průvodní a technická zpráva - Služby Města Veselí nad Moravou

Transkript

průvodní a technická zpráva - Služby Města Veselí nad Moravou
HODNOCENÍ STROMŮ V AREÁLU ZÁMECKÉHO PARKU VE VESELÍ NAD MORAVOU
PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA
Ing. Šárka Weberová
květen 2014
1
Průvodní a technická zpráva
Obsah
Identifikační údaje ......................................................................................................................................................................................................................... 3
Lokalizace: ..................................................................................................................................................................................................................................... 4
Přírodní podmínky území a historický vývoj území ....................................................................................................................................................................... 4
Metodika hodnocení stromů ......................................................................................................................................................................................................... 5
Zhodnocení stávajícího stavu ...................................................................................................................................................................................................... 12
Hodnocení jednotlivých základních ploch ................................................................................................................................................................................... 12
Technologie navržených opatření ............................................................................................................................................................................................... 12
Závěr ............................................................................................................................................................................................................................................ 20
Použité podklady ......................................................................................................................................................................................................................... 21
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
2
Průvodní a technická zpráva
Identifikační údaje
Název: Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
Objednatel:
Služby města Veselí nad Moravou
Blatnická 1551, 69801 Veselí nad Moravou
Zhotovitel:
ALL4TREES s.r.o.
Otvovice 147, 273 27
Hodnocení provedl: Ing. Šárka Weberová,e-mail: [email protected], tel.: 775088518
Odpovědný vedoucí: Ing. Jiří Skotnica, e-mail: [email protected], tel.: 604603101
Datum zpracování: květen 2014
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
3
Průvodní a technická zpráva
Lokalizace:
Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji, ve městě
Veselí nad Moravou. Park tvoří tři celky – nejblíže u zámku se
nachází „zámecká zahrada“, která je ve východní části
ohraničena slepým ramenem řeky Moravy. Na severní hranici
území se nachází samotný areál zámku, tenisové kurty a plochy
bývalého zahradnictví.
V jižní části odděluje hlavní tok řeky Moravy druhý celek
„zámecký park“ a třetí celek (v rámci hodnocení řešený pouze
okrajově) porost lužního lesa jež je označován
jako„bažantnice“.
Přírodní podmínky území a historický vývoj území
Nejsou předmětem hodnocení dřevin v území. Podrobně jsou
řešeny v dokumentaci Úpravy vegetační složky zámeckého
parku Veselí nad Moravou ( SVOBODA 2009).
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
4
Průvodní a technická zpráva
Metodika hodnocení stromů
Vzhledem k problémům se špatným zdravotním stavem některých dřevin v parku, způsobeným dlouhodobým zanedbáním péče a vysokým věkem dřevin a
ještě umocněným povodněmi v roce 1997 a kolísáním hladiny podzemní vody v parku, je toto hodnocení zaměřeno především na provozní bezpečnost
dřevin. Cílem je zpracování dokumentu, který upozorní na stávající rizika a navrhne jejich řešení. Na základě tohoto dokumentu může vzniknout dlouhodobý
plán péče, směřující k zajištění provozní bezpečnosti a zajištění kvalitního rozvoje perspektivních dřevin v parku.
Hodnocení základních ploch
V řešeném území byly vymezeny 3 základní plochy – zámecká zahrada, zámecký park, bažantnice.
Hodnocení základních ploch slouží k vytvoření uceleného systému správy sídelní zeleně v celém městě. Na základě hodnocených parametrů lze vzájemně
porovnávat jednotlivé plochy zeleně a určovat priority. Toto hodnocení vychází z požadavku nově vznikajícího oborového standardu SPPK 01 001 Hodnocení
stromů
U jednotlivých základních ploch bylo hodnoceno:
Intenzitní třída údržby:
