XI581AH / XI582AH

Komentáře

Transkript

XI581AH / XI582AH
XI581AH / XI582AH
OVLÁDACÍ PANEL
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ0B-0126CZ01-R1000
Obchodní informace
Echelon, LON, LONMARK, LONWORKS, LonBuilder, NodeBuilder, LonManager,
LonTalk, LonUsers, LonPoint, Neuron, 3120, 3150, logo Echelon, logo LONMARK a
logo LonUsers jsou obchodními značkami společnosti Echelon Corporation
registrované ve Spojených státech a dalších zemích. LonLink, LonResponse,
LonSupport a LonMaker jsou obchodními značkami společnosti Echelon
Corporation.
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ ŘÍDÍCÍ PANEL
OBSAH
ÚVOD ............................................................................................................................................................................................. 1
Organizace příručky.................................................................................................. 2
ZAČÍNÁME .................................................................................................................................................................................... 3
Možnosti připojení..................................................................................................... 3
Celosběrnicový přístupový režim ......................................................................... 5
Zobrazení na displeji................................................................................................. 8
Popis ploch displeje .................................................................................................. 9
Okno displeje ....................................................................................................... 9
Klávesnice.......................................................................................................... 11
Úrovně přístupu obsluhy......................................................................................... 12
KAŽDODENNÍ PROVOZ ............................................................................................................................................................. 15
Lokální a vzdálené přihlášení a odhlášení.............................................................. 15
Zadání hesla pro úroveň 2/3 .............................................................................. 16
Přihlášení ke vzdálené podstanici ...................................................................... 18
Odhlášení ze vzdálené podstanice .................................................................... 20
Odhlášení z podstanice...................................................................................... 21
Informace o alarmech ............................................................................................. 21
Zobrazení informací o alarmech......................................................................... 21
Zobrazení celosběrnicových alarmů................................................................... 22
Zapnutí/vypnutí režimu celosběrnicového sledování alarmů a příznaku alarmu 23
Potvrzení příznaku celosběrnicového alarmu..................................................... 25
Zobrazení informací o bodu.................................................................................... 25
Přehled rozvrhů časových programů ...................................................................... 27
Seznam stavu čítačů .............................................................................................. 28
Žádost o záznam trendů ......................................................................................... 29
Informace o podstanici............................................................................................ 32
Čtení hodin podstanice ...................................................................................... 32
Zobrazení konfiguračních dat podstanice .......................................................... 32
Spouštění a konfigurace............................................................................................................................................................ 35
Konfigurace hardwarového rozhraní....................................................................... 36
C-Bus ................................................................................................................. 36
LON-Bus ............................................................................................................ 36
B-Port ................................................................................................................. 37
Modem a vzdálená paměť trendů ...................................................................... 37
Konfigurace rozhraní modemu ........................................................................... 38
Zapnutí/vypnutí vzdálené paměti trendů ............................................................ 38
Konfigurace vzdálené paměti trendů.................................................................. 39
Volba aplikace ........................................................................................................ 40
Vyžádání stažení................................................................................................ 41
Kontrola zapojení datového bodu ........................................................................... 42
Výchozí datové body .......................................................................................... 43
Přiřazení distribuovaných V/V modulů ............................................................... 44
ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍKAZŮ.................................................................................................................................................. 49
Funkce popisu datových bodů ................................................................................ 49
Okna zobrazení datových bodů.......................................................................... 51
Výběr bodů podle uživatelských adres ............................................................... 56
Výběr bodů podle šablony.................................................................................. 57
Výběr bodů podle jejich typu .............................................................................. 58
Přepnutí z ručních na automatické operace ....................................................... 59
Výpis hodin provozu ........................................................................................... 60
Vyřazení bodu ze záznamu trendů..................................................................... 61
Potlačení hlášení alarmů pro bod....................................................................... 62
Přiřazení distribuovaných V/V modulů .................................................................... 63
Správa pamětí Flash EPROM a RAM..................................................................... 66
Mazání paměti Flash EPROM............................................................................ 67
Uložení aplikačních dat z paměti RAM do Flash EPROM .................................. 67
Zobrazení aplikačních dat v paměti Flash EPROM............................................ 68
Obnovení aplikačních dat z paměti Flash EPROM do RAM............................... 69
Modifikace GSM PIN .............................................................................................. 69
Parametry ............................................................................................................... 70
i
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Hesla ...................................................................................................................... 71
Vzdálená komunikace ............................................................................................ 73
Systémové hodiny .................................................................................................. 74
Práce se šablonami ................................................................................................ 75
Přidání šablony .................................................................................................. 75
Vymazání šablony.............................................................................................. 77
Změna v šabloně ............................................................................................... 78
Testovací funkce .................................................................................................... 79
Časové programy ................................................................................................... 79
Denní programy ................................................................................................. 80
Spínací body ...................................................................................................... 86
Týdenní programy .............................................................................................. 90
Roční programy ................................................................................................. 91
Dnešní programy ............................................................................................... 94
Zvláštní dny........................................................................................................ 96
Čítače ..................................................................................................................... 99
Zobrazení zařízení na sběrnici ............................................................................. 101
Zobrazení vzdáleného záznamu trendů ............................................................... 102
Dodatek A: Nastavení hardware.............................................................................................................................................. 104
REJSTŘÍK ................................................................................................................................................................................. 107
en2B0126-cz01r1001
ii
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ ŘÍDÍCÍ PANELOD
ÚVOD
Ovládací panel sběrnice XI581AH/XI582AH vám umožňuje zobrazovat a
pozměňovat základní informace naprogramované v podstanici Excel. Podle úrovně
přístupu můžete měnit informace v podstanici, přičemž změny jsou omezeny na
operace denního provozu. Pokud chcete provést změny v hlavní databázi, musíte
použít Přenosný terminál operátora XI584 nebo programovací nástroje softwarové
aplikace Honeywell’s Excel CARE.
Modely podstanic
Podstanice Excel, které můžete přímo připojit, jsou 50, 100, 500, 500-XCL5010
(pouze s XI582AH) a 600. Nepřímo můžete připojit následující podstanice:
• Podstanice Excel 10 přes XI581/2 připojená k jednotce Excel 10 Zone Manager
Controller
• Podstanice Excel 20 přes XI581/2 připojená k podstanici Excel 500 nebo 600
Kromě toho může XI581/2 komunikovat přes sběrnici se vzdálenými podstanicemi.
Vzdálenou podstanicí může být jakákoliv podstanice Excel, která je připojena ke
stejně sběrnici C-bus jako podstanice Excel, ke které je připojen panel XI581/2.
POZN.: Podstanice Excel musí obsahovat aktuální verzi software, která umožňuje
funkci celosběrnicového přístupu. Kapitola „ZAČÍNÁME“ popisuje
celosběrnicové operace a omezení.
Odlišnosti XI581/2
XI581AH (Obr. 1) a XI582AH (Obr. 2) vypadají a pracují velmi podobně. Rozdíl je v
tom, že XI581AH se vsazuje přímo do čelního panelu podstanice Excel 500 nebo
600, zatímco XI582AH je stolní přístroj, který může být umístěn až 15 m od
podstanice Excel nebo zavěšený na stěně.
POZN.: Jelikož na podstanici Excel 500-XCL5010 není možné instalovat terminál
operátora, lze tuto podstanici obsluhovat pouze pomocí XI582AH.
Obr. 1. Vsazený terminál operátora XI581AH pro podstanice.
Obr. 2. Stolní terminál operátora XI582AH.
1
en2B0126-cz01r1001
ÚVOD
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Organizace příručky
Účel
Rozčlenění
Tato příručka vysvětluje, jak připojit a používat XI581/2.
Tato příručka je rozdělena do následujících kapitol, včetně této úvodní kapitoly.
Kapitola Úvod stručně popisuje XI581/2 a zdůrazňuje podobnosti a rozdíly mezi
oběma modely terminálu operátora.
Kapitola Začínáme popisuje:
• Připojení XI582AH k podstanici Excel. (XI581AH je při instalaci montován přímo
do podstanice Excel.)
• Režim celosběrnicového přístupu..
• Popis zobrazení na displeji a práce s klávesnicí.
• Úroveň přístupu, která určuje, jestli údaje můžete jen zobrazit nebo i pozměnit
pomocí XI581/2.
Kapitola Každodenní provoz objasňuje, jaké úkony můžete provádět denně nebo
týdně.
Kapitola Abecední přehled příkazů vysvětluje postupy, které neprovádíte
pravidelně nebo ve zvláštním pořadí. Postupy jsou pro snazší orientaci seřazeny
v abecedním pořadí.
Dodatek A: Nastavení hardware popisuje zapojení kabelů k panelu XI582AH,
který se neumisťuje na stěnu nebo na podstanice Excel. Kapitola rovněž popisuje,
jak je možné zapnout/vypnout integrovanou funkci podsvícení pro oba modely
panelu XI581AH a XI582AH.
Rejstřík uvádí čísla stran pro jednotlivá hesla.
en2B0126-cz01r1001
2
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
O této kapitole
Tato kapitola popisuje:
•
•
•
•
Možnosti připojení
Zobrazení na displeji po spuštění
Popis oken displeje a práce s klávesnicí
Úroveň přístupu, která je nutná pro zobrazení nebo pro změnu informací
Možnosti připojení
Připojení XI581AH
XI581AH se upevňuje na přední stranu podstanice Excel 500 nebo 600 během
instalace a nevyžaduje žádná další připojení.
Pokud je podstanice napájena, tak je panel XI581AH rovněž napájen.
Je-li podstanice vypnuta my ji zapneme, panel XI581AH zobrazí zprávu o chybě
napájení. Použijte klávesu Cancel (C) pro potvrzení zprávy. Následující displej je
hlavní nabídka. V kapitole Zobrazení na displeji (strana 8) naleznete více
podrobností.
Připojení XI582AH
Panel XI582AH vyžaduje připojení a vedení kabelu XW564, XW565, XW582 nebo
XW583. Pokud není váš panel XI582AH připojen kabelem, podívejte se do
Dodatku A: Nastavení hardware a do Pokynů k instalaci Excel 500 (publikace
EN1R-1047) nebo do Pokynů k instalaci Excel 100C (publikace EN1R-144), kde
naleznete podrobnosti o připojení.
Tabulka 1. Podstanice a kompatibilní kabely
Kabel
XW564
XW565
XW582
XW5831
XW584
Podstanice
Excel 500 (před CPU XC5010C), 600;
chráněný proti překroucení
Excel 500 (před CPU XC5010C), 600; bez ochrany
proti překroucení
Excel 50, Excel 100C (čelní konektor), Excel 500
(XC5010C CPU, čelní konektor) (XCL5010 CPU,
sériový konektor)
Excel 100C (zadní svorkovnice),Excel 500
(XC5010C CPU, zadní konektor)
Kabel adaptéru XW582 k podstanici Excel 100B,
500 (starší CPU), 600
Délka
2,5 m
5m
5m
5m
16 cm
1
Použijte tento kabel, pokud je panel XI582AH trvale připojen
k podstanici Excel 100C. Při připojení XW582 nelze zavřít kryt podstanice
Excel 100C.
Pokud má terminál operátora připojený kabel, můžete jej vzít a přenést k libovolné
podstanici a připojit jej. Pokud je tato podstanice schopna provádět celosběrnicové
operace, můžete panel XI582AH ponechat připojený k ní a přes sběrnici přistupovat
k ostatním podstanicím prostřednictvím vzdáleného přihlášení.
Informace o připojování k různým podstanicím naleznete níže. Po zapojení přejděte
na kapitolu „Zobrazení na displeji“ (strana 8), kde naleznete podrobnosti o
zobrazení na displeji panelu XI582AH.
• Podstanice Excel 100C mají sériový port RS232 umístěn na dolní straně
zařízení, jak je uvedeno na následujícím schématu. Připojení dalšího sériového
portu je zajištěno přes svorky na základní desce podstanice Excel 100C.
Přepínač pro volbu předního nebo zadního portu je umístěn vpředu (viz níže).
DŮLEŽITÉ
Je nutné přepínač portů na podstanici Excel 100C správně nastavit. Po
provozování ovládacího panelu MMI přes port na přední straně je nutné
přepínač nastavit zpět do polohy vlevo, aby bylo možné použít modem
3
CZ2B-0126CZ01 R1000
ZAČÍNÁME
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
připojený ke svorkovnici vzadu. Pokud je přepínač v poloze „port vpředu,“
nejsou svorky vzadu aktivní a obráceně.
• Podstanice Excel 500 a 600 mají sériový port na horní straně podstanice, jak je
znázorněno na následujícím schématu.
SERIAL
PORT
FRONT PORT
ACTIVE
C6982b
REAR
TERMINALS
ACTIVE
EXCEL 100C
CONNECTION
SERIAL
PORT
SELECTOR PORT
REAR TERMINALS FOR
MODEM OR MMI CONNECTION
EXCEL 500/600 CONNECTION
Obr. 3. Zapojení Excel 100C a Excel 500/600 MMI.
• CPU XC5010C pro Excel 500 mají další sériový port na svorkovnici na zadní
straně skříně a přepínač pro volbu mezi předním a zadním portem.
Obr. 4. Zapojení Excel 500-XC5010C MMI.
• Podstanice Excel 50 a Excel 500-XCL5010 vyžadují kabel XW582, který se
připojuje k sériovému portu na spodní straně zařízení, jak je ukázáno níže.
en2B0126-cz01r1001
4
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
EXCEL 50
EXCEL 500-XCL5010
(REAR VIEW)
SERIAL PORT
Obr. 5. Zapojení Excel 50 a Excel 500-XCL5010 MMI.
ZM-Con_a
• Podstanice Excel 10 Zone Manager a Excel 100B mají sériový port na spodní
straně zařízení, jak je ukázáno na následujícím schématu. XI581/2 čte data pro
podstanice Excel 10, které jsou připojeny k jednotce Excel 10 Zone Manager.
EXCEL 10
ZONE MANAGER
AND EXCEL 100B
CONNECTION
SERIAL
PORT
Obr. 6. Zapojení Excel 10 Zone Manager a Excel 100B MMI.
Celosběrnicový přístupový režim
Celosběrnicový přístup umožňuje komunikaci mezi panelem XI581/2 a podstanicí
Excel, která není přímo připojena k panelu XI581/2. Komunikace může zahrnovat
čtení a zápis na vzdálenou podstanici a rovněž příjem informací o stavu alarmů.
Například panel XI581/2 připojený k podstanici Excel 500 se může přihlásit na
podstanici Excel 100, která je připojena ke stejné systémové sběrnici jako
podstanice Excel 500.
5
en2B0126-cz01r1001
ZAČÍNÁME
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
C-Bus
Local
Excel
Controller
Remote Excel
Controller
Buswide
Access
XI581AH/
XI582AH
Obr. 7. Celosběrnicový přístup.
Možnosti spojení závisí na verzi podstanice na tom, jestli software podporuje
celosběrnicový přístup. Tabulka 2 uvádí verze, které podporují celosběrnicový
přístup.
Podstanice, které mají tuto schopnost, používají dva režimy celosběrnicového
přístupu (aktivní a pasivní).
• S aktivním celosběrnicovým přístupem může podstanice (např. podstanice A)
přistupovat na jinou podstanici (podstanice B) na stejné sběrnici, pokud má
podstanice B alespoň pasivní celosběrnicový přístup.
C-Bus
Controller A
active buswide
access
Buswide
Access
Controller B
active or passive
buswide access
XI581AH/
XI582AH
Obr. 8. Aktivní celosběrnicový přístup.
• S pouze pasivním celosběrnicovým přístupem nemůže podstanice (např.
podstanice B) přistupovat k jiné podstanici (podstanice A) na stejné sběrnici.
Pokud má ovšem podstanice B alespoň pasivní celosběrnicový přístup,
k podstanici B může přistupovat jiná podstanice, která má aktivní přístup (v tomto
případě podstanice A).
en2B0126-cz01r1001
6
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
C-Bus
Controller A
active buswide
access
Controller B
passive buswide
access only
XI581AH/
XI582AH
Obr. 9. Pasivní celosběrnicový přístup.
Pro připojení vzdálené podstanice se musíte nejprve přihlásit k podstanici. Po
přihlášení ke vzdálené podstanici je provoz podobný operacím na lokální
podstanici. Struktura nabídek je vždy převzata ze vzdálené podstanice.
Při použití celosběrnicového přístupu nelze vykonávat následující úkony:
• Nastavovat číslo podstanice.
• Nastavovat komunikační číslo podstanice.
• Spouštět novou podstanici.
Verze podstanice
Některé modely podstanic (především starší verze) nepodporují celosběrnicové
funkce nebo podporují jen pasivní celosběrnicový přístup po instalaci upgrade
Firmware EPROM. Kontaktujte místní pobočku nebo partnera pro další informace o
sadách upgrade pro EPROM.
Tabulka 2. Uzpůsobení různých zařízení pro celosběrnicový přístup
Zařízení
Celosběrnicový přístup
Podstanice Excel 50, 100,
500, 600
Ano, s Firmware EPROM ve verzi Excel 500/600
1.03.00 nebo novější.1
Verze 1.01 nemůže podporovat aktivní přístup.2
Podstanice Excel 20
Pouze pasivní celosběrnicový přístup.
Excel 10 Zone Manager
Excel 10 Zone Manager podporuje pouze pasivní
celosběrnicový přístup s Firmware EPROM ve verzi
1.02.xx nebo novější.
XIP100
ne
1
U podstanic Excel 100, 500 a 600 pracujících s Firmwarem EPROM ve
verzi Excel 500/600 1.2.XX lze provést upgrade záměnou Firmware EPROM na
verzi 1.03. Podstanice pak podporují všechny celosběrnicové funkce, tj. pasivní a
aktivní celosběrnicový přístup.
2
Podstanice Excel 100, 500 a 600 pracující s Firmwarem EPROM ve verzi
Excel 500 1.01 musí být vybaveny sadou upgrade Excel 1.01 pro celosběrnicový
přístup. Pak mohou podporovat pasivní celosběrnicový přístup. Podstanice ve verzi
1.01 nicméně nepodporují aktivní celosběrnicový přístup.
Celosběrnicová práce s alarmy
Panel XI581/2 nezobrazuje přímo celosběrnicové alarmy na displeji, ale můžete jej
nastavit na režim „sledování alarmů,“ kdy sleduje systémovou sběrnici a hlásí
výskyt nových alarmů kdekoliv na sběrnici. Na odděleném displeji můžete sledovat
vyrovnávací paměť alarmů, kde zjistíte, kde se na systémové sběrnici nový alarm
vyskytl. Pak se můžete přihlásit k příslušné vzdálené podstanici, prohlédnout si
vyrovnávací paměť alarmů této vzdálené podstanice a nalézt příčinu alarmu.
Pro zapnutí příznaku celosběrnicového alarmu nastavte na panelu XI581/2 příznak
režimu Sledování alarmů na obrazovce ‚Celosběrnicový přístup.‘ Nastavte panel
7
en2B0126-cz01r1001
ZAČÍNÁME
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
XI581/2 na ‚Sledování alarmů zapnuto.‘ Kapitola „Informace o alarmech“ popisuje
tyto volby.
Pokud je režim sledování alarmů zapnut a příznak celosběrnicového alarmu také,
začne blikat symbol obrazovky, pokud odkudkoliv na sběrnici přijde signál
celosběrnicového alarmu.
POZN.: Lokální alarmy se nezobrazují, pokud jste přihlášeni ke vzdálené
podstanici.
Čtení celosběrnicových alarmů z panelu XI581/2 je nezávislé na mechanismu
XBS/XBS-i pro potvrzování alarmů.
Charakteristika
K jedné podstanici může být současně přihlášen jen jeden celosběrnicový ovládací
panel XI581/2 (místní nebo vzdálený). Není nicméně nijak omezen celkový počet
celosběrnicových panelů XI581/2 použitých na jedné systémové sběrnici. Pokud
jsou na sběrnici také XBS PC, mohou zde být současně připojena až čtyři XBS PC
a jeden celosběrnicový panel XI581/2, který je v režimu dálkového přístupu.
Všechny panely XI581/2 mají stejnou prioritu, takže které zařízení se přihlásí jako
první, to získá přístup k podstanici (lokální nebo vzdálené) a žádné další zařízení se
k této podstanici již nemůže přihlásit.
Zobrazení na displeji
Úvodní obrazovka na displeji je závislá na stavu podstanice a jejích nepotvrzených
alarmech.
Napájená podstanice
Po připojení panelu XI582AH k napájené podstanici se na displeji objeví hlavní
nabídka.
Panel XI581AH, který je stále připojen k podstanici, obvykle zobrazuje na displeji
hlavní nabídku, pokud operátor nepřejde do jiné nabídky.
Zapnutí podstanice
První obrazovka, která se zobrazí na displeji je hlášení o chybě napájení. Stiskněte
klávesu Cancel (C) pro potvrzení tohoto hlášení. Pak je zobrazena hlavní nabídka.
CPU Reset
Pokud stisknete tlačítko CPU reset, podstanice provede restart a na displeji panelu
XI581/2 se zobrazí informace s názvem a Copyrightem.
Vymazání paměti
Pokud stisknete tlačítko reset, veškerá data v podstanici budou vymazána.
Tlačítko reset používejte pouze pro servisní účely.
Postup opakovaného načtení dat do paměti podstanice naleznete v popisu stažení,
jak je popsáno v kapitole Správa pamětí Flash EPROM a RAM (v oddíle
„ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍKAZŮ“). Pokud podstanice nemá paměť Flash EPROM,
použijte program Excel CARE k načtení dat do podstanice.
Regulace jasu
Pokud je třeba, nastavte kontrast zobrazení na displeji otáčení regulátoru jasu na
dolní straně panelu XI581/2:
Obr. 10. Regulace jasu na XI581/2.
Obsluha
en2B0126-cz01r1001
Zbytek této kapitoly popisuje plochu displeje XI581/2 a přístupové úrovně. Pokud
jsou vám tyto informace známy, pokračujte postupem přihlášení v oddíle „Lokální a
vzdálené přihlášení a odhlášení.“
8
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
Popis ploch displeje
Obr. 11. Popis ploch displeje MMI.
Okno displeje
Okno displeje XI581/2 je umístěno nad klávesnicí. V okně se zobrazují systémové
informace, vstupy operátora a nabídky funkcí, které můžete provádět.
Příklad nabídky
Jako příklad následuje první nabídka (hlavní nabídka), která se zobrazí. Zobrazuje
se jméno podstanice, aktuální čas a datum a seznam funkcí, ze kterých můžete
volit. Slovo Heslo je zvýrazněné (na displeji zobrazeno inverzně), protože jde o
výchozí volbu.
CONTROLLER_07
18:16!
V chodu
15.12.1994
Heslo
Alarmy
Časové programy Záznamy trendů
Datové body
Systémové hodiny
Systémová data
Příznak celosběrnicového alarmu (vykřičník, !, v pravém horním rohu okna) indikuje,
že je aktivní režim sledování celosběrnicových alarmů. Pokud bliká, byl zjištěn
alarm. Oddíl „Informace o alarmech“ popisuje zobrazení alarmů a jejich potvrzování.
Příklad okna časového programu
Následující okno se zobrazí, pokud si vyberete funkci ‚Časové programy.‘ Uvádí
seznam zón, které mají časový program a čeká od operátora výběr zóny. Posuvník
je na pravé straně okna.
Časový program
Časový program 1
Ventil. Sys
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
9
σ
ν
1
ν
τ
en2B0126-cz01r1001
ZAČÍNÁME
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Posuvník
Displej panelu XI581/2 může zobrazit nejvýše šest řádků informací současně.
Posuvník se zobrazí na pravé straně okna, jak uvádí příklad okna ‚Časových
programů‘:
σ
ν
1
ν
τ
Posuvník vám umožňuje rychle se přesouvat mezi položkami seznamu, takže
můžete snadno najít to, co hledáte. Použijte následujíc klávesy pro posouvání v
seznamu (viz Tabulka 3).
POZN.: Pokud je přes sběrnici přímo připojena podstanice Excel 50, zobrazení na
displeji se odlišuje od zobrazení poskytovaného podstanicí Excel
100/500/600. Text vlevo zobrazuje informace MMI poskytované podstanicí
Excel 50; tituly vpravo představují ekvivalenty čtyř kláves rychlého přístupu
podstanice Excel 50 (viz příklad níže).
AHU
TUE 21:09 11:55
to 06:00 20.0 C
TODAY NEXT
PLANT
TIME
PARAMETERS
ALARM
Tabulka 3. Popis kláves pro posouvání
Klávesa
Název kl.
Popis funkce posouvání
Šipka vpravo
Přesune o vybraný počet stran vpřed. V popisu kláves Plus a
Mínus naleznete podrobnosti o volbě počtu stran. Předvolena je
jedna strana pro posuv.
Šipka vlevo
Přesune o vybraný počet stran zpět. V popisu kláves Plus a
Mínus naleznete podrobnosti o volbě počtu stran. Předvolena je
jedna strana pro posuv.
Plus
Zvýší číslo pro posun o 1 (maximálně na 9). Například vybere 2
pro posun o dvě strany.
Po zvolení počtu stran stiskněte klávesu šipky vpravo pro posun
o určené stránky vpřed.
Mínus
Sníží číslo pro posun o 1.
Po zvolení počtu stran stiskněte klávesu šipky vpravo pro posun
o určené stránky zpět.
Pokud stisknete klávesu mínus a je-li číslo pro posun rovno 1,
zobrazí se symbol menší než (<). Pokud pak stisknete klávesu
šipky vlevo, zobrazí se první stránka seznamu.
Pokud znovu stisknete klávesu mínus a je-li na liště posuvníku
zobrazen znak menší než, zobrazí se symbol větší než (>).
Pokud pak stisknete klávesu šipky vpravo, zobrazí se poslední
stránka seznamu.
C6985
Další oddíl popisuje ostatní klávesy na klávesnici a také další funkce pro klávesy
šipky vpravo, vlevo, plus a mínus.
en2B0126-cz01r1001
10
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
Klávesnice
Klávesnice XI581/2 má osm kláves, které řídí veškeré vstupy operátora. Následující
tabulka popisuje funkci každé z kláves. Za tabulkou následují doporučení pro pohyb
kurzoru po okně displeje.
Tabulka 4. Popis funkcí kláves
Klávesa
Název kl.
Storno
(Cancel)
Popis
Přeruší právě prováděnou úlohu a vrátí se na předchozí
obrazovku.
Pokud stisknete tuto klávesu po změně nějakého údaje, ale
dříve, než stisknete klávesu Enter, ↵, XI581/2 vymaže novou
informaci a vrátí se zpět k původní informaci.
Pokud stisknete tuto klávesu po změně nějakého údaje a po
stisknutí klávesy Enter, ↵, XI581/2 ponechá nově zadanou
informaci.
Šipka vlevo
V nabídce nebo řadě položek šipka vlevo přesune kurzor
z jednoho sloupce (nebo položky) na druhý.
