Bezpečnostní list Gorilla Super Glue Gel

Transkript

Bezpečnostní list Gorilla Super Glue Gel
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 1/9 -
ODDÍL1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
1.1
1.2
1.3
Identifikátor výrobku
Název:
Gorilla Super Glue
Synonyma:
Ethylkyanoakrylátové lepidlo
Registrační číslo:
nepřiděleno, nejedná se o látku
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:
Lepidlo pro lepení kovů, dřeva, keramiky, kůže, papíru, většiny
plastů atd.
Nedoporučená použití:
Další informace nejsou k dispozici.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Distributor:
(subjekt odpovědný za uvádění na trh ČR)
Simply Fix s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Tel.: + 420 608 885 584
Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu bezpečnostního listu: Petr Korbicka - [email protected]
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat
ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Celková klasifikace směsi: směs je klasifikovaná jako nebezpečná podle evropské (67/548/EHS, 1999/45/ES, ES
1907/2006/ES (REACH), 1272/2008/ES (CLP)) a národní legislativy (350/2011 Sb.).
2.1
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle
1272/2008/ES:
Skin Irrit. 2
H315
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2
H319
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice, kategorie 3
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H335
Klasifikace podle
67/548/EHS / 1999/45/ES:
2.2
Xi; R36/37/38
Úplné znění R-vět viz oddíl 16.
Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti:
GHS07
Signální slovo:
VAROVÁNÍ
Nebezpečné složky:
ethyl-2-kyanakrylát
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
2.3
19. 7. 2016
Standardní věty
o nebezpečnosti:
H315
H319
H335
Pokyny pro bezpečné
zacházení (P-věty):
P261
P271
P302+P352
P304+P340
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 2/9 -
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Zamezte vdechování dýmu/mlhy/par/aerosolů.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji
v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P501
Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/
mezinárodních předpisů.
Doplňkové údaje na
štítku pro některé směsi:
EUH202
Jiná povinná označení:
nevyžaduje se
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Jiná nebezpečnost
Při kontaktu s vodou nebo zásaditými látkami dochází k rychlé polymerizaci. Výsledkem je uvolnění tepla. Při kontaktu
během této polymerizace může dojít k zánětům a popálení pokožky.
ODDÍL 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1
Látky
nevztahuje se
3.2
Směsi
Název látky
Registrační číslo REACH
Obsah
(% hm.)
ethyl-2-kyanakrylát
REACH dosud neuvedeno
86 – 100
ES číslo
CAS číslo
Indexové číslo
230-391-5
7085-85-0
607-236-00-9
Klasifikace podle
67/548/EHS
1999/45/ES*
Xi; R36/37/38
Specifické
koncentrační limity
(C >= 10)
Xi;R36/37/38
Klasifikace podle
1272/2008/ES*
Expoziční
limit
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Exp. limit
(národní)
viz. 8.1
Specifické koncentrační
limity
(C >= 10) STOT SE 3,
H335
*Plné znění použitých označení specifického rizika (R-vety )a standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) uvádí oddíl 16
# Není klasifikován v příloze I směrnice 67/548/EHS, uvedena je vlastní klasifikace výrobce
## Není klasifikován v příloze VI nařízení 1272/2008/ES, uvedena je vlastní klasifikace výrobce
ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1
Popis první pomoci
Nikdy nic nepodávejte ústy osobám v bezvědomí. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.
Při nadýchání:
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:
Odstraňte kontaminované oblečení. Postižená místa jemně umyjte velkým množstvím vody a mýdla a
následně oplachujte vodou po dobu minimálně 15 minut. Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Kontaminovaný oděv před dalším
použitím vyperte.
Při zasažení očí:
Minimálně 15 minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékaře.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
Při požití:
4.2
4.3
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 3/9 -
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Symptomy a účinky po nadýchání:
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Symptomy a účinky po styku s kůží:
Dráždí kůži.
Symptomy a účinky po zasažení očí:
Způsobuje vážné podráždění očí.
Symptomy a účinky po požití:
Požití může být zdraví škodlivé nebo může mít negativní účinky.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1
Hasiva
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:
5.2
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Riziko požáru:
Riziko výbuchu:
Reaktivita:
5.3
Použijte vodní sprchu, pěnu, suché hasivo nebo oxid uhličitý.
Nepoužívejte plný proud vody, může přispívat k šíření požáru.
Produkt je nehořlavý.
Produkt je nevýbušný.
Při kontaktu s vodou nebo zásaditými látkami dochází k rychlé polymerizaci.
Výsledkem je uvolnění tepla. Při kontaktu během této polymerizace může dojít
k zánětům a popálení pokožky.
Pokyny pro hasiče
Preventivní opatření v případě
požáru:
Pokyny při hašení požáru:
Ochrana hasičů:
Při hašení jakéhokoliv chemického požáru postupujte opatrně.
Zamezte úniku požární vody do kanalizace nebo vodních toků.
Nevstupujte do oblasti požáru bez řádného ochranného vybavení včetně ochrany
dýchacích cest.
ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Nevdechujte páry.
6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné pomůcky:
Používejte vhodné ochranné pomůcky.
Nouzové postupy:
Evakuujte nepovolané osoby.
6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze
6.2
6.3
Ochranné pomůcky:
Vybavte záchranáře vhodnými ochrannými pomůckami.
Nouzové postupy:
Vyvětrejte oblast. Pokud je to bezpečné, zastavte další únik.
Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte úniku do kanalizace a vodních toků.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Omezení úniku:
