instalační návod MOVER + Rolled DD

Transkript

instalační návod MOVER + Rolled DD
PROTECO
PRODOTTI
PRODUITS
PRODUCTS
ERZEUGNIS
PRODUCTOS
di Proglio Giancarlo & C. S.n.c.
Via Neive, 77 - 12050 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. (0039) 0173 210.111 - Fax (0039) 0173 210.199
www.proteco.net - E-mail: [email protected]
DD Technik
DS Technik
www.ddtechnik.cz
automatické pohony bran a vrat
Manuál pro instalaci a programování
Automatické pohony pojezdových vrat
CAT
www.dstechnik.cz
MOVER
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI
AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSATES
AUTOMATION FOR SLIDING GATES
AUTOMATISIERUNG FÜR FLÜGELTORE - AUTOMATIZACIONES PARA CANCELAS CORREDERAS
Velešín tel.nám.
380 J.V.Kamarýta
331 830, 60349,
816
382716
32 Velešín
Praha tel.Korunní
222 512
23,340,
120 00
777
Praha
8162-716
Vinohrady
È. Budìjovice tel. 386
Lidická
466 324,
167, 777
370 07
338
È.Budìjovice228
Rožnov
MO_072
TECHNICKÉ PARAMETRY
CAT
5
4
Napájení
V
Výkon motoru
W
12V dc
8
4
350
280
0,7 - 9,5
MOVER
8
5
12V dc
230V ~ 50Hz
80
A
4 TI
IND
15T
230V ~ 50Hz
280
80
0,7 - 9,5
1,2 - 2
15
230V ~ 50Hz
380V
350
600
1,2 - 2
1 - 3,7
0,8 - 2,1
Proudový pøíkon
°C
135°
Tepelná pojistka
°C
-35° - +80°C
Pracovní teplota
Hliník s ochranným epoxidovým nátìrem
Struktura materiálu
Elektromechanický
Koncový spínaè
Max. hmotnost vrat
Rychlost posuvu vrat
m/min
Otáèky motoru
g/min
400
500
800
400
500
800
11
8,44
10
12
8,44
10
9
440
270
440
600
7,5
5,5
1000
1600
1400
Nastavitelná síla posuvu
N
270
350
Kondenzátor
Fµ
Kg
5,5
7
Váha motoru s pøevodovkou
1500
8
10
350
8
10
20
7
7,5
10,5
10
10,5
Rozmìry
CAT
MOVER
300
IND MOVER
CAT
MOVER
Z 18
M 3/8”
Z 12
M4
......
300
Z 17
M 1/2”
230
230
205
205
4
3
8
5
Schéma zapojení
8
F
6
7
7
D
1
+
2
C¹
A
B
C
9
1 Pohon - motor s pøevodovkou
2 Elektronická øídící jednotka
2 x 1,75+T
3 Maják
4, 5
Radiový pøijímaè a anténa (pøijímaè RX 4331 je dodáván s pøijímací anténou
2 x 0,75
_4 x 0,75
_
D
6 Klíèový spínaè pro ruèní ovládání
7 Fotobuòka instalovaná v ose brány
Rx
TX
8
STOP-Kontakt
9 Automatický magnetický automobilový spínaè
2 x 1,75+T
F 2 x 0,75
--
_
2 x 0,752 x 0,75
C 2 x 0,752 x 0,75
_ C 4 x 0,754 x 0,75
A 2 x 0,752 x 0,75
------------------------------------------------ B 2 x 1,5+T2 x 1,5+T
KOMPOZICE
MOVER
04
07
06
09
05
Rozkreslení pohonu
08
01
03
s pastorkem pro høeben
a jeho souèásti
10
02
01
n°1
02
n°1Spodní kovový držák pohonu
Motor a pøevodovka s prostorem pro øídící jednotku
03
n°1klíè pro odblokování pøevodovky ( pro ruèní ovládání v pøípadì výpadku el. energie)
04
n°4Šroub M10x60 pro uchycení pohonu
05
n°8Matka M10 pozinkovaná
06
n°8Podložka R10 pozinkovaná
07
n°2Šroub M5x10
08