Uvnitř datové položky šipka vlevo přesune kurzor vlevo o jednu
číslici.
C6985
Šipka vpravo V nabídce nebo řadě položek šipka vpravo přesune kurzor
z jednoho sloupce (nebo položky) na druhý.
Uvnitř datové položky šipka vpravo přesune kurzor vpravo o
jednu číslici.
Šipka dolů
Přesune kurzor na další položku, další sloupec nebo další řádek
ve sloupci.
Šipka nahoru Přesune kurzor na předchozí položku, předchozí sloupec nebo
předchozí řádek ve sloupci.
Pohyb mezi sloupci
Plus
Zvýší hodnotu číslice o jednu (například z 2 na 3). Tuto klávesu
můžete rovněž použít na změnu stavu digitálních bodů. Stisk
této klávesy například změní stav digitálního bodu z hodnoty
VYPNUTO na ZAPNUTO.
Mínus
Sníží hodnotu číslice o jednu (například z 2 na 1). Tuto klávesu
můžete rovněž použít na změnu stavu digitálních bodů. Stisk
této klávesy například změní stav digitálního bodu z hodnoty
VYPNUTO na ZAPNUTO.
Potvrzení
(Enter)
Zapsání a potvrzení vložených hodnot nebo výběru příkazů pro
podstanici. Pokud stisknete tuto klávesu, tak je umožněno
pozměnit zvýrazněné položky. Další stisk klávesy Enter (↵)
uloží novou hodnotu do paměti.
Pro horizontální pohyb mezi sloupci v nabídce nebo v seznamu stiskněte šipku
dolů, τ, dokud nedosáhnete poslední položky ve sloupci. Pokud ještě stisknete
šipku dolů, kurzor automaticky přejde na první položku v dalším sloupci.1
Pokud je kurzor na první položce v prvním sloupci, stlačením šipky vpravo, ™, se
kurzor přesune na první položku ve druhém sloupci. Pokud je kurzor na poslední
položce v druhém sloupci, stiskem šipky dolů, τ, se kurzor přesune na první položku
v prvním sloupci.1
11
en2B0126-cz01r1001
ZAČÍNÁME
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
1
Změna položky
Pohyb mezi položkami
POZN.: V případě, že nejsou zobrazeny všechny položky (např. není zadáno
heslo), může být chování mírně odlišné.
Pro změnu údaje v poli nejprve použijte klávesy se šipkami pro zvýraznění pole.
Pak stiskněte klávesu Enter, ↵. Po provedení změn je nutné znovu stisknout
klávesu Enter (↵), aby byly změny potvrzeny.
Začnete-li měnit údaj v poli, můžete se pohybovat od číslice k číslici pomocí kláves
se šipkami.
Pokud chcete přejít na jiné pole, musíte nejdříve stisknout klávesu Enter, ↵, po
provedení poslední změny v položce. Pole je pak zvýrazněno. Pak můžete použít
klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění dalšího pole, které si přejete změnit.
Pořadí bodu v seznamu
Seznam bodů je sestaven podle typu hardware. Jinými slovy, nejdříve jsou
zobrazeny všechny analogové body, následují digitální body a nakonec jsou
uvedeny body čítačů.
Úrovně přístupu obsluhy
Přístup operátora k informacím v panelu XI581/2 je řízen pomocí tří rozdílných
úrovní přístupu. Úroveň přístupu určuje, které informace může operátor vidět které
úlohy může vykonávat.
Úroveň přístupu 1
Úroveň přístupu 1 je dostupná všem operátorům a nevyžaduje zadání hesla. Na
úrovni 1 můžete zobrazovat některé, ne však všechny, informace naprogramované
v podstanici. Nemůžete měnit žádné údaje. Úroveň přístupu 1 vám konkrétně
dovoluje zobrazovat následující informace:
•
•
•
•
•
•
Hesla
Informace o časových programech
Popis bodů
Systémové hodiny
Záznam trendů
Informace o alarmech
Celosběrnicové informace
Pokud chce operátor pracovat na úrovni přístupu 2 nebo 3, je třeba zadat heslo.
Hesla jsou složena ze čtyř číslic a jsou určována administrátorem provozu. Oddíl
„Zadání hesla pro úroveň 2/3“ vysvětluje, jak zadat vaše heslo.
Úroveň přístupu 2
Úroveň přístupu 2 vám dovoluje zobrazovat informace dostupné operátorům na
úrovní přístupu 1. Kromě toho je možné měnit časové programy, nastavovat
systémové hodiny a zobrazovat informace čítačů. Rovněž můžete zobrazovat a
měnit informace v jiných podstanicích na stejné systémové sběrnici.
Úroveň přístupu 3
Úroveň přístupu 3 vám dovoluje provádět všechny úlohy dostupné operátorům na
úrovních přístupu 1 a 2. Kromě toho je možné:
• Měnit popis bodů
• Nulovat čítače
• Měnit parametry
• Měnit body nastavení
Tato úroveň přístupu by měla být vyhrazena jen těm uživatelům, kteří jsou
kompetentní a zodpovědní za techniku HVAC, například schvalujícím technikům. To
je z toho důvodu aby se předešlo nesprávnému nastavení provozu. Tato úroveň
přístupu je rovněž vyžadována pro nastavování hesel pro ostatní uživatele.
Graf úrovní přístupu
en2B0126-cz01r1001
Následujíc graf uvádí přehled funkcí dostupných jednotlivým úrovním přístupu.
12
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ZAČÍNÁME
ÚROVEŇ 1
Nejnižší přístup
CONTROLLER_01
HESLO
ČAS. PROGRAM
DATOVÉ B.
Zadání
hesla
Zobr.
čas.
programu
ALARMY
ZÁZN. TRENDŮ
SYSTEM. HOD.
SYSTÉM. DATA
Zobr.
systém.
hodin
Zobr.
systém.
údajů
Zobr.
popisu
datového bodu
Zobr.
záznam
trend
Zobr.
alarmů
Zobr. celosběrnic.
údajů
CONTROLLER_01
ČAS. PROGRAM
DATOVÉ B.
ČÍTAČE
Změna
čas.
programu
Zobr.
popisu
datových bodů
ÚROVEŇ 2
ALARMY
ZÁZN. TRENDŮ
SYSTÉM. HOD.
SYSTEM. DATA
Zobr.
systém.
údajů
Zobr.
čítačů
Nast.
systém.
hodin
Zobr.
záznam
trend.
Zobr.
alarmů
Celosběrn. přístup
Flash EPROM
ÚROVEŇ 3
Nejvyšší přístup
CONTROLLER_01
ČAS. PROGRAM
DATOVÉ B.
ČÍTAČE
PARAMETRY
Změna
čas.
programu
Změna
popisu
datových bodů
Reset
čítačů
ALARMY
ZÁZN. TRENDŮ
SYSTÉM. HOD.
SYSTÉM. DATA
Změna
systém.
údajů
Změna
parametrů
Celosběrn. přístup
Flash EPROM
Nast.
systém.
hodin
Zobr.
záznam
trend.
Zobr.
alarmů
C6992-2
Obr. 12. Úrovně přístupu obsluhy a odpovídající funkce XI581/2.
13
en2B0126-cz01r1001
ZAČÍNÁME
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
14
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
O této kapitole
Tato kapitola podrobně popisuje kroky běžných každodenních operací. Postupy
jsou seskupeny podle běžných funkcí, jak je uvedeno níže.
Lokální a vzdálené přihlášení a odhlášení
• Zadání hesla pro úroveň 2 a 3
• Přihlášení ke vzdálené podstanici
• Odhlášení ze vzdálené podstanice
• Odhlášení z podstanice (lokální nebo vzdálené)
• Informace o alarmech
• Zobrazení informací o alarmech
• Zobrazení celosběrnicových alarmů
• Zapnutí a vypnutí režimu celosběrnicového sledování alarmů a příznak alarmu
• Potvrzení příznaku celosběrnicového alarmu
Zobrazení informací o bodu
Přehled rozvrhů časových programů
Vyžádání záznamu trendů v tabulce nebo v grafickém formátu
Seznam stavu čítačů
Informace o podstanici
• Čtení data a času z podstanice
• Zobrazení konfiguračních dat podstanice
Všechny tyto postupy, kromě procházení seznamu stavu čítačů, lze provádět na
první úrovni přístupu. Funkce čítačů lze provádět na přístupové úrovni 2 nebo 3.
Každý postup, který vyžaduje přístup ke vzdálené podstanici, vyžaduje nejprve
přihlášení k této podstanici.
Body a datové body
XI581/2 používá výraz body pro „datové body.“ Tento dokument používá výraz
„bod“ kromě případů, kdy se termín „datový bod“ objevuje na displeji XI581/2.
Literatura k systému EXCEL 5000™ obecně používá termín „body.“ Tyto termíny
mají stejný význam.
Viz též ⇒
Kapitola „ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍKAZŮ“ (strana 49) uvádí další postupy, které
budete pravděpodobně provádět méně častěji.
Lokální a vzdálené přihlášení a odhlášení
Jelikož je panel XI581/2 napájen, jen pokud je napájena též podstanice, ke které je
panel připojen, neprovádí se v tomto případě přihlášení a odhlášení jako u jiných
typů terminálů obsluhy. Obvykle se po připojení panelu XI582AH k napájené
podstanici zobrazí hlavní nabídka a vy můžete začít používat funkce pro první
přístupovou úroveň. Případně můžete zadat heslo pro získání přístupu k funkcím na
druhé nebo třetí úrovni.
Následuje popis zobrazení obrazovek na displeji, na která můžete narazit
v závislosti na stavu podstanice (napájené nebo resetované) a jejích alarmech.
Napájená podstanice
Pokud připojíte panel XI582AH k napájené podstanici, v okně displeje se zobrazí
hlavní nabídka.
Je-li panel XI581AH trvale připojen k podstanici, obvykle zobrazuje hlavní nabídku,
pokud operátor nepřejde pod některou jinou nabídku. Můžete několikrát opakovaně
stisknout klávesu Cancel (C), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.
15
CZ2B-0126CZ01 R1000
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Hlavní nabídka (úroveň přístupu 1)
CONTROLLER_01
18:16!
V chodu
15.12.1994
Heslo
Alarmy
Časové programy Záznam trendů
Datové body
Systémové hodiny
Systémová data
Operátoři úrovně 1
Operátoři úrovní 2 a 3
Zapnutí podstanice
Postupy
Operátoři úrovně 1 nemusí zadávat heslo.
Operátoři úrovní 2 a 3 musí zadat heslo, aby bylo možné provádět funkce úrovní 2
a 3. Podrobnosti viz oddíl „Zadání hesla pro úroveň 2/3“ (strana 16).
První zpráva, která se objeví po zapnutí, je informace o chybě napájení. Použijte
klávesu Cancel (C) pro potvrzení zprávy. Zobrazí se hlavní nabídka.
Tato kapitola popisuje následující postupy:
• Zadání hesla pro úrovně 2 a 3, pokud jsou požadovány funkce s úrovní 2 nebo 3
• Přihlášení se k vzdálené podstanici pro získání přístupu k podstanici, která není
přímo připojena k panelu XI581/2
• Odhlášení se od vzdálené podstanice pro odpojení od podstanice, ke které byl
panel dálkově připojen
• Odhlášení se z podstanice (lokálního nebo vzdáleného) pro návrat k hlavní
nabídce na první úrovni přístupu.
Zadání hesla pro úroveň 2/3
Účel
Postup
Operátoři úrovně-2 a -3
Pro přihlášení k panelu XI581/2 připojenému k podstanici.
1. Po zapojení panelu XI581/2 k podstanici se automaticky zobrazí hlavní nabídka
v okně displejeCopyrightu.
POZN.:
Pokud není zobrazena hlavní nabídka, tiskněte klávesu Cancel (C),
dokud se nezobrazí.
VÝSL.:
Hlavní nabídka je zobrazena a uvádí informace,které mohou vidět
operátoři na úrovních 1, 2 a 3. Slovo Heslo je zvýrazněno jako
výchozí volba.
2. Operátoři úrovně 2 a 3 nemusí zadávat heslo pro vykonání úloh úrovně 1. Ale
pro vykonání úloh úrovně 2 nebo 3 musíte nejdříve zadat heslo použitím funkce
'Heslo'. Stiskněte Enter (↵) pro volbu funkce 'Heslo'.
POZN.:
Jestliže není funkce Heslo zvýrazněna, použijte šipky nahoru a dolů
na zvýraznění položky a potom stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
XI581/2 si vyžádá vaše heslo.Okno obrazovky ukazuje čtyři
hvězdičky, kde máte zadat vaše heslo
Zadejte prosím vaše heslo:
****
Zadání hesla
3. Stiskněte Enter (↵) pro výběr pole hesla (čtyři hvězdičky).
— Okno displeje ukáže 5 v poli hesla na prvním místě zleva.
en2B0126-cz01r1001
16
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
— Jestliže je znak vašeho hesla větší než 5 stiskněte Plus ( nebo šipku nahoru
) pokud nebude na prvním místě správné číslo.
— Jestliže je znak vašeho hesla menší než 5, stiskněte Mínus (nebo šipku
dolů) pokud nebude na prvním místě správné číslo.
— Použijte šipku doprava na pohyb kurzoru na druhé místo.Po přesunutí na
další místo se předešlý znak změní na hvězdičku, aby byla uchráněna
bezpečnost vašeho hesla.
Opakujte tento postup, pokud nezadáte korektně všechny znaky v poli hesla.
Jestliže zadáte nesprávně číslo, stiskněte Cancel(C) a začněte opět od znaku v
první pozici zleva.
Jakmile je zadané heslo, stiskněte Enter (↵) pro ukončení zadávání hesla. Je-li
heslo zadáno chybně, software si znovu vyžádá zadání hesla.
VÝSL.:
Jestliže správně zadáte heslo, zobrazí se na displeji slovo Další Pro
úroveň 3 se také zobrazí slovo Změna hesla, které vám umožní
změnit heslo. Podívejte se na heslo v kapitole „Abecední seznam
příkazů,“ kde je popsán postup změny hesla.
Zadejte prosím vaše heslo:
****
Změnit
Další
Stiskněte Enter (↵) pro volbu Další.
VÝSL.:
Obrazovka zobrazí hlavní nabídku odpovídající úrovni zadaného
hesla operátora.
POZN.:
Hlavní nabídka pro úroveň přístupu 2 zobrazuje 3 položky v levém
sloupci (‚Časové programy‘, ‚Datové body‘ a ‚Čítače‘), zatímco hlavní
nabídka pro úroveň přístupu 3 zobrazuje 4 položky v levém sloupci
nabídky (‚Časové programy‘, ‚Datové body‘, ‚Čítače‘ a ‚Parametry‘).
Hlavní nabídka pro úroveň přístupu 2
CONTROLLER_01
18:16
V chodu
15.12.1994
Časové programy Alarmy
Datové body
Záznam trendů
Čítače
Systémové hodiny
Systémová data
Hlavní nabídka pro úroveň přístupu 3
CONTROLLER_01
18:16
V chodu
15.12.1994
Časové programy Alarmy
Datové body
Záznam trendů
Čítače
Systémové hodiny
Parametry
Systémová data
5. Vyberte požadovanou funkci. Zbytek nabídky obsahuje postup pro každou z
těchto funkcí.
17
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Přihlášení ke vzdálené podstanici
Účel
Charakteristika
Zahájení komunikace se vzdálenou podstanicí.
Pouze jeden panel XI581/2 (místní nebo vzdálený) může být přihlášen na
podstanici ve stejném čase. Neexistuje ale omezení pro celkový počet ovládacích
panelů XI581/2 na jedné systémové sběrnici. Jestliže jsou ve sběrnici také , XBS
PCs , potom zde také mohou být nejvíce 4 XBS PCs a jeden XI581/2 , který je v
dálkovém přístupu, v tom stejném čase.
Všechny XI581/2 si jsou rovné, jestliže se jakékoliv zařízení zahlásí poprvé, je
přijato k přístupu k podstanici a žádné jiné zařízení (místní nebo vzdálené) se
během tohoto času nemůže přihlásit k této stejné podstanici.
Postup
1. Přihlásit se do XI581/2 s požadovanou úrovní operátora (1, 2 nebo 3). Jestliže
nevíte jak, podívejte se do kapitoly „Zadání hesla pro úroveň 2/3“ (strana16)
2. Z hlavní nabídky zvýrazněte Systémová Data. Stiskněte Enter (↵)
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí systémové údaje, včetně volby Přístup bez
C-BUS. V následujícím příkladě je CONTROLLER-01 jméno
podstanice, které může být v konkrétním případě jiné.
Systémová data
Systémové informace
Nastavení HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
POZN.:
Položka 'Flash EPROM' se zobrazí pouze tehdy, jestliže jste
přihlášen, jako operátor s úrovní přístupu 3.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celosběrnicový přístup.
Pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam voleb pro přístup bez C-BUS, ze
kterých si můžete vybrat.
Celosběrnicový přístup
CONTROLLER_01
Vzdálené přihl. Sled. alarmů
zapnuto
Odhlášení
Sled. alarmů
příznak
Všechna zařízeníSled. alarmů
vypnuto
Volba ‚Odhlášení‘ se zobrazí pod ‚Vzdálené přihlášení‘ pouze tehdy,
jste-li již připojeni ke vzdálené podstanici (tj. bylo zřízeno spojení).
‚Odhlášení‘ lze použít k odpojení od vzdálené podstanice.
Podrobnosti naleznete v kapitole „Odhlášení ze vzdálené podstanice“
(strana 20).
4. Stiskněte Enter (↵) pro volbu Vzdálené přihlášení (předem zvýrazněno).
VÝSL.:
en2B0126-cz01r1001
Na obrazovce se zobrazí záznam všech zařízení, ke kterým se
můžete připojit. Zobrazené je jméno podstanice a jeho číslo pro
každé zařízení.
18
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Vzdálené přihlášení
CONTROLLER_07
CONTROLLER_09
7σ
9ν
1
ν
τ
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby názvu požadované
podstanice. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Asi po 5 sekundách se zobrazí hlavní nabídka vybrané podstanice
pro úroveň přístupu 1, pokud není ve vybrané podstanici nepotvrzený
alarm. Není-li alarm potvrzen, zobrazí se místo hlavní nabídky.
Stiskněte Cancel(C) a opět se přihlaste, aby se zobrazila hlavní
nabídka vzdálené podstanice.
Následující příklad zobrazuje výsledek výběru CONTROLLER_07.
CONTROLLER_07
18:16!
V chodu
15.12.1994
Heslo
Alarmy
Časové programy Záznam trendů
Datové body
Systémové hodiny
Systémová data
Podstanice Excel 20 a Excel 50
Rozhraní operátora pro podstanice Excel 20 a Excel 50 má pouze 4 řádky
a značně se mění od obrazovek popisovaných v tomto manuálu. Pokud se
přihlašujete do vzdálené podstanice Excel 20 nebo Excel 50, v Uživatelské
příručce k příslušné podstanici naleznete popis rozhraní operátora a další
podrobnosti.
6. Stiskněte Enter (↵) pro volbu‘ Heslo‘.
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí obrazovka ‚Hesla‘
Zadejte prosím vaše heslo:
****
Změnit
Další
7. Stiskněte Enter (↵), jestliže chcete zachovat stejnou úroveň přístupu, jako
v místní podstanici. Chcete-li použít vyšší úroveň, zadejte heslo a stiskněte
Enter (↵).
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí hlavní nabídka. Následující příklad. zobrazuje
hlavní nabídku CONTROLLER_07 pro operátora s úrovní 3
CONTROLLER_07
78:16
V chodu
15.12.1994
Časové programy Alarmy
Datové body
Záznam trendů
Čítače
Systémové hodiny
Parametry
Systémová data
⇒ Pokud vybrané zařízení používá jiný operátor (místní nebo vzdálený),
přihlášení selže a systém zobrazí hlášení „Zařízení přihlášeno“. Vyzkoušejte
opět, až bude zařízení dostupné.
19
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
8. Požadované úkoly ze seznamu vykovávejte přesně dle místní podstanice.
Jakmile budete hotoví, odhlaste se ze vzdálenější podstanice (prohlédněte si
postup „Odhlášení ze vzdálené podstanice“ na straně 20).
Celosběrnicový příznak alarmu
Jakmile je zapnutý celosběrnicový příznak poruchy v místní podstanici,příznak
zmizí po přihlášení se ke vzdálené podstanici. Nadstavte tento příznak opět ke
vzdálené podstanici, je-li to požadováno. Podívejte se na postup v kapitole
„Informace o alarmech“ (strana 21).
Odhlášení ze vzdálené podstanice
Účel
Postup
Odpojení se od vzdálené podstanice
1. V hlavní nabídce vzdálené podstanice zvýrazníme Systémová data. Stiskněte
Enter (↵).
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí systémové údaje včetně volby ‚Celosběrnicový
přístup‘.
Systémová data
Systémové informace
Nastavení HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
POZN.:
Položka 'Flash EPROM' se zobrazí pouze pokud jste přihlášeni, jako
operátor s úrovní přístupu 3.
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celosběrnicový přístup.
Stiskněte Enter (↵)
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam voleb pro celosběrnicový přístup,
z nichž si můžete vybrat pro vzdálený CONTROLLER_07.
Celosběrnicový přístup
CONTROLLER_07
Vzdálené přihl.
Odhlášení
Všechna zařízení
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Odhlášení.Stiskněte Enter
(↵).
VÝSL.:
Program se odhlásí z podstanice CONTROLLER_07 a zobrazí okno
Připojení, které vám umožní přihlásit se k jiné podstanici.
Vzdálené přihlášení
CONTROLLER_07
CONTROLLER_09
7σ
9ν
1
ν
τ
4. Vyberte si vzdálenou podstanici a přihlaste se na tuto podstanici, nebo stiskněte
Cancel (C) pro návrat do nabídky Celosběrnicový přístup na místní podstanici.
en2B0126-cz01r1001
20
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Odhlášení z podstanice
Účel
Odhlášení
Jakmile přestanete používat operátorský terminál XI581/2 pro přístup do místní,
nebo vzdálené podstanice, odhlaste se, aby se nikdo jiný nemohl dostat do
podstanice s vaší úrovní přístupu.
Odhlásíte se tak, že stisknete Cancel (C), dokud se neobjeví hlavní nabídka se
zvýrazněnou položkou Heslo.
Hlavní nabídka
CONTROLLER_01
18:16!
V chodu
15.12.1994
Heslo
Alarmy
Časové programy Záznam trendů
Datové body
Systémové hodiny
Systémová data
Automatické odhlášení
Jestliže jste přihlášeni v panelu XI581/2 a nestisknete žádnou klávesu po dobu delší
než 10 minut, operátorský terminál vás automaticky odhlásí.
Informace o alarmech
Tato kapitola popisuje, jak zobrazit alarmové situace v místní podstanici a také
celosběrnicové alarmy. Pro celosběrnicové poruchy popisuje tato kapitola, jak
nastavit režim celosběrnicových alarmů a potvrzení příznaku alarmu.
Zobrazení informací o alarmech
Účel
Výběr alarmů z hlavní nabídky
Zobrazení vybraných poruchových informací, včetně posledních 99 poruch, které
podstanice generovala a uložení v paměti, všech aktuálních poruch (kritických i
nekritických),aktuálních kritických poruch, aktuálních nekritických poruch a
celosběrnicových poruch. Všichni operátoři mohou vykonávat tyto úlohy.
1. V hlavní nabídce zvýrazněte volbu Poruchy a stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí okno se záznamem voleb pro zobrazení
informací o alarmu.
Zobrazení alarmů
Záznam alarmů
Všechny body
Kritické body
Nekritické body
Alarmy sběrnice
Vyberte volbu informace o alarmu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadované funkce.
Tabulka 5. Funkce zásobníku alarmu a možné typy alarmu
21
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Funkce zásobníku alarmu
Možné typy alarmu
Zásobník alarmu je zvýrazněn, jestliže se zobrazí nabídka Stiskněte klávesy šipek na zvýraznění požadované
poruch.
volby(všechny body při alarmech, kritické body při alarmech,
nekritické body při alarmech, nebo celosběrnicové alarmy.
Stiskněte Enter (↵) pro volbu zásobníku alarmu.
potom stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Zásobník
19.07.93
19.07.93
18.07.93
18.07.93
Na obrazovce se zobrazí záznam poruch, který
je v paměti podstanice.
poruch
16:35 Exhaust_fan
06:26 Cafe_room_temp
23:57 Window_contact_17
16:07 Conf_room_temp
17.07.93 20:17 Htg._zone_pump_1
σ
ν
1
ν
τ
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam bodů(všech,
kritických, nebo nekritických) právě ve stavu
alarmu.
Všechny body v alarmu:
Exhaust_fan
σ
Cafe_room_temp
ν
1
Window_contact_17
Conf_room_temp
ν
Htg._zone_pump_1
τ
První sloupec-Datum, kdy podstanice vygenerovala alarm.
POZN.: Paměť alarmů může maximálně obsahovat
Datum se zobrazí ve tvaru (DD.MM.YY) kde DD=1-31,
99položek.Není možné zobrazit na obrazovce
MM=1-12 a YY=poslední dvě číslice roku.
všechny poruchy najednou. Jestliže chcete vidět
poruchy, které se nezobrazili, stlačte šipku doprava
Druhý sloupec-Čas, kdy podstanice generovala poruchu.Čas
pro zobrazení následující strany. Ostatní informace
je zobrazen ve 24 hodinovém formátu (HH.MM) Kde
o funkci rolování obrazovky najdete v popisu
HH=00-23 a MM=00-59.
posuvníku v kapitole „ZAČÍNÁME.“
Třetí sloupec - Uživatelská adresa bodu v alarmu.
Výběr alarmu
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby alarmu, který chcete vidět.
Potom stiskněte Enter (↵)
VÝSL.:
Na obrazovce se detailně zobrazí informace o vybraném alarmu.
Záznam alarmů
19.07.93
12:03:31
Cafe_room_temp
Alarm
CPU není
Zpět
tlačítkem
C
Druhý řádek
Datum a čas, kdy podstanice generovala alarm.
Třetí řádek
Uživatelská adresa bodu v alarmu.
Čtvrtý řádek
Stav, nebo hodnota bodu v čase, kdy byl generován alarm.
Jestliže vyberete analogový bod, řádek zobrazí hodnotu, jako
například teplotu. Jestliže vyberete digitální bod řádek zobrazí
stav, jako například OFF nebo ON.
Pátý řádek
Text alarmu.
4. Stiskněte Cancel (C) pro návrat do záznamu alarmů.
Zobrazení celosběrnicových alarmů
Účel
en2B0126-cz01r1001
Zobrazení nových kritických a nekritických alarmů, které se vyskytly v jiných než
místních podstanicích. Také si můžete prohlédnout zásobník alarmů vzdálené
podstanice.