Třída
Popis
1
Mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či
obce.
2
Průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s
nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel.
3
Nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města.
4
Plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
5
Průvodní a technická zpráva
Celková hodnota stability:
Stupeň
Popis
1
Plochy se stromy bez zásadních staticky významných defektů
2
Plochy se stromy s defekty řešitelnými běžným pěstebním zásahem
3
Plochy se stromy s patrným občasným výskytem defektů, které je nutné řešit speciálními stabilizačními zásahy
4
Plochy se stromy s častým výskytem defektů s nutností řešení speciálními stabilizačními zásahy. Občasný výskyt selhání stromů.
5
Plochy se stromy s častým výskytem selhání stromů. Omezená možnost stabilizace pěstebními zásahy.
6
Plochy s havarijním stavem stromů na ploše, významný výskyt rozpadajících se stromů bez možnosti stabilizace.
Hodnota cíle pádu
charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové vzdálenosti stromů na základní ploše a hodnoty majetku, který může být zasažen v případě
selhání stromů. Uvádí se jako odhad převažující charakteristiky na celé základní ploše; nejvyšší parametr rozhoduje o zařazení plochy do konkrétního stupně.
Parametr
Frekvence provozu
Typ komunikace
Hodnota majetku
Stupeň
1
konstantní provoz osob >35 za hodinu dálnice, silnice I. třídy a hlavní ulice v zastavěném riziko vzniku škod na nemovitostech převyšující
území
2.000.000 Kč
2
provoz osob mezi 10 a 35 za hodinu,
silnice II. třídy a frekventované ulice v
riziko vzniku škod na nemovitostech mezi
hřbitovy
zastavěném území, parkoviště
400.000 a 2.000.000 Kč
3
provoz osob mezi 1 a 10 za hodinu
méně frekventované silnice nebo silnice s horší
riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 80.000
viditelností
a 400.000 Kč
4
provoz osob do 1 za den
méně frekventované silnice s dobrou viditelností riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 4.000 a
80.000 Kč
5
provoz osob v řádu 1 za den
silnice bez obecného přístupu (firemní,
riziko vzniku škod na nemovitostech mezi 400 a
soukromé), zemědělské cesty
4.000 Kč
6
provoz osob v řádu 1 za týden
žádný provoz automobilů
riziko vzniku škod na nemovitostech pod 400 Kč
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
6
Průvodní a technická zpráva
Hodnocení jednotlivých dřevin
Identifikační údaje:
Pořadové číslo
Slouží k identifikaci jedince v mapových podkladech. Jednotlivé stromy jsou označovány číslicemi, velkými písmeny jsou označeny skupiny stromů u nichž
podrobné hodnocení nebylo účelné.
Číslo tagu
Číslice uvedená na označovacím štítku v terénu. Štítky jsou připevněny do kmenů stromů ve výšce cca 2,5-3 m, v případě mladých výsadeb jsou přitlučeny na
kotvicí kůl. Tag nebyl instalován u dřevin ve skupinách u nichž nebylo provedeno hodnocení jednotlivých stromů a u dřevin s malým průměrem kmene, kde
by instalací mohlo dojít k jejich poškození (příslušné tagy budou poskytnuty objednateli k dodatečné instalaci).
Taxonomické a dendrometrické údaje:
Taxon
Taxon je určen rodovým a druhovým jménem dřeviny dle klíče ke květeně ČR (KUBÁT 2002). Vzhledem k tomu, že určování dřevin probíhalo převážně
v bezlistém stavu, je u některých dřevin použita zkratka sp. Namísto přesného druhového určení, zároveň nejsou určovány kultivary dřevin.
Obvod kmene
Obvod kmene je měřen ve výšce cca 130 cm nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene. Ve svahu je měřena cca 130 cm od horní hrany styku kmene
s terénem. Uvedená hodnota je v cm.
Výška koruny
K měření výšky (vzdálenost od paty kmene k vrcholu) byl použit digitální výškoměr Nikon Forestry 550. V případech, kde nebylo možné výšku uspokojivě
zaměřit (např. zapojený porost), byla výška odhadnuta v porovnání s okolními měřenými jedinci. Uvedená hodnota je v m.
Šířka koruny
Šířka koruny byla určována krokováním. Uvedená hodnota je aritmetickým průměrem dvou na sebe kolmých měření. Uvedená hodnota je v m.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
7
Průvodní a technická zpráva
Kvalitativní údaje:
Fyziologické stáří
Udává stav stromu na základě jeho vývojové fáze. Ta je určena nejenom reálným věkem stromu, ale především spolupůsobením vnějších faktorů.
Stupeň
Název
1
Mladý jedinec ve fázi aklimatizace
2
3
4
Aklimatizovaný mladý strom
Dospívající jedinec
Dospělý jedinec
5
Senescentní jedinec
Popis
Semenáč s výškou do 1 m odrůstající konkurenci trav a keřů nebo nově vysazený strom ve fázi procesu
ujímání.
Mladý ujmutý jedinec ve fázi utváření architektury koruny do doby ukončení zapěstování koruny.
Dospívající jedinec po fázi výchovného řezu s trvající preferencí výškového přírůstu.
Dospělý strom s většinově ukončenou fází výškového přírůstu.
Strom vykazující známky senescence – obvodové odumírání koruny s nahrazováním asimilačního aparátu
vývojem sekundárního obrostu níže v koruně.
