Kompas_1_pro web2 - Zdravotnické nakladatelství GALÉN

Transkript

Kompas_1_pro web2 - Zdravotnické nakladatelství GALÉN
ČASOPIS PRO LÉKAŘSKOU INFORMATIKU
ISSN 1212-9976 | č. 1 | ročník XV | jaro 2012 | www.galen.cz
LÉKAŘSKÝ
OMPAS
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA NAJDETE
»
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V BĚHU ČASU
Uspořádali V. Helekalová a J. Hořejší
str. 9
Radkin Honzák
BABIČKU POTRKAL JELEN
ANEB CO TOMU ŘÍKÁTE, DOKTORE?
str. 11
Jan Burian
NEŽÁDOUCÍ NÁVRATY E. F. BURIANA
str. 10
Distribuční partneři » Knihkupectví Anežka Chvílová | Vydavateľstvo Osveta | Knižný veľkoobchod Inform | Knihkupectví Littera
Internetové kníhkupectvo eplanet.sk | Partner Technic
Specializovaná knihkupectví zdravotnické literatury » Lípová 6, Praha 2, otevřeno: PO–PÁ 9–17 hod. | Ruská 87, Praha 10, otevřeno: PO–PÁ 8–16 hod.
2
ODBORNÁ LITERATURA
AKUTNÍ MEDICÍNA
NOVINKA
250 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 305 s.,
dvoubarevně, 170×240 mm, vázané
František Kölbel a kolektiv
PRAKTICKÁ KARDIOLOGIE
Publikace je stručným přehledem současné kardiologie. V obecné části jsou probrány vyšetřovací metody používané v diagnostice srdečních a cévních
onemocnění, ve speciální části se autoři zabývají jednotlivými kardiovaskulárním chorobami; třetí část je
věnována vybraným otázkám kardiovaskulární farmakoterapie.
Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům 4. a 5. ročníku medicíny, kteří jsou
sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale teprve se
seznamují s klinickou praxí – text umožňuje stručně
a přehledně se seznámit s problematikou kardiologie v celé její šíři, ale i s principy klinického uvažování nad konkrétním pacientem, včetně diferenciálně
diagnostické rozvahy. Publikace se nevyhýbá ani mezioborovým tématům (cévní mozkové příhody, léčba
diabetika s kardiovaskulárním onemocněním, vazba
mezi poškozením srdce a ledvin) a věnuje se také
specifickým otázkám péče o nemocné vyššího věku.
390 Kč, Galén, 2012, 3. vydání, 400 s., barevně,
155×225 mm, vázané
OBSAH:
Předmluva • 1. Funkční systémy lidského mozku
(Makroskopická architektura mozku • Mikroskopická
architektura mozku • Funkční architektura lidského
mozku • Mozek je zkoumán na řadě úrovní mnoha
metodami) • 2. Zrakové poznávání (Anatomická
a funkční organizace zrakového systému • Poznávání objektů • Vizuální agnozie předmětů • Navigace •
Topografická dezorientace • Poznávání barev • Ce-
Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř
a kolektiv
PRAKTICKÉ POSTUPY V ANESTEZII
319 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 194 s.,
dvoubarevně, 145×205 mm, brožované
Kamil Ševela, Pavel Ševčík a kolektiv
AKUTNÍ INTOXIKACE A LÉKOVÁ POŠKOZENÍ
V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ
Druhé, doplněné a aktualizované vydání
529 Kč, Grada Publishing, 2011, 2. vydání, 328 s.,
černobíle, 160×240 mm, vázané
ANATOMIE
Alena Doubková, Rudolf Linc
ANATOMIE PRO BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR
Fyzioterapie – I. díl
270 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 2. vydání, 249 s.,
černobíle, 210×295 mm, brožované
NOVINKA
Kniha vznikla jako rozšířené vydání monografie Lidský mozek (2000, 2002), protože vědecký vývoj obsah
předchozích vydání již z valné části překonal. Nové
vydání, poprvé bohatě ilustrované, popisuje funkční
systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové
a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxii, lateralitu,
emoce, vědomí a pozornost; závěrečnou kapitolou
jsou řídicí funkce. Monografie vznikla na základě
autorových přednášek o vztahu mozku a chování,
které již téměř dvacet let probíhají na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kniha je adresována
především lékařům, psychologům, filozofům zajímajícím se o vývoj kognitivní a afektivní neurovědy,
se zájmem ji jistě budou číst i vzdělaní lidé z jiných
oborů.
Autor v předmluvě upozorňuje, že kniha je náročná,
text hutný, četba namáhavá. Určitě se však vyplatí
pochopit nejsložitější systém ve vesmíru – lidský
mozek.
Tomáš Janota
ŠOK A KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
69 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 57 s., černobíle,
110×165 mm, brožované
Jan Vojáček
AKUTNÍ KARDIOLOGIE DO KAPSY
Přehled současných diagnostických
a léčebných postupů v akutní kardiologii
viz Kardiologie, angiologie
– 10 %
František Koukolík
LIDSKÝ MOZEK
Třetí, přepracované a doplněné vydání
Marek Hakl a kolektiv
LÉČBA BOLESTI
Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých
syndromů
viz Všeobecné lékařství
rebrální achromatopsie • Poznávání pohybu • Porucha zrakového rozlišování pohybu • Poznávání tváří
• Prosopagnozie • Zrakové představy) • 3. Sluchové
poznávání (Funkční anatomie lidského sluchového
korového systému • Centrální sluchové poruchy •
Hudba, mozek, hudebníci) • 4. Taktilní poznávání (Základní stavba a činnost somatosenzorického
systému • Taktilní agnozie • Reorganizace a plasticita somatosenzorické kůry • Synestezie) • 5. Paměť
(Pracovní paměť • Deklarativní paměť • Autobiografická paměť • Amnézie • Priming • Pavlovovské podmiňování • Psychogenní amnézie a syndrom falešné
paměti) • 6. Jazyk (Definice • Fylogeneze • Mapa jazyka a řeči v dospělém mozku • Afázie • Čtení a psaní
• Jak zvládáme dva nebo větší počet jazyků? • Jazyk
neslyšících • Číselný smysl a dyskalkulie) • 7. Hybnost a praxie (Syndrom odcizené ruky a syndrom
nadbytečné končetiny • Bazální ganglia • Mozeček •
Praxie a apraxie) • 8. Lateralita (Evoluce a genetika
mozkové asymetrie • Funkční specializace hemisfér
a syndrom rozštěpeného mozku • Souhrnný pohled)
• 9. Emoce (Homeostatické emoce: emoční pozadí
a interocepce • Stres • Bolest • Základní emoce. Valence a intenzita emocí • Emoce a kognitivní funkce
• Systém odměny a hédonický mozek) • 10. Vědomí
a pozornost (Neuronální korelát vědomí • Perzistující
a permanentní vegetativní stav • Spánek a některé
jeho poruchy • Funkční architektura systému pozornosti • Opomíjení neboli neglect) • 11. Řídicí funkce
čelních laloků (Čtyři prefrontální funkční systémy •
Modely prefrontálních korových funkcí • Inteligence)
• Seznam zkratek • Rejstřík
str. 3
připravujeme »
Josef Stingl, Miloš Grim, Rastislav Druga et al.
REGIONAL ANATOMY
cca 490 Kč, Galén – Karolinum, 2012, 1. vydání,
130 s., barevně, 195×280 mm, brožované; anglicky
BIOCHEMIE, CHEMIE, FYZIKA
Jiří Beneš a kolektiv
ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY
250 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 3. vydání, 200 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
Stanislav Ďoubal a kolektiv
MECHANICKÉ CHOVÁNÍ VISKOELASTICKÝCH
TĚLES
160 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 124 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
Vlastimil Habermann
LÉKAŘSKÁ CHEMIE
Vybrané úvodní kapitoly
250 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 2. vydání, 224 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
Jiří Hartl, Karel Palát
FARMACEUTICKÁ CHEMIE I.
140 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 3. vydání, 102 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
Alice Lázníčková, Vladimír Kubíček
ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Vybrané kapitoly pro posluchače
Farmaceutické fakulty
200 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. dotisk 2. vydání,
168 s., černobíle, 210×297 mm, brožované
3
Kateřina Valentová
CHEMICKÉ VLASTNOSTI DENTÁLNÍCH MATERIÁLŮ
106 Kč, Univerzita Palackého, 2011, 2. vydání, 77 s.,
černobíle, 205×290 mm, brožované
František Vítek
LECTURES ON BIOPHYSICS WITH MEDICAL
ORIENTATION
190 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 3. vydání, 132 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované; anglicky
Karel Waisser, Eva Novotná
NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN
180 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 159 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
BIOLOGIE, GENETIKA
Anna Polášková a kolektiv
ÚVOD DO EKOLOGIE A OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
350 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 283 s.,
černobíle + barevná příloha, 160×230 mm, brožované
DIAGNOSTIKA
str. 16
připravujeme »
Jan Baxa, Jiří Ferda
MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ
TOMOGRAFIE SRDCE
cca 690 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 213 s., barevně,
155×225 mm, brožované
ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMUS
Martin Haluzík
PRŮVODCE LÉČBOU DIABETU 2. TYPU
PRO INTERNISTY
viz Vnitřní lékařství
Milan Kvapil (ed.)
DIABETOLOGIE 2012
399 Kč, Triton, 2012, 1. vydání, 240 s., barevně,
140×200 mm, vázané
str. 8
novinka »
Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek et al.
KOSTNÍ MINERÁLY A SKELET PŘI CHRONICKÉM
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
viz Urologie, nefrologie
NOVINKA
Petr Štern a kolektiv autorů
OBECNÁ A KLINICKÁ BIOCHEMIE
PRO BAKALÁŘSKÉ OBORY STUDIA
330 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 2. vydání, 269 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
novinka »
str. 6
Zdeněk Zadák, Jaroslav Květina et al.
METODOLOGIE PŘEDKLINICKÉHO
A KLINICKÉHO VÝZKUMU
v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii
viz Organizace, právo
ETIKA, FILOZOFIE
připravujeme
Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮVĚŘE
O nebohém pacientovi v postmoderní době
cca 200 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 149 s., černobíle,
155×225 mm, brožované
Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv
ETIKA A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ
749 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 528 s.,
černobíle, 167×240 mm, brožované
FARMAKOLOGIE, FARMACIE
Martin Doležal a kolektiv
FARMACEUTICKÁ CHEMIE LÉČIV PŮSOBÍCÍCH
NA AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
160 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. dotisk 1. vydání,
134 s., černobíle, 160×230 mm, brožované
Jiří Hartl, Karel Palát
FARMACEUTICKÁ CHEMIE I.
viz Biochemie, chemie, fyzika
Milan Kvapil (ed.)
DIABETOLOGIE 2012
Sborník přináší 23 odborných článků, buď čistě diabetologických, nebo příspěvků s mezioborovými tématy.
OBSAH:
I. Koncepce
II. Kardiologické okénko
III. Endokrinologické okénko
IV. Životospráva
V. Terapie diabetes mellitus
VI. Prevence a léčba komplikací
VII. Žhavé novinky
VIII. Také důležité
IX. K debatě
X. Právník se vyjadřuje
399 Kč, Triton, 2012, 1. vydání, 240 s., barevně,
140×200 mm, vázané
Luděk Jahodář
FARMAKOBOTANIKA – SEMENNÉ ROSTLINY
320 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 3. vydání, 278 s.,
barevně, 160×230 mm, vázané
Alice Lázníčková, Vladimír Kubíček
ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE
viz Biochemie, chemie, fyzika
str. 4
novinka »
Dagmar Lincová, Hassan Farghali et al.
ZÁKLADNÍ A APLIKOVANÁ FARMAKOLOGIE
Druhé, doplněné a přepracované vydání
1600 Kč, Galén, 2012, dotisk 2. vydání, 672 s.,
dvoubarevně, 195×280 mm, vázané
Jiří Slíva, Martin Votava
FARMAKOLOGIE
Lékařské repetitorium
349 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 394 s., černobíle,
140×225 mm, brožované
Alena Šmahelová, Martina Lášticová
DIABETOLOGIE PRO FARMACEUTY
350 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 170 s., barevně,
140×200 mm, vázané
FYZIATRIE, REHABILITACE
Luboslav Stárka
HIRSUTISMUS A JEHO LÉČBA
Průvodce ošetřujícího lékaře
195 Kč, Maxdorf, 2011, 1. vydání, 102 s., černobíle,
110×190 mm, brožované
Jan Hendl, Lubomír Dobrý a kolektiv
ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBOVÝCH AKTIVIT
Monitorování, intervence, evaluace
330 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 300 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová,
Richard Češka
METABOLICKÝ SYNDROM
Nové postupy
99 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 72 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů
PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ
FACILITACE – 1. ČÁST
120 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 2. vydání, 115 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Alena Šmahelová, Martina Lášticová
DIABETOLOGIE PRO FARMACEUTY
viz Farmakologie, farmacie
Alena Lejčarová
MOTORICKÁ VÝKONNOST DĚTÍ S LEHKÝM
INTELEKTOVÝM POSTIŽENÍM
230 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 191 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované; kniha + CD
Josef Stingl, Miloš Grim,
Rastislav Druga et al.
REGIONAL
ANATOMY
– 25 %
nabídka slevy
platí do 30. 4. 2012
Galén
Karolinum
PŘIPRAVUJEME
Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman
BIOCHEMIE PRO STUDUJÍCÍ MEDICÍNY – I. A II. DÍL
450 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. dotisk 2. vydání,
546 s., černobíle, 160×230 mm, brožované
Josef Stingl, Miloš Grim, Rastislav Druga et al.
REGIONAL ANATOMY
Publikace vznikla jako základní učební text pro zahraniční studenty na lékařských fakultách v České
republice. Obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle
klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary
a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán
po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním
prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Je
uvedena poloha a vzájemné vztahy orgánů, není
však popisována jejich anatomická stavba, která je
obsahem dílčích částí základních učebnic oboru.
Nedílnou součástí učebnice je barevná obrazová dokumentace malířů Ivana Helekala a Jana Kacvinského, doplněná několika obrazy Stanislava Macháčka
a snímky CT a MR z archivu rtg oddělení Nemocnice
Na Homolce. Dílo poskytuje dostatečně ilustrovaný
popis regionální anatomie celého těla, který svým
rozsahem odpovídá současným požadavkům pregraduálního studia, navíc poskytne základní informace
i začínajícímu lékaři.
cca 490 Kč, Galén – Karolinum, 2012, 1. vydání,
130 s., barevně, 195×280 mm, brožované; anglicky
4
– 25 %
PŘIPRAVUJEME
nabídka slevy
platí do 30. 4. 2012
Roman Jirák et al.
GERONTOPSYCHIATRIE
cca 490 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 284 s., barevně,
155×225 mm, vázané
Dalibor Pastucha a kolektiv
POHYB V TERAPII A PREVENCI DĚTSKÉ OBEZITY
179 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 128 s.,
dvoubarevně, 145×205 mm, brožované
Galén
Roman Jirák et al.
GERONTOPSYCHIATRIE
Publikace kolektivu autorů pod vedením doc. MUDr.
Romana Jiráka, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK
a VFN v Praze, má ambice stát se základní monografií