22
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Úroveň přístupu
Podmínky
Postup
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Všichni operátoři mohou vykonávat tuto úlohu.
Chcete-li umožnit zobrazení celosběrnicových alarmů, podívejte se do kapitoly
„Zapnutí/vypnutí režimu celosběrnicového sledování alarmů a příznaku alarmu“
(strana 24).
1. V hlavní nabídce pomocí kláves se šipkami zvýrazněte Alarmy. Potom stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se nabídka prohlížení alarmů.
Zobrazení alarmů
Záznam alarmů
Všechny body
Kritické body
Nekritické body
Alarmy sběrnice
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celosběrnicový přístup.
Potom stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam všech zařízení, ke kterým je možné
se přihlásit. Pro každé zařízení se zobrazí jméno a číslo podstanice a
také informace o stavu alarmu. Číslo podstanice se objeví pod
„Číslo“, „x“ se objeví pod hlavičkou alarmu (kritický nebo nekritický)
na indikaci přítomnosti alarmu.
Alarmy sběrnice
Název
C. Krit
CONTROLLER_07 7 x
CONTROLLER_09 9 x
Nekrit
x
σ
1
„
τ
3. Stiskněte tlačítka šipek pro přesun a zvýraznění požadované podstanice. Poté
stiskněte Enter (↵) k dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Nyní jste přihlášeni do zásobníku alarmu vybrané vzdálené
podstanice.
4. K prohlížení zásobníku alarmu použijte stejný postup, jako v místní podstanici.
Podívejte se do kapitoly „Zobrazení informací o alarmech“ (strana 21) na
podrobnosti, jestliže si nevíte rady. Jestliže jste si prohlédli celý zásobník,
odhlaste se ze vzdálené podstanice.(opakovaně stiskněte Cancel)
VÝSL.:
Software odstraní ze zásobníku alarmu číslo podstanice, na indikaci
toho, že operátor už alarm(y) viděl.
Zapnutí/vypnutí režimu celosběrnicového sledování alarmů a příznaku alarmu
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Nastavení XI581/2, aby zobrazoval příznak alarmu „!“, když se vyskytne novy
celosběrnicový alarm.
Všichni operátoři mohou vykonávat tuto úlohu.
1. Z hlavní nabídky použijte tlačítka šipek pro přesun a zvýraznění Systémových
Dat. Potom stiskněte Enter (↵) k dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí Systémová data, včetně volby
Celosběrnicového přístupu.
23
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Systémová data
Systémové informace
Nastavení HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celosběrnicový přístup.
Poté stiskněte Enter (↵) k dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam voleb pro celosběrnicový přístup,
ze kterých si můžete vybrat.
Celosběrnicový přístup
CONTROLLER_03
Vzdálené přihl. Sled. alarmů
zapnuto
Sled. alarmů
příznak
Všechna zařízeníSled. alarmů
vypnuto
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Sled. alarmů zapnuto.
Potom stiskněte Enter (↵) k dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Software povolí režim celosběrnicového alarmu, který povoluje
přijímat celosběrnicové alarmy ze zásobníku (bližší popsání postupu
najdete v kapitole „Zobrazení celosběrnicových alarmů“).
Na displeji zůstane obrazovka Celosběrnicový přístup.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Sled. alarmů příznak.
Stiskněte Enter (↵) k dokončení požadovaného výběru.
VÝSL.:
Systém je nastaven tak, aby zobrazoval symbol celosběrnicového
alarmu, !, v pravém horním rohu ve většině ostatních oken.
Na displeji zůstane obrazovka Celosběrnicový přístup.
5. Stiskněte Cancel (C), jestliže chcete opustit tuto obrazovku a vrátit se do hlavní
nabídky.
Příklad indikace alarmu
Následující nabídka pro úroveň přístupu 3 zobrazuje znak vykřičník, !, v pravém
horním rohu obrazovky.
CONTROLLER_01
18:16!
V chodu
15.12.1994
Časové programy Alarmy
Datové body
Záznam trendů
Čítače
Systémové hodiny
Parametry
Systémová data
Když se vyskytne alarm, symbol (vykřičník) začne blikat.
Vypnutí sledování
celosběrnicových alarmů
en2B0126-cz01r1001
Pro vypnutí sledování alarmu postupujte podle předcházejícího postupu v krocích 1
a 2. V kroku 3 zvýrazněte Sled. alarmů vypnuto a stiskněte klávesu Enter (↵) pro
dokončení požadovaného výběru. Systém odstraní vykřičník z obrazovky.
24
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Potvrzení příznaku celosběrnicového alarmu
Účel
Postup
Oznámit systému, že jste viděli upozornění na nový celosběrnicový alarm (blikající
vykřičník, !, v pravém horním rohu obrazovky).
Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění příznaku alarmu. Poté stiskněte
Enter (↵) k dokončení požadovaného výběru.
VÝSL.:
Symbol přestane blikat, ale zůstane na obrazovce.
Symbol zůstane na obrazovce, pokud je povolena indikace alarmu.
Podrobnosti viz oddíl „Zapnutí/vypnutí režimu celosběrnicového
sledování alarmů a příznaku alarmu“ (strana 23).
Zobrazení informací o bodu
Účel
Pro zobrazení informací o zvolených bodech.
⇒ Tento postup hovoří detailně pouze o výběru bodu podle jeho uživatelské
adresy a o tom, jak zobrazit přidružené atributy bodu. Existují i jiné možnosti
v nabídce Datové body, které poskytují funkce na modifikaci informací o
bodě a výběr bodů podle typu nebo šablony. Jestliže je mnoho uživatelských
adres, může být jednodušší vybrat body podle typu, nebo šablony.
Oddíl „Funkce popisu datových bodů“ popisuje podrobně tyto postupy.
Úroveň přístupu
Postup
Všichni operátoři mohou vykonávat tuto úlohu.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění položky
Datové body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení požadované volby
VÝSL.:
Na obrazovce se objeví seznam voleb pro zobrazení informací o
bodě. Jako výchozí je zvýrazněna položka Uživatelská adresa.
Datové body
Uživatelská adresa Blokovat alarm
Ruční provoz
Přidat šablonu
Hodiny provozu
Smazat šablonu
Výběr typu
Změnit šablonu
Body v trendu
Hledat šablonu
POZN.:
Položky 'Přidat šablonu, 'Smazat šablonu, a 'Změnit šablonu‘ se
nezobrazí operátorům na úrovni přístupu 1 a zobrazí se pouze
„Šablona“ pokud jsou nějaké šablony definovány. Pokud nejsou
definovány žádné šablony zobrazí se pouze „Přidat šablonu“ u
uživatelů na vyšších přístupových úrovních.
2. Stiskněte Enter (↵) pro volbu Uživatelská adresa.
⇒ Ostatní volby v nabídce Datové body poskytují funkce na změnu informací o
bodě a výběr za pomoci uživatelských šablon. Oddíl „Funkce popisu
datových bodů“ popisuje tyto postupy detailně.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam bodů (seřazený podle uživatelské
adresy), které můžete vidět. Příklad:
Uživatelská adresa
Exhaust_fan
1
Hall_main_lights On
Main_water_meter 000
Conf_room_temp
23
25
m3
°C
σ
ν
1
ν
τ
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Výběr bodu
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění bodu, který si chcete
prohlédnout.Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení výběru.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí detailní popis o vybraném bodě v některých
oknech. Většina bodů vyžaduje tři okna pro úplné zobrazení jejich
atributů. Následující okno ukazuje první okno pro digitální bod.
POZN.:
Na druhém řádku se může objevit další uživatelem definovaný text.
Htg_zone_pump_1
Stav
: ON
Provozní režim: AUTO
Záznam trendů : OFF
Zpět
Další
Pro pohyb na další stranu zvýrazněte Další a stiskněte klávesu Enter
(↵). Pro pohyb o stranu nazpět stiskněte Cancel (C). Pro návrat do
předešlé nabídky zvýrazněte Zpět, a stiskněte klávesu Enter (↵).
Druhý příklad okna:
Htg_zone_pump_1
Technická adresa
: 010205
Hodiny provozu
:
12736 h
Interval údržby
:
500 h
Hodin po údržbě
:
398 h
Zpět
Další
Třetí příklad okna:
Htg_zone_pump_1
Poslední změna : 15:36 07.06.1993
Počet cyklů
:
656
Blokovat alarm : NO
Zpět
Informace (nebo „atributy“), které se zobrazí v popisu bodu se mění v závislosti
od typu bodu, který jste vybrali (digitální, analogový bod nebo čítač). Více
informací o rozdílu v popisech bodů a jejich atributů se dozvíte v kapitole
„Funkce popisu datových bodů“ (strana 49).
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zpět a stiskněte klávesu
Enter (↵) pro návrat do nabídky se záznamem bodů (seřazených podle
uživatelské adresy). Jestliže jste skončili, opakovaně stiskněte klávesu Cancel
(C), dokud se nedostanete do hlavní nabídky.
Viz též ⇒
oddíl „Funkce popisu datových bodů“ (strana 49) pro informace o atributech.
oddíl „Výběr bodů podle šablony“ (strana 57) pro podrobnosti o hledání podle
šablony.
oddíl „Výběr bodů podle jejich typu“ (strana 58) pro podrobnosti o hledání podle
typu.
en2B0126-cz01r1001
26
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Přehled rozvrhů časových programů
Účel
Výběr funkce časový
program z hlavní nabídky
Zobrazí rozvrhy spuštění a zastavení časových programů. Přehled časových
programů (funkce dnešní program, denní program, týdenní program, roční program
a speciální dny) najdete v kapitole „Časové programy“ (strana 79).
1. V hlavní nabídce použijte klávesnic se šipkama pro přesun a zvýraznění
Časových programů. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení výběru.
VÝSL.:
Obrazovka Časové programy.uvádí seznam dostupných časových
programů.
Časové programy
Časový program 1
Ventil. Sys
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
POZN.:
Výběr časového programu
σ
ν
1
ν
τ
Není možné zobrazit všechny časové programy najednou na
obrazovce.
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu.Poté
stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Horní řádek na obrazovce je vybraný časový program. Následující
řádky závisí na typu časového programu.
Časové programy Časový program 1
Dnes
Denní program
Týdenní program
Roční program
Zvláštní dny
Volba možnosti časového programu
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby hledaného typu časového
programu (jako například DNES) a poté stiskněte Enter (↵)
Program
DNES
Denní
program
Týdenní
program
Roční
program
Zvláštní
dny
Zobrazuje seznam časů spuštění a vypnutí programu DNES.
Ukazuje nabídku pro zobrazení dat, vyzve vás, aby jste vybrali
požadovaný denní program a poté se zobrazí data
přidružených spínacích bodů.
Zobrazí denní programy přiřazené ke každému dni v týdnu
Vyžádá si počáteční den a potom zobrazí ke každému dni
v roku přiřazený denní program.
Zobrazí nabídku pro zobrazení dat a potom záznam denních
programů přiřazených ke speciálním dnům (prázdniny ) v roce
Více informací o typech časových programů se dozvíte, jestliže se podíváte
na oddíl „Časové programy“ (strana 79).
27
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
V horním řádku je zobrazen vybraný časový program. Následující
řádky ukazují záznam informací o časových programech, nebo jiné
nabídky, které závisí od vybraného typu časového programu.
4. Jestliže jste skončili, opakovaně stlačujte klávesu Cancel (C) do té doby, než se
zpětným postupem dostanete do hlavní nabídky.
Seznam stavu čítačů
Účel
Úroveň přístupu
Výběr čítačů z hlavní nabídky
Zobrazení informací o čítači pro datový bod
Musíte mít úroveň přístupu 1 nebo 3, aby jste mohli vykonat tuto úlohu
1. V hlavní nabídce použijte klávesnici se šipkami k přesunu a zvýraznění položky
Čítač. Stiskněte Enter (↵) Pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí dvě volby pro výpis dat čítače.
Čítače
Interval údržby
Všechny čítače
Výběr typu čítače
2.
Interval údržby
Zobrazí záznam digitálních bodů a počet hodin.
Všechny čítače
Zobrazí záznam analogových bodů a množství energetických
jednotek, které vyprodukoval každý z bodů.
Použijte klávesy šipek k přesunu a zvýrazněte typ čítače, který chcete vidět
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení výběru.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí seznam bodů čítačů.
Interval údržby
Supply_fan
Exhaust_fan
Burner
Htg._zone_pump
Cafe._hood
h
1267σ
1257ν
4761
736ν
123τ
POZNÁMKY:
1. Všechny čítače nemohou být zobrazeny současně na obrazovce.
2. Okno čítače se objeví s nepatrným rozdílem jako okno Interval
údržby, i když pracuje stejným způsobem.
Výběr bodu čítače
3. Použijte kláves šipek k přesunu a zvýraznění určitého čítače, který chcete vidět..
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení výběru.
VÝSL.:
en2B0126-cz01r1001
Na obrazovce se zobrazí detailní popis o vybrané bodě čítače.
28
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Interval údržby
: 1000 h
Supply fan
: 1267 h
Reset
: Ano/NE
Zpět
Interval údržby
Počet hodin, po které podstanice běží před tím, než
vygeneruje alarm údržby.
Uživatelská adresa
(Napájecí ventilátor)
Počet hodin bodu, které uplynuly od poslední údržby.
Název v tomto poli odpovídá názvu bodu čítače, který jste
vybrali.
Reset
POZN.:
Vynuluje bod čítače po vykonání údržby.
Na druhé řádce se může objevit další text pro bod definovaný
uživatelem.
Oddíl „Čítače“ popisuje více podrobností o čítačích.
4. Jestliže jste skončili, opakovaně stiskněte klávesu Cancel (C) pro návrat do
hlavní nabídky.
Žádost o záznam trendů
Účel
Volba průběhu měření
z hlavní nabídky
Žádost o záznam měření bodu a zobrazení informací v tabulce, nebo v grafu.
Všichni operátoři mohou vykonávat tuto úlohu.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Záznam
trendů Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí dvě volby k zobrazení záznamu měření.
Záznam trendů
Tabulka
Graf
Výběr možnosti formátu
zobrazení záznamu měření
2. Vyberte požadovanou volbu pro zobrazení záznamu měření.
— Tabulka je zvýrazněna jako výchozí volba. Stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
— Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Graf. Poté stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se okna se seznamem bodů, jejichž aktivita se ukládá do
záznamu trendů.
29
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Záznam trendů
Systém ventilace
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
Vytápění sever
σ
ν
1
ν
τ
POZNÁMKY:
1. Podstanice může zobrazit a ukládat data do seznamu pro nejvíce 20 bodů.
Paměť seznamu měření (zásobník) dokáže uložit posledních 200 změn stavu.
Pro analogové body se ukládá hodnota, jakmile se změní hodnota o určitou
míru Pro digitální body a body čítačů je ukládána každá změna stavu.
2. Všechny seznamy bodů mohou být najednou zobrazeny na obrazovce.
Volba bodu záznamu měření
en2B0126-cz01r1001
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu, jehož záznam
trendu chcete zobrazit. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
30
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Tabulka 6. Záznam trendu ve formě tabulky a grafu
VÝSL.:
Záznam trendu ve formě tabulky
Na obrazovce se zobrazí záznam
trendu pro výběr bodu ve formátu
tabulky.
Záznam trendů
16.07.93 17:45
16.07.93 08:30
15.07.93 18:30
15.07.93 13:30
15.07.93 12:00
Exhaust_fan
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
Zapnuto
Vypnuto
σ
ν
1
ν
τ
Záznam trendu ve formě grafu
VÝSL.: Na obrazovce se zobrazí graf.
σ
ν
1
ν
τ
26.6
%
18.9
ALARM
19.02.1993
16:40:00
C6993
Možnost pohybu v grafu dle následujících kláves:
První sloupec—Datum, kdy se změnil stav, nebo
hodnota vybraného bodu. Datum se
zobrazí v pořadí Den, Měsíc, Rok
(DD.MM.YY) kde DD=1-31, MM=1-12,
a YY= poslední dvě číslice roku
Druhý sloupec—Čas, kdy se změnil stav, nebo
hodnota vybraného bodu.Čas se zobrazuje
ve 24 hodinovém formátu. (HH.MM) kde
HH=00-23 a MM=00-59.
Třetí sloupec—Popis změny, která nastala.
Klávesa
Grafická Funkce
plus
Zvětšení grafu
minus
Zmenšení grafu.
leva nebo pravá
šipka
Posun grafu vlevo nebo vpravo
Enter (↵)
Přepne záznam měření
z grafického formátu do
tabulkového formátu
Můžete přidat další body do grafového záznamu
měření, pokud jsou oba body odlišného typu.
Například první bod je analogový bod a druhý bod
je digitální bod.
V grafu se zobrazeným prvním trendovým bodem,
stiskněte Cancel (C) k přepnutí nazpět do seznamu
bodů, jejichž aktivity jsou v seznamu trendů.
Stiskněte klávesy šipek nahoru, nebo dolů, aby jste
zvýraznili další bod, jehož záznam trendů chcete
vidět. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí záznam
trendů vybraných bodů v grafickém
formátu.
26.6
%
18.9
ALARM
19.02.1993
16:40:00
C6994
4. Stiskněte Cancel (C) pro návrat do seznamu bodů v zásobníku trendu. Po
dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat zpět a do hlavní nabídky.
31
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Informace o podstanici
Čtení hodin podstanice
Účel
Volba systémových hodin
z hlavní nabídky
Čtení času a datumu podstanice a počátku a ukončení letního času. Všichni
operátoři mohou vykonávat tento úkol.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémové hodiny. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí seznam dvou voleb pro zobrazení informací
o hodinách podstanice.
Systémové hodiny
Datum / Čas
Letní čas
Možnosti systémových hodin
2. Vyberte Datum / Čas pro zobrazení hodin podstanice nebo vyberte ‚Letní čas‘
pro zobrazení časů letního času, jak je uvedeno níže:
Tabulka 7. Čas a nastavení letního času
Datum/Čas
Datum / Čas je zvýrazněn jako výchozí. Stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Letní čas
Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění
volby Letní čas. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
Na obrazovce se zobrazí aktuální čas
a datum.
VÝSL.:
Systémové hodiny
Systémové hodiny
Datum:
23.07.1993
Čas
13:50
:
Na obrazovce se zobrazí data, které
podstanice aktuálně používá
k rozlišení zimního a letního času.
Letní čas,
zahájení: 25.03
ukončení: 30.09
Zpět
Zpět
3. Stiskněte Enter (↵) pro volbu Zpět (zvýrazněno jako výchozí).
VÝSL.:
Systémové hodiny se opět zobrazí.
4. Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Zobrazení konfiguračních dat podstanice
Účel
Úroveň přístupu
Zobrazení systémových údajů podstanice.
Všichni uživatelé mohou vykonávat tento úkol.
Výběr systémových dat
en2B0126-cz01r1001
32
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
z hlavní nabídky
KAŽDODENNÍ PROVOZ
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění položky
Systémové Data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje čtyři možné volby (v závislosti
na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Nastavení HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
Systémové informace Zobrazuje názvy projektu, aplikace, podstanice a číslo
verze systému.
HW-Interface
nastavení
Umožňuje přístup k nastavení konfigurace rozhraní hardware,
jako například přenosové rychlosti.
Flash EPROM
Celosběrnicový
přístup
Přístup k funkcím Flash EPROM. Tyto funkce obsahují
vymazání Flash EPROM a uložení dat aplikace z RAM paměti
do Flash EPROM. Bližší popis získáte v kapitole „Správa
pamětí Flash EPROM “ (strana 66)
Přístup k funkcím režimu Celosběrnicového přístupu. Tyto
funkce zahrnují:
•
Zobrazení záznamu všech právě aktivních zařízení na sběrnici
(podívejte se do kapitoly „Zobrazení zařízení na sběrnici,“
strana 101).
•
Inicializace vzdáleného přihlášení ke vzdálené podstanici
(podívejte se do kapitoly „Přihlášení ke vzdálené podstanici,“
strana 18).
•
Zobrazení celosběrnicových poruch ( podívejte se do kapitoly
„Zobrazení celosběrnicových alarmů,“ strana 22).
•
Povolení/Zákaz celosběrnicových poruch a symbolu poruchy
(podívejte se do kapitoly „Zapnutí/vypnutí režimu
celosběrnicového sledování alarmů a příznaku alarmu", strana
23)
2. Pro zobrazení více informací o podstanici, zvýrazněte Další a potom stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby. Následující obrazovka uvádí:
Systémové informace
Název projektu : APPL_4
Název aplikace : CONTROLLER_03
Náz. podstanice: CONTROLLER_03
Datum vypálení : 01.01.2000 14:30
Verze systému : V 2.04.01
Další
Název projektu
Název projektu je převzat z CARE.
Název aplikace
Název aktuálně zvolené aplikace v podstanici
Název
podstanice
Název systému podstanice.
Datum vypálení Datum vypálení aplikace po jejím uložení do paměti Flash
(před vypálením je zobrazeno '00.00.0000 00:00' starší
aplikace nic nezobrazují).
33
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Verze systému
Verze operačního systému
3. Pro zobrazení dalších informací o podstanici zvýrazněte Další a stiskněte
klávesu Enter (↵). Na displeji se zobrazí identifikační data nástroje.
Identifikační data nástroje
Název: CARE
Verze: 3.00.00
Jméno uživatele:
ID uživatele: xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxx
Zpět
Další
Název nástroje
Toto je název nástroje použitého k vytvoření aktuálně zvolené
aplikace.
Verze nástroje
Verze nástroje použitého k vytvoření aktuálně zvolené
aplikace.
Jméno uživatele Jméno uživatele, který vytvořil aktuálně zvolenou aplikaci.
ID uživatele
Číslo licence nástroje použitého k vytvoření aktuálně zvolené
aplikace.
4. Pro zobrazení dalších informací o podstanici, zvýrazněte Další a stiskněte
klávesu Enter (↵). Následující obrazovka uvádí údaje pro revizi souborů AMA a
ATX.
Revize provozní sekvence
Revize AMA:
Revize ATX:
1.16.1.12
1.16.1.12
Zpět
Tato obrazovka uvádí čísla revizí pro soubory AMA a ATX, které byly použity pro
vytvoření provozní sekvence. Před a za číslem revize AMA se objeví hvězdičky,
pokud byly soubory AMA nebo ADS změněny před kompilací. Hvězdičky se rovněž
zobrazí před a za číslem revize ATX, pokud byl soubor ATX před kompilaci
změněn. Volba ‚Zpět‘ je předem zvýrazněna pro návrat k předchozí obrazovce.
Potvrďte klávesou Enter.
en2B0126-cz01r1001
34
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Spouštění a konfigurace
Účel
Resetování podstanice
Pro spuštění podstanice a nastavení jejích hardwarových rozhraní.
1. Resetujte podstanici stisknutím čtvercového spínače resetování na modulu
CPU.
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí systémové informace a číslo verze. Jako
výchozí je zvýrazněna volba POKRAČOVAT.
HONEYWELL
E X C E L — 5000
produced in
SCHOENAICH GERMANY
SYSTEM VERSION : V2.03.00
CCONTIBN CONTINUE
2.
Stiskněte Enter (↵) pro volbu POKRAČOVAT.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚datum a čas.‘ Rovněž se zobrazí
informace, je-li umožněna komunikace modemem a velikost paměti
aplikace. Dále je uvedeno několik funkcí pro spouštění. Jako výchozí
je zvýrazněna volba Nastavení podstanice.
01.01.1999
Controller: 23
14:45
Modem Part: inactive
Applic. Mem. Size: 128 KB
Controller Setup
Application Selection
Data Point Wiring Check
Modem
Ukazuje, jestli je podstanici umožněna modemová
komunikace. Vypnutí modemové komunikace uvolní část
paměti. Zapnutí nebo vypnutí modemové komunikace se
provádí na poslední obrazovce.
Velikost paměti
aplikace
Nastavení
podstanice
Výběr
aplikace
Ukazuje velikost paměti rezervované pro aplikaci. Snížení
tohoto čísla uvolňuje část paměti. Velikost paměti aplikace lze
změnit na poslední obrazovce.
Přejde na obrazovku pro nastavení hardwarových rozhraní
podstanice.
Načte uživatelem vybraný aplikační program z paměti Flash
EPROM do paměti RAM nebo umožní stažení aplikačního
programu.
Kontrola zapojení
datových bodů Spustí testovací režim s výchozími datovými body, který
umožní jednoduchou kontrolu zapojení vstupů a výstupů.
Změna data/času/čísla podstanice
3. Chcete-li změnit datum, čas nebo číslo podstanice, použijte klávesy se šipkami
pro přesun a zvýraznění příslušné položky. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
První číslice, nejvíce vlevo, kterou můžete pozměnit, bliká.
4. Použijte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení číslice. Pokud je
číslice správně, použijte klávesy se šipkami pro přesun na další číslici. Opakujte
35
CZ2B-0126CZ01 R1000
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
tento postup, dokud nejsou všechny číslice správně. Stiskněte Enter (↵) pro
dokončení úpravy. Opakujte pro všechny další položky, které si přejete změnit.
Konfigurace hardwarového rozhraní
5. Z druhé obrazovky spouštěcí sekvence (uvedena výše) zvolte Nastavení
podstanice a stiskněte klávesu Enter (↵).
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka, která uvádí možnosti konfigurace
hardwarového rozhraní.
HW-Interface Configuration
σ
1
ν
C-Bus
Lon-Bus
B-Port
Obsah tohoto seznamu je závislý na konkrétní konfiguraci hardware podstanice.
6. Zvolte hardwarové rozhraní a stiskněte klávesu Enter (↵) pro pokračování.
C-Bus
Pokud je z okna ‚Nastavení hardware‘ zvolena položka C-Bus, objeví se na displeji
následující obrazovka:
C-Bus Configuration
Baudrate
:
Controller No.:
76800
23
BACK
7. Jako výchozí je zvýrazněna položka ‚Přen. rychlost.‘ Případně použijte klávesu
se šipkou dolů pro zvýraznění položky ‚Č. podstanice.‘ V obou případech po
stisknutí klávesy Enter (↵) pro volbu příslušné položky začne blikat jedna z
číslic. Použijte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení údaje, pak
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení zadání položky.
DŮLEŽITÉ
Pokud není nastaveno žádné číslo podstanice nebo pokud není zobrazené
číslo potvrzeno, podstanice se po spuštění nepřipojí ke sběrnici C-Bus.
8. Stiskněte klávesu šipku vpravo pro přesun a zvýraznění volby ZPĚT. Stiskněte
Enter (↵).
LON-Bus
Pokud je z okna ‚Nastavení hardware‘ zvolena položka LON-Bus (tj. síť
LONWORKS), objeví se na displeji následující obrazovka:
en2B0126-cz01r1001
36
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
LON-Bus Configuration
Contr. Neuron ID: ACF123BDE789
BACK
Číslo Neuron ID je jedinečné číslo přiřazené procesoru podstanice a není možné jej
měnit.
7.
Stiskněte Enter (↵) pro volbu ZPĚT.
