s72300dsx0 sq frigorifer me ngrirje udhëzimet për

Komentáře

Transkript

s72300dsx0 sq frigorifer me ngrirje udhëzimet për
S72300DSX0
SQ FRIGORIFER ME NGRIRJE
CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU
IT FRIGO-CONGELATORE
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
NÁVOD K POUŽITÍ
ISTRUZIONI PER L’USO
2
22
41
2
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt
e kemi prodhuar që të ketë performancë të plotë për
shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e
bëjnë jetën më të thjeshtë – karakteristika të cilat mund
të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju lutemi
kushtojini pak minuta lexim për të marrë maksimumin
prej këtij produkti.
AKSESORË DHE PJESË KONSUMI
Në dyqanin e AEG në internet mund të gjeni gjithçka që
ju nevojitet që pajisjet AEG të kenë një pamje të pastër e
një funksionim të përkryer. Bashkë me një gamë të gjerë
aksesorësh të modeluar dhe prodhuar sipas standardeve
të larta që ju kërkoni, nga enët speciale të gatimit e deri
te mbajtëset e lugëve, thikave e pirunëve, nga mbajtëset e
shisheve e deri te koshat për rrobat e palara…
Vizitoni dyqanin në internet në adresën
www.aeg.com/shop
Përmbajtja
3
PËRMBAJTJA
4
7
7
8
9
11
13
15
15
Të dhëna për sigurinë
Funksionimi
Përdorimi i parë
Përdorimi I përditshëm
Udhëzime dhe këshilla të
nevojshme
Kujdesi dhe pastrimi
Si të veprojmë nëse…
Të dhëna teknike
Instalimi
Në këtë manual përdorimi janë përdorur
simbolet e mëposhtme:
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë tuaj
personale si dhe udhëzime se si të
parandaloni dëmet në pajisje.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
4
Të dhëna për sigurinë
TË DHËNA PËR SIGURINË
Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe të
përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të shmangur gabime dhe aksidente të
panevojshme, është e rëndësishme që të gjithë personat që do të përdorin këtë pajisje, të
njohin mirë mënyrën e përdorimit dhe veçoritë e sigurisë. Ruajini këto udhëzime dhe
sigurohuni që t'i bashkëngjiten pajisjes në rast se do ta falni apo do ta shisni atë, në mënyrë
që kushdo që do ta përdorë gjatë jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për përdorimin e
pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatojini masat paraprake të udhëzimeve të përdorimit, pasi
prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga pakujdesia.
Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
• Kjo pajisje nuk është përshtatur për përdorim nga personat (përfshirë fëmijët) me aftësi
të kufizuara fizike, ndjesore apo mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, për sa
kohë nuk janë të mbikëqyrur apo janë udhëzuar si të përdorin pajisjen nga një njeri
përgjegjës për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që nuk luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.
• Nëse do ta hidhni pajisjen, hiqni spinën nga priza, pritni kabllon e ushqimit (sa më pranë
pajisjes sa të mundeni) dhe hiqni derën për të parandaluar fëmijët që luajnë të pësojnë
ndonjë goditje elektrike apo të mbyllen vetë brenda.
• Nëse kjo pajisje që përmban brava magnetike të derës do të vendoset në vend të një
pajisjeje të vjetër me bravë në trajtë suste (shul) mbi derë apo mbi kapak, sigurohuni që
ta shkatërroni atë bravë përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo do të parandalojë që
pajisja të kthehet në rrezik vdekjeje për fëmijët.
Siguria e përgjithshme
PARALAJMËRIM
Mos i bllokoni zgavrat e ventilimit, në pajisje apo në strukturën inkaso.
• Pajisja është ndërtuar për të mbajtur ushqimet dhe/ose pijet në shtëpi, siç shpjegohet në
këtë broshurë udhëzuese.
• Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar shkrirjen e
akullit.
• Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si makinë akulloresh) brenda pajisjeve ftohëse, për
sa kohë që nuk janë përshtatur për këtë nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
• Gazi ftohës (izobutani) (R600a) që ndodhet në qarkun ftohës të pajisjes, është një gaz
natyror me një nivel të lartë pajtueshmërie me ambientin, por që është gjithsesi i
ndezshëm.
Gjatë transportimit dhe instalimit të pajisjes, sigurohuni që asnjë nga pjesët e qarkut
ftohtës të mos dëmtohet.
Të dhëna për sigurinë
5
Nëse qarku ftohtës dëmtohet:
– shmangni flakët e hapura dhe burimet ndezëse
– ajrosni tërësisht dhomën në të cilën ndodhet pajisja
• Është e rrezikshme të ndryshoni specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni këtë produkt
në çdo mënyrë të mundshme. Çdo dëmtim i shkaktuar në kabllo mund të shkaktojë qark
të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.
PARALAJMËRIM
Çdo komponent elektrik (kabllo i ushqimit, spina, kompresori) duhet të zëvendësohet nga
një agjent i certifikuar shërbimi ose nga një personeli i kualifikuar i shërbimit për të
shmangur rreziqet.
•
•
•
•
1. Kablloja e ushqimit nuk duhet të zgjatet.
2. Sigurohuni që spina nuk është shtypur apo dëmtuar nga pjesa e pasme e pajisjes. Një
prizë e shtypur apo e dëmtuar mund të mbinxehet e mund të shkaktojë zjarr.
3. Sigurohuni që priza e pajisjes të jetë lehtësisht e arritshme.
4. Mos e tërhiqni prizën nga kablloja.
5. Nëse priza e ushqimit është e liruar, mos futni në të spinën e ushqimit. Ka rrezik
goditjeje elektrike ose zjarri.
6. Nuk duhet të vini në punë pajisjen pa kapakun e llambushkës1) për ndriçimin e
brendshëm.
Kjo pajisje është e rëndë. Bëni kujdes kur e lëvizni atë.
Mos hiqni e mos prekni sende nga dhomëza e ngrirjes nëse i keni duart të njoma, pasi kjo
mund të shkaktojë dëmtim të lëkurës ose djegie të shkaktuara nga bryma/ngrirësi.
Shmangni ekspozim të gjatë të pajisjes në dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
Llambushkat 2) në këtë pajisje përdoren llamba të posaçme të përzgjedhura vetëm për
përdorim në pajisje elektro-shtëpiake. Ato nuk janë të përshtatshme për t'u përdorur për
ndriçim dhome.
Përdorimi i përditshëm
• Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët plastike të pajisjes.
• Mos ruani brenda në pajisje gaz dhe lëng të ndezshëm, pasi këto mund të shpërthejnë.
• Mos vendosni produkte ushqimore drejtpërdrejt në zgavrën e daljes së ajrit që ndodhet
në murin e pasmë. 3)
• Ushqimet e ngrira nuk duhet të ringrihen nëse janë shkrirë njëherë.
• Ushqimet e ngrira të paketuara paraprakisht, ruajini në pajisje sipas udhëzimeve të
prodhuesit të ushqimit.
• Këshillat e prodhuesit të pajisjes për ruajtjen e ushqimeve, duhet t'i ndiqni me përpikmëri.
Këshillohuni me udhëzimet përkatëse.
• Mos vendosni pije të gazuara ose shkumëzuese në dhomëzën e ngrirjes, pasi këto krijojnë
presion brenda shishes dhe mund të shpërthejnë, gjë që do të dëmtojë pajisjen.
• Kubet e akullit mund të shkaktojnë djegie nëse konsumohen direkt nga pajisja.
1) Nëse parashikohet kapak për llambushkën.
2) Nëse parashikohet përdorimi i llambave.
3) Nëse pajisja është Pa formim bryme.
