TÝMOVÉ ROLE © Ska nagi Týmové role Každý člen má v týmu

Komentáře

Transkript

TÝMOVÉ ROLE © Ska nagi Týmové role Každý člen má v týmu
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
Týmové role
Každý člen má v týmu určitou roli. Zde uvádíme jednu z možných klasifikací
(tuto klasifikaci uvádíme proto, že je poměrně populární mezi několika různými
organizacemi pro pobyt v přírodě; původně vychází z knihy "Team roles at
work", Belbin, M., Belbin, R.M., Butterworth-Heinemann, 1996.):
Předseda (Vedoucí) - klidný, dominantní, stabilní
Koordinuje tým, vede ho k spolupráci a k dosažení cílů. V diskuzi nedominuje,
jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v
sociální rovině.
Navrhovatel (Režisér) -- činorodý, impulzivní, dominantní
Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě.
Inovátor (Chrlič) -- inteligentní, individualistický
Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou
představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální
náhledy, žádné detaily.
Upozorňovatel (Rejpal) -- racionální, stabilní, skeptický
Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a
varuje před chybami. Není příliš nadšený.
Organizátor (Tahoun) -- svědomitý, disciplinovaný
Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních
úloh a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné
struktury.
Objevovatel (Shánil) -- společenský, čilí, přátelský
Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku.
Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor.
Podporovatel (Hasič) -- citlivý, mírný
Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problémů ostatních,
podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu.
Dokončovatel (Dotahovač) -- tichý, pečlivý, úzkostlivý
Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailů vše kontroluje.
Dává pozor, aby se na nic nezapomnělo.
Každý člen týmu většinou zaujímá rolí několik. Je dobré, když si je každý
vědom svých rolí, i když většinou není potřeba je explicitně určovat. Každá role
by měla být alespoň částečně pokryta. Dobrý instruktor je flexibilní a
přizpůsobuje své chování a svou roli dle aktuálního týmu.
Pro skupinové role existuje několik konceptualizací (Belbin, Bales, Berne, .).
Zde uvádíme jejich syntézu dle dělení na kognitivní (mentální), afektivní
(sociální) a behaviorální (akční):
Mentální (symbol - hlava)
o Specialista
o Inovátor, Iniciátor (Plant)
o Analytik, specialista (Evaluator)
Akční (symbol - ruce)
o Formovač, Krtik (Shaper)
o Realizátor (Implementer)
www.skauting.cz/prespatnik
strana 1 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
o Dotahovač (Finisher)
Sociální (symbol - srdce)
o Koordinátor
o Harmonizátor (team worker)
o Hledač zdrojů (Resource investigator)
Někdy bývají uváděny další role, které ale nejsou zcela "týmové" - protože
vnitřní motiv jejich nositele není skupinový, ale individuální:
Nosič vody (hledá komu by pomohl)
Travič studní (vytváří "zlou náladu", podporuje intriky)
www.skauting.cz/prespatnik
strana 2 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
Týmové role
Honza Hrkal
Realizační tým bude stát před úkolem vymyslet a zrealizovat akci na základě
stanovených cílů. Jak ale sestavit realizační tým?
Na základě svého výzkumu na Administrative Staff College v Henley určil R.M.
Belbin osm rolí, které musí být v týmu obsazeny, aby fungoval efektivně. Tyto
role nemusí být naplněny stejnou měrou a nejsou všechny potřebné po celou
dobu činnosti, ale jestliže některá chybí, tým nebude pracovat tak efektivně,
jak by mohl. To neznamená, že v každém týmu musí být osm lidí. Členové
týmu mohou zastávat víc než jednu roli. Belbin také zjistil, že většina lidí
preferuje dvě role v týmu. Jednu více a jednu méně. Tento dotazník poskytuje
orientační míru této preference. Preference neznamená nutně schopnost. Další