Vitalita
Jedná se o parametr „životaschopnosti“ stromu, určený na základě průběhu jeho fyziologických funkcí.
Stupeň
Název
1
Výborná až mírně snížená
2
zřetelně snížená
3
výrazně snížená
4
5
zbytková
suchý strom
Popis
Hustě olistěná kompaktní koruna bez známek prosychání na periferii (možné výjimky při růstu v částečném zástinu), ve
vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postranních pupenů (bez výjimky u jedinců s fyziologickým
stářím 1-3), bez vývoje sekundárních výhonů (možné výjimky při výrazné změně poměrů osvětlení – redukce koruny, uvolnění z
porostu apod.), u stálezelených jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu, dynamický vývoj kalusu a ránového dřeva
(druhově specifické), event. reakčního dřeva.
Patrná defoliace koruny s její možnou fragmentací na periferii, prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástinem s tendencí
jejího dalšího prosychání (většinou se netýká vrcholové partie), ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z
postranních pupenů, možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v okolí báze kmene i bez změn
stanoviště, snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů, snížená dynamika vývoje kalusu a ránového dřeva (druhově
specifické), event. reakčního dřeva.
Významná defoliace koruny (až do cca 50%), koruna významně fragmentovaná, dynamické prosychání nevyvolané zástinem s
tendencí dalšího sestupu; často suchá vrcholová partie koruny, brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak z vrcholových
pupenů, u stálezelených jehličnanů pouze 1-2 ročníky jehličí.
Defoliace koruny nad 50%, pouze některé části koruny vykazují živý asimilační aparát, většina koruny odumřelá.
Zcela odumřelý jedinec.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
8
Průvodní a technická zpráva
Zdravotní stav
Charakterizuje jedince z pohledu mechanického narušení či poškození.
Stupeň
Název
1
výborný až dobrý
2
snížený
3
výrazně snížený
4
silně narušený
5
rozpadlý strom
Popis
Bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možná přítomnost ran po vhodně prováděném řezu), bez
přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 5 cm), žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně možná
přítomnost saprofytů na odumřelém dřevě), případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje.
Možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví, patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních
fázích vývoje, možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve, možná přítomnost ojedinělých
výletových otvorů v koruně, vyvinuté defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení, možná přítomnost trhlin na kmeni či
v kosterních větvích, možná přítomnost „rakovinných“ útvarů, nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně patrná
inkonzistence v oblasti spoje.
Jednotlivé defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu více než 2 výše popsaných defektů přechod na zdravotní
stav 3.
Mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami, rozsáhlejší dutiny, významnější
výskyt výletových otvorů ve více úrovních, rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví, odlomená část koruny,
vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami, podezření na zásah do staticky významného
kořenového talíře.
Obecně se jedná o souběh více defektů.
Rozsáhlé dutiny ve kmeni, symptomy infekce či rozsáhlého mechanického narušení staticky významného kořenového talíře,
odlomená podstatná část koruny.
Stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození.
Celkově rozpadlý strom (torzo) či rozpadající se.
Provozní bezpečnost
Charakterizuje riziko pro osoby či majetek v dopadové zóně stromu. Hodnotí se na základě stability dřeviny (přítomnosti staticky významných defektů) a
frekvence pohybu osob či hodnoty majetku v dopadové zóně dřeviny.
Stupeň
Název
1
výborná
2
dobrá
Popis
bez zjištěného výskytu staticky významných defektů
nebo s drobnými defekty či defekty ve fázi vývoje mimo provozně exponované plochy
přítomné staticky významné defekty ve fázi vývoje, dosud bez předpokládaného rizika selhání,jednotlivé defekty se nevyskytují
ve vzájemné kombinaci, případně drobné defekty v provozně exponovaných plochách
rozsah defektů lze většinou řešit běžnými pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních zásahů stabilizačních
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
9
Průvodní a technická zpráva
3
zhoršená
4
výrazně zhoršená
5
havarijní strom
zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s předpokládaným vlivem na riziko selhání celého stromu, či jeho významné části
nebo výskyt více staticky významných defektů ve fázi vývoje. Případně se může jednat také o dřevinu se souběhem více
statických defektů mimo provozně exponované plochy.
V provozně exponovaných plochách je nutná stabilizace pomocí speciálního zásahu (stabilizační řezy, bezpečnostní vazby atd.).
