Vážená paní, vážený pane, - Oblastní charita Kroměříž

Transkript

Vážená paní, vážený pane, - Oblastní charita Kroměříž
Vnitřní pravidla
poskytování
sociální služby
OSOBNÍ ASISTENCE
Oblastní charita Kroměříž
Platné od 1.4.2016
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
2
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
KONTAKTNÍ POBOČKY A JEJICH PROVOZNÍ DOBA
Osobní asistence KROMĚŘÍŽ
Pondělí - Čtvrtek: 8.00 - 15.00
Pátek: 8:00 - 12:00
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
Přístup na středisko je bezbariérový.
Osobní asistence ZDOUNKY
Středa: 8.00 - 12.00
Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
V jiný čas na základě telefonické nebo e-mailové dohody.
Středisko se nachází v prvním patře budovy, přístup není bezbariérový.
Vedoucí služby: Mgr. Renata Gabrhelíková
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel:
+420 733 755 841
Sociální pracovnice: Radka Nakládalová, DiS.
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel:
+420 733 741 444
POSLÁNÍ
Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku,
zdravotního postižení nebo omezení, potřebují pomoc při prožívání života navyklým
způsobem, který je srovnatelný s běžným způsobem jejich vrstevníků.
CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
1. s podporou nebo pomocí umožnit klientovi žít ve svém přirozeném prostředí
2. pomoci zvládat běžné každodenní činnosti, které by klient dělal sám, kdyby mu
v tom nebránilo postižení nebo věk
3. podpořit soběstačnost a samostatnost klienta
3
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA
Služby jsou poskytovány osobám, které potřebují pomoc druhé osoby:
● osoby se zdravotním postižením od 4 let
● senioři se zdravotním znevýhodněním
Do cílové skupiny patří:










osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
osoby
s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu
s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením
se zrakovým či sluchovým postižením
s poruchou autistického spektra
s jiným zdravotním postižením
s dlouhodobým či chronickým onemocněním
s onkologickým onemocněním
v terminálním stádiu onemocnění
se zdravotním znevýhodněním
PŮSOBNOST SLUŽBY
Jedná se o terénní služby poskytované v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho
domácnosti nebo na místě, které si sám určí.
Služby jsou poskytovány ve správním obvodu těchto obcí:
I. a II. pásmo
Kroměříž - Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, Honětice,
Hoštice, Hulín, Chropyně, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Karolín, Koryčany, Kostelany,
Kroměříž, Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny, MorkoviceSlížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Pravčice,
Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, TroubkyZdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice
III. pásmo
Holešov – Kurovice, Němčice, Třebětice
Přerov – Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Uhřičice
Otrokovice – Bělov, Tlumačov
PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Služby je možno využívat až 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků na základě
předem sjednaného harmonogramu.
V případě pohotovostní asistence (služba na zavolání) nejsou služby předem sjednány.
4
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected]ita.cz, http://kromeriz.charita.cz/
Minimální délka služby je 30 minut + čas cesty asistentky ke klientovi. Pokud bude
minimální doba výkonu kratší z provozních důvodů služby, účtuje se klientovi tento
zkrácený čas. Pokud bude tato minimální doba služby zkrácena na přání klienta, bude
uhrazena jako kdyby proběhla. Výjimku tvoří služba během níž je využit fakultativní
úkon doprava automobilem; v tomto případě může být čas poskytnuté asistence kratší
než 30 minut.
PRINCIPY SLUŽBY
1. Individuální přístup
-
pracovníci poskytují služby individuálně podle potřeb, požadavků a možností
klienta
2. Partnerský přístup
-
-
pracovník a klient spolu jednají na základě rovnocenného přístupu
- pracovník není nadřazen klientovi, přestože je na něm klient
do určité míry závislý
- klient není nadřazen pracovníkovi, přestože si jeho služby částečně
platí
vztah osobního asistenta a klienta je založen na vzájemném respektu, úctě
a pochopení
jsou posilovány kompetence a sebeúcta každého klienta
3. Celostní přístup
pracovníci pohlíží na situaci klienta v souvislostech, nikoliv jen na dílčí
aspekty
- pracovníci spolupracují s rodinou a blízkými klienta a zprostředkovávají
klientovi kontakt s přáteli, vrstevníky a širším sociálním okolím
- pracovníci se podílejí na naplňování všech potřeb klienta: fyziologických, pocitu
jistoty a bezpečí, pocitu přijetí, sounáležitosti, uznání a úcty, seberealizace
a duchovních potřeb klienta
-
PRACOVNÍ TÝM
Poskytování Osobní asistence v obou střediscích zajišťuje vedoucí služby, sociální
pracovnice a 7 osobních asistentek. Z provozních důvodů se osobní asistentky u klientů
střídají.
5
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Poskytovány jsou služby Osobní asistence dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a podle § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 pomoc a podpora při podání jídla a pití
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (počet asistentek při přesunech
a využití kompenzačních pomůcek určuje vedoucí služby ve spolupráci
s klientem a klíčovým pracovníkem – s ohledem na náročnost služby)
b) Pomoc při osobní hygieně:
 pomoc při koupeli (počet asistentek při koupeli určuje vedoucí služby
ve spolupráci s klíčovým pracovníkem – s ohledem na náročnost služby)
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 pomoc při použití WC
c) Pomoc při zajištění stravy:
 pomoc při přípravě jídla a pití
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 nákupy a běžné pochůzky
e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Pohotovostní asistence (služba na zavolání)
 služba, která je objednána méně než 24 hodin před začátkem služby
 je možno ji využít v případě volné kapacity služby
 ceny za využití této služby jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku
6
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
V průběhu základní péče jsou za účelem zvýšení kvality služeb využívány koncepty:
smyslová aktivizace, reminiscence, validace, bazální stimulace, ergoterapie,
