True to Life Intermediate slovníček

Komentáře

Transkript

True to Life Intermediate slovníček
True to Life Intermediate
Strana 1
Unit 1
vaguely [veigli]
clearly [kli∂li]
traffic lights
[trćfik laits]
zebra crossing
[zi:br∂ krosiη]
roundabout
[raund∂baut]
road junction
[r∂ud juηkšn]
crossroads [krosr∂udz]
parking meter
[pa:kiη mi:t∂]
van [vćn]
ambulance
[ćmbjul∂ns]
litter bin [lit∂ bin]
postbox [p∂ustboks]
streetlight [stri:tlait]
streetlamp [stri:tlćmp]
pavement [peivm∂nt]
sports car [spo:ts ka:]
overtake [∂uv∂teik]
number plate
[namb∂ pleit]
dustman [dastmćn]
traffic warden
[trćfik wo:dn]
road sign [r∂ud sain]
pedestrian [pi‘destri∂n]
scared stiff [ske∂d stif]
surprised [s∂‘praizd]
disappointed
[,dis∂‘pointid]
embarrassed
[im‘bćr∂st]
delighted [di‘laitid]
excited [ik‘saitid]
traffic jam
[trćfik džćm]
obviously [obvi∂sli]
great [greit]
matně, nejasně,
vágně, nezřetelně
jasně, zřetelně
semafor
přechod pro
chodce
kruhový objezd
křižovatka
křižovatka
parkovací hodiny
dodávka
sanitní auto
nádoba na
odpadky
poštovní
schránka
pouliční lampa,
osvětlení, světlo
pouliční lampa
chodník
sportovní vůz
předjíždět
SPZ
popelář
dopravní
policista
dopravní značka
chodec
strnulý úlekem,
zděšený
překvapen
zklamaný
v rozpacích
potěšen
vzrušený
dopravní zácpa
(samo)zřejmě
skvěle, výborně
skvělý, výborný
upset [ap’set]
worried [warid]
relaxed [ri‘lćkst]
nervous [n∂:v∂s]
awful [o:ful]
confident [konfid∂nt]
shocking [šokiη]
boring [bo:riη]
huge [hju:dž]
calm [ka:m]
terrific [t∂ ‘rifik]
terrified [teri’faid]
dreadful [dredfl]
tense [tens]
dull [dal]
enormous [i‘no:m∂s]
anxious [ćηkš∂s]
unhappy [an‘hćpi]
commit [k∂ ‘mit]
counter [kant∂]
casualty [kćžju∂lti]
discouraging
[dis‘karidžiη]
occasionally
[∂‘keiž∂n∂li]
memorize [mem∂raiz]
na
possession [p∂‘zeš∂n]
diet [dai∂t]
season ticket
[si:z∂n tikit]
loan [l∂un]
weight training
[weit treiniη]
jewellery [džu:∂lri]
parking space
[pa:kiη speis]
income tax
[inkam tćks]
central heating
[sent∂l hi:tiη]
pack [pćk]
rozčílený
ustaraný
uvolněný
nervózní
strašný, hrozný
jistý,sebejistý
šokující
nudný
obrovský
tichý, klidný
strašlivý
zděšen, poděšen
hrozný
napjatý,
strnulý
tupý, těžkopádný
ohromný
úzkostlivý
nešťastný
spáchat
přepážka, pult
pohotovost
odrazující
příležitostně
naučit se
zpaměť
vlastnictví
dieta
sezónní lístek
půjčka
posilovací trénink
klenoty, šperky
parkoviště
daň z příjmu
centrální topení
zabalit, sbalit
True to Life Intermediate
Strana 2
Unit 2
lorry [lori]
toaster [t∂ust∂]
newspaper [nju:speip∂]
sofabed [s∂uf∂bed]
bottle opener
[botl ∂up∂n∂]
coach [k∂uč]
briefcase [bri:fkeis]
saucepan [so:spćn]
transport [trćnspo:t]
toilet paper
[toil∂t peip∂]
bicycle [baisikl]
suitcase [sju:tkeis]
kitchen equipment
[kičin i‘kwipm∂nt]
chest of drawers
[čest ∂v dro:∂s]
tin opener [tin ∂up∂n∂]
stool [stu:l]
furniture [f∂:nič∂]
wrapping paper
[rćpiη peip∂]
coffee table [kofi teibl]
nákladní auto
opékač topinek
noviny
rozkládací gauč
otvírák lahví
dálkový autobus,
autokar
aktovka,kufřík
pánvička
doprava
toaletní papír
jízdní kolo
kufr
kuchyňské
zařízení
prádelník
skříň se šuplíky
otvírák konzerv
stolička
nábytek
balicí papír
konferenční
stolek
food mixer [fu:d miks∂] mixér
writing paper
kancelářský papír
[raitiη peip∂]
luggage [lagidž]
zavazadla
tissues [tišu:s]
papírové
kapesníky
frying pan [fraiη pćn] pánev na
smažení
motorbike [m∂ut∂baik] motorka
shoulder bag
taška přes
[š∂uld∂ bćg]
rameno
rucksack [raksćk]
batoh
backpack [bćkpćk]
batoh
scream [skri:m]
křičet, ječet
mumble [mambl]
mumlat
whisper [wisp∂]
šeptat
yell [jel]
ječet, vřískat
cheer [či∂]
potěšit, povzbudit
cheerful [či∂f∂l]
veselý
bomb [bom]
electric drill
[i‘lćktrik dril]
research [ri‘s∂:č]
scenery [si:n∂ri]
machinery [m∂‘ši:n∂ri]
bleed [bli:d]
vowel [vau∂l]
consonant [kons∂n∂nt]
diphthong [dipθoη]
syllable [sil∂bl]
stress [stres]
sound [saund]
emphasis [emf∂sis]
rhythm [riđ∂m]
intonation [int∂ ‘neiš∂n]
fall [fo:l]
rise [rais]
pronounce [pr∂’nauns]
pronunciation
[pr∂’nansi’eiš∂n]
voice [vois]
whisper [wisp∂]
shout [šaut]
whistle [wisl]
soft [soft]
anxious [ćηkš∂s]
experience
[iks‘pi∂ri∂ns]
toy [toi]
accommodation
[∂‘kom∂‘deiš∂n]
escalator [esk∂leit∂]
slight [slait]
noise [nois]
irritating [iri‘teitiη]
nepříjemný
distinctive [dis‘tinktiv]
charming [ča:miη]
reassuring
[ri:∂šu∂iη]
bomba
elektrická vrtačka
pátrání, výzkum
scenérie, výjev
stroje
krvácet
samohláska
souhláska
dvojhláska
slabika
přízvuk
znít
důraz
rytmus
intonace
pokles, pád
zvýšení, vzestup
vyslovovat
výslovnost
hlas
šeptat
křičet
pískat
měkký
úzkostlivý
zkušenost;
prožitek, zážitek
hračka
ubytování
eskalátor
slabý, malý
hluk
vyrušující,
výrazný, odlišný
okouzlující
ujišťující,
přesvědčivý
True to Life Intermediate
Strana 3
Unit 3
javelin [dž∂vlin]
swimming costume
[swimiη kostju:m]
golf clubs [golf klabs]
helmet [helmit]
football boots
[futbo:l bu:ts]
hockey stick [hoki stik]
counters [kaunt∂z]
fishing net [fišiη net]
goggles [goglz]
oštěp
dámské plavky
golfové hole
přilba
kopačky
hokejka
hrací žetony
rybářská síť
ochranné brýle
na plavání
saddle [sćdl]
fishing rod [fišiη rod]
baseball bat
[beisbo:l bćt]
tracksuit [trćksju:t]
chess pieces
[čes pi:sis]
trainers [trein∂z]
board game
[bo:d geim]
