Toshiba 32 WL56

Transkript

Toshiba 32 WL56
Model
27/32/37WL56
Návod k obsluze
Obsah
NASTAVENÍ
Bezpečnostní opatření – co dělat a čeho se vyvarovat ........................................................ 3
Instalace a důležité informace ...................................................................................... 4
Dálkový ovladač – ve zkratce ........................................................................................... 5
Připojení externích zařízení – průvodce připojením zařízení k zadnímu panelu televizoru.......... 6
Připojení počítače – připojení počítače k zadnímu panelu televizoru ....................................... 7
Boční připojení a ovladače – zapnutí televizoru, pohotovostní režim, použití ovladačů,
zdířka pro sluchátka, připojení zařízení k bočnímu panelu televizoru .................................... 8
Ladění televizoru pomocí rychlého nastavení – jazyk, země, systém vysílání ..................... 9
Řazení programů ........................................................................................................... 9
Ruční ladění – alternativa rychlého nastavení, přímé zadání kanálů,
ladění programu pro rekordér ..................................................................................... 10
Přeskočení programu .................................................................................................. 11
Automatické ladění ...................................................................................................... 12
OVLADAČE A FUNKCE
Obecné ovládání – změna umístění programů, zobrazení času ............................................. 12
Stereofonní a dvojjazyčné vysílání .............................................................................. 12
Ovládání zvuku – hlasitost, vypnutí zvuku, bass boost, basy/výšky/vyvážení,
duální zvuk, stable sound® ......................................................................................... 13
WOW™ zvukové efekty – SRS 3D, FOCUS, TruBass......................................................... 13
Širokoúhlé zobrazení ................................................................................................... 14
Nastavení obrazu – umístění obrazu, podsvětlení, preference obrazu
(kontrast, jas, barva, odstín, ostrost) ............................................................................ 15
Nastavení obrazu – black stretch, redukce šumu MPEG (MPEG NR),
digitální redukce šumu (DNR), teplota barev, režim cinema, automatický formát (širokoúhlý) .. 16
Nastavení obrazu – šedá obrazovka, nastavení bočního panelu ........................................... 17
Uzamčení panelu – deaktivace tlačítek na televizoru .......................................................... 17
Časovač – nastavení vypnutí a zapnutí TV ........................................................................... 17
Nastavení PC – umístění obrazu, taktovací fáze, vzorkovací frekvence,
obnovení výchozího nastavení ..................................................................................... 18
Výběr vstupu a AV připojení – vstupy a výstupy pro připojená zařízení ................................. 19
TELETEXT
Nastavení, obecné informace, automatický režim a režim seznamu .......................... 20
Ovladače ...................................................................................................................... 21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Otázky a odpovědi – odpovědi na některé běžnější otázky, včetně barevného
systému a jemného ručního ladění ............................................................................... 22
INFORMACE
Technické údaje a příslušenství – technické informace o televizoru, dodané příslušenství ..... 24
2
Bezpečnostní opatření
Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby splňovalo mezinárodní bezpečnostní standardy,
ale jako každé jiné elektrické zařízení, ho musíte udržovat, abyste zajistili jeho funkčnost a bezpečnost.
Pro vaše vlastní bezpečí si prosím přečtěte následující body. Jsou obecného charakteru a tak určeny
pro všechna elektronická zařízení a některé body se nemusejí přímo vztahovat k výrobku, který jste si právě
zakoupili.
Proudění vzduchu
Nezkoušejte
Okolo televizoru nechte alespoň 10 cm volného
prostoru, aby tak bylo zajištěno dostatečné
odvětrávání. Tím zabráníte přehřátí a případnému
poškození TV. Vyvarujte se také prašných míst.
NEdemontujte žádné pevné kryty, protože
byste se tak mohli vystavit nebezpečnému napětí.
NEucpávejte ventilační otvory zařízení cizími
předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami
apod. Přehřátí by způsobilo poškození zařízení
a zkrácení jeho životnosti.
NEvystavujte elektrická zařízení cákající
a stříkající vodě a nestavte na ně předměty plněné
tekutinami, např. vázy.
Na zařízení nebo do jeho blízkosti NEstavte
horké předměty nebo zdroje otevřeného ohně,
např. zapálené svíčky nebo noční lampičky.
Působením vysoké teploty by mohlo dojít
k roztavení plastu a vzniku požáru.
NEpoužívejte provizorní podstavce a NIKDY
neupevňujte nožky zařízení pomocí šroubů.
Celkovou bezpečnost zařízení zajistíte používáním
podstavce, konzol nebo nožek schválených
výrobcem v souladu s jeho pokyny.
NEpoužívejte při poslechu prostřednictvím
sluchátek hlasitou reprodukci, protože byste si tak
mohli trvale poškodit sluch. V případě, že zařízení
nepoužíváte, NEnechávejte ho zapnuté, pokud
není výslovně stanoveno, že je určeno pro provoz
bez obsluhy, nebo není vybaveno pohotovostním
režimem. Zařízení vypněte vytažením ze zásuvky
a ujistěte se, že vaši rodinní příslušníci vědí, jak
toto realizovat. Pro nemohoucí osoby budou
možná nezbytné drobné úpravy zařízení.
Pokud pochybujete, že zařízení funguje správně,
nebo pokud je zařízení jakýmkoliv způsobem
poškozené, NEpoužívejte ho. –
Vypněte ho, vytáhněte ze zásuvky a kontaktujte
vašeho prodejce.
Poškození teplem
Pokud necháte TV na přímém slunci nebo
v blízkosti zdrojů tepla, může dojít k jejímu
poškození. Vyvarujte se extrémně teplým nebo
vlhkým místům a místům, kde by se teploty mohly
pohybovat pod 5°C.
Napájení
Přívod energie určený pro toto zařízení je
220 -240 V AC 50/60Hz. Nikdy nepřipojujte
k zařízení používající jednosměrný proud nebo
jiný zdroj energie. Zajistěte, aby televizor nestál
na napájecím kabelu.
NEodřezávejte zástrčku napájecího kabelu tohoto
zařízení. Je totiž součástí odrušovacího filtru
a její odstranění by ovlivnilo funkčnost filtru.
Pro Velkou Británii: pojistka, kterou je tato
zástrčka vybavena, splňuje podmínky norem
ASTA nebo BSI, BS1362. Měla by být
vyměněna pouze za pojistku odpovídajícího
typu a musí být instalován zpět kryt pojistky.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE
KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE.
Dodržujte
Než toto zařízení uvedete do provozu,
PŘEČTĚTE si návod k obsluze.
UJISTĚTE se, že všechna elektrická zapojení
(vč. zásuvky, prodlužovacího kabelu a propojení
jednotlivých částí zařízení) jsou správná
a v souladu s pokyny výrobce. Před připojením
a změnou zapojení vypněte zařízení a vytáhněte
je ze zásuvky.
Pokud máte o instalaci, obsluze nebo
bezpečnosti vašeho zařízení jakékoliv
pochybnosti, KONTAKTUJTE vašeho prodejce.
POZOR na skleněné panely a dvířka zařízení.
KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO – NIKDY
nenechávejte zejména děti strkat nebo
bouchat do obrazovky, vkládat do otvorů
v zařízení cizí předměty.
NIKDY neodhadujte ani jinak neriskujte
s elektrickým zařízením jakéhokoliv druhu
- lepší je bezpečnost, než později litovat.
ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU SLOUŽÍ
K PŘÍPADNÉMU ÚPLNÉMU ODPOJENÍ
ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE ENERGIE A PROTO
BY MĚLA BÝT SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
3
Instalace a důležité informace
Výběr vhodného místa
Televizor postavte mimo dosah přímého slunce nebo silného osvětlení. Pro pohodlné sledování obrazu
doporučujeme měkké, nepřímé světlo. Aby slunce
nedopadalo přímo na obrazovku, použijte závěsy nebo
rolety.
Postavte TV na bytelný podstavec, povrch by měl být rovný
a stabilní. Aby nedošlo k přepadnutí televizoru, měli byste
ho připevnit ke stěně pomocí háčku na zadním panelu nebo
k podložce pomocí zajišťovacího pásku pod podstavcem.
LCD displeje jsou vyrobeny pomocí velmi přesné
technologie, přesto se v některých částech obrazovky
mohou vyskytnout chybějící části obrazu nebo trvale svítící
body. Nejde o závadu.
Ujistěte se, že je televizor postavený na takovém místě, kde do něj nemůžete vrazit nebo strčit cizími
předměty, protože tlakem byste obrazovku rozbili nebo poškodili. Do otvorů nevkládejte žádné cizí
předměty.
Nepřehlédněte
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost Toshiba není za žádných okolností odpovědná za ztráty a/nebo škody na zařízení způsobené:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
požárem;
zemětřesením;
nešťastnou náhodou;
nesprávným používáním výrobku;
použitím výrobku v neodpovídajících podmínkách;
ztrátu a/nebo škodu způsobenou na výrobku v majetku třetí strany;
ztrátu a/nebo škodu způsobenou následkem zanedbání uživatelem a/nebo nedodržením pokynů
daných v návodu k obsluze;
viii) ztrátu a/nebo škodu způsobenou přímo jako důsledek nesprávného použití nebo funkčnosti výrobku
při použití spolu s jiným zařízením.
Dále nebude společnost Toshiba za žádných okolností odpovědná za jakékoliv následné ztráty a/nebo
škody, včetně, ale nikoliv omezeně na, ztráty na zisku, přerušení podnikání, ztráty zaznamenaných dat
způsobených běžným použitím nebo nesprávným použitím výrobku.
Pokud na obrazovce zanecháte delší dobu zobrazený zastavený obraz (teletext, loga TV kanálů, počítačové
zobrazení, videohry, menu na obrazovce apod.),
mohl by zůstat na obrazovce permanentně viditelný. Proto doporučujeme zeslabit jak jas, tak kontrast.
4
Dálkový ovladač
Jednoduchý, stručný přehled ovladačů na vašem dálkovém ovladači.
Zobrazení teletextu
Zobrazení informací na obrazovce
a zobrazení úvodní stránky
teletextu/funkce indexu
Zapnutí/přepnutí do
pohotovostního režimu
Číselná tlačítka
Výběr vstupu externích zdrojů
V teletextu pro otevření
podstránek
Návrat na předchozí program
Výběr zobrazení
Širokoúhlý obraz
Uzavření menu
Zobrazení menu na obrazovce
Změna umístění programů
a stránek teletextu Změna
nastavení hlasitosti Při použití
menu šipkami pohybujete
kurzorem nahoru, dolů,
doleva nebo doprava. Výběr
potvrdíte tlačítkem OK.
Ovladače teletextu
Stereofonní/vícejazyčné
vysílání
Bass Boost
Výběr režimu
Dočasné vypnutí zvuku
V režimu videorekordéru nebo DVD
přehrávače značky TOSHIBA:
Stisknutím 8 přehrávání přerušíte
Stisknutím 0 vysunete médium
Stisknutím a přeskočíte dozadu
Stisknutím b to přeskočíte dopředu
Stisknutím 3 spustíte přehrávání
Stisknutím 7 přehrávání zastavíte
Stisknutím 1 se rychle přesunete dozadu
Stisknutím ¡ se rychle přesunete dopředu
V režimu TV:
89 Zobrazení času
V režimu teletextu:
Zobrazení skrytého
textu
Přidržení požadované
stránky
Zvětšení velikosti
zobrazeného
teletextu
89 Výběr stránek
během sledování
vysílání
r
q
s
Vkládání baterií a dosah dálkového ovladače
Otevřete kryt baterií a dejte pozor, abyste baterie vložili se správnou polaritou.
Vhodný typ baterií pro tento dálkový ovladač je AAA, IEC R03 1.5V.
Nekombinujte použité, staré baterie s novými a nepoužívejte najednou ani různé typy
baterií. Vybité baterie okamžitě vyjměte, aby z baterií nevytekla kyselina.
Vybité baterie zlikvidujte dle zákona.
Dálkový ovladač funguje ze vzdálenosti asi do 5 metrů a v úhlu do 30 stupňů od středu
TV. Jakmile se zmenší provozní vzdálenost ovladače, pravděpodobně bude nutné
vyměnit baterie.
5
Připojení externího zařízení
Před připojením externího zařízení vypněte všechna připojovaná zařízení.
Pokud zařízení nemá vypínač, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
SCART 1
(EXT1)
SCART 2
(EXT2)
DRŽÁK KABELU
ZAJIŠŤOVACÍ
PÁSEK
dekodér*
MEDIA REC.
TV
HDMI™ VSTUP
rem
*Dekodé
itální
ig
d
t
ý
b
může
kýkoliv
ja
o
b
e
satelit n
ní
il
b
ti
a
p
jiný kom
r.
é
d
o
k
de
HDMI
IN/OUT
SAT
HDMI
rekordér
Před připojením kabelu antény, video
nebo audio kabelů sejměte kryty
bočních a zadních konektorů - stiskněte
jazýček a kryty vytáhněte.
KDYKOLIV JE TO MOŽNÉ,
DOPORUČUJEME POUŽÍVAT NAVÍC
K ANTÉNĚ JEŠTĚ SCART KABEL
Rozhraní HDMI™ (High-Definition Multimedia
Interface) je využíváno na DVD, dekodérech
nebo elektrických zařízeních s digitálním audio
a video výstupem. Je určeno pro co nejlepší
realizaci 1080i high-definition video signálů,
ale zároveň akceptuje a zobrazí i 480i, 480p,
576i, 576p a 720p signály.
K zadnímu panelu TV můžete připojit
celou řadu externích zařízení. Proto
používejte vždy odpovídající návod
k obsluze všech přídavných zařízení.
Doporučujeme použít SCART 1 pro dekodér
a SCART 2 pro rekordér.
V případě připojení S-VIDEO zařízení nastavte
INPUT (vstup) na EXT2. Viz str. 19.
Pokud TV automaticky přepne zobrazení
na monitor externího zařízení, vraťte se na
běžné zobrazení na televizoru stisknutím
tlačítka vybraného programu. Externí zařízení
zvolíte EXT1,
aktivujete, pokud stisknutím
EXT2, EXT3, HDMI, nebo PC.
Kabely antény: - - - - - - - - Anténu připojte do zdířky na zadním panelu
televizoru. Pokud používáte dekodér* a/nebo
rekordér, doporučujeme anténu připojit
k televizoru přes dekodér a/nebo rekordér.
Scart kabely: ••••••••••••••••
Videorekordér připojte do zdířky IN/OUT
na TV. Do zdířky TV dekodéru připojte
televizor. Připojte zdířku SAT rekordéru
do zdířky MEDIA REC na dekodéru.
Před spuštěním automatického ladění
přepněte dekodér i rekordér
do pohotovostního režimu.
Phono zdířky pod zdířkou MONITOR VIDEO
přijímají levé a pravé audio signály.
B
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface
jsou obchodními značkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.
6
Připojení počítače
Před připojením externího zařízení vypněte všechna připojovaná zařízení.
Pokud zařízení nemá vypínač, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
zadní panel TV
Audio kabel
pro připojení
PC k TV
(není součástí
příslušenství)
Počítače
Mini D-sub
15p konektor
Adaptér, pokud je nutný (není součástí příslušenství)
Připojte PC kabel z počítače do PC konektoru
na zadním panelu televizoru.
Stisknutím
Pokud zvolíte režim vstupu PC, nemusí
fungovat některé z funkcí TV, např. ruční
nastavení v menu SET UP (nastavení),
barva, odstín, DNR a hloubka obrazu
v menu Picture settings (nastavení obrazu).
B zvolte režim PC.
Můžete zobrazit následující signály:
VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA 480-60)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA 600-60)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA 768-60)
Informace o signálech pro mini D-sub 15p konektor
Rozdělení kolíčků
pro RGB/PC
konektor
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Model 27WL
zobrazí XGA, ale ne ve standardu VESA.
Kolíček
č.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Některé počítače nemusí být možné k tomuto
televizoru připojit.
Pro počítače s mini D-sub 15p konektorem
kompatibilním s DOS/V není nutný adaptér.
Na okraji obrazu se mohou zobrazit pruhy,
případě může být obraz tmavý. To je
způsobeno sílou signálu, nejde o závadu.