oboru gerontopsychiatrie, lékařského podoboru psychiatrie, který se zabývá psychickými poruchami souvisejícími se stárnutím a stářím. Gerontopsychiatrie
se v tomto knižním zpracování věnuje především diagnostice, terapii, prevenci i výzkumu psychických poruch seniorů, na druhé straně se však významně překrývá s řadou dalších klinických i preklinických oborů,
především s geriatrií a interní medicínou, s neurologií,
zobrazovacími metodami, genetikou a dalšími obory.
Autoři v celém rozsahu mapují součásti a předpoklady tohoto oboru, podstatným dílem se cíleně věnují
velice důležité problematice neurodegenerativních
onemocnění, demencí a dalších poruch kognitivních
funkcí. Přehledně se probírají všechny aspekty včasné a co nejranější diagnózy nastupující demence
a její farmakologické a behaviorální léčby. Popsána
jsou také opatření, která mohou zlepšit kvalitu ži-
vota pacientů, prodloužit jejich setrvání v obvyklých
životních podmínkách, známém prostředí a sociálních vztazích, a která zároveň snižují zátěž pečujících osob. Kniha je určena psychiatrům, neurologům
a psychologům, ale především praktickým lékařům,
kteří se s těmito poruchami u lidí vyšší věkové kategorie obvykle setkávají jako první.
OBSAH:
1. Gerontopsychiatrie – historie, osobnosti, současnost • 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském
věku • 3. Změny psychiky ve stáří • 4. Použití zobrazovacích metod v gerontopsychiatrii • 5. Vyšetření gerontopsychiatrického pacienta • 6. Možnosti
testování paměti u seniorů • 7. Základní posuzovací
škály a testy používané v gerontopsychiatrii • 8. Demence a další poruchy kognitivních funkcí • 9. Deliria (stavy zmatenosti) ve stáří • 10. Deprese ve stáří
• 11. Úzkostné poruchy ve stáří • 12. Další organicky
podmíněné psychické poruchy ve stáří • 13. Organické
psychotické poruchy ve stáří • 14. Psychózy ve stáří •
15. Závislosti ve stáří • 16. Poruchy spánku u seniorů
• Zkratky • Rejstřík
NOVINKA
1600 Kč, Galén, 2012, dotisk 2. vydání, 672 s.,
dvoubarevně, 195×280 mm, vázané
Publikace je druhým vydáním celostátní učebnice
farmakologie, která poprvé vyšla v roce 2002 a její dotisk o tři roky později. Některé kapitoly jsou v textech
zcela nové (např. kapitola věnovaná apoptóze, erektilní dysfunkci, léčivům používaným v očním lékařství
a použití léků u speciálních skupin nemocných – tj.
v těhotenství, při kojení, u dětí a ve stáří), některé jsou
v souladu s novými poznatky zcela nově zpracovány
(např. farmakodynamika, celková anestetika, léky
používané u nemocí GIT a léková závislost). Doplněna
byla kapitola vysvětlující základní pojmy ve farmakologii. Všechny kapitoly jsou aktualizovány a doplněny
o nové lékové skupiny a léky. V závěru knihy jsou zařazeny i dvě nové modelové klinické studie.
Uspořádání textů se přidržuje klasického dělení,
které se ve farmakologii zatím nejvíce osvědčilo, tj.
v první části (obecná farmakologie) jsou uváděny
základní principy interakce mezi lékem a organismem a v druhé části (speciální farmakologie) jsou
jednotlivé skupiny farmak orientovány podle systémů a jejich onemocnění. Většina kapitol speciální
Dalibor Pastucha, Eliška Sovová, Jana Malinčíková,
Jiří Hyjánek
TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ
viz Sportovní medicína
FYZIOLOGIE
Stefan Silbernagl, Florian Lang
ATLAS PATOFYZIOLOGIE
Překlad 2. anglického vydání
799 Kč, Grada Publishing, 2012, 2. vydání, 406 s.,
barevně, 160×240 mm, vázané
GERIATRIE
připravujeme
Roman Jirák et al.
GERONTOPSYCHIATRIE
viz Psychiatrie, psychologie
Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Iva Holmerová,
Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Wija
a kolektiv
KŘEHKÝ PACIENT A PRIMÁRNÍ PÉČE
645 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 399 s.,
černobíle, 170×240 mm, brožované
Jiřina Ondrušová
STÁŘÍ A SMYSL ŽIVOTA
200 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 168 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
– 10 %
Dagmar Lincová, Hassan Farghali et al.
ZÁKLADNÍ A APLIKOVANÁ FARMAKOLOGIE
Druhé, doplněné a přepracované vydání
Kateřina Neumannová, Vítězslav Kolek a kolektiv
ASTHMA BRONCHIALE A CHRONICKÁ
OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC
Možnosti komplexní léčby z pohledu
fyzioterapeuta
350 Kč, Mladá fronta, 2012, 1. vydání, 171 s., barevně,
140×200 mm, vázané
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Tomáš Binder a kolektiv
PORODNICTVÍ
290 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 297 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
farmakologie začíná krátkým obsahem, souhrnem
a přehledem jednotlivých skupin léčiv (a léků těchto
skupin). Ve druhém vydání je obrazová dokumentace výrazně rozšířena a velmi podrobně je zpracován
i rejstřík, obsahující více než 5000 pojmů.
OBSAH:
1. Úvod do farmakologie • 2. Farmakodynamika:
buněčné a molekulární aspekty působení látek v organismu • 3. Farmakokinetika: absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece léčiva • 4. Nežádoucí
účinky léků – xenobiotik • 5. Vývoj a registrace nových léčiv • 6. Látky ovlivňující periferní nervový systém • 7. Látky ovlivňující centrální nervový systém •
8. Látky ovlivňující kardiovaskulární a renální systém
• 9. Látky používané při poruchách krevní srážlivosti
a onemocněních krve • 10. Látky používané k tlumení
bolestí a k léčbě onemocnění pohybového aparátu •
11. Lokální hormony (autakoidy) a látky modulující
jejich účinek • 12. Oxid dusnatý – NO • 13. Léčiva chorob trávicího a močového ústrojí • 14. Léčiva chorob
dýchacího systému • 15. Léčiva ovlivňující funkci žláz
s vnitřní sekrecí • 16. Chemoterapie mikrobiálních,
virových, parazitárních a nádorových onemocnění •
17. Speciální kapitoly • 18. Apendix: modelové studie
Tomáš Binder, Blanka Vavřinková
TĚHOTNÁ V ORDINACI NEGYNEKOLOGA
viz Všeobecné lékařství
Dušan Kolařík, Michael Halaška, Jaroslav Feyereisl
REPETITORIUM GYNEKOLOGIE
Druhé, aktualizované vydání
1495 Kč, Maxdorf, 2011, 2. vydání, 1068 s.,
dvoubarevně + barevná příloha, 155×230 mm, vázané
HEMATOONKOLOGIE
Jitka Abrahámová, pořadatelka
VYBRANÉ OTÁZKY – ONKOLOGIE XV.
200 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 188 s., černobíle,
125×190 mm, brožované
Viera Bajčiová, Jiří Tomášek, Jaroslav Štěrba a kol.
NÁDORY ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH
799 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 368 s.,
barevně, 195×250 mm, vázané
novinka
Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al.
PALIATIVNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI
Druhé, nezměněné vydání
390 Kč, Galén, 2011, 2. vydání, 363 s., černobíle,
155×190 mm, vázané
5
CHIRURGIE
NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
Petr Baláž, Július Janek, Miloš Adamec a kolektiv
ODBĚRY ORGÁNŮ K TRANSPLANTACI / ODBERY
ORGÁNOV NA TRANSPLANTÁCIE
300 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 259 s.,
černobíle, 143×205 mm, vázané; česky a slovensky
Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marusič a kolektiv
FARMAKOREZISTENTNÍ EPILEPSIE
Druhé, doplněné a aktualizované vydání
1199 Kč, Triton, 2011, 2. vydání, 301 s., barevně,
205×290 mm, vázané
Jiří Hoch, Jan Leffler a kolektiv
SPECIÁLNÍ CHIRURGIE
Třetí, rozšířené a přepracované vydání
995 Kč, Maxdorf, 2011, 3. vydání, 589 s., barevně,
155×230 mm, vázané
str. 2
novinka »
František Koukolík
LIDSKÝ MOZEK
Třetí, přepracované a doplněné vydání
390 Kč, Galén, 2012, 3. vydání, 400 s., barevně,
155×225 mm, vázané
Pavel Maňák, Pavel Drač
OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY
499 Kč, Grada Publishing, 2012, 1. vydání, 101 s.,
barevně, 195×250 mm, vázané
Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šnajdauf,
Zdeněk Kala a kolektiv
HEPATO-PANKREATO-BILIÁRNÍ CHIRURGIE
1195 Kč, Maxdorf, 2011, 1. vydání, 614 s., barevně,
155×230 mm, vázané
IMUNOLOGIE, ALERGOLOGIE
Vít Petrů a kolektiv
DĚTSKÁ ALERGOLOGIE
850 Kč, Mladá fronta, 2012, 1. vydání, 532 s.,
barevně, 160×230 mm, vázané
INFEKTOLOGIE, MIKROBIOLOGIE
Roberta B. Carey, Mindy G. Schuster, Karin L. McGowan
LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE
V KLINICKÝCH PŘÍPADECH
399 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 321 s., barevně,
155×235 mm, brožované
novinka
Vladimír Klaban
EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ
Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity
mikroorganismů
900 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 549 s., černobíle,
195×280 mm, vázané
KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE
– 10 %
Zdeněk Zadák, Kristina Matušová
AMARANT – ZDROJ VÝŽIVY V 21. STOLETÍ
177 Kč, Forsapi, 2011, 1. vydání, 100 s., barevně,
165×240 mm, brožované
NOVINKA
Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šnajdauf,
Zdeněk Kala a kolektiv
HEPATO-PANKREATO-BILIÁRNÍ CHIRURGIE
viz Chirurgie
KLINICKÁ VÝŽIVA
Petr Kulišťák
NEUROPSYCHOLOGIE
Druhé, přepracované vydání
viz Psychiatrie, psychologie
Petr Kulišťák a kolektiv
PŘÍPADOVÉ STUDIE Z KLINICKÉ
NEUROPSYCHOLOGIE
viz Psychiatrie, psychologie
novinka
Jiří Masopust, Aleš Urban, Martin Vališ et al.
NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍPADY
viz Psychiatrie, psychologie
OFTALMOLOGIE
Jara Hornová
OČNÍ PROPEDEUTIKA
219 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 103 s.,
dvoubarevně + barevná příloha, 145×205 mm,
brožované
Vladimír Klaban
EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ
Ilustrovaný lexikon biologie,
ekologie a patogenity mikroorganismů
Publikace o ekologii mikroorganismů u nás vychází
v knižní podobě poprvé. Formou ilustrovaného lexikonu popisuje vlastnosti mnoha důležitých druhů a rodů
mikroorganismů nejen ve vztahu k jejich přírodnímu
prostředí, ale také k samotnému člověku. Tyto mikroskopické organismy jsou rovněž představeny z hlediska lékařského, přírodovědeckého a zemědělského,
včetně jejich technologického využití. Kniha pojednává nejen o negativním významu mikrobů jako původců různých nemocí člověka, zvířat a chorob rostlin, ale
zdůrazňuje i jejich pozitivní úlohu v mnoha základních
procesech na naší Zemi, včetně podílu na vývoji složitějších forem jiných organismů. Bohatě ilustrovaný
lexikon může sloužit jako doporučená literatura pro
studenty gymnázií a některých dalších středních škol,
dále pak pro vysokoškolské studenty biologických,
farmaceutických, lékařských, pedagogických, přírodovědeckých a zemědělských fakult příslušných vysokých škol a univerzit. Užitečné informace v ní najdou
pracovníci různých ekologických, mikrobiologických
a zemědělských laboratoří specifického zaměření,
ale i odborná veřejnost se zájmem o různé aspekty
a otázky z biologie a ekologie mikroorganismů.
900 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 549 s., černobíle,
195×280 mm, vázané
připravujeme
Pavel Rozsíval, pořadatel
TRENDY SOUDOBÉ OFTALMOLOGIE. SVAZEK 8
cca 690 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, cca 250 s.,
barevně, 155×225 mm, vázané
– 10 %
Igor Vícha a kolektiv autorů
PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA
V OČNÍ CHIRURGII
viz Ošetřovatelství
ORGANIZACE, PRÁVO
Josef Kautzner a kol.
FIBRILACE SÍNÍ V BĚŽNÉ PRAXI
345 Kč, Maxdorf, 2012, 1. vydání, 221 s., barevně,
125×190 mm, brožované
Petr Baláž, Július Janek, Miloš Adamec a kolektiv
ODBĚRY ORGÁNŮ K TRANSPLANTACI / ODBERY
ORGÁNOV NA TRANSPLANTÁCIE
viz Chirurgie
str. 2
František Kölbel a kolektiv »
PRAKTICKÁ KARDIOLOGIE
250 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 305 s.,
dvoubarevně, 170×240 mm, vázané
Pavel Čámský, Jan Sembdner, Dagmar Krutilová
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR V TEORII A PRAXI
419 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 263 s., černobíle,
160×230 mm, brožované
Jan Vojáček
AKUTNÍ KARDIOLOGIE DO KAPSY
Přehled současných diagnostických a léčebných
postupů v akutní kardiologii
220 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 126 s.,
dvoubarevně, 110×180 mm, brožované
Adam Doležal, Tomáš Doležal
PŘEHLED JUDIKATURY Z OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ I
332 Kč, Wolters Kluwer ČR, 2011, 1. vydání, 262 s.,
černobíle, 155×230 mm, brožované
Aleš Žák a kolektiv
ATEROSKLERÓZA
Nové pohledy
349 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 183 s.,
dvoubarevně + barevná příloha, 165×240 mm, vázané
Jan Mach
PŘEHLED JUDIKATURY Z OBLASTI
ZDRAVOTNICTVÍ II
Odpovědnost ve zdravotnictví
695 Kč, Wolters Kluwer ČR, 2012, 1. vydání, 548 s.,
černobíle, 155×230 mm, brožované
NOVINKA
HEPATOGASTROENTEROLOGIE
Jaromír Matějek
DŘÍVE PROJEVENÁ PŘÁNÍ PACIENTŮ
Výhody a rizika
Pro termín „dříve projevené přání“ neexistuje v současnosti stručná, vyčerpávající a hlavně konsensuálně přijatá definice. Obvykle se uvádí, že jde o prohlášení pacienta, v němž stanovuje podmínky pro péči
o svou osobu v době, kdy se k ní sám nebude moci
zodpovědně vyjádřit. V České republice se teprve očekává zákonná úprava, která bude eticko-právní institut „dříve projeveného přání pacientů“ upravovat.
Monografie analyzuje některé problémy spojené
s tímto nástrojem, ukazuje na jeho přínos a limity
a rovněž navrhuje řešení, jak omezit vznikající rizika.
Je adresována především lékařům, právníkům a psychologům – ti všichni se mohou dostat do situace, že
budou rozhodovat o pacientech, kteří již nejsou sami
schopni se k lékařské péči vyjádřit.
200 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 189 s., černobíle,
125×190 mm, brožované
6
– 10 %
NOVINKA
690 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 333 s., dvoubarevně,
155×225 mm, vázané
Zdeněk Zadák, Jaroslav Květina et al.
METODOLOGIE PŘEDKLINICKÉHO
A KLINICKÉHO VÝZKUMU
v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii
Tato publikace je v českém písemnictví ojedinělá –
je unikátní nejen svou myšlenkou, ale i provedením
a vytvořením souboru, který vychází z dlouholetých
zkušeností autorského kolektivu. Zkušeností, které
se navíc opakovaně prokazatelně osvědčily a potvrdily významnými vědeckými úspěchy a získanými (a úspěšně řešenými) granty. Kniha poskytuje
souhrnný, ucelený a přehledný materiál a je určena
všem, kteří o výzkumu uvažují, ale i těm, kteří ve výzkumu pracují. Prvním může ušetřit řadu omylů
a počátečních neúspěchů, druhým pomůže rozšířit
obzory i o metody, které nejsou zcela běžné či obecně
ve výzkumu používané.
OBSAH:
Předmluva • I. INFORMAČNÍ ZDROJE PRO UPŘESŇOVÁNÍ VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY A VÝZKUMNÉHO
PROJEKTU: 1. Knihovnické služby a informační zdroje • II. ETICKO-MORÁLNÍ ZÁSADY V BIOMEDICÍNSKÝCH VÝZKUMECH: 2. Principy vědeckosti a vědecké etiky v biomedicínském výzkumu • 3. Etické