tennis racket
[tenis rćkit]
shorts [šo:ts]
sedlo
rybářský prut
basebalová pálka
běžecký oblek,
tepláková souprava
šachové figurky
sportovní boty,
botasky
stolní hra
tenisová raketa
krátké kalhoty,
šortky
stopwatch [stopwoč]
stopky
court [ko:t]
kurt
track [trćk]
atletická dráha
zimní stadión
ice ring [ais riη]
incredibly [in’kredibli] neuvěřitelně
stimulating [stimju’leitiη] stimulující
complicated
komplikovaný
[k∂m‘plikeitid]
competitive [k∂m‘petitiv] soutěživý
require [ri‘kvai∂]
vyžadovat
adore [∂‘do:]
mít velmi rád
persuade [p∂’sveid]
přesvědčit
overcome [,∂uv∂‘kam] překonat
fabulous [fćbju∂s]
pohádkový,
skvělý
Unit 4
dice [dais]
hrací kostka
dice [dais]
hrací kostky
sports shirt [spo:ts š∂:t] sportovní košile,
tričko
trunks [traηks]
pánské plavky
hurdle [h∂:dl]
překážka v atletice
skates [skeits]
brusle
keen [ki:n] on sth
dychtivý pro něco
barbaric [ba:’bćrik]
barbarský
backgammon
vrhcáby, lurč
[bćk‘gćm∂n]
pinball [pinbo:l]
špendlíková
hlavička
leisure activities
aktivity ve volném
[lež∂ ćktivitiz]
čase
majong [mažoη]
mažong
buzzer [baz∂]
bzučák
nerve-racking
nervy drásající
[,n∂:v‘rćkiη]
vague [veig]
nejasný, vágní,
nezřetelný
blame [bleim]
obviňovat
confident [konfid∂nt]
spokojený
skilful [skilful]
dovedný, zručný
interesting [int∂r∂stiη] zajímavý
shy [šai]
stydlivý
frightening [fraitniη]
poděšený
optimistic [,opti‘mistik] optimistický
knowledgeable
znalý
[nolidž∂bl]
shyness [šain∂s]
plachost
quick-witted [kvik witid] bystrý, pohotový
iinteligentní
buzzer [baz∂]
bzučák
addictive [∂‘diktiv]
způsobuje
závislost
reveal [ri’vi:l]
odhalit
eternal [∂‘te:n∂l]
věčný
contestant [k∂n’test∂nt] soutěžící,
závodník
True to Life Intermediate
scoop [sku:p]
caption [kćpšn]
headline [hedlain]
broadsheet [bro:dši:t]
newspaper
sólokapr,
výhradní zpráva
nadpis, hlavička
titulek v novinách
seriózní noviny
velkého formátu,
např. Times, Daily Telegraph
goal [g∂ul]
gól, branka, cíl
divorce [di‘vo:s]
rozvod, rozvést se
agreement [∂‘gri:m∂nt] souhlas, shoda
survey [s∂:‘vei]
anketa, přehled
since [sins]
od té doby
circulation of newspaper náklad novin
[,s∂:kju’leišn]
cancer [kćns∂]
rakovina
article [a:tikl]
článek
shareholder
akcionář
[,še∂’h∂uld∂]
tabloid [tćbloid]
ne příliš seriózní
newspaper
noviny, jako
Mirror, Blesk
subscription
[s∂b‘skripšn]
profit [profit]
magnificent
[mć’gnifis∂nt]
distort [dis’to:t]
dull weather [dal weđ∂]
defeat [di’fi:t]
features [fi:č∂z]
editorial [edi‘to:ri∂l]
obituary [∂‘bitju∂ri]
drugs [drags]
drug dealing
[drag di:liη]
arrest [∂‘rest]
invest [in‘vest]
company [kamp∂ni]
předplatné
novin, časopisu
zisk
nádherný,
skvělý
převrátit, změnit
zamračený
počasí
porážka
znaky, charakteristika
článek v
novinách od
vydavatele
článek o někom,
kdo umřel
léky, drogy
distribuce drog
zatknout
investovat
podnik,
společnost
Strana 4
scandal [skćndl]
treatment [tri:tm∂nt]
column [kol∂m]
skandál
léčení
sloupec, sloupek
v novinách
revenue [revinju:]
editor [edit∂]
reporter [ri‘po:t∂]
cope with [k∂up]
výnos, tržba
vydavatel, editor
reportér
vypořádat se,
vrovnat se
intimidate [in’timideit] donutit k něčemu
obtěžováním,
hrozením
celebrity [sel∂briti]
osobnost
premature [prem∂tju∂] dříve narozené
suffer [saf∂] from
trpět něčím
diagnose [dai∂gn∂us] diagnóza
sale [seil]
prodej, výprodej
illness [ilnis]
nemoc
pistol [pistl]
pistole
victim [viktim]
oběť
rape [reip]
znásilnění,
znásilnit
shower [šau∂]
přeháňka
security [si‘kju∂r∂ti]
bezpečí, ochrana
violence [vai∂l∂ns]
násilí
scared [ska:d]
zjizvený
will [wil]
vůle
shoot [šu:t]
střílet
illegal [i‘li:gl]
nezákonný
wild [waild]
divoký
self-defence
sebeobrana
[self di‘fens]
election [i‘lekšn]
volby
skirt [sk∂:t]
sukně
actress [ćktris]
herečka
weapon [wep∂n]
zbraň
aircraft [e∂kra:ft]
letadlo
enthusiast [in’θju:zićst] nadšenec
deputy [depj∂ti]
zástupce
aimed at [eimd ∂t]
určený
in-depth [in depθ]
vážný, ale příliš
intelektuální
Unit 5
customer [kast∂m∂]
girlfriend [g∂:lfrend]
zákazník
přítelkyně
neighbour [neib∂]
assistant [∂‘sist∂nt]
soused
prodavač
True to Life Intermediate
client [klai∂nt]
classmate [kla:smeit]
zákazník
spolužák,
spolužačka
stepsister [stepsist∂]
nevlastní sestra
mum [mam]
máma
partner [pa:tn∂]
partner, manžel,
druh
boss [bos]
vedoucí, šéf
granny [grćni]
babička
great-grandmother
prababička
great-grandfather
pradědeček
fiancé [fi‘onsei]
snoubenec,
snoubenka
colleague [koli:g]
kolega
supervisor [sju:p∂vaiz∂] vedoucí,
manažer
flatmate [flćtmeit]
spolubydlící
relative [rileitiv]
příbuzný
niece [ni:s]
neteř
acquaintance
známý
[∂‘kweint∂ns]
cousin [kazn]
bratranec,
sestřenice
daughter-in-law
snacha
[do:t∂ in lo:]
ghost [g∂ust]
duch, strašidlo
father-in-law
tchán
[fa:đ∂ in lo:]
motherhood [mađ∂hud] mateřství
leader [li:d∂]
vůdce
dictator [dik‘teit∂]
diktátor
it is likely
je to
pravděpodobné
grow up with [gr∂u]
vyrůstat s
fortunate [fo:tč∂n∂t]
šťastný
confide in [k∂n‘faid]
svěřit se
Strana 5
rely on [reli ∂n]
spoléhat se na
demonstrate [dem∂nstreit] ukázat
apprentice [∂‘prentis] učeň, učedník
equally [i:kw∂li]
stejně
skill [skil]
obratnost,
zručnost
ruler [ru:l∂]
vládce, panovník
prediction [pri‘dikš∂n] předpověď
doubt [daut]
pochybovat
unlikely [an‘laikli]
nepravděpodobný
It may/might be true.
