Rising Star

Komentáře

Transkript

Rising Star
NOVÝ
dvojbarevný výkladový slovník s CD-ROM
pro maturanty a středně pokročilé studenty
TO
PODSTATNÉ
MÁTE V KAPSE
Rising Star
Slovníček
Macmillan Education
Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno 2
tel: 541 592 335
fax: 541 592 336
[email protected]
PRODEJ
slovník zakoupíte
nebo objednáte ve
všech knihkupectvích
v ČR a SR
slovník navržený tak, abyste angličtinu používali bezchybně praktický formát A5
snadno
srozumitelné definice hesel více hesel než jiné středně pokročilé slovníky tisíce synonym a slov
A Pre-First Certificate Course
opačného významu 36 000 příkladů použití 700 ilustrací 3 500 červených základních slov
rozlišených hvězdičkami do třech skupin důležitosti 24 studijních stran pro vaše zdokonalení 16 plnobarevných obrazových stran
CD-ROM
obsahuje
všchny
informace
jako
kniha
výslovnost všech hesel je nahrána rodilými mluvčími navíc
jazykové aktivity a hry ke zdokonalení vaší angličtiny
www.macmillan.cz/slovnik
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 1
adopt
L]DÇfléíL
osvojit (si); přijmout
agenda
L]DÇwÉåÇ]L
program; pořad jednání
appeal
L]DéáWäL
odvolat se
arrest
L]DêÉëíL
zatknout
arrow
Lôê]rL
šíp
article
L^WífâäL
článek
available
L]DîÉfä]ÄäL
dostupný; k dispozici
avoid
L]DîlfÇL
vyhýbat; vyhnout se
awareness
L]DïÉ]å]ëL
uvědomění (si)
be fair
LÄáW=ÑÉ]L
být fér
bee
LÄáWL
včela
birdwatching LÄ^WÇïflípfÏL
pozorování ptáků
blowpipe
LÄä]r?é~féL
foukačka (zbraň)
bow
LÄ~rL
uklonit se; sklonit (hlavu)
branch
LÄê^WåípL
větev; pobočka
bring up
LÄêfÏ=¾éL
vychovat; začít hovořit o
canopy
Lâôå]éáL
baldachýn
carry on
Lâôêf=flåL
pokračovat
catch
LâôípL
chytit; chytat; chytnout
catch on
Lâôíp=DflåL
přijít do módy; pochopit
catch up
Lâôíp=D¾éL
dohnat; dohonit
celebrate
LëÉä]ÄêÉfíL
(o)slavit; oslavovat
collection
Lâ]DäÉâpåL
sbírka; kolekce
come up with Lâ¾ã=¾é=ïfqL
přijít s (řešením)
commentary Lâflã]åíêáL
komentář
common
Lâflã]åL
společný; běžný
communicate
Lâ]DãàìWåfâÉfíL
sdělit; být ve styku
conform
Lâ]åDÑlWãL
přizpůsobit se
crawl
LâêlWäL
lézt; plazit se
create
LâêáWDÉfíL
vytvořit
creature
LâêfWíp]L
stvoření
creep
LâêáWéL
lézt; plazit se
crowd
Lâê~rÇL
dav; luza; lidé
cyberspace
Lë~fÄ]ëéÉfëL
kyberprostor
dart
LÇ^WíL
šipka
defend
LÇfDÑÉåÇL
bránit; obhajovat
department
LÇfDé^Wíã]åíL oddělení
destroy
LÇfDëíêlfL
zničit
developing
LÇfDîÉä]éfÏL
rozvojový (stát)
display
LÇfDëéäÉfL
vystavit; výstava
dominant
LÇflãfå]åíL
převládající; nejvlivnější
drop
LÇêfléL
(u)pustit
effect
LfDÑÉâíL
účinek; uskutečnit; provést
encourage
LfåDâ¾êfÇwL
povzbudit
endanger
LfåDÇÉfåÇw]L
ohrozit
environment
LfåDî~fê]åã]åíL
životní prostředí
evidence
LÉîfÇ]åëL
důkazy
exist
LfÖDòfëíL
existovat
existence
LfÖDòfëí]åëL
existence
experience
LfâDëéf]êá]åëL
zážitek
Unit 15, Practice Book
find out
LÑ~fåÇ=~ríL
zjistit; objevit; vypátrat
combine
Lâ]ãDÄ~fåL
spojit (se); smísit
fold
LÑ]räÇL
složit; přehnout
delivery
LÇfDäfî]êáL
dodávková služba
generation
LÇwÉå]DêÉfpåL
generace
export
LfâDëélWíL
vývoz
get hold of
LÖÉí=DÜ]räÇ=]îL
sehnat; získat (věc)
graphic designer LÖêôÑfâ=ÇfDò~få]L
grafik
giraffe
LÇwfDê^WÑL
žirafa
import
dovoz; dovážet
global
LÖä]rÄ]äL
celosvětový
goods
LÖrÇòL
zboží
grab
LÖêôÄL
popadnout; chňapnout
grab
LÖêôÄL
popadnout (něco)
grow
LÖê]rL
pěstovat (rostliny); růst
grow up
LÖê]r=¾éL
vyrůst(at)
hay fever
LÜÉf=ÑáWî]L
senná rýma
hold
LÜ]räÇL
držet
hold on
LÜ]räÇ=flåL
počkat
hold up
LÜ]räÇ=flåL
zdržení; přepadení
human rights
LÜàìWã]å=ê~fíëL
lidská práva
chat
LípôíL
imagine
LfDãôÇwfåL
představit si; myslit si
in common
Lfå=âflã]åL
společné
in connection
Lfå=â]DåÉâpåL
ve souvislosti (~with) s
povídat si; (neformální) rozhovor
in tune with Lfå=íàìWå=ïfqL ve shodě s
include
LfåDâäìWÇL
zahrnovat; obsahovat
independent LfåÇfDéÉåÇ]åíL nezávislý
individual
LfåÇfDîfÇwr]äL jednotlivý
industry
LfåÇ]ëíêáL
průmysl
influence
LfåÑäì]åëL
vliv; ovlivnit
influential
LfåÑäìDÉåpäL
so far so good
Lë]r=Ñ~W=ë]r=ÖrÇL
LfãDélWíL
zatím dobře
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Macmillan Education
Mgr. Ondřej Matuška
Šumavská 15, 602 00
Brno 2
tel.: 541 592 335, fax: 541 592 336
[email protected]
PRODEJ
Všechny tituly z produkce nakladatelství Macmillan
zakoupíte nebo objednáte ve všech dobrých
knihkupectvích.
Školy a knihkupci se také mohou obrátit na naše
distribuční firmy:
The Bell School, a.s.
Nedvězská 29, 100 00 Praha 10
tel: 274 812 646, fax: 274 822 961
e-mail: [email protected]
vlivný
ILC Czechoslovakia s.r.o.
international Lfåí]Dåôp]åäL
mezinárodní
tř. Kpt. Jaroše 25, 602 00 Brno 2
inventor
LfåîÉåí]L
vynálezce
involve
LfåDîfläîL
zahrnout; týkat se
irritating
LfêfíÉfífÏL
rozčilující; popouzející
join
LÇwlfåL
připojit/přidat se k
keen on
LâáWå=flåL
chtivý; posedlý
kettle
LâÉíäL
konvice
lay a trap
LäÉf=]=íêôéL
nastražit past
leaflet
LäáWÑä]íL
leták; prospekt
logo
Lä]rÖ]rL
logo (firmy)
meet the needs LãáWí=a]=DåáWÇòL
uspokojit potřeby (~of)
member
LãÉãÄ]L
člen; příslušník
mess
LãÉëL
nepořádek
nagging
LåôÖfÏL
neustálé obtěžování dotazy
native
LåÉfífîL
domorodec
neat
LåáWíL
elegantní; upravený
neighbourhood
LåÉfÄ]ÜrÇL
čtvrť; okolí
nest
LåÉëíL
hnízdo
tel: 545 215 669, fax: 545 240 889
e-mail: [email protected]
VYZKOUŠEJTE
pro použití ve třídě jsme pro učitele připravili pracovní
listy a aktivity zdarma ke stažení na
www.macmillan.cz
Unit 6, Practice Book
adolescent
LôÇ]DäÉëåíL
dospívající
badge
LÄôÇwL
odznak; "placka"
enrol
LfåDê]rä=L
zapsat (do seznamu)
expose
LfâëDé]ròL
odhalit; ukázat
fall out
LÑlWä=~ríL
vypadnout ven
lead
LäáWÇL
vést
needle
LåáWÇäL
jehla
pray
LéêÉfL
modlit se
pump iron
Lé¾ãé=D~f]åL
zvedat činky
status
LëíÉfí]ëL
postavení
Unit 7, Practice Book
ball
LÄlWäL
míč; balón
built up
LÄfäíD¾éL
zastavěný
double
LǾÄäL
dvojitý
evident
LÉîfÇ]åíL
zjevný; očividný
frightened out LÑê~fí]åÇ=~rí
of one's skin
]î=ëâfåL
frog
LÑêflÖL
hrozně vylekaný
žába
game reserve LÖÉfã=êfDò^WîL obora
judge
LÇw¾ÇwL
soudce; soudit
lawyer
LälWà]L
právník
porridge
LéflêfÇwL
kaše
tempt
LíÉãéíL
lákat; pokoušet
value
LîôäàìWL
cena; hodnota; cenit si
witch
LïfípL
čarodějnice
duševní
on board
Lflå=ÄlWÇL
na palubě (~ a plane)
whether
LïÉa]L
zdali; jestli
middle distance LãfÇä=DÇfëíåëL
střední trať (400-800 m)
on tip-toe
Lflå=Díféí]rL
na/po špičkách
wildlife