6
Të dhëna për sigurinë
Kujdesi dhe pastrimi
• Përpara se të kryeni veprime për mirëmbajtjen e pajisjes, fikeni atë dhe hiqeni nga priza.
• Mos e pastroni pajisjen me objekte metalike.
• Mos përdorni objekte me majë për të hequr brymën nga pajisja. Përdorni një kruajtëse
plastike.
• Kontrolloni rregullisht sistemin kullues të frigoriferit nëse ka mbetur në të ujë i ngrirë.
Nëse është e nevojshme, pastroni filtrin e kullimit. Nëse tubi kullues është i bllokuar, uji
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
Instalimi
Për lidhjet elektrike ndiqni me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët e veçantë.
• Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse ajo është
e dëmtuar. Raportoni menjëherë dëmtimet e mundshme në vendin ku keni blerë pajisjen.
Në këtë rast, ruajeni paketimin.
• Është e këshillueshme të prisni të paktën katër orë përpara se të lidhni pajisjen, për t'i
lejuar vajit të rrjedhë në kompresor.
• Rrotull pajisja duhet të ketë një qarkullim të mjaftueshëm të ajrit, pasi mungesa e tij do
të shkaktonte mbinxehje. Për të arritur ventilim të mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet
përkatëse për instalimin.
• Aty ku është e mundur, pjesa e pasme e produktit duhet të vendoset pas murit për të
shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve të nxehta (kompresorit, kondensatorit), e për të
shmangur djegie të mundshme.
• Pajisja nuk duhet vendosur pranë radiatorëve apo sobave.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
• Lidheni vetëm me ujë të pijshëm. 4)
Shërbimi
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga një
elektriçist i kualifikuar ose nga një person i aftë.
• Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet nga një Qendër e autorizuar Shërbimi, si dhe
duhen përdorur vetëm pjesë këmbimi origjinale.
Mbrojtja e Mjedisit
Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund të dëmtojnë shtresën e ozonit në qarkun e ftohësit
apo në materialet izoluese. Pajisja nuk duhet të hidhet së bashku me plehrat e tjera të
qytetit. Shkuma izoluese përmban gazra të ndezshëm: pajisja duhet të hidhet në përputhje
me rregullat e zbatueshme të vendosura nga autoritetet tuaja lokale. Shmangni dëmtime në
njësinë ftohëse, veçanërisht në pjesën e pasme pranë shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet
e përdorura për këtë pajisje që kanë simbolin janë të riciklueshme.
4) Nëse parashikohet një lidhje me ujin.
Funksionimi
7
FUNKSIONIMI
Ndezja
Futni spinën në prizën e murit.
Rrotullojeni Rregullatorin e temperaturës në drejtim orar në një përzgjedhje mesatare.
Fikja
Për të fikur pajisjen, rrotulloni rregullatorin e Temperaturës në pozicionin "O".
Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
Për të venë pajisjen në funksionim, veproni si vijon:
• rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt një përzgjedhjeje më të ulët, për të përftuar
minimumin e ftohtësisë.
• rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt një përzgjedhjeje më të lartë, për të përftuar
maksimumin e ftohtësisë.
Një përzgjedhje mesatare është përgjithësisht përzgjedhja më e përshtatshme.
Gjithsesi, përzgjedhja e saktë duhet të zgjidhet duke mbajtur parasysh se temperatura
brenda në pajisje varet nga:
• temperatura e dhomës
• shpeshtësia e hapjes së derës
• sasia e ushqimit të depozituar
• vendndodhja e pajisjes.
Nëse temperatura e ambientit është e lartë ose nëse pajisja është mbushur plot, dhe pajisja
është vendosur në temperaturën më të ulët, ajo mund të punojë pa pushim duke shkaktuar
formimin e ngricës në murin e pasmë. Në këtë rast, rregullatori i temperaturës duhet
vendosur në një përzgjedhje më të lartë për të lejuar shkrirjen automatike dhe si rrjedhojë
reduktimin e konsumit të energjisë.
PËRDORIMI I PARË
Pastrimi i brendësisë së pajisjes
Përpara së te përdorni pajisjen për herë të parë, pastroni pjesën e tij të brendshme dhe
gjithë aksesorët e brendshëm me ujë të vakët dhe pak sapun natyral për të hequr erën tipike
të një produkti të ri, e më pas thajeni tërësisht.
Mos përdorni detergjent apo pluhura gërryese, pasi këto mund të dëmtojnë pjesët e
lëmuara.
8
Përdorimi I përditshëm
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Ngrirja e ushqimeve të freskëta
Dhomëza e ngrirësit është e përshtatshme për ngrirjen e ushqimit të freskët si dhe për
depozitimin e ushqimeve të ngrira për një kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta nuk është e nevojshme të ndryshoni përzgjedhjen
mesatare.
Gjithsesi, për një proces më të shpejtë ngrirjeje, rrotulloni çelësin e temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për të përftuar maksimumin e ftohtësisë.
Në këto kushte, temperatura e dhomëzës së frigoriferit mund të bjerë nën 0°C. Nëse ndodh
kjo, rivendoseni çelësin e temperaturës në një përzgjedhje më të ngrohtë.
Depozitimi i ushqimeve të ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
produkte në dhomëz, lëreni pajisjen të punojë për të paktën 2 orë në përzgjedhjen më të
lartë.
Në rast të një shkrirjeje aksidentale, për shembull si pasojë e ikjes së korrentit dhe nëse kjo
ka zgjatur në kohë më shumë se vlera e shfaqur në tabelën e të dhënave teknike në pikën
"koha në rritje", ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt ose të gatuhet menjëherë e
më pas të mund të rivendoset në ngrirje (jo të nxehtë, por pasi të jetë ftohur).
Shkrirja e akullit
Ushqimet e ngrira, përpara se të përdoren, mund të shkrihen në dhomëzën ftohëse ose në
temperaturën e dhomës, në varësi të kohës në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të gatuhen edhe ndërsa janë ende të ngrira, direkt nga
ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të zgjasë më shumë.
Raftet e lëvizshme
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një sërë
shinash, në mënyrë që raftet të mund të vendosen
sipas dëshirës.
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
9
Vendosja e rafteve të derës
Për të lejuar ruajtjen e pakove të ushqimit me
madhësi të ndryshme, raftet e derës mund të
vendosen në lartësi të ndryshme.
Për të bërë këto rregullime, veproni si vijon:
tërhiqni gradualisht raftin në drejtim të shigjetave
derisa të lirohet, dhe më pas rivendoseni sipas
dëshirës.
UDHËZIME DHE KËSHILLA TË NEVOJSHME
Tingujt e Funksionimit Normal
• Mund të dëgjoni një gurgullimë të lehtë kur frigoriferi pompohet nëpërmjet bobinave ose
tubave. Është normale.
• Kur kompresori është i ndezur, frigoriferi pompon ujin dhe do të dëgjoni një tingull
uturimë dhe një zhurmë dridhëse nga kompresori. Është normale.
• Zgjerimi termik mund të shkaktojë një zhurmë të papritur kërcitëse. Është një fenomen i
natyrshëm dhe jo një fenomen fizik i rrezikshëm. Është normale.
• Kur kompresori ndizet ose fiket, do të dëgjoni një "klik" të zbehtë të çelësit të
temperaturës. Është normale.
Këshilla për kursimin e energjisë
• Mos e hapni shpesh derën e frigoriferit ose mos e lini atë absolutisht të hapur më shumë
se ç'duhet.
• Nëse temperatura e ambientit është e lartë, Rregullatori i Temperaturës është vendosur
në përzgjedhjen më të lartë dhe pajisja është e mbushur plot, kompresori mund të punojë
pa pushim duke shkaktuar formimin e ngricës ose akullit në aparatin e avullimit. Nëse kjo
gjë ndodh, rrotulloni Rregullatorin e Temperaturës drejt një përzgjedhjeje më të ulët për
të lejuar shkrirjen automatike dhe si rrjedhojë kursimin e konsumit të energjisë.