Možná to bude
pravda.
adore [∂‘do:]
zbožňovat
first-born [fe:st bo:n]
prvorozený
agree on [∂‘gri:]
souhlasit na, v
power [pau∂]
síla, moc
whereas [we∂‘rćz]
zatímco
persuasion [p∂s’weiž∂n] přesvědčení
identify with [ai’dentifai] identifikovat se s
pressure [preš∂]
tlak
frustrate [frastreit]
znechutit, otrávit
headstrong [hedstroη] tvrdohlavý
temper [temp∂]
povaha,
charakter
deserve [di‘z∂:v]
zasloužit si
intensely [in‘tens∂li]
intenzivně
bossy [bosi]
bosovský,
rád rozkazovat
order around
komandovat
[o:d∂ ∂‘raund]
despite [di‘spait]
navzdory, přes
resist [ri‘zist]
vydržet
unwind [an‘waind]
rozvinout
modest [modist]
skromný
Unit 6
load up [l∂ud ap]
unpack [an’pćk]
jungle [džaηgl]
cope [k∂up]
partly [pa:tli]
increase [in’kri:s]
injure [indž∂]
run over [ran ∂uv∂]
needle [ni:dl]
crowd [kraud]
naložit
rozbalit, vybalit
džungle
zvládnout něco,
umět se
vypořádat
částečně
růst, přibývat
poranit
přejet
jehla
zástup, dav
cheerful [či∂ful]
obviously [obvi∂sli]
intimate [intim∂t]
recently [ri:sntli]
supply [s∂‘plai]
way of behaving
[wei ov bi‘heiviη]
convince [k∂n‘vins]
treat [tri:t]
require [ri‘kwai∂]
veselý
zřetelně, jasně
důvěrný, intimní
nedávno
zásoba, dodávka
způsob chování
přesvědčit
zacházet,
nakládat
žádat, vyžadovat
True to Life Intermediate
destination
[,desti‘neiš∂n]
separable [sep∂r∂bl]
spill [spil]
scald [sko:ld]
knock down [nok daun]
circumstance
[s∂:k∂mst∂ns]
source [so:s]
screen [skri:n]
shopping trolley
[šopiη troli]
compartment
[k∂m’pa:tm∂nt]
courage [karidž]
section [sekš∂n]
clue [klu:]
plug in [plag in]
mug [mag]
slip over [slip ∂uv∂]
místo určení,
cílová stanice
oddělitelný
vylít, rozlít
opařit
srazit koho,
zbourat co
okolnost
pramen, zdroj
obrazovka,
promítací plátno
nákupní vozík
kupé ve vlaku
oddělení
odvaha
oddělení
stopa, nápověda
zastrčit do
zásuvky
přepadnout
uklouznout
Strana 6
come up to [kam ap t∂] přijít k
previous [pri:vj∂z]
předchozí
consider oneself
považovat se
[konsid∂]
jump a queue
předběhnout
[džamp ∂ kju:]
ve frontě
spontaneously
spontánně
[spon’teini∂sli]
pregnant [pregn∂nt]
těhotná
patience [peiš∂ns]
trpělivost
push out of [puš ∂ut ∂v] vytlačit z
management
řízení, kontrola
[mćnidžm∂nt]
booking office
rezervovací
[kukiη ofis]
kancelář
electronic scanner
elektronický
[i’lekronic skćn∂]
scanner
fasten [fa:stn]
zapnout
get stuck [get stak]
někde stvrdnout,
zůstat
Unit 7
art [a:t]
dentistry [dentistri]
music [mju:zik]
athletics [ćθletiks]
economics
[,i:k∂’nomiks]
geography [,dži∂‘grćfi]
electronics
[,ilek‘troniks]
archaeology
[,a:ki‘ol∂dži]
maths [mćθ]
chemistry [kemistri]
foreign language
[foriη lćηgwidž]
medicine [medsin]
household [haush∂uld]
philosophy [fi‘los∂fi]
psychology
[sai‘kol∂dži]
religion [ri‘lidžn]
politics [politiks]
history [hist∂ri]
(výtvarné) umění
zubní lékařství
hudba
(lehká) atletika
ekonomie
zeměpis
elektronika
archeologie
matematika
chemie
cizí jazyk
lékařství
domácnost
filosofie
psychologie
nábožensství
politika
dějiny
agriculture [,ćgri‘kalč∂]
aerobics [,e∂‘r∂ubiks]
engineering
[,endži‘ni∂riη]
physics [fiziks]
literature [lit∂r∂č∂]
statistics [stć‘tistiks]
architecture [a:kitekč∂]
computer studies
[k∂mpju:t∂ stadi:z]
certificate [s∂‘tifik∂t]
badly [bćdli]
brilliant [brili∂nt]
enrol [in‘r∂ul]
fail [feil]
announce [∂‘nauns]
attitude towards
[∂titju:d t∂‘wo:dz]
employer [im‘ploi∂]
cartoonist [ka:‘tu:nist]
environment
zemědělství
aerobik
strojírenství
fyzika
literatura
statistika
architektura
nauky o počítačích
vysvědčení
špatně
skvělý
zapsat (se)
propadnout
u zkoušky,
neudělat zkoušku
oznámit
postoj k
zaměstnavatel
karikaturista
okolí, prostředí
True to Life Intermediate
[in‘vai∂r∂nment]
willing [wiliη]
butler [batl∂]
ochotný
hlavní služebník
v domě
trainee [treini:]
účastník kurzu,
výcviku,cvičenec
trainer [trein∂]
trenér, cvičitel, učitel
bow [b∂u]
uklánět se
irrelavant [i’rel∂v∂nt]
nesouvisející,
nesouvisí
colonel [ke:n∂l]
plukovník
tax official [tćks ∂‘fišl] daňový úředník
perfection [p∂‘fekš∂n] perfektnost
polish [poliš]
leštitsupervise
[sju:p∂vaiz]
dohlížet
handle [hćdl]
mít na starosti,
starat se o
Strana 7
possess [poses]
script [skript]
vlastnit
rukopis, scénář
divadelní text hry
responsible [ri‘sponsibl] odpovědný
repose [ri’p∂us]
ležet, odpočívat
odpočinek,
spánek
expressiveness
schopnost vy[i’kspesivnis]
jadřovat se
convey through
vyjádřit čím
[k∂n‘vei]
přinést, sdělit infor.
respond [ri’spond]
odpovídat
recall [ri’ko:l]
vyvolávat
recreate [,ri:kri‘eit]
přetvářet
selective [si’lektiv]
selektivní
agile [ć‘džail]
agilní
Unit 8
permission [p∂‘mišn]
cutbacks [katbćks]
appointment
[∂‘pointm∂nt]
povolení
omezení
domluvená schůzka
jmenování,
ustanovení
nevýhoda
disadvantage
[,disćd‘va:ntidž]
for and against [∂‘genst] pro a proti
pros and cons
pro a proti
(výhody a nevýhody)
[pr∂uz ∂nd konz]
ups and downs
vzestupy a
[aps ∂nd daunz]
poklesy
share [še∂]
sdílet, podílet se
evaluate [i‘v∂ljueit]
ocenit, ohodnotit
solve [solv]
rozřešit, rozluštit
consult [k∂nzalt]
konzultovat,
probrat
reach [ri:č]
dosáhnout
mug [mag]
našprtat se,
rychle se naučit
gadget [gćdžit]
součástka
(složitá)
parcel [pa:sl]
balík
shoelace [šu:leis]
tkanička do bot
tie up [tai ap]
svázat
lack [lćk]
nedostatek
decision [di‘siž∂n]
rozhodnutí
apart from sth [∂‘pa:t] kromě toho
ladder [lćd∂]
žebřík
report [ri‘po:t]
demand [di‘ma:nd]
neat [ni:t]
loss [los]
disaster [di‘za:st∂]
develop [di‘vel∂p]
briefly [bri:fli]
vacation [v∂‘keiš∂n]
strength [streηθ]
dealing [di:liη]
crisis [kraisiz]
aid [eid]
severance [sev∂r∂ns]
podat zprávu
požadavek,
požadovat
čistý, upravený
ztráta
pohroma
vyvinout (se)
krátce
prázdniny,
dovolená
síla
jednání,
zacházení
krize
pomoc
rozdělení,
přerušení (diplomatických styků)
ability [∂‘bil∂ti]
career [k∂‘ri∂]
be grateful [greitf∂l]
I wonder if [wand∂]
Do you mind if …?