7
Název
signálu
Kolíček
č.
Název
signálu
Nepřipojeno
1
R
9
2
G
10
Uzemnění
3
B
11
Nepřipojeno
4
Nepřipojeno
12
Nepřipojeno
5
Nepřipojeno
13
H-sync
6
Uzemnění
14
V-sync
7
Uzemnění
15
Nepřipojeno
8
Uzemnění
Boční připojení a ovladače
Celou řadu externích zařízení také můžete připojit pomocí zdířek umístěných na bočním panelu televizoru.
Zatímco všechna nezbytná nastavení a ovládání televizoru provedete pomocí dálkového ovladače, tlačítka
nahoře na televizoru můžete použít pouze pro některé funkce.
Zelená
– Nastavený časovač
Pohotovostní
režim
ČERVENÁ –
Televizor je zapnutý
INPUT 3 (EXT3)
Televizní
u můžete
obrazovk dstavci
po
a
n
it
č
oto
ňů doleva
p
tu
s
o 15
.
va
i dopra
Pouze modely
32/37WL56
Pouze model
27WL56
Zapnutí
Použití ovladačů a připojení
Pokud nesvítí červená LED kontrolka,
zkontrolujte, zda je zapojená zástrčka do zásuvky.
Pokud se nezobrazí obraz, stiskněte číselné
tlačítko na dálkovém ovladači, chvíli vyčkejte.
Hlasitost nastavíte stisknutím —
Program zvolíte stisknutím ∞
j +.
F 5.
Možnosti zvuku a obrazu ovládáte stisknutím
MENU a S, R, Q , nebo P .
Pokud chcete televizor přepnout do
pohotovostního režimu, stiskněte c na dálkovém
ovladači. Pokud chcete sledovat televizor,
stiskněte opět tlačítko c nebo jakékoliv číselné
tlačítko. Může trvat pár sekund, než se zobrazí
obraz.
Nastavení dokončíte stisknutím MENU.
Pokud ke vstupu EXT3 připojujete monofonní
zařízení,
připojte audio výstup zařízení
ke zdířce L/Mono na TV.
K nastavení TV budete potřebovat menu na
obrazovce. Menu zobrazíte stisknutím tlačítka
MENU na dálkovém ovladači.
B
Vstupy zvolíte stisknutím
, až se zobrazí
EXT3, jak je uvedeno na str. 19. Televizor
automaticky rozpozná typ signálu.
Lišta menu v horní části obrazovky zobrazí pět
různých nastavení v symbolech.
Každý ze symbolů můžete zvolit pomocí tlačítek
S nebo R na dálkovém ovladači a následně se
zobrazí odpovídající možnosti.
Při připojování vždy vyhledejte odpovídající
informace v návodu k obsluze připojovaného
zařízení.
V možnostech se můžete pohybovat směrem dolů
pomocí tlačítka Q na dálkovém ovladači
a požadovaný výběr možnosti provedete pomocí
OK, S nebo R. Postupujte podle pokynů na
obrazovce. Funkce každého z menu je podrobně
popsána v tomto návodu.
Nepřehlédněte: Zapojením sluchátek dočasně
vypnete zvuk reprodukovaný ze všech
reproduktorů.
8
Ladění televizoru pomocí rychlého nastavení,
řazení programů
Před zapnutím televizoru přepněte dekodér i rekordér (pokud jsou připojeny) do pohotovostního
režimu. K nastavení TV použijte tlačítka na dálkovém ovladači, viz str. 5.
a
g
TV zapojte do zásuvky.
Zobrazí se obrazovka rychlého
nastavení.
Zobrazí se seznam stanic. Pomocí
Q nebo P označte stanici, kterou chcete
přesunout, a stiskněte R.
Vybraná stanice se přesune do pravé části
obrazovky.
Quick Setup
Select your language.
Programme sorting
Prog.
Language
EXIT
b
c
d
e
English
Watch TV
OK
1
Next
Pomocí S nebo R zvolte váš jazyk, potom
potvrďte stisknutím OK.
BBC1
C28
BBC2
3
C25
ITV
4
C32
CH4
5
C69
6
Dále stisknutím S nebo R zvolte svou zemi
a potvrďte stisknutím OK.
Station
C22
2
MENU
C69
Sort
Back
Store
Watch TV
EXIT
Zvolí se váš systém, pokud máte na výběr,
stisknutím R zvolte jeden ze zobrazených
systémů.
h
Pomocí Q nebo P se přesuňte v seznamu
na požadovanou pozici. Jakmile tak učiníte,
ostatní stanice se posunou.
B/G – kontinentální Evropa, I – Velká
Británie
D/K – východní Evropa, L1, L2 – Francie
i
Přesunutí uložte stisknutím S.
V případě potřeby opakujte, jinak stiskněte
EXIT.
Automatické ladění spusťte stisknutím
OK.
Pokud TV nemůžete připojit k rekordéru/
dekodéru pomocí Scart kabelu nebo pokud
chcete naladit stanice v jiném systému,
použijte k vyhledání programů funkci
Manual tuning (ruční ladění), viz str. 10.
Auto tuning
Searching
Channel : 3
EXIT
f
Channel
Station :
Stop
Začne vyhledávání dostupných stanic.
Ukazatel se během vyhledávání posouvá
po liště.
Nechte televizor dokončit
vyhledávání stanic.
Po dokončení vyhledávání se televizor
automaticky přepne na program uložený na
1. místě. Obraz nemusí být čistý a může být
slabý signál, proto můžete změnit pořadí
stanic pomocí Programme sorting
(řazení programů).
9
Ruční ladění
TV můžete naladit i ručně pomocí funkce Manual tuning (ruční ladění). Např.: pokud televizor nemůžete
připojit k rekordéru/dekodéru pomocí Scart kabelu nebo chcete naladit stanici v jiném systému (viz str. 9).
V zobrazení se pohybujte pomocí S a R a zvolte jednu z těchto možností ručního ladění.
w•’Š•„ê
zœ–—>ê
zœ–—>ê
…„•ˆ™ê
PProgram:
Systém:
Systém barev:
wdˆ–Ž’:ˆ‘Bê
“•’Š•„˜ê
r„‘5ê }œ‹ˆ‡5™5‘Bê qˆ‘>ê
•˜:‘Bꏄ‡?‘Bê
z—„‘Œ†ˆê
Specifické pro určité oblasti.
Specifické pro určité oblasti. Viz str. 9.
Výrobcem nastaveno na Auto, změňte pouze tehdy, pokud
zaznamenáte problémy, tj. NTSC vstup z externího zdroje.
znamená, že nebylo nic uloženo nebo je zapnutá
funkce přeskočení. Viz str. 11.
Je vysíláno číslo kanálu, na kterém je uložena nějaká stanice.
Vyhledejte signál směrem nahoru nebo dolů.
Používá se pouze při rušeném/slabém signálu. Viz str. 22.
Identifikace stanice. Pomocí tlačítek P nebo Q a S nebo R
můžete zadat až 7 znaků.
Přeskočení programu:
Kanál:
Vyhledávání:
Jemné ruční ladění:
Stanice:
Vyhledání pozice programu na televizoru pro dekodér a rekordér: zapněte dekodér,
vložte nahranou kazetu do rekordéru a stiskněte PLAY, potom nalaďte ručně.
a
c
Stiskněte MENU a pomocí S nebo R zvolte
Set up (nastavení), pomocí Q označte
Manual tuning (ruční ladění), potom
potvrďte pomocí OK
Zvolte stisknutím OK. Pokud je program
přeskočen, musíte před uložením odstranit
funkci Programme skip (přeskočení
programu).
Manual tuning
System
SET UP
1/2
Language
UK
Auto tuning
OK
Manual tuning
OK
Programme sorting
OK
AV connection
b
I
A
Store
MENU Back
EXIT
EXIT
Watch TV
pozici programu, např. doporučujeme pro
rekordér použít Prog. 0.
Zvolte System (systém) pomocí R a změňte
nastavení pomocí P nebo Q (pokud je to
nutné, viz str. 9).
e
Potom pomocí R zvolte Search
(vyhledávání).
f
Vyhledávání spusťte stisknutím P nebo Q .
Svítí symbol vyhledávání.
Manual tuning
Sys.
Channel
I
C60
VCR
1
I
C22
BBC1
2
I
C28
BBC2
3
I
C25
ITV
4
I
C32
CH4
5
I
C69
Select
Back
EXIT
Manual tuning
Station
0
MENU
Watch TV
d
Pomocí P nebo Q označte požadovanou
OK
0
OK
Back
Prog.
C 60
OK
English
Country
MENU
0
Search: Up
Moh
o
zobr u se
a
čísla zit odliš
ná
kaná
lů
0
OK
10
Store
Back
MENU
g
Watch TV
I
A
C 60
EXIT
0
Watch TV
Každý signál se zobrazí na televizoru.
Pokud to není signál rekordéru, obnovte
vyhledávání stisknutím P nebo Q .
Ruční ladění (pokračování)
Přeskočení programu
h
Jakmile naleznete signál rekordéru,
stisknutím R se přesuňte do pole Station
(stanice). Pomocí P , Q , S a R vložte
požadované znaky, např. VCR.
Přeskočení programu
Abyste zabránili zobrazení určitých kanálů, mohou
být takové pozice programu přeskočeny.
Dálkový ovladač ale musíte uschovat, protože tyto
kanály jsou stále dostupné pomocí tlačítek P a Q.
Televizor potom můžete sledovat jako obvykle,
ale pomocí ovladačů na jeho horním panelu, v
nastavení se ale nezobrazí přeskočené programy.
Manual tuning
Station
0
I
A
Store
MENU Back
C 60
0
V C R
OK
EXIT
Watch TV
a
i
Uložte stisknutím OK.
j
Zopakujte tento postup pro každý program,
který chcete naladit, nebo se vraťte na
seznam kanálů pomocí MENU a zvolte další
číslo kanálu, který se má naladit.
k
Po dokončení stiskněte EXIT.
l
Pokud chcete externí zařízení pojmenovat,
např. DVD na EXT2, stisknutím
zvolte
EXT2, potom v menu SET UP (nastavení)
zvolte Manual setting (ruční nastavení).
m
V menu Set up (nastavení) zvolte Manual
tuning (ruční ladění).
Manual tuning
Prog.