Lï~fäÇä~fÑL
divočina; divoká příroda
potential
Lé]DíÉåpäL
možný; kapacita
online
LflåDä~fåL
připojený (k počítačové síti)
youth
LàìWqL
mládí
relay
LêáWäÉfL
štafeta
organization
LlWÖ]å~fDòÉfpåL
organizace
ring
LêfÏL
prsten; kroužek
particularly
Lé]Dífâà]ä]äáL
(ob)zvlášť; zejména
Unit 10, Practice Book
pile
Lé~fäL
(srovnaná) hromada
actually
Lôâípì]äáL
vlastně
poison
LélfëåL
jed
advisable
L]ÇDî~fò]ÄäL
vhodný; doporučený
fair
LÑÉ]L
veletrh; výstava
popularity
LéfléàrDäôê]íáL oblíbenost
alien
LÉfäf]åL
mimozemšťan; návštěvník (z
greet
LÖêáWíL
plakat; naříkat
population
LéfléàrDäÉfpåL
obyvatelstvo
mass
LãôëL
množství; hromada
possibility
Léflë]DÄfä]íáL
možnost
amusing
L]DãàìWòfÏL
zábavný
ride
Lê~fÇL
jet/jezdit na něčem
preference
LéêÉÑê]åëL
přednost
roller coaster Lê]rä]=â]rëí]L horská dráha
prescription
LéêfDëâêfépåL
lékařský předpis; recept
space station LëéÉfë=ëíÉfpåL orbitální stanice
production
Léê]DǾâpåL
výroba; produkce
mental
theme park
LãÉåí]äL
LqáWã=é^WâL
zábavní park
Unit 11, Practice Book
protect
Léê]DíÉâíL
chránit; ochraňovat
prove
LéêìWîL
ukázat se; projevit se
qualifications
LâïfläfÑfDâÉfpåòL
způsobilost; kvalifikace
LêÉfåÑflêfëíL
deštný prales
Unit 2
jiné planety)
android
LôåÇêlfÇL
android
animated
LôåfãÉfífÇL
animovaný
anxious
LôÏâp]ëL
dychtivý; úzkostlivý;
naplněný obavami
apply
L]Déä~fL
podat (si) přihlášku
appropriate
L]Déê]réêá]íL
vhodný; příslušný
assignment
L]Dë~fåãÉåíL
úkol; úloha
attempt
L]DíÉãéíL
pokus
attend
L]DíÉåÇL
(z)účastnit se
battle
LÄôíäL
bitva
billion
LÄfäà]åL
miliarda
bother
LÄfla]L
vzrušovat se; obtěžovat
colonize
Lâflä]å~fòL
kolonizovat
broaden
LÄêlWÇåL
rozšířit
rainforest
hydrogen
LÜ~fÇê]Çw]åL
vodík
random selection LêôåÇ]ã=ëfDäÉâpåL
náhodný vzorek
section
LëÉâpåL
část; úsek
readiness
LêÉÇfåÉëL
připravenost
set sail
LëÉí=ëÉfäL
vyplout
reach out
LêáWíp=~ríL
natáhnout se
receive
LêfDëáWîL
obdržet; dostat
remark
LêfDã^WâL
povšimnout si; zaznamenat
respectful
LêfDëéÉâíÑäL
ohleduplný
salutation
LëôäàìDíÉfpåL
pozdrav; oslovení
come about
Lâ¾ã=]DÄ~ríL
stát se; přihodit se
satellite
Lëôí]ä~fíL
satelitní; družice
commence
Lâ]DãÉåëL
začít; zahájit
Unit 12, Practice Book
arch
L^WípL
oblouk; klenba
(se); otravovat
consultant
Lâ]åDë¾äí]åíL
specialista (zejména lékař)
cope
Lâ]réL
poradit si s (with)
corporation
LâlWé]DêÉfpåL
společnost
search engine Lë^Wíp=ÉåÇwfåL vyhledávač (na internetu)
fall apart
LÑlWä=]Dé^WíL
rozpadnout se
concerning
Lâ]åë^WåfÏL
ohledně; pokud se týče
share
connector
Lâ]DåÉâí]L
konektor
consider
Lâ]åDëfÇ]L
zvážit; uvážit
consumer
Lâ]åDëàìWã]
spotřební zboží
for the sake of LÑ]=a]=DëÉfâ=]îL
kvůli; v zájmu
LpÉ]L
podílet se (na něčem);
mít něco dohromady
Unit 8, Practice Book
multinational Lã¾äíáDåôpå]äL mezinárodní
sign off
Lë~få=flÑL
odhlásit se; přestat vysílat
cave
LâÉfîL
jeskyně
software
LëflÑíïÉ]L
programové vybavení počítače
similar
Lëfã]ä]L
podobný
product
éêflǾâíL
construct
Lâ]åDëíê¾âíL
sestrojit
token
Lí]râ]åL
poukázka; žeton
since
LëfåëL
od té doby
contraction
Lâ]åDíêôâpåL
stažení; smrštění
transporter
LíêôåDëélWí]L
dopravce; transportér
solution
Lë]DäìWpåL
řešení
course
LâlWëL
chod (jídla)
Unit 13, Practice Book
spear
Lëéf]L
oštěp; kopí
crew
LâêìWL
posádka
spin
LëéfåL
točit (se); kroutit
daring
LÇÉ]êfÏL
odvážný; smělý
attitude
postoj; přístup; stanovisko
starve
Lëí^WîL
hladovět; mít velký hlad
deadly
LÇÉÇäáL
smrtelný; smrtící; smrtelně
conditioning Lâ]åDÇfp]åfÏL
formování
summarize
Lë¾ã]ê~fòL
shrnout
definite article LÇÉÑfå]í=D^WífâäL určitý člen (=the)
context
LâflåíÉâëíL
kontext; souvislost
survive
Lë]Dî~fîL
přežít; zůstat na živu
delay
LÇfDäÉfL
zpoždění; zdržení; odložit
give a hand
LÖfî=]=ÜôåÇL
podat ruku
take place
LíÉfâ=éäÉfëL
přihodit se; uskutečnit se
down
LǾråL
nefungující; nešťastný
chip off the
Lípfé=flÑ=aá
vypadat/chovat se jako
task
Lí^WëâL
úkol
download
LÇ~råDä]rÇL
taste
LíÉfëíL
chuť; chutnat
threaten
LqêÉíåL
hrozit; vyhrožovat
duration
LÇàìDêÉfpåL
trvání; doba
thus
La¾ëL
tedy; tudíž
earn
L^WåL
vydělat; vydělávat
trend
LíêÉåÇL
směr; tendence
employ
LfãDéälfL
zaměstnat
tribe
Líê~fÄL
(domorodý) kmen; klan
engineering
LÉåÇwfDåf]êfÏL strojírenství; stavitelství
dig
LÇfÖL
kopat
granite
LÖêôåfíL
žula
greedy
LÖêáWÇáL
nenasytný; chtivý
house
LÜ~rëL
dům
sea bed
LëáW=ÄÉÇL
mořské dno
serve
Lë^WîL
podávat; (mít) podání
torso
LílWë]rL
torzo; trup
truck
Líê¾âL
nákladní auto; tirák
virtuous
L^Wípì]ëL
čestný; mravný
waterfall
LïlWí]ÑlWäL
vodopád
Unit 9, Practice Book
approach
L]Déê]rípL
přiblížit se; přistoupit
bank
LÄôÏâ=L
břeh
costume
LâflëíàìWãL
kostým; kroj
demand
LÇfDã^WåÇL
poptávka
disqualify
LÇfëDâïfläfÑ~fL diskvalifikovat
long jump
LäflÏ=Çw¾ãéL
skok daleký
LôífíàìWÇL
old block
]räÇ=DÄäflâL
maze
LãÉfòL
jeden z rodičů
bludiště
out of breath L~rí=]î=DÄêÉqL zadýchaný
rat
LêôíL
krysa
structure
Lëíê¾âíp]L
struktura; stavba
tool
LíìWäL
nástroj; nářadí
Unit 14, Practice Book
emergency stop LáDã^WÇw]åëá=ëífléL
nouzové zastavení
out of date
zastaralý
L~rí=]î=DÇÉfíL
stáhnout a uložit
(počítačová data)
turtle
Lí^WíäL
želva
event
LfDîÉåíL
událost
unite
LàìDå~fíL
spojit (se)
evil
LfWîäL
zlý
universal
LàìWåfDî^WëäL
všeobecný; univerzální
exploration
LÉâëéä]DêÉfpåL průzkum
volunteer
Lîflä]åDíf]L
dobrovolník; přihlásit
explore
LfâDëéälWL
(pro)zkoumat
extinction
LfâDëífÏâpåL
vyhynutí; vymření
se dobrovolně
face
LÑÉfëL
směřovat; čelit
phantom
LÑôåí]ãL
fantóm; přelud
domestic
LÇ]DãÉëífâL
domácí
fall in love
LÑlW=få=ä¾îL
zamilovat se
predict
Léê]DÇfâíL
předpovídat
dozen
LǾòåL
tucet
feature
LÑáWíp]L
hrát jednu z hlavních
pretend
LéêfDíÉåÇL
předstírat
fence
LÑÉåëL
plot
previous
LéêáWîf]ëL
předchozí
finances
LÑ~fåôåëfòL
finance
public use
Lé¾Ääfâ=àìWòL
veřejné užívání
flap
LÑäôéL
plesknout; třepotat se
race against LêÉfë=]DÖÉåëí
závod s časem
flock
LÑäflâL
stádo; hejno; dav
fluently
LÑäìW]åíäáL
plynně
rolí; mít (význačný rys)
feverish
LÑáWî]êfpL
mající horečku; horečnatý
flu
LÑäìWL
chřipka
fortune
LÑlWíp]åL
velký majetek; jmění
time
a]=Dí~fãL
get away
LÖÉí=]DïÉfL
odejít; uniknout
rapidly
LêôéfÇäáL
rychle; hbitě
get back
LÖÉí=DÄôâL
vrátit se; získat zpět
recover
LêfDâ¾î]L
znovu získat; dostat nazpět
get by
LÖÉí=DÄ~fL
vystačit s penězi;
repetition
LêÉé]DífpåL
opakování
require
LêfDâï~f]L
požadovat
domluvit se (cizím jazykem)
get on with
