Balení potravinvíce informací

Transkript

Balení potravinvíce informací
Balení potravin – Význam a funkce
1.
ochrana výrobku před znehodnocením
• obal jedním z prostředků prodloužení údržnosti
potravin
• ochrana před vnějšími vlivy mechanickými,
chemickými, fyzikálními a biologickými
2.
vytvoření racionální manipulační jednotky
3.
prostředek komunikace
Balení potravin – Historie
•
obalová technika - jeden z ukazatelů vyspělosti společnosti
•
počátky balení - od nepaměti, vždy v souvislosti s oddělením místa výroby a
místa spotřeby
•
průmyslové počátky (19. století)
• dřevo a sklo - používány od starověku
• plechovky
•
první polovina 19. století
•
přelom století
•
dnes
60 ks/den
1200 ks/den
500 ks/min
 papír - polovina 19. století - objev chemického zpracování dřeva (1857 -
nátronový, 1866 - sulfitový způsob)
 plasty - počátek 20. století, celuloid, bakelit (1920)
Balení potravin – Ekonomie
Náklady na balení
• obecně obal zhruba 10 % ceny výrobku
• v potravinářství až 15-20 %, dáno zvýšenými nároky na obal
Možnosti ovlivnění nákladů na balení
velikost
balení
obaly pro opakované použití
automatizace
a mechanizace
balení
volba obalového
materiálu
Balení potravin – Ekologické aspekty
• růst ekologického cítění veřejnosti
• základní ekologický problém balení potravin  celkový vliv obalové techniky
na životní prostředí
• řešení pomocí tzv. LCA („Life Cycle Assesment“) metod či ekologických bilancí
• významnou součástí problematiky likvidace obalového odpadu – souvisí s
charakterem obalového odpadu
• nápadnost
• objem x hmotnost
• velké množství
Balení potravin – Ekologické aspekty
• význam obalového odpadu
•
•
•
•
cca 1/3 komunálního odpadu vztaženo na hmotnost
cca 1/2 komunálního odpadu vztaženo na objem
problém rozptýleného odpadu
objem komunálního odpadu
Struktura nevratných obalů
• Evropa cca 500 kg na hlavu a rok
• USA přes 900 kg na hlavu a rok
• obal ale i brání vzniku odpadů
Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů
Čím se zabýváme ?
• Optimalizací funkčních parametrů systémů balení
potravin pro konkrétní výrobky
•
Bariérové a mechanické parametry, tepelná odolnost, korozní stabilita atd.
• Moderními metody balení potravin
•
•
•
•
Příprava, vlastnosti a využití aktivních systémů balení potravin, např. obalů s
antimikrobní aktivitou.
Balení potravin v modifikované atmosféře.
Vliv technologických podmínek na funkční vlastnosti obalů
Nové metody sterilace obalů
• Zkoušení zdravotní nezávadnosti obalů potravin
•
•
•
Testování obalových prostředků postupy akreditované Nezávislé obalové
laboratoře (NOL)
Vývoj nových metod pro tyto účely se zaměřením na využití elektroseparačních
analytických technik
Posuzování zdravotní nezávadnosti problematických skupin balení (např.: papírové
obaly pro kontakt s potravinami)
35,0 ITX_06022006 #13
mV
vyluh obal 8
EMISSION
EM:435 nm
30,0
25,0
O
1 - ITX - 5,638
ITX
20,0
15,0
10,0
S
5,0
0,0
-5,0
0,00
min
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Optimalizace funkčních parametrů systémů balení
potravin pro konkrétní výrobky
Stanovení a ověření hodnot propustností obalů pro vodní páru a
permanentní plyny
• Určeno především pro uživatele obalových materiálů
• Porovnání konkurenčních výrobků
Posouzení vhodnosti daných typů obalů pro konkrétní potravinu
• Obaly s předimenzovanými nebo naopak s nedostačujícími funkčními parametry
atd.
Stanovení mechanických parametrů obalových materiálů
• Porovnání vzorků vyhovujících a nevyhovujících
• Hledání nedeklarované rozdílnosti šarží od stejného dodavatele atd.
Moderní metody balení potravin
Obaly s navázanými antimikrobními činidly
Balení v modifikované atmosféře
Absorbéry kyslíku
Obaly pro sterilaci
vysokým hydrostatickým
tlakem
Indikátory ethylenu
RFID technologie
Indikátory růstu bakterií
Aktivní systémy balení potravin
Obaly s antimikrobní aktivitou
Truefood, 6. RP EU č. 016264-2, 2006-2010
1000
vacuum
CFU/g
Projekty
10000
QF 3158, NAZV, 2003-2006
EP 7263, NAZV, 1997-2000
1
Dobiáš J., Marek M., Chudáčková K., Voldřich M.: Způsob přípravy obalů s antimikrobiálními vlastnostmi. PV 20004302.
Dobiáš J., Marek M., Šťastníkova V., Voldřich M.: Způsob přípravy bioaktivních obalových prostředků. PV 20024247 (Patent č. 293897 v roce 2004)
air
air + nisin
10
Publikace
vacuum + nisin
100
0
7
28
storage time (days)
Růst sporotvorných aerobních bakterií v plátkovaných sýrech zabalených
ve vakuu nebo ve vzdušné atmosféře do obalů obsahujících nisin.
Dobiáš J., Voldřich M., Marek M. a Čeřovský M.: Active food packaging - immobilization of preservatives on/in
packaging materials. Lebensmittelchemie, 52, 33-36, 1998
Dobias J., Chudackova K., Voldrich M., Marek M.: Properties of polyethylene films with incorporated benzoic
anhydride and/or ethyl and propyl esters of 4-hydroxibenzoic acid and their suitability for food packaging.
Food Additives and Contaminants 17 (12), 1047-1053, 2000.
Kvasnička F., Dobiáš J., Klaudisová-Chudáčková K.: Determination of imazalil by on-line coupled capillary
isotachophoresis with capillary zone electrophoresis. Central European Journal of Chemistry 1, 95-101, 2003
Hanušová K., Dobiáš J., Klaudisová K.: Effect of packaging films releasing antimicrobial agents on stability of food
products. Czech Journal of Food Science, 27, S347-S349S (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,448
Hanušová K., Šťastná M., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: Polymer films releasing
nisin and/or natamycin from polyvinyldichloride lacquer coating: Nisin and natamycin migration, efficiency in
cheese packaging. Journal of Food Engineering 99, 491-496 (2010). ISSN 0260-8774, IF 2,313