B
n
I
C22
BBC1
2
I
C28
BBC2
3
I
C25
ITV
4
I
C32
CH4
5
I
C69
D V D
EXIT
Watch TV
Pomocí R zvolte Programme skip
(přeskočení programu).
d
Pomocí P nebo Q zapněte přeskočení
programů. Stiskněte OK.
Watch TV
na obrazovce znamená přeskočený
program.
Manual tuning
Programme skip : On
1
B
B
B
VCR
1
c
Kdykoliv po stisknutí OK se na obrazovce
zobrazí seznam všech uložených programů
a externích zařízení. Pomocí P nebo Q
označte a potvrďte výběr stisknutím OK.
0
PC
HDMI
3
2
1
4
3
2
Station
Pomocí P nebo Q označte program, který
chcete přeskakovat, a potvrďte stisknutím
OK.
OK
EXIT
C60
b
Label
A
I
Select
MENU Back
Manual setting
EXT2
Channel
0
OK
Stisknutím R zvolte Label (štítek), potom
pomocí P , Q , S a R vložte požadované
znaky.
Store
MENU Back
Sys.
VCR
I
Store
MENU Back
A
C 22
0
B B C 1
OK
e
DVD
CH4
ITV
BBC2
EXIT
Watch TV
Stiskněte MENU a zopakujte od kroku 2
nebo stiskněte EXIT.
Každý program musíte individuálně zvolit
a nastavit. Pokud chcete přeskočení
programu vypnout, postup zopakujte.
Přeskakované programy nelze zvolit
pomocí P 5 ( P ) a P ∞ ( Q ) nebo pomocí
ovladačů na horním panelu TV, žete je
aktivovat pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovladači.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Tento televizor má přímé vkládání kanálů,
pokud znáte jeho číslo. V kroku 3 zvolte
Manual tuning. Zadejte číslo programu,
systém a číslo kanálu. Uložte stisknutím OK.
11
Automatické ladění, obecné ovládání,
zobrazení času, stereofonní/dvojjazyčné
vysílání
Automatické ladění
a
Výběr programů
SET UP
UK
Auto tuning
OK
Manual tuning
OK
Programme sorting
OK
AV connection
Back
Program můžete také zvolit pomocí P 5 ( P ) a P
∞ ( Q ).
English
Country
MENU
U programů s nižším číslem než 10 používejte
0 a požadované číslo, např. 01 pro 1. program.
1/2
Language
Na předchozí program přepnete stisknutím
Watch TV
Stisknutím Q označte Language (jazyk)
a jazyk zvolte stisknutím S nebo R.
c
Pomocí Q označte Country (země),
potom zemi zvolte stisknutím S nebo R.
Televizor nyní nastaví stanice dostupné
ve vaší zemi.
Zobrazení času
Funkce zobrazení času umožňuje zobrazit
přesný čas na TV obrazovce.
Během sledování běžného TV vysílání stisknutím
8/9 zobrazíte přesný čas vysílaný
poskytovatelem kanálu. Na obrazovce zůstane
zobrazený po dobu asi 5 sekund.
Stisknutím Q označte Auto tuning
(automatické laděn), potom potvrďte
stisknutím OK.
Stereofonní a dvojjazyčné vysílání
Auto tuning
Při stereofonním nebo dvojjazyčném vysílání
se na obrazovce při každé změně programu
zobrazí slovo Stereo nebo Dual, které po pár
sekundách opět zmizí. Pokud vysílání není
stereofonní, zobrazí se slovo Mono.
! Previous settings will be lost !
Press EXIT for no change.
Press OK to start Auto tune.
MENU
e
Back
^.
Informace, tj. pozici programu, vstupní režim
nebo stereofonní/monofonní signál, zobrazíte
na obrazovce stisknutím CALL.
OK
EXIT
b
d
Výběr programů provádějte pomocí číselných
tlačítek na dálkovém ovladači.
Televizor můžete nastavit pomocí Auto
tuning (automatické ladění): stiskněte
MENU a pomocí S nebo R zvolte menu
SET UP (nastavení).
EXIT
Watch TV
Zvolí se váš systém, pokud máte na
výběr, stisknutím S nebo R zvolte jeden ze
zobrazených systémů, potom stiskněte OK.
Stereofonní… Zvolte Stereo nebo Mono
stisknutím O I/II .
B/G – kontinentální Evropa, I – Velká
Británie
D/K – východní Evropa, L1, L2 – Francie
Dvojjazyčné… Tato vysílání jsou výjimečná.
Pokud jsou ale vysílána, zobrazí se slovo Dual.
Zvolte požadovaný program a pokud se zobrazí
slovo Dual, stisknutím O I/II zvolte Dual 1,
Dual 2 nebo Mono.
Nechte televizor dokončit vyhledávání stanic.
Po dokončení vyhledávání se televizor
automaticky přepne na program uložený na 1.
místě. Obraz nemusí být čistý, proto můžete
změnit pořadí stanic pomocí Programme
sorting (řazení programů), viz strana 9.
12
Ovládání zvuku, WOW™ zvukové
efekty,
^^
®
duální zvuk, stable
sound
^
WOW
Ovladače zvuku
Hlasitost
Hlasitost nastavíte stisknutím
nebo
+ (R).
j
j — (S)
On
FOCUS
Off
TruBass
Off
MENU
k
Vypnutí zvuku
Jedním stisknutím tlačítka
zvuk vypnete
a dalším stisknutím ho opět zapnete.
n
Bass Boost – zdůraznění hloubky zvuku
Efekt nastavíte stisknutím
, pak S nebo R. Rozdíl
zaznamenáte pouze při reprodukci zvuku se silnými
basy. Stisknutím
zase Bass Boost vypnete.
n
SRS 3D
Basy, výšky a vyvážení
Back
EXIT
Watch TV
c
Stisknutím Q označte SRS 3D a pomocí
S nebo R zvolte mezi On (zapnuto) nebo
Off (vypnuto).
d
Potom stisknutím Q označte FOCUS
a pomocí S nebo R zvolte mezi On
(zapnuto) nebo Off (vypnuto).
e
Označte TruBass a pomocí S nebo
R zvolte podle vašich požadavků Off
(vypnuto), Low (nízko) nebo High (vysoko).
Duální zvuk
SOUND
Dual
Dual 1
Bass
0
Treble
0
Balance
0
WOW
OK
Stable sound
On
MENU
Back
EXIT
Pokud je program nebo film vysílán se zvukem
ve více jazycích, umožňuje vám funkce DUAL
zvolit si jeden z vysílaných jazyků.
Watch TV
a
Stiskněte MENU a pomocí S nebo R zvolte
SOUND (zvuk).
b
Stisknutím Q označte Bass (basy), Treble
(výšky) nebo Balance (vyvážení) a změňte
nastavení pomocí S nebo R.
b
Pomocí Q označte Dual (duální zvuk),
potom stisknutím S nebo R zvolte mezi
Dual 1 nebo Dual 2.
Funkce Stable Sound omezuje hlasitější zvuk
a brání tak v extrémních výkyvech hlasitosti,
které mohou nastat v případě přepnutí programu
nebo během vysílání reklam.
WOW™ zvukové efekty
SRS 3D zvuk změkčuje, FOCUS zvuk
koncentruje a dodává mu efekt, jako by
vycházel ze středu obrazovky, TruBass upravuje
hloubku zvuku.
b
Stiskněte MENU a potom zvolte menu
SOUND (zvuk).
Stable sound® - stabilní zvuk
WOW™ dodává při vysílání stereofonního
signálu reproduktorům vašeho televizoru plný,
virtuální zvuk. V případě vysílání monofonního
zvuku nejsou tyto funkce k dispozici.
a
a
a
Stiskněte MENU a potom zvolte menu
SOUND (zvuk).
b
Pomocí Q označte Stable Sound, potom
stisknutím S nebo R zvolte On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
SOUND
Stiskněte MENU a potom zvolte menu
SOUND (zvuk).
Pomocí P nebo Q označte WOW
a stiskněte OK.
Dual
Dual 1
Bass
0
Treble
0
Balance
0
WOW
WOW, SRS a symbol (¶) jsou obchodní značky
společnosti SRS Labs. Inc.
Technologie WOW je použita v licenci společnosti SRS
Labs. Inc.
OK
Stable sound
MENU
13
Back
On
EXIT
Watch TV
Širokoúhlé zobrazení
V závislosti na typu přenášeného vysílání můžete obraz sledovat v několika různých formátech.
Opakovaným stisknutím tlačítka
zvolte buď Super live, Cinema, Subtitle, 14:9, Wide nebo 4:3.
Nepřehlédněte: Každým stisknutím tlačítka MENU se nastavení velikosti obrazu změní, s menu na
obrazovce. Tak bude zajištěno, že okraje menu nepřekročí zobrazenou plochu.
{
SUPER LIVE
(naživo)
Toto nastavení obraz zvětší tak,
aby se vešel na celou obrazovku - roztáhne
se horizontálně a zároveň budou dodrženy
správné proporce středu obrazu.
Může dojít k deformaci obrazu.
CINEMA (kino)
Při sledování filmů/videonahrávek
ve formátu „letterbox“ toto nastavení
eliminuje nebo redukuje černé pruhy
v horní a spodní části obrazovky zvětšením
obrazu a výběrem obrazu bez deformace.
SUBTITLE
(titulky)
Pokud vysílání formátu „letterbox“ obsahuje
titulky, toto nastavení obraz posune nahoru,
aby tak bylo zajištěno zobrazení celého textu.
SUBTITLE
14:9
Toto nastavení použijte při sledování vysílání
formátu 14:9.
Toto nastavení použijte ke sledování
širokoúhlého obrazu na DVD
a videokazetách nebo vysílání
formátu 16:9 (pokud je k dispozici).
WIDE (širokoúhlý
Vzhledem k velké nabídce širokoúhlých
obraz)
formátů (16:9, 14:9, 20:9 atd.) se mohou
v horní a spodní části obrazovky
zobrazit černé pruhy.
4:3
Toto nastavení použijte při sledování vysílání
běžného formátu 4:3.