LÖÉí=Dflå=ïfqL
vycházet/rozumět si s
get over
LÖÉí=D]rî]L
dostat se z (nemoci, deprese)
government
LÖ¾î]åã]åíL
vláda
guidance system LÖ~fÇåë=Dëfëí]ãL
systém navádění
guide
LÖ~fÇL
průvodce
horribly
LÜflê]ÄäfL
strašně; strašlivě
research
LêfDë^WípL
výzkum
reveal
LêfDîáWäL
odhalit
run out
Lê¾å=D~ríL
vyběhnout
salary
Lëôä]êáL
(stálý) plat
science fiction Lë~f]åë=DÑfâpåL vědeckofantastická
literatura
horrifying
LÜflêf?Ñ~ffÏL
hrůzný; děsivý
smooth
LëãìWaL=
hladký
hyphen
LÜ~fÑåL
spojovací čárka
spin off
Lëéfå=flÑL
vedlejší produkt
chatty style
Lípôíá=ëí~fäL
hovorový/neformální
spring
LëéêfÏL
jaro
strand
LëíêôåÇL
nechat trčet/ve štychu
supply
Lë]Déä~fL
dodávat; dodávky; zásoby
suspect
Lë]DëéÉâíL
podezřívat; podezřelý
temporary
LíÉãéçê]êáL
dočasný
terrifying
LíÉêfÑ~ffÏL
strašlivý; strašidelný
turn up
Lí^Wå=¾éL
objevit se
variety
Lî]Dê~f]íáL
rozmanitost; různost
vision
LîfwåL
zrak; vidění
styl (psaní)
ill
LfäL
nemocný
illness
Lfäå]ëL
nemocný
importance
LfãDélWíåëL
důležitost
in command Lfå=â]Dã^W=åÇ (be ~ of) velet; rozkazovat
in excess of
Lfå=fâDëÉë=]îL
více než; nad míru
in order to
Lfå=lWÇ]=í]L
za účelem; aby
incredible
LfÏDâêÉÇfÄäL
neuvěřitelný
indeed
LfåDÇáWÇL
opravdu; skutečně
innocent
Lfå]ë]åíL
nevinný; nevinnen
Unit 3
knight
Lå~fíL
rytíř
land
LäôåÇL
přistát
abandon
launch
LälWåípL
spustit; uvést do chodu
leave out
LäáWî=~ríL
vynechat
make the
LãÉfâ=a]
získat velkou publicitu
match
LãôípL
najít prvek do páru;
medical
Lã]DÇfëfåäL
léčivý; léčebný
menace
LãÉå]ëL
hrozba; nebezpečí
mission
LãfpåL
poslání; mise
nightmare
Lå~fíãÉ]L
zlý sen; děs; hrůza
nostalgic
LåflDëíôäÇwfâL
nostalgický
novel
LåflîäL
román
nuclear
LåàìWâäá]L
jaderný
numerous
LåàìWã]ê]ëL
početný; četný
headlines
ÜôÇä~fåL
hodit se k čemu
operating system Lflé]êÉfífÏ=ëfëí]ãL
operační systém
original
L]DêfÇwfåäL
původní; originální
pension
LéÉåp]åL
důchod
permanent
Lé^Wã]å]åíL
neustálý
L]DÄôåÇ]åL
opustit; vzdát se (čeho)
according to L]DâlWÇfÏ=í]L
podle
AD
LÉf=DÇáWL
našeho letopočtu
admit
L]ÇDãfíL
pustit; umístit
argue
L^WÖàìWL
debatovat; diskutovat
astonished
L]DëíflåfpíL
užaslý
at first sight Lôí=Ñ^Wëí=ë~fíL na první pohled
attract
L]DíêôâíL
přitahovat
audition
LlWDÇfpåL
sluch; poslech; slyšení
authorities
LlWDqflê]ífòL
úřad
autograph
LlWí]Öê^WÑL
autogram
bad temper
LÄôÇ=íÉãé]L
špatná nálada
box office
LÄflâë=flÑfëL
pokladna (divadelní apod.)
break into st LÄêÉfâ=Dfåí]L
vloupat se do
can’t stand
Lâ^Wåí=ëíôåÇL nemoci vystát; nesnášet
cancer
Lâôåë]L
rakovina
capture
Lâôéíp]L
zajmout; dopadnout
case
LâÉfëL
případ
cause
LâlWòL
způsobit; příčina
Unit 2, Practice Book
cool
LâìWäL
chladný
exception
LfâDëÉépåL
výjimka
imitate
LfãfíÉfíL
napodobovat
module
LãflÇàìWäL
modul
opinion
L]Défåf]åL
názor; stanovisko
release
LêfDäáWëL
propustit (vězně);
get a promotion LÖÉí=]=éê]Dã]rpåL
být povýšen
goose
husa
scary
LëâÉ]êáL
nahánějící strach
terminal
Lí^WãfåäL
terminál; konečná stanice
LÖìWëL
high-wire fence LÜ~f=ï~f]=DÑÉåëL
(vysoký) drátěný plot
hiking
LÜ~fâfÏL
turistika
vypustit; uvolnit
Unit 3, Practice Book
in charge of
Lfå=íp^WÇw=]îL
ve službě
leisure
LäÉw]L
odpočinek
basement
LÄÉfëã]åíL
suterén; sklep
lifeguard
Lä~fÑÖ^WÇL
plavčík
convince
Lâ]åDîfåëL
přesvědčit
patrol
Lé]Díê]räL
hlídka
flame
LÑÉfãL
plamen; záře; oheň
pinch
LéfåípL
štípnout; štípat
float to the
LÑä]rí=í]=a]
vyplout na povrch
quack
LâïôâL
kvákat
regrettably
LêfDÖêÉí]ÄäáL
bohužel
reliant
LêfDä~f]åíL
(~ on) odkázaný na
sales
LëÉfäò
representative êÉéêfDòÉåí]ífîL
obchodní zástupce
scatter
Lëâôí]L
rozptýlit; rozehnat
socialize
Lë]rp]ä~fòL
žít společenským životem
stand on sb’s
LëíôåÇ=flå=]rå být soběstačný
stone’s
Lëí]råë=qê]r
own two feet íìW=ÑáWíL
co by kamenem
throw away ]DïÉfL
dohodil
strictly
LëíêfâíäáL
přísně
stuff
Lëí¾ÑL
věc(i) (obecně)
tan
LíôåL
opálení
translator
LíêôåëDäÉfí]L
tlumočník; překladatel
wages
LïÉfÇwfòL
mzdy
warden
LïlWÇåL
správce; vedoucí
Unit 1, Practice Book
barricade
LÄôêfDâÉfÇL
barikáda
equipment
LfDâïféã]åíL
vybavení; výbava
fade
LÑÉfÇL
vytratit se; vyblednout
surface
ë^WÑfëL
full moon
LÑrä=ãìWåL
úplněk
honeymoon
LܾåfãìWåL
svatební cesta; líbánky
scanner
Lëâôå]L
skener
supernatural
LëìWé]Dåôíp]êäL
nadpřirozený
UFO
LàìW=ÉÑ=]rI=àìWÑ]rL
UFO
Unit 4, Practice Book
amazing
L]DãÉfòfÏL
úžasný; ohromující
drought
LÇê~ríL
sucho; období sucha
dry up
LÇê~f=D¾éL
vyschnout
hurricane
Lܾêfâ]åL
hurikán; uragán
in terms of
Lfå=í^Wãò=]îL
z hlediska
naive
Lå~fDáWîL
naivní; prostomyslný
proficiency
Léê]DÑfp]åëáL
perfektní znalost/zvládnutí
scale
LëâÉfäL
měřítko
side effect
Lë~fÇ=fDÑÉâíL
vedlejší účinek
sunspot
Lë¾åëéflíL
skvrna na slunci
tornado
LílWDåÉfÇ]rL
tornádo
Unit 5, Practice Book
cold storage
Lâ]rÇ=DëílWêfÇwL
uskladnění v chladnu
laboratory
Lä]DÄflê]íêáL
laboratoř
naturalist
Låôípê]äfëíL
ochránce přírody
nitrogen
Lå~fíê]Çw]åL
dusík
říci/napsat/udělat znovu
operation
Lflé]DêÉfpåL
operace
LëlWí=~ríL
vytřídit
preserve
LéêfDò^WîL
uchovat
strict
LëíêfâíL
přísný
pronounce
Léê]Då~råëL
vyslovit; vyslovovat
take to
LíÉfâ=í]L
zvyknout si (něco dělat)
queue up
LâàìW=D¾éL
stát ve frontě
visibility
Lîfò]DÄfäôíáL
viditelnost
store
LëílWL
obchodní dům; sklad
waterproof
LïlWí]éêìWÑL
vodě odolný
tell apart
LíÉä=]Dé^WíL
rozlišit; rozeznat
thaw
LqlWL
roztát; roztavit (se)
hypothermia
LÜ~fé]Dq^Wãá]L
podchlazení
outdoor
L~ríÇlWL
určený pro pobyt venku
peak
LéáWâL
vrchol; nejvyšší stupeň/bod
repeat
LêfDéáWíL
opakovat;
sort out
retain
LêfDíÉfåL
zadržet; udržet
on the verge of Lflå=a]=î^WÇw=]îL na
simplify
LëfãéäfÑ~fL
zjednodušit
operator
sit an
Lëfí=]å
dělat písemnou
overcrowding L]rî]âê~rÇfÏL přelidnění
Lflé]êÉfí]L
pokraji
operátor
fÖ?òôãfDåÉfpåL
zkoušku
smart
Lëã^WíL
elegantní; vkusný
squeeze
LëâïáWòL
zmáčknout; stisknout
technique
LíÉâDåáWâL
pracovní postup
valuable
Lîôäàì]ÄäL
cenný; hodnotný
verse
Lî^WëL
verš
projector
LéêflÇwÉâí]L
navrhovatel; projektor
widely
Lï~fÇäáL
široce; zeširoka
publicity
Lé¾ÄDäfë]íáL
purr
Lé^WL
examination
Unit 14
clear up
Lâäf]=¾éL
objasnit
march
Lã^WípL
pochodovat
climb
Lâä~fãL
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
mention st
LãÉåpåL
zmínit se o
colleague
LâfläáWÖL
spolupracovník; kolega
move around
LãìWî=]Dê~råÇL
stěhovat se z místa na místo
plot
LéäflíL
zápletka
condition
Lâ]åDÇfpåL
stav; kondice
mutiny
LãàìWí]åáL