Këshilla për ftohjen e ushqimeve të freskëta
Për të arritur një funksionim më të mirë:
• mos depozitoni ushqime të ngrohta apo lëngje që avullojnë në ftohës;
• mbuloni me kapak ose mbështillni ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të fortë;
• vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Këshilla për ftohjen
Këshilla të nevojshme:
10
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
Mish (të gjitha llojet) : mbështillini në qeska polietileni dhe vendosini mbi raftin e xhamit që
ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Për siguri, ruajini në këtë mënyrë jo më shumë se një ose dy ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta, etj..: këto duhet të mbulohen dhe mund të vendosen
në çdo raft.
Frutat dhe perimet: këto duhet të pastrohen mirë dhe të vendosen në sirtarin e posaçëm.
Gjalpi dhe djathi: këto duhet të vendosen në mbajtëset e posaçme hermetike ose të
mbështjella në letër alumini ose qeska prej polietileni, për të lejuar brenda sa më pak ajër të
jetë e mundur.
Shishet e qumështit: këto duhet të kenë një kapak dhe duhet të vendosen në mbajtësen e
shisheve tek dera.
Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat, nëse nuk janë të paketuara, nuk duhet të mbahet në
ftohës.
Këshilla për ngrirjen
Për t'ju ndihmuar të kryeni pjesën më të madhe të procesit të ngrirjes, ja tek keni disa
këshilla të rëndësishme:
• sasia maksimale e ushqimit që mund të ngrihet në 24 orë. është shfaqur në tabelën e
vlerave;
• procesi i ngrirjes zgjat 24 orë. Nuk duhet shtuar ushqim tjetër për t'u ngrirë gjatë kësaj
periudhe;
• ngrini vetëm ushqime të cilësisë më të lartë, të freskëta dhe të pastruara mirë;
• përgatitni ushqimin në racione të vogla për të mundësuar ngrirjen e tij të shpejtë dhe të
plotë si dhe për të bërë të mundur si rrjedhojë shkrirjen e tij në sasinë e dëshiruar;
• mbështilleni ushqimin me letër alumini ose polietileni dhe sigurohuni që paketimi të jetë
hermetik;
• mos lejoni ushqimet e freskëta, të pangrira, të prekin ushqimet që janë tashmë të ngrira,
në mënyrë që të shmangni një rritje temperature të këtyre të fundit;
• ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë dhe më gjatë se ushqimet e yndyrshme; kripa
redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit;
• akujt e ujit, nëse konsumohen menjëherë pas nxjerrjes nga dhomëza e ngrirjes, mund të
shkaktojnë djegie të lëkurës nga ngrirja;
• është e këshillueshme të shënoni në çdo pako ushqimi të ngrirë datën e ngrirjes, për të
pasur parasysh kohën e ruajtjes.
Këshilla për depozitimin e ushqimeve të ngrira
Për të arritur një rendiment sa më të lartë nga kjo pajisje, duhet:
• të siguroheni se ushqimet e ngrira që keni blerë janë ruajtur siç duhet nga shitësi;
• të siguroheni se ushqimet e ngrira të transportohen nga dyqani në ngrirës, në një kohë
sa më të shkurtër;
• të mos e hapni shpesh derën e frigoriferit ose mos e lini atë absolutisht të hapur më
shumë se ç'duhet;
• pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet shpejt dhe nuk mund të ngrihet sërish;
• mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
Kujdesi dhe pastrimi
11
KUJDESI DHE PASTRIMI
KUJDES
Shkëputeni nga korrenti pajisjen përpara se të kryeni çdo veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban hidrokarbon në njësinë e saj ftohëse; për këtë arsye, mirëmbajtja dhe
ringarkimi duhet të kryhen vetëm nga teknikë të autorizuar.
Pastrimi periodik
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
• Pastroni brendësinë dhe aksesorët me ujë të vakët dhe me pak sapun.
• Kontrolloni rregullisht bravat e derës dhe pastrojini ato për t'u siguruar që janë të pastra
dhe nuk kanë papastërti.
• Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
Mos tërhiqni, lëvizni apo dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot brenda kabinetit.
Mos përdorni kurrë detergjent, pluhura gërryese, produkte pastruese me shumë erë të mirë
ose pastrues me dyll për të pastruar brendësinë e pajisjes, pasi këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet dhe mund të lënë një erë të fortë.
Pastroni kondensatorin (skarën e zezë) dhe kompresorin në pjesën e pasme të pajisjes, me
një furçë. Ky veprim do të përmirësojë rendimentin e pajisjes dhe do të kursejë konsumin e
energjisë.
Kujdesuni që të mos dëmtoni sistemin ftohës.
Shumë pastrues për sipërfaqe kuzhine përmbajnë kimikate që mund të sulmojnë/dëmtojnë
lëndën plastike të përdorur në këtë pajisje. Për këtë arsye, këshillohet që veshja e jashtme e
kësaj pajisjeje të pastrohet vetëm me ujë të ngrohtë me pak lëng larës.
Pas pastrimit, rilidheni pajisjen me ushqimin kryesor.
Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi i dhomëzës së ftohësit sa herë që kompresori
ndalon, gjatë përdorimit normal. Uji i shkrirjes kullon nëpërmjet një zgavre në një mbajtëse
të posaçme që ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes, mbi kompresorin e motorit, ku dhe
avullon.
12
Kujdesi dhe pastrimi
Është e rëndësishme të pastroni periodikisht
vrimën kulluese të ujit të shkrirjes, që ndodhet në
mes të kanalit të dhomëzës së ftohjes, për të
parandaluar që uji të rrjedhë jashtë e të pikojë mbi
ujë. Përdorni pastruesin e posaçëm që ju është
dhënë, të cilin do ta gjeni të futur në vrimën e
kullimit.
Shkrirja e ngrirësit
Një sasi e caktuar ngrice do të formohet gjithmonë në raftet e ngrirësit dhe rreth e përqark
dhomëzës së sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës arrin një trashësi prej 3-5 mm.
Për të hequr brymën e formuar, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:
1. Fikni pajisjen.
2. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini me disa shtresa gazete dhe vendosini në një
vend të freskët.
3. Lëreni derën hapur.
4. Kur procesi i shkrirjes ka përfunduar, thani pjesët e brendshme të pajisjes tërësisht dhe
rivendoseni tapën.
5. Ndizni pajisjen.
6. Vendoseni çelësin e temperaturës në pozicion të tillë që të përftoni ftohtësinë
maksimale dhe lëreni pajisjen të punojë për dy ose tre orë me këtë përzgjedhje.
7. Rivendosni në pajisje ushqimet që hoqët më parë.
Mos përdorni kurrë vegla metalike me majë për të kruar brymën nga avulluesi pasi mund ta
dëmtoni atë. Mos përdorni asnjë aparat mekanik apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga prodhuesi. Ngritja e temperaturës së
pakove të ushqimit të ngrirë, gjatë shkrirjes, mund t'i shkurtojë jetën ruajtjes së ushqimit.
Kohë të gjata mos-përdorimi
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata, merrni masat paraprake të mëposhtme:
1. shkëputeni pajisjen nga energjia elektrike
2. nxirrini gjithë ushqimet jashtë
3. shkrini dhe pastroni pajisjen dhe gjithë aksesorët e saj
4. lëreni derën/dyert hapur për të parandaluar erërat e pakëndshme.
Si të veprojmë nëse…
13
Nëse pajisjen do ta mbani të ndezur, kërkojini dikujt të kontrollojë herë pas herë për të
shmangur prishjen e ushqimit brenda, në rast të luhatjeve elektrike.