headquarters
[hedkwo:t∂z]
budget [badžit]
financial [fi‘nćnš∂l]
urgently [e:dž∂ntli]
schopnost
kariéra
vděčný
jsem zvědavý
jestli
Vadí ti když …?
sídlo firmy, banky
rozpočet
finanční
naléhavě
True to Life Intermediate
sickness pay [sikn∂s pei] nemocenská
suit [sju:t]
vyhovovat
in addition [in∂‘diš∂n] navíc
democrat [dem∂’krćt] demokrat
autocrat [o:t∂krćt]
autorat
solution [s∂’lu:š∂n]
řešení
Strana 8
profitable [profit∂bl]
throughout [θru:aut]
sales representative
[seils repri’zent∂tiv]
self-employed
[,selfim‘ploid]
ziskový
skrz, přes
obchodní
zástupce
pracovat pro
sebe
Unit 9
status [steits]
stage [steidž]
wreath [ri:θ]
veil [veil]
choir [kwai∂]
mourner [mo:n∂]
bouquet [bu‘kei]
coffin [kofin]
cradle [kreidl]
grave [greiv]
gravestone
[greivst∂un]
graveyard [greivja:d]
(bride)groom [gru:m]
bride [braid]
best man [best mćn]
bridesmaid
[braidzmeid]
priest [pri:st]
altar [o:lt∂]
marriage [mćridž]
infancy [infćnsi]
elderly person
[eld∂li pe:sn]
retirement [ri'tai∂m∂nt]
pensioner [penš∂n∂]
appreciate [∂'prišieit]
concern [k∂n‘s∂:n]
relative [rel∂tiv]
be obliged [∂'blaidžd]
close friend
[kl∂uz frend]
eve [i:v]
provide somebody with
[pr∂'vaid]
sip [sip]
stav
období
věnec
závoj
pěvecký sbor
truchlící
kytice
rakev
kolébka
hrob
náhrobní kámen
hřbitov
ženich
nevěsta
svědek
družička
kněz
oltář
manželství
dětství
starší osoba
důchodový věk
důchodce
ocenit, hodnotit
zájem, zajímat se
příbuzný
muset
blízký přítel
večer
umožnit někomu
be advisable [∂'dvais∂bl] je radno
be supposed [s∂'p∂uzd] je předpokládáno
obligation [obli'geiš∂n] povinnost
permission [p∂'miš∂n] svolení
prohibition [pr∂ui'biš∂n] zákaz
conduct [k∂n’dakt]
provést
robe [r∂ub]
róba
inspect [in’spekt]
prohlížet
stamp on glass
[stćmp ∂n gla:s]
take up gardening
začít zahradničit
qualification
kvalifikace
[,kwolifi‘keiš∂n]
settle down [setl daun] usadit se
get married [get mćrid] oženit se
register [redžist∂]
nechat zapsat,
přihlásit
registry office
registrační
[redžistri]
kancelář, matrika
baptism [bćptizm]
křest
make a will [wil]
učinit závěť
funeral [fju:n∂r∂l]
pohřeb
burial [beri∂l]
pochování
(do země)
cremate [kri‘meit]
zpopelnit
cremation [kri'meiš∂n] kremace
canopy [kćn∂pi]
baldachýn
appropriate
vhodný
[∂‘pr∂upri∂t]
agile [∂džail]
hbitý, čilý
deal with [di:l]
zabývat se čím
pour [po:]
lít
handle [hćndl]
dotýkat se,
manipulovat
srk
Unit 10
answering machine
[a:ns∂riη m∂‘ši:n]
answerphone
záznamník
záznamník
[a:ns∂f∂un]
dial [dai∂l]
get cut off [get cat ∂f]
vytočit
být přerušen
True to Life Intermediate
(na telefonu)
engaged [iη‘geidž]
get a crossed line
[get ∂ krosd lain]
telephone directory
[telif∂un direktori]
reversed charge call
[ri’ve:st ča:dž ko:l]
inquiry [in’kwai∂ri]
confirm [k∂n’fe:m]
circumstance
[s∂:k∂mst∂ns]
hang on [hćη on]
hang up (on sb)
get through [get θru:]
put sb through
put off sb [put ∂f]
statement [steitm∂nt]
addict [ćdikt]
addiction [∂’dikš∂n]
hit [hit]
dismiss [dis'mis]
jigsaw puzzles
[džigso: pazls]
confession [k∂n'feš∂n]
involve [in'volv]
lack [lćk]
sickness [siknis]
hostile [hostail]
invent [in'vent]
refuse [ri'fju:z]
aggressive [∂'gresiv]
obsazeno
přeskočit (tel.č.)
telefonní seznam
tel. hovor na účet
volaného
dotaz
potvrdit
okolnost
počkat (doma),
zůstat u telefonu
nečekaně a náhle
ukončit tel. hovor
spojit se (po tel.)
spojit někoho
nechat někoho
čekat
tvrzení
narkoman,
závislák
závislost
uhodit
propustit, zapudit
puzzle
přiznání, vyznání
zahrnout do celku
nedostatek
nemoc
nepřátelský
vynalézt
odmítnout
útočný
Strana 9
safe [seif]
destroy [di'stroi]
violent [vai∂l∂nt]
install [insto:l]
fit [fit]
think out [θiηk ∂ut]
anticipate [ćn’tisipeit]
harmless [ha:mles]
accept [∂k'sept]
friendly [frendli]
deteriorate
[di'ti∂ri∂reit]
extension [ik'stenš∂n]
bezpečný
zbořit, zničit
násilný
namontovat,
zavést
namontovat,
upevnit
vymyslet
předvídat
neškodný
přijmout
přátelský
zhoršit se
telefonní linka
(v podniku)
alarm call [∂'la:m ko:l]
directory [di'rekt∂ri]
protect [pro't∂kt]
strategy [strćtidži]
loosely [lu:sli]
dismiss [dis'mis]
sack [sćk]
get the sack
damaging [dćmidžiη]
affect [∂'fekt]
redundancy
[ridand∂nsi]
redundancy pay
[ridand∂nsi pei]
compulsive [k∂mpalsiv]
buzení telefonem
adresář
chránit
strategie
volně
propustit
vyhazov
dostat padáka
škodlivý
ovlivnit
nadbytečnost
torch [to:č]
pochodeň,
baterka
punčochové
kalhoty
olovo
náramek
zapínací svetr
baterie
náušnice
vesta
el. holicí strojek
(pracovníků)
odstupné
neodnaučitelný
nezastavitelný
be agitated [ćdžiteitid] obávat se, mít
strach
step out of [step]
vyjít z
Unit 11
additives [ćditiv]
showerproof
[šau∂pru:f]
dry clean only
[drai kli:n]
portable [po:t∂bl]
socks [soks]
brooch [br∂uč]
plug [plag]
scarf [ska:f]
purse [p∂:s]
přídavky (chem.)