vzpoura; vzbouření
postmark
Lé]rëíã^WâL
poštovní razítko
cure
Lâàr]L
(vy)léčit
niece
LåáWëL
neteř
poverty
Léflî]íáL
chudoba
dash
LÇôpL
utíkat; mrštit
nose-ring
Lå]rò=êfÏL
nosní kroužek
press
LéêÉëL
stisknout; zmáčknout
death penalty LÇÉq=éÉåäífL
rozsudek smrti
notice
Lå]rífëL
všimnout si
deceive
LÇfDëáWîL
oklamat; podvést
official
LflÑfpäL
úřední; oficiální
reklama
definite
conclusion
LÇÉÑfå]í
konečné rozhodnutí
on location
Lflå=ä]rDâÉfpåL v exteriérech (o filmu)
příst; vrnět
degree
LÇfDÖêáWL
opportunity
Lflé]DíàìWå]íáL příležitost; možnost
stupeň; akademická hodnost
put sb on trial Lérí=flå=Díê~f]äL
dát k soudu
develop
LÇfDîÉä]éL
vyvinout se
overtake
L]rî]íÉfâL
předjet; potkat
zmizet; ztratit se
Léôê]pìWíL
LÇfë]Déf]L
parachute
padák
perform
Lé]DÑlWãL
účinkovat; hrát
pregnant
LéêÉÖå]åíL
těhotná
property
Léêflé]íáL
majetek; vlastnictví
realize
Lêf]ä~fòL
uvědomit si
rebellious
LêfDÄÉäà]ëL=
odbojný; vzpurný
reckon
LêÉâ]åL
počítat; mít za to
referee
LêÉÑ]DêáWL
rozhodčí; soudce; dělat
(knoflík; tlačítko)
â]åDâäìWwåL
alibi
Lôä]Ä~fL
alibi; výmluva
quantity
Lâïflåí]íáL
množství
disappear
amateur
Lôã]í]L
amatér; nadšenec
register
LêÉÇwfëí]L
zapsat (se); zaregistrovat (se)
disappointed LÇfë]DélfåífÇL zklamaný
amnesia
LôãDåáWòá]L
amnézie; ztráta paměti
relatively
LêÉä]ífîäáL
relativně
exhausted
LfÖDòlWëífÇL
vyčerpaný
billiards
LÄfäá]ÇòL
kulečník
resemble
LêfDòÉãÄäL
podobat se
fact
LÑôâíL
skutečnost, fakt
bitter
LÄfí]L
třeskutý (mráz); hořký
reverse
LêfDî^WëL
obrátit; obrácený; opak
faint
LÑÉfåíL=
omdlít; omdlévat
blackmail
LÄäôâãÉfäL
vydírání
robbery
LêflÄ]êfL
loupež
feature
LÑáWíp]L
rys; charakteristický znak
bonnet
LÄflåfíL
kapota
roundabout
Lê~råÇ]Ä~ríL
kruhový objezd
figure
LÑfÖ]L
postava
break down
LÄêÉfâ=Ç~råL
porouchat se
run a bath
Lê¾å=]=DÄ^WqL
napustit vanu
furious
LÑàr]êf]ëL
zuřivý; vzteklý
break out of st
LÄêÉfâ=D~rí=]îL utéci; uprchnout z
screwdriver
LëâêìWÇê~fî]L
šroubovák
gain
LÖÉfåL
získat
relieved
LêfäáWîÇL
uklidněný; s úlevou
break up with sb
LÄêÉfâ=D¾é=ïfaL
sentence
LëÉåí]åëL
věta
general
LÇwÉåê]äL
(vše)obecný
rumour
LêìWã]L
fáma; zvěst
brother-in-law LÄê¾a]ê=få=älWL švagr
shoot
LpìWíL
střílet; vystřelit
get off
LÖÉí=DflÑL
vystoupit
sail
LëÉfäL
plavit se; plachta
burglary
LÄ^WÖä]êáL
vloupání
shoplifting
LpfléäfÑífÏL
(drobná) krádež v obchodě
get together LÖÉí=í]DÖÉa]L
sejít se; dát se dohromady
scratch
LëâêôípL
(po)škrábat (se)
bury
LÄÉêáL
pohřbít
stationary
LëíÉfp]åêáL
nehybný; stabilní
go ahead
LÖ]r=]DÜÉÇL
pokračovat
scream
LëâêáWãL
(za)křičet; ječet
bush
LÄrpL
křoví; keř
stress-related
LëíêÉë=êfDäÉfífÇL
způsobený stresem
go by
LÖ]r=Ä~fL
jet (čím: vlakem apod.)
search
Lë^WípL
(pro)hledat
clutch
Lâä¾ípL
spojka
stroke
Lëíê]râL
(po)hladit
go off
LÖ]r=DflÑL
odejít; zkazit se (jídlo)
sequencing
LëáWâï]åëfÏ
slova označující
convict
LâflåîfâíL
odsouzený; trestanec
suicide
LëìWfë~fÇL
sebevražda
go on
LÖ]r=DflåL
pokračovat
set the scene
LëÉí=a]=ëáWåL
(for sb) uvést do děje/obrazu
shadowy
LpôÇ]ráL
nejasný; stinný
rozejít se
curious
Lâàr]êá]ëL
zvědavý na (about)
toot
LíìWíL
(za)troubit
go through
LÖ]r=DqêìWL
projít; procházet
despair
LÇfDëéÉ]L
zoufalství; beznaděje
typewriter
Lí~féê~fí]L
psací stroj
graduate
LÖêôÇwìÉfíL
absolvovat vysokou školu
enviable
LÉåîá]ÄäL
záviděníhodný
vanish
LîôåfpL
zmizet
guilty
LÖfäífL
vinen
fellow
LÑÉä]rL
spolu-
wallet
LïfläfíL
(pánská) peněženka; náprsní taška
headlight
LÜÉÇä~fíL
přední světlo/reflektor
grassy
LÖê^WëáL
travnatý
well-off
LïÉä=DflÑL
zámožný; bohatý
high standard LÜ~f=DëíôåÇ]ÇL vysoká úroveň
hint
LÜfåíL
pokyn; narážka
horn
LÜlWåL
roh
Unit 15
indicate
LfåÇfâÉfíL
označit; naznačit
alert
L]Dä^WíL
upozornit; varovat
kidnap
LâfÇåôéL
unést; únos
archery
L^Wíp]êáL
lukostřelba
kidnapping
LâfÇåôéfÏL
únos
be fed up
lap
LäôéL
klín
be given the LÄáW=Öfîå=a]
magnificent
LãôÖDåfÑfëåíL nádherný; skvělý; skvostný
mew
LãàìWL
mňoukat
mistress
Lãfëíê]ëL
milenka
motive
Lã]rífîL
pohnutka; motiv
mugging
Lã¾ÖfÏL
přepadení (na ulici)
nervous
Lå^Wî]ë
nervový kolaps
breakdown
DÄêÉfâÇ~råL
no apparent Lå]r=]Déôê]åí žádný jasný důvod
reason
DêáWòåL
obstruction
L]ÄDëíê¾âpåL
překážka; maření
LÄáW=ÑÉÇ=D¾éL
otrávený; naštvaný
dostat padáka
words
ï^WÇòL
rozhodčího
posloupnost
show signs of Lp]r=Dë~fåë=]îL projevit známky (čeho)
sign
Lë~fåL
označit; podepsat
simultaneous
LëfãäDíÉfåá]ëL
současně probíhající
sink
LëfÏâL
potopit se
stormy
LëílWãáL
bouřlivý
change one’s LípÉfåÇw
mind
ã~fåÇL
rozmyslet si
charge
Líp^WÇwL
obvinit z (~ with)
suggest
Lë]DÇwÉëíL
navrhnout; doporučit
ignore
LfÖålWL
nevšímat si; ignorovat
surface
Lë^WÑfëL
povrch
inhabitant
LfåÜôÄfí]åíL
obyvatel
surround
Lë]Dê~råÇL
obklopit
inherit
LfåDÜÉêfíL
zdědit
swear
LëïÉ]L
nadávat; mluvit hrubě
inspect
LfåDëéÉâíL
prohlédnout; prozkoumat
take part
LíÉfâ=é^WíL
(~ in) účasnit se (čeho)
sack
DëôâL
beak
LÄáWâL
zobák
intelligence
LfåDíÉäfÇw]åëL
inteligence; rozum
tap
LíôéL
poklepat; stepovat
booked up
LÄrâí=D¾éL
zamluvený; rezervovaný
intend
LfåDíÉåÇL
zamýšlet; mít v úmyslu
throughout
LqêìWD~ríL
všude; po celou dobu
boost
LÄìWëíL
(po)zvednout; zvýšit
interrupt
Lfåí]ê¾éíL
přerušit; rušit
underline
L¾åÇ]Dä~fåL
podtrhnout
butcher’s block
LÄríp]ò=ÄäflâL
řeznický špalek
investigate
LfåDîÉëífÖÉfíL
vyšetřovat
vivid
LîfîfÇL
živý; svěží; sugestivní
come in handy Lâ¾ã=få=DÜôåÇáL přijít vhod; hodit se
leap
LäáWéL
(vy)skočit
water supply LïlWí]=ë]Déä~fL zásobování vodou
confidential
LâflåÑfDÇÉåpäL
tajný; důvěrný
liar
Lä~f]L
lhář
wave
LïÉfîL
vlnit se; vlát
dip
LÇféL
namáčet
lonely
Lä]råäáL
osamělý; opuštěný
wealth
LïÉäqL
bohatství
do st for a
living
LÇìW=ë¾ãqfÏ
živit se (čím)
maintain
LãÉfåDíÉfå=L
udržovat
wildly
Lï~fäÇäáL
divoce
manage
LãôåfÇwL
zvládat; dokázat
windscreen
LïfåÇëâêáWåL
přední/čelní sklo
ÑlW=]=DäfîfÏL
wonder
Lï¾åÇ]L
divit se
Unit 4
partial
Lé^WpäL
částečný; dílčí
rate
LêÉfíL
míra; poměr; procento
represent
LêÉéêfDòÉåíL
reprezentovat; představovat
participant
Lé^WDífëfé]åíL
účastník
reputation
LêÉéàìDíÉfpåL
pověst; reputace
save up
LëÉfî=¾éL
našetřit
participation
Lé^W?ífëfDéÉfpåL
účast; podíl
route
LêìWíL
cesta; trať; trasa
set up
LëÉíD¾éL
vyrazit (na cestu)
ancient
LÉfåp]åíL
starobylý; starověký
pass the time Lé^Wë=a]=Dí~fãL
ukrátit dlouhou chvíli
runway
Lê¾åïÉfL
rozjezdová/přistávací dráha
slogan
Lëä]rÖ]åL
