KAP/CPK Česká politická kultura

Transkript

KAP/CPK Česká politická kultura
Česká politická kultura (KAP/CPK)
zimní semestr 20010/11
pátek 9.20 – 10.50, AV 201
KAP FF ZČU
Lenka Strnadová
E-mail: [email protected]
Stručná anotace kurzu
Kurz představuje pohled na různé aspekty, faktory, determinanty a projevy české politické kultury, jak je lze konceptualizovat
pomocí multidisciplinárního teoretického zkoumání fenoménu politické kultury. Seznamuje posluchače a posluchačky
s klíčovými přístupy k politické kultuře a zároveň je aplikuje na české prostředí. Přestože čerpá z české historie a
historického vývoje české politické kultury, struktura kurzu upřednostňuje politologický a konceptuální přístup před přesným
sledováním historické linie vývoje. Studenti/studentky se tak mohou na praktických příkladech obeznámit s teoriemi
občanské kultury, sociálního kapitálu, důvěry, kulturně podmíněné demokracie či role občanů, národní identity a médií
v politické kultuře.
Rozsah kurzu a požadavky kurzu a jeho ukončení
Kurz probíhá formou 90-minutové přednášky týdně. Kurz je zakončen ústní zkouškou, která prověří znalost přednášené
problematiky a povinné literatury. V rámci kurzu je velký důraz kladen na samostatné studium relevantní literatury.
Témata přednášek
1. Úvod do struktury a organizace kurzu
2. Co je politická kultura? Politická kultura jako normativní, empirická či estetická kategorie
3. Odlišnosti teorií politické kultury. Horizontální a vertikální dimenze politické kultury. Občanská kultura jako
most mezi mikro a makro úrovní.
4. Typy politické kultury. Česká republika v typologii. Postkomunismus jako označení typu politické kultury
5. Kulturní determinismus v politické teorii – záleží na kultuře? Politická kultura a možnost změny.
Historicko-kulturní předpoklady existence demokracie v ČR. Komunismus a rozvoj kultury protestu.
Stát/společnost jako vůdčí aktéři tranzice
6. Politická kultura a konstitucionalismus
7. Politická kultura a kvalita veřejného diskurzu
8. Spravedlnost, vyrovnání s minulostí, proces usmíření – paměť a zapomínání
9. Občanský étos a sociální kapitál. Občanské ctnosti Čechů. Střední třída a její demokratický kapitál.
Ekonomická výkonnost a sociální kapitál. Korupce. Demokracie a důvěra
10. Postkomunismus, nacionalismus, patriotismus, tvorba identity a politická kultura
11. Vliv médií na politickou kulturu
Povinná literatura
KLICPEROVÁ-BAKER, Martina – FEIERABEND, Ivo K. a kol: 2007. Demokratická kultura v České republice. Občanská
kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu. Academia: Praha.
SKOVAJSA, Marek: 2006. Politická kultura: přístupy, kritiky a uplatnění ve zkoumání politiky. Karolinum: Praha.
USLANER, Eric M.: 2002. The Moral Foundations of Trust. Cambridge University Press.
Doporučená literatura
ALMOND, Gabriel A. – VERBA, Sidney (eds.): 1989. The Civic Culture Revisited. Sage: Newsbury Park.
ALMOND, Gabriel A. – VERBA, Sidney: 1963. The Civic Culture. Little a Brown: Boston.
BADESCU, Gabriel – USLANER, Eric M. (eds.): 2003. Social Capital and the Transition to Democracy. Routledge.
BECKERT, Jens: 2002. Beyond the Market. The Social Foundations of Economic Efficiency. Princeton University Press:
Princeton.
CÍSAŘ, Ondřej: 2008. Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a
evropeizace. CDK: Brno.
DEKKER, Paul – USLANER, Eric M. (eds.): 2001. Social Capital and Participation in Everyday Life. Routledge.
EATWELL, Roger: 1997. European Political Cultures. Conflict or Convergence. Routledge: Londýn.
1
ERLL, Astrid – NÜNNING, Ansgar (eds.): 2008. Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook.
Walter de Gruyter: Berlin, New York.
FUKUYAMA, Francis: 1996. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.
HOLMES, Leslie: 1997. Post-Communism: An Introduction. Duke University Press.
HOLÝ, Ladislav: 2001. Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: SLON.
KERSTING, Norbert – CRONQVIST, Lasse (eds): 2005. Democratization and Political Culture in Comparative Perspective.
VS Verlag fur Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
KLICPEROVÁ-BAKER, Martina (ed.): 1999. Ready for Democracy? Civic Culture and Civility with a Focus on Czech Society.
Institute of Psychology, Academy of Science of the Czech Republic: Praha.
LEWANDOWSKI, Joseph D. – ZNOJ, Milan: 2008. Trust and Transitions: Social Capital in a Changing World. Cambridge