aspekty klinického výzkumu • 4. Legislativní předpo-
klady provádění klinických hodnocení léčiv • 5. Podmínky experimentů využívajících animální modely •
III. VYBRANÉ METODOLOGIE PRO PŘEDKLINICKÉ
VÝZKUMNÉ FÁZE A JEJICH KLINICKO-VÝZKUMNÉ
APLIKACE: 6. Molekulární biologie v biomedicínském výzkumu • 7. Využití izotopů biogenních prvků
v metabolickém výzkumu • 8. Metody měření buněčného dýchání, hodnocení funkce mitochondrií •
9. Mikrodialýza a její využití v experimentálním a klinickém výzkumu • 10. Analýza dechu v experimentálním a klinickém výzkumu • 11. Hodnocení kvality
rostlinných bílkovin v experimentálním zvířecím
modelu • 12. Předklinické fáze lékových výzkumů •
IV. VYBRANÉ METODOLOGIE PRO KLINICKÉ STUDIE: 13. Přehled základních metod a metodických
přístupů používaných v klinicko-farmakologickém
výzkumu • 14. Imunologické metody v klinickém výzkumu • V. VÝBĚR VÝZKUMNÝCH METOD V METABOLISMU A VÝŽIVĚ: 15. Obecné přístupy k výzkumu
v metabolismu a výživě • 16. Metody měření složení těla v nutričním výzkumu • 17. Antropometrické
metody a jejich využití ke stanovení složení těla •
18. Stanovení potřeby energie • 19. Stanovení potřeby aminokyselin a bílkovin • 20. Metody měření
příjmu potravy v klinickém experimentu • 21. Metabolické funkční testy • 22. Nové směry ve výzkumu
metabolismu a výživy • Zkratky • Rejstřík
novinka »
str. 5
Jaromír Matějek
DŘÍVE PROJEVENÁ PŘÁNÍ PACIENTŮ
Výhody a rizika
200 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 189 s., černobíle,
125×190 mm, brožované
Oldřich Matoušek a kol.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení
345 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 183 s., černobíle,
160×230 mm, vázané
David Stejskal, Jaroslav Šejvl a kolektiv
POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY
751 Kč, Wolters Kluwer ČR, 2011, 1. vydání, 461 s.,
černobíle, 155×230 mm, vázané
Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle,
Nataša Randlová, Petr Hůrka, Jiří Doležílek
ZÁKONÍK PRÁCE
Komentář. Třetí, aktualizované a rozšířené vydání
870 Kč, Wolters Kluwer ČR, 2012, 3. vydání, 800 s.,
černobíle, 155×230 mm, vázané
novinka
Zdeněk Zadák, Jaroslav Květina et al.
METODOLOGIE PŘEDKLINICKÉHO
A KLINICKÉHO VÝZKUMU
v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii
690 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 333 s., dvoubarevně,
155×225 mm, vázané
ORTOPEDIE
Pavel Maňák, Pavel Drač
OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY
viz Chirurgie
OŠETŘOVATELSTVÍ
– 10 %
Marcela Svěráková
100 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 63 s., černobíle,
148×210 mm, brožované
Stanislav Cita
ENGLISH FOR NURSING AND PARAMEDICAL
PROFESSIONS
Part I – The basic course
viz Jazyky
NOVINKA
EDUKAČNÍ ČINNOST
SESTRY Úvod do problematiky
obalka_final 02.indd 2
20.2.2012 13:44:49
Marcela Svěráková
EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY
Úvod do problematiky
V ošetřovatelské praxi zdravotních sester hraje edukační činnost důležitou roli. Sestry představují první
linii péče o pacienty, jsou vlastně prvními kontaktními osobami v komunikaci mezi lékařem a člověkem,
který navštíví ordinaci.
Proces edukace se v současné době považuje za jeden ze základních pilířů efektivní léčby, neboť řada
otázek a problémů souvisejících s nemocí je mnohdy
dána nedostatečnými vědomostmi pacienta, často
jeho neporozuměním a postojem k chorobě, a z toho
pramenící neochotou k dodržování terapeutických
a ošetřovatelských doporučení. Ukázalo se, že pokud
je pacient na odpovídající úrovni informován o svém
zdravotním stavu a obeznámen s léčebným režimem, je mnohem větší pravděpodobnost, že bude
Jaromír Astl
OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY
A KRKU
pro bakaláře, obor ošetřovatelství
160 Kč, Univerzita Karlova, 2012, 2. vydání, 138 s.,
černobíle, 145×210 mm, brožované
léčba úspěšnější. Edukace se však netýká jen pacientů a nemoci, je symbolem nového, aktivního přístupu k životu a zdravému životnímu stylu, je zaměřena
na osvětu, výchovu a podporu zdraví veškerého obyvatelstva, na předcházení vzniku nemocí. I zde má
nezastupitelnou roli zdravotní sestra-edukátorka.
Kniha podává široký a ucelený přehled teoretických
a metodických přístupů zaměřených na problematiku edukace, na strategii primární, sekundární i terciární prevence, sociální marketing a zkušenosti s jeho
využitím v oblasti zdravotní výchovy. Zabývá se principy edukačního procesu a obsahuje též ukázku edukačních projektů pro speciální uživatelské skupiny.
Publikace je určena nejen zdravotním sestrám, ale
i studentům příslušných oborů a také široké veřejnosti, která se zde může poučit o důležitosti a užitečnosti celoživotního vzdělávání v oblasti zdravotní
výchovy obyvatelstva.
Pavel Čámský, Jan Sembdner, Dagmar Krutilová
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR V TEORII A PRAXI
viz Organizace, právo
Jaroslava Fendrychová
ZÁKLADNÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY V PÉČI
O NOVOROZENCE
Vybrané kapitoly
259 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 189 s.,
černobíle, 147×210 mm, brožované
Zdeněk Helus
ÚVOD DO PSYCHOLOGIE
Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ
319 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 317 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Jaroslava Jedličková a kolektiv
OŠETŘOVATELSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE
541 Kč, NCO NZO, 2012, 1. vydání, 268 s., barevně,
147×210 mm, brožované
Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová, Iva Holmerová,
Roman Jirák, Helena Zavázalová, Petr Wija a kol.
KŘEHKÝ PACIENT A PRIMÁRNÍ PÉČE
viz Geriatrie
7
Petra Mandincová
PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PÉČE O NEMOCNÉHO
Onemocnění štítné žlázy
179 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 123 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Oldřich Matoušek a kol.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení
viz Organizace, právo
Jan Michalík
ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ A POMÁHAJÍCÍ PROFESE
769 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 511 s., černobíle,
160×230 mm, vázané
Iva Nováková
ZDRAVOTNÍ NAUKA 1. DÍL
Učebnice pro obor sociální činnost
239 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 187 s.,
černobíle, 145×210 mm, brožované
Jiřina Ondrušová
STÁŘÍ A SMYSL ŽIVOTA
viz Geriatrie
Miroslav Penka, Eva Tesařová a kolektiv
HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ I
Hematologie
599 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 421 s.,
černobíle + barevná příloha, 167×240 mm, brožované
str. 6
novinka »
Marcela Svěráková
EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY
Úvod do problematiky
100 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 63 s., černobíle,
148×210 mm, brožované
Ivana Tyrlíková, Martin Bareš a kolektiv
NEUROLOGIE PRO NELÉKAŘSKÉ OBORY
485 Kč, NCO NZO, 2012, 2. vydání, 305 s., černobíle +
barevná příloha, 150×210 mm, brožované
Soňa Vávrová
DOPROVÁZENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
299 Kč, Portál, 2012, 1. vydání, 159 s., černobíle,
160×230 mm, brožované
Radek Veselý a kolektiv autorů
PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA
V TRAUMATOLOGII
504 Kč, NCO NZO, 2011, 1. vydání, 202 s., barevně,
148×210 mm, brožované
Igor Vícha a kolektiv autorů
PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA
V OČNÍ CHIRURGII
489 Kč, NCO NZO, 2011, 1. vydání, 167 s., barevně,
150×210 mm, brožované
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO ZDRAVOTNICKÉ
OBORY
359 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 278 s.,
černobíle, 167×240 mm, brožované
+BO-BDP
Jaromír Astl
OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY
A KRKU
pro bakaláře, obor ošetřovatelství
viz Ošetřovatelství
připravujeme
Jan Laco
LIDSKÉ PAPILOMAVIRY A JEJICH ÚLOHA
V ETIOPATOGENEZI DLAŽDICOBUNĚČNÉHO
KARCINOMU DUTINY ÚSTNÍ A OROFARYNGU
viz Patologie
-*%4,²1"1*-0."7*3:
"+&+*$)Á-0)"7&5*01"50(&/&;*
%-"Ç%*$0#6/ĝė/²)0,"3$*/0.6
%65*/:Á45/¶"030'"3:/(6
– 25 %
nabídka slevy
platí do 31. 3. 2012
PŘIPRAVUJEME
Ilona Kopecká
PSYCHOLOGIE. 1. DÍL
Učebnice pro obor sociální činnost
239 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 187 s.,
černobíle + barevná příloha, 145×205 mm, brožované
OTORINOLARYNGOLOGIE
Jan Laco
LIDSKÉ PAPILOMAVIRY A JEJICH ÚLOHA
V ETIOPATOGENEZI DLAŽDICOBUNĚČNÉHO
KARCINOMU DUTINY ÚSTNÍ A OROFARYNGU
PATOLOGIE
připravujeme
Jan Laco
LIDSKÉ PAPILOMAVIRY A JEJICH ÚLOHA
V ETIOPATOGENEZI DLAŽDICOBUNĚČNÉHO
KARCINOMU DUTINY ÚSTNÍ A OROFARYNGU
cca 390 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 165 s., černobíle +
barevná příloha, 155×225 mm, vázané
novinka
Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al.
OBECNÁ PATOLOGIE
990 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 290 s., barevně,
195×280 mm, vázané
PEDIATRIE
Josef Langmeier, Zdeněk Matějček
PSYCHICKÁ DEPRIVACE V DĚTSTVÍ
viz Psychiatrie, psychologie
str. 16
připravujeme »
Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al.
KLINICKÁ PEDIATRIE
cca 1500 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, cca 600 s.,
barevně, 195×280 mm, vázané
Zhoubné nádory hlavy a krku představují jednu
z častějších malignit; u mužů patří tyto nádory mezi
deset nejčastějších zhoubných nádorů vůbec. Nejdůležitějšími rizikovými faktory pro vznik karcinomů
jsou stále nikotin a alkohol. V současné době se však
ukazuje, že neméně významným rizikovým faktorem
je orální infekce vysoce rizikovými typy lidských papilomavirů, podle některých autorů lze dokonce hovořit o celosvětové epidemii karcinomu dutiny ústní
a orofaryngu způsobeného těmito typy virů.
Monografie se zabývá aktuálním tématem úlohy
lidských papilomavirů v etiopatogenezi dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu. Je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. V prvních
kapitolách jsou shrnuty nejdůležitější poznatky o dlaždicobuněčném karcinomu dutiny ústní a orofaryngu.
Druhá část monografie je pak věnována lidským papilomavirům, se zvláštním zaměřením na jejich úlohu při
vzniku tohoto zhoubného nádoru. V samostatné obrazové příloze jsou pak ilustrovány nálezy z vlastního
výzkumu věnovaného této problematice.
cca 390 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 165 s.,
černobíle + barevná příloha, 155×225 mm, vázané
Dalibor Pastucha a kolektiv
POHYB V TERAPII A PREVENCI DĚTSKÉ OBEZITY
viz Fyziatrie, rehabilitace
– 10 %
Vít Petrů a kolektiv
DĚTSKÁ ALERGOLOGIE
viz Imunologie, alergologie
Josef Švejcar
PÉČE O DÍTĚ
Nové, přepracované vydání
viz Rádci pro rodiče
PNEUMOLOGIE
Kateřina Neumannová, Vítězslav Kolek a kolektiv
ASTHMA BRONCHIALE A CHRONICKÁ
OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC
Možnosti komplexní léčby z pohledu
fyzioterapeuta
viz Fyziatrie, rehabilitace
PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
Radek Ptáček, Libuše Čeledová a kolektiv
STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ U LÉKAŘŮ
POSUDKOVÉ SLUŽBY
viz Psychiatrie, psychologie
PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE
Marina Barnardová
DROGOVÁ ZÁVISLOST A RODINA
189 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 202 s., černobíle,
140×200 mm, brožované
NOVINKA
Lenka Klimešová, Jiří Klimeš
UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE
361 Kč, NCO NZO, 2011, 1. vydání, 110 s., barevně,
210×297 mm, brožované
Jaroslav Hořejší
KŘESLO PRO FAUSTA 2011
Rozhovory vedl a k vydání připravil Jaroslav Hořejší
Jubilejní desátý svazek úspěšného souboru rozhovorů vycházejících pod názvem Křeslo pro Fausta pokračuje v tradici besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
které se konají už od roku 2000 v prostorách Faustova domu na pražském Karlově náměstí. V roce 2011
usedlo do „křesla pro Fausta“ dalších 13 významných
hostů – převážně představitelů lékařských věd, ale
i významných osobností našeho kulturního a společenského života. Kniha je tradičně doplněna fotografiemi Karla Meistera.
250 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 303 s., černobíle,
110×190 mm, vázané
8
Philip Brownell a kol.
GESTALTTERAPIE – TEORIE, VÝZKUM A PRAXE
599 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 401 s., černobíle,
155×230 mm, vázané
– 10 %
NOVINKA
900 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 407 s., barevně,
195×280 mm, vázané
Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek et al.
KOSTNÍ MINERÁLY A SKELET
PŘI CHRONICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
chirurgům krku a horního mediastina, histomorfologům, biochemikům, radiologům a pracovníkům
radionuklidových zobrazovacích metod.
Monografie je dílem kolektivu autorů – specialistů,
kteří zúročili svoji odbornost a zkušenosti ve 20 samostatných kapitolách. Zevrubně přepracována
a rozšířena navazuje na publikaci Kostní choroba při
nezvratném selhání ledvin z roku 1994 a na převážně časopisecká sdělení naší i zahraniční provenience
v posledních 35 letech. V knize jsou probrány otázky
poruch kalciumfosfátového metabolismu a kostních
a cévních komplikací nejen u dospělých osob s chronickou nefropatií a po transplantaci ledviny, ale také
u stejně postižené dětské populace. Významnou
součástí jsou kapitoly věnované tematicky blízkým
medicínským oborům. Z nefrologického a osteologického hlediska monografie odpovídá obecně přijímané koncepci o chronickém onemocnění ledvin
a poruchách kostních minerálů s přihlédnutím k doporučovaným postupům. Každá kapitola monografie
je doplněna soupisem literatury, jednotlivé citace
jsou cíleně řazeny podle sledované problematiky.
Publikace je určena lékařům interních oborů, dialyzačně-transplantačních a osteologických pracovišť,
OBSAH:
Autorský kolektiv • Poděkování • Úvod • 1. Historie
problematiky • 2. Kostní minerály a jejich poruchy •
3. Struktura a fyziologie skeletu • 4. Renální osteopatie • 5. Nové aspekty v koncepci renální osteopatie, CHOL/CKD-MBD • 6. Vyšetřovací postupy • 7.
Diagnostika renální osteopatie • 8. Terapie renální
osteopatie • 9. Hypoparatyreóza po paratyreoidektomiích • 10. Kardiovaskulární komplikace při renální
osteopatii • 11. Osteopatie po transplantaci ledviny
• 12. Osteoporóza po transplantacích dalších životně důležitých orgánů • 13. Renální osteopatie u dětí
a adolescentů • 14. Osteopatie po transplantaci ledvin u dětí a adolescentů • 15. Renální osteopatie, osteoporóza, arterioskleróza • 16. Vybrané endokrinopatie a kostní metabolismus • 17. Hyperkalciurie • 18.