Změna obrazu (tj. změna výšky/šířky obrazu) pomocí speciálních funkcí za účelem veřejného vysílání
nebo komerčního použití může být narušením autorských práv.
14
Nastavení obrazu
Umístění obrazu
Umístění obrazu můžete upravit podle vašich
požadavků a využít také pro externí vstupy.
a
PICTURE
V menu SET UP (nastavení) stisknutím
Q označte Picture position (umístění
obrazu).
Picture settings
OK
Cinema mode
Off
MENU
SET UP
2/2
Picture position
OK
Quick Setup
OK
Back
EXIT
Watch TV
b
V menu Picture settings (nastavení
obrazu) stisknutím Q zvolte
c
Upravte pomocí S nebo R.
Picture settings
MENU
b
c
Back
EXIT
Watch TV
Stisknutím OK zobrazíte možnosti
použitelné pro formát obrazu, který jste si
zvolili.
0
Reset
MENU
EXIT
50
Tint
0
Sharpness
0
Back
EXIT
Watch TV
Picture mode-1 až 3 (režim obrazu) jsou
předvolby a Picture mode-M (režim obrazu)
uloží vaše vlastní nastavení:
a
OK
Back
50
Colour
m
Picture position
0
100
Brightness
Tento televizor nabízí možnost uživatelského
nastavení. Stisknutím
zobrazíte
jednotlivé styly:
V režimu Cinema (kino):
Vertical position
Contrast
Preference obrazu
Možnosti se liší v závislosti na vybraném
širokoúhlém formátu a připojeném zařízení.
Horizontal position
100
MENU
Stisknutím P a Q zvolte možnost, potom
pomocí S nebo R proveďte nastavení.
1/2
Back light
V menu PICTURE (obraz) zvolte Picture
settings (nastavení obrazu).
Watch TV
Picture settings
Nastavení obnovíte na nastavení výrobce,
pokud v menu Picture position (umístění
obrazu) zvolíte Reset (obnovit) a stisknete
OK.
Podsvětlení
Nastavením Back light (podsvětlení) během
sledování můžete zlepšit čistotu obrazovky.
a
100
Contrast
100
Brightness
50
Colour
50
Tint
0
Sharpness
0
MENU
b
V menu PICTURE (obraz) stisknutím
Q zvolte Picture settings (nastavení
obrazu), potom stiskněte OK.
15
1/2
Back light
Back
EXIT
Watch TV
Pomocí S nebo R nastavte Contrast
(kontrast), Brightness (jas), Colour
(barva), Tint (odstín) a Sharpness
(ostrost).
Nastavení obrazu (pokračování)
Hloubka obrazu
Teplota barev
Funkce Black Stretch zvětší hloubku tmavých
ploch obrazu, což zdokonalí rozlišení obrazu.
Funkce Colour Temperature (teplota barev)
zdůrazňuje teplé nebo studené odstíny obrazu
přidáním nádechu červené nebo modré barvy.
a
V menu Picture settings (nastavení
obrazu) stisknutím Q označte Black
Stretch (hloubka obrazu).
Picture settings
On
MPEG NR
Off
b
Stisknutím S nebo R zvolte mezi NORMAL
(normální), WARM (teplé) a COOL
(studené), podle vašich požadavků.
Back
Normal
EXIT
Režim Cinema (kino)
Pokud se ve sledovaném filmu nebo programu
vyskytují pruhy nebo roztřepené okraje, funkce
Cinema mode (režim cinema) může pomoci
vyhlazením obrazu.
Watch TV
Stisknutím S nebo R zvolte mezi On
(zapnuto) a Off (vypnuto). Efekt závisí na
vysílání a je patrný na tmavých barvách.
MPEG NR – digitální redukce šumu
(Digital Noise Reduction)
Během sledování DVD může komprese způsobit,
že některá slova nebo části obrazů budou
zdeformované. Funkce MPEG NR tento efekt
redukuje vyhlazením okrajů.
a
b
Auto.
Colour Temperature
MENU
V menu Picture settings (nastavení
obrazu) stisknutím Q označte Colour
Temperature (teplota barev).
2/2
Black stretch
DNR
a
a
V menu Picture (obraz) zvolte stisknutím
Q Cinema mode (režim cinema).
b
Stisknutím S nebo R zvolte On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
Automatický formát (širokoúhlý)
Pokud tento televizor přijímá širokoúhlý obraz
a funkce Auto format (automatický formát) je
zapnutá – On, automaticky zobrazí širokoúhlý
formát, bez ohledu na předchozí nastavení TV.
V menu Picture settings (nastavení
obrazu) zvolte MPEG NR. Pomocí S nebo R
zvolte nastavení podle vašich představ.
a
DNR – Digital Noise Reduction
(redukce šumu)
Stiskněte MENU a pomocí S nebo R zvolte
menu FUNCTION (funkce).
Funkce DNR umožňuje „změkčit“ reprodukci
slabého signálu na obrazovce, čímž se omezí
šum obrazu.
FUNCTION
Teletext
a
V menu Picture (obraz) zvolte DNR.
Nastavte pomocí S nebo R. Rozdíl nemusí
být vždy znatelný (lepších výsledků
dosáhnete s nižším nastavením, protože
při vyšším nastavení může dojít ke zhoršení
kvality obrazu).
Auto.
Panel lock
Off
Auto format
On
Grey screen
On
Side Panel
MENU
b
16
Back
1
EXIT
Watch TV
Stisknutím Q označte Auto format
(automatický formát), potom pomocí
S nebo R zvolte On (zapnuto) nebo Off
(vypnuto).
Nastavení obrazu (pokračování), uzamčení
panelu, časovač
Šedá obrazovka
Časovač
Pokud zvolíte Grey screen (šedá obrazovka)
a nebude přijímán žádný signál, obrazovka se
přepne na šedou plochu a vypne se zvuk.
Můžete nastavit, aby se televizor po určitém
časovém intervalu sám zapnul nebo vypnul.
a
V menu FUNCTION (funkce) stisknutím
Q označte Grey screen (šedá brazovka).
b
Stisknutím S nebo R zvolte On (zapnuto)
nebo Off (vypnuto).
a
Stiskněte MENU a pomocí S nebo R zvolte
menu TIMER (časovač).
TIMER
Nastavení bočního panelu
Funkce Side Panel (boční panel) zesvětlí nebo
ztmaví pruhy po stranách obrazovky - pokud je
obraz ve formátu 4:3 nebo 14:9. Tím předchází
zachování pruhů v obraze a navíc je sledování za
světlých nebo tmavých podmínek pohodlnější.
Sleep timer
01:30
On timer
00:00
On timer position
MENU
a
b
V menu FUNCTION (funkce) stisknutím
Q označte Side Panel (boční panel).
Watch TV
Stisknutím Q zvolte On nebo Sleep timer
(zapnutí/vypnutí TV). Pomocí číselných
tlačítek nastavte požadovaný časový interval.
Např. pokud chcete TV vypnout za 1,5
hod., zadejte 01:30. Nebo stisknutím R
prodlužte/zkraťte čas v intervalech po 10
minutách.
c
Pokud nastavíte Sleep timer (vypnutí TV),
ukončete nastavení stisknutím EXIT.
Pokud nastavíte On timer (zapnutí
TV), stisknutím Q zvolte On timer
Position (pozici zapnutí TV), zadejte číslo
požadovaného programu, potom stisknutím
c přepněte TV do pohotovostního režimu.
Rozsvítí se ZELENÝ indikátor zapnutí TV
na čelním panelu TV.
Uzamčení panelu
a
EXIT
b
Upravte pomocí S nebo R.
Funkce Panel lock (uzamčení panelu) zablokuje
tlačítka na horním panelu TV. Všechna tlačítka
na dálkovém ovladači ale lze použít.
Back
01
V menu FUNCTION (funkce) zvolte Panel
lock (uzamčení panelu) a zvolte ON
(zapnuto) nebo OFF (vypnuto) pomocí
S nebo R.
FUNCTION
Teletext
On
Auto format
On
Grey screen
On
Side Panel
MENU
Back
Jakékoliv zařízení připojené Scart kabelem
musíte také přepnout do pohotovostního
režimu, aby nedošlo k jejich zobrazení
po zapnutí časovače.
Auto.
Panel lock
Po nastavení zapnutí TV můžete televizor
kdykoliv pomocí tlačítka c zapnout.
Zelený indikátor zapnutí TV zůstane
rozsvícený, dokud neuplyne nastavený
interval, kdy se TV přepne na nastavený
kanál. Díky této funkci už nikdy
nepropásnete vaše oblíbené programy.
1
EXIT
Watch TV
Pokud uzamčení panelu zapnete – ON,
zobrazí se po stisknutí jakéhokoliv tlačítka
na horním panelu TV upozornění.
Jakmile televizor vypnete, můžete ho zapnout
POUZE pomocí dálkového ovladače.
d
17
Zapnutí TV zrušíte zadáním nul do každé
z možností nastavení, včetně čísla
programu.
Nastavení PC – umístění obrazu, fázování,
vzorkování, resetování
Nastavením funkce Sampling clock (vzorkovací
frekvence) změníte počet pulzů v jednom snímku,
čímž se zbavíte vertikálních pruhů na obrazovce.
Umístění obrazu
Umístění obrazu můžete upravit podle
vašich požadavků.
a
B
Stisknutím
zvolte PC, potom v menu
SET UP (nastavení) zvolte PC Setting
(nastavení PC).
a
V menu SET UP (nastavení) stisknutím Q
označte PC setting (nastavení PC).
b
Potvrďte stisknutím OK, potom pomocí
Q označte Sampling clock (vzorkovací
frekvence).
PC Settings
SET UP
Language
English
Country
0
Horizontal width
–5
UK
AV connection
OK
PC Setting
OK
Vertical position
0
Vertical height
–5
Clock phase
0
Sampling clock
Back
MENU