reklamní/volební heslo
application
LôéäfâÉfpåL
žádost; přihláška
pinhole
LéfåÜ]räL
malá dírka
slave
LëäÉfîL
otrok; nevolník
sponsorship
Lëéflåë]êpféL
sponzorství
appreciate
L]DéêáWpfÉfíL
ocenit/oceňovat; vážit si
project
LéêflÇwÉâíL
program; návrh; plán
solo
Lë]rä]rL
samostatný; sólový
stocks
LëíflâëL
zásoby
arrangements L]DêÉfåÇwã]åíëL přípravy; plány
promptly
LéêflãéíäáL
okamžitě; pohotově
speciality
LëéÉpáDôä]íá=L
zvláštnost
suit
LëìWíL
oblek
at best
v nejlepším
put off
Lérí=DflÑL
odložit; odradit
specimen
LëéÉëfã]åL
vzorek; ukázka
take over st
LíÉfâ=D]rî]L
převzít
be short of time LÄáW=plWí=]î=Dí~áãL
mít málo času
re-decorate
LêáWDÇÉâ]êÉfí=L
znovu vymalovat/vytapetovat
spoil
LëélfäL
pokazit; zničit
take st away LíÉfâ=]DïÉfL
odnést pryč; odstranit
benefit
LÄÉåfÑfíL=
prospěch, užitek
relevant
LêÉä]î]åíL
náležitý; příslušný
spread
LëéêÉÇL
namazat; pomazánka;
take st back LíÉfâ=DÄôâL
vzít zpět; odvolat
binoculars
LÄfDåflâàrä]òL
dalekohled
retina
LêÉífå]L
sítnice
take st off
LíÉfâ=?flÑL
sundat; svléci
blind spot
LÄä~fåÇ=ëéflíL
slepá skvrna (na sítnici)
run out of time
Lê¾å=D~rí=]îL
nestihnout
tough
Lí¾ÑL
silný; houževnatý
broad daylight LÄêlWÇ=ÇÉfä~fíL (in ~) za denního světla
set off
LëÉí=flÑL
vydat se; vyrazit (na cestu)
transparent
LíêôåëDéôê]åíL
průsvitný; průhledný
conference
shade
LpÉfÇL
stín; přítmí
wardrobe
LïlWÇê]rÄL
šatník
sign
Lë~fåL
znamení; znak
winged
LïfÏÇL
okřídlený
skill
LëâfäL
dovednost; šikovnost
society
Lë]Dë~f]íáL
společnost
spectacle
LëéÉâí]âäL
podívaná
stare
LëíÉ]L
zírat
centre
Lôí=ÄÉëíL
LâflåÑê]åë
ëÉåí]L
kongresové centrum
(~of) skládat se z
consist
Lâ]åDëfëíL
convenient
Lâ]åDîáWåf]åíL příhodný; vyhovující
convention
Lâ]åDîÉåpåL
shromáždění; úmluva
crack
LâêôâL
popraskat
debate
LÇfDÄÉfíL
debatovat; diskutovat
directly
LÇ]DêÉâíäáL
přímo
disaster
LÇfDò^Wëí]L
pohroma; katastrofa;
neštěstí
dissatisfied
LÇfëDëôífëÑ~fÇL
nespokojený
due to
LÇàìW=í]L
kvůli; díky
eclipse
LfDâäféëL
zatmění
evaporate
LfDîôé]êÉfíL=
zavlažovat
eventually
LfDîÉåípì]äáL
nakonec
foolish
LÑìWäfpL
hloupý; nerozumný
forensic
LÑ]DêÉåëfâL
soudní
global warming/ LÖä]rÄ]ä
globální oteplování/
take sb’s time LíÉfâ=í~fãL
využít čas
take up
LíÉfâ=D¾éL
zabrat; zabírat
team-mate
LíáWã=ãÉfíL
člen (téhož) družstva
thrilled
LqêfäÇL
rozechvělý; uchvácený
tournament
Lír]å]ã]åíL
turnaj
venue
LîÉåàìWL
místo činu, schůzky
visible
Lîfò]ÄäL
viditelný
waste sb’s time LïÉfëí=Dí~fãL
plýtvat časem
Unit 5
anniversary
LôåfDî^Wë]êáL
výročí
cooling
ïlWãfÏLâìWäfÏL
ochlazování
announcement L]Då~råëã]åíL oznámení
greenhouse
LÖêáWåÜ~rë=fDÑÉâíL
skleníkový efekt
approve
L]DéêìWîL
schválit; schvalovat
artificial
L^WífDÑfpäL
umělý
effect
have a good time LÜ]î=]=ÖrÇ=Dí~fãL
mít se dobře
ban
LÄôåL
zakázat
image
obraz
bombard
LÄflãDÄ~WÇL
bombardovat
bright spot
LÄê~fí=ëéflíL
světlý bod
LfãfÇwL
in good time Lfå=ÖrÇ=Dí~fãL včas
in the first place Lfå=a]=Ñ^Wëí=éäÉfëL
na prvním místě
bungee jump
LľåÇwáW=?Çw¾ãéL
skok na gumovém laně
knock-out
Låflâ=~ríL
drtivý úder; knokaut
calf
Lâ^WÑL
tele
kemp; tábořiště
last
Lä^WëíL
poslední; minulý
campsite
Lâôãéë~fíL
layer
LäÉf]L
vrstva
cell
LëÉäL
buňka
lead to
LäáWÇ=í]L
vést k
clone
Lâä]ìåL
klonovat
lens
LäÉåòL
čočka; lupa; objektiv
conclusion
Lâ]åDâäìWwåL
shrnutí; závěr
mankind
LãôåDâ~fåÇL
lidstvo
mistakenly
LãfDëíÉfâ]åäáL chybně
motion
Lã]rpåL
pohyb
observer
L]ÄDò^Wî]L
omen
rozprostřít
strategy
Lëíêôí]ÇwáL
taktika; strategie
terrorist
LíÉê]êfëíL
terorista
treat
LíêáWíL
zacházet s (někým)
turbulence
Lí^WÄà]ä]åëL
turbulence
turn st on its Lí^Wå=flå=fíë
převrátit naruby
head
DÜôÇL
urgent
L^WÇw]åíL
naléhavý; urgentní
villain
Lîfä]åL
darebák; padouch
voyage
LîlffÇwL
plavba; cesta
weaver
LïáWî]L
tkadlec
willingly
LïfäfÏäáL
ochotně; s radostí
Unit 12
advertising
LôÇî]í~fòfÏL
reklama; propagace
Asian
LÉfpåL
asijský; Asiec
bounce
LÄ~råëL
odrazit; odskočit
brand
LÄêôåÇL
(obchodní) značka
bubble
LľÄäL
bublina
commission
Lâ]DãfpåL
komise
competitive
Lâ]ãDéÉí]ífîL= soutěživý; konkurenční
essential
LfDëÉåpäL
nezbytný; podstatný; hlavní
faulty
LÑlWäíáL
chybný; vadný
fierce
LÑf]ëL
lítý; nelítostný
fit
LÑfíL
padnout (o oblečení); vejít se
footwear
LÑríïÉ]L
vše, co se nosí na nohou
gazelle
LÖ]DòÉäL
gazela
get sick of
LÖÉí=Dëfâ=]îL
být otrávený (čím)
illegally
LfDäáWÖ]äáL
nelegálně; protiprávně
major
LãÉfÇw]L
hlavní
manufacturer
LãôåàìDÑôâíp]ê]L
výrobce; továrník
money back Lã¾åá=Äôâ
záruka vrácení peněz
guarantee
=Öôê]åDíáWL
persuade
Lé]DëïÉfÇL
přesvědčit; přesvědčovat
congratulate
Lâ]åDÖêôípìäÉfí
gratulovat (sb on st)
conquer
LâflÏâ]L
dobýt; zvítězit; zdolat
production line
Léê]DǾâpå=ä~fåL
výrobní linka
details
LÇáWíÉfäòL
detaily
pozorovatel
profits
LéêflÑfíëL
zisky
elixir
LfDäfâëf]L
elixír
L]rã]åL
omen; osudové znamení
reference
LêÉÑ]ê]åëL
odkaz; (~s) doporučení
end up
LÉåÇ=D¾éL
skončit (čím/jak)
onwards
dopředu; dále
refund
LêfDѾåÇL
refundovat; dát peněžitou
Lflåï]ÇòL
eternal
LfDí^WåäL
věčný
option
LflépåL
možnost volby
fetch
LÑÉípL
jít a přinést
náhradu
replacement LêfDéäÉfëã]åíL přemístění
write off for Lê~fíDflÑ=ÑlWL
napsat si o (informace)
zip
LòféL
zip
LâôåÇfÇÉfíL
kandidát; uchazeč
Unit 13
candidate
catch sb out Lâôíp=D~ríL
nachytat (někoho)
clause
LâälWòL
věta
committee
Lâ]DãfíáL
výbor; komise
competence Lâflãéfí]åëL
schopnost; šikovnost
curriculum
Lâ]Dêfâà]ä]ãL
učivo; osnovy; vzdělání
enable
LfDåÉfÄäL
umožnit
experiment
LfâDëéÉêfã]åíL pokus
favour
LÑÉfî]L
laskavost; služba
gaze
LÖÉfòL
zírat; (upřeně) hledět
half-hearted LÜ^WÑ=Ü^WífÇL
vlažný; polovičatý
hand in
LÜôåÇ=DfåL
podat (formulář); odevzdat
highlighter pen
LÜ~fä~fí]=éÉåL
zvýrazňovač
identity card
L~f DÇÉåí]íá=â^WÇL
průkaz totožnosti
initiative
LfDåfp]ífîL
iniciativa
issue
LfpìWL
vydat; vydání
justify
LÇw¾ëífÑ~fL
ospravedlnit
make the
LãÉfâ=a]
využít na maximum
most of st
ã]rëí=]îL
necessity
Lå]DëÉë]íáL
potřeba
nod
LåflÇL
(při)kývnout; pokynout
nonsense
Låflåë]åëL
nesmysl
obligation
LflÄäfDÖÉfpåL
povinnost; závazek ke komu
odd moment
LflÇ=Dã]rã]åíL
chvilka volna
overall
L]rî]êlWäL
celkový; celkově
overcome
L]rî]â¾ãL
přemoci; (be ~) zmocnit se
pass rate
Lé^Wë=êÉfíL
procento úspěšnosti (u zkoušky)
prohibition
Léê]rfDÄfpåL
zákaz
put together Lérí=í]DÖÉa]L
sestavit
recall
vzpomenout si; vybavit si
LêfDâlWäL
rowing
Lê]rfÏL
scene of the LëáWå=]î=a]
