Legenda | Legend | Legende

Komentáře

Transkript

Legenda | Legend | Legende
Legenda | Legend | Legende
Zámek
Chateau
Schloss
Škola
School
Schule
Hasiči
Fire Department
Feuerwehr
Benzínová pumpa / LPG
Gas Station / LPG
Tankstelle / LPG
Městský úřad
Municipality
Stadtamt
Pošta
Post O
Post
Vlakové nádraží
Railway Station
Bahnhof
Supermarket
Supermarket
Supermarket
Veřejné WC
Toilets
Bedürfnisanstalten
Autobusové nádraží
Bus Station
Busbahnhof
Sportovní zařízení
Sport Complex
Sportplatzanlage
Koncertní sál
Concert Hall
Konzertsaal
Státní policie
State Police
Staatliche Polizei
Letiště
Airport
Flughafen
Zimní stadion
Ice Rink
Eisstadion
Divadlo
Theatre
Theater
Městská policie
Municipal Police
Stadtpolizei
Kostel
Church
Kirche
Plavecký bazén
Swimming Pool
Schwimmbassin
Kino
Cinema
Kino
Zdravotnické zařízení
Hospital
Sanitäteinrichtung
Hřbitov
Cemetery
Friedhof
Dostihové závodiště
Hippodrome
Hippodrom
Informační centrum
Information Centre
Informationszentrum
Lékárna
Pharmacy
Apotheke
Parkoviště
Parking
Parkplatz
Cyklotrasa Labská stezka
Elbe Cycle Route
Elberadweg
Cyklotrasa
směr Lázně Bohdaneč
Cyklotrasa
směr Holice
Cyklotrasa
směr Chrudim
Cyklotrasa
směr Černá za Bory
Muzeum / Galerie
Museum / Gallery
Museum / Galerie
WC
1 : 21 000 (1 cm = 210 m)
WC
Tipy na výlet | Tips for Trips | Ausflugstipps
Zelená Brána
Green Gate | Grünes Tor
Zelenobranská
Pardubice 530 02
tel.: +420 777 073 909
www.kcpardubice.cz
Naučné
stezky
| Trails
| Pfaden
Rejstřík ulic | Street index | Straßenverzeichnis
Naučné
stezky
| Trails | Pfaden
Naučné
stezky
| Trails
| Pfaden
Naučné
stezky
| Trails
| Pfaden
Rejstřík ulic | Street index | Straßenverzeichnis
V turistickém informačním centru na náměstí Republiky jsou k zapůjčení zvu-
V turistickém
informačním
na náměstí
Republiky 1-9
jsou k zapůjčení zvuV Turistickém
informačním
centru
náměstí
Republiky centru
jsou k zapůjčení
zvukové
průvodce, které
Vás na
provedou:
22. července . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
kové průvodce, které Vás provedou:
kové průvodce,
které
vás
provedou:
Stezkou Viléma z Pernštejna
8. května. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Stezkou Viléma
z Pernštejna
– 10zzastávek
seznamujících
návštěvníky
s památkami a více než 700letou
8. května. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Stezka Viléma
Pernštejna
historií
města
– 10
zastávek sseznamujících
návštěvníky
s památkami a více než 700letou
– 10 zastávek seznamujících
návštěvníky
památkami a více
než 700letou
A
Pardubicemi po stopách
historií Silver
městaA
historií města
Adolfa Opálky . . . . . . . . . . . . . . . B 3
– 6 zastávek o osudech hrdinů skupiny Silver A za 2. světové války, obsahující
Akátová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
ability to borrow multimedia guides for the trails:
Areál vodních sportů . . . . . . . . . B 5
Arnošta z Pardubic . . . . . . . . . . D 4
Pardubicemi
po stopách
Silver A
Pardubicemi
po stopách
A heydrichiády
Alešova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
unikátní
výpovědiSilver
účastníků
z výslechových protokolů
– 6skupiny
zastávek
o osudech
hrdinů skupiny
Silver A za 2. světové
Anenskáválky,
. . . . . .obsahující
.............D5
– 6 zastávek o osudech hrdinů
Silver
A za 2. světové
války, obsahující
Arbesova
................... A3
unikátní
výpovědi
účastníků
heydrichiády
z výslechových
protokolů
Touristúčastníků
Information
Centre secures
mediation
of guide
services including
the
unikátní výpovědi
heydrichiády
z výslechových
protokolů
Tourist
Information