důležitý poznatek z tohoto výzkumu je, že všechny role jsou stejně hodnotné.
Šéfové týmů nemusí tedy brát na sebe určitou roli, ale spíš musí zajistit, aby
všechny role byly dobře obsazeny správnými lidmi.
RI (shánil)
Vlastnosti: Stabilní dominantní extravert
RI je pravděpodobně nejoblíbenějším členem týmu. Je uvolněný, družný a
společenský, o všechno se zajímá. Reaguje pozitivně a s nadšením, ale má
sklon svůj zájem opět rychle ztrácet. RI se pohybuje často mimo skupinu a
přináší informace, nápady a kontakty zvenčí. Snadno se spřátelí a má spoustu
kontaktů. Na svém pracovišti je zřídka, a když, tak nejspíš telefonuje. Je to
obchodník, diplomat, styčný důstojník, vždy zkoumající nové možnosti v
širokém okolí. Jeho schopnost přinášet nápady a stimulovat inovaci svojí
aktivitou vede lidi k tomu, že ho mylně považují za člověka plného nápadů, on
ale nedisponuje výraznější originalitou, která je typická pro PL. Je spíš schopen
rychle rozpoznat význam nových nápadů. Nemá-li povzbuzení od ostatních,
například v individuální práci, RI snadno ztrácí zájem, nudí se a je nevýkonný.
V týmu je výborný improvizátor, je-li pod tlakem, je velice aktivní, ale vysadí,
když tlak povolí. Může se stát, že nesplní úkoly, které na sebe vzal v
krátkodobém návalu nadšení. Jeho široký záběr a množství vnějších zájmů ho
může vést, stejně jako PL k tomu, že stráví mnoho času podružnostmi, které
ho zajímají. Význam jeho role spočívá v tom, že zabraňuje stagnaci a
zcepenění týmu a udržuje tým v kontaktu s realitou.
SH (režisér)
Vlastnosti: anxiózní dominantní extravert
SH je plný nervní energie, je otevřený, emocionální, impulsivní a netrpělivý,
někdy protivný a snadno podrážděný. Je soupeřivý a vítá příležitost ke
konfrontaci. Často se naštve, ale nechová dlouho zášť. Je nejpodezřívavější z
týmu, snadno se urazí a mívá pocit, že se ostatní proti němu spikli. Jeho
posláním je dát týmovému úsilí nějaký tvar. Dává týmu víc ze sebe než CH.
Usiluje o to, aby diskuse měly nějaký řád, snaží se sjednotit názory, cíle a
praktické úvahy do jednoho schůdného projektu, tlačí na rychlé rozhodnutí a
jeho realizaci. Vyzařuje z něho sebevědomí, které často překrývá silnou
nejistotu a pochyby o sobě. Potřebuje vidět výsledky, aby získal sebejistotu.
www.skauting.cz/prespatnik
strana 3 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
Jeho poněkud nutkavé úsilí je vždy zaměřeno na tyto cíle, které se většinou
kryjí s cíli týmu, ale SH daleko víc vnímá tým jako extenzi sebe sama než CH.
Chce akci a chce ji hned. Je soutěživý, netoleruje neukázněnost, nepřesnost a
nesystematické myšlení. Lidé mimo tým jej nejspíše hodnotí jako hrubého a
neomaleného. I lidem v týmu hrozí, že je občas převálcuje, dokáže udělat v
týmu nepříjemno, ale postrkuje věci kupředu.
ME (rejpal)
Vlastnosti: Vysoce inteligentní stabilní introvert
Ve vyváženém týmu jen ME a PL potřebují mít vysoké I.Q. Na rozdíl od PL je
ME trochu studený čumák. Je spíš vážný a nepříliš vzrušující. Jeho přínosem je
rozvážná a nezaujatá analýza spíš než tvůrčí nápady. Stěží přijde s originálním
návrhem, daleko spíš zabrání týmu, aby se zabýval zavádějícím projektem.
Přestože je ve své přirozenosti spíš kritikem než tvůrcem, nekritizuje obvykle
samoúčelně, ale jen tehdy, když vidí nedostatky v plánu nebo v argumentech.
Kupodivu je nejméně motivovaným členem týmu. Nadšení a euforie mu prostě
nesedí. Nedostatek motivace je u něho výhodou, protože osobní zaujetí
nenarušuje a nezamlžuje jeho úsudek. Přizpůsobuje se pomalu, potřebuje čas,
aby si věci promyslel, ale jeho úsudek je nejobjektivnější v týmu. Velmi cenná
je jeho schopnost strávit, interpretovat a zhodnotit množství složitého textu,
schopnost analyzovat problémy a posoudit nápady a úsudky ostatních. Někdy
je netaktní a přezíravý, což mu na oblibě nepřidá. Dokáže srážet morálku týmu
