zde. - MEGAMONT sro

Transkript

zde. - MEGAMONT sro
Název stavby: „IVG Evropská“ – ul.Evropská 11, Praha – Dejvice
Datum realizace: 05 – 11/2014
Cena díla: do 60 000 000,-Kč bez DPH
Realizace LOP: MEGAMONT s.r.o.
Investor: BDV Development
Generální dodavatel: STRABAG a.s.
Dodávané konstrukce LOP:
1.
Hliníkový fasádní systém:
1.1 Okenní prvky: hliníkový systémem WICONA WICLINE 75
1.2 Modulová (bloková) fasáda: Wicona WICTEC 50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo),
WICSTYLE 75 (evo)
1.3 Sloupkopříčková fasáda: Wicona WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)
2.
Stínění oken a stínění fasádních prvků vč. komponentů -galerie žaluzií, šňůry žaluzií, žebříčky, vodítka,
elektromotorické ovládání. Markýzy pro exteriérové stínění
3.
Provětrávaný obvodový plášť s bondovými kazetami
4.
Akustická stěna z perforovaného plechu
5.
Tahokovový podhled
POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
1. HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM
Základními prvky jsou hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem při vnějším lící v úrovni zasklení,
které splňují kritéria ČSN 73 0540 a jsou atestovány i certifikovány pro Českou republiku. Z hliníkového fasádního
systému jsou vyrobené fasády na východní straně objektu a v místě průchodu (konkrétně se jedná o
sloupkopříčkovou
fasádu
–
konstrukce:
Wicona
WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75 (evo)),
Bondový obklad
a
také
fasády
na
severní
a
jižní
straně
budovy
(tzv.modulové fasády – konstrukce Wicona WICTEC
50EL, WICTEC50 a 60, WICLINE 75 (evo), WICSTYLE 75
(evo) ), kdy přítlačné a krycí lišty jsou v šířce 50mm příp. 60
Fasáda východ 1
mm. Výplň fasádní konstrukce tvoří zasklení, které je
rozdělené podle požadavku na dB podle světových stran.
Foto č.1) Jihovýchodní pohled na provětrávanou fasádu
z bondu a pohled na fasádu východ 1
Foto
č.2)
Pohled
s provětrávaným
Východ 2
na
východní
obkladem
fasádu
z bondu,
sloupkopříčkovou fasádu východ 2 a modulovou
fasádu na jižní straně budovy.
Rozdělení dB dle svtovcýh stran:
o
o
o
o
Bondový obklad
Modulová fasáda - jih
fasáda do ulice Evropská
R = 39 dB + Ctr
fasáda k bytovým domům v ulici
Banskobystrická
R = 37 dB + Ctr
fasáda k hotelu Diplomat
R = 37 dB+ Ctr
fasáda do ulice Kavkova
R = 32 dB+ Ctr
Ventilační klapky jsou umístěné na modulové a
Východ 1
sloupkopříčkové fasády jsou tvořené systémovými
prvky.
1.1 Okenní prvky
Okna budovy jsou tvoření hliníkových systémem WICONA WICLINE 75. Stejně jako u fasád je
řešeno zasklení dle požadavky na dB dle světových stran. Pro okna na: západní straně – izolační dvojsklo, 10
planibel Clear ESG – 13 – ultra černý rám, Ar – Stratophone 44.2 TOP N+. Pro okna na severní straně je použité
izolační dvojsklo, 10 planibel Clear ESG – 16 ultra černý rám, Ar – Stratophone 66.2 TOP N+. Zasklení pro okna
na východní straně – izolační dvojsklo, 10 planibel clear ESG – 16 ultra černy rám, Ar – Stratophone 44.2 TOP
N+. Zasklení oken na jižní straně pomocí izolačního dvojskla, 6mm planibel clear ESG – 16 mm rám ultra černý,
Ar – Stratophone 44.2 TOP N+. V místě neprůhledných výplní fasády je požité smaltované sklo tl. 6mm v RAL
7016 se sraženou hranou zkompletované do panelu.
Okno je usazeno na průběžný
ocelový profil s po stranách jsou
Okna v provětrávané fasádě
Okna v ETICS
kotveno
systémovými
pozinkovanými
Spodní
kotvy
průvlakovou
příponkami.
jsou
kotveny
pozinkovanou
ocelovou
hmoždinou
M8x65,
příponky
jsou
kotveny
pozinkovanými
šrouby
do
betonu 7,5 x 52 a nylonovými
hmoždinkami s pozink. vrutem
do cihelné vyzdívky. Napojení
fasády ke stavebním konstrukcím pomocí parotěsné omítatelné fólie z interiérové strany a hydroizolační EPDM
folie ze strany exteriérové. Vyzděné ostění je zaomítané do roviny. Šířka lepených spojů na stavbu min. 10 cm.
Materiálem pro tepelnou izolaci je minerální izolace s objemovou hmotností pro použití na fasádě. Použití ve
vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použití pro vnější části konstrukce (uvažováno
s přítomností vody). Minerální izolace v provětrávaném plášti je kotvena talířovými hmoždinkami a kryta difuzní