SI TË VEPROJMË NËSE…
PARALAJMËRIM
Përpara se të kryeni veprime për mirëmbajtjen e pajisjes, hiqeni atë nga priza.
Vetëm elektricistët e kualifikuar ose personat kompetentë duhet të merren me rregullimet
apo defektet që nuk janë në këtë manual.
Gjatë përdorimin normal dëgjohen disa tinguj (nga kompresori, qarkullimi i lëndës ftohëse).
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë
Pajisja nuk është mbështetur
mirë në dysheme
Kontrolloni nëse pajisja qëndron
pa lëvizur (të katër këmbët e saj
duhet të kenë prekur tokën)
Pajisja nuk punon.
Llambushka nuk
funksionon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur mirë në
prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Pajisja nuk ka korrent. Në prizën
kryesore nuk kalon tension.
Lidhni një pajisje të ndryshme
elektrike në prizë.
Kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llambushka është në gatishmëri.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llambushka është me defekt.
Shihni kapitullin "Zëvendësimi i
llambushkës".
Llambushka nuk punon.
Kompresori funksionon
vazhdimisht.
Në pllakën e pasme të
frigoriferit rrjedh ujë.
Temperatura nuk është vendosur Vendosni një temperaturë më të
si duhet.
lartë.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e derës".
Dera është hapur shumë shpesh.
Mos e mbani derën hapur më
shumë se ç'duhet.
Temperatura e produktit është
shumë e lartë.
Lëreni temperaturën e produktit
të bjerë në temperaturën e
ambientit, përpara se ta lini në
ruajtje.
Temperatura e ambientit është
shumë e lartë.
Ulni temperaturën e dhomës.
Gjatë procesit automatik të
shkrirjes, bryma shkrin në
pllakën e pasme.
Kjo është normale.
14
Si të veprojmë nëse…
Problemi
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Tubi i daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni tubin.
Produktet e pengojnë ujin të
rrjedhë në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet të mos
prekin pllakën e pasme.
Uji rrjedh në dysheme.
Uji i shkrirë që del jashtë nuk
shkon në tabakanë avulluese që
ndodhet mbi kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit të
shkrirë me tabakanë avulluese.
Temperatura në pajisje
është shumë e ulët.
Rregullatori i temperaturës nuk
është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më të
lartë.
Temperatura në pajisje
është shumë e lartë.
Rregullatori i temperaturës nuk
është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më të
ulët.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e derës".
Temperatura e produktit është
shumë e lartë.
Lëreni temperaturën e produktit
të bjerë në temperaturën e
ambientit, përpara se ta lini në
ruajtje.
Keni futur shumë produkte
njëkohësisht në pajisje.
Futni më pak produkte
njëkohësisht në pajisje.
Temperatura në frigorifer
është shumë e lartë.
Në pajisje nuk qarkullon ajër i
ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
Temperatura në ngrirës
është shumë e lartë.
Produktet janë shumë afër me
njëri-tjetrin.
Vendosini produktet në mënyrë të
tillë që ajri i ftohtë të mund të
qarkullojë.
Ka shumë brymë.
Ushqimi nuk është paketuar siç
duhet.
Paketojeni ushqimin në mënyrë të
saktë.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e derës".
Rregullatori i temperaturës nuk
është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më të
lartë.
Zëvendësimi i llambushkës
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Shkëputeni pajisjen nga priza.
Hiqni vidhën nga kapaku i llambës.
Hiqni kapakun e llambës (shihni figurën).
Zëvendësojeni llambushkën e përdorur me
një llambushkë të re të së njëjtës fuqi dhe
të projektuar enkas për pajisjet elektroshtëpiake. (fuqia maksimale tregohet në
kapakun e llambushkës).
Montoni kapakun e llambës.
Shtrëngoni vidhën te kapaku i llambës.
Futeni në prizë pajisjen.
Hapni derën. Sigurohuni që llambushka të ndizet.
Të dhëna teknike
15
Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni derën. Shihni paragrafin "Instalimi".
3. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni guarnicionet me defekt të derës. Kontaktoni
Qendrën lokale të Shërbimit.
TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Lartësia
1404 mm
Gjerësia
545 mm
Thellësia
604 mm
Koha në rritje
19 h
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike ndodhe në tabelën e vlerave që gjendet në anë të majtë brenda pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM
Lexoni me kujdes kapitullin "Të dhëna për sigurinë" për sigurinë tuaj si dhe për një përdorim
të saktë të pajisjes, përpara se të instaloni atë.
Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në një ambient të mbyllur, të thatë e të ajrosur mirë (garazh
ose qilar), por për rendiment optimal instalojeni këtë pajisje në një vend ku temperatura e
ambientit i korrespondon klasit të klimës të shënuar në etiketën e parametrave të pajisjes:
Klasi i klimës
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Ndarësit e pasmë
Në çantën e dokumenteve, do të gjeni dy ndarës që duhet të montohen siç tregohet në
figurë.
16
Instalimi
1. Vendosini ndarësit në vrimat përkatëse.
Sigurohuni që shigjeta (A) është vendosur
siç tregohet në figurë.
2. Rrotullojini ndarësit në drejtim
kundërorar me 45° derisa të mbërthehen
në vend.
A
45˚
Nivelimi
Kur vendosni pajisjen, sigurohuni që të qëndrojë e niveluar. Kjo mund të arrihet nëpërmjet
dy këmbëzave të rregullueshme në pjesën e poshtme ballore.
Instalimi
17
Vendosja
15mm
15mm
100mm
Pajisja duhet të vendoset në një distancë të
konsiderueshme nga burimet e nxehtësisë, si p.sh.
radiatorët, boilerët, drita e drejtpërdrejtë e diellit
etj. Sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht
pas kasës së pajisjes. Për të siguruar performancën
më të mirë, nëse pajisja është vendosur poshtë një
pajisjeje të varur në mur, distanca minimale mes
pjesës së sipërme të kasës dhe njësisë në mur
duhet të jetë të paktën 100 mm. Në një rast ideal,
do të ishte mirë që pajisja të mos vendosej poshtë
njësive që varen në mur. Nivelimi i kujdesshëm
arrihet përmes një ose më shumë këmbëzave të
rregullueshme që ndodhen nën dollap. Nëse
dollapi është vendosur në një qoshe dhe pjesët anësore me menteshat janë përballë murit,
distanca midis murit dhe dollapit duhet të jetë të paktën 10 mm për të lejuar hapjen e
mjaftueshme të derës, në mënyrë që raftet të nxirren jashtë.
PARALAJMËRIM
Pajisja duhet të mund të shkëputet lirisht nga korrenti; si rrjedhojë, spina duhet të jetë
lehtësisht e arritshme pas montimit.
Ndryshimi i kahut të derës
Për të kryer veprimet e mëposhtme, ju sugjerojmë që këtë ta kryeni së bashku me një person
tjetër që do të mbajë të palëvizshme dyert e pajisjes gjatë procesit.
Për të ndryshuar drejtimin e hapjes së derës, ndiqni këta hapa:
1. Hiqni spinën nga priza e korrentit.
2. Hapeni derën e ngrirësit. Lironi
menteshën.
18
Instalimi
3.
Hiqni dyert duke i tërhequr ato ngadalë
dhe hiqni menteshën.
2
3
1
4.
Në anën e kundërt, hiqni kapakët e
vrimës.
Instalimi
5.
Zhvidhosni dy këmbëzat e
rregullueshme dhe vidhat e menteshës
së poshtme të derës. Hiqni menteshën e
poshtme të derës dhe montojeni atë në
anën e kundërt.
6.