Hanušová K., Klaudisová K., Milatová E., Šviráková E., Dobiáš J., Voldřich M., Koza V., Marek M.: Release of nisin
from polyvinyldichloride lacquer coated on a polyethylene film. Journal of Food and Nutrition Research 49,
21-29 (2010). ISSN 1336-8672, IF 0,655
Hanušová K ., Dobiáš J., Voldřich M.: Assessment of functional properties and antimicrobial efficiency of polymer
films with lacquer layer containing natamycin in cheese packaging. . Journal of Food and Nutrition Research
51, 145-155 (2012).
Hanušová K., Vápenka L., Dobiáš J., Mišková L.: Development of antimicrobial packaging materials with
immobilized glucose oxidase and lysozyme. Central European Journal of Chemistry. Přijato k otištění dne
18.2.2013.
Obaly obsahující nisin - antimikrobní činidlo (obrázek uprostřed a obrázky vlevo) a glukosaoxidasu - enzym
katalyzující reakci, při které vzniká antimikrobní látka peroxid vodíku (obrázek vpravo).
Aktivní systémy balení potravin
Obaly se susceptory
Projekty
EP9177, NAZV, 1999-2001
Publikace
Houšová J., Hoke K., Dobiáš J.: Závislost tepelného efektu metalizovaných fólií pro mikrovlnný ohřev na
stupni jejich pokovení. Czech Journal of Food Science, 16 (4), 143-149, 1998.
Microwave Power Ratio
Česnek J., Dobiáš J., Houšová J., Sedláček J.: Properties of thin metallic films for microwave susceptors.
Czech Journal of Food Science 21 (1), 34-40, 2003
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,12
POWER TRANSMITTED P T
Optical density
measured at 626 nm
POWER REFLECTED P R
POWER ABSORBED
0,17
0,22
0,27
Optical Density
0,32
Reflected (PR), transmitted (PT) and absorbed (PA) microwave power ratio
versus optical density of susceptors
Balení v modifikované atmosféře
Spolupráce s uživateli balení v modifikované atmosféře
• Příklady:
• Řešení problematiky deformace obalů působením tzv. pseudovakuového efektu
• Posouzení vhodnosti obalů pro balení v modifikované atmosféře (obaly s bariérovými
vlastnostmi nevhodnými pro balení v modifikované atmosféře)
• Řešení problematiky porušení modifikované atmosféry v důsledku netěsnosti svarů
Dezinfekce netermickým plazmatem
• Spolupráce s Ústavem fyziky a měřicí techniky
• Studium účinků korónového výboje na mikromycety
• Studium závislosti účinku na době expozice a na geometrickém uspořádání,
návrhy uspořádání
• Využití vhodných zdrojů netermického plazmatu pro dezinfekci
termosenzitivních obalů
Zdravotní nezávadnost a kvalita obalů
Projekty
IGA MZ ČR, 2013-2015
SUCCIPACK, 7 RP EU č. 289196, 2012-2014
525/07/1153, GAČR, 2007-2009
IE0950975040, NAZV, 1997-2000
509/93/1099, GAČR, 1993-1996
Publikace
Čížková H., Voldřich M., Dobiáš J.: Determination of Residual Acetaldehyde in Polyethylene Terephthalate Bottles by Solid Phase Microextraction.
Czech Journal of Food Science, 16(4), 81-84, 1998
Dobiáš J., Voldřich M., Marek M., Chudáčková K.: Changes of properties of polymer packaging films during high pressure treatment. Journal of Food
Engineering, Volume 61, Issue 4, March 2004, p. 545-549
Jordákova I., Dobiáš J., Voldřich M., Poustka J.: Determination of bisphenol A, bisphenol F, BADGE and BFDGE migrated from food cans using gaschromatography-mass spectrometry. Czech Journal of Food Science 21 (3), 85-90, 2003
Jordákova I., Dobiáš J., Voldřich M., Poustka J.:: Determination of vinyl chloride monomer by solid phase micro extraction coupled with gas
chromatography/mass spectrometry. Czech Journal of Food Science 21 (1), 13-17, 2003
Votavová L., Dobiáš J.,Voldřich M., Čížková H.: Migration of Nonylphenols from Polymer Packaging Materials into Food Simulants. Czech J. Food Sci.
27, 293–299 (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,472
Dupáková Z., Dobiáš J., Votavová L., Klaudisová K., Voldřich M. Occurrence of extractable ink residuals in packaging materials used in the Czech
Republic. Food Additives &Contaminants: Part A, 27 (1), 97-106, 2010.
Votavová L., Hanušová K., Dobiáš J., Kvasnička F.: Occurrence of 2-phenylphenol in food paper packages. Rukopis připraven k odeslání do redakce
časopisu Central European Journal of Chemistry.
Hanušová K., Rajchl A., Votavová L., Dobiáš J., Steiner I.: Testing influence of various conditions on migration of epoxidized soybean oil from PVC
gaskets. Rukopis připraven k odeslání do redakce časopisu Central European Journal of Chemistry.
Yavuz H.T., Votavová L., Čížková H., Dobiáš J., Ozcelik B.: Migration of dipropylene and tripropylene glycol diacrylates from packaging materials into
food simulants. Rukopis připravován pro zaslání do redakce časopisu Central European Journal of Chemistry.
Zdravotní nezávadnost a kvalita obalů
Amount of released ESBO (mg/g gasket)
450,0
400,0
ink constituent migration
(mg/dm2)
Problematika uvolňování aditivních látek a kontaminantů
z obalů do potravin nebo jejich simulantů
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
5
10
15
350,0
20
25
30
35
time (days)
300,0
DBP - PE
TPE 25°C
250,0
TPE 40°C
200,0
TPE 60°C
EHDASB - PE
DBP - PA/PE
EHDAB - PA/PE
Migrace dibutylftalátu (DBP) a 2-ethylhexyl-4-dimethyl aminobenzoátu (EHDAB) z
potisku do destilované vody při 23 °C přes dva typy obalových fólií (obsah obou činidel
v potisku na hladině 3 mg/dm2).
150,0
100,0
50,0
0,0
0
20
40
60
Migration time (day)
Migrace ESBO z TPE těsnění do olivového oleje při různých teplotách.
80
Alkyl-substituted benzenes
Esters
Plasticizers
Aliphatic hydrocarbons C9 – C24
Bisphenols
Catalyst
Photoinitiators
12
27
59
22
7
12
8
0
10
20
30
40
Četnost výskytu
Četnost výskytu skupin kontaminantů v papírových obalech.
50
60
70

