:
Klíčové kompetence:
Z hlediska klíčových kompetencí matematická a finanční gramotnost klade důraz na:
− aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích
včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání;
− rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické
a ekonomické údaje;
− zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní;
− orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný
i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků.
Průřezová témata
Z průřezových témat předmět přispívá zejména k tématům Člověk a svět práce a Informační
a komunikační technologie.
Literatura:
RNDr.M. Hudcová: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástav. studium,
Vydalo nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, roku 2003
Dotisk 1. vydání
ISBN 80-7196-165-5
RNDr. Jiří Mikulčák :Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Vydalo nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, roku 2003
Dotisk 3. vydání
ISBN 80-85849-84-4
116
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
32
Orientační
rozpis
Žák:
− provádí aritmetické operace
v množině reálných čísel;
− používá různé zápisy
reálného čísla;
− používá absolutní hodnotu,
zapíše
a znázorní interval, provádí
operace
s intervaly (sjednocení,
průnik);
− řeší praktické úlohy
využitím procentového
počtu;
− provádí operace
s mocninami
a odmocninami;
− provádí operace
s mnohočleny, lomenými
výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny
a odmocniny;
1 Operace s čísly a výrazy
− číselné obory – reálná čísla
a jejich vlastnosti;
− absolutní hodnota reálného
čísla;
− intervaly jako číselné
množiny;
− užití procentového počtu;
− mocniny – s exponentem
přirozeným,celým
a racionálním, odmocniny
− výrazy s proměnnými
8
září
4
4
8
říjen
říjenlistopad
8
prosinecleden
− rozlišuje jednotlivé druhy
funkcí, načrtne jejich grafy
a určí jejich vlastnosti;
− řeší lineární a kvadratické
rovnice a jejich soustavy,
lineární a kvadratické
nerovnice;
− třídí úpravy rovnic na
ekvivalentní
a neekvivalentní;
− převádí jednoduché reálné
situace do matematických
struktur, pracuje
s matematickým modelem
a výsledek vyhodnotí
vzhledem k realitě;
2 Funkce a její průběh. Řešení
rovnic a nerovnic
34
− základní pojmy – pojem
funkce, definiční obor
a obor hodnot, graf funkce,
vlastnosti funkcí;
6
− lineární rovnice a nerovnice;
6
− racionální funkce;
8
− kvadratická rovnice
a nerovnice
6
− exponenciální
a logaritmické funkce,
logaritmus
8
117
leden
únor
únor
březen
březen
duben
květen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin)
Počet
hodin
10
Orientační
rozpis
září- říjen
6
říjen
listopad
8
listopad
prosinec
6
leden
− Euklidovy věty
4
únor
−
4
březen
− shodná a podobná zobrazení
6
− rovinné obrazce
6
březen
duben
Výsledky vzdělávání
Žák:
− znázorní goniometrické
funkce v oboru reálných
čísel, používá jejich
vlastností a vztahů při
řešení jednoduchých
goniometrických rovnic
i k řešení rovinných
i prostorových útvarů;
− řeší úlohy na polohové
i metrické vlastnosti
rovinných útvarů;
− užívá věty o shodnosti
a podobnosti
trojúhelníků v početních
i konstrukčních úlohách;
− rozlišuje základní druhy
rovinných obrazců, určí
jejich obvod a obsah;
Učivo
Goniometrie a trigonometrie –
orientovaný úhel, goniometrické
funkce ostrého a obecného úhlu,
řešení pravoúhlého trojúhelníku, věta
sinová a kosinová, řešení obecného
trojúhelníku
− goniometrické rovnice
3 Planimetrie
− základní planimetrické pojmy,
polohové a metrické vztahy mezi
nimi
− shodnost a podobnost
trojúhelníků
množiny bodů dané vlastnosti
4 Stereometrie
− určuje vzájemnou
polohu dvou přímek,
− základní polohové a metrické
přímky a roviny, dvou
vlastnosti v prostoru
rovin, odchylku dvou
přímek, přímky a roviny,
dvou rovin, vzdálenost
bodu od roviny;
118
16
dubenčerven
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
− určuje povrch a objem
základních těles
s využitím funkčních
vztahů a trigonometrie;
− vysvětlí posloupnost
jako zvláštní případ
funkce;
Stereometrie
- tělesa
− určí posloupnost:
vzorcem pro n-tý
člen,výčtem prvků,
graficky;
− rozliší aritmetickou
a geometrickou
posloupnost;
− - provádí výpočty
jednoduchých
finančních záležitostí
a orientuje se
v základních pojmech
finanční matematiky;
6 Posloupnosti a jejich využití
- aritmetická a geometrická
posloupnost
- finanční matematika
− provádí operace s
vektory (součet vektorů,
násobení vektorů
reálným číslem, skalární
součin vektorů);
− řeší analyticky polohové
a metrické vztahy bodů
a přímek;
5 Analytická geometrie v rovině
- vektory
119
Počet
hodin
Orientační
rozpis
20
září
listopad
20
prosinecbřezen
březenkvěten
14
12
květenčerven
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hod. týdně, celkem 60 hodin )
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
− užívá různá analytická
vyjádření přímky;
Analytická geometrie v rovině
− přímka a její analytické vyjádření
− užívá vztahy pro počet
variací, permutací
a kombinací bez
opakování;
− počítá s faktoriály
a kombinačními čísly;
− určí pravděpodobnost
náhodného jevu
kombinatorickým
postupem;
− užívá pojmy: statistický
soubor, absolutní
a relativní četnost,
variační rozpětí;
− čte, vyhodnotí a sestaví
tabulky, diagramy
a grafy se statistickými
údaji.
7 Kombinatorika, pravděpodobnost
a statistika v praktických úlohách
− variace, permutace a kombinace
bez opakován
− ínáhodný jev a jeho
pravděpodobnost, nezávislost
jevů
− základy statistiky
120
Počet
hodin
Orientační
rozpis
16
Zářílistopad
44
20
12
12
listopadúnor
únor-březen
dubenkvěten
Tělesná výchova
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Předmět tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví. Hlavním úkolem
předmětu je snaha vytvořit u studentů kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a
k aktivnímu pohybu.
Vzdělávání v této oblasti navazuje na kompetence, které si žáci osvojili ve stejnojmenné oblasti
vzdělávání z předcházejícího vzdělávání; předpokládá se kontinuální pokračování
v jejich rozvíjení. Cílem vzdělávání pro zdraví je preventivní aktivní péče o zdraví
člověka,která spočívá převážně v přijetí zdravého způsobu života (pohybová aktivnost
−
−
−
−
−
−
−
−
rozvíjet tělesnou zdatnost a kultivovat správné pohybové stereotypy;
racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; plnit ukázněně úkoly při
mimořádných situacích;
posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním bsahům
kritický odstup;
pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné činnosti;
dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností, tj. objektivně
měřit, analyzovat a vyhodnocovat vlastní svalovou zdatnost a výkonnost;
dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně
vhodné a bezpečné pohybové činnosti;
chápat a rozvíjet pozitivní morálně volní vlastnosti a prosociální chování včetně jednání
fair play;
rozhodovat se a vést uvědoměle svůj program zdravého způsobu života, plánovat
a podle možností kvalitně realizovat a vyhodnocovat vlastní pohybové aktivity.
Charakteristika učiva
Učivo tělesné výchovy je zařazeno do čtyř ročníků.
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými
k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a
postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví.
Rozvíjet pohybové aktivity a obratnost studenta. Vést studenty k pravidelné seberealizaci
v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě.
Vytvářet možnost pohybu a sportovního výkonu, snažit se o kompenzaci negativních
společenských způsobů života. Všechny pohybové aktivity vytvářet v souladu s dodržováním
zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti.
121
Vést studenty k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální rovnováhy.
Chápat a rozvíjet pozitivní morálně volní vlastnosti včetně jednání fair play;
Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení)
Metody:
Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, převažuje individuální nebo skupinová
práce s jedincem; velice důležitá je názorná ukázka učitele jednotlivých herních činností a jeho
organizační schopnost při výuce.
Organizace výuky:
−
v září a říjnu (pokud to dovolí počasí) bude výuka probíhat venku se zaměřením na
atletiku a sportovní hry (kopaná, doplňkové sporty),
−
listopad až březen výuka bude zaměřena na gymnastiku, sportovní hry (florbal, basketbal,
volejbal), úpoly, zdravotní TV,
−
duben až červen (pokud to počasí umožní) výuka bude zaměřena na atletiku a sportovní
hry (kopaná, doplňkové sporty), lyžařský kurz- v termínu leden – březen; turistika
a sporty v přírodě- podzim, jaro
Pomůcky: sportovní náčiní a nářadí pro jednotlivé pohybové aktivity, pravidla různých sportů,
Hodnocení výsledků žáků
hodnocení vlastní aktivity žáka při hodinách TV; jeho přístup k pohybovým činnostem
a snaze se naučit něčemu novému, hodnocení pohybových schopností a dovedností
u konkrétního jedince; herní činnost jednotlivce a týmový herní výkon u daného studenta,
testování tělesné zdatnosti – motorické testy
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat:
Klíčové kompetence
Komunikativní kompetence, tzn., aby absolventi byli schopni:
−
komunikovat při pohybových činnostech, umět jednat s lidmi,
−
diskutovat o pohybových činnostech;
−
aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání;
−
jednat hospodárně a efektivně nejen při hodinách TV;
−
používat komunikační prostředky a pracovat s informacemi;
Personální a sociální kompetence, tzn., aby absolventi byli připraveni:
−
kriticky hodnotit kvalitu svých pohybových schopností, dovedností a dosažených výkonů;
−
uvědomovat si své přednosti a nedostatky v jednotlivých sportovních odvětvích;
−
dokázat přijímat rady a kritiku od druhých lidí;
−
nadále pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj získanými prostředky z TV tak, aby se
úspěšně uplatnili na trhu práce;
−
jednat v rámci pravidel fair play;
−
adaptovat se na různorodé podmínky v TV (klimatické, zařízení, hygiena, bezpečnost);
−
zapojit se do organizace turnajů a soutěží;
−
klást důraz na týmový herní výkon družstva.
122
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
Žák:
− prokáže dovednosti poskytnutí
první pomoci sobě a jiným
− vyhledá potřebné informace z
oblasti
První pomoc, bezpečnost
−
úrazy a jejich předcházení
−
poskytnutí první pomoci
−
- život ohrožující stavy
−
bezpečnost a hygiena
−
význam pohybu pro zdraví
−
prevence úrazů a nemocí
− volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj)
− odpovídající příslušné činnosti
a okolním
− podmínkám (klimatickým,
zařízení,
− hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat;
− komunikuje při pohybových
činnostech;
− dovede se zapojit do organizace
− turnajů a soutěží;
− dovede připravit prostředky
− k plánovaným pohybovým
činnostem;
− zná některé ze zdravotně
zaměřených
− cviků a relaxačních cvičení;
− umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
− dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
− dovede o pohybových činnostech
− diskutovat; dovede rozvíjet sílu,
rychlost, vytrvalost;
Teoretické poznatky
−
význam pohybu pro zdraví;
prostředky ke zvyšování síly,
rychlosti, vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti; technika a taktika;
−
zásady sportovního tréninku
−
odborné názvosloví
−
výstroj, výzbroj; údržba
−
hygiena a bezpečnost, vhodné
oblečení – cvičební úbor a obutí;
−
záchrana a dopomoc;
−
zásady chování a jednání v různém
prostředí;
−
regenerace a kompenzace; relaxace
−
pravidla her, závodů a soutěží
−
rozhodování, zdroje informací
−
−
−
−
−
snaží se, aby cvičení bylo estetické;
dovede provést záchranu a dopomoc
při cvičeních, kde je to zapotřebí;
zhodnotí kvalitu pohybových
činností nebo výkonu
sladí pohyb s hudbou, sestaví
pohybové cvičení
− zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
Hodinová
dotace
2
2
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
−
pořadová všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační aj.
1) Gymnastika a tance
−
cvičení na nářadí- přeskok, hrazda
−
akrobacie(kotouly vpřed, vzad, letmo;
stoje na rukou)
−
šplh- tyč, lano
−
rytmická gymnastika, aerobic, základy
tanců
12
2) Atletika
−
běžecká abeceda, starty
10
123
− dokáže je předvést; rozpozná
rozdíl
− mezi jednotlivými typy startů;
−
−
rychlostní a vytrvalostní běhy
– 60, 200, 400, 1000 m
skok daleký, hody
3) Sportovní hry
− dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek; zná jednotlivé činnosti −
a) Kopaná – přihrávky, zpracování
v kopané a ovládá je;
míče;
− umí základní pravidla tohoto
−
vedení míče; střelba z místa
sportu;
a v pohybu, hra
− zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce a v týmu
−
b) florbal - herní činnost
jednotlivce, hra
− sleduje výkony jednotlivců a
týmu
−
c) basketbal - herní činnost
− podílí se na vedení utkání
jednotlivce, hra
4) Úpoly
− rozlišení jednání flair play
−
pády, přetahy, přetlaky
− od nesportovního jednání
− respektuje soupeře
5) Lyžování
− chápe odlišnosti podmínek
v horském prostředí
−
základy sjezdového lyžování
(snowboardingu)
− zná zásady bezpečného chování,
zásady první pomoci
−
základy běžeckého lyžování;
− zvládne základní lyžařské
−
chování při pobytu v horském
dovednosti, nebo se v nich
prostředí
zdokonalí
6) Testování tělesné zdatnosti
− - uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
dovedností
− zhodnotí své pohybové možnosti Zdravotní tělesná výchova
a dosahuje osobního výkonu
−
speciální korektivní cvičení podle
z nabídky pohybových aktivit
druhu oslabení
−
vhodné pohybové aktivity, zejména
cvičení gymnastická, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
(průběžně pro oslabené jedince)
124
38
2
6 – 7 dní
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
− žák:
− volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj) odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat;
− komunikuje při pohybových
činnostech;
− dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
− dovede připravit prostředky
k plánovaným pohybovým
činnostem;
− zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
− umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
− dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
− dovede o pohybových činnostech
diskutovat; dovede rozvíjet sílu,
rychlost, vytrvalost;
− chová se v přírodě ekologicky;
využívá různých forem turistiky;
−
− snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
− dovede provést záchranu
a dopomoc
− při cvičeních, kde je to zapotřebí;
zhodnotí kvalitu pohybových
činností nebo výkon
− sladí pohyb s hudbou, sestaví
pohybové cvičení
Teoretické poznatky
−
význam pohybu pro zdraví;
prostředky ke zvyšování síly,
rychlosti, vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti; technika a taktika;
−
zásady sportovního tréninku
−
odborné názvosloví
−
výstroj, výzbroj; údržba
−
hygiena a bezpečnost, vhodné
oblečení – cvičební úbor a obutí;
−
záchrana a dopomoc;
−
-zásady chování a jednání v různém
prostředí;
−
regenerace a kompenzace; relaxace
−
pravidla her, závodů a soutěží
−
rozhodování, zdroje informací
− - zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
− dokáže je předvést; rozpozná
rozdíl
− mezi jednotlivými typy startů;
−
−
−
− dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek; zná jednotlivé činnosti
Pohybové dovednosti
−
Tělesná cvičení
−
pořadová všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační aj.
1) Turistika a sporty v přírodě
−
příprava turistické akce; orientace
v krajině
−
pohybové dovednosti a aktivity
−
−
−
Hodinová
dotace
2
Celodenní
akce
2) Gymnastika
cvičení na nářadí- přeskok, hrazda
akrobacie(kotouly vpřed, vzad,
letmo; stoje na rukou), přemet
stranou
šplh- tyč, lano
SAC
rytmická gymnastika, aerobic,
základy tanců
14
3) Atletika
běžecká abeceda, starty
rychlostní a vytrvalostní běhy
– 60, 200, 400, 2000 m
skok daleký a vysoký, hody
12
4) Sportovní hry
a) Kopaná – přihrávky, zpracování míče;
125
36
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
v kopané a ovládá je;
umí základní pravidla tohoto
sportu;
zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce
sleduje výkony jednotlivců
a týmu
podílí se na vedení utkání
zlepšuje herní projev
rozlišení jednání flair play od
nesportovního jednání
− respektuje soupeře
− uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
dovedností
− zhodnotí své pohybové možnosti
a dosahuje osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
−
vedení míče; střelba z místa
a v pohybu, herní kombinace, hra
b) florbal - herní činnost jednotlivce, hra
c) basketbal - herní činnost jednotlivce, hra
d) volejbal - odbíjení obouruč vrchem a
spodem; spodní a vrchní podání;
příjem podání; hra 2:2, 3:3
5) Úpoly
−
pády, přetahy, přetlaky
6) Testování tělesné zdatnosti
Zdravotní tělesná výchova
−
speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení
−
vhodné pohybové aktivity, zejména
cvičení gymnastická, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
(průběžně pro oslabené jedince)
126
2
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
− žák:
− volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj) odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je držovat
a ošetřovat;
− komunikuje při pohybových
činnostech;
− dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
− dovede připravit prostředky
k plánovaným pohybovým
činnostem;
− zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
− umí uplatňovat zásady sportovního
tréninku;
− dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
− dovede o pohybových činnostech
diskutovat; dovede rozvíjet sílu,
rychlost, vytrvalost;
Teoretické poznatky
−
význam pohybu pro zdraví;
prostředky ke zvyšování síly,
rychlosti, vytrvalosti, obratnosti
a pohyblivosti; technika a taktika;
−
zásady sportovního tréninku
−
odborné názvosloví
−
výstroj, výzbroj; údržba
−
hygiena a bezpečnost, vhodné
oblečení – cvičební úbor a obutí;
−
záchrana a dopomoc;
−
zásady chování a jednání v různém
prostředí;
−
regenerace a kompenzace; relaxace
−
pravidla her, závodů a soutěží
−
rozhodování, zdroje informací
−
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
−
pořadová všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační aj.
Hodinová
dotace
2
− snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
− dovede provést záchranu
a dopomoc při cvičeních, kde je to
zapotřebí;
− zhodnotí kvalitu pohybových
činností nebo výkonu
− sladí pohyb s hudbou, sestaví
pohybové cvičení
1) Gymnastika
−
- cvičení na nářadí- přeskok,
hrazda, trampolínka
−
akrobacie(kotouly vpřed, vzad,
letmo; stoje na rukou), přemet
stranou, sestavy
−
šplh- tyč, lano
−
SAC
−
rytmická gymnastika, aerobic,
základy tanců
− zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
− dokáže je předvést; rozpozná
rozdíl mezi jednotlivými typy
startů;
3) Atletika
−
běžecká abeceda, starty
−
rychlostní a vytrvalostní běhy – 60,
200, 400, 3000 m
−
skok daleký a vysoký, hody
12
− dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek; zná jednotlivé činnosti
v kopané a ovládá je;
4) Sportovní hry
a) Kopaná – přihrávky, zpracování míče;
vedení míče; střelba z místa a v pohybu,
38
127
12
− -umí základní pravidla tohoto
sportu;
− zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce
− sleduje výkony jednotlivců a týmu
− podílí se na vedení utkání
− zlepšuje herní projev
herní kombinace a systémy, hra
b) florbal - herní činnost jednotlivce, hra
c) basketbal - herní činnost jednotlivce,
hra
d) volejbal - odbíjení obouruč vrchem
a spodem; spodní a vrchní podání; příjem
podání; hra 2:2, 3:3
5) Úpoly
− rozlišení jednání flair play od
nesportovního jednání
−
pády, přetahy, přetlaky
− respektuje soupeře
−
6) Testování tělesné zdatnosti
− uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na zvyšování
svých pohybových dovedností
− dokáže odhadnout a změřit svoji
zdatnost, porovnat ji s výsledky
z 1. a 2. ročníku
− zhodnotí své pohybové možnosti Zdravotní tělesná výchova
−
speciální korektivní cvičení podle
dosahuje osobního výkonu
druhu oslabení
z nabídky pohybových aktivit
−
vhodné pohybové aktivity, zejména
cvičení gymnastická, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
(průběžně pro oslabené jedince)
128
2
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hod. týdně, celkem 60 hodin )
Výsledky vzdělávání a kompetence
Učivo
− žák:
− volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj) odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat;
− komunikuje při pohybových
činnostech;
− dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
− dovede připravit prostředky
k plánovaným pohybovým
činnostem;
− zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
− umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
− dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
− dovede o pohybových činnostech
diskutovat; dovede rozvíjet sílu,
rychlost,vytrvalost;
Teoretické poznatky
−
význam pohybu pro zdraví;
prostředky ke zvyšování síly,
rychlosti, vytrvalosti,obratnosti
a pohyblivosti; technika a taktika;
−
zásady sportovního tréninku
−
odborné názvosloví
−
výstroj, výzbroj; údržba hygiena
a bezpečnost, vhodné oblečení
−
cvičební úbor a obutí;
−
záchrana a dopomoc;
−
zásady chování a jednání v různém
−
prostředí;
−
regenerace a kompenzace; relaxace
−
pravidla her, závodů a soutěží
−
rozhodování, zdroje informací
Hodinvá
dotace
2
Pohybové dovednosti
Tělesná cvičení
−
pořadová všestranně rozvíjející,
kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační aj.
− snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
− dovede provést záchranu
a dopomoc při cvičeních, kde je
to zapotřebí;
− zhodnotí kvalitu pohybových
činností nebo výkonu
− sladí pohyb s hudbou, sestaví
pohybové cvičení
1) Gymnastika
−
cvičení na nářadí- přeskok, hrazda,
trampolínka
−
akrobacie(kotouly vpřed, vzad,
letmo; stoje na rukou), přemet
stranou, sestavy
−
šplh- tyč, lano
−
SAC
−
rytmická gymnastika, aerobic,
základy tanců
10
− zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
− dokáže je předvést; rozpozná
rozdíl mezi jednotlivými typy
startů;
3) Atletika
−
běžecká abeceda, starty
−
rychlostní a vytrvalostní běhy – 60,
200, 400, 3000 m
−
skok daleký a vysoký, hody
−
-štafetové běhy
10
− dovede předvést jednotlivé typy
4) Sportovní hry
36
129
−
−
−
−
−
přihrávek; zná jednotlivé činnosti
vkopané a ovládá je;
umí základní pravidla tohoto
sportu;
zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce
sleduje výkony jednotlivců a
týmu
podílí se na vedení utkání
zlepšuje herní projev
− rozlišení jednání flair play od
nesportovního jednání
− respektuje soupeře
− uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
dovedností
− dokáže odhadnout a změřit svoji
zdatnost porovnat ji s výsledky
z 1. , 2. a 3. ročníku
− zhodnotí své pohybové možnosti
a dosahuje osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
a) Kopaná – přihrávky, zpracování míče;
vedení míče; střelba z místa a v pohybu,
herní kombinace a systémy, hra
b) florbal - herní činnost jednotlivce, hra
c) basketbal - herní činnost jednotlivce,
hra
d) volejbal - odbíjení obouruč vrchem
a spodem; spodní a vrchní podání; příjem
podání; hra 2:2, 3:3
−
doplňkové hry: frisbee, ringo,
nohejbal,
−
pohybové hry: drobné, štafetové
5) Úpoly
−
pády, přetahy, přetlaky
−
2
6) Testování tělesné zdatnosti
Zdravotní tělesná výchova
−
speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení
−
vhodné pohybové aktivity, zejména
cvičení gymnastická, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě
(průběžně pro oslabené jedince)
130
4
Aplikovaná psychologie
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
PLATÍ z nást.
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu: Cílem aplikované psychologie je vybavit žáka potřebnými znalostmi
a dovednostmi nezbytnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.
Jako aplikovaná psychologie koresponduje s odborným zaměřením žáka, ale seznamuje ho též
se základními pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie
a sociální psychologie. Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žák rozpoznal základní
charakteristiky a znaky lidské osobnosti a byl schopen využít získané znalosti, dovednosti
a návyky při efektivní komunikaci ve společnosti. Seznámí se se zásadami týmové práce
(kooperace, spolupráce, soutěžení), naučí se teoretickým zásadám interakce, komunikace
a jednání s lidmi. Cílem vyučování je vést žáky k osvojení zásad duševní hygieny v režimu
práce (učení) a odpočinku, aby se péče o duševní a tělesné zdraví stala součástí hodnotového
systému jedince, naučit je aktivně využívat získané poznatky v psychologii při jednání s lidmi
a při řešení problémových situací pracovních i osobních.
Charakteristika učiva: Aplikovaná psychologie přináší základní poznatky o psychologii
osobnosti člověka jako jedince i jako člena skupiny a pracovního týmu. Analyzuje jeho
společenský status, pozici a roli v pracovní skupině, jakož i pracovní zátěž, faktory ovlivňující
výkon a psychologii sociálního chování. Přispívá tím u žáka k posouzení a zhodnocení sebe
sama – k potřebné sebereflexi – i k posouzení chování a jednání druhých. V modelových
situacích si žáci procvičí schopnost srozumitelně formulovat požadavky a cíle jednání včetně
procvičení role aktivního partnera v sociálním styku. Stejně tak pojmy sociální psychologie by
měly být vysvětleny na konkrétních situacích, s nimiž se bude žák setkávat v praxi. Zvládnutí
takovýchto situací je totiž významným předpokladem úspěšnosti žáka v dané profesi.
Mezipředmětové vztahy: Vyučovací předmět je úzce spjat s českým jazykem, občanskou
naukou a některá témata se prolínají i do managementu.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Při výuce aplikované
psychologie budou žáci vedeni k tomu, aby aplikovali základní pojmy z obecné psychologie
v odborné praxi svého oboru, objasnili rozhodující znaky osobnosti, vysvětlili zejména roli
temperamentu, inteligence a vůle v chování a jednání jedince, rozlišili zásady správné
komunikace a zpětné vazby, zhodnotili příčiny vzniku zátěžových situací, stresu a krizí,
stanovili podmínky pro řešení konfliktních situací, užívali svých znalostí při uplatnění
harmonických mezilidských vztahů.
131
Strategie výuky: Ve výuce jsou používány variabilní výukové strategie i formy a metody
práce, které se opírají o zpětnou vazbu učitel a žák, škola a život, teorie a praxe. Základní
metodou je výklad, řízený rozhovor, komunikace, rozbor příkladů z vlastního života
a pracovních zkušeností žáků, dramatizace forem lidského chování a jednání, práce s odbornou
literaturou. Aktivita žáků je podněcována didaktikou hrou, brainstormingem, zadáváním
samostatné tvořivé práce, referátů a domácích úkolů. Výuka je doplněna
o projekci filmů či dokumentů.
Hodnocení výsledků žáků: V aplikované psychologii se neklade hlavní důraz na množství
teoretických poznatků. U žáků se tedy hodnotí schopnost uplatnit získané poznatky
a dovednosti při efektivní mezilidské komunikaci, jakož i při řešení teoretických
a praktických úkolů, při hodnocení sociálně psychologických jevů a jejich zákonitostí. Dále je
hodnocena kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost. Důraz při
hodnocení je kladen také na aktivitu v hodinách a svědomitost při plnění zadaných úkolů
a prací.
Přínos předmětu aplikovaná psychologie k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat: Přínosem bude především rozvinutí vnímání nejen sebe sama, ale
i ostatních, dále rozvoj komunikace přiměřené účelu jednání. Žáci budou schopni prosadit se
vhodným způsobem v kolektivu a obhajovat svá stanoviska, budou schopni na základě
autoreflexe a autoregulace zhodnotit reálně své duševní možnosti, svoji práci, respektovat
zásady psychohygieny a odhadovat důsledky svého chování a jednání. Aplikovaná psychologie
přispívá také k vytváření vstřícných vztahů v kolektivu, předcházení konfliktů, předsudků a
stereotypů v jednání.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Student je veden k aktivitě, angažovanosti, schopnosti
adekvátně se jazykově vyjádřit ve styku s úřady, v soukromé i profesní sféře, obhájit svá práva i
práva druhých, argumentovat, hájit se, prosadit správně řešení.
Člověk a životní prostředí - Student je schopen odpovědnosti za své chování a jednání,
aktivně se zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby
řešení environmentálních problémů v dané oblasti, ztotožňuje se s potřebou ochrany životního
prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů.
Člověk a svět práce – Student má odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělání, je motivován pro kultivaci svého projevu, uvědomuje si význam celoživotního
vzdělávání. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky a dovednosti
v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů. Chápe potřebu soustavného, systematického studia,
odpovědného přístupu k plnění povinností, zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za
předpokladem pro budoucí úspěšné profesní začlenění.
Informační a komunikační technologie - Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení, komunikační prostředky a pracovat s informacemi. které využije při zpracování
referátů, seminárních prací a jejich prezentování.
132
Odborná literatura:
Bakalář, E.: Psychohry, Mladá fronta 1989
Hartl, Hartlová: Psychologický slovník, Portál 2000
Holeček, Miňhová, Prunner: Psychologie, Dobrá voda 2003
Ječný, Koubek: Psychologie v kostce, Ratio 2000
Kanitz, A.: Umění úspěšné komunikace, Grada 2005
Kol. autorů: Boj proti stresu, KM Records 2008
Liptak, J.: Posuďte si své IQ životních dovedností, Levné knihy 2007
Matějček, Z. Rodiče a děti, Avicenum 1986
Melgosa, J.: Žít naplno, Advent – Orion 1999
Morris, D. : Řeč těla bodytalk, Levné knihy 2009
Nakonečný, M.: Základy psychologie, Akademia 1998
Portamannová, R.: Hry pro posílení psychické odolnosti, portál 1999
Schott, B.: Jednání – jak úspěšně vyjednávat, Grada 2003
Šulová, L.: Raný psychický vývoj dítěte, UK 2004
Vítková, J.: Grafologie – Čtení z písma, Levné knihy 2010
133
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 30 hodin)
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Žák:
objasní, co je
předmětem psychologie
orientuje se
v základních
vývojových směrech
psychologie
popíše strukturu lidské
psychiky
rozlišuje jednotlivé
psychické jevy
zná psychologické
metody
vyjmenuje základní
etapy lidského života
a jejich úkoly
zvládne vyjádřit vztah
mezi učením a zráním
debatuje o tom, jak se
správně učit
dozví se, který učební
styl je pro něj
nejvhodnější
rozumí potřebě
celoživotního
vzdělávání, zvládá
základní metody
samostudia
objasní pojem osobnost,
její strukturu
chápe a aplikuje
psychologické poznatky
při hodnocení své
osobnosti
a osob ve svém okolí
pochopí význam
motivace, propojenost
jednotlivých motivů
uvědomí si, čím vším
může být jeho chování
motivováno a jak jsou
motivováni druzí
dokáže popsat strukturu
charakteru jedince a
pojmenovat fáze jeho
utváření
uvědomí si některé
Učivo
Psychologie - předmět, význam,
postavení, disciplíny, osobnosti
a vývoj (behaviorismus, kognitivní
psychologie, psychoanalýza aj.)
Struktura lidské psychiky - vědomí,
podvědomí, nevědomí
Psychické jevy – procesy, stavy,
vlastnosti, obsahy
Metody
výzkumu,
sociometrie
a psychodrama
Vývojová psychologie – ontogeneze
a fylogeneze, periodizace lidského
života – tělesný a psychický vývoj
Psychologie učení – učení a zrání,
druhy a formy učení, efektivní učení
Psychologie osobnosti - pojem
osobnost,
struktura
osobnosti,
determinace vývoje, sebepoznání
Aktivačně-motivační vlastnosti –
vnější a vnitřní činitelé motivace,
její zákonitosti a principy, motivace
k učení, třídění a test potřeb,
Maslowova pyramida, zájmy, ideály,
životní cíle a plány
Charakter a seberegulační vlastnosti
– struktura a utváření charakteru,
postoj a jeho složky, sebekritika,
svědomí
Temperament
–
dynamické
134
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
září
4
říjen
4
listopad
3
prosinec
3
leden
-
-
-
-
-
-
-
-
žádoucí a nežádoucí
charakterové vlastnosti
dokáže obhájit své
postoje k okolí
a k různým situacím
chápe, jak se
temperament projevuje
v životě
vymezí typologie
temperamentu
dozví se, jaký
temperament u něj
převládá
chápe vztah mezi
vlohami a schopnostmi
a jejich využití v životě
znázorní škálu
inteligence a vysvětlí ji
zná rozdíl mezi IQ
a EQ
uvědomí si, v jaké
oblasti vyniká
rozlišuje vlastnosti
vnímání
chápe význam paměti,
pozornosti
a představivosti
v lidském životě
vyjmenuje druhy,
vlastnosti a fáze paměti
uvědomuje si, jak rychle
člověk zapomíná
definuje asociační
zákony
porozumí pojmu emoce
a dovede jej vysvětlit
uvědomí si obtížnost
vyjadřování emocí
porozumí pojmu volního
jednání a uvědomí si, že
dosahování stanovených
cílů je vždy něčím
motivováno
objasní podstatu duševní
hygieny a její význam
pro člověka
vyjmenuje základní
metody psychohygieny
vysvětlí příčiny vzniku
duševních chorob
orientuje se
v základních projevech
patologie
vlastnosti, základní typologie, test
temperamentu – introvert, extrovert,
optimista,
pesimista,
cholerik,
melancholik, sangvinik, flegmatik
Výkonové vlastnosti – vlohy,
schopnosti, inteligence a její měření,
IQ, EQ, testy inteligence a jejich
využití v praxi
Myšlení a řeč – druhy, formy,
vlastnosti myšlení, myšlenkové
operace, fáze řešení problému, druhy
řeči
Vnímání – senzorické procesy (čití),
druhy počitků, analyzátory, druhy
a vlastnosti vnímání
Pozornost – druhy, vlastnosti,
poruchy
Paměť – druhy, typy, vlastnosti, fáze
paměti, křivka zapomínání, činitelé
ovlivňující zapamatování
Představivost – asociační zákony,
typy představivosti
Emoce, vůle, rozhodování – druhy,
vlastnosti citů, jejich význam, volní
vlastnosti, rozbor volního jednání
Psychohygiena a duševní poruchy faktory ovlivňující duševní zdraví,
duševní hygiena a její metody
(Abeceda síly), duševní poruchy
a civilizační choroby, náročné
životní situace:
Frustrace a reakce na frustraci
Deprivace a její druhy
Stres – eustres, distres, stresory, fáze
stresu, prevence stresu, management
135
3
únor
3
březen
4
duben
-
-
-
-
diskutuje o způsobu
řešení náročných
životních situací
změří si míru vlastního
psychického vyhoření
navrhuje vlastní řešení,
jak se vyvarovat
náročným životním
situacím
zná zásady rétoriky
ukáže schopnost
vystoupit s prezentací,
referátem
dozví se o různých
významech gest
stresu, plánování, organizování času,
time-management
Syndrom vyhoření – burnout - fáze
Konflikty – typy, příčiny, zásady
řešení interpersonálních konfliktů,
konstruktivní řešení
Veřejný projev, vystupování na
veřejnosti, nauka o řečnictví
Řeč těla – význam, způsob
provedení, kontext, geografický
výskyt, mezinárodní jazyk gest
136
3
květen
Informační a komunikační technologie
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle předmětu
Moderní technologie jsou součástí každodenního života. S počítačem se každý z nás setkává
v běžném životě. Dovednost pracovat s počítačem se stává novou gramotností, bez níž se
neobejde nikdo. Počítač je již běžným pracovním nástrojem. Pracovních míst, kde se vyžaduje
práce s počítačem, stále v zemích EU přibývá. Znalost informačních technologií je podmínkou
k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Charakteristika učiva
1. ročník:
- základy práce s počítačem,
- operační systém,
- soubory, adresářová struktura,
- počítačová terminologie,
- textový procesor – základní obsluha,
- tabulkový procesor – základní obsluha,
- základy – celosvětová počítačová síť Internet.
2. ročník:
- textový procesor,
- tabulkový procesor,
- databáze v praktickém užití,
- práce v LAN,
- elektronická komunikace,
- informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet,
- autorská práva, ochrana dat.
- SW pro práci s grafikou,
3. ročník:
- multimediální dokument,
- prezentace,
- informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet,
- komunikační a přenosové možnosti Internetu,
4. ročník:
- základy maker a jejich použití,
- tvorba webových stránek,
- databáze,
- informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet,
- aplikační programové vybavení.
Učivo navazuje na znalosti a dovedností získané na základní škole. Při výuce se rozvíjí
a prohlubují znalosti a dovednosti žáka v oblasti IT. Učivo pro jednotlivé ročníky je voleno
podle obtížnosti, aby žák dosáhl všech předpokládaných výsledků vzdělávání. Využívá se
přirozeného zájmu dospívajících žáků o informační a komunikační technologie.
137
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli připraveni k praktickému užití základních dovedností v oblasti informačních
technologií v každodenním životě,
- dokázali využívat služby elektronické komunikace,
- se orientovali ve světě informací, tvořivě pracovali s informacemi a využívali je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě,
- dbali na zdraví a bezpečnost při práci s počítačem,
- ctili autorská práva, neporušovali žádnou právní úpravu ochrany duševního vlastnictví.
Strategie výuky
Metody a formy práce:
- teoreticko-praktická výuka,
- výklad a demonstrace,
- zkušební úlohy a cvičení,
- řešení samostatných úkolů,
- průřezové hodnotící testy se zpětnou vazbou,
- individuální i skupinová práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni za aktivní práci v hodinách, za dodržování potřebných návyků a etiky při
práci. Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol (např. textový dokument) podle předlohy.
Dále jsou hodnoceni za tvůrčí přístup a řešení při zpracování zadaných úkolů.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Rozvoj klíčových kompetencí je zaměřen zejména na kompetenci k učení, kompetenci k řešení
problému a především na kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií. Rozvíjí se i komunikativní kompetence.
Žáci vyhledávají informace na internetu, musí porozumět toku informací, počínaje jejich
vznikem, přenosem, vyhledáním,uložením na médium a zpracováním a praktickým využitím.
Jsou schopni formulovat svůj požadavek na informace a následně informace vyhledat
a zpracovat za pomocí standardního aplikačního programového vybavení. Srovnávají informace
z většího množství informačních zdrojů, vyhodnocují věrohodnost zdroje informací.
Výpočetní techniku používají pro zvýšení efektivnost učení a racionální organizaci práce.
Pracují šetrně s výpočetní technikou, respektují práva duševního vlastnictví při využívání
softwaru.
138
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Student je veden k aktivitě, angažovanosti, schopnosti
adekvátně se jazykově vyjádřit ve styku s úřady, v soukromé i profesní sféře, obhájit svá práva i
práva druhých, argumentovat, hájit se, prosadit správně řešení.
Člověk a životní prostředí - Student je schopen odpovědnosti za své chování a jednání,
aktivně se zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby
řešení environmentálních problémů v dané oblasti, ztotožňuje se s potřebou ochrany životního
prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů.
Člověk a svět práce – Student má odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělání, je motivován pro kultivaci svého projevu, uvědomuje si význam celoživotního
vzdělávání. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky a dovednosti
v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů. Chápe potřebu soustavného, systematického studia,
odpovědného přístupu k plnění povinností, zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za
předpokladem pro budoucí úspěšné profesní začlenění.
139
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(1 hod. týdně, celkem 33 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- rozhoduje, ve kterých situacích by
mohl být počítač využíván,
- používá počítač a jeho periferie,
- zapne a správně vypne počítač,
počítač restartuje, ukončí
nereagující aplikace,
- nastaví případně změní jazykové
nastavení klávesnice,
- změní konfiguraci pracovní
plochy, nastaví datum a čas,
hlasitost, zobrazení pracovní
plochy,
- rozlišuje rozdílné části oken, okna
pracovní plochy podle potřeby
minimalizuje, zmenšuje, zvětšuje,
mění měřítko, přesouvá a zavírá,
- získá návyky, které mohou
vytvořit dobré pracovní prostředí,
- používá klávesnici a myš,
- využívá nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i
běžným hardwarem,
- určí technické vybavení (HW),
vyjmenuje všeobecně známá
aplikační programová vybavení,
SW operačního systému,
- rozlišuje různé typy počítačů
(laptop, osobní, PDA) podle
kapacity, rychlosti, ceny a
vhodnosti pro uživatele.
- rozumí pojmu procesor, rychlost
procesoru, paměť.
- ovládá input a output zařízení,
používá zařízení na uchovávání
dat,
- rozlišuje operační a aplikační SW
- ovládá hlavní funkce operačního
systému a uvede příklady
nejčastěji používaných operačních
systémů,
- pracuje s prostředky správy
operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační
systém
- vytvoří adresáře a podadresáře,
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
3
září
4
září - říjen
4
říjen listopad
3
prosinec
Základy práce
s počítačem
Osobní počítač, principy
fungování počítače
Práce s nastavením
počítače
Nápověda, manuál
Počítačová terminologie
HW, SW, IT
Hlavní části osobního
počítače, periferní zařízení
Vstupní a výstupní zařízení
Základní a aplikační
programové vybavení
Výkon počítače
Operační systém
Aplikačním programová
vybavení a operační systém
Funkce operačního
systému
Příklady operačního
systému
Soubory a adresářová
140
-
-
-
-
kopíruje a přesouvá adresáře a
soubory,
smaže soubor či adresář podle
potřeby,
vytvoří soubor a uloží ho podle
zadané cesty,
orientuje se v běžném systému,
chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení,
má vytvořeny předpoklady učit se
a používat nové aplikace,
odlišuje a rozpozná základní typy
souborů,
vytvoří nový dokument,
dokument uloží a znovu otevře a
upraví podle potřeby,
ovládá typografická pravidla
formátuje text – mění velikost a
typ písma,
kopíruje a odstraňuje text,
mění odsazení a řádkování
v odstavci,
formátuje dokument (ohraničení
stránky, velikost stránky,
orientace)
vloží záhlaví a zápatí dokumentu
vloží a upravuje grafické objekty
a tabulky
struktura
Data, soubor, adresář
Základní typy souborů
Souborový manager
Komprese dat
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem,
vytvoří nový sešit, přepíná mezi
otevřenými sešity,
vloží čísla, datum a text do buňky,
edituje data v buňce tabulky,
třídění dat,
matematické operace – vestavěné
funkce,
zformátuje buňky,
znázorní data pomocí diagramu a
grafu,
příprava dat pro tisk
volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání požadovaných
informací,
získává informace z otevřených
zdrojů, ovládá jejich vyhledávání
Tabulkový procesor
Textový procesor
Nový dokument a jeho
formát
Úprava dokumentu –
formátování podle
předlohy
Typografická pravidla
Samostatná práce –
zpracování návrhu a
realizace dokumentu
Formát: odstavec, sloupce,
písmo, iniciála
Tabulka: vložit a
zformátovat tabulku
Úpravy: vkládání,
kopírování, najít, nahradit
za
Zobrazit: záhlaví a zápatí
dokumentu
Vložit: obrázek (klipart,
wordart, automatické tvary,
obrázek ze souboru)
6
leden - únor
8
březen
duben
Základy práce
s tabulkovým procesorem
Buňka, pracovní list
Vzorce a funkce
Diagramy a grafy
Celosvětová počítačová
síť – Internet
Informace a práce
s informacemi
Vyhledávání informací a
141
průběžně
5
leden
červen
včetně použití filtrování.
kopírování do textového a
tabulkového procesoru
Vyhledávání praktických
informací na Internetu
142
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hod. týdně, celkem 33 hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- automatizuje si práci s textovým
procesorem,
- vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty,
-
ovládá vestavěné a vlastní funkce,
vyhledává, filtruje a třídí data,
řeší úlohy za použití přiměřené
míry abstrakce,
-
rozumí základním pojmům
souvisejícím s uchováváním dat,
vytvoří a uloží tabulku,
používá formuláře pro vkládání,
úpravu a smazání záznamu,
filtruje data,
-
Textový procesor
Zpracovává dokumenty
podle vlastního návrhu i
podle předlohy
Práce se šablonami
styly
Automatické opravy
Sledování změn
Tabulkový procesor
Vestavěné funkce
Vlastní funkce
Databáze – vyhledávání,
filtrování a třídění dat
Řešení matematických,
statistických a
ekonomických úloh
Databáze v praktickém
užití
Základní pojmy
Hromadná korespondence
v textovém procesoru
Počet hodin
Orientační
rozpis
4
Září
říjen
6
říjen
listopad
6
listopad
leden
4
leden
únor
3
březen
Práce v LAN
-
-
-
-
-
chápe specifika práce v síti včetně
rizik,
využívá síťových zařízení (tiskne
na síťové tiskárně),
uloží data na společný disk,
rozumí omezení oprávnění práce
v LAN,
ovládá běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat,
uvědomuje si rizika a omezení
spojená s používáním výpočetní
techniky,
dodržuje bezpečnost práce s daty,
chápe význam antivirových
programů,
uvědomuje si nutnost ochrany
autorských práv, porušení chápe
jako trestný čin
Lokální počítačové sítě
Význam a funkce LAN
Počítačová síť, server,
pracovní stanice.
Uživatel, administrátor,
správce
Připojení k síti a její
nastavení
Specifika práce v síti,
sdílení dokumentů a
prostředků
Prostředky zabezpečení
dat, ochrana dat,
autorská práva
Prostředky zabezpečení dat
před zneužitím
Ochrana dat před zničením
Problematika virů,
antivirové programy
Ochrana autorských práv
orientuje se v získání informací,
informace třídí, analyzuje,
Celosvětová počítačová
síť – Internet,
143
10
Průběžně
-
-
vyhodnocuje,
chápe a rozlišuje mezi pojmy
Internet a www,
rozumí struktuře webových adres,
změní domovskou stránku
webového prohlížeče,
používá záložky,
rozesílá e-maily více adresátům,
předá e-mailouvou zprávu
dalšímu adresátovi,
je si vědom možnosti přijetí
nevyžádané pošty a nebezpečí
infekce počítačovými viry
interpretuje získané informace,
orientuje se v získaných
informacích,
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy a naopak
její přijetí a následné ověření.
elektronická komunikace
Informace a práce
s informacemi
Bezpečnostní zásady
E-mail
Organizování e-mailových
zpráv
Vyhledávání webových
stránek
144
říjen
Červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- vybere vhodný SW pro
zpracování grafiky,
- rozezná vektorovou a rastrovou
grafiku,
- vyjmenuje výhody a nevýhody
využití vektorové a rastrové
grafiky,
- určí podle koncovky grafického
souboru, o který grafický formát
se jedná,
- upraví nebo nakreslí grafický
objekt,
-
-
-
vytvoří novou prezentaci při
použití šablony,
upraví základní volby a nastavení
aplikace,
přidá nový snímek s určitým
rozvržením,
formátuje text a vloží do
prezentace grafické sobory,
animuje snímky,
určí přechod snímků,
vytvoří jednoduché multimediální
dokumenty
upraví základní nastavení panelu
nástrojů,
smaže historii webového
prohlížeče,
kombinuje vyhledávací kritéria
při vyhledávání informací,
stahuje textové, grafické či
zvukové soubory,
komunikuje e-mailem,
chatuje, využívá IP telefonie,
využívá FTP služby.
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
7
září
říjen
13
listopad
únor
7
březen
duben
SW pro práci s grafikou
Aplikační SW využívaný pro
práci s grafikou
Vektorová grafika
Rastrová grafika
Obrázky a grafické soubory
Kreslené objekty
Práce s digitálním
fotoaparátem
Skenování
Prezentace
SW pro tvorbu prezentací
Tvorba prezentace ze šablony
Tvorba vlastní prezentace
Animace a přechod snímků
Tlačítka akcí
Časování
Multimediální dokument
Tvorba dokumentu v němž je
spojena textová, zvuková a
obrazová složka
Multimediální dokument
textového procesoru
Dokument vytvoření v SS pro
tvorbu prezentace
Celosvětová počítačová síť –
Internet, přenosové možnosti
internetu
Práce s Internetem
Webová navigace
Komunikace
E-mailové zprávy
Záznam a uchování textové,
grafické i numerické informace
umožňující rychlé
vyhledávání
Interpretace získaných
informací, prezentace
s ohledem na další uživatele
145
květen
červen
6
+ průběžně
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin )
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
3
září
11
říjen
prosinec
6
leden
únor
7
březen
duben
3
květen
Žák, žákyně:
-
-
-
-
-
Makra
Význam maker
Makra v dokumentech,
rozumí makru jako akci nebo
posloupnosti akcí, které lze využít spuštění makra
Vytvoření makra
k automatizaci úloh,
vytvoření makra zaznamenáváním Kopírování makra a úpravy
Odstranění maker
kroků,
spuštění makra, bezpečnost,
vytvoří jednoduchý HTML
dokument,
navrhne kostru webových stránek,
vytvoří webové stránky za použití
specializovaného SW,
chápe význam redakčních
systémů pro tvorbu webových
stránek,
ovládá základní práce
v databázovém procesu,
vytvoří databázi pomocí
průvodce,
ruční vytvoření databáze,
pohybuje se v tabulce a formuláři,
filtruje data,
vytváří dotazy
upraví a vytiskne sestavy
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro
potřeby řešení konkrétního
problému,
rozumí běžným i odborným
graficky ztvárněným informacím,
- zná programové vybavení
používané ve své profesní oblasti
Tvorba www
HTML dokument
Specializovaný SW pro
tvorbu webových stránek
Základy HTML – členění
dokumentu, odkazy,
seznamy
Redakční systém
Databáze
Databáze a její význam
Základní práce s databází
Vytvoření databáze
Tabulka, vytvoření, hledání
a úpravy v záznamech,
rychlé řazení dat
Formulář
Filtry, dotazy
Tisk sestav
Celosvětová počítačová
síť – Internet
Práce s Internetem, práce
s informacemi
Webová navigace
Komunikace
E-mailové zprávy
Interpretace získaných
informací, prezentace
s ohledem na další
uživatele
Aplikační programové
vybavení
Speciální aplikace
využívané v hotelnictví
a gastronomii
146
Informační a komunikační technologie
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecné cíle předmětu
Moderní technologie jsou součástí každodenního života. S počítačem se každý z nás setkává
v běžném životě. Dovednost pracovat s počítačem se stává novou gramotností, bez níž se
neobejde nikdo. Počítač je již běžným pracovním nástrojem. Pracovních míst, kde se vyžaduje
práce s počítačem, stále v zemích EU přibývá. Znalost informačních technologií je podmínkou
k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Charakteristika učiva
3. ročník:
- základy práce s počítačem,
- operační systém,
- soubory, adresářová struktura,
- počítačová terminologie,
- textový procesor – základní obsluha,
- tabulkový procesor – základní obsluha,
4. ročník:
:
- databáze v praktickém užití,
- práce v LAN,
- autorská práva, ochrana dat.
- SW pro práci s grafikou,
- multimediální dokument,
- prezentace,
- informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet,
- komunikační a přenosové možnosti Internetu,
- tvorba webových stránek.
Učivo navazuje na znalosti a dovedností získané na základní škole. Při výuce se rozvíjí
a prohlubují znalosti a dovednosti žáka v oblasti IT. Učivo pro jednotlivé ročníky je voleno
podle obtížnosti, aby žák dosáhl všech předpokládaných výsledků vzdělávání. Využívá se
přirozeného zájmu dospívajících žáků o informační a komunikační technologie.
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli připraveni k praktickému užití základních dovedností v oblasti informačních
technologií v každodenním životě,
- dokázali využívat služby elektronické komunikace,
- se orientovali ve světě informací, tvořivě pracovali s informacemi a využívali je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě,
- dbali na zdraví a bezpečnost při práci s počítačem,
147
-
ctili autorská práva, neporušovali žádnou právní úpravu ochrany duševního vlastnictví.
Strategie výuky
Metody a formy práce:
- teoreticko-praktická výuka,
- výklad a demonstrace,
- zkušební úlohy a cvičení,
- řešení samostatných úkolů,
- průřezové hodnotící testy se zpětnou vazbou,
- individuální i skupinová práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni za aktivní práci v hodinách, za dodržování potřebných návyků a etiky při
práci. Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol (např. textový dokument) podle předlohy.
Dále jsou hodnoceni za tvůrčí přístup a řešení při zpracování zadaných úkolů.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Rozvoj klíčových kompetencí je zaměřen zejména na kompetenci k učení, kompetenci k řešení
problému a především na kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií. Rozvíjí se i komunikativní kompetence.
Žáci vyhledávají informace na internetu, musí porozumět toku informací, počínaje jejich
vznikem, přenosem, vyhledáním,uložením na médium a zpracováním a praktickým využitím.
Jsou schopni formulovat svůj požadavek na informace a následně informace vyhledat
a zpracovat za pomocí standardního aplikačního programového vybavení. Srovnávají informace
z většího množství informačních zdrojů, vyhodnocují věrohodnost zdroje informací.
Výpočetní techniku používají pro zvýšení efektivnost učení a racionální organizaci práce.
Pracují šetrně s výpočetní technikou, respektují práva duševního vlastnictví při využívání
softwaru.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Student je veden k aktivitě, angažovanosti, schopnosti
adekvátně se jazykově vyjádřit ve styku s úřady, v soukromé i profesní sféře, obhájit svá práva i
práva druhých, argumentovat, hájit se, prosadit správně řešení.
Člověk a životní prostředí - Student je schopen odpovědnosti za své chování a jednání,
aktivně se zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby
řešení environmentálních problémů v dané oblasti, ztotožňuje se s potřebou ochrany životního
prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů.
Člověk a svět práce – Student má odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti a tedy i
vzdělání, je motivován pro kultivaci svého projevu, uvědomuje si význam celoživotního
vzdělávání. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky a dovednosti
v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů. Chápe potřebu soustavného, systematického studia,
odpovědného přístupu k plnění povinností, zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za
předpokladem pro budoucí úspěšné profesní začlenění.
148
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(2 hod. týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- rozhoduje, ve kterých situacích by
mohl být počítač využíván,
- používá počítač a jeho periferie,
- zapne a správně vypne počítač,
počítač restartuje, ukončí
nereagující aplikace,
- nastaví případně změní jazykové
nastavení klávesnice,
- změní konfiguraci pracovní
plochy, nastaví datum a čas,
hlasitost, zobrazení pracovní
plochy,
- rozlišuje rozdílné části oken, okna
pracovní plochy podle potřeby
minimalizuje, zmenšuje, zvětšuje,
mění měřítko, přesouvá a zavírá,
- získá návyky, které mohou
vytvořit dobré pracovní prostředí,
- používá klávesnici a myš,
- využívá nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením
i běžným hardwarem,
- určí technické vybavení (HW),
vyjmenuje všeobecně známá
aplikační programová vybavení,
SW operačního systému,
- rozlišuje různé typy počítačů
(laptop, osobní, PDA) podle
kapacity, rychlosti, ceny
a vhodnosti pro uživatele.
- rozumí pojmu procesor, rychlost
procesoru, paměť.
- ovládá input a output zařízení,
používá zařízení na uchovávání
dat,
- rozlišuje operační a aplikační SW
- ovládá hlavní funkce operačního
systému a uvede příklady
nejčastěji používaných operačních
systémů,
- pracuje s prostředky správy
operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační
systém
- vytvoří adresáře a podadresáře,
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
6
září
5
září
–
říjen
Základy práce
s počítačem
Osobní počítač, principy
fungování počítače
Práce s nastavením
počítače
Nápověda, manuál
Počítačová terminologie
HW, SW, IT
Hlavní části osobního
počítače, periferní zařízení
Vstupní a výstupní zařízení
Základní a aplikační
programové vybavení
Výkon počítače
Operační systém
Aplikačním programová
vybavení a operační systém
Funkce operačního
systému
Příklady operačního
systému
Soubory a adresářová
149
6
5
říjen
-listopad
prosinec
-
-
-
-
kopíruje a přesouvá adresáře
a soubory,
smaže soubor či adresář podle
potřeby,
vytvoří soubor a uloží ho podle
zadané cesty,
orientuje se v běžném systému,
chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení,
má vytvořeny předpoklady učit se
a používat nové aplikace,
odlišuje a rozpozná základní typy
souborů,
vytvoří nový dokument,
dokument uloží a znovu otevře
a upraví podle potřeby,
ovládá typografická pravidla
formátuje text – mění velikost
a typ písma,
kopíruje a odstraňuje text,
mění odsazení a řádkování
v odstavci,
formátuje dokument (ohraničení
stránky, velikost stránky,
orientace)
vloží záhlaví a zápatí dokumentu
vloží a upravuje grafické objekty
a tabulky
struktura
Data, soubor, adresář
Základní typy souborů
Souborový manager
Komprese dat
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem,
vytvoří nový sešit, přepíná mezi
otevřenými sešity,
vloží čísla, datum a text do buňky,
edituje data v buňce tabulky,
třídění dat,
matematické operace – vestavěné
funkce,
zformátuje buňky,
znázorní data pomocí diagramu
a grafu,
příprava dat pro tisk
volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání požadovaných
informací,
získává informace z otevřených
zdrojů, ovládá jejich vyhledávání
Tabulkový procesor
Textový procesor
Nový dokument a jeho
formát
Úprava dokumentu –
formátování podle
předlohy
Typografická pravidla
Samostatná práce –
zpracování návrhu
a realizace dokumentu
Formát: odstavec, sloupce,
písmo, iniciála
Tabulka: vložit
a zformátovat tabulku
Úpravy: vkládání,
kopírování, najít, nahradit
za
Zobrazit: záhlaví a zápatí
dokumentu
Vložit: obrázek (klipart,
wordart, automatické tvary,
obrázek ze souboru)
14
prosinec
únor
18
březen
květen
Základy práce
s tabulkovým procesorem
Buňka, pracovní list
Vzorce a funkce
Diagramy a grafy
Celosvětová počítačová
síť – Internet
Informace a práce
s informacemi
Vyhledávání informací
150
průběžně
12
leden
červen
včetně použití filtrování.
a kopírování do textového
a tabulkového procesoru
Vyhledávání praktických
informací na Internetu
151
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hod. týdně, celkem 60 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- rozumí základním pojmům
souvisejícím s uchováváním dat,
- vytvoří a uloží tabulku,
- používá formuláře pro vkládání,
úpravu a smazání záznamu,
- filtruje data,
Učivo
Databáze v praktickém
užití
Základní pojmy
Hromadná korespondence
v textovém procesoru
Počet hodin
Orientační
rozpis
8
září
10
říjen
listopad
6
prosinec
Práce v LAN
-
-
-
-
-
chápe specifika práce v síti včetně
rizik,
využívá síťových zařízení (tiskne
na síťové tiskárně),
uloží data na společný disk,
rozumí omezení oprávnění práce
v LAN,
ovládá běžné prostředky online
a offline komunikace a výměny
dat,
uvědomuje si rizika a omezení
spojená s používáním výpočetní
techniky,
dodržuje bezpečnost práce s daty,
chápe význam antivirových
programů,
uvědomuje si nutnost ochrany
autorských práv, porušení chápe
jako trestný čin
orientuje se v získání informací,
informace třídí, analyzuje,
vyhodnocuje,
chápe a rozlišuje mezi pojmy
Internet a www,
rozumí struktuře webových adres,
změní domovskou stránku
webového prohlížeče,
používá záložky,
rozesílá e-maily více adresátům,
předá e-mailouvou zprávu
dalšímu adresátovi,
je si vědom možnosti přijetí
nevyžádané pošty a nebezpečí
infekce počítačovými viry
interpretuje získané informace,
orientuje se v získaných
Lokální počítačové sítě
Význam a funkce LAN
Počítačová síť, server,
pracovní stanice.
Uživatel, administrátor,
správce
Připojení k síti a její
nastavení
Specifika práce v síti,
sdílení dokumentů
a prostředků
Prostředky zabezpečení
dat, ochrana dat,
autorská práva
Prostředky zabezpečení dat
před zneužitím
Ochrana dat před zničením
Problematika virů,
antivirové programy
Ochrana autorských práv
Celosvětová počítačová
síť – Internet,
elektronická komunikace
Informace a práce
s informacemi
Bezpečnostní zásady
E-mail
Organizování e-mailových
zpráv
Vyhledávání webových
stránek
152
průběžně
12
prosinec
květen
-
-
-
-
-
informacích,
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy a naopak
její přijetí a následné ověření.
vybere vhodný SW pro
zpracování grafiky,
rozezná vektorovou a rastrovou
grafiku,
vyjmenuje výhody a nevýhody
využití vektorové a rastrové
grafiky,
určí podle koncovky grafického
souboru, o který grafický formát
se jedná,
upraví nebo nakreslí grafický
objekt,
vytvoří novou prezentaci při
použití šablony,
upraví základní volby a nastavení
aplikace,
přidá nový snímek s určitým
rozvržením,
formátuje text a vloží do
prezentace grafické sobory,
animuje snímky,
určí přechod snímků,
vytvoří jednoduchý HTML
dokument,
navrhne kostru webových stránek,
vytvoří webové stránky za použití
specializovaného SW,
chápe význam redakčních
systémů pro tvorbu webových
stránek,
SW pro práci s grafikou
Aplikační SW využívaný
pro práci s grafikou
Vektorová grafika
Rastrová grafika
Obrázky a grafické
soubory
Kreslené objekty
8
únor
březen
10
duben
6
květen
Práce s digitálním
fotoaparátem
Skenování
Prezentace
SW pro tvorbu prezentací
Tvorba prezentace ze
šablony
Tvorba vlastní prezentace
Animace a přechod snímků
Tlačítka akcí
Časování
Tvorba www
HTML dokument
Specializovaný SW pro
tvorbu webových stránek
Základy HTML – členění
dokumentu, odkazy,
seznamy
Redakční systém
153
Účetnictví a daně
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle předmětu
S vyučovacím předmětem účetnictví se setkávají nejen studenti obchodních akademií, ale všech
odborných škol, které jsou zaměřeny na podnikání a obchod i služby.
Vyučovací předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a poskytuje znalosti principů účtování
a vedení daňové evidence. Zvládnutí učiva je předpokladem pro vytvoření ucelené představy
o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením.
Žáci se učí účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě,
rozdělení a použití výsledku hospodaření. Žáci se také seznámí s obsahem účetních výkazů
a daňových přiznání.
Cílem studia je získat dovednosti a návyky potřebné k vedení účetnictví a daňové evidence,
orientovat se v účetních normách, zákonu o účetnictví a daňových zákonech.
Charakteristika učiva
3. ročník:
- vymezení účetnictví a daňové evidence,
- finanční prostředky podniku,
- zásoby,
- DPH,
- dlouhodobý majetek.
4. ročník:
- zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky,
- náklady a výnosy, hospodářský výsledek,
- kapitálové účty,
- daňová soustava,
- daňová evidence,
- výkaznictví a ekonomická statistika.
Mezipředmětové vztahy
Učivo má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem vyučovacích
Ekonomika a podnikání a Základy práva.
154
předmětů
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot
Výuka je směřována k tomu, aby žáci znali teoretické poznatky vycházející ze současného
stavu účetnictví a uměli prakticky zpracovávat účetnictví, od prvotních účetních záznamů až po
účetní závěrku a uzávěrku.
Absolvent získá dovednosti a návyky potřebné k vedení účetnictví, orientuje se v účetních
normách, daňových zákonech, zákonu o účetnictví.
Žáci umí:
• sestavit účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát)
• účtovat stálá aktiva,
• účtovat o zásobách,
• evidovat a následně zúčtovávat pohledávky a závazky,
• účtovat o mzdách a daních,
• účtovat na kapitálových účtech,
• účtovat náklady a výnosy podniku,
• zúčtovat a rozdělit hospodářský výsledek,
• vést účetní knihy (hlavní kniha, účetní deník),
• vyhotovit a evidovat účetní a daňové doklady,
• stanovit základ daně a výši daňové povinnosti.
Dále má schopnost vytvářet vnitřní předpisy zajišťující, že účetní informace budou podávat
skutečný obraz o hospodářských výsledcích organizace. Je schopen věrně, pravdivě připravovat
podklady pro plnění zákonných povinností organizace. Umí také aplikovat znalosti daňových
předpisů, vypočítat daň z příjmů fyzických i právnických osob, stanovit odvod DPH.
Strategie výuky
Metody a formy práce:
- teoreticko-praktická výuka,
- výklad,
- zkušební úlohy a cvičení,
- řešení samostatných úkolů,
- průřezové hodnotící testy se zpětnou vazbou,
- individuální i skupinová práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni především za praktické zpracování účetních příkladů. Hodnotí se
za zvládnutí účetních principů při řešení úloh. Žáci zpracovávají podle zadání příklady do
hlavní knihy a účetního deníku. Hodnotí se správné účtování a také případné hospodářské
výpočty.
Ověřuje se také schopnost „čtení“ z účetnictví, kdy žák doplňuje texty účetních operací
a účetní doklady podle předložených předkontací.
Při hodnocení se přihlíží na schopnost pracovat s povolenými pomůckami – účtový rozvrh,
daňové zákony apod.
155
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Rozvoj klíčových kompetencí je zaměřen zejména na kompetenci k učení a kompetenci k řešení
problému.
Značně se rozvíjí také Kompetence k pracovnímu uplatnění
a podnikatelským aktivitám.
Žáci si uvědomují potřebu celoživotního vzdělávání, získávají dovednosti pro budování
a rozvoj své profesní kariéry.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti - Žák je veden k aktivitě, angažovanosti, schopnosti
adekvátně se jazykově vyjádřit ve styku s úřady, v soukromé i profesní sféře, obhájit svá práva i
práva druhých, argumentovat, hájit se, prosadit správně řešení.
Člověk a životní prostředí - Žák je schopen odpovědnosti za své chování a jednání, aktivně se
zajímá o současné globální, regionální a lokální problémy, možnosti a způsoby řešení
environmentálních problémů v dané oblasti, ztotožňuje se s potřebou ochrany životního
prostředí a ochranou svého zdraví i svých spoluobčanů.
Člověk a svět práce – Žák má odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti a tedy
i vzdělání, je motivován pro kultivaci svého projevu, uvědomuje si význam celoživotního
vzdělávání. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky a dovednosti
v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů. Chápe potřebu soustavného, systematického studia,
odpovědného přístupu k plnění povinností, zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za
předpokladem pro budoucí úspěšné profesní začlenění.
Informační a komunikační technologie - Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení, komunikační prostředky a pracovat s informacemi. které využije při zpracování
referátů, seminárních prací a jejich prezentování.
156
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin )
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
1
září
3
září
1
říjen
2
říjen listopad
Žák/žákyně:
-
-
-
-
-
-
-
charakterizuje předmět účetnictví
a vymezí základní pojmy,
charakterizuje předmět daňové
evidence,
vymezí okruh osob vedoucích
daňovou evidenci a účetnictví,
zná podstatu účetnictví a jeho
úlohu při řízení podniku,
vyhotovuje účetní doklady,
ověřuje náležitosti, zajišťuje oběh,
archivaci,
vyjmenuje knihy používané
obvykle pro vedení daňové
evidence a účetnictví
schematicky sestaví rozvahu,
otevře rozvahové účty na začátku
účetního období.
1. Vymezení účetnictví
a daňové evidence
-
-
-
základní pojmy
právní úprava
účetnictví a daňové
evidence
úvod do účetnictví
účetní doklady a
knihy
-
majetek podniku a jeho
krytí
rozvaha
-
základy účetnictví
typy účtů, otvírání účtů
účtuje o pokladně na základě
příjmových a výdajových
dokladů,
vyhotovuje pokladní doklady,
vede pokladní knihu,
účtuje na základě bankovního
výpisu,
účtuje o ceninách,
účtuje o bankovních úvěrech.
2. Finanční prostředky
podniku – účtová třída 2
- finanční účty
- pokladna
- bankovní účty
- ceniny
- peníze na cestě
- bankovní úvěry
vypočítá pořizovací cenu zásob,
orientuje se v procesu přijímání
zásob na sklad včetně veškeré
písemné evidence,
vyhotoví příjemku a výdejku,
pracuje s dodacími listy,
účtuje o materiálu,
účtuje o nákupu a prodeji zboží,
vyplní skladní kartu na základě
příjemek a výdejek,
ovládá proces inventarizace a
zúčtování inventarizačních
rozdílů,
řeší problematiku nekvalitní
dodávky a reklamace,
3. Zásoby nakupované –
účtová třída 1
- nakupované zásoby –
materiál a zboží,
- způsoby účtování a
oceňování zásob,
- účtování o materiálu a
zboží způsobem A
- účtování o materiálu a
zboží způsobem B
- inventarizační rozdíly
- reklamace před úhradou a
po úhradě
- pořízení v rámci EU
- pořízení mimo EU,
problematika cla
157
2
2
2
2
2
listopad
prosinec
leden
únor
únor
-
nákup v rámci EU i v zahraničí.
-
zná sazby DPH,
vymezí náležitosti daňových
dokladů,
vypočítá DPH na vstupu, na
výstupu a následně daňovou
povinnosti (nadměrný odpočet),
účtuje DPH na vstupu a výstupu,
orientuje se ve vztazích mezi
plátci a neplátci DPH.
4. DPH
- DPH v soustavě daní
- poplatník a plátce
- sazby DPH
- výpočet DPH
- účtování DPH
účtuje o zásobách vlastní výroby,
5. Zásoby vlastní výroby
- druhy zásob vlastní
výroby,
- účtování zásob vlastní
výroby způsobem A i B
6. Dlouhodobý majetek
- druhy dlouhodobého
majetku,
- způsoby pořízení
majetku,
- oceňování majetku,
- výpočet daňových a
účetních odpisů
- účtování o hmotném a
nehmotném majetku
podniku – pořízení,
odpisování a vyřazení
majetku.
-
-
-
-
-
charakterizuje hmotný majetek,
účtuje o pořízení a převzetí
majetku,
zařadí majetek do odpisových
skupin podle Zákona o daních
z příjmů, vypočítá odpisy
dlouhodobého majetku –
rovnoměrně i zrychleně,
počítá oprávky a zůstatkovou
cenu majetku,
vyhotoví inventární kartu
dlouhodobého majetku,
účtuje o odpisech neuteku,
účtuje o vyřazení dlouhodobého
majetku.
158
4
březen
4
duben
1
1
3
3
květenčerven
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hod. týdně, celkem 60 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák/ žákyně:
- uvede přehled nejtypičtějších
pohledávek a závazků
podnikatele,
- vyhotoví fakturu a zachytí ji
v knize vystavených faktur,
- likviduje přijaté faktury a zachytí
ji v knize přijatých faktur,
- zachytí hotovostní a
bezhotovostní úhrady faktura
provede jejich párování
s fakturami,
- účtuje vydané a přijaté faktury a
jejich úhrady,
- účtuje o dalších pohledávkách a
krátkodobých závazcích,
- účtuje o závazcích a
pohledávkách zejména u
zaměstnanců, pojišťoven a
finančního úřadu,
-
-
-
-
-
Učivo
1. Zúčtovací vztahy –
účtová třída 3
- účtování přijatých a
vydaných faktur,
- zálohy a jejich účtování,
- směnky v účetnictví,
- účtování daní a dotací
Počet hodin
2
2
2
2
Orientační
rozpis
září - říjen
2. Základy mzdového
účetnictví
-
výpočet mzdy,
účtování mezd,
základy mzdového
účetnictví
uvede členění nákladů a výnosů
podnikatele – účetní a daňový
pohled,
účtuje o nákladech a výnosech
ve finančním účetnictví,
provede uzávěrku nákladových a
výnosových účtů, zjistí účetní
hospodářský výsledek,
chápe význam časového rozlišení,
3. Náklady, výnosy,
hospodářský výsledek –
účtová třída 5
- účtování nákladů
a výnosů,
- analytická evidence
nákladů,
- daňová účinnost
nákladů a výnosů
- hospodářský výsledek
- význam časového
rozlišení, účtování
leasingu
charakterizuje složky vlastního
kapitálu,
účtuje o vlastním kapitálu
v obchodních společnostech,
účtuje o základním kapitálu
v obchodních společnostech,
účtuje o rezervách,
účtuje další dlouhodobé závazky,
uvede možnosti rozdělení zisku a
úhrady ztráty v obchodních
společnostech a družstvu,
účtuje o rozdělení zisku a úhradě
4. Kapitálové účty
- účtování u různých
právních forem
podnikání (s. r. o., a.s.,
individuální podnikatel,
další právní formy
podnikání)
- hospodářský výsledek
a jeho dělení
- rezervy
- dlouhodobé závazky
159
6
říjen
8
listopad
8
prosinec leden
ztráty.
-
-
-
-
-
-
-
charakteristika přímých a
nepřímých daní,
vymezení základních pojmů –
poplatník, plátce, zdaňovací
období, sazba daně,
vypočítá daň z příjmů
právnických a fyzických osob,
vyhotoví daňové přiznání
transformuje hospodářský
výsledek na základ daně z příjmů
a vypočítá daň z příjmů,
zálohy na daň z příjmů a termíny
jejich splatnosti,
stanoví zálohy na daň silniční
a termíny jejich splatnosti,
vypočítá daň silniční a vyhotoví
daňové přiznání k dani silniční.
5. Daňová soustava
- hospodářský výsledek
a základ daně z příjmů,
- daňové přiznání,
- silniční daň
popíše jednotlivé činnosti
související s provedením
inventarizace,
provede dokladovou inventarizaci
bankovních účtů, pohledávek
a závazků,
vyčíslí inventarizační rozdíly
a zaúčtuje je,
uzavře rozvahové a výsledkové
účty,
vypočítá výsledek hospodaření,
sestaví a uzavře účet zisků a ztrát,
je seznámen se základy
ekonomické
statistiky.
předmět daňové evidence, vymezí
okruh osob vedoucích daňovou
evidenci,
charakterizuje hmotný majetek
v daňové evidenci,
sestaví přehled majetku a závazků
v daňové evidenci,
vypočítá daň z příjmů u fyzických
osob.
6. Účetní závěrka
a uzávěrka
- závěrkové operace
- uzavření účtů
- výpočet hospodářského
výsledku,
- finanční analýza
8
3
1
3
3
únor březen
březen duben
7. Daňová evidence
-
knihy daňové evidence
příjmy a výdaje daňově
účinné a nedaňové
zjištění základu daně
výpočet daně z příjmů
povinnosti OSVČ
vyúčtování záloh
-
160
12
duben květen
Účetnictví a daně
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle předmětu
S vyučovacím předmětem účetnictví a daně se setkávají nejen studenti obchodních akademií,
ale všech odborných škol, které jsou zaměřeny na podnikání a obchod i služby.
Vyučovací předmět rozvíjí ekonomické myšlení žáků a poskytuje znalosti principů účtování a
vedení daňové evidence. Zvládnutí učiva je předpokladem pro vytvoření ucelené představy
o vztahu mezi ekonomickou realitou a jejím číselným vyjádřením.
Žáci se také seznámí se základy účtování a s obsahem účetních výkazů a daňových přiznání.
Cílem studia je získat základy vedení účetnictví a daňové evidence.
Charakteristika učiva
4. ročník:
- vymezení účetnictví a daňové evidence,
- základy účtování, typy účtů, účetní doklady, účetní výkazy,
- majetek podniku,
- DPH,
- zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky,
- náklady a výnosy, hospodářský výsledek,
- daňová soustava,
- daňová evidence.
Mezipředmětové vztahy
Učivo má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem vyučovacích
Ekonomika a podnikání a Základy práva.
předmětů
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot
Výuka je směřována k tomu, aby žáci znali teoretické poznatky vycházející ze současného
stavu účetnictví a daní a dokázali poznatky aplikovat do praxe.
Absolvent se orientuje v účetních normách, daňových zákonech, zákonu o účetnictví.
Žáci umí, zvládne:
• sestavit účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát)
• základy účtování o majetku podniku,
• evidovat a následně zúčtovávat pohledávky a závazky,
• účtovat o mzdách a daních,
• účtovat na kapitálových účtech,
• účtovat náklady a výnosy podniku,
161
•
•
•
vést účetní knihy (hlavní kniha, účetní deník),
vyhotovit a evidovat účetní a daňové doklady,
stanovit základ daně a výši daňové povinnosti.
Umí
také aplikovat znalosti daňových předpisů, vypočítat daň z příjmů fyzických
i právnických osob, stanovit odvod DPH.
Strategie výuky
Metody a formy práce:
- teoreticko-praktická výuka,
- výklad,
- zkušební úlohy a cvičení,
- řešení samostatných úkolů,
- průřezové hodnotící testy se zpětnou vazbou,
- individuální i skupinová práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni především za praktické zpracování účetních příkladů. Hodnotí se
za zvládnutí účetních principů při řešení úloh. Žáci zpracovávají podle zadání příklady
do hlavní knihy a účetního deníku. Hodnotí se správné účtování a také případné hospodářské
výpočty.
Při hodnocení se přihlíží na schopnost pracovat s povolenými pomůckami – účtový rozvrh,
daňové zákony apod.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Rozvoj klíčových kompetencí je zaměřen zejména na kompetenci k učení a kompetenci k řešení
problému. Značně se rozvíjí také Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským
aktivitám.
162
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin )
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
1
září
2
září
3
září - říjen
3
říjen listopad
4
listopad prosinec
2
leden
Žák/žákyně:
-
-
-
-
-
-
-
-
charakterizuje předmět
účetnictví a vymezí základní
pojmy,
vymezí okruh osob vedoucích
daňovou evidenci a účetnictví,
zná podstatu účetnictví a jeho
úlohu při řízení podniku,
vyhotovuje účetní doklady,
ověřuje náležitosti, zajišťuje
oběh, archivaci,
vyjmenuje knihy používané
obvykle pro vedení daňové
evidence a účetnictví
schematicky sestaví rozvahu,
otevře rozvahové účty na
začátku účetního období,
2. Vymezení účetnictví
a daňové evidence
-
-
-
základní pojmy
právní úprava
účetnictví a daňové
evidence
účetní doklady
a knihy
-
majetek podniku a jeho
krytí
rozvaha
-
základy účetnictví
typy účtů, otvírání účtů
účtuje o pokladně na základě
příjmových a výdajových
dokladů,
vyhotovuje pokladní doklady,
vede pokladní knihu,
účtuje na základě bankovního
výpisu,
zná druhy cenin,
dlouhodobé a krátkodobé úvěry,
2. Finanční prostředky
podniku – účtová třída 2
- pokladna
- bankovní účty
- ceniny
- peníze na cestě
- bankovní úvěry
orientuje se v procesu přijímání
zásob na sklad včetně veškeré
písemné evidence,
vyhotoví příjemku a výdejku,
pracuje s dodacími listy,
účtuje o materiálu,
účtuje o nákupu a prodeji zboží,
vyplní skladní kartu na základě
příjemek a výdejek,
ovládá proces inventarizace
a zúčtování inventarizačních
rozdílů,
3. Zásoby nakupované –
účtová třída 1
- nakupované zásoby –
materiál a zboží,
- způsoby účtování
a oceňování zásob,
inventarizace
zná sazby DPH,
vymezí náležitosti daňových
dokladů,
vypočítá DPH na vstupu, na
výstupu a následně daňovou
4. DPH
- DPH v soustavě daní
- poplatník a plátce
- sazby DPH
- výpočet DPH
163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
povinnosti (nadměrný odpočet),
účtuje DPH na vstupu a výstupu,
- účtování DPH
charakterizuje hmotný majetek,
účtuje o pořízení a převzetí
majetku,
zařadí majetek do odpisových
skupin podle Zákona o daních
z příjmů, vypočítá odpisy
dlouhodobého majetku –
rovnoměrně i zrychleně,
počítá oprávky a zůstatkovou
cenu majetku,
vyhotoví inventární kartu
dlouhodobého majetku,
účtuje o odpisech neuteku,
účtuje o vyřazení dlouhodobého
majetku.
5. Dlouhodobý majetek
- druhy dlouhodobého
majetku,
- způsoby pořízení
majetku,
- oceňování majetku,
- výpočet daňových
a účetních odpisů
- účtování o hmotném
a nehmotném majetku
podniku
uvede přehled nejtypičtějších
pohledávek a závazků
podnikatele,
vyhotoví fakturu a zachytí ji
v knize vystavených faktur,
likviduje přijaté faktury a zachytí
ji v knize přijatých faktur,
zachytí hotovostní a
bezhotovostní úhrady faktura
provede jejich párování
s fakturami,
účtuje vydané a přijaté faktury
a jejich úhrady,
účtuje o závazcích
a pohledávkách zejména u
zaměstnanců, pojišťoven
a finančního úřadu,
6. Zúčtovací vztahy –
účtová třída 3
- účtování přijatých
a vydaných faktur,
uvede členění nákladů a výnosů
podnikatele – účetní a daňový
pohled,
účtuje o nákladech a výnosech
ve finančním účetnictví,
provede uzávěrku nákladových
a výnosových účtů, zjistí účetní
hospodářský výsledek,
7. Náklady, výnosy,
hospodářský výsledek –
účtová třída 5
- účtování nákladů
a výnosů,
- daňová účinnost
nákladů a výnosů
- hospodářský výsledek
charakteristika přímých a
nepřímých daní,
vymezení základních pojmů –
poplatník, plátce, zdaňovací
období, sazba daně,
vypočítá daň z příjmů
5. Daňová soustava
- hospodářský výsledek
a základ daně z příjmů,
- přehled daní,
4
únor
- účtování daní a dotací
březen
2
164
2
březen
3
duben
právnických a fyzických osob,
-
-
předmět daňové evidence, vymezí
okruh osob vedoucích daňovou
evidenci,
charakterizuje hmotný majetek
v daňové evidenci,
sestaví přehled majetku a závazků
v daňové evidenci,
vypočítá daň z příjmů u fyzických
osob.
7. Daňová evidence
-
knihy daňové evidence
příjmy a výdaje daňově
účinné a nedaňové
zjištění základu daně
výpočet daně z příjmů
povinnosti OSVČ
vyúčtování záloh
165
4
duben květen
Ekonomika a podnikání
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu
Ekonomika a podnikání má umožnit žákům rozvíjet jejich ekonomické myšlení, vést je
k hospodárnému jednání a propojování učiva s ostatními ekonomickými předměty jako
marketing, management, účetnictví a právo. Žáci získávají základní teoretické poznatky a to
nejen z oblasti mikroekonomie, ale také makroekonomických ukazatelů, jež umožňují žákům
posuzovat stav národního hospodářství daného státu. Učí žáky uplatňovat ekonomickou
efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně v souladu s etikou podnikání.
Předává vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, financování podniku, finančním trhu,
hospodářské politice a světové ekonomice. Žákům také umožňuje, osvojovat si ekonomické
dovednosti, které pak využívají v praxi.
Charakteristika učiva
Učivo ekonomiky a podnikání zahrnuje tematické celky, které jsou rozděleny do pěti
základních bloků.
1. Cíle a základy hospodaření: Žák objasní, správně používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy, vysvětlí průběh výrobního procesu a jeho jednotlivých části.
Vypočítá základní ekonomický ukazatel efektivnosti a v případě jeho negativního
výsledku pro podnik navrhne patřičná opatření. Graficky znázorní základní vztahy
tržního mechanismu a popíše důkladně problematiku ekonomické rovnováhy
a nerovnováhy.
2. Podnikání a podnikové činnosti: Žáci získávají znalosti z obchodního práva
(například: právní formy podnikání, obchodně závazkové vztahy, založení a zrušení
podniku) a živnostenského práva. Osvojují si vědomosti a dovednosti o podniku,
podnikání a podnikových činnostech (zajišťování oběžného a dlouhodobého majetku
a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti).
-
Žák vysvětlí základní pojmy z oblasti podnikání a aplikuje je na konkrétních
příkladech
Vymezí podnikání, charakterizuje jednotlivé právní formy a s pomocí
živnostenského zákona zjistí podmínky pro provozování živností
166
-
-
Objasní podstatu základních podnikových činností, jejich význam pro jednotlivé
podnikatelské subjekty a vysvětlí význam jednotlivých výrobních faktorů, včetně
jejich členění
Rozpozná rozdíl mezi dlouhodobým a oběžným majetkem, jejich způsobem
pořízení, hospodaření a odepisování
3. Základy finančního hospodaření podniku: Informace získané z oblasti finančního
hospodaření rozvíjí kompetence k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky.
Seznamuje žáka s problematikou zakladatelského rozpočtu, výsledku hospodaření,
daňovou problematikou, nákladů, výnosů a jejich spojitost s kalkulacemi.
-
Žák rozpozná rozdíl mezi základními možnostmi financování podniku, náklady,
výnosy a vypočítá základní finanční ukazatele
Provede jednoduchý výpočet ceny, výsledku hospodaření, kritického objemu
produkce
Rozezná rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi
Vysvětlí platební schopnost jednotlivých podnikatelských subjektů
4. Finanční trhy: Na základě zákona o bankách se žáci seznámí s konkrétními produkty
určenými pro privátní a korporátní klientelu, vymezí definici obchodní banky
a podmínky pro její vznik v ČR a EU. Dále umožňuje žákům orientovat se na finančním
a pojistném trhu.
-
Žák používá odbornou terminologii při popisu finančních a pojistných produktů a
služeb
Analyzuje nabízené produkty jak v oblasti bankovnictví, tak i v oblasti
pojišťovnictví
Navrhne řešení diverzifikace rizika při investování na finančním a pojistném trhu
5. Národní a světové hospodářství: Základem je vymezení úlohy státu v tržní ekonomice,
informovat o základních ukazatelích úrovně ekonomiky a opatřeních státu
v hospodářské oblasti. Umožňuje získat představu o úloze mezinárodního obchodu a o
souvislostech národní a světové ekonomiky.
-
Žák vyhledá jednotlivé oblasti odvětví národního hospodářství a vymezí jejich
význam
Vysvětlí nejdůležitější ukazatele vývoje ekonomiky
Objasní důvody existence zahraničního obchodu
Vymezí podstatu EU, odhadne nejvýraznější dopady členství států EU na jejich
ekonomiku
Popíše fungování základních mezinárodních institucí
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
Při výuce ekonomiky a podnikání budou žáci vedeni k tomu, aby:
-
Uměli využívat základní legislativu pro oblast podnikání
Dodržovali zásady etiky podnikání
Dokázali propojovat teoretické poznatky s praxí
Zdokonalovali se v řeči těla a verbální komunikaci
Snažili se nalézat vlastní řešení a doporučení
Podporovali své výsledky práce aktuálními informacemi
Byli schopni analýzy zadaných praktických příkladů a ochotně kladli otázky k dané
problematice
167
-
Využívali a nalézali nové metody práce
Kreativně prezentovali výrobky a služby nabízené jednotlivými sektory národního
hospodářství
Strategie výuky
Předmět ekonomika a podnikání utváří dovednosti řešit problémové situace cestou volby
vhodných metod s využitím teoretických znalostí z výuky a ekonomické praxe. Základem je
fungující interaktivní vztah učitel a žák. Formou přednášek seznámí učitel žáka s učivem.
Učitel klade důraz na odborné vyjadřování žáků, vede ho k práci s odborným tiskem,
internetem a odbornou literaturou. Žáci zpracovávají seminární práce a referáty s využitím
konkrétních příkladů z reálné praxe. Jsou vedeni k diskusi na zadaná odborná témata
a následně vyjadřují své postoje a názory. Dle náročnosti zadaného tématu se upřednostňuje
skupinová práce s využitím výpočetní techniky, aktuálními formuláři a znalostmi studentů
z běžného života. Dle možnosti jsou implementovány do výuky ekonomické hry, exkurze
a přednášky odborníků z praxe, s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata.
Úroveň znalostí žáků jednotlivých ročníků jsou poměřovány účasti na školních
a mimoškolních ekonomických soutěžích a akcích pořádaných různými institucemi.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
-
Známky ze shrnujících testů, které zahrnují konkrétní problematiku. Musí být povinně
napsány, v případě absence doplněny (6 orientačních testů za pololetí).
Známky z ústního zkoušení (maximálně 2 známky za pololetí)
Známky za aktivitu při výkladu nového učiva a opakování učiva již probraného
Dále se hodnotí:
-
Správnost, přesnost a pečlivost při zpracování seminárních prací a referátů
Schopnost výstižné formulace a vlastního doporučení s využitím odborné ekonomické
terminologie
Aktivní účast na ekonomických soutěžích a akcích pořádaných různými ekonomickými
institucemi
Schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty
Aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět
Řádné plnění domácích úkolů
Ve 4. maturitním ročníku preferování ústního zkoušení jako systematickou přípravu na
maturitní zkoušku
168
Přínos předmětu ekonomika a podnikání k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat
Klíčové kompetence
Z hlediska klíčových kompetencí ekonomika a podnikání klade důraz na:
-
Práci s informacemi, porozumění odborného textu či zadání
Zpracovávat jednoduché texty na odborná témata
Volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností
a vědomostí již dříve nabitých
Znalost odborné terminologie
Řešení problému s vlastními doporučeními a návrhy
Rozvíjení pečlivosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti a odpovědnosti
Schopnost se srozumitelně, souvisle a jazykově správně vyjadřovat v mluvených
i psaných projevech
Schopnost obhajovat vlastní názory a respektovat názory druhých
Sledování aktuálního dění v oblasti ekonomiky
Přijímat odborné rady, kritiku a hodnocení dosažených výsledků
Aplikovat základní matematické postupy při řešení ekonomických příkladů
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Cílem je vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je
a kriticky hodnotit. Měli by umět jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních
otázkách, hledat kompromisní řešení.
Člověk a svět práce
Základem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce
a pro budoucí profesní kariéru. Vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv
a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Naučit je pracovat s příslušnými právními
předpisy.
Člověk a životní prostředí
Téma přispívá k rozvíjení dovedností aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za
vlastní rozhodování a jednání, prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti.
Naučit žáky jednat hospodárně a adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické
efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Informační a komunikační technologie
Cílem je naučit žáky využívat základní programové vybavení, komunikační prostředky
a pracovat s informacemi z oblasti národní a světové ekonomiky. Využití těchto informací při
zpracování případových studií. Využít práci s počítačem při prezentacích referátů
a seminárních prací.
Odborná literatura:
J. Švarcová: Ekonomie, CEED Zlín, 2011
J. Bellová, E. Bohanesová, J. Zlámal: Ekonomie nejen k maturitě – Ekonomické výpočty a
projekty, Computer Media, s.r.o. Kralice na Hané, 2008
Klínský, P.: Ekonomika 1, naklad. Fortuna, 2010
Klínský, P.: Ekonomika 2, naklad. Fortuna, 2010
Klínský, P.: Ekonomika 3, naklad. Fortuna, 2010
Klínský, P.: Ekonomika 4, naklad. Fortuna, 2010
169
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1 ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
Cíle a zásady hospodaření
- definice základních
- Aplikuje a definuje základní ekonomické
pojmů ekonomie,
pojmy na příkladech z běžného života
ekonomika a jejich
- Popíše jednotlivé funkce a popíše vývoj
členění
potřeb a uvádí příklady zdrojů
potřeby,
Maslowa
uspokojování potřeb
pyramida potřeb
- Vymezí výrobní faktory pro určité
- statky a služby
činnosti
- výrobní
proces
- Rozpozná hospodárné a nehospodárné
a výrobní faktory
počínání firem
- hospodárnost
- Vypočítá efektivitu podniku
a efektivita
- Znázorní graficky a zdůvodní průběh
- trh a tržní mechanismus
nabídky,
poptávky,
ekonomické
- nabídka,
poptávka,
rovnováhy a nerovnováhy a zjistí
ekonomická rovnováha
příklady z praxe a doloží příklady úlohy
a nerovnováha
státu v tržní ekonomice
Podnik a podnikání
- Základní
pojmy –
podnik, podnikání, FO,
PO, obchodní rejstřík,
- Vysvětlí základní pojmy týkající se
podnikání s využitím současné platné
obchodní
firma,
legislativy
podnikatel…
- Popíše podstatu jednání jménem podniku
jednání
jménem
- Najde možnosti zastupování statutárních
podniku
orgánů
- Subjekty
národního
- Objasni možnosti existence konkurence
hospodářství
na trhu
- Dokonalá a nedokonalá
konkurence
- Hospodářská soutěž
- Výrobní kapacita –
výpočty, teorie,
- Vypočítá a popíše podstatu hrubé mzdy
- podstata a struktura
- Vypočítá a objasní podstatu výrobní
mzdy a její základní
kapacity
výpočet
-
Popíše stručně význam podnikových
činností
-
Rozezná právní formy podnikání a
dovede charakterizovat jejich základní
znaky
Posoudí vhodné právní formy podnikání
ve svém oboru
-
-
Základní
charakteristika
podnikových činností
Sanace podniku
Vznik,
založení,
zrušení
a
zánik
společností
- Členění podniku státní podniky
Vymezí základní povinnosti podnikatele - rozpočtové
vůči státu
a příspěvkové podniky,
nadace,
zájmová
Počet
hodin
Orientační
rozpis
8
září
7
říjen
8
listopad
6
prosinec
6
leden
6
únor
8
březen
-
170
-
-
-
-
Objasní na příkladu postup založení
obchodní společnosti a živnosti
Vyhledá veškerou možnou legislativu
týkající se podnikatelských subjektů
Zdůvodní rozdíl vzniku a založení,
zrušení
a
zániku
příslušného
podnikatelského subjektu
Objasní podstatu družstevní podnikání a
družstevních principů
sdružení,
politické
strany,
Rozpočtové
a
příspěvkové
organizace,
municipální podnikání
Živnostenské podnikání
Základní pojmy týkající
se
obchodních
společností
7
duben
Charakteristika
obchodních společností
6
květen
Družstevní podnikání
4
červen
171
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2 ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
Září
4
říjen
4
listopad
3
prosinec
Hlavní činnost podniku
Vysvětlí a porovná jednotlivé
- Podstata a znaky hlavní činnosti
druhy hlavní činnosti podniku
podniku
Zhodnotí na příkladech průběh
- Členění
výrob
a
jejich
výrobní činností a její jednotlivé
charakteristika
druhy
3
leden
Objasní
podstatu
odbytové
činnosti
Sestaví
plán
odbytu
na
konkrétním příkladu
Rozezná
základní
druhy
odbytových cest a znázorní je
Určí vzájemné vazby mezi
odbytem,
marketingem
a zásobováním
3
Výsledky vzdělávání
Žák:
- Objasní
podstatu
investic
a možnosti investování
- Rozliší základní druhy oběžného
a dlouhodobého majetku
- Provádí základní výpočty –
odpisů, kapacity a jejího využití,
efektivnosti
investic
a zdůvodňuje výsledky
-
-
-
-
-
Učivo
Investiční činnost
- Definice základních pojmů investice, investování, druhy
investic, financování investic
- Rekonstrukce,
modernizace,
pořízení investic
- Majetek
podniku,
členění,
podstata, pořízení, oceňování,
příklady na členění majetku,
- Odpisování – podstata, druhy,
příklady na odpisy
Popíše
jednotlivé
druhy
reprodukce
Popíše
základní
metody
investičního
rozhodování
a analyzuje zůstatkové ceny
a investiční cykly
Ukáže postup pořízení zásob
Objasní podstatu zásobovací
činnosti
Popíše a sestaví plán zásobování
Vypočítá plánovanou spotřebu
materiálu a normu spotřeby
materiálu
Vypočítá ukazatele obratu zásob
Provede
jednoduchý
výběr
dodavatele
Provede
jednoduchý
výběr
dodavatele
Vymezí základní rozdíly mezi
jednotlivými metodami řízení
zásob
Ukáže
rozdíly
mezi
materiálovými toky zásob
Reprodukce DHM – údržba,
oprava, investiční výstavba a její
financování, typy reprodukce,
Investiční rozhodování – analýza
zůstatkových cen a analýza
investičních cyklů
Zásobovací činnost
- Členění zásob
- Zajištění zásobovací činnosti
- Plán zásobování
- Propočty spotřeby materiálu
a velikosti zásob
-
Řízení zásob metodou ABC, just
in time, metoda grafů – příklad
Materiálové
toky
zásob,
evidence zásob
Výpočty zásob
Odbytová činnost
- Podstata odbytu
- Plán odbytu a jeho sestavení
- Přímý a nepřímý odbyt
- Expedice a fakturace
- Hodnocení a evidence odbytu
172
únor
-
-
-
-
-
Rozliší
rozdíly
mezi
maloobchodem
a velkoobchodem a vyhledá
příklady ze současné praxe
Vysvětlí
jednotlivé
formy
prodeje a průběh obchodních
činností
Posoudí dopad restriktivních
opatření na mezinárodní obchod
a popíše podstatu vývozního a
dovozního obchodního případu
Najde pomocí internetu a jiných
zdrojů informací organizace,
které mají vliv na mezinárodní
obchod
Vysvětlí
základní
druhy
integrace a její jednotlivé stupně
Popíše strukturu a fungování EU
Objasní podstatu společného trhu
Vymezí význam vstupu ČR do
EU
Zhodnotí současnou situace
v oblasti celní politiky ČR
Vysvětlí jednotlivé druhy cel
používané v ČR a EU
Zjistí
potřebné
informace
v celním zákoně
Obchodní podniky
- Vznik obchodu
- Členění obchodu
- Velkoobchod, maloobchod
Zahraniční obchod
Členění,
vznik,
formy
zahraničního obchodu
Předmět zahraničního obchodu
- Vývozní obchodní operace
- Dovozní obchodní operace
- WTO – podstata a náplň
Evropská unie
- Integrace
- Vznik EU
- Orgány EU
- ČR a EU
Cla a celní politika
- Definice cla a její historický
vývoj
- Význam a druhy cel
- Celní zákon a jeho rozbor
173
4
březen
3
duben
3
květen
2
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3 ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- Vymezí základní legislativu
týkající se mezd
- Posoudí
na
jednoduchých
příkladech vhodnost použitých
forem mezd
- Vypočte hrubou mzdu, náhrady
mezd, zdanitelnou mzdu, čistou
mzdu,
nemocenské
dávky,
částku k výplatě
-
-
-
-
-
-
-
-
Vysvětlí základní daňové pojmy
Objasní podstatu daňových
principů
Popíše rozdíly mezi přímými
a nepřímými daněmi a jejími
jednotlivými
druhy,
včetně
ekologických daní
Vypočítá DPH a daně z příjmu
FO a PO
Posoudí
dokladů
úplnost
daňových
Sestaví daňové přiznání k dani
z příjmu
Zhodnotí
význam
všech
podkladů
důležitých
pro
podnikatele a jejich podstatu
Navrhne zakladatelský rozpočet
Vysvětlí
průběh
výsledku
hospodaření a popíše jeho
jednotlivé druhy
Navrhne možnosti maximalizace
zisku na praktických příkladech
z praxe
Vymezí
odlišnosti
mezi
jednotlivými druhy nákladů a
graficky znázorní
Ukáže na příkladu náklady
obětované příležitosti a utopené
náklady
Učivo
Mzdy
- Mzdové předpisy
- Složky mezd
- Výpočty mezd
Daňová soustava
- Historický původ a definice daní
- Daňové principy a daňové prvky
- Nepřímé daně – DPH, spotřební
daně
-
Přímé daně – daně z příjmu FO
a PO, majetkové daně
Ekologické daně
Daňové výpočty
Podklady pro podnikatele
- Podnikatelský
plán,
podnikatelský záměr, podnikové
plány, podnikatelský projekt
- Zakladatelský rozpočet
- Příklady
na
zakladatelský
rozpočet
Výsledek hospodaření
- Charakteristika
výsledku
hospodaření
- Funkce zisku, daňový a účetní
zisk, maximalizace zisku
- Rozdílnost mezi pojmy výnosy –
příjmy, náklady – výdaje
- Členění výnosů dle výsledků
hospodaření
- Druhy výsledku hospodaření
Náklady a kalkulace
- Členění nákladů a jejich grafické
vyjádření
- Manažerské pojetí nákladů
- Nákladová
funkce,
činitelé
působící na náklady
- Pojmy související s náklady
a jejich výpočty
- Analýza
bodu
zvratu
–
174
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
4
říjen
4
listopad
2
prosinec
4
leden
3
únor
3
březen
-
-
-
Vypočítá jednotlivé možnosti
analýzy bodu zvratu a graficky
znázorní
Zhodnotí a definuje význam
kalkulací
Objasní podstatu jednotlivých
položek kalkulačního vzorce
Porovná
jednotlivé
druhy
kalkulačních technik
Zdůvodní
význam
všech
kalkulačních technik
Vypočítá
výslednou
cenu
s využitím konkrétního druhu kalkulační techniky
předpoklady, grafické vyjádření,
odvozování vzorců a jejich
využití při výpočtech
Analýza
bodu
zvratu
v homogenní a heterogenní
výrobě
Výpočty bodu zvratu
4
duben
Definice kalkulace, kalkulační
vzorec, kalkulační techniky a
jejich využití
3
květen
Propočty kalkulací
2
červen
175
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4 ročník
(1hodina týdně, celkem 30 hodin)
Učivo
Počet
hodin
Orientačn
í rozpis
Bankovnictví
- Zákon o bankách, definice
banky
- Podmínky pro vznik banky
v ČR a EU
- Základní funkce bank
- Definice a členění bankovní
soustavy
- Peníze
a
jejich
funkce,
ochranné prvky peněz
4
Září
4
říjen
4
listopad
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
Žák:
Určí význam banky pro tržní
ekonomiku
Popíše jednotlivé funkce bank
Objasní princip fungování banky
Zdůvodní
přísnější
regulaci
podnikání bank
Vymezí podmínky pro vznik bank
v ČR a EU
Zhodnotí bankovní trh v ČR
Vymezí kritéria pro členění
bankovní soustavy
Najde všechny fungující banky
s domácím i zahraničním kapitálem
na trhu
Popíše jednotlivé druhy peněz
a jejich základní funkce a rozpozná
základní ochranné prvky bankovek
ČR
Vypočítá kurzy jednotlivých měn
Objasní rozdíl mezi hotovostním
a bezhotovostním platebním stykem
a rozpozná jednotlivé druhy dokladů
Objasní úlohu a význam ČNB
Zdůvodní
použití jednotlivých
nástrojů centrální banky pro vývoj
ekonomiky daného státu
Rozliší jednotlivé druhy finančních
trhů, jeho subjektů
Zhodnotí současný vývoj finančních
trhů
Určí
produkty,
které
jsou
předmětem obchodu na těchto trzích
Objasni podstatu jednotlivých druhů
cenných papírů
Určí význam pojišťovny pro tržní
ekonomiku
Popíše
jednotlivé
činnosti
pojišťoven
Objasní
princip
fungování
a historický vývoj pojišťoven
Vymezí podmínky pro vznik
pojišťoven v ČR
Zhodnotí pojistný trh v ČR
Najde všechny fungující pojišťovny
s domácím i zahraničním kapitálem
na trhu
Popíše činnost vše subjektů
působících v pojišťovnictví a jejich
význam pro pojistný trh
Vymezí kritéria pro členění
pojištění
-
-
Směnárenské operace
Platební styk – tuzemský,
zahraniční
Bankovní produkty a jejich
charakteristika
Centrální banka a její funkce
Finanční trh a jeho struktura –
peněžní a kapitálový, nástroje
finančního trhu
Cenné
papíry
a
jejich
charakteristika
Pojišťovnictví
- Charakteristika pojišťovnictví
a jeho historický vývoj
- Zákon o pojišťovnictví
- Subjekty v pojišťovnictví
- Členění
pojišťění
–
charakteristika
základních
druhů
176
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Objasní
podrobně
fungování
sociálního a zdravotního pojištění
včetně základních postupů pro jejich
zjištění
Popíše jednotlivé druhy pojistných
produktů
Porovná vhodnost užití vlastních
a cizích zdrojů financování
Objasní podstatu finančního řízení
a plánování
Vysvětlí
podstatu
cash-flow
a vypočítá ho
Posoudí možnost užití peněz
s ohledem na výnos a riziko
Financování podniku
- Charakteristika a podstata
finanční činnosti
- Způsoby
financování
–
vlastním, cizím kapitálem,
samofinancování,
zvláštní
druhy financování
- Finanční řízení
- Finanční plánování
- Cash-flow – přímá a nepřímá
metoda
- Výpočty cash-flow
Personální činnost podniku
nabídku - Vymezení pojmu lidské zdroje,
personální řízení, trh práce,
nabídka a poptávka po práci,
nezaměstnanost a její druhy
Zjistí aktuální výši nezaměstnanosti
- Cíle a organizace personální
v ČR
Popíše na konkrétním příkladu
práce
základní
způsoby
získávání - Obsah personální práce
a odměňování zaměstnanců
- Plánování, nábor a hodnocení
Určí kritéria pro výběr zaměstnanců
pracovníků,
- Vzdělávání a rozvoj pracovníků
a jejich možnosti vzdělávání
Popíše
jednotlivé
možnosti - Systém
odměňování
hodnocení zaměstnanců
pracovníků
- Odbory a svazy zaměstnavatelů
Národní hospodářství
- Rozdělení
národního
Vyhledá
příklady
podniků
hospodářství
vybraných
odvětví
národního
- Koloběh
národního
hospodářství
hospodářství
Vysvětlí
hodnotu
ukazatelů
- Měření národního hospodářství
národního hospodářství
– výdajová a důchodová
metoda
Vysvětlí podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
- Státní
rozpočet,
inflace,
obyvatel a na příkladu ukáže jak se
platební bilance
bránit jejím nepříznivým důsledkům
- Působení
státu
v tržní
Objasní význam státu v ekonomice
ekonomice
–
externality,
Rozliší na příkladu jednotlivé
ukazatel čistý ekonomický
příjmy a výdaje státního rozpočtu
blahobyt, regulace cen a mezd
Vysvětlí
význam
platební
a obchodní bilance
- Cíle hospodářské politiky –
Objasní základní cíle hospodářské
definice hospodářské politiky,
politiky a zhodnotí její současný
magický čtyřúhelník
stav
- Lafférová křivka, philipsova
křivka
Znázorní
graficky
a poptávku po práci
177
3
prosinec
4
leden
3
únor
3
březen
3
duben
2
květen
Potraviny a výživa
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
V předmětu se žáci seznámí s potravinami, jejich jakostí, složením a dalšími vlastnostmi
využitelnými při přípravě jídel a nápojů. Seznamují se také se zásadami skladování, ošetřování
potravin a nápojů. Osvojují si zásady racionální výživy, seznamují se s fyziologií lidského
organismu a jeho potřebami. Učí se počítat biologickou a energetickou hodnotu potravin a tyto
znalosti využívají v dalších odborných předmětech. Znají zásady systému HACCAP.
Charakteristika učiva:
Učivo vychází z RVP pro čtyřletý obor Gastronomii, z tematického bloku Výroba a odbyt
v gastronomii. Žáci získávají teoretické znalosti o jednotlivých potravinách, nápojích
i zásadách o hygieně v gastronomických provozech (HACCAP). Znají také základy fyziologie
lidského těla, ovládají zásady správné výživy. Tyto teoretické vědomosti uplatňují především
v technologii, při praktických cvičeních i při odborné praxi.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli připraveni k praktickému využití získaných teoretických vědomostí v oblasti
gastronomi;
- volili vhodné suroviny potřebné k výrobě pokrmů s ohledem na racionální výživu
a moderní trendy při přípravě pokrmů;
- neplýtvali surovinami, využívali sezónní suroviny při přípravě pokrmů;
- dokázali využívat odbornou literaturu a informační a komunikační technologie,
sledovali vývoj a trendy v oblasti přípravy pokrmů;
- dodržovali pravidla BOZP a HACCP;
- Umí vypočítat biologickou a energetickou hodnotu potravin a následně hotových
pokrmů a nápojů.
Strategie výuky:
Učivo je rozděleno do tematických celků, které na sebe navazují. V prvním i druhém ročníku je
učivo jednotlivých tematických celků. Znalosti potravin a nápojů včetně zásad zdravé výživy
využívají v odborných gastronomických předmětech.
178
Metody a formy práce:
- frontální a skupinová výuka, řízený rozhovor, výklad
- praktická samostatná cvičení a úkoly
- demonstrativní metody, názorné vyučování s využitím audiovizuální techniky
- samostatná práce s učebnicí a odborným textem
- odborné výstavy a veletrhy, školení, kurzy, semináře, exkurze
- samostatná práce, řešení problémů, projektové vyučování na dané téma ve spolupráci
s ostatními odbornými předměty
- opakovací metody verbální, písemné, demonstrativní
Hodnocení výsledků žáků:
Žáci jsou hodnoceni
- celkově za aktivní přístup ve výuce v daném období
- za hloubku porozumění danému tématu a učivu a schopnosti využívat získané odborné
vědomosti teoreticky i prakticky ( např. správnou volbu surovin pro technologické
postupy přípravy pokrmů a zpracování surovin
- za zájem žáků o obor a jejich aktivní přístup při plnění úkolů a schopnost zpracovat
zadané úkoly
- za aplikovaní teoretických poznatků při řešení problémů na laboratorních cvičeních
a projektech ( poznání surovin, propočet spotřeby surovin, dodržování BOZP při
zpracování surovin, HACCP apod. ).
Přínos předmětu Potraviny a výživa k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
V souvislosti s vhodnými výukovými strategiemi předmět rozvíjí především:
Kompetence k učení : při práci s odborným textem, vyhledávání a zpracování informací,
informace o možnostech dalšího vzdělávání – kursy, semináře, odborné knihy a časopisy,
k řešení problémů
Sociální kompetence: při práci ve skupině a týmu, při odpovědném plnění svěřených úkolů,
při adaptování se na různé pracovní podmínky
Komunikativní kompetence: při vyjadřovaní, formulování a obhajování svých myšlenek,
postojů a názorů, při diskutování, při respektování názorů ostatních
Personální kompetence: při sledování vývoje v oboru, při efektivní práci a učení, při
využívání praktických i teoretických dovedností, při používání odborné terminologie
Kompetence aplikovat základní matematické postupy: při řešení praktických úkolů, při
výpočtu spotřeby surovin, ve skladovém hospodářství
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií: při
vyhledávání informací a jejich zpracování pro gastronomii, při získávání informací)
V předmětu jsou aplikována především tato průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
- Člověk a životní prostředí
- Člověk a svět práce
- Informační a komunikační technologie
Mezipředmětové vztahy
Předměty mající přínos k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat
- Technologie, Stolničení, Český jazyk a cizí jazyky, Ekonomické předměty, Matematika.
179
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1.ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled v základním
pojmosloví v předmětu
- vysvětlí rozdělení potravin podle
původu
- orientuje se v údajích o složení
potravin, rozlišuje význam
jednotlivých živin v potravinách
- vysvětlí a zdůvodní způsob
skladování jednotlivých druhů
potravin
- orientuje se v pravidlech
hygieny skladování
a manipulace s potravinami
- charakterizuje základní zásady
systém HACCP
- využívá znalostí zásad hygieny,
orientuje se v základech
epidemiologie potravin
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny rostlinného původu
z hlediska druhů
- vysvětlí správný způsob
zpracování potravin ve vztahu
k výživě i k ekonomickému
využití potravin
- objasní použití potravin
rostlinného původu při přípravě
pokrmů
Učivo
Úvod do učiva:
- Základní pojmy:
- Potraviny: rozdělení podle
původu, funkce, význam,
složení potravin
- Jakost potravin:
- Způsoby hodnocení potravin,
skladování a manipulace
s potravinami, hygiena
potravin, obaly
- HACCP-základní pravidla,
kritické body
- Nákazy a otravy z potravin
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září
5
10
5
20
- Živiny:
- bílkoviny, tuky, sacharidy,
vitamíny, nerostné látky,
enzymy, voda, vláknina
- Potraviny rostlinného
původu:
- Ovoce-druhy rozdělení,
použití, výrobky z ovoce
- Zelenina-druhy rozdělení,
použití výrobky ze zeleniny
- Brambory-druhy, výrobky
z brambor
- Obiloviny-druhy, mlýnské
výrobky z obilovin, použití
- Těstoviny-druhy, použití
- Chléb a pečivo-druhy,
použití
- Pochutiny: Koření,
rozdělení, druhy, použití
- Kořenící přípravky a směsi
koření
- Polotovary-směsi pro
přípravu pokrmů
- Kypřící přípravky-druhy,
180
4
říjen
říjen
listopad
prosinec
4
3
4
3
2
leden
4
2
2
2
únor
použití
- Povzbudivé pochutiny:
- čaj, kakao, čokoláda, bylinné
čaje, dochucovací prostředky,
tabulové omáčky
- Cukr, med, umělá sladidla:
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny živočišného původu
- vysvětlí správný způsob využití
z hlediska výživy
- vyzná se v označování potravin
- Charakterizuje jednotlivé druhy
masa a masných výrobků
- Orientuje se ve složení masa
- Vysvětlí dělení jednotlivých
mas a jejich využití při přípravě
pokrmů podle zásad správné
výživy
- Uplatňuje požadavky na
hygieniku při zpracování
a skladování mas a masných
výrobků
- Vysvětlí význam zrání masa pro
další technologické zpracování
- Využívá znalostí o potravinách
a výživě při výběru vhodných
surovin a technologických úprav
pro přípravu pokrmů
Potraviny živočišného původu:
- Mléko, druhy mléka,
mlékárenské zpracování
mléka
- Mléčné výrobky-smetana,
máslo, tvaroh, sýry.
Skladování
- Vejce-druhy, značení vajec,
použití
- Vaječné výrobky
- Maso a masné výrobky:
- Charakteristika masa-druhy
a složení masa, význam ve
výživě
- Jakost masa-jeho zrání
a kažení
- Příčiny kažení masa,
druhotné nákazy masem
- Způsoby konzervace masa
- Hovězí maso:
- charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí
- Telecí maso:
- charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí
- Vepřové maso:
- dělení, charakteristika
- použití jednotlivých částí
- Skopové a jehněčí maso:
- charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí
- Koňské maso:
charakteristika
- Drůbež: charakteristika,
dělení, použití jednotlivých
částí
- Zvěřina: charakteristika,
dělení, použití jednotlivých
částí
- Krev, vnitřnosti, kosti
a střeva:
- charakteristika, využití při
přípravě pokrmů
4
3
7
4
2
2
2
duben
2
8
4
květen
6
3
1
4
3
2
181
únor
březen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Výsledky vzdělávání
- Žák:
- Charakterizuje význam ryb,
oráčů a měkkýšů z hlediska
výživy a tvorby jídelního lístku
- vyzná se v rozdělení nápojů
podle teploty a obsahu alkoholu
- charakterizuje jednotlivé
alkoholické i nealkoholické
nápoje, vysvětlí základní znaky
výroby nápojů
- orientuje se v gastronomických
zásadách při sestavování menu,
doporučí vhodné nápoje k
jednotlivým chodům
- vyzná se v označení nápojů na
etiketách
- vysvětlí správný způsob
skladování a ošetřování
jednotlivých nápojů
- vysvětlí vliv alkoholu na lidské
zdraví v souvislosti se správnou
výživou i se zákonnou úpravou
Učivo
- Ryby sladkovodní
i mořské:
- charakteristika, dělení,
použití
- Korýši, měkkýši,
obojživelníci:
- charakteristika, dělení,
použití
- Masné výrobky:
- druhy, charakteristika
- Nápoje: význam ve výživě.
- Nealkoholické nápoje
teplé:
- káva, čaj, kakao, čokoláda,
mléko.
- Nealkoholické nápoje
studené:
- voda, minerální vody,
ovocné nápoje, ochucené
vody, džusy
- Alkoholické nápoje:
- alkoholové kvašení
- vliv alkoholu na lidské
zdraví
- Pivo:
- suroviny, charakteristika,
druhy, výroba, jakost a vady
piva. Skladování
a ošetřování piva. Sklepní
hospodářství
- Víno:
- charakteristika, druhy,
výroba, vinné pěstitelské
oblasti, ošetřování a školení
vína, posuzování a vady vín
- Lihoviny:
- charakteristika, vady
182
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
3
5
1
8
9
říjen
říjen
listopad
2
4
8
listopad
prosinec
22
prosinec
leden
16
únor
- Žák:
- vysvětlí anatomii trávicího,
vylučovacího ústrojí i nervové
soustavy, krevního a mízního
systém
- vysvětlí princip trávení
a vstřebávání živin
- vysvětlí využití jednotlivých
živin v lidském organismu
- orientuje se v úloze živin pro
zdravý vývoj organismu
- objasní podstatu racionální
výživy
- rozlišuje a charakterizuje hlavní
směry ve výživě
- charakterizuje specifika
stravování vybraných skupin
osob podle různých kritérií
- uvede příklady souvislosti
nesprávných stravovacích
návyků a civilizačních chorob a
dalších poruch s dopadem na
výživu
- zná úlohu dietního stravování,
charakterizuje hlavní typy
léčebných diet
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny vhodné na přípravu
pokrmů s přihlédnutím ke
specifikaci stravování
- orientuje se v odborné literatuře,
vyhledává potřebné údaje a
využívá je ke stanovení
požadovaných hodnot
-
-
-
-
-
Fyziologie výživy:
Trávicí ústrojí a jeho části:
Žlázy s vnitřní sekrecí:
tvorba a úloha trávicích šťáv
význam hormonů
Trávení živin a jejich
vstřebávání
Krevní a mízní systém
Vylučovací ústrojí
Nervová soustava a její vliv
na trávení
Správná výživa a způsoby
stravování:
Zásady racionální výživy:
Druhy stravy: smíšená,
syrová, kyselinotvorná
a zásadotvorná
Alternativní způsoby
stravování
Diferencované stravování –
zásady, výživa dětí
a mladistvých, těhotných
a kojících žen, seniorů,
výživa v různých pracovních
podmínkách
Léčebná výživa-dietní
systém, druhy diet a jejich
využití při stravování
Sestavování jídelníčků dle
zásad pro jednotlivé diety
Stanovení energetické
a biologické hodnoty
pokrmů: tabulky výživových
hodnot potravin
Výživové normativy
Výpočty energetické
a biologické hodnoty
potravin, nápojů a pokrmů
183
2
7
březen
4
3
2
2
duben
2
2
2
4
květen
6
4
4
3
3
červen
Technologie
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu:
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro
výrobu pokrmů a teplých nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů
přípravy pokrmů české kuchyně a typických zahraničních pokrmů, využívání poznatků
o racionální výživě, dietách, alternativních způsobech stravování a mají přehled o nových
trendech v gastronomii.
Žáci se naučí pracovat s vybavením výrobních středisek. Nedílnou součástí okruhu je
uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování
hygienických předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou,
energiemi, nakládání s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven
i k formování estetiky pracovního prostředí. Součástí vzdělávání jsou sociálně
psychologické,komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.
Těžiště jev řešení praktických provozních situací.
Charakteristika učiva:
Učivo bylo vybráno tak, aby žáci získali nezbytné teoretické poznatky, odborné dovednosti
a odborné kompetence pro výrobu pokrmů ve všech typech gastronomických provozů a mohli
se dále profesně rozvíjet. V prvním ročníku je hodinová dotace 3 hodiny týdně, ve druhém
ročníku 1 hodina týdně.
1.ročník
-hygiena a BOZP
- práce s odbornou literaturou
- předběžná úprava potravin
- základní tepelné úpravy
- příprava polévek
- příprava omáček
- příprava příloh
- příprava bezmasých pokrmů
- příprava hotových pokrmů z jatečných mas
184
2. ročník
- příprava hotových pokrmů z drůbeže, zvěřiny a ryb
- příprava jídel na objednávku
- příprava výrobků studené kuchyně
- příprava studených a teplých předkrmů
- příprava moučníků
- příprava pokrmů vhodných pro dietní stravování a diferenciovanou
stravu
- mezinárodní kuchyně a jejich vybrané pokrmy
- nové trendy v gastronomii
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli připraveni k praktickému využití získaných teoretických dovedností a vědomostí
v oblasti výroby pokrmů;
- volili a dodržovali správné technologické postupy, volili vhodné suroviny s ohledem na
racionální výživu a moderní trendy při přípravě pokrmů;
- neplýtvali surovinami, využívali sezónní suroviny při přípravě pokrmů;
- určovali spotřebu surovin, normovali pokrmy a nápoje a správně dávkovali připravené
pokrmy;
- sestavili jídelní lístek a menu k různým příležitostem dle gastronomických pravidel
- doporučili vhodné pokrmy a přílohy k pokrmům pro různé příležitosti a dle požadavků
zákazníka a požadavků na diferencovanou i dietní stravu;
- dokázali využívat odbornou literaturu a informační a komunikační technologie,
sledovali vývoj a trendy v oblasti přípravy pokrmů;
- dodržovali pravidla BOZP a HACCP.
Strategie výuky:
Učivo je rozděleno do tematických celků, které na sebe navazují. V prvním i druhém ročníku je
učivo jednotlivých tematických celků prakticky procvičováno v praktických cvičeních, kde žáci
samostatně připravují konkrétní pokrmy daného tématu, včetně propočtu spotřeby surovin a
dodržování BOZP a HACCP.
Metody a formy práce:
- frontální a skupinová výuka, řízený rozhovor, výklad
- praktická samostatná cvičení a úkoly
- demonstrativní metody, názorné vyučování s využitím audiovizuální techniky
- samostatná práce s učebnicí a odborným textem
- odborné výstavy a veletrhy, školení, kurzy, semináře, exkurze
- samostatná práce, řešení problémů, projektové vyučování na dané téma ve spolupráci
s ostatními odbornými předměty (vánoční den, tematické rauty, zabijačkové hody)
- opakovací metody verbální, písemné, demonstrativní
Hodnocení výsledků žáků:
Žáci jsou hodnoceni
- celkově za aktivní přístup ve výuce v daném období
- za hloubku porozumění danému tématu a učivu a schopnosti využívat získané odborné
vědomosti teoreticky i prakticky ( např. správné technologické postupy přípravy pokrmů
a zpracování surovin, doporučení vhodných pokrmů a příloh k danému tématu,
charakteristika pokrmů apod.).
- za zájem žáků o obor a jejich aktivní přístup při plnění projektů a úkolů a schopnost
zpracovat zadané úkoly a projekty
185
-
za aplikovaní teoretických poznatků při řešení problémů na laboratorních cvičeních
a projektech ( poznání surovin, propočet spotřeby surovin, sepsání žádanky surovin,
sestavení menu, příprava pokrmu dle správného technologického postupu, dodržování
BOZP a HACCP apod. )
Přínos předmětu Technologie k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat:
V souvislosti s vhodnými výukovými strategiemi předmět rozvíjí především:
Kompetence k učení : při práci s odborným textem, vyhledávání a zpracování informací,
informace o možnostech dalšího vzdělávání – kursy, semináře, odborné knihy a časopisy,
k řešení problémů (při zpracování projektů, při sestavování menu a receptur, při volbě
vhodných surovin, strojů a zařízení a nádobí a náčiní
Sociální kompetence: (při práci ve skupině a týmu, při odpovědném plnění svěřených úkolů,
při adaptování se na různé pracovní podmínky )
Komunikativní kompetence (při vyjadřovaní, formulování a obhajování svých myšlenek,
postojů a názorů, při diskutování, při respektování názorů ostatních)
Personální kompetence : (při sledování vývoje v oboru, při efektivní práci a učení, při
využívání praktických i teoretických dovedností, při používání odborné terminologie)
Kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů (při
výpočtu spotřeby surovin, sepisování žádanky surovin, ve skladovém hospodářství)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (při
vyhledávání informací a zpracování projektů a zadaných úkolů, při získávání informací)
V předmětu jsou aplikována především tato průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
- Člověk a životní prostředí
- Člověk a svět práce
- Informační a komunikační technologie
Mezipředmětové vztahy
Předměty mající přínos k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat
- Potraviny a výživa, Stolničení, Český jazyk a cizí jazyk, Ekonomické předměty,
Matematika ,
Odborná literatura:
Brhlík, Romaňuk: Technologie přípravy pokrmů 1.,2., IQ 147, s.r.o., Praha 1996
Vodochodská, Štěpánek: Technologie v kostce, Ratio, 1. vydání dotisk
186
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(3 hodiny týdně, celkem 99 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
− vysvětlí základní úkoly
a povinnosti organizace při
zajišťování BOZP;
− zdůvodní úlohu státního
odborného dozoru nad
bezpečností práce;
− dodržuje ustanovení týkající Úvod do předmětu
se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární
1. Bezpečnost a ochrana
prevence;
zdraví při práci, hygiena
práce, požární prevence
− uvede základní bezpečnostní
- řízení bezpečnosti práce na
požadavky při práci se stroji
pracovišti
a zařízeními na pracovišti
- pracovněprávní
a dbá na jejich dodržování;
problematika BOZP
při obsluze, běžné údržbě
- bezpečnost technických
a čištění strojů a zařízení
zařízení
postupuje v souladu
- základní hygienické
s předpisy a pracovními
předpisy
postupy;
- předpisy na ochranu
− uvede příklady
životního prostředí
bezpečnostních rizik,
− nejčastější příčiny úrazů
a jejich prevenci;
− poskytne první pomoc při
úrazu na pracovišti;
− uvede povinnosti
pracovníka i zaměstnavatele
v případě pracovního úrazu;
2. Práce s odbornou
− pracuje s výživovými
literaturou, recepturami
a technologickými normami,
a předpisy
s hygienickými předpisy
- práce s recepturami
a recepturami pro přípravu
studených, teplých
pokrmů a s odbornou
a dietních pokrmů
literaturou;
- normování pokrmů
− umí samostatně vyhledat
- práce s odbornými
potřebné informace;
publikacemi a časopisy
- 3. Předběžná úprava
− využívá znalosti
základních druhů potravin
o potravinách a výživě při
- opracování potravin
výběru vhodných surovin
rostlinného původu
− orientuje se ve způsobech
- opracování potravin
předběžné úpravy potravin
živočišného původu
- mletí, tření, lisování,
187
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
září
3
září
8
září- říjen
− vysvětlí a charakterizuje
jednotlivé tepelné úpravy,
vysvětlí hlavní zásady při
vaření potravin a při
přípravě zadělávaných
pokrmů
− orientuje se v obecném
postupu a zásadách při
dušení masa, rozlišuje
− druhy základů při dušení
− vysvětlí hlavní zásady při
pečení, zapékání,
gratinování a smažení
− rozlišuje, jakou tepelnou
úpravou jsou jednotlivé
pokrmy připravovány
− vysvětlí význam podávání
různých druhů polévek
z hlediska výživy
a gastronomických pravidel,
orientuje se v recepturách
teplých pokrmů
− rozlišuje různé druhy
polévek
− zná technologické postupy
přípravy polévek
šlehání, kořenění potravin
4. Základní tepelné úpravy,
charakteristika
a způsoby tepelných úprav
- vaření, zadělávání
- dušení
- pečení, gratinování
- smažení
-
význam, rozdělení polévek,
dávkování
vývary a hnědé polévky
zavářky a vložky do polévek
bílé polévky
speciální, studené,
přesnídávkové, ovocné,
pivní, vinné, krajové
a mezinárodní polévky
6. Technologické postupy
přípravy omáček
- význam, použití a základní
rozdělení omáček
- základní hrubé a jemné
omáčky
- technologické postupy
jednotlivých skupin omáček
− charakterizuje a rozlišuje
bezmasé pokrmy podle
základní použité suroviny
− zná technologické postupy
přípravy bezmasých pokrmů
8. Technologické postupy
přípravy bezmasých pokrmů
- význam a rozdělení
- -technologické postupy
jednotlivých skupin
bezmasých pokrmů
−
vysvětlí vhodné použití
jednotlivých částí hovězího
masa při tepelné úpravě
ovládá technologické postupy
pokrmů z hovězího masa a z
vnitřností
říjen listopad
5. Technologické postupy
přípravy polévek
− vysvětlí význam podávání
omáček a rozlišuje rozdělení
omáček podle různých
hledisek
− vysvětlí přípravu
a charakterizuje základní
omáčky dle druhů a jejich
další použití
− zná technologické postupy
jednotlivých omáček
− umí zvolit vhodné přílohy
−
8
9. Technologické postupy
přípravy pokrmů z hovězího
masa a vnitřností
- rozdělení, použití jednotlivých
částí
- technologické postupy pokrmů
188
10
listopadprosinec
6
prosinec
5
únor
11
únor březen
−
−
navrhuje vhodné přílohy
charakterizuje tepelné úpravy
pokrmů z hovězího masa
-
ovládá technologické postupy
pokrmů z telecího
masa dle různých tepelných
úprav
charakterizuje druhy
jednotlivých pokrmů
doplňuje vhodné přílohy
nakládá hospodárně se
surovinami, dodržuje hmotnost
porcí pokrmů při expedici
provádí výpočty spotřeby
surovin
vysvětlí správný postup
přípravy pokrmů podle
tepelných úprav
charakterizuje pokrmy
z hlediska racionální výživy
využívá sezónních surovin při
sestavování
pokrmů
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ovládá technologické postupy
pokrmů z vepřového masa dle
různých tepelných úprav
charakterizuje druhy
jednotlivých pokrmů
doplňuje vhodné přílohy
nakládá hospodárně se
surovinami, dodržuje hmotnost
porcí pokrmů při expedici
provádí výpočty spotřeby
surovin
vysvětlí správný postup
přípravy pokrmů a
z vepřového masa podle
tepelných úprav
charakterizuje pokrmy
z hlediska racionální výživy
využívá sezónních surovin při
sestavování
zná charakteristiku skopového
masa a zásady
technologických úprav
skopového masa
ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů ze
skopového, jehněčího,
kůzlečího a králičího masa
vnitřností
umí volit vhodné přílohy
z hovězího masa připravených
základními tepelnými
úpravami
10. Technologické postupy
přípravy pokrmů z telecího
masa a vnitřností
- rozdělení, použití
jednotlivých částí
- technologické postupy
pokrmů z telecího masa
připravených základními
tepelnými úpravami
11. Technologické postupy
přípravy pokrmů z vepřového
masa a vnitřností
- rozdělení, použití
jednotlivých částí
- technologické postupy
pokrmů z vepřového masa
připravených základními
tepelnými úpravami
- zabijačkové hody
12. Technologické postupy přípravy
pokrmů ze skopového, jehněčího,
kůzlečího a králičího masa a
vnitřností
- rozdělení, použití jednotlivých
částí
- technologické postupy pokrmů
ze skopového, jehněčího
,kůzlečího
a králičího masa připravených
základními tepelnými
úpravami
189
7
duben
11
duben květen
9
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Žák:
vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy
drůbeže z hlediska
výživy, stravitelnosti,
vhodnosti tepelné
úpravy
charakterizuje druhy
drůbežích pokrmů
z hlediska tepelné
úpravy a použitých
surovin
ovládá technologické
postupy přípravy
pokrmů z drůbeže
rozlišuje dělení
zvěřiny a ovládá
postup předběžné
přípravy
vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy
zvěřiny z hlediska
kuchyňského využití
a použití a vhodnosti
jednotlivých částí při
tepelné úpravě
orientuje se
v rozdílnostech
pokrmů dle tepelné
úpravy
ovládá technologické
postupy vybraných
pokrmů z pernaté,
srstnaté a černé
zvěřiny
rozlišuje mezi
jednotlivými druhy
ryb, korýšů a měkkýšů
ovládá postup
předběžné úpravy ryb,
korýšů a měkkýšů
uplatňuje znalosti
z potravin a výživy
ovládá technologické
postupy vybraných
Učivo
1. Technologické postupy přípravy
pokrmů z drůbeže
- rozdělení, použití jednotlivých
částí
- technologické postupy pokrmů
z drůbeže připravených
základními tepelnými úpravami
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září - říjen
2
říjen listopad
3
listopad prosinec
2. Technologické postupy přípravy
pokrmů ze zvěřiny
- rozdělení, použití jednotlivých
částí
- technologické postupy pokrmů ze
zvěřiny připravených základními
tepelnými úpravami
3. Technologické postupy přípravy
pokrmů z ryb a mořských plodů
- rozdělení, použití jednotlivých
částí
- technologické postupy pokrmů
z ryb připravených základními
tepelnými úpravami
190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pokrmů
volí vhodné přílohy
k pokrmům z ryb,
korýšů a měkkýšů
vysvětlí hygienické
a technologické zásady
při zpracování mletých
mas
charakterizuje
jednotlivé pokrmy
z mletých mas
ovládá technologické
postupy přípravy
pokrmů z mletého
masa
vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy
jatečních mas a zvolí
vhodné části na
minutkovou úpravu
rozlišuje a vysvětlí
různé způsoby
přípravy minutkových
pokrmů
charakterizuje druhy
minutek z jatečních
mas
volí vhodné přílohy
dohotovuje a esteticky
upravuje minutkové
pokrmy
ovládá technologické
postupy přípravy
minutek
charakterizuje výrobky
studené kuchyně
navrhne a sestaví
vhodný sortiment
výrobků studené
kuchyně a způsob
servírování podle
konkrétní příležitosti
a místa konání
s ohledem na poznatky
racionální výživy
ovládá postupy
přípravy vybraných
výrobků studené
kuchyně
rozlišuje
a charakterizuje
jednotlivé druhy
teplých předkrmů
4. Technologické postupy přípravy
pokrmů z mletých mas
technologické postupy pokrmů
z mletých masa připravených
základními tepelnými úpravami
5. Technologické postupy přípravy
pokrmů na objednávku
- vhodné části jednotlivých druhů
mas vhodných na přípravu jídel
na objednávku
- technologické postupy pokrmů
na objednávku dle jednotlivých
skupin
- vhodné přílohy k pokrmům na
objednávku
6. Technologické postupy přípravy
pokrmů studené kuchyně
- význam, charakteristika a
rozdělení pokrmů studené
kuchyně
- technologické postupy přípravy
pokrmů studené kuchyně dle
skupinového rozdělení
7. Příprava teplých předkrmů
význam, charakteristika
a rozdělení teplých předkrmů
- technologické postupy přípravy
-
191
1
prosinec
4
prosinec leden
5
leden - únor
1
březen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ovládá technologické
postupy vybraných
pokrmů
ovládá technologické
postupy přípravy
moučníků, dezertů
a jejich servis
charakterizuje
a vysvětlí
technologický postup
přípravy základních
druhů těst na přípravu
moučníků
charakterizuje
jednotlivé druhy
moučníků podle druhů
těst a způsobu tepelné
úpravy
ovládá technologické
postupy přípravy
moučníků a dezertů
orientuje se
v požadavcích na
dietní stravování
a diferencovanou
stravu
využívá poznatků
a vědomostí z potravin
a výživy
doporučí pokrmy
vhodné pro dětskou
stravu a dietní
stravování
orientuje se
v problematice
používání konveniencí
v současné
gastronomii z hlediska
efektivnosti výroby
pokrmů a racionální
výživy
orientuje se
v problematice
používání konveniencí
v současné
gastronomii z hlediska
efektivnosti výroby
pokrmů a racionální
výživy
charakterizuje pokrmy
typické pro jednotlivé
mezinárodní kuchyně
a způsob jejich
teplých předkrmů dle
skupinového rozdělení
8. Technologické postupy přípravy
moučníků
- význam, charakteristika
a rozdělení moučníků a dezertů
- technologické postupy přípravy
moučníků a dezertů dle
skupinového rozdělení
9. Dietní pokrmy
- Dietní pokrmy – požadavky na
dietní pokrmy, příprava
diferencované stravy
- technologické postupy dietních
pokrmů
10. Progresivní příprava jídel
- Konvenience v současné
gastronomii
- Význam, zásady a použití
11. Charakteristika pokrmů
mezinárodních kuchyní
- francouzská, anglická, německá,
ruská, maďarská, čínská, italská
192
4
březen duben
1
duben
1
květen
5
květen červen
-
-
-
podávání s ohledem na
zvyky jednotlivých
národů
navrhne a sestaví
vhodný sortiment
surovin typických pro
jednotlivé kuchyně
ovládá postupy
přípravy vybraných
výrobků
mezinárodních
kuchyní
je veden ke sledování
nových trendů
v gastronomii a jejich
využití v praxi
-
-
a americká kuchyně
typické suroviny technologické
úpravy stolování
12. Nové trendy v gastronomii
Zážitková gastronomie
193
1
červen
Stolničení
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Zahrnuje vědomosti, zručnost, úkoly obsluhujících při podávání jídel a nápojů při jednoduché
i složité obsluze, konverzace s hostem v mateřském i cizím jazyce.
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
Zajišťuje vzdělání v oblasti poskytování služeb ve veřejném stravování.
Cílem je připravit budoucí odborníky na práci při poskytování služeb v obsluze, na získání
znalostí v oblasti techniky odbytu výrobků a služeb v gastronomických zařízeních. Žáci se
seznamují s běžným a speciálním inventářem, s jeho použitím a údržbou. Žáci jsou vedeni
k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování, jsou
upozorňováni na problematiku alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí
a na nutnost boje proti nim. Při sestavování jídelních a nápojových lístků žáci využívají
znalostí gastronomických pravidel a zásad zdravé výživy .
Charakteristika učiva:
Vychází z RVP podnikání v gastronomii z okruhu odbyt a obsluha; předmět je provázán
s dalšími odbornými předměty – Technologie, Potraviny a výživa, Komunikační a informační
technologie, i ekonomickými předměty.
Strategie výuky v oblasti citů, postojů a hodnot a preferencí:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli připraveni k praktickému užití dovedností a zručností uplatňovaných při podávání
pokrmů a nápojů v jednoduché i složité obsluze
- byli připraveni přesvědčit spotřebitele o zásadách správné výživy
- uměli reprezentovat a rozvíjet naše gastronomické služby doma i v zahraničí
- byli připraveni na uplatnění v oboru
- uměli komunikovat nejen při práci s hostem ve svém oboru, ale též v běžném pracovním
i osobním životě.
- byli připraveni na další vzdělávání v praktickém životě
194
Strategie výuky (pojetí výuky):
- teoreticko praktická výuka
- výklad a demonstrace
- řešení samostatných úkolů
- hodnotící testy
- práce ve skupinách
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni
za znalosti ústní i písemnou formou, za aktivitu v hodinách
a projevovaném zájmu o obor i při laboratorním cvičení a na školních odborných akcích.
Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol, dodržování správných postupů a návyků,
používání odborné terminologie.
Přínos předmětu Stolničení k rozvoji klíčových preferencí a aplikaci průřezových témat:
K předmětu jsou aplikována především tato průřezová témata:
-
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence:
Předměty mající přínos k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat
- Technologie, Potraviny a výživa, Český jazyk a cizí jazyk, Zařízení provozoven
Komunikativní kompetence:
- vést žáky k otevřené komunikaci
- vést žáky ke společenskému chování a jednání
- rozvíjet schopnost se odborně vyjadřovat
- vést žáky k pěstování kladných vztahů mezi spolužáky i kolegy
Pracovní kompetence:
- vést žáky k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění zadaných úkolů, využívání moderních
trendů obsluhy, rozvoji kladného a odpovědného vztahu k práci
Sociální a personální kompetence:
rozvíjet u žáků schopnost pracovat v týmu
hodnotit a respektovat práci druhých i práci vlastní
trvat na dodržování společenského chování.
Odborná literatura:
Salač, G.: Stolničení, Fortuna 1996
Endlicherová ,Z., Morávek , J.: Stolničení jasně, stručně a přehledně, Moravské nakladatelství,
1997
195
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin )
Výsledky vzdělávání
Žák:
− získává přehled
v základním pojmosloví
v předmětu
− má základní
povědomost o zniku a
rozvoji pohostinství
− podpora zájmu o obor
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Úvod do učiva: základní pojmy
Úvod do předmětu stolničení
Odborná terminologie
5
Historie pohostinství
Pravidla a význam stolování
Provozovny ve veřejném
ovládá pravidla
stravování (rozdělení a význam
stolování
naučí se základní pojmy středisek dle funkcí : výrobní,
odbytová, ubytovací)
a odborné termíny
zná pojmy a hlavní
Odbytová střediska ( vybavení
funkce středisek VS
a inventář , organizace práce
rozlišuje vybavení
v odbytu, skladování potravin
z hlediska funkce
a nápojů)
skladuje správně
potraviny a nápoje
Hygiena a bezpečnost při práci
dodržuje ustanovení
( hlavní zásady: pracovní oblečení,
týkající se bezpečnosti
požadavky při práci se stroji
a ochrany a zdraví při
a zařízeními, dodržování
práci
pracovních postupů, prevence
zná základní
úrazů)
bezpečnostní
a hygienické požadavky
při práci se stroji,
zařízeními
umí rozdělit, zařadit,
Inventář na úseku obsluhy
pojmenovat, vysvětlit
Stolové a sedací zařízení
využití v praxi
Rozdělení inventáře
zná různé druhy
Malý, velký, pomocný a ostatní
materiálu a použití
inventář (jejich ošetřování
v praxi
a údržba)
výchova k estetice,
− Hygiena ,estetika
hygieně, pečlivosti
a bezpečnost při práci
a zodpovědnosti
Jednoduchá obsluha
zná základní techniky
− Restaurační provoz
při obsluze
− Profesionalita v péči
umí používat různé
o hosta
techniky při podávání
pokrmů a nápojů
− Základní pravidla techniky
obsluhy
ovládá zásady obsluhy
od přijetí až po
− Servis teplých i studených
rozloučení s hostem
nápojů
zná způsoby nabídky
− Servis předkrmů, hlavních
196
Září
Říjen
15
Listopad
Prosinec
leden
18
18
Únor
Březen
duben
a prodeje
− ovládá zásady správné
výživy
− rozumí organizaci
práce
− naučí se význam a užití
gastronomických
pravidel
− orientuje se
v pravidlech pro
sestavování jídelních
a nápojových lístků
− ovládá náležitosti
jídelních a nápojových
lístků
− zná pravila pro
sestavování
jednoduchých menu
−
−
−
−
chodů, polévek, moučníků
Teploty při podávání nápojů
Podávání snídaní, druhy,
rozdělení
Servis obědů a večeří
Systémy a způsoby obsluhy při
obsluze
Jídelní a nápojové lístky
− Gastronomická pravidla
− Náležitosti jídelních
a nápojových lístků
− Pravidla pro sestavování
jídelních a nápojových j.
lístků
− Pořadí pokrmů na jídelním
lístku
− Pořadí nápojů na nápojovém
lístku
− Jednoduchá menu
197
10
Květen
Červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2.ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák:
− ovládá skladové
hospodářství a skladování
piva
− zná pravidla při čepování
piva i jeho vlastnosti
− ovládá servis vína
− zná druhy vín
− orientuje se ve vinařském
zákoně
− zná základní znaky při
výrobě pálenek
− umí zařadit lihoviny
a pálenky dle jejich
gastronomického významu
− ovládá pravidla pro
sestavování menu
− zná sled a vhodnou
návaznost při podávání
jídel a nápojů
− je schopen sestavit menu
k dané příležitosti
− ovládá přípravu pracoviště
na složitou obsluhu
− zná pracovníky
francouzské restaurace
a jejich úkoly
− ovládá pravidla servisu při
složité obsluze
− orientuje se v technice
obsluhy na úrovni nižší
a vyšší formy složité
obsluhy
− ovládá kavárenský způsob
obsluhy
− orientuje se při sestavování
kavárenského,
vinárenského a barového
lístku
− zná druhy a zařízení
vináren
− ovládá pravidla při
vinárenské obsluze
− ovládá servis vína
Počet Orientační
hodin
rozpis
Alkoholické nápoje
− Pivo - pivnice
− Víno,
− Lihoviny, destiláty, pálenky,
likéry
− Gastronomický význam
− Použití v praxi ve vztahu
k odbytu, skladování nápojů
5
Září
Říjen
Menu
− druhy menu
− pravidla pro sestavování
složitých menu a slavnostních
menu
8
Listopad
Složitá obsluha
− nižší a vyšší forma složité
obsluhy
− pravidla a technika obsluhy
− příprava pracoviště a inventář
5
Prosinec
5
Leden
Únor
Odbytová střediska se
společensko-zábavní funkcí
− Kavárny
− Vinárny, práce sommeliera
− Bary, práce barmana
− (rozdělení, druhy, sortiment,
obsluha, inventář)
198
− zná barový inventář
− ovládá povinnosti barmana
a pravidla při přípravě
míšených nápojů
− zná provoz,význam
hotelové haly
− umí charakterizovat
etážový servis, způsob
objednávek
− ovládá pravidla při
technice obsluhy
− zná využití i obsah
hotelového lístku
− ovládá přípravu pracoviště
na slavnostní hostinu
− zná povinnosti
obsluhujících při
slavnostním způsobu
obsluhy
− ovládá pravidla servisu při
slavnostní obsluze
− zná pravidla pro
vyúčtování
− je schopen připravit
provozní scénář na
slavnostní hostinu
− ovládá charakteristiku
rautu
− zná pravidla servisu
a techniky obsluhy při
rautu
− umí doporučit sortiment
pokrmů a nápojů
− zná povinnosti
obsluhujících a vedoucího
brunch
− ovládá charakteristiku
rautu
− zná pravidla servisu
a techniky obsluhy při
brunch
Obsluha v ubytovacích
zařízeních
− obsluha v hotelové hale
− room servis
− hotelový lístek
Slavnostní hostiny
− bankety
− objednávky a organizační
zajištění
− tvary tabulí
− banketní obsluha
− vyúčtování a práce po skončení
hostiny
− provozní scénář
2
Březen
5
Duben
Květen
3
Červen
Slavností hostiny s nabídkovým
stolem a ostatní hostiny
Rauty:
− objednávky,organizační
zajištění, způsob obsluhy
Recepce,
Číše vína ,
Zahradní slavnost
Výlet na lodi ,
Koktejlová společnost,
Brunch
199
Hotelový provoz
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu:
Předmět hotelový provoz navazuje na odborné vzdělání z předchozího vzdělávacího stupně
a umožňuje žákům rozvíjet jejich profesní myšlení, aplikovat základní profesní znalosti do
metodiky řízení provozních procesů a propojovat učivo s ostatními ekonomickými předměty
jako marketing, management, účetnictví a právo. Žáci získávají základní teoretické poznatky a
to nejen z oblasti řídících metod středního článku řízení. Na příkladových studiích si ověří
schopnost aplikovat teoretické znalosti a činit rozhodnutí v základních provozních procesech.
Učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a
v souladu s etikou podnikání. Žákům rozšiřuje znalosti v oblasti ekologického jednání
v souvislosti s podnikáním v hotelnictví a gastronomii.
Charakteristika učiva:
Učivo předmětu hotelový provoz zahrnuje tematické celky, které jsou rozděleny do pěti
základních bloků.
1. Ubytovací úsek
V tomto tématickém celku získají žáci informaci nejen o historii pohostinnosti, kategorizaci
a klasifikaci ubytovacích zařízení, ale i vznik a řízení hotelových řetězců, nezávislých hotelů.
Naučí se metodiku řízení jednotlivých provozních procesů, vzájemných vazeb, kontrolu kvality
jednotlivých výstupů a nákladů.
2. Stravovací úsek
Na základě znalostí základních profesí stravovacího úseku, kterými jsou kuchař a číšník, rozšíří
si žáci teoretické znalosti v oblasti řízení těchto procesů. Vzhledem ke složitosti tohoto úseku,
jsou přednášky a cvičení zaměřeny především na ekonomické aspekty jednotlivých procesů. Na
konkrétních příkladech z praxe jsou procvičována pravidla přátelská k životnímu prostředí
a respektování etického kodexu profesionálního pracovníka oboru.
3. Back of House
Tento tématický celek je zaměřen na pochopení významu zázemí ubytovacího zařízení, jehož
úkolem je vytváření vhodných podmínek pro funkce v přímém kontaktu se zákazníky. Jedná se
o širokou škálu činností vzájemně navazujících na funkce v přední linii a tím je dán jejich
význam pro poskytované služby jako celek.
200
4. Bezpečnost hosta
V tomto celku získají žáci znalosti v oblasti ochrany zájmů hosta ubytovacího a stravovacího
zařízení jako jsou jeho soukromí, ochrana zdraví, života a majetku. Jedná se nejen o znalost
platné legislativy vztahující se k problematice podnikání v tomto oboru, ale i zajištění určitých
opatření, která zajistí naplnění zákona a komfort hostovi.
Při exkurzích v různých ubytovacích zařízeních je žákům na konkrétních příkladech vysvětlena
funkčnost a význam jednotlivých opatření.
5. Výnosový management
S ohledem na jednu ze základních částí definice podnikání získají žáci znalost finančních toků
v jednotlivých provozních procesech ubytovacích a stravovacích zařízeních. Naučí se
sestavovat kontrolní pravidla pro jednotlivé procesy, způsob jejich vyhodnocování a nastavit
kritéria k předcházení nežádoucích jevů způsobených lidským faktorem.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Při výuce předmětu hotelový provoz budou žáci vedeni k tomu, aby:
- Uměli využívat základní legislativu pro oblast podnikání v oboru
- Dodržovali zásady etického kodexu
- Dokázali propojovat teoretické poznatky s praxí
- Zdokonalovali se v řeči těla a verbální komunikaci
- Snažili se nalézat vlastní řešení a doporučení
- Podporovali své výsledky práce aktuálními informacemi
- Byli schopni analýzy zadaných praktických příkladů a ochotně kladli otázky k dané
problematice
- Využívali a nalézali nové metody práce
- Kreativně prezentovali výrobky a služby nabízené ubytovacími a stravovacími
zařízeními
Strategie výuky:
Strategií při výuce předmětu hotelový provoz bude především vysvětlit profesní zákonitosti,
jejich aplikaci na praktické ukázky a vysvětlení vzájemných vazeb jednotlivých procesů.
Základem je fungující interaktivní vztah učitel a žák. Formou přednášek seznámí učitel žáka
s učivem. Učitel klade důraz na odborné vyjadřování žáků, vede ho k práci s odborným tiskem,
internetem a odbornou literaturou. Žáci zpracovávají seminární práce a referáty s využitím
konkrétních příkladů z reálné praxe. Jsou vedeni k diskusi na zadaná odborná témata a následně
vyjadřují své postoje a názory. Dle náročnosti zadaného tématu se upřednostňuje skupinová
práce s využitím výpočetní techniky, aktuálními formuláři a znalostmi studentů z běžného
života. Dle možnosti jsou implementovány do výuky ekonomické hry, exkurze a přednášky
odborníků z praxe, s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata. Úroveň znalostí
žáků jednotlivých ročníků jsou poměřovány účasti na školních a mimoškolních profesních
soutěžích a akcích pořádaných různými institucemi.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
- známky z průběžných testů, které shrnují konkrétní problematiku musí být povinně
napsány, v případě absence doplněny (3-4 orientační testy za pololetí).
- známky z ústního zkoušení (maximálně 2 známky za pololetí)
- známky za aktivitu při výkladu nového učiva a opakování učiva již probraného
Dále se hodnotí:
- správnost, přesnost a pečlivost při zpracování seminárních prací a referátů
201
-
schopnost výstižné formulace a vlastního doporučení s využitím odborné profesní
terminologie
aktivní účast na profesních soutěžích a akcích pořádaných různými asociacemi
schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty
aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět
ve 4. maturitním ročníku preferování ústního zkoušení jako systematickou přípravu na
maturitní zkoušku
Přínos předmětu hotelový provoz k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových
témat:
Klíčové kompetence:
Z hlediska klíčových kompetencí předmět hotelový provoz klade důraz na:
- Práci s informacemi, porozumění odborného textu či zadání
- Zpracovávat jednoduché texty na odborná témata
- Volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností
a vědomostí již dříve nabitých
- Znalost odborné terminologie
- Řešení problému s vlastními doporučeními a návrhy
- Rozvíjení pečlivosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti a odpovědnosti
- Schopnost se srozumitelně, souvisle a jazykově správně vyjadřovat v mluvených
i psaných projevech
- Schopnost obhajovat vlastní názory a respektovat názory druhých
- Sledování aktuálního dění v oboru hotelnictví a gastronomie
- Umět přijímat odborné rady, kritiku a hodnocení dosažených výsledků
- Aplikovat základní metodické postupy při řešení profesních příkladů
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Cílem je vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je
a kriticky hodnotit. Měli by umět jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních
otázkách, hledat kompromisní řešení.
Člověk a svět práce
Základem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úspěšné uplatnění na trhu práce
a pro budoucí profesní kariéru. Vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv
a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů. Naučit je pracovat s příslušnými právními
předpisy.
Člověk a životní prostředí
Téma přispívá k rozvíjení dovedností aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za
vlastní rozhodování a jednání, prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti.
Naučit žáky jednat hospodárně a adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické
efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Informační a komunikační technologie
Cílem je naučit žáky využívat základní programové vybavení, komunikační prostředky
a pracovat s informacemi z oblasti národní a světové ekonomiky. Využití těchto informací při
zpracování případových studií. Využít práci s počítačem při prezentacích referátů
a seminárních prací.
Odborná literatura:
Křížek, Neufus: Moderní hotelový management, Grada, 2011
HRMC: Food and beverage management na konci 90. let
Smetana, Krátká: Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Fortuna, 2009
202
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− získá informaci
o historii pohostinnosti,
o historii hotelových
řetězců
− pochopí význam
− kategorizace
a klasifikace
ubytovacích zařízení
− umí definovat ubytovací
službu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ovládá členění
ubytovacího úseku
zvládne základní
odbornou terminologii
ubytovacího úseku
ovládá jednotlivé
činnosti recepce
ovládá činnosti halových
služeb
umí vysvětlit
a zdůvodnit význam
osobnosti
pracovníka Front Office
ovládá náležitosti celého
procesu Check-in
zná úkoly recepce
v průběhu pobytu hosta
zvládne úkoly concierge
a pochopí jejich
význam v minulosti
a v současnosti
naučí se, jak správně
telefonovat a jak vést
správně obchodní tel.
hovor
zvládne náležitosti
procesu Check-out
se naučí sestavovat
a zpracovat prodejní
analýzy,
analyzovat potřebné
Učivo
Ubytovací úsek
Historie
− Staré Řecko, Řím, středověk,
současnost
− vznik hotelových řetězců, význam,
formy řízení
− legislativní základ kategorizace
− historie a současnost klasifikace
ubytovacích zařízení
− služba jako produkt nehmotný,
rozlišovací znaky hmotného
a nehmotného produktu
− služba jako poslání
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ubytovací úsek ve struktuře
ubytovacího zařízení
členění ubytovacího úseku, význam
jednotlivých funkcí
základní terminologie ubyt. úseku
členění Front Office
vysvětlení jednotlivých funkcí halové
služby
vysvětlení jednotlivých funkcí
profesionalita pracovníka Front Office
požadavky na pracovníka Front Office
proces přijetí hosta
legislativní povinnosti ubytovatele
zásady kreditní politiky
komunikace s hostem, up-selling
pracovník Front Office – aktivní
prodejce,
crosselling
informační služba, její úkoly,
povinnosti,
osobní charakter služby, odosobnění
služby
zásady správného telefonování
zásady a postupy v procesu odhlášení
hosta
check-out
Stravovací úsek
− historie
− analytická činnost a plánovací proces
− sestavení receptury, standard – záruka
203
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
září
3
říjen
4
listopad
3
prosinec
7
leden
únor
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
údaje a používat je pro
potřeby sestavení
výrobního programu
sestavení spotřeby
surovin jako nástroje
řízení
zvládne stanovení
cenové strategie
naučí se výběru správné
cenové metodiky
zvládne menu
engineering
zvládne sestavení
správného nákupu,
naučí se analyzovat
dodavatele, sestavit
smluvní podmínky
zásady přejímky
a skladování zboží
zvládne výpočet stupně
oblíbenosti jídel,
rozdělení do kvadrantů,
vyhodnotit výnosovost a
provést rozhodnutí
o revizi jídelního lístku
naučí se plánování
a organizaci banketové
akce
naučí se sestavit
smlouvu
−
−
kvality
sestavení výrobního a prodejního
programu
jídelní lístek – hlavní komunikátor
nabídky
hlavní funkce jídelního lístku
ohnisko jídelního lístku, podpora
prodeje
efektivita jídelního lístku
výnosovost jídelního lístku
−
−
−
−
−
−
způsoby kalkulace prodejní ceny
přirážková kalkulace
rozvržení nákladů
food cost
aplikace ziskového rozpětí
integrovaná metoda
6
březen
duben
−
−
zásady správného nákupu
přejímka zboží, kvalitativní
a kvantitativní
skladování zboží, skladová karta,
evidence zboží, výdejka, inventarizace
tepelné zpracování, vysoká
rozpracovanost zboží
prodej, uzavření cyklu ekonomiky
výroby
4
květen
revize jídelního lístku, kvadranty
banketový obchod
smluvní vztahy při banketovém
obchodě
náležitosti smlouvy
3
červen
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
204
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− využije znalosti získané
z předmětu marketing a
management
− naučí se sestavovat mktg
plán na konkrétní hotel
− zvládne komparativní
metodu na
konkurenčních hotelech
včetně různých forem
grafického provedení
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
naučí se různým
cenovým přístupům
naučí se aplikovat mktg
mix na konkrétní hotel
pochopí strukturu
oddělení,
jeho hlavní úkoly vazby
na ostatní úseky
naučí se organizovat
práci údržby ve vazbě
na ostatní střediska
zvládne systém
sestavování plánu
technického úseku
osvojí si stanovení
výkonových parametrů
naučí se systému jak
řídit lidské zdroje
pochopí zásady
hodnocení výkonových
parametrů a mzdový
systém užívaný
v hotelových
a gastronomických
službách
uvědomí si význam
lidského kapitálu
pochopí provázanost
evidenčních systémů
používaných
v hotelovém
a gastronomickém
provozu
naučí se rozpočtování a
pochopí význam
stanovených
ekonomických nástrojů
pro jednotlivé úseky
a střediska
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
září
4
říjen
4
listopad
3
prosinec
4
leden
Obchodní a marketingové oddělení
− marketingový plán
− segmentace
− SWOT analýza
− PR
−
−
−
−
−
cenotvorba
mktg mix
organizace práce mktg oddělení
spolupráce s ostatními úseky
vyhodnocování výkonů
Technický úsek a údržba
− organizace práce technického úseku
− plánování nákladů
− sledování výkonů
Personální úsek
− personální plánování
− analýza pracovního místa
− výběr a příjem zaměstnanců
−
−
−
hodnocení a odměňování zaměstnanců
trénink zaměstnanců, příklady tréninků
péče o lidské zdroje
Ekonomický úsek
− organizace práce ekonomického úseku
− vazby na ostatní úseky
− příklad rozpočtu střediska
− B-E analýza
205
−
osvojí si metodu
zjišťování místa zvratu,
naučí se jí aplikovat
v hotelovém. rovozu
a bude umět ovlivňovat
variabilní náklady
− využití B-E analýzy v praxi
− příklad rozpočtu hotelu
Výnosový management
− základy řízení příjmů a výnosů
− příklady z jednotlivých středisek hotelu
− outsourcing v hotelnictví
− řízení kvality
Environmentální přístup v řízení
− zelený management obecně
− zpracování programu Green mgmt
− opatření na jednotlivých střediscích
Bezpečnost hosta v ubyt. zařízení
− význam zpracování krizového manuálu
− kapitoly manuálu
− příklady z praxe
206
3
únor
3
březen
3
duben
3
květen
Komunikace ve službách
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu:
Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování
jak v přímém osobním styku s hosty a pracovními partnery, tak i v písemném projevu. Naučí se
vyhotovovat písemnosti spojené s chodem provozovny v souladu s normalizovanou úpravou
písemností. Postupně se učí řešit problémové situace vzniklé v kontaktu se zákazníky
a obchodními partnery. Pozornost se věnuje jednání s osobami vyžadujícími zvláštní péči
a s cizinci. Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a celkový kultivovaný projev. Zdůrazněn je
význam komunikace v oblasti služeb.
Hlavním cílem obsahového okruhu je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáků
v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální. Při rozvíjení sociálně
komunikativních kompetencí se uplatňují psychologické aspekty komunikace
a společenská etiketa. Oblast písemné komunikace zahrnuje především vyhotovování
dokumentů obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence a dalších
forempodnikové komunikace.
Charakteristika učiva:
Učivo zahrnuje dva základní tematické celky zaměřené na profesní a písemnou komunikaci.
Oba tematické celky, které jsou rozděleny do několika základních bloků v 1. – 3. ročníku, vždy
1 hodinu týdně.
− V prvním ročníku je učivo zaměřeno především na verbální komunikaci v profesní
komunikaci a doplněno základy psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou.
− Ve druhém ročníku jsou žáci seznamování s pravidly doporučené úpravy písemností dle
ČSN 01 6910 a písemnou komunikací v obchodním styku, kterou se učí vyhotovovat.
Učivo je doplněno základy psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou.
− Ve třetím ročníku žáci jsou žáci seznamováni s vyhotovováním písemností ve styku
s peněžními ústavy, písemnostmi v rámci personálního úseku, s písemnostmi při
organizování a řízení podniku a základní úpravou cizojazyčných dopisů. Žáci jsou
vedeni k tomu, aby s písemnostmi uměli běžně manipulovat a ukládat je. Učivo třetího
ročníku je opět doplněno základy psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou
metodou.
207
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- jednali odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřovali své názory a úvahy na daná témata
- dbali na dodržování zákonů, pravidel chování a jednali v souladu s morálními principy
- mysleli kriticky a naučili se ověřovat si věrohodnost informací, nenechali se
manipulovat , tvořili si vlastní úsudek a byli o něm schopni diskutovat s jinými lidmi
- uvědomovali si význam celoživotního vzdělávání a byli připraveni přizpůsobovat se
měnícím podmínkám
- oprostili se od předsudků a předsudečného jednání v komunikaci lidmi jiného původu,
víry nebo sociálního zařazení
- zbytečně neplýtvali papíry s ohledem na životní prostředí
- pracovali pečlivě, dodržovali zásady manipulace s písemnostmi
- měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a cílevědomě rozhodovali o své
budoucí profesní a vzdělávací dráze
- vhodně komunikovali s potenciálními zákazníky a uměli prezentovat svůj odborný
potenciál
Strategie výuky:
Předmět se vyučuje v 1. – 3. ročníku v rozsahu vždy 1 hodinu týdně. Žáci si osvojí dovednosti
nezbytné pro zajišťování komunikace písemnou formou či při osobní komunikaci se
zákazníkem při běžné podnikové činnosti.
Největší důraz je kladen na praktické komunikační vědomosti a dovednosti, které umožní
absolventům úspěšně se uplatnit na trhu práce.
Metody a formy práce:
- metody výkladu a řízeného rozhovoru
- diskusní metody
- názorné vyučování pomocí didaktické techniky
- metody problémového vyučování
- metody individuální a skupinové práce
Hodnocení výsledků žáků:
Žáci se hodnotí z ústního a především z písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná
správnost, jazykové a věcné schopnosti a dovednosti při vytváření písemností ve shodě
s normalizovanou úpravou písemností. Dále zvládnutí psaní na klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou dle programu „Všemi 10“. Důraz je dále veden na profesní vystupování
a chování při jednání se zákazníkem a výběr vhodné propagace různých produktů.
Hodnotí se také zpracování a přednes referátů na dané téma, práce s informacemi a prostředky
IKT.
Přínos předmětu komunikace ve službách k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat
Žáci jsou vedeni k profesnímu jednání a vystupování se zákazníkem (hostem) v přímém
osobním styku, tak i v písemném projevu. Naučí se vyhotovovat písemnosti spojené s chodem
provozovny a učí se řešit problémové situace v kontaktu s nimi, ale i obchodními partnery.
208
Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní, jejich aplikace
při řešení problémů, pracovat s informacemi a prostředky IKT.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby:
- se naučili souvisle kultivovaně vyjadřovat při osobním styku s hostem
- komunikovali s hosty v osobním nebo písemném projevu profesionálně
- dbali na estetiku svého zevnějšku, pracovních činností a pracovních činností
- zvládli vyhotovení písemností spojených s chodem provozovny, běžné obchodní
a úřední dopisy
- ovládali základy úpravy dopisů v cizojazyčné formě
- zvládli psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou
- chránili životní prostředí tím, že budou tisknou materiály v konečné verzi a jednali tak
zároveň ekonomicky
- komunikovali elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace;
Z průřezových témat předmět svým pojetím přispívá zejména k tématu Člověk a svět práce
a k využívání IKT.
V předmětu jsou aplikována především tato průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
- Člověk a životní prostředí
- Člověk a svět práce
- Informační a komunikační technologie
Předměty mající přínos k rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat
Český jazyk a cizí jazyk, Ekonomické předměty, Informační a komunikační technologie
Odborná literatura:
O. Kuldová, E. Fleischmannová: Jak psát obchodní dopisy
J. Kroužek, O. Kuldová: Technika administrativy 1 pro střední školy
209
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
10
září listopad
8
listopad leden
5
únor březen
10
duben červen
Úvod do předmětu
Žák:
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti.
1. Seznámení s výukovým programem
pro psaní na klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
2. Druhy a formy komunikace
− píše na klávesnici
- verbální komunikace a její
desetiprstovou
základní principy
hmatovou metodou
- neverbální komunikace
v přiměřené rychlosti a
- efektivní komunikace
přesnosti.
- komunikace po telefonu
− zvládá řešení různých
komunikativních
Základy psaní na klávesnici
a interpersonálních
desetiprstovou hmatovou metodou
situací
3. Pravidla společenského chování
− píše na klávesnici
- obecná pravidla společenského
desetiprstovou
styku
hmatovou metodou
- obecná pravidla osobního styku
v přiměřené rychlosti
(pozdrav, podání ruky, seznámení
a přesnosti;
a představování, oslovování)
− uplatňuje pravidla
společenského chování
Základy psaní na klávesnici
a zásady profesního
desetiprstovou hmatovou metodou
vystupování
i psychologické
základy jednání
s podřízenými,
nadřízenými, se
zákazníkem,
s obchodními
a pracovními partnery;
− zvládá řešení různých
komunikativních
a interpersonálních
situací
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
−
− rozlišuje různé typy
4. Profesní komunikace
- osobnost, vzhled pracovníků
pohostinství
- profesní vystupování a obecná
pravidla v pracovním styku
- typy hostů a jednání s nimi
- národní zvyklosti a tradice
210
hostů, reaguje na jejich
různých etnik ve vazbě na
chování s využitím
gastronomii a způsob
poznatků
komunikace s nimi
z psychologie;uplatňuje pravidla
společenského chování
a zásady profesního
vystupování
i psychologické
základy jednání
s podřízenými,
nadřízenými, se
zákazníkem,
s obchodními
a pracovními partnery;
− jazykově správně
komunikuje v cizích
jazycích
Základy psaní na klávesnici
se zákazníkem,
desetiprstovou hmatovou metodou
spolupracovníky
a obchodními
partnery;
− zvládá řešení různých
komunikativních
a interpersonálních
situací (včetně
konfliktních
a zátěžových);
− vhodně uplatňuje
prostředky verbální
a neverbální
komunikace
v kontaktu se
zákazníky respektuje
národní mentalitu
a aspekty
multikulturního
soužití.
211
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti.
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− orientuje se
v získaných
informacích
− vyhotovuje písemnosti
věcně, jazykově a
formálně správně
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1.Základy
psaní
na
klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
3
září
10
říjen prosinec
8
leden březen
12
březen červen
2. Základní pravidla doporučené
úpravy písemností
- interpunkční znaménka
- zkratky
- značky
- číslice a čísla
- zvýrazňování textu
- členění textu
- úprava seminárních prací
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− vyhotovuje písemnosti
věcně, jazykově
a formálně správně
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
− orientuje se
v získaných
informacích, třídí je ,
analyzuje
a vyhodnocuje;
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− vyhotovuje písemnosti
věcně, jazykově
a formálně správně
4. Komunikace v obchodním styku
- Propagace a reklama
- Poptávka
- Nabídka
- Objednávka
- Písemnosti při plnění obchodních
smluv
- Písemnosti při nepravidelném
3. Písemná komunikace
Zpracování komunikace na PC
Normalizovaná úprava obchodního
dopisu
- adresa odesílatele a adresáta
- odvolací údaje
- oslovení
- text dopisu
- pozdrav
- podpis
- přílohy
- rozdělovník
212
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
− orientuje se
v získaných
informacích, třídí je,
analyzuje,
vyhodnocuje,
zaznamenává
a uchovává textové,
numerické i grafické
informace;
− pracuje s běžnou
kancelářskou
technikou,
− ovládá její základní
funkce.
-
plnění obchodních smluv
Reklamace
Urgence
Upomínky
Základy
psaní
na
klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
Učivo
1.Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;vyhotovuje písemnosti
a vyplňuje tiskopisy
věcně, jazykově
a formálně správně
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
2. Písemnosti při placení a úvěrování
- Poštovní poukázky
- Šek
- Směnka
- Žádost o úvěr
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;vyhotovuje písemnosti
jazykově a formálně
správně v souladu
s normalizovanou
úpravou.
3. Jednoduché právní listiny
- Plná moc
- Dlužní úpis
- Potvrzenka
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;vyhotovuje písemnosti
a vyplňuje tiskopisy
věcně, jazykově a
formálně správně
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
4. Účetní doklady a evidence majetku
Dodací listopad
- Faktura
- Příjemka
- Výdejka – převodka
- Inventární karta
- Skladová karta
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
září
4
říjen
2
listopad
4
listopad prosinec
6
leden únor
Základy
psaní
na
klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
Základy
psaní
na
klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
Základy
psaní
na
klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
5. Personální písemnosti
- Přijímání nových pracovníků –
žádost o místo
- Životopis
214
−
−
−
−
−
−
a přesnosti;
pracuje s běžnou
kancelářskou
technikou, ovládá její
základní funkce;
vyhotovuje písemnosti
spojené s provozem
věcně, jazykově
a formálně správněv
souladu
s normalizovanou
úpravou.
píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
orientuje se
v získaných
informacích, třídí je,
analyzuje,
vyhodnocuje,
zaznamenává
a uchovává textové,
numerické i grafické
informace;
pracuje s běžnou
kancelářskou
technikou, ovládá její
základní funkce;
vyhotovuje písemnosti
spojené s provozem
věcně, jazykově
a formálně správně
v souladu s
normalizovanou
úpravou.
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− vyhotovuje písemnosti
věcně, jazykově
a formálně správně
v souladu
s normalizovanou
úpravou.
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
-
Pracovní smlouva
Pracovní hodnocení
Dohody a pracích konaných
mimo pracovní poměr
Ukončení pracovního poměru
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
6. Písemnosti při organizaci a řízení
podniku
- Přehled písemností, jejich forma
a jazyková stránka
- Příkaz ředitele
- Směrnice, oběžníky, pokyny
- Zprávy a hlášení
- Písemné doklady o pracovních
cestách, jejich vyúčtování
- Příprava porady a záznam jednání
- Pozvánka na poradu
- Prezenční listina
- Zápisy z porad
5
únor březen
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
7. Osobní dopisy
- Úprava dopisů a jejich stylizace
2
duben
2
duben
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
8. Cizojazyčné dopisy
- Úprava dopisů, pravopis
- Úprava adres do ciziny
215
−
−
−
−
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
vyhotovuje
cizojazyčné dopisy
v souladu
s normalizovanou
úpravou vhodnou pro
úpravu cizojazyčné
korespondence.
píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
orientuje se
v získaných
informacích, třídí je,
analyzuje,
vyhodnocuje,
zaznamenává
a uchovává textové,
numerické i grafické
informace;
pracuje s běžnou
kancelářskou
technikou, ovládá její
základní funkce.
− píše na klávesnici
desetiprstovou
hmatovou metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− využívá moderní
technologie při styku
se zákazníky.
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
9. Manipulace s písemnostmi
- Základní pojmy
- Příjem, třídění a zapisování
- Doručování a příjem písemností
- Vyřizování písemností
- Podepisování a odesílání
písemností
- Ukládání a vyřazování
písemností
3
květen červen
2
červen
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
10. Využití faxu a e-mailu
v komunikaci se zákazníky
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
216
Služby cestovního ruchu
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu: Předmět Cestovní ruch patří k profilovým předmětům čtyřletého oboru
Gastronomie., zaměření pro Hotelové a gastronomické služby. Cílem předmětu je seznámit
žáky se systémem poskytování služeb cestovního ruchu v České republice, s podmínkami pro
jejich rozvoj a se systémem orgánů a organizací působících v oblasti cestovního ruchu. Cílem je
rovněž objasnit činnost jednotlivých subjektů poskytujících služby cestovního ruchu a naučit
žáky orientovat se v zákonech souvisejících s cestovním ruchem, pracovat s nimi a uplatňovat
je v praxi.
Charakteristika učiva: Obsah předmětu Služby cestovního ruchu vychází z obsahového
okruhu RVP Gastronomie. Učivo je zaměřeno na tyto tematické celky: charakteristika
cestovního ruchu, jeho organizace a řízení, technika poskytování služeb, ubytovací, stravovací,
lázeňské, kongresové služby, ekonomické aspekty podnikání, aktuální problémy při
poskytování služeb. Učivo se zaměřuje na charakteristiku cestovního ruchu, jeho vývoj
a členění, způsob řízení, organizaci cestovního ruchu. Důraz je přitom kladen na obsah
jednotlivých služeb cestovního ruchu a techniku poskytování těchto služeb, na seznámení
s problémy při poskytování služeb cestovního ruchu a s trendy jejich poskytování na regionální,
republikové i evropské úrovni.
Mezipředmětové vztahy:
Služby cestovního ruchu, Gastronomie, Český jazyk a literatura, Matematika, Informační
a komunikační technologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu směřuje k tomu, aby žáci
- ve svém jednání nedělali rozdíl mezi lidmi různého vyznání, etnického původu nebo
sociálního zařazení
- vycházeli ochotně vstříc požadavkům zákazníků
- vytvořili si vlastní názor
- byli dostatečně sebevědomí a současně aby byli schopni kriticky zhodnotit své jednání
a nést za ně důsledky
- dokázali rozpoznat hranici mezi společenskou odpovědností a osobní svobodou
- jednali ohleduplně ve vztahu k životnímu prostředí, projevovali úctu k životu
i materiálním a duchovním hodnotám
217
Strategie výuky:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu je vedena formou výkladu, diskuze, je využíváno
názorných pomůcek. Součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury, získávání
dovedností a návyků při vyhledávání a zpracování informací. Ve výuce jsou používány tyto
pomůcky: učebnice, katalogy, prospekty cestovních kanceláří, hotelů a restaurací, platební
karty, valuty.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
- Známky z testů, které obsahují konkrétní problematiku, musí být povinně napsány,
v případě absence doplněny
- Známky z ústního zkoušení
- Známky za aktivitu při výkladu nového učiva a opakování učiva
Dále se hodnotí:
- Správnost, přesnost a pečlivost při zpracování seminárních prací a referátů
- Aktivní účast na soutěžích a akcích cestovního ruchu
- Schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty
- Aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět
- Plnění domácích úkolů
Přínos předmětu služby cestovního ruchu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
Klíčové kompetence zahrnují:
-
-
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání;
porozumět zadanému úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické)
a myšlenkové operace;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení);
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentovat;
účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie;
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií.
218
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se naučili komunikovat,
vyjednávat a řešit konflikty, jsou vedeni k toleranci náboženské, rasové, sociální i kulturní, což
uplatní jak v osobním životě, tak v životě profesním. Žáci jsou seznámeni s různými typy
společností a společenských skupin, jejich kulturou, náboženstvím a historickým vývojem.
Člověk a životní prostředí
V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se aktivně
zajímali o problematiku životního prostředí v souvislosti s cestovním ruchem a zásadami trvale
udržitelného rozvoje a aby tyto poznatky byli schopni uplatnit v praxi. Ve výuce jsou
zdůrazňovány ekologické aspekty pracovní činnosti v cestovním ruchu.
Člověk a svět práce
Součástí výuky předmětu Služby cestovního ruchu je příprava absolventa, který se díky svému
odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci se v rámci předmětu
seznámí se zákoníkem práce, základními aspekty pracovního poměru, náležitostmi pracovní
smlouvy, právy a povinnostmi zaměstnavatele a rovněž podstatou a formami podnikání. Přitom
je důraz kladen na to, aby dokázali tyto znalosti a dovednosti uplatnit v praxi, především
v profesním životě v oblasti cestovního ruchu.
Informační a komunikační technologie
V předmětu Služby cestovního ruchu jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky
informačních a komunikačních technologií, zejména internet.
Doporučená literatura:
F. Smetana, E. Krátká, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, r. v. 2009
D. Jakubíková, Marketing v cestovním ruchu
J. Frank, Kuchařský zeměpis, r. v. 2008
219
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Charakterizuje cestovní ruch
a jeho specifika
Rozlišuje formy a druhy
cestovního ruchu
Určí předpoklady cestovního
ruchu
Definuje základní pojmy
užívané v CR
Vysvětlí hospodářský a
kulturně-politický přínos
cestovního ruchu
Popíše organizačněinstitucionální uspořádání
cestovního ruchu v ČR na
podnikatelské, regionální a
celostátní úrovni
Uspořádání cestovního ruchu
v EU a v mezinárodních
organizacích působících v ČR
a v EU
Charakterizuje evropský
integrační proces a vývoj
vztahů ČR – EU
Uvede strukturu služeb
cestovního ruchu
Charakterizuje jednotlivé
služby a techniku jejich
poskytování
Posoudí kvalitu služeb
cestovního ruchu
Používá vhodné nástroje
kontroly při poskytování
služeb cestovního ruchu
Charakterizuje hotelové
služby, jejich náplň, funkci a
koordinaci, přihlíží k etickým
zásadám hotelových služeb
Poznává všechny hotelové
služby, seznamuje se
s činností recepce, front
office, housekeepingu,
Seznamuje se s dalšími
službami v ubytovacích
zařízeních podle příslušné
kategorie a třídy
Učivo
Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj
a členění – druhy a formy cestovního ruchu
Předpoklady rozvoje odvětví cestovního
ruchu
Vývoj cestovního ruchu ve světě a v ČR
Postavení cestovního ruchu v rámci českého
a světového hospodářství
Organizace a řízení cestovního ruchu, právní
úprava cestovního ruchu v ČR a EU
Institucionální uspořádání cestovního ruchu,
subjekty poskytující služby CR
Rajonizace CR
Zákony a předpisy, řízení a organizace
cestovního ruchu
Cestovní ruch a EU, proces, vývoj
Technika poskytování služeb cestovního
ruchu, rozdělení služeb cestovního ruchu
a rozdíly ve způsobech jejich poskytování
Zabezpečení a vyhodnocení služeb
mezinárodní standardy kvality řízení
a poskytování služeb
Ubytovací služby, hotely a ostatní
kategorie turistického ubytování
Klasifikace ubytovacích zařízení
Etické kodexy hotelů
Hotelové služby jako komplexní nabídka
Činnosti jednotlivých hotelových středisek
Další hotelové služby a rozdíl v jejich
nabídce podle příslušných kategorií a tříd
220
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
Září
3
Říjen
4
Listopad
2
Prosinec
4
Leden
3
Únor
4
Březen
Charakterizuje kongresové
služby a jejich členění
Dokáže organizovat
kongresové akce
Klasifikace kongresových služeb
Členění kongresových akcí
Organizace kongresových akcí
Navrhuje vhodné segmenty
pro vytvoření nabídky pro
specifické potřeby a
požadavky různých forem
cestovního ruchu a typických
skupin klientů
Produkty hotelů a cestovních kanceláří
Skupiny klientů, segmentace trhu,
komplexní nabídka
Vysvětlí základní úkoly a
povinnosti hotelu při
zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví hostů
Dodržuje ustanovení týkající
se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární
prevence
Bezpečnost a ochrana zdraví
Hygiena práce, požární prevence
Ochrana zdraví hosta
Pracovně-právní problematika bezpečnosti
a organizace práce
Bezpečnost technických zařízení
3
Duben
4
Květen
2
Červen
Místa kongresového cestovního ruchu
221
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodiny týdně, celkem 30 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Orientuje se v kategorizaci
stravovacích zařízení a ve
stravovacích zvyklostech
v různých turistických
destinacích
Poznává a dokáže doporučit
pokrmy národních kuchyní
Dokáže charakterizovat
zaměření gastronomického
cestovního ruchu
Využívá zásady
konkurence, strategii
konkurenčních výhod při
poskytování
gastronomických služeb
Zná faktory ovlivňující tuto
strategii
Připravuje cílené propagační
aktivity, vyhledává vhodné
informace pro tvorbu
produktů
Charakterizuje lázeňské
služby jako součást
cestovního ruchu
Hotelové a gastronomické
služby v lázeňství
Charakterizuje formy a
organizaci lázeňského pobytu
Dokáže vysvětlit pojmy a
terminologii lázeňství
Poskytuje lázeňské služby
v celém rozsahu
Charakterizuje cestovní
doklady, jejich platnost,
vydávání, přestupky
Popíše jednotlivé druhy víz
Vyhledává informace týkající
se vízové povinnosti
Odvodí praktické dopady
celního řízení pro turistiku
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
Září
4
Říjen
4
Listopad
3
Prosinec
4
Leden
Vývoj lázeňství v Evropě a v ČR
Lázeňská místa
Indikační seznam
Organizace a nabídka lázeňských služeb
3
Únor
Lázeňský zákon, terminologie
Přírodní léčivé zdroje
Organizace lázeňského pobytu
3
Březen
4
Duben
Učivo
Charakteristika stravovacích zařízení
Nabídka a prodej produktu, zvyklosti
Národní kuchyně a stravovací zvyklosti
různých kultur
Gastronomický cestovní ruch, nabídka CK
Gastronomický kalendář
Aktuální problémy při poskytování
gastronomických služeb
Konkurence a konkurenční výhody
Strategie konkurenčních výhod
Faktory ovlivňující výběr strategií
Cenová politika
Inovace a odlišení produktů
Komunikační mix v cestovním ruchu
Nabídka, prodej a realizace produktu
Marketingové nástroje
Pasové, vízové a celní služby
Cestovní doklady
Podmínky a způsob nabytí
Vízum
Celní technika
Devizová kontrola
222
Rozlišuje platební prostředky
v cestovním ruchu
Popíše činnost směnáren
Peněžní a směnárenské služby
Platební styk v cestovním ruchu
Rozsah směnárenské činnosti
Kurz měny a kurzovní lístek
223
2
Květen
Služby cestovního ruchu
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu: Předmět Služby cestovního ruchu patří k profilovým předmětům
studijního oboru Gastronomie, pro zaměření Hotelové služby a cestovní ruch Cílem předmětu
je seznámit žáky se systémem poskytování služeb cestovního ruchu v České republice,
s podmínkami pro jejich rozvoj a se systémem orgánů a organizací působících v oblasti
cestovního ruchu. Cílem je rovněž objasnit činnost jednotlivých subjektů poskytujících služby
cestovního ruchu a naučit žáky orientovat se v zákonech souvisejících s cestovním ruchem,
pracovat s nimi a uplatňovat je v praxi, dále poskytnout studentům základní informace
o problematice průvodcovských služeb.
Charakteristika učiva: Obsah předmětu Služby cestovního ruchu vychází z obsahového
okruhu RVP – Gastronomie. Učivo je zaměřeno na tyto tematické celky: charakteristika
cestovního ruchu, jeho organizace a řízení, technika poskytování služeb, ubytovací, dopravní,
stravovací, lázeňské, kongresové, pasové, vízové a celní služby, pojišťovací a zdravotní služby,
služby cestovní kanceláře a turistických středisek, ekonomické aspekty podnikání, aktuální
problémy při poskytování služeb, význam průvodcovské činnosti, současné možnosti výkonu
průvodcovské činnosti, povinnosti průvodce během zájezdu a po ukončení zájezdu
i při mimořádných situacích během zájezdu. Učivo se zaměřuje na charakteristiku cestovního
ruchu, jeho vývoj a členění, způsob řízení, organizaci a právní úpravu cestovního ruchu. Důraz
je přitom kladen na obsah jednotlivých služeb cestovního ruchu a techniku poskytování těchto
služeb, na seznámení s problémy při poskytování služeb cestovního ruchu a s trendy jejich
poskytování na regionální, republikové i evropské úrovni, dále na metodiku průvodcovské
činnosti s důrazem na psychologicko-pedagogickou práci průvodce, zabývá se organizací
a řízením průvodcovských služeb u nás. Žáci se seznámí s jednotlivými druhy průvodcovských
služeb, zásadami přípravy průvodce na akci, s povinnostmi průvodce během akce i po ní.
Součástí předmětu je i vypracování průvodcovské trasy, její znalost a dovednost praktického
provádění.
Mezipředmětové vztahy:
Zeměpis cestovního ruchu, Průvodcovství, Marketing a management, Český jazyk a literatura,
Matematika, Informační a komunikační technologie.
224
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu směřuje k tomu, aby žáci
- ve svém jednání nedělali rozdíl mezi lidmi různého vyznání, etnického původu nebo
sociálního zařazení
- vycházeli ochotně vstříc požadavkům zákazníků
- vytvořili si vlastní názor
- byli dostatečně sebevědomí a současně aby byli schopni kriticky zhodnotit své jednání
a nést za ně důsledky
- dokázali rozpoznat hranici mezi společenskou odpovědností a osobní svobodou
- jednali ohleduplně ve vztahu k životnímu prostředí, projevovali úctu k životu
i materiálním a duchovním hodnotám
Strategie výuky:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu je vedena formou výkladu, diskuze, je využíváno
názorných pomůcek. Žáci se během studia seznámí s praktickými činnostmi v cestovní
kanceláři nebo agentuře. Součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury,
získávání dovedností a návyků při vyhledávání a zpracování informací. Praktická průvodcovská
cvičení probíhají ve třídě i v terénu na cvičných prohlídkách měst a zájezdech, při nichž žáci
prakticky uplatní nabyté vědomosti. Ve výuce jsou používány tyto pomůcky: učebnice,
katalogy, prospekty cestovních kanceláří, jízdní řády, dopravní ceniny, cestovní doklady
a cestovní dokumenty, platební karty, valuty.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
- Známky z testů, které obsahují konkrétní problematiku, musí být povinně napsány,
v případě absence doplněny
- Známky z ústního zkoušení
- Známky za aktivitu při výkladu nového učiva a opakování učiva
Dále se hodnotí:
- Správnost, přesnost a pečlivost při zpracování seminárních prací a referátů
- Aktivní účast na soutěžích a akcích cestovního ruchu
- Schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty
- Aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět
- Plnění domácích úkolů
Přínos předmětu služby cestovního ruchu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
Klíčové kompetence zahrnují:
-
-
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.;
porozumět zadanému úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické)
a myšlenkové operace;
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení);
225
-
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat;
účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie;
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se naučili komunikovat,
vyjednávat a řešit konflikty, jsou vedeni k toleranci náboženské, rasové, sociální i kulturní, což
uplatní jak v osobním životě, tak v životě profesním. Žáci jsou seznámeni s různými typy
společností a společenských skupin, jejich kulturou, náboženstvím a historickým vývojem.
Člověk a životní prostředí
V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se aktivně
zajímali o problematiku životního prostředí v souvislosti s cestovním ruchem a zásadami trvale
udržitelného rozvoje a aby tyto poznatky byli schopni uplatnit v praxi. Ve výuce jsou
zdůrazňovány ekologické aspekty pracovní činnosti v cestovním ruchu.
Člověk a svět práce
Součástí výuky předmětu Služby cestovního ruchu je příprava absolventa, který se díky svému
odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci se v rámci předmětu
seznámí se zákoníkem práce, základními aspekty pracovního poměru, náležitostmi pracovní
smlouvy, právy a povinnostmi zaměstnavatele a rovněž podstatou a formami podnikání. Přitom
je důraz kladen na to, aby dokázali tyto znalosti a dovednosti uplatnit v praxi, především
v profesním životě v oblasti cestovního ruchu.
Informační a komunikační technologie
V předmětu Služby cestovního ruchu jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky
informačních a komunikačních technologií, zejména internet.
Doporučená literatura:
M. Holeček, P. Mariot, M. Střída, Zeměpis cestovního ruchu, r.v. 2007
D. Jakubíková, Marketing v cestovním ruchu
F. Smetana, E. Krátká, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, r.v. 2009
J. Orieška, Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
Z. Petrů, Základy ekonomiky cestovního ruch.
226
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Charakterizuje cestovní ruch
a jeho specifika
Rozlišuje formy a druhy
cestovního ruchu
Určí předpoklady cestovního
ruchu
Definuje základní pojmy
užívané v cestovním ruchu
Vysvětlí hospodářský a
kulturně-politický přínos
cestovního ruchu
Popíše organizačněinstitucionální uspořádání
cestovního ruchu v ČR na
podnikatelské, regionální a
celostátní úrovni
Uspořádání cestovního ruchu
v EU a v mezinárodních
organizacích působících v ČR
a v EU
Charakterizuje evropský
integrační proces a vývoj
vztahů ČR - EU
Uvede strukturu služeb
cestovního ruchu
Charakterizuje jednotlivé
služby a techniku jejich
poskytování
Posoudí kvalitu služeb
cestovního ruchu
Používá vhodné nástroje
kontroly při poskytování
služeb cestovního ruchu
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Charakteristika cestovního ruchu, jeho vývoj
a členění – druhy a formy cestovního ruchu
Předpoklady rozvoje odvětví cestovního
ruchu
Vývoj cestovního ruchu ve světě a v ČR
4
Září
4
Říjen
4
Listopad
2
Prosinec
3
Leden
Technika poskytování služeb cestovního
ruchu, rozdělení služeb cestovního ruchu
a rozdíly ve způsobech jejich poskytování
3
Únor
Zabezpečení a vyhodnocení služeb
mezinárodní standardy kvality řízení
a poskytování služeb
4
Březen
4
Duben
3
Květen
2
Červen
Postavení cestovního ruchu v rámci českého
a světového hospodářství
Organizace a řízení cestovního ruchu, právní
úprava cestovního ruchu v ČR a EU
Institucionální uspořádání cestovního ruchu,
subjekty poskytující služby CR
Rajonizace CR
Zákony a předpisy, řízení a organizace
cestovního ruchu
Cestovní ruch a EU, proces, vývoj
Přihlíží k etickým zásadám
hotelových služeb, jejich
náplň, funkci a koordinaci
Ubytovací služby, hotely a ostatní
kategorie turistického ubytování
Klasifikace ubytovacích zařízení
Etické kodexy hotelů
Poznává všechny hotelové
služby, seznamuje se
s činností recepce, front
office, restaurace
Seznamuje se s ostatními
službami v ubytovacích
zařízeních podle příslušné
kategorie a třídy
Hotelové služby jako komplexní nabídka
Činnosti jednotlivých hotelových středisek
Ostatní hotelové služby a rozdíl v jejich
nabídce podle příslušných kategorií a tříd
227
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Charakterizuje dopravní
služby v cestovním ruchu
Využívá přednosti
jednotlivých dopravních
služeb
Volí vhodné dopravní služby
podle účelu využití při
sestavován produktu
cestovního ruchu
Orientuje se v jízdních
a letových řádech
a dopravních ceninách
Orientuje se v kategorizace
stravovacích zařízení a ve
stravovacích zvyklostech
v různých turistických
destinacích
Poznává a dokáže doporučit
pokrmy národních kuchyní
Charakterizuje kongresové
služby a jejich členění
Dokáže organizovat
kongresové akce
Charakterizuje cestovní
kancelář a cestovní agenturu
a jejich organizační strukturu
Navrhuje vhodné segmenty
pro vytvoření nabídky pro
specifické potřeby a
požadavky různých forem
cestovního ruchu a typických
skupin klientů
Připravuje cílené propagační
aktivity, vyhledává vhodné
informace pro tvorbu
produktů
Informace třídí, posuzuje
a využívá, poskytuje
doplňkové služby cestovní
kanceláře Vytváří produkt
a k jeho nabídce a prezentaci
využívá marketingové
nástroje
Zhodnotí průběh
a ekonomický výsledek
zájezdu
Vypracuje projekt a realizuje
produkt CK
Učivo
Dopravní služby, druhy, způsoby využití při
tvorbě produktu
Informace o dopravních službách, výhody a
nevýhody jednotlivých dopravních služeb
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
Září
4
Říjen
4
Listopad
2
Prosinec
4
Leden
3
Únor
4
Březen
3
Duben
3
Květen
2
Červen
Jízdní a letové řády, typy, specifikace
Charakteristika
stravovacích
zařízení
Nabídka a prodej produktu, zvyklosti
Národní kuchyně a stravovací zvyklosti
různých kultur
Klasifikace kongresových služeb
Členění kongresových akcí
Organizace kongresových akcí
Místa kongresového cestovního ruchu
Klasifikace
cestovních
kanceláří
a cestovních agentur
Organizační struktury, služby, požadavky na
pracovníky
Produkty cestovních kanceláří a cestovních
agentur
Skupiny klientů, segmentace trhu
Komunikační mix v cestovním ruchu
Nabídka, prodej a realizace produktu
Nabídka, prodej a realizace produktu,
Doplňkové služby, nabídka
Marketingové nástroje v cestovním ruchu
Ekonomické výsledky v cestovním ruchu
Zhodnocení akce
Zpětná vazba
228
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Vysvětlí základní úkoly a
povinnosti organizace při
zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
Zdůvodní úlohu státního
odborného dozoru nad
bezpečností práce
Dodržuje ustanovení týkající
se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární
prevence
Poskytne první pomoc
Porovná vývoj lázeňství
v Evropě i ČR
Účelně využívá přírodní
léčivé zdroje
Charakterizuje formy
a organizaci lázeňského
pobytu
Zná lázeňský zákon, dokáže
vysvětlit pojmy
a terminologii lázeňství
Poskytuje lázeňské služby
v celém rozsahu
Charakterizuje cestovní
doklady, jejich platnost,
vydávání, přestupky
Popíše jednotlivé druhy víz
Vyhledává informace
týkající se vízové povinnosti
Odvodí praktické dopady
celního řízení pro turistiku
Popíše činnost směnáren
Rozlišuje platební prostředky
v cestovním ruchu
Charakterizuje účel
zdravotního a cestovního
pojištění, připojištění
ochrany zdraví v různých
turistických destinacích,
pojištění proti úpadku CK
Charakterizuje služby
specifické pro ostatní druhy
cestovního ruchu
(venkovský, dobrodružný,
lovecký, městský, seniorský,
gastronomický CR, CR dětí
a mládeže, cykloturistika)
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
Září
Historický vývoj lázeňství v Evropě a v ČR
Lázeňská místa podle indikací
Indikační seznam
Organizace a technika lázeňských služeb
4
Říjen
Lázeňský zákon, terminologie
Přírodní léčivé zdroje
Organizace lázeňského pobytu
4
Listopad
2
Prosinec
4
Leden
3
Únor
3
Březen
Učivo
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
Hygiena práce, požární prevence
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách
organizace a na pracovišti
Pracovně-právní problematika bezpečnosti a
organizace práce
Bezpečnost technických zařízení
Pasové, vízové a celní služby
Cestovní doklady
Podmínky a způsob nabytí
Vízum
Celní technika
Devizová kontrola
Peněžní a směnárenské služby
Platební styk v cestovním ruchu
Rozsah směnárenské činnosti
Kurz měny a kurzovní lístek
Pojišťovací a zdravotní služby
Způsob a druhy pojištění
Hlášení o likvidaci pojistných událostí
Rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik
Doporučení pro cesty do zahraničí
Další služby CR
Venkovský cestovní ruch
Dobrodružný cestovní ruch
Lovecký cestovní ruch
Městský cestovní ruch
Cykloturistika
229
Charakterizuje služby
obchodního cestovního
ruchu a jeho specifika
Sestaví produkt obchodního
cestovního ruchu
Charakterizuje činnost
turistických informačních
center
Pracuje s informacemi
a rezervačním systémy
Orientuje se v možnostech
vytváření partnerství
regionů, měst, obcí a jejich
využítí pro cestovní ruch
Orientuje se ve finančních
zdrojích cestovního ruchu
v ČR a EU a jejich využití
Sepíše a uzavře obchodní
smlouvu
Dbá na její plnění
Řeší právní a finanční
důsledky z jejího porušování
Sleduje vývoj trhu
Struktura obchodního cestovního ruchu
Trh obchodního cestovního ruchu
Distribuce, propagace konkurence
v obchodním cestovním ruchu
Služby turistických a informačních center
a středisek
Činnost turistických a informačních
středisek
Kategorizace služeb
Partnerství regionů, měst a obcí
Finanční zdroje
Ekonomické aspekty podnikání v cestovním
ruchu
Právní a finanční aspekty podnikání
Trh cestovního ruchu, nabídka a poptávka
230
4
Duben
3
Květen
2
Červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Využívá zásady
konkurence, strategii
konkurenčních výhod při
poskytování služeb
cestovního ruchu
Zná faktory ovlivňující tuto
strategii
Dbá na ochranu životního
prostředí
Odhadne dopad poskytování
služeb cestovního ruchu na
různá průmyslová odvětví,
vliv poskytování služeb na
strukturu průmyslu, na různé
oblasti života (změny
ekonomické, technologické,
společenské, politické)
Charakterizuje budoucí
trendy při poskytování
služeb cestovního ruchu
Charakterizuje jednotlivé
průvodcovské služby
Porovná poskytování
průvodcovských služeb
v minulosti a dnes
Charakterizuje jednotlivé
typy účastníků zájezdu
Jedná s nimi podle zásad
společenského protokolu
Orientuje se v právní úpravě
průvodcovské činnosti
a možnostech podnikání
v této oblasti
Sestaví informační
minimum, topografickou
a chronologickou přípravu
zájezdu, itinerář
Připraví výklad v českém
i cizím jazyce
Převezme zájezd
Orientuje se v jednotlivých
druzích zájezdu
Zná povinnosti průvodce při
ubytování, stravování turistů,
při přechodu hranic
Vyúčtuje a zhodnotí zájezd
Učivo
Aktuální problémy při poskytování služeb
cestovního ruchu
Konkurence a konkurenční výhody
Strategie konkurenčních výhod
Faktory ovlivňující výběr strategií
Cenová politika
Inovace a odlišení produktu
Zajištění trvale udržitelného rozvoje
v oblasti cestovního ruchu
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
Září
4
Říjen
4
Listopad
3
Prosinec
4
Leden
3
Únor
4
Březen
Širší souvislosti při poskytování služeb CR
Vliv
cestovního
ruchu
na
rozvoj
průmyslových odvětví
Využití informačních technologií
Předpokládaný vývoj při poskytování služeb
Význam a historie průvodcovské činnosti
Příčiny vzniku průvodcovské činnosti
Významné osobnosti v oblasti průvodcovské
činnosti
Vývoj průvodcovské činnosti od nejstarších
dob po současnost
Psychologické aspekty v činnosti průvodce
Kategorie průvodců, jejich činnost
Osobnost průvodce
Společenský protokol
Současné možnosti výkonu průvodcovské
činnosti
Právní předpisy související s vykonáváním
průvodcovské činnosti
Podmínky pro složení průvodcovské
zkoušky
Povinnosti průvodce při přípravě na zájezd
Informační minimum
Topografická příprava
Chronologická příprava
Itinerář
Povinnosti během zájezdu
Převzetí zájezdu, činnost spojená
s ubytováním a stravováním turistů
Povinnosti po skončení zájezdu
Zhodnocení a vyúčtování zájezdu
231
z pohledu průvodce
Manipuluje s doklady
používanými
v průvodcovské činnosti
Vyřeší mimořádné situace
v průběhu zájezdu (neúčast
na zájezdu, změnu programu,
modelové situace při
ubytování a stravování
skupiny, pojistné události)
Objasní základní cíle
cestovního ruchu, zhodnotí
jeho současný stav
a předpokládaný vývoj
Povinnosti průvodce při mimořádných
situacích v průběhu zájezdu
Situace v ohrožení
Ztráta cestovního dokladu
Změna trasy
Změny týkající se stravování a ubytování
turistů
Cíle cestovního ruchu
Cestovní ruch v ČR a ve světě
Vývoj a trendy
232
3
Duben
2
Květen
Geografické a kulturně – historické vzdělávání
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle vyučovacího předmětu
Vzdělávání v předmětu Geografické a kulturně historické vzdělání směřuje k:
• získávání a rozvíjení znalostí v oblastech geografie, ekologie, dějin kultury a dějin
umění
• získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji informací z uvedených oblastí
• respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podpoře ochrany životního
prostředí, rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné
součásti životního způsobu moderního člověka
• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
• aplikování získaných poznatků v praktickém životě
Charakteristika učiva
Předmět Geografické a kulturně historické vzdělání je koncipován jako syntéza základů
ekologie, zeměpisu, dějepisu a dějin umění. Žáci se seznámí s poznatky z daných oborů; hlavní
důraz je kladen na uvědomování si vztahů v rámci předmětu, ale i v souvislosti s jinými
předměty. Jsou vedeni k samostatnému získávání informací a jejich uplatňování v reálném
životě.
Obsah učiva:
Učivo je rozčleněno do čtyř hlavních kategorií:
1. Ekologie: seznamuje se vztahy v rámci životního prostředí a vysvětluje jejich důležitost
pro každodenní život v současném světě
2. Zeměpis: žáci získají přehled o zemích ve světě, o jejich historických, politických
a ekonomických vazbách
3. Dějiny kultury: žáci poznávají historický a kulturní vývoj daných oblastí, na základě
těchto poznatků se učí rozumět současnému světu
4. Dějiny umění: žáci poznávají umělecké slohy a nejvýznamnější památky v jednotlivých
oblastech, začleňují je do kulturně-historického kontextu
233
Mezipředmětové vztahy
• český jazyk a literatura – zasazení literárních děl do kulturně-historických souvislostí
• cizí jazyky – dějiny a zeměpis příslušných zemí
• práce s počítačem – příprava prezentací na PC
Postojové cíle vzdělávání
Výuka v předmětu Geografické a kulturně historické vzdělání směřuje k tomu, aby žáci:
• chápali dění v současném světě, znali pozadí významných konfliktů a ekonomických
dějů
• uznávali a rozpoznávali odlišnosti států, ras a náboženství jako prevenci xenofobie,
intolerance, rasismu
• rozeznali důležitost naší republiky a její podíl v rámci Evropské unie – získali zdravé
sebevědomí a hrdost na svou státní příslušnost
• chovali se odpovědně ke svému životnímu prostředí a chápali význam takového chování
• byli hrdí na historii a kulturu svého národa i národů jiných
Výukové strategie
Výklad, diskuze, práce s mapou, prezentace aktualit a výsledků skupinové práce, sledování
tematicky zaměřených filmů, používání internetu, práce na projektech
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je v souladu s řádem školy. Hlavními kriterii jsou:
− čtvrtletní písemné práce
− dílčí testy zahrnující tematické celky (min. 2 za pololetí)
− ústní zkoušení
Dále se hodnotí:
− prezentace aktualit a projektů
− sledování současného dění a jeho rozbor
− plnění domácích úkolů a úplnost vedení zápisů v sešitech
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence
Z hlediska klíčových kompetencí předmět Geografické a kulturně historické vzdělání klade
důraz na:
− rozvoj dovedností k samostatnému získávání poznatků a jejich systematičnost
− kulturu diskuse a uznání odlišného názoru
− používání odborné slovní zásoby
− pochopení strategie udržitelného rozvoje a ztotožnění se s ní
− využívání osvojených poznatků a návyků v budoucím profesním životě
234
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby:
• získali zdravou míru sebevědomí
• diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách
• rozpoznali jednotlivé politické systémy, státní zřízení
• vysvětlili pojmy svoboda, tolerance, solidarita a používali je v praxi
Člověk a životní prostředí
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby:
• pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy
• chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
• porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty
ve vztahu k udržitelnému rozvoji
• respektovali principy udržitelného rozvoje
• dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
Informační a komunikační technologie
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby:
• využívali základní programové vybavení, komunikační prostředky a pracovali
s informacemi z oblasti ekologie, geografie, kulturních dějin a dějin umění
• využívali práci s počítačem při prezentacích referátů a seminárních prací
235
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
1. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
• vysvětlí základní
ekologické pojmy
• charakterizuje abiotické
(sluneční záření,
atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické
faktory prostředí
(populace, společenstva,
ekosystémy)
• charakterizuje základní
vztahy mezi organismy
ve společenstvu
• uvede příklad potravního
řetězce
• vysvětlí podstatu
koloběhu látek a uvede
konkrétní příklady
• charakterizuje různé typy
krajiny a její využívání
člověkem
• charakterizuje
nejznámější indiánské
kultury latinské
Ameriky, dovede je
chronologicky
a geograficky zařadit,
uvádí nejvýznamnější
památky; zná
nejvýznamnější události
z dějin USA
• zná základní fakta
o životě některých
osobností amerických
dějin
• charakterizuje
nejvýznamnější
americké kulturní
památky, dovede
navrhnout jejich využití
v cestovním ruchu pro
určitou skupinu klientů,
pozná je a zařadí do
souvislostí historických,
kulturních a jiných
• charakterizuje hlavní
směry v oblasti filmu
Počet
hodin
4
Orientační
rozpis
září
• potravní řetězce
• koloběh látek v přírodě
a tok energie
• typy krajiny
3
říjen
Dějiny kultury – Amerika
• nástin amerických dějin
(indiánské kultury –
Aztékové, Mayové,
Inkové; vznik a rozvoj
USA)
• významné osobnosti
amerických dějin
(Bolívar, Lincoln,
Kennedy, M. L.
King...)
• kulturně-historická
charakteristika
turisticky významných
destinací
4
listopad
3
prosinec
Učivo
Ekologie - úvod
• základní ekologické
pojmy
• ekologické faktory
prostředí
• vztahy organismů ve
společenstvu
• americký film a hudba
• práce s informacemi
236
a hudby, jmenuje jejich
představitele
• připraví výklad
o jednotlivých
památkách, stylech,
slozích, obdobích dějin
kultury pro konkrétní
účastníky cestovního
ruchu (podle jejich
věkových,
vzdělanostních a dalších
specifik);
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
• charakterizuje
nejznámější africké
kultury, dovede je
chronologicky
a geograficky zařadit,
uvádí nejvýznamnější
památky
• zná základní fakta o
životě některých
osobností afrických
dějin
• charakterizuje
nejvýznamnější africké
kulturní památky,
dovede navrhnout jejich
využití v cestovním
ruchu pro určitou
skupinu klientů, pozná
je a zařadí do souvislostí
historických, kulturních
a jiných;
• jmenuje nejrozšířenější
africká
náboženství
a kulty; vysvětlí jejich
podstatu
• charakterizuje
o významných
turistických
destinacích
Zeměpis - Amerika
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• USA a Kanada
• latinská Amerika
Dějiny kultury – Afrika
• významné africké
kultury (Mali,
muslimská severní
Afrika...)
• osobnosti afrických
dějin (Lumumba,
Mandela...)
• kulturně-historická
charakteristika
turisticky významných
destinací
• africká náboženství
• práce s informacemi
o významných
turistických
destinacích
237
3
leden
3
únor
4
březen
3
duben
nejvýznamnější kulturní
památky, dovede
navrhnout jejich využití
v cestovním ruchu pro
určitou skupinu klientů,
pozná je a zařadí do
souvislostí historických,
kulturních a jiných;
3 Zeměpis - Afrika
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
• fyzickogeografická
podmínky ve vztahu
sféra
k cestovnímu ruchu
• socioekonomická sféra
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
• státy severní Afriky
státy
• rovníková Afrika
• JAR
238
4
květen
2
červen
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
• popíše historii
vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
• hodnotí vliv různých
činností člověka na
jednotlivé složky
životního prostředí
• charakterizuje působení
životního prostředí na
člověka a jeho zdraví
• charakterizuje přírodní
zdroje surovin a energie
z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí
vliv jejich využívání na
prostředí
• popíše způsoby
nakládání s odpady
• charakterizuje globální
problémy na Zemi
• uvede příklady
chráněných území v ČR
a v regionu
• uvede základní
ekonomické, právní
a informační nástroje
společnosti na ochranu
přírody a prostředí
• popíše hlavní procesy
a události z dějin Číny
a Indie
• zná základní fakta
o životě některých
osobností asijských
dějin
• charakterizuje
nejvýznamnější kulturní
památky, dovede
navrhnout jejich využití
v cestovním ruchu pro
určitou skupinu klientů,
pozná je a zařadí do
souvislostí historických,
kulturních a jiných;
• jmenuje největší asijská
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
• globální problémy
• ochrana přírody
a krajiny
• zásady udržitelného
rozvoje
3
říjen
Dějiny kultury – Asie
• nástin dějin
nejvýznamnějších
asijských států (Čína,
Indie)
• významné osobnosti
asijských dějin
(Gándhí, Mao Cetung...)
• kulturně-historická
charakteristika
turisticky významných
destinací
4
listopad
3
prosinec
Učivo
Člověk a životní prostředí
• vzájemné vztahy mezi
člověkem a životním
prostředím
• dopady činnosti člověka
na životní prostředí
• přírodní zdroje energie
a surovin
• odpady
• asijská náboženství –
239
náboženství, vysvětlí
jejich učení a popíše
náboženské zvyky
• připraví výklad v českém
i cizím jazyce o
jednotlivých památkách,
stylech, slozích,
obdobích dějin kultury
pro konkrétní účastníky
cestovního ruchu (podle
jejich věkových,
vzdělanostních a dalších
specifik);
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
• charakterizuje
nejznámější procesy
a události z dějin
Austrálie
• zná základní fakta
o životě některých
osobností afrických
dějin
• charakterizuje
nejvýznamnější africké
kulturní památky,
dovede navrhnout jejich
využití v cestovním
ruchu pro určitou
skupinu klientů, pozná
je a zařadí do souvislostí
historických, kulturních
a jiných;
• charakterizuje
náboženství původních
obyvatel Austrálie, zná
nejznámější
osobnosti australské
kultury a jejich tvorbu
hinduismus,
buddhismus, islám,
konfucionismus,
taoismus
• práce s informacemi
o významných
turistických
destinacích
Zeměpis - Asie
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• Čína
• Indie
• muslimské země
Dějiny kultury – Austrálie
• hlavní linie
australských dějin
• osobnosti australských
dějin
• kulturně-historická
charakteristika
turisticky významných
destinací
• náboženství, současná
kultura
• práce s informacemi
o významných
turistických
destinacích
240
3
leden
3
únor
4
březen
3
duben
• charakterizuje
nejvýznamnější kulturní
památky, dovede
navrhnout jejich využití
v cestovním ruchu pro
určitou skupinu klientů,
pozná je a zařadí do
souvislostí historických,
kulturních a jiných;
3 Zeměpis - Austrálie
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
• fyzickogeografická
podmínky ve vztahu
sféra
k cestovnímu ruchu
• socioekonomická sféra
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
• Australské společenství
státy
• Nový Zéland
• Oceánie
241
4
květen
2
červen
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
• vyjmenuje umělecká díla
a jejich tvůrce, popíše je
a zařadí je do správného
období
• vypráví o jednotlivých
uměleckých dílech
a jejich tvůrcích
• zná historický a kulturní
kontext, v němž
umělecká díla vznikla
Dějiny umění - Evropa
• vyjmenuje umělecká díla
a jejich tvůrce, popíše je
a zařadí je do správného
období
• vypráví o jednotlivých
uměleckých dílech
a jejich tvůrcích
• zná historický a kulturní
kontext, v němž
umělecká díla vznikla
• popíše hlavní procesy
a události z dějin
nejvýznamnějších
evropských států
• zná základní fakta
o životě některých
osobností evropských
dějin
• popíše a zhodnotí hlavní
myšlenky evropských
náboženských či
filosofických směrů
• dává je do souvislosti
s politickým,
hospodářským a
kulturním vývojem
•
•
•
•
Počet
hodin
3
Orientační
rozpis
září
4
říjen
4
listopad
3
prosinec
3
leden
antické Řecko a Řím
románský sloh
gotické umění
renesance (zejména
italská)
• baroko
• klasicismus
• umělecké směry 20.
století
Dějiny kultury – Evropa
nástin dějin evropských
velmocí:
• Rusko
• Francie
• Itálie
• Velká Británie
• Německo
významné osobnosti
evropských dějin:
• Karel Veliký
• Luther
• Ludvík XIV.
• Napoleon
• Hitler
• Stalin
náboženský a ideologický
vývoj Evropy:
• katolicismus
• protestantské církve
• osvícenství
• moderní filosofické
směry a ideologie
242
• charakterizuje
nejvýznamnější
evropské kulturní
památky, dovede
navrhnout jejich využití
v cestovním ruchu pro
určitou skupinu klientů,
pozná je a zařadí do
souvislostí historických,
kulturních a jiných
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení a
hospodářských činností,
popíše je, porovná
a zdůvodní jejich
rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení a
hospodářských činností,
popíše je, porovná
a zdůvodní jejich
rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
• charakterizuje přírodní
a hospodářsko-sociální
podmínky ve vztahu
k cestovnímu ruchu
• vyhledá na mapě hlavní
soustředění osídlení
3
únor
Zeměpis - Evropa
Střední Evropa
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• státy střední Evropy
4
březen
Západní a jižní Evropa
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• státy západní Evropy
4
duben
Skandinávie a Pobaltí
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• státy ve Skandinávii a
Pobaltí
3
květen
Východní Evropa
• fyzickogeografická
sféra
• socioekonomická sféra
• státy východní Evropy
2
červen
• práce s informacemi
o významných
turistických
destinacích
243
a hospodářských
činností, popíše je,
porovná a zdůvodní
jejich rozložení
• charakterizuje jednotlivé
státy
244
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
4. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin)
Počet
hodin
3
Orientační
rozpis
září
• baroko
• klasicismus
• umělecké směry 20.
století
4
říjen
Dějiny kultury – Česká
republika
kapitoly z dějin českého
státu:
• Přemyslovci
• Lucemburkové
• Husitství
• Rudolfínská doba, Bílá
hora
• Osvícenský
absolutismus
• Revoluce 1848,
Rakousko-Uhersko
• První republika
• Protektorát
• Komunistická diktatura
náboženský a ideologický
vývoj českých zemí:
• středověcí myslitelé
(Hus, Chelčický)
• Komenský
• osvícenství a národní
obrození
• Masaryk
• moderní filosofické
245
4
listopad
3
prosinec
3
leden
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
• vyjmenuje umělecká díla
a jejich tvůrce, popíše je
a zařadí je do správného
období
• vypráví o jednotlivých
uměleckých dílech
a jejich tvůrcích
• zná historický a kulturní
kontext, v němž
umělecká díla vznikla
• vyjmenuje umělecká díla
a jejich tvůrce, popíše je
a zařadí je do správného
období
• vypráví o jednotlivých
uměleckých dílech
a jejich tvůrcích
• zná historický a kulturní
kontext, v němž
umělecká díla vznikla
• popíše některé důležité
procesy a události
českých dějin do 18.
století
Dějiny umění – Česká republika
• popíše některé důležité
procesy a události
českých dějin 19.-20.
století
• popíše a zhodnotí hlavní
ideje náboženských či
filosofických směrů,
případně jednotlivých
myslitelů
• dává je do souvislosti
s politickým,
hospodářským
a kulturním vývojem
•
•
•
•
pravěké umění
románský sloh
gotické umění
renesance
směry a ideologie
• charakterizuje
nejvýznamnější české
kulturní památky,
dovede navrhnout jejich
využití v cestovním
ruchu pro určitou
skupinu klientů, pozná
je a zařadí do souvislostí
historických, kulturních
a jiných
• popíše geografickou
polohu ČR, zná
historický vývoj hranic
českého státu
• popisuje reliéf ČR
• objasňuje zákonitosti
chodu klimatu ČR
a uvádí příčiny jeho
častých změn
• jmenuje nejvýznamnější
řeky a vodní plochy v
ČR
• uvádí hlavní typy
ekosystémů ČR,
rozlišuje stupeň jejich
ekologické zachovalosti
• analyzuje
příklady problematiky
soužití Čechů a
etnických menšin
• klasifikuje sídla v ČR
podle velikosti, rozlišuje
jádrové a periferní
oblasti
• uvádí centra jednotlivých
průmyslových odvětví
3
únor
Zeměpis – Česká republika
• geografická poloha ČR
a vývoj jejího území
• reliéf
• klima
• hydrosféra
4
březen
• hlavní typy ekosystémů
v ČR
• obyvatelstvo,
národnostní složení
• sídelní struktura
• průmysl
3
duben
• práce s informacemi o
významných
turistických
destinacích
246
• uvádí hlavní typy
zemědělské výroby
v ČR
• lokalizuje na mapě hlavní
zemědělské oblasti
• charakterizuje zvláštnosti
a kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů;
porovnává jejich
hospodářskou funkci
a vyspělost
• charakterizuje zvláštnosti
a kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů;
porovnává jejich
hospodářskou funkci
a vyspělost
• zemědělství ČR
• regiony ČR – kraje
v Čechách
• regiony ČR – kraje
moravské, slezské
a Vysočina
247
3
květen
Praktická cvičení (TCH + STOL)
zahrnuje Technologii a Stolničení
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
1. Technologie
Praktická cvičení jsou vedena tak, aby prakticky připravila žáky v odbornosti gastronomie Žáci
se seznámí s příslušnými hygienickými předpisy i předpisy o bezpečnosti a zdraví při práci.
Žáci jsou vedeni k samostatné i týmové práci, k estetickému cítění, k přesnému
a zodpovědnému plnění zadaných úkolů, především k povinnosti dodržování technologických
postupů. Průběžně jsou seznamováni s předpisy HACCP. Žáci jsou veden také k hospodárnosti
při zpracování surovin, především při předběžných pracích. Naučí se také znát zásady správné
výživy, alternativního stravování, mezinárodní kuchyně i léčebné výživy.
2. Stolničení
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
Zajišťuje vzdělání v oblasti poskytování služeb ve veřejném stravování.
Cílem je připravit budoucí odborníky na práci při poskytování služeb v obsluze, na získání
znalostí a praktických dovedností v oblasti techniky odbytu výrobků a služeb
v gastronomických zařízeních. Žáci se prakticky seznamují s běžným a speciálním inventářem,
s jeho použitím a údržbou. Jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního
jednání a vystupování, jsou upozorňováni na problematiku alkoholismu a dalších návykových
látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim. Při sestavování jídelních a nápojových
lístků žáci využívají znalostí gastronomických pravidel a zásad zdravé výživy .
Charakteristika učiva:
Praktická cvičení Technologie Stolničení je integrujícím předmětem, má přímou vazbu na
teoretickou výuku předmětů Technologie, Potraviny a výživa, Ekonomika a podnikání,
Komunikaci ve službách i na Matematiku. Žáci získávají profesní dovednosti, zkušenosti
a návyky při praktických činnostech pod vedením odborných učitelů.
Učivo je zaměřeno na účelnou organizaci práce, na hospodaření s potravinami, na odpovědnost
za odvedenou práci, na přesné plnění úkolů při obsluze,
248
Strategie výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
1. Oblast Technologie:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:byli schopni pracovat s technickým zařízením v gastronomii
− respektovali a dodržovali zásady hygieny a bezpečnosti při práci
− se řídili předepsanými postupy při používání jednotlivých zařízení
− odpovědně přistupovali ke svěřeným hodnotám
− zacházeli správně a šetrně s potravinami a nápoji
2. Oblast stolničení:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
− byli připraveni k praktickému užití dovedností a zručností uplatňovaných při
podávání pokrmů a nápojů v jednoduché i složité obsluze
- byli připraveni přesvědčit spotřebitele o zásadách správné výživy
- uměli reprezentovat a rozvíjet naše pohostinství doma i v zahraničí
- byli připraveni na uplatnění v oboru
- uměli komunikovat nejen při práci s hostem ve svém oboru, ale též v běžném
pracovním i osobním životě.
- byli připraveni na další vzdělávání v praktickém životě
Strategie výuky (pojetí výuky):
Praktická cvičení Technologie a Stolničení učí žáky aplikovat získané teoretické vědomosti
a poznatky do praktické výuky. Žáci si osvojují profesionální dovednosti potřebné k oboru
gastronomie.
Mezipředmětové vztahy:
Praktická cvičení z oblasti technologie a stolničení jsou součástí celé koncepce praktického
vyučování pro Gastronomi v obou zaměřeních. Navazují na výuku cizích jazyků, českého
jazyka, ekonomických předmětů.
Hodnocení výsledků žáků:
V odborném výcviku se hodnotí především stupeň aktivity při jednotlivých činnostech, jejich
samostatnost, schopnost pracovat v týmu, využití teoretických poznatků v praxi. Důležité je
hodnocení žáka při profesních veřejných prezentacích - nejen při školních akcích. Při
hodnocení se plně využívá klasifikační řád školy.
Přínos praktických cvičení k rozvoji klíčových preferencí a aplikaci průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence: dovednost vyjadřovat se ústně i písemně, zpracovávat písemné
materiály, zpracovávat žákovské projekty a prezentovat je. Vyjadřovat se v souladu se zásadami
společenského chování, dodržovat zásady profesního vystupování.
Sociální kompetence: žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních
úkolů, odpovědně plnit úkoly, svým chováním a jednáním přispívat k utváření mezilidských
vztahů, předcházet konfliktům.
249
Informační a komunikační technologie: žáci umí pracovat s informačními technologiemi,
využívat je při plnění pracovních úkolů, vyhledávat odborné informace.
Personální kompetence: žák zdokonaluje svou schopnost k učení, dovednost spolupracovat
s druhými lidmi, dokáže přijímat hodnocení a kritiku na výsledky své práce.
Průřezová témata:
Průřezová témata prolínají výukou celého předmětu Praktických cvičení; např. Člověk a životní
prostředí je v tématech, která se zabývají zpracováním potravin a surovin – předběžné práce
(odpady, spotřeba vody, obalové materiály), dále skladování a uchovávání potravin.
Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce prolíná těmi
tematickými celky, které se zabývají technologickými postupy, komunikativními dovednostmi.
250
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
1.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Technologie
Orientační rozpis
září
Počet hodin
6
říjen - listopad
16
Prosinec - leden
12
Leden - květen
30
Červen
2
Téma
Druhy výrobních středisek, jejich vybavení, stroje
a zařízení a nástroje, jejich funkce a ovládání dle
pravidel BOZP
Druhy nádobí, náčiní a jejich použití
Hygienické zásady ve výrobním středisku
Seznámení se základními potravinami, jejich
použití a předběžná úprava
Předběžná úprava potravin rostlinného
a živočišného původu, předběžná úprava ryb,
drůbeže a zvěřiny
Technika krájení
Práce s recepturami, normování pokrmů
Příprava domácích těstovin a zelných salátů
Příprava vývaru a vložek a zavářek do polévek
Příprava polévek, omáček, příloh a bezmasých
pokrmů
Příprava jednoduchých restauračních menu:
Hnědá nebo bílá polévka
Hlavní chod z různých druhů jatečných masa, ryb,
drůbeže, zvěřiny připravený různými tepelnými
úpravami
Příloha
Moučník nebo dezert
Výběr připravovaných pokrmů dle aktuálních
podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině).
Průběžně při těchto laboratorních cvičení je
procvičováno:
předběžná úprava masa a ostatních potravin
postupy přípravy polévek, omáček, příloh,
bezmasých pokrmů
postupy přípravy pokrmů z jatečních mas, ryb
a drůbeže, polévek a moučníků
hmotnost a dávkování jednotlivých porcí
normování pokrmů, žádanka, výdejka
BOZP a hygiena osob, potravin a pracoviště
Procvičování odborných dovedností
251
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
2.ročník
(1 hodiny týdně, celkem 33 hodin)
Technologie
Orientační rozpis
Počet hodin
Téma
Příprava jednoduchých restauračních menu:
- Studený nebo teplý předkrm
- Hlavní chod z různých druhů jatečných
masa, ryb, drůbeže, zvěřiny připravený
různými tepelnými úpravami
- Příloha
- Moučník nebo dezert
Příprava jídel na objednávku z jatečných mas, ryb,
drůbeže
Přílohy a omáčky k jídlům na objednávku,
doplňky
září - březen
21
Výběr připravovaných pokrmů dle aktuálních
podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině).
Průběžně při těchto laboratorních cvičení je
procvičováno:
- předběžná úprava masa a ostatních potravin
- postupy přípravy pokrmů z jatečních mas,
ryb a drůbeže
- výrobky studené kuchyně a moučníky
- hmotnost a dávkování jednotlivých porcí
- normování pokrmů, žádanka, výdejka
- BOZP a hygiena osob, potravin
a pracoviště
Výběr připravovaných pokrmů dle aktuálních
podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině).
březen - duben
6
duben - květen
4
Příprava vybraných pokrmů zahraničních kuchyní
Při laboratorních cvičeních jsou průběžně
procvičovány:
- předběžná úprava masa a ostatních potravin
- postupy přípravy pokrmů zahraničních
kuchyní
- hmotnost a dávkování jednotlivých porcí
- normování pokrmů, žádanka, výdejka
- BOZP a hygiena osob, potravin a
pracoviště
Výběr připravovaných pokrmů dle aktuálních
podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině).
252
červen
2
Příprava dietních pokrmů
Při laboratorních cvičeních jsou průběžně
procvičovány:
- předběžná úprava masa a ostatních potravin
- postupy přípravy pokrmů vhodných pro
dietní stravování
- hmotnost a dávkování jednotlivých porcí
- normování pokrmů, žádanka, výdejka
- BOZP a hygiena osob, potravin
a pracoviště
Výběr připravovaných pokrmů dle aktuálních
podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině).
Procvičování praktických dovedností
253
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně, tj. celkem 66 hodin)
Stolničení
Orientační
rozpis
Počet hodin
3
Září
3
3
Říjen
3
4
Listopad
4
4
Prosinec
4
Leden
Únor
4
4
4
4
Březen
Duben
4
4
4
4
2
Květen
2
Červen
2
Téma
Práce s inventářem, poznávání inventáře
Zařazení inventáře , údržba, čištění
nošení talířů (dvoutalířovým
Technika při obsluze:
a třítalířovým způsobem), nošení táců, nápojů,
Debaras
Prostření jednoduchého a složitého oběda, technika
založení inventáře, Příprava pracoviště na provoz
Prostření jednoduché a složité snídaně – servis a la´ card
Příprava nabídkového stolu – servis table de hot
Práce s překládacím příborem
Servis předkrmů ( složitá obsluha)
Příprava a servis kávy (restauračním a kavárenským
způsobem, servis složité kávy)
Příprava kávy před hostem
Podávání polévek
Servis hlavních jídel
Prostření slavnostní tabule dle menu
Příprava příručního stolu a dekorace
Servis specielních studených předkrmů
Servis teplých předkrmů
Procvičování praktických dovedností
254
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
2.ročník
(1 hodiny týdně, celkem 33 hodin)
Stolničení
Orientační
rozpis
Počet hodin
Téma
2
Dokončování pokrmů před hostem – servis ovoce ( složitá
obsluha)
Úprava ovoce před hostem
Říjen
1
2
Flambování ovoce před hostem (složitá obsluha)
Servis teplého ovocného dezertu
Listopad
2
2
Servis flambovaných palačinek (složitá obsluha)
Techniky používání překládacího příboru
Prosinec
2
2
Servis vína
Práce sommeliera
Leden
2
2
Flambování masa (špízu) , složitá obsluha
Překládání příloh, omáčky, nachservis
Únor
2
Vykošťování pstruha (složitá obsluha)
Práce s rybím příborem, servis v rybí várce
Březen
2
2
Míchání salátů , servis salátů
Příprava drezinku (složitá obsluha)
Duben
2
2
Příprava míšených nápojů
Práce s barovým inventářem
1
Září
Květen
1
2
Červen
2
Servis specialit
Servis fondue ( zážitková gastronomie)
Procvičování praktických dovedností
255
Služby cestovního ruchu, praktická cvičení
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu: Předmět Služby cestovního ruchu praktická cvičení patří k profilovým
předmětům studijního oboru Cestovní ruch. Cílem předmětu je procvičit prakticky poskytování
služeb cestovního ruchu. Cílem je rovněž objasnit činnost jednotlivých subjektů poskytujících
služby cestovního ruchu a naučit žáky orientovat se v zákonech souvisejících s cestovním
ruchem a uplatňovat je v praxi.
Charakteristika učiva: Obsah předmětu Služby cestovního ruchu – praktická cvičení vychází
z obsahového okruhu RVP – Služby cestovního ruchu. Učivo je zaměřeno na tyto tematické
celky: charakteristika cestovního ruchu, jeho organizace a řízení, technika poskytování služeb,
ubytovací, dopravní, stravovací, lázeňské, kongresové, pasové, vízové a celní služby,
pojišťovací a zdravotní služby, služby cestovní kanceláře a turistických středisek, ekonomické
aspekty podnikání, aktuální problémy při poskytování služeb, význam průvodcovské činnosti,
současné možnosti výkonu průvodcovské činnosti, povinnosti průvodce během zájezdu a po
ukončení zájezdu i při mimořádných situacích během zájezdu. Učivo se zaměřuje na
charakteristiku cestovního ruchu, jeho vývoj a členění, způsob řízení, organizaci a právní
úpravu cestovního ruchu. Důraz je přitom kladen na obsah jednotlivých služeb cestovního
ruchu a techniku poskytování těchto služeb, na seznámení s problémy při poskytování služeb
cestovního ruchu a s trendy jejich poskytování na regionální, republikové i evropské úrovni,
dále na metodiku průvodcovské činnosti s důrazem na psychologicko-pedagogickou práci
průvodce, zabývá se organizací a řízením průvodcovských služeb u nás. Žáci se seznámí
s jednotlivými druhy průvodcovských služeb, zásadami přípravy průvodce na akci,
s povinnostmi průvodce během akce i po ní. Součástí předmětu je i vypracování průvodcovské
trasy, její znalost a dovednost praktického provádění.
Mezipředmětové vztahy: Zeměpis cestovního ruchu, Průvodcovství, Marketing
a management, Český jazyk a literatura, Matematika, Informační a komunikační technologie.
256
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu směřuje k tomu, aby žáci
- ve svém jednání nedělali rozdíl mezi lidmi různého vyznání, etnického původu nebo
sociálního zařazení
- vycházeli ochotně vstříc požadavkům zákazníků
- vytvořili si vlastní názor
- byli dostatečně sebevědomí a současně aby byli schopni kriticky zhodnotit své jednání a
nést za ně důsledky
- dokázali rozpoznat hranici mezi společenskou odpovědností a osobní svobodou
- jednali ohleduplně ve vztahu k životnímu prostředí, projevovali úctu k životu
i materiálním a duchovním hodnotám
Strategie výuky:
Výuka předmětu Služby cestovního ruchu je vedena formou výkladu, diskuze, je využíváno
názorných pomůcek. Žáci se během studia seznámí s praktickými činnostmi v cestovní
kanceláři nebo agentuře. Součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury,
získávání dovedností a návyků při vyhledávání a zpracování informací. Praktická průvodcovská
cvičení probíhají ve třídě i v terénu na cvičných prohlídkách měst a zájezdech, při nichž žáci
prakticky uplatní nabyté vědomosti. Ve výuce jsou používány tyto pomůcky: učebnice,
katalogy, prospekty cestovních kanceláří, jízdní řády, dopravní ceniny, cestovní doklady a
cestovní dokumenty, platební karty, valuty.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
- Známky z praktických cvičení, které obsahují konkrétní problematiku, musí být
povinně vypracovány
- Známky z prezentace
- Známky za aktivitu
Dále se hodnotí:
- Správnost, přesnost a pečlivost při zpracování seminárních prací a referátů
- Aktivní účast na soutěžích a akcích cestovního ruchu
- Schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty
- Aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět
- Plnění domácích úkolů
Přínos předmětu služby cestovního ruchu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
Klíčové kompetence zahrnují:
- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.
- porozumět zadanému úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej,
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace;
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
- vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat;
257
-
účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých;
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat
k uplatňování hodnot demokracie;
pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti
Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se naučili komunikovat,
vyjednávat a řešit konflikty, jsou vedeni k toleranci náboženské, rasové, sociální i kulturní, což
uplatní jak v osobním životě, tak v životě profesním. Žáci jsou seznámeni s různými typy
společností a společenských skupin, jejich kulturou, náboženstvím a historickým vývojem.
Člověk a životní prostředí
V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se aktivně
zajímali o problematiku životního prostředí v souvislosti s cestovním ruchem a zásadami trvale
udržitelného rozvoje a aby tyto poznatky byli schopni uplatnit v praxi. Ve výuce jsou
zdůrazňovány ekologické aspekty pracovní činnosti v cestovním ruchu.
Člověk a svět práce
Součástí výuky předmětu Služby cestovního ruchu je příprava absolventa, který se díky svému
odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci se v rámci předmětu
seznámí se zákoníkem práce, základními aspekty pracovního poměru, náležitostmi pracovní
smlouvy, právy a povinnostmi zaměstnavatele a rovněž podstatou a formami podnikání. Přitom
je důraz kladen na to, aby dokázali tyto znalosti a dovednosti uplatnit v praxi, především
v profesním životě v oblasti cestovního ruchu.
Informační a komunikační technologie
V předmětu Služby cestovního ruchu jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky
informačních a komunikačních technologií, zejména internet.
Doporučená literatura:
M. Holeček, P. Mariot, M. Střída, Zeměpis cestovního ruchu, r.v. 2007
D. Jakubíková, Marketing v cestovním ruchu
F. Smetana, E. Krátká, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, r.v. 2009
J. Orieška, Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu
Z. Petrů, Základy ekonomiky cestovního ruchu
258
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Dokáže připravit nabídku
na ubytování pro skupinu
turistů včetně výletů po
různých krajích ČR
(3 – 5 dní)
Dokáže sestavit seznam
všech ubytovacích zařízení
podle kategorie a třídy
a zjistit jejich nabídky a
ceny
Dokáže sestavit produkt
pro různé cílové skupiny se
zaměřením na dopravní
služby
Přinese jízdní a letové řády
a dokáže vyhledat spojení
podle požadavku
Dokáže sestavit přehled
nabídky jídel různých
světových kuchyní, včetně
zvyklostí
Dokáže sestavit
gastronomický kalendář
a prezentovat ho
Dokáže připravit
konferenci, včetně všech
služeb
Dokáže připravit nabídku
na svatební hostinu
v hotelu
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
Září
16
Říjen
16
Listopad
12
Prosinec
14
Leden
12
Únor
16
Březen
14
Duben
12
Květen
8
Červen
Ubytovací služby, stravovací služby,
nabídka výletů
Hotelové služby jako komplexní nabídka
Hotelové služby rozdělené podle
kategorie a tříd
Dopravní služby, druhy, způsoby využití
při tvorbě produktu
Informace o dopravních službách,
výhody a nevýhody jednotlivých
dopravních služeb
Jízdní a letové řády, typy, specifikace
Charakteristika stravovacích zařízení
Nabídka a prodej produktu, zvyklosti
Národní kuchyně a stravovací zvyklosti
různých kultur
Nabídka služeb gastronomie
Organizace kongresových akcí
Místa kongresového cestovního ruchu
Práce pracovníka kongresového oddělení
Připraví propagační
materiál cestovní kanceláře
na produkty pro různé
cílové skupiny
Komunikační mix v cestovním ruchu
Nabídka, prodej a realizace produktu
Vytvoří nabídku pro
specifické potřeby
a požadavky různých
forem cestoního ruchu a
typických skupin klientů
Vypracuje projekt
a realizuje produkt CK,
zhodnotí akci a diskutuje
o výsledku s ostatními
studenty
Produkty cestovních kanceláří
a cestovních agentur
Skupiny klientů, segmentace trhu
Ekonomické výsledky v cestovním ruchu
Zhodnocení akce
Zpětná vazba
259
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 120 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák
Poskytne první pomoc
Dokáže sestavit jídelníček
podle zásad správné
výživy
Sestaví jídelníček pro
různé skupiny klientů,
kteří mají nějaké zdravotní
potíže
Učivo
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
Hygiena práce, požární prevence
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách
organizace a na pracovišti
První pomoc
Vyvážený a správný jídelníček
Jídelníček pro různé skupiny klientů
Připraví nabídku na
lázeňský pobyt pro různé
skupiny s různými
zdravotními problémy,
doporučí správné lázeňské
místo dle indikačního
seznamu
Připraví nabídku pro
specifické druhy
cestovního ruchu
(venkovský, dobrodružný,
lovecký, městský,
seniorský, gastronomický
CR, CR dětí a mládeže,
cykloturistika)
Sestaví produkt
obchodního cestovního
ruchu
Organizace a technika lázeňských služeb
Lázeňská místa podle indikací
Indikační seznam
Organizace lázeňského pobytu
Připraví referát o
významných osobnostech
cestovního ruchu a
průvodcovství
Význam a historie průvodcovské činnosti
Příčiny vzniku průvodcovské činnosti
Významné
osobnosti
v oblasti
průvodcovské činnosti
Vývoj průvodcovské činnosti od
nejstarších dob po současnost
Psychologické
aspekty
v činnosti
průvodce
Kategorie průvodců, jejich činnost
Osobnost průvodce
Společenský protokol
Procvičí si zásady
správného vystupování,
taktního jednání,
s důrazem na správné
vystupování, vyjadřování
a oblékání
Dokáže se orientovat
v topografické mapě,
připraví výlet, pracuje
Další služby CR
Venkovský cestovní ruch
Dobrodružný cestovní ruch
Lovecký cestovní ruch
Městský cestovní ruch
Cykloturistika
Struktura obchodního cestovního ruchu
Trh obchodního cestovního ruchu
Distribuce, propagace konkurence
v obchodním cestovním ruchu
Povinnosti průvodce při přípravě na
zájezd
Informační minimum
260
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
Září
16
Říjen
16
Listopad
12
Prosinec
12
Leden
12
Únor
16
Březen
s buzolou, orientuje se v
terénu
Zúčastní se výletů
a předem si připraví
výklad k danému
historickému objektu
Zúčastní se výletů a
předem si připraví výklad
k danému historickému
objektu
Topografická příprava
Chronologická příprava
Cíle cestovního ruchu
Činnost průvodce
16
Duben
8
Květen
Cíle cestovního ruchu
Činnost průvodce
261
Aplikovaný management (praktická cvičení)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Gastronomie
65 – 41 – L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl předmětu:
Předmět Aplikovaný management – praktická cvičení je úzce spojen s teoretickým
vzděláváním v předmětu aplikovaný management. Předmět navazuje na teoretické odborné
předměty vyučované buď v předchozích, anebo v současných ročnících. Předmět umožňuje
žákům rozvíjet jejich profesní myšlení, aplikovat základní profesní znalosti do metodiky řízení
provozních procesů a propojovat učivo s ostatními ekonomickými předměty jako marketing,
management, účetnictví a právo. Vysoký přínos tohoto předmětu pro žáky spočívá v možnosti
získat znalosti metod potřebných k řízení na konkrétních příkladových studiích. Na
příkladových studiích si ověří schopnost aplikovat teoretické znalosti vzájemně souvisejících
předmětů (hotelový provoz, účetnictví, controlling, marketing a další) a činit rozhodnutí
v základních provozních procesech.
Učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, pochopit zásady
řízení.
Charakteristika učiva:
Učivo předmětu aplikovaný management zahrnuje tematické celky, které jsou rozděleny do
čtyř základních bloků.
1. Stravovací úsek
V tomto tématickém celku získají žáci informace o jednotlivých nástrojích, využívaných
k analytické činnosti v jednotlivých procesech výroby, barového a nápojového managementu,
řízení nákupu a skladového surovin. Naučí se využívat metod řízení jednotlivých provozních
procesů a vzájemných vazeb. Na konkrétní příkladové studii se naučí analyzovat, plánovat
a rozhodovat ve všech základních činnostech F&B úseku.
2. Ubytovací úsek
V rámci jednotlivých funkcí na tomto úseku se žáci naučí stanovovat základní kriteria,
významná pro sledování výkonových výsledků. Dosahované výsledky se naučí analyzovat,
sestavovat vývojové řady a na jejich základě se naučí základům předpovědních technik
a následně jejich porovnání a vyhodnocení.
262
3. Řízení nákladů
Tento tématický celek je zaměřen na pochopení významu umění sledovat oblast nákladů zázemí
celého hotelu, od housekeepingu přes údržbu, skladové hospodářství až k účtárně. Jedná se
o širokou škálu činností vzájemně navazujících na funkce v přední linii a jelikož se jedná
především o nákladová střediska je důležité znát jejich plánování, sledování
a vyhodnocování.
4. Hotelový projekt
V této části vzdělávacího procesu žáci zúročí znalosti z předchozích bloků a na konkrétním
zadání hotelového projektu se naučí zpracovat roční rozpočet hotelu a na něj navazující
výkonová kritéria pro jednotlivé úseky a střediska, jakož i motivační nástroje.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Při výuce předmětu aplikovaný management budou žáci vedeni k tomu, aby:
- Uměli využívat základní legislativu pro oblast podnikání v oboru
- Dodržovali zásady etického kodexu
- Dokázali propojovat teoretické poznatky s praxí
- Zdokonalovali se v řeči těla a verbální komunikaci
- Snažili se nalézat vlastní řešení a doporučení
- Podporovali své výsledky práce aktuálními informacemi
- Byli schopni analýzy zadaných praktických příkladů a ochotně kladli otázky k dané
problematice
- Využívali a nalézali nové metody práce
- Kreativně prezentovali výrobky a služby nabízené ubytovacími a stravovacími
zařízeními
Strategie výuky:
Strategií při výuce předmětu aplikovaný management bude především vysvětlit zásadu“Kdo
řídí, kontroluje“.
Základem je fungující interaktivní vztah učitel a žák. Formou řešení praktických úkolů se žák
seznámí s učivem. Učitel klade důraz na odborné vyjadřování žáků, vede je k práci s odborným
tiskem, internetem a odbornou literaturou. Jsou vedeni k diskusi na zadaná odborná témata
a následně vyjadřují své postoje a názory. Dle náročnosti zadaného tématu se upřednostňuje
skupinová práce s využitím výpočetní techniky, aktuálními formuláři a znalostmi studentů
z běžného života. Do výuky jsou implementovány výsledky Mystery shoppingu z odborného
tisku, exkurze a ukázky na pracovištích hotelu.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků žáků je v souladu s řádem školy a je založeno na těchto základních
ukazatelích:
- známky ze zpracování zadaných úkolů, které shrnují konkrétní problematiku,
- známky za aktivitu při kolektivní práci ve skupinách.
Dále se hodnotí:
- správnost, přesnost a pečlivost při zpracování případových studií,
- schopnost výstižné formulace a vlastního doporučení s využitím odborné profesní
terminologie,
- schopnost samostatného úsudku a návaznosti na ostatní odborné předměty,
- aktivitu žáků ve vyučovacích hodinách a zájem o předmět.
263
Přínos předmětu aplikovaný management k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace
průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Z hlediska klíčových kompetencí předmět aplikovaný management klade důraz na:
- Práci s informacemi, porozumění odborného textu či zadání
- Zpracovávat jednoduché texty na odborná témata
- Volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností
a vědomostí již dříve nabitých
- Znalost odborné terminologie
- Řešení problému s vlastními doporučeními a návrhy
- Rozvíjení pečlivosti, důslednosti, pracovitosti, přesnosti a odpovědnosti
- Schopnost se srozumitelně, souvisle a jazykově správně vyjadřovat v mluvených
i psaných projevech
- Schopnost obhajovat vlastní názory a respektovat názory druhých
- Sledování aktuálního dění v oboru hotelnictví a gastronomie
- Umět přijímat odborné rady, kritiku a hodnocení dosažených výsledků
- Aplikovat základní metodické postupy při řešení profesních příkladů
Odborná literatura:
Křížek, Neufus: Moderní hotelový management, Grada, 2011
HRMC: Food and beverage management na konci 90. let
IHRA: Uniform system of accounts
D.S.Dorf: Aplied management
264
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(4 hodiny týdně, celkem 132 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
− využívá na konkrétním
příkladu systému
menu engineeringu
v celém jeho obsahu
− na DEMO verzi se
naučí využívat
uzavřeného systému
ve všech souvislostech
− využívá prodejních
analýz, - nastaví
kriteria pro jednotlivá
výrobní pracoviště
a stanoví rozmezí
− zvládne metodiku
sledování zásob zboží
a inventarizace
Stravovací úsek
− stupeň oblíbenosti pokrmu,surovinové náklady
− náklady na pracovní silu
− energetické náklady
− ostatní náklady
− RIS a další systémy statistiky F&B
úseku
− sestavování vývojových řad
− sledování food costu
− výnosovost výrobního programu
− optimalizace surovinových nákladů
− zvládne metodiku
plánování spotřeby
a naučí se stanovit
kriteria pro nákup
skladování
a k rozpracovanosti
surovin
− zvládne nastavení
kriterií v přípravnách
surovin
− pochopí uzavřenost
okruhu dokladů
v rámci pohybu zboží
v rámci výroby
− na konkrétním
příkladu si žáci ověří
schopnost aplikace
naučeného učiva
−
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
září
16
říjen
16
listopad
12
prosinec
inventarizace zásob ve výrobě
−
−
řízení spotřeby surovin
plánovaná spotřeba jako nástroj
řízení od plánování přes nákup
a skladování až k výrobě
12
leden
−
12
únor
−
přípravna masa a sledování
výtěžnosti
přípravna zeleniny
−
−
- převody zboží mezi středisky
- interní doklady uzavřeného oběhu
16
březen
−
−
rozpočet restauračního střediska
rozpracování rozpočtu na jednotlivé
činnosti
průběžné vyhodnocování
stanovení konkrétních výkonových
parametrů na jednotlivé funkce
vyhodnocování kriterií
motivační složky mzdy na základě
stanovených kriterií
16
duben
16
květen
4
červen
−
−
−
−
265
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4. ročník
(4 hodina týdně, celkem 120 hodin)
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
Září
16
Říjen
16
Listopad
12
Prosinec
−
−
−
způsoby plánování a stanovení
výkonových parametrů na
pracovištích:
technického úseku
ekonomického úseku
skladovém hospodářství
12
Leden
−
vyhodnocování ukazatelů
12
Únor
−
zpracování rozpočtu hotelu a jeho
rozpracování na všechny úseky,
střediska a pracoviště
16
Březen
16
Duben
8
Květen
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
− se naučí přiřazovat
k jednotlivým
činnostem
− vybrané ukazatele
a parametry
− naučí se zpracovávat
jednotlivé parametry,
vyhodnocovat je, činit
rozhodnutí a opatření
Ubytovací úsek
− výběr činností
− výběr ukazatelů a určení
odpovědností
− tvorba vývojových řad
− stanovení parametrů
− upselling jako nástroj řízení
− výpočet podílu na incremental
revenu
− výkonové parametry pro consierge
− výkonové parametry pro doplňkové
služby jejich vyhodnocování
− výkonové parametry pro
housekeeping jejich vyhodnocování
− výkonové parametry pro sales
a marketing
− nastavení motivačních složek mzdy
− dtto pro halové služby,
doplňkové služby a
housekeeping
− dtto pro sales
a marketing včetně
zpracování předpovědí
a následného
vyhodnocování
−
− tto pro úseky zázemí
− zvládne metodiku
vyhodnocování,
rozhodování
a stanovení opatření
− završí sjednocení
jednotlivých vazeb
mezi úseky
a středisky
− získá celkový přehled
o úkolech řídícího
systému
− -četně administrativní
závěrky
−
−
−
zaúčtování jednotlivých operací
vypracování závěrky
- řešení souhrnné případové studie
266
Odborný výcvik
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Gastronomie
65-41-L/01 Gastronomie
Hotelové a gastronomické služby
Hotelové služby a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Organizace praktického vyučování:
Praktické vyučování je organizováno ve formě praktických cvičení a odborného výcviku tak,
aby zahrnovalo oblasti odborného vzdělávání Součástí tohoto vzdělávání je i návaznost na
všeobecně vzdělávací předměty. V 1. ročníku jsou zařazena jen praktická cvičení (TCH
a ST), odborný výcvik je zařazen až od 2. ročníku.
Přehled :
Ročník
1.
Typ praktického
vyučování
Počet
hodin
Praktická cvičení
4
Praktická cvičení
2
2.
Odborný výcvik
Praktická cvičení
7
4
3.
Odborný výcvik
Praktická cvičení
7
4
4.
Odborný výcvik
Hodiny celkem
6
Odborné oblasti
Technologie
2
Stolničení
2
Technologie
1
Stolničení
1
Komunikace ve službách
2
Příprava pokrmů
3
Odbyt
2
Aplikovaný management (Gastro)
4
Služby cestovního ruchu (CR)
4
Hotelový provoz
3
Příprava pokrmů
2
Odbyt
2
Aplikovaný management (Gastro)
4
Služby cestovního ruchu (CR)
4
Hotelový provoz
2
Příprava pokrmů
2
Odbyt
2
34
34
267
Pojetí vyučovacího předmětu:
Obecný cíl vyučovacího předmětu:
Praktická cvičení jsou součástí praktického odborného vzdělávání. Žáci získávají základní
profesní návyky a odborné dovednosti, které pak využívají v odborném výcviku. Odborný
výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky na uplatnění ve středních
technickohospodářských funkcích v oblasti gastronomie. Žáci jsou také profesně připraveni
uplatnit se v komplexech cestovního ruchu, kde mohou vykonávat pozice ve středním
managementu.
Žáci se seznámí s příslušnými hygienickými předpisy i předpisy o bezpečnosti a zdraví při
práci. Jsou vedeni k samostatné i týmové práci, k estetickému cítění, k přesnému
a zodpovědnému plnění zadaných úkolů, především k povinnosti dodržování technologických
postupů Průběžně jsou seznamováni s předpisy HACCP. Žáci jsou vedeni také k hospodárnosti
při zpracování surovin, především při předběžných pracích. Naučí se znát zásady správné
výživy, alternativního stravování i léčebné výživy. Získávají i vědomosti
a dovednosti z oblasti managementu hotelového a restauračního provozu.
Charakteristika učiva:
Praktická cvičení a Odborný výcvik jsou integrujícím předměty praktického vzdělávání, mají
přímou vazbu na předměty všeobecně vzdělávací i odborné. Žáci využívají znalostí cizích
jazyků. Žáci získávají profesní dovednosti, zkušenosti a návyky v jednotlivých provozech pod
vedením učitelů odborné výchovy a instruktorů a také od profesionálů pracujících na
jednotlivých střediscích.
Učivo je zaměřeno na účelnou organizaci práce, na hospodaření s potravinami, na odpovědnost
za odvedenou práci.
Strategie výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci:
- byli schopni pracovat s technologickým zařízením v gastronomii
- respektovali a dodržovali zásady hygieny a bezpečnosti při práci
- se řídili předepsanými postupy při používání jednotlivých zařízení
- odpovědně přistupovali ke svěřeným hodnotám
- zacházeli správně a šetrně s potravinami a nápoji
- znali zásady správné výživy a dietního stravování
- znali zásady managementu v hotelových a restauračních provozech
Strategie výuky (pojetí výuky):
Praktická cvičení a Odborný výcvik učí žáky aplikovat získané teoretické vědomosti
a poznatky do praktické výuky. Žáci si osvojují profesionální dovednosti potřebné v oboru
Gastronomie.
Hodnocení výsledků žáků:
V odborném výcviku a v praktických cvičeních se hodnotí především stupeň aktivity při
jednotlivých činnostech, jejich samostatnost, schopnost pracovat v týmu, využití teoretických
poznatků v praxi. Důležité je hodnocení žáka při profesních veřejných prezentacích - nejen při
školních akcích. Při hodnocení se plně využívá klasifikační řád školy.
268
Přínos předmětu Odborný výcvik a praktických cvičení k rozvoji klíčových preferencí
a aplikaci průřezových témat:
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence: dovednost vyjadřovat se ústně i písemně, zpracovávat písemné
materiály, zpracovávat žákovské projekty a prezentovat je. Vyjadřovat se v souladu se zásadami
společenského chování, dodržovat zásady profesního vystupování.
Sociální kompetence: žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních
úkolů, odpovědně plnit úkoly, svým chováním a jednáním přispívat k utváření mezilidských
vztahů, předcházet konfliktům.
Informační a komunikační technologie: žáci umí pracovat s informačními technologiemi,
využívat je při plnění pracovních úkolů, vyhledávat odborné informace.
Personální kompetence: žák zdokonaluje svou schopnost k učení, dovednost spolupracovat
s druhými lidmi, dokáže přijímat hodnocení a kritiku na výsledky své práce.
Průřezová témata:
Průřezová témata prolínají výukou výuky praktického vyučování; např. Člověk a životní
prostředí je v tématech, která se zabývají zpracováním potravin a surovin – předběžné práce
(odpady, spotřeba vody, obalové materiály), dále skladování a uchovávání potravin.
Průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce prolíná těmi
tematickými celky, které se zabývají technologickými postupy, komunikativními dovednostmi.
Informační technologie prostupuje všechny tematické celky praktického vyučování.
Poznámka: Žáci jsou zařazeni při odborném výcviku do skupin. V rozpisu učiva odborného
výcviku není uveden orientační časový rozpis.
269
2. ročník
Odborná oblast:
Komunikace ve službách
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- píše na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
− zvládá řešení různých
komunikativních
a interpersonálních situací;
− uplatňuje pravidla
společenského chování a zásady
profesního vystupování
i psychologické základy jednání
s podřízenými, nadřízenými, se
zákazníkem,
s obchodními a pracovními
partnery;
Učivo
1. Druhy a formy komunikace
- verbální komunikace a její základní
principy
- neverbální komunikace
- efektivní komunikace
- komunikace po telefonu
2. Pravidla společenského chování
- obecná pravidla společenského
styku
- obecná pravidla osobního styku
(pozdrav, podání ruky, seznámení
a představování, oslovování)
3. Profesní komunikace
- osobnost, vzhled pracovníků
pohostinství
- profesní vystupování a obecná
pravidla v pracovním styku
- typy hostů a jednání s nimi
- národní zvyklosti a tradice různých
etnik ve vazbě na gastronomii
a způsob komunikace s nimi
− jazykově správně komunikuje
v cizích jazycích
se zákazníkem, spolupracovníky
4. Písemná komunikace
a obchodními partnery;
Zpracování komunikace na PC
Normalizovaná úprava obchodního dopisu
− vhodně uplatňuje prostředky
- adresa odesílatele a adresáta
verbální a neverbální
- odvolací údaje
komunikace v kontaktu se
- oslovení
zákazníky respektuje národní
- text dopisu
mentalitu
- pozdrav
a aspekty multikulturního
- podpis
soužití;
- přílohy
5.
Komunikace
v obchodním styku
− pracuje s běžnou kancelářskou
- Propagace a reklama
technikou, ovládá její základní
- Poptávka
funkce;
- Nabídka
- Objednávka
− pracuje s běžnou kancelářskou
- Písemnosti při plnění obchodních
technikou, ovládá její základní
smluv
funkce;
- Písemnosti při nepravidelném plnění
obchodních smluv
Reklamace
− vyhotovuje cizojazyčné dopisy
- Urgence
270
Počet
hodin
2
2
2
6
8
v souladu s normalizovanou
úpravou vhodnou pro úpravu
cizojazyčné korespondence;
-
Upomínky
− orientuje se
v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje,
zaznamenává
a uchovává textové, numerické
i grafické informace;
6. Písemnosti při placení a úvěrování
- Poštovní poukázky
- Šek
- Směnka
- Žádost o úvěr
− využívá moderní technologie při 7. Jednoduché právní listiny
- Plná moc
styku se zákazníky.
- Dlužní úpis
- Potvrzenka
8. Účetní doklady a evidence majetku
- Dodací list
- Faktura
- Příjemka
- Výdejka – převodka
- Inventární karta
- Skladová karta
9. Personální písemnosti
- Přijímání nových pracovníků –
žádost o místo
- Životopis
- Pracovní smlouva
- Pracovní hodnocení
- Dohody a pracích konaných mimo
pracovní poměr
- Ukončení pracovního poměru
6
2
4
8
10. Písemnosti při organizaci a řízení
podniku
- Přehled písemností, jejich forma
a jazyková stránka
- Příkaz ředitele
- Směrnice, oběžníky, pokyny
- Zprávy a hlášení
- Písemné doklady o pracovních
cestách, jejich vyúčtování
- Příprava porady a záznam jednání
- Pozvánka na poradu
- Prezenční listina
- Zápisy z porad
12
11. Osobní dopisy
- Úprava dopisů a jejich stylizace
4
12. Cizojazyčné dopisy
- Úprava dopisů, pravopis
- Úprava adres do ciziny
271
6
13. Manipulace s písemnostmi
- Základní pojmy
- Příjem, třídění a zapisování
- Doručování a příjem písemností
- Vyřizování písemností
- Podepisování a odesílání písemností
- Ukládání a vyřazování písemností
4
14. Využití faxu a e-mailu v komunikaci
se zákazníky
průběžně
272
Odborná oblast:
Příprava pokrmů
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(3 hodiny týdně, celkem 99 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- získává přehled v základním
pojmosloví v předmětu
- orientuje se v pravidlech
hygieny skladování
a manipulace s potravinami
- zná rozdělení potravin podle
původu
- zvládá předběžnou úpravu
surovin při dodržení základních
hygienických zásad
Úvod do učiva- BOZP
- seznámení žáků s hotelovým zařízením
- výrobní , odbytové, skladovací
prostory
- ochrana zdraví při práci a hygiena
práce (osobní a ochranné oblečení)
- rozlišuje a charakterizuje
technologické úpravy potravin
- získává přehled o použití
potravin dle tepelného
zpracování
- orientuje se při zásadách
úpravy základních druhů
polévek , používá vhodný
způsob zahuštování
- ovládá druhy základů a způsob
použití
- zná technologickou úpravu
přípravy omáček, fondů, jejich
využití
- zná způsoby zjemňování
omáček
Počet
hodin
7
Seznámení s pracovištěm pracovní
stroje,tepelné a chladící zařízení
7
Činnosti spojené s přípravou ve
výrobním středisku
- pracovní pomůcky,tvorba výrobního
programu, zpracování receptur teplých
pokrmů
- úprava jednoduchých zeleninových
salátů, dochucování, dresinky,
5
Předběžná úprava
- zeleniny, ovoce, brambor (dodržování
hygienických zásad při zpracování
a uskladnění)
- zásady krájení, protýkání, odblaňování
7
Základní technologické úpravy
- vaření ( v tekutině, páře,
konvektomatu)
- dušení ( v kastrolu, kontektomatu)
- -pečení ( způsob dle suroviny)
- smažení ( v trojobalu, těstíčko)
- zapékání ( nastavení teploty, čas tepel.
úpravy)
- grilování ( úpravy na roštu, rožni)
- mikrovlnná trouba
14
Úprava polévek – význam a rozdělení
podle druhů
- hnědé polévky – vývary, zavářky,
vložky, příprava instančních vývarů
- bílé polévky – zahuštěné moukou,
kašovinou, krémové polévky
14
3
273
Druhy základů
- cibulový
- cibulo- paprikový
- cibulo- paprikovo –rajčatový
- zeleninovo – cibulový
14
- ovládá přípravu jednotlivých
druhů jídla,
- zná vhodnost konkrétní přílohy
v daném pokrmu i kombinace
- využívá sezónní druhy příloh
- orientuje se ve správné tepelné
úpravě příloh a zná je podle
druhů
- rozpoznává druhy bezmasých
jídel
- umí připravit jednoduchá
bezmasá jídla
- objasní význam bezmasých
a moučných jídel ve výživě
člověka
Omáčky - druhy omáček
- bílé ( bešamel, veloute )
- hnědé ( rajčatová, španělská
demiglacé, fondy
- vhodné k vařenému hov.masu
(koprová, křenová, okurková) speciální
omáčky (holandská, krémové omáčky)
Přílohy – druhy
- z brambor ( vařené, dušené, pečené,
bramborová těsta, smažené )
- z těstovin ( průmyslové, čerstvé,
vařené, zapečené)
- z rýže (vařená, dušená )
- knedlíky (z droždí, kypřícího prášku,
instatní směs)
- ze zeleniny (vařené, dušené )
- z luštěnin (předběžná úprava- čočka,
hrách, fazole )
Bezmasé pokrmy
- jídla z brambor (bramborová těsta,
zapečené, gratinované)
- jídla zeleninová (smažená, vařená,
dušená, zeleninová rizota )
- jídla z rýže (kaše, nákypy )
- jídla z těstovin (zapečené, vařené,
dušené
- nákypy (tvarohové, ovocné)
- jídla z vajec (omelety, míchaná,
smažená)
- jednoduché moučníky (palačinky,
lívance, piškotové těsto)
274
14
14
Odborná oblast:
Odbyt
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Žák:
- používá OOPP a technické
vybavení dle předpisů
- dodržuje pravidla osobní hygieny,
pracoviště, skladování
a manipulace s potravinami
Proškolení k BOZP, k zásadám hygieny
osobní, pomůcek a pracoviště. Seznámení
s právy a povinnostmi žáků. Exkurze
6
- získává přehled v základním
pojmosloví v gastronomii
- má osvojeny základy profesního
chování, psychologické základy
jednání
- komunikuje s hostem v cizím
- jazyku v základní odborné slovní
- rozlišuje a má znalost používání
inventáře
- hospodárně zachází s inventářem
- používá odbornou terminologii
- ovládá přípravu pracoviště
na provoz a přípravné práce
k podávání jídel a nápojů
- je schopen poskytnout základní
informace o podávaných jídlech,
nápojích
- má znalost různých technik
vyúčtování s hostem
- využívá základní znalost práce
s počítačem
- dodržuje gastronomické zásady při
sestavování menu, vypracuje
jídelní a nápojový lístek
Úvod do učiva, základní pojmy
Chování a vystupování číšníka, pracovní
oblečení a základní pracovní pomůcky.
Základní povinnosti obsluhujících.
Konverzace s hostem, s nadřízenými
a kolektivem. Typy hostů
Seznámení s odbornou slovní zásobou
v cizím jazyce-procvičování během
celého školního roku.
Inventář na úseku obsluhy
Sklo, porcelán, kov, příbory,prádloČištění, leštění, údržba, skladování
MSI – čištění, doplňování, uskladnění
Technika jednoduché obsluhy
Příprava pracoviště před zahájením
provozu.
Nošení podnosů a tácků.
Nošení a sklízení upotřebeného inventáře.
Udržování pracoviště během provozu.
Předcházení nehodám na pracovišti.
Základní pravidla předkládání a podávání
jídel a nápojů.
Servírování nápojů a jídel.
Vyúčtování s hostem.
Práce po skončení provozu.
Gastronomická pravidla, sestavování
jídelních, nápojových lístků
a jednoduchých menu
Gastronomická pravidla
JL- druhy, náležitosti, pořadí jídel
NL- druhy, náležitosti, pořadí nápojů
Menu – tvorba 3- chodového menu
275
6
6
21
27
3. ročník
Odborná oblast:
Hotelový provoz
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
(3 hodiny týdně, celkem 99 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− získá informaci
o historii pohostinnosti,
o historii hotelových řetězců
− pochopí význam
kategorizace a klasifikace
ubytovacích zařízení
− umí definovat ubytovací
službu
− ovládá členění ubytovacího
úseku
− zvládne základní odbornou
terminologii ubytovacího
úseku
− ovládá jednotlivé činnosti
recepce
− ovládá činnosti halových
služeb
− umí vysvětlit a zdůvodnit
význam osobnosti
pracovníka Front Office
− ovládá náležitosti celého
procesu Check-in
− zná úkoly recepce v průběhu
pobytu hosta
− Prakticky zvládne úkoly
concierge a pochopí jejich
význam v minulosti
a v současnosti
− naučí se prakticky, jak
Učivo
Ubytovací úsek – úvod:
Bezpečnost a hygiena práce na
ubytovacím úseku. Požární ochrana
Historie
− Staré Řecko, Řím, středověk,
současnost
− vznik hotelových řetězců, význam,
formy řízení
− legislativní základ kategorizace
− historie a současnost klasifikace
ubytovacích zařízení
− služba jako produkt nehmotný,
rozlišovací znaky hmotného a
nehmotného produktu
− služba jako poslání
− ubytovací úsek ve struktuře
ubytovacího zařízení
− členění ubytovacího úseku, význam
jednotlivých funkcí
− základní terminologie ubyt. úseku
− členění Front Office
− vysvětlení jednotlivých funkcí halové
služby
− vysvětlení jednotlivých funkcí
−
−
−
−
−
−
−
Počet
hodin
8
14
profesionalita pracovníka Front Office
požadavky na pracovníka Front Office
proces přijetí hosta
legislativní povinnosti ubytovatele
zásady kreditní politiky
komunikace s hostem, up-selling
pracovník Front Office – aktivní
prodejce,
− crosselling
16
− informační služba, její úkoly,
povinnosti,
− osobní charakter služby, odosobnění
služby
− zásady správného telefonování
8
276
správně telefonovat a jak
vést správně obchodní tel.
hovor
− zvládne náležitosti procesu
Check-out
− se naučí sestavovat
a zpracovat prodejní
analýzy,
− analyzovat potřebné údaje
a používat je pro potřeby
sestavení výrobního
programu
− sestavení spotřeby surovin
jako nástroje řízení
− prakticky zvládne stanovení
cenové strategie
− naučí se výběru správné
cenové metodiky
− zvládne menu engineering
− zvládne sestavení
správného nákupu,
− naučí se analyzovat
dodavatele, sestavit smluvní
podmínky
− zásady přejímky
a skladování zboží
− zvládne výpočet stupně
oblíbenosti jídel, rozdělení
do kvadrantů, vyhodnotit
výnosovost a provést
rozhodnutí
o revizi jídelního lístku
− naučí se plánování
a organizaci banketové akce
− naučí se sestavit smlouvu
− zásady a postupy v procesu odhlášení
hosta
− check-out
Stravovací úsek
Bezpečnost a ochrana zdraví na
stravovacím úseku. Požární ochrana
− historie
− analytická činnost a plánovací proces
− sestavení receptury, standard – záruka
kvality
− sestavení výrobního a prodejního
programu
− jídelní lístek – hlavní komunikátor
nabídky
− hlavní funkce jídelního lístku
− ohnisko jídelního lístku, podpora
prodeje
− efektivita jídelního lístku
− výnosovost jídelního lístku
− způsoby kalkulace prodejní ceny
− přirážková kalkulace
− rozvržení nákladů
− food cost
− aplikace ziskového rozpětí
− integrovaná metoda
− zásady správného nákupu
− přejímka zboží, kvalitativní
a kvantitativní
− skladování zboží, skladová karta,
evidence zboží, výdejka, inventarizace
− tepelné zpracování, vysoká
rozpracovanost zboží
− prodej, uzavření cyklu ekonomiky
výroby
− revize jídelního lístku, kvadranty
− banketový obchod
− smluvní vztahy při banketovém
obchodě
− náležitosti smlouvy
277
16
13
16
8
Odborná oblast:
Příprava pokrmů
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Učivo
Počet
hodin
Praktické procvičování dovedností
ze 2.ročníku. BOZP, PO
a HACCAP.
3
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje jednotlivé druhy masa
- vysvětlí dělení jednotlivých druhů
masa a jejich využití při přípravě
pokrmů podle zásad správné výživy
- uplatňuje požadavky na hygienu při
zpracování a skladování masa
- ovládá správnou techniku porcování
a krájení masa
- použije vhodný druh úpravy pokrmu
- ovládá tepelné zpracování a správné
použití základů
- uplatňuje požadavky na hygienu při
zpracování a skladování masa
- využívá znalostí s předběžnou
přípravou a úpravou masa
- rozlišuje používání zásad při tepelné
úpravě masa
- hospodárně nakládá při práci se
surovinami
- ovládá správné volby přílohy k dané
technologické úpravě
- uplatňuje požadavky a zásady
hygieny při zpracování
vepřového masa
- orientuje se v tepelných úpravách
- využívá předešlých znalostí při
tepelné úpravě a přípravě masa
- používá pomůcek a moderního
vybavení např. konvektomaty
- dbá na šetrné zacházení se
surovinami, hlavně při tepelném
zpracování pečením a smažením,
aby nedocházelo k velkým
ztrátám hmotnosti masa
Příprava pokrmů z hovězího
masa:
rozdělení, použití jednotlivých
částí .
Úprava vařením, dušením,
pečením.
Příprava pokrmů z telecího
masa:
rozdělení, použití, porcování .
Úprava zaděláváním ,
dušením, pečením, smažením .
Příprava pokrmů z vepřového
masa:
rozdělení , použití , porcování .
Příprava pokrmů vařením ,
dušením, pečením , smažením ,
Technologická úprava uzeného
vepřového masa a použití slaniny.
Vepřové vnitřnosti.
Speciální výrobky – vepřové hody.
278
16
4
12
- zná rozdělení ryb podle původu
- orientuje se v tepelných úpravách
- uplatňuje požadavky na hygienu
při přípravě
- ovládá předběžnou úpravu
a přípravu
- ovládá správný technologický
postup při tepelném zpracování
- vysvětlí a zdůvodní způsob
skladování jednotlivých druhů
- vysvětlí účel kritických bodů
a jeho fungování v praxi
- charakterizuje jednotlivé druhy
- ovládá předběžnou přípravu
- dbá na požadavky hygieny
- rozlišuje k jaké příležitosti se
využije drůbež
- využívá znalostí při
technologické úpravě při přípravě
pokrmů
- orientuje se v nakládání
zvěřiny
- používá správné suroviny
k výrobě pokrmů
- vysvětlí rozdělení masa
a způsoby jeho použití
- využívá znalostí s úpravou
pokrmů, které získal
- dbá na hygienu a uchovávání
masa
- rozlišuje minutkové úpravy
mletého masa
- dbá na správný výběr příloh
a obloh
- uplatňuje dovednosti a návyky
Příprava pokrmů z ryb :
Předběžná úprava .Rozdělení
sladkovodní a mořské.
Úprava vařením, pošírováním,
dušením a pečením a grilováním .
Úprava mořských ryb , mořských
plodů, korýšů – ukázky.
Příprava pokrmů z drůbeže :
Předběžná úprava , vykosťování ,
porcování .
Příprava vařením , dušením ,
pečením , smažením , nádivky.
12
8
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Rozdělení dle druhů . Předběžná
úprava moření a technologické
zpracování
4
Příprava pokrmů z mletých
mas:
jednodruhové a směsi .
Použití , tepelné úpravy , minutky .
7
279
Odborná oblast:
Odbyt
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá přípravné práce v různých
typech středisek
- zná sortiment nápojů a pokrmů
- zvládá sestavování nápojových
a jídelních lístků
- umí vhodně používat inventář
- ovládá pravidla techniky
- respektuje hostovo soukromí
umí používat speciální vozíky,
kloše
- má znalost nabídky doplňkového
sortimentu s pomocí minibarů
- ovládá rozdělení MN
- ovládá techniku skladování,
ošetřování nápojů
- umí manipulovat s obaly
- ovládá techniku přípravy MN
- umí esteticky upravit nápoje
k podávání
- má základní znalost sestavování
kalkulací nápojů a stanovení ceny
- zná různé zásady uchování
a skladování nápojů
- vyzná se v označení nápojů
a etiketách
- ovládá přípravu pracoviště na
provoz při složité obsluze
- ovládá techniku přijímání,
evidenci a vyřizování objednávek
- ovládá techniku podávaných
jídel a nápojů ve SO
- doporučí vhodné nápoje
k jednotlivých chodům
Učivo
Počet
hodin
Praktické procvičování dovedností
ze 2.ročníku – BOZP, exkurze
Jednoduchá obsluha
6
Obsluha v kavárně a vinárně .
Příprava a servis teplých
nealkoholickcých nápojů .Výroba x
druhů kávy a obsluhování stroje na
výrobu espressa.
Etážová služba
Charakteristika etážového servisu,
Organizace etážového servisu
Technika etážového servisu
12
Míšené nápoje
Bar – zařízení , vybavení , práce
barmana.
Barově připravované nápoje.
Kalkulace míšených nápojů.
Servis vína – bílé ,červené a sekt.
Doporučení k vybranému menu.
16
Francouzský systém obsluhy
Úzká specializace a dělba práce
Funkce v systému a jejich činnost
Složitá obsluha
Podávání aperitivů , studených
předkrmů, polévek, teplých předkrmů
a ryb, podávání hlavních jídel,
dezertů, kávy a digestivů .
Poznámka: Žákovský projekt:
Příprava pokrmů: Hotový pokrm s přílohou
Odbyt:
Prostírání, jednoduchá obsluha
280
16
16
4. ročník
Odborná oblast:
Hotelový provoz
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4. ročník
(2 hodiny týdně, celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
− naučí se sestavovat mktg plán
na konkrétní hotel
− zvládne komparativní metodu
na konkurenčních hotelech
včetně různých forem
grafického provedení
− naučí se různým cenovým
přístupům
− naučí se aplikovat mktg mix na
konkrétní hotel
− pochopí strukturu oddělení,
− jeho hlavní úkoly vazby na
ostatní úseky
− naučí se organizovat práci
údržby ve vazbě na ostatní
střediska
− zvládne systém sestavování
plánu technického úseku
− osvojí si stanovení výkonových
parametrů
− naučí se systému jak řídit
lidské zdroje
− pochopí zásady hodnocení
výkonových parametrů a
mzdový systém užívaný
v hotelových
a gastronomických službách
− uvědomí si význam lidského
kapitálu
− pochopí provázanost
evidenčních systémů
používaných v hotelovém
a gastronomickém provozu
− naučí se rozpočtování
a pochopí význam
stanovených ekonomických
nástrojů pro jednotlivé úseky
a střediska
− osvojí si metodu zjišťování
místa zvratu, naučí se jí
Učivo
Obchodní a marketingové oddělení
− marketingový plán
− segmentace
− SWOT analýza
− PR
−
−
−
−
−
cenotvorba
mktg mix
organizace práce mktg oddělení
spolupráce s ostatními úseky
vyhodnocování výkonů
Počet
hodin
8
8
Technický úsek a údržba
− organizace práce technického úseku
− plánování nákladů
− sledování výkonů
8
Personální úsek
− personální plánování
− analýza pracovního místa
− výběr a příjem zaměstnanců
− hodnocení a odměňování
zaměstnanců
− trénink zaměstnanců, příklady
tréninků
− péče o lidské zdroje
6
Ekonomický úsek
− organizace práce ekonomického
úseku
− vazby na ostatní úseky
− příklad rozpočtu střediska
− B-E analýza
8
− využití B-E analýzy v praxi
− příklad rozpočtu hotelu
6
281
aplikovat v hotelovém. provozu
a bude umět ovlivňovat
variabilní náklady
Výnosový management
− základy řízení příjmů a výnosů
− příklady z jednotlivých středisek
hotelu
− outsourcing v hotelnictví
− řízení kvality
Environmentální přístup v řízení
− zelený management obecně
− zpracování programu Green mgmt
− opatření na jednotlivých střediscích
Bezpečnost hosta v ubyt. zařízení
− význam zpracování krizového
manuálu
− kapitoly manuálu
− příklady z praxe
282
6
6
4
Odborná oblast:
Příprava pokrmů
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
4.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- využívá znalostí a pravidel
hygieny a BOZP
- pracuje se zařízením
a spotřebiči
ve výrobním středisku
- vysvětlí rozdělení výrobků
studené kuchyně.
- zvolí správnou skladbu surovin.
- ovládá technologické postupy
přípravy jednotlivých druhů
- uplatňuje moderní trendy
v gastronomii.
- dbá na dodržování hygieny
a hospodárnosti potravin , na
správné skladování.
- volí správné použití inventáře
při expedici.
- ovládá postupy přípravy
typických národních
a regionálních kuchyní.
- sestaví nabídku menu nebo JL
pro zahraniční hosty.
- ovládá postupy přípravy všech
druhů těst.
- rozlišuje správné technologické
zpracování surovin a použití
konveniencí .
- dovede zařadit moučníky
do různých typů menu a JL.
- rozlišuje a charakterizuje dietní
pokrmy.
- vyzná se v označování potravin
a vysvětlí správné zpracování
z hlediska zdravotního.
Učivo
Praktické procvičování dovedností
ze 3.ročníku. BOZP a HACCAP.
Úprava pokrmů studené kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, aspiky, rosoly, marinády,
pochoutková másla
Obložené chlebíčky a chuťovky
Výrobky ze sýrů, vajec , masa
a masných výrobků ,plněné zeleniny
složité saláty.
Jídla z ryb , úprava kaviáru.
Masové pěny , paštiky , galantiny
a huspeniny.
Příprava salátů a koktejlů.
Příprava nářezů a studených mís.
Speciality studené kuchyně.
Krajové a zahraniční kuchyně
Krajové speciality a vlastní kalkulace
Zahraniční kuchyně – 5 –každá
3 typické zástupce
Počet
hodin
4
2
6
16
12
Příprava moučníků
Druhy těst –kynuté,
odpalované,listové,šlehané hmoty, litá
a speciální těsta .
Korpusy , náplně , polevy , moderní
úprava náplní pomocí cukrářských
polotovarů
Úprava čokolády a bonbonů
14
Dietní pokrmy, speciální způsoby
stravování.
Vegetariánská a makrobiotická
6
283
Odborná oblast:
Odbyt
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
4.ročník
(2 hodiny týdně, celkem 60 hodin)
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Odbytová střediska
- dodržuje zásady BOZP
a správné společenské chování
a vystupování.
-ovládá techniku přípravy
pokrmů před hostem
- dovede využít znalostí o víně při
doporučování, výběru a servisu
v rámci sestaveného menu.
- sestavuje menu pro různé
příležitosti s využitím IT.
- dovede připravit slavnostní
tabuli
- určí výběr vhodného
a kombinovaného inventáře
pro různé příležitosti.
- pracuje v týmu a organizuje
práci svojí a nejbližšího
kolektivu
- uplatňuje zásady hygieny,
BOZP
a společenského chování.
- dovede připravit rautová
pracoviště, dodržuje zásady
postupu přípravy.
- ovládá sklízení inventáře
pomocí plat.
- komunikuje s hosty v cizím
jazyce a umí předcházet
záporným situacím.
- ovládá rozdíly mezi přípravou
a servisem jednotlivých akcí.
- zná zásady přípravy cateringů.
- dovede sestavit plán pokrmů
a nápojů při jednotlivých
akcích.
Praktické procvičování dovedností
ze 3.ročníku. BOZP
Ubytovací zařízení – exkurze
v hotelu s odborným výkladem
Dokončování pokrmů před hostem
porcování , flambování ,příprava
dresinků a míchání salátů.
Servis vína – bílé ,červené a sekt –
sommelier.
Doporučení k vybranému menu.
Slavnostní hostiny
Druhy, rozdělení,objednávky
Banket
Příprava místností , tvary tabulí ,
prostírání , výzdoba , zakládání
inventáře.
Vypracování menu včetně doporučení
nápojů.
Banketní obsluha –organizace práce ,
formy obsluhy.
Podávání aperitivů, studených
a teplých předkrmů, polévky ,hlavních
pokrmů , sýrů a digestivů. Podávání
kávy.
Práce po skončení provozu.
Vyúčtování slavnostní hostiny.
Raut a recepce
Příprava studeného a teplého stolu.
Sortiment pokrmů , rozmístění
inventáře.
Způsob obsluhy pokrmů a nápojů.
Příprava nápojového stolu , soriment.
Podávání aperitivů.
Práce po skončení hostiny.
Číše vína – způsob obsluhy ,sortiment
Koktejl party – způsob obsluhy a
sortiment
Zahradní slavnost , vernisáž –
způsob obsluhy a sortiment
284
6
4
4
24
16
6
Poznámka:
Žákovský projekt
Příprava pokrmů: 3. rautové výrobky teplé kuchyně (březen, Masopust)
Odbyt:
Výseč tabule na téma Vánoce :
285
Kolektiv autorů
Koordinátor:
Mgr. Klára Soukupvá
Vedoucí týmu:
Mgr. Marie Bradová
Český jazyk:
Mgr. Ilona Zavřelová
Umění a literatura:
Mgr. Ilona Zavřelová
Anglický jazyk:
Mgr. Soňa Klapková
Německý jazyk:
PhDr. Oldřich Chládek
Španělský jazyk:
Mgr. Dana Dlesková
Francouzský jazyk:
Mgr. Zbyněk Kužela
Konverzace v anglickém jazyce:
Mgr. Soňa Klapková
Občanská nauka:
Mgr. Ilona Zavřelová
Dějepis:
Mgr. Ilona Zavřelová
Základy přírodních věd:
Ing. Pavel Kulfánek
Matematika:
Mgr. Zdeněk Pospíšil
Tělesná výchova:
Mgr. Zdeněk Pospíšil
Aplikovaná psychologie:
Mgr. Ilona Zavřelová
Základy práva:
Mgr. Klára Soukupová
Informační a komunikační technologie:
Mgr. Klára Soukupová
Účetnictví a daně:
Mgr. Klára Soukupová
Ekonomika a podnikání:
Ing. Jindřich Kolek
Marketing a management:
Ing. Jindřich Kolek
Potraviny a výživa:
Mgr. Pavel Brichta
Technologie:
Mgr. Renata Špindlerová
Stolničení:
Miluše Haklová
Hotelový provoz:
JUDr. Felix Křížek
Komunikace ve službách:
Mgr. Renata Špindlerová
Služby cestovního ruchu
Bc. Gabriela Křížková
Geografické a kulturně historické vzdělávání:
PhDr. Oldřich Chládek
286
Praktická cvičení:
Technologie:
Mgr. Renata Špindlerová
Stolničení:
Miluše Haklová
Služby cestovního ruchu:
Bc. Gabriela Křížková
Aplikovaný management:
JUDr. Felix Křížek
Odborný výcvik:
Eva Vylítová
287

Podobné dokumenty

švp ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu

švp ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu chápe společenské normy chování a jednání komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací z k...

Více

Asie II - historick pehled

Asie II - historick pehled http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/ Detail_from_a_map_of_Ortelius__Magellan's_ship_Victoria.png

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku,...

Více

témata k ústní maturitní zkoušce 2015/16

témata k ústní maturitní zkoušce 2015/16 25. Сегодняшняя молодëжь, проблемы молодых, межчеловеческие отношения Témata k ústní maturitní zkoušce byla schválena předmětovou komisí cizích jazyků a ředitelstvím školy dne 22. 9. 2015.

Více

Tabulace obsahu - Gymnázium Šumperk

Tabulace obsahu - Gymnázium Šumperk • rozlišuje spisovné a nespisovné tvary jmen a sloves a užívá vhodných tvarů vzhledem ke komunikační situaci • správně skloňuje nejběžnější přejatá slova • užívá základní terminologii z oblasti tva...

Více

Komplet zpracované otázky k SBZ

Komplet zpracované otázky k SBZ 1. Co je marketing a jak se liší od prodeje? MKTG: ucelený systém aktivit, který vede k řízení „S“ správného výrobku ve správný čas na správném trhu za správnou cenu. Marketing je proces řízení, kd...

Více

témata k ústní maturitní zkoušce 2015/16

témata k ústní maturitní zkoušce 2015/16 Сегодняшняя молодëжь, проблемы молодых, межчеловеческие отношения

Více