Hopik ke stažení

Komentáře

Transkript

Hopik ke stažení
HOPÍK
11
Int erní časopis společnos ti HOPI | In-house HOPI magazine | HOPI magazin ja
2009 Květen | May | Május
LOGO HOPI
ENERGY
Významní partneři
Important partners
ích
vice
ažlovic H4, Jažlo
J
v
4
g
H
n
i
y
d
n
l
i
Bu
azír
vé mr
Store
ení no f new Cold
ř
v
e
t
O
ing o
Open
!
009
gy 2 y
i
l
a
r
e
k
ext
Hoc
ion!
těz
e, ví gie, the Champ
i
g
r
er
ne
ue
HC E HC En Leag
žera
ana nager
m
í
en
ma
stav
the
Před ducing
Intro
uash
I Sq
P
O
9
H
200
cup
Váené kolegynì a kolegové, váení spolupracovníci
Dear Colleagues / Tisztelt kolléganõk és kollégák, tisztelt munkatársaink
Máme za sebou prvních pět měsíců roku 2009, podbarvených ze
všech sdělovacích prostředků a skloňované ve všech pádech
„finanční krize“. Já se k tomu již vyjadřovat nechci, své stanovisko jsem
už několikrát prezentoval. Pojďme se ale zamyslet, či podívat – na krizi
z pohledu HOPI.
Především je třeba si připustit, že finanční krize jako taková je cyklus
v ekonomice, v určitém časovém období se opakující. Může se někdy
chovat i jako pozitivní katalyzátor. Z tohoto pohledu pak musím říci, že
pro nás Hopíky je to především výzva, jak změnit, posunout nebo
dokonce skoncovat s některými praktikami. Je to startér spousty změn,
posunů, jak ve vývoji uvnitř firmy, tak ve firemní
kázni k nám samotným. Tedy obrovský tlak na
nové, a tím startující se velký posun dopředu.
Já osobně předpokládám, že dopad na trhu se
projeví především tím, pominu-li dopady citované
tiskem, že se trh pročistí a budou zase chvíli platit
klasická hodnotová a standardní ekonomická
pravidla. Začneme opět klasicky hospodařit, tedy
pracovat a šetřit – a se zdravou pokorou se dostávat k hodnotám. Jak jsem již řekl, pro HOPI to
především znamená výzvu posunout se rychleji
dopředu, a to jak v kvalitě nabízených služeb, tak
ve vývoji nových logistických produktů. Dalším
významným směrem ve vývoji společnosti HOPI je
tzv. Zelený ekologický program, se kterým se
můžete více seznámit v tomto vydání. Takže
konstatuji, že jako Hopíci nevnímáme krizi negativně, protože si především věříme a jsme
přesvědčeni, že jsme se připravili na vše tak,
aby naše vize a cíle nejen roku 2009, ale i dál,
byly dosaženy.
Jedenácté vydání HOPÍKa se k Vám dostává
těsně před časem dovolených a prázdnin, proto mi dovolte popřát
Vám - nechť Vám je nic nezkazí a počasí je něco, co je dobře, že „zatím“
nelze ovlivnit.
The first five months of 2009 are now behind us, the year
characterised by a “financial crisis” as the media insists on reminding
us. I don’t wish to say anything in this regard and I have already offered my
point of view on several occasions. So let’s instead think about or look at the
crisis from the perspective of HOPI.
Above all we have to accept that the financial crisis as such is a cycle in the
economy and repeats over a certain period of time. It can also act as a positive catalyst. From this point of view I must say that for us at HOPI it is above
all a challenge thrown down as to how to change, move forward, or even put
an end to certain practices. It is the start of many changes and advances,
both in terms of internal company developments and company discipline in
relation to us as individuals. It therefore puts a huge pressure on us to take
a new and significant step forward. Personally, I anticipate that the impact on
the market will be manifest in such a way that, leaving aside what the media
says, it will cleanse the market allowing traditional values and standard
economic rules to apply once more. We will begin to conduct ourselves in the
traditional way, i.e. to work and save – and with a healthy humility arrive at
values. As I have already said, for HOPI it mainly means a challenge to move
more quickly forward, both in terms of the quality of the services on offer and
in respect of the development of new logistical products.
P.S. V případě potřeby konzultace s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho
asistentku paní Jitku Kravčišinovou - kontakt: [email protected], Tel.: +420 323 614 346.
2
Another important direction taken by developments at HOPI is the green
ecology programme, which you can familiarise yourselves with in more detail
in this edition. So I believe that as HOPIs we will not perceive the crisis negatively, because we believe and we are convinced that we have prepared
ourselves for every eventuality so that our visions and objectives, not only
in 2009 but after that, are achieved.
The eleventh edition of HOPÍK is being published shortly prior to the summer
holidays, and I would like to take this opportunity to express my wish that
nothing spoil your vacation. As for the weather it is a good thing that we
cannot (so far) influence it.
Magunk mögött tudhatjuk a 2009 év első öt
hónapját, benne a mindenfelől magyarázott
„gazdasági válsággal“. Én már nem szeretnék ehhez
visszatérni, álláspontomat többször kifejtettem.
Gondolkozzunk el inkább és vizsgáljuk meg a válságot
a HOPI szemszögéből.
Elsősorban ismerjük be, hogy a válság, mint jelenség,
egy bizonyos időközönként ismétlődő ciklus a gazdaságban, amely pozitív katalizátorként is viselkedhet.
Ez utóbbi szempontból meggyőződésem, hogy
nekünk, HOPIsoknak, ez elsősorban kihívás: változtatást, egyes gyakorlatokkal történő fejlesztést avagy
felhagyást jelent. Ezen változások összessége a cégen
belüli fejlődés motorja és egyben a cég üzenete
felénk, tulajdonosok irányába. Ebből is kitűnik, hogy
óriási a nyomás az előrelépés, az új felé. Személy
szerint azt gondolom, hogy a logisztikára mért hatás
abban fog megnyilvánulni, - ha nem veszem figyelembe a sajtó által közölteket, - hogy a piac megtisztul és
egy ideig a klasszikus értékek, a standard gazdasági
szabályok szerint fog működni. Újra a régi szabályok
szerint fogunk gazdálkodni, dolgozni és megtakarítani – és egészséges úton
jutunk a javakhoz. Amint azt elmondtam, a HOPI számára ez elsősorban
kihívást jelent a gyorsabb előrelépésre, a kínált szolgáltatások minőségének
javítására, az új logisztikai folyamatok fejlesztésére.
Egy következő jelentős irány a HOPI fejlődésében az ún.: Zöld ökológiai
program, amellyel ebben a számban bővebben megismerkedhetnek.
Összességében elmondhatom, hogy mi, HOPIsok a válságot nem érzékeljük
negatívan, mert elsősorban hiszünk önmagunkban és meg vagyunk győződve
arról, hogy mindenre felkészültünk annyira, hogy a vízióinkat és céljainkat
nemcsak a 2009-es évben, de később is elérjük.
A HOPÍK 11. száma épp a szabadságok és a szünidő idején kerül az Önök
kezébe, ezért engedjék meg, hogy csakis a legjobbakat kívánjam – szabadidejüket ne rontsa el még az időjárás sem.
S úctou Váš / Yours faithfully / Tisztelettel az Önök
František Piškanin
HOPI, Květen / May / Május 2009
V y d a v a t e l : HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří,
š é f r e d a k t o r : Martin Piškanin, r e d a k č n í r a d a : Jitka Kravčišinová,
Lucie Kalivodová, Kateřina Žižková, redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice,
251 01
Říčany u Prahy, t e l . : + 4 2 0 3 2 3 6 1 4 1 1 1 ,
e-mail: [email protected], www.hopi.cz, g r a f i c k é z p r a c o v á n í : sirael.cz
V úterý 28. 4. 2009 se v Jažlovicích konala Valná
hromada společnosti HOPI s.r.o. Jednání se zúčastnili
příslušníci rodiny Piškaninů a rodiny Houdků.
On Tuesday 28. 4. 2009 HOPI s.r.o. held a General
Meeting in Jažlovice. Participants at the meeting
involved members of the Piškanin and Houdek families.
Otevření nové mrazírny H4 v Jažlovicích
Opening of new Cold Store Building H4, Jažlovice
Ve čtvrtek 15. 1. 2009 proběhlo krátké, neoficiální otevření
nového provozu HOPI – mrazírny H4. Předání provozu do užívání
se zúčastnili manažeři a pracovníci projektu mrazírna.
The unofficial opening of HOPI’s new operations – freezer H4
took place on Thursday, 15th January 2009. Project managers
and workers participated in the opening and handing over the operations.
3
HOPI & PHOTO
(Autor/By: Vladan Vršecký)
ZELENÁ ENERGIE
G R E E N
4
E N E R G Y
ENERGETIKA
ENERGY MANAGEMENT
Od 5. 1. 2009 vznikla v HOPI s.r.o. nová funkce energetika. Vzhledem k růstu cen energií a rozšiřující se činnosti
firmy se platby za energie v minulém roce vyšplhaly na částku
v řádech několika desítek milionů Kč. Nová funkce má za úkol
zoptimalizovat odběry energií vzhledem k odběrovým diagramům, hledat, upozorňovat, reagovat a prověřovat
připomínky zaměstnanců na zbytečné plýtvání energiemi.
Prověřovat podněty a nápady na úsporu energií tak, abychom
v konečném důsledku zaplatili za energie co nejmenší částku
a ušetřili životní prostředí. Mimo této každodenní činnosti
bychom chtěli využít peněz z fondů EU na využití odpadní
energie v průmyslových procesech a snižování energetické
náročnosti technologických procesů a dále hledáme možnosti
využití výroby energie z obnovitelných zdrojů.
V současné době se Evropská unie snaží prosazovat co nejvyšší
podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů (větrná energie,
sluneční energie, spalování biomasy atd.). Naše geografická
poloha a vlastnictví střech vybízí k uskutečnění projektu zelené
energie v podobě umístění fotovoltaických panelů na střechách
v Jažlovicích a Prostějově. V současné době provádíme studie
a necháváme si zpracovávat nabídky na výstavbu fotovoltaických (slunečních) elektráren na střechách v Jažlovicích
a Prostějově. V současné době víme, že se na naše střechy,
které jsme schopni osadit fotovoltaickými články, vejde
přibližně 2,7 MWp.
There has been a new position of Power Engineer in
HOPI s.r.o. from 5. 1. 2009. Due to the rise of energy
prices and the continuing growth of the company's operations,
the company’s energy costs now in the order of several tens of
millions of crowns. In this position the main task is to optimise
power consumption in terms of power consumption diagrams
and to look for, draw attention to, respond to and follow up
employees' comments and suggestions regarding wasteful use
of energy. It is essential to follow up the suggestions and ideas
for saving energy so that, in the end, we would pay as least as
possible for the energy supply and help to save environment.
Apart from these everyday activities, we would also like to take
advantage of grants form the EU funds for reusing waste energy in industrial processes and reducing energy consumption in
technological processes. In addition, we are also looking for
opportunities for generating energy from renewable sources.
At present the European Union is calling for the highest possible proportion of energy production to come from renewable
sources (wind energy, solar energy, biomass incineration,
etc.). Our geographic position and the amount of roof areas at
our disposal really invite us to implement a green energy project to install photovoltaic panels on our roofs in Jažlovice and
in Prostějov. We are currently carrying out feasibility studies
and have called out for quotes for installation of photovoltaic
(solar) power generating plants on the roofs in Jažlovice and in
Prostějov. At present we know that on our roofs where we can
install the photovoltaic panels could generate about 2.7 MW
of electricity.
VOLTAIC EFFECTS
Představení firemního energetika
Vystudoval gymnázium ve Strakonicích se zaměřením na
elektrotechniku, v roce 1986 nastoupil do společnosti
FEZKO, a.s., kde pracoval v oddělení energetiky postupně na
pozicích strojník vzduchotechniky, technik regulačních
zařízení, závodní energetik a vedoucí oddělení energetika
až do 31. 12. 2008. Od 5. 1. 2009 nastoupil do pozice
energetika ve společnosti HOPI s.r.o.
Základní údaje / Key details
Energy team HOPI s.r.o.
V rámci nové, úspornější energetické strategie byl
jmenován čtyřčlenný energetický team společnosti HOPI:
Martin Piškanin, Petr Novák, Jaroslav Voráček a Vladan Vršecký .
Nové náměty, nápady či připomínky na téma úspor energií
prosím zasílejte na adresu: [email protected]
HOPI s.r.o. Energy Team
As part of a new drive to save energy, we appointed
a power engineering team comprising the following
HOPI members:
Martin Piškanin, Petr Novák, Jaroslav Voráček and Vladan Vršecký .
Jméno / Name:
Funkce:
Position:
Věk / Age:
Stav / Marital status :
Počet dětí / Children :
Znamení / Star sign:
Vladan Vršecký
Energetik
Power Engineer
44 let / 44
ženatý / married
2 / 2
Váhy / Libra
Introducing the company's Power Engineer
He studied at the secondary school in Strakonice majoring in electronics. In 1986 he started working in
Fezko, a.s., first in the Energy Management Section and, subsequently, as a air-conditioning engineer, regulation equipment
technician, power engineer and, until 31. 12. 2008, he was
the Energy Section Manager. On 5. 1. 2009 he took up the
position of Power Engineer in HOPI s.r.o.
5
(Autor/By: Milan Valeš)
PROCES MAKRO VE SKUPINĚ HOPI
THE MAKRO PROJECT
Historie
Co se za těch osm let změnilo?
V době, kdy startoval projekt jednoho z našich největších
zákazníků – Makro, jsem byl ještě zaměstnancem této
společnosti. V květnu 2001 jsem nastoupil do HOPI
v Jažlovicích na pozici Logistický manažer procesu CD. Na této
pozici jsem mohl okamžitě zúročit své zkušenosti, kontakty,
znalost prostředí zákazníka. Měl jsem tak obrovskou „výhodu“
při poznávání filozofie společnosti HOPI a celého projektu.
Z počátku jsem se občas přistihl v situaci, kdy mi nebylo zcela
jasné, pro koho vlastně „pracuji“. Přesto jsem se velmi rychle
vžil do role „HOPÍKA“. Projekt Makro byl, a stále je, velice
dynamický, se stabilním, ale velice náročným par tnerem.
Pokud se ohlédnu do minulosti, kterou nyní srovnávám, vybavují se mi hlavně tyto rozdíly:
I n f o r m a č n í t e c h n o l o g i e : udrželi jsme krok s rychlým tempem
vývoje v oblasti informačních technologií. Příkladem toho je
r. 2005, kdy systém Hyka Soft byl od základu přepracován tak,
aby vyhovoval nárokům zákazníka. Musíme jít ale dál a proto
věřím, že i tento IS bude v letošním roce nahrazen SAPem.
V procesu BBX jsme do začátku roku 2007 pracovali s IS
společnosti Makro (IPS), v březnu 2008 jsme i tady implementovali SAP. V první fázi jsme ještě stále používali „papírovou
formu“, obrovským přínosem pak bylo nasazení HHT (ruční
terminál). Což přineslo zejména zrychlení a zkvalitnění celého
procesu, významné snížení chybovosti a nemalé úspor y
mzdových nákladů.
V roce 2001 jsem pracoval s týmem 30 zaměstnanců, nyní je
to pětinásobek; tehdy jsme pracovali pouze v jednosměnném
provoze, na rozdíl od současnosti, kdy pracujeme non-stop
téměř 365 dní v roce; průměrné množství procesovaných palet
bylo před osmi lety 1.000 palet /den, v současnosti to ve
špičce může být až 5.000 palet /den.
„Procesovaná hmota“ přibývala ze dvou důvodů – Makro
otevíralo další prodejny, které zvyšovaly náš obrat; zároveň
Makro rozšiřovalo počet dodavatelů zařazených do CD toků
(vysv. cross-docking).
Co pro Makro v Jažlovicích děláme?
Našemu partnerovi v současnosti poskytujeme především dvě
hlavní služby:
1) Předalokační cross-docking (PAXD) – v tomto systému mají
dodavatelé možnost dodat zboží do skladu v ucelených,
zabezpečených jednotkách – tzn. palety, kartony. Za vychystaný
obsah jednotky plně odpovídá dodavatel. Detailní příjem zboží
probíhá až na Makro prodejně. Jednoduše řečeno, tady fungujeme jako „pošťáci“.
2) Break-bulk cross-docking (BBXD) – tady je naše role významnější. Příjem zboží probíhá již v HOPI na úrovni prodejních
jednotek, jak z pohledu kvality, tak kvantity. Následně je zboží
vychystáno pro jednotlivé prodejny. Samozřejmostí je důsledná
výstupní kontrola. Po zabezpečení paletových jednotek je zboží
dále distribuováno, zpravidla naším vozovým parkem, a vzhledem k dlouhodobě udržené vysoké kvalitě vychystání, jde zboží
rovnou do regálu k dispozici koncovému zákazníkovi.
Oba tyto toky zboží realizujeme ve dvou teplotních režimech,
suchém a chlazeném.
Z a u č e n í a š k o l e n í z a m ě s t n a n c ů : tak jak jsme byli denně konfrontováni nárůstem procesovaných objemů, často jsme
zapomínali na to, jak správně a včas zaměstnancům vysvětlit
pracovní postupy, standardy… Za poslední tři roky jsme zaznamenali v této oblasti významný posun k lepšímu. Snažíme se již
v den nástupu vybavit zaměstnance základními informacemi
a během následujících 14-ti dnů absolvuje intenzivní školení,
zakončené testy a hodnocením.
P o z n á n í n a š e h o p a r t n e r a : zprvu to vypadalo, že nastavený
systém je jednoduchý, čitelný a bude všem srozumitelný. Jak se
vyvíjela vzájemná spolupráce, přicházely nové a nové
požadavky na mimořádné služby – i tady jsme dokázali velmi
pružně reagovat a vyhovět přání partnera. Jednalo se např.
o subcontracting, krátkodobé skladování, doprava již
zakoupeného zboží přímo k zákazníkovi Makra. Dnes v podstatě není požadavek, který bychom neuměli zrealizovat. Bylo
by smutné, kdyby se za těch osm let změnilo tak málo,
je těžké popisovat vše detailně. Myslím si ale, že je zřetelné,
jak společnost roste co do velikosti, tak i procesy získávají
na kvalitě.
Jsem přesvědčen, že když tento trend udržíme, můžeme se
směle pustit do „boje“ s evropskou konkurencí.
History
At the time when the project of Makro, one of our biggest
customers, was starting I was still the employee of that company. In May 2001 I started in HOPI in Jažlovice in the position of
Logistics and CD Processing Manager. In this position I was able to
make a good use of my expertise, contacts and my familiarity with
clients right from the start. This was a great advantage in getting
to know the HOPI's philosophy and the whole project.
Na kom to vlastně celé stojí?
Můžete si myslet, že na mně. Opak je však pravdou. V žádném
případě bych se neobešel bez sehraného týmu kolegů
a spolupracovníků. Myslím tím zejména vedoucí skladu
D. Padevětovou a M. Müllera, směnové mistry D. Skoblovou,
E. Roubíčkovou, F. Houštěka, L. Buriana a R. Achrera.
Nelze zde vyjmenovat úplně všechny spolupracovníky,
přesto vím, že i oni stojí za úspěchem, kterého v poskytované
službě dosahujeme.
6
At first, I'd find myself in a situation where I felt that I didn't know
for whom I was actually working. Still, quite quickly I've become a
HOPI man. The Makro's project was, and still is, a very dynamic
project with a stable but very demanding partner. Looking back to
make comparisons between now and then, I can see the differences:
In 2001 I was working with a team of 30 people, now I'm working with five times that many people. In those days we were
working in just a single shift, unlike now when is working non-stop
for almost 365 days a year. Eight years ago we'd process 1 000
pallets a day while nowadays, at peak times, it can be up to 5 000
pallets a day.
There are two reasons for this increase: Makro kept opening
more stores which were achieving higher turnover and, at the
same time, Makro was also increasing the number of suppliers
involved in CD (cross-docking) system.
What we do for Makro in Jažlovice?
At present, we are providing two main services to our partner:
1) Pre-allocation cross-docking (PAXD) – under this system the
suppliers may deliver goods to the store in single, secured storage
units, i.e. pallets. boxes. The suppliers are fully responsible for the
content of the delivered storage units. The goods are fully
accepted on a delivery to a Makro store. To put it simply, under this
system we operate in the same way as post office.
Knowing our partner: at first it seemed that the setup system is
clear and simple and that all will be able to understand it. As our
cooperation progressed further there was a constant demand for
providing new and additional services but, even then, we were able
to quickly respond and satisfy our partner's demands.
This involved, for example, subcontracting, shirt-term storage,
transporting the previously purchased goods directly to Makro's
customers, and so on. Today there's basically no demand that we
can't satisfy.
It would be a sad thing if there were no changes in the last eight
years. It's quite difficult to describe everything in detail. But I do
think that the company keeps growing, not just in size but, especially, in terms of constantly improving the quality of work processes.
I am convinced that if we can continue this trend, we will soon be
able to take on our European competitors.
2) Break-bulk cross-docking (BBXD) – under this system our role
is more important. The goods are delivered to and accepted on
behalf of the retailing units by HOPI. The goods are then sorted out
and prepared for delivery to the individual retailing units. Final
check-out of out-going goods is absolutely essential in this case.
After securely packing the goods in storage units, the goods are
then delivered using usually our vehicles and, given the constantly maintained high quality processing, can be put straight on the
shelves to be sold to the end customers.
In both these systems we operate in two temperature regimes –
dry and cold regimes.
And on whom is this whole business depending?
You might think that's me, but this is not quite true. Under no circumstances I could do this without a tight-knit group of people. By
this I mean especially the store managers Daniela Padevětová and
Michal Müller. shift leaders Dana Skoblová, Eva Roubíčková, Filip
Houštěk, Libor Burian and Roman Achrer. I can't name here all the
people involved, but I do know that the highly successful service
that we provide is also due to them.
What has changed in the past eight years?
Information technology: we were able to keep pace with the fast
tempo of development in the area of information technology. The
best example of this is the year 2005 when the Hyka Soft system
was completely rebuilt to satisfy the demands of our customers.
We must keep this up, so I hope that this year this system will be
replaced with the SAP's system. In the BBXD system we have been
using the Makro's information system (IPS) until the beginning of
2007 and in March 2008 we replaced it with the SAP's system. In
the initial stage we were forced to keep using the "paper-based
system" until the introduction of HHT (hand-held terminals) made
a huge difference, in particular allowing to speed up and improve
the whole system, significantly reduce the number of errors and
wage costs.
Instruction and training of employees: while we were almost
daily facing the increase in quantity of processed goods, we were
often forgetting how important it was to explain and properly and
in good to tell the employees about the work processes and standards expected. In the past three years we have made a good
progress in this area. Right from the very first day of their employment we try to provide new employees with basic information and
in the next fortnight we give them intensive training which ends
with tests and assessments.
Spodní řada z leva / Bottom row (from the left): Dana Skoblová, Roman
Achrer, Eva Roubíčková
Horní řada z leva / Back row (from the left): Michal Müller, Libor Burian,
Daniela Padevětová, Milan Valeš, Filip Houštěk
Organizační struktura: XDC Makro Jažlovice
Organisational Structure: XDC Makro Jažlovice
Logistický manažer CD procesů / Logistics and CD Processing Manager
Milan Valeš
Vedoucí skladu PAXDC a BBXDC / Manager of PAXDC and BBXDC Store
Daniela Padevětová
Michal Müller
Směnový mistr PAXDC a BBXDC / PAXDC and BBXDC Shift Leaders
Dana Skoblová
Roman Achrer
Libor Burian
Eva Roubíčková
Filip Houštěk
Ved. admin. prac. - fakturace / Head of Administration – Invoicing
Kateřina Foudová
Ved. admin. prac. - provozní / Head of Administration – Operations
Radka Tačnerová
7
Představení manažera
Introducing the manager:
Milan Valeš
O Vašich začátcích ve společnosti HOPI jsme se již v tomto
čísle HOPÍKA dočetli. Co ale obnáší Vaše pracovní pozice?
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Pravidelný meeting se zaměstnanci / Regular meeting with employees
Logistika je dnes mj. o rychlosti získaných informací. Proto můj pracovní den pravidelně začíná po probuzení telefonátem směnovému
mistrovi. Získané informace mně pak dávají náskok při řešení problematiky mého provozu. Tento krátký telefonát se mi mnohdy
skutečně vyplatil. Koloritem se již stalo ranní setkání s ředitelem
provozu, p. Macalou, kde krátce vyhodnotíme předešlý den a s mými
kolegy diskutujeme společnou problematiku. Den pak připomíná
mozaiku, složenou z různých kontrolních činností, konzultací s lidmi
z provozu, jednání se zákazníkem a přípravy analýz či podkladů pro
efektivní řízení provozu.
Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Chválit se na tomto místě je vždy těžší, než se kritizovat. Přesto
bych si dovolil považovat za úspěch, že i přes nemalé počáteční
potíže se mi podařilo obklopit se týmem lidí, kteří jsou loajální
nejen vůči mně, ale celé společnosti.
Jak si představujete ideálně strávený pracovní den?
Provozní administrativa XDC Makro / XDC Makro operational administration
Asi byste si chtěli přečíst, že nejlepší den je bez problémů,
všechno běží jak má, nikdo od vás nic nepotřebuje …
Každý problematiky znalý člověk ví, že takto to nefunguje.
V současné době, a nejen díky světové ekonomické krizi, je vysoký
tlak na zajištění rentability každého provozu. Jsme tu přeci proto,
abychom problémy řešili a především problémům předcházeli
a přesně to mi vyhovuje. Výsledky mé práce se pak musí obejít bez
negativního finančního dopadu a také zaměstnanci, zákazník
a „šéfové“ musí být spokojeni.
Řeknete nám, co děláte ve svém volném čase?
Proces PAX / PAX process
Aktivit by bylo mnoho, jen se k nim nedostanu tak pravidelně a tak
často jak bych si přál. Druhým přírůstkem do rodiny v loňském roce
mi času na mé další záliby zbývá opět trochu méně. Když se
nevěnuji rodině, realizuji se při
práci na zahradě, ze sportu
určitě rád lyžuji, projedu se
na kole nebo si zaběhám.
Také občas zajdu s kamarády
na nějaký kulinářský zážitek.
Děkujeme za rozhovor.
Základní údaje / Key details
Jméno / Name:
Funkce / Position:
Věk / Age:
Stav / Marital status :
Počet dětí / Children :
Znamení / Star sign:
Proces BBX / BBX process
8
Milan Valeš
Logistický manažer / Logistics Manager
39 let / 39
ženatý / married
2/2
Blíženec / Gemini
Výsledky mé práce se pak musí obejít bez negativního finančního dopadu a také zaměstnanci,
zákazník a „šéfové“ musí být spokojeni. / The results of my work must show no negative financial effects and,
also, the employees, customers and bosses, of course, must be satisfied.
We were able to read about your start in HOPI in this issue
of HOPIK magazine. But what about your work position?
What is a typical working day like for you?
Logistics is nowadays all about the speed of processing information. Which is why my working day starts with making a phone call
to a shift leader as soon as I get up. The information I get helps me
to keep ahead when dealing with any problems in my work. Quite
often, making this phone call really paid off in the end. What has
also become a tradition is meeting up in the morning with the
Operations Manager, Mr Macala, to assess the previous day's work
and then with my colleagues discussing the today's problems. In
general, my day resembles a kind of mosaic consisting of check-ups
and inspections, consulting with employees, dealing with
customers, preparing analyses and documentation for effective
operations management.
problems, not avoiding them, and that’s how it suits me. The
results of my work must show no negative financial effects and,
also, the employees, customers and bosses, of course, must be
satisfied.
Can you tell us what do you do in your free time?
There'd be a lot a activities I'd like to do, but I can't get. With the
second addition to our family last year I have even less free time
for my hobbies than before. But, apart from spending time with my
family, I like to do some gardening, a bit of sport certainly – I like
to ski, ride a bike, go for a run. Sometimes also I like going out with
friends for some culinary experience.
Thank you for the interview.
What do you think is your biggest professional success?
It's always harder to praise rather than criticise myself. Still, what
I would like to regard as success is that, in spite of initial difficulties, I was able to put together a work team which has people who
are loyal not just to me but the company.
What do you imagine your ideal working day to be like?
Perhaps the readers would like to hear that an ideal day is a day
without problems, when everything works as it should, no one
needs anything from you ... But anyone knowledgeable of this
work also knows that it does not work like that. At the present,
and this not just because of the global economic crisis, there
is a great pressure on ensuring rentability of any operation.
What we are here for is, in the first place, to deal with the
9
SAP
Upgrade informačního systému SAP
ve skupině HOPI
Upgrade of the SAP information
system in the HOPI group
Upgrade
(Autor/By: Ing. Ivan Mokříš)
HOPI tedy nyní běží na nejmodernějším informačním systému.
HOPI is now running on the most up-to-date information system.
HOPI and Hi-Tech
10
HOPI začalo využívat informační systém SAP v roce 2001.
Pamětníci si vzpomenou na obtížný start projektu UNILEVER.
Tehdy jsme nainstalovali verzi označenou R/3 4.6C. Od té doby se
SAP šířil firmou přes všechny projekty i do všech zemí a zcela
nahradil staré systémy MAGIC, EKIS, … Od té doby jsme se v HOPI
naučili SAP používat, vyvíjet i spojovat s RF skenery či plánovat
v něm dopravu. Pokrok ale nelze zastavit a vývoj software běžel
nezadržitelně dál. Kdo si dnes vzpomene na Windows 2000? Každý
ale už slyšel o MS Windows Vista. I společnost SAP vyvíjela a inovovala svůj systém, který je dnes celosvětově nejužívanějším
podnikovým informačním systémem. Zapracovávala do něj
požadavky zákazníků, opravovala chyby, upravovala podle legislativních změn a přidala do něj i všechny nové technologie. Společně
s tím se vyvíjí svět kolem nás a na Slovensku se už dnes platí
eurem. To s sebou přineslo i nutnost změnit vedení účetnictví HOPI
SK z SKK do EUR. A tuto změnu už nebylo možno ve staré verzi
SAPu provést. Bylo tedy rozhodnuto provést změnu verze SAP,
tzv. Upgrade.
HOPI began using the SAP information system in 2001.
Witnesses remember a difficult start to the UNILEVER project.
At that time we installed a version designated R/3 4.6C. Since that
time SAP has expanded through the company via all projects to all
countries and has completely replaced the old systems MAGIC,
EKIS, … Since then we have given training at HOPI in how to use SAP,
developed it and linked it with RF scanners and planned transport
in it. But progress cannot be stopped and the development of the
software continued inexorably. Who these days remembers
Windows 2000? But everyone has heard of MS Windows Vista. And
the company developed SAP and added innovations to a system
which is currently the most frequently used corporate information
system in the world. Customer requirements have been incorporated
into it, errors ironed out, it has been modified in accordance with
legislative changes and all the latest technology has been added to
it. The world is changing around us and in Slovakia the euro is now
the legal tender. This means having to change the HOPI SK
bookkeeping from SKK to EUR. This change wasn’t possible in the
old version of SAP, and so a decision was taken to upgrade.
Přípravy pro Upgrade probíhaly již v roce 2008. Vyžádaly si
investice do nového HW, na kterém jsme provedli první testovací
Upgrade, který nám ukázal potřebnou délku odstávky. Dalším
nutným krokem bylo archivování starých dat z našeho SAPu. Pro
přípravu vlastního Upgrade jsme vybudovali testovací prostředí,
kde na nové verzi nejdříve externí poradci odstranili největší potíže
a potom následovalo náročné testování.
Během 21 hodin odstávky se nám povedlo upgradovat SAP
z verze 4.6C na nejnovější verzi SAP ECC6.0 bez jakýchkoliv
provozních dopadů.
Celý tým se dokázal vypořádat s náročným úkolem v plánovaném
termínu. Je to nesporný úspěch, za který bych chtěl poděkovat
všem spolupracovníkům i externím poradcům, kteří se na
něm podíleli. H O P I t e d y n y n í b ě ž í n a n e j m o d e r n ě j š í m
i n f o r mačním systému.
Dalším podobně náročným projektem bude migrace slovenského
účetnictví z SKK do EUR, která proběhne v květnu.
Preparations for the upgrade were already underway in 2008.
Investment was required in new HW on which we carried out the
first tests of the upgrade, which showed us the necessary length
of stoppages. Another necessary step was the archiving of old data
from our SAP. In order to prepare the upgrade we created a test
environment in which external consultants first removed the
biggest difficulties from the new version, after which came
demanding trials.
During a 21-hour stoppage we managed to upgrade SAP from
version 4.6C to the very latest version SAP ECC6.0 without any
impact on operations.
The entire team mastered a demanding task within the planned
deadline. It is an unqualified success for which I would like to thank
all colleagues and external consultants who participated. HOPI is
now running on the most up-to-date information system.
The next similarly demanding project will be the migration of the
Slovak accounts from SKK to EUR, which will be undertaken in May.
11
(Autor/By: Jaroslav Voráček)
HOPI CZ - Přestavba H1 Jažlovice
V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo rozhodnuto o přestavbě objektu H1
v Jažlovicích, z něhož se v minulém období kromě procesů pro Makro
řešila distribuce mražených a chlazených výrobků a zeleniny. Impulsem
pro změny bylo rovněž dokončení mrazírenského komplexu – bloku H4,
tedy přestěhování provozu mrazírny z H1 do nových prostor.
Vlastní přestavba zahrnuje vytvoření tříkomorové chladírny:
1. komora – plocha 1950 m2, regulovatelná teplota 0 až 4°C
2. komora – plocha 1550 m2, regulovatelná teplota 2 až 4°C
3. komora – plocha 2320 m2, regulovatelná teplota 4 až 8°C
Novým uspořádáním chladírny nabízíme partnerům vyšší prvek kvality
a dále nové řešení přinese energetickou úsporu 1,5 mil. kWh.
Nové rozdělení rovněž umožnilo koncentrovat veškeré cross-dockové
procesy do prostoru CDC skladu s plochou 4200 m2.
Poslední změnou je etapové zaregálování centrálního skladu s cílovou
kapacitou 5400 palet.
HOPI CZ - Mrazírna H4 Jažlovice
Dne 15. 1. tohoto roku předalo vedení společnosti manažerovi
Ing. Jiřímu Filipovi a jeho týmu nový objekt H4.
Zastavěná plocha: 7 200 m2
Počet palet:
15 000
Náklad:
200 mil. Kč
Vzhledem k tomu, že je nová mrazírna vybavena systémovými vozíky,
které zajišťují veškeré skladové operace, vzniká zde nutnost přesného
řízení pohybu palet – příjem, zaskladňování a následná kompletace
zakázek. V současné době se personál přizpůsobuje novým
podmínkám činnosti. V průběhu dubna bude nainstalován radioshuttlový systém.
HOPI SK – Madunice
Vedení společnosti rozhodlo o provedení revitalizace administrativní
budovy v Madunicích tak, aby důstojně reprezentovala společnost
HOPI jako správně-administrativní centrum.
HOPI CZ - Prostějov - plány do budoucna ...
To, že je Prostějov druhým nejvýznamnějším distribučním centrem pro
zásobování České a části Slovenské republiky, dokazují neustálé
požadavky na zvýšení skladovacích kapacit.
V současné době je zboží skladováno ve vlastním skladu o ploše
20 000 m2 a dále ve skladech Feico, Atlas a původním skladu HOPI.
Vzhledem k obrovské náročnosti řízení zásob skladů, jakož
i kompletace zakázek, se znovu vrací k projednání stavba nového
vysokokapacitního skladu.
Kapacita nového skladu:
suchý sklad:
chlazený sklad:
Náklad stavby:
40 000 palet
11 000 palet
téměř 500 mil. Kč
Okamžitým, nicméně částečným řešením je posílení kapacity stávajícího centrálního skladu o 2 000 palet. Nový prostor vznikl přepažením
mrazírny s propojením na centrální sklad.
V budoucnu bude toto řešení umožňovat nastavení dvouteplotního
režimu ve stávající mrazírně.
12
Investiční
výstavba
HOPI CZ - Reconstruction of Building H1 Jažlovice
Investment
construction
In the 1st quarter of this year it was decided to go ahead with the project for the
reonstruction of the Building H1 in Jažlovice which was in the previous periods
used for sorting goods for Makro and as a basis for distribution of frozen and cold
products and vegetables. The main impulse for the reconstruction was the
completion of the cold store complex (Building H4) which allowed to move the
cold store operations from the Building H1 into the newly completed building.
The reconstruction project proposes construction of a three-chamber
refrigeration plant:
Chamber 1 – area: 1 950 m2; temperature adjustable from 0 – 40°C
Chamber 2 – area: 1 550 m2; temperature adjustable from 2 – 40°C
Chamber 3 – area: 2 320 m2; temperature adjustable from 4 – 80°C
With the new arrangement of the refrigeration plant we will be able to
provide higher quality services to our partners. In addition, the reconstruction will help to reduce energy consumption by 1.5 million kWh.
The partitioning also made it possible to concentrate all the cross-docking
processes in the CDC store with the area of 4 200 m2.
The last change involves gradual construction of shelving space in the
central store with the projected capacity up to 5 400 pallets.
HOPI CZ - Cold Store Building H4 Jažlovice
On 15. 1. this year the company management presented to the
manager Ing. Jiří Filip and his team the new building H4.
Built-up area:
7 200 m2
Number of pallets: 15 000
Cost:
CZK 200 million
Due to the fact that the new cold store is equipped with system trolleys
that are used to carry out all storing operations, there is a need for
a precise management of the movement of pallets – delivery, storing,
subsequent completion of orders. The personnel is currently adjusting
to the new working conditions. A new radio shuttle system will be
installed in April.
HOPI SK – Madunice
The company management has decided to go ahead with the project to
revitalise the administration building in Madunice. The aim of the project
is to create a prestigious administration centre for HOPI company.
HOPI CZ - Prostějov - future plans ...
HOPI Prostějov - budoucí expanze
The fact that Prostějov is the second largest distribution centre supplying
the Czech Republic and parts of the Slovak Republic may be confirmed
by the continuing demands to increase storage capacities.
At present the goods are stored in our own store with the area of 20 000
square metres and also in the Feico and Atlas stores and in the original
HOPI store.
Due to the huge demands on the management of stock in the stores and
also on the completion of orders, the construction of a new high-capacity
store comes again under discussion.
Capacity of the new store:
Dry store:
40 000 pallets
Cool store:
11 000 pallets
Construction costs: nearly CZK 500 million
The immediate, if only partial, solution is to increase capacity
of the existing central store by 2 000 pallets. The additional space was
created by partitioning the cold store and providing connection to the
central store.
This solution will allow the introduction of a two-temperature regime in
the existing cold store in the future.
13
TEAM BUILDING
managementu HOPI / of the HOPI Management
V pátek 17. 4. 2009 se ve Stanovicích uskutečnil team building
managementu HOPI. Manažeři absolvovali exkurzi do závodu
HOLLANDIA a.s. v Krásném Údolí, kde byli seznámeni s výrobou jogurtů
a chodem provozu závodu. Potom následovala prohlídka zemědělského
závodu AGRO a.s. v Otročíně - živočišné výroby: kravína, teletníku, dojírny.
Velmi zajímavá byla prohlídka stanice na zpracování biomasy.
Po exkurzích následoval příjemný večer, strávený v překrásném prostředí
Selského statku ve Stanovicích.
14
On Friday 17. 4. 2009 HOPI held a team building management
exercise in Stanovice. Managers went on an excursion to the
HOLLANDIA a.s. plant in Krásné Údolí where they became acquainted with
how the yoghurt is made and the general operational running of the plant.
Following on from this, there was a tour of the agricultural plant AGRO a.s.
in Otročín – animal products: cow-hide, calf shed, milking houses.
The tour to see how organic meat is processed was particularly interesting.
After a day of excursions we spent a pleasant evening in the beautiful
surroundings of the rustic farm-house in Stanovice.
(Autor/By: Réka Madacsay)
I N F O
H O P I
M a ďa r s k o
DC Gyál
Z rozhodnutí vrcholového managementu byl v prosinci roku 2008
zahájen v DC Gyál projekt reorganizace, jehož cílem je zvýšení efektivity a zároveň snížení nákladů.
Tento krok byl nutný z toho důvodu, že maďarská centrála HOPI
obsluhuje stále více partnerů. V provozu skladů s různými teplotními
režimy je každý prostor členěn samostatně jako samostatná jednotka
a působí tak izolovaně pro okamžité požadavky partnerů.
Cílem projektu je sjednocení struktury, čímž vzroste účinnost celé
distribuce a současně se výkony stanou měřitelnými a vypočitatelnými,
což musí jednoznačně vést ke snížení nákladů.
Vedoucím projektu a zároveň vedoucím DC Gyál je Sándor Szabadi.
Pan Szabadi je původní profesí potravinářský technolog. Dříve pracoval
u společnosti Unilever na úseku logistiky, poté byl 7 let ředitelem
a jednatelem společnosti Tibbet & Britten a v následujících letech
pracoval jako odborný poradce. Jako zajímavost o jeho osobě uvádíme,
že se ve svém volném čase zabývá homeopatickými léčebnými postupy.
Réka Madacsay: Domnívám se, že nikdo v HOPI potřebnost projektu
nepopírá. Mnozí jsou však toho názoru, že vytvoření nové struktury ze
čtyř samostatně fungujících jednotek (projekt mraženého zboží,
chlazeného zboží, centrální sklad a cross dock sklady) bude způsobovat
více problémů, než si představovali. A to znamená skutečnou výzvu
i pro Vás.
Sándor Szabadi: Skutečně, vytvoření společné linie pro tak velký
a složitý projekt je velikou výzvou pro každého odborníka. Nebyla to
pouze otázka odhodlání, to by bylo málo. Je potřeba znát odborná
hlediska a ta uplatnit podle místních podmínek. Mnohé je závislé i na
tom, do jaké míry je možná implementace soudobých technologií,
v první řadě informační technologie, ale patří sem i odpovídající
skladová technologie, jako např. technika tvorby komisek, uspořádání
zboží ve skladě, stroje, regály, atd. Důležitá je také ochota našich
partnerů ke spolupráci, neboť každý má své specifické požadavky,
které není jednoduché přenést do standardní formy.
Réka Madacsay: Dne 9. prosince 2008 byl projekt představen nejprve
na úrovni vedení společnosti, potom na úrovni provozu. Od té doby
uplynuly 3 měsíce a reorganizace plynule pokračuje. Je dodržován
časový harmonogram?
Sándor Szabadi: Protože jsem řídil již více podobných projektů, ze
zkušenosti vím, že se zaváděný projekt nikdy nevyvíjel přesně podle
očekávání. Občas se vyskytnou nějaké nepředvídatelné překážky.
Člověk by také rád viděl výsledky dříve, než jak to změny umožňují.
Nesmí se zapomínat ani na to, že kromě prováděných změn v procesu
je nutné plnit i denní úkoly. Beru-li v úvahu všechna tato hlediska, pak
mohu říci, že jsem s vývojem projektu spokojen. Změny jsou již patrné
a to se projevuje i ve výsledcích.
Jedním z nejdůležitějších témat reorganizace je plánování pracovních
zdrojů. V uplynulých dnech jsme začali aplikovat tento model v praxi,
což učiní celý proces daleko transparentnější. Hospodaření s lidskými
zdroji přinese své výsledky v úsporách mzdových nákladů.
Plánování pracovních zdrojů samo o sobě však celý problém neřeší.
Požadovaný účinek má jenom v tom případě, když je denním
požadavkem definováno, kolik je v daný den nebo pro danou směnu
nutno vykonat práce, jaké a kolik lidských zdrojů k tomu potřebujeme.
Tato data analyzujeme na úrovni denní, týdenní a měsíční a rozhodujeme o tom, jak a co dělat v následujícím období.
Je velice důležité, aby plánování souhlasilo i s realitou v praxi. V první
den, kdy jsme započali s plánováním, jsme dokázali stanovit, že pokud
se bude pracovat podle takových a takových norem, bude koncem
směny skluz 87 palet, s ohledem na chystané množství, normy a počet
pracovníků. Skutečný výsledek byl 74 palet, což je podle mne na první
pokus velice dobrý výsledek. Cílem je, aby byly tyto plánovací údaje co
nejpřesnější. Za milník tedy považuji to, aby bylo na tyto údaje
spolehnutí. K tomu je samozřejmě potřebných mnoho statistických
údajů, více a přesnějších kontrol, i ze strany našich partnerů, což si však
v budoucnu tento model automaticky vynutí.
K tomuto tématu se váže odměňování pracovníků podle výkonů.
V současné době probíhá testování základního modelu. K modelu bylo
nutné vytvořit celou agendu: nastavení norem, systém vyúčtování,
evidence, celkovou administraci. Důležité je, aby vyhodnocování bylo
spolehlivé a korektní. Za milník v této otázce považuji to, že se podaří
systém normování vytvořit takovým způsobem, aby z něho vycházely
spolehlivé výsledky, protože na základě těchto údajů jsou naši pracovníci odměňováni. Pokud je systém funkční, jsme z něj schopni získat
velice mnoho užitečných informací k plánování a i k analýze nákladů.
Dalším důležitým bodem je reorganizace skladových operací, jejich
přeplánování. Uspořádání skladových operací tvoří v současné době
překážku k účinné organizaci práce, bohužel i při plnění denních úkolů.
Bohužel, v souvislosti s implementací procesu plánování pracovních
zdrojů máme na tento proces méně času.
Réka Madacsay: V čem spatřujete skutečné potíže realizace?
Respektive, zda nejsou potíže vytvářené uměle?
Sándor Szabadi: S uměle vytvořenými potížemi jsem se nesetkal.
Zjišťuji, že pracovníci, kteří se zavádění nového systému účastní,
spolupracují maximálně a s nadšením pro věc.
Potíže vidím spíše v tom, že je nutné zabývat se mnohými věcmi
z minulosti, což vyžaduje mnoho energie a času a ubírá prostor pro to,
abychom se mohli zabývat vytvořením procesů pro budoucnost. K tomu
by dle mého názoru bylo zapotřebí více lidských zdrojů, alespoň na
přechodnou dobu, neboť mnozí, hlavně na úseku administrativy, jsou
mimořádně přetíženi a tak není možné očekávat přílišné nadšení.
Pokud mohu něco označit za uměle vytvořenou překážku, pak by to byla
neuvěřitelně složitá administrativa, kterou bohužel informatika vůbec
nepodporuje. Přitom je to jedna z oblastí, od které by mohl člověk na
počátku XXI. století právem očekávat plnou podporu. O administrativě
mohu říci ve zkratce tolik, že je jí mimořádně mnoho, je složitá a nese s
sebou množství zdrojů vzniku chyb. Chtěl bych říci, že pokud by bylo
možné v této věci provést změny, mělo by to účinek porovnatelný
s účinky výše uvedených projektů, jak z hlediska úspory nákladů, tak
z hlediska lepší obsluhy klientů.
Réka Madacsay: Při prvním jednání k uvedení projektu jste řekl, že
podle Vašich zkušeností bude reorganizace prožívat různá období
v myslích kolegů: oduševnělé, skeptické, pak období důvěry a přijímání
nového. Ve kterém období se podle Vašeho názoru v současnosti
nacházíme? Je přijatá představa, kterou reprezentujete Vy následně po
schválení představiteli majitelů?
Réka Madacsay: Jaké jsou milníky reorganizace?
Sándor Szabadi: Organizační změny byly implementovány velice rychle,
rychleji než kdekoliv jinde a fungují velice dobře. Za velký úspěch
považuji, když se z rutinní práce, ke které již není vyvíjena žádná iniciativa, stane proces s novou organizací práce. Manažeři musí vedle svých
původních úkolů plnit i úkoly nové a současně zapracovat ty pracovníky,
kteří tyto úkoly v budoucnu plně převezmou. To vyžaduje od každého
práci navíc, což je občas důvodem pro určité napětí.
Sándor Szabadi: V současnosti jsme ve fázi, která následuje po
oduševnění (i když tuto fázi se snažím udržovat trvale), zároveň bych
však neřekl, že již nastalo období skeptické. Musíme si uvědomit, že
racionalizaci skladových procesů nedokážeme pro nedostatek místa
realizovat v potřebném tempu. To u kolegů vyvolává trochu hořkost, ale
nevidím to tak, že by byla skeptická nálada v tom smyslu, aby nevěřili,
že se to jednoho dne zrealizuje. Zavázal jsem se, že budu stát za svým
slovem a dodržím, co jsem slíbil.
15
R é k a M a d a c s a y : Proces reorganizace může trvat i několik let.
Jaká je délka stanovené lhůty pro realizaci, jak a v čem bude pak
možné měřit úspěšnost projektu?
S á n d o r S z a b a d i : Lhůta pro realizaci není příliš dlouhá. Je
stanovena do poloviny května. Tato lhůta bude pravděpodobně
dostačovat k předání know-how. Jak jsem již řekl, změny přinášejí výsledek jen tehdy, pokud se stávají zavedenou rutinou
a i naše každodenní práce probíhá podle těch samých principů,
jejichž základy jsme v současnosti položili. Pokud se dávají do
pořádku záležitosti zpětně za měsíce nebo týdny, není možné
počítat s nějakými významnými výsledky. Já bych považoval
za skutečný úspěch to, kdyby pracovníci skladu po uplynutí
několika měsíců konstatovali, že znatelně pokleslo napětí, chodí
rádi do práce, protože jejich úkolem není řešení nepřeberného
množství problémů, ale pouze to, aby přesně vykonali denní
úkoly, a aby měli prostor přemýšlet o tom, co by bylo ještě
možné zlepšit.
R é k a M a d a c s a y : Pro management HOPI má projekt prioritu.
Dostává se mu veškeré odborné podpory, které je zapotřebí?
S á n d o r S z a b a d i : Ano. Pracuji zde velice rád, protože vidím, že
management chápe a podporuje představy, které bych chtěl realizovat, i když se doposud nevyskytl žádný mimořádný nárok ve
spojitosti se samotným projektem. Domnívám se ale, že například ve spojitosti s operací BBXD by stálo za úvahu zrychlení
sběru dat pomocí čárového kódu nebo nákup automatické váhy,
což by v současné situaci velice napomohlo a je to nevyhnutelné
řešení pro zvýšení současného obratu.
R é k a M a d a c s a y : Jste osobnost velice klidná, orientovaná na
úspěšnost. Co vám dává jistotu v úspěšnost projektu?
S á n d o r S z a b a d i : 28 let pracuji na projektech, malých i velkých,
řídil jsem již i podobné reorganizace, tedy z praxe vím, že projekt
je realizovatelný. Kdyby mě zavolali do slévárny ocele, je možné,
že bych nebyl tak
sebevědomý...
R é k a M a d a c s a y : Pane
Szabadi, k realizaci
Vašich představ Vám
přejeme
mnoho
úspěchů a děkujeme
Vám za rozhovor!
Obchodní
odvětví
CoPack
Dne 1. 11. 2008 byl
vedoucím
nového
obchodního odvětví
CoPack stanoven pan
Szabolcs Szende.
Je mu 34 let, svobodný, narozen ve
znamení kozoroha.
Szabolcs Szende
R é k a M a d a c s a y : Dříve
jste pracoval u Tibbet & Britten, pak u Geodisu jako vedoucí
provozu CoPack. Jaké konkrétní úkoly jste tam plnil? Jaké
konkrétní zkušenosti z předchozího zaměstnání dokážete ve
společnosti HOPI zužitkovat?
16
S z a b o l c s S z e n d e : U společnosti Tibbet & Britten jsem strávil dva
roky, svou kariéru jsem zahájil v obchodním oddělení mraženého
zboží pro Unilever jako asistent vedoucího operací. Za tuto dobu
jsem poznal skladové procesy, denní činnost z hlediska operační
činnosti. To mi později hodně pomohlo v tom, co mohu jako
vedoucí CoPack požadovat a co očekávat od provozu skladu ve
vztahu k přípravě zboží a jeho ošetřování.
Po dvou letech jsem se zúčastnil interního výběrového řízení na
pozici vedoucího CoPack a zvítězil jsem. Převzal jsem vedení již
fungujícího procesu, zabývajícího se balením výrobků pro
Unilever (suché, chlazené a mražené). Vedle toho jsme však
vykonávali i služby pro Stollwerck (dnes Bonbonetti),
GlaxoSmithKlein, Findus a příležitostně pro Kraft Foods
a Bonduelle.
V té době se rozběhl systém controllingu, kterého jsem se za
stranu projektu aktivně účastnil a tím jsem získával zkušenosti
v otázkách vztahujících se k finančním a účetním operacím.
Odkr yli jsme nedostatky ve vlastní činnosti a činnosti
subdodavatelů. Na základě těchto zjištění jsme započali optimalizaci v oblasti nabídnutých cen. V zájmu úspěšného
působení v budoucím období byla u těchto procesů nutná
zásadní reorganizace.
Od roku 2006 jsem pracoval pro skupinu Geodis, kde jsem byl
požádán o vybudování obchodní skupiny CoPack. Bylo to vzrušující období, neboť nebylo zapotřebí přebudovávat nebo rozšiřovat
již existující odvětví, ale vybudovat jej úplně od začátku.
Realizovali jsme balení pro Unilever, z existujících obchodních
partnerů pak pro Bricostore, Sanyo a dále několik menších partnerů, pro něž jsme vykonávali rovněž služby štítkování. Později
bylo rovněž od základů vybudováno oddělení CoPack pro
společnost Nestle, to však již na jiné provozovně.
R é k a M a d a c s a y : Jaké jsou Vaše nejdůležitější profesní cíle a jak
jich hodláte dosáhnout?
Szabolcs
Szende:
Prvním
krokem bylo získání celého
objemu balení pro společnost
Unilever, což se nám podařilo.
V prvních šesti měsících po
zahájení bylo cílem vytvořit procesy, reorganizovat je a upevnit,
neboť obrat několikanásobně
narostl a to si jinou organizaci
práce a provozu vyžaduje.
Kolegové již naštěstí měli v této
činnosti profesionální praxi,
tudíž nebyly nutné perso-nální
změny, pouze bylo třeba personálně provoz posílit. Vzhledem k
jejich mnohaletým zkušenostem jsme tak dokázali ze dne na
den nabrat rytmus a zvýšený
obrat zvládnout bez jakýchkoliv potíží.
Prvořadým cílem prvních
šesti měsíců je získávání
nových obchodních partnerů.
Je nám samozřejmě jasné,
že v současné době, v době hospodářské krize, to není
jednoduchý úkol.
Vedle toho je samozřejmě nutné dále zlepšovat současné
procesy a dále snižovat náklady.
R é k a M a d a c s a y : Jak se cítíte po prvních čtyřech měsících?
Jaké jsou naše silné stránky, k jakému vývoji došlo v oblasti balení?
S z a b o l c s S z e n d e : Spolupráce s kolegy na svěřeném úkolu mě
těší. Prací na tomto projektu si utvářím obraz o celkové
činnosti firmy. Největší sílu vidím v odborných znalostech
spolupracovníků. Každý z nich je na něco specializován a na
tomto základě se dá stavět. Na odborné znalosti chceme klást
v následujících měsících
velký důraz.
I N F O
Magyarország
Gyáli DC
Réka Madacsay:
O procesu CoPack ve
společnosti HOPI hovoříme od zahájení
činnosti skladu Unilever.
Již dříve jsme k tomuto
projektu vykonávali vázanou službu, např.
štítkovaní pro Kimberly
Clark ve středisku Gyál.
Dle Vašeho popisu se
t yto činnosti sloučily.
Je k této činnosti vázaná logistická činnost
v rámci státních hranic?
Jaké jsou plány na
získání dalších partnerů?
Szabolcs Szende:
Od počátku roku jsem
převzal koordinaci balení
jak suchého, tak i mraženého zboží pro všechny klienty rovněž
ve středisku Gyál. Dokážeme podstatně zvýšit efektivitu tak, že
koordinujeme týdenní požadavky mezi dvěma našimi středisky
a na základě toho provádíme plánování kapacit.
R é k a M a d a c s a y : Jak hodnotíte na základě čtyřměsíčních
zkušeností stav a činnost pracovního týmu pro CoPack?
S z a b o l c s S z e n d e : V první řadě jsme přijali ještě jednoho
zkušeného vedoucího provozu, protože jejich odborné znalosti
a organizační schopnosti jsou jedním ze základních pilířů
naší efektivnosti.
Abychom předcházeli reklamacím a případným pozdějším
navíc-pracím, stanovili jsme kontrolora jakosti, který bude
chyby odhalovat. Část kmenových zaměstnanců byla převedena
pod agentury práce, čímž došlo ke značnému snížení nákladů.
Zavedli jsme systém norem a na něm založené odměňování.
Zatím se snažíme vyhnout vícesměnnému pracovnímu režimu
z důvodu příplatku za směnnost. Místo toho necháme jako
subdodavatele pracovat dvě společnosti, zaměstnávající
občany se sníženou pracovní schopností. Výkony jsou
vyúčtovávány za kusy.
Je to řešení s větším ziskem, neboť vzhledem ke státní dotaci
poskytují tyto firmy služby za nižší sazby. Z části toto řešení
rovněž zajišťuje naši schopnost plnit prudce se měnící
klientské požadavky v krátkých dodacích lhůtách. Dále má
každý ze subdodavatelů k dispozici speciální balící stroj nebo
klasifikaci (např. HACCP), což znamená přednost i při získávání
nových klientů.
R é k a M a d a c s a y : Szabolcsovi Szendemu děkujeme za odpovědi.
Přejeme Vám dlouhodobou spolupráci a mnoho úspěchů
u HOPI Hungária Kft!
H O P I
Sándor Szabadi
A tulajdonosi kör jóváhagyásával, a magyar ügyvezetés
2008 decemberében gyáli
központjában egy hatékonyságnövelő és egyben költségcsökkentő átszervezési
projektet indított el. Ennek
szükségszerűségét mindannyian éreztük: a magyar HOPI
központ működése során
egyre több partnert szolgál
ki, különböző hőfokú raktárrészei beindulásakor minden
terület önálló egységként,
egymástól elszigetelten került
kialakításra a mindenkori
Partner igényeinek egfelelően.
A projekt célja egyfajta
egységesítése a struktúráknak,
mellyel a teljes disztribúció hatékonysága megnövekedik, ezzel
párhuzamosan mérhetővé és kiszámíthatóvá válnak a teljesítmények,
ami egyértelműen költségcsökkentéshez kell, hogy vezessen.
A projekt vezetője és egyben a gyáli DC megbízott vezetője
Szabadi Sándor.
Szabadi úr eredeti szakmáját tekintve élelmiszertechnológus,
korábban az Unilevernél dolgozott logisztika területeken, ezután
7 évig a Tibbet & Britten ügyvezető igazgatója volt, majd az utóbbi
években tanácsadóként tevékenykedik, és nem mellesleg
homeopátis gyógyítással foglalkozik a szabad idejében.
Réka Madacsay: Azt gondolom, a projekt szükségszerűségét nem
vitatta senki a HOPInál. Viszont többen vélekedtek úgy, hogy a négy
önállóan működő egységből (értsd: fagyasztott operáció, hűtött
operáció, központi raktár, cross dock-raktár) az új struktúra
kialakítása több nehézséget okoz, mint gondolnák és ez valódi
kihívást jelenthet még az Ön számára is.
Sándor Szabadi: Nyilvánvalóan egy ilyen nagy és bonyolult operáció
egységes mederbe rendezése komoly kihívás minden szakember
számára, és nem akarom azt mondani, hogy csak elhatározás
kérdése lenne. Nem elég a szándék, vannak bizonyos szakmai kritériumok, amiket ismerni kell, és a helyi körülményeknek megfelelően
kell adaptálni. Nagyon sok múlik azon is, hogy korszerű technológiákat milyen mértékben van lehetőség implementálni. Ez alatt
elsősorban az információs technológia értem, de ide tartozik
a megfelelő raktár technológia is, mint pl. a komissiózási technikák,
a raktári elrendezés kialakítása, gépek, állványok, stb. Nem utolsó
sorban az ügyfeleink együttműködési készsége, hiszen mindannyian
számos sajátos igényt támasztanak, amit nem könnyű standard
formákba rendezni.
17
Réka Madacsay: 2008. december 9-én először vezetői, majd raktári
szinten került ismertetésre a projekt. Azóta eltelt 3 hónap, az
átszervezés folyamatosan halad. Olyan ritmusban, ahogy az tervezett?
Sándor Szabadi: Mivel több hasonló projektet vezényeltem már, azt
mondhatom, hogy sohasem a várakozásnak megfelelően alakulnak
a dolgok, mert szinte képtelenség előre pontosan felmérni azokat az
akadályokat, amikbe nap, mint nap beleütközik az ember, továbbá
mindenki hamarabb szeretne eredményeket látni, mint ahogy a változtatások azt lehetővé teszik. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy
amellett, hogy átalakítjuk az egész operációt, a napi feladatokat is el
kell látni. Ezzel együtt is azt mondhatom, hogy elégedett vagyok azzal,
ahogy a projekt halad. Sok mindenben máris érezhető változások
vannak, és ezek már az eredményekben is kimutathatók.
Réka Madacsay: Mik azok a mérföldkövek, melyek az átszervezés
alapját képezik az Ön fejében?
Sándor Szabadi: A szervezeti változtatások – amik egyébként sokkal
gyorsabban kerültek implementálásra mint azt bárhol eddig tapasztaltam – nagyon jól működnek. Mérföldkőnek azt tekintem ebben
a kérdésben, ha már rutinszerűen és többletmunka befektetése nélkül
működik az új szervezet. Jelenleg a kollégáknak az új feladatuk mellett
a régiekkel is foglalkozniuk kell, be kell tanítani azokat a kollégákat,
akik ezeket a feladatokat a jövőben teljesen átveszik majd. Ez ma még
mindenkitől többletmunkát igényel, és ez okoz némi feszültséget.
Az egyik legfontosabb témában – az erőforrás tervezésben – éppen
a napokban kezdtük el a napi gyakorlatban is alkalmazni azt a modellt, ami reményeim szerint sokkal kiszámíthatóbbá, és biztonságosabbá teszi majd az operációt, nem beszélve arról, hogy
a létszámgazdálkodásban is jelentős eredményeket várunk tőle. Ez
szintén olyan dolog, aminek a bevezetése önmagában még nem oldja
meg a problémát. Csak akkor működhet jó hatásfokkal, ha rutinná,
mindennapi igénnyé válik az, hogy pontosan kiszámoljuk, mennyi
munkát kell elvégezni egy adott napon, vagy műszakban, ahhoz mennyi és milyen erőforrás kell, és ezeket az adatokat napi heti, havi
szinten elemezzük, és hozzunk döntéseket arra nézve, hogy
a következő időszakban mit és hogyan tegyünk. Nagyon fontos,
hogy a kollégák meg is tapasztalják, hogy amit a számítások mutatnak
az a gyakorlatban is helytálló. A legelső napon, amikor elkezdtük
a tervezést, azt tudtuk mondani a műszakvezetőnek, hogy ha ilyen és
ilyen normával dolgoznak, akkor a műszak végén 87 raklap csúszása
lesz – figyelembe véve a kiszedési mennyiségeket, normákat és létszámokat. Ez a valóságban 74 raklap volt, ami szerintem – különösen
első próbálkozásra – nagyon jó eredmény. A cél az, hogy ezek
a tervezési adatok minél pontosabbak legyenek, tehát mérföldkőnek
azt tekinteném, ha mindenki biztonsággal hagyatkozhatna ezekre az
adatokra. Ehhez persze sok statisztikai adat, több és pontosabb
előrejelzésre van szükség a partnereink részéről is, de ezt a modell
automatikusan kikényszeríti idővel.
Bár az előző témához szorosan kapcsolódik, mégis külön kezeljük
a teljesítmény alapú bérezés bevezetését. Az alapjait ennek a modellnek is elkészítettük, és a napokban kerül valós adatokkal tesztelésre.
Ki kellett alakítani a normákat, az elszámolások módszerét,
a nyilvántartásokat, az egész adminisztrációt. Most a rendszer
tesztelése van soron, mert nagyon fontos, hogy az elszámolások megbízhatóak és korrektek legyenek. Mérföldkőnek ebben a kérdésben
azt tekintem, ha sikerül a normarendszert úgy kialakítanunk, hogy az
ne adjon félrevezető adatokat, hiszen ezek alapján számoljuk el a dolgozóink idejét vagy legalább egy részét. Ha a rendszer megbízhatóan
működik, akkor viszont nagyon sok hasznos információt nyerünk
belőle a tervezéshez, és költségelemzéshez is.
Végül, de nem utolsó sorban említeném a raktári folyamatok újragondolását, áttervezését. Ez jelenleg nagyon sok tekintetben akadályozza
a hatékony munkavégzést, de sajnos a napi feladatok és a fenti
projektek mellett szinte erre jut a legkevesebb idő.
18
Réka Madacsay: Miben látja megvalósításuk valódi nehézségeit?
Illetve vannak-e kreált (mesterségesen előállított) nehézségek?
Sándor Szabadi: Mesterségesen előállított nehézségekkel én nem
találkoztam. Azt tapasztalom, hogy akik részt vesznek a munkában
azok közül mindenki érti, hogy mit szeretnénk, és maximális
együttműködést, sőt lelkesedést tapasztalok.
A nehézségeket inkább abban látom, hogy nagyon sok múltbeli témával is kell foglakoznunk, ami rengeteg időt és energiát igényel, és
elveszi az időt attól, hogy a jövőbeni folyamatok kialakításával tudjunk
foglalkozni. Erre véleményem szerint több erőforrás kellene, legalább
az átmeneti időszakban, mert sokan – különösen az adminisztráció
területén – rendkívül túlterheltek, és így nem lehet túl nagy
lelkesedést elvárni. Az jutott most eszembe – amit egyébként is megjegyeztem volna – hogy ha valamit „mesterségesen előállított
nehézségnek” kellene neveznem, akkor az az adminisztráció
hihetetlen bonyolultsága lenne, amit az informatika sajnos egyáltalán
nem támogat – jóllehet ez az egyik olyan terület, amit a XXI. század
elején, már joggal elvárhat az ember bármilyen iparágban dolgozzon
is. Az adminisztrációról röviden azt tudom mondani, hogy: rendkívül
sok, bonyolult, és hibalehetőségek tömkelegét hordozza magában.
Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ha ezen lehetne változtatni,
akkor az felérne az előzőekben említett projektek hatásaival, mind
költségtakarékosság, mind jobb ügyfélkiszolgálás tekintetében.
Réka Madacsay: Az első projektmegbeszélésen Ön elmondta, hogy
tapasztalata szerint az átszervezés különböző időszakokat él majd
meg a kollégák lelkében: a lelkes, a szkeptikus, majd a bizakodó-elfogadott korszakot. Ön szerint hol tartunk most? Elfogadott az
elképzelés, amit a HOPI tulajdonosi körének jóváhagyását követően
Ön képvisel?
Sándor Szabadi: Jelenleg a lelkesedés utáni fázisban vagyunk, – bár
igyekszem ezt folyamatosan fönntartani –, de azt nem mondanám,
hogy a szkeptikus fázis ideje jött el. Tudomásul kell vennünk, hogy pl.
a raktári folyamatok racionalizálását helyhiány miatt nem tudjuk
a kellő ütemben megcsinálni. Ez inkább elkeseríti egy kicsit a kollégákat, de azt nem látom, hogy szkeptikusak lennének abban az
értelemben, hogy már nem is bíznak benne, hogy ez meg fog történni.
Erre én garanciát vállaltam, és be is fogom tartani.
Réka Madacsay: Egy átszervezési folyamat több évig is elhúzódhat. Ön
mennyi türelmi időt kapott a megvalósításhoz és miben és mikor
mérhető majd a projekt sikeressége?
Sándor Szabadi: Hát nem sokat. Május közepéig szól a megbízásom.
Ennyi idő nyilván csak a know-how átadására elegendő. Amint már
említettem az eredményeket akkor hozzák a változtatások, ha rutinszerűvé válnak és a mindennapokban is azok szerint az elvek szerint
dolgozunk, amiket most lefektetünk. Ha hetek vagy hónapok alatt visszarendeződnek a dolgok, akkor nem sok eredményre lehet számítani. Én azt tekinteném igazi sikernek, ha a raktárban dolgozó kollégák
azt mondanák néhány hónap múlva, hogy érzékelhetően csökkent
a feszültség, szívesen jönnek be dolgozni, mert nem végeláthatatlan
problémahalmazok kibogozása a napi feladatuk, hanem vagy az, hogy
precízen végrehajtsák az aznapi feladatokat vagy az, hogy akiknek az
a dolga, le tudjanak ülni nyugodtan 3 órát, és azon gondolkodjanak, hogy
hogyan lehetne még tovább finomítani a dolgokon.
Réka Madacsay: A HOPI menedzsmentje részéről ez a projekt kiemelt
prioritású. Megkap minden szakmai segítséget, ami kívántatik?
Sándor Szabadi: Igen. Nagyon szívesen dolgozom itt, mert látom, hogy
a menedzsment érti és támogatja azokat az elképzeléseket, amiket
szeretnék megvalósítani, Bár egyelőre különösebb igény sem merült
fel magával a projekttel kapcsolatban, de azt hiszem pl. a BBXD
operációval kapcsolatban érdemes lenne megfontolni a vonalkódos
adatgyűjtés szorgalmazását, vagy egy automata mérleg beszerzését,
ami nagyon sokat segítene a jelenlegi helyzeten is és azt mondhatom,
hogy szinte elengedhetetlen a forgalom biztonságos növeléséhez.
Réka Madacsay: Szabadi úr, sok sikert kívánunk elképzelései megvalósításához és köszönjük a beszélgetést!
volumenhez. A korábbi kapcsolatokat felhasználva több éves gya
korlattal rendelkező dolgozókat hoztunk, akik már az első naptól
felvették a ritmust és így az egyik napról a másikra megnövekedett
forgalmat zökkenőmentesen tudtuk lekezelni.
A következő 6 hónap elsődleges célja az üzletág további fejlesztése új
ügyfelek megnyerésével. Ez részben a raktári tenderek csomagolási
részének kidolgozását jelenti, részben pedig a (még) nem a HOPI
üzleti partnerei közé tartozó cégek csomagolási tevékenységének
elnyerése. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a mostani időszakban, a gazdasági válság idején, ez még nehezebb feladat, de talán
a promóciós csomagolásra pont most van még nagyobb szükség, hogy
a cégek eladásai ne essenek vissza.
Természetesen emellett tovább kell finomítani az eddigi folyamatokat
és további költségmegtakarításokat realizálni.
CoPack üzletág
Réka Madacsay: Hogy érzi magát az első 4 hónap után? Mik
az erősségeink és mik a fejlesztendő pontjaink a csomagolás terén?
Réka Madacsay: Ön nyugodt és sikerorientált személyiség. Mitől biztos a sikerben?
Sándor Szabadi: 28 éve dolgozom operációkban, csináltam már kicsiben is, nagyban is, és hasonló átszervezéseket is vezényeltem már,
tehát tapasztalatból tudom, hogy meg lehet csinálni. Ha vasöntődébe
hívnának, lehet, hogy nem lennék ennyire magabiztos…
Bemutatjuk a 2008. 11. 1-én kinevezett új CoPAck üzletág vezetőnket,
Szende Szabolcsot.
Szende úr 34 éves, nőtlen, horoszkópjegye a bak.
Réka Madacsay: Korábban a Tibbet & Brittennél, majd a Geodisnál
dolgozott, csomagolási üzemeltetési vezetőként. Milyen konkrét
feladatai voltak ott, amelyeknek tapasztalatait tudja a HOPInál
kamatoztatni?
Szabolcs Szende: A Tibbett & Brittennél pályakezdőként két évet töltöttem az Unilever operáció fagyasztott üzletágában, mint operációvezető asszisztens. Ez időszak alatt megismertem a raktári folyamatokat, a napi működést operációs szemszögből. Ez később sokat
segített abban, hogy mit kérhetek és várhatok el csomagolási
vezetőként a raktártól, az áru lekészítésére és kezelésére
vonatkozóan.
Két év után egy belső pályázaton „megnyertem” a csomagolási vezetői
pozíciót. Egy már működő operáció vezetését vettem át, ahol elsősorban az Unilever részére folyt a csomagolás (száraz, hűtött, fagyasztott), de mellettük a Stollwerck (ma Bonbonetti), a GlaxoSmithKlein,
a Findus, és eseti jelleggel a Kraft Foods, a Bonduelle és néhány
kisebb partner részére is szolgáltattunk.
Abban az időben indult a controlling rendszer kialakítása, melyben
operációs részről aktívan részt vettem, ezáltal tapasztalatot szerezve
az ide vonatkozó pénzügyi/számviteli kérdésekben. Ekkor feltártuk a
problémákat saját hatékonyságban, illetve az alvállalkozóknál is, majd
pedig a kiajánlott árak területén kezdtünk optimalizáltunk. E folyamatok eredményeként gyökeres átszervezésre volt szükség a későbbi
hatékonyabb működés érdekében.
2006-tól csatlakoztam a Geodis csapatához, ahol felkértek, hogy hozzam létre a csomagolási üzletágat. Ez egy izgalmas időszak volt, mivel
nem átalakítani vagy hozzátenni kellett egy már meglévő üzletághoz,
hanem teljesen az elejétől felépíteni. Először szintén az Unilever
számára indult a csomagolás, majd a meglévő raktári ügyfelek közül
a Bricostore, Sanyo és néhány kisebb ügyfél számára nyújtottunk
címkézési szolgáltatást. Ezután a Nestle számára indult a csomagolás
egy másik telephelyen, szintén az alapoktól felépítve.
Réka Madacsay: Cégünknél mik a legfőbb céljai és hogyan kívánja
ezeket elérni?
Szabolcs Szende: Az első lépés a teljes Unilever csomagolásának
megszerzése volt, ami szerencsésen sikerült is.
Az indulás utáni első 6 hónap célja a folyamatok kialakítása,
átszervezése, megszilárdítása, hiszen többszörösére növekedett a forgalom, és ez másfajta szervezést, működést igényel. Szerencsére
a kollégák korábban is professzionálisan végezték ezt
a tevékenységet, így erre alapozva nagy változtatásokat nem kellett
tenni, inkább az erőforrásokat kellett hozzáigazítani a megnövekedett
Szabolcs Szende: Azt gondolom, hogy szerencsésnek érezhetem
magam mind a kollégák, mind a feladat terén. Annak pedig külön
örülök, hogy a saját üzletágamon túl a vállalat egészének
működéséről is képet kapok.
Elsősorban a munkatársaim szakértelmében és hozzáállásában látom
a legfőbb erősségünket, lehet és érdemes is rájuk építeni. Ugyanakkor
mindenkinek megvan a speciális tudása, senki sem univerzális.
A következő hónapokban ennek fejlesztésére szeretnék
hangsúlyt fektetni.
Réka Madacsay: Csomagolási üzletágról a HOPInál az Unilever raktár
beindulásával beszélünk, holott már korábban is végeztünk ehhez
kapcsolódó, elsősorban címkézési tevékenységet a Kimberly Clark
részére Gyálon. Az Ön kinevezésével feltételezem, összefogásra kerül
minden, ehhez a profilhoz kapcsolódó logisztikai tevékenység az
országhatáron belül? Tervezett új partner megnyerése?
Szabolcs Szende: Az év eleje óta fokozatosan átvettem a gyáli csomagolás koordinálását is, mind a száraz, mind a fagyasztott termékek
terén az összes ügyfélnél. Jelentős hatékonyság-növekedést tudtunk
azáltal elérni, hogy összehangoljuk az adott heti igényeket a két
telephely között és ez alapján tervezzük a kapacitást.
Réka Madacsay: 4 hónap tapasztalata alapján, mit gondol: a CoPack
tevékenyégre milyen szakmai stáb felállítása indokolt, hol tartunk
ebben most? (Saját állomány, kiszervezett tevékenységek)
Szabolcs Szende: Első körben felvettünk még egy tapasztalt
műszakvezetőt, mivel az ő szakértelmük és szervezőkészségük
a hatékonyság egyik alappillére.
Kineveztünk egy minőségellenőrt megelőzve a reklamációkat, illetve
a későbbi többletmunkákat a hibázások utáni visszabontások miatt.
A saját dolgozói állományt átadtuk az egyik bércég kötelékébe, ezzel
jelentős költséget megtakarítva.
Bevezettük a normarendszert és az ezen alapuló teljesítménybérezést.
Egyelőre próbáljuk elkerülni a több műszakos munkarendet
a műszakpótlék miatt, helyette két, megváltozott munkaképességű
embereket foglalkoztató külső alvállalkozóval dolgozunk,
darabáras elszámolásban.
Ez részben jövedelmezőbb megoldás, mivel ezek a cégek az állami
dotáció miatt alacsony árakon dolgoznak, részben pedig biztosítja,
hogy a hirtelen változó ügyféli igényeknek is rövid határidővel meg
tudjunk felelni. Továbbá mindegyik alvállalkozó rendelkezik valamilyen
speciális csomagológéppel, vagy minősítéssel (pl. HACCP), ami előnyt
jelent az új ügyfelek megszerzésénél is.
Réka Madacsay: Szende Szabolcsnak köszönjük a válaszokat!
Hosszútávú együttműködést és sok sikert kívánunk neki a HOPI
Hungária Kft-nél!
19
INZERCE
NOVÝ DESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK HOPI
NEW DESIGN OF WEB PAGES
http://www.hopi.cz
www.hopi.sk • www.hopi.hu • www.hopilogistics.com • www.hopilogistics.eu
HOPI SQUASH CUP 2009
V sobotu 4. dubna 2009 se uskutečnil již tradiční 3. ročník squashového
turnaje HOPI SQUASH CUP 2009. Atmosféra v SB centru Praha Chodov, kde
se turnaj konal, byla napjatá do posledních míčků. Úroveň hráčů oproti minulému
ročníku výrazně stoupla, zejména reprezentantů HOPI SK. Gratulujeme!
On Saturday 4 th April 2009 we held a squash tournament, HOPI SQUASH
CUP 2009 for the third year running now so already an event embedded in
tradition! The atmosphere at the SB centrum Praha Chodov where the tournament
was held, remained tense right up to the last minute. Compared to last year, the level
of skill demonstrated by the players had significantly improved especially in the case
of HOPI representatives from Slovakia. Well done!
21
(Autor/By: Martina Papová, Ing. Miroslava Sokolová)
INFO HOPI
S l ove n s ko / S l ova k i a
1. Revitalizácia administratívnej budovy HOPI
SK Madunice.
1. The revitalisation of HOPI SK office building
in Madunice
I napriek citeľnej finančnej kríze sa v marci 2009 začali
rekonštrukčné práce na administratívnej budove v Maduniciach. Zmeny prispejú k zlepšeniu podmienok práce
a skvalitneniu pracovného prostredia. Za finančnej účasti HOPI
CZ sa rekonštruujú podlahy, interiér budovy. Za uvedené
HOPI SK ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tomto
projekte ako finančne, tak i odvedenou prácou.
Despite the ef fects of the current financial crisis, the
reconstruction works on the office building in Madunice were
started in March 2009. The alterations will help to improve
working conditions and provide a better quality working
environment. The reconstruction of floors and refurbishment
of interior spaces are carried out with a financial support from
HOPI CZ. On behalf of the HOPI SK we would like to thank all
who took part in this project, either by providing financial
support or putting the work in.
2. Zavedenie benefitu výučby anglického jazyka pre
menežment HOPI SK.
Od 31. 3. 2009 začala v HOPI SK Madunice výučba anglického
jazyka pre pracovníkov vedenia spoločnosti. Výučba bude
zameraná na rozvoj jazykových schopností, komunikáciu
s obchodnými par tnermi, orientácia bude smerovaná na
potreby pracoviska – logistiku.
2. Introducing the benefit of English lessons for the
members of HOPI SK management
The English lessons for the members of the company management will start in HOPI SK in Madunice from 31 March 2009.
The teaching will concentrate on developing language skills,
communication with business partners and will be oriented
towards the needs of the workplace – the logistics.
3. Plánované zavedenie poistenia zamestnancov
proti škode na majetku spoločnosti HOPI.
S cieľom zvýšenia kvalit y práce zamestnancov sa od
15. 5. 2009 zavádza poistenie zamestnancov, pričom výška
poistenia je stanovená na sumu, ktorou je možné pokryť náklady spojené s možnými prevádzkovými havarijnými stavmi.
Dané opatrenie pomôže zamestnancom vykr yť prípadnú
finančnú stratu, ktorej by boli vystavení a naopak spoločnosť
HOPI ponúka zamestnancovi možnosť preplatenia prípadnej
škody na majetku zamestnanca z poistenia zamestnávateľa.
Rekonštrukčné práce na administratívnej budove v Maduniciach
Office building in Madunice - Reconstruction work
22
3. Plan for introducing the insurance of employees
against damages to HOPI's property
With the aim of improving the quality of work of the employees,
the insurance of employees will be introduced from 15 May
2009. The insurance will be for a sum that would allow to
cover the costs of any possible emergency situations. It will
help the employees to cover any financial loss that they would
be required to bear while HOPI will offer the employees an
opportunity to be compensated for any possible damages to
the employee's property from the employer's insurance.
Madunice
Noví pracovníci HOPI SK / New HOPI SK workers
Senec
Róbert Tuhársky
Nastúpil dňa 1. 11. 2008 do funkcie zmenový majster suchého a mrazeného skladu
do Senca, kde môže patrične využiť
skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní.
Appointed on 1. 12. 2008 to the position of
Shift Leader in Dry and Cold Store in Senec
where he is able to make use of his extensive experience from previous employment.
Michal Januška
Nastúpil dňa 1. 12. 2008 do funkcie zmenový majster suchého a mrazeného
skladu do Senca, jeho prednosťou sú aj
cenné skúsenosti zo zahraničia.
Appointed on 1. 11. 2008 to the position
of Shift Leader in Dry and Cold Store in
Senec. His main advantage is having extensive experience from working abroad.
Madunice
Rady našich spolupracovníkov rozšírili / We have been joined by the following new co-workers
PhDr. Milan Horník
Nastúpil 13. 1. 2009, po náročnom trojkolovom výberovom konaní a zaškolení
v HOPI CZ pôsobí na pozícii junior manager.
Appointed on 13. 1. 2009 following a rigorous three-round selection process;
after further training in HOPI CZ he was
appointed to the position of Junior
Manager.
Zuzana Poláčiková
Nastúpila 1. 3. 2009 na pozíciu zmenový
majster mrazeného skladu na základe
výberového konania a skúseností z predchádzajúcej práce.
Appointed on 1. 3. 2009 to the position of Shift
Leader in Cold Store in Senec on the basis of
the selection process and due to her extensive
experience from previous employment.
Oto Magnus
Nastúpil dňa 1. 12. 2008 do funkcie
zmenový majster. Na základe predchádzajúcich pracovných skúseností bol
preradený na pozíciu interný školiteľ.
Appointed on 1. 12. 2008 to the position
of Shift Leader. Because of previous
work experience he was later appointed
to the position of Internal Instructor.
Otázky zamestnancov / Questions from employees
(Autor/By: Ing. Miroslava Sokolová)
Zruší sa autobusová doprava na trase Senec - Madunice?
Podobne ako v HOPI ČR je doprava pre spoločnosť nemalá nákladová
položka. Napriek tomu je snaha, aby opatrenia znižovania nákladov v HOPI
v dobe pretrvávajúcej finančnej krízy nespôsobovali problémy zamestnancom a z toho dôvodu nebol autobus zrušený. Zavedenie cestovných lístkov
bolo opatrením „menšieho zla“.
Môžu využívaťž dotované ubytovanie v Veľkých Kostoľanoch aj zamestnanci
zo Senca?
Áno, dotované ubytovanie je pre všetkých zamestnancov, ktorí oň majú
záujem, podmienkou je však nahlásenie požiadavky na personálne oddelenie, alebo asistentke vedenia spoločnosti a uzavretie zmluvy o ubytovaní.
Pokiaľ zamestnanec nemá uzavretú zmluvu o ubytovaní a ubytuje sa bez
nahlásenia, nemôže očakávať príspevok na ubytovanie.
Madunice
Is the bus transport on the Senec–Madunice route going to be
discontinued?
As in HOPI CZ the transport represents a significant part of the company's
costs. In spite of that, the company made the effort that cost-cutting measures at the time of continuing economic crisis would not cause problems
to company's employees and for this reason the bus transport was not
discontinued. Introducing the fare tickets was the choice of the lesser evil.
Can employees from Senee use subsidised accommodation in Veľke
Kostoľany?
Yes. Subsidised accommodation is available all employees who are interested in using it. However, it is required to lodge an application with the
Personnel Department or the company’s Deputy Manager and sign
a contract for accommodation. Any employee, who starts using subsidised
accommodation without signing the contract for accommodation, cannot
expect to receive contribution towards accommodation.
Časť Seneckého teamu / Part of the teams in Senec
23
Dotazy zaměstnanců
Questions from employees
(Autor/By: Ing. Ladislav Kožíšek)
JAKÝ BYL DŮVOD KE ZPOPLATNĚNÍ OSOBNÍ PŘEPRAVY?
Společnost HOPI je jedním z mála zaměstnavatelů zabezpečujících dopravu
zaměstnanců z tak vzdálených míst jako jsou Louny a Vlašim. Tato doprava
představuje pro společnost nemalou nákladovou položku.
V době celosvětové krize bylo nutné přistoupit k řadě opatření, s cílem snížit
náklady a zabezpečit zaměstnanost.
Vedení společnosti mělo dvě možnosti: buď zrušit dopravu ze vzdálených
míst a nahradit dojíždějící zaměstnance uchazeči, kteří se hlásí na personálním oddělení o zaměstnaní (v současné době je jich opravdu dostatek),
a nebo zachovat přepravu zaměstnanců a zavést spoluúčast přepravovaných zaměstnanců.
Protože si vážíme zkušených kvalitních dojíždějících zaměstnanců, kteří
společnosti pomohli v dobách, kdy byl na trhu práce uchazečů nedostatek,
byla zvolena varianta druhá.
BUDE SPOLEČNOST HOPI ZAMĚSTNÁVAT V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
BRIGÁDNÍKY VE SKLADOVÝCH PROCESECH?
V minulosti byla tato možnost využívána, bylo to v době, kdy byl na trhu
práce nedostatek pracovních sil. V posledním období již byl počet brigádníků omezován. Pro letošní rok vedení společnosti neuvažuje o využití
brigádníků v rámci HOPI ČR a HOPI SK.
Výjimky schvaluje v odůvodněných případech ředitel sekce provoz.
JAK BUDE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ ŘEŠENO UBYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
HOPI?
Rušení dotovaného ubytování není na pořadu dne. Není však vyloučeno, že
v následujícím období dojde k uzavření smlouvy s jinou ubytovnou a část
zaměstnanců bude využívat ubytovnu v bývalých objektech dopravy. Cílem
bude zúžit počet ubytoven.
WHAT WAS THE REASON FOR INTRODUCING CHARGES FOR
PERSONAL TRANSPORT?
HOPI Company is one of the few employers providing transport for
employees from distant places such as Louny and Vlašim. This transport
represents a significant part of the company's costs. In the time of global
economic crisis it was essential to take a number of measures with the aim
of reducing the costs and keeping the level of employment.
The company management had two options; either to discontinue providing
the transport from distant places and replace commuting employees with
job seekers applying to the personnel section for work (there's now a large
number of these applicants) or to continue providing the transport for
employees and introduce the contribution towards the transportation of the
employees. Because we value our experienced commuting employees who
helped the company at the times when there was a shortage of job seekers
on the labour market, it was decided to take the second option.
WILL HOPI EMPLOY SEASONAL WORKERS TO WORK IN STORES DURING
THE SUMMER HOLIDAY PERIOD?
This was the option which was taken normally in the past when there was
a shortage of people looking for work on the labour market. In recent
periods the number of seasonal workers was reduced. This year the
company management is not considering to use seasonal workers, either in
HOPI CZ or in HOPI SK. In justifiable cases the exceptions may be approved
by the Operations Section Manager.
HOW IS THE PROBLEM OF ACCOMMODATING HOPI'S EMPLOYEES GOING
TO BE RESOLVED IN THE FOLLOWING PERIOD?
To stop providing subsidised accommodation is not on the agenda.
However, it is quite likely that in the following period a contract will be
signed with another accommodation facility and some of the employees will
use accommodation facility in the buildings of the former transport
division. The aim is to reduce the number of accommodation facilities.
Akce:
STOP KRÁDEÍM
TEN, KDO UPOZORNÍ NA KRÁDE,
Felhívás:
STOP A LOPÁSOKNAK
Az a dolgozó, aki felhívja a figyelmet egy esetleges lopásra,
ZÍSKÁ ODMÌNU 1.000,− EUR nebo 30.000,− Kè.
1000,− Euro (kb. 300.000,− Ft) jutalomban részesül.
Nedejme šanci nepodstivcùm v našich øadách!
Ne adjunk esélyt a tisztességteleneknek cégünknél!
Za poukázání na krádee vyplatila
Ebben az évben az ilyen figyelemfelhívások alapján a HOPI
spoleènost HOPI letos ji 185.000,− Kè.
cég már 185.000,− CZK (kb. 1.850.000,− Ft) fizetett ki.
Dìkujeme všem poctivým a všímavým zamìstnancùm.
Köszönet minden tisztességes és figyelmes dolgozónknak.
Přísloví / proverbs
• Znalost příčin je skutečná věda. / The knowledge of causes is a real science.
• Mají-li vzniknout hodnoty, musí nuly co nejdál dozadu. / To create values, the noughts must be as far back as possible.
• Když stojíte před tvrdou nevyhnutelností, je mnohem moudřejší sklonit svou hlavu než do ní narazit. / When facing a hard inevitability,
it is much wiser to bend your head rather than hit it.
24
Jubilea / Jubilees
11/2008 - 3/2009
Životní jubileum
Life jubilee
Jméno
Name
Datum jubilea
Date of jubilee
Doba zaměstnání
Length of employment
ILOSVAJ Stanislawa
JEMELKA Jan
PONÍŽIL Karel
GRUNDOVÁ Irena
KLETEČKA Ladislav
KUBALÍKOVÁ Marie
ŠÍREK František
VOHNICKÁ Dagmar
VAJDA Ján
KOMIŽ Josef
GLOUZAR Václav
KOŽÍŠEK Ladislav Ing.
STRNADOVÁ Miluše
CHRPA Josef
NUSEK Luboš
FRANC František
PAVLÍK Jaroslav
ZAJÍČEK Radim
ŠTREJL Jan
CHÝLA Petr
BLÁHA Bronislav
VOSÁTKOVÁ Blanka
YAKOBI Oleg
VÍTKOVÁ Milena
POHLODKA Jan
PAŘÍZKOVÁ Radana
VERNER Jan
ŘÍHA Marcel
VESELÝ Petr
HRABALOVÁ Eva
KUBÁT Zdeněk
MAŠATA Roman
ŠILLER Jiří
LASOVSKÝ Martin
FIALKA Petr
VACHTL Tomáš
DUFEK Jaroslav
KRIVČÍK Miroslav Mgr.
VYŠATA Radek
FOJTÍK Miloš
VOBNÁŠILOVÁ Petra
01. 01. 2009
20. 01. 2009
28. 03. 2009
19. 11. 2008
23. 11. 2008
25. 11. 2008
11. 12. 2008
13. 02. 2009
25. 02. 2009
18. 03. 2009
23. 03. 2009
25. 03. 2009
26. 03. 2009
08. 11. 2008
11. 11. 2008
20. 11. 2008
09. 12. 2008
24. 12. 2008
25. 12. 2008
06. 01. 2009
27. 01. 2009
30. 01. 2009
12. 02. 2009
13. 02. 2009
18. 02. 2009
24. 02. 2009
15. 03. 2009
28. 11. 2008
28. 11. 2008
08. 12. 2008
21. 12. 2008
26. 12. 2008
09. 01. 2009
27. 02. 2009
08. 03. 2009
22. 03. 2009
23. 03. 2009
30. 03. 2009
31. 03. 2009
16. 01. 2009
20. 01. 2009
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
20
JELÍNKOVÁ Zdeňka
KRAVČIŠINOVÁ Jitka
BARNOVÁ Irena
PROCHÁZKA Roman
HYKA Petr
VOLNÝ Jan Ing.
PIŠKANIN David Ing.
FRAIS Zdeněk
PROCHÁZKA Milan
PONÍŽIL Karel
ŽÁK Karel
KAŠPAROVÁ Ivana
MIKUŠOVÁ Jana
VICENOVÁ Dana
SOBOTKOVÁ Ivana
MUCHA Milan
KAPLAN Milan
OKAPAL Michal
LICHTENBERG Zdeněk
DOBŠOVIČ Jiří
RAJCHERTOVÁ Renata
KLOBOUČNÍK Vincent
KREJČÍK Oto
COUFAL Zbyněk
01. 01. 2009
19. 01. 2009
01. 02. 2009
24. 03. 2009
02. 11. 2008
11. 01. 2009
01. 02. 2009
15. 03. 2009
03. 11. 2008
10. 11. 2008
03. 11. 2008
01. 12. 2008
01. 12. 2008
02. 01. 2009
02. 01. 2009
06. 01. 2009
12. 01. 2009
01. 03. 2009
02. 03. 2009
04. 03. 2009
08. 03. 2009
08. 03. 2009
18. 03. 2009
29. 03. 2009
15
15
15
15
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Personální změny / Staff changes
Petra Smejkalová
Od 1. 5. 2009 manažer chlazených procesů.
As of 1. 5. 2009 Manager of Cooling Processes.
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
years
(Autor/By: Ing. Ladislav Kožíšek)
Nové tváře ve firmě HOPI / New faces
Ing. Jiří Louša
Nastoupil 3. 11. 2008 na pozici směnového mistra pracoviště
subkontrakting P&G ve Strančicích.
V současné době je pověřen vedením provozu Co-Pack. Má dostatečné
pracovní zkušenosti ve vedoucích pozicích a praxi ve výrobě. Všechny své
zkušenosti zúročuje a pro společnost HOPI je přínosem.
Appointed on 3. 11. 2008 to the position of Shift Leader in P&G
Subcontracting Section in Strančice. Recently he has been appointed as
a manager of Co-Pack Operations. He has extensive experience working
in the leading positions and in production process. He is able to make
a good use of his work experience and is a valuable addition to the
HOPI team.
Vladan Vršecký
Na základě rozhodnutí vedení společnosti byla dne 1. 1. 2009 zřízena
nová pozice ENERGETIK HOPI. Po náročném standardním tříkolovém
výběrovém řízení byla dne 5. 1. 2009 tato nová pozice obsazena člověkem
s požadovanou praxí v uvedeném oboru. Jmenovaný se velice dobře zapracovává a v dnešní době, kdy je potřeba hledat rezervy v úsporách, plní
velice dobře úkoly, které jsou mu kladeny, a to i přes to, že ve firmě působí
krátkou dobu.
According to the company's decision a new position of HOPI Power
Engineer was created on 1. 1. 2009. Following a rigorous three-round
selection process this position is now occupied by a person with a
required practical qualifications and experience. He is making a very good
progress and, in the time when it is required to look for further cost cutting
options, carries out his tasks very successfully even though he has been
working in the company for only a short time.
Petr Krejčí
Od 4. 5. 2009 manažer logistických procesů HOPI SK.
As of 4. 5. 2009 Logistics Manager HOPI SK.
Michal Karpač
Od 1. 5. 2009 manažer projektu EMCO a BS.
As of 1. 5. 2009 Project Manager for EMCO and BS.
Petr Novák
Dne 11. 5. 2009 nastoupil na pozici logistického manažera
pan Petr Novák.
As of 11. 5. 2009 Logistics Manager HOPI.
Ing. Jan Švejnoha
Od 1. 5. 2009 manažer paletového hospodářství HOPI.
As of 1. 5. 2009 Manage the HOPI palette range.
HOTLINE e−mail pro oblast personalistiky pro kmenové zamìstnance HOPI CZ a HOPI SK (dotazy, návrhy, stínosti, pøipomínky) !!!!
Datum jubilea
Date of jubilee
Děkujeme / Thanks
Gratulujeme / Congratulation
Jméno
Name
[email protected]
Pracovní jubilea / Working jubilees
Žii v o t n í j u b i l e a / L i f e j u b i l e e s
25
HOLLANDIA
H C E n e r g i i K a r l o v y Va r y
V YC H Y TA L A E X T R A L I G OV Ý T I T U L
Lukáš Mensator
HC Energie Karlovy Vary
Hollandia
dlouhodobě podporuje
všechny věkové kategorie
karlovarského hokejového týmu
HC Energie Karlovy Vary.
Nejen hráči A týmu
dostávají před každým
utkáním od Hollandie
jogurty a jogurtové drinky.
Návštěva střelce zlatého gólu na olympiádě
v Naganu Petra Svobody.
(zleva: Jan Volný, Petr Svoboda, David Piškanin)
www.hollandia.cz
www.hollandiaclub.cz
Společnosti Hollandia a HOPI podporují HC Energii Karlovy Vary
Křížovka / Crossword
Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyluštěnou
tajenku z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď
byla „Pikování pomocí hlasu“. V ý h e r c e m s e s t a l p a n
Jaroslav Navrátil z mrazírny v Prostějově. Gratulujeme!!!
V současné době je trend prosazování co nejvyššího podílu
výroby energie z obnovitelných zdrojů. I společnost HOPI
uvažuje o využití jednoho z nich. Nová tajenka obsahuje
odpověď na otázku „O jaký zdroj se jedná?“
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 30. 6. 2009 na adresu:
HOPI s. r. o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Případně můžete využívat interní poštu nebo, pokud jste
z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem „HOPÍK“ na
recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte e-mailovou
adresu: [email protected] Ve zprávě uvádějte vždy jméno,
příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste vždy
k zastižení.
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Our thanks to all who send us the solution to
Crossword in the last issue of Hopik magazine. The
right answer was "Pikování pomocí hlasu". The winner is
Mr Jaroslav Navrátil from Prostějov Cold Store.
Congratulations!!
The present trend is calling for the highest possible proportion of energy production to come from renewable
sources. HOPI company is also considering to make use of
one such energy source. The solution to our new
Crossword is the answer to the question "Which energy
source it is?"
Send your answer to this riddle by 30. 6. 2009 to the address:
HOPI s. r. o., Zděbradská 74 – Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, phrase "HOPÍK".
Alternatively, you may use the internal post or, if you are working in Jažlovice Plant, leave the envelope marked "Hopik" in
the reception room in Building H2.
If you can, you may email your answer to [email protected] In
your message please give your name, surname and telephone
number or address where you could be contacted.
The drawn winner will win a reward
of CZK 1000.
Napište nám!
Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu jakoukoli připomínku,
dotaz či tip, o němž byste si v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat,
abyste tento zaslali na e-mailovou adresu [email protected] Budeme jen rádi!
Only current HOPI employees may enter the competition.
Přísloví / proverbs
• Za své zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu. / In our life we have to pay for all the experience. If we are lucky, we'll get a discount.
• Nebuďte natolik měkký, aby vás mohli snadno ohýbat. Ani tak tvrdý, aby vás mohli zlomit. / Don't be too soft so you could be easily bent nor be too hard so you could be broken.
• Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme. / It's not true that we have not got enough time, the truth is that we waste a lot of it.
• Ten, kdo stojí na vrcholu, jistě tam nespadl z nebe. / Who stands on the summit certainly didn't get there by falling from the sky.
• Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední. / Inconsistency is the only thing in which people are consistent.
• Hloupý je ten, kdo se ze svých chyb nepoučí. / Those who don't learn from their mistakes remain stupid.
HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 323 614 111, [email protected], www.hopi.cz, www.hopi.sk, www.hopi.hu
27
Historie loga HOPI / History of HOPI logo
1992
1993
1999
1999
2008
2009
Don’t worry, be HOPI
Historie dopravy HOPI
www.hopi.cz
•
www.hopilogistics.com
History of HOPI cars
•
www.hopilogistics.eu

Podobné dokumenty

Hopik ke stažení

Hopik ke stažení investments for the completion of the packaging warehouse in Jažlovice, everything for more than 100 millions CZK, and to increase the number of new customers by more than 20 %. We have managed not...

Více

Hopik ke stažení

Hopik ke stažení jednoznačně využívají k tomu, aby na úkor druhých splnily své krátkodobé cíle, a to naprosto nestandardním jednáním a různými jinými praktikami a my na to musíme být připraveni a umět to zvládnout....

Více

Hopik ke stažení - HOPI HOLDING a.s.

Hopik ke stažení - HOPI HOLDING a.s. slightly higher than planned. But life has taught us that every rapid expansion also brings with it antitheses and our company’s weaknesses, be they in the human resources area, technology or softw...

Více

HOPÍK 20 - HOPI HOLDING a.s.

HOPÍK 20 - HOPI HOLDING a.s. S úctou Váš / Yours Sincerely Tisztelettel / Z wyrazami szacunku František Piškanin HOPI 2014 Listopad | November | Noiembrie

Více