n°1Gumová krytka koncového spínaèe s plastovou hlavicí
09
10
n°2Koncový doraz
n°8 Šroub 3,9x10
Podrobný manuál na montáž a naprogramování
CAT
04
07
Rozkreslení pohonu
11
05
s pastorkem øetìz
a jeho souèásti
09
06
01
08
03
10
12
02
01
n°1
Motor a pøevodovka s prostorem pro øídící jednotku
02
n°1Spodní kovový držák pohonu
03
n°1klíè pro odblokování pøevodovky ( pro ruèní ovládání v pøípadì výpadku el. energie)
04
n°4Šroub M10x60 pro uchycení pohonu
05
n°8Matka M10 pozinkovaná
06
n°8Podložka R10 pozinkovaná
07
n°2Šroub M5x10
08
n°1Gumová krytka koncového spínaèe s plastovou hlavicí
09
n°2Koncový doraz
10
n°1
11
n°Øetìz
12
n°Kryt ozubeného øetìzového pastorku
Sada úchytù a spojovacího materiálu
Podrobný manuál na montáž a naprogramování
Obr..B
Obr. C
68,5
Obr. A
205
30
205
Montáž základní desky a
pohonu k bránì a høebenu
Nastavení výšky pohonu pomocí šroubù
Obr. D
Obr.. E
Odblokování pøevodovky klíèem
Nastavování høebenu
a
b
Montáž koncových dorazù
45 mm
Montáž høebenu
c
Obr. F
Montáž høebenu kolíkem k bránì
45 mm
Obr. I
Obr. G
Pružina
F2
Gumová krytka
F1
Plastová
hlavice
Gumová krytka koncového spínaèe
s hlavicí na pružinì
Montáž øetìzového pohonu CAT a øetìzu
popis
Bezpeènostní mìøítka
1Pøed instalací a manipulací je nutno prostudovat tento manuál
2Ovìøte si, ža parametry dodaného pohonu odpovídá vašim požadavkùm na
instalaci a funkci pohonu pro bránu, na kterou budete pohon instalovat.
3Dále si ovìøte:
-brána je mobilní a funkèní, pojezdová koleèka jsou promazána, brána se ruènì
otvírá i zavírá volnì bez zadírání.
-brána je vybavena mechanickými zarážkami pøi otevírání I zavírání.
-Brána odpovídá pøíslušné normì.
Návod k instalaci
Upevnìní høebene (ozubnice) ”B108” (Obr. D / E / F)
Høeben - ozubnice “B108”( M4 dim. 20x26 mm - 0,5m délka). Materiál ozubnice z
PVC s kovovým vystužením a drážky pro uchycení ozubnice. Høeben 104 (
dodáván v 1m délkách) plastový s vnitøním vystužením. Høeben 108 I 104 je
montován na nosnou konstrukci møížových (pojezdových) vrat mezi konzoli P2 v
5mm výšce vùèi konzoli, èímž je zajištìná optimální vzdálenost od møíže.
1Zasuòte plastovou ozubnici do kovového vystužení pomocí drážek viz Obr.
Ozubnici instaluj te kolíky k bránì pro vystøedìní Obr. F..
2Na stejný díl ozubnice zasazené do vystuženého kovového profilu vklíníte
fixaèní podložku koncového dorazu a to na zaèátku høebene brány I na jejím
konci. Vždy používejte poslední otvor na ozubnici pro plné otevøení a zavøení
brány.
Otevøete bránu a :.
Opøete první dílec ozubnice o pastorek motoru, vyvažte vodováhou (pokud je
3
brána ve vodováze) a pøivaøte (našroubujte) kovový profil s ozubnicí na strukturu
brány (møíže).
1/2 m nebo 1m dle typu høebenu (B 108 o 1/2m, B104 o 1m).