folií. Dopojení podlah, omítek v interiéru a ETICS v exteriéru k oknům a jejich ostěním je provedeno dilatačně,
aby nedošlo k praskání a přenášení sil do konstrukcí oken. Tato dilatační spojení nejsou součásti dodávky firmy
Megamont s.r.o. Výše klik jsou v ½ výšky křídel z důvod manipulovatelnosti a nadrozměrů, z toho důvodu
nemohlo být osazeno níže.
Obr.č.1 – Svislý detail kotvení oken
Obr. Č.2 – Horizontální detail kotvení okna v ETICS
1.2 Modulová fasáda
Modulová fasáda - sever
Foto č.3) Pohled ze severní strany na blokovou fasádu
a)
Modulová fasáda – Sever
Pro modulovou fasádu je použitý fasádní hliníkový systém WICONA WICTEC 50EL s kombinaci
přítlačných a krycích lišt WICTEC 60HI. Zasklení pro fasádu LOP sever – čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní
10 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 66.2 Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3
(tepelně tvrzené - chlazené). Zasklení pro fasádu LOP jih – čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní 8 mm Planibel
Clear - 16 mm Argon 90% - 66.2 Stratophone Lowe, Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.3 (tepelně tvrzené chlazené). Způsob rektifikovaného kotvení bloků – horní kotvení pevné v rozích s přesahujícím břitem do horního
navazujícího bloku a na středovém sloupku vnitřní závěsná kotva, spodní kotvení posuvné kotvy bloků zavěšeno
do kotevních desek na podlahách. Kotvy jsou ocelové pozinkované. Pohledová AL prvky opatřeny práškovou
povrchovou úpravu v odstínu RAL 7016. Napojení fasády ke stavebním konstrukci pomocí záklopů z pozink.
plechů tl. 1-2mm nebo pomocí pohledových AL plechů. Parotěsné uzavření fasády je stavební konstrukci pomocí
butylové folie a butylového tmelu. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci pomocí EPDM folie. Spojovací
prvky pro kotvení z pozink. oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a
spojovací prvky pohledové z nerezové oceli. Materiál pro tepelnou izolaci – minerální vata objem. Hmostnost dle
použití ve fasádě. Použití ve vnitřní části fasádní konstrukce. Dále extrudovaný polystyren použitý ve vnější části
konstrukce (uvažováno s přítomností vody). Vybavení dveří a větracích klapek je standardním kováním klikaklika, příp. klika-koule. Modulová fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje
větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek.
b)
Modulová fasáda – Jih
Modulová fasáda – Velký Jih
Foto č.4) Pohled z jižní strany na blokovou fasádu
Modulová jižní fasáda se dále dělí na tzv. jih malý a tzv. Jih velký – viz. níže uvedené označení
Jih Malý
Jih Velký
Modulová fasáda – Malý Jih
Foto č.5) Pohled ze západní strany na blokovou fasádu
Obr. Č.3 – Vertikální detail kotvení blokové fasády
1.3 Sloupkopříčková fasáda
a)
Sloupkopříčková fasáda - východ 1
Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a
krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 1 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním
dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 – 1,1), rámečky nerezové v černé barvě. Dveře jsou zasklené čirým
izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Nadsvětlíky dveří jsou zasklené čirým
izolačním bezpečnostním dvojsklem 6ESG-16Ar-10 (Ug=1,0-1,1). Kotvení fasády je provedeno následujícím
způsobem: Horní a střední kotvení je posuvné a spodní kotvení pevné. Zajištění pomocí nerezových kolíků
s pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové zinkované popř. s AL systémovou vsuvkou. Pohledové části
fasády jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu
RAL 7016. Fasáda je napojena ke stavební konstrukci pomocí
Sloupkopříčková fasáda Východ 1
záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1 – 2mm. Parotěsné
uzavření fasády je provedeno pomocí butylové folie a
butylového tmelu. Hydroizolačně je fasáda uzavřena folií EPDM.
Spojovací prvky - pro kotvení z pozinkované oceli. Spojovací
prvky pro kotvení hliníkových částí jsou nerezové nebo hliníkové
a spojovací prvky pohledové jsou nerezové. Fasáda je
zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve
fasádě – vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve
vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí
fasády jsou stínící odvíjecí markýzy nad 1.NP a stínící žaluzie
ve 2.NP. Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika
/koule.
Sloupko-příčková
fasáda
slouží
ke
klimatickému
oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a
otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek.
b)
Sloupkopříčková fasáda -východ 2
Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a
krycích lišt Wictec 60HI. Zasklení fasády LOP Východ 2 je provedeno čirým izolačním bezpečnostním
dvojsklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug= 1,0 – 1,1), rámečky nerezové (ref. Chromatect ultra). Dveře jsou zasklené
čirým izolačním bezpečnostním sklem 8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug =1,0-1,1). Automatické dveře jsou zasklené
čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem VSG44.2-18Ar-VSG44.2 (Ug=1,0-1,1). Zasklení části nad průchodem
je provedeno čirým jednoduchým sklem. Způsob kotvení fasády: 1.NP – spodní kotvení pevné, horní kotvení
posuvné (fasáda stojí), 1. – 5. NP – spodní kotvení posuvné, horní kotvení pevné (fasáda je zavěšena). Zajištění
pomocí nerezových kolíků s pozinkovanými pojistnými kroužky STARLOCK. Kotvy jsou ocelové pozinkované
popř. s hliníkovou vsuvkou. Pohledové AL prvky jsou opatřeny práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7016,
9016 a 9006. Napojení fasády ke stavební konstrukci je provedeno pomocí záklopů z pozinkovaných plechů tl. 1
– 2mm, nebo AL plechů tl. 2mm. Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno butylkaučukovou folií a butylovým tmelem. Kouřotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci je provedeno taktéž
butyl – kaučukovou folií. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci je provedeno EPDM folií. Lepení folií ke
konstrukcím: Na neporézní povrchy minimálně 15mm a na porézní povrchy minimálně 100mm.
V místě přechodu všech typů
folií přes dilatační spoje jsou
Sloupkopříčková fasáda Východ 2
provedeny
folií
čímž
parotěsnost,
vodotěsnost
dilatační
přehyby
je
zajištěna
kouřotěsnost,
aniž
by
bylo
bráněno dilatačním pohybům.
V těchto místech jsou použity
trvale pružné folie (ME 210 a
ME
220
s deklarovaným
protažením ≥250% a s extrémní
schopností přenosu dilatačních
pohybů. Spojovací prvky – pro
kotvení nosného rastru fasády
jsou vyrobeny z nerezové či
pozinkované oceli. Spojovací
prvky pro kotvení hliníkových částí navzájem jsou nerezové A2 popřípadě hliníkové, prvky pro vzájemné spojení
hliníkových a ocelových komponentů fasády jsou nerezové. Pohledové spojovací prvky jsou z nerezové oceli
v kvalitě A4. Veškeré styky materiálů s různým elektrodovým potenciálem jsou důsledně separovány za účele
vzniku elektrochemické koroze. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve fasádě
– vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody). Součástí
fasády jsou stínící žaluzie ve 2 – 5. NP. Vybavení automatických dveří a klapek standardní. Sloupko-příčková
fasáda slouží ke klimatickému oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí
tzv. ventilačních klapek.
c) Fasády průchodu
Fasádní obklad je vyroben z hliníkového systému Wicona Wictec 50HI, v kombinaci přítlačných a
krycích lišt Wictec 60HI.Zasklení pro fasádu LOP průchod sever + jih – čiré izolační bezpečnostní dvojsklo
8ESG-16Ar-VSG66.2 (Ug=1,0 – 1,1), rámečky nerezové v barvě černé. Dveře jsou zasklené čirým izolačním
Průchod
bezpečnostním
sklem
16Ar-VSG66.2
(Ug
Způsob
kotvení
8ESG=1,0-1,1).
fasády:
horní
kotvení posuvné, spodní kotvení
pevné,
zajištění
nerezových
kolíků
pomocí
s pojistnými
kroužky STARLOCK. Kotvy jsou
ocelové
pozinkované
s AL
systémovou vsuvkou. Pohledové
AL
fasádní
prvky
systému
sloupek, paždík, krycí lišty jsou
opatřeny
práškovou
vypalovací
barvou v odstínu RAL 7016 včetně pohledových kazet a panelů.Napojení fasády ke stavební konstrukci pomocí
záklopů z pozinkovaného plechu tl. 1 – 2mm, nebo pomocí pohledových AL plechů tl. 2mm opatřené práškovou
vypalovací barvou v odstínu RAL 9016. Parotěsné uzavření fasády ke stavební konstrukci butylovou folií a