kinestetická mobilizace, logopedická prevence, kognitivní aktivizace
a Montessori pedagogika pro seniory.
Nad rámec základních činností jsou poskytovány klientům tyto fakultativní
činnosti:
a) Doprava automobilem střediska (pochůzky, nákupy, doprovod ad. )
- ceny za dopravu automobilem jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku
b) Zapůjčení kompenzačních pomůcek
-
před zapůjčením je uzavřena Smlouva o zapůjčení kompenzační pomůcky
osoba, která si kompenzační pomůcku chce zapůjčit složí vratnou kauci ve výši 500,- Kč
na výlohy případných oprav (výjimkou je jednodenní/jednorázové zapůjčení kompenzační
pomůcky během služby)
maximální doba zapůjčení kompenzační pomůcky je 6 měsíců pro klienty Osobní
asistence
ceny za zapůjčení kompenzační pomůcky jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Osobní asistence jako terénní sociální služba je odkázána na prostředí a podmínky, které
jsou zajištěny ze strany klienta. Toto prostředí však musí splňovat základní hygienické
podmínky a nesmí ohrožovat zdraví klienta ani zaměstnance. Pro práci s klientem je
zaměstnanec seznámen s prostředím, ve kterém bude vykonávat svou práci.
V individuálním plánu je nastaveno, ve kterých prostorách domácnosti klienta
a za jakých podmínek se může pracovník OA pohybovat a jaké kompenzační pomůcky
budou ve službě využívány. V případě, že zaměstnanec zjistí, že se zhoršily podmínky
pro poskytování osobní asistence, ihned na tuto skutečnost upozorní klienta, popř.
vedoucí Osobní asistence a dohodnou se na podmínkách, za kterých bude poskytování
osobní asistence pokračovat.
ČINNOSTI, KTERÉ OSOBNÍ ASISTENCE NEPROVÁDÍ
-
-
v domácnosti nevaříme pokrmy, jejichž příprava trvá déle než 30 minut.
službu Osobní asistence není možné si objednat pouze na úklid, jako náhradu úklidových
služeb
v rámci úklidu neprovádíme velký sezónní úklid, mytí oken a věšení záclon,
tepování/čištění koberců, uklízení sklepů, půd, venkovních prostor, dílen a neobývaných
prostor, odhazování sněhu, hrabání listí a ostatní práce na zahradě, úklid po stavebních
či malířských pracích v bytě nebo domě,
asistentky nepečují o domácí zvířata,
asistentky neopravují nefungující domácí spotřebiče,
osobní asistentky neprovádí chystání, podávání léků a jejich injekční aplikace,
asistentky nepřebírají poštovní zásilky za klienta nebo jeho rodinné příslušníky,
asistentky neprovádí činnosti, které nemají přímou souvislost s potřebami klienta
7
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
PRŮBĚH SLUŽBY
Sociální službu osobní asistence je možné poskytovat pouze na základě předem
uzavřené smlouvy. Smlouvu o poskytnutí osobní asistence se zájemcem o službu mohou
uzavírat pouze vedoucí služby a sociální pracovnice. Smlouva může být uzavřena
s klientem nebo soudně ustanoveným opatrovníkem. Na přání osoby se sepisování
smlouvy může účastnit některý z rodinných příslušníků či osoba blízká.
Služby jsou poskytovány v českém jazyce. Překlady formulářů, Pravidel poskytování
sociální služby Osobní asistence, ceníku a písemných souhlasů si zajišťuje klient na své
náklady.
Před samotným podepsáním Smlouvy je provedeno mapování potřeb v domácnosti
klienta. To umožní zjistit, v jaké situaci se osoba vstupující do služby nachází, v jakém
prostředí žije, kdo ji v péči o sebe a domácnost pomáhá. Zájemce/klient si stanoví
kontaktní pověřenou osobu, kterou Osobní asistence kontaktuje v případě nenadálé
akutní situace nebo při ukončení Smlouvy, kdy není možné se spojit s klientem. Klient si
sám určí míru pověření – zda tato pověřená osoba se podílí na plánování služeb, na
úhradě služeb, případně, se kterou osobou máme vyjednávat ukončení smlouvy se
všemi náležitostmi včetně navrácení klíčů apod.
Smlouva určuje rozsah služeb, tzn. v jakém objemu počtu hodin za týden nebo
za měsíc bude služba poskytována na základě předem sjednaného harmonogramu.
Jednotlivé činnosti jsou nastavovány v individuálním plánu, který je průběžně
aktualizován dle potřeb a přání klienta. Smlouva je zpravidla uzavřena na dobu
určitou, a to na 1 rok, dle kapacitních možností střediska nebo na dobu neurčitou. Je
možné uzavřít také Krátkodobou nebo Jednorázovou smlouvu o poskytnutí služeb
Osobní asistence.
Dále smlouva popisuje výpovědní důvody a lhůty, způsob úhrady za služby apod.
Přílohou Smlouvy je aktuálně platný ceník. Při sepisování Smlouvy může pracovník
požádat o nahlédnutí do Občanského průkazu k ověření totožnosti případně jiného
dokladu o trvalém, přechodném či dlouhodobém pobytu v České republice (případně