Neurologické poruchy a cerebrovaskulární komplikace u dysfunkce příštítných tělísek • 19. Doporučené
postupy (guidelines) v lékařství • 20. Užité statistické metody • Zkratky • Rejstřík
Luděk Daneš
PŘEDČASNÁ EJAKULACE
139 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 79 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Zdeněk Helus
ÚVOD DO PSYCHOLOGIE
Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ
viz Ošetřovatelství
Jan Jandourek
SOCIOLOGIE ZLOČINU
Proč lidé vraždí a jezdí načerno
235 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 175 s., černobíle,
130×200 mm, brožované
Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil
TESTOVÁNÍ V PSYCHOLOGII
Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní
testování
259 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 158 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
str. 4
připravujeme »
Roman Jirák et al.
GERONTOPSYCHIATRIE
cca 490 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 284 s., barevně,
155×225 mm, vázané
Ilona Kopecká
PSYCHOLOGIE. 1. DÍL
Učebnice pro obor sociální činnost
viz Ošetřovatelství
novinka »
František Koukolík
LIDSKÝ MOZEK
Třetí, přepracované a doplněné vydání
viz Neurologie a neurochirurgie
NOVINKA
690 Kč, Academia, 2011, 1. vydání, 885 s.,
černobíle + barevná příloha, 130×200 mm, vázané
Ctibor Bezděk
JAK RÁD JSEM ŽIL
Paměti MUDr. Ctibora Bezděka
MUDr. Ctibor Hugo Bezděk (1872–1956), český lékař,
filantrop a myslitel, prožil pestrý a smysluplný život.
Mnohé prožitky zaznamenal ve svých cestopisných
a povídkových knížkách, podrobné svědectví o svých
osudech a své práci posléze podal v rozsáhlých pamětech – Jak rád jsem žil... Vypráví tu nejen o svém
dětství, jež na konci 19. století prožil jako sirotek
u příbuzných na jižní Moravě, ale vzpomíná i na studia medicíny ve Vídni, kde aktivně působil ve vlasteneckých spolcích, a na svou službu u rakouského
válečného námořnictva, během níž učil negramotné
námořníky číst a psát. Bezděkův život byl příkladem opravdové, konkrétními činy naplňované lásky
k bližnímu a víry v Boha. Jeho životním cílem bylo
pomáhat trpícím, v čemž mu obětavě pomáhala jeho
manželka Varvara, jedna z prvních vystudovaných
ruských lékařek vůbec. Do své rodiny postupně přijal
dvaačtyřicet slovenských a povolžských bezprizorních dětí a poskytl jim domov. V Ružomberku stál při
zrodu Československého červeného kříže. Zajímal se
o historii, hudbu a divadlo, psal beletrii i filozofické
eseje, které dodnes osloví čtenáře bohatstvím myšlenek. Přátelil se s mnoha význačnými osobnostmi
tehdejší doby, mimo jiné s Přemyslem Pittrem nebo
s Alicí Masarykovou. Postřehy z lékařského působení a teorie, že nemoc fyzického těla bývá projevem
poruch, které nastaly v duševním životě, se staly
základem jeho originální léčebné metody. Dodnes
aktuální kniha Etikoterapie. Záhada nemoci a smrti
(1931) zaujala i T. G. Masaryka, jenž pozval autora
i jeho manželku na návštěvu do Lán. Ctibor Bezděk
neúnavně pracoval jako lékař až do konce svého života. Rukopis jeho pamětí, zabavený Státní bezpečností při domovní prohlídce v roce 1953, nenávratně
zmizel v archivech Ministerstva vnitra. Kopie textu,
z něhož vznikla tato kniha, se našla před deseti lety
naprostou náhodou…
str. 2
Petr Kulišťák
NEUROPSYCHOLOGIE
Druhé, přepracované vydání
649 Kč, Portál, 2011, 2. vydání, 380 s., černobíle +
barevná příloha, 160×230 mm, vázané
Petr Kulišťák a kolektiv
PŘÍPADOVÉ STUDIE Z KLINICKÉ
NEUROPSYCHOLOGIE
290 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 279 s.,
černobíle, 160×230 mm, brožované
Josef Langmeier, Zdeněk Matějček
PSYCHICKÁ DEPRIVACE V DĚTSTVÍ
370 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 4. vydání, 399 s.,
černobíle, 170×240 mm, vázané
novinka
Jiří Masopust, Aleš Urban, Martin Vališ et al.
NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍPADY
500 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 289 s., barevně,
155×225 mm, vázané
Zdeněk Matějček
PRAXE DĚTSKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVÍ
469 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 342 s., černobíle,
160×230 mm, vázané
novinka »
Jaromír Matějek
DŘÍVE PROJEVENÁ PŘÁNÍ PACIENTŮ
Výhody a rizika
viz Organizace, právo
str. 5
9
Michal Pohanka, Luboslav Stárka
EREKTILNÍ DYSFUNKCE A JEJICH LÉČBA
Průvodce ošetřujícího lékaře
245 Kč, Maxdorf, 2011, 1. vydání, 140 s., černobíle,
110×190 mm, vázané
Daniela Pauknerová a kolektiv
PSYCHOLOGIE PRO EKONOMY A MANAŽERY
Třetí, aktualizované a doplněné vydání
319 Kč, Grada Publishing, 2012, 3. vydání, 259 s.,
černobíle, 167×240 mm, brožované
str. 8
novinka »
Ivo Sotorník, Štěpán Kutílek et al.
KOSTNÍ MINERÁLY A SKELET PŘI CHRONICKÉM
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
900 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 407 s., barevně,
195×280 mm, vázané
Peter Pöthe
PSYCHOTERAPIE DÍTĚTE
Případ šestiletého chlapce
159 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 103 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
PSYCHIATŘI ČR – ADRESÁŘ 2011
137 Kč, Psychiatrické centrum, 2011, 1. vydání, 212 s.,
černobíle, 150×210 mm, brožované
Radek Ptáček, Libuše Čeledová a kolektiv
STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ U LÉKAŘŮ
POSUDKOVÉ SLUŽBY
150 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 1. vydání, 117 s.,
černobíle, 143×205 mm, brožované
Franz Ruppert
SYMBIÓZA A AUTONOMIE
Traumata z narušeného systému rodinných vazeb
375 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 270 s., černobíle,
140×205 mm, brožované
Petr Šulista, Václav Prokopius
KRIZE SVĚDOMÍ
179 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 191 s., černobíle,
140×200 mm, brožované
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO ZDRAVOTNICKÉ
OBORY
viz Ošetřovatelství
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
Miroslav Hirt a kolektiv
TUPÁ PORANĚNÍ V SOUDNÍM LÉKAŘSTVÍ
279 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 185 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
SPORTOVNÍ MEDICÍNA
Dalibor Pastucha, Eliška Sovová, Jana Malinčíková,
Jiří Hyjánek
TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ
192 Kč, Univerzita Palackého, 2011, 1. vydání, 152 s.,
černobíle, 205×290 mm, brožované
STOMATOLOGIE
Kateřina Valentová
CHEMICKÉ VLASTNOSTI
DENTÁLNÍCH MATERIÁLŮ
viz Biochemie, chemie, fyzika
UROLOGIE, NEFROLOGIE
Luděk Daneš
PŘEDČASNÁ EJAKULACE
viz Psychiatrie, psychologie
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
Martin Haluzík
PRŮVODCE LÉČBOU DIABETU 2. TYPU
PRO INTERNISTY
290 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 150 s.,
dvoubarevně, 140×200 mm, vázané
Miroslav Souček a kolektiv
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
2999 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 1777 s.,
dvoubarevně, 205×295 mm, vázané; kniha + DVD
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Tomáš Binder, Blanka Vavřinková
TĚHOTNÁ V ORDINACI NEGYNEKOLOGA
350 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 201 s.,
dvoubarevně, 140×200 mm, vázané
Roberta B. Carey, Mindy G. Schuster, Karin L. McGowan
LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE V KLINICKÝCH
PŘÍPADECH
viz Infektologie, mikrobiologie
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V BĚHU ČASU
Uspořádali Vlasta Helekalová a Jaroslav Hořejší
Publikace umožňuje čtenáři nahlédnout do historie
a současnosti jedné ze čtyř nejstarších fakult Univerzity Karlovy v Praze. Historie 1. lékařské fakulty
UK je bohatá a prošla všemi významnými obdobími
českých dějin – husitskými válkami, dobou pobělohorskou, převzetím Univerzity Karlovy jezuitským
církevním řádem, vznikem Univerzity Karlo-Ferdinandovy, rozdělením fakulty na českou a německou,
jejím uzavřením nacistickými okupanty 17. listopadu 1939, obnovením činnosti v roce 1945, složitými
50. léty a přelomovými roky 1968–1969 a sametovou
revolucí roku 1989. Současnost 1. lékařské fakulty UK
charakterizuje jednak moderní přístup ke vzdělávání
nové generace lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví, a dále vědecko-výzkumná činnost na špičkové
úrovni – fakulta je významným centrem lékařského
a biomedicínckého výzkumu v ČR.
700 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 247 s., barevně,
210×295 mm, vázané
Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kolektiv
PREVENTIVNÍ MEDICÍNA
Druhé, rozšířené a přepracované vydání
995 Kč, Maxdorf, 2011, 2. vydání, 770 s., černobíle +
barevná příloha, 155×230 mm, vázané
Marek Hakl a kolektiv
LÉČBA BOLESTI
Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých
syndromů
450 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 231 s., barevně,
155×230 mm, vázané
Tomáš Janota
ŠOK A KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
viz Akutní medicína
Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv
PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY
Desáté, aktualizované vydání
viz Slovníky, lékařská terminologie
HISTORIE MEDICÍNY
novinka
1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V BĚHU ČASU
Uspořádali Vlasta Helekalová a Jaroslav Hořejší
700 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 247 s., barevně,
210×295 mm, vázané
SLOVNÍKY, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE
str. 5
novinka »
Vladimír Klaban
EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ
Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity
mikroorganismů
viz Infektologie, mikrobiologie
Dagmar Kozlíková, Jiřina Plašilová
ZÁKLADY LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE
210 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 3. vydání, 184 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované
DVD
NOVINKA
Jan Poněšický
ZÁSADY PREVENCE A PSYCHOTERAPIE
NEUROTICKÝCH A PSYCHOSOMATICKÝCH
ONEMOCNĚNÍ
159 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 116 s., černobíle,
140×210 mm, brožované
– 10 %
NOVINKA
Milan Nakonečný
PSYCHOLOGIE
Přehled základních oborů
999 Kč, Triton, 2011, 1. vydání, 863 s., černobíle,
155×230 mm, vázané
Miroslav Souček a kolektiv
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
Komplexní učebnice vnitřního lékařství je rozdělena
do dvou dílů (849 a 807 stran), třetí kniha obsahuje rejstříky a zkratky (121 stran), komplet je doplněn
DVD. Kromě základních oborů vnitřního lékařství
(kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie, onkologie, hematologie, revmatologie, endokrinologie a diabetologie, imunologie) je zde věnován prostor méně častým, ale neméně důležitým
oblastem – jako jsou infekční onemocnění, sexuální
dysfunkce, geriatrie, neurologie, psychiatrie, genetika, otravy, akutní stavy, bolest, výživa, paliativní medicína a následky terorizmu. Dvojbarevná publikace
má bohatou obrazovou dokumentaci – obsahuje
na 900 obrázků, tabulek, schémat a grafů. Nedílnou
součástí celé publikace je DVD, které zahrnuje celou
obrazovou dokumentaci v barevné podobě, jsou zde
interaktivní rejstříky, zkratky apod. Čtenář tu najde
i vybrané „guidelines“ oborů, které s vnitřním lékařstvím úzce souvisejí.
2999 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 1777 s.,
dvoubarevně, 205×295 mm, vázané; kniha + DVD
10
DOPORUČUJEME
– 10 %
300 Kč, Galén, 2009, 1. vydání, 271 s., dvoubarevně,
150×150 mm, vázané
Michal Bystrov
PŘÍBĚHY PÍSNÍ
Michal Bystrov se v knize Příběhy písní vydává
po stopách skladeb, na jejichž původní smysl, osudy
či autory se dávno zapomnělo. Na základě ověřených
faktů líčí co možná nejpodrobněji a nejpravdivěji historii jejich vzniku, srovnává všechny známé teorie,
upozorňuje na staleté omyly a vykresluje prostředí
a situace, v nichž se jednotlivé písně zrodily. Zajímá
vás, proč někdo dal své lodi jméno John B., ve které zatáčce se vyboural statečný strojvůdce Příhoda,
existoval, či neexistoval-li Tom Dooley, komu se ří-
kalo žlutá růže z Texasu, co byla zač ona tančící Matylda a jak to asi vypadá v Tipperary? V této knížce
najdete odpovědi.
Stanislav Cita
ENGLISH FOR NURSING AND PARAMEDICAL
PROFESSIONS
Part I – The basic course
240 Kč, Univerzita Karlova, 2011, 2. vydání, 205 s.,
černobíle, 210×297 mm, brožované; anglicky
POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA,
PACIENTSKÉ, ŽIVOTNÍ STYL
BELETRIE
NOVINKA
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 414 s., černobíle,
150×150 mm, vázané
Michal Bystrov
PŘÍBĚHY PÍSNÍ – DÍL DRUHÝ
prastará odrhovačka o Babinském, známém to lotru
mexickém.
„O příbězích všech dvaceti písniček platí, že jsou to
historie skoro detektivní,“ připomíná v knize známý hudební publicista Jiří Černý. Autor shromáždil
ohromné množství faktů, obrazové dokumentace
a líčí co možná nejpodrobněji a nejpravdivěji historii vzniku těchto písní, upozorňuje na letité omyly a
vykresluje prostředí a situace, které měly na vznik
jednotlivých písní vliv. Devatenáct světových hitů,
známých v podání široké palety umělců od Marie
Rottrové, Pavla Bobka přes Spirituál kvintet až k
Jaromíru Nohavicovi či Vladimíru Mertovi doplňuje
OBSAH:
That Lucky Old Sun • Strange Fruit • The Girl From
Ipanema • Oh My Darling Clementine • Red River Valley • Auld Lang Syne • The Partisan • Go Down, Moses • Amazing Grace • Greensleeves • My Bonnie Lies
Over The Ocean • Where Have All The Flowers Gone?
• El Condor Pasa • Long Black Veil • Oh Shenandoah
• When Johnny Comes Marching Home • The Green
Door • Big Rock Candy Mountain • Lily The Pink • Na
kopečku v Africe • Prameny • Nahrávky • Ediční poznámka • Výběr z českých verzí písní
– 10 %
NOVINKA
400 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 494 s., černobíle,
130×200 mm, vázané
Publikace se pokouší zmapovat osobnost E. F. Buriana netradičně, nikoli obvyklou formou teatrologické
studie nebo oblíbenou knihou typu „řekli o...“. Autor,
syn E. F. Buriana, vytvořil mozaiku, v níž kombinuje
různé texty: neznámé či zapomenuté dokumenty,
úryvky z veřejných vystoupení, intimní, soukromé
zápisky, dopisy a básně EFB a jeho první necenzurovaný životopis, citáty z recenzí, rozhovorů, článků,
vzpomínek, dopisů a jiných archivních materiálů pamětníků i současníků. Knihu doplňuje 20 autorových
dopisů otci, napsaných nyní při práci na této knize.
Nechybí svědectví A. J. Liehma, O. Krejči, J. Grossma-
Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv
PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY
Desáté, aktualizované vydání
595 Kč, Maxdorf, 2011, 10. vydání, 519 s., černobíle,
155×230 mm, vázané
JAZYKY
OBSAH:
Seems So Long Ago, Nancy • Ode To Billie Joe • Waltzing Matilda • It‘s A Long Way To Tipperary • Ghost Riders In The Sky • Jingle Bells • Tom Dooley • The Yellow