crime
Dâê~fãL
scorer
LëâlWê]L
seek
veslování
místo činu
parade
Lé]DêÉfÇL
slavnostní
pochod/průvod; přehlídka
fond of
LÑflåÇ=flsL
(be ~) mít rád
courage
Lâ¾êfÇwL
odvaha
freeze
LÑêáWòL
mrznout
cuisine
LâïfDòáWåL
(národní) kuchyně
gene
LÇwáWåL
gen
cut down on Lâ¾í=DÇ~råL
uříznout; snížit
genetic
LÇw]Då]ífâ
genetické inženýrství
cut up
Lâ¾í=D¾éL
krájet; rozkrájet
delicious
LÇfDäfp]ëL
lahodný
dessert
LÇfDò^WíL
zákusek
drink to
LÇêfÏâ=í]L
připít (si) na koho/co
drink up
LÇêfÏâD¾éL
vypít naráz
eyebrows
L~fÄê~ròL
obočí
familiar
LÑ]Dãfäf]L
dobře/důvěrně známý
fry
LÑê~fL
smažit (se); opékat (se)
hectic
LÜÉâífâL
hektický
hip
LÜféL
bok; kyčel; bedro
chew
LípìWL
žvýkat; kousat
chin
LípfåL
brada
penitent
LéÉåfí]åíL
kajícný
hráč, který boduje
priest
LéêáWëíL
kněz; pastor; duchovní
LëáWâL
hledat; vyhledávat
procession
Léê]DëÉpåL
procesí; průvod
engineering
sentimental
LëÉåífDãÉåíäL
citový; přecitlivělý
regard
LêfDÖ^WÇL
považovat (st as st)
hunchback
LܾåípÄôâL
hrbáč
significant
LëfÖDåfÑfâ]åíL= významný; závažný; značný
identical
L~fDÇÉåífâäL
stejný; shodný
slope
Lëä]réL
svah
in spite of
Lfå=ëé~fí=]îL
přesto; navzdory
soaked
Lë]râíL
promočený; prosáklý
incurable
LfåDâàr]ê]ÄäL
nevyléčitelný
struggle
Lëíê¾ÖäL
zápas; boj
insist
LfåDëfëíL
trvat na něčem; naléhat
sweater
LëïÉí]L
svetr
itinerary
L~fDífå]ê]êáL
popis cesty; itinerář
tackle
LíôâäL
vypořádat se (s problémem)
lecture
LäÉâíp]L
přednáška
time off
Lí~fã=DflÑL
volný čas
link
LäfÏâL
spojení
training
LíêÉfåfÏL
trénink; výcvik; výuka
media
LãáWÇf]L
média
victory
Lîfâí]êáL
vítězství
misleading
LãfëDäáWÇfÏL
zavádějící; matoucí
vote
Lî]ríL
volit; hlasovat
multi-media
Lã¾äíáDãáWÇá]L multimédia
nation
LåÉfpåL
národ
nervous
Lå^Wî]ëL
nervózní; úzkostlivý
resolution
LêÉò]DäìWpåL
řešení; předsevzetí
revise
LêfDî~fòL
opakovat
sin
LëfåL
hřích
sinister
Lëfåfëí]L
zlověstný; hrozivý
source
LëlWëL
zdroj
sweep away LëïáWé=]DïÉfL
strhnout; odnést
take after sb LíÉfâ=D^WÑí]L
být po někom
take care of sb
LíÉfâ=âÉ]=]îL
dát pozor na; pečovat o
tell sb off
LíÉä=DflÑL
vynadat
Unit 11
Unit 10
assume
L]DëàìWãL
domnívat se; předpokládat
background
LÄôâÖê~råÇL
pozadí; prostředí
be funny
LÄáW=DѾåáL
být legrační
board game
LÄlWÇ=ÖÉfãL
stolní hra
bring in the
LÄêfÏ=få=a
sklidit/sklízet úrodu
carriage
LâôêfÇwL
vůz; vagón (železniční)
cuddly
Lâ¾ÇäáL
přítulný
custom
Lâ¾ëí]ãL
depend
LÇfDéÉåÇL
desperately
harvest
něco za něco
aisle
L~fäL
ulička (mezi sedadly)
apparently
L]Déôê]åíäfL
očividně
ashore
L]DplWL
na břehu; na souši
Bahamas
LÄ]DÜ^Wã]òL
Bahamy
bead
LÄáWÇL
korálek; perla
bear arms
LÄÉ]=^WãëL
nosit zbraně
buffet car
LÄrÑÉf=â^WL
jídelní vůz
cancellation
Lâôåë]DäÉfpåL
zrušení
zvyk; obyčej; tradice
Caribbean
Lâôê]DÄáW]åL
karibský
záviset; záležet
carrier
Lâôêá]L
přepravní prostředek / firma
LÇÉëé]ê]íäáL
zoufale
certainty
Lë^Wí]åíáL
jistota
Lâflä]åáL
kolonie
Ü^WîfëíL
find funny
LÑ~fåÇ=ѾåáL
považovat za legrační
colony
fireworks
LÑ~f]ï^WâëL
ohňostroj
consequence Lâflåëfâï]åëL následek; důsledek
for fun
LÑ]=ѾåL
pro legraci
continent
Lâflåífå]åíL
světadíl
fountain
LÑ~råí]åL
fontána; pramen
cramped
LâêôãéíL
stísněný
gather
LÖôa]L
shromáždit (se)
desire
LÇfDò~f]L
touha
get rid of
LÖÉí=êfÇ=]îL
zbavit se
determined
LÇfDí^WãfåÇL
rozhodnutý
give up
LÖfî=¾éL
vzdát se; přestat
disastrous
LÇfDò^Wëíê]ëL
katastrofický
growth
LÖê]rqL
vzrůst; nárůst
distance
LÇfëí]åëL
vzdálenost
hardly
LÜ^WÇäáL
stěží; sotva
efficient
LfDÑfpåíL
výkonný; schopný
harvest
LÜ^WîfëíL
žně; sklizeň
elder
LÉäÇ]L
starší
hood
LÜrÇL
kapuce
entertainment LÉåí]DíÉfåã]åíL zábava
ill-fortune
Lfä=DÑlWípìWåL
neštěstí
fasten
LÑ^Wë]åL
upevnit; zapnout
jewel
LÇwìW]äL
šperk; drahokam
flee
LÑäáWL
utéci; prchnout
knowledge
LåfläfÇwL
znalost; vědomost
frequency
LÑêáWâï]åëáL
četnost; frekvence
ÉåÇwfDåf]êfÏL
on the brink of Lflå=a]=ÄêfÏâ=]îL na pokraji
overhear
L]rî]DÜf]L
zaslechnout; odposlechnout
oyster
Llfëí]L
ústřice
provoke
Léê]Dî]râL
dráždit; provokovat
reaction
Lêá?ôâpåL
reakce
researcher
LêfDë^Wíp]L
badatel; výzkumník
resources
LêfDëlWëfòL
zdroje; aktiva
scuba diving
LëâìWÄ]=Ç~fîfÏL
hlubinné potápění
sensational
LëÉåDëÉfp]åäL
báječný; úžasný
tip
LíféL
spropitné
(s přístrojem)
virtual reality Lî^Wípì]ä=êá?ôä]íáL virtuální realita
what on earth Lïflí=flå=^WqL
co proboha
within
uvnitř; během
LïfDaáåL
Unit 6
addicted
L]DÇfâífÇL
závislý
afford
L]DÑlWÇL
dovolit si; dopřát si
and so on
L]åÇ=ë]r=flåL
a tak dále
ankle
LôÏâäL
kotník
appetizer
Lôéfí~fò]L
předkrm; aperitiv
bake
LÄÉfâL
péci
balanced
LÄôä]åëíL
vyvážený
bite
LÄ~fíL
kousnout
boil
LÄlfäL
vařit (se); vřít
brisk
LÄêfëâL
čilý; energický
lament
Lä]DãÉåíL
bědovat; naříkat
genuinely
LÇwÉåàìfåäáL
opravdu; upřímně
litter
Läfí]L
smetí; odpadky
hire
LÜ~f]L
najmout si
at both ends
~í=Ä]rq=DÉåÇòL
do nevidím
make way
LãÉfâ=DïÉfL
uvolnit cestu
impose
LfãDé]ròL
uložit (povinnost)
ceremony
LëÉê]ã]åáL
obřad; slavnost
marvellous
Lã^Wî]ä]ëL
úžasný; skvostný
imprison
LfãDéêfòåL
uvěznit
circulation
Lë^Wâà]DäÉfpåL= koloběh; cirkulace
mournful
LãlWåÑäL
truchlivý; smutný
introduce
Lfåíê]DÇàìWëL
zavést
coastline
Lâ]rëíä~fåL
obrys pobřeží; pobřežní čára
moving
LãìWîfÏL
dojemný; dojímavý
primitive
Léêfã]ífîL
primitivní
contain
Lâ]åDíÉfåL
obsahovat
burn the candle LÄ^Wå=a]=DâôåÇ]ä
pracovat od nevidím
in good shape Lfå=ÖrÇ=DpÉféL
v dobrém stavu
in line
přímý; řazený v přímce
Lfå=ä~fåL
in moderation Lfå=ãflÇ]DêÉfpåL s mírou; střídmě
injury
LfåÇw]êfL
zranění
keep fit
LâáWé=ÑfíL
udržovat se v dobré kondici
keep up
LâáWé=¾éL
udržovat; zachovávat
knee
LåáWL
koleno
lack
LäôâL
nedostatek
lick
LäfâL
lízat
lungs
Lä¾ÏòL
plíce
make a fuss LãÉfâ=]=ѾëL
vyvádět; rozčilovat se
muscle
Lã¾ëäL
sval
occasionally
L]DâÉfwå]äáL=
příležitostně; sem tam
oven
L¾îåL
trouba; pec; kamna
overdo
L]rî]ÇìWL
přehnat; unavit
pace
LéÉfëL
tempo
pierce
Léf]ëL
probodnout; propíchnout
pot
LéflíL
hrnec
pressure
LéêÉp]L
tlak
pudding
LérÇfÏL
nákyp; puding
raw
LêlWL
surový
resist
LêfDòfëíL
vzdorovat; odporovat
rise
Lê~fòL
zvednout; stoupnout; zvýšení
saucepan
LëlWëé]åL
pánvička; rendlík; kastrol
shell
LpÉäL
lastura; mušle; skořápka
snail
LëåÉfäL
hlemýžď; šnek
stage
LëíÉfÇwL
jeviště
stretch
LëíêÉípL
roztáhnout (se)
stroll
Lëíê]räL
procházka; procházet se
stuffed
Lëí¾ÑíL
sunblock
Lë¾å?ÄäflâL
support
Lë]DélWíL
fandit; podporovat
sushi