Podobné dokumenty

Balení potravin - Ústav konzervace potravin

Balení potravin - Ústav konzervace potravin Dobiáš J., Marek M., Šťastníkova V., Voldřich M.: Způsob přípravy bioaktivních obalových prostředků. PV 20024247 (Patent č. 293897 v roce 2004)

Více

Ústav konzervace potravinvíce informací

Ústav konzervace potravinvíce informací Dobiáš J., Marek M., Šťastníkova V., Voldřich M.: Způsob přípravy bioaktivních obalových prostředků. PV 2002-4247 (Patent č. 293897 v roce 2004) Dobiáš J., Voldřich M., Marek M. a Čeřovský M.: Acti...

Více

PVC - Sdružení EPS ČR

PVC - Sdružení EPS ČR novelou RoHS (Nařízení k omezení nebezpečných látek) v elektrických a elektronických výrobcích a nařízením REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií). Novela RoHS v...

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) 1. Úvod

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) 1. Úvod (jako builirubinmono- a diglukuronid). Pro novorozence je velmi nebezpečná toxická odpověď na aplikaci chloramfenikolu nebo derivátů benzoylalkoholů. Snížená aktivita superoxiddismutasy a glutathio...

Více

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii

zde - Společnost pro lékařskou mikrobiologii spectrometry for detection of antibiotic resistance mechanisms: from research to routine diagnosis. Clin Microbiol Rev

Více

Každý den může být

Každý den může být Zalijeme trochou olivového oleje. Pečeme při 130 stupních do křupava. Solíme až před konzumací, abychom se vyhnuli zvlhnutí. Kombinujeme s plátky Wasy namazané smetanovým žervé.

Více