Zjištěný souběh několika vyvinutých staticky relevantních defektů, v provozně exponovaných plochách.
Nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení stromu.
Stabilizační zásahy je nutné realizovat v takovém rozsahu, že sekundárně často negativně ovlivňují perspektivu jedince.
Stromy, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu.
Stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu.
Perspektiva
Udává výhled dřeviny do budoucna.
Stupeň
Název
1
dlouhodobě perspektivní
2
krátkodobě perspektivní
3
neperspektivní
Popis
Strom na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný. Jedná se o mladé (věkové stadium 1-4) zdravé a vitální dlouhověké
dřeviny, které budou v budoucnu tvořit kostru kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně ohrožovaly
provozní bezpečnost v okolí) řádově více jak 50 let.
Strom na stanovišti vhodný se střednědobým výhledem. Jedná se o krátkověké dřeviny, či dřeviny vyšších věkových kategorií a
dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem nebo vitalitou.
Tyto dřeviny tvoří v současné době vegetační „kostru“ kompozice parku. Dřeviny mají předpoklad dožití (aniž by výrazně
ohrožovaly provozní bezpečnost řádově 20-50 let.
Strom na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou predikcí přežití. Jedná se často o senescentní dřeviny , dřeviny s výrazně
zhoršenou vitalitou či zdravotním stavem. Setrvání těchto dřevin na stanovišti v horizontu delším než 20 let je
nepravděpodobné.
Biologický potenciál
Hodnotí přítomnost významných mikrohabitatů, jež mohou indikovat potenciální výskyt zvláště chráněných živočichů. Mezi sledované jevy patří: dutiny,
rozštípnuté dřevo a trhliny, hniloba, suché větve, poškození borky, výtok mízy, zlomené větve, dutiny, plodnice hub. Dále je hodnocen případný nález
živočichů či známek jejich osídlení na dřevině.
Stupeň
1
2
Název
nízký
střední
3
vysoký
Popis
Stromy bez významného výskytu mikrohabitatů a bez přítomnosti známek obývání živočichy.
Stromy s běžným rozsahem mikrohabitatů a známkami obývání živočichy s výjimkou zvláště chráněných druhů.
Stromy s významným rozsahem mikrohabitatů, většinou domácí listnaté stromy vyšších věkových stadií, případně dřeviny na
nichž byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
10
Průvodní a technická zpráva
Návrh pěstebních opatření:
Pěstební opatření
Navržená pěstební opatření odpovídají Arboristickému standardu SPPK 002 02 Řez stromů. Veškeré navržené technologie nad rámec tohoto standardu jsou
podrobně popsány v kapitole Technologie navržených opatření.
Naléhavost
Určuje prioritu provedení zásahu. Na základě naléhavosti je možné sestavit etapizaci prací.
Stupeň Název
Popis
1
vysoká
2
střední
3
nízká
Zásah je nutné provést co nejdříve. Neprovedením zásahu může dojít k ohrožení provozní bezpečnosti či k nenapravitelnému
zhoršení pěstebního stavu dřeviny.
Zásahy s nižší prioritou, jejichž provedení je nutné, avšak časový odklad nezpůsobí ohrožení provozní bezpečnosti či akutní
zhoršení stavu.
Opatření je navrženo s ohledem na předpoklad budoucího vývoje dřeviny, je vhodné je provést v delším časovém horizontu.
Často se jedná o případy, kdy pěstební zásah byl proveden nedávno. Do této kategorie náleží také kácení stromů, které jsou
neperspektivní, avšak v současném stavu významně neohrožují provozní bezpečnost.
Pozn.: Není chybou, budou – li dříve v případě nutnosti opakována pěstební opatření u dřevin s naléhavostí 1 a 2 než provedena opatření u dřevin
s naléhavostí 3.
Opakování
Doporučuje časový horizont provedení podrobné kontroly dřeviny, na jejímž základě bude vyhodnocen stav a aktualizován návrh pěstebního opatření.
Periodicky, bez vyhodnocení stavu dřeviny je možné provádět zásahy:
Tvarovací řez (1 x ročně – 1 x za pět let, po celou dobu existence dřeviny)
Založení koruny ovocných dřevin, založení palmety (1x ročně-1 x za dva roky, po celou dobu existence dřeviny)
Výměna bezpečnostní vazby – dle životnosti udávané výrobcem (pro systém Cobra je interval 10 let)
Doplňkové údaje:
Poznámka
Poznámka slouží k doplnění informací. Je zaznamenáván výskyt a rozsah defektů, přítomnost dřevokazných hub, přítomnost či projevy osídlení zvláště
chráněnými organismy, případně upřesněn návrh pěstebního opatření.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
11
Průvodní a technická zpráva
Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena digitálním fotoaparátem Nikon D 5100. Fotografie jsou označeny číselným kódem shodujícím se s číslem tagu dřeviny.
V elektronické verzi je možné zjistit datum a čas pořízení jednotlivých fotografií.
Fotografie slouží k porovnání stavu dřevin v průběhu času. Fotografie jako dokumentační materiál jsou však zatíženy určitými limity, především častou
nemožností fotografovat z vhodného úhlu či za optimálních světelných podmínek.