nepromokavý
tights [taits]
čistit jen v čistírně, neprat
přenosný
ponožky
brož
el. zástrčka
šátek, šála
peněženka
lead [led]
bracelet [breislit]
cardigan [ka:dig∂n]
battery [bćt∂ri]
earring [i∂riη]
waistcoat [weisk∂ut]
electric razor
True to Life Intermediate
[i‘lektrik reiz∂]
necklace [neklis]
light bulb [lait balb]
suit [sju:t]
glove [glav]
tie [tai]
speakers [spi:k∂s]
socket [sokit]
appliance [∂‘plai∂ns]
loose fit [lu:s fit]
pre-shrunk [pri šraηk]
náhrdelník
žárovka
oblek
rukavice
kravata
reproduktory
el. zásuvka
přístroj, zařízení
volný střih(oděv)
předepraný
předsrážený
(tkanina)
feature [fi:č∂]
benefit [benifit]
less [les]
gift-wrapped
[gift rćpt]
disposable
[di‘sp∂uz∂bl]
inflatable [in‘fleit∂bl]
edible [edibl]
rys, vlastnost
přínos, výhoda
méně
zabalen jako
dárek
k dispozici,
použitelný
nafukovací
jedlý
Strana 10
adjustable [∂‘džast∂bl] přizpůsobitelný,
nastavitelný
detachable [di‘tćč∂bl] oddělitelný
non-stick [,non‘stik]
teflonový,
nenapéká se
free-range [fri:reindž] volně se pasoucí,
s volným
výběhem
shock-resistant
nárazuvzdorný
[,šokri‘zist∂nt]
lay down [lei daun]
ustanovit
purchase [p∂:č∂s]
kupovat
likewise [laikwaiz]
podobně
crack [krćk]
prasknout
factually [fćkču∂li]
skutečně
fabric [fćbrik]
tkanina, látka
deliver [diliv∂]
doručit
washable [woš∂bl]
lze to prát
reversible [ri‘ve:zibl]
lze obrátit na
druhou stranu
unbreakable [an’breik∂bl] nerozbitný
lockable [lok∂bl]
uzamykatelný
soil [soil]
umazat
Unit 12
shoehorn [šu:ho:n]
bucket [bakit]
bike [baik]
spade [speid]
sleeping bag
[sli:piη bćg]
barbecue [ba:bikju:]
decoration
[dek∂’reiš∂n]
candle [kćndl]
cuff links [kaf liηks]
torch [to:č]
mosquito spray
[m∂s’ki:t∂u sprei]
beach umbrella
[bi:č ambr∂l∂]
picture frame
[pikč∂ freim]
trunk [traηk]
paint roller
[pćint r∂ul∂]
hi-fi speaker
lžíce na obouvání
kbelík
jízdní kolo
rýč
spacák
rožeň
dekorace,
ozdoba
svíčka
ozdoby, které
drží matžety
u košile
baterka
sprej na moskity
slunečník
obrazový rám
lodní kufr
malířský váleček
reproduktor
[haifai spi:k∂]
lampshade [lćmpšeid]
electric fan
[i‘lćktrik fćn]
brush [braš]
comb [k∂um]
clothes brush
[kl∂uđz braš]
foldaway bed
[,f∂uld∂‘wei bed]
curtain [k∂:tn]
climate [klaimit]
wellington boots
[weliηt∂nbu:ts]
toiletries [toilitriz]
belongings [bi‘loηiηz]
measurement
[mež∂m∂nt]
cellar [sel∂]
attic [ćtik]
swap [svop]
typhoon [tai‘fu:n]
monsoon [mon’su:n]
stínítko na lampu
el. ventilátor
kartáč
hřeben
kartáč na šaty
skládací postel
záclona
podnebí, klima
holínky
toaletní potřeby
náležitosti,
majetek
měření, míra
sklep
podkroví
vyměnit
tajfún, smršť
monzun
True to Life Intermediate
pond [pond]
flood [flad]
blizzard [bliz∂d]
boil [boil]
melt [melt]
drizzle [drizl]
stream [stri:m]
lightning [laitniη]
sleet [sli:t]
steam [sti:m]
advantage [∂d‘va:ntidž]
flannel [flćnl]
Cologne [k∂‘l∂un]
cologne [k∂‘l∂un]
anticipate [∂n‘tisipeit]
rybník
záplava
blizard
vařit se
tát
mrholení, mžení
proud, tok
blesk
plískanice
pára
výhoda
flanel
Kolín nad Rýnem
kolínská
předjímat,
předvídat
basement [beism∂nt] přízemí
spare room [spe∂ ru:m] volná místnost
shed [šed]
chatrč, kůlna
get rid of [get rid ∂v]
zbavit se
igloo [iglu:]
iglú
novelty [nov∂lti]
novost, nová
neobvyklá věc
Strana 11
current [kar∂nt]
současný
pile [pail] sth somewhere skládat něco
někam
remove [ri’mu:v]
reindeer [reindi:]
fur [fe:]
cubicle [kju:bik∂l]
odstranit
sob
kožich
kabinka,
místnost
endurance [in’dju∂rens] vytrvalost
insulator [insj∂leit∂]
izolátor
digestive tract
zažívací ústrojí
[di’džestiv trćkt]
roughly [rafli]
přibližně, asi
approximately
přibližně, asi
[∂‚proks∂m∂tli]
shoehorn [šu:ho:n]
podkova
ear plug [i∂ plag]
špunty do uší
nail-file [neil fail]
pilník na nehty
„don’t disturb“ sticker samolepka,
nálepka „nerušit„
eyemask [aima:sk]
maska na oči
surrounding [s∂‘raundiη]obklopující
Unit 13
crime [kraim]
burglar [b∂:gl∂]
theft [θeft]
burglary [b∂:gl∂ri]
burglar alarm
street lighting
[stri:t laitiη]
thief [θi:f]
commit a crime [k∂mit]
tough punishment
[taf panišm∂nt]
leisure centre
[lež∂ sent∂]
drug trafficking
[drag trćfikiη]
offender [∂‘fend∂]
property [prop∂ti]
jail [džeil]
prisoner [prizn∂]
judge [džadž]
court [ko:t]
zločin
zloděj, lupič
krádež
vloupání, loupež
poplašné
zažízení
pouliční osvětlení
roughly [rafli]
barbed wire
[ba:bd wai∂]
deter [di‘t∂:]
prickly [prikli]
intruder [in‘tru:d∂]
trial [trai∂l]
zloděj
spáchat zločin
tvrdé potrestání
be on trial [trai∂l]
imprisonment
[im‘priz∂nm∂nt]
punishment
[panišm∂nt]
liquid [likwid]
sweater [swet∂]
hawthorn [ho:θo:n]
bark [ba:k]
reduce [ri‘dju:s]
steal [sti:l]
burgle [b∂:gl]
centrum volného
času
prodej drog
delikvent
majetek,
vlastnictví
vězení, uvěznit
vězeň
soudce
soud
zhruba, přibližně
ostnantý drát
odstrašit
trnitý
vetřelec
soudní proces,
přelíčení
soudit se
(u)věznění
trest
tekutina
svetr
hloh
loupat kůru
redukovat, snížit
krást
vloupat se,
vyloupit
defendant [di‘fend∂nt] obžalovaný
warehouse [we∂haus] obchodní dům
True to Life Intermediate
prosecution
[,prosi‘kju:š∂n]
victim [viktim]
defence [di‘fens]
witness [witnis]
juror [džu∂r∂]
jury [džuri]
innocent [in∂snt]
guilty [gilti]
whereas [whe∂rćz]
obžaloba
oběť
obhajoba
svědek
porotce
porota
nevinný
vinný
zatímco
Strana 12
similar to [simil∂]
except that [i’ksept]
different from…in that
[diferent]
inconvenient
[in’konvi:ni∂nt]
legal system [li:gl]
fine [fain]
podobný čemu
kromě toho, že
lišit se od…v tom,
že
nevhodné,
nevyhovující
právní
systém
pokuta
Unit 14
tall story [to:l stori]
neuvěřitelný,
nepravděpodobný příběh
lake [leik]
jezero
path [pa:θ]
cesta
cliff [klif]
útes
wood [wud]
les
fence [fens]
ohrada, plot
bushes [bušiz]
křoviny
lawn [lo:n]
trávník
goat [g∂ut]
koza
bench [benč]
lavička
land [lćnd]
přistávat
hop [hop]
poskakovat
light [lait]
zapalovat
gallop [gćl∂p]
hnát se
creep [kri:p]
plížit se
dive [daiv]
skočit, potopit se
skákat do vody,
potápět se
throw [θr∂u]
házet
crash [krćš]
narazit, nabourat
kid [kid]
dělat si srandu,
vtipkovat
skid [skid]
klouzat,
sklouznout
damp [dćmp]
vlhkost, vlhko
obsession [∂b’sešn]
posedlost
suspiciously
podezřívavě
[s∂‘spiši∂sli]
underpants
pánské spodky
[and∂pćnts]
bump into sb [bamp]
narazit na koho
event [i‘vent]
případ
robbery [roberi]
loupež
arson [a:sn]
žhářství
blackmail [blćkmeil]
vydírání, vydírat
vandalism
[vćnd∂lizm]
kidnapping [kidnapiη]
smuggling [smagliη]
hijacking [haidžćkiη]
ignore [ig‘no:]
vandalství
únos (dítěte)
pašování
únos (letadla)
nevšímat si,
nedbat
patch [pćč]
skvrna
forced [fo:st]
nucený
swoop [swu:p] down
spustit se dolů,
zamířit, slétnout
dolů (pták)
attack [∂ ‘tćk]
přepadnout
rude [ru:d]
hrubý
persuade [p∂‘sweid]
přesvědčit
pale [peil]
bledý
tyre [tai∂]
pneumatika
sparrow [sp∂r∂u]
vrabec
troublesome [trabls∂m] obtížný
reach [ri:č]
dorazit, dojet kam
eventually [i’ventču∂li] konečně
incrediblly [in’kredibli] neuvěřitelně
campsite [kempsait]
kemp, tábořiště
eagle [i:gl]
orel
cave [keiv]
jeskyně
twisted horn
zakroucený roh
[twistid ho:n]
set off [set ∂f]
začít
get held up in [get held] zdržet se
go off (alarm clock)
zazvonit
puncture / flat tyre
defekt
[pankč∂ / flćt tai∂]
oversleep [∂uv∂ sli:p] zaspat
True to Life Intermediate
Strana 13
Unit 15
random [rćnd∂m]
kindness [kaindnis]
wilfully [wilf∂li]
craze [kreiz]
the craze
praising [preiziη]
chum [čam]
trap [trćp]
pushchair [pušče∂]
willingly [wiliηli]
senseless [senslis]
accuse [∂’kju:z]
blame [bleim]
maze [meiz]
wolf, pl. wolves
[wulf, wulvz]
youngster [jaηst∂]
breed [bri:d]
náhodný,nahodilý
laskavost
záměrně,
úmyslně
šílenství
(nejposlednější)
velká móda
chválení
kamarád
past, léčka
skládací kočárek
ochotně
nesmyslný
obvinit, nařknout
vina
bludiště
vlk
mládě
plodit, rodit,
množit se
outcast [autka:st]
vyděděnec, ode
všech opuštěný
maintain [mein‘tein]
udržovat
submission [s∂b‘miš∂n] podřízení,
poddanost
quarrel [kwor∂l]
rozepře, hádka
occur [∂‘k∂:]
objevit se
fight [fait]
zápasit
injury [indž∂ri]
zranění
lov
hunting [hantiη]
pack [pćk]
smečka, stádo,
hejno, roj
dispute [di‘spju:t]
spor, svár
resolve [ri‘zolv]
vyřešit
give sb a lift [giv, lift]
svést někoho
violence [vai∂l∂ns]
násilí
commit [k∂‘mit]
učinit, udělat
spot [spot]
místo
run out [ran ∂ut]
vypršet, překročit
limit
shopping trolley
nákupní vozík
[šopiη troli]
praise [preis] for
pot plant [pot pla:nt]
chválit za
květina v
květináči
pass down [pa:s]
podat dále,
poslat dále dolů
packed with [pćkt]
zahlecen něčím,
mít něčeho hodně
threaten [θret∂n]
vyhrožovat
accuse sb of [∂‘kju:z] obvinit z
prevent sb from [pri’vent] zabránit,
zamezit
blame sb for [bleim]
obviňovat z
congratulate on
poblahopřát k
[k∂n‘grćtj∂leit]
maze [meiz]
bludiště
desperate [desp∂r∂t]
zoufalý
trapped [trćpt]
uvězněn
annoying [∂’noiiη]
protivný,
vyrušující
overriding
převládající,
[,∂uv∂‘raidiη]
hlavní
mutual [mju:ču∂l]
vzájemný
loyalty to [loi∂lti]
loajalita, věrnost
consider [k∂n‘sid∂]
vzít v úvahu
female [fi:meil]
samice
cub [kab]
mládě masožravce
commitment
oddanost,
[k∂‘mitm∂nt]
věrnost
carnival [ka:niv∂l]
karneval
trust [trast]
důvěřovat
get on with [get]
vycházet s
row [r∂u]
hádka
get on one‘s nerves
lézt někomu na
nervy
compromise
dohodnout se,
[kompr∂maiz]
najít kompromis
fit in [fit in]
zapadnout
supportive [s∂‘po:tiv]
nápomocný
hostility [hostiliti]
nepřátelství
publicise [pablisaiz]
publikovat
Unit 16
hardly ever [ha:dli ev∂] sotva kdy
occasionally [∂‘keižn∂li] občas,
příležitostně
rarely [re∂li]
always [o:lweiz]
quite often [kwait ofn]
zřídka
vždy
poměrně často
True to Life Intermediate
seldom [seld∂m]
often [oft∂n]
main course
[mein ko:s]
exhaust [ik‘zo:st]
attentively [ć‘tentivli]
affirmative [∂‘f∂:m∂tiv]
tactful [tćktful]
painful [peinful]
grateful [greitful]
disapproval
[,dis∂‘pru:v∂l]
bewilderment
[bi‘wild∂m∂nt]
sharply [ša:pli]
sway [swei]
polite [p∂‘lait]
advise [∂d‘vaiz]
approve [∂‘pru:v]
zřídka
často
hlavní jídlo
vyčerpat
pozorně
kladný
taktní, ohleduplný
bolestivý, trapný
vděčný
nesouhlas
ohromení, úžas
ostře
kolébání, houpání
zdvořilý, slušný
radit
schvalovat
Strana 14
obedient [∂‘bi:dj∂nt]
invariable [in‘ve∂ri∂bl]
deserve [di‘z∂:v]
luxury [lakš∂ri]
acceptable
[∂‘ksept∂b∂l]
deliver [di’liv∂]
suppose [s∂‘p∂uz]
charity [ča:riti]
agenda [∂’džend∂]
presentation
[pres∂nteiš∂n]
poslušný
neměnný
zasloužit si
luxus, přepych
přijatelný
doručit
předpokládat
charita,
charitativní
organizace
program k diskusi
seznam věcí,
které se mají
prodiskutovat
referát, příspěvek
Unit 17
amount [∂’maunt]
content [kont∂nt]
sack [sćk]
barrel [bćr∂l]
pack [pćk]
carton [ka:t∂n]
tube [tju:b]
box [boks]
bucket [bakit]
can [kćn]
tin [tin]
packet [pćkit]
jar [dža:]
částka
obsah
pytel
sud
balení
kartón
tuba
krabice
kýbl
plechovka
konzerva
balíček
sklenice
jug [džag]
bowl [b∂ul]
mug [mag]
džbán(ek)
miska
velký hrnek
s uchem
hrouda, kus
bochník
polévková lžíce
(zavařeniny)
lump [lamp]
loaf [l∂uf]
spoonful of [spu:nfl]
čeho
sheet [ši:t]
bar [ba:]
piece [pi:s]
clove [kl∂uv]
ball [bo:l]
pinch [pinč]
bunch [banč]
arch (papíru)
tyčinka
kousek
stroužek
klubko
špetka
trs, pugét
bread [bred]
cake [keik]
string [striη]
cards [ka:ds]
chocolate [čoklit]
flower [flau∂]
garlic [ga:lik]
grapes [greips]
salt [so:lt]
sugar [šug∂]
toast [t∂ust]
soap [s∂up]
jar [dža:]
tub [tab]
tube [tju:b]
mug [mag]
dozen [dazn]
grace [greis]
status [steit∂s]
warmth [wo:mθ]
surcharge
[s∂:‘ča:dž]
filthy [filθi]
muddy [madi]
chléb
koláč
provaz, vlákno
karty
čokoláda
květina
česnek
hroznové víno
sůl
cukr
topinka
mýdlo
džbán
káď, vana
tuba
hrnek, kafáč
tucet
půvab, šarm
postavení
teplo
dodatečný
poplatek
špinavý
blátivý,
zablácený
Yours sincererly
Váš, Vaše
(zakončení formálního dopisu)
faithfully [feiθf∂li]
věrně
refund [ri:‘fand]
náhrada
True to Life Intermediate
discount [diskaunt]
book [buk]
written [ritn]
facilities [f∂‘siliti:s]
provide [pr∂‘vaid]
include [in‘klu:d]
accommodation
[ć,kom∂‘deišn]
confirm [k∂nf∂:m]
available [∂‘veil∂bl]
sleva
objednat, zajistit
napsaný
vybavení,
zařízení
poskytovat
zahrnout
ubytování
potvrdit
k dispozici
Strana 15
power [pau∂]
simplicity [sim‘plis∂ti]
danger [deindž]
mystery [mist∂ri]
elegance [elig∂ns]
glamour [glćm∂]
síla, moc
jednoduchost
nebezpečí
tajemství
elegance
zvláštní kouzlo,
osobní kouzlo
similarity [,simi‘l∂r∂ti]
podobnost
brand name [brćnd neim] jméno výrobku
Unit 18
disaster [di‘za:st∂]
pohroma,
katastrofa
pick sb up [pikap]
vyzvednout koho
wallet [wolit]
peněženka
riots [rai∂ts]
bouře, nepokoje
drought [draut]
sucho
peace talks [pi:s to:ks] mírové rozhovory
epidemic [epi‘demik]
epidemie
avalanche [ćv∂la:nš]
lavina
foreign policy
zahraniční
[forin polisi]
politika
achievement
úspěch
[∂‘či:vm∂nt]
failure [feilj∂]
selhání
weakness [wi:knis]
slabost
injustice [in‘žastis]
nespravedlnost
accomplishment
uskutečnění
[∂‘kamplišm∂nt]
salary [sćl∂ri]
plat
promise [promis]
slib, slíbit
admit [ćd‘mit]
připustit
refuse [ri‘fju:z]
odmítnout
threaten [θretn]
hrozit
congratulate
blahopřát
[k∂n,grćtju‘leit]
accuse [∂‘kju:z]
vinit
offer [of∂]
nabídnout
praise [preiz]
chválit,
vychvalovat
white lie [wait lai]
nevinná (dobře
míněná), malá lež
offend [∂‘fend]
urazit
estate agent
obchodník
[i‘steit eidž∂nt]
s nemovitostmi
clairvoyant [kle∂‘voi∂nt] jasnovidec
honest [onist]
poctivý, čestný
inflation [in‘fleiš∂n]
inflace
rate [reit]
poměr, míra
election [i‘lekš∂n]
volby
equally [ikw∂li]
stejně
negotiator [ni‘g∂ušieit∂] zprostředkovatel
drummer [dram∂]
bubeník
bother [bođ∂]
obtěžovat, rušit
warden [wo:dn]
správce, hlídač
truly [truli]
opravdu
declare [di‘kle:]
prohlásit
redundancy [ri’dand∂nsi] propuštění,
vyhození z práce
defeat [di’fi:t]
porážka
trade agreement
obchodní
[treid ∂‘gri:m∂nt]
smlouva, dohoda
dispute [dis’pju:t]
spor, hádka
victory [viktori]
vítězství
trade union
odbory
[treid juni∂n]
ministrial row
hádka ministrů
[ministri∂l r∂u]
obsessed [∂‘bsesd]
posedlý
distorted [disto:tid]
pokroucený,
zkřivený,
zkreslený
trap [trćp]
uvěznit
rescue [reskju:]
záchrana
policy [polisi]
politika
exchange rate
měnový kurz
[iks’čeindž reit]
industrial estate
průmyslová zóna,
[in’dastri∂l i’steit]
oblast
public figure
mediální osoba,
[pablik fig∂]
osobnost
report [ri’po:t]
zpráva
True to Life Intermediate
Strana 16
Unit 19
bureaucracy
[,bju∂‘rokr∂si]
fear [fi∂]
concise [k∂n‘sais]
straightforward
[streit‘fo:w∂d]
long-winded
[loη‘windid]
waste [weist]
obstetric [ob‘stetrik]
delivery [di‘liv∂ri]
consideration
[k∂n,sid∂‘reišn]
receipt [ri‘si:t]
dose [d∂uz]
whilst [wailst]
witchcraft [wičkra:ft]
euthanasia
[,ju:θ∂‘neizj∂]
hound [haund]
apply [ć‘plai]
applicant [ćplik∂nt]
referee [ref∂‘ri:]
byrokracie
go blank [gou blćnk]
strach
stručný, výstižný
jasný, zřejmý,
nekomplikovaný
rozvláčný, nudný
anxiety [ćη‘zai∂ti]
bite [bait]
tension [tenš∂n]
sweat [swet]
investment
[in‘vestm∂nt]
tutor [tju:t∂]
embarrassing
[im‘bćr∂siη]
aloud [∂‘laud]
inconvenience
[,ink∂n‘vi:nj∂ns]
plýtvat
porodnický
porod
ohled, zřetel
paragon,
stvrzenka
dávka, dávkovat
zatímco
čarodějnictví
euthanasie
lovecký pes
žádat, podat
žádost
žadatel
člověk, který
může poskytnout
reference
vhodný, příslušný
appropriate
[∂‘pr∂upri∂t]
stammer [stćm∂]
zadrhávat, koktat
thread [θdred] (of argument) nit, vlákno
vynechat,
vypovědět
úzkost
kousat, štípat
napětí, pnutí
potit se
investice
instruktor, lektor
trapný
nahlas
potíž, nesnáz,
překážka,
nepohodlí
assure [∂‘šu∂]
ujistit
purchase [p∂:č∂s]
koupě
grant [gra:nt]
poskytnout
recent [ri:snt]
nedávný
jargon [dža:g∂n]
žargon
lung [laη]
plíce
disease [di‘zi:z]
choroba
breathe [bri:đ]
dýchat
bite nails [bait neils]
kousat si nechty
shake [šeik]
třást se
stammer [stćtm∂]
koktání, koktat
feel tense [tens]
cítit se v úzkých
leaflet [li:flit]
leták
blush [blaš]
červenat se
intimidated [in’timideitid] zastrašený
rehearse [ri’he:s]
zkoušet, zkusit
Unit 20
bank note [bćnk n∂ut] bankovka
issue [išu:]
vydat
outbreak [∂utbreik]
vypuknutí
artist [a:tist]
malíř, umělec
financier [fi‘nćnsi∂]
finančník
principally [princip∂li] hlavně
coin [koin]
mince
considerable
výrazný, značný
[k∂n’sid∂r∂b∂l]
replace [ri’pleis]
vyměnit
engraving [iη’greiviη] rytina
incorporate [iη‘ko:p∂reit] zahrnout,
připojit, spojit
crudely [kru:dli]
sculpture [skalpč∂]
sketch [skeč]
jewellery [džu:∂lri]
cartoon [ka:‘tu:n]
vase [va:z]
portrait [po:treit]
self-portrait
[selfpo:treit]
statue [stćtju:]
landscape [lćnskeip]
forgery [fo:dž∂ri]
jednodušše,
socha, sousoší,
plastika
skica
klenoty
karikatura
váza
portrét
autoportrét
socha
krajina,
krajinomalba
padělek
True to Life Intermediate
forgery-proof
[fo:dž∂ripru:f]
crudely [kru:dli]
ancient [einšnt]
nepadělatelný
hrubě
starobylý, starověký, starodávný
appearance [∂‘pi∂r∂ns] vzhled
government
vláda
[gav∂nm∂nt]
pavement [peivm∂nt] chodník
however [hau‘ev∂]
avšak
merchant [m∂:č∂nt]
obchodník
currency [kar∂nsi]
měna, platidlo
mercy [m∂:si]
milost, soucit,
milosrdenství
purchase [p∂:č∂s]
koupě
fraction [frćkš∂n]
zlomek
bronze [bronz]
bronz
Strana 17
intricate [intrik∂t]
shears [ši∂s]
bullet [bulit]
bullet-proof [pru:f]
defence [di‘fens]
depict [di‘pikt]
accessory [∂‘kses∂ri]
složitý,
komplikovaný
nůžky (zahradní
apod.)