Zhvidhosni vidhën e poshtme anësore
dhe montojeni në anën e kundërt.
7.
Zhvidhosni kunjin mbajtës të derës.
19
20
Instalimi
8.
Vidhoseni sërish kunjin në anën tjetër.
9.
Mbërthejini dyert në kunja dhe montoni
derën. Montoni menteshën.
2
3
1
10. Në anën e kundërt, instaloni kapakët e
vrimës.
11. Shtrëngojeni menteshën. Sigurohuni që
dyert të jenë në nivel.
12. Hiqni dhe montoni dorezën 5) në krahun
e kundërt.
13. Rivendoseni dhe nivelojeni pajisjen,
prisni për të paktën katër orë dhe më
pas lidheni atë në prizë.
Bëni një kontroll përfundimtar për t'u
siguruar që:
• Të gjitha vidat janë shtrënguar.
• Dera hapet dhe mbyllet në mënyrë të
saktë.
5) Nëse parashikohet
Instalimi
21
Nëse temperatura e ambientit është e ftohtë (p.sh. në dimër), guarnicioni mund të mos
përputhet mirë me dollapin. Në këtë rast, prisni që guarnicioni të përshtatet natyrshëm.
Në rast se nuk doni të kryeni veprimet e sipërpërmendura, kontaktoni Qendrën më të afërt
të Shërbimit të Klientit. Specialisti i Qendrës së Shërbimit të Klientit do të kryejë ndryshimin
e drejtimit të derës, me shpenzimet tuaja.
Lidhja elektrike
Përpara se ta futni pajisjen në prizë, sigurohuni që voltazhi dhe frekuenca që tregohet në
tabelën e vlerave përputhet me të dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllitkabllos tsë ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar, lidheni
pajisjen në një prizë të veçuar të tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektriçistelektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër gjithë përgjegjësinë nëse nuk ndiqen masat paraprake
të mësipërme.
Kjo pajisja është në përputhje me E.E.C. - Direktivat
22
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby
vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s
pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů
nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte
k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním
stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství
navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší
standardy kvality, které očekáváte: od speciálního
kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků
na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
23
OBSAH
24
26
27
27
28
30
32
34
34
40
Bezpečnostní informace
Provoz
Při prvním použití
Denní používání
Užitečné rady a tipy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Instalace
Poznámky k ochraně životního
prostředí
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší
bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
24
Bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte
a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek,
a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým
proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje starší
spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotřebiči zavřít jako ve
smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
• Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je
uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např. zmrzlinové
strojky) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní
plyn, který je dobře snášen životním prostředím, ale je hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
– nepoužívejte v blízkosti spotřebiče otevřený oheň a jiné zápalné zdroje;
Bezpečnostní informace
25
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
•
•
•
•
1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotřebiče.
Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ověřte si, zda je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být spuštěn bez krytu žárovky6) vnitřního osvětlení.
Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit odřeniny nebo omrzliny.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření.
Žárovky7) použité v tomto spotřebiči jsou určené pouze pro použití v domácích spotřebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností.
Denní používání
•
•
•
•
•
•
Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 8)
Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce.
Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně dodržovat. Řiďte
se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo
nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a
poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
Čištění a údržba
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.
Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.
Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený,
uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky.
6) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
7) Pokud je spotřebič vybaven osvětlením.
8) Pokud je spotřebič beznámrazový.
26
Provoz
Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič
koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři hodiny, aby
olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké
části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 9)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko, které smí
použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím
okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a
smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem jsou recyklovatelné.
PROVOZ
Zapnutí
Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na střední nastavení.
Vypnutí
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy "O".
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
• otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty.
9) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou.
Při prvním použití
27
• otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.
Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevření dveří
• množství vložených potravin
• umístění spotřebiče.
Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spotřebič zcela zaplněný, a spotřebič je přitom nastavený na nejnižší teplotu, může běžet nepřetržitě a na zadní stěně se pak tvoří námraza.
V tomto případě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
PŘI PRVNÍM POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených
a hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
Teplota chladicího oddílu pak může klesnout pod 0°C. V tomto případě otočte regulátorem
teploty zpět na teplejší nastavení.
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené
potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).
28
Užitečné rady a tipy
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladničce
nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas přípravy bude
ale v tomto případě delší.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých
se podle přání zasunují police.
Umístění dveřních poliček
Dveřní poličky můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení potravin.
Postupujte následovně:
pomalu posunujte polici ve směru šipek, až se
uvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy.
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk
slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno
drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu.
Užitečné rady a tipy
29
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o přirozený a neškodný fyzikální
jev. Nejde o závadu.
• Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je
zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výparníku se pak tvoří námraza
nebo led. V tomto případě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad
zásuvku se zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či
do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené.
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém
štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu;
30
Čištění a údržba
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit
popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně
skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí
prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím
se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit
umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
Čištění a údržba
31
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí
nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového
otvoru.
Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm.
Námrazu odstraňte takto:
1. Vypněte spotřebič.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na
chladné místo.
3. Nechte dveře otevřené.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně vnitřní prostor a zástrčku opět zasuňte do
zásuvky.
5. Zapněte spotřebič.
6. otočte regulátorem teploty směrem na nejvyšší nastavení a nechte spotřebič takto běžet
na dvě až tři hodiny.
7. Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
Nikdy při odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte ostré kovové nástroje, mohli byste
ho poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty během odmrazování může
u zmrazených potravin zkrátit dobu jejich skladování.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následná opatření:
32
Co dělat, když...
1.
2.
3.
4.
odpojte spotřebič od sítě
vyjměte všechny potraviny
odmrazte a vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství
nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Pokud necháte spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např. z důvodu výpadku proudu.
CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Při hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh).
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně postaven na podkladu.
Zkontrolujte, zda je spotřebič postaven stabilně (všechny čtyři nožičky musí stát na podlaze).
Spotřebič nefunguje.
Osvětlení nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá správně
do zásuvky.
Zástrčku zasuňte správně do zásuvky.
Spotřebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení je v pohotovostním režimu.
Zavřete a otevřete dveře spotřebiče.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Otvírali jste příliš často dveře.
Nenechávejte dveře otevřené déle, než je nezbytně nutné.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče.
Teplota místnosti je příliš vysoká.
Snižte teplotu místnosti.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
33
Řešení
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického odmrazo- Nejde o závadu.
vání se na zadní stěně rozmrazuje námraza.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání odtoku
vody do odtokového otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby se
nedotýkaly zadní stěny.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody neústí
do misky nad kompresorem.
Vložte vývod rozmrazené vody do
vypařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte nižší teplotu.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota jídla je příliš vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na teplotu místnosti, a teprve pak ho vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množství
potravin najednou.
Dávejte do spotřebiče raději méně potravin.
Teplota v chladničce je
příliš vysoká.
Ve spotřebiči neobíhá chladný
vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny příliš
těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mohl
dobře obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.
Potraviny nejsou správně zabaleny.
Zabalte je správně.
Dveře nejsou správně zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Není správně nastavená teplota.
Nastavte vyšší teplotu.
Výměna žárovky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Uvolněte šroub z krytu žárovky.
Odstraňte kryt žárovky (viz obrázek).
Použitou žárovku vyměňte za novou se
stejným příkonem (maximální příkon je
uveden na krytu světla).
Nasaďte kryt žárovky.
Utáhněte šroub krytu žárovky.
Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
Otevřete dveře. Přesvědčte se, že se
osvětlení rozsvítí.
34
Technické údaje
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace".
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní středisko.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Výška
1404 mm
Šířka
545 mm
Hloubka
604 mm
Skladovací čas při poruše
19 h
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění bezpečnosti a
správného provozu spotřebiče.