MENU
b
Back
EXIT
Watch TV
c
Stiskněte OK. Stisknutím P a Q zvolte
možnost, potom pomocí S nebo R proveďte
nastavení.
PC Settings
0
Horizontal width
–5
Vertical position
0
Vertical height
–5
Clock phase
0
Sampling clock
0
Back
EXIT
0
EXIT
Watch TV
Upravte pomocí S nebo R, dokud nezískáte
čistý obraz.
Obnovení výchozího nastavení
1/2
Horizontal position
MENU
Pomocí této funkce můžete vrátit zpět původní
nastavení výrobce.
a
V menu SET UP (nastavení) stisknutím Q
označte PC setting (nastavení PC).
b
Potvrďte stisknutím OK, potom pomocí
Q označte Reset (obnovení výchozího
nastavení).
Watch TV
PC Settings
Taktovací fáze
Reset
V menu SET UP (nastavení) stisknutím Q
označte PC setting (nastavení PC).
b
Potvrďte stisknutím OK, potom pomocí Q
označte Clock phase (taktovací fáze).
c
Upravte pomocí S nebo R, dokud nezískáte
čistý obraz.
MENU
c
Vzorkovací frekvence
18
2/2
OK
Funkce Clock phase (taktovací fáze) sladí PC
signál s LCD displejem. Nastavením této funkce
se můžete zbavit horizontálních pruhů
a rozmazaného obrazu.
a
1/2
Horizontal position
Back
EXIT
Stiskněte OK.
Watch TV
Výběr vstupu a AV připojení
Definice VSTUPU a VÝSTUPU, aby televizor identifikoval připojené zařízení. Vyobrazení zadního panelu
a doporučeného připojení naleznete na str. 6.
Většina rekordérů a dekodérů vysláním signálu
prostřednictvím Scart kabelu přepne TV na
správný vstup. Případně můžete stisknout tlačítko
, dokud se nezobrazí
výběru externího vstupu
obraz z připojeného zařízení.
Zvuk z PC
Aby byl reprodukován zvuk z připojeného PC,
zapojte audio kabel do zadního panelu TV
(jak je zobrazeno v kapitole ‘Připojení počítače’),
potom zvolte PC audio (zvuk z PC).
B
B
S, např. v
3S (EXT 3S), znamená, že vstup
je nastavený pro S-Video signál.
a
Výběr vstupu zvuku z PC
V menu AV connection (AV připojení)
označte PC audio (zvuk z PC).
Pomocí S nebo R zvolte buď Yes (ano),
nebo No (ne).
Pokud se televizor nepřepne automaticky,
použijte Input selection (výběr vstupu).
a
B
AV Connection
B B 2, B 3
PC audio
Stisknutím
zvolte
1,
(EXT1-3), HDMI nebo PC.
HDMI™ zobrazí zařízení připojené k HDMI
vstupu na zadním panelu TV. Je určeno pro
co nejlepší zobrazení 1080i high definition
signálů.
EXT2 input
S-VIDEO
B
a
V menu SET UP (nastavení) stisknutím
Q označte AV connection (AV připojení),
potom stiskněte OK.
Pomocí S nebo R zvote buď AV, nebo
S-VIDEO - jako požadovaný vstup pro
EXT2.
V menu AV connection (AV připojení)
stisknutím Q označte HDMI audio (zvuk
z HDMI). Pomocí S nebo R zvolte Auto
(automatický) nebo Analogue (analogický).
AV Connection
PC audio
Pokud chybí barevné rozlišení, zkuste
alternativní nastavení.
Auto.
EXT2 input
S-VIDEO
MENU
Back
EXIT
EXIT
Watch TV
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodními značkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti
HDMI Licensing, LLC.
No
Auto.
Back
Pokud zvuk není reprodukován, zvolte
alternativní nastavení.
AV Connection
S-VIDEO
No
HDMI audio
MENU
EXT2 input
Watch TV
Pokud připojené HDMI zařízení nepodporuje
digitální zvuk, zapojte audio kabel do zadního
panelu TV (jak je zobrazeno v kapitole
‘Připojení počítače’), potom použijte
nastavení HDMI zvuku.
Tímto určíte typ signálu přijímaného
prostřednictvím SCART 2 (EXT2) na zadním
panelu televizoru. Vyhledejte si návod k obsluze
připojovaného zařízení.
HDMI audio
EXIT
Zvuk z HDMI
Pokud se chcete vrátit k zobrazení TV
programu, stiskněte znovu tlačítko
nebo
jedno z číselných tlačítek.
PC audio
Back
POZNÁMKA: Pokud zvolíte PC audio
(zvuk z PC), přepne se zvuk z HDMI na
digitální zvuk.
Výběr signálu VSTUPU
a
Digital
MENU
PC zobrazí počítač připojený k RGB/PC
vstupu na zadním panelu TV.
b
Yes
HDMI audio
Watch TV
19
Teletext – nastavení, obecné informace,
automatický režim a režim seznamu
Tento televizor je vybavený pamětí vícestránkového teletextu, jehož načtení chvíli trvá. Nabízí dva režimy
prohlížení textu – AUTO (automatický) zobrazí FASTEXT, pokud je k dispozici. LIST (seznam) uloží vaše
oblíbené stránky.
XB
Podstránky zvolíte stisknutím
( ) a otevřete
pomocí Q a P . Po straně obrazovky se zobrazí
lišta s čísly.
Výběr režimu
Nastavení znaků textu bude provedeno
automaticky podle nastavení jazyka
provedeného v menu SET UP (nastavení).
a
V menu FUNCTION (funkce) zvolte
Teletext.
a
Pomocí S nebo R zvolte Auto. nebo LIST,
potom stiskněte EXIT.
Prohlížená stránka bude označená a v průběhu
načítání dalších podstránek se bude měnit barva
čísel, čímž uvádí, že dané stránky již byly načteny.
Takto otevřené podstránky zůstanou zobrazené,
dokud nezvolíte jinou stránku, nebo dokud
v běžném režimu TV nepřepnete program.
Navigace stránek pomocí AUTO
FUNCTION
Teletext
Off
Auto format
On
Grey screen
On
Side Panel
MENU
Back
Pokud je k dispozici FASTEXT, zobrazí se
ve spodní části obrazovky čtyři barevné tituly.
Auto.
Panel lock
Ty aktivujete stisknutím odpovídajícího barevného
tlačítka na dálkovém ovladači.
1
EXIT
Další informace o vašem textovém systému/
systémech naleznete na indexové stránce
teletextu nebo kontaktujte vašeho místního
prodejce Toshiba.
Watch TV
Teletext
67
/ :
Tlačítko
Teletext zobrazíte stisknutím
/ .
Pokud chcete teletextem překrýt obraz
normálního vysílání a potom se vrátit opět
k vysílání, tlačítko stiskněte znovu.
Programy nelze přepínat, dokud teletext
nevypnete.
67
Navigace stránek pomocí LIST
Čtyři barevné možnosti ve spodní části obrazovky
jsou čísla – 100, 200, 300 a 400, která byla
naprogramována do paměti TV. Tyto stránky
zobrazíte stisknutím odpovídajících barevných
tlačítek.
První zobrazená textová stránka bude počáteční.
Takto uložené stránky změníte stisknutím
odpovídajícího barevného tlačítka a zadáním
3ciferného čísla. Toto číslo se změní vlevo nahoře
na obrazovce a zobrazí se barevně.
V režimu AUTO se nyní zobrazí hlavní témata
a jejich odpovídající stránky.
V režimu LIST se nyní zobrazí stránka, která
je aktuálně uložená pod ČERVENÝM tlačítkem.
Uložte stisknutím OK. Lišta ve spodní části
obrazovky se rozbliká bíle. Kdykoliv stisknete
OK, všechna čtyři čísla stránek uvedená
ve spodní části se uloží a ta předchozí
se tak smažou.
V obou režimech otevřete jakoukoliv stránku
teletextu zadáním 3ciferného čísla stránky pomocí
číselných tlačítek, stisknutím barevných tlačítek
nebo stisknutím P 5 ( P) – přesun na následující
stránku, a P ∞ ( Q) – přesun na předchozí stránku.
Pokud nestisknete OK, bude výběr po zrušení
teletextu ignorován.
Podstránky
Pokud jsou k dispozici podstránky, automaticky
se načtou do paměti, aniž by se změnilo číslo
stránky na obrazovce.
Zadáním 3ciferného čísla stránky si můžete
prohlížet další stránky – ale NEMAČKEJTE
tlačítko OK, nebo se tyto stránky uloží.
20
Teletext (pokračování) – ovladače
Následuje průvodce funkcemi tlačítek teletextu na dálkovém ovladači.
T Zobrazení indexu/počáteční
8/9 Výběr stránky při prohlížení
Auto.
. Zobrazená stránka
Index zobrazíte stisknutím
závisí na poskytovateli vysílání.
Zadejte číslo stránky, potom stiskněte / zobrazí se normální obraz. Jakmile se stránka
načte, TV na to upozorní zobrazením čísla stránky
v horní části obrazovky.
Stránku zobrazíte stisknutím
/ .
stránky:
normální stránky:
89
T
67
LIST
Stisknutím
se vrátíte ke stránce aktuálně
uložené pod ČERVENÝM tlačítkem.
T
Zobrazení nových zpráv:
Zvolte stránku s novými zprávami ve zkratce
vybraného teletextu (viz index teletextu).
Stiskněte / . Zprávy ve zkratce se zobrazí,
jakmile a pokud jsou vysílány. Zobrazení zrušíte
opět stisknutím / .
6/7 Zobrazí stránky teletextu:
Teletext zobrazíte stisknutím 6/7.
Pokud chcete teletextem překrýt obraz
89
89
normálního vysílání, tlačítko stiskněte znovu.