jiném dokladu prokazujícím nárok na poskytovanou sociální službu dle Zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb § 4).
Zároveň svým podpisem klient stvrzuje Souhlas s poskytnutím a zpracováním
osobních údajů. Oblastní charita Kroměříž středisko Osobní asistence zpracovává osobní
údaje svých uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Činí tak
v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti organizace poskytující sociální služby.
Na základě mapování potřeb vyplyne, jaké jsou potřeby a přání klienta. Ty mohou být
po společné domluvě s klientem zahrnuty do individuálního plánu podpory.
Smyslem individuálního plánu je stanovit si konkrétní cíle poskytované péče. Individuální
plán podpory s klientem sepisuje sociální pracovník (první tzv. vstupní plán) nebo
klíčový pracovník. Každý klient má svého klíčového pracovníka.
8
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
JAK NAHLÁSIT SLUŽBU
Ve smlouvě je určen přibližný rozsah poskytované služby a časový harmonogram.
Přesný časový harmonogram péče se stanoví na měsíc dopředu. Před začátkem
nového měsíce (obvykle do 25. dne aktuálního měsíce) je kontaktován klient nebo jeho
pověřená osoba ohledně plánu služeb na další měsíc, popř. může kontaktovat vedoucí
nebo sociální pracovnici a plán služeb nahlásit či poslat e-mailem. Na základě
harmonogramů od klientů je sestaven plán služeb pro zaměstnance Osobní asistence.
Změnu je vždy nutné oznámit minimálně 2 hodiny před výjezdem a to vedoucí
Osobní asistence, případně její zástupkyni, buď osobně na středisku, telefonicky nebo
e-mailem. Pokud služba začíná dříve než v 8:00 ráno, pak je možné zrušit službu
pouze telefonicky. V případě pozdního oznámení, je klientovi služba účtována
v minimální délce jako uskutečněná. Výjimku tvoří např. hospitalizace klienta, infekční či
akutní onemocnění apod.
V průběhu započaté služby je tolerováno její zkrácení / prodloužení o 15 minut
(s ohledem na aktuální kapacitní možnosti střediska). Tolerujte, prosím, krátká opoždění
osobních asistentů. Jednotlivé služby na sebe navazují, asistent se tedy může zdržet
u
jiného
klienta
z nenadálého
naléhavého
důvodu
nebo
může
dojít
k několikaminutovému zpoždění z důvodů komplikací vzniklých při dopravě k vám.
Dodržujte, prosím, sjednané termíny návštěv. Pokud zjistíte, že služba z nějakého
důvodu nemůže být vykonána, informujte o tom vedoucí střediska co nejdříve. Pokud
tyto změny nejsou oznámeny včas, služba je vyúčtována, jako kdyby skutečně proběhla.
Výjimku tvoří využití Pohotovostní asistence.
Vedoucí Osobní asistence může upravit dobu či délku služby v případě, kdy to
vyžaduje časový harmonogram jednotlivých na sebe navazujících asistencí.
V době řádných dovolených nebo pracovní neschopnosti pracovnic se Osobní asistence
pokusí zajistit, aby služby probíhaly beze změn. I přesto může dojít k omezení provozu
střediska Osobní asistence. O těchto skutečnostech budete včas informováni.
Přestávky v průběhu služby
V době péče umožněte, prosím, osobnímu asistentovi čas na hygienu, bezpečnostní
přestávku a stravování, případně ohřátí vody či jídla. Zvláště v případě služeb delších
jako 2 hodiny, je nutno dodržovat pravidla platná v Zákoníku práce. Děkujeme.
Zaučování nových pracovníků, návštěvy stážistů a praktikantů
Umožněte nám, prosím, zaučení nových osobních asistentů nebo sociálních pracovníků,
případně návštěvy praktikantů či stážistů (na náklady Oblastní charity Kroměříž).
O těchto návštěvách budete předem informováni. Děkujeme za vstřícnost.
9
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
DŮVODY ODMÍTNUTÍ SLUŽBY
Zájemce může být odmítnut z těchto důvodů:
-
zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to
i s ohledem na vymezení okruhu osob (v takovém případě jsou zájemci
podány informace o jiných poskytovatelích). Do cílové skupiny nepatří:
 osoby závislé na alkoholu a drogách
 osoby s postižením, které potřebují péči, jež terénní služba není schopna zajistit
 osoby s těžkou poruchou osobnosti a nebezpečnými asociálními projevy
-
-
-
zařízení nemá dostatečnou kapacitu nutnou k poskytování sociální
služby, o kterou osoba žádá (v takovém případě je zájemce zařazen
na Listinu čekatelů, pokud si to přeje),
zájemci byla vypovězena smlouva se střediskem Osobní asistence
z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než
6 měsíců.
Osobní asistence neposkytuje anonymní služby z důvodu povinnosti
uzavření smlouvy před počátkem poskytování sociální služby
Klientovi může být odmítnuta služba z důvodu:
-
-
pozdního objednání služby,