butylovým tmelem. Hydroizolační uzavření ke stavební konstrukci provedeno EPDM folií. Spojovací prvky pro
kotvení z pozinkované oceli. Spojovací prvky pro kotvení hliníkových částí nerezové popř. hliníkové a spojovací
prvky pohledové z nerezové oceli. Fasáda je zateplena minerální izolací o objemové hmotnosti dle použití ve
fasádě – vnitřní část fasády a extrudovaný polystyren ve vnějších částech fasády (z důvodu přítomnosti vody).
Vybavení dveří je standardní klika/klika nebo klika /koule. Sloupko-příčková fasáda slouží ke klimatickému
oddělení vnějších a vnitřních prostor a umožňuje větrání a otevírání pouze pomocí tzv. ventilačních klapek.
2
STÍNĚNÍ OKEN A STÍNĚNÍ FASÁDNÍCH PRVKŮ
2.1 Žaluzie do oken – použití
Jedná se o venkovní žaluzie poháněné elektromotorem s oboustranně lemovanými hliníkovými lamelami
tvaru C š. 80mm. Vedení lamel je pomocí čepů, jež jsou zafixovány v postranních vodících lištách. Ložiska
natáčení lamel jsou v rozsahu 180° nebo 90°. Postranní vodící lišty jsou z protlačovaného hliníkového profilu
s plastovou vložkou pro tlumení hluku. Žebříčky jsou vyrobeny z terylen-polyesteru, tažné pásky potaženy
kluznou vrstvou pro minimální opotřebení a maximální ochranou proti UV-paprskům. Profily povrchově upravené
práškovým lakem. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým
spínačem pro horní a spodní polohu. Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako
zateplení, jako ochrana před nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném
zatížení větrem, pro žaluzie v ostění platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s.
Obr. Č.4 Horního detail u okna – žaluzie do oken (okna v KZS)
2.2 Žaluzie pro fasády
Jedná se o venkovní žaluzie – typ AF 80 ovládané elektromotorem, kdy horní lišty jsou z válcovaného U
profilu, oboustranně lemovaného, spodní lišta z protlačovaného hliníkového profilu, postranně uzavřeného
plastovou krytkou, oboustranně vedené ve vypínacích lankách. Ploché lamely jsou vyrobené ze speciální vysoce
pružné slitiny, nárazu vzdorné, odolné proti poškrábání, stálobarevné, šíře lamel 80mm. Postranní vedení
ocelovým lankem je potaženo plastem o průměru 2,5mm. Žebříček žaluzie je z vysoce pevného terylen-
polyesteru, který má křížné uchycení lamely. Komponenty jsou povrchově upravené práškovým lakem.
Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel je za pomocí elektromotoru s koncovým spínačem pro horní a
spodní polohu.
Žaluzie na fasádě
Foto č.6) Pohled na žaluzii umístěnou na fasádě objektu
Žaluzie do oken slouží jako ochranný prvek proti slunci, může sloužit jako zateplení, jako ochrana před
nežádoucími pohledy a jako stínící technika. Žaluzie se nepoužívá při silném zatížení větrem, pro žaluzie v ostění
platí, že se nesmí použít, pokud je vítr o síle 12-15m/s.
Horní detail fasády – žaluzie pro stínění fasády
3
PROVĚTRÁVANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ S BONDOVÝM OBKLADEM
Provětrávaný plášť je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý, kdy rastr je
následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena fasádní
kazeta vyrobena z bondu, jež je pohledová.
Lakované sklo
Kontaktní zateplovací
systém - KZS
Bondový
obklad
Foto č.7) Pohled na fasádu z Ul. Evropská (ze západní strany)
Provětrávaný plášť je tvořen obkladem z kompozitních hliníkových kazet Alpolic. KZS – není součástí
dodávky firmy Megamont s.r.o. Jedná se o obvodový plášť s provětrávaným zateplovacím systémem aplikovaným
na vyzdívkách a obvodových stěnách monolitického skeletu, s povrchovou úpravou – obkladem bondovými prvky.
kotvení bondových kazet na nosný rošt, skryté z pohledové strany obkladu. Povrchová úprava bondových desek:
šedá barva (odpovídající odstínu RAL 7012), tloušťka izolantu 220mm. Přechody vertikálních pásů jednotlivých
výplní fasádních otvorů (francouzských oken) nad sebou mezi podlažími v ploše s bondovými obklady jsou v
úrovních stropní konstrukce kryty souvrstvím provětrávaného zateplení s venkovní úpravou předvěšenými
segmenty z lakovaného skla s odstínem RAL 7016, za kterými jsou na převýšený rám (tepelně izolační panel).