LëìWpáL
suši (japonské jídlo)
nacpaný
opalovací krém se silným UV filtrem
swallow
Lëïflä]rL
polknout; polykat
pitch
LéfípL
hřiště
glory
LÖälWêáL
sláva; nádhera
tasteless
LíÉfëíäÉëL
bez chuti
pop
LéfléL
populární hudba
hanging
LÜôÏfÏL
visící
tattoo
Lí]DíìWL
tetování
powder
Lé~rÇ]L
prášek
harbour
LÜ^WÄ]L
přístav
tongue
Lí¾ÏL
jazyk
proud
Léê~rÇL
hrdý; pyšný
haunted
LÜlWåífÇL
(be ~) straší tam
tummy
Lí¾ãáL
břicho; bříško
recognize
LêÉâ]Öå~fòL
poznat
historian
LÜfDëílWêf]åL
historik; kronikář
vacancy
LîÉfâ]åëáL
volné místo
regret
LêfDÖêÉíL
litovat
impressive
LfãDéêÉëfîL
působivý; úchvatný
vegetarian
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL
vegetarián
rescue
LêÉëâàìWL
zachránit; záchrana
index finger
LfåÇÉâë=ÑfÏ]L
ukazováček
wash down
Lïflp=DÇ~råL
zalít; spláchnout
residential
LêÉòfDÇÉåpäL
obytný; sídelní
ivory
L~fî]êáL
slonovina; slonová kost
yeast
LàáWëíL
kvasnice; droždí
Unit 7
row
Lê]rL
řada
knock down Låflâ=Ç~råL
srazit; shodit
rush
Lê¾pL
řítit se; chvátat
label
LäÉfÄäL
štítek; nálepka; etiketa; viněta
seal
LëáWäL
zapečetit
lighthouse
Lä~fíÜ~rëL
maják
Unit 9
alley
LôäáL
stromořadí; alej
ambition
LôãDÄfpåL
ctižádost; touha; přání
apologise
L]Déflä]Çw~fòL
omluvit se komu za
arch-rival
L^Wíp=Dê~fîäL
úhlavní nepřítel
army
L^WãáL
armáda
bed of roses
LÄÉÇ=]î=DêçëÉëL procházka růžovým sadem
blow out
LÄä]r=~ríL=
prasknutí duše; únik
bodyguard
LÄflÇáÖ^WÇL
tělesná stráž; osobní strážce
boyhood
LÄlfÜrÇL
chlapectví; dětství
catchy
LâôípáL
přitažlivý; chytlavý
claim
LâäÉfãL
tvrdit; činit si nárok
coach
Lâ]rípL
autobus; autokar
conductor
Lâ]åǾâí]L
průvodčí; dirigent
court
LâlWíL
kurt; dvorec
defender
LÇfDÑÉåÇ]L
obránce
district
LÇfëíêfâíL
obvod; čtvrt; kraj; okres
drawback
LÇêlWÄôâL
nevýhoda; stinná stránka
flatter
LÑäôí]L
lichotit; pochlebovat
(obrazně)
audience
LlWÇf]åëL
diváci; publikum
seatbelt
LëáWíÄÉäíL
bezpečnostní pás
lightning
Lä~fíåfÏL
blesk
avalanche
Lôî]ä^WåpL
lavina
set
LëÉíL
dát; umístit
look up
Lärâ=¾éL
vyhledat; najít co
beep
LÄáWéL
pípnutí; pípat
settle in
LëÉíä=fåL
usadit se
marble
Lã^WÄäL
kulička; (~s) kuličky (hra)
behaviour
LÄfDÜÉfîà]L
chování
shipwreck
LpféDêÉâL
ztroskotání lodi; vrak lodi
material
Lã]Díf]êá]äòL
látka; hmota; materiál
bray
LÄêÉfL
vřískat; troubit
sigh
Lë~fL
vzdychnout si; říct s povzdechem
monument
Lãflåàìã]åíL
památník; monument
burglar
LÄ^WÖä]L
lupič; zloděj
situation
LëfípìDÉfpåL
situace
mosaic
Lã]rDòÉffâL
mozaika
capable
LâÉfé]ÄäL
schopný
spot
LëéflíL
místo; skvrna
mosque
LãflëâL
mešita
compartment
Lâ]ãDé^Wíã]åíL
oddělení; kupé (vlak)
statement
LëíÉfíã]åíL
prohlášení; výrok
narrow
Låôê]rL
úzký
concert
Lâflåë]íL
koncert
stride
Lëíê~fÇL
kráčet; udělat velký krok
point
LélfåíL
ukázat; (na)mířit
debt
LÇÉíL
dluh
torch
LílWípL
pochodeň
pull down
Lérä=Ç~råL
stáhnout; strhnout
footsteps
ÑríëíÉéëL
deliberately
LÇ]DäfÄ]ê]íäáL
úmyslně; schválně
trip
LíêféL
zakopnout
purpose
Lé^Wé]ëL
účel
glamorous
LÖäôã]ê]ëL
okouzlující
delighted
LÇfDä~fífÇL
potěšený
wander
LïflåÇ]L
pohybovat se
put up
Lérí=¾éL
dát (si nohy) nahoru
go to sb’s
stoupnout do hlavy
disguise
LÇáëDÖ~fòL
zamaskovat; ukrýt
whisper
Lïfëé]L
(za)šeptat
religious
LêfDäfÇw]ëL
nábožný; náboženský
head
LÖ]r=í]
(ve slovníku)
follow in sb’s LÑflä]r=få=ë¾ãÄ]ÇfWw jít ve stopách (koho)
ë¾ãÄ]Çfò=ÜÉÇL
drown
LÇê~råL
utopit (se); utonout
wolf
LïräÑL
vlk
remains
LêfDãÉfåòL
pozůstatky; ostatky
ice skating
L~fë=ëâÉfífÏL
bruslení
duty
LÇàìWíáL
závazek; služba
wood
LïrÇL
dřevo
rocky
LêflâáL
skalnatý
joint
LÇwlfåíL
spojený
eagle
LfWÖäL
orel
Lêlf]äL
královský
journalist
LÇw^Wå]äfëíL
novinář; žurnalista
exchange
LfâëDípÉfåÇwL
výměna
Unit 8
royal
ruins
LêìWfåòL
trosky; zřícenina
lad
LäôÇL
mladík; hoch
feast
LÑáWëíL
hody; svátek
aim
LÉfãL
cíl; účel; smysl
ruler
LêìWä]L
pravítko
lifestyle
Lä~fÑëí~fäL
životní styl
fire
LÑ~f]L
zapálit; vyhodit z práce
angle
LôÏÖäL
úhel
sculptor
Lëâ¾äéí]L
sochař
limelight
Lä~fãä~fíL
střed pozornosti
get dressed up
LÖÉí=ÇêÉëí=D¾éL převléci se za
apart
L]Dé^WíL
odděleně; nehledě na
season ticket LëáWòå=ífâfíL
sezónní jízdenka
memory
LãÉã]êáL
paměť
glad
LÖäôÇL
rád; potěšený
BC
LÄáW=DëáWL
site
Lë~fíL
místo; (building ~) staveniště
nomination
LåflãfDåÉfpåL
nominace
glance
LÖä^WåëL
rychle/letmo pohlédnout;
brick
LÄêfâL
cihla
spectacular
LëéÉâDíôâàrä]L
velkolepý; honosný
oar
LlWL
veslo; veslovat
brochure
LÄê]rp]L
brožura; leták
statue
LëíôíàìWL
socha
overalls
L]rî]êlWäòL
montérky
calm
Lâ^WãL
klidný; tichý; klid; ticho
stonemason Lëí]råãÉfëåL
kameník
pianist
Léf]åfëíL
klavírista
carpenter
Lâ^Wé]åí]L
tesař
temple
LíÉãéäL
svatyně; chrám
pick
LéfâL
trhat; česat
certain
Lë^WíåL
jistý (si)
three-
LqêáW
trojrozměrný
poster
Lé]rëí]L
plakát
coin
LâlfåL
mince
premiership
LéêÉãf]páé
prvoligová sezóna
crumble
Lâê¾ãÄäL
drobit (se)
defeat
LÇfDÑáWíL
porážka; porazit
destruction
LÇfDëíê¾âpå=L
zničení; zkáza
zahlédnout
glare
LÖäÉ]L
(oslnivě) zářit
growl
LÖê~räL
za/hřímat; za/vrčet
jealous
LÇwÉä]ëL
žárlivý
limp
LäfãéL
kulhat; belhat se
loud
Lä~rÇL
hlasitý; hlasitě
luxurious
Lä¾ÖDwr]êá]ëL
luxusní
make a deal LãÉfâ=]=ÇáWäL
dohodnout se
mane
LãÉfåL
hříva
medicinal plant
Lã]DÇfëfåä=éä^WåíL léčivá
miss
LãfëL
minout; zmeškat
moreover
LãlWêD]rî]L
kromě toho
mumble
Lã¾ãÄäL
mumlat; žmoulat
obvious
LflÄîf]ëL
zjevný; snadno viditelný
overtime
L]rîÉêí~fãL
přesčas
pea
LéáWL
hrášek
rostlina
dome
před Kristem
LÇ]rãL
(před naším letopočtem)
dóm
earthquake
L^WqâïÉfâL
exaggerate
LfÖDòôÇw]êÉfíL přehánět
zemětřesení
fall down
LÑlWä=Ç~råL
upadnout
flagpole
LÑäôÖé]räL
žerď vlajky
fort
LÑlWíL
pevnost
fragment
LÑêôÖã]åíL
úlomek; kousek
generalization
LÇwÉåê]ä~fDòÉfpåL
zobecnění
dimensional
Ç~fDãÉåp]å]äL
tomb
LíìWãL
hrobka; náhrobek
season
trade
LíêÉfÇL
trh
privacy
Léêfî]ëáL
soukromí
trademark
LíêÉfÇã^WâL
ochranná známka
privilege
Léêfî]äfÇwL
výsada; pocta
tradition
Líê]DÇfpåL
tradice
professional
Léê]DÑÉp]åäL
profesionál; profesionální
transmitter
LíêôåòDãfí]L
vysílač
promising
LéêflãfëfÏL
slibný
valid
LîôäfÇL
platný
promote
Léê]Dã]ríL
povýšit
wonders of
Lï¾åÇ]ò=]î
divy světa
provide
Léê]Dî~fÇL
poskytnout; opatřit
racket
LêôâfíL
raketa; pálka
the world
a]=Dï^WäÇL
DëáWòåL
worship
Lï^WpáéL
uctívat (boha)
responsibility
Lêfëéflåë]DÄfä]íáL
odpovědnost
yet
LàÉíL
již; už (v ot. a záp.)
rink
LêfÏâL
kluziště
rod
LêflÇL
tyč(ka)