Fotografie jsou doplněny celkovými širokoúhlými snímky, jež zachycují celkový charakter prostorů parku.
Zhodnocení stávajícího stavu
Hodnocení jednotlivých základních ploch
Zámecká zahrada
Intenzitní třída údržby:
Celková hodnota stability
Hodnota cíle pádu
1
4
2
Historický park navazující na budovu zámku s kaskádou rybníčků a travních porostů lemovaných vzrostlými dřevinami s hlavní kompoziční a pohledovou
osou směřující jižně od zámku a boční kompoziční osou směřující na západ skrz platanový rondel a bludiště do ovocné štěpnice. Původní kompozice parku je
narušena prostorem tenisových kurtů. Velké množství ponechaných rozpadajících se torz dřevin v centrální části působí neutěšeným dojmem.
Dřevinou s převažujícím zastoupením je jabloň vysázená v nově založené štěpnici. V krajinářské části zámecké zahrady převládají babyky (Acer campestre),
lípy (Tilia cordata) a javory mléče (Acer platanoides). Druhová skladba je zde poměrně rozmanitá, ze zajímavostí je vhodné jmenovat např. Cercidiphyllum
japonicum, Gingko biloba či Corylus colurna. Z hlediska ostatních sledovaných parametrů jsou plochy poměrně vyvážené z hlediska poměru výsadeb
k dřevinám vyšších věkových stadií, bohužel tento fakt je ovlivněn založením nové plochy štěpnice v parku a ne rovnoměrnou koncepční náhradou
odumírajících jedinců.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
12
Průvodní a technická zpráva
Taxonomické složení
Zdravotní stav
Fyziologické stáří
Malus sp.
1
Acer campestre
Tilia cordata
18%
4%
20%
3
12%
Qercus robur
23%
14%
6%
6%
8%
5
7%
15%
Ulmus laevis
3
4
45%
5
10%
Carpinus betulus
46%
Platanus occidentalis
10%
2
4
Acer platanoides
5%
1
3%
2
9%
30%
Fraxinus excelsior
9%
Ostatní
Vitalita
Perspektiva
Provozní bezpečnost
1%
1
1%
1%
2
3
2
18%
3
4
4
5
41%
1
2
6%
3
32%
1
0%
23%
5
70%
46%
36%
25%
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
13
Průvodní a technická zpráva
Zámecký park
Intenzitní třída údržby:
Celková hodnota stability
Hodnota cíle pádu
2
4
3
Území jižně od břehu řeky Moravy. Centrálním prostorem této plochy je louka před klasicistním altánem. Kolem této louky jsou významné, ale bohužel
dožívající duby. Ve východní části objektu bylo vybudováno nové dětské hřiště.
Z hlediska druhového složení převažují babyky (Acer campestre) a lípy (Tilia cordata), významnou složku porostů tvoří duby (Quercus robur)
pravděpodobně pocházející ještě z porostů před založením parku, významně zastoupený je javor mléč ( Acer platanoides) a topol osika (Populus tremula).
Topoly tvoří skupinu poblíž dětského hřiště, vzhledem k hustotě porostu i jejich krátkověkosti je doporučena pravidelná probírka tohoto porostu. Alarmující
je údaj o fyziologickém stáří dřevin, který ukazuje, že mladé dřeviny (stadia 1-3) které by mohly časem nahradit stávající dospělé a dožívající jedince tvoří
pouze 23% všech dřevin v parku. Výhledově tedy hrozí v rozpad krajinářské kompozice v souvislosti s postupným dožíváním jedinců. Obdobnou tendenci je
možné vysledovat také z perspektivy dřevin, kde celou třetinu parku tvoří dřeviny výhledově neperspektivní.
Zdravotní stav
Fyziologické stáří
Taxonomické složení
4% 2%
Tilia cordata
3%
2%
Fraxinus excelsior
11%
27%
4%
Acer platanoides
17%
11%
4
2
3
20%
4
5
5
23%
Populus tremula
Ulmus minor
8%
25%
9%
4%
3%
2
3
10%
Quercus robur
7%
1
1
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
67%
43%
Fraxinus sp.
ostatní
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
14
Průvodní a technická zpráva
Vitalita
1
4%
2%
Provozní bezpečnost
1% 0%
2
3
17%
1
7%
4
5
33%
Perspektiva
1
2
2
3
3
4
30%
32%
5
25%
67%
44%
38%
Bažantnice
Intenzitní třída údržby:
Celková hodnota stability
Hodnota cíle pádu
3
4
4
Jedná se o porost charakteru původního lužního lesa s významným patrem bylinných podrostů. V ploše bažantnice bylo na základě požadavku investora
hodnoceno pouze 12 vybraných dřevin v blízkosti hlavní komunikace.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
15
Průvodní a technická zpráva
Technologie navržených opatření
Při provádění prací musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo
zabráněno přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy.
Řez dřevin je činnost odborná, jež musí být prováděna kvalifikovanou osobou. V průběhu celé realizace arboristických prací je nutné, aby byl přítomen
odpovědný pracovník, který svou kvalifikaci prokáže certifikátem ETW (European Tree Worker) nebo ČCA – stromolezec, případně ISA – climber. Tento
pracovník nese zodpovědnost nejen za správné provedení technologií řezů, ale také za dodržování zásad bezpečnosti při práci v koruně.
Práce v koruně musí být prováděny pomocí speciálních lanových technik. Využití vysokozdvižné plošiny je možné pouze jako pomocného prostředku
v omezených případech. Při manipulaci s vysokozdvižnou plošinou nesmí dojít ke zhutnění půdy pod stromy ani k jinému poškození stromů.
Navržené technologie vychází z arboristických standardů. V současné době je k dispozici pouze standard AS 02 002 Řez stromů, zásahy nad rámec tohoto