Umístění
Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě),
chcete-li ale dosahovat optimálního výkonu, instalujte jej tam, kde teplota prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
Zadní podložky
V obálce s dokumentací jsou dvě podložky, které musí být namontovány podle obrázku.
Instalace
35
1. Rozpěrky zasuňte do otvorů. Zkontrolujte,
zda je šipka (A) nasměrovaná jako na obrázku.
2. Otočte rozpěrky proti směru hodinových
ručiček o 45°, až zapadnou.
A
45˚
Vyrovnání
Po umístění spotřebiče zkontrolujte, zda stojí rovně. Můžete ho vyrovnat seřízením dvou dolních předních nožiček.
36
Instalace
Umístění
15mm
15mm
100mm
Spotřebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery,
přímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěný pod závěsnými
skříňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi
horní částí spotřebiče a závěsnými skříňkami alespoň 100 mm. Pokud je to ale možné, spotřebič
pod závěsné skříňky nestavte. Správné vyrovnání
zajišťuje jedna nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče. Pokud je spotřebič umístěn v
rohu stranou se závěsy ke stěně, musí být vzdálenost mezi stěnou a spotřebičem alespoň 10 mm, aby se dveře mohly dostatečně otevřít k
vytažení polic.
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě, proto musí být zástrčka i po instalaci dobře
přístupná.
Změna směru otvírání dveří
K provedení následujícího postupu doporučujeme přizvat další osobu, která bude dveře
spotřebiče v průběhu práce držet.
Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postupujte takto:
1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Otevřete dveře mrazničky. Uvolněte závěs.
Instalace
3.
37
Lehkým zatažením sejměte dveře a odstraňte závěs.
2
3
1
4.
Na opačné straně vytáhněte krytky otvorů.
38
Instalace
5.
Vyšroubujte obě seřiditelné nožičky a
šrouby dolního dveřního závěsu. Odstraňte dolní dveřní závěs a instalujte ho
na opačné straně.
6.
Vyšroubujte šroub na druhé spodní straně a zašroubujte ho na opačné straně.
7.
Odšroubujte pojistný čep horních dveří.
Instalace
8.
Zašroubujte ho na opačné straně.
9.
Dveře nasaďte na čepy a vyrovnejte je.
Namontujte závěs.
39
2
3
1
10. Na opačné straně nasaďte krytky otvorů.
11. Utáhněte závěs. Přesvědčte se, že jsou
dveře dobře vyrovnané.
12. Odstraňte a opět namontujte držadlo10)
na opačnou stranu.
13. Postavte spotřebič na místo, vyrovnejte
jej, počkejte alespoň čtyři hodiny a poté
jej zapojte do elektrické zásuvky.
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat.
10) Předpokládá-li se
40
Poznámky k ochraně životního prostředí
V takovém případě počkejte, až těsnění samo přilne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří provádět sami, obraťte se na nejbližší středisko poprodejního servisu. Odborník z poprodejního servisu provede změnu směru otevírání
dveří na vaše náklady.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
41
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG.
Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per
molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi
semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sui
normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare qualche
minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal
vostro elettrodomestico.
ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO
All'interno del webshop AEG troverete tutto ciò che vi
serve per fare in modo che i vostri elettrodomestici AEG
siano sempre perfettamente puliti e funzionanti. Non
mancano inoltre una vasta gamma di accessori studiati e
realizzati conformemente agli elevati standard qualitativi
che vi aspettate: pentole, scolaposate, portabottiglie e
sacchi biancheria delicati...
Visitate il webshop su
www.aeg.com/shop
42
Indice
INDICE
43
46
46
46
48
50
52
54
54
60
Informazioni per la sicurezza
Uso dell'apparecchio
Primo utilizzo
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
Pulizia e cura
Cosa fare se…
Dati tecnici
Installazione
Considerazioni ambientali
In questo manuale sono riportati i seguenti
simboli:
Informazioni importanti relative alla
prevenzione dei rischi per la salute personale
e dei danni alle apparecchiature.
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza
ambientale
Con riserva di modifiche
Informazioni per la sicurezza
43
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio, prima dell'installazione e del
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare
queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di vendita o trasloco, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e sulle norme di
sicurezza.
Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti
istruzioni per l'utente, il produttore non è responsabile dei danni provocati da eventuali
omissioni.
Sicurezza dei bambini e delle persone fragili
• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno che
non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro sicurezza, oppure sotto vigilanza di questi.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni materiali
possono creare rischi di soffocamento.
• Qualora l'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare che i
bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro l'apparecchio.
• Se questo nuovo apparecchio, che è dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va
a sostituirne uno più vecchio avente sportello o coperchio con chiusure a molla, si deve
rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare l'apparecchio sostituito, per evitare
che diventi una trappola mortale per i bambini.
Norme di sicurezza generali
AVVERTENZA
Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
• L'apparecchiatura è progettata per la conservazione domestica di alimenti e/o bevande
nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni.
• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento.
• Non utilizzare altre apparecchiature elettriche (per esempio gelatiere) all'interno del frigorifero, salvo quelle approvate per tale scopo dal produttore.
• Non danneggiare il circuito refrigerante.
• Il circuito refrigerante dell'apparecchiatura contiene isobutano (R600a), un gas naturale
con un elevato livello di compatibilità ambientale che, tuttavia, è infiammabile.
Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, assicurarsi che nessuno dei
componenti del circuito refrigerante venga danneggiato.
44
Informazioni per la sicurezza
In caso di danneggiamento del circuito refrigerante:
– Evitare fiamme libere e scintille
– Aerare bene il locale in cui si trova l'apparecchiatura
• È pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche.
AVVERTENZA
Tutti i componenti elettrici (cavo di alimentazione, spina, compressore) devono essere sostituiti da un tecnico certificato o da personale d'assistenza qualificato al fine di evitare di
correre rischi.
•
•
•
•
1. Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione.
2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare la
spina, causandone il surriscaldamento con un conseguente rischio di incendio.
3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsi in una posizione accessibile.
4. Non tirare il cavo di alimentazione.
5. Se la presa elettrica non è perfettamente stabile, non inserire la spina. Il collegamento potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio.
6. Non accendere l’apparecchiatura se non è installato il coprilampada11) della luce interna.
Quest'apparecchiatura è pesante. Prestare attenzione quando occorre spostarla.
Evitare di estrarre o di toccare gli alimenti riposti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare abrasioni o ustioni da freddo.
Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alla luce solare diretta.
Lampadine12) utilizzate in questa apparecchiatura solo lampadine speciali, selezionate
per essere usate unicamente negli elettrodomestici. Non sono adatte per l'illuminazione
degli ambienti.
Uso quotidiano
• Non collocare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchio.
• Non collocare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchio, perché potrebbero esplodere.
• Non collocare gli alimenti direttamente contro l'uscita dell'aria nella parete posteriore.
13)
• Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
• Riporre gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dell'alimento surgelato.
• Osservare rigorosamente i consigli per la conservazione degli alimenti del produttore dell'apparecchio. Vedere le relative istruzioni.
• Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano
pressione sul recipiente che può esplodere danneggiando l'apparecchio.
• I ghiaccioli possono provocare bruciature da gelo se consumati immediatamente dopo
averli tolti dall'apparecchio.
11) Se previsto nel modello.
12) Se è prevista la luce.
13) Se l'apparecchio è di tipo No-Frost.
Informazioni per la sicurezza
45
Pulizia e cura
• Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
• Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non usare oggetti appuntiti per rimuovere la brina dall'apparecchio. Usare un raschietto
di plastica.
• Esaminare regolarmente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento nel frigorifero. Se necessario, pulirlo. Se il foro è otturato, l'acqua si raccoglie sul fondo dell'apparecchio.