Podobné dokumenty

Global Upper Intermediate

Global Upper Intermediate Lã]DÇwfpåL= kouzelník; čaroděj mathematician Lãôq]ã]Dífp]åL= matematik mislead LãfëäáWÇL= oklamat, uvést v omyl mystery Lãfëí]êáL= záhada; tajemství L]Dëfëí]åíL=

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Lîflä]åDíf]L= dobrovolník; přihlásit se dobrovolně Lïflíp=~ríL= dávat si pozor

Více

Laser B1 - Macmillan.cz

Laser B1 - Macmillan.cz L]DîÉfä]ÄäL= dostupný; k dispozici available bring out LÄêfÏ=~ríL= vydat, vysvětlit, ukázat Léê]DÇàìWë]L= výrobce; producent; producer pěstitel LÖ]r=flå=ëÉfäL= jít do prodeje, na trh go on sale thr...

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced vyhodit; zahodit skládka odpadu

Více

First Certificate

First Certificate srozumitelné definice hesel  více hesel než jiné středně pokročilé slovníky  tisíce synonym a slov opačného významu  36 000 příkladů použití  700 ilustrací  3 500 červených základních slov

Více

Laser B2 - Macmillan Education

Laser B2 - Macmillan Education LÖêôÇwì]äL= postupný go off LÖ]r=flÑL= zkazit se (o jídle) Lêr]ê]äL= LÑflëä=Ñàr]äL= LåÉfíp]=êfDò‰WîL=

Více

Straightforward Upper-Intermediate

Straightforward Upper-Intermediate Straightforward Upper-Intermediate K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning

Více

PROSPECTS

PROSPECTS srozumitelné definice hesel  více hesel než jiné středně pokročilé slovníky  tisíce synonym a slov opačného významu  36 000 příkladů použití  700 ilustrací  3 500 červených základních slov roz...

Více

Gateway B2 - Macmillan.cz

Gateway B2 - Macmillan.cz L]DêÉfåÇwL= L]DíÉãéíL= L]DîlfÇL= LÄôä]åëL= LÄÉfëL=

Více