Scholars Publishing.
MARADA, Radim: 2003. Kultura protestu a politizace každodennosti. CDK: Brno.
PECKA, Emanuel: 2000. Politická kultura v ČR. VŠE: Praha.
PLASSER, Fritz - PRIBERSKY, Andreas (ed.): 1996. Political Culture in East Central Europe. Avebury: Brookfield.
PUTNAM, Robert D.: 1994. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press: Princeton.
PUTNAM, Robert D.: 2001. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster: New
York.
RANDÁK, Jan – KOURA, Petr (eds.): 2008. Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr příspěvků
ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 25.-27. října 2006. Praha: DOKOŘÁN.
SKALNÍK, Petr (ed.): 2004. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: SET OUT
STANISZKIS, Jadwiga: 2006. Postkomunismus: zrod hádanky. CDK: Brno.
TOCQUEVILLE, Alexis de: 2000. Demokracie v Americe. Academia: Praha.
USLANER, Eric M.: 2008. Corruption, Inequality, and the Rule of Law. Cambridge University Press.
Doplňující literatura
AUER, Stefan: 2004. Liberal Nationalism in Central Europe. Routledge Curzon.
BANFIELD, Edward C. – BANFIELD, Laura F.: 1967. The Moral Basis of a Backward Society. The Free Press: New York.
BANFIELD, Edward C. (ed.): 1995. Občanské ctnosti. Victoria Publishing: Praha.
BARBER, Benjamin: 1990. Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. University of California Press: Berkeley,
4. vydání.
BEDNÁŘ, Miloslav – VEJRAŽKA, Michal (eds): 1994. Traditions and Present Problems of Czech Political Culture. Paideia
Publishers and The Council for Research in Values and Philosophy: Washington.
BENETT, Tony – SAVAGE, Mike – SILVA, Elizabeth – WARDE, Alan – GAYO-CAL, Modesto –WRIGHT, David: 2009.
Culture, Class, Distinction. Routledge: Londýn a New York.
BURT, Ronald S.: 2005. Brokerage & Closure. An Introduction to Social Capital. Oxford University Press.
CABADA, Ladislav: 2005. Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890 – 1938. Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk: Plzeň.
COLEMAN, James S.: 2000. The Foundations of Social Theory. The Belknap Press.
DAHL, Robert: 1994. Demokracie a její kritici. Victoria Publishing: Praha.
DRYZEK, John S. – HOLMES, Leslie (eds): 2002. Post-Communist Democratization. Political Discourses across Thirteen
Countries. Cambridge University Press: Cambridge a New York.
GÖNENÇ, Levent: 2002. Prospects for Constitutionalism in Postcommunist Countries. Martinus Nijhoff Publishers.
GOOD, David F. (ed.): 1994. Economic Transformations in East and Central Europe. Legacies from the Past and Policies for
the Future. Routledge: Londýn a New York.
2
HAUGHTON, Timothy: 2005. Constraints and Opportunities of Leadership in Post-communist Europe. Ashgate.
HOLMES, Leslie: 2006. Rotten States? Corruption, Post-Communism, and Neoliberalism. Duke University Press.
HUNTINGTON, Samuel P.: 2001. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Rybka Publisheres: Praha.
INGLEHART, Ronald: 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton University Press.
KEANE, John: 1991. The Media and Democracy. Polity Press: Cambridge.
KENNEDY, Michael D: 2002. Cultural Formations of Postcommunism. Emancipation, Transition, Nation, and War. University
of Minnesota Press: Minneapolis, Londýn.
KLINGEMAN, Hans-Dieter – FUCHS, Dieter – ZIELONKA, Jan (eds.): 2006. Democracy and Political Culture in Eastern
Europe. Routledge.
KŘEN, Jan: 2005. Dvě století střední Evropy. Argo: Praha.
LIN, Nan: 2002. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press.
LINDE, Charlotte: 2009. Working the Past: Narrative and Institutional Memory. Oxford University Press.
MIDDLETON, David – BROWN, Steven D.: 2005. The Social Psychology of Experience. Studies in Remembering and
Forgetting. SAGE.
MILNER, Andrew – Browitt, Jeff: 2002. Contemporary Cultural Theory. Third Edition. Allen and Unwin.
RAK, Jiří: 1994. Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy. Nakladatelství H&H: Praha.
RAMET, Sabrina P.: 2007. Liberal Project and the Transformation of Democracy: The Case of East Central Europe. Texas
A&M University Press.
SARTORI, Giovanni: 1993. Teória demokracie. Archa: Bratislava.
SHILS, Edward: 1997. The Virtue of Civility. Liberty Fund: Indianapolis.
URBAN, Otto: 1982. Česká společnost 1948-1918. Svoboda: Praha.
URBAN, Otto: 2000. České a slovenské dějiny do roku 1918. Aleš Skřivan: Praha.
3

Podobné dokumenty

Achleitner, Paul M. Chairman of the Supervisory

Achleitner, Paul M. Chairman of the Supervisory Apunen, Matti Director, Finnish Business and Policy Forum EVA FIN Baird, Zoë CEO and President, Markle Foundation USA Balls, Edward M. Former Shadow Chancellor of the Exchequer GBR Balsemão, Franci...

Více

KAP/OS Občanská společnost

KAP/OS Občanská společnost BADESCU, Gabriel – USLANER, Eric M. (eds.): 2003. Social Capital and the Transition to Democracy. Routledge. BAKER, Gideon: 2002. Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices. Routledge....

Více

KAP/PIHN Politická ideologie

KAP/PIHN Politická ideologie Fukuyama, Francis: 1990. Konec dějin? Střední Evropa, 15/1990, s. 9-24. Fukuyama, Francis: 2002. Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers: Praha. Gramsci, Antonio (uspořádali Quintin Hoare a...

Více

Marketing ve veřejné správě | Soukromá Vysoká Škola Ekonomická

Marketing ve veřejné správě | Soukromá Vysoká Škola Ekonomická Studijní literatura Povinná POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 80-86429-50-4 BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému....

Více

CORDYCEPS BOOKLET

CORDYCEPS BOOKLET Název Cordyceps pochází původně z latinského slova “cord” a “ceps” což znamená „klub“ a „hlava“. Je to vzácný druh parazitující houby, která se skládá z plodnice houby rostoucí na larvách motýla He...

Více

KAP-MPT2 - Moderní politologické teorie 2

KAP-MPT2 - Moderní politologické teorie 2 DUVERGER, Maurice: 1972. Party Politics and Pressure Groups. Nelson: Londýn. HROCH, Miroslav: 1999. Na prahu národní existence. Mladá fronta: Praha. INGLEHART, Ronald: 1990. Culture Shift in Advanc...

Více

politické vedy / political sciences

politické vedy / political sciences By submitting their contribution the author(s) agreed with the publication of the article on the online page of the journal. The publisher was given the author´s / authors´ permission to publish an...

Více