Installazione
Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.
• Disimballare l'apparecchio e assicurarsi che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al negozio in cui è
stato acquistato. In questo caso conservare l'imballaggio.
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio per consentire
all'olio di arrivare nel compressore.
• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si può
surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di installazione.
• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore),
evitando così possibili scottature.
• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiatori o piani di cottura a gas.
• Installare l'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile.
• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 14)
Assistenza tecnica
• Gli interventi elettrici sull'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e
utilizzando solo ricambi originali.
Tutela ambientale
Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel
circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme
ai rifiuti urbani e alla spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle
autorità locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte posteriore vicino allo scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contrassegnati dal simbolo sono riciclabili.
14) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alla rete idrica.
46
Uso dell'apparecchio
USO DELL'APPARECCHIO
Accensione
Inserire la spina nella presa.
Ruotare il termostato in senso orario fino a una regolazione media.
Spegnimento
Per spegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "O".
Regolazione della temperatura
La temperatura è regolata automaticamente.
Per utilizzare l'apparecchio, procedere come segue:
• ruotare il termostato verso una regolazione bassa per un raffreddamento minimo.
• ruotare il termostato verso una regolazione alta per un raffreddamento massimo.
Una regolazione media è in genere la più adatta.
Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura
all'interno dell'apparecchio dipende da:
• temperatura ambiente
• frequenza di apertura della porta
• quantità di cibo conservato
• posizione dell'apparecchio.
Se la temperatura ambiente è elevata o l'apparecchio è a pieno carico ed è regolato su temperature minime, può funzionare in continuo causando la formazione di brina sulla parete
posteriore. In questo caso la manopola deve essere regolata su una temperatura per consentire lo sbrinamento automatico riducendo così il consumo di energia.
PRIMO UTILIZZO
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni
con acqua tiepida e un po' di sapone neutro in modo a togliere il tipico odore dei prodotti
nuovi, quindi asciugare accuratamente.
Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che danneggiano le finiture.
UTILIZZO QUOTIDIANO
Congelazione dei cibi freschi
Il vano congelatore è adatto alla congelazione di cibi freschi e alla conservazione a lungo
termine di cibi congelati e surgelati.
Utilizzo quotidiano
47
Per congelare cibi freschi non è necessario cambiare la regolazione media.
Tuttavia, per un'operazione di congelamento più rapida, ruotare il termostato verso una regolazione più alta per ottenere il massimo raffreddamento.
In questa condizione la temperatura del vano frigorifero può scendere sotto 0°C. In questo
caso riportare il termostato verso una regolazione più calda.
Conservazione dei surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per
almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di salita"
indicato nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente
o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).
Scongelamento
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero
o a temperatura ambiente, in funzione del tempo disponibile per questa operazione.
I pezzi piccoli possono addirittura essere cucinati ancora congelati, direttamente dal congelatore: in questo caso la cottura durerà più a lungo.
Ripiani mobili
Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.
48
Consigli e suggerimenti utili
Posizionamento delle mensole
Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse
dimensioni, le mensole della porta possono essere
posizionate ad altezze differenti.
Per regolare l'altezza delle mensole, procedere come segue:
Tirare delicatamente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sganciarlo, poi riposizionarlo dove necessario.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Rumori normali durante il funzionamento
• Quando il refrigerante viene pompato attraverso le bobine o le tubazioni si può sentire
un fievole gorgoglio e un borbottio. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore è in funzione, viene pompato il refrigerante e si può sentire un
ronzio e un rumore pulsante dal compressore. Non si tratta di un'anomalia.
• La dilatazione termica potrebbe provocare uno schiocco improvviso. È un fenomeno naturale, non pericoloso. Non si tratta di un'anomalia.
• Quando il compressore si accende o si spegne, si sente un lieve scatto del regolatore della
temperatura. Non si tratta di un'anomalia.
Consigli per il risparmio energetico
• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta più di quanto assolutamente
necessario.
• Se la temperatura ambiente è elevata, il termostato è impostato su una regolazione alta
e l'apparecchio è a pieno carico, il compressore può funzionare in continuo causando la
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su
una regolazione più bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando così energia.
Consigli per la refrigerazione di cibi freschi
Per ottenere i migliori risultati:
• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione
• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte
• posizionare il cibo in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso
Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:
Consigli e suggerimenti utili
49
Carne (tutti i tipi): avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra il
cassetto delle verdure.
Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al massimo.
Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su
qualsiasi ripiano.
Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cassetto/i speciale/i.
Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici speciali o avvolti in pellicole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile l'aria.
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta.
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati.
Consigli per il congelamento
Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli importanti:
• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 h è riportata sulla targhetta;
• il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo da
congelare;
• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente puliti;
• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e
per scongelare in seguito solo la quantità necessaria;
• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano
ermetici;
• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello già congelato,
per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo;
• i cibi magri si conservano meglio e più a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di
conservazione del cibo;
• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, possono causare ustioni da congelamento della pelle;
• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a
tenere traccia del tempo di conservazione;
Consigli per la conservazione dei surgelati
Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio:
• accertare che i cibi congelati commercialmente siano adeguatamente conservati dal rivenditore;
• fare in modo che i cibi congelati siano trasferiti dal negozio al congelatore nel più breve
tempo possibile;
• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta più del tempo strettamente necessario.
• Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato.
• Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore.
50
Pulizia e cura
PULIZIA E CURA
ATTENZIONE
Staccare la spina dell'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione.
Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unità di raffreddamento; la manutenzione e la
ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati.
Pulizia periodica
L'apparecchio deve essere pulito regolarmente:
• Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro.
• Controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive di
residui.
• Risciacquare e asciugare accuratamente.
Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio.
Non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti per la pulizia con una forte profumazione o cere lucidanti per pulire l'interno, in quanto danneggiano la superficie e lasciano un
odore forte.
Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro dell'apparecchio con una
spazzola. Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i
consumi di energia.
Non danneggiare il sistema di raffreddamento.
Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda
di pulire l'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido detergente.
Dopo la pulizia, ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.
Sbrinamento del vano frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano
frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il motocompressore, dove evapora.
Pulizia e cura
51
È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro
del canale sulla parete posteriore, per evitare che
l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito
utensile già inserito nel foro di scarico.
Sbrinamento del congelatore
Una certa quantità di brina si formerà sempre sui ripiani del congelatore e attorno allo
scomparto superiore.
Sbrinare il congelatore quando lo strato di brina raggiunge uno spessore di ca. 3-5 mm.
Per rimuovere la brina, seguire le istruzioni sottostanti:
1. Spegnere l'apparecchio.
2. Rimuovere il cibo eventualmente conservato, avvolgendolo in diversi strati di carta di
giornale e collocandolo in un luogo fresco.
3. Lasciare la porta aperta.
4. Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno e reinserire la
spina.
5. Accendere l'apparecchio.
6. Regolare il termostato sul raffreddamento massimo e fare funzionare l'apparecchio con
questa regolazione per due o tre ore.
7. Ricaricare nel vano il cibo precedentemente rimosso.
Non usare utensili metallici appuntiti per rimuovere la brina dall'evaporatore per non danneggiarlo. Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali per accelerare il processo di
scongelamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. Un aumento di temperatura
dei pacchetti di cibo congelato durante lo sbrinamento può ridurre la loro durata di conservazione.
Periodi di inutilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica
2. estrarre tutti gli alimenti
52
Cosa fare se…
3. Sbrinare e pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori
4. Lasciare le porte aperte per evitare la formazione di odori sgradevoli.
Se l'apparecchiatura rimane accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si deteriorino in caso di interruzione della corrente elettrica.