Rose Of Texas • John Brown’s Body • Frankie And Johnny • John Hardy • John Henry • Sloop John B. • Delia •
St. James Infirmary / Streets Of Laredo / The House Of
The Rising Sun • Loch Lomond • Joe Hill • Casey Jones
• Oh! Susanna • Žalostná píseň o balónu „Kysibelce“
– 10 %
Jan Burian
NEŽÁDOUCÍ NÁVRATY E. F. BURIANA
Martin Vejražka, Dana Svobodová
TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA
Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské
terminologie pro studenty magisterského studia
lékařství
495 Kč, Academia, 2011, 2. vydání, 430 s., černobíle,
165×235 mm, brožované
Michal Bystrov
PŘÍBĚHY PÍSNÍ
300 Kč, Galén, 2009, 1. vydání, 271 s., dvoubarevně,
150×150 mm, vázané
novinka
Michal Bystrov
PŘÍBĚHY PÍSNÍ – DÍL DRUHÝ
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 414 s., černobíle,
150×150 mm, vázané
novinka
Bohdan Mikolášek
ÚKLID V SUTERÉNU
Písně, básně, rozhovory
490 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 379 s., černobíle,
155×190 mm, vázané; kniha + CD
novinka
Jaroslav Jeroným Neduha
ANTIZPĚVNÍK
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 335 s., barevně,
150×190 mm, brožované
novinka
Vlastimil Třešňák
THE VOLE – HRABOŠ HRDINA
(z cyklu Konopných pohádek)
290 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 240 s., dvoubarevně,
200×200 mm, vázané
BIOGRAFIE
na, F. Hrubína, F. Listopada, L. Vaculíka, P. Tigrida,
F. Halase, I. Medka, S. Machonina, J. Klusáka, J. Sováka, V. Brodského, V. Menšíka, J. Wericha, B. Brechta,
B. Martinů, J. Procházky, A. Zápotockého, J. Topola,
J. Suchého, A. Radoka, A. Hoffmeistera a mnoha dalších. Osobnost EFB byla vždy posuzována jen v souladu s autorem daného hodnocení, teatrolog psal
o divadelní avantgardě, historici hodnotili jen jeho poválečnou angažovanost. Výtvarný, hudební, literární
či jenom lidský rozměr této osobnosti jako by zatím
nikoho nezajímal, proto vznikl pokus nabídnout plastický portrét umělce i otce, „koncentráčníka“, možná
načas naivního komunisty, o jehož možném dalším
vývoji v 60. letech můžeme jen spekulovat.
str. 8
Ctibor Bezděk
JAK RÁD JSEM ŽIL
Paměti MUDr. Ctibora Bezděka
690 Kč, Academia, 2011, 1. vydání, 885 s., černobíle +
barevná příloha, 130×200 mm, vázané
novinka
Jan Burian
NEŽÁDOUCÍ NÁVRATY E. F. BURIANA
400 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 494 s., černobíle,
130×200 mm, vázané
str. 13
novinka »
Miloš Hájek
CHIRURGOVY ÚSPĚCHY A ZKLAMÁNÍ
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 325 s., černobíle +
barevná příloha, 110×190 mm, vázané
11
připravujeme
Erwin van Meekeren
ŽIVOT A NEMOCI VINCENTA VAN GOGHA
„Kámen v pohybu neobrůstá mechem“
cca 290 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 200 s., černobíle +
barevná příloha, 145×190 mm, vázané
str. 7
Jaroslav Hořejší
KŘESLO PRO FAUSTA 2011
Rozhovory vedl a k vydání připravil
Jaroslav Hořejší
250 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 303 s., černobíle,
110×190 mm, vázané
Ivan Rektor
NEUROESEJE
199 Kč, Triton, 2011, 2. vydání, 103 s., barevně,
140×200 mm, vázané
Jean Carperová
100 JEDNODUCHÝCH VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE
UDĚLAT PROTI ALZHEIMEROVĚ NEMOCI
A ÚBYTKU PAMĚTI
248 Kč, Vyšehrad, 2011, 1. vydání, 284 s., černobíle,
145×205 mm, brožované
novinka
Jaroslav Hutka
TAK JAKO KVĚT
200 Kč, Galén, 2011, 1. vydání; CD
str. 13
připravujeme
Marsyas
V MÝDLOVÝCH BUBLINÁCH
Live 1973–1978
cca 390 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; 2CD
novinka
Vladimír Merta
STRUNY VE VĚTRU
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání; 2CD
novinka »
Vladimír Merta + Jan Hrubý
VČEREJŠÍ VYDÁNÍ
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání; 2CD
novinka
Šafrán
NAHRÁVKY Z LET 1968–1976
350 Kč, Galén, 2011, 1. vydání; 2CD
novinka
Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues
SALMOVSKÁ 21. 6. 2010
290 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; DVD
novinka
Třešňák BAND
NĚMÝ SUFLÉR
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání; LP
POPULÁRNĚ VĚDECKÉ
novinka
Radkin Honzák
BABIČKU POTRKAL JELEN ANEB CO TOMU
ŘÍKÁTE, DOKTORE?
250 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 212 s., barevně,
120×190 mm, brožované
připravujeme
Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮVĚŘE
O nebohém pacientovi v postmoderní době
viz Etika, filozofie
Libuše Koubská, František Koukolík
VŠECHNO DOPADNE JINAK
O minulosti, přítomnosti a především
o pravděpodobné budoucnosti
218 Kč, Vyšehrad, 2011, 1. vydání, 126 s., černobíle,
130×200 mm, vázané
Jana Karešová a kol.
PRAKTICKÉ RADY PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY
aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny
245 Kč, Maxdorf, 2011, 2. vydání, 165 s., černobíle +
barevná příloha, 130×200 mm, brožované
Jaroslav Koten
PRŮVODCE OČKOVÁNÍM
Máme se bát chřipky?
105 Kč, Forsapi, 2011, 1. vydání, 51 s., černobíle,
135×205 mm, brožované
Marta Olejárová
BECHTĚREVOVA NEMOC
Čtení o nemoci egyptských faraonů,
Karla Čapka i vaší
48 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 31 s., barevně,
110×165 mm, brožované
nabídka slevy
platí do 31. 3. 2012
Marsyas
V MÝDLOVÝCH BUBLINÁCH
Live 1973–1978
Dvojalbum koncertních nahrávek Marsyas z let 1973
až 1978 představuje legendární českou folk-rockovou
skupinu v nejslavnější sestavě – Zuzana Michnová,
Petr Kalandra a Oskar Petr – a také její nejzářivější
a nejryzejší podobu, tedy jen tři hlasy a dvě kytary. Dvojice CD představuje Marsyas v životní formě a první disk ukazuje i vývoj repertoáru skupiny:
od dobových cover verzí písní Boba Dylana, Grahama
Nashe, Melanie, Fairport Convention a dalších až
po původní tvorbu. Druhý disk je pak věnován již jen
vlastním písním tria, známým i z prvního eponymního alba skupiny, zde však poprvé v čistě akustické
podobě a navíc poprvé i s necenzurovanými texty.
Není opomenuta ani poezie Václava Hraběte v nezaměnitelné interpretaci Mirka Kováříka s hudebním
doprovodem Marsyas. Stylový obal Karla Halouna
a Luďka Kubíka skrývá navíc téměř padesátistránkovou brožuru s texty všech písní, řadou fotografií
a doprovodnými biografiemi hudebníků od Vojtěcha
Lindaura.
cca 390 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; 2CD
Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková
ÚZKOST A OBAVY
Jak je překonat
267 Kč, Portál, 2012, 1. vydání, 226 s., černobíle,
130×200 mm, brožované
– 10 %
Jiří Profous
PRŮVODCE ALKOHOLOVOU ZÁVISLOSTÍ
– především pro ženy pijících partnerů
90 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 108 s., černobíle,
125×190 mm, brožované
Mathilde Regnault
ALZHEIMEROVA CHOROBA
Průvodce pro blízké nemocných
209 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 119 s., černobíle,
130×200 mm, brožované
Helena Vávrová
BABIČKO, DĚDO, VEZMĚTE SI MNE NA PRÁZDNINY!
Povídání o cukrovce nejen pro prarodiče a jejich
vnoučata
190 Kč, Mladá fronta, 2012, 1. vydání, 91 s., barevně,
140×200 mm, brožované
CVIČENÍ, ŽIVOTNÍ STYL
Lydie Raisin
VE FORMĚ PO ŠEDESÁTCE
Cvičení jen na 15 minut denně
245 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 147 s., dvoubarevně,
145×205 mm, brožované
DIETY A ZDRAVÁ VÝŽIVA
Elisabeth Lange
DIETA JEN TAK MIMOCHODEM
Vybírejte si správné jídlo
269 Kč, Grada Publishing, 2012, 1. vydání, 223 s.,
barevně, 170×175 mm, brožované
NOVINKA
HUDBA
novinka »
Jan Jeřábek
MÝLÍŠ SE, ŘEKLA LÁSKA
250 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; CD
PACIENTSKÉ – RADY V NEMOCI
– 25 %
PŘIPRAVUJEME
Ferdinand Havlík
MŮJ ŽIVOT S KLARINETEM
Vzpomínky legendárního kapelníka divadla
Semafor
395 Kč, Maxdorf, 2011, 1. vydání, 392 s., černobíle,
155×230 mm, vázané
Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues
SALMOVSKÁ 21. 6. 2010
Jiří Šlupka Svěrák, skladatel, textař, zpěvák, pianista
a pedagog zvolil pro své první autorské DVD tu nejlepší variantu – natočil koncert v domovské kavárně
v Salmovské ulici. Intimní a dobře známé prostředí
vytváří skvělou kulisu pro jedno červnové pondělí
roku 2010, kdy vznikl tento záznam, obsahující jak
osvědčené tradicionály, tak vlastní tvorbu. Navíc tyto
více než dvě desítky skladeb ukazují současnou podobu Šlupkovy kapely Nejenblues.
OBSAH:
Úvod • Dopito blues • Brejle • V dobrý společnosti
• Divná ženská • Stěhovácký blues • Intermezzo I •
Cosa nostra • Noční můra • Mafie jménem Láska •
Miss Otis se omlouvá • Můj malý přítel a já • Psychoanalytickej flám • Od vedle • Intermezzo II • S láskou
je vždycky líp • Blues o řetězu • Velikonoční moravská
• Spády • Týpek • Intermezzo III • Potkal jsem holku •
I Was Born on the Other Side • I Got A Woman • Blues
Before Sunrise • I’m Tore Down • Georgia On My Mind
290 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; DVD
NOVÁ
DIABETOLOGIE
K dostání již v dubnu 2012!
Vydavatelství MEDICAL TRIBUNE CZ
představuje novou knihu, jejímž autorem
je uznávaný diabetolog, někdejší předseda
České diabetologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
U zrodu knihy stál seriál článků s názvem
„Nová diabetologie“, se kterými se mohli čtenáři v posledních dvou letech setkávat v odborném týdeníku Medical Tribune a v nichž
se prof. Kvapil snažil na základě současných
poznatků jak poněkud revidovat a upřesnit
zažité postupy v diagnostice a léčbě diabetiků, tak čtivým způsobem shrnout novinky
v poznání patofyziologie a možnostech léčby
diabetu. Nejde primárně o podrobný souhrn
diagnostických a terapeutických doporučení,
přínos knihy by měl být převážně v tom, že
v ní čtenáři najdou odpovědi na množství
praktických otázek, jež si lékař klade při
rutinní péči o diabetika.
Připravovaná kniha není určena primárně
pro diabetology-specialisty, ale spíše pro
všeobecné praktické lékaře, internisty,
popř. kardiology, nefrology a další, kteří se
na péči o pacienta s diabetem podílejí.
Více informací získáte na tel. č. 224 916 916 nebo na [email protected]
13
RÁDCI PRO RODIČE
Steve Biddulph
VÝCHOVA KLUKŮ
235 Kč, Portál, 2012, 2. vydání, 155 s., černobíle,
130×200 mm, brožované
Monika Divišová a kolektiv
ZDRAVÉ HUBNUTÍ PO PORODU
169 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 104 s.,
černobíle, 143×205 mm, brožované
Isabelle Filliozat
DO NITRA DĚTSKÝCH EMOCÍ
Pochopte, co vám děti sdělují, a nalezněte,
co skutečně potřebují
269 Kč, Computer Press, 2011, 1. vydání, 215 s.,
černobíle, 165×225 mm, brožované
Ute Glaser
TAJNÁ KNIHA RODIČOVSKÝCH TRIKŮ
299 Kč, Computer Press, 2012, 1. vydání, 191 s.,
barevně, 165×225 mm, vázané
Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.
NOVÁ KNIHA O TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
499 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 229 s.,
barevně, 210×290 mm, vázané
Martin Gregora, Dana Zákostelecká
JÍDELNÍČEK KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ
Druhé, doplněné a aktualizované vydání
219 Kč, Grada Publishing, 2011, 2. vydání, 175 s.,
černobíle + barevná příloha, 140×205 mm,
brožované
Jitka Kovářová, Zuzana Zouharová
PEČUJEME O ZDRAVÝ DĚTSKÝ CHRUP
199 Kč, Computer Press, 2011, 1. vydání, 151 s.,
barevně, 170×225 mm, brožované
Hana Krejčí
TĚHOTENSKÁ CUKROVKA
Rady lékařky nastávajícím maminkám
50 Kč, Mladá fronta, 2011, 1. vydání, 39 s., barevně,
110×165 mm, brožované
John Medina
PRAVIDLA MOZKU DÍTĚTE
246 Kč, Computer Press, 2011, 1. vydání, 224 s.,
černobíle, 165×225 mm, brožované
Josef Švejcar
PÉČE O DÍTĚ
Nové, přepracované vydání
489 Kč, Havlíček Brain Team, 2009, 1. vydání, 320 s.,
barevně, 150×210 mm, vázané
PSYCHOLOGIE, ROZVOJ OSOBNOSTI
Barbara Berckhan
KOMUNIKACE BEZ ZÁBRAN
Jak se naladit na společnou vlnovou délku
199 Kč, Portál, 2012, 1. vydání, 111 s., černobíle,
130×200 mm, brožované
Na titulu použita ilustrace z knihy Baxa, Ferda: Multidetektorová výpočetní tomografie srdce.
– 10 %
Daniela Lojková
ZÍSKEJTE ROVNOVÁHU TĚLA, MYSLI, DUŠE
A DUCHA
239 Kč, Grada Publishing, 2012, 1. vydání, 152 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Tomáš Novák
ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA
Třetí, aktualizované a doplněné vydání
199 Kč, Grada Publishing, 2012, 3. vydání, 164 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Tomáš Novák
JEDNEJ ASERTIVNĚ!
Asertivně na duševní hygienu
189 Kč, Grada Publishing, 2012, 1. vydání, 117 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Rudolf Stross
UMĚNÍ ZMĚNY
Po malých krocích k velkým změnám v profesním
i osobním životě
379 Kč, Portál, 2011, 1. vydání, 310 s., černobíle,
145×205 mm, brožované
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
Jadwiga Górnicka
LÉČIVÁ MOC DOTYKŮ
Akupresura chodidel – Masáž shiatsu – Jiné formy
masáže
149 Kč, Jan Vašut, 2012, 1. vydání, 159 s., černobíle,
167×240 mm, brožované
Caroline Myssová
PROČ SE LIDÉ NELÉČÍ A JAK MOHOU
279 Kč, Triton, 2011, 2. vydání, 282 s., černobíle,
130×190 mm, brožované
NOVINKA
Bettina Matthaei, Anna Trökes, Michael Boyny
KUCHAŘKA PODLE JÓGY
Harmonie pro zdraví i požitek
299 Kč, Computer Press, 2012, 1. vydání, 143 s.,
barevně, 170×225 mm, brožované
Louise L. Hayová
ŽIVOT!
Zvolte si vlastní cestu
249 Kč, Grada Publishing, 2011, 1. vydání, 141 s.,
černobíle, 145×205 mm, brožované
Miloš Hájek
CHIRURGOVY ÚSPĚCHY A ZKLAMÁNÍ
Kniha spíná časový oblouk od raných padesátých
let až do dnešních dnů a představuje tak dokument
vypovídající pravdivě, s nadhledem a ironií i o předlistopadových destruktivních praktikách, které zasahovaly všechny sféry společenského života a lidské
činnosti, medicínu a její protagonisty nevyjímaje.
Defilují v ní významné postavy české medicíny, s nimiž se autor setkával během studií a později na pracovištích: patří mezi ně chirurg A. Jirásek, proslulý internista J. Charvát, ortoped J. Zahradníček, gynekolog
J. Jerie, dále E. Dienstbier, J. Niederle, Z. Mysliveček,
F. Patočka, bratr filozofa Jana Patočky, patolog J. Hepner, jemu blízký vinohradský chirurg E. Polák a řada
dalších. Autor se od mládí věnuje cestování: vydává
se na cesty pro radost i za poznáním a provází své
přátele po cizích zemích se stejnou zaujatostí, s jakou líčí své životní zážitky. V sebeabsurdnějších společenských situacích a ve svém povolání, nezřídka
provázeném vzrušujícím adrenalinovým dobrodružstvím, nepřestal vnímat chirurgii jako „vědu a umění
božské“ a neopustil svou vizi chirurga, touhu prohlubovat vědění a rozšiřovat tak hranice konání, jehož
smyslem je chránit dar života.
300 Kč, Galén, 2011, 1. vydání, 325 s.,
černobíle + barevná příloha, 110×190 mm, vázané
– 10 %
Waltraud Riegger-Krause
JIN SHIN JYUTSU
Naučte se umění samoléčby