B-Port
Pokud je z okna ‚Nastavení hardware‘ zvolena položka B-Port, objeví se na displeji
následující obrazovka, která dovoluje nastavit sériové rozhraní pro připojení
externích zařízení uživatele:
B-Port Configuration
Baudrate:
9600
BACK
7. Jako výchozí je zvýrazněna položka ‚Přen. rychlost.‘ Po stisknutí klávesy Enter
(↵) pro volbu této položky začne blikat jedna z číslic. Použijte klávesy plus a
mínus pro zvýšení nebo snížení údaje, pak stiskněte klávesu Enter (↵) pro
dokončení zadání položky. Položka ‚Přen. rychlost‘ pak bude opět zvýrazněna.
8. Stiskněte klávesu šipku vpravo pro přesun a zvýraznění volby ZPĚT. Stiskněte
Enter (↵).
Modem a vzdálená paměť trendů
Pokud je z okna ‚Nastavení hardware‘ zvolena položka ‚Modem,‘ objeví se na
displeji následující obrazovka:
Modem Configuration
Configure Modem Interface
Enable Remote Trend Buffer
Configure Remote Trend Buffer
Disable Remote Trend Buffer
Nastavení rozhraní
modemu
je vždy zobrazeno, umožňuje nastavit sériové rozhraní použité
pro externí modemy. (zvýrazněno jako výchozí).
Zapnout/Vypnout
dálkový záznam
trendů
„Zapnout“ se zobrazí, pokud je záznam aktuálně vypnut.
„Vypnout“ se zobrazí, pokud je záznam aktuálně zapnut.
Nastavení
dálkového záznamu
37
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
trendů
Zobrazí se pouze tehdy, je-li záznam trendů aktuálně zapnut a
umožňuje ukládání do volné aplikační paměti určené pro
vzdálený záznam trendů.
7. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění položky, pak stiskněte klávesu
Enter (↵) pro volbu položky.
Konfigurace rozhraní modemu
Je-li zvoleno Nastavení rozhraní modemu, objeví se následující obrazovka:
Modem Configuration
Baudrate:
9600
GSM PIN : ********
Reset Modem
Rychlost
Zadejte přenosovou rychlost modemového rozhraní.
GSM PIN
Zadejte heslo umožňující komunikaci přes GSM.
Reset modemu
Vrátí se k výchozím nastavením výrobce modemu, vymaže
veškerá nastavení modemu uživatelem. Více informací viz
„Vzdálená komunikace“ (strana 73).
8. Pokud je třeba, změňte přenosovou rychlost modemu nebo kód GSM PIN.
Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky, stiskněte Enter
(↵) pro výběr položky, použijte klávesy plus a mínus ke zvýšení nebo snížení
hodnoty, pak stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení zadání položky.
Při zadávání položky ‚GSM PIN‘:
Stiskněte Enter (↵) pro volbu položky. První číslice položky, nejvíce vlevo,
začne blikat.
Stiskněte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení číslice.
Stiskněte šipku vpravo pro přesun na další číslici.
Po dokončení stiskněte Enter (↵) ještě jednou pro potvrzení PIN.
POZN.:
Kód PIN musí být při vyplnění zarovnán vpravo.
DŮLEŽITÉ:
Při komunikaci přes GSM musí být MODEM zapnut a přenosová rychlost
modemu musí být nastavena na 9600.
Pro odeslání příkazu resetování na modem, aby se obnovila jeho výchozí
nastavení výrobce, použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Reset
modemu, a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
9. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby ZPĚT a stiskněte klávesu
Enter (↵) pro návrat.
Zapnutí/vypnutí vzdálené paměti trendů
Pokud je vybrána volba ‚Zapnout dálkový záznam trendů‘ nebo ‚Vypnout dálkový
záznam trendů,‘ objeví se na displeji následující obrazovka:
en2B0126-cz01r1001
38
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Please be patient,
while firmware restarts
VÝSL.:
Pokud je zvolena funkce ‚Zapnout dálkový záznam trendů‘ nebo
‚Vypnout dálkový záznam trendů,‘ podstanice se restartuje s novým
nastavením paměti.
Konfigurace vzdálené paměti trendů
Pokud je vybrána volba ‚Nastavení dálkového záznamu trendů,‘ objeví se na
displeji následující obrazovka:
Modem Configuration
Application Memory Size:
128 Kbytes
Remote Trend Buffer
104 Entries
BACK
Tato obrazovka je použita pro zvětšení nebo zmenšení velikosti zásobníku
vzdálené paměti trendů. Počet položek (vzorků trendů), které lze uložit do
zásobníku pro centrálu budovy (Remote Building Central A) je určeno výpočtem
založeným na velikosti paměti aplikace zadané na této obrazovce. Tento výpočet je
následující: Hodnota na této obrazovce je odečtena od celkové velikosti paměti
aplikace, zbývající číslo, v kilobajtech, určuje množství paměti dostupné pro
nastavitelný zásobník paměti trendů.
TOTAL APPLICATION MEMORY
REMOTE TREND BUFFER
UNUSED APPLICATION MEMORY
e.g. 58 KBYTES
58 KBYTES
= 1263 ADDITIONAL TREND SAMPLES
128
KBYTES
APPLICATION
e.g. 70 KBYTES
+ 104 TREND SAMPLES (DEFAULT)
= 1367 T0TAL TREND SAMPLES
Obr. 13. Příklad nastavitelného zásobníku paměti trendů.
Výchozí hodnota pro Velikost paměti aplikace je celková velikost paměti zjištěná
podstanicí. Výchozí počet položek v zásobníku trendů je 104.
Maximální počet vzorků trendů je zobrazen po zadání hodnoty pro Velikost paměti
aplikace. Úplný popis této funkce podstanice naleznete v příručce Popis software
Excel 100/500/600, EN0B-092.
POZN.:
Minimální Velikost paměti aplikace je 38 kilobajtů.
7. Pro zvětšení velikosti zásobníku zadejte novou (nižší) hodnotu pro Velikost
paměti aplikace pomocí kláves se šipkami a potvrzením klávesou Enter.
Podstanice provede výpočet a pak zobrazí nový počet položek neb vzorků,
které může uložit zásobník paměti vzdálených trendů. Pak se na dolním okraji
obrazovky zobrazí zvýrazněná volba RESTART.
39
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Modem Configuration
Application Memory Size:
58 Kbytes
Remote Trend Buffer:
1360 Entries
RESTART
8. Stiskněte Enter (↵) pro restartování podstanice.
DŮLEŽITÉ:
Pokud velikost stahované aplikace převýší Velikost paměti aplikace
uvedenou na této obrazovce, objeví se chybové hlášení a stahování
nebude provedeno.
POZN.: Firmware V2.03.01 nebo pozdější a CARE V2.02.00 nebo pozdější
umožňují spustit RACL částečně z paměti Flash EPROM. Tím je výpočet
paměti aplikace porovnáván odlišně od starších verzí. To je třeba vzít
v úvahu během spouštění, při zadávání velikosti paměti aplikace.
1.
CARE V2.02.00 nebo pozdější:
Maximální velikost aplikace je 128 Kbytes (128 kilobajtů paměti Flash).
Zadejte velikost aplikace vypočtenou programem CARE.
2.
CARE verze V2.02.00 bez modemu:
Maximální velikost aplikace vypočtená starší verzí programu CARE je
113 kilobajtů, protože celá aplikace včetně modulu RACL běží
z paměti RAM. Podstanice nebude pracovat, pokud je aplikace větší.
Pokud vaše aplikace vyžaduje více než 113 kilobajtů, musíte použít
CARE alespoň verze V2.02.00.
Aplikace větší než 113 kilobajtů bez modemu nebudou pracovat
z paměti Flash po stažení firmware OS V2.03.01, pokud byly
připraveny programem CARE verze před V2.02.00.
3.
CARE verze před V2.02.00 s modemem:
Maximální velikost aplikace vypočtená starší verzí programu CARE je
100 kilobajtů. Podstanice nebude pracovat, pokud je aplikace větší.
Pro výpočet paměti zásobníku trendů potřebujete dalších 28 kilobajtů
nad velikost aplikace vypočtenou starší verzí programu CARE, např.
CARE V2.02.xx vypočte 98 kilobajtů, takže vy musíte zadat
126 kilobajtů (98 + 28 kilobajtů) na ovládacím panelu MMI podstanice.
Pokud vaše aplikace vyžaduje více než 113 kilobajtů, musíte použít
CARE alespoň verze V2.02.00.
Důrazně doporučujeme použití programu CARE V2.02.00 nebo
pozdější, pokud používáte komunikaci modemem. To vám dovolí
spouštět aplikace s velikostí až 128 kilobajtů (128 kilobajtů paměti
Flash).
Aplikace větší než 100 kilobajtů s modemem nebudou pracovat
z paměti Flash po stažení firmware OS V2.03.01, pokud byly
připraveny programem CARE verze před V2.02.00.
Volba aplikace
Kroky 1 a 2 sekvence spouštění vyvolají následující obrazovku:
01.01.1999
Controller: 23
14:45
Modem Part: inactive
Applic. Mem. Size: 128 KB
Controller Setup
Application Selection
Data Point Wiring Check
en2B0126-cz01r1001
40
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Výběr aplikace a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Objeví se první obrazovka ‚Výběr aplikace‘.
Application Selection
Select FLASH Application
Request Download
POZN.:
Výběr aplikačního programu
Volba ‚Výběr aplikace FLASH‘ se zobrazuje pouze v případech, kdy
je v paměti Flash EPROM načtena alespoň jedna aplikace.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Výběr aplikace FLASH a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Okno displeje zobrazí seznam aplikačních programů v paměti Flash
EPROM s jejich datem a časem vypálení.
Please choose Fixed Application
APPL_1
23.05.95 10:43
APPL_2
17.03.96 17:02
APPL_3
11.11.97 23:00
APPL_4_NAME_ZU_LA 26.03.98 20:30
APPL_5
08.08.98 14.26
POZN.:
Načtení aplikace z Flash EPROM
σ
ν
1
ν
τ
Paměť Flash EPROM může ukládat více než jednu řídící paměť
aplikace. Pokud mají dva nebo více programů stejný název, zobrazí
se naposledy uložená aplikace na konci seznamu aplikačních
programů.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného aplikačního
program a pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Aplikační program v paměti Flash EPROM se načte do paměti RAM a
okno displeje zobrazí hlavní nabídku (úroveň přístupu 1).
CONTROLLER_07
Init
Password
Time Programmes
Data Points
18:16
15.12.1994
Alarms
Trend Buffer
System Clock
System Data
Vyžádání stažení
Nové aplikace lze stáhnout do paměti Flash podstanice přes sběrnici C-Bus nebo
přes B-port. Podstanice si musí vyžádat stažení od zařízení, které může data
poskytnout. Tuto funkci lze nalézt na první obrazovce ‚Výběr aplikace‘.
41
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Application Selection
Select FLASH Application
Request Download
POZN.:
Vyžádání stažení
Volba Výběr aplikace FLASH se zobrazuje pouze v případech, kdy
je v paměti Flash EPROM načtena alespoň jedna aplikace.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Vyžádat stažení a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Objeví se následující obrazovka.
Please Execute Download
POZN.:
Po stažení aplikace podstanice zkontroluje ID uživatele programu
CARE, aplikace se nespustí, pokud ID uživatele bude neplatné. Bude
vygenerován alarm „Neplatné ID uživatele (platí pro CARE 3.00.00 a
novější).
Kontrola zapojení datového bodu
Účel
Pro usnadnění kontroly a hledání závad systém dovoluje ručně nastavovat výstupy
a ověřovat vstupy.
Kroky 1 a 2 sekvence spouštění vyvolají následující obrazovku:
01.01.1999
Controller: 23
14:45
Modem Part: inactive
Applic. Mem. Size: 128 KB
Controller Setup
Application Selection
Data Point Wiring Check
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Kontrola zapojení
datových bodů a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Objeví se první obrazovka ‚Kontrola zapojení datových bodů.‘
Data Point Wiring Check
Default Data Points
DIO Module Assignment
POZN.:
en2B0126-cz01r1001
Volba Přiřazení modulů DIO se zobrazí pouze tehdy, je-li k dispozici
rozhraní LonMark™.
42
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Výchozí datové body
Účel
Pro nastavení testovacího režimu s výchozími uživatelskými adresami pro každý
fyzický vstup a výstup.
Volba výchozích datových bodů
4. Na obrazovce ‚Kontrola zapojení datových bodů‘ výše zvolte Výchozí datové
body a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Objeví se následující obrazovka s dalšími volbami.
Default Data Points
Display Data Points
Alarm History
BACK
Záznam alarmů Zobrazí aktuální alarmy.
Zobrazit
datové body
Zobrazí datové body odpovídající typu bodu.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zobrazit datové body a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam výchozích datových bodů.
Default Data Points
AI0101
AI0102
AI0103
AI0104
AI0105
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
σ
ν
1
ν
τ
Výchozí uživatelské adresy jsou kódovány s odpovídajícími fyzickými vstupy a
výstupy následujícím způsobem:
AI0101
— Analogový vstup, deska 1, vstup 1
AO0201
— Analogový výstup, deska 2, výstup 1
DI0301
— Digitální vstup, deska 3, vstup 1
DO0401
— Digitální výstup, deska 4, výstup 1
3P0101
— Výstup motoru, deska 1, výstup 1
Pro všechny datové body jsou zobrazeny hodnoty (0/1 pro digitální body), hodnoty
jsou na displeji obnovovány vždy při jejich změně. Datové body vztahující se
k distribuovaným V/V modulům se zobrazují stejným způsobem, kde je místo čísla
desky číslo modulu.
Ručně nastavené výstupy
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného výstupu a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zvolený výstupní datový bod je zobrazen společně se svým stavem
nebo hodnotou:
AO0101
STATE/VALUE:
0.0 %
BACK
43
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
7. Zvolte ‚STAV/HODNOTA‘ a stiskněte klávesu Enter (↵) pro změnu hodnoty.
Případně zvolte ZPĚT pro návrat na seznam datových bodů.
Zobrazení alarmů
8. Pro zobrazení seznamu alarmů, vyberte Záznam alarmů na obrazovce
‚Zobrazení datových bodů/Záznam alarmů‘ (krok 4 výše).
VÝSL.:
Je zobrazen zásobník alarmů, který uvádí všechny systémové alarmy
a všechny změny stavů vstupů: Alarmy jsou generovány pro změny
stavů nebo hodnot vstupů, zobrazení umožňuje zavření a otevření
vstupů na spínačích nebo snímačích a následnou kontrolu zásobníků
alarmů, čímž je možné ověřit zapojení datových bodů.
17.09.98
17.09.98
17.09.98
17.09.98
17.09.98
17.09.98
16:35
16:34
16:32
16:30
16:28
16:30
σ
ν
1
ν
ν
τ
AI0101
AI0101
AI0102
AI0102
AI0103
AI0104
9. Pro zobrazení alarmu přesuňte kurzor na příslušnou výchozí uživatelskou
adresu pomocí kláves se šipkami. Potvrďte klávesou Enter. Objeví se
následující obrazovka uvádějící datum, čas, uživatelskou adresu, hodnotu
datového bodu a text alarmu:
!!! ALARM !!!
16:35:31
AI0101
Alarm
17.09.98
0.0
BACK
WITH
C-BUTTON
Stiskněte Cancel (C) pro návrat na předchozí obrazovku (seznam uživatelských
adres).
DŮLEŽITÉ
Po použití testovacích funkcí resetujte podstanici, aby byl vymazán
zásobník alarmů.
Přiřazení distribuovaných V/V modulů
Účel
Pro přiřazení distribuovaných V/V modulů (DIO), kde je více než jedna podstanice
Excel 500 na síti LONWORKS.
POZN.: Pokud je jen jedna podstanice Excel 500 na síti LONWORKS, jsou
distribuované V/V moduly přiřazeny automaticky.
DŮLEŽITÉ
Pro provedení přiřazení distribuovaného modulu musí být modul
distribuovaných vstupů a výstupů vybaven firmwarem XFL5xxB 2.xx nebo
pozdějším.
Přiřazení modulu DIO
4. Na obrazovce ‚Kontrola zapojení datových bodů‘ uvedené výše (krok 3) použijte
klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Přiřazení modulu DIO a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
POZN.:
VÝSL.:
en2B0126-cz01r1001
Volba Přiřazení modulu DIO se zobrazuje pouze tehdy, je-li
dostupné rozhraní LonMark™.
Objeví se následující obrazovka s dalšími volbami.
44
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
DIO Module Assignment
Use existent Assignment
Create new Assignment
Obě volby vedou ke stejné masce, která je uvedena níže, ale s různými akcemi
v pozadí:
Použít stávající
přiřazení
Zobrazí aktuální přiřazení distribuovaných modulů V/V. Tato
volba se zobrazí jen tehdy, je-li již alespoň jeden distribuovaný
modul V/V přiřazen. Tato volba je rovněž používána pro
opětovnou aktivaci deaktivovaných přiřazení.
Vytvořit nové
přiřazení
Použití stávajícího přiřazení
Zobrazí prázdný seznam bez žádných přiřazení
distribuovaných modulů V/V. Stávající přiřazení
distribuovaných modulů V/V budou vymazána.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Použít stávající přiřazení
a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam přiřazení modulu DIO na síti
LONWORKS (až 16, podle adres zvolených na hexadecimálních
přepínačích adres na modulech). Tato obrazovka je zobrazena rovněž
po provedení volby ‚Vytvořit nové přiřazení,‘ ale se všemi adresami
nepřiřazenými.
DIO Module Assignment
02
03
04
05
?
XLF521
XFL524
0001FC234088
<Unassigned>
<Unassigned>
0001FC234062
σ
1
ν
τ
Přiřazené moduly mají vedle sebe zobrazen svůj typ modulu a číslo Neuron ID.
Zvláštní znaky indikují stav modulu odpovídající následujícímu klíči:
!
Vykřičník indikuje, že tento modul byl dříve přiřazen k této podstanici
programem CARE, ale nyní jej používá jiná podstanice.
-
Symbol mínus označuje modul, který již byl přiřazen, ale ještě nebyl ověřen pro
provoz. Toto je výchozí stav po přiřazení.
?
Otazník indikuje modul, který je přiřazen, ale není dostupný nebo nebyl během
ověřování nalezen.
Pokud není vedle názvu modulu žádný zvláštní znak, znamená to, že je modul
správně přiřazen a ověřen pro provoz.
6. Pro změnu přiřazení zvolte příslušný řádek (adresu modulu) pomocí kláves se
šipkami pro přesun a zvýraznění, pak stiskněte Enter (↵). Lze provést rovněž
s již přiřazeným modulem.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam typů distribuovaných modulů.
45
en2B0126-cz01r1001
KAŽDODENNÍ PROVOZ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
DIO Module Assignment
Address: 04
None
XFL521
XFL522
XFL523
σ
1
ν
τ
7. Zvolte typ modulu nebo Žádný pro vymazání přiřazení modulu pomocí kláves
se šipkami pro posun a zvýraznění, pak stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Pokud je zvoleno Žádný, na displeji se zobrazí seznam z předchozí
obrazovky s tímto modulem (zde 04) označeným jako
„<Nepřiřazeno>“. Typ modulu a číslo Neuron ID jsou vymazány.
Pokud je zvolen určitý typ, je zobrazeno dočasné hlášení, zatímco
podstanice hledá na síti LONWORKS všechny moduly se specifickou
adresou modulu a typem modulu.
Please be patient, while
DIO Modules will be searched
Po krátké chvíli je zobrazena další obrazovka. V okně displeje se
zobrazí seznam všech modul stejného typu a stejné adresy. Hledání
lze přerušit stiskem kláves Cancel (C).
DIO Module Assignment
Address: 04
Unassign
!
XFL522
0001FC234088
XFL522
0001FC334056
*
XFL522
0001FC234062
σ
1
ν
τ
Zvláštní znaky indikují stav modulu odpovídající následujícímu klíči:
!
Vykřičník indikuje, že tento modul byl dříve přiřazen k této podstanici
programem CARE, ale nyní jej používá jiná podstanice.
*
Hvězdička indikuje, že modul je již používán jinou podstanicí. Je zobrazen,
protože typ a adresa modulu odpovídají.
Prázdné pole indikuje, že modul je volný a že jej lze použít pro přiřazení.
8. Vyberte modul, pomocí kláves se šipkami přesuňte kurzor a zvýrazněte jej, pak
stiskněte klávesu Enter (↵).
VÝSL.:
Přiřazení je akceptováno a znovu se zobrazí obrazovka ‚Přiřazení
modulu DIO‘.
DIO Module Assignment
02
03
04
05
en2B0126-cz01r1001
?
XLF521
-
XFL522
XFL524
46
0001FC234088
<Unassigned>
0001FC234088
0001FC234062
σ
1
ν
τ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
KAŽDODENNÍ PROVOZ
Pro výběr modulu lze použít i druhou metodu. Je-li zobrazeno obrazovka s typy
distribuovaných V/V modulů (výsledek kroku 6) nebo obrazovka s nalezenými
distribuovanými V/V moduly, stiskněte servisní spínač LONWORKS na vybíraném
modulu.
VÝSL.:
Pokud je stisknut servisní spínač LONWORKS, objeví se následující
obrazovka:
DIO Module Assignment
Module
: 04 XFL522
Neuron ID: 0001FC234088
ASSIGN
9. PŘIŘADIT je zvýrazněno jako výchozí. Stiskněte Enter (↵) pro potvrzení
přiřazení nebo stiskněte Cancel (C) pro návrat na předchozí obrazovku.
VÝSL.:
Pokud je přiřazení potvrzeno, znovu se zobrazí první obrazovka
‚Přiřazení modulu DIO‘.
DIO Module Assignment
02
03
04
05
?
XLF521
-
XFL522
XFL524
0001FC234088
<Unassigned>
0001FC234088
0001FC234062
σ
1
ν
τ
DŮLEŽITÉ
Přiřazení distribuovaných V/V modul (DIO) provedená v testovacím režimu
jsou uložena do paměti Flash.
Po načtení aplikace navržené pro použití s distribuovanými V/V moduly
jsou tato přiřazení automaticky použita pro aktualizaci přiřazení v aplikaci,
ale pouze tehdy, pokud odpovídá adresa a typ modulu. Tuto aktualizaci lze
zablokovat restartování podstanice čtvercovým tlačítkem pro resetování na
modulu CPU – přiřazení provedená v testovací režimu jsou deaktivována a
nejsou použita k aktualizaci přiřazení v aplikaci.
Pro reaktivaci již deaktivovaných přiřazení užijte volbu ‚Použít existující
přiřazení‘ na obrazovce ‚Přiřazení modulu DIO,‘ jak je uvedeno výše. Pak je
provedena aktualizace přiřazení v načtené aplikaci.
Při každé změně přiřazení pro načtenou aplikaci uživatelem, by měla být
aplikace uložena do paměti Flash, aby byly tyto změny uloženy a zajištěna
jejich dostupnost po restartování podstanice. To se týká rovněž testovacího
režimu během spouštění.
47
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
ABECEDNÍ SEZNAM PŘÍKAZŮ
Tato kapitola vysvětluje postupy, které neprovádíte pravidelně. Tyto postupy jsou
seřazeny abecedně, aby jste je mohli snadno nalézt, když je budete potřebovat.
Zde jsou zpracovány následující postupy:
►
Funkce popisu datových bodů
►
Přiřazení distribuovaných V/V modulů
►
Správa paměti Flash EPROM a RAM
►
Modifikace GSM PIN
►
Parametry
►
Hesla
►
Vzdálená komunikace
►
Systémové hodiny
►
Práce se šablonami
►
Testovací funkce
►
Časové programy
►
Čítače
►
Zobrazení zařízení na sběrnici
►
Zobrazení vzdáleného záznamu trendů
Funkce popisu datových bodů
Definice
Body a datové body
Účel
Popis bodu definuje atributy pro body. Atributy jsou popisné informace pro bod a
závisí na typu bodu. Například analogový bod má limity horního a dolního varování
a poruchy, zatímco digitální bod má limity stanovené dobou běhu.
XI581/2 používá body jako „ datové body“ Tento dokument používá termín „bod“
,kromě toho,když jsou „datové body“ použité v XI581/2 na obrazovce. Literatura
k systému EXCEL 5000™ používá termín bod.Tyto termíny mají stejný význam.
Tato kapitola popisuje,jak se dostat k funkcím Popisu datových bodů a volby v jejich
nabídce. Dále jsou podkapitoly, které to blíže objasňují:
• Obrazovka, která se zobrazí poté, co jste vybrali určitý bod za pomoci
uživatelské adresy.
• Výběr bodu a modifikace za pomoci volby ‚Uživatelské adresy‘.
• Výběr bodu a modifikace za pomoci volby ‚Hledání šablonou‘
• Výběr bodu a modifikace za pomocí volby ‚Výběr typu‘.
• Volba 'Ruční operace‘ (pouze z ručního do automatického)
• Volba ‚Provozní hodiny‘ (pouze výpis)
• Volba 'Body v trendem‘ (pouze zákaz trendů)
• Volba Blokování alarmu' (pouze odblokování)
Postup
V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění volby Datové
body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚Datové body‘. Jako výchozí je
zvýrazněná Uživatelská adresa.
Datové body
Uživ. adresa
Ruční provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
49
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Položky ‚Přidat šablonu‘ ‚Smazat šablonu‘ a ‚Změnit šablonu‘ se
nezobrazí operátorovi s úrovní přístupu 1 a položka ‚Vyhledat
šablonu‘ se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou nějaké uživatelské
šablony nadefinované. Jestliže nejsou nadefinované žádné
uživatelské šablony, zobrazí se pouze položka. ‘Přidat šablonu‘ pro
uživatele na vyšších úrovních.
Následuje popis jednotlivých položek nabídky.
Uživ. adresa
Tato volba poskytuje seznam všech možných bodů, které
můžete vybrat, aby se vám zobrazil popis bodu a modifikovat
atributy bodu. Příklad:
Uživatelská adresa
Exhaust_fan
1
Hall_main_lights On
Main_water_meter 000
Conf_room_temp
23
m3
°C
σ
ν
1
ν
τ
Můžete vybrat jeden z těchto bodů na zobrazení a
modifikování atributů. Detailní informace najdete v kapitole
„Výběr bodů podle uživatelských adres“ (strana 56).
Následující volby poskytují specifické funkce na modifikování,
které není možné vykonat bez funkce Uživatelská adresa.
Manuální provoz
Provozní hodiny
Body s trendem
Blokování alarmu
Tyto volby poskytují seznam bodů, které odpovídají dané
volbě. Například, jestliže zvolíte ‚Provozní hodiny‘, zobrazí se
všechny body, které mají povolené počítání hodin provozu,
s příslušným počtem hodin provozu. Příklad:
Provozní hodiny
Supply fan
Exhaust fan
Burner
Htg. zone pump
Cafe. hood
1267
1257
476
736
123
σ
ν
1
ν
τ
Každá obrazovka má odlišnou obrazovku se specifickými
funkcemi. Podrobné informace najdete v příslušných
kapitolách:
Manuální
Provoz
Změna z manuálního provozu na automatický.