4Posuòte bránu o
5Opøete druhý dílec ozubnice o pastorek motoru, zasuòte do štítkù kovového
profilu dle Obr.E (a) a pøišroubujte. Takto postupujte pøi pokládání dalších
ozubnic (høebenù). Ozubnice musí být vždy perfektnì vyvážená viz Obr.D,E
6Cel
ý postup aplikujte po celé délce brány (møíže).
7Vzhledem k tomu, že brána nemùže spoèívat svou vahou na pastorku pohonu,
je potøeba snížit pohonný motor o 1-2mm mírným zašroubováním vertikálních
.
šroubù na motoru.
8Namontujte na ozubnici sáòky dorazu pøi otevøení I zavøení brány, pøišroubujte
(šrouby 3,9x10 - souèást dodávky) Obr. E (b).
9Møíž se nemùže posouvat tak, že naráží na mechanické zarážky, je proto
potøeba nastavit speciální dorazy na sáòky tak, aby kladívko mikrodorazu
pohonu uhodilo na
sáòky v okamžiku, kdy se møíž nachází v pozici nìkolika
centimetrù nad uzávìrou. Viz obr.F
Upevnìní øetìzu
Pøipojení:
•Veškerá pøipojení nesmí být provádìna pod napìtím.
•V
blízkosti zaøízení instalujte jistiè 6A, nebo jednofázový vypínaè s pojistkami
16A.
•Elektrické napájení motoru, centrální jednotky a napájení pøíslušenství musí být
zapojeno samostatnì. Zabráníme tím pøípadným poruchám, které by mohly
zpùsobit špatné fungování pøístrojù.
•Zaøízení ovládací i ochranné , centrálnì ovládané, nesmí být pod napìtím .
Náhradní díly:
•Používejte pouze originální náhradní díly a doplòky. V pøípadì poškození
pohonu neoriginálním dílem zaniká záruka.
•Podmínky dodržované pø
i instalaci. :
Abychom pøed použitím výrobku vylouèili újmu na zdraví lidí, zvíøat èi újmu na
vìcech, je tøeba proèíst “ Obecné informace”, které tvoøí souèást tohoto
materiálu.
Užívání pøístroje musí respektovat bezpeènostní normy platné v dané zemi, kde
instalace probíhá.
Záruka:
•Záruka od výrobce se nevztahuje na pøípady nesprávné manipulace,
mechanického poškození z nedbalosti, nesprávným zacházením, zásahem
nekvalifikovaného personálu a pøepìtím, výbojem ( pøepìtím v síti, bleskem).
•Právo na zá
ruèní opravu nelze uplatnit v následujících podmínkách:
Nedodržení zásad manipulace s výrobkem uvedené v manuálu..
• Nesprávná montáž jakékoliv souèástky v rozporu s návodem.
Používání neoriginálních náhradních dílù a souèástí, které nebyly schváleny
firmou PROTECO ( nebo firmou DS Technik - zástupcem pro ÈR www.dstechnik.cz.
•Výrobce nenese odpovìdnost za pøípadné škody zpùsobené nesprávnou nebo
neuváženou manipulaci.
Postup pøi instalaci
Øetìz dodaný k sadì, musí být upevnìn na nosnou èást brány vhodnými typy
šroubù..
1Upevnìte dvì nosné konzoly na oba konce brány ve vhodné výšce. Viz (Obr. I).
2Našroubujte šroub na závitový dílec, vložte závitový dílec do první fixaèní
konzoly a ujistìte se, že otvor k upevnìní øetìzu je umístìn ve smìru k
pohonnému motoru..
3Vložte druhý šroub a èásteènì ho dotáhnìte..
4Na druhý závitový dílec pøišroubujte šroub, umístìte na nìho pružinu a celek
vložte do d ruhého otvoru fixaèní konzoly za pøedpokladu, že fixaèní otvor øetìzu
je obrácen smìrem k pohonu.
5Uøíznìte na míru øetìz a upevnìte jej mezi dva otvory závitových dílcù..
6Upevnìte øetìz do závitových dílcù. Odblokujte pohonný motor pomocí
dodaného klíèe. Vložte øetìz mezi pastorek a cylindrický kolík pojezdové lišty
pohonného motoru. Natáhnìte øetìz do druhého otvoru závitového dílce.