499 Kč, Computer Press, 2011, 1. vydání, 95 s.,
barevně, 205×150 mm, brožované
PODROBNOSTI O KNIHÁCH
(ANOTACI, OBSAH, RECENZI, OBÁLKU)
NAJDETE NA WWW.GALEN.CZ
A V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ LÉKAŘSKÝ KOMPAS.
ČASOPIS PRO LÉKAŘSKOU INFORMATIKU
č. 1 | ročník XV | jaro 2012
LÉKAŘSKÝ
OMPAS
Vydavatel Galén, spol. s r. o., | Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
IČ 49356399
Editor PhDr. Lubomír Houdek
Redakce Mgr. Šárka Kučerová
T 257 326 178 F 257 326 170 E [email protected]
Grafická úprava Bedřich Vémola
Sazba Kateřina Dvořáková, Galén
Náklad 47 000 výtisků
Tisk Goette, s.r.o., Žitná 606/29, 110 00 Praha 1
Vychází 3× ročně | Uzávěrka tohoto čísla 29. 2. 2012
Číslo, místo a datum vydání: 1/2012, Praha, 7. 3. 2012
Evid. č. MK ČR E 8449 | ISSN 1212-9976
Copyright © Galén, 2012 | G 321007
Vydavatel nenese odpovědnost za údaje jednotlivých inzercí
a za případné změny cen jednotlivých titulů. Přetiskování článků
a recenzí z Lékařského kompasu je možné pouze se souhlasem
vydavatele.
NOVINKA
Jarmila Mandžuková
POTRAVINY PRO ZDRAVOU VÝŽIVU OD A DO Z
178 Kč, Vyšehrad, 2011, 2. vydání, 157 s., černobíle +
barevná příloha, 145×205 mm, brožované
Jan Jeřábek
MÝLÍŠ SE, ŘEKLA LÁSKA
CD představuje reprezentativní průřez písňovou tvorbou Jana Jeřábka. Kritik Vladimír Vlasák ji charakterizuje takto: „Oč nenápadnější se tyto písně zdají být,
o to hlubší pohyb se v nich skrývá. Oč stručnější jsou
jejich texty, o to podstatnější téma vyjevují.“ Jeřábkovu doprovodnou skupinu tvoří vedle osobitého kytaristy Františka Jančeho známý písničkář Jan Burian
a členové skupiny Majerovy brzdové tabulky Antonín
Bernard a Vítek Kahle. O zvuk se již tradičně postaral
renomovaný Ondřej Ježek. Mýlíš se, řekla Láska je CD
pro vnitřně otevřené a přemýšlivé lidi.
OBSAH:
Mýlíš se, řekla Láska • Další konec světa • Vypadáte
opravdu dobře • Ze zápisníku mladé čarodějnice • Je
sama • Hadí slabost • Ve snu měla sen • Opakovat •
Vítej • Ukolébavka pro Jidáška • Svět dýchá • Jen jedna jediná • Živá zelená louka • Snímat otisky duši •
Hloubka • Stejnou cestou • BONUS: Žijí teď ve mně
divní lidé
250 Kč, Galén, 2012, 1. vydání; CD
Objednejte si
Všeobecný Brevíř
2012
Nejpoužívanější lékový lexikon v ČR
Aktualizovaný přehled informací
o léčivých přípravcích, včetně cen
a úhrad
Cena
296 K
č
(včetn
ě 14%
Rychlá a spolehlivá reference
k preskripci a dispenzaci léků
DPH)
V LETOŠNÍM ROCE PŘIPRAVUJEME TYTO SPECIALIZOVANÉ BREVÍŘE
Aktualizované a rozšířené vydání
Kardiologie
Angiologie
Dermatovenerologie
Léčebná kosmetika
Gynekologie
Urologie
Onkologie
Hematoonkologie/Výživa
Respirační onemocnění
ORL
Možnosti objednání:
Telefon: +420 224 923 283 / Fax: +420 224 922 436 / E-mail: [email protected] / www.tribune.cz
Více informací naleznete na
www.tribune.cz
OBJEDNÁVKA
ODBORNÁ LITERATURA
AKUTNÍ MEDICÍNA
ks 7141 Akutní intoxikace a lék. poškození
v intenzivní medicíně
ks 7139 Praktické postupy v anestezii
ks 7237 Šok a kardiopul. resuscitace
CHIRURGIE
ks 7246 Hepato-pankreato-biliární chir.
ks 7272 Odběry orgánů k transplantaci…
ks 7290 Osteosyntézy a artrodézy skeletu
ruky
ks 7161 Speciální chirurgie
PATOLOGIE
ks 7239 Lidské papilomaviry a jejich úloha…
ks 6865 Obecná patologie
ANATOMIE
ks 7113 Anatomie pro bakal. studij. obor
ks 7291 Regional anatomy
IMUNOLOGIE, ALERGOLOGIE
ks 7283 Dětská alergologie
PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE
ks 7108 Drogová závislost a rodina
ks 7228 Gerontopsychiatrie
ks 7234 Gestaltterapie …
ks 7236 Krize svědomí
ks 6914 Neuropsychiatrické případy
ks 7207 Neuropsychologie
ks 7208 Praxe dětského psychol. poradenství
ks 7118 Předčasná ejakulace
ks 7269 Případové studie z klinické neuropsychologie
ks 7110 Psychiatři ČR – Adresář 2011
ks 7268 Psychická deprivace v dětství
ks 7128 Psychologie
ks 7287 Psychologie pro ekonomy …
ks 7133 Psychoterapie dítěte
ks 7200 Sociologie zločinu
ks 7112 Stres a syndrom vyhoření …
ks 7201 Symbióza a autonomie
ks 7097 Testování v psychologii
ks 7235 Zásady prevence a psychoterapie
neurotických …
BIOCHEMIE, CHEMIE, FYZIKA
ks 7271 Biochemie pro studující medicíny
– I. a II. díl
ks 7282 Farmaceutická chemie I.
ks 7231 Chem. vlastnosti dent. materiálů
ks 7116 Lectures on Biophysics …
ks 7281 Lékařská chemie
ks 7279 Mech. chování viskoelast. těles
ks 7276 Názvosloví organických sloučenin
ks 7117 Obecná a klinická biochemie pro
bakalářské obory studia
ks 4605 Základy fyzikální chemie
ks 7280 Základy lékařské biofyziky
BIOLOGIE, GENETIKA
ks 7266 Úvod do ekologie a OŽP
DIAGNOSTIKA
ks 7297 Multidetektorová výpočetní
tomografie srdce
ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMUS
ks 7293 Diabetologie 2012
ks 7242 Hirsutismus a jeho léčba
ks 7119 Metabolický syndrom
ETIKA, FILOZOFIE
ks 7138 Etika a komunikace v medicíně
ks 7284 Medicína založená na důvěře
FARMAKOLOGIE, FARMACIE
ks 7224 Diabetologie pro farmaceuty
ks 5516 Farmaceutická chemie léčiv …
ks 7267 Farmakobotanika – semenné r.
ks 7238 Farmakologie – Lék. repetitorium
ks 2969 Zákl. a aplikovaná farmakologie
FYZIATRIE, REHABILITACE
ks 7243 Asthma bronchiale a CHOPN
ks 7111 Motorická výkonnost dětí …
ks 7140 Pohyb v terapii a prevenci …
ks 7277 Proprioceptivní neuromuskulární
facilitace – 1. část
ks 7274 Zdravotní benefity pohyb. aktivit
FYZIOLOGIE
ks 7289 Atlas patofyziologie
GERIATRIE
ks 7288 Křehký pacient a primární péče
ks 7273 Stáří a smysl života
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
ks 7278 Porodnictví
ks 7215 Repetitorium gynekologie
HEMATOONKOLOGIE
ks 7247 Nádory adolescentů …
ks 7197 Paliat. medicína pro praxi – 2. vyd.
ks 7127 Vybrané otázky – Onkologie XV.
OBJEDNÁVKA
»
INFEKTOLOGIE, MIKROBIOLOGIE
ks 6846 Ekologie mikroorganismů
ks 7107 Lék. mikrobiol. v klin. případech
KARDIOLOGIE, ANGIOLOGIE
ks 7223 Akutní kardiologie do kapsy
ks 7248 Ateroskleróza
ks 7245 Fibrilace síní v běžné praxi
ks 7270 Praktická kardiologie
KLINICKÁ VÝŽIVA
ks 7260 Amarant – zdroj výživy v 21. stol.
NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
ks 7106 Farmakorezistentní epilepsie
ks 6861 Lidský mozek – 3. vyd.
OFTALMOLOGIE
ks 7098 Oční propedeutika
ks 6941 Trendy soud. oftalmologie. Sv. 8
ORGANIZACE, PRÁVO
ks 7214 Dříve projevená přání pacientů
ks 6709 Metodologie předklinického
a klinického výzkumu…
ks 7143 Pohřbívání a hřbitovy
ks 7142 Přehled judikatury z oblasti
zdravotnictví I
ks 7164 Přehled judikatury z oblasti
zdravotnictví II
ks 7205 Sociální služby
ks 7204 Sociál. služby v ČR v teorii a praxi
ks 7265 Zákoník práce
OŠETŘOVATELSTVÍ
ks 7261 Doprovázení v pomáh. profesích
ks 7130 Edukační činnost sestry
ks 7135 Hematologie a transfuzní lék. I
ks 7253 Neurologie pro nelékařské obory
ks 7254 Ošetřovatelská perioper. péče
ks 7275 Otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku
ks 7163 Perioperační péče o pacienta
v oční chirurgii
ks 7164 Perioperační péče o pacienta
v traumatologii
ks 7120 Psychologie. 1. díl
ks 7121 Psychosociální aspekty péče
o nemocného
ks 7144 Umělá plicní ventilace
ks 7122 Úvod do psychologie
ks 7137 Základní ošetřovatelské postupy
v péči o novorozence
ks 7136 Zákl. psychologie pro zdrav. obory
ks 7134 Zdravotní nauka 1. díl
ks 7206 Zdravotní postižení a pomáhající
profese
PEDIATRIE
ks 6864 Klinická pediatrie
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
ks 7249 Tupá poranění v soudním lék.
SPORTOVNÍ MEDICÍNA
ks 7232 Tělovýchovné lékařství
UROLOGIE, NEFROLOGIE
ks 7241 Erektilní dysfunkce a jejich léčba
ks 6845 Kostní minerály a skelet …
VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
ks 7226 Průvodce léčbou diabetu 2. typu
pro internisty
ks 7252 Vnitřní lékařství (Souček)
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
ks 7225 Léčba bolesti
ks 7210 Preventivní medicína
ks 7227 Těhotná v ordinaci negynekologa
HISTORIE MEDICÍNY
ks 7196 1. LF UK v běhu času
SLOVNÍKY, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE
ks 7211 Praktický slovník medicíny
ks 7103 Terminologiae medicae IANUA
ks 7115 Základy latin. lék. terminologie
JAZYKY
ks 7114 English for nursing …
POPULÁRNĚ NAUČNÁ LITERATURA,
PACIENTSKÉ, ŽIVOTNÍ STYL
BELETRIE
ks 6842
ks 5394
ks 7129
ks 7033
ks 6152
Antizpěvník
Příběhy písní
Příběhy písní – Díl druhý
The Vole – hraboš hrdina
Úklid v suterénu
BIOGRAFIE
ks 6967
ks 7292
ks 7162
ks 7213
ks 7165
Chirurgovy úspěchy a zklamání
Jak rád jsem žil
Křeslo pro Fausta 2011
Můj život s klarinetem
Nežádoucí návraty E. F. Buriana
HUDBA
ks 7170
ks 7166
ks 7212
ks 6862
ks 7101
ks 6863
ks 7168
ks 6950
Mýlíš se, řekla Láska
Němý suflér
Salmovská 21. 6. 2010
Struny ve větru
Šafrán – Nahrávky z let 1968–1976
Tak jako květ
V mýdlových bublinách
Včerejší vydání
POPULÁRNĚ VĚDECKÉ
ks 6953 Babičku potrkal jelen aneb …
ks 7233 Neuroeseje
ks 7294 Všechno dopadne jinak
ks 6154 Život a nemoci V. van Gogha
PACIENTSKÉ – RADY V NEMOCI
ks 7295 100 jednoduchých věcí…
ks 7199 Alzheimerova choroba
ks 7244 Babičko, dědo, vezměte …
ks 7221 Bechtěrevova nemoc
ks 7240 Prakt. rady pro onkol. pacienty
ks 7171 Průvodce alkoholovou závislostí
ks 7259 Průvodce očkováním
ks 3180 Úzkost a obavy
CVIČENÍ, ŽIVOTNÍ STYL
ks 7202 Ve formě po šedesátce
DIETY A ZDRAVÁ VÝŽIVA
ks 7285 Dieta jen tak mimochodem
ks 7258 Kuchařka podle jógy
ks 7296 Potraviny pro zdr. výživu od A do Z
RÁDCI PRO RODIČE
ks 7257 Do nitra dětských emocí
ks 7123 Jídelníček kojenců a malých dětí
ks 7131 Nová kniha o těhot. a mateřství
ks 7229 Péče o dítě
ks 7125 Pečujeme o zdravý dětský chrup
ks 7256 Pravidla mozku dítěte
ks 7255 Tajná kniha rodičovských triků
ks 7222 Těhotenská cukrovka
ks 7262 Výchova kluků
ks 7132 Zdravé hubnutí po porodu
PSYCHOLOGIE, ROZVOJ OSOBNOSTI
ks 7250 Asertivně do života
ks 7286 Jednej asertivně!
ks 7263 Komunikace bez zábran
ks 7203 Umění změny
ks 7251 Získejte rovnováhu těla …
ks 7124 Život!
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
ks 7126 Jin Shin Jyutsu
ks 7209 Léčivá moc dotyků
ks 7109 Proč se lidé neléčí a jak mohou
Upozorňujeme, že ceny připravovaných titulů jsou
orientační a mohou se po vydání změnit.
Titul / Jméno / Příjmení
Adresa / PSČ
Telefon
e-mail
IČ / DIČ
Jsem / nejsem plátce DPH
Datum
Podpis
LÉKAŘSKÝ
OMPAS
Kompas / Galén / Na Bělidne 34 / 150 00 Praha 5 / e-mail: [email protected] / www.galen .cz
Ceny uvedené v Lékařském kompasu platí pro ČR. Na území SR platí jiné ceny (rozdíl DPH a kurzu).
Objednávky pro Slovenskou republiku:
INFORM » Bratislavská 14 | 010 01 Žilina | tel.: 00421 415 001 118 | [email protected]
Internetové kníhkupectvo ePlanet.sk » www.eplanet.sk
LITTERA » M. R. Štefánika 22 | 036 01 Martin | tel.: 00421 434 307 281 | [email protected]
Vydavateľstvo Osveta » Jilemnického 57 | 036 01 Martin | tel.: 00421 434 210 970 | [email protected]
Partner Technic » Nám. Slobody 17 | 812 31 Bratislava | tel.: 00421 252 497 896 | [email protected] | distribuce do sítí prodejen Panta Rhei a Modul
MOŽNOST ODEČÍST Z DANÍ!
Součástí každé zásilky je účetní doklad pro vaše
vyúčtování, kdy můžete odborné publikace zahrnout do nákladů. Proto nezapomeňte uvést své IČ/
DIČ. K zásilkám se připočítávají náklady na balné
a poštovné. Slevy budou poskytnuty pouze na objednávky odeslané na uvedenou adresu v termínech uvedených u inzerovaných titulů.
Poučení o ochraně osobních údajů: „Vyplněním a podpisem této objednávky souhlasím s tím, aby Galén, spol. s r.o. (dále jen „správce“), zpracovával mé osobní údaje, které správci sdělím prostřednictvím této objednávky nebo jinak, a to za účelem řádného vyřízení mé objednávky. Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje budou oprávněnými zaměstnanci správce uloženy a zatříděny
v počítačové databázi správce a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty zpracovatelům, konkrétně spol. Galén-Kompas, spol. s r.o., a spol. Česká pošta, s.p., za účelem praktické realizace distribuce
publikací (vyřízení mé objednávky). Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly správcem a zpracovateli zpracovávány za uvedeným účelem po dobu nezbytně nutnou k vyřízení mé objednávky.
Po uplynutí této doby budou mé osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou údajů, jejichž uchování je nezbytné pro plnění zákonných povinností správce podle zvláštních právních předpisů (zejména
předpisů o účetnictví). Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí mých osobních údajů správci je dobrovolné a že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mám: 1. právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem, tj. právo na podání informace o zpracování mých osobních údajů za úhradu administrativních nákladů s tím spojených, 2. právo požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že zpracování mých osobních údajů správcem nebo zpracovatelem bude dle mého názoru
v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména v případě, budou-li mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; odstraněním
vzniklého stavu se rozumí zejména blokování mých osobních údajů, jejich oprava, doplnění nebo likvidace, 3. právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů a 4. právo požadovat
náhradu případné majetkové i nemajetkové újmy podle předpisů práva občanského.“
POZNÁMKA
Omlouváme se, že nemůžeme vyhovět některým
žádostem o sdružené zakázky, a to zejména v případě objednávky, která v sobě zahrnuje tituly vydané
i připravované. Knihy expedujeme tak, jak je získáme
od jednotlivých vydavatelů. V cenách publikací NCO
NZO je započítán distribuční rabat Lékařského kompasu, který tento nakladatel s ohledem na svůj statut
nemůže poskytovat.
– 25 %
PŘIPRAVUJEME
nabídka slevy
platí do 30. 4. 2012
nabídka slevy
platí do 30. 4. 2012
Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al.
KLINICKÁ PEDIATRIE
cca 1500 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, cca 600 s., barevně, 195×280 mm, vázané
OBSAH:
1. Fétus a novorozenec • 2. Vnitřní prostředí, patofyziologie tělesných tekutin, rehydratace, parenterální výživa •
3. Intenzivní péče v pediatrii • 4. Výživa
• 5. Metabolická onemocnění • 6. Dětská
endokrinologie • 7. Imunopatologické stavy u dětí • 8. Alergická onemocnění u dětí •
9. Dětská revmatologie • 10. Dětská gastroenterologie • 11. Nemoci respiračního
systému u dětí • 12. Dětská kardiologie •
13. Dětská hematologie • 14. Dětská onkologie • 15. Dětská nefrologie a urologie •
16. Psychiatrické a psychosomatické poruchy u dětí • Rejstřík
Moderní učební text státnicového oboru
navazuje na zatím poslední učebnici motolských autorů (2002) a představuje nové
a ucelené zpracování pediatrických oborů.