kritikou v nepravý čas. Přestože není ctižádostivý a snaživý, může soupeřit
zvláště s těmi, jejichž schopnosti se překrývají s jeho, což je většinou CH nebo
PL. Je důležité, aby ME byl upřímný a přístupný ke změně, jinak hrozí, že bude
příliš negativistický a jeho kritičnost převáží jeho ochotu přijímat nové
myšlenky. I když je poctivý a spolehlivý, postrádá veselost, vroucnost,
představivost a bezprostřednost. Přesto má vlastnost, pro kterou je v týmu
nepostradatelný: Jeho úsudek je sotva kdy mylný.
PL (chrlič)
Vlastnosti: Dominantní, velmi inteligentní, introvert
PL je v týmu zdrojem originálních myšlenek, nápadů a návrhů. Je to nápaditý
člověk. Ostatní mají samozřejmě nápady také, ale jeho myšlenky vynikají
originalitou a radikálností s jakou se vyrovnává s problémy a překážkami. Má
nejlepší představivost a intelektovou kapacitu z členů týmu. On nejspíš začne
hledat zcela nový přístup k problému, když tým zabředne do bažin
bezvýchodnosti, nebo vnese nový pohled do již přijaté linie činnosti. Daleko víc
se zajímá o velké a podstatné věci než o detaily a je opravdu schopen pohořet
na detailech a dělat chyby z nedbalosti. Je důvěřivý a bezprostřední v míře pro
introverta netypické. Dovede být také ježatý a útočit na ostatní členy týmu,
zvlášť když kritizuje jejich myšlenky. Cílem jeho kritiky je většinou vyčistit pole
pro jeho vlastní nápady a obvykle vzápětí následuje jeho protinávrh. Potíž s PL
je, že věnuje příliš mnoho své tvůrčí energie nápadům, které ho zaujmou, ale
které nesouvisí se zájmy a cíli týmu. Může těžko snášet kritiku vlastních
nápadů, příliš se bránit a snadno trucovat, když tým jeho nápady pitvá nebo
odmítne. Může skutečně vypnout a odmítnout se dál zúčastnit. Dá to dost
práce, obezřetného zacházení a uvážlivého chlácholení, většinou ze strany CH,
www.skauting.cz/prespatnik
strana 4 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
aby se z něj dostalo to nejlepší. Ale přes všechny tyto chyby je to PL, kdo
dodává týmu životodárnou jiskru.
CH (předseda)
Vlastnosti: Stabilní dominantní extravert
Nemusí být šéfem týmu, ale nejlépe se hodí pro tuto funkci. Je tím, kdo týmu
předsedá a koordinuje úsilí všech za účelem dosažení vnějších cílů a úkolů.
Zaujímá objektivní neutrální pozici, vyniká cílevědomostí. Předpokládá se u něj
nadprůměrná inteligence, ale nijak zářný ani zvlášť tvořivý intelekt. Málokdy je
autorem nějakého velmi dobrého nápadu. Podstatnější je u něj to, čemu se
říká charakter: má disciplinovaný přístup založený na vnitřní kázni. Často má
něco, čemu se říká “charisma”, ale přesnější je mluvit o přirozené autoritě. Je
dominantní, ale uvolněným a nenásilným způsobem – nesnaží se dominovat.
Instinktivně lidem důvěřuje, pokud není zcela evidentní, že jsou
nedůvěryhodní. Je prost žárlivosti. Vidí jasně, v čem jsou silné a slabé stránky
jednotlivých členů týmu, a směřuje lidi k tomu, co jim jde nejlépe. Uvědomuje
si nezbytnost využití kombinace schopností jednotlivých členů týmu co
nejefektivnějším způsobem. To znamená, že on je tím, kdo určuje pravomoci a
zodpovědnosti ostatních a kdo vidí mezery a snaží se je odstranit. Dovede
dobře mluvit i naslouchat. Komunikuje snadno oběma směry, není mluvka ani
nemluva. Je velmi pozorný posluchač. CH formuluje skupinové cíle a stanoví
program práce. Vybírá problém, jíž se má tým zabývat a určuje priority, ale
nesnaží se dominovat v diskusi. Jeho vlastní příspěvky jsou formulovány spíš
ve formě otázek než tvrzení nebo návrhu. Poslouchá, shrnuje názory a postoje
skupiny a vyjadřuje skupinové cítění. Je-li potřeba rozhodnout, rozhoduje
pevně poté, co každý vyjádřil svoje mínění.
TW (hasič)
Vlastnosti: Stabilní nedominantní extravert
TW je nejcitlivějším členem týmu. Uvědomuje si potřeby a starosti druhých a
nejcitlivěji vnímá emoční proudy mezi členy skupiny. Ví nejvíc o soukromém
životě rodinných potížích ostatních v týmu. Je milý, oblíbený, neprosazuje se,
je cementem, držícím tým pohromadě. Je oddaný týmu jako celku (to však
neznamená, že se nemůže ve sporu přidat k jedné ze stran) a podporuje
ostatní. Jeho přirozenosti odpovídá spíš stavět na myšlenkách druhých, než je
napadat nebo vznášet konkurenční návrhy. Je dobrý a ochotný posluchač.
Dobře a snadno komunikuje uvnitř týmu a povzbuzuje k tomu i ostatní. Jako
zastánce jednoty a souladu vyrovnává napětí a střety, které mohou vzniknout
vlivem SH a PL, případně ME. Obzvláště nemá rád osobní konflikty. Sám se jim
vyhýbá a snaží se je urovnávat mezi ostatními. Je-li tým v napětí nebo v
obtížích, je jeho vcítění, porozumění, oddanost a podpora obzvlášť potřebná.
Dík své nesoutěživosti a touze po harmonii se zdá být trochu moc měkký a
nerozhodný, ale stává se tak stálou tmelící silou v týmu. Je vzorným členem
týmu, ale v normálních podmínkách jeho přínos nemusí být příliš zřetelný. Jeho
přínos se stává zřejmým, když není přítomen – zvlášť v době stresů a napětí.
CW (tahoun)
Vlastnosti: stabilní, ukázněný
www.skauting.cz/prespatnik
strana 5 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
CW je praktik a organizátor. Rozhodnutí a strategie mění v definované a
proveditelné úkoly, na kterých lidé mohou začít pracovat. Zajímá se o to, co je
schůdné, a jeho hlavním přínosem je převádění týmových plánů do
uskutečnitelné podoby. Vyhledává cíle a soustavně je provádí. Má stejně jako
CH silný charakter a disciplinovaný přístup. Je pozoruhodný svou upřímností,
vnitřní integritou a důvěrou ve spolupracovníky. Nevzdává se snadno. Z míry
ho vyvede nejspíš jen náhlá změna plánu, nedovede se orientovat v
nestabilních rychle se měnících podmínkách. Potřebuje stabilní struktury a vždy
se je snaží vytvářet. Když dostane rozhodnutí, vytvoří harmonogram činnosti,
má-li k dispozici skupinu lidí a cíl, vytvoří organizační schéma. Pracuje
efektivně, systematicky a metodicky, ale poněkud nepružně a nereaguje na
rozevláté spekulativní myšlenky, které nemají bezprostřední viditelnou
souvislost s konkrétním úkolem. Zároveň je obvykle velice ochoten upravit své
harmonogramy a návrhy a přizpůsobit je přijatým plánům a stanoveným
systémům. CW může příliš bažit po uznání v týmu, což může být na škodu,
pokud se to projevuje formou negativní nekonstruktivní kritiky návrhů
prosazovaných ostatními členy týmu. Obvykle je však blízko týmovému těžišti.
Když si někdo zaboha nemůže vzpomenout, co se rozhodlo a co má dělat,
dozví se to od CW.
F (dotahovač)
Vlastnosti: úzkostný introvert
F má starost o to, co se může zhatit. Nemá pokoj, dokud osobně neprověřil
každý detail a neujistil se, že všechno bylo náležitě uděláno a na nic se
nezapomnělo. F se v týmu neprosazuje, ale udržuje stále pocit povinnosti,
který komunikuje ostatním a popouzí je k činnosti. Ovládá se a má silný
charakter, je netrpělivý a netolerantní vůči méně zodpovědným členům týmu.
Má-li F nějaký vyhraněný zájem, je to řád. Úzkostně dodržuje termíny a plní
harmonogramy. Když si nedá pozor, může se stát demoralizujícím škarohlídem
s deprimujícím vlivem na ostatní členy týmu. Snadno ztratí přehled o celkových
cílech a zabředne do detailů. Přesto jeho neúnavný dohled je důležitým
přínosem.
www.skauting.cz/prespatnik
strana 6 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
Jak vidím svou roli v týmu
Tento dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé
sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty výroky, které vás nejlépe vystihují.
Můžete zakroužkovat jeden, dva nebo více výroků. Zakroužkované výroky poté
ohodnoťte bodovým hodnocením tak, že mezi ně rozdělíte vždy deset bodů v
každé sekci.
I. Čím, jak věřím, mohu být v týmu prospěšný(á):
a) Myslím, že si dokážu rychle všimnout nových příležitostí a včas jich využít.
b) Mohu dobře spolupracovat s velmi širokým okruhem lidí.
c) Velmi snadno a přirozeně přicházím na nové myšlenky a nápady.
d) Dokážu vyhecovat lidi k činnosti. Kdykoli zajistím, že mohu něčím cenným
přispět k skupinovým cílům.
e) Moje schopnost dotahovat věci do konce vyplývá z mé osobní výkonnosti.
f) Dokážu čelit dočasné neoblíbenosti, jestliže to nakonec vede k dobrým
výsledkům.
g) Rychle vycítím, co se má dělat v situaci, kterou znám.
h) Dovedu bez předsudků a zaujatostí najít rozumné důvody pro změnu
zaměření činnosti.
II. Kdybych měl(a) nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíš:
a) Necítím se dobře, pokud pracovní schůzka nemá jasnou strukturu a není
dobře řízená.
b) Mám tendenci být příliš velkorysý k lidem, kteří zastávají opodstatněné
stanovisko, jemuž nebyla věnována náležitá pozornost.
c) Mám tendenci mluvit příliš mnoho, když se skupina dostane k novým
myšlenkám.
d) Můj objektivní náhled mi neumožňuje sdílet nadšení ostatních.
e) Někdy se jevím jako příliš energický a autoritářský, když je potřeba něco
dodělat.
f) Je pro mě těžké být v popředí nebo vystupovat ve vedoucí roli, snad proto,
že jsem příliš citlivý na atmosféru ve skupině.
g) Stává se mi, že se tak ponořím do svých myšlenek, že ztratím ponětí o tom,
co se děje.
h) Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám o podružné detaily a lámu si
hlavu nad možnými nezdary.
III. Když spolupracuji na nějakém projektu s jinými lidmi:
a) Mám schopnost lidi ovlivni, aniž bych je k něčemu nutil.
b) Moje bdělost umožňuje předcházet omylům a chybám z nepozornosti.
c) Jsem připraven tlačit ostatní do činnosti, aby se na setkání neztrácel čas a
zřetel na hlavní cíl.
d) Dá se počítat s tím, že přispěji něčím originálním.
e) Jsem vždycky připraven hájit dobrý návrh ve společném zájmu.
f) Jsem blázen do nových myšlenek a posledních vývojových novinek.
g) Věřím, že ostatní oceňují mou schopnost chladného úsudku.
h) Je na mně spolehnutí, že dohlédnu na to, aby se udělalo, co je třeba.
www.skauting.cz/prespatnik
strana 7 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je, že:
a) Mám zájem lépe poznat své kolegy.
b) Nezdráhám se odmítnout názory druhých a zastávat sám menšinové
stanovisko.
c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy.
d) Dokážu uvést věci do chodu, když je třeba plán začít uskutečňovat.
e) Mám tendenci vyhýbat se obvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným.
f) Snažím se vnést náznak dokonalosti do každé týmové práce, na níž se
podílím.
g) Dokážu využít kontaktů vně samotného týmu.
h) Jelikož se zajímám o všechna stanoviska, bez obtíží se přizpůsobím, když se
musí rozhodnout.
V. Práce mě těší, protože:
a) Baví mě analyzovat situace a zvažovat všechny možné volby.
b) Zajímá mě nacházet praktická řešení problémů.
c) Rád cítím, že podporuji dobré pracovní vztahy.
d) Mohu uplatnit silný vliv na rozhodnutí.
e) Mám příležitost setkávat se s lidmi, kteří mi mohou poskytnout novou
zkušenost.
f) Dokážu sjednotit názory různých lidí a vést je ke společné žádoucí činnosti.
g) Cítím se ve svém živlu, když se mohu plně věnovat nějakému úkolu.
h) Rád mám věci, které napínají moji představivost.
VI. Když bych nečekaně dostal obtížný úkol, který je nutno splnit v
omezeném čase a s neznámými lidmi:
a) Sedl bych si někam do kouta, přemýšlel jak se dostat ze slepé uličky a
snažil se ujasnit další postup.
b) Byl bych ochoten pracovat s člověkem, který projevuje nejpozitivnější
přístup, bez ohledu na to, jak těžko snesitelný může být.
c) Hledal bych způsob zmenšení složitosti úkolu stanovením toho, čím mohou
různí jednotlivci nejlépe přispět.
d) Můj přirozený cit pro povinnost by pomohl zajistit, že dodržíme
harmonogram.
e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schopnost jasně myslet.
f) Držel bych se stále účelu navzdory tlakům.
g) Byl bych hotov se ujmout vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z
místa.
h) Zahájil bych rozhovory a jednání se záměrem stimulovat nové myšlenky a
uvést věci do pohybu.
VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován při práci ve
skupině:
a) Mám sklon projevovat netrpělivost s těmi, kdo zdržují postup.
b) Ostatní mě mohou kritizovat za to, že jsem příliš analytický a nepříliš citlivý.
c) Moje potřeba ujistit se, že práce je udělána dobře, může být překážkou
postupu.
www.skauting.cz/prespatnik
strana 8 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
d) Snadno se začnu nudit a spoléhám na někoho z týmu, že mě vyburcuje.
e) Je pro mě obtížné začít, dokud cíl není jasný.
f) Někdy se mi nedaří vysvětlovat a objasňovat složité myšlenky, které mě
napadají.
g) Jsem si vědom toho, že požaduji od ostatních věci, které sám nedovedu.
h) Váhám se postavit na odpor, když se sekám se skutečnou opozicí.
Vyhodnocení
Přepište bodové hodnocení z testu do následující tabulky. Napravo sečtěte
bodová hodnocení za jednotlivé řádky a výsledná bodová hodnocení zakreslete
do grafu.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
CH
d)
b)
a)
h)
f)
c)
g)
SH
f)
e)
c)
b)
d)
g)
a)
PL
c)
g)
d)
e)
h)
a)
f)
ME
h)
d)
g)
c)
a)
e)
b)
CW g)
a)
h)
d)
b)
f)
e)
RI
a)
c)
f)
g)
e)
h)
d)
TW b)
f)
e)
a)
c)
b)
h)
F
h)
b)
f)
g)
d)
c)
e)
www.skauting.cz/prespatnik
Body
Celkem
strana 9 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
www.skauting.cz/prespatnik
strana 10 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
Fungování týmu
Cíl
Zásadní věc při práci v týmu! Je nezbytné, aby všichni věděli, na čem a
jakým způsobem se budeme pracovat, tj. co chceme, aby nám z toho
nakonec vyšlo a kolik času a úsilí tomu budeme věnovat. Vyjasněním cíle
se dá předejít mnoha problémum v průběhu přípravy i na akci samotné.
Adairovy kruhy - model tzv. dynamické rovnováhy orientace týmu
Kruhy znázorňují tři aspekty, kterým se třeba věnovat pozornost při práci
v týmu. Aspekty musí být v rovnováze. Co se stane, když se nevěnuje
dostatek pozornosti:
o cíli: nikam se nedostaneme, dobře se bavíme, ale cíl je v
nedohlednu; skončíme u něčeho jiného, než jsme na začátku
definovali; výsledek je neuspokojivý, nikdo nakonec nemá radost
o procesu: špatná nebo žádná rozhodnutí, věci jsou zdlouhavé, lidé
se hádají, příprava zabere mnohem více času, než je nutné, není
čas na zábavu a odpočinek (nebo není dostatečně oddělena od
práce)
o lidem: ztráta motivace, instruktoři nepodávají takový výkon, jaký
by meli a mohli; konflikty, nedorozumění, lidé jsou do opozice a
"škodí"
b) Řízení týmu - osobnost šéfa/koordinátora
Mnohé už vyplývá z výše řešeného - šéf je jak role, tak funkce. Funkce šéfa či
koordinátora vám výrazně usnadní práci. Dotyčný dohlíží na proces, směrování
k cíli, má v hlavě přibližný časový harmonogram přípravy, ujišťuje se, že úkoly
jsou průběžně plněny atd. Nemusí to být ras, který má na schůzce týmu
vyrvané hlasivky (ani by nemel být), ale ten, který nasadí svoji zodpovědnost,
své zkušenosti a své jméno za to, že všechno proběhne tak, jak má.
Způsoby řízení:autokratický, demokratický, liberální řídící styl.
Čím více autority, tím méně spotřebovaného času, ale ztotožnění s výsledkem
je malé. V každé situaci se hodí způsob řízení (s ohledem na množství času,
zkušenosti ostatních clenu týmu, důležitost dané věci, dohodnuté praktiky
apod.)
Způsoby přijímání rozhodnutí
Rozhodnutí šéfa - hlasování (ano x ne) - bodování (určitý počet bodu rozdělit
mezi několik variant řešení - kompromis - náhoda (los) - externí síla (nechat
rozhodnout někoho jiného)
Opět záleží hlavně na tom, co kdy rozhodujeme. Ať už rozhodujeme cokoli a
jakkoli, musí být s rozhodnutím seznámeni všichni členové týmu. Jakmile se
jednou rozhodne, nemělo by se - až na odůvodněné případy - rozhodnutí
měnit.
Delegování úkolu a zodpovědnosti
Šéf nemusí vedet a rozhodovat vše. Důležité je nezapomenout, že s úkolem se
deleguje i zodpovědnost! Delegovat na správného člověka (tj. ten, který je
schopen to splnit); jasně stanovit, o co jde; předat zároveň i dostatečné
www.skauting.cz/prespatnik
strana 11 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
pravomoci (např. právo zvolit si pomocníky a moci jim velet); dohodnout se
jasně, co se musí udělat a kdy to musí být hotové - a zkontrolovat to, tj.
vyžadovat splnění; nechat svobodu, at si to udělá, jak chce; dát šanci se
zeptat a poradit se.
Nikdy by to nemělo být tak, že šéf deleguje jen to, co se mu samotnému dělat
nechce. A pozor: dílčí zodpovědnost a pravomoci můžete delegovat, konečnou
zodpovědnost za výsledek nikoli!
c) Osobnost instruktora, vedoucího - mel by:
o umet trochu od všeho, ale zároveň být v nějaké oblasti profík
o má osobnostní (schopnost úsudku, vůle, tvořivost), pedagogické
(umí promluvit před lidmi, umí zaujmout) a organizační schopnosti
(dokáže sehnat, zařídit, přepravit)
o schopný rychle reagovat, tvořit stále nové věci a být flexibilní
o psychicky vyrovnaný, ne si na akci léčit vlastní mindráky
o musí být zodpovědný
o má vždy dobrou náladu. Když ji nemá, tak si ji udělá. Ale pozor na
přetvářku, ta se okamžitě pozná!
o Jeho hlavním zájmem jsou účastníci, vlastní pohodlí a potřeby jsou
stranou. Téměř pro něj na akci neexistuje volný čas
o nevyčerpatelný zdroj energie, stále v dobré kondici, stále
překvapující
o muže jíst, spát, ale nemusí (nic se ale nemá přehánět!)
o Sám na sebe je náročnější, je si vědom toho, že je příkladem
o má rád a ctí všechny účastníky
o umí se smát sám sobe a přiznat si chybu
o veškeré dění vyvolává, nevynucuje. "Tady jsou naše cíle a tudy k
nim vede cesta. Máte všechny předpoklady k tomu, abyste cíle
mohli dosáhnout"
o nemá proti účastníkum žádné zásadní výhody
o nenechá se odradit nepřízní osudu, umí přihrávat a poučit se z
chyb
o má zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu
o je skvělý kamarád, ale na akci musí být jasno, kdo ji vede, koho je
potřeba poslechnout a kdo nese zodpovědnost
o srdeční a citové potřeby se snaží omezovat, pudové potlačit
o věčně hravé dítě, současně i rozumný dospělý
o ve všem, co dělá s účastníky, by mel být o hladinu výš než oni
o nesmí propadnout rutině
o stále se učí a věnuje svému učení a zdokonalování hodně času
o když už je rozhodnutý dělat něco pro druhé a organizovat akce,
mel by mít jasno kolik času tomu chce a muže věnovat; nepouštět
se do nereálných akcí
Ze všeho předcházejícího vyplývá, že organizátor je něco jako nadpřirozená
bytost. Mel by jí být, ale v každém případě by měl hlavně zůstat Člověkem
d) Příprava akce - z hlediska práce v týmu
www.skauting.cz/prespatnik
strana 12 (celkem 13)
TÝMOVÉ ROLE
© Ska nagi
sestavení týmu
sžívání
přípravné celotýmové schůzky (vč. seznámení se se střediskem)
práce v mini-týmech
realizace (efektivní spolupráce, dobrá komunikace, osobní
nasazení)
o post-schůzka
o
o
o
o
o
e) pravidla efektivní komunikace
o konkrétnost - držet se tématu
o vyjádření svého názoru - mluvení v první osobě (já to chci, já si to
myslím), za svůj názor se nemusí stydět
o dovolit partnerovi jeho názory
o své pocity a přání vyjadřovat - nesnižovat svou hodnotu omluvami,
když o neco žádám, neomlouvám se
o sdělovat své pocity, jsou pouze naše - pro nás odreagování, pro
partnera informace
o zaujmutí jasného stanoviska a trvání na něm - ano ano, ne ne
o dávat najevo, že poslouchám, nehodnotit - ptát se , rekapitulovat,
říct svůj názor, nepřerušovat vlastními příspěvky
o projevování empatie - neznamená nutnost vyhovět požadavku,
stačí říct chápu
o přijímání kritiky a přijímání chvály, komplimentu
o nebát se měnit svůj názor
www.skauting.cz/prespatnik
strana 13 (celkem 13)

Podobné dokumenty

Týmové role podle Belbina

Týmové role podle Belbina úsudek. Je střízlivý analytik a kritik, dovede vstřebávat a hodnotit materiály, zvažovat pro a proti, odvrátit tým od nesprávné cesty. Schopnost pokračovat a dotahovat věci do konce. Perfekcionismu...

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 3.11

Usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 3.11 portálu www.exdrazby.cz, a to buď ,r.c"ou;iřáií"J;!;y*"é registruje v sekci "Registrace", ..Můi účet",nebo se .oin=ou;ut,o dražitel

Více

Přehled vybraných transakcí na účtu "2100048174/2010" Majitel

Přehled vybraných transakcí na účtu "2100048174/2010" Majitel převodem uvnitř banky 500,00 Bezhotovostní 4714

Více

Zážitková pedagogika - Inovace studijních oborů na PdF UHK

Zážitková pedagogika - Inovace studijních oborů na PdF UHK (3, s. 14). Hahn se narodil v Německu v r. 1886, ale většinu svého života prožil v Anglii. Ve svých tezích byl ovlivněn Platónem, Baden Powellem či H. Lietzem a prosadil se díky své jedinečné kombi...

Více

Reflexe ( reflexe, rozbor, zpětná vazba.. ) Na úvod: Jedním z

Reflexe ( reflexe, rozbor, zpětná vazba.. ) Na úvod: Jedním z reagovat přesně na to, co se stane. Z toho vyplývá, že připravovat si otázky na reflexe před samotnou aktivitou je past vlastních předpokladů, do které se někdo snaží chytit skupinu, kterou zajímá ...

Více

Normal version 1.00

Normal version 1.00 Kmenový tým agentury se v současné době skládá z dvanácti zaměstnanců na plný úvazek, přičemž dva pracují v kanceláři v Bělehradu a deset v Lublani. Na jednotlivé projekty se najímají další zaměstn...

Více

H3 | Týmová spolupráce

H3 | Týmová spolupráce virtuálních vůbec nemůže vzniknout, naopak, kvůli izolaci jednotlivých členů týmu dochází k oslabení týmového výkonu neboli k negativní synergii. Členové virtuálního týmu nemají příležitost k nefor...

Více

Katalog vybavení Marker PSE 2015-2016

Katalog vybavení Marker PSE 2015-2016 tlumení nárazů. Díky tomu mohou být chrániče s materiálem MAP až o 28% tenčí než jiné produkty. A zcela samozřejmé je, že chrániče s technologií MAP fungují stejně dobře při velmi

Více

08 - Týmová spolupráce

08 - Týmová spolupráce a) co znamená pojem veřejné prostranství nebo b) co za veřejné prostranství chápe obec v obecně závazné vyhlášce. V právní úpravě se objevuje zejména v § 10 písmeno a) zákona o obcích a dále v souv...

Více