Provozní
hodiny
Záznam hodin provozu.
Body v trendu
Zákaz zapisování změn bodu do záznamu trendu.
Blokování poruch (Od)blokování ohlašování poruch bodu.
Vykonání jiných změn (například změna z automatického
režimu do manuálního), vyberte pomocí voleb výběru bodu
en2B0126-cz01r1001
50
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
přes uživatelskou adresu, vyhledávání za pomoci uživatelské
šablony, nebo vyhledávání pomocí typu.
Volba Výběr typů vám poskytne seznam typů bodů:
Analogový vstup
Analogový výstup
Digitální vstup
Digitální výstup
Čítač
Pseudo-čítač
Pseudo-analogový
Pseudo-digitální
Globální analog.
Globální digit.
Pružný bod
Vše
Můžete si vybrat typ bodů, které chcete vidět. Zobrazí se vám
všechny body patřící k příslušnému typu souboru. Příklad:
Analogový vstup
Cafe_room_temp
Conf_room_temp
Conf_room_RH
Hallway_temp
Reception_temp
23
23
10.0
23
23
°C
°C
RH
°C
°C
σ
ν
1
ν
τ
Můžete si vybrat jeden z těchto bodů na obrazovce a
modifikovat jeho atributy (stejně jako pro volbu ‚Uživatelská
adresa‘).Více informací naleznete v kapitole „Výběr bodů
podle jejich typu“ (strana 58).
Položky ‚Přidat šablonu ‚ 'Smazat šablonu ' a 'Změnit šablonu‘ poskytují funkce
pro vytvoření nových uživatelských šablon, jejich vymazání nebo úpravy
existujících šablon. Více detailních informací najdete v kapitole „Práce se
šablonami“ (strana 75).
Volba 'Vyhledávání šablon‘ poskytuje seznam uživatelských šablon, které určují
podskupinu bodů. Příklad okna pro funkci 'Vyhledávání šablon‘:
Hledat šablonu:
*
*RLT*
*HSG*
*KAE*
*NT*
σ
ν
1
ν
τ
Můžete si vybrat jednu z těchto uživatelských šablon a potom
se vám zobrazí všechny body, které tvoří podskupinu
vyhovující uživatelské šabloně. Poté můžete vybrat bod a
zobrazit / modifikovat jeho atributy (to stejné jako při volbě
Uživatelská adresa). Podrobnosti naleznete v kapitole „Výběr
bodů podle šablony“ (strana 57).
V kapitole „Práce se šablonami“ (strana 75) naleznete definici
šablon a postupy jejich přidávání, změn a mazání.
Okna zobrazení datových bodů
Popis
Typický popis bodu používá dvě až tři obrazovky XI581/2 pro výpis všech atributů
bodu. Funkce Další a Zpět vám umožňují pohybovat se z jedné obrazovky na
druhou.
51
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Následující příklad ilustruje typický popis bodu pro digitální bod, analogový bod a
počítačový bod. Tabulka 1 popisuje různé atributy v popise. Aktuálně zobrazené
atributy bodu závisí na typu bodu, jak je nadefinován v aplikačním programu. Více
informací o různých typech bodů a atributů bodů se dozvíte v Uživatelské příručce
Excel CARE (v kapitole „Editory“).
POZN.: Další uživatelem definovaný text se může objevit na řádku pod
uživatelskou adresou.
Popis digitálního bodu
Htg_zone_pump_1
Stav
:
Provozní režim:
Záznam trendu :
On
AUTO
OFF
Zpět
Další
Htg_zone_pump_1
Technická adresa
: 010205
Provozní hodiny
:
12736 h
Interval údržby
:
500 h
Hodin po revizi
:
500 h
Zpět
Další
Htg_zone_pump_1
Rozpínací
: Ano
Poslední změna : 15:36 19.07.1993
Počet cyklů
:
656
Potlačen alarm : NE
Zpět
POPIS ANALOGOVÉHO VSTUPNÍHO BODU
Conf_Rm_Setpt
Hodnota
: 70 F
Provozní režim: AUTO
Zpět
Další
Conf_Rm_Setpt
Technická Adresa : 010306
St. alarmu změněn: 16:23 23.07.1993
Potlačen alarm
: NO
Zpět
Další
Nízká h. alarmu
:
Nízká h. varování :
Vysoká h. alarmu :
Vysoká h. varování:
Hystereze alarmu :
Další
en2B0126-cz01r1001
52
60.0 F
54.0 F
74.0 F
80.0 F
1.0 F
Zpět
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Conf_Rm_Setpt
Posun snímače
:
Záznam trendu
:
Hystereze trendu :
Cyklus trendu
:
0.0 F
OFF
1.0 Pct
0 min
Zpět
Technické jednotky, které se zobrazují v příkladě jsou stupně Fahrenheita. Jestliže
je bod naprogramovaný v metrických technických jednotkách, zobrazí se metrické
jednotky.
53
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
POPIS BODU ČÍTAČE
Main_water_meter
Hodnota
: 37530 m3
Provozní režim : AUTO
Záznam trendu : On
Zpět
Další
Main_water_meter
Technická Adresa
Limit intervalu
Potlačení alarmu
en2B0126-cz01r1001
54
: 010603
: 1000 m3
: No
Zpět
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Tabulka8. Popis typických atributů bodu.
Typické Atributy
Popis
Uživatelská adresa Popisné jméno pro bod. Uživatelská adresa může popisovat typ bodu
a/nebo jeho fyzické umístění.
Stav
Aktuální stav bodu, například, OFF nebo ON. Jen pro digitální body.
Hodnota
Hodnota bodu, jako například teplota. Pouze pro analogové body a body
čítače.
Provozní režim
Hovoří o tom, je-li bod v manuálním, nebo automatickém režimu.
Trvání impulsu
Velikost nejmenší měřitelné jednotky, která je posílána z bodu do
podstanice. Pouze pro čítačové body.
Vstup do trendu
Hovoří, zda má, nebo nemá být bod zapsaný do trendu(například kolikrát
byl bod zapnutý a vypnutý).
Technická adresa
Numerická adresa bodu., která odpovídá vstupu nebo výstupu na desce, kde
je signál připojen.
Hodiny provozu
Počet hodin, které bod běží od posledního vymazání počítadla. Pouze pro
digitální body.
Změna stavu
alarmu
Hraniční hodnota
Čas a datum, kdy naposledy vydala podstanice poruchové hlášení pro tento
bod.
Jak často má být prováděna údržba bodu (v měřených jednotkách). Pouze
pro čítačové body.
Interval údržby
Jak často (v hodinách) má být prováděna údržba bodu. Pouze pro digitální
body.
Počet hodin od poslední údržby. Pouze pro digitální body.
Čas od poslední
údržby
Poslední změna
Čas a datum, kdy nastala poslední změna stavu bodu (kdy se naposledy
změnil z ON nebo OFF). Pouze pro digitální body.
Cyklus počítání
Počet zapnutí OFF nebo ON od poslední údržby. Pouze pro digitální body.
Potlačení alarmu
Jestli má podstanice ohlásit poruchy generované pro tento bod. Jestliže bod
není ohlášen, podstanice už více nečte vstup bodu resp. nastaví jeho výstup.
Limitované hodnoty bodu. Jestliže bod překročí tyto hodnoty, podstanice
generuje alarm bodu.
Nízký a vysoký
limit pro varování
a alarm
Čas pro Otevření,
čas pro Zavření
Posun snímače
Hystereze trendu
Cyklus trendu
Hystereze alarmu
Spínací / rozpínací
Viz též ⇒
Čas (v sekundách) pro analogový výstup, za který se otevře, nebo zavře.
Pouze pro analogové výstupové body a trojstavové výstupné body.
Hodnota posunu, kterou software přidává pro seřízení hodnoty body. Pouze
pro analogové body.
Hodnota datového bodu se musí změnit negativně nebo pozitivně, aby byla
tato změna zapsána do paměti trendů.
Nenulová hodnota pro časový základ záznamu trendů. Hodnota je
zapisována v intervalu určeném nastavení Cyklu trendu (maximálně 1440
minut).
Změna musí překročit tuto minimální hodnotu, aby byl vygenerován alarm.
Definuje vztah mezi fyzickým signálem datového bodu a jeho logickým
stavem.
Excel CARE pro více detailů o různých typech bodů a atributů bodů (v kapitole
„Editory“)
55
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Mapované body
Některé digitální a analogové body mohou být mapovány na proměnné sítě
LONWORKS (NVs) a nejsou přiřazeny žádné V/V desce. V takovém případě je
technická adresa nula. Mapované síťové proměnné mohou být zobrazovány na
obrazovce popisu datového bodu. Příklad je uveden níže.
Mapování NV
Uživ. adresa Htg_zone_pump_1
Výstup: 4095 nvoHeatPump
Vstup :
Zpět
Index NV je zobrazen (0 až 4095) společně s názvem proměnné NV.
Výběr bodů podle uživatelských adres
Účel
Úroveň přístupu
Výběr bodu z hlavní nabídky
Najít a zobrazit specifickou uživatelskou adresu a modifikovat její atributy
Všichni uživatelé mohou vidět informace o bodě. Musíte mít úroveň přístupu 3,
abyste mohli změnit atributy bodu.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datové
body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
zobrazí se nabídka 'Datové body‘. Položka Uživatelská adresa je
zvýrazněna jako výchozí.
Datové body
Uživatelská adresa
Ruční provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Potlačení alarmu
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Stiskněte Enter (↵) pro volbu Uživatelská adresa.
Uživatelská adresa
Exhaust_fan
1
Hall_main_lights On
Main_water_meter 000
Conf_room_temp
23
POZN.:
m3
°C
σ
ν
1
ν
τ
Ne všechny uživatelské adresy bodů mohou být zobrazené najednou
na obrazovce.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného bodu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Popis změny bodu
Na obrazovce se zobrazí popis bodu, který jste vybrali. Zobrazované
informace závisí na typu bodu, který jste vybrali (digitální, analogový,
body čítačů). Tabulka 1 na začátku této kapitoly „Zobrazení popisu
bodu“ popisuje různé atributy.
4. Postupujte dle následujících bodů k provedení změny atributu pro vybraný bod:
a. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky.
en2B0126-cz01r1001
56
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
b. Stiskněte Enter (↵) pro volbu položky.
Položka začne blikat, jestliže není zvýrazněná.
c. Stiskněte plus,nebo mínus k přepnutí, nebo zvýšení či snížení hodnoty
atributu.
d. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení změny.
Jestliže jste skončili s modifikováním popisu bodu stiskněte Cancel (C) pro
návrat do seznamu uživatelských adres bodů. Po dokončení opakovaně
stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
5.
Výběr bodů podle šablony
Účel
Úroveň přístupu
Výběr bodu z hlavní nabídky
Nalezení a zobrazení bodů, které odpovídají uživatelské šabloně, a následná
modifikace jejich atributů.
Všichni uživatelé mohou vidět informace o bodě. Musíte mít úroveň přístupu 3,
abyste mohli měnit atributy bodu.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění položky
Datové body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se položka 'Datové body‘. Položka Uživatelská adresa je
zvýrazněna jako výchozí.
Datové body
Uživatelská adresa
Ruční provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Potlačení alarmu
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Hledání šablony.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se okno uživatelských šablon se seznamem definovaných
šablon.
Hledat šablonu:
*
*RLT*
*HSG*
*KAE*
*NT*
σ
ν
1
ν
τ
Položky 'Přidat šablonu‘, 'Smazat šablonu‘ a 'Změnit šablonu‘ poskytují funkce
na vytvoření nových uživatelských šablon, jejich vymazání nebo změnu
existujících šablon. Více detailních informací získáte v kapitole „Práce se
šablonami“ (strana 75).
POZN.:
Všechny definované uživatelské šablony nelze najednou zobrazit na
displeji.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadované šablony.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů s jejich hodnotou a měřící
jednotkou. Seznam obsahuje pouze uživatelské adresy bodů, které
splňují parametry vybrané uživatelské adresy.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného bodu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
57
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
Popis změny bodu
Na obrazovce se zobrazí popis bodu, který jste vybrali. Zobrazované
informace závisí od typu bodu, který jste vybrali (digitální, analogový,
body čítačů). Tabulka 1 na začátku této kapitoly „Popis datových
bodů“ popisuje různé atributy.
5. Použijte následujících postupů pro změnu atributu vybraného bodu:
a. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky.
b. Stiskněte Enter (↵) pro volbu položky.
Položka začne blikat, jestliže není zvýrazněná.
c. Stiskněte klávesu Plus nebo Mínus k přepnutí nebo zvýšení či snížení
hodnoty atributu.
d. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení změny.
6. Jestliže jste skončili s modifikováním popisu bodu, stiskněte Cancel (C) pro
návrat do seznamu uživatelských adres bodů. Po dokončení opakovaně
stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Výběr bodů podle jejich typu
Účel
Úroveň přístupu
Výběr bodu z hlavní nabídky
Najít a zobrazit všechny uživatelské adresy bodů odpovídající specifickému typu
bodu a modifikovat jejich atributy.
Všichni uživatelé mohou vidět informace o bodě. Musíte mít úroveň přístupu 3, aby
jste mohli měnit atributy bodu.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění položky
Datové body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se nabídka 'Datové body‘. Položka Uživatelská adresa je
zvýrazněna jako výchozí.
Datové body
Uživatelská adresa
Ruční provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Výběr typu. Stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se okno typů se seznamem definovaných typů.
Analogový vstup
Analogový výstup
Digitální vstup
Digitální výstup
Čítač
Pseudo-čítač
Pseudo analogový
Pseudo digitální
Globální analog.
Globální digit.
Flex bod
Všechny
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného typu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů, které můžete vidět. Seznam
obsahuje pouze uživatelské adresy bodů, které odpovídají
požadovanému typu bodů.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného bodu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
en2B0126-cz01r1001
58
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Popis změny bodu
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
POZN.:
Není možné zobrazit najednou na obrazovce všechny uživatelské
adresy bodů.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí popis bodu,který jste vybrali. Zobrazované
informace závisí na typu bodu,který jste vybrali (digitální, analogový,
body čítačů). Tabulka 1 na začátku této kapitoly „Popis datových
bodů“ popisuje různé atributy.
5. Použijte následující kroky k provedení změny atributu:
a. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky.
b. Stiskněte Enter (↵) pro volbu položky.
Položky začne blikat,jestliže není zvýrazněná.
c. Stiskněte Plus nebo Mínus pro přepnutí nebo zvýšení nebo snížení hodnoty
atributu.
d. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení změny.
6. Jestliže jste skončili s modifikováním popisu bodu stiskněte Cancel (C) pro
návrat do seznamu uživatelských adres bodů. Po dokončení opakovaně
stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Přepnutí z ručních na automatické operace
POZN.: Jestliže chcete změnit provozní režim z automatického na manuální,
podívejte se na některé z funkcí pro výběr bodů (výběr bodů podle
uživatelské adresy, hledání podle šablony, nebo typu).
Účel
Postup
Výběr bodu, který pracuje v manuálním režimu, to znamená, že podstanice ho
automaticky nemění. Změna jeho provozního režimu na automatický.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění položky
Datové body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se nabídka ‚Datové body‘.
Datové body
Uživ. adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Manuální provoz a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů manuálního provozu.
Příklad:
Manuální provoz
Exhaust_fan
Hall_main_lights
Main_water_meter
Conf_room_temp
POZN.:
Výběr bodu
σ
ν
1
ν
τ
Všechny body pracující v manuálním režimu nemusí být najednou
zobrazeny na displeji.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu,kterého provozní
stav chcete změnit z manuálního na automatický režim řízený podstanicí.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
59
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
POZN.:
Na další řádce pod uživatelskou adresou může být zobrazen další
text definovaný uživatelem.
VÝSL.:
Zobrazí se okno, které umožní změnit provozní stav bodu
z manuálního na automatický.
Manuální provoz
Výstupní ventilátor
Provozní režim: MANUÁLNÍ
Přepnutí bodu na automatické operace
Zpět
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky Provozní režim.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Údaj v položce Provozní režim začne blikat.
5. Stiskněte Plus nebo Mínus pro změnu provozního režimu na AUTO. Poté
stiskněte Enter (↵) pro dokončení změny.
VÝSL.:
Údaj v poli Provozní režim přestane blikat, ale je ještě stále
zvýrazněn.
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zpět. Poté stiskněte Enter
(↵) pro dokončení výběru.
VÝSL.:
Opět se zobrazí položka 'Datové body‘.
Výpis hodin provozu
Účel
Úroveň přístupu
Výběr datového bodu
z hlavní nabídky
Zobrazení informací o celkových hodinách provozu (v hodinách)..
Musíte mít úroveň přístupu 3, abyste mohli používat tuto funkci.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datových
bodů. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se nabídka 'Datové body‘. Položka ‚Uživatelská adresa‘ je
zvýrazněna jako výchozí.
Datové body
Uživ. adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Volba možností hodin provozu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celkové hodiny provozu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů a počet hodin pro každý
bod, které uběhly od poslední údržby.
Celkové hodiny provozu
Napájecí ventilátor
Výstupní ventilátor
Hořák
Zón. čerp. vytápění
Poklop Cafe.
en2B0126-cz01r1001
60
1267
1257
476
736
123
σ
ν
1
ν
τ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
POZN.:
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Běh hodin pro všechny body se nemusí zobrazit najednou na
obrazovce.
3. Stiskněte Cancel (C) pro návrat k seznamu voleb pro popis bodu. Po dokončení
opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Vyřazení bodu ze záznamu trendů
Paměť trendových záznamů sesbírá a uloží do 200 posledních změn stavu až z 20
trendových bodů v podstanici. Trendový bod je bod navrhnutý (v aplikačním
programu v podstanici) tak, aby byly jeho změny stavu, nebo hodnoty zapisovány
do paměti trendových záznamů.
Operátor si může vyžádat výpis průběhu měření, který může vybrat informace o
změně stavu trendového bodu z paměti trendových záznamů a následně zobrazit
trendové informace na displeji XI581/2.
Tato funkce vypíná zaznamenávání změn stavu bodu do záznamu trendu, takže se
nemůže objevit v zobrazení paměti trendů.
POZN.: Jestli chcete zapnout záznam trendů pro bod,podívejte se do kapitoly
„Výběr bodů podle uživatelských adres“ (strana 56).
Účel
Úroveň přístupu
Výběr bodu z hlavní nabídky
Vypnutí záznamu trendu pro bod.pro jednu, nebo více uživatelských adres.
Pro provedení této úlohy musíte mít úroveň přístupu 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datových
bodů. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Objeví se obrazovka 'Datové body‘. Položka Uživatelské adresy je
zvýrazněny jako výchozí.
Datové body
Uživatelská adresa
manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Volba možností trendů
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Body v trendu. Stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů s možností záznamu trendu.
Body v trendu
Exhaust_fan
Hall_main_lights
Main_water_meter
Conf_room_temp
POZN.:
Výběr bodu
σ
ν
1
ν
τ
Všechny body se záznamem trendu nemusí být současně zobrazeny
v okně displeje.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu,který chcete vyřadit
ze záznamu trendu. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
POZN.:
Na řádce pod uživatelskou adresou se může objevit další text
definovaný uživatelem.
VÝSL.:
Zobrazí se okno,které vám umožní Vypnout zapisování údajů bodu
do paměti trendového záznamu.
61
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Body v trendu
Cafeteria_room_temp.
Záznam trendu: ON
Vyřazení bodu z trendů
Zpět
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky Bod v záznamu
trendu. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Údaj v poli vstupu do Záznamu trendu začne blikat.
5. Stiskněte klávesu Plus nebo Mínus pro změnu vstupu do záznamu trendu na
OFF. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Údaj v poli vstupu do Záznamu trendu přestane blikat ,ale stále
zůstává zvýrazněn.
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zpět. Poté stiskněte Enter
(↵) pro dokončení požadované volby.
VÝSL.:
Opět se zobrazí nabídka 'Datové body‘.
Potlačení hlášení alarmů pro bod
Účel
Úroveň přístupu
Výběr datového bodu
z hlavní nabídky
Vypnutí, nebo zapnutí ohlašovaných alarmů pro bod.
Musíte mít úroveň přístupu 3, aby jste mohli používat tuto funkci.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění volby
Datové body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se požadovaná nabídka 'Datové body‘. Položka Uživatelská
adresa je zvýrazněna jako výchozí.
Datové body
Uživatelská adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Výběr možností potlačení hlášení
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Blokovat alarm a pak
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam blokovaných bodů.
Blokovat alarm
Exhaust_fan
Hall_main_lights
Main_water_meter
Conf_room_temp
POZN.:
Výběr bodu
Všechny blokované body se nemusí současně zobrazit na displeji.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu, kterému chcete
odblokovat stav alarmu. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
POZN.:
en2B0126-cz01r1001
σ
ν
1
ν
τ
Pod řádkem s uživatelskou adresou se může objevit uživatelem
definovaná informace.
62
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
VÝSL.:
Zobrazí se okno, které vám umožní odblokovat bod, takže pak bude
moci ohlašovat alarmové informace.
POZN.:
Bez ohledu na to, zda je vypnutý, či zapnutý alarm, všechny alarmy
se zapisují do zásobníku alarmů. Rozdíl je v tom, že pokud je vypnuté
oznamování alarmů, operátorovi není alarm zobrazován na žádném
ovládacím panelu.
Blokovat alarm
Hlavní osvětlení haly
Blokování alarmu: ANO
Zpět
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky Blokovat alarm.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Údaj v poli Potlačení alarmu začne blikat a není již nadále
zvýrazněn.
5. Stiskněte klávesu Plus, nebo Mínus pro změnu ‚‘Potlačení poruchy‘ mezi ‚Ano‘
a ‚Ne‘. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Údaj v položce Potlačení alarmu přestane blikat, ale ještě stále je
zvýrazněn.
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zpět. Stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Opět se zobrazí nabídka ‚Datové body‘.
7. Opět zadejte volbu ‚Potlačení alarmu‘, jestliže si chcete ověřit zda byla
vykonána změna.
Stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Přiřazení distribuovaných V/V modulů
Účel
Pro přiřazení distribuovaných V/V modulů v případech, kdy je na síti LONWORKS
více než jedna podstanice Excel 500.
POZN.: Pokud je pouze jedna podstanice Excel 500 instalována na síti LONWORKS,
distribuované V/V moduly jsou přiřazeny automaticky.
DŮLEŽITÉ
Aby bylo možné provádět přiřazení modulu popsané v této kapitole,
distribuované V/V moduly musí být vybaveny firmwarem XFL5xxB 2.xx
nebo pozdějším.
Úroveň přístupu
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce zvýrazněte Systémová data a stiskněte klávesu Enter (↵) pro
dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje čtyři možné volby (v závislosti
na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
63
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Konfigurace HWInterface. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví
následující obrazovka.
Konfigurace HW-Interface
σ
1
ν
C-Bus
Lon-Bus
B-Port
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby LON-Bus a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví obrazovka
‚Konfigurace LON-Bus‘.
Konfigurace LON-Bus
Neuron ID podst.: ACF123BDE789
Zobrazit přiřazení modulu DIO
Upravit přiřazení modulu DIO
ZPĚT
Neuron ID je unikátní číslo přiřazené procesoru podstanice a nelze jej změnit.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby buď Zobrazit přiřazení
modulu DIO nebo Upravit přiřazení modulu DIO a stiskněte klávesu Enter (↵)
pro dokončení volby.
VÝSL.:
Zobrazí se seznam distribuovaných V/V modulů seřazený podle
adres. Pokud bylo zvoleno Zobrazit přiřazení modulu DIO, je
informace pouze zobrazena a nelze ji změnit. Pokud bylo zvoleno
Upravit přiřazení modulu DIO, před obrazovkou se seznamem se
objeví následující varovné hlášení:
UPOZORNĚNÍ
Pokud je zobrazena další maska,
zpracování hodnoty DIO není možné!
ZPĚT
POKRAČOVAT
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby POKRAČOVAT a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam všech distribuovaných V/V modulů
potřebných pro načtené aplikace, i v případě, že nejsou přiřazeny.
Úprava přiřazení modulu DIO
02
04
05
08
!
!
XFLF521
XFL523
XFL522
XFL524/29
0001FC234056
0001FC234088
<Nepřiřazeno>
IP-Bus Board
σ
1
ν
τ
Přiřazené oduly mají za sebou zobrazen typ modulu a Neuron ID. Zvláštní znaky
určují stav modulu v souladu s následujícím klíčem:
en2B0126-cz01r1001
64
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
!
Vykřičník označuje modul, který byl v systému CARE přiřazen této podstanici,
ale v současné době jej používá jiná podstanice.
-
Znaménko mínus označuje modul, který byl již přiřazen, ale nebyl doposud
potvrzen. Toto je výchozí stav po přiřazení.
?
Otazník označuje modul, který byl přiřazen, ale při potvrzování nebyl nalezen.
Pokud před názvem modulu není žádný zvláštní znak, označuje to modul, který byl
řádně přiřazen a potvrzen.
POZN.: Tato obrazovka je obnovena pro zobrazení stavu modulů, například je-li
modul přiřazen jiné podstanici, bude konflikt zobrazen.
6. Chcete-li změnit přiřazení, vyberte jakýkoliv řádek (adresu modulu) použitím
klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění a pak stiskněte Enter (↵). Pokud je
zvolen určitý modul, je zobrazena přechodná maska, zatímco podstanice
vyhledává v síti LONWORKS všechny moduly s určenou adresou modulu a typem
modulu.
Vyčkejte prosím, než
budou nalezeny moduly DIO
Po krátké prodlevě je zobrazena další obrazovka. V okně displeje se
zobrazí seznam všech modulů stejného typu a stejné adresy. Hledání
je možné odvolat stisknutím klávesy Cancel (C).
Úprava přiřazení modulu DIO
Adresa: 04
Nepřiřadit
σ
!
XFL523
0001FC234088
XFL523
0001FC334056
*
XFL523
0001FC234062
1
ν
τ
Zvláštní znaky určují stav modulu v souladu s následujícím klíčem:
!
Vykřičník označuje modul, který byl v systému CARE přiřazen této podstanici,
ale v současné době jej používá jiná podstanice.
*
Hvězdička indikuje, že modul je používán jinou podstanicí. Je zobrazen,
protože odpovídá jeho typ a adresa.
Mezera označuje modul, který je volný a lze jej použít pro přiřazení.
7. Vyberte modul pomocí kláves se šipkami pro přesun a zvýraznění položky a
stisk Enter (↵).
VÝSL.:
Přiřazení je přijato a je znovu zobrazena první obrazovka ‚Přiřazení
modulu DIO“.