nedostatečné kapacity střediska,
jestliže je klient nebo jiná osoba žijící s klientem ve společné domácnosti
infikován závažnou infekční nemocí (např. mononukleosa, žloutenka,
MRSA, svrab, vši, střevní chřipka, apod.). Tuto skutečnost je povinen sdělit
vedoucí Osobní asistence. V tomto případě u něj nebude dočasně
poskytována žádná služba. Služba bude klientovi opět poskytována
po ujištění o bezinfekčnosti ošetřujícím lékařem.
pokud asistentka v průběhu služby zjistí skutečnosti, které mohou být
příznaky infekční nemoci, může být konkrétní služba z preventivních důvodů
ihned ukončena. Při opakování bude toto považováno za porušení Pravidel
o poskytování sociální služby Osobní asistence.
Tato opatření jsou stanovena z preventivních důvodů s ohledem na další
klienty.
Za porušení Pravidel je považováno:
-
nedodržení termínů pro platby (podrobnosti na str. 12)
nedodržení sjednaného termínu služby bez omluvy (podrobnosti na str. 9)
neoznámení infekční nemoci v domácnosti klienta (podrobnosti na str. 10)
porušení principu partnerství (podrobnosti na str.5 a 14-15)
V případě, že budou tato Pravidla porušena 2x během 6ti měsíců, může být s klientem
služby ukončena Smlouva o poskytování osobní asistence.
10
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
ZAPŮJČENÍ KLÍČŮ OD DOMU ČI BYTU KLIENTA
V případě, že má klient zájem, může poskytnout Osobní asistenci klíče od domu či bytu,
ve kterém bude vykonávána služba osobní asistence. O tomto je pořízen písemný
záznam. Z provozních důvodů může být klient požádán o poskytnutí klíčů ve dvou
vyhotoveních. V rámci návaznosti a zefektivnění služby vyjíždí asistentky ke klientům
buď ze střediska Osobní asistence v Kroměříži nebo ze střediska ve Zdounkách. Jedno
vyhotovení klíčů hradí klient a druhé je pořízeno na náklady střediska Osobní asistence.
V případě pořízení nového klíče např. z důvodu výměny zámku, hradí obě vyhotovení
klient, přičemž původní klíče jsou klientovi navráceny. V případě výměny zámku
z důvodu pochybení pracovnice Osobní asistence (ztráta/odcizení klíče) hradí výrobu
všech klíčů včetně pořízení celého zámku středisko Osobní asistence, pokud nebude
dohodnuto s klientem jinak. V případě výměny zámku z důvodu pochybení pracovnice
Osobní asistence (zalomení klíče) hradí výrobu všech klíčů včetně pořízení celého zámku
středisko Osobní asistence z 50% celkových nákladů.
Po ukončení služby jsou klíče uloženy v uzamykatelné skříni v sídle Oblastní charity
v Kroměříži nebo v uzamykatelné skříni v kanceláři Osobní asistence ve Zdounkách.
Klíče (obě vyhotovení) jsou po ukončení Smlouvy vráceny klientovi.
DOKUMENTACE VEDENÁ O KLIENTOVI,
NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
Osobní asistence zpracovává o klientech jen ty informace, které považuje za důležité
a nezbytné pro průběh, fungování a kvalitu poskytování osobní asistence. Součástí
těchto informací jsou i osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Se zpracováním osobních údajů dává klient při podpisu Smlouvy
souhlas, kdy je klient také podrobněji informován, jak služba s osobními údaji pracuje.
Všechny informace, které klient sdělil, jsou uloženy v uzamykatelné skříňce v kartě
klienta v kancelářích Osobní asistence, a přístup do ní mají jen pověřené osoby se
souhlasem vedoucí střediska. Každý zaměstnanec je zavázán mlčenlivostí dle § 100
Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost
trvá i po ukončení pracovního vztahu.
ZAZNAMENÁVÁNÍ PROVEDENÉ PÉČE
Průběh každé provedené asistence je zaznamenáván do formuláře Denní záznamy, které
jsou uchovávány ve středisku ve složce klienta. Do záznamů, které se vztahují
ke klientovi, může klient nahlédnout v pracovní dny na středisku v Kroměříži nebo může
požádat sociálního pracovníka nebo vedoucí, aby mu jeho dokumentaci přivezl
k nahlédnutí do domácnosti. Minimální lhůta pro předložení dokumentů je jeden týden
(kopie, výpis).
11
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
Dále je poskytnutí služby zaznamenáno do měsíčního výkazu, ve kterém je uvedeno,
kdy byla služba provedena, která pracovnice službu vykonala a v jakém časovém
rozsahu.
Klient (opatrovník nebo pověřená osoba) svým podpisem stvrzuje, že zápis,
který pracovnice provedla do jeho měsíčního výkazu, odpovídá skutečnosti.
Proto si jej musí před podpisem dobře zkontrolovat. Svým podpisem klient nebo
pověřená osoba stvrzuje, že služba proběhla dle plánu a nevznikly žádné škody
na straně klienta služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Klient však může