Upevnìte øetìz do závitového dílce pomocí dodaných nástrojù. Vypnìte øetìz
pøitažením šroubù na obou konzolích.
Napnutí øetìzu bude odpovídající tehdy,
kdy pøi pøizvednutí øetìzu v jakémkoliv bodì bude pružina ještì stlaèitelná bude mít dostateènou vùli.
7Ovìøte, že vzdálenost øetìzu od cylindrického kolíku je taková, že zabraòuje
vypadnutí øetìzu z pastorku. Volný prokluz zajistíme úpravou šíøe podložky.
Vybereme takovou podložku, která upraví vzdálenost a umožní správný prokluz..
8Upevnìte na møíž dodané sáòky a dorazy. Vzhledem k tomu, že brána ( møíž)
nesmí narážet na mechanické zarážky, je tøeba nam
ontovat dorazy sánìk tak,
aby kladívko dorazu pohonu uhodilo na sáòky v okamžiku, kdy se brána nachází
ve vzdálenosti nìkolika centimetrù pøed koncovou polohou. Viz obr.I.
Odblokování a zablokování pohonného motoru
1Pøed samotnou instalací zvažte možná rizika uvedená v obecných informacích
to hoto manuálu. Vyplòte si technickou tabulku a odstraòte rizika, která vám v
tabulce vyjdou jako potencionální. V pøípadì, že rizika pøetrvávají, instalujte
doplòkové ochranné systémy.
2Ovìøte si bezpeènostní normy vyjmenované v “Bezpeènostních mìøítcích”..
3Zkontrolujte a identifikujte veškeré komponenty dodané v sadì..
4Urèete bod ukotvení (upevnìní ) pohonného motoru..
5Umístìte a upevnìte pohonný motor.
6Upevnìte høeben nebo øetìz na bránu.
7Vyzkoušejte si manuálnì prokluz brány tak, že odblokujet
e pøevodovku
pohonného motoru a zkontrolujte pøesnost usazení høebenu.
8Namontujte všechny pøídavné díly.
9Rozložte kabely podle “Funkèního schématu posuvných vrat”..
10Pøipojte centrálu a veškeré pøíslušenství.
11Naprogramujte radiový pøíjem a dálkové ovladaèe..
12Naprogramujte elektronickou øídící jednotku.
13Nastavte správnou sílu posuvu motoru.
14Provìøte nastavenou operaci.
15V pøípadì špatného fungování konzultujte daný problém v odstavci
“Odchylky a rady k jejich odstranìní”.
V pøípadì, že nebude
nalezeno žádné øešení k odstranìní dané odchylky,
kontaktujte prosím nejbližší servisní støedisko.
Vložte dodaný klíè do odjiš•ovacího otvoru pohonu a otáèejte proti smìru
hodinových ruèièek k odblokování a po smìru hodinových ruèièek k zablokování
pohonného motoru (Obr. C).
Zapojení a programování øídící elektroniky
Upevnìní pohonného motoru
-Upevnìte základovou desku P 02 na podlahu ( k betonovému základu) tak, jak
je uvedeno na (Obr. A)
-Upevnìte pohonný motor na základovou desku P 02 pomocí šroubù M10x60,
které jsou souástí dodávky. (Obr. A,B)
-Na každý šroub pøišroubujte dvì matice M10 a dvì podložky R10. (Obr. C)
První matice pøipevní pohonný motor ke šroubu (Obr.B)
Druhá matice zablokuje šroub a pohonný motor k základové desce P 02
nastaví milimetrovou výšku.
Fixovací šrouby umožòují vertikální zhruba 15 milimetrové nastavení.
Doporuèujeme umístit šroub do støedu upevòovacích drážek pohonného
motoru. Pohonný motor pak umístìte tak, aby mezi základní deskou a
pohonným motorem zùstal prùzor o šíøce zhruba 30mm (Obr.B).