securesincluding
mediation
including
The VilémCentre
of Pernštejn
Trail
Artura Krause
. . . . . . . . . .the
. . . . . .E 3
Tourist Information
secures
mediation of Centre
guide services
theof guide services
– 10 stops
acquainting
visitors
withtrails:
the
sights and guides
the more
ability
toforborrow
multimedia
forthan
the700-year
trails:
ability to borrow
multimedia
guides
the
Zámek | Castle | Schloss
Zámek č.p. 2
Pardubice 530 02
tel.: +420 466 799 240
www.vcm.cz
Kostel sv. Bartoloměje
Church of st. Bartholomew
St.-Bartolomäus-Kirche
Kostelní, Pardubice 530 02
www.farnost-pardubice.cz
Aquacentrum
Pardubice
Zelená brána | Green
Gate |
Aqua-Centre Pardubice
Grüne Tor
Pardubice
Zelená brána představujeAquazentrum
jednu z nejvýznamnějších
dominant Pardubic.
Jiráskova 2664
The Green Gate represents one of the most important
Pardubice 530 02
historic features of Pardubice.
Das Grüne Tor stellt eine der
Dominantel:bedeutendsten
+420 461 101
200
ten von Pardubice dar.
www.aquapce.cz
Zámek | Pardubice
Castleloď
| Arnošt
Výletní
Schloss Pardubice
z Pardubic | Arnošt of
Pardubický zámek představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt. Pardubice cruiser Boat |
Pardubice Castle is an unique
historical
object. von
Schiff
Arnošt
Das Schloss in Pardubice ist in vielerlei Hinsicht ein
Pardubice
außergewöhnliches Denkmalobjekt.
tel.: +420 602 484 620
www.lod.cz
Koně | Horses | Pferde
Koně ve svém znaku majíLanové
Pardubice centrum
již od 12. století.
Koně patří k hlavním atributům této oblasti.
Rope
Centre
Pardubice
Pardubice has had horses in its coat of arms from as
Seilzentrum
early as the 12th century. Horses
are more than a mere
symbol – they are a main Kunětická
attribute of this
region.
225
Pferde sind im Stadtwappen von Pardubice schon seit
Pardubice
–
Cihelna
dem 12. Jahrhundert. Pferde gehören in dieser
Region530 09
zu den Hauptattributen. tel: +420 775 384 007
www.lanovecentrumPardubický perníkpardubice.cz
| Pardubice Gingerbread | Lebkuchen aus Pardubice
perníkářství sahá v Pardubicích až do 16. století.
TuristickéTradice
informační
The
tradition of gingerbreadcentrum
making in PardubicePardubice
dates
Pardubice Tourist back
Information
century. | Touristisches Informationszentrum
to the 16th Centre
Die Tradition der Lebkuchenbäckerei reicht in Pardubice
bis in das 16. Jahrhundert. nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice
tel.: + 420 466 768 390
mob.: + 420 775 068 390
Turistické informační centrum
e-mail:Pardubice
[email protected]
Pardubice Tourist Information Centre | Touristisches
Informationszentrum
web:
www.ipardubice.cz
nám. Republiky 1, 530Informační
02 Pardubice
centrum Pardubice
tel.: + 420 466 768 390
mob.: + 420 775 068iPardubice
390
e-mail: [email protected]
Otevírací doba: po–ne 9.00–18.00
web: www.ipardubice.cz
Opening Hours: Mo–Su 9.00–18.00
Statutární město Pardubice
Öffnungszeit: Mo–So 9.00–18.00
Město Pardubice
Otevírací doba:
– ne 9:00
– 18:00 prodej vstuinformace,
• poTuristické
Opening Hours:
Mo –aSusuvenýrů,
9:00 – 18:00
penek
veřejný internet,
Öffnungszeit:služby
Mo – SoDopravního
9:00 – 18:00
podniku města
Pardubic (dobíjení pardubické karty,
� Turistické informace,
prodej vstupeprodej jízdenek),
certifikované mísnek a suvenýrů, veřejný internet, služby
to Cyklisté vítáni. Zprostředkování
Dopravního podniku města Pardubice
průvodcovských služeb včetně mož(dobíjení pardubické karty, prodej jíznosti zapůjčení multimediálního průdenek), certifikované místo Cyklisté vívodce keprůvodcovských
stezkám.