střela, kulka
neprůstřelný
obrana
zobrazit,
namalovat
extra vybavení,
výrobek
eat off [i:t ∂f]
disposable [disp∂uz∂bl]
purchase [pe:tč∂s]
craze [kreiz]
confine [k∂n‘fain] to
odjíst
vystavený
koupit
šílenství
omezit se na
volunteer [,vol∂n‘ti∂]
dobrovolně dělat,
dobrovolně se
přihlásit
pravda
odpovědný
Unit 21
gliding [glaidiη]
birdwatching
[b∂:dwočiη]
surfing [s∂:fiη]
hang gliding
[hćη glaidiη]
horseriding
[ho:sraidiη]
abseiling [abseiliη]
parachuting
[pćr∂šu:tiη]
camping [kćmpiη]
water skiing
[wo:t∂ ski:iη]
canoeing [k∂´nu:iη]
cycling [saikliη]
rock climbing
[rok klaimbiη]
sailing [seiliη]
hiking [haikiη]
windsurfing
[winds∂:fiη]
thrill [θril]
nod [nod]
bezmotorové
létání, plachtění
pozorování ptáků
surfování
závěsné létání
na rogale
jízda na koni
slaňování
seskoky
s padákem
táboření
vodní lyžování
kanoistika
cyklistika
horolezectví
plachtění
pěší turistika
windsurfing
nadchnout,
vzrušit
přikývnout
truth [tru:θ]
responsible
[ri‘sponsibl]
bubble [babl]
chain [čein]
inherit [in‘herit]
rubbish [rabiš]
widely [waidli]
inquiry [in‘kwai∂ri]
splodge [splodž]
behave [bi‘heiv]
wealthy [welθi]
fortune [f∂:ču:n]
cruise [kru:z]
dare [de∂]
succeed [s∂k‘si:d]
trim a beard [trim]
stomach [stam∂k]
bublina
řetěz
zdědit
odpadky, smetí,
nesmysly, blbosti
široko daleko,
velmi
vyšetřování
skvrna, kaňka
chovat se,
zachovat se
bohatý
celé jmění,
bohatství
plavba (zábavní)
odvážit se,vyzvat,
troufnout si
úspět, mít úspěch
zastřihnout,
upravit, udělat
fazónu
žaludek
True to Life Intermediate
challenging [čćlindžiη] podnětný,
náročný
encourage [in‘karidž] povzbudit
solution [s∂‘lu:š∂n]
řešení, výsledek
cave [keiv]
jeskyně
keep sth up (language) udržovat znalost
Strana 18
executive training
kurzy pro firmy
rozvíjející týmovou
spolupráci,
komunikaci
zaměstnanců a jiné
dovednosti pro
zlepšení efektivity
práce
marvellous [ma:v∂l∂s]
suffer from [saf∂]
relieve [ri‘li:v]
úžasný, nádherný
trpět čím
utišit bolest,
uvolnit napětí
nevolnost z jízdy
nevolnost z jízdy
Unit 22
mouse [maus]
mammal [mćm∂l]
wasp [wosp]
squirrel [skwirl]
insect [insekt]
bee [bi:]
rabbit [r∂bit]
frog [frog]
fox [foks]
mosquito [m∂s‘ki:t∂u]
rat [rćt]
ant [ćnt]
donkey [doηki]
crocodile [krok∂dail]
cockroach [kokr∂uč]
reptile [reptail]
tortoise [to:t∂s]
lizard [liz∂d]
fly [flai]
snake [sneik]
spider [spaid∂]
beetle [bi:tl]
grab hold of sth [grćb]
concrete [konkri:t]
last [la:st]
fortnight [fo:tnait]
utter [at∂]
earthquake [∂:θkweik]
rescue operation
[reskju:]
swallow [swol∂u] up
deafening [def∂niη]
myš
savec
vosa
veverka
hmyz
včela
králík
žába
liška
komár
krysa
mravenec
osel
krokodýl
šváb
plaz
želva
ještěrka
moucha
had
pavouk
brouk
popadnout co
beton
trvat
14 dní
úplný, naprostý
zemětřesení
záchranné práce
spolykat,
spolknout, pohltit
ohlušující
nausea [no:sj∂]
travel sickness
[trćvl siknis]
itchy [iči]
ginger [džindž]
sellotape [sel∂uteip]
wisdom [wizd∂m]
poverty [pov∂ti]
survive [s∂‘vaiv]
engraving [in‘greiviη]
crawl [kro:l]
dawn [do:n]
blow out (window)
[bl∂u ∂ut]
simultaneously
[sim∂l‘teini∂sli]
fluid [fluid]
adjust [∂‘džast]
svědící, svrbící
zázvor
izolepa
moudrost
chudoba, bída
přežít, přečkat
rytina
plazit se, plýžit se
svítání
vysypat, rozbít
najednou,
společně
tekutina
přispůsobit se,
zvyknout si
tremendous [tri’mend∂s]obrovský
wart [wo:t]
bradavice
blocked sinuses
ucpané dutiny
[sain∂sis]
remedy [remidi]
lék, léčivo
ailment [eilm∂nt]
vážná nemoc
revolving [ri’volviη]
otáčející se
vital [vaitl]
životně důležitý

Podobné dokumenty

ČesKÝ LisT cLicK 4

ČesKÝ LisT cLicK 4 hledání, pátrání najít připravit se, pozor, teď pod za v poslední Velikonoční neděle Velikonoční pondělí

Více