K normálnímu zobrazení se vrátíte opět stisknutím
tohoto tlačítka. Programy nelze přepínat, dokud
teletext nevypnete.
Před přepnutím kanálů musíte vypnout
zobrazení zpráv ve zkratce.
X Zobrazení podstránek:
Podstránky, pokud jsou nějaké k dispozici,
zobrazíte stisknutím Q a P .
r Zobrazení skrytého textu:
Řešení kvízů a vtipy zobrazíte stisknutím tlačítka
Nezapom
eňte
před pře
pnutím
kanálů vy
pn
teletext – out
dvakrát
stiskněte
tlačítko
/ .
r.
67
q Přidržení požadované stránky:
Občas je žádoucí nechat zobrazenou stránku
a vlevo nahoře na
s textem. Stiskněte
obrazovce se zobrazí
. Stránka zůstane
na obrazovce zobrazená, dokud toto tlačítko
nestisknete znovu.
q
q
s Navigace stránek pomocí AUTO
Jedním stisknutím s zvětšíte horní polovinu
stránky, druhým stisknutím potom spodní polovinu
stránky. Pokud stisknete znovu, zobrazení se vrátí
do původní velikosti.
21
Otázky a odpovědi
Následují odpovědi na nejčastěji pokládané otázky.
Více informací získáte na www.toshiba.co.uk
Ot
Ot
Proč není reprodukován zvuk
nebo obraz?
Od Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup,
S-VIDEO nebo AV. Viz AV připojení.
Od Zkontrolujte, že je televizor zapnutý
a zkontrolujte také všechna zapojení.
Zkontrolujte, že televizor není
v pohotovostním režimu.
Ot
Ot
Obraz je reprodukován, ale proč
je téměř nebo zcela bezbarvý?
a
Manual tuning
1
Colour system: Auto.
Store
Back
MENU
A
EXIT
C 22
+2
B B C 1
EXIT
Watch TV
b
Pomocí P nebo Q nastavte co nejlepší
obraz a zvuk. Stiskněte OK a potom EXIT.
Ot
Proč nefungují ovladače na horní
straně TV?
Watch TV
Pomocí 5 nebo ∞ zvolte buď AUTO, PAL,
SECAM, NTSC 4. 43, nebo 3. 58.
Ot
Proč se přehrávaný video/DVD zdroj
nezobrazí na obrazovce?
Od Zkontrolujte, zda jste neaktivovali Panel
lock (uzamčení panelu) - ON (zapnuto).
Ot
Proč nefunguje dálkový ovladač?
Od Zkontrolujte, zda je boční tlačítko na
dálkovém ovladači přepnuté na režim TV.
Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, nebo
zda nejsou vloženy obráceně.
Od Zkontrolujte, zda je videorekordér nebo
DVD přehrávač připojený k TV tak, jak je
uvedeno na str. 6, potom zvolte správný
vstup stisknutím
.
B
Ot
Proč se zobrazí kvalitní obraz videa,
ale není reprodukován zvuk?
Proč je na obrazovce neustále
zobrazena zpráva?
Od Odstraňte ji stisknutím tlačítka CALL.
Od Zkontrolujte připojení SCART kabelu.
Ot
A
V C R
b
Ot
I
Store
MENU Back
OK
Manual setting
EXT2
Zvolte menu Manual tuning (ruční ladění).
Označte stanici a stiskněte OK, potom
stisknutím R zvolte Manual fine tuning
(jemné ruční ladění).
Manual fine tuning
Během přehrávání média z externího
zařízení zvolte v menu SET UP (nastavení)
položku Manual setting (ruční nastavení).
OK
Co ještě může způsobit nekvalitní
obraz?
Od Rušení nebo slabý signál. Zkuste jinou TV
stanici. Může pomoci také jemné ruční
ladění.
Od Při použití externího zdroje, např. nekvalitní
videokazety, na které je obraz téměř nebo
zcela bezbarvý můžete někdy dosáhnout
zlepšení. Výrobcem je barva nastavena na
AUTO, proto se automaticky zobrazí nejlepší
barevný systém. Zkontrolujte, zda máte
nastavený nejlepší barevný systém:
a
Proč je obraz z video/DVD zdroje
černobílý?
Ot
Proč se zobrazí obraz, ale není
reprodukován zvuk?
Proč jsou na obrazovce vertikální
pruhy?
Od Pravděpodobně bude nutné nastavit
funkci Sampling clock (vzorkovací
frekvence). V menu SET UP (nastavení)
zvolte PC Setting (nastavení PC), označte
Sampling clock (vzorkovací frekvence)
a upravujte nastavení tak dlouho, dokud
pruhy nezmizí.
Od Zkontrolujte, zda jste neztlumili zvuk nebo
zvuk dočasně nevypnuli.
22
Otázky a odpovědi (pokračování)
Ot
Ot
Proč jsou na obrazovce horizontální
pruhy a/nebo je obraz zamlžený?
Od Pravděpodobně bude nutné nastavit funkci
Clock phase (taktovací fáze). V menu
SET UP (nastavení) zvolte PC Setting
(nastavení PC), označte Clock phase
(taktovací fáze) a upravujte nastavení tak
dlouho, dokud obraz nebude čistý.
Ot
Jak to, že jsou zobrazena čtyři
barevná čísla teletextu, ale žádný
text?
Od Při sledování média z externího zařízení,
tj. DVD nebo VCR, jste zvolili teletext.
Na obrazovce se nezobrazí text nebo se
zobrazí zpráva uvádějící, že k dispozici
nejsou žádné informace. Zvolte vysílající
/ .
kanál a aktivujte ho stisknutím
67
Proč mám problémy s teletextem?
Ot
Od Správné fungování textu závisí na
dostatečně silném signálu vysílání.
To obvykle vyžaduje střešní nebo půdní
anténu. Pokud je text nečitelný nebo
zkomolený, zkontrolujte anténu.
Otevřete hlavní indexovou stránku teletextu
a podívejte se do Uživatelské příručky.
Tam bude vysvětleno základní ovládání
teletextu. Pokud potřebujete další informace
týkající se používání teletextu, vyhledejte
si kapitolu o teletextu.
Proč jsou při přehrávání NTSC zdroje
zobrazeny špatné barvy?
Od Zdroj připojte pomocí Scart kabelu
a spusťte přehrávání.
V menu Set up (nastavení) zvolte Manual
setting (ruční nastavení).
Manual setting
Colour system: Auto.
EXT2
Store
MENU Back
A
V C R
OK
Ot
Proč nejsou k dispozici žádné
podstránky teletextu?
Od Žádné podstránky nejsou vysílány nebo
se ještě nenačetly. Aktivujte je stisknutím
( ). (Viz kapitola o teletextu).
XB
EXIT
Watch TV
a
Položku Colour (barva) nastavte na AUTO
a ukončete.
b
V menu Picture (obraz) a nastavte odstín.
Čištění obrazovky a vnějšího povrchu…
Televizor vypněte, vyčistěte obrazovku a vnější povrch pomocí suché, měkké utěrky. Doporučujeme vám
nepoužívat žádné leštěnky nebo přípravky na obrazovky nebo plastové části, protože by mohlo dojít
k poškození TV.
Likvidace…
Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:
Uvedený symbol znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Tím, že zajistíte, aby byl tento výrobek zlikvidován odpovídajícím způsobem,
pomůžete předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
ke kterým by v případě neodpovědné likvidace tohoto výrobku mohlo dojít.
Podrobnější informace týkající se recyklace tohoto výrobku
vám podá váš místní úřad, společnosti zabývající se likvidací odpadů nebo obchod,
ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
23
Technické údaje a příslušenství
Systémy vysílání/kanály
PAL-I
UHF UK21-UK69
PAL-B/G
UHF E21-E69
VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L
UHF F21-F69
VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K
UHF R21-R69
VHF R1-R12
Video vstup
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43
Externí připojení
EXT1
Vstup
21-pin SCART
RGB, A/V
EXT2
Vstup/výstup
21-pin SCART
A/V, S-video
EXT3
Vstup (boční)
4-pin
S-video (pouze 32/37WL)
EXT4
Vstup
Phono zdířky
Phono zdířky
Y, PB/CB, PR/CR
Audio L+R
EXT5
Vstup (přední)
4-pin
Phono zdířka
Phono zdířky
S-video
Video
Audio L + R
HDMI
Vstup
Vstup
HDMI konektor
Phono zdířky
Digitální TV a audio signál
Audio L + R
PC
Vstup
Vstup
Mini D-sub 15-pin
Phono zdířky
Analogový RGB signál
Audio L + R
Pozice programů
Stereo
100
Nicam
2 carrier system
Viditelná velikost obrazu
(přibl.)
27WL
32WL
37WL
68 cm
80 cm
94 cm
Zobrazení
Zvukový výstup (při 10% zkreslení)
16:9
Hlavní
Středový (ZP48)
Basový
Prostorový (ZP48)
10 W + 10 W
10 W
13 W
10 W + 10 W
Spotřeba energie
podle EN60107-1 : 1997
27WL
32WL
37WL
130 W
155 W
180 W
Pohotovostní režim
27WL
32WL
37WL
<1 W
<1 W
<1 W
Rozměry
(přibl.)
27WL
32WL
37WL
57 cm (V)
62 cm (V)
72 cm (V)
Hmotnost
(přibl.)
69 cm (Š)
79 cm (Š)
91 cm (Š)
10 cm (H)
10 cm (H)
11 cm (H)
27WL
32WL
37WL
16 kg
22 kg
29 kg
Zdířka pro sluchátka
3,5mm stereofonní
Příslušenství
Dálkový ovladač, 2 baterie (AAA, IEC R03 1.5V)
24
Poznámky:
Fast ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-251 01 Řičany u Prahy
Fax: +420 - 323 204 104
Tel.: +420 - 323 204 110
[email protected]
http://www.fastcr.cz