táni. Zprostředkování
lužeb včetně možnosti zapůjčení multimediálního průvodce keTourist
• stezkám.information, ticket sales
and souvenirs, public internet access, services of the Public Transport Company of Par-
Tourist information, ticket sales and souvenirs, public internet access, services
Pardubice
cards,
ticket sales),
certified
placecards,
of the programme
f thedubice
Public(charging
TransportofCompany
of travel
Pardubice
(charging
of Pardubice
travel
Welcome”.
Mediation
services
including
the abilityMediation
to borrow multimedia
icket“Cyclists
sales), certified
place
of the guide
programme
“Cyclists
Welcome”.
forincluding
the trails.the ability to borrow multimedia guides for the trails.
uideguides
services
Informationen,
Eintrittskarten-und
Souvenirverkauf,
öffentliches Internet,
• Touristische
Touristische
Informationen,
Eintrittskarten-und
Souvenirverkauf,
öffentliches
Fahrkartenverkauf,
zertifizierter
OrtOrt
Radfahrer
willkommen.
nternet,
Fahrkartenverkauf,
zertifizierter
Radfahrer
willkommen.Vermittlung
Vermittlung der Stadtführerdienstleistungen einschließlich
der Möglichkeit
des Verleihs
von einem
er Stadtführerdienstleistungen
einschließlich
der Möglichkeit
des Verleihs
von multimedialen
zu den
Pfaden. zu den Pfaden.
inemAudioguide
multimedialen
Audioguide
B
history of the city
Bacháčkova . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Vilém of Pernštejn Trail The Vilém of Pernštejn Trail
Pardubice in the Footsteps of Silver A
.............. C5
– 10 stops acquainting visitors
theacquainting
sights and visitors
the morewith
thanthe
700-year
– 10with
stops
sights and theBartolomějská
more than
Bartoňova
. . . . . . 700-year
. . . . . . . . . . . C 6,7
– 6 stops on the fate of the heroic group Silver A from the Second World War,
history of the
city
of from
the city
Bělehradská . . . . . . . . . . . . . B,C 3,4
containing unique history
testimony
participants in the Heydrichiad (period of
Bělobranská dubina . . . . . . . . . . .B 7
reprisals
after the Pardubice
assassination
of Heydrich)offrom
the interrogation
Pardubice in
the Footsteps
of Silver Ainattempt
the Footsteps
Silver
A
Bělobranské náměstí . . . . . . . . . C 5
– 6 stops ondocumentation
the fate of the–heroic
group
Silver
A from
theheroic
Second
World
War,A from the
Benedettiho
. . . . . . . .War,
......D5
6 stops
on the
fate
of the
group
Silver
Second. . World
Benešovo náměstí . . . . . . . . . . . D 4
containing unique testimonycontaining
from participants
in the Heydrichiad
(period of in the Heydrichiad
unique
testimony
from participants
Touristisches Informationszentrum
bietet
der Möglichkeit
des Verleihs von
Bezdíčkova . . . . (period
. . . . . . . . . of
.... C6
reprisals after
themultimedialen
assassination
attempt
Heydrich)
from the
interrogation
reprisals
after
assassination
attempt
of Heydrich) from
the interrogation
Blahoutova
................. C6
einem
Audioguide
zuofthe
den
Pfaden:
Boční
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... D6
documentation
Pfad von Wilhelmdocumentation
von Pernstein
Boháčova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Bohdanečská . . . . . . . . . . . . . . . B 3
– 10 Erläuterungs-Tafeln, welche die Besucher mit den Sehenswürdigkeiten
Touristisches
bietet
der Möglichkeit
Verleihs
vonMöglichkeit
Bokovades
. . . .Verleihs
. . . . . . . . . . von
. . . . .D 5,6
undInformationszentrum
der mehr als 700
jährigen
Stadtgeschichte
bekanntdes
machen
Touristisches
Informationszentrum
bietet der
Borová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
einem multimedialen
Audioguide
zumultimedialen
den Pfaden:
einem
Audioguide
zu den Pfaden:
Durch Pardubice
auf den
Spuren
von Silver
A
Borská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
6 Erläuterungs-Tafeln
Schicksaal der Helden aus der Gruppe Silver
Wilhelm von– Pernstein
Pfad
Boženy Němcové . . . . . . . . . . . . D 4
Pfadüber
vondas
Wilhelm
von Pernstein
A während des 2. welche
Weltkrieges,
und
die einzigartigen
der Teilnehmer der
Boženy
– 10 Erläuterungs-Tafeln,
die
Besucher
mit denAussagen
Sehenswürdigkeiten
– 10
Erläuterungs-Tafeln,
welche
die Besucher mit den Sehenswürdigkeiten
Vikové-Kunětické . . . . . . . . . . D 4
Heydrichiade
aus
den
Verhörprotokollen
und der mehr als 700 jährigen Stadtgeschichte bekannt machen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 1
und der mehr als 700 jährigen Stadtgeschichte bekannt Branecká
machen
Branecká
. . . . . . . . . . . . . . . . . . E 1,2
300 m
Durch Pardubice auf den Spuren von 100
Silver A 200
Durch Pardubice auf den Spuren von Silver A
Bratranců Veverkových . . . . . . . D 4
– 6 Erläuterungs-Tafeln über das Schicksaal der Helden aus der Gruppe Silver
. . . . . . . . . Silver
........ C6
– 6 Erläuterungs-Tafeln über das Schicksaal der Helden Brigádníků.
aus der Gruppe
A während des 2. Weltkrieges, und die einzigartigen Aussagen der Teilnehmer der
Brozanská . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
A während des 2. Weltkrieges, und die einzigartigen Aussagen
der Teilnehmer
Brožíkova
. . . . . . . . . . . . .der
..... C3
Heydrichiade aus den Verhörprotokollen
Březová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Heydrichiade aus den Verhörprotokollen
100
200
300 m
100
200
300 m
Bubeníkova . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Bulharská . . . . . . . . . . . . . . . . .C,D 5
Č
Čacké . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Čapkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Čechova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Čechovo nábřeží . . . . . . . . . . . . C 5
Černoborská . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Češkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