podat stížnost nebo podnět na zlepšení činnosti jednotlivých pracovníků.
Jednotlivé služby není nutno podepisovat v případě, že klient není schopen podpisu
a v době ukončení služby není možné získat podpis jiné pověřené osoby. Toto je možné
dojednat předem v individuálním nastavení průběhu služeb.
ÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Vyúčtování za provedené služby vychází z měsíčního výkazu. Tyto informace zadává
vedoucí, př. její zástupkyně do programu, který z údajů vypočítá přesnou úhradu pro
každého klienta. Při účtování se řídíme aktuálně platným ceníkem. Za služby se
platí vždy zpětně za uplynulý měsíc. Pracovnice Osobní asistence předá klientovi
vyúčtování do 15. dne následujícího měsíce a klient uhradí danou částku do 30. dne
měsíce, ve kterém obdržel vyúčtování za služby.
Postup při placení za poskytované služby:
Klienti (nebo jejich opatrovníci, pověřené osoby) jsou prostřednictvím pracovníků
střediska ústně, písemně nebo telefonicky informováni o výši úhrady, aby si mohli
na některou z dalších návštěv nachystat přesnou částku k uhrazení. Klienti nemohou
počítat s tím, že budou mít asistentky u sebe peníze na rozměnění, pokud na to
předem neupozorní.
Postup při placení za poskytované služby:
1) přes účet Oblastní charity Kroměříž: číslo účtu je 726 043 691/0100,
variabilní symbol uvádějte 790 (označuje středisko Osobní asistence)
2) osobně na středisku Osobní asistence v Kroměříži, Ztracená 63, 767 01
Kroměříž v úředních hodinách.
3) osobně na středisku Osobní asistence ve Zdounkách, Zákostelí 36, 768 02
Zdounky v úředních hodinách.
3) složenkou na poště - číslo účtu je 726 043 691/0100, variabilní symbol uvádějte
790 (označuje středisko Osobní asistence)
Pamatujte, prosím, na Vaši povinnost hradit poplatky za parkování a další poplatky,
které je nutné hradit v průběhu služby. Připravte si drobné předem prosím nebo se
předem dohodněte s asistentkou na formě úhrady.
12
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
POVĚŘENÁ OSOBA
Klient si může zvolit pověřenou osobu, která za něj bude: hradit platby za služby,
plánovat a sjednávat příp. rušit služby, podepisovat zápisy o provedené službě
a v případě ukončení smlouvy za něj vyřizovat převzetí klíčů a zajišťovat vyrovnání
všech úhrad. V tom případě se do individuálního plánu uvede jméno pověřené osoby
a rozsah činností, které pověřená osoba za klienta vykonává. V případě placení úhrady
se uvede i jakým způsobem bude pověřená osoba úhradu za klienta platit a jak tuto
osobu bude Osobní asistence kontaktovat.
PRAVIDLA PRO UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Podmínkou ukončení Smlouvy je podepsání Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí
osobní asistence. Obvykle je Smlouva o poskytnutí osobní asistence uzavřena na jeden
rok od podpisu Smlouvy. Před uplynutím platnosti Smlouvy je prodloužena nebo skončí
den po dni, který je uveden ve Smlouvě. Smlouva může být ukončena ze strany klienta
bez udání důvodu.
Ukončení poskytování služeb musí oznámit klient nebo kontaktní osoba, která se stanoví
při sociálním šetření, nebo jiný příbuzný. Toto ukončení se podává vedoucí služby buď
písemnou formou, osobní návštěvou na některém středisku, e-mailem nebo telefonicky.
Výpovědní lhůta pro ukončení Smlouvy je 5 dní. Klient poté podepíše Dohodu o
ukončení Smlouvy o poskytnutí osobní asistence.
Smlouvu o poskytnutí osobní asistence může zrušit nejenom klient, ale také středisko
Osobní asistence. V tomto případě musí být služba ukončena pouze písemně. Středisko
Osobní asistence může Smlouvu vypovědět v situaci, kdy klient porušuje povinnosti
vyplývající se Smlouvy a z Pravidel poskytování sociální služby osobní asistence (viz
strana 10). Dále ji může ukončit v případě, když klient službu nevyužívá po dobu 6
měsíců nebo ani nezačne využívat po dvou měsících ode dne podepsání Smlouvy.
Jestliže není možné uskutečnit osobní kontakt kvůli podepsání Dohody o ukončení
Smlouvy o poskytnutí osobní asistence, posílá se Dohoda poštou na adresu trvalého
bydliště klienta. Výpovědní lhůta pro ukončení Smlouvy ze strany střediska je okamžitá
po doručení písemné výpovědi. Za doručenou se považuje 15 dní ode dne odeslání.
V případě úmrtí klienta smlouva zaniká; veškeré pohledávky jsou řešeny prostřednictvím
notáře, který je pověřen řízením o pozůstalosti.
13
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
ROVNOPRÁVNÝ VZTAH MEZI KLIENTEM A PRACOVNÍKEM
Právo rozhodovat o vlastní osobě
Služby jsou poskytovány v čase a rozsahu dle vašich individuálních potřeb tak, abyste