Zprostředkovává základní pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a dospívající, didakticky jasným členěním poskytuje
snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu
a dalšího sledování v oblasti primární péče
s návazností na další stupně odborné
a specializované péče. Učebnice poslouží
jednak studentům lékařských fakult pro
pochopení základních principů uplatňujících se v rámci různých chorobných procesů, využijí ji však i lékaři pro základní
orientaci v praxi.
93
Respirační insuficience
Tab. 3.3.-21. Kritéria pro status asthmaticus
Tachypnoe
> 50 % věkové normy
Poslechový nález
pískoty až tichý poslechový nález
Stupeň dyspnoe
ortopnoe, pacient je schopen
vyslovit jednotlivá slova
Zapojení pomocných
dýchacích svalů
jsou zapojeny interkostální svaly
i m. sternocleidomastoideus,
alární souhyb nosních křídel
Barva kůže
Stav CNS
cyanóza
99
Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči
úzkost, apatie, vyčerpanost
3.5.2. Zajištění vstupu
Obr. 3.3.-4.
Úder mezi lopatky
do cévního
řečiště
níku, který vytváří sternální a klavikulární hlava m.
sternocleidomastoideus, se vede vpich pod úhlem asi
30° směrem k ipsilaterální prsní bradavce. Vhodné
rech může
při aspiraci velkého
akutní- kanylaci pod ultrazvukovou kontrolou.
Kanylace periferních
žil dojít
je nejjednodušší
způsobtělesa
je kprovádět
rychlým
respirační
zajištění vstupumu
do dušení
cévníhosřečiště.
Lzerozvojem
kanylovatglobální
ja- Výhodou
této lokality je relativně snadná dostupnost
cience
a zástavou
oběhu. Při
částečné
obturaci
koukoliv žílu nainsufi
horních
i dolních
končetinách,
v. jucentrální
žíly a krátká vzdálenost od horní duté žíly.
halačně je nutné pravidelně kontrolovat
glykémii
stromužíly
se na
rozvíjí
porucha
gularis
externa bronchiálního
a u kojenců a batolat
hlavě.atelektáza,
Do Upřednostňuje
se zejména při zavádění dialyzačních
(hyperglykémii) a kalémii (hypokalémii).
Intra- žil je
perfúze
lokality ado
rozvoj
různéhokatétrů
stupněpro
re- kontinuální eliminační metody. Nevýhoperiferních
možnépostižené
podávat
hodnoty
at roztoky
venózní podání terbutalinu není příliš přesvědčivé.
spirační
insuficience.
dou je vyšší riziko vzniku infekce a obtížná fixace.
osmolality 800–850
mmol/l.
4. Anticholinergika se aplikují jednorázově
nebo centrálních
Klinickýžil
obraz
se vyznačuje
těmito příznaky:
Kanylace
see indikuje
U kojenců je tento přístup problematický vzhledem
v případě
v krátkodobé inhalaci. Podává se bromid
ipratro• náhlý
záchvatlní
kašle,
změna
hlasu,
stridor;
potřeby
dlouhodobé
parenterální
k anatomickým poměrům (krátký krk).
výživy
včetně
nutpia v dávce 4× 0,125 mg (děti do 30 kg) nebo
0,5
mg
•
dušení,
cyanóza;
nosti podávání hypertonických
h roztoků, vazoaktiv230
Imunodeficience
(nad 30 kg).
• oslabené dýchání
místem,
kde vznikla
atelekních látek (katecholaminy),
v případě
Kanylace
v. subclavia
řípaděnad
potřeby
měření
5. Na podávání syntophyllinu nejsou jednoznačné
centrálního žilníhotáza;
tlaku a při indikaci
ndikaci kontinuálních Kanylace v. subclavia (obr. 3.5.-5.) se provádí rovněž
sklerózující
cholangitidy. Prognóza tohoto onemocjeCentrální
nejvhodnější
autotransfúze.
protilátek
není aspirace
a došlo- Přítomnost
názory. Při vysokých dávkách β-mimetik
nelze • pokud
extrakorporálních
eliminačních
ka- včas
v Trendelenburgově
poloze,
hlava je otočena
na opačh metod.diagnostikována
nění jesevelmi
proti
IgA lzeobturujícího
vyšetřit
na něspecializovaných
k aspiraci
očekávat jeho jednoznačné účinky. V iniciální
menšího
předmětu
tétr se u fázi
dětí zavádí-livždy
v celkové
nou stranu
a ramena jsou pracovišové
anestezii
Seldingepodložena. Vpich
vede závažná. Terapie odpovídá léčbě imunodeficiencí,
tích.se bronchopneumonie
se syntophyllin podává v dávce 5–6 mg/kg/dávka
se vnitřní a střední třetiny klavikuly
rovou technikou. který z bronchů, rozvíjí
na rozhraní
pod je-spočívá v kombinaci substituce imunoglobulinů
a léčbě přidružených onemocnění. Pacienti
a poté 0,8 mg/kg/h, přitom je nezbytné sledovat
všemi typickými příznaky.
jím dolním krajem. Jehla směřuje na horní
okraj sterjsou indikováni
plazmatickou hladinu.
Terapie
se liší podle věku dítěte a stavuna
vědomí.
Kanylace v. jugularis
interna
asi pod úhlem 30°. Výhodou této lokality
je vždy k transplantaci kostní dřeně, lepší vymladší lidé.
DEFICITY
IMUNOGLOBULINŮ
se zahajuje
6. Parenterální podávání kortikosteroidůKanylace
U kojenců
provádí
5krát
úderPODTŘÍD
dlaníširoký
zachránce
v. jugularis
interna se
(obr.
průsvit
žíly, snadná fixace a maléhlídky
obr.
3.5.-4.)
se prováriziko mají
vzniku
A SPECIFICKÝCH
u pacientů s těžkou dušností léčených inhalačními
mezi lopatky.
Polohu
znázorňuje
obr.PROTILÁTEK
3.3.-4.
dí v Trendelenburgově
poloze,
je
otočena
na infekce.
, hlavakojence
Nevýhodou je riziko vzniku pneumothoraxu,
Poruchy
podtřídmanévr
IgG (IgG1–IgG4)
sepři
vyskytují
steroidy. Inhalační podání nemá zpravidla
v těchto U
dětí nad
1 rok. se
Heimlichův
(obr.
popř.
kontralaterální
stranu
v extenzi.
Naprovádí
vrcholu
trojúhelhemothoraxu,
poraněníbuď
cévy nebo plíce.
samostatně,
v kombinaci
případech žádný účinek. Podává se 1–2 mg/kg/6 h. 3.3.-5.). Je třeba postupovat
tak, aby nebo
nedošlo
k pora- s deficitem IgA (IgG2, SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE
Někteří pacienti trpí poruchou
tvorbyv.někteIgE
7. Podání 10% MgSO4 v dávce 0,25–0,5ml/kg/20 min nění parenchymatózníchIgG4).
orgánů.
Kanylace
femoralis
rých specifických
protilátek,
protilátek
proti
HyperIgE
syndrom,
který se dříve označoval také
s cílem dosažení plazmatické koncentrace kolem
Pokud je dítě v bezvědomí
bez spontánní
decho-zejména
Kanylace v. femoralis (obr. 3.5.-6.)
polysacharidovým
antigenům.
nutnosti
se poloze«
jako syndrom
3 mmol/l nemá vždy přesvědčivý efekt.
vé aktivity, je nutné rychle
prohlédnout dutinu
ústní, V případě
se provádí
v »žabí
s mírně Jobův nebo syndrom Buckleyové, je
profylakticky
podávají
antibiotika
nebo
aplikují γ-gloimunodeficience s typickými klinickými pro8. Při rozvoji globální respirační insuficience se do- popř. prsty odstranit viditelné
cizí těleso.
Zahajuje
se
vypodloženou
pánvívzácná
při abdukci
buliny. Leckdy je účelné pacienty opakovaně
jevy infekcí
poručuje umělá plicní ventilace. Dává se přednost kardiopulmonální resuscitace.
stehen. Poočkovat
femora-vyvolaných především mikroorganismy
palpaci arteria
vakcínami obsahujícími polysacharidové
antigeny,
Staphylococcus
objemově řízené ventilaci s pomalou dechovou
lis se vede
vpich mediálně
od ar- aureus a Candida albicans. Infekce po30°
směr jjehly
v. jugularis
popř. použít vakcínu s polysacharidem
napodstihují
zejména kůži, kde nasedají do terénu ekzému,
frekvencí. Při UPV je možné s výhodou
použít
terie vázaným
asi 1,5 cm
ligamentum
proteinový nosič.
častocm
plíce ve formě abscedujících pneumonií.
směs helia a kyslíku (Heliox). Heliuminterna
má meninguinale do hloubkya dále
0,5–0,75
Ve shodě
s názvem onemocnění je velmi vysoká séší tenzi a podstatně snižuje průtočný odpor pro
(záleží na habitu pacienta).
Výhoclavicula
rová
hladina IgE, jež dosahuje desetitisícové hodnoproudící plyn, což umožňuje použít menší TV i indou je celkem dobrá
dostupnost
ty IU/ml,větší
a eozinofilie. V roce 2007 byla odhalena
PŘECHODNÁ HYPOGAMAGLOBULINÉMIE
spirační tlaky.
femorální žíly, nevýhodou
genová
tohoto onemocnění, která spočívá
V pars
DĚTSTVÍ
Díky velmi dobré ambulantní péči o děti s astmariziko vzniku infekce,
horší podstata
možv mutacích
proteinu STAT3, faktoru v signální cestě
Přechodnou
hypogamaglobulinémiinosti
v dětství
způso- zvláště
tem je incidence těžkého astmatu na pediatrických
ošetřování,
u kojenců
sternalis
m. sternocleidomastoide
eidoma
sternocleidomastoideus
cytokinů
buje
opožděný
nástupeus
tvorby vlastních
imunoglobuJIP velmi malá.
a batolat
s plenami.řady
Další
rizika a růstových faktorů, jenž má důleživ různých buněčných procesech. V patolinů. Zvláště v období po poklesu mateřských
nastávají připrotipohybu,tou
většíúlohu
je i rizihyperIgE syndromu se tato porucha manilátek mívají děti opakované a častějšíkoinfekce.
Stav se genezi
tromboembolických
příhod.
Obr. 3.5.-4. Punkce v. jugularis
většinou spontánně upraví do 2 let, někdy až do 4 let festuje na mnoha úrovních, včetně postižení skeletu
ASPIRACE CIZÍHO TĚLESA
věku. Pokud nedojde ke spontánní úpravě, nejedná se
Definice. Aspirace cizího tělesa znamená vniknutí
o přechodnou hypogamaglobulinémii v dětství, takže
cizího materiálu do dýchacích cest při aktivním vdeje třeba pátrat po jiné příčině imunodeficitu. Labochu. Může vzniknout při vědomí nebo různém stupni
ratorně se prokazují nízké hladiny imunoglobulinů;
poruchy vědomí.
zastoupení B-lymfocytů je normální. Substituční gaPatofyziologie. Rozsah změn závisí na velikosti
fossa
maglobulinová
terapie se indikuje v případech závažtělesa a jeho lokalizaci. V závislosti na těchto fakto- Obr. 3.3.-5. Heimlichův manévr
clavicula
v. femoralis
femoraalis
jugularis
nějších
recidivujících infekcí.
v. subclavia
PEFR
50 %
pO2 a pCO2
pO2 < 8 kPa a pCO2 > 5,3 kPa
SpO2
< 90 %
PEFR – vrcholová výdechová rychlost
Klinicka pediatrie_07.indd 93
Obr. 3.5.-5. Punkce v. subclavia
Klinicka pediatrie_07.indd 99
a. ffemoralis
emoralis
4
45°
SYNDROM HYPERIMUNOGLOBULINÉMIE
IgM
16:50:00
Jedná se o vzácnou formu 6.2.2012
imunodeficience,
která je
výrazem poruchy procesů přesmyku izotypových tříd.
Je známo nejméně 6 forem tohoto onemocnění s různými molekulárními podstatami a patogenetickými
Obr.
3.5.-6.
Punkce
v.
femoralis
pochody vedoucími k obdobné manifestaci onemocnění. Základní, první objevenou formou je klasická,
na chromosom X vázaná forma způsobená mutací
v molekule T-lymfocytu CD40L, ligandem CD40,
který se exprimuje na B-lymfocytech. Interakce tohoto páru molekul vede za fyziologických okolností
k přesmyku syntézy IgM na ostatní třídy. U syndromu hyperIgM k této interakci nedochází a plazmatické buňky produkují pouze IgM. Ostatní formy mají
odlišnou podstatu onemocnění s obdobnými klinickými následky. Klinicky se syndrom projevuje jako
kombinovaná imunodeficience, pacienti mají často
oportunní infekce (pneumocysty, toxoplazmózu)
a obzvláště náchylní jsou k infekci kryptosporidii. Poměrně častou komplikací je postižení jater ve formě
6.2.2012 16:50:05
Obr. 7.1.-1. HyperIgE syndrom
Klinicka pediatrie_07.indd 230
10.2.2012 16:19:15
– 25 %
PŘIPRAVUJEME
nabídka slevy
platí do 31. 3. 2012
Jan Baxa, Jiří Ferda
MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE SRDCE
nabídka slevy
platí do 31. 3. 2012
PŘIPRAVUJEME
– 25 %
cca 690 Kč, Galén, 2012, 1. vydání, 213 s., barevně, 155×225 mm, brožované
V posledních desetiletích došlo v oblasti
zobrazovacích metod k revolučnímu posunu ve způsobu zobrazení lidského těla.
Multidetektorová technologie umožnila
nejprve výrazně zrychlit zobrazení, poté
zvýšit prostorové rozlišení a v současnos9
ti se od statických zobrazení přesunula
k funkčním 4D zobrazením.
Před třemi lety publikoval kolektiv plzeňských autorů úspěšnou monografii
o svých bohatých zkušenostech s výstavbou zobrazovacích protokolů MDCT, nyní
Způsob podání
K provedení CT angiografie je nezbytný
přetlakový injektor, který zajistí vysokou
a konstantní rychlost aplikace s přesným
načasováním. Starší typy injektorů s jedním
pístem umožňují pouze aplikaci kontrastní
látky. U již běžně rozšířených dvoupístových
systémů je možné provádět podání fyziologického roztoku okamžitě po dokončení
aplikace kontrastní látky (tzv. „záplach”),
tato metoda ušetří ¼ až ¹⁄³ objemu kontrastní látky. Zároveň je možné korigovat
koncentraci aplikované kontrastní látky,
což omezí přítomnost vysoce denzní náplně
žilního systému – např. v horní duté žíle či
pravostranných srdečních oddílech.
Vzhledem k vyšším hodnotám rychlosti
aplikace při CT angiografii koronárních tepen
je nutné použití nitrožilní kanyly o větším
průsvitu 16–18 gauge. Nejčastějším místem
aplikace jsou povrchové žíly loketní jamky
nebo hřbetu ruky. Aplikace do centrálníOkluze odstupu věnčité tepny
překlopenou intimou
ho žilního katétru je sice vhodná vzhledem k přímému nástřiku kontrastní látky
do pravostranných srdečních oddílů, malý
kalibr jednotlivých částí katétru a limitovaná
ze stejného pracoviště vychází tematicky
zaměřený manuál pro využívání multidetektorové výpočetní tomografie v oblasti
kardiovaskulárních onemocnění. Kniha obsahuje 422 obrázků, 40 schémat a tabulky.
Jan Baxa
Jiří Ferda
Aplikace kontrastní látky –
základní parametry
Intravenózní aplikace jodové kontrastní látky
je nezbytnou podmínkou zobrazení cévního
lumina a určitá úroveň plazmatické koncentrace jodu v koronárním řečišti je nutná pro
kvalitu hodnocení případných změn.
VYJDE V ZÁŘÍ 2012
– 25 %
54
Disekce věnčité tepny
Akutní infarkt myokardu
Typický akutní infarkt se projevuje jako hypodenzní okrsek tkáně, který se nesytí podanou
Stenóza věnčité tepny nahrnutou
látkou. Použitím kvantifikace
intimou po odtržení od vlajícíkontrastní
intimy
obsahu jodu metodou duální energie záření je
možné deficit perfuze identifikovat i v časném
stadiu. U akutního infarktu myokardu je nale-
65
Zobrazení plicních žil
zena také současně porucha kinetiky
netiikyy př
přísl
příslušné
íslušné
ckéé kvantifikakvvantifikaoblasti svalu srdečního u kinetické
ísluušn
né te
epny.
ce a na CT angiografii okluze příslušné
tepny.
ezaasahuuje
Subendokardiální infarkt nezasahuje
y, v ak
kutn
ním CT
celou mocnost vrstvy svaloviny,
akutním
ítom
men iVyšetření
edém, levé srdeční síně patří mezi cílená
obrazu však může být často přítomen
vyšetření před intervenčními arytmologickými zákroky. Zjednodušeným principem
zákroku je pomocí radiofrekvenční ablace
ve vhodně zvolených oblastech ovlivnit
vzruchové dráhy v oblasti levé síně. Tímto
způsobem lze u pacientů trvale vyřešit výskyt
supraventrikulární arytmie. Pro úspěšnost
tohoto náročného zákroku je třeba synchronizovat elektrofyziologickou mapu průběhu
vzruchů ve stěně levé síně s jejím trojrozměrným obrazem. K tomuto účelu je nejvhodnější provedení CT s EKG synchronizací. Cílem
hodnocení je popis případných anomálií ústí
plicních žil, v jejichž okolí dochází k provedení radiofrekvenční ablace: Důležité je
Optimální naplnění koronárního systému dovoluje na VRT rekonstrukcích odlišit kalcifikace a cévní lumen,
vyšetření bylo provedeno technikou s vysokým faktorem stoupání 3 (tzv. Flash spiral), podáno 50 ml k.l.
o koncentraci 400 mgI/ml průtokem 5 ml/s
26
127
A – akutní okluze ramus marginálie
rfuze
B – DECT – subendokardiální hypoperfuze
laterobazálně
184
Zobrazení plicních žil před radiofrekvenční ablací arytmogenních fokusů
206
Multidetektorová
výpočetní tomografie
srdce