Obr.č.5) Horizontální detail kotvení bondové kazety mezi okny v provětrávané fasádě
4. AKUSTICKÁ STĚNA Z PERFOROVANÉHO PLECHU
Akustická stěna
Foto č.8) Pohled z východní strany na „Akustiskou stěnu“
Provětrávaný plášť akustické stěny je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější strany skrytý,
kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do rastru ukotvena
fasádní kazeta z děrovaného plechu se čtvercovým děrováním o síle plechu 1mm, kdy tato kazety je i pohledová.
Děrovaný plech
Obr.Č.4 Horziontální řez fasádou akustické stěny
Akustická stěna je tvořena atypickým systémem s kazetami z ocelového perforovaného plechu
s povrchovou úpravou opatřenou práškový lakem v barvě bílé. Kazety jsou rozmístěné ve dvou úrovních do
betonové stěny, 220 a 360mm. Kazety jsou kotveny do svislého roštu pomocí pozinkovaných L profilů 60x40x3,
které jsou upevněny pomocí ocelových pozinkovaných konzolek. Kazety jsou opatřeny ohyby po všech stranách,
ohyby v potlačených spárách a vnitřních kazetách 40mm. Ohyby na dolním okraji kazety nad střiženou spárou a
dolní ohyb kazety u terénu 175 mm (tvoří uzávěr). Kazety na horní straně u střižné spáry a pod atikou doplněny
uzávěry z ocelového pozinkovaného plechu P 1 bílé barvy. Ocelová konstrukce s černou povrchovou úpravou.
5. TAHOKOVOVÝ PODHLED
Podhled z kazet
tahokovu
Foto č.9) Pohled z ul. Evropská na podhled „Vagonu“
Podhled z tahokovu umístěný nad terasami je tvořen nosným roštem kotveným do betonu, z vnější
strany skrytý, kdy rastr je následně zateplen a zaizolován difuzní folií. Přes vzduchovou mezeru je následně do
rastru ukotvena fasádní kazeta z tahokovového plechu, kdy tato kazety je i pohledová.
Podhled z tahokovu
Foto č.10) Podhled z tahokovu
Pro obklad pohledu jsou použity kazety z tahokovu typ TR 16x8, můstek 1,8mm, z pozinkovaného
plechu tl. 1mm, v konečné úpravě RAL 7016. Orientace oka, delší úhlopříčka oka rovnoběžná s fasádou objektu,
ve směru pohledu na objekt tahokov (nejméně) průhledný. Základní šířka rastru 1200mm (ve 2.NP 1150,
1170mm), základní délka rastru 600mm nebo dle hloubky pohledového pásu (410mm). Uvažovaná šířka spáry
mezi kazetami 20mm. Nosná podkonstrukce pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP je tvořena řadou svislých
konzol z tenkostehých L profilů 50x2mm a závěsy z PLO 30x6mm v základním rastru 1500mm a kolmo navazující
řadou vodorovných prvků L 50x1,5mm v rastru dle délky kazet. Nosná podkonstrukce pro podhled v 5.NP je
tvořena po vnějším obvodě řadou svislých konzol z tenkostěnných L profilů 50x2mm, celoplošně závěsy z PLO
30x6mm, skupiny jsou propojeny vodorovným rastrem z L profilů 50x2mm v rozteči 1500mm a kolmo navazující
řadou vodorovných L profilů 50x1,5mm v rastru délky kazet. Všechny části podkonstrukce jsou z pozinkovaného
plechu, pohledové části opatřeny černou barvou. Tahokovové kazety budou kotveny přes místní úchyty ve tvaru
obrácené L (součást kazety 6ks/kazetu) k vodorovné podkonstrukci. Kazety pro osvětlení v exteriérovém
podhledu. Navrženy s vnitřními rozměry š. x v 90 x 120mm. Pro Pro úzké pruhy podhledu v 2. A 5.NP z pozink.
plechu v RAL 7016, pro podhled v 5.NP z Al plechu tl. 2 v RAL 7016. Podélné napojení kazet bude provedeno
jako lineární, uvažované šířka spáry 2-3mm. Kotvení kazet je provedeno k podkonstrukci pro tahokov. podhled,
popř. v 5.NP osazeno na samostatné kotvení z ocelového pozinkovaného plechu.
Kazeta z tahokovu
Obr. Svislý řez provětrávanou fasádou s podhledem z tahokovu
Umístění tahokovu v podhledech
a) Tahokov v podhledu na východě 1 ve 2.NP
b) Tahokov v podhledu 2.Np – Jih
c) Tahokov v podhledu 5.NP východ
d) Tahokov v podhledu 5.NP – sever + západ
ZÁVĚR
Budova IVG Evropská je třetí největší administrativní budou v Praze. V současné době schopna
pojmout tisíce skladníků a stovky míst kvalifikovanými pracovníky. Společnost Amazon ve zmíněné
budově obsadil přibližně třetinu její celkové plochy - konkrétně 5500 metrů čtverečních kancelářských
ploch. Tak velký prostor typicky pojme přes pět set kancelářských míst. Do budoucna však hodlá
obsadit celou budovu IVG Evropská (THE BLOXXX).