měli možnost rozhodovat o svém denním režimu. My se snažíme vašim potřebám
přizpůsobit, avšak je nutno si uvědomit, že se kromě vás staráme o více klientů
a musíme všechny požadavky a potřeby skloubit v návaznosti na naše kapacitní
a personální možnosti.
Můžete požadovat úpravu smlouvy o poskytování služby (např. si budete přát změnit
rozsah služeb, způsob platby, případně místo výkonu služby), dále se můžeme
dohodnout na úpravě měsíčního harmonogramu nebo na aktualizaci vašeho
individuálního plánu podpory. Pokud se rozhodnete ukončit s námi Smlouvu
o poskytování služby osobní asistence, můžete tak učinit bez udání důvodu
(za podmínky dodržení pětidenní výpovědní lhůty).
Pro obě strany bude přínosem, když se budete aktivně zapojovat do řízení poskytované
služby, přičemž naši pracovníci budou respektovat vaše vlastní tempo, vaše možnosti,
zvyklosti a přání.
Právo na bezpečí
Služba je poskytována tak, abyste se cítili bezpečně a skutečně i v bezpečí byli. Je však
potřeba, abyste i vy vytvořili prostředí, které bude pro pracovníka bezpečné. Týká se to
například domácích zvířat, hygienických podmínek a používaných kompenzačních
pomůcek.
Právo na soukromí
Plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vstupujeme do vašeho domova, poznáváme
vaše vztahy a soukromé záležitosti, a proto budeme respektovat Vaše přání, kde se
můžeme pohybovat, či jakých věcí si nemáme všímat. My o všech skutečnostech
z vašeho soukromí budeme zachovávat striktní mlčenlivost. Také pracovníci mají právo
na své soukromí. Respektujte, prosím, že mimo pracovní dobu mají právo na svůj
soukromý život, nežádejte je proto o návštěvy mimo pracovní dobu. Také ponechejte
na jejich uvážení, zda vám informace ze soukromého života sdělí a nehněvejte se na ně,
pokud tak neučiní.
Někdy můžete mít pocit, že se vás pracovník ptá na věci, do kterých mu nic není,
například na to, jakým způsobem jste žil dříve, jaké jsou vaše zvyky, co v současnosti
zvládáte a kdo vám s tím, co nezvládáte, pomáhá. Není to nemístná zvědavost. Tyto
informace jsou důležité pro tzv. individuální plánování, které je základem při poskytování
sociální služby a každý, kdo chce službu využívat, musí spolu s tzv. klíčovým
pracovníkem spolupracovat na vytvoření přehledu toho, v čem potřebujete pomoci,
v jakém rozsahu a jak často.
Po domluvě s vedoucí služby nebo se sociální pracovnicí můžete nahlédnout do veškeré
písemné dokumentace, která je o vás na středisku Osobní asistence vedena.
14
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
Právo na důstojnost
Naši pracovníci jsou povinni se k Vám chovat ohleduplně a jednat s Vámi tak, abyste se
necítili trapně, poníženě, nedůstojně. I vy se k pracovníkům, kteří vám poskytují služby,
chovejte jako k vám rovným, byť si jejich služby částečně platíte. Jen vzájemná slušnost
a úcta přináší oboustranný dobrý pocit z poskytované služby.
Pracovníci a klient se obvykle oslovují příjmením a vykají si. Pokud si přejete být
oslovováni jinak, lze se na oslovování, které je vám příjemné domluvit, ale zároveň
i pracovník má právo být oslovován tak, jak mu je příjemné a nepřeje-li si například,
abyste mu tykali, respektujte to.
Svoboda víry, vyznání, názorů
Každý z nás má právo na vlastní názor, každý z nás se může trochu jinak dívat
na morální, náboženské, politické či ekonomické záležitosti. Rozhodně kvalita péče není
vašimi postoji ovlivněna ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. Naši pracovníci vaše
názory respektují a mají-li jiné názory, sdělují vám je pouze tehdy, pokud si to přejete.
Prosíme, čiňte tak i vy.
Právo podávat stížnosti
V případě, že nejste s poskytovanou službou spokojeni, vadí vám chování pracovníků
a je-li porušováno některé z výše uvedených vašich práv, stěžujte si. Naši pracovníci,
pokud se vyskytne nějaký problém během péče, jsou povinni oznámit jej nadřízenému
a zapsat do dokumentace. Vašimi postřehy se budeme vážně zabývat a poslouží nám
ke zkvalitnění naší služby.
POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Každý klient služby Osobní asistence nebo jeho rodinný příslušník, případně kontaktní
či pověřená osoba, má právo podat stížnost, je-li nespokojen s poskytovanou sociální
službou či chováním zaměstnanců.
Stížnost může být podána písemnou i ústní formou, telefonicky nebo elektronickou
poštou – e-mailem.
S postupem vyřizování je klient seznámen při vstupu do poskytované služby. Stížnost je
povinen převzít každý pracovník a neprodleně o jejím převzetí informuje vedoucího
střediska.
Stížnost může být podána na střediska Osobní asistence na:

středisku Osobní asistence ve Zdounkách

středisku Osobní asistence v Kroměříži, Ztracená 63

Oblastní charitě Kroměříž

Arcidiecézní charitě Olomouc,

u nezávislých institucí (např. veřejný ochránce práv, Inspekce
kvality, Bílý kruh bezpečí, Helsinský výbor).
15
Osobní asistence
Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
IČO 18 18 97 50
č.ú. 726043691/0100, VS 790, KB Kroměříž
Tel. 733 755 841, 733 741 444
E-mail: [email protected], http://kromeriz.charita.cz/
Na střediscích Osobní asistence je k dispozici Kniha přání a stížností.
Na chodbě a na venkovní stěně Oblastní charity Kroměříže jsou umístěny schránky
na podněty a stížnosti, kde je možno je vhodit.
Schránka na podněty a stížnosti ve středisku Osobní asistence ve Zdounkách je u vstupu
do kanceláře v 1. patře.
Každá stížnost musí být vyřešena do 30 dnů a odpověď na ni je vždy písemná.
Na chodbě je nástěnka, na které jsou vyvěšeny odpovědi na anonymní stížnosti po dobu
30 dní.
V případě stížnosti na konkrétního zaměstnance je záležitost řešena vždy jeho
nadřízeným.
Stížnost na službu Osobní asistence nebo na konkrétního pracovníka:
Mgr. Renata Gabrhelíková, vedoucí služby Osobní asistence
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
tel.: 733 755 841
e-mail: [email protected]
Stížnost na vedoucí služby Osobní asistence:
Mgr. Anna Valachová, Dis., ředitelka Oblastní charity Kroměříž
Ztracená 63
Kroměříž 767 01
Tel.: 573 343 648
e-mail: [email protected]
Stížnost na ředitelku Oblastní charity Kroměříž
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
Tel.: 585 229 380, e-mail: [email protected]
Veřejný ochránce práv:
Údolní 39, Brno 606 00
Tel.: 542 542 888, email: [email protected]
PLATNOST VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL
Výše uvedené informace se vztahují pouze ke službě Osobní asistence, kterou poskytuje
Oblastní charita Kroměříž a ke klientům a pracovníkům této služby.
Platné od 1. dubna 2016
Zpracovala: Mgr. Renata Gabrhelíková
vedoucí střediska
Osobní asistence
Schválila: Mgr. Anna Valachová, DiS.
ředitelka organizace
Oblastní charita Kroměříž
16

Podobné dokumenty

Zpravodaj

Zpravodaj J. Minksová – Při sečení trávy odlétávají kamínky, kterými jsou vysypána parkoviště. M. Kubíčková – Před čtyřmi roky jsme měli ve schránkách letáky s rozumnými návrhy na opravu cesty a parkovišť. Z...

Více

ID Annexes

ID Annexes NOTIFICATION by the Department of Air Protection of the MoE regarding an evaluation of air quality– the delimitation of areas with poor air quality based on 2005 data Pursuant to Act No 86/2002 Sb....

Více

Změna č.1 ÚP Troubky - Zdislavice

Změna č.1 ÚP Troubky - Zdislavice a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny: je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nov...

Více

1. Počasí - Město Morkovice

1. Počasí - Město Morkovice spojených s projektem „Obnova ZŠ Morkovice – zlepšení tepelně technických vlastností pavilonů – Nová budova, Hospodářská budova, Tělocvična a Budova šaten“. Tento úvěr měl být splacen z dotace, kte...

Více

2014 - Krajská knihovna Františka Bartoše

2014 - Krajská knihovna Františka Bartoše V okrese Vsetín pracovalo 78 obsluhovaných knihoven a v roce 2014 se na zajišťování výkonu regionálních služeb podílely vedle MVK Vsetín také knihovny: Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovn...

Více

žalkovický zpravodaj

žalkovický zpravodaj a) Dodatek ke smlouvě č. 2 na zhotovení díla Žalkovice – kanalizace a ČOV b) Položení obrubníků na komunikacích na p. č. 443 a p. č. 444 c) Přeložku dešťové kanalizace v délce cca 60 m před č. p...

Více