65
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Přiřazení modulu DIO
02
03
04
05
?
XLF521
-
XFL522
XFL524
0001FC234088
<Nepřiřazeno>
0001FC234088
0001FC234062
σ
1
ν
τ
Jiná metoda pro výběr modulu je stisknout servisní spínač sítě LONWORKS, pokud je
zobrazen výsledek kroku 6.
VÝSL.:
Pokud je stisknut servisní spínač sítě LONWORKS, je zobrazena
následující obrazovka:
Úprava přiřazení modulu DIO
Modul
: 04 XFL523
Neuron ID: 0001FC234088
PŘIŘADIT
8. PŘIŘADIT je zvýrazněno jako výchozí volba. Stiskněte Enter (↵) pro přijetí
přiřazení nebo stiskněte Cancel (C) pro návrat na předchozí obrazovku.
VÝSL.:
Pokud je přiřazení přijato, je znovu zobrazena první obrazovka
‚Přiřazení modulu DIO“.
Úprava přiřazení modulu DIO
02
04
05
08
!
?
XFLF521
XFL523
XFL522
XFL524/29
0001FC234056
0001FC234088
<Nepřiřazeno>
IP-Bus Board
σ
1
ν
τ
DŮLEŽITÉ
Po provedení změn v přiřazení distribuovaných V/V modulů je třeba
aplikaci uložit do paměti Flash, aby byla aplikace spuštěna se stejným
přiřazením modulů po jakémkoliv typu restartu.
Správa pamětí Flash EPROM a RAM
Obecně
Podstanice Excel mají své aplikační programy uloženy v paměti RAM. Paměť RAM
je ovšem nestálým typem paměti a při výpadku napájení může dojít ke ztrátě dat.
Aby nemohly být informace nenávratně ztraceny, můžete data aplikace uložit do
paměti EPROM, která uchovává data bez nutnosti napájení.
Jelikož proces ukládání nevyžaduje fyzické vypálení paměti EPROM a je v tom
případě velmi rychlý, je tato paměť EPROM nazývána „Flash“ EPROM a proces je
nazýván „flashing“.
POZN.:
I když je možné ukládat další aplikace do paměti Flash EPROM bez
ovlivnění dříve uložených dat, není možné mazat jen určité aplikace
(například pro uvolnění místa novým aplikacím).
Tato kapitola popisuje postupy přenášení dat mezi pamětí Flash EPROM a RAM:
— Mazání paměti Flash EPROM
— Ukládání dat z paměti RAM na Flash EPROM
— Obnova aplikací z paměti Flash EPROM na RAM
en2B0126-cz01r1001
66
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Mazání paměti Flash EPROM
Účel
Úroveň přístupu
Vymazání všech aplikačních dat z paměti Flash EPROM.
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
UPOZORNĚNÍ
Následující postup smaže VŠECHNY data aplikací z paměti Flash EPROM.
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje kromě názvu podstanice a
verze software také tři možné funkce (v závislosti na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
Výběr položky Flash EPROM
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Flash EPROM. Stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam funkcí pro řízení Flash EPROM.
Flash EPROM
Uložit aplikaci
Vymazat Flash EPROM
Zobrazit aplikace
Vymazání Flash EPROM
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Vymazat Flash EPROM a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Podstanice začne mazat paměť Flash EPROM a zobrazí zprávu:
Mazání Flash EPROM, prosím čekejte. Mazání paměti Flash-EPROM
může trvat až 30 minut v závislosti na aktivitě vaší aplikace.
Po dokončení okno displeje zobrazí seznam voleb pro řízení paměti
Flash EPROM. Pokračujte krokem 3 v postupu pro ukládání dat
aplikace v paměti RAM do Flash EPROM.
Mazání určité aplikace
Není možné mazat jen určitou aplikaci z paměti EPROM a přitom zachovat ostatní
aplikace.
Uložení aplikačních dat z paměti RAM do Flash EPROM
Účel
Úroveň přístupu
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
Uložení dat aplikace podstanice z paměti RAM do Flash EPROM.
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje kromě názvu podstanice a
verze software také tři možné funkce (v závislosti na úrovni přístupu).
67
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
Výběr Flash EPROM
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Flash EPROM a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Flash EPROM‘ uvádí seznam funkcí pro řízení Flash
EPROM. Uložit aplikaci je zvýrazněno jako výchozí volba.
Flash EPROM
Uložit aplikaci
Vymazat Flash EPROM
Zobrazit aplikace
Uložení aplikace do Flash EPROM
3. Stiskněte Enter (↵) pro volbu Uložit aplikaci.
POZN.:
Postup uložení zapisuje data aplikace do paměti Flash-EPROM.
Ukládání neovlivňuje data aplikace v paměti RAM.
VÝSL.:
Pokud je v paměti Flash EPROM dostatek místa, podstanice začne
ukládat data v paměti RAM do Flash EPROM a zobrazí hlášení:
Vypalování Flash EPROM, prosím čekejte.
Po dokončení okno displeje zobrazí systémové údaje.
Pokud je zobrazena zpráva „Nelze vypálit EPROM,“ zkontrolujte, že
podstanice má paměť EPROM. Pokud ji má a nejsou zde žádné jiné
hardwarové problémy, paměť Flash EPROM je pravděpodobně
zaplněna. Vymažte paměť Flash EPROM (předchozí postup) a
pokuste se ji znovu uložit.
4. Stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky pro operátory na úrovni
přístupu 3.
Zobrazení aplikačních dat v paměti Flash EPROM
Účel
Úroveň přístupu
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
Zobrazení aplikačních dat podstanice uložených v paměti Flash EPROM.
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje kromě názvu podstanice a
verze software také tři možné funkce (v závislosti na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
en2B0126-cz01r1001
68
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Výběr Flash EPROM
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Flash EPROM a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Flash EPROM‘ uvádí seznam funkcí pro řízení Flash
EPROM. Uložit aplikaci je zvýrazněno jako výchozí volba.
Flash EPROM
Uložit aplikaci
Vymazat Flash EPROM
Zobrazit aplikace
Zobrazení aplikace
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zobrazit aplikace a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam aplikačních programů v paměti
Flash EPROM s jejich datem vypálení a časem.
Zvolte pevnou aplikaci
APPL_1
23.05.95
APPL_2
17.03.96
APPL_3
11.11.97
APPL_4_NAME_ZU_LA 26.03.98
APPL_5
08.08.98
POZN.:
10:43
17:02
23:00
20:30
14.26
σ
ν
1
ν
τ
V paměti Flash EPROM může být uložen více než jeden aplikační
program podstanice. Pokud mají dva nebo více programů stejný
název, nejposledněji uložený aplikační program se objeví na nejnižší
řádce seznamu aplikačních programů.
Obnovení aplikačních dat z paměti Flash EPROM do RAM
Viz kapitola „Volba aplikace“ (strana 40).
Modifikace GSM PIN
Účel
Úroveň přístupu
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
Pro umožnění komunikace přes GSM je třeba do podstanice zadat heslo (PIN).
Heslo musí být zadáno znovu vždy po resetování podstanice a jejím zapnutí.
Zadání GSM PIN při spouštění je popsáno v kapitole „Spouštění a konfigurace.“
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje čtyři možné funkce (v
závislosti na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
69
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Konfigurace HWInterface. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví
následující obrazovka.
Konfigurace HW-Interface
σ
1
τ
C-Bus
Lon-Bus
B-Port
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Modem (naleznete
posuvem pod položkou B-Port) a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení
volby. Zobrazí se obrazovka ‚Nastavení modemu.‘
Nastavení modemu
Rychlost:
9600
GSM PIN : ********
Resetovat modem
DALŠÍ
4. Vyberte pole ‚GSM PIN‘:
Stiskněte Enter (↵) pro volbu pole. První číslice vlevo v poli začne blikat.
Tiskněte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení číslice.
Stiskněte klávesu šipky vlevo nebo vpravo pro posun na vedlejší číslici.
Po dokončení stiskněte jednou Enter (↵) pro potvrzení PIN.
POZN.: Kód PIN musí být při vkládání zarovnán vpravo.
DŮLEŽITÉ:
Pro komunikaci GSM musí být zapnuta SOUČÁST MODEMU a přenosová
rychlost musí být nastavena na 9600.
Parametry
Účel
Úroveň přístupu
Výběr parametrů z hlavní nabídky
Zobrazení a změna hodnot parametrů uložených v souborech parametrů.
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění volby
Parametry. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce se zobrazí první soubor parametrů přiřazený k
podstanici. Každý soubor parametrů představuje skupinu až 127
individuálních parametrů.
Soubor parametrů
Číslo parametru
:
:
001
001
Hodnota parametru
:
70.00
ZPĚT
POZN.:
en2B0126-cz01r1001
Podstanice může obsahovat až 127 parametrů v každém ze 128
souborů parametrů.
70
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Výběr souboru parametrů/
Výběr parametrů
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění čísla souboru parametrů nebo
čísla parametrů v rámci aktuálního souboru parametrů a stiskněte klávesu Enter
(↵) pro úpravy. Použijte klávesy plus a mínus pro zvětšení nebo zmenšení
hodnoty, pak stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení zadání položky.
VÝSL.:
Okno displeje se obnoví s novým obsahem souboru parametrů.
Soubor parametrů
Číslo parametru
:
:
002
001
Hodnota parametru
:
10.00
ZPĚT
Změna hodnoty parametru
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění hodnoty parametru pro
zobrazený parametr a stiskněte klávesu Enter (↵) pro úpravy.
VÝSL.:
Poslední číslice v poli Hodnota vpravo začne blikat, to znamená, že
hodnotu můžete změnit.
4. Použijte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení číslice. Je-li číslice
správně, použijte klávesy se šipkami pro přesun na další číslici. Opakujte tento
postup, dokud nejsou všechny číslice správně.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení vstupu v poli Hodnota.
5. Pro návrat do hlavní nabídky použijte klávesy se šipkami pro přesun a
zvýraznění Zpět. Stiskněte Enter (↵).
Hesla
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Změna hesla pro XI581/2 .
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. Po připojení XI581/2 k podstanici se na displeji automaticky zobrazí hlavní
nabídka.
POZN.:
Pokud se hlavní nabídka automaticky nezobrazí, tiskněte Cancel (C),
dokud se tak nestane.
VÝSL.:
Zobrazí se hlavní nabídka. Heslo je zvýrazněno jako výchozí volba,
takže operátoři úrovně 2 a 3 mohou zadat svá hesla.
CONTROLLER_07
18:16!
V chodu
15.12.1994
Heslo
Alarmy
Časové programy Záznam trendů
Datové body
Systémové hodiny
Systémová data
Operátoři úrovní 2 a 3
2. Stiskněte Enter (↵) pro volbu funkce ‚Heslo‘.
POZN.:
Pokud funkce ‚Heslo‘ není zvýrazněna, použijte šipky nahoru a dolů
pro přesun a zvýraznění této položky a pak stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
VÝSL.:
Software se zeptá na vaše heslo. Na displeji se zobrazí čtyři
hvězdičky, které skryjí vámi zadávané heslo.
71
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Zadejte prosím vaše heslo:
****
3. Stiskněte Enter (↵) pro výběr pole hesla (čtyři hvězdičky).
— V okně displeje se zobrazí 5 jako první číslice pole hesla, nejvíce vlevo.
— Pokud je první číslice vašeho hesla vyšší než 5, stiskněte klávesu plus (nebo
šipku nahoru), dokud není první číslice vašeho hesla správně.
— Pokud je první číslice vašeho hesla nižší než 5, stiskněte klávesu mínus
(nebo šipku dolů), dokud není první číslice vašeho hesla správně.
— Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun kurzoru na další číslici. První
číslice se poté zobrazí jako hvězdička, aby byla zachována důvěrnost hesla.
Opakujte tento postup, dokud nemáte zadány správně všechny číslice v poli
hesla.
POZNÁMKY:
1. Výchozí heslo pro operátory úrovně 2 je 2222 a výchozí heslo pro operátory
úrovně 3 je 3333.
2. Heslo pro operátory úrovně 3 odpovídá heslu pro systém Excel Live CARE.
Pokud změníte heslo pro XI581/2 na úrovni 3, automaticky se tím také
změní heslo pro systém Live CARE.
4. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání hesla.
VÝSL.:
Další je zvýrazněno na dolním okraji.
Zadejte prosím vaše heslo:
****
Změnit
DALŠÍ
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Změnit a pak stiskněte
Enter (↵).
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam aktuálních hesel pro operátory
úrovně 2 a 3.
Změnit heslo
Heslo úrovně 2: 2222
Heslo úrovně 3: 3333
ZPĚT
Zadání nového hesla
6. Použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění pole hesla a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
První číslice vlevo v poli hesla začne blikat.
7. Použijte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení čísla hesla.
Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun kurzoru na další číslici.
Opakujte tento postup, dokud nevložíte správně všechny číslice nového hesla.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení vstupu nového hesla.
en2B0126-cz01r1001
72
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
8. Použijte klávesy šipky nahoru a dolů pro přesun a zvýraznění Zpět a stiskněte
klávesu Enter (↵).
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí hlavní nabídka.
Vzdálená komunikace
Účel
Změna přenosové rychlosti podstanice a resetování modemu.
Úroveň přístupu
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje čtyři možné funkce (v
závislosti na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Systémové informace.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví následující
obrazovka.
Konfigurace HW-Interface
σ
1
ν
C-Bus
Lon-Bus
B-Port
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Modem. Poté stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví obrazovka ‚Nastavení
modemu.‘
Nastavení modemu
Rychlost:
9600
GSM PIN : ********
Resetovat modem
DALŠÍ
4. Změňte přenosovou rychlost modemu pomocí kláves se šipkami pro přesun a
zvýraznění položky, stiskněte Enter (↵) pro volbu položky, použijte klávesy plus
a mínus ke zvýšení nebo snížení hodnoty, a stiskněte klávesu Enter (↵) pro
dokončení vstupu.
Pro odeslání příkazu resetování modemu a jeho vrácení k výchozím nastavením
výrobce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Resetovat
modem, a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
73
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Systémové hodiny
Účel
Úroveň přístupu
Výběr systémových hodin
z hlavní nabídky
Změna data .
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na druhé úrovni operátora.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémové hodiny. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémové hodiny‘ poskytuje dvě volby pro zobrazení
informací o systémových hodinách.
Systémové hodiny
Datum / Čas
Letní čas
Výběr volby systémových hodin
2. Zvolte Datum / Čas pro změnu nastavení hodin podstanice nebo zvolte ‚Letní
čas‘ pro nastavení začátku a konce letního času:
Tabulka 9. Nastavení letního času (Abecední seznam příkazů)
Datum / Čas
Datum / Čas je zvýrazněno jako výchozí volba.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Nastavení letního času
Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění
volby Letní čas. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
V okně displeje se zobrazí aktuální
datum a čas.
VÝSL.:
Systémové hodiny
Systémové hodiny
Datum:
23.07.1993
Čas:
13:50
Zahájení letního času : 25.03
Ukončení: 30.09
Zpět
Změna systémových hodin
V okně displeje se zobrazí data, která
aktuálně používá podstanice pro
určení, kdy používat letní čas.
Zpět
3. Použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění příslušné položky (Datum,
Čas, Zahájení letního času nebo Ukončení). Stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
První číslice vlevo, kterou můžete změnit, začne blikat.
4. Použijte klávesy plus nebo mínus pro zvýšení nebo snížení číslice. Je-li číslice
správně, použijte klávesy se šipkami pro přesun na další číslici. Opakujte tento
postup, dokud nejsou všechny číslice správně.
5. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání systémového času.
Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění další položky, kterou chcete
změnit. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
Použijte klávesy plus a mínus pro změnu číslic jako v předešlém případě.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání data nebo času.
6. Použijte klávesu šipky dolů přesun a zvýraznění Zpět a pak stiskněte Enter (↵)
pro dokončení volby.
en2B0126-cz01r1001
74
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
V okně displeje se zobrazí seznam voleb ‚Systémový čas‘.
7. Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Práce se šablonami
Šablona
Zásobník šablon
Hledání pomocí šablon
Šablona je struktura obsahující řetězec znaků, který je používán při hledání bodů.
Znaky v šabloně jsou stejné znaky, které mohou být použity v uživatelské adrese, a
také zvláštní znaky, jako je hvězdička, *, která představuje libovolný počet
náhodných znaků a otazník, ?, který představuje přesně jeden náhodný znak.
Zásobník šablon je paměť, ve které jsou uloženy šablony definované v podstanici.
Funkce hledání pomocí šablon vytvoří seznam uživatelských adres, které
odpovídají specifikované šabloně. Tato funkce vám pomáhá filtrovat malou množinu
uživatelských adres ze všech adres registrovaných ve velkém systému.
Například řetězec šablony FLOOR1* může vybrat všechny uživatelské adresy
vztahující se prvnímu patru budovy:
FLOOR1_TEMP
FLOOR1_RH
FLOOR1_PRESS
FLOOR1_FAN
Přidání šablony
Účel
Úroveň přístupu
Výběr datového bodu
z hlavní nabídky
Přidání nové šablony do zásobníku šablon vaší aplikace. Šablony můžete vytvářet
pozměněním stávajících uživatelských adres.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datové
body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‘Datové body’.
Datové body
Uživatelská adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Volba Přidat šablonu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Přidat šablonu. Stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam všech uživatelských adres
odpovídajících aktuální aplikaci podstanice. Příklad:
Přidat šablonu
FLOOR1_TEMP
FLOOR1_RH
FLOOR1_PRESS
FLOOR1_FAN
FLOOR1_LITES
75
σ
ν
1
ν
τ
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Výběr základního řetězce
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
3. Použijte klávesu šipky dolů pro výběr základního řetězce, který co nejvíce
odpovídá šabloně, kterou chcete vytvořit. Například, pokud chcete vytvořit
šablonu FLOOR1_ pro nalezení všech uživatelských adres začínajících znaky
FLOOR1_, vyberte jakýkoliv z řetězců, které začínají znaky FLOOR1_,
například FLOOR1_TEMP. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Software zkopíruje zvolený základní řetězec do pole pro modifikaci.
Zobrazení na displeji se změní a ukáže vámi vybranou volbu.
Přidat šablonu
FLOOR1_TEMP
Uložit šablonu
Výběr řetězce
4. Stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
Posouvání kurzoru
První znak v řetězci začne blikat.
5. Použijte šipky vlevo a vpravo pro umístění kurzoru na znak v místě, kde chcete
řetězec změnit.
VÝSL.:
Nahrazení znaku
Zpět
Zvolený znak začne blikat a lze jej změnit.
6. Použijte klávesy plus a mínus k výběru znaku, kterým chcete zaměnit blikající
znak za ?, *, mezeru a pak zpět za původní znak.
Otazník ?
Odpovídá přesně jednomu znaku libovolného typu.
Hvězdička *
Odpovídá libovolnému počtu znaků až do dalšího výskytu
znaku, který musí odpovídat přesně.
Mezera
Vymaže zvolený znak po použití šipky vpravo. Případně
zamění za původní znak po stisknutí klávesy Enter (↵).
Odstřihnutí
řetězce
Pokud zvolíte dvě hvězdičky na řádku, **, všechny znaky
vpravo jsou automaticky vymazány.
Zastavte na požadovaném znaku. Opakujte na každém znaku, který chcete
změnit.
VÝSL.:
Šablona se zobrazí tak, jak byla vytvořena. Příklad:
Přidat šablonu
FLOOR1_TEMP
Uložit šablonu
Uložení šablony
Zpět
7. Stiskněte Enter pro zvýraznění nově vytvořeného řetězce. Použijte klávesy
šipek pro přesun a zvýraznění volby Uložit šablonu. Stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
Nebo, pokud si nepřejete šablonu uložit, stornujte stiskem klávesy Cancel (C)
před zvolením ‚Uložit šablonu‘. Pokud jste šablonu již uložili, použijte funkci
‚Smazat šablonu‘.
en2B0126-cz01r1001
76
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Nová šablona je přidána k seznamu šablon zobrazenému na displeji.
Příklad:
Přidat šablonu
FLOOR7*
FLOOR1*
Nová šablona
Zpět
σ
ν
1
ν
τ
8. Pro vytvoření jiné šablony zvýrazněte Nová šablona a pak stiskněte Enter (↵)
pro dokončení volby. Nebo se vraťte na obrazovku ‚Datové body‘, zvýrazněte
Zpět a stiskněte klávesu Enter (↵).
Vymazání šablony
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Vymazání šablony ze zásobníku šablon.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datové
body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚Datové body‘.
Datové body
Uživatelská adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Volba Vymazat šablonu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Smazat šablonu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně se zobrazí seznam dostupných šablon.
Smazat šablonu
FLOOR7*
FLOOR1*
Výběr šablony
σ
ν
1
ν
τ
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby šablony, kterou chcete
vymazat. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Software odstraní šablonu. V okně se zobrazí seznam zbývajících
šablon.
4. Stiskněte Cancel (C) pro návrat na obrazovku Datové body.
77
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Změna v šabloně
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Změna existující šablony v zásobníku šablon.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Datové
body. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚Datové body‘.
Datové body
Uživatelská adresa
Manuální provoz
Provozní hodiny
Výběr typu
Body v trendu
Volba Změnit šablonu
Blokovat alarm
Přidat šablonu
Smazat šablonu
Změnit šablonu
Hledat šablonu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Změnit šablonu.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na obrazovce ‚Změnit šablonu‘ se zobrazí seznam dostupných
šablon.
Změnit šablonu
σ
ν
1
ν
τ
FLOOR7*
FLOOR1*
Výběr šablony
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby šablony, kterou chcete
změnit. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Změnit šablonu‘ pak zobrazí zvolenou šablonu.
Změnit šablonu
FLOOR1*
Uložit šablonu
Výběr řetězce
4. Stiskněte Enter.
VÝSL.:
Posouvání kurzoru
Zvolený znak začne blikat a lze jej změnit.
6. Použijte klávesy plus a mínus k výběru znaku, kterým chcete zaměnit blikající
znak. Každým stiskem klávesy plus nebo mínus se blikající znak změní na ?, *,
mezeru a pak zpět za původní znak.
Otazník ?
en2B0126-cz01r1001
První znak v řetězci začne blikat.
5. Použijte šipky vlevo a vpravo pro umístění kurzoru na znak v místě, kde chcete
řetězec změnit.
VÝSL.:
Nahrazení znaku
Zpět
Odpovídá přesně jednomu znaku libovolného typu.
78
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Hvězdička *
Odpovídá libovolnému počtu znaků až do dalšího výskytu
znaku, který musí odpovídat přesně.
Mezera
Vymaže zvolený znak po použití šipky vpravo. Případně
zamění za původní znak po stisknutí klávesy Enter (↵).
Odstřihnutí
řetězce
Pokud zvolíte dvě hvězdičky na řádku, **, všechny znaky
vpravo jsou automaticky vymazány.
Zastavte na požadovaném znaku. Opakujte na každém znaku, který chcete
změnit.
VÝSL.:
Šablona se zobrazí tak, jak byla vytvořena. Příklad:
Změnit šablonu
FLOOR1?
Uložit šablonu
Uložení šablony
Zpět
7. Stiskněte Enter pro zvýraznění řetězce. Použijte klávesy šipek pro přesun a
zvýraznění volby Uložit šablonu. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
Nebo, pokud si nepřejete změnu šablony uložit, stornujte stiskem klávesy
Cancel (C) před zvolením ‚Uložit šablonu‘. Pokud jste šablonu již uložili, použijte
funkci ‚Smazat šablonu‘.
VÝSL.:
Změněná šablona je přidána k seznamu šablon zobrazenému na
displeji. Příklad:
Změnit šablonu
FLOOR7*
FLOOR1?
σ
ν
1
ν
τ
8. Vyberte si jinou šablonu a pak stiskněte Enter (↵) pro její změnu. Nebo stiskněte
klávesu Cancel (C) pro návrat na obrazovku ‚Datové body‘.
Testovací funkce
Účel
Kontrola systému a hledání závad ručním nastavením výstupů a ověřováním
vstupů. Viz kapitola „Výchozí datové body“ (strana 43).
Časové programy
Obecně
Podstanice Excel umožňují řízení zařízení v závislosti na denní době. Například je
možné nastavit časy pro zapnutí a vypnutí zařízení HVAC. Tento způsob řízení je
realizován časovými programy. Každá podstanice může mít až 20 časových
programů.
Následující obrázek ilustruje časové programy, které řídí osvětlení ve škole. Každý
časový program určuje jeden týdenní program. Tento týdenní program určuje
časový rozvrh normálních denních aktivit systému, přičemž určuje, který denní
program má podstanice Excel použít pro každý jednotlivý den normálního týdne (od
neděle do soboty).
79
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Denní program je seznamem bod a akcí těchto bodů, které má podstanice Excel
vykonat. Body a akce bodů se nazývají body sepnutí. Denní programy se svými
body sepnutí jsou přiřazeny týdenním programům, aby tak byly zajištěny
automatické operace v předepsaných dnech.
Roční program aplikují týdenní programy na každý z týdnů roku. Podstanice pracuje
podle určitého ročního časového programu.
Aby bylo vyhověno i zvláštním událostem (jako jsou neplánované konference a
mimořádné schůzky), lze použít program DNES, který může přepsat akci bodu
nebo bod sepnutí, který je přiřazen dennímu programu pro určitý den v ročním
programu. Program DNES lze přiřadit až 24 hodin před zahájením činnosti
normálního denního programu.
Pro případ svátků může funkce zvláštních dnů přepsat denní program přiřazený
určitém dni v ročním programu. Zvláštní dny jsou přiřazovány na ročním základě.
Program zvláštních dnů přiřadí rozdílný denní program (například svátek) určitému
dni v ročním programu.
TIME PROGRAM--SCHOOL LIGHTING
ANNUAL PROGRAM
TODAY PROGRAM
EVENING ASSEMBLY
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
6:00
7:00
7:00
7:00
22:00
22:00
22:00
22:00
DECEMBER
WEEKDAY
13 MON
WEEKDAY
14 TUE
WEEKDAY
15 WED
WEEKDAY
16 THU
WEEKDAY
17 FRI
WEEKEND
18 SAT
WEEKEND
19 SUN
20 MON TODAY OVERIDE
WEEKDAY
21 TUE
WEEKDAY
22 WED
WEEKDAY
23 THU
WEEKDAY
24 FRI
VACATION
25 SAT
VACATION
26 SUN
VACATION
27 MON
WEEKDAY
28 TUE
WEEKDAY
29 WED
WEEKDAY
30 THU
WEEKDAY
31 FRI
HALFDAY
JANUARY
1
2
3
-
SAT
SUN
MON
-
WEEKLY PROGRAM
MON
WEEKDAY
TUE
WEEKDAY
WED
WEEKDAY
THU
WEEKDAY
FRI
WEEKDAY
SAT
WEEKEND
SUN
WEEKEND
DAILY PROGRAMS
SWITCHING POINTS
WEEKDAY
WEEKDAY
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
6:00
7:00
7:00
7:00
22:00
20:00
20:00
20:00
WEEKEND
WEEKEND
VACATION
HALLWAY
ADMINISTRATION
HALLWAY
ADMINISTRATION
ON
ON
OFF
OFF
6:00
9:00
22:00
18:00
VACATION
VACATION
VACATION
WEEKEND
-
HALFDAY
HALLWAY
HALLWAY
ON
OFF
9:00
20:00
HALFDAY
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
HALLWAY
ROOMS_WEST
ROOMS_EAST
ADMINISTRATION
ON
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
6:00
7:00
7:00
7:00
22:00
15:00
15:00
17:00
SPECIAL DAYS
C6995
Funkce Zpět
Pokud na obrazovce časového programu zvolíte funkci Zpět, obnoví se zobrazení
obrazovky ‚Časový program‘, takže můžete volit program DNES, denní program,
týdenní program, roční program nebo program pro zvláštní dny.