standardu musí být prováděny na základě níže uvedené specifikace.
Při provádění řezu musí být využívány techniky řezu definované standardem, především „řez na větevní límeček“, „třetinové pravidlo“, „řez na postranní
větev“. Technika řezu „naslepo“ musí být využívána pouze omezeně v odůvodněných případech.
Řez bezpečnostní
Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince. Při řezu
bezpečnostním jsou odstraňovány, případně redukovány větve či výhony: tlusté suché – narušující provozní bezpečnost, zlomené či nalomené (se sníženou
stabilitou), mechanicky poškozené, sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů), s defektním větvením, volně
visící.
Řez zdravotní
Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu. Snaží se o zachování architektury koruny charakteristické pro daný taxon.
Neřeší aktuální statické poměry jedince jako celku. Odstraňují, případně redukují, se větve či výhony usychající a suché, napadené chorobami a škůdci,
mechanicky poškozené, zlomené, či se sníženou stabilitou, nevhodně postavené, s narušeným větvením, strukturálně nevhodné. Ponechávání drobných
suchých větví a provozně bezpečných pahýlů není považováno za chybu.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
16
Průvodní a technická zpráva
V rámci zdravotního řezu jsou odstraňovány nebo odlehčovány větve se sníženou stabilitou , součástí řezu zdravotního je tedy i provedení lokální redukce za
účelem stabilizace. Je-li v inventarizačních tabulkách naznačen zásah jako kombinace obou technologií (RZ+RRLR) upozorňuje doplňková technologie pouze
na fakt, že musí být provedeno odlehčení ve větším rozsahu např. v případě potřeby odlehčit celou kosterní větev apod.
Řez zdravotní zahrnuje řez mechanicky poškozených, zlomených větví, větví se sníženou stabilitou, větví napadených chorobami a škůdci i větví usychajících
a suchých – tzn. zahrnuje provedení zásahu označovaného jako řez bezpečnostní.
Řez redukční – obvodová redukce
Zásah obvodová redukce je navrhován u dřevin s výrazným narušením stability. Řez řeší statické poměry celého jedince formou snížení těžiště a zmenšení
náporové plochy koruny (odstraňují se větve v horní třetině koruny). Cílem řezu je snížení těžiště jedince a narušení pláště koruny tak, aby bylo umožněno
lepší prosvětlení nižších partii koruny a vznik sekundárního obrostu.
U vitálních dřevin s dobrou výmladností ve spodních partiích je možné tímto postupem zapěstovat a udržovat stabilní sekundární korunu – v těchto
případech je nutno pěstební zásah pravidelně opakovat každých cca 5 let. U dřevin se špatnou výmladností v koruně se jedná pouze o dočasnou stabilizaci
stromu a oddálení případného kácení.
Procento uvedené v inventarizačních tabulkách udává orientačně doporučený rozsah odstraněné listové plochy.
Řez redukční – torzo
Jedná se o hluboké sesazení koruny u dřevin s rozsáhlými defekty a výrazně sníženou stabilitou. Tento zásah je navrhován jako alternativa ke kácení u dřevin,
které jsou významnými z biologického hlediska. Často je kombinován s přírodě blízkými metodami ošetření (tvorba zlomů, ponechání stabilních pahýlů).
Provedení těchto zásahů je narušením dřeviny, avšak je nutným kompromisem mezi zachování biotopu a udržením provozní bezpečnosti.
Výška torza je závislá na rozsahu defektů s vlivem na stabilitu jedince.
Mrtvá torza – ponechání mrtvých torz není v případě parkově upravené plochy žádoucí. Vzhledem k postupnému odumírání kořenů hrozí v poměrně
krátkém časovém horizontu vyvrácení těchto dřevin. Především v blízkosti komunikací je nutné jejich odstranění.
Řez redukční – lokální redukce
Jedná se o odstranění či odlehčení části koruny za účelem a) stabilizace koruny, b) zajištění podchodné a podjezdné výšky, c) zajištění odstupu od překážky
(stavby, veřejného osvětlení apod.).
Přírodě blízký způsob ošetření
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
17
Průvodní a technická zpráva
Jedná se o soubor opatření a přístupů na podporu biodiverzity.
V rámci zdravotního i bezpečnostního řezu je možné ponechat na dřevině stabilní (!) i suché pahýly, přesahuje li jejich tloušťka 10 cm.
Vzhledem k prokázaným spíše negativním vlivům konzervace dřevin nejsou tyto metody součástí žádného z opatření. Řezné rány nebudou zatírány a drobné
i větší dutiny budou ponechány bez zásahu jako možný biotop.
V případě nutnosti provádění řezů větších průměrů je vhodné imitovat přírodní zlomy.
Odstranění ochmetu, odstranění jmelí
Trvalé odstranění veškerého ochmetu či jmelí z jedince není možné. V rámci bezpečnostního řezu musí být odstraněny napadené větve, dochází-li
např. jejich přetížením k ohrožení provozní bezpečnosti. V rámci zdravotního řezu, případně je-li uvedeno v poznámce jmelí či ochmet, musí být odstraněny
všechny napadené větve. Vpřípadě, že by však tímto zásahem mělo dojít k výraznému spíše negativnímu narušení dřeviny (velké řezné rány apod.) je nutné