Čihákova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Čs. armády . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
D
Danihelkova . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Dašická . . . . . . . . . . . . . . . . . C,D 5-7
Dělnická . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 7,8
Demokratické mládeže . . . . . . . .E 4
Devotyho . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Divišova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Dlouhá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Do Nového . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Do Polí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Do Zahrádek . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Dostihová . . . . . . . . . . . . . . .D,E 1- 3
Dr. Matouška . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Dražkovická . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Drozdická . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Družby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Družstevní . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Dubinská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 7
Dubová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Dubové návrší . . . . . . . . . . . . . . .B 7
Dukelská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2
Duškova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Dvořákova . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
E
Erno Košťála . . . . . . . . . . . . . . . . .C 7
F
Fáblovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4
Fibichova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Fidrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Foersterova . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Františka Ventury . . . . . . . . . . . .E 1
Fričova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Fügnerova . . . . . . . . . . . . . . .B,C 1,2
G
Gagarinova . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Gebauerova . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Generála Svobody . . . . . . . . . . . C 2
Gorkého . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3,4
Grusova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
H
Habřinská . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Havlíčkova . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Heyrovského . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Hlaváčova . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3,4
Holandská. . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Holcova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Holubova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Hostovická . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Hrabalova . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Hradanská . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Hradčanská . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Hradecká . . . . . . . . . . . . . . . . .A-C 4
Hradišťská . . . . . . . . . . . . . . . . A 3,4
Hraniční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Hromádkova . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Hronovická . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Hůrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B,C 6,7
Husitská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Husova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5,6
Ch
Chelčického . . . . . . . . . . . . . . . C 1,2
Chemiků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Chrudimská . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
J
J. K. Tyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Jabloňová . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
Jahnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Jana Hrubého . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jana Kubiše . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jana Palacha . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
Jana Zajíce . . . . . . . . . . . . . . .B,C 6,7
Jasmínová. . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4
Javorová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Jilemnického . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3
Jindřišská . . . . . . . . . . . . . . . C,D 4,5
Jiránkova . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 3
Jiráskova . . . . . . . . . . . . . . . . . .C,D 5
Jiřího Potůčka . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jiřího Tomana. . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jiřího z Poděbrad . . . . . . . . . . . . D 5
Josefa Bublíka . . . . . . . . . . . . . . B 3
Josefa Janáčka . . . . . . . . . . . . . . .B 7
Josefa Poppera . . . . . . . . . . . . . D 1
Josefa Ressla . . . . . . . . . . . . . . . .E 3
Jozefa Gabčíka . . . . . . . . . . . . . . B 3
Jožky Jabůrkové . . . . . . . . . . . . . B 3
JUDr. Krpaty . . . . . . . . . . . . . . . C 5,6
Jungmannova. . . . . . . . . . . . . . . D 4
K
K Barvírně . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
K Besedě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
K Blahobytu . . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
K Blahobytu . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
K Cihelně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
K Dolíčku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
K Dubině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
K Lesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
K Olšině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
K Pardubičkám . . . . . . . . . . . . . . D 6
K Parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4
K Pašti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