Denní programy
Účel
Úroveň přístupu
Zobrazení a změna denního programu, vytvoření nového denního programu,
kopírování stávajícího denního programu nebo vymazání denního programu, který
není používán jakýmkoliv týdenním nebo ročním programem.
Jakýkoliv operátor může zobrazit denní program.
Pro další funkce musíte mít úroveň přístupu 2 nebo 3.
Výběr funkce časového
programu z hlavní nabídky
en2B0126-cz01r1001
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Časové
programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
80
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných časových
programů.
Časové programy
Časový program 1
Ventil. systém
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
POZN.:
Výběr časového programu
σ
ν
1
ν
τ
Všechny časové programy nemusí být zobrazeny v okně displeje
současně.
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu, který
má požadovaný denní program. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program. Zbývající
řádky zobrazují typy časových programů.
Časové programy Časový program 1
Dnes
Denní programy
Týdenní programy
Roční programy
Zvláštní dny
Výběr volby denní program
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Denní programy a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na první řádce v okně displeje se zobrazí zvolený časový program.
Na dalších řádcích jsou funkce denního programu.
Časové programy:
Změnit
Nový
Časový program 1
Smazat
Kopírovat
Pokračujte příslušným postupem pro denní program:
Nový
Podrobnosti viz oddíl „Nový denní program“ (strana 81).
Kopírovat
Podrobnosti viz oddíl „Kopírování denního programu“
(strana 83).
Smazat
Podrobnosti viz oddíl „Mazání denních programů“ (strana 84).
Změnit
Podrobnosti viz oddíl „Spínací body“ (strana 86).
Nový denní program
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Vytvoření nového denního programu.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. Přejděte na obrazovku ‘Denní program’, která uvádí seznam funkcí pro denní
program (‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’), pokud již nabídka není na
displeji.
Shrnutí kroků:
81
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
a. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Časové programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných
časových programů.
b. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu s
požadovaným denním programem. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program.
Zbývající řádky displeje zobrazují typy časových programů
('Dnes', 'Denní programy', atd.).
c. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Denní programy a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový
program. Zbývající řádky uvádějí seznam denních funkcí
(‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’).
Časové programy:
Změnit
Nový
Funkce nový denní program
Časový program 1
Smazat
Kopírovat
2. Použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění funkce Nový denní
program. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Podstanice vytvoří nový denní program a vytvoří pro něj nepopisný
název: písmena TZ (pro Časový program) následovaná číslem. Okno
displeje rovněž uvádí seznam různých bodů, které lze řídit novým
denním programem.
Časový program: Časový program 1
Denní program : TZ 4
Conf._room_temp.
Cafeteria_temp.
Office_room_temp.
Main_lights
σ
1
ν
τ
POZN.: Všechny body nemusí být v okně displeje zobrazeny najednou.
Výběr bodu
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu, pro který platí první
spínací bod. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Uživatelská adresa přiřazená zvolenému bodu se zobrazí v poli
‘Adresa’ na obrazovce ‘Bod sepnutí’.
Časový program: Časový program 1
Denní program : TZ 4
Adresa : Conf._room_temp.
Čas
: 00:00
Hodnota: 0 F
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
en2B0126-cz01r1001
82
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Informace o spínacím bodu
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
4. Zadejte informace pro nový bod sepnutí, jak je uvedeno níže:
Čas
Čas během dne, kdy by mělo dojít ke změně stavu nebo
hodnoty. Čas je ve 24-hodinovém formátu (HH.MM), kde
HH=00-23 a MM=00-59. Například zde můžete zadat čas,kdy
si přejete změnit teplotu v konferenční místnosti.
Hodnota
Pokud je zvolený bod analogovým bodem, zadejte zde novou
hodnotu, kterou by měla podstanice zajistit (například nový
bod nastavení pro teplotu v konferenční místnosti). Pokud je
zvolený bod digitálním bodem, zadejte jeho nový stav
(například OFF, ON nebo AUTO).
Opt.
Pokud program DDC používá tento bod pro optimalizaci,
zvolte ON pro zapnutí optimalizace nebo OFF pro vypnutí
optimalizace. Pokud program DDC NEPOUŽÍVÁ tento bod pro
optimalizaci, nelze tuto hodnotu zvolit.
— Stiskněte klávesy šipek nahoru a dolů pro přesun a zvýraznění položky a
stiskněte klávesu Enter (↵). První číslice, kterou můžete vkládat, začne
blikat.
— Stiskněte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení hodnoty číslice.
— Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun na další číslici v rámci položky.
— Opakujte tento postup vkládání, dokud není celá položka zadána správně.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání položky. Kurzor zvýrazní
položku, kterou jste právě modifikovali.
5. Pro přidání dalších spínacích bodů, zvýrazněte Nový a stiskněte klávesu Enter
(↵) pro zobrazení seznamu uživatelských adres. Můžete zvolit stejnou pro
nastavení jiného spínacího bodu pro tuto adresu. Pokud požadovaná adresa na
displeji, nastavte její hodnoty postupem v kroku 4.
Chcete-li definovat název nového denního programu (jiného, než je nepopisný
název přiřazený podstanicí), musíte k tomu použít provozní a servisní software
XI584.
VÝSL.:
Nový spínací bod se stane součástí nového denního programu pro
zvolený bod.
6. Stiskněte Cancel (C) pro návrat k seznamu časových programů. Po dokončení
opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Kopírování denního programu
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Kopírování denního programu pro vytvoření nového denního programu.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. Přejděte na obrazovku ‘Denní program’, která uvádí seznam funkcí pro denní
program (‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’), pokud již nabídka není na
displeji.
Shrnutí kroků:
a. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Časové programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných
časových programů.
b. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu s
požadovaným denním programem. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program.
Zbývající řádky zobrazují typy časových programů (‘DNES’,
'Denní programy', atd.).
c. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Denní programy a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
83
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový
program. Zbývající řádky uvádějí seznam denních funkcí
(Změnit, Nový, Smazat a Kopírovat).
Časové programy:
Změnit
Nový
Funkce kopírování denního programu
Časový program 1
Smazat
Kopírovat
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Kopírovat a pak stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně je seznam denních programů, které můžete kopírovat.
Časové programy: Časový program 1
Denně
σ
Víkend
ν
Prázdniny
1
Pracovní den
ν
Roční dovolená
τ
POZN.:
Výběr denního programu
ke kopírování
Všechny denní programy nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby denního programu, který
chcete kopírovat (například Denně). Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Podstanice zkopíruje denní program a přiřadí mu nepopisný název:
písmena TZ (pro Časový program) následovaná číslem. V okně
displeje se zobrazí název zvoleného časového programu, název
zkopírovaného denního programu a nepopisné jméno nové kopie.
Časové programy: Časový program 1
Pracovní den
Zkopírováno do:
TZ 14
ZPĚT
4. Pro změnu přepínacích bodů ve zkopírovaném denním programu použijte
postup popsaný v oddíle „Změna spínacího bodu“.
Chcete-li definovat název zkopírovaného denního programu (jiný, než je
nepopisný název přiřazený podstanicí), musíte použít obslužný a servisní
software XI584.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zpět a stiskněte klávesu
Enter (↵) pro návrat k seznamu časových programů.
Mazání denních programů
Účel
Úroveň přístupu
en2B0126-cz01r1001
Vymazání denního programu.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
84
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Postup
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
1. Přejděte na obrazovku ‘Denní program’, která uvádí seznam funkcí pro denní
program (‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’), pokud již nabídka není na
displeji.
Shrnutí kroků:
a. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Časové programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných
časových programů.
b. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu s
požadovaným denním programem. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program.
Zbývající řádky zobrazují typy časových programů (‘DNES’,
'Denní programy', atd.).
c. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Denní programy a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
Časové programy:
Změnit
Nový
Smazat
Kopírovat
VÝSL.:
Funkce mazání denního programu
Časový program 1
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový
program. Zbývající řádky uvádějí seznam denních funkcí
(Změnit, Nový, Smazat a Kopírovat).
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Smazat a pak stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně je seznam denních programů, které můžete smazat.
Časové programy: Časový program 1
Denně
σ
Víkend
ν
Prázdniny
1
Pracovní den
ν
Roční dovolená
τ
POZN.:
Výběr denního programu k vymazání
Všechny denní programy nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby denního programu, který
chcete smazat (například Prázdniny). Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Na další obrazovce budete požádáni o potvrzení, že chcete opravdu
vymazat denní program.
Časové programy: Časový program 1
Denní program.: Prázdniny
Skutečně vymazat?
Vymazání denního programu
Ano
Ne
4. Pokud si nepřejete vymazat denní program, stiskněte Enter (↵).
85
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Pokud si přejete vymazat denní program, použijte klávesy se šipkami pro přesun
a zvýraznění Ano a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Denní program nelze smazat, pokud je stále součástí týdenního nebo
ročního programu. V takovém případě začne na dolní okraji displeje
blikat nápis NELZE SMAZAT.
Pokud byl program vymazán (nebo jste zrušili vymazání), na displeji
se objeví obrazovka ‚Časové programy‘ se seznamem dostupných
časových programů.
5.
Stiskněte Cancel (C) pro návrat k seznamu časových programů.
Spínací body
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Přidání, změna nebo smazání spínacích bodů denního programu.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. Přejděte na obrazovku ‘Denní program’, která uvádí seznam funkcí pro denní
program (‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’), pokud již nabídka není na
displeji.
Shrnutí kroků:
a. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Časové programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných
časových programů.
b. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu s
požadovaným denním programem. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program.
Zbývající řádky zobrazují typy časových programů (‘DNES’,
'Denní programy', atd.).
c. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Denní programy a
pak stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový
program. Zbývající řádky uvádějí seznam denních funkcí
(‘Změnit’, ‘Nový’, ‘Smazat’ a ‘Kopírovat’).
Časové programy:
Změnit
Nový
Výběr funkce Změna
Časový program 1
Smazat
Kopírovat
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Změnit a pak stiskněte
Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam denních programů, které existují
pro zvolený časový program.
Časové programy: Časový program 1
Denně
σ
Víkend
ν
Prázdniny
1
Pracovní den
ν
Roční dovolená
τ
en2B0126-cz01r1001
86
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
POZN.:
Volba denního programu
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Všechny denní programy nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje.
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného denního
programu (například Pracovní den). Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam spínacích bodů pro zvolený denní
program.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
10:00 C1_DO_1
0.00
σ
10:01 C1_DO_1
0.00
1
ν
τ
Výběr spínacího bodu
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného spínacího
bodu. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
POZN.:
Všechny body nemusí být v okně displeje zobrazeny najednou.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí informace o spínacím bodu. Příklad:
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
Adresa : C1_DO_1
Čas
: 08:00
Hodnota: On
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
Pokračujte příslušným postupem pro spínací bod:
Další
Zobrazí další spínací bod přiřazený dennímu programu.
Předchozí
Zobrazí předchozí spínací bod.
Nový
Vytvoří nový spínací bod, podrobnosti viz oddíl „Nový spínací
bod“ (strana 87).
Smazat
Podrobnosti viz oddíl „Vymazání spínacího bodu“ (strana 89).
Zpět
Návrat na obrazovku ‚Časové programy‘.
Klávesy šipek
Použijte klávesy šipek nahoru a dolů, plus a mínus pro změnu
adresy, času nebo hodnoty či stavu pro spínací bod.
Podrobnosti viz oddíl „Změna spínacího bodu“ (strana 89).
Nový spínací bod
Pokračuje z předchozího oddílu.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
Adresa : C1_DO_1
Čas
: 08:00
Hodnota: On
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
Výběr funkce Nový spínací bod
5. Pro vytvoření nového spínacího bodu pro denní program použijte klávesy se
šipkami pro přesun a zvýraznění volby Nový a pak stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
87
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů, které jsou řízeny zvoleným
denním programem.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
C1_DO_1
Cafeteria_temp.
Office_room_temp.
Main_lights
POZN.:
Výběr bodu
σ
1
ν
τ
Všechny body nemusí být v okně displeje zobrazeny najednou.
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby bodu, pro který chcete
přidat další spínací bod, například C1_DO_1. Poté stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam položek, do kterých můžete uložit
informace o novém spínacím bodě. Položky obsahují informace o
zvoleném bodě. Pole ‚Uživatelská adresa‘ zobrazuje uživatelskou
adresu pro zvolený bod.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
Adresa : C1_DO_1
Čas
: 08:00
Hodnota: On
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
Přidání spínacího bodu
7. Vložení nových informací přes stávající informace.
Informace můžete vkládat do následujících položek:
Čas
Čas během dne, kdy by mělo dojít ke změně stavu nebo
hodnoty. Čas je ve 24-hodinovém formátu (HH.MM), kde
HH=00-23 a MM=00-59. Například zde můžete zadat čas,kdy
si přejete změnit teplotu v konferenční místnosti.
Hodnota
Pokud je zvolený bod analogovým bodem, zadejte zde novou
hodnotu, kterou by měla podstanice zajistit (například nový
bod nastavení pro teplotu v konferenční místnosti). Pokud je
zvolený bod digitálním bodem, zadejte jeho nový stav
(například OFF, ON nebo AUTO).
Opt.
Pokud program DDC používá tento bod pro optimalizaci,
zvolte ON pro zapnutí optimalizace nebo OFF pro vypnutí
optimalizace.
— Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. První číslice, kterou můžete vkládat,
začne blikat.
— Stiskněte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení hodnoty číslice.
— Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun na další číslici v rámci položky.
— Opakujte tento postup vkládání, dokud není celá položka zadána správně.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání položky. Kurzor zvýrazní
položku, kterou jste právě modifikovali.
8.
Pro vytvoření dalších spínacích bodů opakujte výše uvedený postup.
VÝSL.:
9.
en2B0126-cz01r1001
Nový spínací bod se stane součástí zvoleného denního programu pro
vybraný bod.
Stiskněte Cancel (C) pro návrat k seznamu časových programů.
88
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Změna spínacího bodu
Pokračuje z oddílu „Spínací body“.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
Adresa : C1_DO_1
Čas
: 08:00
Hodnota: On
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
Výběr spínacího bodu
Změna spínacího bodu
5. Pokud není na displeji spínací bod, který si přejete změnit, použijte klávesy se
šipkami pro přesun a zvýraznění Další nebo Předchozí a stiskněte klávesu
Enter (↵) pro zobrazení dalších spínacích bodů.
6. Můžete změnit informace v následujících položkách:
Čas
Čas během dne, kdy by mělo dojít ke změně stavu nebo
hodnoty. Čas je ve 24-hodinovém formátu (HH.MM), kde
HH=00-23 a MM=00-59. Například zde můžete zadat čas,kdy
si přejete změnit teplotu v konferenční místnosti.
Hodnota / Stav
Pokud je zvolený bod analogovým bodem, zadejte zde novou
hodnotu, kterou by měla podstanice zajistit (například nový
bod nastavení pro teplotu v konferenční místnosti). Pokud je
zvolený bod digitálním bodem, zadejte jeho nový stav
(například OFF, ON nebo AUTO).
— Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. První číslice, kterou můžete vkládat,
začne blikat.
— Stiskněte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení hodnoty číslice.
— Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun na další číslici v rámci položky.
— Opakujte tento postup vkládání, dokud není celá položka zadána správně.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání položky. Kurzor zvýrazní
položku, kterou jste právě modifikovali.
7.
Pro změnu dalších položek spínacích bodu opakujte postup výše.
VÝSL.:
8.
Změněný spínací bod se stane součástí zvoleného denního
programu pro vybraný bod.
Stiskněte Cancel (C) pro návrat k seznamu časových programů.
Vymazání spínacího bodu
Pokračuje z oddílu „Spínací body“.
Časový program: Časový program 1
Denní program : Pracovní den
Adresa : C1_DO_1
Čas
: 08:00
Hodnota: On
Opt.: OFF
Další Předchozí Nový Smazat
Zpět
Výběr spínacího bodu
7. Pokud není na displeji spínací bod, který si přejete smazat, použijte klávesy se
šipkami pro přesun a zvýraznění Další nebo Předchozí a stiskněte klávesu
Enter (↵) pro zobrazení dalších spínacích bodů.
6. Pokud se v okně displeje se zobrazí spínací bod, který chcete smazat,
zvýrazněte Smazat. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Podstanice se zeptá, jestli chcete opravdu smazat spínací bod.
89
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Skutečně vymazat spínací bod?
Ne
Vymazání spínacího bodu
Ano
7. Pokud si nepřejete vymazat spínací bod, stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
Pokud si přejete vymazat spínací bod, zvýrazněte Ano a stiskněte klávesu Enter
(↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných časových
programů.
Týdenní programy
Účel
Úroveň přístupu
Výběr funkce časového
programu z hlavní nabídky
Změna týdenního program přiřazením různých denních programů určitým dnům v
týdnu.
Pro provedení tohoto úkonu musíte být na úrovni operátora 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Časové
programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam dostupných časových programů.
Časové programy
Časový program 1
Ventil. systém
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
POZN.:
Výběr časového programu
σ
ν
1
ν
τ
Všechny časové programy nemusí být zobrazeny v okně displeje
současně.
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu, který
á požadovaný týdenní program. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
Časové programy Časový program 1
DNES
Denní programy
Týdenní programy
Roční programy
Zvláštní dny
VÝSL.:
Výběr volby Týdenní program
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Týdenní programy a pak
stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
en2B0126-cz01r1001
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program. Zbývající
řádky zobrazují typy časových programů.
V okně displeje se zobrazí seznam dnů v týdnu a přiřazených
denních programů.
90
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Týdenní progr.: Časový program 1
PONDĚLÍ
Pracovní den
σ
ÚTERÝ
Půlden
ν
STŘEDA
Prázdniny
1
ČTVRTEK
Roční dovolená
ν
PÁTEK
Víkend
τ
POZN.:
Výběr dne v týdnu
Všech sedm dní v týdnu se nevejde současně do okna displeje.
Pokud není zobrazen den v týdnu, který chcete změnit, stiskněte
klávesu šipky vpravo pro zobrazení další stránky.
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby dne, který chcete změnit.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Okno zobrazuje typy denních programů, které můžete použít pro
zvolený den v týdnu.
Týdenní progr.: Časový program 1
Pracovní den
σ
Půlden
ν
Prázdniny
1
Roční dovolená
ν
Víkend
τ
Volba Nový denní program
5. Použijte klávesy nahoru a dolů, aby kurzor zvýraznil denní program, který
chcete přiřadit vybranému dni v týdnu. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí zvolený den v týdnu s jeho nově
přiřazeným denním programem. Příklad:
Týdenní progr.: Časový program 1
Den v týdnu
: PONDĚLÍ
Denní program : Pracovní den
Zpět
Spínací body
Přiřadit
6. Pro přiřazení zvoleného programu stiskněte Enter (↵). Software přiřadí denní
program a obnoví zobrazení obrazovky ‚Týdenní progr.‘ podle nového přiřazení.
Pro obnovení zobrazení obrazovky ‚Časové programy‘ s položkami nabídky
‚DNES‘, ‚Denní programy‘, atd. použijte klávesy se šipkami pro přesun a
zvýraznění Zpět a stiskněte klávesu Enter (↵). Software nezmění přiřazení pro
den.
Pro zobrazení obrazovky ‚Body sepnutí‘ pro přiřazení nových časů sepnutí (tj.
změnu denního programu), použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Bodů sepnutí a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. Chcete-li
změnit bod sepnutí, podívejte se na podrobnosti v oddíle „Změna spínacího
bodu“.
7. Zvolte další den, který chcete změnit nebo stiskněte Cancel (C) pro návrat na
obrazovku ‚Časové programy‘.
Roční programy
Účel
Změna ročního programu přiřazením jiného denního programu k určitému dni v
týdnu.
91
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Úroveň přístupu
Výběr funkce Časový
program z hlavní nabídky
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít úroveň přístupu 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Časové
programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí dostupné časové programy.
Časové programy
Časový program 1
σ
ν
1
ν
τ
Ventil. systém
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
POZN.: Všechny časové programy nemusí být zobrazeny v okně displeje
současně.
Výběr časového programu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu
s požadovaným ročním programem. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový program.
Zbývající řádky zobrazují typy časových programů, které můžete
vybírat.
Časové programy Časový program 1
DNES
Denní programy
Týdenní programy
Roční programy
Zvláštní dny
Výběr volby Roční program
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Roční programy a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Podstanice se zeptá na určité datum, od kterého chcete začít
vypisovat seznam dní v roce. Pole pro datum ‚Zobrazit od‘ je
zvýrazněno.
Roční program: Časový program 1
Zobrazit od: 24.07.1995
Další
Určení počátečního data výpisu
4. Stiskněte klávesu šipky vlevo pro volbu položky data, kterou chcete změnit
v datu ‚Zobrazit od‘.Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Začne blikat číslo měsíce.
5. Použijte klávesy se šipkami a plus nebo mínus pro změnu data podle potřeby:
— Pomocí kláves se šipkami přejděte na první číslici, kterou chcete změnit.
— Stiskněte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení hodnoty číslice.
— Použijte klávesy se šipkami pro přesun na další číslici.
— Opakujte proces pro každou číslici, dokud není celé pole správně.
en2B0126-cz01r1001
92
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
6. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání pole ‚Zobrazit od‘. Použijte klávesy
šipek pro přesun a zvýraznění volby Další a stiskněte klávesu Enter (↵) pro
dokončení volby.
Roční
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
program: Časový program 1
PONDĚLÍ
Víkend
ÚTERÝ
Víkend
STŘEDA
Víkend
ČTVRTEK
Víkend
PÁTEK
Víkend
VÝSL.:
Určení data změny
σ
ν
1
ν
τ
V okně jsou zobrazeny dny v roce začínající vámi vloženým datem.
Rovněž je vypisován program přiřazený každému dni.
7. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby data, ke kterému chcete
přiřadit nový denní program. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Okno zobrazuje různé typy denních programů, které můžete použít
na určené datum.
Časové programy: Časový program 1
Pracovní den
σ
Půlden
ν
Prázdniny
1
Víkend
ν
τ
POZN.: Všechny typy denních programů nemusí být najednou zobrazeny v
okně displeje.
Přiřazení denního programu
8. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby denního programu, který
chcete použít pro určité datum. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí vybraný den s nově přiřazeným denním
programem. Příklad:
Roční program: Časový program 1
Vybraný den : 24.07.1995
Denní program: Denně
Zpět
Spínací body
Přiřadit
9. Pro přiřazení zvoleného programu stiskněte Enter (↵). Software přiřadí denní
program obnoví zobrazení obrazovky ‚Roční program‘ s novým přiřazením.
Pro obnovení zobrazení obrazovky ‚Časové programy‘ s položkami nabídky
‚DNES‘, ‚Denní programy‘, atd. použijte klávesy se šipkami pro přesun a
zvýraznění Zpět a stiskněte klávesu Enter (↵). Software nezmění přiřazení
programu pro vybraný den.
Chcete-li zobrazit obrazovku ‚Spínací body‘ pro přiřazení nových spínacích časů
(tj. změnit denní program), použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Spínací body a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. Chcete-li
změnit spínací bod, podívejte se na podrobnosti v kapitole „Spínací body“.
10. Vyberte jiný den pro změnu nebo stiskněte Cancel (C) pro návrat na obrazovku
‚Časové programy‘.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚Časové programy‘. Chcete-li ověřit,
že podstanice provedla změnu, musíte znovu vstoupit do ročního
programu.
93
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Dnešní programy
Účel
Vytvoření nebo změna programu DNES. Aby bylo možné vyhovět neobvyklým
událostem (jako jsou neplánovaná setkání po pracovní době), lze použít program
DNES, který může nahradit akci bodu nebo spínací bod přiřazený k dennímu
programu, který je vybrán pro určitý den v ročním programu.
Přiřazení programu DNES je třeba provést nejvýše 24 před okamžikem, kdy by
mělo začít vykonávání obvyklého denního programu.
Úroveň přístupu
Výběr funkce Časový
program z hlavní nabídky
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít úroveň přístupu 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Časové
programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných časových
programů.
Časové programy
Časový program 1
σ
Ventil. systém
Osvětlení
Vytápění východ
Vytápění západ
POZN.:
Výběr časového programu
ν
1
ν
τ
Všechny časové programy nemusí být zobrazeny v okně displeje
současně.
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného časového
programu. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program. Zbývající
řádky zobrazují typy časových programů.
Časové programy Časový program 1
DNES
Denní programy
Týdenní programy
Roční programy
Zvláštní dny
Výběr volby DNES
3. Stiskněte Enter (↵) pro volbu DNES.
VÝSL.:
Na horním řádku v okně displeje se zobrazí zvolený časový program.
Pokud je program DNES vybrán po přihlášení poprvé, je zobrazen
seznam spínacích bodů.
DNES : Časový program 1
C1_DO_1
C1_DO_2
Office_room_temp.
Canteen_room_temp.
Main_lights
σ
*ν
1
ν
τ
Pokud máte již zvolen program DNES, objeví se na displeji
informační obrazovka se seznamem spínacích bodů. Viz odstavec
VÝSL. v dalším kroku.
en2B0126-cz01r1001
94
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Hvězdička na stejném řádku, jako je uživatelská adresa, indikuje, že
tento program DNES je již tomuto bodu přiřazen.
Výběr bodu
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby požadovaného spínacího
bodu a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
DNES
Adresa
Čas od
Čas do
Hodnota
Vytvoření/změna dnešního programu
Zobrazí se informace pro spínací bod. Příklad:
:
:
:
:
:
Vytápění východ
C1_DO_1
13:14
13:14
******************
Vybrat
Zpět
5. Vložte nebo změňte údaj následujícím způsobem:
— Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby položky a stiskněte
klávesu Enter (↵). První číslice, kterou můžete vkládat, začne blikat.
— Stiskněte klávesy plus a mínus pro zvýšení nebo snížení hodnoty číslice.