odstranit co největší množství parazita tak, aby k negativnímu narušení dřeviny nedošlo.
Instalace vazby dynamické
K vázání korun musí být použit nedestruktivní systém dynamické (nepředepjaté) vazby z polypropylenového lana. Nosnost udávaná v inventarizační
tabulce je minimální nosnost, jež musí lano dosahovat na konci životnosti vazby udávané výrobcem. Vazba musí být instalována v horní třetině koruny tak
aby bylo lano mírně prověšené (při nedostatečném průvěsu dochází k většímu zarůstání vazby a oslabování tvorby reakčních pletiv dřeviny, naopak při
instalaci moc volného lana umožňuje vazba velký rozkmit koruny a nemusí zabránit rozlomení problematického větvení). Je-li součástí systému vazby tlumič
rázů je nutné aby byl instalován ve všech případech, kdy není použití tlumiče rázů nevhodné (velmi krátké nebo naopak velmi dlouhé vazby).
Založení koruny ovocných dřevin
Řez je třeba provádět každoročně od 1. do 5. roku po výsadbě, cílem je vypěstovat kmen a základní kostru a zajistit včasnou plodnost.
Řez v 1. roce:
Při podzimním termínu řezu je třeba zakrátit všechny výhony asi o dvě třetiny, pokud bude zvolen jarní
termín řezu, omezíme počet výhonů a ostatní zkrátíme na dva nebo tři pupeny.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
18
Průvodní a technická zpráva
Řez ve 2. roce
Odstraníme konkurenční výhony, ostatní zkrátíme o polovinu. Stříháme na vnější pupen. ramen zkracujeme asi o třetinu.
Řez ve 3. roce
Odstraníme konkurenční výhony, ostatní výhony zkrátíme o třetinu.
Po 4. roce
Můžeme založit 2. patro.
V následujících letech řezem odstraňujeme větve vrůstající do koruny, nepřiměřeně zahušťující korunu („vlky“) a větve suché či výrazně mechanicky
poškozené. Cílem řezu je odstranění neperspektivních větví a výhonů, rovnoměrné prosvětlení koruny a odlehčení přetížených větví.
Založení palmety
Vzhledem k tomu, že dřeviny neměly při výsadbě založenou korunu
již od 1. patra drátěnky (viz obr. 1. rok), v současné době již není možné
tohoto pěstebního cíle dosáhnout. Boční výhony směřující podélně s
drátěnkou je nutné každoročně vyvazovat, ostatní výhony (rostoucí kolmo na
drátěnku) musí být zakracovány na 3-4 očka. Vertikálně rostoucí výhony je
také nutné zakracovat o cca 2/3.
Tento typ řezu je nutné provádět každoročně, po celou délku života dřevin.
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
19
Průvodní a technická zpráva
Kácení
Při kácení nesmí být poškozeny okolní dřeviny a porosty. K poškození porostů okolních porostů a nadměrnému zhutnění půdy nesmí dojít ani při
pohybu mechanizace využívané při kácení či odstraňování dřevní hmoty.
Kácení musí provádět kvalifikovaná osoba, která se prokáže dostatečnou praxí a zkušenostmi.
Při kácení musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy, Pracovní prostor musí být viditelně označen a ohrazen tak, aby bylo zabráněno
přístupu nepovolaných osob, které by mohly být prováděním prací ohroženy.
Kácení musí být prováděno v době vegetačního klidu. V případě zaznamenání projevů přítomnosti zvláště chráněného organismu je nutné práce přerušit a
konzultovat postup s biologickým dozorem.
Závěr
Arboristický průzkum hodnotí dřeviny z pohledu jejich vlastního pěstebního stavu a provozní bezpečnosti. V zájmu zachování a podpory biodiverzity
je nutné mnohdy hledání souladu a přistupování ke kompromisům mezi požadavky zachování krajinářské kompozice historického parku a zájmu zachování
biotopů volně žijících druhů. Není však možné tyto kompromisy vyžadovat na úkor bezpečnosti návštěvníků parku!
Návrh pěstebních opatření v této dokumentaci zajišťuje provozní bezpečnost dřevin a zohledňuje potřeby ochrany přírody i výtvarně estetické a kompoziční
vazby v parku. Postupnou realizací kácení, které je součástí tohoto návrhu nedojde k významnému narušení ekologické hodnoty parku jako celku, naopak
bude vytvořen prostor pro nové výsadby, které zajistí časovou kontinuitu a udržitelnost plochy, při zachování jejích funkcí (jak ekologických, tak estetických a
kompozičních).
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
20
Průvodní a technická zpráva
Použité podklady
Standard hodnocení stavu stromů SPPK 01001:2014 (koncept)
Standard řez stromů SPPK 02002:2011, zpracovala LDF Mendelu, vydala AOPK, dostupné z: standardy.nature.cz
Kubát K. et al. 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha
Svoboda M. a kol. 2009:Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou – projektová dokumentace vč. digitálních podkladů. DHV ČR spol.
s r.o., Praha
Schematické obrázky k řezu ovocných dřevin:
http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/jak-provadet-vychovny-rez-jabloni-a-hrusni-obrazovy-navod/
http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie/zahrada/ovocna-stena-vzahrade-2
Hodnocení stromů v areálu zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
21