K Polabinám . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
K Potoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
K Přejezdu . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
K Rozvodně . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
K Rybníčku . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
K Silu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
K Vápence. . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
K Vinici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
K Višňovce . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
K Zámečku . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
K Židovskému hřbitovu . . . . . . . E 5
Karla IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . .C,D 5
Karla Šípka . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Kašparova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Kavanova . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2,3
Ke Hrázi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Ke Hřišti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Ke Kamenci . . . . . . . . . . . . . . C,D 5,6
Ke Kobelnici . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Ke Koupališti. . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Ke Splávku . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Ke Stájím . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Ke Trati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Ke Tvrzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Klášterní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Kollárova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Kolonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Komenského. . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Komenského náměstí . . . . . . . . C 5
Konečná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Kosmonautů . . . . . . . . . . . . . . . B 3,4
Kostelní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Kostnická . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1,2
Kotkova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Kpt. Bartoše . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Kpt. Jaroše . . . . . . . . . . . . . . . .D 5,6
Kpt. Nálepky . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3
Kpt. Poplera . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Krátká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Křemenská . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Křičkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Kunětická . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Kyjevská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
L
Labská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4,5
Labský Palouk . . . . . . . . . . . . . . C 3
Lánská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Laty Brandisové . . . . . . . . . . . . . .E 1
Legionářská . . . . . . . . . . . . . B,C 2,3
Lesní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Letecká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
Lexova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 3
Ležáků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Lidická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Lidmily Malé . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Lonkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Luční . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C,D 6
Luďka Matury. . . . . . . . . . . . . . . C 6
M
Macanova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Máchova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 3
Malá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Mandysova . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Mánesova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Marie Majerové . . . . . . . . . . . . . A 3
Marie Pujmanové . . . . . . . . . . . . C 2
Marty Exnarové . . . . . . . . . . . . . .E 4
Masarykovo náměstí . . . . . . . . . C 4
Mezi Mosty. . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Mezi Zahradami . . . . . . . . . . . . . B 4
Mikulovická . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Milheimova . . . . . . . . . . . . . . . . D 3,4
Mladých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Motoristů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Mozartova . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Mrštíků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
MUDr. Ducháčkové . . . . . . . . . . D 6
Musílkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
N
Na Babce . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 7
Na Benátkách . . . . . . . . . . . . . . D 8
Na Bukovině . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Na Drážce . . . . . . . . . . . . . . . . . C,D 6
Na Haldě . . . . . . . . . . . . . . . . . .B,C 5
Na Hledíku . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4
Na Hrádku . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Na Hrázi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Na Humenském . . . . . . . . . . . . . .E 1
Na Klínku. . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1,2
Na Kopci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Na Labišti . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Na Ležánkách . . . . . . . . . . . . . . C 5
Na Okrouhlíku. . . . . . . . . . . . . . C,D 6
Na Parohách. . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Na Rybníčkách . . . . . . . . . . . . . . E 8
Na Sádkách . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Na Staré poště. . . . . . . . . . . . . . D 4
Na Třísle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Na Vrškách . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Na Vrtálně . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Na Vsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Na Záboří . . . . . . . . . . . . . . . . . E 3,4