— Stiskněte klávesu šipky vpravo pro přesun na další číslici v rámci položky.
— Opakujte tento postup vkládání, dokud není celá položka zadána správně.
Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení zadání položky. Kurzor zvýrazní
položku, kterou jste právě modifikovali.
Čas od
Čas, od kterého má podstanice začít používat program DNES.
Zadejte čas ve 24-hodinovém (HH.MM) formátu, kde HH=0023 a MM=00-59. Například zde můžete zadat čas, kdy si
přejete změnit teplotu v konferenční místnosti.
Čas do
Čas, kdy má podstanice ukončit používat program DNES.
Zadejte čas ve 24-hodinovém (HH.MM) formátu, kde HH=0023 a MM=00-59. Například zde můžete zadat čas, kdy si
přejete vrátit teplotu v konferenční místnosti zpět na obvyklou
hodnotu.
POZNÁMKY:
1. Čas v poli ‚Čas od‘ nemůže být déle než 24 hodin po aktuálním času
systému.
2. Údaj v poli ‚Čas do‘ nemůže být více než 24 hodin po položce ‚Čas od‘.
Zadejte například následující časy:
Aktuální čas systému =
10:00 (pondělí)
Čas od =
9:00
Čas do =
8:00
Program DNES bude pracovat následovně:
Začne
9:00 dopoledne v úterý (23 hodin po aktuálním času systému)
Skončí
8:00 dopoledne ve středu (23 hodin po údaji ‚Čas od‘)
Hodnota
Pokud je zvolený datový bod analogovým bodem, zadejte
rovněž novou hodnotu pro zpracování podstanicí (například
nový bod nastavení pro teplotu v konferenční místnosti).
Pokud je zvolený datový bod digitálním bodem, zadejte nový
stav pro tento bod (například OFF, ON nebo AUTO).
6. Pro změnu dalších položek programu DNES opakujte výše uvedený postup. Po
dokončení zvýrazněte volbu Zpět a stiskněte klávesu Enter (↵) pro návrat
k seznamu bodů.
95
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Pro obnovení zobrazení seznamu spínacích bodů použijte klávesy se šipkami
pro přesun a zvýraznění Vybrat a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení
volby.
7. Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Zvláštní dny
Účel
Úroveň přístupu
Výběr funkce Časový
program z hlavní nabídky
Změna (přiřazení) nebo smazání přiřazení zvláštního dne, případně změna stavu
funkce zvláštního dne (povolený/zakázaný).
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít úroveň přístupu 2 nebo 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Časové
programy. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‘Časové programy’ uvádí seznam dostupných časových
programů.
Časové programy
Časový program 1
σ
Ventil. systém
Osvětlení
Vytápění východ
ν
1
ν

POZN.: Všechny časové programy nemusí být zobrazeny v okně displeje
současně. Chcete-li zobrazit další programy, stiskněte klávesu šipky
vpravo pro display další stránky.
Výběr časového programu
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby časového programu, ke
kterému chcete přiřadit zvláštní den. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Horní řádek displeje zobrazuje zvolený časový program. Zbývající
řádky zobrazují typy časových programů, které můžete zvolit.
Časové programy: Časový program 1
DNES
Denní programy
Týdenní programy
Roční programy
Zvláštní dny
Výběr volby Zvláštní dny
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Zvláštní dny a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam funkcí pro zvláštní dny.
Zvláštní dny: Časový program 1
Stav
: Zapnuto
Změnit
Smazat
Pokračujte požadovaným úkonem pro zvláštní den:
en2B0126-cz01r1001
96
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Změnit
Změní přiřazení denního programu pro zvláštní dny
v systému. Podrobnosti viz kapitola „Úpravy zvláštních dnů“
(strana 99).
Smazat
Vymaže zvláštní den. Podrobnosti viz kapitola „Vymazání
zvláštního dne“ (strana 98).
Stav
Povolí nebo vypne funkci zvláštního dne. Podrobnosti viz
kapitola „Změna stavu (zapnout/vypnout) funkce zvláštní dny“
(strana 99).
Úpravy zvláštních dnů
Pokračuje z předchozího postupu.
Zvláštní dny: Časový program 1
Stav
: Zapnuto
Změnit
Výběr volby Změnit
Smazat
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Změnit a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Na displeji se zobrazí chronologický seznam všech zvláštních dnů a
přiřazení denních programů k nim (jsou-li přiřazeny). Pokud zvláštní
den nemá přiřazen denní program, tak se v ten den použije denní
program určený týdenním programem.
Zvláštní dny: Časový program 1
Nový rok
Prázdniny
Svátek Tří králů Pracovní den
Masopustní úterý
Popeleční středa Pracovní den
Velký pátek
Půlden
POZN.:
Výběr zvláštního dne
σ
ν
1
ν
τ
Všechny zvláštní dny nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje. Chcete-li vidět nezobrazené zvláštní dny, stiskněte klávesu
šipky vpravo pro zobrazení další stránky.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby zvláštního dne, pro který
chcete změnit přiřazení denního programu. Poté stiskněte Enter (↵) pro
dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam typů denních programů, které
můžete přiřadit zvláštnímu dni.
Zvláštní dny: Časový program 1
Pracovní den
Víkend
Půlden
Prázdniny
97
σ
ν
1
ν
τ
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
POZN.:
Přiřazení denního programu
Všechny denní programy nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje. Chcete-li vidět nezobrazené denní programy, stiskněte
klávesu šipky vpravo pro zobrazení další stránky.
6. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby denního programu, který
chcete přiřadit zvláštnímu dni. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam zvláštních dnů a nový denní
program, který jste právě vybrali.
Zvláštní dny
: Časový program 1
Zvláštní den : Nový rok
Denní program : Svátek
Zpět
Přiřadit
Spínací body
7. Pro přiřazení zvoleného programu stiskněte Enter (↵). Software přiřadí denní
program a obnoví zobrazení obrazovky ‚Zvláštní dny‘ s novým přiřazením.
Chcete-li obnovit zobrazení obrazovky ‚Časové programy‘ s položkami nabídky
‚DNES‘, ‚Denní programy‘, atd. použijte klávesy se šipkami pro přesun a
zvýraznění Zpět a stiskněte klávesu Enter (↵). Software nezmění přiřazení pro
den.
Chcete-li zobrazit obrazovku ‚Spínací body‘ pro přiřazení nových spínacích časů
(tj. změnit denní program), použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Spínací body a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. Chcete-li
změnit spínací bod, podívejte se na podrobnosti v kapitole „Spínací body“.
8. Zvolte si další den, který chcete změnit nebo stiskněte Cancel (C) pro návrat do
nabídky ‚Časové programy‘.
VÝSL.:
Na displeji se objeví obrazovka ‚Časové programy‘. Chcete-li ověřit,
že podstanice provedla změny, musíte znovu vstoupit do ročního
programu.
Vymazání zvláštního dne
Pokračuje z postupu pro zvláštní dny.
Zvláštní dny: Časový program 1
Stav
: Zapnuto
Změnit
Výběr volby Vymazat
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Smazat a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
en2B0126-cz01r1001
Smazat
Na displeji se zobrazí chronologický seznam všech zvláštních dnů a
přiřazení denních programů k nim (jsou-li přiřazeny). Pokud zvláštní
den nemá přiřazen denní program, tak se v ten den použije denní
program určený týdenním programem.
98
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Zvláštní dny: Časový program 1
Nový rok
Prázdniny
Svátek Tří králů Pracovní den
Masopustní úterý
Popeleční středa Pracovní den
Velký pátek
Půlden
POZN.:
Vymazání přiřazení zvláštnímu dni
σ
ν
1
ν
τ
Všechny zvláštní dny nemusí být najednou zobrazeny v okně
displeje. Chcete-li vidět nezobrazené zvláštní dny, stiskněte klávesu
šipky vpravo pro zobrazení další stránky.
5. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby zvláštního dne nebo
svátku, jehož přiřazení chcete vymazat. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení
volby.
VÝSL.:
Podstanice odstraní přiřazení zvláštního dne a okno obnoví
zobrazení zvláštních dní.
6. Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Změna stavu (zapnout/vypnout) funkce zvláštní dny
Pokračuje z postupu pro zvláštní dny.
Zvláštní dny: Časový program 1
Stav
: Zapnuto
Změnit
Výběr volby Stav
Smazat
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby hodnoty stavu (Zapnuto
v tomto příkladu) a stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Položka Stav začne blikat.
5. Stiskněte klávesy plus nebo mínus pro změnu údaje v poli ‚Stav‘ z ‚ZAPNUTO‘
na ‚VYPNUTO‘ nebo obráceně. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Podstanice změní stav funkce pro zvláštní dny.
6. Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Čítače
Účel
Vynulování čítačů, zobrazení hodnoty bodu čítače od posledního vynulování a
nastavení intervalu údržby.
Čítače uchovávají údaj o tom, kdy potřebuje určitý bod provést údržbu. Počítají
počet hodin, po které je bod aktivní nebo počet energetických jednotek, které bod
vyprodukoval od poslední údržby. Je třeba vynulovat data bodu čítače vždy, když je
na datovém bodu prováděna údržba, aby čítač uchovával pravdivé a přesné údaje.
Úroveň přístupu
Výběr funkce Čítače z hlavní nabídky
Pro provádění tohoto úkonu musíte mít úroveň přístupu 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Čítače.
Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam dvou funkcí pro zobrazení
informací čítačů.
99
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Čítače
Interval údržby
Všechny čítače
Výběr typu čítače
Interval údržby
Zobrazí seznam digitálních bodů a počtů hodin, po které
pracují.
Všechny čítače
Zobrazí seznam bodů a hodnot jednotek, které jsou k bodu
přiřazeny.
2. Použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění typu čítače, který chcete
vynulovat. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam bodů čítačů. Následující příklad
ukazuje zobrazení intervalu údržby.
Interval údržby
Supply fan
Exhaust fan
Burner
Htg. zone pump
Cafe. hood
h
1267
1257
476
736
123
σ
ν
1
ν
τ
POZNÁMKY:
1. Všechny body čítačů nemusí být najednou zobrazeny v okně displeje.
Chcete-li zobrazit další body čítačů, stiskněte klávesu šipky vpravo pro
zobrazení další stránky.
2. Zobrazení obrazovky ‚Všechny čítače‘ se mírně odlišuje od zobrazení
obrazovky ‚Interval údržby,‘ i když pracují stejně.
Výběr čítače
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby určitého čítače, který
chcete vynulovat. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
POZN.:
Další uživatelem definovaný text se může objevit na dalším řádku.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí podrobné informace o zvoleném čítači.
Interval údržby
: 1000 h
Supply fan
: 1267 h
Resetování
: Ano/NE
4.
Zpět
Interval údržby
Počet hodin, po které může bod běžet, než vygeneruje alarm
údržby.
Supply fan
Počet hodin, po které bod běží od poslední údržby. Název
položky (Supply fan) je uživatelská adresa zvoleného bodu
čítače.
Reset
Vynuluje bod čítače po údržbě.
Resetování bodu čítačů nebo definování intervalu údržby následujícím
způsobem:
Tabulka 10. Resetování čítače / Definice intervalu údržby
en2B0126-cz01r1001
100
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
Resetování čítače
Použijte klávesy šipek nahoru a dolů
pro přesun a zvýraznění pole Ano.
Stiskněte Enter (↵) pro volbu ‚Ano‘ a
pro vynulování čítače.
Definice intervalu údržby
Použijte klávesy šipek pro přesun a
zvýraznění volby pole Interval
údržby. Stiskněte Enter (↵).
VÝSL.:
VÝSL.:
Podstanice resetuje čítač
a displej se vrátí
k zobrazení seznamu
bodů čítačů.
Akumulované číslo pro
bod resetování je nula.
údaj v poli Interval údržby
začne blikat a zmizí
zvýraznění tohoto údaje.
Stiskněte klávesy plus nebo mínus
na zvýšení číslice Intervalu údržby
z 0 na 9. Použijte klávesu šipky vlevo
nebo vpravo pro přesun na číslice
pro desítky, stovky, tisíce atd.
Stiskněte Enter (↵).
POZN.: Nechcete-li vynulovat čítač,
použijte klávesy se šipkami
pro přesun a zvýraznění NE
a stiskněte klávesu Enter
VÝSL.:
(↵).
Položka Interval údržby
přestane blikat, ale je i
nadále zvýrazněna.
5. Stiskněte Cancel (C) nebo ‚Zpět‘ pro návrat k seznamu datových bodů čítačů.
Po dokončení opakovaně stiskněte Cancel (C) pro návrat do hlavní nabídky.
Zobrazení zařízení na sběrnici
Účel
Úroveň přístupu
Postup
Zobrazení seznamu aktivních zařízení na systémové sběrnici. V seznamu mohou
být zařízení, která nemají celosběrnicový přístup, takže dálkové přihlášení nemusí
být možné ke všem zobrazeným zařízením.
Všichni uživatelé mohou provádět tuto úlohu. Zobrazení je k dispozici jen po
připojení k lokální podstanici.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Okno displeje zobrazí některé informace o podstanici a volbu
Celosběrnicový přístup.
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Celosběrnicový přístup a
stiskněte klávesu Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam voleb pro celosběrnicový přístup,
ze kterých můžete volit.
101
en2B0126-cz01r1001
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Celosběrnicový přístup
CONTROLLER_01
Vzdálené přihl. Sled. Alarmů zapnuto
Sled. alarmů příznak
Všechna zařízeníSled. alarmů vypnuto
3. Použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění Zobrazit všechna
zařízení. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
V okně displeje se zobrazí seznam všech zařízení, která jsou
aktuálně na systémové sběrnici. Název podstanice a číslo je uvedeno
pro každé zařízení.
Zobrazit všechna zařízení
CPU_A
CPU_B
CPU_C
CPU_D
CPU_E
1
2
3
4
5
σ
ν
1
ν
τ
4. Stiskněte Cancel (C) pro opuštění tohoto zobrazení. Pamatujte, že k některým
podstanicím uvedeným v tomto okně není možné se přihlásit.
VÝSL.:
Viz též ⇒
Zobrazí se předchozí nabídka.
postup přihlášení ke vzdálené podstanici viz kapitola „Přihlášení ke vzdálené
podstanici“ (strana 18).
Zobrazení vzdáleného záznamu trendů
Účel
Úroveň přístupu
Výběr systémových dat
z hlavní nabídky
Při použití firmware Excel 500 verze 2.03.xx nebo novější lze paměť, která není
použita pro aplikační program, použít pro přídavnou vzdálenou paměť trendů pro
XBS Central A. Úplný popis této funkce podstanice naleznete v příručce Popis
software pro Excel 100/500/600, EN0B-092. Tato kapitola popisuje, jak zobrazit
informace vzdáleného zásobníku trendů. Úprava hodnot vyžaduje, aby podstanice
byla resetována a aby byl dodržen postup „Modem a vzdálená paměť trendů“ a
pokyny kapitoly „Konfigurace vzdálené paměti trendů.“
Pro provedení tohoto úkonu musíte mít přístupovou úroveň 3.
1. V hlavní nabídce použijte klávesy se šipkami pro přesun a zvýraznění
Systémová data. Stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby.
VÝSL.:
Obrazovka ‚Systémová data‘ zobrazuje čtyři možné volby (v závislosti
na úrovni přístupu).
Systémová data
Systémové informace
Konfigurace HW-Interface
Flash EPROM
Celosběrnicový přístup
en2B0126-cz01r1001
102
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ABECEDNÍ PŘEHLED PŘÍKAZŮ
2. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Konfigurace HWInterface. Poté stiskněte Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví
následující obrazovka.
Konfigurace HW-Interface
σ
1
ν
C-Bus
Lon-Bus
B-Port
3. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby Modem a stiskněte
klávesu Enter (↵) pro dokončení volby. Na displeji se objeví obrazovka
‚Konfigurace modemu.‘
Konfigurace modemu
Rychlost:
9600
GSM PIN : ********
Resetování Modem
DALŠÍ
4. Použijte klávesy šipek pro přesun a zvýraznění volby DALŠÍ. Stiskněte Enter (↵)
pro pokračování na následující obrazovku.
Konfigurace modemu
Velikost paměti aplikace:
128 Kbajtů
Vzdálený záznam trendů
108 položek
ZPĚT
Na této obrazovce je zobrazena velikost vzdálené paměti trendů. Počet položek
(vzorků v trendu), které je možné uložit v zásobníku pro centrálu (Remote Building
Central A) je určen výpočtem založeným na nastavení Velikosti paměti aplikace
během spouštění.
Uvedené hodnoty lze měnit jen během spouštění podstanice, tj. pouze během
sekvence uvádění do provozu po resetování podstanice a nikoliv po volbě aplikace.
103
en2B0126-cz01r1001
DODATEK A: NASTAVENÍ HARDWARE
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Dodatek A: Nastavení hardware
tato kapitola popisuje, jak zapojovat kabely panelu XI582AH, pokud se nemontuje
na stěnu nebo do podstanice Excel. Tato kapitola rovněž popisuje, jak zapnout
nebo vypnout integrovanou funkci podsvícení na panelu XI581AH nebo XI582AH.
POZN.: Připojení XI581/2 k podstanici je rovněž popsáno v Návodu k instalaci pro
podstanici Excel 100 a v Návodu k instalaci pro podstanici Excel 500/600
(čísla publikací naleznete v oddíle „Doporučená literatura“).
Postup
1. Sejměte přední kryt panelu XI582AH vsunutím špičky šídla (nebo podobného
úzkého, ostrého předmětu) do malého otvoru na jedné straně panelu obsluhy,
pak otevřete kryt.
2. Displej XI581/2 je vybaven integrovanou funkcí podsvícení displeje. Poloha
propojky na zadní straně krytu XI581/2 zapíná nebo vypíná funkci podsvícení
displeje. Zapněte (nebo vypněte) podsvícení XI581/2 následujícím způsobem:
— Odpojte konektor vedle propojky.
— Vytáhněte propojku pinzetou a přesuňte ji na požadované místo.
PROPOJKA
V POLOZE
ZAPNUTO
— Připojte konektor vedle propojky zpět.
en2B0126-cz01r1001
104
PROPOJKA
V POLOZE
VYPNUTO
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
NASTAVENÍ HARDWARE
Pokud je propojka podsvětlení zapnutá, první stisknutí kterékoliv z osmi
operačních kláves aktivuje funkci podsvícení displeje. Pokud není stisknuta
žádná klávesa po dobu 10 minut, funkce podsvícení se automaticky vypne až do
dalšího stisku klávesy.
3. Pro jednotky XI581AH pokračujte krokem 6.
C6974a
Pro jednotky XI582AH veďte konec kabelu XW564/XW565/XW582/XW583 skrz
kulatý otvor (zezadu dopředu) v zadním krytu XI582AH a upevněte kabel
svorkou.
C6975a
4. Připojte vodiče ke svorkovnici na vnitřní straně zadního krytu XI582AH
v souladu s následujícím obrázkem.
YELLOW
1
GREY
BROWN
2
GREEN
3
WHITE
4
POZN.: Šedý vodič není použit.
5. Vraťte na místo konektor odpojený v kroku 3.
6. Přiklapněte zadní kryt XI582AH na své místo.
VÝSLEDEK: Panel XI582AH můžete nyní přesouvat k požadované podstanici
Excel a připojovat jej k této podstanici. Podrobnosti naleznete v
kapitole „ZAČÍNÁME“ (strana 3).
105
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
REJSTŘÍK
REJSTŘÍK
změna z automatického na manuální provozní režim, 61
datum a čas podstanice, 76
denní programy, 83
informace spínacího bodu, 85
kopírování denních programů, 86
mazání denních programů, 87
výběr denních programů, 83
vytváření denních programů, 85
digitální body a počty hodin, 103
distribuované V/V moduly
přiřazení, 46
uvádění do provozu, 65
Excel 10 Zone Manager, 5, 7
Excel 100B, 3, 5
Excel 100C, 3, 4
Excel 20, 7, 20
Excel 50, 3, 4, 7, 20
Excel 500, 3
Excel 500-XCL5010, 4
Excel 600, 4
Flash EPROM, 68, 69
mazání, 68
správa, 68
uložení dat aplikace z RAM do Flash EPROM, 69
uložení více než jedné řídící aplikace, 42
zobrazení aplikačních dat v paměti Flash EPROM, 70
funkce podsvícení, 107
funkce popisu datových bodů, 49
hesla
nová hesla, 75
výchozí hesla, 74
změna hesla, 73
hlavní nabídka, 17
není zobrazena, 17
nezobrazí se, 73
zobrazena a uvádí informace, 17
hledání závad
ručná nastavení výstupů a ověření vstupů, 82
ruční nastavení výstupů a kontrola vstupů, 43
hodiny provozu
výpis celkových hodin provozu, 62
informace o podstanici, 33
čtení data a času podstanice, 33
čtení hodin podstanice, 33
možnosti pro zobrazení informací hodin, 33
zobrazení konfiguračních dat podstanice, 34
interval údržby, 30, 102
definice, 104
klávesnice, 12
kompatibilní kabely
XW564, 3
XW565, 3
XW582, 3, 4
XW583, 3
XW584, 3
Live CARE, 74
lokální podstanice
odhlášení z, 22
možnosti připojení, XI581AH, 3
možnosti připojení, XI582AH, 3
odlišnosti mezi XI581 a XI582, 1
okno displeje, 9, 17
abecední seznam příkazů, 49
alarmy
aktuální alarmy, 22
celosběrnicové alarmy, 22
kritické alarmy, 22
nekritické alarmy, 22
potlačení hlášení alarmů, 64
potvrzení příznaku celosběrnicového alarmu, 26
příznak alarmu, 24
vypnutí sledování alarmů, 25
zapnutí/vypnutí režimu celosběrnicového sledování, 24
zobrazení informace o alarmu, 22
analogové body a množství energetických jednotek, 29
analogové body a počty energetických jednotek, 103
atributy
cyklus trendu, 57
čas od poslední revize, 56
čas pro otevření, 57
čas pro zavření, 57
definice, 49
hodiny provozu, 56
hodnota, 56
hystereze alarmu, 57
hystereze trendu, 57
interval údržby, 56
limit intervalu, 56
nízký limit pro varování, 57
počet cyklů, 56
poslední změna, 56
posun snímače, 57
potlačení alarmu, 57
provozní režim, 56
spínací / rozpínací, 57
stav, 56
technická adresa, 56
trvání impulsu, 56
uživatelská adresa, 56
vysoký limit pro varování, 57
záznam trendů, 56
změna stavu alarmu, 56
automatický na manuální, 61
body a datové body, 16, 49
body sepnutí, 82
celosběrnicová práce s alarmy, 7
celosběrnicový přístup
aktivní, 6
pasivní, 6
časové programy
denní program, 28
program DNES, 28, 82, 97
příklad okna, 9
roční programy, 28, 82
týdenní programy, 28
zvláštní denní program, 29
zvláštní denní programy, 82
čítače, 102
resetování, 104
seznam stavu čítačů, 29
výběr bodů čítače, 30
výběr typu čítače, 29, 103
datové body
potlačení hlášení alarmů, 64
107
en2B0126-cz01r1001
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
REJSTŘÍK
výchozí, 40
verze operačního systému a rozhraní C-Bus, 35
výběr datových bodů
výběr podle šablony, 58
výběr podle typu bodu, 60
výběr podle uživatelských adres, 58
vzdálená komunikace, 75
vzdálené podstanice
odhlášení, 21
odhlášení z, 22
přihlášení, 19
vzdálený záznam trendů, 105
vzorky trendů, 40
XC5010C, 3, 4
XCL5010, 3
XIP100, 7
XW564/XW565, 108
XW582, 108
XW583, 108
začínáme, 3
Zadání GSM PIN, 71
zadání hesla
čtyři hvězdičky jako pole, 18
nesprávné heslo, 18
Zadání hesla pro úroveň 2/3, 17
zapojení MMI, Excel 10 Zone Manager (obr.), 5
zapojení MMI, Excel 100C a Excel 500/600 (obr.), 4
zapojení MMI, Excel 50 a Excel 500-XCL5010 (obr.), 5
zapojení MMI, Excel 500-XC5010C (obr.), 4
zařízení sběrnice
seznam, 104, 105
záznamy trendů
paměť trendů podstanice (buffer), 31
paměť zásobníku trendů podstanice (buffer), 63
sběr a ukládání, 31
výpis záznamu trendů, 63
vyžádání, 30
zobrazení v tabulce nebo grafu, 30
zobrazení na displeji, 8
zvláštní události, 82
organizace příručky, 2
parametry
zobrazení a změna hodnot parametrů, 72
plochy displeje MMI (obr.), 9
podstanice
CPU reset, 8, 48
modely podstanice nepodporující celosběrnicové funkce,
7
přímo připojitelné modely podstanic, 1
reset CPU podstanice, 36
zapnutí podstanice, 8
změna přenosové rychlosti, 75
popisy bodů
typické, 52
posuvník, 11
program DNES, 97
přepsání akce bodu nebo bodu sepnutí, 82
přiřazen až 24 hodin před začátkem denního programu,
82
program zvláštního dne, 99
program zvláštních dnů
přiřazen na ročním základě, 82
úpravy zvláštních dnů, 100
vymazání zvláštních dnů, 101
zapnutí/vypnutí zvláštních dnů, 102
přepínač portů, 4
přihlášení a odhlášení
lokální a vzdálené, 16
příklad nabídky, 9
příklad nastavitelného zásobníku paměti trendů (obr.), 40
RAM
správa, 68
uložení dat aplikace z RAM do Flash EPROM, 69
regulace jasu, XI581/2 (obr.), 8
resetování čítače datového bodu, 102
roční programy, 94
aplikují týdenní program na každý z týdnů roku, 82
spínací body, 89
mazání spínacích bodů, 93
přidání spínacích bodů, 91
vytváření spínacích bodů, 90
změna spínacích bodů, 92
stolní terminál operátora, XI582AH (obr.), 1
systémové hodiny, 76
změna systémových hodin, 77
šablony, 77
funkce hledání pomocí šablon, 77
přidání nové šablony, 77
uložení šablony, 79
vymazání šablony, 79
zásobník šablon, 77
změna šablony, 80
technické jednotky, 53
terminál operátora vsazený do podstanice, XI581AH (obr.),
1
týdenní programy, 93
úrovně přístupu obsluhy
úroveň přístupu 3, 13
úrovně přístupu obsluhy
operátoři úrovně 2 a 3, 17
úroveň přístupu 1, 13
úroveň přístupu 2, 13
uživatelské adresy
hvězdička na stejném řádku jako, 98
velikost paměti aplikace
minimální, 40
en2B0126-cz01r1001
108
XI581/2 CELOSBĚRNICOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Honeywell spol. s r. o.
Automation & Control Solutions
Budějovická 1
Praha 4
140 21
www.honeywell.cz
Podléhá změnám bez předchozího upozornění.
tel:
420 2 6112 2777
fax: 420 2 6112 2196
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty