C14099 Dodatek ke smlouvě

Transkript

C14099 Dodatek ke smlouvě
r,.*+
ovropsl#
sociAlnl
tsnd v CFI
MtNtsrE€srvo Sxolsrvr.
MLAOEZE
a r€LOvvCrrovy
{__i
oFt|Ir*
tFrhe..|-t*
rNvrsT|cr DO R0et'oJr rsn[*vAruf
Dsdrrek {. t ks Kupttii sML$Uv*
Z*fiecnf pra di*g*ostikn
*z*vfrn6 dne 2$. I. ltll{
I"
.Smluyni
l'
strary
$tFedni cdbsrn{ Ikala, Irridek-Mfutek
pfiep$vhevr{ orgrxiame
Se
l.isksveckri 20g9. ?lg CI | Fr5:d*k-Misrck
HNDr..f irkou fjiripco"r". ,e"ri-piyr:'i'Lru**r;rra
sidlem;
zs$rsupena;
**o.r-";spajeni;
uctur
Lrsro
{ddle jen
2.
[--n*Lrnka
org6*n
a.s.
tS?_4?Sl.g3$:5?/01*0
",objednatct'.)
Olehsd*i firma
UNIVIR, spol. * r.*,
$e *idlem:
za*taupene: ljl5-ill,l-J*:i_Xi
00s2es0t
iiC,
lrnrcv
F:tJffff::,
lllko."_r,spojeni:
$et$:
Lrsto
35g0104?10/?slt)
rspsd*a v ahchcdnim re.|sttiku vsdendm
o i**;rr*rrn ssud$ v t{radci Kr*ro'rd
Os*b* opr*vndnr{ jednat ve vt*ech ,of,*i*fry*f,
a realiza*e:
Roman l{nhcl
rel.: 605 ilSC2S
e-ma
{dAle
i
I
: ronran.roh*lf;&Enirsr.ce
jen,dodavatel..}
lt.
ptudm$t d*dar*u
[f,'fff
urnslnit
el€*ku
lv' PcvlNNosTl PRsl]Ava:icilto A KupuJirirrel. por.c. prodrivajici
r.
je
v{*m subjekt*.*
?p.ti*tli*fnr k v$honu konrroty pmjektu" e jeheii pros$edh* jc d*d*vtr
hrtzena' prov€st k$ntrolu eo*uet
**uit*;i.i.1-t.d**niar ,rtarly. u ,u pn dobu darxnr pr*vnirni
piedpisy fn r;e-licn ucharrl{vdsf
{a*kcn c^ i*lirqqr'su.. o *ceiniciui. * xr,nu c. 2J5f?ffi4
sb.. * deni
e pfidand hod*cty.l
V* vfec* of{srnich kxleh ristAvri s*rlouya v plalnosti,
l enro dodsrrl nablvri platnosri dnem 6. 0. :S 4.
1
Y*Frfdk*-Mittku dne tS. t0.?0t4
1
1
V Turnovd dne t6. tS.
l0l4
sr"gummffii*oq
.,i*rnasaq pfuharouli trgaBz*E
,qlcrhA 109, rJ8 0r Flicdrl+thar
:dabjednatele
RNDr. Ji{l*a Filipcov6
ffi";