nábřeží
Závodu míru . . . . . . . . . . . . . C 3,4
Nádražní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
náměstí Čs. legií . . . . . . . . . . . . . D 4
náměstí Republiky . . . . . . . . . . . C 4
náměstí 9. května . . . . . . . . . . . C 2
náměstí
Dukelských hrdinů . . . . . . . . . .E 3
náměstí
Jana Pernera . . . . . . . . . . . . . . D 3
Národních hrdinů . . . . . . . . . . . . D 6
Nemošická . . . . . . . . . . . . . . . . E 4,5
Nerudova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Nová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,B 3,4
Npor. Eliáše . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
O
Obětí 24. srpna . . . . . . . . . . . . . .E 4
Odbojářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Odborářů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Ohrazenická . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Okrajová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Okružní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D 5,6
Orebská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Ortenova. . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3,4
Ořechová . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4
Oskara Brázdy . . . . . . . . . . . . . C 1,2
P
Palackého třída . . . . . . . . . . . . D 3,4
Partyzánů . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Pavlova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Pejchlova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Pernerova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Pernštýnská . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Pernštýnské náměstí . . . . . . . . C 5
Pichlova . . . . . . . . . . . . . . . . . .D 4,5
Písková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B,C 2
Pištorova . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Počápelská . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Pod Břízkami . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Pod Hřbitovem . . . . . . . . . . . . . . E 5
Pod Kopečkem . . . . . . . . . . . . . . .E 6
Pod Lipami . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Pod Sklípky . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Pod Studánkou . . . . . . . . . . . . . .B 7
Pod Vinicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Pod Zahradami . . . . . . . . . . . . . . D 6
Pod Zámkem . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Poděbradská . . . . . . . . . . . . A,B 3,4
Pohránovská . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Poláčkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Polská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Popkovická . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Popkovická . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
Pospíšilovo náměstí. . . . . . . . . . C 6
Potěšilova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Pražská . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 1-3
Prodloužená . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Prokopa Holého . . . . . . . . . . . . . C 2
Prokopův most. . . . . . . . . . . . . . C 5
Průmyslová. . . . . . . . . . . . . . D,E 6-8
Přerovská . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1,2
Příhrádek . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
R
Raabova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6,7
Radiomechaniků . . . . . . . . . . . . C 6
Raisova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Revoluční . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Riegrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2
Rokycanova . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Rosická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Rosůlkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Rožkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
Rumunská. . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Růženy Vojtěchové . . . . . . . . . . C 6
Růžová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Rybitevská . . . . . . . . . . . . . . . . B,C 1
S
S. K. Neumanna . . . . . . . . . . . .D,E 5
Sakařova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5,6
Salavcova . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
Sedláčkova . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Seifertova . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Semtínská. . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Severní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Sezemická . . . . . . . . . . . . . . . . C 5,6
Schulhoffova . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Schwarzovo náměstí . . . . . . . . . C 5
Sjezdová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Skrbkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Sladkovského . . . . . . . . . . . . . . C,D 4
Slepá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Sluneční . . . . . . . . . . . . . . . . A,B 3,4
Smetanova . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Smetanovo náměstí . . . . . . . . . C 5
Smilova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Sokolovská . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 3
Spojilská . . . . . . . . . . . . . . . . C,D 6,7
Spojovací . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Sportovců . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Spořilov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Srnojedská . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Staňkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Staré náměstí . . . . . . . . . . . . . . .E 6
Staročernská . . . . . . . . . . . . . . D 7,8