Podobné dokumenty

L1 Etické aspekty zahajování péče u novorozence na hranicích

L1 Etické aspekty zahajování péče u novorozence na hranicích Algoritmus zahajování a ukončování intenzivní péče na hranici viability Liška K. Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF a VFN v Praze Zlepšení péče o extrémně nezralé novoroz...

Více

Zpravodaj nemocnice říjen 2014

Zpravodaj nemocnice říjen 2014 kontrastní látkou aplikovanou do žíly V rámci diagnostiky CMP (cévních MUDr. Petr Bleha ostře bez pohybových neostrostí (arte­ mozkových příhod) umožňuje komplexní primář oddělení zobrazovacích met...

Více

Fysiologie a patofysiologie transportu dýchacích plynů

Fysiologie a patofysiologie transportu dýchacích plynů strmá èást umožòuje uvolnìní velkého množství °2 již pøi malém poklesu P02 ve tkáni. V klidu ve tkáních, P02 ca 40 mm Hg (+) pouze množství kyslíku se ],ehce zvyšuje

Více

MEFISTO - magazín 1. LF UK v Praze

MEFISTO - magazín 1. LF UK v Praze 11. Havrdová Eva, doc. MUDr. CSc., Neurologická klinika 12. Češka Richard, doc.MUDr.CSc., III.interní klinika 13. Švestka Tomislav, MUDR. CSc. IV. Interní klinika 14. Sucharda Petr, MUDr. CSC., III...

Více

první linie_2_2013

první linie_2_2013 as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D. Kožní ordinace Dita-Med a Dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha Souhrn: Po úvodu s přehledem etiopatogeneze je probrána diagnostika atopické dermatitidy a zásad...

Více

pravdivost soucit snášenlivost v umění josef jambor

pravdivost soucit snášenlivost v umění josef jambor cit pro tzv. vznešeno, jak jej poale sousední Velká Británie je užívala stará estetika. Krása se však ne- příbojem vyplavena mrtvolka kurd- zemí s jedním z nejvyšších počtů nainstala křečovitou, ja...

Více

14 Antibiotika a biologika v ORL

14 Antibiotika a biologika v ORL V alergologii (2012): biologické terapie se využívá k blokování IgE protilátek a jsou zkoumány zejména zásahy do regulace Th2-cytokinů. Dále možnosti inhibice prozánětlivých cytokinů a použití chem...

Více