Za tìchto okolností bude možné pøesnì nastavit v koneèné fázi jak horizontální,
tak vertikální pozici pohonného motoru.
Podrobný popis zapojení, programování, bezpeènostní podmínky a doporuèení
pro instalaci najdete na manuálu øídící elektroniky Q 36S.
a
D.
Náhradní díly
01COPERTURA POSTERIORE
02COPERTURA ANTERIORE
03FASCIA DI GIUNZIONE
08BASE FISSAGGIO CENTRALE NERA
05COPERCHIO TRASP. PER BASE FISS. Sk
14PREMONTATO MICRO FINECORSA
11NOTTOLINO DI SBLOCCO
15
16
17
DOTAZIONI SCORREVOLE
Chiave di sblocco in zama
Soffietto protezione micro
Molla inox per micro finecorsa
Martelletto per molla
18
19
20
SALVAMANO FINITO
Semilavorato
alvamano s
Pignone Z12 M4
Ingranaggio elicoidale forato e spinato
18SALVAMANO FINITO PER CAT
22
Pignone Z18 dentato e zincato
CALOTTA FINITA 230V
25
Calotta grezza
26
Statore 1400g.
27ALBE
RO VELOCE FINITO H45 CAT / MOVER 5
ALBERO VELOCE FINITO H70 CAT / MOVER 8
30MOTORE 12V FINITO SCORR.
Detailní rozpis náhradních dílù
MCP04Pplastový
kryt pohonu zadní ( - )
01Mover 5/8/15Cat 5/8
(- )
02Mover 4MCP02P
Cat 4
plastový kryt pohonu pøední
MCP03P ( - )
Mover 5/8/15Cat 5/8
plastový kryt pohonu pøední
MCP05Pplastový
03
spojovací díl krytu
MVIP0510Zšroub
M5x10 zinkovaný
04
MBCTpøední
kryt elektroniky - plastový
05
MVIP3595Zšroub
pro uchycení elektroniky 3,5x9,5
06
elektronika
Q 36S
07
MBCNkryt
elektroniky zadní
08
MVIP0510Zšroub
M5x10 zinkovaný
09
SBMO60šasí
motoru a pøevodovky
10
SNZ90blokaèní
šroub
11
MVIP0520Zšroub
M5x10 zinkovaný
12
MTP02krytka
motoru
13
SPMFkoncový
spínaè
14
MSPMgumová
krytka koncového spínaèe
15
MMO02pružina
koncového spínaèe
16
MMAhlavice
koncového spínaèe
17
SSM65osa
pøevodovky s oz
ubeným kolem a úchytem
18
SSC90 ()
osa pøevodovky s ozubeným kolem a úchytem
MPGZ12pastorek
19Z12 M4
SIE5Oozubené
kolo pøevodovky
20
230V
pøevodová
osa pro
21IND MOVER
SPG381870ozubené
kolo pro øetìz .”
22 Z18 M3/8
SPG121770ozubené
kolo ” pro
23Z17 M1/2IND MOVER
SPIMCSU70
24
kovový kryt ozubeného kola
MFCABkryt
motoru H45
25
MFCAAS H70
kryt motoru
SST1445stator
26Mover 5 /Cat 5motoru 1400g. H45 ()
SST1470 1400g. H70 ) stator motoru
(Mover/Cat 8
motoru H45 corto ()
27Mover 5SALMO45902rotor
/Cat 5
SALMO90 H70 ()
Mover 8 /Cat 8
rotor motoru
SPI12držák
motoru 12V
28
MVIM0520Išroub
M5x20 imbus
29
SMT12MOMotor
12V
30
MDS4715distanèní
podložka 47x15
31
MAL12MOšroubovice
motoru 12V
32
MMT15Mmotor
230V
33
MMT15Tmotor 380V
Cat
12V
28
29
25
230V
33
380V
30
MOVER 15
3
31
32
26
2
1
4
4
27
13
24
25
6
12
7
12
14
22
8
6
16
17
15
5
9
18
10
19
20
23
11
21

Podobné dokumenty