COSA FARE SE…
AVVERTENZA
Prima della ricerca guasti, estrarre la spina dalla presa.
Le operazioni di ricerca guasti non descritte nel presente manuale devono essere eseguite
esclusivamente da elettricisti qualificati o da personale competente.
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito
refrigerante) sono da considerarsi normali.
Problema
Possibile causa
Soluzione
Funzionamento rumoroso
L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto
Controllare che l'apparecchiatura
sia appoggiata in modo stabile
(tutti i piedini devono essere a
contatto con il pavimento)
L'apparecchiatura non
funziona. La lampadina
non si accende.
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l'apparecchiatura.
La spina non è inserita correttamente nella presa.
Inserire correttamente la spina
nella presa.
L'apparecchiatura non riceve
Collegare alla presa un'altra apcorrente. Non arriva tensione al- parecchiatura elettrica.
la presa elettrica.
Rivolgersi a un elettricista qualificato.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
La lampadina è in stand-by.
Aprire e chiudere la porta.
La lampadina è difettosa.
Vedere "Sostituzione della lampadina".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La porta viene aperta troppo
frequentemente.
Limitare il più possibile il tempo
di apertura della porta.
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Abbassare la temperatura ambiente.
Cosa fare se…
Problema
Possibile causa
Scorre acqua sul pannello
posteriore del frigorifero.
Durante lo sbrinamento automatico, la brina che si forma sul
pannello posteriore si scioglie.
Non si tratta di un'anomalia.
Scorre acqua all'interno
del frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
53
Soluzione
Gli alimenti impediscono all'ac- Evitare di disporre gli alimenti diqua di scorrere nell'apposito col- rettamente contro la parete polettore.
steriore.
Scorre acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non viene scaricata nella bacinella di
evaporazione posta sopra il
compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua di
sbrinamento alla bacinella di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo bassa.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è
troppo alta.
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura inferiore.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è
troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti,
lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti alimenti insieme.
Introdurre gli alimenti poco alla
volta.
La temperatura nel vano
frigorifero è troppo alta.
L'aria fredda non circola corret- Adottare le misure necessarie per
tamente all'interno dell'apparec- garantire una corretta circolaziochiatura.
ne dell'aria fredda.
La temperatura nel vano
congelatore è troppo alta.
I surgelati sono troppo vicini tra
loro.
Disporre i surgelati in modo da
consentire una corretta circolazione dell'aria fredda.
Si forma troppa brina.
Gli alimenti non sono avvolti
correttamente.
Avvolgere correttamente gli alimenti.
La porta non è chiusa correttamente.
Vedere "Chiusura della porta".
La temperatura non è regolata
correttamente.
Impostare una temperatura superiore.
Sostituzione della lampadina
1. Staccare la spina dalla presa.
2. Rimuovere la vite dal coprilampada.
54
Dati tecnici
3. Rimuovere il coprilampada (vedere la figura).
4. Sostituire la lampada usata con una nuova con la stessa potenza e studiata in modo specifico per gli elettrodomestici. (la
potenza massima consentita è indicata sul
coprilampada).
5. Installare il coprilampada.
6. Serrare la vite del coprilampada.
7. Inserire la spina nella presa.
8. Aprire la porta. Controllare che la lampadina si accenda.
Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di assistenza locale.
DATI TECNICI
Dimensioni
Altezza
1404 mm
Larghezza
545 mm
Profondità
604 mm
Tempo di salita
19 h
Tensione
230V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro interno
dell'apparecchio, e sull'etichetta dei valori energetici.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA
Leggere con attenzione le "Informazioni per la sicurezza" per la vostra sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio prima di procedere all'installazione.
Luogo d'installazione
Questa apparecchiatura può essere installata in un luogo asciutto e ben ventilato (garage o
una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un luo-
Installazione
55
go la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta del
modello:
Classe climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a 32°C
N
da +16°C a 32°C
ST
da +16°C a 38°C
T
da +16°C a 43°C
Distanziatori posteriori
Nella custodia della documentazione sono inclusi due distanziatori, da installare come mostrato nella figura.
1. Inserire i distanziatori nei fori. Controllare
che la freccia (A) sia posizionata come illustrato nella figura.
2. Ruotare i distanziatori di 45° in senso antiorario finché si bloccano in posizione.
A
45˚
Livellamento
56
Installazione
L'apparecchiatura deve trovarsi perfettamente in piano. Per correggere gli eventuali dislivelli è possibile regolare in altezza i due piedini anteriori.
Posizione
15mm
15mm
100mm
L'apparecchiatura deve essere installata lontano
da fonti di calore (termosifoni, boiler, luce solare
diretta ecc.). Verificare che sul lato posteriore sia
garantita un'adeguata circolazione dell'aria. Per
ottenere prestazioni ottimali, se l'apparecchio è
installato al di sotto di un pensile, si raccomanda
di mantenere una distanza minima tra quest'ultimo e lo spigolo superiore dell'apparecchio di almeno 100 mm. Se possibile, tuttavia, evitare di installare l'apparecchio sotto un pensile. Per consentire un perfetto livellamento dell'apparecchio
sono provvisti uno o più piedini regolabili. Se l'apparecchio è installato in un angolo con il lato incernierato verso la parete, la distanza rispetto a quest'ultima deve essere di almeno 10 mm,
in modo che la porta possa aprirsi in misura sufficiente per consentire la rimozione dei ripiani.
AVVERTENZA
Deve essere possibile scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica; eseguire perciò l'installazione facendo sì che la spina rimanga facilmente accessibile.
Reversibilità della porta
Per eseguire le seguenti operazioni, si raccomanda di farsi aiutare da un'altra persona che
tenga ben ferme le porte dell'apparecchiatura.
Per cambiare la direzione di apertura della porta, procedere come segue:
1. Estrarre la spina dalla presa.
2. Aprire la porta del vano congelatore. Allentare la cerniera.
Installazione
3.
57
Rimuovere le porte tirandoli lentamente,
quindi rimuovere la cerniera.
2
3
1
4.
Sul lato opposto, rimuovere i coprifori.
58
Installazione
5.
Svitare i due piedini regolabili e le viti
della cerniera inferiore della porta. Rimuovere la cerniera inferiore e installarla sul lato opposto.
6.
Rimuovere la vite del perno inferiore e
installarla sul lato opposto.
7.
Svitare il perno superiore a cui è agganciato la porta.
Installazione
8.
Riavvitare il perno sull'altro lato.
9.
Inserire le porte nei perni e installarli..
Montare la cerniera.
59
2
3
1
10. Sul lato opposto, installare i coprifori.
11. Fissare la cerniera. Verificare che le porte siano allineate.
12. Rimuovere e installare la maniglia 15) sul
lato opposto.
13. Riposizionare l'apparecchiatura, livellarla, attendere almeno quattro ore e inserire la spina nella presa.
Effettuare un controllo finale per verificare
che:
• Tutte le viti siano serrate.
• La porta si apra e si chiuda correttamente.
15) Nelle apparecchiature in cui è presente
60
Considerazioni ambientali
Se la temperatura ambiente è bassa (ad esempio in inverno), è possibile che la guarnizione
non aderisca perfettamente. In tal caso, attendere che aderisca naturalmente.
Per chi preferisca non eseguire direttamente le operazioni sopra descritte, rivolgersi al servizio post-vendita più vicino. L'intervento di inversione delle porte eseguito dai tecnici del
servizio post-vendita sarà a carico dell'utente.
Collegamento elettrico
Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta
corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di
un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non è collegata a massa,
collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformità alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da
uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il
negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
61
62
63
www.aeg.com/shop
200383563-B-052011

Podobné dokumenty