Stavařov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Stavbařů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Stromová . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Studánecká . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Studentská . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
Sukova třída . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Sv. Anežky České . . . . . . . . . . . . C 5
Světlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
Svobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Š
Šafaříkova. . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2
Široká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
Školní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 2
Školní náměstí . . . . . . . . . . . . . . .C 1
Školská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Škroupova . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Štefánikova . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Štolbova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Štrossova . . . . . . . . . . . . . . . . .C,D 5
T
Táborská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
Teplého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3,4
Terezy Novákové . . . . . . . . . . . . .E 4
Tichá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
Tolarova . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2,3
Topolová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
Trnovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
třída Míru . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Tylova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Tyršovo nábřeží . . . . . . . . . . . .C,D 5
U
U Borku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
U Bylanky . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 1
U Divadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
U Háje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
U Husova sboru . . . . . . . . . . . . . D 5
U Josefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 4
U Kamenné vily . . . . . . . . . . . . . D 5
U Kapličky . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
U Kostelíčka . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
U Krematoria . . . . . . . . . . . . . . . .E 4
U Marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
U Mlýnů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
U Moruší . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 1,2
U Parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
U Prefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B,C 2
U Stadionu . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
U Suchého dubu . . . . . . . . . . . . .E 4
U Školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
U Trojice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 2
U Zábran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
U Zámečku . . . . . . . . . . . . . . . . D 6,7
U Zastávky . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
Úzká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
V
V Lipinách . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 7
V Oklikách . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 1
V Ráji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 4
V Uličce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E 1
V Zahrádkách . . . . . . . . . . . . . . C 6,7
V Zákoutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
V Zátiší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C 7
Valčíkova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3
Varšavská . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3
Ve Lhotkách . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Ve Stezkách . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Věry Junkové . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Vodárenská . . . . . . . . . . . . . . . . E 5
Vrchlického . . . . . . . . . . . . . . . . . A 3
Vrchlického nábřeží . . . . . . . . . . C 5
Východní . . . . . . . . . . . . . . . . . .D 5,6
Výzkumná . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 2
W
Wernerovo nábřeží . . . . . . . . . . C 5
Winternitzova . . . . . . . . . . . . . . C 5
Wintrova I . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Wintrova II. . . . . . . . . . . . . . . . . D 5
Wolkerova . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 3
Z
Za Hřištěm . . . . . . . . . . . . . . . . . B 2
Za Kopečkem . . . . . . . . . . . . . . . .E 6
Za Pasáží . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 4
Zahradní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 6
Zajíčkova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Zámecká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5
Zborovské náměstí . . . . . . . . . . .E 4
Zelená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 6
Zelenobranská . . . . . . . . . . . . . . C 5
Zemědělská. . . . . . . . . . . . . . . . . E 8
Zminská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8
Ž
Železničního pluku . . . . . . . . . . D 4
Žitná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 4
Žižkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D,E 1
Vydal Magistrát
města
Pardubic,Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,
Vydalo
Kulturní
centrum
tel.: 466
859 111, fax:
46602
859Pardubice
828, www.pardubice.eu
nám.
Republiky
1, 530
| tel.: 466 768 390
Zpracovalo PLANstudio, spol. s r.o., v roce 2013
mob.:
775 068 390, fax: 466 768 396 | www.ipardubice.cz
© 2013 Statutární město Pardubice
Zpracovalo
PLANstudio,
s r.o., v roce
2013.160 00 Praha 6-Bubeneč,
mapy © PLANstudio,
spol. sspol.
r.o., Bubenečská
351/17,
©
Statutární
město
Pardubice mapy
tel.:2013
222 312
625, e-mail:
[email protected],
www.planstudio.cz

Podobné dokumenty