Podobné dokumenty

Dendrologický průzkum_průvodní a technická zpráva

Dendrologický průzkum_průvodní a technická zpráva stanoviště, snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů, snížená dynamika vývoje kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva. Významná defoliace koruny (až do ...

Více

Wells Fargo plánuje splatit vládní půjčku

Wells Fargo plánuje splatit vládní půjčku „Nejhorší máme pravděpodobně za  sebou. Na  rok 2010 se  některé důležité statistiky pohnuly správným směrem,“ uvedl ředitel IATA Giovanni

Více

zde

zde Smrt ve vlnách : 22 krimipovídek od nejlepších českých autor Nevinné hříchy Čas ujmutý i podvázaný Říční polobozi Komiks v Brně Lupiči nedobytných pokladen : výbor z detektivních povídek Nejlepší č...

Více

Energetika - Amazon Web Services

Energetika - Amazon Web Services být přímo napojené na lokální obnovitelné zdroje energie, počítá se i s pořízením elektrokol pro základní školy, městský úřad a městskou policii. V rámci revitalizace budov v majetku města zatepluj...

Více

Zdravé stromy - Stromolezectvi.cz

Zdravé stromy - Stromolezectvi.cz několik druhů – od  zakládacích, udržovacích, stabilizačních až po  tvarovací a  ke  každému je přistupováno jinak. Stromolezec se zabývá péčí o  stromy – od  výsadby přes ošetření až po kácení. Dá...

Více

Město Frenštát p.R. 2015

Město Frenštát p.R. 2015 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Česká pošta, s.p. Gabriela Žehová Gabriela Žehová Jiří Chromčák ARUNDO TRADING s.r.o. A.I.Company, s.r.o. A.I.Company, s.r.o. PhDr. Petr Novotný ARUNDO TRADING s.r.o. Unifle...

Více

1/2015

1/2015 výsadba v nich je nedostatečně reprezentativní, pro většinu roku je zastínění vodní nádrže až příliš kompaktní, stromy mají nasazení rozvětvení asi ve výšce tří metrů nad zemí, v době horkých dnů i...

Více