Absorbujte a/nebo přehraďte uniklou látku inertním sorbentem, poté umístěte do
vhodné nádoby.
Metody čištění:
Místo úniku okamžitě vyčistěte a odpad bezpečně zneškodněte.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
6.4
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 4/9 -
Odkaz na jiné oddíly
Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky viz oddíl 8, zneškodnění viz oddíl 13.
ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1
Opatření pro bezpečné zacházení
Hygienická opatření
S produktem manipulujte v souladu s pravidly správné průmyslové praxe a bezpečnosti práce. Před jídlem, pitím nebo
kouřením a po ukončení práce si důkladně umyjte ruce a jiná exponovaná místa jemným mýdlem a vodou.
7.2
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky
Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Nepoužívané nádoby pečlivě uzavřete. Uchovávejte mimo dosah
neslučitelných látek. Chraňte před vlhkem. Uchovávejte uzamčené.
7.3
Neslučitelné látky:
Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla, voda.
Skladovací teplota:
5 – 25 °C
Specifické konečné / specifická konečná použití
Lepidlo pro lepení kovů, dřeva, keramiky, kůže, papíru, většiny plastů atd.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 5/9 -
ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE /OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1
Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: nestanoveny
CAS
název
Expoziční limit
7085-85-0
ethyl-2-kyanakrylát
PEL:
NPEL-P:
1 mg.m-3
2 mg.m-3
I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže
Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti podle Směrnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/ES:
nestanoveno
CAS
název
LHE
-
-
-
DNEL: není k dispozici
PNEC: není k dispozici
8.2
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly:
V bezprostřední blízkosti možné expozice by měla být k dispozici oční sprcha a nouzová sprcha. Pro dodržení koncentrace
škodlivin pod povolenými limity zajistěte dostatečné větrání. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci podle
nařízení 361/2007 Sb.
Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:
Ochranný oděv. Bezpečnostní brýle. Rukavice. V případě nedostatečného větrání: použijte ochranu dýchacích cest.
a) Ochrana očí a obličeje:
Používejte chemické uzavřené brýle nebo bezpečnostní brýle.
b) Ochrana kůže:
I) Ochrana rukou:
II) Jiná ochrana:
Použijte chemicky odolné ochranné pracovní rukavice.
Použijte vhodný ochranný oděv. Materiál: chemický odolné materiály a tkaniny.
c) Ochrana dýchacích cest:
Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu a možnosti překročení povolených limitů pro pracovní prostředí používejte
schválený respirátor nebo autonomní dýchací přístroj.
Další informace:
Při používání nejezte, nepijte, nekuřte.
ODDÍL 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vlastnost
hodnota
metoda / podmínky
vzhled:
kapalina
-
barva:
čirá/slámová
-
zápach:
ostrý, dráždivý
-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
9.2
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 6/9 -
prahová hodnota zápachu:
informace není k dispozici
-
pH:
neaplikovatelné
-
bod tání / bod tuhnutí:
informace není k dispozici
-
počáteční bod varu a rozmezí bodu
varu:
> 100 °C
-
bod vzplanutí
> 81 °C
-
rychlost odpařování
informace není k dispozici
-
hořlavost (pevné látky, plyny):
informace není k dispozici
-
meze výbušnosti nebo hořlavosti:
neaplikovatelné
-
tlak páry
< 0,5 mm Hg při 25 °C
-
hustota páry
informace není k dispozici
-
relativní hustota
1,1
voda = 1
rozpustnost
nerozpustný ve vodě
-
rozdělovací koeficient: n-oktanol /
voda:
informace není k dispozici
-
teplota samovznícení:
informace není k dispozici
-
teplota rozkladu:
informace není k dispozici
-
viskozita:
informace není k dispozici
-
výbušné vlastnosti:
nemá výbušné vlastnosti
-
oxidační vlastnosti:
informace není k dispozici
-
< 20g/l
odhad (California SCAQMD metoda
316B)
Další informace
obsah VOC
ODDÍL 10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Při kontaktu s vodou nebo zásaditými látkami dochází k rychlé polymerizaci. Výsledkem je uvolnění tepla. Při kontaktu
během této polymerizace může dojít k zánětům a popálení pokožky.
10.2 Chemická stabilita
Za normálních podmínek používání a skladování chemicky stabilní (viz oddíl 7).
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpečná polymerizace nenastává.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Přímé sluneční záření. Extrémně vysoké nebo nízké teploty.
10.5 Neslučitelné materiály
Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla, voda.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy.
ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
a) Akutní toxicita
Neklasifikováno.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
19. 7. 2016
Gorilla Super Glue
LD50, orálně (odhad):
LC50, dermálně (odhad):
LD50, inhalačně (odhad):
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 7/9 -
> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 4000 ppm/1h
b) Žíravost / dráždivost pro kůži
Způsobuje podráždění kůže.
c) Vážné poškození / podráždění očí
Způsobuje vážné podráždění očí.
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Neklasifikováno.
e) Mutagenita v zárodečných buňkách
Neklasifikováno.
f) Karcinogenita
Neklasifikováno.
g) Toxicita pro reprodukci
Neklasifikováno.
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Neklasifikováno.
j) Nebezpečnost při vdechnutí
Neklasifikováno.
ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita
Další informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Další informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál
Další informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě
Další informace nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Další informace nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Zamezte úniku do životního prostředí.
ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Metody zneškodňování látky nebo směsi:
Zneškodněte v souladu se všemi platnými místními, národními a mezinárodními předpisy.
ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1 Číslo OSN: Směs není klasifikována jako nebezpečná pro přepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.
14.2 Náležitý název UN pro zásilku
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Námořní přeprava IMDG
-
Let. přeprava ICAO/IATA
-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
19. 7. 2016
Datum revize:
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
Klasifikační kód
Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler)
Bezpečnostní značka
Jiné poznámky
14.4 Obalová skupina
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 8/9 -
Námořní přeprava IMDG
-
Let. přeprava ICAO/IATA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
Námořní přeprava IMDG
Další informace nejsou k dispozici.
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:
Let. přeprava ICAO/IATA
-
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:
Letecká přeprava: Kusy o objemu menším než 500 ml nejsou v tomto režimu přepravy regulovány a mohou být
přepravovány bez omezení.
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: neaplikovatelné
ODDÍL 15.INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Právní předpisy:
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Vyhláška č. 402/2011 Sb., ze dne 8.12.2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování
nebezpečných chemických směsí
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky
Směs neobsahuje žádné látky z kandidátského seznamu REACH.
- Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
klasifikace‚ balení a označování nebezpečných přípravků
- Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných látek
- Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
- Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení
směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci
- Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení
směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
- Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení
směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES
- Evropský katalog odpadů
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (Katalog odpadů)
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Vyhláška č.432/2003 Sb. zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů.
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy
- Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH),
Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010
Gorilla Super Glue
Datum vydání:
19. 7. 2016
Datum revize:
-
Verze č.: 1.0
Strana
- 9/9 -
rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a další související
- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo dosud provedeno.
ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE
a) Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:
Nevztahuje se - první vydání, verze 1.0.
b) Klíč nebo legenda ke zkratkám:
Xi
Dráždivý
Skin Irrit. 2
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
Eye Irrit. 2
Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
STOT SE 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Exp. lim.
Expoziční limit
PEL
Přípustný expoziční limit
NPK-P
Nejvyšší přípustné koncentrace
PBT
Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB
Látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
DNEL
Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
PNEC
Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
VOC
Těkavé organické látky
CHSK
Chemická spotřeba kyslíku
BSK
Biologická spotřeba kyslíku
ČSN
Česká technická norma
EC50
Koncentrace látky při které je zasaženo 50 % populace
IC50
Koncentrace působící 50% blokádu
LC50
Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
LD50
Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace
ICAO
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IATA
Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IMDG
Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
MARPOL
Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí
IBC
Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
LHE
Limitní hodnota expozice
NOEC
Koncentrace nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky
NOELR
Rychlost dávkování nevyvolávající žádné pozorovatelné účinky
c) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Při tvorbě tohoto Bezpečnostního listu byla použita originální verze Safety Data Sheet Gorilla Super Glue, ve verzi 08. 10.
2014.
d) Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení:
R36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
H315
H319
H335
Dráždi kůži
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
e) Další informace
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly zpracovány kvalifikovanými pracovníky a podle našich nejlepších
znalostí jsou přesné a správné. Informace a doporučení jsou poskytnuty pro tento produkt s vědomím, že kupující
nezávisle vyhodnotí vhodnost tohoto produktu pro své účely. Tyto údaje nepředstavují záruku, vyjádřenou ani
předpokládanou, zákonnou ani jinou, ani vyjádření, za něž by společnost Gorrila Glue Company přebírala právní
odpovědnost. Údaje jsou poskytnuty pouze pro informaci uživatele. Jakékoliv použití tohoto produktu musí být stanoveno
uživatelem a musí být v souladu se všemi platnými a relevantními místními, národními a nadnárodními zákony a předpisy.

Podobné dokumenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST Gorilla Epoxy

BEZPEČNOSTNÍ LIST Gorilla Epoxy a) Ochrana očí a obličeje: Používejte chemické uzavřené brýle nebo bezpečnostní brýle. b) Ochrana kůže: I) Ochrana rukou: II) Jiná ochrana:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Gorilla Wood Glue

BEZPEČNOSTNÍ LIST Gorilla Wood Glue # Není klasifikován v příloze I směrnice 67/548/EHS, uvedena je vlastní klasifikace výrobce ## Není klasifikován v příloze VI nařízení 1272/2008/ES, uvedena je vlastní klasifikace výrobce

Více