Podobné dokumenty

serie WL66 - Schuss-CZ

serie WL66 - Schuss-CZ Pro pohyb v nabídce použijte tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte libovolnou položku z nabízených možností ručního ladění. Programme

Více

DATOVÁ KOMUNIKACE

DATOVÁ KOMUNIKACE Stav č. 4 není využit, lze jej využít dodatečně po př iř azení konkrétní zprá vy. þ s Př íklad 4: Ve Windows98 je zvukový klip Zvuk Microsoft.wav s parametry: Velikost 693 212 bajtů, délka zá znamu...

Více

serie RV555D

serie RV555D nepřipevňujte nohy pomocí vrutů. Pro zajištění naprosté bezpečnosti vždy namontujte schválený stojan výrobce, konzolu nebo nohy s upevněním podle návodu.

Více

Toshiba A3030D_CZ.pmd

Toshiba A3030D_CZ.pmd Připojte PC kabel počítače k PC terminálu na zadním panelu TV přijímače. Připojte audio kabel do PC/HDMI1 Audio konektoru na zadní straně televize. Zvolte PC z menu PC/HDMI audio v menu AV connecti...

Více

více

více • DVD±R/RW/RAM, MP3/JPEG, DivX • délka záznamu až 16h (na disk DVD-RAM) • Dolby Digital/AC3, redukce šumu • velký počet vstupů pro snadné propojení • bezkonkurenční záruka 5 roků

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka vysokou kvalitu digitálního zvuku. Připojte S/PDIF koaxiální kabel k digitálnímu zesilovači. Loop Through Pokud máte další analogový nebo digitální STB a chcete použít stejné LNB tak ho můžete přip...

Více

notebook Qosmio: uslyšíte rozdíl

notebook Qosmio: uslyšíte rozdíl Toto moderní optické připojení k externímu zvukovému zařízení, například k systému domácího kina zaručuje, že se nezhorší kvalita zvuku. Výsledkem je vyšší kvalita zvukového signálu pro následující...

Více

1 - Sharp

1 - Sharp vysílané v rámci digitálního vysílání. (jen DTV) 19 P (r/s) Vyberte TV kanál. 20 p (Informace Displeje) Stiskem tlačítka zobrazíte v pravém horním rohu obrazovky informace o stanici (číslo ...

Více