Podobné dokumenty

Prospekt ke stažení

Prospekt ke stažení tvoří uzavřený svařený profil z oceli (jackel) opatřený základním nátěrem. Na vyžádání lze provést i žárové zinkování profilů. Samostatnou výplň si zákazník dokončí dle vlastního výběru. Elektrické...

Více

Dobrý pocit z prosvětlení a zvětšení prostoru

Dobrý pocit z prosvětlení a zvětšení prostoru brát ohled na nepřízeň počasí. A díky stálému příjemnému klimatu a zasklení po celém obvodu se můžete těšit dokonce z exotických

Více

Pro ČEsKou rEPubliKu VÍCE iNfo: www.isoCEll.CoM

Pro ČEsKou rEPubliKu VÍCE iNfo: www.isoCEll.CoM Odvíječka pro těsnící pásku pod kontralatě Odvíječku na těsnicí pásku pod latě speciálně vyvinula společnost ISOCELL. Odvíječka umožňuje racionální, časově úsporné a přesné umístění PE těsnicí pásk...

Více

HYDRO BUILDING SYSTEMS

HYDRO BUILDING SYSTEMS JAKÉ MÁME FASÁDNÍ SYSTÉMY PRO ZÁKAZNÍKA ??? WICTEC 50 WICTEC 60 - ve variantách HI (tepelněizolační vylepšení) i FP (protipožární) - únosné nosiče skel - vynikající statické vlastnosti - štíhlý des...

Více

Prezentace

Prezentace • Příslušenství • Kování

Více

a investorské - Stavební noviny

a investorské - Stavební noviny Architektura oceli a skla obohatila v uplynulém období Èeskou republiku nìkolika dalšími unikátními stavbami. K tìm nejzajímavìjším z nich se svou nároèností a provedením øadí administrativní a obc...

Více

home pure

home pure ·· Individuální druhy dřeva a provedení povrchu nezávislé na jádru I-tec Core ·· Tepelná izolace se sériově dodávaným trojsklem a vysoce tepelně

Více